You are on page 1of 200

1.

Hidup haiwan sering di ancam oleh musuh dan cuaca yang melampau yang
terdapat disekelilingnya.
(a) Nyatakan cara bagimana haiwan melindungi dirinya daripada diancam
oleh musuh.
___________________________________________________________
[ 1 markah]
(b) Rajah 1.1 menunjukkan sejenis haiwan.

Rajah 1.1
Berdasarkan Rajah 1.1 bagaimanakah haiwan ini melindungi dirinya apabila
berada dalam keadaan terancam?
______________________________________________________________
[ 1 markah ]
(c) Rajah 1.2 menunjukkan satu spesies haiwan.

Rajah 1.2
(i)

Nyatakan bagaimana haiwan ini menjaga anaknya.
___________________________________________________
[1 markah]

244

(ii)

Haiwan di Rajah 1.2 sering diburu secara haram kerana
bulunya yang cantik sangat sesuai untuk dijadikan pelbagai
jenis produk seperti , jaket dan permaidani. Pada pendapat
kamu, adakah tindakan pemburu boleh diterima?

Ya

Tidak

Berikan alasan kamu.
___________________________________________________
[ 1 markah]
2. Rajah 2.1 menunjukkan bahagian yang terdapat dalam kabel elektrik.

Rajah 2.1
(a) Nyatakan sumber asas yang digunakan untuk membuat bahagian
berlabel Q .
__________________________________________________________
[ 1 markah]
(b) (i)

Nyatakan sifat bahan bagi jawapan di 2 (a).

___________________________________________________________
[ 1 markah]
(ii)

Jika bahagian Q digantikan dengan getah, apakah yang berlaku
kepada alat elektrik.
______________________________________________________
______________________________________________________
[ 1 markah]

245

(c) Rajah 2.2 menunjukkan periuk .

Rajah 2.2
Apakah yang akan berlaku jika bahagian pemegang periuk diperbuat
daripada

logam?

__________________________________________________________

[ 1 markah]
3. Rajah 3.1 menunjukkan jenis-jenis mesin ringkas.
(a) Isikan Rajah 3.1 dengan dua jenis mesin ringkas.

Rajah 3.1

(b) (i) Pak Amin adalah seorang tukang kebun . Dia selalu menggunakan
gunting pagar dalam kerja memotong pokok.
Namakan mesin ringkas yang terdapat pada gunting pagar.
________________________________________________________
[ 1 markah ]

246

(ii) Nyatakan satu kelebihan menggunakan mesin ringkas dalam
melakukan kerja.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
[ 1 markah ]

(c) Rajah 3.2 menunjukkan satu situasi yang berlaku pada seorang pekerja
untuk mengangkat kotak-kotak besar ke tingkat rak yang paling atas .

Rajah 3.2
Apakah yang boleh dilakukannya untuk menjadikan kerjanya lebih
mudah?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
[ 1 markah ]
4. Aminah membeli sebiji buah kelapa . Dia ingin menguji sifat kimia kelapa itu
sama ada bersifat asid , alkali atau neutral.
(a) Selain menggunakan kertas litmus , nyatakan cara untuk mengenal pasti
sama ada air itu bersifat asid, alkali atau neutral?
___________________________________________________________
[ 1 markah ]

247

Didapati cecair K tidak menukarkan warna kedua-dua kertas litmus.(b) (i) Rajah 4.1 Nyatakan sifat kimia air kelapa itu. (i) Ramalkan cecair K tersebut. Rajah 4. Air kopi Air Limau Susu segar (ii) Nyatakan sifat kimia cecair K. Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul. ______________________________________________________ [ 1 markah ] 248 .1 menunjukkan air kelapa yang diuji dengan kertas litmus biru. ___________________________________________________________ [ 1 markah ] (ii) Apakah yang akan berlaku apabila kertas litmus biru digantikan dengan kertas litmus merah? ________________________________________________________ [ 1 markah ] (c) Satu cecair K di uji dengan kertas litmus biru dan kertas litmus merah.

S : ________________________________________________________ R: _________________________________________________________ [2 markah] (c) Peti sejuk merupakan alat yang penting untuk menyimpan bahan basah seperti ikan.1 (a) Nyatakan sumber tenaga yang digunakan oleh alat di situasi R . sotong . Rajah 5. R dan S .1 menunjukkan dua situasi. udang dan sebagainya.5. Keadaan yang berlaku: ______________________________________ Sebab: ___________________________________________________ [ 2 markah] 249 . Apakah keadaan yang akan berlaku kepada bahan basah tersebut jika bekalan tenaga elektrik di rumah kita terputus selama satu hari? Berikan sebab. Rajah 5. tuliskan perubahan bentuk tenaga yang berlaku. ___________________________________________________________ [1 markah] (b) Berdasarkan situasi R dan S.

Rajah 6. Glob Rajah 6.1 (a) Nyatakan fenomena alam berdasarkan susunan radas di atas? ______________________________________________________ [1 markah] (b) Apakah yang dapat diperhatikan pada glob? ______________________________________________________ [ 1 markah] (c) Berdasarkan penyiasatan ini. [ 1 markah ] 250 . ______________________________________________________ ______________________________________________________ [1 markah] (d) Lukiskan rajah untuk menerangkan jawapan di 6(c).1 menunjukkan susunan radas suatu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid. terangkan kedudukan Matahari. Bulan dan bumi semasa gerhana matahari.6.

(e) Terangkan situasi di bumi semasa gerhana matahari penuh berlaku. (i) Pemboleh ubah bergerak balas : ___________________________ (ii) Pemboleh ubah dimalarkan : ______________________________ [ 2 markah ] 251 . Litar P di sambungkan dengan pembaris plastik manakala litar Q disambungkan dengan pembaris besi. ______________________________________________________ [ 1markah ] 7. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ [ 1 markah ] (c) Nyatakan pemboleh ubah dalam penyiasatan ini. Rajah 7. Marina menjalankan suatu penyiasatan dengan menggunakan litar P dan litar Q yang ditunjukkan dalam rajah 7.1 (a) Apakah yang diperhatikan sebaik sahaja kedua-dua dilengkapkan? Litar P : ____________________________________________________ Litar Q: _____________________________________________________ [ 2 markah ] (b) Nyatakan inferens bagi jawapan kamu di 7(a).1.

(i) (ii) Pemboleh ubah bergerak balas : __________________________ Pemboleh ubah dimalarkan : _____________________________ [ 2 markah ] (c) Ramalkan apa yang berlaku. (a) Nyatakan kebolehan objek terapung di permukaan air di dalam bikar Y dan Z. Kebolehan terapung : _________ Kebolehan terapung: _____________ [ 1 markah ] Rajah 8.(d) Nyatakan kesimpulan berdasarkan eksperimen di atas ? ___________________________________________________________ [ 1 markah ] 8.1 (b) Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam rajah 8. jika gabus diikat bersama batu? ___________________________________________________________ [ 1 markah ] 252 .1.1 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk menguji kebolehan objek terapung di atas permukaan air. Rajah 8.

(d) Rajah di bawah menunjukkan satu objek dan satu bikar air. Lukiskan keadaan objek selepas dimasukkan ke dalam bikar berisi air. [ 2 markah ] 253 .

Kertas 1 ( 40 markah ) Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. 1 Rajah 1 menunjukkan sejenis gigi. B. Rajah 1 A Mengunyah dan menghancurkan makanan. Bagi setiap soalan. pilih satu jawapan sahaja. iaitu A. Nyatakan apakah fungsi gigi tersebut. C Menggigit makanan D Memotong makanan 2 Antara tumbuhan berikut yang manakah membiak melalui keratan batang ? A B C D 254 . C dan D. B Mengoyakkan makanan yang keras.

3 Rajah 2 menunjukkan segulung tisu. Antara objek-objek berikut yang manakah mempunyai persamaan dengan tisu tersebut ? Rajah 2 H I J K A H dan I sahaja B J dan K sahaja C I dan J sahaja D H dan K sahaja 255 .

4 Antara rajah di bawah yang manakah menunjukkan 2 batang magnet menolak antara satu sama lain. M N S U S U U O S U S S S U R U S U U S A M dan N sahaja B N dan 0 sahaja C M dan R sahaja D O dan R sahaja 256 .

5 Antara aktiviti berikut. Rajah 3 Apakah bahan buangan yang dihasilkan oleh organ perkumuhan tersebut ? A Kencing B Tinja C Urea D Peluh 257 . yang manakah menghasilkan kadar pernafasan yang paling rendah ? A B C D 6 Rajah 3 menunjukkan salah satu organ perkumuhan manusia.

B Lipas bernafas melalui insang. Rajah 4 Mengapakah lipas ini boleh hidup ? A Lipas bernafas melalui kulit. Karbon dioksida + M N + Oksigen Klorofil Cahaya matahari Apakah yang diwakili oleh M dan N ? M N A Udara Kanji B Air Kanji C Kanji Protein D Udara Air 258 . C Lipas bernafas melalui kaki belakang. 8 Maklumat berikut menunjukkan proses fotosintesis.7 Rajah 4 menunjukkan seekor lipas yang kepalanya direndam dalam air selama 30 minit. D Lipas bernafas melalui spirakel yang terletak di bahagian abdomen.

Rajah 5 Antara peristiwa berikut. yang manakah menggunakan prinsip yang sama? A J dan K B K dan L C L dan M D J dan M 259 .9 Rajah 5 menunjukkan satu peristiwa untuk mengukur masa.

K dan L. K dan L ? J K L A Legap Lut cahaya Lut sinar B Lut sinar Legap Lut cahaya C Lut cahaya Legap Lut sinar D Lut cahaya Lut sinar Legap 260 . J.10 Rajah 6 menunjukkan suatu penyiasatan ke atas tiga bahan. J K L Rajah 6 Apakah jenis bahan J.

Papan lapis Air didih Disapu dengan gris J K L Dicat Paku manakah yang akan berkarat? J dan K sahaja B K dan L sahaja C K dan M sahaja D J dan L sahaja Lapisan minyak Disapu dengan garam Rajah 7 A M 261 . Penyiasatan ini dibiarkan selama tujuh hari.11 Rajah 7 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh seorang murid tahun 4 Arif.

R. S.Bumi S. T B T. S.S. R. Q. Q C Q. R.12 Rajah 8 menunjukkan sebiji batu-bata yang ditimbang dengan menggunakan neraca mampatan. Q . Rajah 8 Berapakah jisim jika 5 biji batu-bata yang sama saiz diletak di atas alat penimbang tersebut? A 17.Marikh Pilih urutan planet yang betul daripada yang paling dekat hingga yang paling jauh dari Matahari. T 262 . A Q.5kg C 20kg D 350kg 13 Maklumat berikut menunjukkan beberapa planet dalam Sistem Suria.5kg B 3. T D S.Zuhrah T.Utarid R. R.

14 Antara yang berikut padanan manakah yang betul antara alatan dengan bidang teknologi ? Alatan Bidang Teknologi A Pertanian B Komunikasi C Pembinaan D Pengangkutan 263 .

15 Rajah 9 menunjukkan seekor haiwan.

Rajah 9
Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai ciri perlindungan yang
sama bagi melindungi diri ?
A

B

C

D

264

16 Rajah 10 menunjukkan suatu siratan makanan di sebuah kolam.

Ikan gapi

Ikan Besar

Rumpai Air

Bangau

Ikan Kecil

Rajah 10

Apakah yang akan berlaku sekiranya bilangan rumpai air berkurang dengan
banyak?

Ikan Gapi

Ikan besar

Bangau

A

berkurang

berkurang

bertambah

B

bertambah

bertambah

berkurang

C

bertambah

berkurang

bertambah

D

berkurang

berkurang

berkurang

265

17 Rajah 11 di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Rajah 11

Antara tumbuhan berikut yang manakah mempunyai cara penyebaran yang
sama dengan biji benih tersebut ?
A

B

C

D

266

18 Maklumat di bawah menunjukkan perubahan tenaga yang berlaku pada suatu
peralatan S.

Tenaga Haba

Tenaga Elektrik

Apakah peralatan yang mungkin bagi S ?

K

M

L

N

A. K dan L sahaja
B. M dan N sahaja
C. L dan M sahaja
D. K dan N sahaja

267

19 Rajah 12 menunjukkan beberapa sumber tenaga elektrik. W X Y Z Rajah 12 Sumber tenaga manakah yang digunakan oleh Alif untuk menghidupkan lampu basikalnya pada waktu malam? A W B X C Y D Z 268 .

269 . C Udara mengecut apabila dipanaskan. Belon Botol Kaca Air panas Rajah 13 Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan itu ? A Belon mengecut apabila disejukkan.20 Rajah 13 menunjukkan suatu penyiasatan tentang kesan haba ke atas bahan. D Udara mengembang apabila disejukkan. B Udara mengembang apabila dipanaskan.

21 Rajah 14 menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat cahaya. Rajah 14 Antara alat berikut yang manakah mengaplikasikan sifat cahaya di atas ? A W B X C Y D Z W X Y Z 270 .

K D K.tidak dilipat L – dilipat 1 kali M – dilipat 2 kali Susun tuala tersebut bermula dengan yang paling cepat kering. K C L. L 271 . M.22 Rajah 15 di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan untuk mengkaji tentang proses penyejatan. K L M Rajah 15 Tuala. M.tuala disidai seperti berikut: K. M B M. L. L. A K.

Apakah yang dapat diperhatikan pada kertas litmus merah dan biru apabila diuji dengan bahan-bahan di atas? Jenis Bahan Perubahan Kertas Litmus Kertas Litmus Merah Kertas Litmus Biru A R Tiada perubahan Tiada perubahan B S Bertukar biru Tiada perubahan C T Bertukar biru Bertukar merah D U Tiada perubahan Tiada perubahan 272 . Air Kopi R S T U Rajah 16 Ramalkan perubahan warna kertas litmus apabila diuji dengan kertas litmus merah dan biru.23 Rajah 16 menunjukkan beberapa jenis bahan.

