You are on page 1of 4

TOMCZAK i PARTNERZY

SPÓŁKA ADWOKACKA • LAW OFFICE

Podwale 3/9, 00-252 Warszawa, tel. (22) 33 96 500


fax (48-22) 33 96 501, e-mail: kancelaria@tomczak.pl
www.tomczak.pl

marzec 2005
[numer 3/39]

Biuletyn informacyjny zawiera informacje

dotyczące kształtowania się ustawodawstwa

gospodarczego oraz jego wykładni w Polsce.

BIULETYN
Biuletyn informacyjny ma charakter wewnętrzny

i jest przeznaczony wyłącznie do wiadomości

jego adresata.

INFORMACYJNY
Dotyczy zmian stanu prawnego w okresie od dnia 16 lutego 2005 roku do dnia 15 marca 2005 roku.

Stan prawny na dzień 16 marca 2005 roku.

ALERTY:

Odliczenie darowizny Darowizny na Kościół można bez ograniczeń odliczać od podatku. 14 marca br. NSA
w składzie 20 sędziów orzekł, iż każdy ma prawo odliczyć od dochodu całą kwotę darowizny przekazaną na
działalność charytatywno – opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne– zgodnie z zapisem zawartym
w ustawach kościelnych. Nie jest wymagany bankowy dowód wpłaty pieniędzy, dla odliczenia darowizny od do-
chodu wystarczy wystawione przez siostrę lub księdza zaświadczenie o odbiorze pieniędzy.

