You are on page 1of 20

Flp NCL

Prof.Dr. Ekrem SARIKIOGLU


Giri ve Tercme

Filip ncili ismiyle bir incilin mevcudiyeti Hrstiyanln ilk devirlerinden beri
biliniyorduAncak gnmze kadar. ula~an herhangi bii nshasna rastlanmamlt.
Nihayet Msr'da 1945 ydnda Nag Hammadi blg~inde bulunan Kopta el yazmalan
arasnda bu ncil'e rastand.
Halen Kahire Kopt mzesinde korunan II numatl Nag Hammadi Papirus
mecmuas iinde (Coptic Museum, Department of Manuscripts, inv. 10544), Tomas ncili
sonrasndabulunmaktadr.Uzmaruann kanaatna gre metin 4.y.y. ilk ypnsndan kalmadr.
Yunanca yazdm bir metinden Kpti diline tercme edilmi olabilecei tahmin edilmektedir.
Yunanca telifi ile tercmesi arasnda ne kadar zarrianolabileceisorusuna verilen cevaplar
da tahmiruerden ileri gitr1emektedir. Ancak bu ncil'de Gnostik mezhep kurucusu
Valentinus'un gr~lerine paralel baz d~nce unsurlarnn bulunmasndan hareketle,
yaklak 2. yzyd sonlar veya 3. yzyd b~larnda kaleme alnml olabilecei tahmin
edilmektedir. Bu tahmirueri daha ncelere gtren bilim adamlan da vardr. Metinde
Sryanca kelimelerin bulunmas ve dogu "ayinleriyle ilgisinden dolay, metnin Suriye
bdgesinde ortaya km olabilecei de hatra gelmektedir.
Tercmesini sunduumuz metnin asl Kpti dilindedir. Pek ok ksmlar, kelimeleri
ve harfleri tahrif olmu~ bir haldedir. Okunamayan, silinen, kaybolan kelime ve harflerin
bo~luklan Bat Kiliselerine mensup Hristiyan a~trmacdar tarafndan doldurulmaya,
yorumlanmaya aldmltr. Tercmemizde iki metinden faydalandk. Biri Wilhelm
Schneemelcher'in ''Neutestamentliche Apokrypen" i. Cilt 5. Bask sayfa 155-173 de
bulunmaktadr; Hans-Martin Schenke tarafndan Almancaya evrilmitir. Dieri genel
editrln James M. Robinson'un yapt "The Nag Hammadi Library in English",
Second edition, 1984, Leiden ; Newyork, Kopenhavn, Kln 1988, sayfa 141-160 da
bulunmaktadr; Wesley W. Isenberg tarafndan ngilizceye ev~tir.
Metin iinden okunamayan yaz bozukluklar ve aklanmaya muhta ksmlar ( )
parantez iaretleri iinde, cmle ve kelime eksiklikleri (...) iyaretleriyle gsterilmitir.
Baz

ayet ve cmlelerde grlen mulaklk ve aruama glkleri metinden


Kopta bilmediimiz ve orjinal metni kontrol imkanndan yoksur
olduumuz iin Almanca tercmeyi esas almakla birlikte, ngilizce tercmeden de byk
lde yararlandk. Hatta yer yer ngilizce metni benimsedik.
kaynaklanmaktadr.

Bu ncil'i tercmeden gayemiz, konu ile ilgili a~tncdarmz konudan haberdar


etmek, zellikle gen a~trmacdar kaynaklara inmeye zendirmektir.
1

Fp NCl*
(Metin)

1. Bir brani dier bir brani'yi meydan a getirir ve byle kimselere Prosely
t (ilaveten
gelen) denir. Fakat bir proselyt dier bir proselyt'i meydan a getirmez
(...). Onlar gibi (birini
meydan a getirenler); kendilerigibi b~kalannda meydan a getirirler;
bu srede b~kalan
kolayca olur..

ile

2. Bir kle sadece hr olmak iin alr; fakat efendisine servet kazandrmak
midi
Ama oula oulolmas yeterli deildir, babasnn brakaa miras
hakkn

almaz.

dnr.

3. lm miras alanlann kendileri de lmldrler ye lm miras


brakrlar.
ller ise , hi bir eye
mirasc deillerdir. Nasl olur da bir l mirasc olabilir?
Eer bir l canly miras alyorsa,
o lmeyecektir; lyors a daha ok y~ayacaktr.
Canllara mirasc olanlar canldrlar ve "hem" llere mirasc olurlar.

4. Putpere st bir kii lmez. O zaten y~amad ki, lsn. Kim hakikate,
imana
geldiyse, hayat buldu. Ve biri lm tehlikesinde y~ar. nk o Mesih'in
geliinden beri

y~amaktadr.

5.' Alem yaratlr. ehirler sslenir. len kimse, alnp gtrlr.

6. Biz braniler iken, kszdk ve (yalnz) annemiz vard. Hristiyan olunca,


her
ikisine baba ve anneye sahib olduk.
7. Kn ekenler, yazn bierler. K, bu dnyadadr. Yaz, baka bir alemdir.
Dnya
da ekelim ki, yazn bielim! Kn mahrum kalmamak iin, bize yakan
yapalm ..K takib
eden, yazdr. Fakat, eer biri kln hasat ediyorsa, o (gerekten) hasat
etmeyecek, (sadece)
kkleyecekfu.
8. nk yle bir (kimse) mahsl getirirse, hret iindir. Sadece
(her gn)
getirememekle kalmayacak, cumartesi gn de (... )oraktr.
9 a. Mesih birazna fidye vermek,. dierlerini kurtarmak; (b~ka) birilerin
i de
hidayete kavuturmak iin geldi. Yabanclan fidye ile kurtard ve kendisin
in yapt. Ve
planna gre daha nce sz verdii kendi gruplanm dzenle
di.

* Yazma melnin

b11langcnda

bu

s b111k

yoktur. Melnin iinde

al b111k

eklindedir.

9 b. Sadece gnmekle kalmad, hayatn" gnll olarak verdi, dnyann var


olduu zamandan beri ruhunu teslim etti. Sonra istedii anda da, onu tekrar geri almaya
ilk defa geldi. nk dn verilmiti; ekiyalar arasnadm ve esir alnmt. Ama onu
kurtard. Dnyadaki iyiler gibi, ktleri de hidayete ula.trd.
10. Ik ve karanlk, hayat ve lm, sacdar ve soleular birbirlerinin kardeleridirler.
Onlar birbirinden ayrmak mrrkn deildir. Bundan dolay ne iyiler iyi, ne ktler kt;
ne hayat bir hayat, ne lm bir lmdr. Bundan dolay her bir kii ilk meneinde eriyip
zlecektir. Fakat dnyann zerine ykselenler zlmezler ve ebedidirler.