Arah putaran bumi paksi bumi Rajah 17 Antara kesan putaran bumi di atas paksinya ialah …. A Kejadian fasa-fasa bulan B Kejadian empat musim C Kejadian siang dan malam D Kejadian gerhana bulan 273 .24 Maklumat berikut adalah mengenai bahan Q • Rasa pahit • Berasa licin • Menukarkan kertas litmus merah menjadi biru A Bahan Q ialah larutan garam B Bahan Q ialah air paip C Bahan Q ialah jus oren D Bahan Q ialah soda bikarbonat 25 Rajah 17 menunjukkan putaran bumi di atas paksinya.

26 Rajah 18 menunjukkan kejadian fasa-fasa bulan.

T
Rajah 18
Apakah fasa bulan yang kelihatan di kedudukan T
A

B

C

D

274

27 Antara binaan berikut, yang manakah paling stabil ?
A

B

C

D

275

28 Antara berikut yang manakah mikroorganisma ?

P

Q

R

S

A

P dan Q

B

R dan S

C

P dan R

D

Q dan S

276

29 Rajah 19 menunjukkan sejenis mikroorganisma.

Rajah 19
Apakah makanan yang menggunakan mikroorganisma di atas ?
A

Yogurt

B

Tempe

C

Keju

D

Dadih

30 Antara pengelasan haiwan berikut, yang manakah betul berdasarkan cara
hidup haiwan?
A

Hidup bersendirian

Hidup berkumpulan

B

C

D

277

Rajah 20 Antara berikut yang manakah betul menunjukkan interaksi antara hidupan di atas ? 32 A Bersaing untuk makanan B Bersaing untuk wilayah C Bersaing untuk makanan D Bersaing untuk pasangan Antara bentuk-bentuk persaingan berikut.31 Rajah 20 menunjukkan interaksi antara hidupan. yang manakah melibatkan tumbuhan ? M Mendapatkan air N Mendapatkan ruang O Mendapatkan makanan P Mendapatkan pasangan untuk pembiakan A M dan N B N dan O C O dan P D M dan P 278 .

33 Rajah 21 menunjukkan haiwan yang diancam kepupusan. Rajah 21 Antara berikut yang manakah menerangkan maksud tersebut. D Haiwan yang diberi lesen untuk diburu 279 . B Haiwan yang bilangannya semakin berkurangan C Haiwan liar yang terdapat dalam hutan. A Haiwan yang dipelihara.

34 Rajah 22 di bawah menunjukkan jenis-jenis daya.00 pagi dan tiba di Kuala Lumpur pada pukul 1. menarik menolak. menarik menarik menarik C menarik menolak. Berapakah kelajuan bas tersebut? A 60 km/j B 65 km/j C 70 km/j D 75 km/j 280 . S T U Rajah 22 Antara berikut yang manakah benar menerangkan tentang jenis daya di atas? 35 S T U A menolak menarik menarik B menolak. menarik D menolak menarik menolak Sebuah bas bertolak dari Pekan ke Kuala Lumpur pada pukul 9.00 petang . Jarak antara Pekan dan Kuala Lumpur adalah 280 km.

Berdasarkan maklumat ini . Y Potongan nanas bersama bahan perasa dimasukkan ke dalam tin Z Tin nanas dipanaskan untuk membunuh bakteria yang masih hidup Maklumat di atas menunjukkan cara-cara pengetinan buah nanas. • Tekstur dan rasa makanan tidak berubah.pilih urutan yang betul berkaitan proses tersebut A W-X-Y-Z B Z-Y-X-W C W-Z-Y-X D Y-W-Z-X 281 . • Zat makanan dapat dikekalkan Apakah kaedah pengawetan yang mempunyai ciri seperti maklumat tersebut ? J Penyejukbekuan K Pengeringan L Pendinginan M Pengasapan A J dan K sahaja B K dan L sahaja C L dan M sahaja D J dan L sahaja 37 W Buah-buah nanas dipotong berbentuk kubus dan dimasak.36 Maklumat berikut menunjukkan tentang beberapa ciri kaedah pengawetan makanan. X Udara dalam tin nanas disedut keluar dan penutup tin dipateri. • Mikroorganisma menjadi kurang aktif.

N dan O dengan nama buruj yang betul ? M O N Rajah 23 M N O A Biduk Belantik Pari B Pari Biduk Belantik C Biduk Pari Belantik D Belantik Biduk Pari 282 .38 Rajah 23 menunjukkan tiga buruj yang berbeza. Antara berikut yang manakah mewakili buruj M.

39 Rajah 24 menunjukkan sebuah mesin kompleks. Antara berikut yang manakah mesin ringkas yang terdapat dalam Rajah di atas ? Rajah 24 V Tuas W Takal X Roda dan gandar Y Baji A V dan W B X dan Y C V dan X D W dan Y 283 .

40 Rajah di bawah menunjukkan beberapa mesin ringkas. Antara mesin ringkas berikut yang manakah tuas ? A B C D 284 .

Kertas 2 ( 40 markah ) 1.1 X a) Nama satu proses yang melibatkan organ X dalam Rajah 1. Organ Perkumuhan Manusia Peparu ( i ) __________ Ginjal Bahan Kumuh : Bahan Kumuh : Bahan Kumuh : Karbon dioksida Peluh ( ii ) __________ Wap air Rajah 1. Rajah 1.1 menunjukkan organ dalam badan manusia Rajah 1.2 [ 1 markah ] d) Ramalkan apakah yang akan berlaku jika proses perkumuhan tidak berlaku dengan teratur . ___________________________________________________________ [ 1 markah ] b) Apakah kepentingan proses yang dinyatakan di ( a ) ? ___________________________________________________________ [ 1 markah ] c) Isi tempat kosong dalam Rajah 1.1.2 di bawah dengan jawapan yang betul. ___________________________________________________________ [ 1 markah ] 285 .

Rajah 2. i) ______________________________________________________ ii) ______________________________________________________ iii) ______________________________________________________ [ 2 markah ] 286 . [ 2 markah ] Rajah 2.1 b) Nyatakan 3 keperluan asas bagi tumbuhan.2. a) Label bahagian pokok di bawah dengan jawapan yang betul.1 di bawah menunjukkan pokok keembung.

i. Rajah 3. Pemadam : _______________________________________ ii.1 6cm a) Nyatakan isipadu bagi pemadam dan kotak.2 ) [ 1 markah ] d) Nyatakan satu bahan yang boleh diukur dengan menggunakan silinder penyukat di atas. Kotak : _______________________________________ [ 2 markah ] b) Berapakah bilangan pemadam yang boleh dimasukkan ke dalam kotak ? ___________________________________________________________ [ 1 markah ] Rajah 3.3.2 c) Lukiskan gambar rajah kedudukan mata yang betul untuk melihat bacaan pada silinder penyukat ( rajah 3.1 menunjukkan pemadam dan sebuah kotak berbentuk kuboid. 4cm Pemadam kotak 2cm 3cm 3cm 6cm Rajah 3. ___________________________________________________________ [ 1 markah ] 287 .

Pengeluar : _________________________________________________ Pemangsa Utama : ___________________________________________ [ 1 markah ] 288 . i.1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan siratan makanan ? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ [ 1 markah ] b) Senaraikan 2 rantai makanan yang boleh dibuat dari siratan makanan di atas. ___________________________________________________________ [ 1 markah ] d) Nyatakan pengeluar dan pemangsa utama bagi siratan makanan di atas. Rajah 4. ______________________________________________________ [ 2 markah ] c) Ramalkan apa yang akan berlaku jika bilangan burung helang bertambah. Rajah 4. ______________________________________________________ ii.4.1 di bawah menunjukkan satu siratan makanan yang terdapat di sebuah habitat.

2 menunjukkan gambar rajah dua jenis litar elektrik. Litar X Litar Y Rajah 5.2. Litar X : ___________________ Litar Y : _________________ [ 1 markah ] ii.2 i. Jadual 5.5. Komponen Elektrik Simbol Komponen Elektrik Sel Kering Mentol [ 2 markah ] b) Rajah 5. Pada pendapat kamu jenis litar yang manakah sesuai digunakan di rumah? Berikan alasan bagi jawapan kamu.1 di bawah menunjukkan komponen elektrik. ______________________________________________________ ______________________________________________________ [ 2 markah ] 289 . a) Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Nyatakan susunan litar elektrik dalam Rajah 5.

2 d) Rajah 6. i. Rajah 6. Ali ingin menguji sifat buah tersebut.1 a) Bagaimanakah cara yang digunakan oleh Ali untuk menguji sifat kimia bagi bahan di atas ? _____________________________________________________________ [ 1 markah ] b) Nyatakan sifat bagi bahan ini ? _____________________________________________________________ [ 1 markah ] c) Apakah rasa bagi bahan ini ? _____________________________________________________________ [ 1 markah ] Titisan air Rajah 6. ________________________________________________________ 290 .6.1 di bawah menunjukkan sejenis buah.2 di atas menunjukkan jus oren. Ramalkan keputusan yang akan diperolehi jikan titisan air di luar gelas di uji dengan kertas litmus biru dan merah. Rajah 6.

Apakah cecair yang mempunyai sifat seperti titisan air di atas ? Tanda ( / ) pada jawapan yang betul. Minyak masak Bahan pencuci Larutan gula [ 2 markah ] 291 .ii.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [ 1 markah ] b) Nyatakan pemboleh ubah : i.1 Pemerhatian : Penyedut minuman dapat menampung bilangan pemberat yang lebih banyak berbanding gulungan kertas. Dimanipulasikan : __________________________________________ ii. a) Nyatakan sebab ( inferens ) kamu bagi pemerhatian di atas . Rajah 7. Bergerakbalas : __________________________________________ [ 2 markah ] c) Nyatakan satu hubungan antara dua pemboleh ubah yang dikenalpasti ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [ 1 markah ] 292 .7. Gulungan kertas Penyedut minuman Rajah 7.1 di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan untuk mengkaji hubungan antara kekuatan struktur dengan jenis bahan yang digunakan.

Tanda ( / ) bagi jawapan yang betul. Faktor-faktor Jenis Bahan Keluasan Tapak Ketinggian Struktur Warna Struktur [ 2 markah ] 293 .d) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu struktur.

Rajah 8. 9 sudu garam tempoh ikan menjadi rosak ialah 20 hari a) Nyatakan cara pengawetan makanan di atas. 3 sudu garam tempoh ikan menjadi rosak ialah 10 hari. Rajah 8. [ 2 markah ] 294 . 6 sudu garam tempoh ikan menjadi rosak ialah 15 hari iii.1 dibawah menunjukkan satu kaedah pengawetan makanan.1 Pemerhatian: i.8. ii. ___________________________________________________________ [ 1 markah ] b) Berdasarkan pemerhatian di atas bina satu jadual yang sesuai.

c) Apakah kesimpulan penyiasatan ini ? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ [ 1 markah ] d) Nyatakan satu keburukan cara pengawetan makanan ini. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ [ 1 markah ] e) Nyatakan 2 cara yang lain untuk mengawet bahan makanan ___________________________________________________________ [ 1 markah ] 295 .

gabus udara minyak Air didih Paku Rajah 1 Paku itu dibiarkan selama seminggu.1. Paku didapati tidak berkarat. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan terbiodegradasi ? A bahan buangan yang boleh dikitar semula B Bahan buangan yang boleh mereput C Bahan buangan yang tidak boleh mereput D Bahan buangan yang boleh dikitar semula secara semula jadi 2. Rajah 1 menunjukkan suatu penyiasatan menggunakan sebuah tabung uji yang mengandungi paku . Apakah yang dapat dibuktikan oleh penyiasatan itu. 296 . air didih dan minyak. A Pengaratan tidak berlaku tanpa kehadiran udara B Pengaratan tidak berlaku tanpa kehadiran air C Besi merupakan objek yang tidak berkarat D Kehadiran air tidak membantu pengaratan.

3. Rajah 3 Apakah yang patut dilakukan bagi mengelak dirirnya daripada terjatuh dari pokok ? A Menyapu minyak pada tapak tangan dan tapak kaki B Meletakkan bantal di bawah pokok C Memakai kasut dan sarung tangan D Mengikat tali pada pinggang dan menggunakan takal 297 . Rajah 2 Apakah cara terbaik untuk memudahkan lelaki tersebut untuk memindahkan simen ? A Gunakan troli untuk membawa simen B Mengangkat dan meletakkan di bahu C Menyapukan minyak pelincir pada permukaan lantai D Taburkan guli di lantai 4. Rajah 2 menunjukkan seoramg lelaki cuba untuk memindahkan simen. Rajah 3 menunjukkan seorang murid memanjat pokok untuk memetik buah.

A Cahaya bergerak lurus B Cahaya boleh dibiaskan C Cahaya tidak dapat dilihat D Cahaya boleh dipantulkan 298 . Antara berikut yang manakah dapat menerangkan perkara tersebut.5. Rajah 4 menunjukkan penyiasatan tentang sifat gas Rajah 4 Apakah sifat gas tersebut ? A Mempunyai jisim B Tidak mempunyai isipadu yang tetap C Mempunyai bentuk tetap D Boleh dimampatkan 6. Rajah 5 menunjukkan seorang doktor memeriksa gigi pesakit Rajah 5 Doktor dapat melihat gigi pesakit dengan jelas menggunakan cermin pergigian.

7. Rajah 6 Menunjukkan penyiasatan tentang pengaliran arus elekterik Rajah 6 Apakah yang berlaku jika Suis 1 di buka ? A Hanya mentol 1 menyala B Mentol 2 dan 3 menyala C Semua mentol menyala D Semua mentol tidak menyala 299 .

Rajah 7 menunjukkan satu eksperimen. Petroleum. Rajah 7 Mengapakah aras air berwarna berubah ketinggian apabila dipindahkan daripada bekas J ke dalam bekas K ? A Tiub kaca ditiup B Air mengembang apabila disejukkan C Air mengecut apabila disejukkan D Air terkondensasi apabila sisejukkan 9. sumber tenaga manakah sesuai dijadikan sumber tenaga alternatif ? A Tenaga nuklear B Tenaga kinatik C Tenaga kimia D Tenaga suria 300 . gas asli dan arang batu merupakan tenaga yang tidak boleh dibaharui yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik dan menggerakkan kenderaan .8.