Zasada neutralności VAT Europejski Trybunał Sprawiedliwości po raz kolejny obronił fundamentalną zasadę
TOMCZAK i PARTNERZY VAT – zasadę neutralności. 3 marca br. orzekł, iż zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych nie oznacza
S P Ó Ł K A A D W O K A C K A • L AW O F F I C E utraty statusu podatnika, a tym samym prawa do odliczenia podatku naliczonego. Musi jednak istnieć bezpośredni
i natychmiastowy związek dokonanych zakupów z działalnością opodatkowaną (sprawa C-32/03 I/S Fini H).
Podwale 3/9, 00-252 Warszawa, tel. (22) 33 96 500
fax (48-22) 33 96 501, e-mail: kancelaria@tomczak.pl
www.tomczak.pl
Recykling pojazdów Dnia 14 marca tego roku weszła w życie ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 102), o której pisaliśmy na łamach lutowego numeru Biule-
tynu.
Nowe przepisy Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej sądu, ale także co do czynności dokonywanych przez zagraniczna spółka prowadzi działalność gospodarczą na
Kodeks postępowania cywilnego Zastaw rejestrowy
sąd wobec strony. Ponadto, zastępstwo to dotyczy także terenie Polski przez sam fakt posiadania udziałów w pol-
czynności procesowych związanych z postępowaniem skiej spółce kapitałowej. Sąd Najwyższy podzielił wątpli-
Zmiany - ciąg dalszy przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed są- Zagraniczna spółka bez prawa zastawu wości sądu drugiej instancji opowiadając się za węższym
dem niższej instancji. Konieczne jest więc w tym zakre- rozumieniem pojęcia „inny podmiot prowadzący działal-
(Status ustaw y) Dnia 5 lu- sie korzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. (Status i zasada orzeczenia) Dnia ność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”.
tego bieżącego roku weszła Jedynie w tych sytuacjach, gdy stroną, jej przedstawi- 23 lutego 2005 roku Sąd Najwyższy Tym samym podmioty zagraniczne posiadające udziały
w ż ycie ustawa nowelizująca cielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, pro- podjął uchwałę, w której odmówił w polskich spółkach nie zyskują przez to zdolności do
kodeks postępowania cywilne- kurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany uznania przedsiębiorców zagra- bycia zastawnikiem. Uchwała wprowadza istotną zmianę
go (Dz.U. nr 172, poz. 1804). nauk prawnych, a także gdy stroną lub jej przedstawi- nicznych posiadających udziały w dotychczasowej praktyce sądów, które z reguły do-
Jak już pisaliśmy w styczniu, cielem ustawowym jest adwokat lub radca prawny, nie w polskich spó łkach kapi- puszczały zastaw rejestrowy na rzecz podmiotów posia-
zmiany te są istotne i dotyczą ma wymogu korzystania w postępowaniu przed Sądem tałow ych za podmioty pro- dających jedynie udziały w polskich spółkach.
wielu k westii uregulowanych Najwyższym z pomocy adwokata lub radcy prawnego. wadzące działalność go-
w kodeksie. Oprócz zmian dotykających głównie po- Nie mniej jednak, zakres spraw, w którym konieczny jest spodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Projekt zmian w ustawie ) Prezentowana uchwała win-
stępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego, przymus adwokacko–radcowski został przez ustawę no- w rozumieniu ustaw y o zastawie rejestrow ym na stracić na aktualności w świetle planowanych zmian