11. Bu dnyann (eylerine) verilen isimler, byk bir yanlgya sebep olurlar.
nk onlar (insann) dncelerinisabit olandan sabit olmayana evirirler. ''Tanr'' (adn)
ll
iiten kimse sabit olan deil, sabit olmayan anlar. Ayn ekilde llBaba , "Oull, "Kutsal
ll
Ruhl, IIHayat , ilIkil, IIHair", "Kilise" (ve) dierlerini ayn tutar. Halk doruyu anlamaz,
doruyu anlamaya gelmedike yanl kavrar.(itilen isimler) bu dnyaya aittir. (... Kimse
aldanmasn). Ebedi alemde olsalard, bu dnya da isim olarak hi bir vakit kullanlmazlard,
bu eylerinin yanna konulmazlard. Ebedi alemde bir sonlar vardr.
12 .a. Babann oula verdii ismi, Babann her eyin stnde olan ismi, dnyada
hi kimse tarafndan sylenmiyar. nk oul babann ismine bnmeseydi; oul baba
olmazd. Bu isme sahip olanlar onu kesinlikle bilirler, fakat sylemezler. Ona sahip olmayan
kimseler onu tanmazlar.
12 b. Fakat bizim hatnmlZ iin, hakikat dnyada isimleri ortaya kanyar, nk
bu isimler olmadan onlar tanmak mrrkn deildir. Hakikat birdir, yegane eydir. Pek
ek ey vardr ve hatrmlZ iin, pek ok ey arasnda bir eyi sevgiyle retebilmek iin
okturlar.
istediler, nk onlarn gerek iyilerle bir
akrabalklarnn olduunu grdler. simlerle onlar yanltmak iin ve onlar iyi olmayana
balamak iin, iyi olmayanlarn yanna koydular ve sonra da sanki onlara bir ltufla
bulunuyarlarm,
"iyi
olmayandanil
uzaklatryora:rm
ve
sanki
"iyiye"
yerletirebiliyorlarm gibi iyilerin ismini aldlar. nk onlar hrleri almak ve ebediyete
kadar kle yapmak istiyorlar.

13.

Archont'lar*insanlar saptmak

14. Gl~r vardr ki, (...) onun varlnn srekli olmasn, (kurtUuunu) istemezler.
nk insan (kurtulursa, artk daha fazla) kurban sunulmaz. (Kurban oldu) ve (gerekten)
glere hayvanlar kurban edildi; nk onlara kurban sunulinJardan biii hayvanlardr'
Canl olarak sunuldular; fakat sunulurken ldler. (Buna kar.JI) insan, Tannya l olarak
sunulur ve o hayat bulur.

* Arehont

Gnostik inan sisterrnde Tann ile dnya arasnda faaliyette bulunduu tasavvur edilen

ruhsal glere verilen isimdir. ''Seroavi

hkmrarlar" anlaruna

gelir.

15. Mesih gelmezden nce, dnyada ekmek yoktu; Adem'ifl bulunduu cennet
gibi, hayvanlara besin iin pek ok aalar vard, ancak insanlara besin jin, hi bir tahl
tanesi gsterilmemiti.nsanOar) hayvanlar gibi beslenirdi. Fakat, kamil insan Mesih gelince,
. insanlann insan yiyecekleriyle beslenmeleri iin, gkten ekmek getirdi.
16 a. Archont'lar ne yaptlarsa, kendi kuwetleriyle ve kendi aizulanyla yaptklarn
. zannetiiler. Fakat Kutsal Ruh onlara istedii gibi tesir etti. .
16 b. Balangtan beri var olan hakikat her yere ekilir. Ve pek oklar ekinin
oluunu

grrler, fakat ok az hasat ediliini grr.

17 a. Bazdar dedi ki: "Meryem Kutsal Ruhtan hamile kald". Onlar yandgdalar!
Ne sylediklerini bilmiyorlar! Ne zaman bir kadn baka bir kadndan hamile kald?
17 b. Meryem, hi bir kuwetin kirletmedii bakiredir. o branilere, yani Havariler
ve havarilere tabi olanlara bu byk bir lanetlir. Bu bakireyi hi bir g kirletmedi, (...)
gler kendi (kendil~rini) kirlettiler.
17 c. Ve eer Rabb sylemeseydi: (Babam gktedir), baka bir babas olurdu, fakat
.
o sadece ("Benim Babam") dedi.
18. Rab (Efendi) akirtlerine dedi: "Her evden (bir eyler) a1nlZ ve onlar) babann
evine getiriniz! Fakat baba evinden almaymlZ ve hi bir eyi dt:iar gtnneyiniz!

19. "sa" gizli bir isimdir. "Mesih" ak bir isimdir. Bundan dolay "sa" kelimesi hi
bir dilde yoktur, (her dilde) sylendii gibi (onun) ismi "sa" dr. Mesih'e uygun kelime,
Sryanca'da "M~ias", Yunanca'da "Kristus" dur. Hemen hemen dier btn (milletler)
de kendi dillerine uygun olarak onlardan biri vardr. "Nasaral"* aka o gizlinin (ismi) dir.

20. Mesihin kendinde her ey vardr: nsan ve melek, Gizlilik ve Baba.


21. Rabbin nce ld ve (sonra) harolduunu iddia edenler, yandyorlar. nk
o nce har oldu ve (sonra) ld. Eer Biri nce hara ulamazsa, sonra lmeyecektir. Tanr'
olarak yaar, o ... **

22. Hi bir kimse byk deerli bir eyi, byk bir nesnede gizlemez. Fakat biri
ou zaman, saysz binleri bir ake deerindeki bir ey iine atl. Ruhunbenzeri, o deerli
bir ey (olduu halde) hakir bir vcutla olmaya geldi.

branca "~a'" (tmek) k<kndendir.

""" Yazma rishada sadece Koptca fUinin b haf yazldr, dier harfler silinrrilir.

:L3 a. Bazilar plak harolmaktan korktu. Bunun iin ette (vcutta) har olmak
istiyorlar. Ve bilriyorlarki, eti tayardar da plaktr. Kendisi soyunardar (...) plak
deillerdir.

23 b. "Et (ve kan) Tanrnn hkmrardna mirasc (olamaz). "Miras olmayan (et)
hangisidir? Kendi zerimizde taldmlZ et! Fakat miras olabilen hangisidir? O sa'nn (eti)
ve kandr! Bundan dolay dedi: "Kim benim etimi yemez ve kanm imezse, onda hayat
yoktur". Bu hangi (et) tir? Onun eti kelam ve onun kan Kutsal Ruh'tur! Bunu kabul eden
kimsenin yiyecei ve iecei ve giyecei vardr.
23 c. (Vcudun) har olmayacan iddia ederderi knyorum. Buna gre'-ikisi de
hakszdr. Vcudun harolmayacaniddia ediyorum.

Fakat ne har olabilir, syle bakalm


da, sana (retmen olarak) hrmet edelim. Ruh ette (vcutta) dr ve bu etteki lktr,
diyorsun. Bu sylediin eyler de (yalnz vucuttadr. nk sylemek istediin eylerde
vcuddnda olabilecek hi bir eyi sylemiyorsun. O (halde) her eyin kendisinde
bulunduu bu vcud da har olmak zarurdudur.

24. Bu dnyada elbise giyerder, elbiseden daha


elbiseler, onlarn giydiklerinden daha deerlidir.

deerlidir.

Gek lkesindeki

25. Su ve atele her yerler temizlendi-grnenler grnerderle, gizliler gizlilerle. Baz


gizli eyler grnerderle. Su iinde su vardr; takdis ya iinde ate vardr.
26 a. sa btn s~retIeri gizlice ald. Bundan dolay o kendini olduu gibi
gstermedi, nasil grnmesi gerekiyorsa, yle gsterdi. Ama btn burdar kendi gsterdi: :
kendini byklere daha byk, kklere daha kk gsterdi. O kendini meleklere melek
. ve insardara insan gsterdi. Bundan dolay Logos'unu herkesten gizledi. Birka, onu
gerekten grdler, dndler, o esnada da grebildiklerini dndler. Fakat o, dada
mritlerine ihtiam iinde grndnde kk deildi. Ama o, bykln grebilmeleri
iin mrillerini byk yaptktan sonra, byk oldu.
26 b. O gn kl1r ederken dedi:* "Kamil Aydrdatcy Kutsal Ruhla birletiren
sen, melekleri de bizimle (melek) suretinde birletir!"

27 a. Kuzuyu hakir grme! nk o olmadan kral grmek mmkn deildir.


27 b.

plak

olan hi kimse,

kraln

huzuruna giremeyecek.