Air panas Shafiq mendapati penutup botol itu mudah dibuka. Mengapakah biji benih perlu dipencarkan ? A Untuk memastikan kemandirian spesies B Untuk pertumbuhan yang sihat C Untuk membantu tumbuhan bergerak balas D Untuk memastikan tumbuhan mempunyai daya saingan yang tinggi. 301 . Shafiq sukar membuka botol makanan ini. Biji benih mempunyai ciri-ciri tersendiri untuk proses pencaran. Bagaimanakah Encik Hassan dapat membesarkan bayang-bayang wayang kulit tersebut ? A Jauhkan boneka dengan sumber cahaya B Jauhkan boneka dengan skrin C Pasang skrin yang lebih besar D Bina boneka kulit dengan plastik lut sinar 11. Encik Hassan sedang membuat persembahan wayang kulit. Beliau melakukan aktiviti seperti di bawah. jelaskan. 12. A Botol panas B Penutup botol megembang C Kepanasan botol melonggarkan penutup D Sos yang menjadi panas menolak penutup keluar.10.

yang manakah benar ? A Air sedang disejukan B Air sedang dipanaskan C Air sedang disejukkan sehingga beku D Air sedang dipanaskan sehingga mendidih 302 . Rajah 8 Apakah yang telah membantu beliau dapat memegang pensel . Jadual 1 menunjukkan perubahan suhu air dalam sebuah bikar. Rajah 8 menunjukkan seorang sedang menulis.13. A Pensel panjang B Pensel tajam C Tenaga kinetik D Daya geseran 14. Masa( minit ) 0 3 6 9 12 15 Suhu air( ⁰C) 27 38 60 90 100 100 Jadual 1 Antara yang berikut .

X Y BAHAN Rajah 10 Antara yang berikut yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan X dan Y? X Y A Dinding Cermin mata hitam B Kertas surih Atap C Akuarium Payung D Kaca berwarna Cermin kereta 16.7 km/j D 133.00 pagi dan sampai ke kampungnya pada jam 11.15.0 km/j C 116. En.3 km/j 303 . Dia bertolak dari rumahnya pada jam 8. Kamal untuk sampai ke destinasinya ? A 87. X dan Y . Rajah 9 menunjukkan dua kumpulan objek.Kamal memandu kereta sejauh 360 km apabila pulang ke kampungnya. Berapakah kelajuan yang dipandu oleh En.5 km/j B 120.00 pagi.

Rajah 10 di bawah menunjukkan aktiviti pembakaran sampah secara terbuka. Rajah 10 Apakah kesan daripada aktiviti ini ? A Nyamuk akan mati dan tidak akan membiak B Udara akan menjadi bersih keesokan harinya C Suhu di kawasan persekitaran menjadi rendah D Udara di kawasan sekitar akan tercemar 304 .17.

Rajah 11 Antara berikut manakah sesuai dijadikan pelapik lantai bilik mandi Harith. Rajah 11 di bawah menunjukkan Harith tergelincir di bilik mandinya. A B C D 305 .18.

Rajah 13 di bawah menunjukkan basikal. Rajah 12 menunjukkan Saiful ingin membuka tin cat . Apakah yang perlu Saiful lakukan ? A Condongkan pemutar skru ke bawah B Gunakan pemutar skru yang lebih panjang C Gunakan pemutar skru yang lebih pendek D Ketuk penutup tin dengan penukul paku 20. Rajah 12 Ia dapati sukar untuk membuka penutup tin tersebut. Apakah yang perlu dilakukan oleh tuan basikal ? A Gantikan dinamo dengan gear yang lebih besar B Gantikan tayar baru yang lebih besar C Pasangkan panel solar dan sel kering D Pasangkan getah break yang baru 306 .19. Rajah 13 Didapati dinamo basikal telah rosak.

Rajah 14 menunjukkan satu penyiasatan. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika pokok tidak dipencarkan ? A Pokok induk akan lebih subur B Pokok induk hidup lebih lama C Spesies pokok akan pupus D Anak pokok kurang persaingan 22. C Pokok bertumbuh selepas menerima cahaya matahari D Cahaya matahari penting untuk pertumbuhan pokok 307 . A Pokok tumbuh condong B Pokok bergerak balas terhadap rangsangan. Rajah 14 Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini .21.

D Menggalakkan penjualan telur penyu 24.23. Rajah 15 menunjukkan salah satu haiwan hampir pupus. Rajah 15 Apakah yang perlu dilakukan agar haiwan ini tidak terancam. A Tidak membuang sampah ke laut B Mengusahakan penternakan penyu dalam sangkar C Mewujudkan kawasan perumahan sepanjang pantai. Bagaimanakah cara pembiakan tumbuhan di bawah ? A Melalui daun B Melalui batang C Melalui biji benih D Melalui akar 308 .

Rajah 16 Ini membuktikan bahawa cahaya…… A Cahaya bergerak lurus B Cahaya boleh dipantulkan C Cahaya boleh dihalang oleh objek legap D Cahaya terbias apabila melaui berlainan midium 26. Rajah 16 menunjukkan sebatang pensel dimasukkan kedalam air. Berapakah jisim objek tersebut ? A 210 g B 211 g C 220 g D 221 g 309 . Rajah dibawah menunjukkan satu alat penimbang.25.

27. Apakah kesan jika proses penyahtinjaan tidak dapat dilakukan ? A Akan mengakibatkan keracunan B Akan mengakibatkan penyakit C Akan menjadikan tubuh bertambah sihat D Akan mengakibatkan pertambahan berat badan 28. Apakah yang dihasilkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis ini ? A Udara dan wap air B Karbon dioksida dan kanji C Oksigen dan wap air D Oksigen dan kanji 310 . Fotosintesis adalah proses membuat makanan oleh tumbuhan . Air sangat penting kepada kehidupan . B Air akan berlebihan C Banjir kilat akan berlaku D Kemarau berterusan. A Sumber air bersih terhad. 29. Pada pandangan anda apa akan terjadi jika punca air ini terganggu.

31.30. Rajah 17 menunjukkan air pili . 1 cm 1 cm Berapakah luas permukaan objek di atas ? A 18 cm² B 19 cm² C 21 cm² D 22 cm² 311 . Rajah 17 Bagaimanakah untuk menjadikan air di atas tidak mengandungi udara ? A Masukkan beberapa ketulan ais B Letakkan seekor ikan di dalam air C Letakkan lapisan minyak pada permukaan air D Didihkan air dan masukkan lapisan minyak dengan segera. Rajah dibawah menunjukkan lakaran objek tidak sekata yang disurih diatas kertas graf.

Rajah 18 menunjukan keratan rentas sebatang gigi. P Q R S Salur darah Apakah P ? A Gusi B Saraf C Dentin D Enamel Rajah 18 312 .32. Apakah P ? A Cara bernafas B Cara membiak C Kumpulan makanan D Cara melindungi diri 33. Di bawah adalah contoh pengelasan. Pengelasan adalah salah satu Kemahiran Proses Sains.

pasir Rajah 19 Selepas dua minggu didapati pokok tidak subur. Pokok disiram setiap pagi. Rajah 19 menunjukkan pokok ditanam di dalam pasu berisi pasir sahaja. Apakah kesimpulan yang sesuai menerangkan situasi di atas ? A Pasir kekurangan udara B Pokok tidak menerima baja C Pasir tidak mempunyai nutrien D Pasir tidak menyimpan air 35. Rajah 20 menunjukkan kedudukan matahari dengan planet S jarak Planet S Rajah 20 Apakah yang akan berlaku kepada planet S jika jarak itu bertambah ? A Planet S tepesong dari orbitnya B Planet S akan menjadi lebih besar C Suhu di Planet S akan menurun D Tempoh Panet S mengelilingi matahari berkurang 313 .34.

Apakah yang menyebabkan berlakunya fasa-fasa bulan ? A Putaran Bulan pada paksinya B Putaran Bumi pada paksinya C Peredaran Bumi mengelilingi Matahari D Kedudukan Bulan yang berubah semasa mengelilingi Bumi 314 . K L Rajah 21 Apakah K dan L ? K L A B C D 37. Rajah 21 menunjukkan fasa-fasa bulan.36.

Rajah 22 Apakah makanan bagi haiwan yang memiliki gigi seperti di atas.38. Rajah 22 menunjukkan satu rangka gigi haiwan. A B C D 39. A Pisang B Arnab C Lobak merah D Durian 315 . Apakah cara untuk melindungi mata daripada rosak apabila melihat Gerhana Matahari secara terus. Mata manusia adalah terhad untuk melihat berlakunya Gerhana Matahari secara terus .

40. Rajah 23 menunjukkan sebiji buah .

Rajah 23
Apakah cara yang sesuai digunakan untuk proses pengawetan buah tersebut
?
A

Pengeringan

B

Penjerukan

C

Pelilinan

D

Penyejukbekuan

316

Kertas 2 ( 40 markah )
1. Rajah 1.1 menunjukkan ujikaji yang dilakukan di padang.

Lalang

padang

keembong

Rajah 1.1
Kedua-dua jenis pokok ini ditanam serentak di padang yang sama. luas
kawasan yang ditumbuhi tumbuhan ini direkodkan selepas lima bulan.
a

Pada pandangan anda ,kawasan pokok manakah akan menjadi lebih luas ?
______________________________________________________________
[ 1 markah ]

b

Nyatakan inferens yang sesuai bagi menerangkan pemerhatian anda .
______________________________________________________________
[ 1 markah ]

c

Apakah ramalan anda sekiranya biji benih pokok tidak dipencarkan.
______________________________________________________________
[ 1 markah ]

317

d Rajah di bawah menunjukkan pokok akasia .

Apakah agen pencaran bagi tumbuhan ini ?
_____________________________________
[ 1 markah ]

318

2. Rajah 2.1 menunjukkan ujikaji yang dijalankan di Bilik Sains.

plastisin
Rajah 2.1

a. Adakah hasil ujikaji ini akan sama jika plastisin digantikan dengan span.
ya

tidak

Apakah alasan anda .
______________________________________________________________
[ 1 markah ]
b. Apakah pembolehubah dimalarkan di dalam ujikaji di atas ?
______________________________________________________________
[ 1 markah ]
c. Apakah tujuan ujikaji ini ?
______________________________________________________________
[1 markah ]

d. Nyatakan aktiviti lain yang menggunakan daya yang sama seperti ujikaji di
atas.
______________________________________________________________
[ 1 markah ]

319

1 a. ______________________________________________________________ [ 1 markah ] c. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [ 1 markah ] b. Dalam ujikaji di atas di dapati lampu tidak menyala. pada fikiran anda apakah inferens yang sesuai untuk menerangkan pemerhatian ini. Cadangkan satu cara untuk menambahkan kecerahan mentol. Rajah 3. Nyatakan pemerhatian pada mentol L2 apabila mentol L1 tidak menyala ? ______________________________________________________________ [ 1 markah ] 320 .1 menunjukkan satu litar elektrik. L1 L2 Rajah 3.3.

komponen Sel kering Suis lampu bilangan 2 2 2 [ 2 markah ] 321 .d. Lakarkan litar selari dalam bentuk symbol berpandukan komponen jadual di bawah.

1 menunjukkan tentang kemusnahan alam. Pembalakan Haram Banjir Kemusnahan Alam Kebakaran Hutan K L berkurangnya spesies tumbuhan Rajah 4. Cadangkan dua langkah untuk mengurangkan ancaman kepupusan haiwan . Apakah K dan L K __________________________________________ L _________________________________________ [ 2 markah ] b.4 Rajah 4. Apakah maksud pemuliharan ? _____________________________________________________________ [ 1 markah ] 322 .1 a. Nyatakan dua haiwan diancam kepupusan. ______________________________________________________________ [ 1 markah ] c. ______________________________________________________________ [ 1 markah ] d.

______________________________________________________________ [ 1 markah ] c. Rajah 5.5 Rajah 5. mengapa ? _________________________________________________________________ [ 2 markah ] 323 .1 a. Didapati stoking paling lambat kering.1 menunjukkan beberapa helai kain dijemur. Apakah perubahan jirim yang berlaku berdasarkan Rajah 5. ______________________________________________________________ [ 1 markah ] d. Namakan proses perubahan jirim berdasarkan jawapan 5a. Semua pakaian dijemur tanpa memerahnya . Jelaskan bagaimana proses ini berlaku .1 ? ______________________________________________________________ [ 1 markah ] b.

1 menunjukkan satu rangka haiwan X yang dijumpai di habitat Z 6 a. Apakah makanan haiwan X ? ___________________________________ [ 1 markah ] b. Apakah gigi yang membantu haiwan ini mengoyakkan makanannya ? ______________________________________________________________ [ 1 markah ] c. Apakah yang terjadi kepada haiwan X jika haiwan lain berkurangan di dalam habitat Z ? ______________________________________________________________ [ 1 markah ] d. [ 2 markah] 324 . Bina pengelasan berdasarkan kumpulan pemakanan haiwan.Rajah 6.

Paku berkarat Paku tidak berkarat Berikan alasan anda . Apakah W ? ______________________________________________________________ [ 1 markah ] c.1 a.1 di bawah menunjukkan satu radas ujikaji pengaratan paku. apakah akan berlaku kepada paku.7 Rajah 7. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [ 1 markah ] 325 . Apakah tujuan ujikaji di atas dijalankan ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [ 1 markah ] c Mengapakah minyak digunakan dalam ujikaji ? ______________________________________________________________ [ 1 markah ] b. gabus udara minyak W Air didih Paku Rajah 7. Pada ramalan anda.

d. ______________________________________________________________ [ 1 markah ] 326 . Nyatakan penyakit yang disebabkan oleh pengaratan. Seorang tukang rumah mengutip paku-paku yang bertaburan di lantai dan dibuang di tempat selamat. Mengapa ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [ 1 markah ] e.