jak również progów decydujących o właściwości rze- welizującą znacznie rozszerzony. i rejestrze zastawów i przez to mogące być zastawnikiem w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
czowej sądu, które to zostały już omówione w stycznio- (uchwała SN sygn. III CZP 88/04 – Rzeczpospolita z dnia Zgodnie z projektem, będącym przedmiotem prac komisji
wym numerze Biuletynu, nowela zawiera wiele innych, (Zwrot w przypadku nie dołączenia dowodu nadania 2 marca 2005 roku str. C2). sejmowych, zastaw rejestrowy będzie można ustanowić
nowych, ciekawych rozwiązań. w postępowaniu gospodarczym) Zgodnie z nowym również na rzecz podmiotu prowadzącego działalność
brzmieniem art. 479 9 kpc w postępowaniu gospodar- (Stan faktyczny i treść orzeczenia) W stanie faktycz- gospodarczą na terytorium państwa członkowskiego Unii
(Sąd polubowny) Jak wiadomo, uczestnicy obrotu gospo- czym pisma, do których nie dołączono dowodu dorę- nym będącym podstawą dla podjętej uchwały, spółka Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
darczego mogą, drogą własnej decyzji, poddać zaistniały czenia albo dowodu wysłania listem poleconym podle- akcyjna z Luksemburga nabyła od polskiego banku wie- porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
pomiędzy nimi spór pod rozstrzygnięcie sądu polubow- gają zwrotowi bez wezwania do usunięcia tego braku. rzytelność zabezpieczoną na udziałach polskiej spółki o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w krajach
nego. Wyjątkiem są tu spory o alimenty oraz ze stosunku Wymóg istniał także poprzednio, ale nie był on zwią- z ograniczoną odpowiedzialnością. Wraz z nabyciem wie- należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej
pracy, które podlegają wyłączeniu spod jurysdykcji tego zany z tak nieprzyjemną sankcją. Sankcja nie dotyczy rzytelności spółka z Luksemburga wystąpiła o przenie- Rozwoju.
sądu. W poprzednim stanie prawnym od wyroku sądu uzupełnienia braku w postaci złożenia odpisu wezwa- sienie na nią praw z zastawu rejestrowego ciążącego na
polubownego nie przysługiwało odwołanie. Co prawda, nia do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklama- udziałach. Sąd pierwszej instancji przychylił się do tego Projekt ustawy:http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/
strona postępowania polubownego mogła i nadal może cji. (Agnieszka Kaczorek) wniosku, jednak sąd drugiej instancji, rozpatrujący apela- wgdruku/3501/$file/3501.pdf. (Michał Stanis)
żądać uchylenia wyroku polubownego w drodze wnoszo- cję dłużniczki – właścicielki udziałów miał wątpliwości czy
nej do sądu skargi, jednak skarga ta może być oparta
jedynie na wyszczególnionych w kodeksie podstawach,
stanowiących istotne naruszenie prawa. Od 5 lutego br.
w zapisie na sąd polubowny strony mogą przewidzieć
powołanie sądu polubownego drugiej instancji. W razie
więc niekorzystnego dla strony postępowania polubow-
nego rozstrzygnięcia, będzie ona miała prawo odwołać
się do wyższej instancji, pod warunkiem, iż strony przewi-
dzą taką możliwość w umowie o sąd polubowny. Wydaje
się, że zapis taki nie był wykluczony także pod rządami
dotychczasowych przepisów, w każdym razie w prakty-
ce funkcjonowały stałe dwuinstancyjne sądy polubow-
ne. Obecna zmiana stanowi swoistą rekomendację ze
strony ustawodawcy.