28. Gksel adamn dnyasal adamdan daha ok ocuu vardr. Adem'in ocuklar
lmelerine
ocuklar,

.*

ramen bu kadar oksa, lmeyen (ve)


ne kadar daha oktur.

Muhtemelen Havari Filip

devaml oalan

kamil

insardarn

29. Baba bir ocuu meydan a getlrir. Fakat ocuun ocuk yapma yetene
i
yoktur. nk kendisi meydan a getirilenin, meyan a getirme yetene
i yoktur. ocuun
daha ok kz ve erkek kardeleri olur.
30. Dnyad a meydan a gelenlerin hepsi, tabiaten meydan a gelirler. Ve burada
meydan a gelenler, burada beslenirler. nsan gdasn yukardaki yere
(gidebilmek) vaaginden alr. O azdan (kan vaad?)tir. 'Ye eer) Logos oradan dlan ktysa,
o da azdan
beslenir ve kemalat bulur.
31. nk Kamiller bir pck ile hamile kalrlar ve
AramlZdaki rahmetten hamile kalrz.

dolay prz.

doururlar. Biz

de bundan

32. (kadnn) Rab ile srekli ilikisi vard: Annesi Meryem, kz kardei ve
onun
arkada1 denen Magdelena, Yani kz kardei, annesi ve arkadana
, hepsine Meryem
(Maria) denir:
33. ''Baba'' ve "Oul" sadece isimlerdir, "Kutsal Ruh" ift bir isimdir. nk
onlar
(Baba ve Oul) her yerdedir. Onlar yukardadr, onlar ~adadr, onlar
gizliliktedir, onlar
grnrdedir. Kutsal Ruh grnrdedir: (Burada) aada; (dier tarafta)
gizliliktedir: (veya)

yukardadr.

34. Kutsallara kt gler tarafndan (da) hizmet edilir. nk onlar Kutsal


Ruh

vastasyla

kr edilmilerdi ki, kutsallann yararna allrlarken (sade) bir insana


hizmet
ettiklerini dnrler. Bundan dolay (anlatlr ki): gnn birinde bir gen,
Rab'den Usa'dan)
dnyev i bir ey rica eder ve (rab) ona der: "(Bunun iin) annene rica
et ve o sana bize
yabanc olan eyden verecektir.

35. Havariler genlere dediler: ''Btn kurbanlannz ''tuz'' a


olarak isimlendirdiler. Hi bir Kur (ban) makbul (ol) makslZn.

ulas.n! (Sofia)'

''tuz''

36. Fakat Sofia verimsiz ve ocuksuzdur. Bundan dolay ona ''tuz (hey)kel
i (?)"
denir.* Onlar daima nerede (...) kendi ekillerinde (...) olurlarsa, (orada)
Kutsal Ruh (...) Me
(bunda n dolay) ocuklan o(k)tur.
37. Babann mlk, oula aittir. Ve oul kk olduu srece, Onun ki ona emanet
edilmez. Erkek olunca, babas ona mlknn hepsini verir.
dolay

38. KaybOan sizler! Ruhun getirdii eyler, ruhla birlikte tekrar kaybolur. Bundan
(denir ki): Bir ve ayn nefesle ate, hem yanar ve hem sner.
* Hz.

Lut'un tuz heykeline dlen kansna aret olabilir.

39. Echamth bir ~dir ve Echmoth bir bakadr. Bu meyanda Echamth sadece
hikmettir. Echmthise, lm hikmetidir (...), yani: lm bilir, ona ''kk hikmet" denilir.

40. Sr, 8ek ve bu trdeki (pek ok) dierleri gibi. insana iteat eden ehli hayvanlar
vardr. (ve) ehli olmayan ve lde tecrit edilmi olarak yaayan, baka (hayvanlarda) vardr.

Insan tarlay ehli hayvanlarla srer. Ve bununla kendini ve hayvanlan besler, ister ehli
olsunlar, ister ehli olmasnar. Kamil insanlarda da durum byledir. Ehil glerle ift srerler,
her eyin ortaya kmasna itina ederler. Yani bundan dolay her yer ister iyi; ister kt,
ister sada ve ister solda olsun baki kalr. Kutsal ruh, iteatkar veya isyankar, ehli veya
vahi herkesi gzetler ve btn glere hakim olur. Sonunda onlan ala kapatmak iin,
isteseler de kaarasnlar diye, orada kalr.
.

41.

Yaratlan o (gzeldir, fakat) oullann asil yaratlta bulamazsn. Onlar

yaratlnad ama tevlid oldu, zrriyetlerini asaletli buldun. Ama imdi


oldu. Bu ne asalettir?

yaratld

ve tevlid

42. nce zina, sonra da katil (kabil) ortaya kt. Ve o zinadan dodu. nk o
yllarn oluydu.

Bundan dolay o, babas gibi insan katili oldu. Ve kard8ini (Habili)


ldrd. Birbirine denk olmayanlar arasnda her birl8me, zinadr.

43. Tann bir boyacdr. yi denen "Asil" boyalar, (sadece) boyandklan (maddelerle)
lilrler"; Tannnn boyadklan da yledir. Onlarn renkleri lmsz olduu iin, ancak onun
ilacyla da lmsz olacaklardr. Amma onun suda vaftiz ettiklerini, Tann (da) vaftiz eder.

44. Bir kimsenin mevcut 8yalardan bir eyi onun gibi olmadan grmesi mrrkn
deildir. Bu

mesele Dnyadaki, insann, kendisi gn8 olmadan gn8i grmesi, ve kendisi


gk, yer ve dier btn eyler olmadan onlan grmesi gibi deildir. O kendini hakikat
(alannda) tutar. Bilakis: O yerden biraz gi1rsen ondan olursun. Ruhu gdn ve ruh
oldun. Mesihi grdn ve Mesih oldun. Babay grdn ve baba olacaksn. Bylede (burada
) her eyi gryorsun fakat kendini gremiyorsun. Fakat (orada) kendini greceksin; ne
grrsen o oIacak(sn).

45. nan alr sevgi verir. nan olmadan (hi bir kimse alamaz); sevgi olmadan
hi kimse veremez. nk, almak iin inanyoruz; sevgimizi kantlamak iin, veriyoruz. Bir
kimse, sevgi olmadan verirse, verdii eyden hi bir fayda bulmaz.
46. Rab'dan gayn bir eyi kabul eden, henz bir Yahudi'dir.
47. nmzdeki Havariler (onu) yle adlandrrlar: "sa, Nasrani,Mesih" yani: "sa
Mesih, Nasaral (sa)", lakab "Mesih" dir. lk ismi "sa". Orta (ismi) "Nasaral". Mesih'in iki

48. nci amura dse, deerini kaybetmez, 3a1sam ya ile yalanmazsa, daha
da deerlenir.Fakat sahibinin gznde daima deerlidir. Ayn ekilde, Nerede olursa olsun,
Tann ocuklannn durumuda ayn haldedir. Baba'lannn gznde hala (ayn) deere
sahiptirler.
49. ''Ben bir yahudiyim" dersen, hi kimse tereddt etmeyecek. (Eer der) sen:
"Ben bir Romalym" kimse ann olmaz.Eer dersen: ''Ben bir Yunanm; ''Bir vahiyim",
'bir kleyim", 'bir hrm", kimse huzursuz olmaz. (Eer der) sen: "Ben bir Hristiyanm",
(dnya) titreyecektir. Onun adn (...) (iiten) (...) gibi (iitrnee) dayanamayacak.
50. Tann bir insan yiyendir. Bundan dolay insanlar ona (kurban) edilir. nSanlar
kurban edilmezden nce, hayvanlar kurban edilirdi, nk kurban sunulan ilahlar yoktu.