Apakah hasil ujikaji jika beban logam C digantikan dengan kayu. Nyatakan pembolehubah di bawah. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [ 1 markah ] b. Dimalarkan _______________________________________________ [ 2 markah ] c.1 menunjukkan ujikaji ke atas 3 spring yang sama saiz. Dimanipulasi _______________________________________________ ii. Berikan inferens bagi menerangkan hasil ujikaji.8 Rajah 8. A 5cm C B 7cm 10cm logam logam a. i. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [ 1 markah ] 327 .

apakah maksud kekuatan graviti berpandukan ujikaji di atas. Lengkapkan jadual hasil ujikaji di bawah.d. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [ 1 markah ] e. Dengan menggunakan kemahiran mendefinisi secara operasi . Spring P A B C 5 cm 7 cm Q P ___________________________________ Q __________________________________ [1 markah ] 328 .

Antara yang berikut. Belalang M Lebah Haiwan Cacing N Siput Rajah 1 Antara yang berikut. yang manakah mewakili organ Q dan R? M 2 N A Peparu Spirakel B Kulit Insang C Spirakel Kulit D Insang Peparu Hasan mendapati banyak buah kelapa sawit di ladangnya dimusnahkan oleh tikus.1 Rajah 1 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan organ pernafasan. yang manakah boleh membantu menyelesaikan masalah ini? A Menyembur racun serangga pada pokok-pokok B Menggunakan racun untuk membunuh tikus-tikus C Menutup pokok dengan jaring D Memelihara burung hantu di dalam ladang 329 .

yang manakah boleh menyelesaikan masalah ini? A Memasukkan bola ping pong ke dalam ais B Memasukkan bola ping pong ke dalam air panas C Tekan bola ping pong dengan lembut D Jemur bola ping pong di bawa cahaya matahari 4 Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan tentang persaingan antara ikan di dalam akuarium. Rajah 2 Antara yang berikut.3 Rajah 2 menunjukkan dua orang murid sedang bermain ping pong. Antara berikut. Bola ping pong tersebut menjadi kemek setelah terpijak. yang manakah paling utama untuk dipertimbangkan dalam penyiasatan itu? A Bilangan ikan B Jenis akuarium C Jenis makanan D Masa penyiasatan 330 .

5 Rajah 3 menunjukkan sebatang termometer. Rajah 3 Mengapa merkuri digunakan dalam termometer bagi mengukur suhu ? A Kerana merkuri berada dalam keadaan cecair B Kerana merkuri hanya mengembang pada suhu panas C Kerana merkuri hanya mengecut pada suhu sejuk D Kerana merkuri boleh mengembang dan mengecut pada sebarang perubahan suhu 6 Rajah 4 menunjukkan satu organ perkumuhan manusia. Rajah 4 Manakah antara berikut merupakan hasil perkumuhan organ tersebut ? A Peluh B Wap air C Air kencing D Gas karbon dioksida 331 .

A B Rajah 5 Selepas beberapa hari. Rajah 6 Antara kesan berikut. tumbuhan A masih hidup tetapi tumbuhan B mati. D Tumbuhan memerlukan suhu sesuai untuk hidup.7 Rajah 5 menunjukkan dua tumbuhan berpasu yang diletakkan di dalam rumah. B Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. yang manakah akan berlaku jika tumbuhan itu ditebang secara berterusan ? A Aras air sungai akan meningkat B Air sungai akan bertambah berasid C Jumlah haiwan akuatik akan berkurang D Hakisan tanah pada tebing akan bertambah 332 . 8 Rajah 6 menunjukkan dua jenis tumbuhan yang tumbuh di kawasan berpaya di muara sungai. Apakah kesimpulan yang boleh anda buat daripada eksperimen ini? A Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. C Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup.

Rajah 7 Apakah yang berlaku jika ibu dan anak haiwan tersebut terpisah daripada kawanannya? A Anak haiwan tersebut akan mati kelaparan B Anak haiwan tersebut akan mudah diserang musuh C Haiwan tersebut lebih mudah mencari makanan D Haiwan tersebut akan membentuk kawanan yang baru 10 Apakah yang dimaksudkan dengan daya geseran? A Satu daya yang boleh mengubah bentuk suatu objek B Satu daya yang menentang arah pergerakan objek C Satu daya yang bertindak pada arah yang sama dengan objek yang bergerak D Satu daya yang dihasilkan apabila suatu objek menukarkan arahnya 333 .9 Rajah 7 menunjukkan sekumpulan haiwan.

Tumbuh-tumbuhan Kelapa Getah Kemuncup Kekabu Teratai M Tembikai N Rajah 8 Antara yang berikut. Rajah 9 Apakah kegunaan gigi taring bagi haiwan tersebut? A mengisar makanan B menyiat daging C memotong makanan D Mengunyah dan menghancurkan makanan 334 . yang manakah mewakili M dan N? M N A Saga Pisang B Rambutan Lalang C Keembung Lalang D Mangga Cili 12 Rajah 9 menunjukkan spesies haiwan karnivor.11 Rajah 8 menunjukkan pengelasan tumbuhan berdasarkan cara pencaran biji benih.

bekas tanah pasir 30ml manakala bekas tanah kebun 20ml. Rajah 10 Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek yang boleh ditarik oleh magnet di atas? A Kayu B Besi C Plastik D Logam 14 Rajah 11 menunjukkan satu penyiasatan dijalankan dengan menuang sebanyak 100ml air ke dalam setiap jenis tanah. Sekiranya tanah pasir digunakan untuk menanam pokok keembung. This image cannot currently be displayed. This image cannot currently be displayed.13 Rajah 10 menunjukkan sejenis magnet. pada pendapat kamu apakah yang akan berlaku selepas 2 minggu? A Pokok keembung hidup subur B Pokok keembung akan berbunga C Batang pokok keembung lembik D Pokok keembung mati 335 . Tanah Pasir Tanah liat Tanah kebun Rajah 11 Keputusan: Didapati jumlah air yang terkumpul dalam bekas tanah liat ialah 5ml. This image cannot currently be displayed.

15 Maklumat berikut menunjukkan panjang tiga buah meja yang berlainan yang diukur dengan menggunakan batang mancis yang sama panjang. • Batang mancis yang diperlukan Firas lebih sedikit berbanding Ramli Carta palang yang manakah mewakili maklumat di atas? A B Bilangan batang Daniel C Ramli Firas Bilangan batang Murid Daniel D Bilangan batang Daniel Ramli Firas Ramli Firas Bilangan batang Murid Daniel 336 Murid Ramli Firas Murid . • Batang mancis yang diperlukan Daniel lebih sedikit berbanding Ramli dan Firas.

16 Rajah 12 menunjukkan senarai sumber tenaga boleh dibaharui. yang manakah mewakili M dan N? M N A Bateri Ombak B Petroleum Gas asli C Arang batu Uranium D Ombak Makanan 17 Hasif baru membeli sebuah basikal. Apakah yang perlu dilakukan olehnya untuk mencegah rantai basikalnya daripada berkarat? A Mengecat rantai basikal B Menyadur rantai basikal C Menyalut rantai basikal D Menyapu gris pada rantai basikal 337 . Sumber tenaga boleh dibaharui Matahari N M Biojisim Rajah 12 Antara yang berikut.

Rajah 14 Apakah cara terbaik untuk menguruskan bahan buangan kilang itu? A Memasang lebih banyak saluran B Menyalurkan sisa buangan ke dalam kolam C Merawat sisa buangan sebelum disalurkan ke sungai D Menyalur sisa buangan ke dalam tanah 338 . Dia mendapati penglihatannya kabur. Rajah 13 Antara yang berikut.18 Rajah 13 menunjukkan seorang murid sedang menyalin nota di papan hitam. yang manakah boleh menyelesaikan masalah ini? A Mendekati papan hitam B Menggunakan kanta pembesar C Memakai cermin mata D Menyalin nota di bawah cahaya matahari 19 Rajah 14 menunjukkan aktiviti sebuah kilang.

Didapatinya bilangan pokok kelapa semakin bertambah.20 Rajah 15 menunjukkan sebuah kotak yang berjisim 500 kg di atas permukaan lantai yang kasar. Seminggu kemudian tempat tersebut dilanda tsunami. Dia mendapati pantai tersebut ditumbuhi dengan beberapa batang pokok kelapa. C Banyak buah kelapa telah ditanam oleh penduduk tempat X di pantai tersebut selepas kejadian tsunami. B Banyak buah kelapa telah dihanyutkan oleh ombak ke pantai tersebut semasa kejadian tsunami. Lantai Rajah 15 Apakah cara yang paling sesuai dilakukan untuk mengurangkan daya geseran semasa menggerakkan kotak tersebut? A Menolak kotak beramai-ramai B Menaburkan lantai dengan bedak C Meletakkan pengguling di bawah kotak D Menyapu minyak pada permukaan lantai 21 Nahwah telah melawat sebuah pantai di tempat X. Selepas lima tahun beliau melawat kembali tempat tersebut. Sebelum tsunami Rajah 16 selepas lima tahun Kenapakah bilangan pokok kelapa di pantai tersebut semakin bertambah? A Banyak buah kelapa telah diterbangkan oleh angin ke pantai tersebut semasa kejadian tsunami. D Banyak buah kelapa telah gugur semasa kejadian tsunami 339 .

yang manakah sesuai digunakan untuk mengelap air tersebut? A J B K C L D M 23 Rajah 17 menunjukkan bayang-bayang sebiji cawan yang terbentuk apabila disuluh dengan lampu suluh. apakah yang perlu dilakukan olehnya? A Besarkan saiz skrin B Mengubah kedudukan cawan C Tambahkan kecerahan lampu suluh D Dekatkan cawan ke arah lampu suluh 340 . Setiap bahan direndam di dalam bikar yang berbeza.22 Empat bahan yang berbeza jenis J. K. L dan M direndam di dalam bikar yang berisi air berisipadu awal 200 ml. Rajah 17 Sekiranya Wafiq ingin mengubah bentuk bayang-bayang itu. Bahan Isipadu akhir air di dalam bikar (ml) J 100 K 20 L 80 M 150 Jadual 1 Di dapati air tertumpah di atas meja. Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan. Antara bahan berikut.

B Letakkan termometer ke dasar bikar C Tunggu sehingga aras merkuri berhenti bergerak D Catatkan bacaan awal suhu 341 .24 Rajah 18 menunjukkan satu eksperimen. Rajah 18 Apakah yang terjadi pada belalang selepas 25 minit? A Belalang menjadi lebih aktif B Belalang akan mati C Belalang akan terbang D Belalang menjadi lemah 25 Berikut ialah teknik mengukur suhu dengan betul I ) Pegang batang termometer secara tegak II) ----------------------------------III) Laraskan kedudukan mata pada meniskus merkuri. Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong tersebut. IV) Baca bacaan suhu. A Letakkan termometer ke dalam air.

Rajah 19 Apakah yang berlaku jika suis 2 di buka? A Mentol 1 dan 3 menyala B Semua mentol menyala C Mentol 2 sahaja menyala D Mentol 2 dan 3 menyala 27 Rajah 20 menunjukkan suatu penyiasatan tentang perubahan keadaan bahan. yang manakah menunjukkan proses yang berlaku dalam penyiasatan ini? A Kondensasi pendidihan peleburan B Pendidihan kondensasi peleburan C Peleburan pendidihan kondensasi D Peleburan kondensasi pendidihan 342 . Rajah 20 Antara yang berikut.26 Rajah 19 menunjukkan satu litar elektrik.

00 malam C 12. Apakah yang patut Suhaimi lakukan untuk memastikan ujikaji dapat dijalankan.00 pagi 12. S dan T di Bumi S T Rajah 21 Antara berikut yang menunjukkan waktu yang betul bagi S dan T selepas 6 jam daripada kedudukan pada rajah 18? S T A 6.00 pagi 6.28 Suhaimi menguji suatu bahan beralkali yang kering dengan kertas litmus merah.00 petang 343 .00 tengah malam 6.00 pagi D 6.00 malam B 12. A Gunakan kertas litmus biru B Larutkan bahan dalam air C Campurkan bahan itu dengan sedikit gula D Panaskan bahan itu 29 Rajah 21 menunjukkan dua tempat. Dia mendapati warna kertas litmus merah itu tidak berubah.00 tengahari 12.

yang manakah disusun dalam urutan meningkat dari segi keupayaan Bulan untuk menerima cahaya matahari. Rajah 22 Nyatakan inferens kamu berdasarkan situasi diatas.? A W X Y Z B W Y Z X C X Z Y W D X Y W Z 344 .30 Rajah 22 di bawah menunjukkan tangan Rosmida yang memegang segelas air. Tangan Rosmida menjadi sejuk. A Tangan Rosmida menerima haba B Gelas tersebut menerima haba dari tangan Rosmida C Haba mengalir dari tangan Rosmida kepada gelas D Gelas kehilangan haba 31 Rajah 23 menunjukkan empat fasa Bulan W Y X Z Rajah 23 Antara berikut.

Rajah 24 Antara graf berikut. yang manakah menunjukkan perubahan suhu yang betul apabila air kopi panas tersebut dibiarkan selama 25 minit? A B C D 345 .32 Rajah 24 menunjukkan secawan kopi panas.

bahan makanan yang manakah boleh diawet dengan semua kaedah di bawah. A Telur B Sayur-sayuran C Ikan D Ayam 346 . apakah yang akan berlaku kepada hidupan yang lain? Sawi Belalang Ayam A Meningkat Tidak berubah Berkurang B Berkurang Meningkat Berkurang C Meningkat Berkurang Berkurang D Tidak berubah Meningkat Berkurang 34 Pernyataan di bawah menunjukkan kaedah pengawetan makanan.33 Rajah 25 menunjukkan satu rantai makanan. Sawi Belalang Ular Ayam Rajah 25 Jika bilangan ular meningkat. • • • • Pengeringan Pengasinan Pengetinan Penyejukbekuan Antara yang berikut.

yang manakah akan menyebabkan perahu layar itu bergerak lebih laju? A Ombak di laut menjadi semakin kuat B Angin bertiup dari arah belakang perahu layar C Tidak ada angin yang bertiup di laut D Layar perahu itu diturunkan 36 Rajah 27 menunjukkan suatu fenomena gerhana.35 Rajah 26 menunjukkan sebuah perahu layar belayar di laut. Rajah 27 Apakah yang akan berlaku semasa berlakunya fenomena tersebut? A Waktu malam lebih panjang daripada waktu siang B Waktu siang lebih panjang daripada waktu malam C Burung-burung keluar mencari makan D Burung-burung pulang ke sarang 347 . Rajah 26 Antara berikut.