(Przymus adwokacko-radcowski) W uprzednio obwiązu-


jącym stanie prawnym przymus adwokacko-radcowski w
postępowaniu cywilnym przed Sądem Najwyższym dotyczył
szeregu kwestii - nie tylko wniesienia kasacji, ale także za-
żalenia oraz działania strony na rozprawie lub na posiedze-
niu wyznaczonym dla rozpoznania zagadnienia prawnego.
Nowela ta wprowadza pełny przymus adwokacko-radcowski
w postępowaniu przed SN, bez względu na rodzaj po-
dejmowanej czynności (złożenie pisma procesowego,
zastępstwo na rozprawie czy posiedzeniu), i to nie tylko
w zakresie czynności dokonywanych przez stronę wobec

2 BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 7


prawidłowości ich wystawienia – podstawą prowadze-
nia egzekucji jest dopiero tytuł wykonawczy; Podatek dochodowy od osób fizycznych
Prawo europejskie
2. Konstytucyjnego prawa do sądu nie można rozu- Superstawka podatkowa
mieć w sposób wykluczający dopuszczalność podda- (Wprowadzanie klientów w błąd) Dyrektywa wprowa-
nia się egzekucji na rzecz innego podmiotu – godziło- (Status wyroku) Na rozprawie Prawo ochrony konkurencji dza zakaz takich praktyk, które mogą być mylące dla
by to w autonomię woli stron i naruszało konstytucyjnie w dniu 15 lutego br. Trybunał przeciętnego konsumenta (misleading commercial prac-
gwarantowane prawo własności i inne prawa majątkowe. Konstytucyjny rozpoznał wnio- Nieuczciwe praktyki tices) i skłonić go do podjęcia decyzji o zakupie, której
Zakwestionowana regulacja nie jest jedyną, która wyłą- sek Prokuratora Generalnego nie podjąłby bez uzyskania takich informacji. Będzie to
cza aktem woli sądowe postępowanie rozpoznawcze. w sprawie zgodności z kon- (Status dyrek t y w y) Dnia 24 m.in. zachęcanie klienta do podjęcia szybkiej i nieprze-
Podobnie jest w przypadku poddania się przez dłuż- sty tucją przepisów usta- lutego 2005 roku na sesji ple- myślanej decyzji poprzez fałszywe twierdzenie, że pro-
nika egzekucji w akcie notarialnym, gdy strony zawarły w y z dnia 18 listopada 2004 narnej w Strasburgu Parlament dukt jest dostępny po określonej cenie w ograniczonym
w umowie zapis na sąd polubowny, a także w przypadku r. o zmianie ustaw y o podat- Europejski przyjął tekst dyrek- czasie, bo potem kończy się promocja lub likwidowany
uznania powództwa lub zawarcia ugody przed sądem; ku dochodow ym od osób fizycznych oraz ty w y o nieuczciw ych prakty- jest sklep, przy zakupie sprzętu AGD obietnica, iż klient
o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: ustawa noweli- kach handlowych wobec kon- będzie mógł skorzystać z serwisu w swoim języku, a po-
3. Dłużnik ma zapewnione, choć w ograniczonym za- zująca) wprowadzającej do ustawy o podatku dochodo- sumentów ( Unfair Commercial tem tej nie dotrzymanie tej obietnicy. Zakazaną praktyką
kresie, prawo do ochrony swoich praw przed sądem wym od osób fizycznych nową stawkę podatku w wyso- Practices Directive ). Wersja ma być również używanie w reklamie tekstu redakcyjne-
w następujących postaciach: kości 50% od dochodów powyżej 600.000 zł. ostateczna dyrektywy, uwzględniająca wszystkie po- go w sytuacji, gdy był on elementem płatnej promocji,
prawki Parlamentu, zostanie prawdopodobnie przyjęta a nie artykułem dziennikarskim.
a) jeszcze przed wystawieniem tytułu poprzez wyto- (Treść i uzasadnienie orzeczenia) Trybunał orzekł, że przez Radę Unii Europejskiej na najbliższym jej spotka-
czenie przeciwko bankowi powództwa o ustalenie istnie- przepis art. 9 ustawy nowelizującej przewidujący, że niu. Państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na (Agresywne praktyki handlowe) Dyrektywa zakazuje tak-
nia stosunku prawnego (w trybie art. 189 kpc), podno- zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. jest wprowadzenie postanowień tej dyrektywy. że wszelkich praktyk agresywnych (aggressive commer-
sząc zarzut nieważności albo bezskuteczności złożonego niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą cial practices), w tym takich, przy których w jakimkolwiek
oświadczenia; zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń (Zakres dyrektywy) Dyrektywa zakłada wprowadzenie stopniu wobec konsumenta zastosowana jest siła fizycz-