51. Toprak kaplar gibi cam kaplar da ate yardmyla yapdrlar. Ama ccun kaplar
krdrsa, yeniden yapdr; nk onlar bir nefesle ortaya karlar. Fakat toprak kaplar krdrsa,

imha edilirler; nk onlar nefessiz ortaya

kmIardr.

52. Deirmen tan eviren bir eek, yaya yz mil yrr. Serbest brakdnca,
kendini hala ayn yerde bulur. yle insanlar var ki, pek ok yolculuk yaparlar, ama
hedefe doru hi bir ilerleme yapmazlar. Akam olunca, ne bir ehir, ne de bir ky, ne
bir insan yaps, ne de tabii hi bir ey gnnezler. Orada hi bir (yardmc) kuwet yoktur;
hi bir melek de yoktur. Bu sefller kendilerini bouna tketirler.

53. Komyon sa'dr. Onun iin Sryanca'da ''yaydn'' ey manasna "Farisata"


denir. Bu sebeple sa armha gerilmek. iin dnyaya geldi.
54. Rab (sa) Levi'nin boyahanesine gitti. (eitli maddelerden) yetmi iki renk
ald ve onlar kazana att. Onlann hepsini(tekrar beyaz) kard. Ve dedi: 'insanolu da
byle boyac olarak geldi".
55 a.

Ksr denen

Sopma, meleklerin annesi ve (...) Meryem Maddelena'nn refk

dr.

55 b. Soter (sa) onu (Maria Magdalena'y) btn akirtJerinden daha ok sevdi


ve onu (ou kere) (...) p (t). (akirtJer) isteklerini bildirmek iiD ona gittiler. Dediler: "Niin
onu bizim hepimizdenok seviyorsun?" Soter (sa) cevap verdi ve onlara dedi ( ): "Niin
sizi onun gibi sevmiyorum?"
56. Eer bir krle bir gren karanlkta birlikte iseler, aralannda fark yoktur. Ik
geldiinde, gren grecek ve kr karanlktakalacaktr.

57. Rab asa) dedi: 'Daha nce var olan aziz olur. nk o, olan ve olacak olandr.

58. nsann dncesi gzle grnmez ve bak~lardan gizli durur. Bundan dolay
ve kapalda kendinden daha gl, vcutlan daha byk hayvanlann efendisidir.
Ve bu onlara hayat verir. Eer insan onlardan aynsa, birbirlerini drr ve birbirlerini
akta

smrlar.

59. Biri suyun iine iner, hi bir ey almadan yukar karsa ve derse: "Ben
Hristiyanrn", bylece o ismi dn a1m~tr. Fakat Kutsal Ruhu alrsa, bylece o, ismi hediye
olarak alr. Kim bir hediye aldysa, hediye ondan geri istenir. Bu bir srra vakf olann
yoludur.
60. Dn srr byktr. nk onun d~nda dnya olmaz. nk dnyann
(...) ve (...) varldr. Byk gcn (... dostluunu), dnnz: O g sahibidir. Bir
kirletme grntsne sahiptir.
varl

61 a. Kt ruh suretleri arasnda bir erkekler bir de diiler vardr. Erkekler, bir dii
suret iindeki ruhlarla birleirler; fakat diiler ise, erkek suret iindeki ruhlarla, iteatsiz bir
(Adem) ile birleirler ve erkek bir kuvveti veya dii bir kuvveti alncaya kadar hi kimse
bunlar uzaklatramaz yani damad ve gelini. Bir yansyan bir gerdek odas alr.
61 b. Azgn kadnlar bir adam yalnz bana oturur grseler, ona gelirler, nkteler
yaparlar ve onu kirletirler. Ayn ekilde azgn erkekler gzel bir kadn yalnz bana
oturuyor grseler, onu kandrmayave ona tecavz etmeye aI~rlar, onu kirletmek isterler.
Fakat adam ve karsn birlikte oturur grseler, ne kadnlar erkee gelebilir, ne de erkekler
kadna gelebilir. Bylece suret ve melek birleirse, hi bir kimse erkee veya kadna
gitmey\e cesaret edemez.
dnyay terkederse ve (artk) daha fazla dnyada tutulamaz, nk o
(...) Hrsnn ve korkunun zerindedir. O (...) nin zerinde efendidir. O
kskanln galibidir. (...) gelirse, onu yakalarlar ve (tek bana) nasl olurda byk glere
kar gelebilir? Nasl olurda (nlerinde) gizlenebilir?

61 c. Kim

dnya idi;

aka

61 d. Bazlan vardr, (derler ki) "Biz inananlarz", buna binaen murdar ruhlar veya.
cinleri (grmezler). Yani kutsal ruha sahip olsalard, hi bir murdar ruh onlan rahatsz
etmezdi.
62. Et (beden) den korkmamalsn, ne de onu sevmelisin! Sen korkarsan, o sana
hakim olur. Onu seversen. o seni yutar ve seni ktrm eder.

63 a. Ve o (insan), ya bu dnyad a ya da Hairde veya orta bir yerde


oturur.
Tann orada bulunmam yasaklad: Bu dnyad a iyi ve k vardr. Onun
(dnyann) iyi .
eyleri iyi deildir; ve onun k eyleri k deildir. Fakat,
bu dnyad an sonraki eyler
. "orta" olarak adlandrlan eyler, gerek ktdr. Bu lmdr. Bu dnyad
a bulunduumuz
srece, bize tekrar dirilmei kazandrmak iin, bizim iin sslenm
itir ki, et'den
soyunduumuz'dasukune t {yerinde} bulunalm ve ortalard
a* babo dolamayalm.
63 b. Pek oklan yolda

ardlar.

63 c. Gnaha girmeden nce

dnyay terketrnek

gerekten iyidir.

64. Birka varki, ne arzu eder ne de gc yeter ve dierleri isteseler de


hi bir
kazanlan olmaz. nk icraatlan yoktur. Arzulan (...) onlan gnahk
ar yapar. Fakat
istemezlerse, nlerindeki adalet her iki halde de gizlenir. Ve daima
icraatlannn deil,
isteklerinin sebebidir.
65. Havarilerden biri, bir vizyonda bir ka (kii) grd ki, bir ate
evinde
hapsedilmi, ateli (zincirler/e) balanm ve alevler iinde (...) yatyor,
(nk...) onlar
(yanl) inanta idiler. Ve o (na) sylendi (: "Bunlar ruhlarn
) kurtarabilirlerdi, (fakat) onlar
istemediler. Bylece onlar karanlk yer denen bu ceza yerine geldiler"
, nk o (...).

66. Ruh ve ateten ruh ve nefis ortaya kt. Su, ate ve ktan gerdek
ocuu
(ortaya kt). Ate takdis, k ate manasdr. Sureti olmayan bu dnyev
i atei kastetmiyorum, suretlere beyazlk, parlaklk ve gzellik veren diger (semavi
ateleri) kasdediyorum.
-

67 a. Hakikat dnyay a plak olarak gelmedi, buna karn o semboller ve suretler


iinde geldi. Dnya onu baka trl kavrayamaz.
67 b. Bir tenash {yeniden doum} ve tenash sureti vardr. Sembol iinde
tekrar

doum

hakikaten zorunludur.

67 c. Hangi biri hairdir? Ve sembol suret iinde tekrar domaldr. Zifaf odas
ve
sembol bu suret vastasyla (Apokatastasis olan) hakikat iine, girmelid
ir. Bu restoras yon-'
dur.
67 d. Bunlar sadece, Baba, Oul ve Kutsal Ruh adlann kazananlar deil, bunlan
(bizzat) senin iin kazananlardr. (Hristiyan) ismini kendisi kazanm ayan
kimseden,
*

Cehenne m

anlamndadr.