C Menambahkan penyiraman air D Menambahkan bilangan pokok 38 Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pernafasan? A Bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam satu minit B Bilangan pergerakan jantung naik dan turun dalam satu minit C Bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam satu saat D Bilangan pergerakan peparu naik dan turun dalam satu minit 39 Sekumpulan murid ingin membina model sebuah kereta. Apakah mesin ringkas yang perlu digunakan oleh murid-murid tersebut? A Takal B Tuas C Baji D Roda dan gandar 348 . Bagaimanakah petani itu boleh mengelakkan persaingan antara pokokpokoknya? A Menjarakkan kedudukan pokok cilinya.37 Seorang petani mendapati pokok-pokok cilinya tumbuh rendah dan kecil yang disebabkan oleh persaingan. B Menambahkan penggunaan baja pada pokok cilinya.

Rajah 28 Apakah peralatan yang sesuai digunakan untuk mengangkat batu bata ke tempat tersebut? A B C D 349 .40 Rajah 28 menunjukkan pekerja sedang membina bangunan.

Rajah 1.1 menunjukkan satu contoh bahan buangan.1 Bahan buangan terbiodegredasi ialah bahan buangan yang boleh mereput manakala bahan buangan yang tidak boleh mereput merupakan bahan buangan tidak terbiodegredasi.2 menunjukkan bahan buangan yang dibuang secara tidak terancang.1 (b Berdasarkan Rajah 1. (a) Nyatakan satu kesan pembuangan bahan buangan tidak terbiodegredasi secara tidak terancang.2 350 .1 bagaimanakah bahan buangan ini dapat dibuang secara terancang? ______________________________________________________________ [ 1 markah] Rajah 1. ______________________________________________________________ [ 1 markah] Rajah 1. Rajah 1.

adakah tindakan wajar ? Ya Tidak Berikan alasan anda. Pada pendapat anda.2 ? __________________________________________________________ [1 markah] (ii) Bahan buangan organik perlu diikat kemas sebelum dibuang ke dalam tong sampah. __________________________________________________________ [1 markah] 351 .(c) (i) Nyatakan kesan berdasarkan Rajah 1.

2 (c) (i) Nyatakan bagaimana haiwan ini melindungi telur-telurnya daripada musuh? (ii) ___________________________________________________________ [1 markah] Pada pendapat anda. (b) Rajah 2.1 bagaimanakah haiwan ini menjaga anaknya? _______________________________________________________________ [1 markah] Rajah 2. _______________________________________________________________ [1 markah] Rajah 2.1 Berdasarkan Rajah 2. Rajah 1. adakah haiwan ini akan pupus sekiranya telurnya – telurnya tidak dilindungi? Ya Tidak 352 .2 menunjukkan seekor haiwan.1 menunjukkan satu spesies haiwan. (a) Nyatakan satu cara bagaimana haiwan menjaga anaknya.2 Haiwan menjaga anaknya dengan pelbagai cara untuk memastikan kemandirian spesiesnya.

Berikan alasan anda.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
[1 markah]

3

Rajah 3.1 menunjukkan tabiat-tabiat yang mengganggu proses hidup.

(a)

Lengkapkan ruang kosong dalam Rajah 3.1.
Makanan tidak seimbang

i. ________________________________________

Tabiat buruk

Menghidu gam

Minum minuman beralkohol

ii.________________________________________
Rajah 3.1
[2 markah]
(b)

i

Pihak kerajaan telah menggubal akta yang melarang memandu di jalan raya
dalam keadaan mabuk. Mengapakah tindakan ini perlu dilakukan?
______________________________________________________________
[1 markah]

ii Nyatakan satu kesan lain daripada minum minuman beralkohol.
_______________________________________________________________
[1 markah]

353

(c)

Baca petikan di bawah.
Pihak kerajaan telah mengenakan cukai yang tinggi kepada syarikatsyarikat rokok bagi mengurangkan tabiat merokok kepada rakyat.
Namun perokok masih sukar untuk meninggalkan tabiat merokok.
Mengapakah perkara tersebut masih berlaku?
_______________________________________________________________
[1 markah]

354

4

Rajah 4.1 menunjukkan pengembara yang tersesat pada waktu malam kerana
kompasnya telah hilang.

Rajah 4.1
(a) Apakah yang perlu dilakukan oleh pengembara itu untuk menentukan arah?
_______________________________________________________________
[ 1 markah]
(b) Berdasarkan petunjuk yang dilihat, kemanakah arah yang ingin ditujui?
_______________________________________________________________
[ 1 markah]
(c) Lukiskan petunjuk yang boleh dilihat oleh pengembara itu dan namakan?

[ 2 markah]
Kenapakah petunjuk yang dilihat itu tidak dapat dilihat pada waktu siang?
(d) _______________________________________________________________
[ 1 markah]

355

5

Rajah 5.1 menunjukkan satu fenomena di suatu tempat.

Rajah 5.1
(a) Apakah ciri-ciri objek yang membolehkan ia menghasilkan imej tersebut?
kasar
(b) i

licin

Berkilat
[1 markah]

Nyatakan prinsip cahaya yang menghasilkan fenomena pada Rajah 5.1?

_____________________________________________________________
[1 markah]

ii

Berikan satu contoh alatan yang menggunakan prinsip cahaya di (b)i.
_____________________________________________________________
[1 markah]
(c) Labelkan rajah di bawah dengan betul.
(i)

(ii)

Cermin satah

356

[2 markah]

K Rajah 6.1 L M Maklumat berikut menunjukkan keputusan penyiasatan. masa menyejat . [2 markah] 357 .1 menunjukkan radas yang digunakan dalam satu penyiasatan oleh Husna. masa menyejat .1 jam • Bekas L.6 Rajah 6.3 jam • Bekas M. Masa yang diambil untuk semua air menyejat dicatatkan This image cannot currently be displayed. masa menyejat . Setiap bekas di isi dengan 20 ml air.5 jam (a) Berdasarkan maklumat di atas binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan penyiasatan tersebut. • Bekas K.

( b) Apakah pola masa air menyejat jika bekas yang lebih besar digunakan? __________________________________________________________________ [1 markah] ( c ) Ramalkan masa yang diambil untuk menyejat jika bekas berikut digunakan. S __________________________________________________________________ [1 markah] ( d) Nyatakan alasan anda berdasarkan jawapan di 6 (c) __________________________________________________________________ [1 markah] 358 .

V Rajah 7. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ [ 2 markah] (c) Anda ingin menghasilkan sebuah model kerusi yang lebih stabil daripada model di atas.8 (a) Model manakah paling stabil? _______________________________________________________________ [ 1 markah] (b) Nyatakan dua inferens berdasarkan model kerusi yang dipilih di 7. Lakarkan model kerusi anda.1 menunjukkan dua model kerusi V dan U dengan ketinggian yang berbeza.1(a). This image cannot currently be displayed.9 0. [ 2 markah] Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi pada model kerusi yang anda lakarkan. _______________________________________________________________ (d) _______________________________________________________________ [ 1 markah] 359 .1 Jenis Model Tinggi (m) U V U 0.7 Rajah 7.

Rajah 8.8 Rajah 8.2 kepada hidupan dan alam sekitar? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ [2 markah] 360 . _______________________________________________________________ [ 2 markah] (c) Ramalkan apa akan berlaku jika aktiviti tersebut dilakukan untuk tempoh lima tahun.1? _______________________________________________________________ [ 1 markah] (b) Adakah aktiviti itu satu tindakan yang wajar? Nyatakan alasan anda.1 (a) Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan Rajah 8. _______________________________________________________________ (d) [ 1 markah] Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti pembersihan dan pembakaran hutan.1 menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh sebuah kilang.2 Apakah kesan daripada aktiviti di Rajah 8. Rajah 8.

KERTAS 1 1 Rajah 1 menunjukkan pengelasan tumbuhan berdasarkan cara pembiakan masing-masing. Antara berikut. yang manakah mewakili R dan S? R 2 S A Ubi kayu Begonia B pandan Bendi C setawar Betik D keladi Sawi Pak Harun mendapati banyak buah sawit di ladangnya dimusnahkan oleh tikus. Tumbuhan Pisang Ciku Rajah 1 Antara yang berikut. haiwan manakah yang boleh membantu Pak Harun menyelesaikan masalahnya? A Helang B Burung hantu C Kucing hutan D Anjing 361 .

3 Rajah 2 menunjukkan anak-anak pokok dalam sebuah bekas. dia mendapati hanya seekor anak kucingnya yang bertambah berat badan. Antara berikut. Antara yang berikut. Selepas empat bulan. yang manakah boleh menyelesaikan masalah ini? A Letak lebih banyak baja B Siram lebih banyak air C Keluarkan beberapa anak pokok D Tukar tanah baru 4 Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan tentang persaingan antara haiwan. yang manakah boleh menerangkan keadaan ini? A Berlaku persaingan untuk mendapatkan ruang B Berlaku persaingan untuk mendapatkan makanan C Berlaku persaingan untuk mendapatkan pasangan D Berlaku persaingan untuk mendapatkan udara 362 . Rajah 2 Anak-anak pokok itu didapati lambat membesar. Antara berikut yang manakah paling utama untuk dipertimbangkan dalam penyiasatan itu? 5 A Jenis makanan B Jantina haiwan C Keluasan kawasan D Usia haiwan Aiman memelihara enam ekor anak kucing bersama ibunya di dalam sebuah sangkar.

6 Rajah 3 menunjukkan system pernafasan manusia. W X Y Z Rajah 3 Manakah urutan yang betul bagi pengaliran udara semasa menarik nafas? A C 7 W Y Z B X Y Z Y Z W D Z Y W Rajah 4 menunjukkan dua jenis haiwan. Rajah 4 Apakah kesimpulan yang paling tepat tentang haiwan-haiwan itu? A Memastikan kemandirian spesies B Memberi makan kepada anak-anaknya C Mempunyai cara pembiakan yang sama D Melindungi spesies daripada cuaca yang melampau 363 ..

Rajah 5 Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan situasi ini? A Tumbuhan boleh berubah bentuk apabila dalam bahaya B Tumbuhan boleh menguncup bila kekurangan air C Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan D Tumbuhan melindungi diri daripada musuh 364 .8 Maklumat berikut adalah mengenai sejenis tumbuhan R • • • Batang tidak berkayu Permukaan daun berkilat Menggulungkan daun semasa cuaca panas Apakah tumbuhan R? 9 A Pokok pisang B Pokok kelapa C Pokok kaktus D Pokok paku Rajah 5 menunjukkan keadaan pokok semalu apabila disentuh.

R.10 Rajah 6 menunjukkan tiga jenis objek. S dan T. Objek R S T Buku Kertas sureh Plastik jernih Rajah 6 Antara berikut. yang betul berdasarkan kebolehan cahaya menembusi objek? 11 A B C R Botol air mineral Baju hujan polistrin S polistrin Payung plastik Kaca mata D Baju hujan Beg plastik T Baju hujan Botol air mineral Cermin hadapan kereta Kaca mata Apakah yang dimaksudkan dengan bahan penebat? A Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik B Bahan yang tidak membenarkan arus elektrik melaluinya C Bahan yang boleh menyalakan mentol D Bahan yang tidak boleh menyalakan mentol 365 .

12 Rajah 7 menunjukkan satu fenomena. Rajah 7 Pernyataan manakah yang betul menerangkan fenomena ini? 13 A Cahaya boleh diserakkan B Cahaya boleh dipantulkan C Cahaya boleh dibiaskan D Cahaya bergerak lurus Rajah 8 menunjukkan pemerhatian ke atas kertas litmas merah apabila direndam ke dalam cecair Z. Kertas litmus merah Biru Cecair Rajah 8 366 .

Rajah 9 Di manakah kedudukan bayang-bayang pokok itu pada pukul tiga petang? 367 .Apakah yang dapat dibuktikan oleh penyiasatan itu? 14 A Cecair Z rasa manis B Cecair Z bersifat asid C Cecair Z bersifat neutral D Cecair Z terasa licin apabila disentuh Rajah 9 menunjukkan sebatang tiang bendera di tengah padang.

15 Maklumat berikut membandingkan masa yang diambil oleh tiga orang murid untuk menamatkan acara 400 meter. Carta palang yang manakah mewakili maklumat di atas? 368 . • • Masa yang diambil oleh Rizal lebih lama berbanding Siva dan Fitri Masa yang diambil oleh Fitri pula paling cepat berbanding Rizal dan Siva.

16 Rajah 10 menunjukkan corak timbul pada tapak kasut. Rajah 10 Apakah fungsi corak ini? 17 A Menjadikan kasut lebih selesa semasa memakainya B Tapak kasut lebih tahan lama C Menambah daya geseran D Menjamin keselamatan Antara berikut. A Penimbang badan B Neraca spring C Neraca mampatan D Penimbang digital 369 . alat penimbang manakah yang paling sesuai untuk menimbang sayur-sayuran dengan tepat.

18 Rajah 11 menunjukkan Azhar sedang mengayuh basikal. R S T Rajah 12 Antara pernyataan berikut. Rajah 11 Apakah yang perlu dilakukan oleh Azhar untuk mencerahkan mentol? 19 A Kayuh lebih laju B Gantikan mentol yang bersaiz lebih besar C Gunakan tayar yang lebih lebar D Gunakan tayar yang banyak bunga Rajah 12 menunjukkan tiga objek. yang manakah benar tentang kestabilan objekobjek itu? A R paling stabil B R dan T lebih stabil daripada S C S lebih stabil berbanding R dan T D T paling stabil 370 .

Rajah 13 Maklumat berikut dicatat R S T U Permukaan lantai lebih kasar Permukaan lantai lebih licin Objek lebih ringan Objek lebih besar Antara berikut. yang manakah menyebabkan geseran semakin berkurang? A R dan T B S dan T C R dan U D S dan U 371 .20 Rajah 13 menunjukkan seorang pekerja sedang menarik kotak kayu di atas lantai.