prawa. Niezgodność ta, wyjaśnił Trybunał, polega na tym, w krajach UE ujednoliconego minimalnego poziomu na celem nakłonienia go do podjęcia decyzji. Zgodnie ze
b) przez podniesienie zarzutów formalnych na etapie że wspomniany przepis ustawy nowelizującej ustano- ochrony konsumentów i odnosi się do tych wszystkich wspomnianą dyrektywą zostanie zabronione tworzenie
postępowania o nadanie klauzuli wykonalności; wił zbyt krótką vacatio legis tj. okres pomiędzy ogło- praktyk i zachowań, które mają wpływ na podjęcie przez wrażenia, że klient nie może opuścić sklepu bez dokona-
szeniem ustawy w Dzienniku Ustaw (ustawa nowelizują- konsumenta decyzji o zakupie produktu. Aneks I do dy- nia zakupu, nachodzenie konsumenta, który sobie tego
c) przez podniesienie zarzutów merytorycznych w po- ca została ogłoszona dopiero w połowie grudnia 2004 rektywy zawiera listę ponad 30 praktyk i zachowań, któ- nie życzy, jak również natrętne nakłanianie do zakupów
stępowaniu przeciwegzekucyjnym, wszczętym na pod- r.) a jej wejściem w życie (1 stycznia 2005 r.). Natomiast re będą uznane za nieuczciwe i bezwzględnie zakaza- przez telefon, faks czy pocztę elektroniczną, wmawianie
stawie art. 840 kpc; zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału ne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wśród nich konsumentowi, iż powinien kupić dany towar dla własnego
Konstytucyjnego zmiany podatkowe powinny być ogła- znajdują się zarówno takie, które już obecnie są zabro- dobra (lub jego rodziny). Za agresywną praktykę zosta-
d) przez ewentualne wystąpienie przeciwko ban- szane co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem no- nione przez polskie prawo ustawą z dnia 15 grudnia 2000 ło również uznane sugerowanie w reklamie skierowanej
kowi z roszczeniem odszkodowawczym na podstawie wego roku podatkowego. Wiąże się to z założeniem, że roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 dla dzieci, że zostaną zaakceptowane przez rówieśników,
art. 415 kc; podatnicy nie powinni być zaskakiwani nowymi rozwią- Nr 86, poz. 804 z późn. zm.) - np. reklama przekazują- gdy rodzice kupią im dany produkt. Ponadto Dyrektywa
zaniami podatkowymi i powinni mieć odpowiedni czas ca mylące lub nieprawdziwe informacje czy też sprze- zabrania firmom ubezpieczeniowym żądać od ubezpie-
4. bankowe tytuły egzekucyjne nie naruszają zasady na zapoznanie się z nimi i ich uwzględnienie w swojej daż typu ‘piramida’, gdzie konsument musi zachęcić ko- czonego przy wypłacie odszkodowania dokumentów, któ-
ochrony konsumentów, biorąc pod uwagę fakt, że kon- działalności. lejnych nabywców, aby uzyskać dostęp do towaru - jak re faktycznie nie są potrzebna do zlikwidowania szkody,
sumentami są nie tylko dłużnicy banków, ale także ich i takie, których zakaz będzie musiał do polskiego prawa a często mają wyłącznie zniechęcić właściciela polisy
depozytariusze. Usunięcie z porządku prawnego regula- (Formalny charakter rozstrzygnięcia) Trybunał nie od- zostać dopiero wprowadzony. do dochodzenia swoich praw.(Inga Dołowy)
cji dopuszczającej wystawianie przez bank bankowego niósł się merytorycznie do możliwości ustanowienia przez
tytułu egzekucyjnego spowodowałoby znaczny spadek ustawodawcę podatku w wysokości 50% dochodów, lecz
skuteczności dochodzenia wierzytelności bankowych, stwierdził jedynie, że nie jest dopuszczalna zmiana usta-
co wpłynęłoby na bezpieczeństwo depozytów złożo- wy podatkowej przewidująca tak krótki okres pomiędzy
nych w bankach; jej ogłoszeniem a wejściem w życie, jak to miało miejsce
w omawianym wypadku. Rozstrzygnięcie Trybunału zo-
5. Znaczenie przedmiotowych tytułów dla sektora ban- stało zatem podyktowane względami proceduralnymi.
kowego jest bardzo duże. Udział wierzytelności docho- (Adam Jodkowski)
dzonych w tym trybie stanowi ok. 98% ogółu wszystkich
wierzytelności dochodzonych przez banki. Liczba przy-
padków nie nadania przez sąd bankowemu tytułowi eg-
zekucyjnemu klauzuli wykonalności stanowi jedynie 2%
w skali rocznej. Natomiast liczba powództw przeciweg-
zekucyjnych wnoszonych przez dłużników banków wy-
nosi w skali roku nie więcej niż kilkadziesiąt, z czego tyl-
ko niewielka część jest rozpoznawana pozytywnie dla
dłużnika. (Jerzy Zdrojewski)