10

ismi de geri alnacaktr. nsan onu ancak Ha kuvvetinin takdis yandaki Balzam ya
ile alr, Bu (gc) Havariler, "Sac ve Solcu olarak isimlendirdiler. Yani byle biri, artk
bir Hristiyan olmaktan ok Mesihdir.

68. Rabb her eyi gizlilik (Mysterium) iinde gerekleirdi: Vaftiz, kutsal yalama,
Komnyon, Kurtulu ve zifaf odas.
69 a. (Bundan dolay) o dedi: "Ben aadakileri yukardakilerle ve dardakileri
ierdekilerle ayn yapmak iin, onlan o yerde birletirrnek iin geldim". (Fakat o bu) yerde
sembol Oer ve Resimlerle konutu).

69 b. O kimseler der ki: "(Bir semavi vardr, ve) (ondan) daha da yksek vardr",
yanlyorlar.

nk grnene tekabl eden ey, o"aa" denen semavidir; ve gizliye


tekabl eden ey, onun stnde bulunan kimsedir.

69 c. nk hakl olarak sylenebilir: ", d ve dln dlndaki dl1r." Bundan


dolay Rab

tahribi azami karanlk olarak isimlendirilmitir; onuIf dlnda hi bir ey yoktur.

69 d. Dedi: "Babam gizliliktedir". Dedi: "Odana git, arkandan

kapn kapat ve

gizlilikteki Babana dua et", yani her eyin iindeki. Fakat her eyin en iindeki. Onun
dnda hibir ey yoktur. Onun tarafndan sylenen, udur: "Hereyin Qzerinde".

70. Mesih ncesi bazlan bir yerden geldiler, fazla srmeden ieri girebildiler ve bir
daha oradan dlan kmayacaklan yere gittiler. Sonra Mesih geldi. Daha nce ieri girmileri
~.
dlan kard; ve dlan kmlan, ieri soktu.
71. Havva A(d)em'de iken hi lm yoktu. Ondan ayrlnca, lm varla girdi. Eer
(o) tekrar (onun iine) girerse ve (onu) kendine alrsa, artk lm olmayacaktr.

72 a. "Tann(m), Tannm, niin beni terkettin?" (Rab) bu (sz)

armhda

syledi.

nk o oradan ayrlmt.

72 b. (...) O Tannda (olandan)

dodu.

72 c. (Rab) lmden haroldu. (dirildi). O olduu gibi gelmedi, (vcudu tamamen)


kamil idi. Onun Eti (vard) Fakat bu gerek et idi. Ama bizim etimiz, gerek et deildir,
sadece hakikatn bir suretidir.

73. Gerdekodas hayvanlann yeri olamaz. Klelerin veya kirletilmi kadrlann yeri
olamaz;

oras (yalnz)

hr erkeklerin ve bakire

11

kadnlanndr.

74. Kutsal Ruh vastasyla biz tekrar doacaz. Ama biz Mesih'le her
ikisinde
doacaz. Biz ruh ile yalandk. Biz doduumuZ zaman birletirildik.

75. '~k olmada n hi kimse kendini suda veya aynada gremez. Buna kar
su
veya ayna olmada n ]!jkla da kendini gremezsin. Bundan dolay ]!jk
kutsal yalamadr.
76. Kuds'd e kurban sunulabilen bina vard: Biri batya doru alyordu
(ve)
"Mukaddes" deniyordu. Gneye a~an dierine "Kutsaln Kutsal"
deniyordu. Douya
a~an nc ye de "Kutsallarn kutsal" deniyordu,
oraya (yalnz) yksek rahiplerin
girmesine izin verilirdi. Vaftiz ''kutsal'' evdir. Kurtwu, "kutsaln kutsal"d
r. "Kutsallarn
kutsal" gerdek odasdr. Vaftiz, netice de hairve kurtulu
u ierir. Kurtulwi.gerdek odasnda
vuku bulur. Fakat gerdek odas ait olduumuzdan" dahayksektir.
Onun (dengini)
bulamazsn .... Ruhda ve Hakika tda ibadet eden kimseler
dir. Onlar Kudste (...) ibadet
ederler. Kuds te yle kimseler varki, onlara "Kutsallarn Kutsal!" denir.
P~rde yrt~d (...).
Gerdek odas yukardaki gerdek odasnn suretinden baka deildir. Bundan
dolay onun
perdesi yukand an aaya yrtlm]!jtr. nk bu aadakilerdenolup~
a yukarya giden
birka iin gerekli idi.
77. Kamil ]!ja brnm kimseleri (er) kuvvetler gaemez ler ve onlan alkoym
ak
durumu nda da deillerdir. Fakat bu ]!jkda giyilir. gizlilikte birleilir.

78. Kadn erkekten aynlmasayd, erkekle birlikte lmezdi. Ondan aynlmas lmn
balangcl oldu. Balangta olan aynlll bertaraf etmek
ve onlan tekrar birletirmek iin,
aynlkta lenlere hayat vermek iin, ve onlan birletirmek
iin, Mesih geldi.

79. Fakat kadn kocas ile gerdek odasnda birleti. Ama gerdek odasnd
a
birleenler bir daha ayr~azlar. Havva Adem'd en aynd, nk onunla
gerdek odasnda
birlememiti.
80. Adem'in ruhu bir soluktan ortaya kt. Onun yolda1 ruhdur. Ona verilen
ruh,
onun annesidir. Nefs (alnd) Ruhu ondan alnd ve (Ruhla) yerletirildi.
(Ruhla) birletikten
sonra, (manevi) gler iin ok yksek szler syledi, manevi gler onu
klSkand~ar. Gizli
birlemeden ayr~d~ar, binanaleyh kendi (gerdek) odalarn (...).

81 a. sa rdn'd e semavi (hkmranln gerekletiini) aklad.


81 b. Tm mahlukatlan nce, evveliyatta domu kimse, tekrar dodu. Bu
kimse
evvelce (takdis yayla yaIanm]!jtl). ki, tekrar takdis edildi (yaIand
). Kurtanlm]!j kii,
dnhde (bakalann) kurtard.
82 a. Bir srr

aklamaya

gerekten lzum vardr. HeIeyin Babas nzul etmi

12

,
bakire ile birleti. Ve at~1i bir '(yildz) o gn iin parlad ve byk gerdek odasnda grnd.
Bundan dolay: O gn onun vcudu ortaya kt. Gelin ve damattan meydana gelen biri
olarak gerdek odasn terketti. Ayn ekilde sa hereyi onda dzenledi.

82 b. Ve her bir

akirdin

kendi skiunetine girmesi uygundur.

83. Adem iki bakireden ortaya kt: Ruhdan ve bakire dnyadan, Bundan dolay
Mesih bir bakireden dodu ki, evveliyatta vuku bulan yanl adam tekrar dzene getirsin.

Biri hayvanlar tar; dieri insanlar tar. Adem


yedi. Hayvan oldu ve zrriyetide hayvan (oldu). Bundan
dolay Adem'in ocuklar (da) hayvan (suretinde ilahlara) tapyorlar. Meyvesini yedii aa,
(tanma, bilme) aacdr). (Dier aacn), insan tayan hayat aacnn meyvesini yeseydi
(... ).

84. Cennette iki

aa yetiir.

hayvanlar tayan aatan

85. Nasil ki, ta~m insanlar yaratt, insan da putlar yaratyor, bylece bu dnyada
insanlar da putlar yaratyor; ve yarattklarna tazim ediyorlar. Halbuki putlarn insanlar
tazim etmesi daha uygun olurdu.
86. nsann ilerinin kendi gcnden ortaya kt gerektir. Bundan dolay biz
"marifet" olarak birjnin .marifetini iaret ederiz. Onun marifetleri arasnda onun ocuklar
vardr. Onlar bir skunet annda ortaya koyarlar. Bundan dolay: onun gc onun
ilerinde bulunur; ama sukunet ocuklarda grnr. Ve sen, bunun asl suretine kadar
ulatn anlayacaksn. Evet, bu asl suretteki insandr. O gc ile iini yapar; sknetten
ocuklar meydana gelir.
87. Bu dnyada kleler hrlere hizmet ederler. Gkde ise, hrler klelere hizmet
ederler: Gerdek ocuklar nikah ocuklarna hizmet edecekler.