21 Rajah 14 menunjukkan penyiasatan tentang sifat gas. Rajah 14 Apakah sifat udara yang ditunjukkan melalui aktiviti di atas? A Boleh mengalir B Memenuhi ruang C Mempunyai jisim D Mempunyai isi padu yang tetap 372 .

22 Rajah 15 menunjukkan bayang-bayang sebiji cawan terhasil . Apabila dipancarkan dengan cahaya dari sudut berbeza. 373 . Rajah 15 Berdasarkan keputusan penyiasatan. apakah kesimpulannya? A Bentuk bayang-bayang dipengaruhi oleh saiz objek. B Saiz bayang-bayang bergantung pada saiz objek C Kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang D Jarak objek dari layar mempegaruhi saiz bayang-bayang.

Y D Y. W. X. X 374 . X C W. Y.23 Rajah 16 menunjukkan tiga situasi menjemur kain. Rajah 16 Manakah urutan yang betul menunjukkan tuala yang paling lambat kering kepada yang paling cepat kering? A X. Y. W B W.

24 Rajah 17 menunjukkan satu aktiviti. A Rasa lebih sedap B Kos lebih rendah C Masa memproses lebih cepat D Mengekalkan rasa dan khasiat Apakah bahan utama untuk membuat baju hujan? A Tumbuhan B Batuan C Petroleum D Haiwan 375 . Rajah 17 Apakah kesan daripada aktiviti ini? 25 26 A Mengeluarkan bau busuk B Kualiti air semakin kurang C Berlaku pencemaran udara D Suhu di kawasan sekitar bertambah Apakah kelebihan minuman yang diawet dicara pempasteuran?.

27 Razak menyimpan segelas susu di dalam almari selama empat hari. Apakah yang dapat diperhatikan pada susu itu selepas tempoh tersebut? 28 A Susu berubah rasa dan bau B Susu bertukar warna C Susu berlendir D Susu tidak berubah warna Rajah 18 menunjukkan dua aktiviti M dan N N M Rajah 18 Aktiviti-aktiviti manakah yang sama seperti aktiviti M dan N A B C D M Menyalakan sebatang lilin Menghidupkan unggun api Meletakkan semangkuk bubur panas di atas meja Membiarkan kopi di atas meja 376 N Membakar ikan Menjemur kain Memasak telur Menyimpan air dalam peti sejuk .

29 Rajah 19 menunjukkan hasil tangkapan seorang nelayan. Rajah 19 Apakah kaedah pengawetan yang sesuai untuk memastikan tangkapan itu boleh tahan lebih lama? 30 A Pengeringan B Penyalaian C Penjerukan D Penyalaian Maklumat berikut adalah mengenai sumber tenaga Z.    Boleh menyebabkan berlakunya pencemaran Menghasilkan tenaga haba Tidak boleh dibaharui Rajah 21 Antara berikut manakah yang boleh mewakili Z? A Petroleum B Biojisim C Air D Tenaga solar 377 .

31 Rajah 20 menunjukkan kedudukan objek dalam sistem suria. Rajah 21 Apakah yang akan berlaku sekiranya Bumi berada di X? A Haba dari Matahari semakin bertambah B Udara bertambah panas C Tiada hidupan dibumi D Oksigen meningkat 378 . Rajah 20 Apakah situasi yang ditunjukkan? 32 A Gerhana Bulan separa B Gerhana Matahari penuh C Gerhana Matahari separa D Gerhana Bulan penuh Rajah 21 menunjukkan sebahagian daripada Sistem Solar.

C Peredaran Bumi mengeliingi Matahari menyebabkan berlakunya siang dan malam D Peredaran bumi mengelilingi Matahari menyebabkan berlakunya air pasang dan air surut. yang manakah benar mengenai pergerakan Bumi mengelilingi Matahari? A Satu pusingan Bumi mengelilingi Matahari selama 365 hari B Peredaran Bumi mengelilingi Matahari selama seharian.33 34 35 Antara berikut. Antara alat-alat berikut. yang manakah dapat mengatasi had keupayaan anggota badan manusia untuk bergerak? A Kapal selam B kereta sorong C kasut D kereta kawalan Maklumat di bawah menunjukkan mesin-mesin ringkas yang digunakan di dalam alat R.   Roda dan gandar Skru Apakah alat R? 36 A Kren B Gerudi tangan C Pemukul telur C Kereta sorong Mengapakah kedudukan buruj boleh dilihat pada masa-masa tertentu sahaja? A Bulan mengelilingi bumi B Bumi mengelilingi Matahari C Kedudukan bintang tidak berubah D Daya tarikan Matahari ke atas bintang 379 .

37 38 39 Alat yang manakah sesuai digunakan untuk melihat anak bulan dengan jelas? A Teleskop B Binakular C Mikroskop D Stetoskop Apakah fungsi gear? A Mempercepatkan pergerakan kenderaan B Kenderaan lebih mudah dipandu C Mengubah kelajuan kenderaan D Pemanduan lebih selamat Rajah 22 menunjukkan sebuah binaan . Rajah 22 Apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan struktur binaan itu? A Tinggi dan bahan binaan B Luas tapak dan ketinggian C Luas dan bentuk binaan D Bentuk dan bahan yang digunakan 380 .

Antara berikut manakah kesan buruk teknologi? A Banyak bahan kimia digunakan dalam bidang perubatan B Teknologi maklumat mempercepatkan komunikasi C Senjata digunakan untuk melakukan jenayah D Senjata digunakan untuk menjaga keselamatan negara 381 .40 Penciptaan teknologi banyak mempengaruhi cara hidup masa kini.

Rajah1. ___________________________________________________ [1 markah ] (c) Pak Samad telah memetik banyak buah tomato yang telah masak dari kebunnya.1 (I) Berdasarkan Rajah 1. (a) Nyatakan satu cara bagaimana tumbuhan memencarkan biji benihnya.1.KERTAS 2 ( 40 markah ) 1 Pencaran biji benih adalah cara tumbuhan memastikan spesiesnya dapat disebarkan..1 menunjukkan satu spesies tumbuhan. bagaimanakah tumbuhan ini mengekalkan spesiesnya? ___________________________________________________ [1 markah ] (ii) Namakan satu tumbuhan lain yang sama cara pencaran seperti buah di atas.. Apakah yang boleh dilakukan oleh Pak Samad untuk mengelakkan buah tomato itu dari rosak? ________________________________________________________ [1 markah] 382 . ________________________________________________________ [ 1 markah ] (b) Rajah 1.

2 menunjukkan kitaran hidup seekor katak.2 383 .1 (a) Bagaimanakah haiwan ini dapat hidup di kawasan beriklim panas? ________________________________________________________ [1 markah ] (b) ( i ) Apakah tindakan buaya sekiranya sungai tempat tinggalnya kering? ________________________________________________________ [1 markah ] (ii) Nyatakan alasan kamu berdasarkan jawapan di 2 (b)(i).1 menunjukkan sejenis haiwan. Rajah 2. ________________________________________________________ [1 markah] (c) Rajah 2.2 Rajah 2. Rajah 2.

Peringkat : ________________________ Alasan : ________________________________________________________ ________________________________________________________ [1 markah] 384 .2. di peringkat manakah haiwan ini akan tinggal lama pada daun? Berikan alasan.Berdasarkan Rajah 2.

Apakah yang akan berlaku sekiranya haiwanhaiwan itu tidak dilindungi? ________________________________________________________ [1 markah] (ii) Nyatakan satu kesan kepada generasi akan datang sekiranya penyu tidak dilindungi. ________________________________________________________ ________________________________________________________ [ 1 markah ] 385 .1 menunjukkan haiwan-haiwan yang menghadapi masalah di ancam kepupusan.1 dilindungi untuk memastikan kemandirian spesiesnya.1 [2 markah] (b) (i) Haiwan-haiwan dalam Rajah 3.3 Rajah 3. Apakah yang akan kamu lakukan kepada anak burung tersebut? ________________________________________________________ [ 1 markah ] (ii) Jelaskan alasan kamu.1 Haiwan yang dilindungi Penyu Harimau Rajah 3. ________________________________________________________ [1 markah] (c) (i) Ketika berjalan di bawah sebatang pokok tiba-tiba jatuh seekor anak burung. (a) Lengkapkan Rajah 3.

.........4 Encik Razak hendak memasang mozek pada ruang tamu di rumahnya..cm [1 markah] (b) Di bawah ini terdapat dua Rajah R dan Rajah S.... Apakah alat-alat yang boleh digunakan untuk mengukur bola itu? ________________________________________________________ [1 markah] 386 ..... (a) Apakah alat untuk mengukur luas ruang itu? ________________________________________________________ [1 markah] (b) (i) Rajah di bawah menunjukkan ukuran sebatang pensil... ( i ) Kira keluasannya: 40mm 20mm 9cm R S R _______________ 3cm S _______________ [2 markah] Kamu diberi sebiji bola... Nyatakan ukuran pensil tersebut. ...

1 menunjukkan siratan makanan di suatu habitat. bina satu rantai makanan.1 (a) Nyatakan pengeluar di dalam siratan makanan ini. ________________________________________________________ Berikan sebab. ________________________________________________________ ________________________________________________________ [2 markah] (c) Apakah yang akan berlaku kepada ular sekiranya helang berkurang.1. ________________________________________________________ ________________________________________________________ [2 markah] 387 . ________________________________________________________ [1 markah] (b) Berdasarkan Rajah 5.5. Rajah 5. Rajah 5.

1 (a) (i) Nyatakan satu alat lain yang boleh digunakan untuk menyukat cecair dengan tepat. __________________________________________________ [1 markah] (ii) Mengapakah alat dalam yang dinyatakan pada a(i) sesuai untuk menyukat cecair ? __________________________________________________ [1 markah] 388 .1 menunjukkan satu penyiasatan tentang isipadu cecair X yang tinggal di dalam bekas selepas dipanaskan.6 Rajah 6. Rajah 6.

bina sebuah rajah baru untuk menunjukkan keputusan penyiasatan. Pemanasan diteruskan hingga minit ke-6 dan baki air ialah 125ml. Selepas minit ke-9 baki air yang tinggal ialah 105ml. Berdasarkan maklumat yang diberi. selepas dipanaskan 3 minit. [2 markah] (c) Apakah pola isipadu air yang tinggal dalam penyiasatan ini? ________________________________________________________ [1 markah] 389 .b) Maklumat di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan. isi padu air yang tinggal ialah 140ml. Sebelum dipanaskan isipadu air dalam bikar adalah 150ml.

1 Kotak hitam Pasu M (a) Pasu N Rajah 7. ___________________________________________________ ___________________________________________________ [1 markah] (ii) Apakah kesimpulan dari penyiasatan ini? ___________________________________________________ [1 markah] (c) Nyatakan dua pembolehubah dimalarkan dalam penyiasatan ini. 1 _______________________________________________________ 2 _______________________________________________________ [2 markah] 390 .7 Sekumpulan murid menjalankan suatu penyiasatan menggunakan dua buah pasu yang ada anak pokok seperti Rajah 7.1 Apakah yang akan berlaku kepada anak pokok dalam pasu selepas dua minggu? Pasu M : ________________________________________________ Pasu N : ________________________________________________ [2 markah] (c) (i) Nyatakan inferens bagi jawapan di 7(a).

8 Ayuni menjalankan satu penyiasatan tentang bahagian magnet dan kekuatann daya tarikan magnet Magnet Klip kertas Rajah 8 (a) Nyatakan pemerhatian kamu berdasarkan rajah di atas. ________________________________________________________ ________________________________________________________ [1 markah] 391 . ________________________________________________________ [1 markah] (d) Cadangkan satu cara untuk mengekalkan daya kekuatan magnet. ________________________________________________________ ________________________________________________________ [2 markah] (b) Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam Rajah 8. (i) Pembolehubah bergerak balas: ______________________________ (ii) Pembolehubah dimalarkan : _________________________________ [2 markah] (c) Ramalkan apa akan berlaku kepada klip kertas jika magnet ini dipanaskan.

A Mempunyai 4 kaki B Mempunyai kepak C Mempunyai bulu meliputi badan D Mempunyai 2 pasang kaki Rajah 2 menunjukkan pengelasan tumbuhan. Tumbuhan Berkayu Tidak berkayu Pokok Durian Pokok Keembung x y Rajah 2 Apakah X dan Y ? X Y A Pokok Keladi Paku pakis B Pokok Nenas Pokok Durian C Pokok Getah Pokok Pisang D Pokok Jagung Pokok Mangga 392 . Rajah 1 menunjukkan dua jenis haiwan.1. Ayam Itik Rajah 1 Apakah persamaan ciri-ciri kedua-dua haiwan di atas? 2.

Apakah yang berlaku apabila kedua-dua magnet didekatkan. Z Rajah 3 Apakah Z ? A Dentin B Gusi C Enamel D Saraf 4. Rajah 3 menunujukkan sebatang gigi.3. A Megnet menjadi panas B Magnet menjadi rosak C Magnet menolak antara satu sama lain D Magnet menarik antara satu sama lain 393 . Maklumat menunjukkan satu aktiviti dengan menggunakan dua jenis magnet berlainan.

Rajah 4 menunjukkan dua ekor haiwan yang berlainan.5. Rajah 4 Apakah persamaan dan perbezaan antara kedua haiwan tersebut. manakah terlibat dalam proses pernafasan ? A Trakea. ginjal dan peparu D Kulit. Mengapa ? A Mulut memerlukan banyak udara B Otak memerlukan banyak udara untuk berfikir C Badan memerlukan lebih banyak udara ketika jalankan aktiviti D Peparu memerlukan udara yang segar untuk jalankan aktiviti cergas. 7. Persamaan Perbezaan Tabiat makan Habitat B Pembiakkan Tabiat makan C Habitat Pembiakan D Habitat Organ pernafasan A 394 . hidung dan peparu B Trakea. hidung dan peparu 6. Ketika melakukan aktiviti cergas kadar pernafasan lebih tinggi. Antara berikut. ginjal dan hidung C Kulit.