6 BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 3


cyplinarne Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu,

Projekty legislacyjne które okażą się mieć cechę rażąco naruszających prze-
pisy prawa lub oczywiście niesłusznych. Oznacza to, iż
wszystkie pozostałe rozstrzygnięcia nie spełniające tych
przesłanek, mimo wad prawnych, nie będą mogły stać
jąc reguły utworzenia i prowadzenia ligi zawodowej. I tak się przedmiotem kontroli Sądu Najwyższego. Nadto, na-
Prawo sportowe ligę zawodową będzie miał prawo utworzyć jedynie pol- leży zauważyć, że nowa ustawa poddaje kontroli Sądu
ski związek sportowy, a gdy połowa klubów sportowych najwyższego jedynie te rozstrzygnięcia dyscyplinarne
tworzących związek sportowy działać będzie w formie i regulaminowe wymienione w art. 41 ust 1 pkt 1-5 usta-
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kulturze sportowych spółek sportowych, utworzenie ligi zawodowej wy, co oznacza, iż wszystkie inne rozstrzygnięcia, które
fizycznej będzie obowiązkiem takiego związku. Nowouchwalone nie mieszczą się w tym katalogu nie będą również mogły
przepisy precyzują, iż liga zawodowa będzie zarządza- być przedmiotem kontroli Sądu Najwyższego.
(Status zmian) W dniu 18 lutego na przez inną niż polski związek sportowy osobę prawną
2005 roku Sejm w ustawie o zmia- utworzoną w oparciu o kodeks spółek handlowych czyli Zmiany opisane wyżej zostały uchwalone przez Sejm
nie ustawy o kulturze fizycznej i że- łatwo przewidzieć iż będzie to albo spółka z ograniczo- w dniu 18 lutego 2005 roku. W chwili obecnej tekst usta-
gludze śródlądowej uchwalił dłu- ną odpowiedzialnością bądź spółka akcyjna. wy został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.
go oczekiwane zmiany w regulacji Należy oczekiwać, że biorąc pod uwagę obecne uwa-
z zakresu prawa sportowego. Trzecia dająca się wyróżnić grupa nowelizowanych prze- runkowania pracy parlamentu, ustawa w treści niezmie-
pisów to normy związane z odpowiedzialnością dyscy- nionej zacznie obowiązywać w przeciągu kilku miesięcy.
W pierwszej kolejności należy pod- plinarną i rozstrzyganiem sporów w sporcie. Zasada (Ilona Waksmundzka)
nieść, iż nowouchwalone przepisy wprowadzają zmiany w myśl, której związki sportowe w przypadku zaistnie-
w statusie prawnym zawodnika, modyfikując jego defi- nia sporów mogą tworzyć sądy polubowne oraz reguła,
nicję z osoby uprawiającej amatorsko albo profesjonal- iż przy Polskim Komitecie Olimpijskim działa Trybunał
nie określoną dyscyplinę sportu na osobę uczestniczą- Arbitrażowy do Spraw Sportu pozostają niezmienione. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
cą we współzawodnictwie sportowym organizowanym Zmienią się jednakże zasady dotyczące składu arbitrów
przez właściwy polski związek sportowy. Dodać należy że oraz trybu ich wyboru jak również zakres przedmioto-
związek sportowy tak jak dotychczas będą mogły utwo- wy spraw właściwych do rozstrzygania przez Trybunał. zasądowa procedura uzyskiwania tytułu egzekucyjnego
rzyć co najmniej trzy kluby sportowe. Nowością jest na- Jednakże za najbardziej rewolucyjną zmianę należy Bankowe tytuły egzekucyjne przez banki jest wyraźnym odstępstwem od ogólnie obo-
tomiast nadanie statusu polskiego związku sportowego uznać prawo wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego wiązujących rozwiązań, nie spełniającym wymogów są-
ogólnokrajowemu stowarzyszeniu działającemu w dys- od orzeczenia dyscyplinarnego lub regulaminowego wy- Konstytucyjność tytułów bankowych dowej ochrony praw obywateli, a w szczególności praw
cyplinie wędkarstwa sportowego oraz ogólnokrajowemu danego przez Trybunał. Skarga kasacyjna w myśl przepi- konsumentów;
stowarzyszeniu działającemu w dziedzinie sportów lot- sów nowelizowanej ustawy będzie przysługiwała jedynie (Status orzeczenia) Na roz-
niczych, co oznacza że i te stowarzyszenia będą mogły w przypadku naruszenia przepisów prawa lub oczywi- prawie w dniu 26 stycznia 2005 4. Ponieważ w praktyce większość roszczeń banków
zrzeszać się tworząc kluby sportowe. stej niesłuszności orzeczenia. Skargę neleży wnosić za roku Tr ybunał Konsty tucyjny wobec konsumentów wynika z tzw. systemów sprzedaży
pośrednictwem Trybunału w terminie 1 miesiąca od dnia w składzie pięciu sędziów roz- ratalnej, należy zauważyć, iż zgoda dłużnika na egzeku-