88. Gerdek ocuklarnn isirrderi bir (ve ayndr): Sukunet. Birlikte baka bir surette
ihtiya duymazlar, (nk) dncelidirler. (...) Varlklarda (...) pek okturlar. htiam iinde
(...) bulunurlar.

"Bu

89. Onlar (...) suya indi. (...sudan) kt. Onun adyla takdis olacaklar. nk dedi:
biz adaleti yerine getireceiz".

ekilde

90 a. nce lp ve (daha sonra) harolacaklarn syleyen kimseler yanilyorlar.


Hayatlar boyunca, nceden /sa'nn) harini kabul etmedilerse, ldklerinde (de hari)
kabul etmeyecekler.

13

91. Havari Philippus dedi: Dger Yusuf bir bahe yetitirdi, nk all.ma
lan iin
kereste ye ihtiyac vard. Yetitirdii aalardan arrriih yapt. Ve (bylece
) yetitirdii eye,
kendi nesiini ast. Nesli sa idi, fakat yetitirdii ha idi.
.

92. Fakat Hayat Aac cennetin ortasndadr. Ve muhakk ak o zeytin


Ondan takdis yan ve onurila (da) hari elde ederiz.

aacdr.

93. Bu dnya bir ie yeyicidir. Onda yenen her ey, daima kendini ldrr.
Hakikat,
bir hayat yeyicidir. Bundan dolay, hakikatla beslenen hi bir kimse
lmeyecekdir. sa, o
yerden geldi ve yiyeceini oradan getirdi. steyenere lmemeleri iin
hayat verdi.
94 a. Allah bir bahe (cennef yetitirdi). nsan cennette (ikarnet etti).
Orada (...)
(...) vardr. Baz eyler (...). Orada (...) bulunan eyleri istiyorum. Bu cennet
bana
sylene cek yerdedir: stediin gibi, "ister ye, ister yeme!" Buras hel'eyi
yiyeceim yerdir.
Tanrnn

94 b. Orada tanma (idrak) aac bulunur. O Ademi ldrd. Fakat burada

Tanma

aac insanlara hayat verdi. Kanun aat. yi ve kt (Nomos


) bilgisini verme gcne
sahipti. O, ne ktden kurtanr, ne de iyiye yerletirir, o yalnz ondan yiyenler
e lm getirir.

nk o dedi: "Bunu yeyin, unu yemeyin!", o lmn

balangc oldi.

95. Yala takdis vaftiz'e galip geldi. nk yala takdis esasnda biz "Hristiy
anlar"
olarak adlandrldk; fakat vaftizden dolay deil. Mesih'de yala takdisd
en dolay adn
ald. nk Baqa oulu yala takdis etti; ve Havaril
er de bizLyala takdis ettiler. Kim
takdis edildiyse her eye sahiptir. Hara, nur'a, Ha'a ve Kutsal Ruh'a
sahiptir.
ald.

96 a. Baba ona bunu (Kutsal Ruhu) gerdek


96 b. Baba

oul'da, ve oul

odasnda verdi ve o (da) (hediyeyi)

Baba'd a idi. Bu semavi saltanattr.

97. Rab ok gzel dedi: "Bazlan gk alemine glerek girdiler ve glerek


ktlar"..
nk (bazlan) "O bir Hristiyan'(dr)", dedi. (...) 'Ve bcylece suya inince,
(bu alemdeki),
her eyin zerine hakim olarak ykseldi. Bundan dolay kklk (glmek
iin deildir),
(c) bu paralanml. etleri hakir grd, gk alemine glerek girdi. O
nasl (vcudu) hakir
grd, gk alemine glerek girdi. O nasl (vcudu) hakir grd ve
onu glmseme ile
aalad ise, glerek (...) kacaktr."

98. O halde ekmek ile ve kadeh ile ve ya ile. Baka bir (sr) varsada , o bundan
(daha) yksektir.

14

99 a. Dnya' bir yanlJ:ilkla meydana geldi. Onu yaratan ebedi ve lmsz


yaratmak istedi. mit ettii eye ulaamad. nk dnya iin hi bir ebedilik yoktu ve
dnyay yaratana da hi bir ebedilik vennedi.

99 b.nk, ocuklar mstesna, hibirey iin ebedilik yoktur. Ve bir oul yoksa,
hi bir ey kalc olmayacaktr.
99 c. Fakat alma

yeteneinesahip olmayan

kimse, ne kadar verebilir?

100. Dua kadehi iin s!-1ni.lan kana, sembol olaldanberi arap ve su ihtiva eder.
Ve Kutsal Ruh ile doludur, ve (muhakkak) o kamil insann ruhudur. Biz bu (kadehi) iersek,
kendimizi kamil insana uydurmu oluruz.
101. Yaayan su bir vcuttur. Bizim yaayan insana brnebilmemiz iin gereklidir.
Bundan

dolay; suya

iniyorsa tekrar giyinmek iin soyunmutur.


,

102 a. Bir at bir at meydana getirir; bir insan bir insan ve bir Tanr bir Tanry
meydana getirir. Gerdek odas ve damad karla1r. Onlar (...) dan meydana gelir.
102 b. (...) hi bir Yahudi

(Yunanllardan) olmad.

Ve (...) (Yahudilerden) de
Hristiyan. Baka bir nesil ortaya kt ve bunlara azizler dendi: "Sekin manevi nesil",
"gerek insan", "insanolu" ve "insanolunun tohumu". Bu gerek nesil dnyada
tannmJ:itr.

102 c.

Buras

gerdek

ocuklarnn bulunduu

yerdir.

103. Bu dnyada birleme esnasnda, erkek ve kadndan - g ve zaafiyeti temsil


edenler-meydana gelir, (dier) alemde birleme sureti (tamamen) bakadr.
104 a. Fakat biz onlar ayn isimlerle adlandryoruz. Ama baka isimler de var.
Onlar, zikredilen btn isimlerden daha yksektirler.
104 b. Ve onlar glden daha stndrler. nk nerede kuwet varsa, orada
kuwete stn gelenler de vardr.
104 c. Bunlar dank eyler deildir, fakat onlardan ikisi bu tek eydir. Bu, etten
bir kalp zerinde doan bir olamaz.
105. Her eyi kendinin bilen bir kimse, btn
deilmidir? Onlar iyi tanmayan
tanyanlar, onu

da

biri, sahip

bunlar

da

tanmak

olduklar eyleri tadamayacaktr

tadacaklardr.