Antara berikut bahan yang mempunyai sifat yang sama seperti payung. Jadual 1 menunjukkan unit piawai P Q R S Meter Milimeter Kilometer Sentimeter Jadual 1 Susun unit-unit piawai di atas mengikut urutan semakin menurun. Kilometer. Sentimeter. Sentimeter. Meter. Kilometer C Milimeter . A Kain batik B Khemah C Span D Kertas 395 .8. Sentimeter. Meter. Milimeter 10. Sentimeter. A Milimeter . Kilometer D Kilometer. Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan proses fotosintesis kepada hidupan ? I Membekalkan makanan II Membekalkan tempat tinggal III Membekalkan oksigen IV Membekalkan karbon dioksia A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV 9. Meter B Meter . Milimeter.

Rajah 6 Nyatakan keadaan pergerakan yang berlaku. Berdasarkan Rajah 6 menunjukkan pergerakan antara Bulan. 12 cm 3 cm Rajah 5 Berapakah selisih luas antara dua buah segi empat tepat di atas ? A 23 cm² B 25 cm² C 27 cm² D 32 cm² 12.7 cm 4 cm 11. Bumi dan Matahari beredar dalam satu orbit dari barat ke timur 396 . Rajah 5 menunjukkan dua buah segi empat tepat. Bumi dan Matahari. A Matahari mengelilingi bumi dalam masa yang sama bumi mengelilingi bulan B Bumi mengelilingi Bulan dalam masa yang sama Bumi mengelilingi Matahari C Bulan mengelilingi Bumi dalam masa yang sama Bumi mengelilingi Matahari D Bulan.

Meja Kertas Surih .Lilin Plastik jernih - Legap Apakah bahan yang dapat menggantikan X dan Y ? X Y A Kaca kabut Almari B Botol kaca Langsir C Batu bata Ais D Batu Air batu 14.13. Rajah 8 Apakah fungsi alat tersebut ? A Melihat objek yang kecil B Melihat anak bulan di langit C Melihat burung d atas pokok D Melihat objek seni 397 . Rajah 8 menunjukkan alat mikroskop. Bahan - Lutsinar Lutcahaya X Y . Rajah 7 menunjukkan pengelasan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya.

Rajah 9 menunjukkan seekor badak. Jadual 2 menunjukkan hasil penyiasatan sekumpulan murid daripada tahun 4 Dinamik Objek Berkarat Paku Tidak berkarat √ Gelas kaca √ Rantai basikal √ Jadual 2 Apakah yang boleh dinyatakan daripada hasil penyiasatan murid ini. Rajah 9 Manakah antara berikut merupakan cara haiwan di atas melindungi diri daripada cuaca panas ? A Tanduk yang tajam B Menyembunyikan diri dalam pasir C Berendamkan diri dalam lumpur D Mempunyai lemak badan 398 . A Pengaratan objek berlaku apabila diperbuat daripada besi B Objek yang berkarat adalah paku dan rantai basikal C Pengaratan tidak berlaku apabila objek diperbuat daripada besi D Objek yang tidak berkarat adalah gelas kaca sahaja 16.15.

Rajah 10 menunjukkan dua kumpulan buah. Kumpulan X Kumpulan Y Rajah 10 Bagaimana biji benih bagi kumpulan itu disebarkan? Kumpulan X Kumpulan Y A Mekanisma letupan Angin B Haiwan Mekanisma letupan C Mekanisme letupan Air D Air Angin 399 . yang manakah dipadankan dengan betul? Tumbuhan Cara menghalang kehilangan air Pokok getah Daun berlilin Kaktus Daun berbentuk jarum C Pokok kertas Daun bergulung D Pokok lidah buaya Menggugurkan daun A B 18. Antara pasangan berikut.17.

A Tenaga Kimia → Tenaga Cahaya + Tenaga Bunyi B Tenaga Elektrik → Tenaga Bunyi + Tenaga Kinetik C Tenaga Kimia → Tenaga Keupayaan + Tenaga Bunyi D Tenaga Elektrik → Tenaga Cahaya + Tenaga Bunyi 20. Rajah 11 menunjukkan sebuah televisyen.19. Rajah 12 Apakah yang berlaku sekiranya bilangan ular berkurangan? A Bilangan katak dan burung pipit bertambah B Bilangan belalang dan ulat beluncas bertambah C Bilangan katak dan burung pipt berkurang D Bilangan padi akan berkurang 400 . Rajah 12 menunjukkan satu siratan makanan dalam satu habitat. Rajah 11 Antara berikut yang manakah mewakili perubahan tenaga seperti rajah 11 di atas.

Manakah antara berikut adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ? A B C D 401 . Rajah 13 menunjukkan cermin sisi sebuah kenderaan. A Aminah sedang menyikat rambut di hadapan cermin muka B Doktor Aida menggunakan cermin dental untuk melihat kerosakan gigi C Syamil melihat warna pelangi di langit ketika hujan renyai-renyai D Pak Akob memerhatikan cermin di penjuru atas untuk melihat pelanggan yang sedang membeli di kedainya.. Rajah 13 Berikut merupakan situasi yang sama menggunakan prinsip pantulan cahaya kecuali.. 22.21.

mentol M dan N tidak akan menyala D Mentol K dan M tidak akan menyala.23.. Rajah 14 menunjukkan satu rajah litar elektrik. Tenaga yang boleh diperbaharui bermaksud tenaga yang. Rajah 14 Apakah yang akan berlaku jika mentol L rosak? A Mentol K. M dan N tidak akan menyala C Mentol K akan menyala. A Tenaga boleh ditambah apabila habis B Tenaga yang mudah dicari C Tenaga yang tidak boleh berubah D Tenaga yang menggunakan tenaga solar 24. mentol N akan menyala 402 .. M dan N masih menyala B Mentol K..

Jadual 3 menunjukkan bacaan suhu air itu. kiub ais Rajah 15 Proses peleburan berlaku apabila kehadirannya haba. Masa/minit 0 5 10 15 20 Suhu / C 100 92 82 72 62 Jadual 3 Berapakah bacaan suhu air itu pada minit ke-25 ? A 50 C B 52 C C 48 C D 46 C 26.25. Suhu air itu dicatatkan setiap 5 minit. Rajah 15 menunjukkan seketul kiub ais. Apakah perubahan jirim yang berlaku ? A Cecair → Pepejal B Gas → Cecair C Pepejal → Cecair D Cecair → Gas 403 . Satu bikar mengandungi air panas diletakkan dalam makmal dan dibiarkan terdedah kepada suhu bilik.

SABUN Rajah 16 Yang manakah di antara berikut tidak merupakan sifat bahan itu ? A Rasanya pahit B Ia rasa licin apabila disentuh C Ia tidak merubah warna kertas litmus biru. D Ia menukarkan kertas litmus biru menjadi merah 28. Belon ditiup Belon tidak ditiup Eksperimen dalam rajah 17 di atas membuktikan bahawa A Gas mempunyai berat B Isipadu gas adalah tidak tetap C Bentuk gas adalah tidak tetap D Gas tidak boleh dimampatkan 404 .27. Rajah 16 di bawah menunjukkan satu bahan yang beralkali. Rajah 17 di bawah menunjukkan kedudukan dua buah belon yang digantung pada sebatang rod kaca.

29. C Mengelakkan mulut dan hidungnya daripada mengeluarkan air liur. Antara mikroorganisma yang berikut. 405 . D Mengelakkan orang lain daripada jangkitan virus yang terbersin olehnya. Rajah 18 menunjukkan Aiman yang menutup mulut dan hidungnya dengan kain ketika terbesin. . Rajah 18 Apakah tujuan Aiman lakukan situasi di atas. B Mengelakkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. manakah bakteria ? R S A R dan S B R dan T C S dan T D T dan U T U 30. A Mengelakkan bunyi yang kuat semasa terbersin.

C Kulat telah membesar D Kulat telah mati 406 . Rajah 20 di bawah menunjukkan keadaan sekeping roti yang berkulat selepas melepasi tarikh luput. Rajah 19 Antara faktor berikut. B Mengurangkan bilangan anak ayam. 32. D Menambah bilangan tumbuhan. Rajah 19 di bawah menunjukkan tiga ekor anak ayam berebut seekor ulat beluncas. Selepas 5 hari Selepas 8 hari Selepas 11 hari Rajah 20 Apakah kesimpulan yang paling tepat daripada hasil pemerhatian tersebut? A Kulat telah bernafas B Kulat telah bergerak. A Menambah bilangan anak ayam.31. C Mengurangkan jumlah makanan. apakah cara paling tepat yang boleh mengurangkan persaingan antara anak ayam.

Carta palang di bawah menunjukkan hasil keputusan penyiasatan terhadap masa yang diambil oleh empat orang pelari untuk sampai ke garisan penamat dalam acara 100 meter. Masa yang di ambil / saat 20 16 12 8 4 0 Adi Mira Zaidi Romi Pelari Antara penyataan berikut.33. U Zaidi berlari lebih laju daripada Romi tetapi lebih perlahan daripada Adi. manakah yang betul berdasarkan maklumat carta palang di atas? R Romi berlari paling laju berbanding Zaidi. Adi dan Mira. S Mira sampai dahulu ke garisan penamat T Adi berlari lebih laju daripada Mira tetapi lebih perlahan daripada Zaidi. A R dan S B R dan T C S dan T D T dan U 407 .

6. Rajah 21 menunjukkan jarak tanaman pokok pisang. A Memudahkan bagi pekerja mengutip buah betik. Rajah 22 menunjukkan dua jenis makanan.0 m 4. 35.34. Rajah 22 M N Antara cara pengawetan berikut.0 m Rajah 21 Mengapakah pokok-pokok pisang ditanam pada jarak yang jauh antara satu pokok ke pokok lain. yang manakah paling sesuai untuk mengawet makanan itu? X Y Pendidihan Pelilinan B Pengeringan Penyalaian C Penyejukbekuan Pengasinan D Pengasinan Pendinginan A 408 . B Mengelakkan persaingan antara pokok-pokok pisang C Mengelakkan buah betik daripada rosak cepat rosak. D Mengelakkan persaingan antara burung untuk memakan pisang.

Rajah 23 menunjukkan cara pelupusan bahan buangan secara terancang..36. A R dan S B R dan T C S dan T D T dan U 37. • • Bumi gelap seketika Berlaku pada siang hari Nyatakan punca kejadian Gerhana Matahari berlaku R S Cahaya Matahari bergerak lurus Cahaya Matahari tidak boleh menembusi objek legap T Cahaya Matahari memantulkan cahaya kepada bulan U Cahaya Matahari boleh menembusi objek legap. 409 .. Bahan buangan X Y Dibakar pada suhu yang tinggi Di asingkan kepada jenis yang berbeza Bahan buangan X dan Y ialah.

Rajah 17 menunjukkan sebuah mesin ringkas. fulkrum dialihkan ke X ? A Beban lebih mudah digerakkan B Berat beban semakin bertambah C Daya yang sedikit diperlukan untuk menggerakkan beban D Daya yang lebih besar diperlukan untuk menggerakkan beban 410 .X Y A Pusat kitar semula Insinerator B Insinerator Pusat Kitar semula C Pusat kitar semula Tapak pelupusan sampah D Tapak pelupusan sampah Insinerator 38. Daya X Beban Fulkrum Apakah pemerhatian kamu jika. Apakah maksud buruj? A Taburan bintang-bintang bersinar B Batu-batu yang beredar mengelilingi planet C Komet yang beredar mengelilingi matahari D Gugusan bintang-bintang yang membentuk corak tertentu di langit 39.

antara berikut alat manakah yang menggunakan prinsip tuas dan baji ? A R dan S B R dan T C S dan T D T dan U 411 .40. R : Pengetip kuku S : Playar T : Gunting U : Gerudi tangan Maklumat menunjukkan empat jenis alat.

_____________________________________________________________ [1 markah] b) Nyatakan satu kegunaan magnet dalam kehidupan seharian kita.KERTAS 2 (40 MARKAH) 1 a) Namakan bentuk magnet di atas. ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________ [1 markah] 412 . ______________________________________________________________ [1 markah] c) Apakah yang akan berlaku sekiranya dua magnet di dekatkan seperti rajah di atas ? ______________________________________________________________ [1 markah] d) Bagaimanakah cara untuk memastikan magnet tidak rosak.

adakah tindakan peniaga itu boleh diterima ? Ya Tidak Berikan alasan kamu. Pada pandangan kamu. ______________________________________________________________ __________________________________________________________ [1 markah] 413 .2 a) Mengapakah sesetengah haiwan berkuku tajam ? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [1 markah] b) Berikan dua contoh haiwan kulitnya bersisik keras. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [1 markah] c) Bagaimanakah cara haiwan rajah di atas melindungi dirinya daripada musuh ? ___________________________________________________________________ [1 markah] d) Perniagaan pakaian telah menghasilkan rekaan baju daripada kulit harimau.

1 menunjukkan carta Pembiakan Beranak Y 1.3.Kucing 2. Itik X b) Lengkapkan Rajah 3.1 X : _____________________________________________________ Y :_____________________________________________________ [2 markah] c) Nyatakan ramalan kamu jika proses pembiakan tidak berlaku pada manusia. ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ [1 markah] 414 . a) Lengkapkan jadual banding beza antara kedua-dua haiwan di atas. Persamaan Perbezaan [2 markah] Rajah 3. Ayam 1.

3. 1.X Y 4 a) Nyatakan perubahan keadaan jirim yang berlaku pada keadaan di X dan Y X: ______________________________________________________________ Y: ______________________________________________________________ [2 markah] b) Lengkapkan ruangan yang di sediakan berdasarkan proses menerima haba dan kehilangan haba. Perbezaan Penyejatan Kondensasi 1 markah 415 . Pembekuan 2. [2 markah] c) Nyatakan perbezaan antara proses perubahan keadaan penyejatan dengan pendidihan.Pendidihan Hilang haba Menerima haba 4.