Zgodnie z nową regulacją, aby uzyskać status zawodni- doręczenia orzeczenia stronie skarżącej, który w przy- poznał py tanie prawne Sądu cję w zakresie umów zawieranych z konsumentami jest
ka, konieczne będzie uzyskanie od właściwego związku padku niestwierdzenia braków formalnych będzie miał Rejonowego we Włoszczowej z reguły fikcją, gdyż często nie zdają sobie oni sprawy
sportowego licencji zezwalającej na udział we współza- obowiązek przekazać skargę w ciągu 14 dni do Sądu w sprawie zgodności art. 96 ust.1 z konsekwencji wyrażenia zgody;
wodnictwie. Ustawa nie określa trybu ani zasad wystę- Najwyższego. w związku art. 97 ust. 1 ustawy
powania o licencje pozostawiając tę kwestię do rozstrzy- z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe z art. 45 ust. 5. Brak jest jakiejkolwiek kontroli ze strony państwa
gnięcia poszczególnym klubom. Wiadomo natomiast, że Wprowadzenie kasacji od orzeczeń Trybunału Arbitrażowego 1 oraz art. 2 i art. 76 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. sposobu wykorzystywania przez banki uprawnienia do
osoby ubiegające się o wydanie licencji powinny liczyć do spraw Sportu należy ocenić pozytywnie, choćby z punk- Chodzi tu o zgodność z Konstytucją bankowych tytułów wystawiania tytułów egzekucyjnych, w szczególności ich
się z tym, że związki sportowe będą przy wydawaniu ze- tu widzenia konstytucyjnego prawa do sądu, jednakże egzekucyjnych, wydawanych przez banki wobec dłużni- ilości w stosunku do tego samego dłużnika oraz prakty-
zwoleń pobierać opłaty. O wysokości opłat i trybie ich po dokonaniu analiz norm wprowadzających tą instytucję ków bez prowadzenia postępowania sądowego. ki antydatowania takich tytułów.
pobierania zadecydują również kluby. Licencja z całą nasuwają się pewne wątpliwości interpretacyjne.
pewnością nie będzie mogła stanowić przedmiotu ob- (Argumenty pytania prawnego) Sąd Rejonowy zgła- (Treść orzeczenia) Trybunał orzekł, iż pomimo wskaza-
rotu gdyż ustawa wprost tego zabrania. Nowa ustawa wprowadza, bowiem szczególne przesłanki szający pytanie prawne przedstawił następujące ar- nych powyżej wątpliwości, konstrukcja bankowych tytułów
kasacji orzeczenia dyscyplinarnego albo regulaminowe- gumenty: egzekucyjnych jest zgodna z art. 2, 45 i 76 Konstytucji.
Druga grupa nowelizowanych przepisów dotyczy regu- go, czyli co zostało wskazane wyżej uzależnia przyjęcie W wyrażonych przed wydaniem tego wyroku opiniach,
lacji tzw. sportu profesjonalnego. I tak, poszerzony zo- kasacji przez Sąd Najwyższy od rażącego naruszenia 1. Banki, korzystając z możliwości stosowania banko- Prokurator Generalny, Marszałek Sejmu, Prezes NBP
stanie katalog podmiotów uprawnionych do prowadze- przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzecze- wych tytułów egzekucyjnych, posługują się uprawnie- i Prezes Związku Banków Polskich zgodnie uznali kon-
nia działalności w zakresie sportu profesjonalnego. Do nia. To z kolei pozostaje w sprzeczności z ogólną regułą niami władczymi przysługującymi, co do zasady, wy- stytucyjność powyższych tytułów.
dotychczas uprawnionych sportowych spółek akcyjnych w myśl, której Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację w opar- łącznie państwu;
oraz polskich związków sportowych dołączą podmioty ciu o zasady kodeksu postępowania cywilnego. (Uzasadnienie orzeczenia) W uzasadnieniu swojego
(osoby fizyczne oraz prawne) będące przedsiębiorcami 2. Banki nie mogą zostać wyposażone w kompetencje orzeczenia Trybunał podał następujące argumenty:
w rozumieniu innych przepisów, czyli przede wszystkim W konsekwencji należy stwierdzić, iż kasacja od orze- do rozstrzygania spraw cywilnych, nie są bowiem bez-
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia- czenia Trybunału nie będzie gwarantować pełnej kon- stronne czy niezależne; 1. Uprawnienie banków do wydawania bankowych ty-
łalności gospodarczej. Nowelizowana ustawa wprowadza troli przez sąd rozstrzygnięć dyscyplinarnych w rozu- tułów egzekucyjnych upraszcza dochodzenie roszczeń,
także nową regulację w przedmiocie współzawodnictwa mieniu prawa sportowego. Po pierwsze, kontroli Sądu 3. Postępowanie klauzulowe ograniczone jest tylko do wyłącza bowiem fazę postępowania rozpoznawczego
organizowanego w formie rozgrywek ligowych, określa- Najwyższego podlegać będą tylko te orzeczenia dys- formalnego badania tytułu egzekucyjnego, tak więc po- przed sądem, nie wyłącza to jednak kontroli sądowej

4 BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 5