15

zorunda
da. Ama onu

106. KamUinsan sadece tutulmaz deil, grlmez de. nk grlse tutulaca


ktr
da. Ancak kamil I giyrnek (ve) kamil Ik olm~ dnda hi kimse
bu hediyeyi baka
trl kazanamaz. Kim onu giydiyse (...) iine girecektir. Bu kamil (...) dir.
107. Kim hereyi kabul edip alrsa, (...) (fakat) bu yerden almayacak, hem bir
kimse
olarak (...) ortada kalacaktr. Bu k~inin sonunu ancak sa bilir.
108. Rahip tamame n

kutsaldr, nihayet onun vcudu da. nk o (komnyon)


o onu kutsal yapacak, veya (komnyon) kadehine veya btn orada
olanlar kutsayacaktr. Ve -nasu olur da o vcudu kutsama
z?

ekmeini ald,

109 a. Nasu ki sa, vaftiz suyunu (ruh ile) doldurdu ise, lm de yle
boaltt,
Bundan dolay: biz suya muhakkak ineriz, fakat lme inmeyiz.
109 b. (Olaylar) bizim dnya ruhuyla

boaltdmamlZ

gelir.

iin (oldu). Ruh eserse, yaz

LLO a.I<im hakikat anlaylna sahipse, hrdr. Ama hr gnah ~Iemez. nk


(denirki): Kim gnah ~Ierse, o gnahn klesidir. Hakikat anne'dir, ilim
baba'dr. Gnah a
girmee izin verilmeyenler, dnyac a "hr" olarak isimlend
irilirler. Onlara "hr" anlamn
veren kelime hakikat "bilgi"dir ki, baz insanlar edepsiz yapar. Onlara
dnyann zerine
ykselme gc verir. Fakat "sevgiyi" ykar. Gerekte kim ilimde hse,
bir kledir, nk
sevgi sebebiyle o henz bilim hrriyetini kazanamamtr. (Bunun iin)
ilim onlara hr
olma yeteneini verir.
110 b. Sevgi (hi bir vakit) bir eyin kendinin olduunu sylemez, (...) ''Bu
senindir"
veya "bu benimdir" demez. (fakat) "her ey senindir", der.

III a. Ruhsal sevgi, arap ve gzel kokudu rOnu srnen herkes onu
tadar.
Srane nler bulunduu srece, onlarn yaknnda bulunanlar da (onun)
kokusu ndan
istifade ederler. Eer takdis yayla yalananlar onlardan geri dururla
rsa veya uzakIarlarsa, takdis edilmeyenler (kendi) kt kokularna
yaklam, geri dnm olurlar.
III b. Samaritan'lar yaral kimseye arap ve
Bu (takdis) yandan baka birey deildir. Ve o
gnahla nn bir ynn rter".
112. Bir

kadn

ya dlnda

hi bir

yaralar iyiletirdi:

ey vermezlet.
nk "Sevgi

kimi severse, ortaya koyduu (ocuklar) ona berzerler. (Sevdii)

kocas ise, kocasna berzerler; eer o bir zani ise, zaniye berzerle
r. Bir kadn kocasyla

mecburiyet llerinde uyuyorsa, onun kalbi zanidedir. Onunla birleir,


dourduklarnn
ou .(ocuk lar)
zaniye berzerler. Fakat Tann Olu ile yaayan sizler, dnyay
sevmelisiniz; artk Tanry sevmelisiniz ki, ortaya ne koyarsanz, dnyay
a deil Tanrya
berzesin!

16

113.D nsan nsanla birlik olur, at atla, eek eekle birlik olur. ekiller kendi
ekilleriyle birlik olurlar. Ayn ekilde ruh ruh ile birlik olur ve logos logasla birleir, ik
(Ikla) birleir. (sen) insan olursan, seni insan seve(cektir). Eer sen (Ruh) olursan, ruh da
seninle bir olacaktr. (Eer) sen logos olursan, seninle birlik olacaktr. Eer (sen) Ik olursan,
k da seninle birlik olacaktr. Eer sen ycelerden (biri) olursan, yceler de seninle olur.
Sen at veya eek veya sr veya kpek veya koyun veya dlardaki hayvanlardan her
hangi biri olursan, ajadakilerden olursan, seni ne insan, ne rup, ne logos, ne ik sevebilir;
ne ycelerdekiler, ne de ierdekiler sende meskun olabilir. Ve sen onlarn hi birinde yer
alamazsn.

114. Kim onun arzusu karsnda kle ise, hr olabilir. Kim Rabbinin ltfuyla hr
olduysa, kim kendini klelie sattysa, artk hr olamaz.
drderli olur: Su, toprak, rzgar ve Ikla (mahsul) ambara
getirilir. Ve Tanrnn zraat da ayn ekildeki drtlk de meydana gelir: man, mit, sevgi
ve tanma, Bizim topramz imandr: Biz onda kk salarz. Ama su midimizdir: biz onunla
besleniriz. Rzgar sevgidir. Biz onunla yetiiriz, geliiriz. Fakat ik tanmadr, (bilmedir). Biz
onunla olgunlarz.

115.

Dnyann zraat

116 a. Ltuf drt tarafta bulunur: Dnyevidir, en yce gk (...); onda (...).
116 b. Bu ne saadet ki, hi bir ruhu zmemitir! Bu, sa Mesih'dir. Tm yerleri
karlar ve hibir kimseye yk yklemez. Bundan dolay (geerlidir): yle yapanlar
mesuttur! nk o kamil bir insandr.

117. nk bununla ilgili, kelam bizimle paYlajr, onu meydana getirmek ne kadar
zordur. Biz bu byk ii

nasl

yerine getirebiliriz?

Nasl

her bir kimseye huzur verebilir?

118. Her eyden nce birini zmek kibarla yakmaz. ster byk, ister kk,
ister imansz, ister imanl (herkes) -iyi (ilerle) huzur bulmaldrHayrl iler yapan iyidir ve
faydaldr: yilik eden kimse, baz insanlara huzur veremez. nk o istedii eye u1ajmaz.
Fakat o onu zmemelidir, nk o kendini skntya sokmaya sebep olur. Buna mukabil
ileri iyi giden kimse bazen zr. Bu, ne yapt (ilerden), ne de kendi ktlndendir.
Kim (iyi insan) tabiatna sahipse, iyileri sevindirir. Fakat bu arada bazlar zr.

119. Bir iftlik sahibi her trl servet kazanmlt: ocuklar, kleler, srlar, kpekler,
domuzlar ve buday, arpa, saman, ot (...) et~ ve palamut. Fakat o akll idi ve her trl
yiyecei toplamI. ocuklarnn nne hazr ekmek ve et koydu. Klelerin nne saman
(...ve) yiyecek koydu. Srlara arpa ve ot koydu. Kpeklerin nne kemik koydu (ve
domuzlarn) nne palamut ve ekmek artklar (?) koydu. Ayn ekilde Tanrnn akirtleriyle
ilgilendi. O akll ise ve akirtleri anlyorsa, bedensel farkllklar onu yanltnayacak , her
birinin ruhsal durumlarna gre bakacak ve her birine uygun ekilde konuacaktr.
17

Dnya da insan ekli f.ayan pek ok hayvan vardr~ O bunu biUrse,


domuzlara palamu t
atacak, srlara arpa, saman ve ot verecek ve kpeklere kemik atacaktr
. Ama ocuklara
mtekamil ekilde, klelere ise (yeterli miktarda) verecektir.

120. nsanolu vardr ve insanolununolu vardr. nsanounagelince o Rab'dr


ve insanolununolu ise, insanolu vastasyla yaratlmtr. nsanolu
yaratm a yeteneini
Tandd an almltr. Zrriyet sahibi olma yeteneine (de) sahiptir.
121 a. Kim yaratm a yetenei aldysa, (kendisi) bir yaratktr. Kim zrriyet sahibi
ise, (kendisi de) bir zrriyettir. Yarancmn zrriyet sahibi olmaya ihtiyac
yoktur. Zrriyet
sahibi olan kimsenin yaratlmaya ihtiyac vardr. Ve 'Zrriyet il bir rnahIuk
tur. nk bu
zrriyet onun ocuu deil, onun eseridir.
121 b. Kim yaratrsa, grn rde alr ve kendisi de grnr. Kim zrriyet sahibi
ise, gizlilik de zrriyet sahibi olur ve kendisi ~dir, nk o suretle ilgilidir.
Yine (denir ki:
Kimyaratrsa, aka' {eserler} yaratr. Fakat kim zrriyet sahibi
olursa, gizlilikte ocuk (sahibi
olur).
122 a. Erkekle kadnn birleecekIeri zaman, kendileri dnda kimse bilemez
.
nk bir kadn olan dnyad a dn de bir sr'dr. Eer kirletme dn
byle gizli ise,
gerek bir srnn kirletilmeyen dn daha (ok bir srdr): O etten
deildir, temizdir. O
ehvetle bir ey yapmaz , azu ile (yapar). O karanln veya gecenin
bir ilikisi deildir. O
gndz n ve In bir ilikisidir.
112 b. Eer bir evlilik halka aka, o fahielik olmutur. Ve gelin sadece baka
bir adamn tohumu nu almalda kalmaz, yatak odasn da terketmi
, fahielik yapffil
grn r. O kendini yalnz babasna, annesine ve gerdek odas dostlanr
a ve gerdek odas
ocuk/a nna gstermelidir.
122 c. Bunlara her gn gerdek odasna girme izni veril:niJ:ir. Fakat

dierleri, en
sesini iitmekle ve onun takdis yan (kokusunu) koklamayla yetinece
klerdir. Ve onlar, kpek gibi masada n den knntlarla doyacakIardr.
aznda n onun

122 d. Gelinler ve damat/a r gerdek odasna aittirler. yle birisi olmazsa, hi kimse
damat ve gelini gremeyecektir.
123 a. brahim, grmesi gerekeni grnce, nlerindeki eti snnet etti, bununl a
bize
eti imha etmenin zaruretini gsterd i
123 b. Dnyann ekseri eyleri kendi{i) gizlilikleri kadar uzun sreyle varlk
ve
hayata sahibdirler. (Eer) o grnrse, lm.r. Grne n insanlara rnekol
araklnsann
18

barsaklar gizli olduu srece, insan hayattadr. Barsaklar grnrSe ve d~ar karsa,
insan lr. Aa da yledir. Kkleri gizli olduu srece, tomruklanr ve byr. Kkleri
grnrse aa kurur, dnyadaki btneyler byledir. Sadece grnenler deil, gizliler
de. nk ktlnkkeni gizlikaldsrecekuwetlidir. O bilinirse, zr. Ve grnrse,
lme gider. Bundan dolay denir ki: IIArtk aacn kkne balta dayandll, onlar kesmek
iin deil-kesilen ey tekrar tomurcuklanr. Balta kkleri ortaya kanncaya kadar derin
kazd. Fakat sa, her eyin kkn kkledi, fakat bazlann ksmen. Ama bize den, her
birimiz ktlk kkn kazmal ve onu kkleriyle birlikte kalbden karmaldr. Onu
tanyabilirsek,o kklenip atlabilir. Fakat biz onun hakknda bilgi sahibi deilsek, iimizdeki
kk durur ve kalbimizde (yabani) meyveler verir. Bize hakim olur. Ona klelik etmek
zorunda kalrz. stemediimiz eyleri yaptrmak iin, bizi esir alr. Onu tanmadmz iin;
o gldr. Var olduu srece de etkin olur.

123 c. Bilgisizlik (btn klklerin) anasdr. Bilgisizlik (cehalet) rnle son bulur.
(nk) bilgisizlikten kanlar, ne onlardr, ne de onlar olacaklardr. (Fakat hakikata
mensup olanlar), btn hakikatlan grnce, kemalata ulaacaklardr. nk o hakikatla,
bilgisizlikle olduu gibi iliki halindedir. Hakikat gizli kald srece, kendi iinde sakindir,
ama aydnla knca ve bilinince, cehaletten ve sapklktan gl olduu srece, vr.
O hrriyet baheder. Logos (KelamuUah) dedi: liEer hakikat bilirseniz. hakikat sizi hr
yaparl. Bilgisizlik, klelie gtrr. Tanmak, bilmek hrriyet anlamna gelir. Eer hakikat
bilirsek, hakikat meyvelerini kendimizde bulacaz. Biz ona balanrsak, o bizi kemalata
gtrecektir.

124. Biz imdi mahlukatn grnen eylerine tutunuyoruz, onlarn gl ve hrmete


layk olduklann,

gizli eylerin ise, zayf ve alaltc' olduklann sylyoruz. Fakat hakikat


grnen eyleriyle pek ilgili deildi: Onlar zayf ve hakirdir. Ancak gizli eyler kuwetli
saygya deerdir. Fakat hakikat sm, sadece suretlerin sembolu olarak grnr.
gizlidir. O en kutsal yerdir. Pe~de nce Tanr'nn
mahlukat nasl idare ettiini gizlemitir. Fakat perde yrtlr ve ierisi gnrse, bu ev ya
kendi haline terkedilir veya muhtemelen imha edilir. Tm ilahi tabiat buradan kaacaktr,
(fakat) en kutsal yeri deil, nk kendini saf, kar~mam~ ~kIa ve kusursuz zenginlikle
kar~trmaz, ama o ha'n kanatlan ve koUar altnda kalacaktr. Tufan dalgalarnn onu
yutmasu tehdidine kafl, bu gemi onun kurtuluu olacaktr. Bir kirrse rahiplik kkenine
(zmresine) mensupsa, Yksek Rahiplerle birlikte perdenin ~ine girebilir. Bundan dolay
o perdeyi ne yukardan, ne de aadan yrtt. Aksi halde (en kutsal yer) sadece
yukardakilere alr, -veya sadece aadakilere grnrd. Halbuki o yukardan aaya
yrtld (ki herkese grnsn). Yukardakiler bizim iin aadaki eyleri atlar ki, hakikat
srrna girebilelim. Bu hakikattaki g ve saygya layk olandr. Ama biz oraya kltc
semboUerle ve zayf eylerle gireceiz. Kamil ihtiam kafsnda onlar, hefeyden 1e,
kltcdrler. htiam aan ihtiam vardr; (denir ki): Hakikat sm ve kemalat bize
kendini gesterdi ve Kutsallar Kutsal bize kendini vahyetti, gerdek odas bizi kendine davet

125 a. Fakat gerdek

odas

125 b. Klk gizli kald srece, muhakkak yok edicidir, fakat K.rtsal Ruhun
tohumlan henz arasndan uzaklatnlmanbr:(ve b<ylece) onlar
(henz) klk
kleleridir. Ama o kendilli aklarsa, o zaman kamil k her e9in zerine
dklecek ve
onda bulunanlar vaftiz (takdis) yan (kabul edeceklerdir). Sonra kleler
hr blacak (Ve)
esaretten kurtulacaklardr.
126 a. Semayi babann dikmedii her bitki, kknd en sklecektir.
126 b. Aynlm eyler birleecek, (bo olan)
126 c. Gerdek

odasna

dalacaklr.

girmek isteyen herkes mum

n yakacaklr. nk

dnlerdeki gibi (...) gece de yaplr ve ate gece boyunc a yanar


ve sner Fakat evlilik

sm

ne gndz ve ne de

127.

aydnlkta kemalat

Eer

bulur. O gn ve

daima kalr.

biri gerdek ocuu olursa, o kabul edecektir. Eer biri, burada


onu kabul etmezse, baka bir yerde onu,kab ul edemeyecektir.kabul
edecek kimse, ne grlebilir ne de sabit tutulabilir. Ve dnyay gezse
(dolasa) da, hi
kimse yle birini rahatsz etmez. Ve yine: dnyay terketse de, artk o
semboller iindeki
hakikat kabul etmitir. Dnya ebedi bir devir (bir sre)
olur, rk ebedi sre onun iin
olgunlamadr. Ve bu bir yoldur: O ona sadece grnr
, gecede ve karanlkta gizlenrnez,
ancak olgunlam bir gnde ve kutsal bii- kta gizleniro
olduu srece

..

20