Kalsium klorida kontang Air paip i. Berikan alasan kamu : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ii.5 a) Pengaratan boleh berlaku jika terdapat : i ______________________________ ii______________________________ [1 markah] b) Tandakan √ pada kotak kosong untuk paku yang akan berkarat. ______________________________________________________________ [3 markah] c) Pak Cik Ali mendapati motor yang ditinggalkan di tepi pantai lebih cepat berkarat. Berikan satu kaedah lain yang boleh dilakukan untuk mengelakkan paku daripada berkarat. Mengapa ? ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________ [1 markah] 416 .

Kemudian. Sebatang rod besi dilekatkan dengan tiga batang paku tekan menggunakan lilin. _______________________________________________________________ [1 markah] c) Apakah maksud bahan penebat ? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [1 markah] 417 . Rajah 6 di atas menunjukkan satu penyiasatan yang bertujuan mengkaji kesan tenaga haba. a) Nyatakan : i.6. Pembolehubah bergerakbalas : _______________________________________________________________ [2 markah] b) Ramalkan apa akan berlaku sekiranya rod besi digantikan dengan rod kaca. rod besi ini dipanaskan. Pembolehubah dimanipulasi : _______________________________________________________________ ii.

Rajah 7 menunjukkan keadaan objek yang terapung dan tengelam dalam bekas yang mengandungi air.d) Berikan satu contoh bahan konduktor _______________________________ 1 markah N M O P 7. a) Nyatakan objek yang mewakili i Polistrena : ________________________ ii Guli : ________________________ [2 markah] b) Nyatakan : i Pembolehubah Dimanipulasi : __________________________________________________________________ ii Pembolehubah Bergerakbalas : _________________________________________________________________ iii Pembolehubah Dimalarkan : _________________________________________________________________ [3 markah] 418 .

a) Lengkapkan jadual 8. Kemudian Mirza mengangkat hujung penjuru papan dan Mirza mendapati bahawa gelas A lebih cepat tumbang iaitu 2 saat berbanding gelas B iaitu 10 saat. Mirza menjalankan satu penyiasatan dengan meletakkan dua gelas kaca dengan luas tapak yang berbeza di atas sekeping papan. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [1 markah] 8.1 di bawah. b) Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat di atas. [2 markah] ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [1 markah] 419 .Berat objek mempengaruhi keapungan objek c) Nyatakan hubungan berdasarkan penyataan di atas.

[3 markah] 420 .c) Lengkapkan graf di bawah berdasarkan jadual 8.1.

SKEMA SAINS SET 1 KERTAS 1 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN D A A D B C B C B D A C C D B C B B B B A B C C C B C B A C C D B C B B C D A D 421 .

kurang panas b) sudu besi konduktor haba manakala straw adalah penebat haba c) menutup dengan piring/memasukkan dalam termos/membalut dengan tuala tebal/ segala jawapan yang logik diterima a) daun yang berpecah-pecah b) mengugurkan daunnya c) i. troli Q b) ketinggian satah condong berbeza/ ketinggian dari pusat gravity/apa yang sesuai diterima c) Jisim troli a) Pendidihan. Kondensasi b) Cecair – gas.5 cm/s ii. P . kehadiran udara ii. layu/mati ii.KERTAS 2 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 JAWAPAN a) Hidung/mulut/trakea/paru-paru b) hidung trakea paru-paru c) i. Bilangan ayunan bandul d) Tidak. kerana lantunan bola tidak berulang secara seragam 422 1 1 1 . hidup d)kerana batang boleh menyimpan air/daun bentuk jarum untuk kurang kehilangan air a) i. Panjang tali bandul ii. hidup b) i. jenis pokok/saiz pokok/kawasan penyiasatan c) menyerap karbon dioksida d) tumbuhan perlukan udara untuk hidup a) i. semakin berkurang bilangan ayunan bandul b) 1 Bilangan ayunan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 20 15 10 5 0 15 cm 20 cm Panjang tali (cm) c) i. badan memerlukan lebih banyak udara a) i. layu/mati ii. panas ii. rendah ii. gas – cecair c) Putih/ jernih d) S.2 cm/s Q . Penyejatan boleh berlaku pada sebarang suhu // dll MARKAH 1 1 1 1 1 1 1 1 a) Semakin bertambah panjang tali.

saiz baying-bayang akan menjadi lebih kecil Jarak bola dari sumber cahaya (cm) 20 30 40 Saiz bayang-bayang 1 2 Besar Sederhana Kecil c) i. Jarak bola dari sumber cahaya ii.8 b) a) Apabila bola jauh dari sumber cahaya . Saiz bayang-bayang d) Tiada bayang-bayang 423 1 1 .

SKEMA SAINS SET 2 KERTAS 1 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN A C C D D A C C C B C C B A C C A C D C B D C A B B C D B C D A A C C C B D D B 424 .

Bilangan sungai yang tercemar a) kaedah Y . demam campak ii. luas tanah dibajak c) Masa untuk menyiapkan kerja membajak tanah lebih cepat d)Semakin bertambah canggih kaedah membajak.Bilangan penduduk paling tinggi. c) Mengadakan kempen kesedaran tentang kebersihan sungai.semakin berkurang tempoh masa untuk menyiapkan kerja membajak tanah 1 1 1 1 1 1 1 1 425 1 1 1 1 1 . Cermin muka a) Pita pengukur b) Alat piawai c) 1 1 1 1 2 d) Berkurang a) K b) i. kuarantinkan pesakit c) Kerana dapat membunuh mikroorganisma bahaya. tempoh masa untuk menyiapkan kerja membajak tanah iii. e) Memudahkan urusan dan mengelakkan kekeliruan. Lokasi penyiasatan ii. Periskop ii. a) i) Pantulan cahaya ii) Pembiasan cahaya b) MARKAH 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 c) i. mencari makanan ii.Banyak kilang-kilang dibina berhampiran sungai ii. a) Skorpio dan Belantik b) Petunjuk arah / petunjuk musim. d) i. Kerana mesin dapat membantu petani melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. kaedah membajak ii. c) Hari hujan / Gerhana bulan a) neraca tiga palang b) 56. Kerana ia tidak dipengaruhi oleh tarikan graviti. b) i.KERTAS 2 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 JAWAPAN a) Berbulu tebal b) Serigala kutub c) i.0566kg d) Ya .6g c) 0.mati a) Mikroskop b) i.

SKEMA SAINS SET 3 KERTAS 1 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN A C B B B A C B D B D C A C A B B B C B C C B A C A A D D C D C C D D C B C B D 426 .

/Apaapa alasan yang logik a) Gerhana Matahari b) Sebahagian kecil permukaan glob yang menghadap lampu sulu ditutupi oleh bayang-bayang bola ping-pong/bayang bola ping pong terbentuk pada glob. a)P: mentol tidak menyala Q: Mentol menyala b) Pembaris besi membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya manakala pembaris plastic tidak membenarkan arus elektrik melaluinya. alat elektrik tidak dapat berfungsi c) pemegang periuk tidak dapat dipegang/tangan akan terasa panas a)i) Takal ii) Satah condong b) i) Baji ii) membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah . c) Bulan berada di antara matahari dengan bumi pada kedudukan sebaris.KERTAS 2 NO SOALAN 1 JAWAPAN a) cirri khas/tingkah laku khas b) memasukkan badannya yang lembut ke dalam cengkerang c) i. Sentiasa bersama anaknya ii. c) menggunakan satah condong MARKAH 1 1 1 1 4 a) Rasa /Sentuh b) i) asid ii) tiada perubahan yang berlaku c) i)susu segar ii) Neutral 1 1 1 1 1 5 a)Bateri b)S – Tenaga Elektrik Tenaga Bunyi R .Konduktor elektrik ii.Tenaga Kimia Tenaga Cahaya + Tenaga haba c)Keadaan yang berlaku – Bahan basah akan rosak Sebab : Peti sejuk tidak dapat mengekalkan suhu persekitaran. 1 1 1 1 1 2 3 6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 7 d) e) langit menjadi gelap seperti malam semasa hari siang.cepat. Tidak alasan : menyebabkan haiwan di atas diancam kepupusan a) Tanah b) i. 427 1 1 1 1 1 1 1 . c) i) Nyalaan mentol ii) Bil sel Kering d) Bahan konduktor adalah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya manakala bahan penebat ialah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya.

Kedudukan objek ii.8 a)Y : tidak boleh terapung Z: boleh terapung b) i. 428 1 1 1 1 1 . jenis objek c) Gabus akan tenggelam d) 1 Skru mesti berada di dasar bikar.

SKEMA SAINS SET 4 KERTAS 1 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN A C C C D D D B B D C A C B A D B C C B B A B D C A D C B A D A B B C D B A C B 429 .

Air 3 3 ii. 18cm ii. Garam Mineral / air / urea d. Cahaya matahari 3 d. Label 2 Pucuk Bunga BBuah Batang Daun Akar b. Pernafasan / perkumuhan b. i.KERTAS 2 NO SOALAN 1 2 JAWAPAN a. menyebabkan penyakit / kesihatan terjejas MARKAH 1 1 1 1 a. Batu / guli dan sebagainya 430 2 2 1 1 1 . 144cm b. iii. Kulit ii. Udara a. i. 8 c. i. Untuk hidup / untuk sihat c.

pipit bertambah / padi berkurang / belalang berkurang d. Litar Y ( Selari ) Kerana litar Y ……. Gabungan beberapa rantai makanan b. Sekirang satu mentol rosak mentol yang lain masih menyala. i.pipit ular ii. 2 Komponen Elektrik Simbol Komponen 1 Elektrik Sel Kering Wayar Mentol Suis b.pipit Helang helang 1 2 c. Pengeluar – padi Pemangsa utama – Helang 1 a. 431 1 2 . Padi tikus Ular Helang iii. Padi Belalang B. Padi b. i. Mudah dikawal / iii. Tikus bertambah / B. Nyalaan mentol kecerahan yang sama / ii. Padi belalang b.4 5 a.pipit Ular Helang iv.. Litar X – Bersiri Litar Y – Selari c.

c. Menguji menggunakan kertas litmus Berasid Masam i. Bilangan pemberat c. d. Mengurangkan zat makanan / Menjejaskan kesihatan e. Jumlah garam ( sudu ) 3 6 9 1 2 Tempoh ikan menjadi rosak ( hari ) 10 15 20 c. Pendinginan / pengetinan …. Jika menggunakan penyedut minuman bilangan pemberat lebih banyak. Dan lain lain jawapan 432 1 1 1 . i. Kertas litmus biru dan merah tiada perubahan ii. Bilangan garam bertambah tempoh menjadi rosak bertambah./ sebaliknya. kerana penyedut minuman lebih kuat / kukuh daripada gulungan kertas.6 a. b. Jenis bahan / jenis gulungan ii. 1 2 1 2 Faktor-faktor Jenis Bahan Keluasan Tapak / Ketinggian Struktur / Warna Struktur 8 a. Pengeringan b. d. b. d. / 1 1 1 2 Minyak masak Bahan pencuci / 7 Larutan gula a.

SKEMA MODUL SET 5 KERTAS 1 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN B A A C A E D C D B A B D D C B D B A C C B A C D C B A D D C A D D C A D B B C 433 .

Menguatkuasakan undang-undang 2 Menebang pokok terpilih d Mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Kerana paku tidak terdedah kepada udara. Tabung Uji Paku tidak berkarat .KERTAS 2 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 JAWAPAN a lalang b biji benihnya dibawa oleh angina menjadikan lebih cepat tersebar kekawasan lain c Tumbuhan pupus /Haiwan pupus /Persaingan hebat dengan induk d Mekanisma letupan MARKAH 1 1 a b c d a b 1 1 1 1 2 Tidak . Span tidak kenyal Plastesin Untuk melihat kesan kepada plastesin apabila dikenakan daya Mengetuk paku/ menolak troli kedua-dua lampu rosak/ sel kering kehabisan tenaga 2 c Tambahkan sel kering a K Pemburuan haram / pencemaran laut L Sumber air tercemar/ sumber makanan berkurangan b harimau belang/ gajah c 1. Paku berkarat adalah merbahaya / untuk langkah keselamatan 434 . a cecair kepada gas b penyejatan c air menerima haba dan bertukar kepada wap air d Air yang diserap paling banyak / proses penyejatan lambat e Jemur dikawasan berangin / / sebarang jawapan sesuai diterima a Daging / haiwan lain b Gigi taring c Haiwan 7 1 1 Omnivor Herbivor Karnovor Ayam Kambing Harimau 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 d Haiwan x akan berkurang 1 a b c d e 1 1 1 1 1 Untuk melihat kesan udara terhadap pengaratan paku Untuk menghalang udara masuk ke dalam air.

8 c Air dan udara a Logam C lebih berat benbanding logam B b Dimanipulasi : saiz logam malar : Saiz spring c Pemanjangan spring menjadi pendek benbanding logam d Regangan bermaksud panjang spring bertambah apabila jisim objek bertambah. e P Panjang spring Q 10 cm 435 1 1 2 1 1 2 .

SKEMA SAINS SET 6 KERTAS 1 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN C D B A A C B C B B C B B D C D D C C C B B B B C A C B D C D C B C B D A A D B 436 .

mengelakkan daripada berlaku kemalangan ii. 1 b) menyusukan anak/ sembunyikan anak dalam lubang// sebarang jawapan sesuai diterima. Tidak Kerana tong sampah sudah mempunyai penutup// sebarang jawapan sesuai diterima. membuat sarang di tempat tinggi// sebarang jawapan sesuai diterima. c) i.KERTAS 2 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 JAWAPAN a) Menyebabkan pencemaran sungai/ banjir kilat/menjadi tempat pembiakan vektor pembawa penyakit// sebarang jawapan sesuai diterima MARKAH 1 b) Tanam/bungkus dalam plastik dan dibuang dalam tong sampah bertutup. penyebaran penyakit bawaan/bau yang tidak menyenangkan/mencemarkan persekitaran // sebarang jawapan sesuai diterima ii ya untuk mengelakkan daripada mengeluarkan bau yang busuk. a) memberi anak makan/membawa anak di dalam kantung// sebarang jawapan sesuai diterima.// sebarang jawapan sesuai diterima. ii. Cahaya boleh dipantulkan ii. memudaratkan kesihatan/ melambatkan gerak balas c) perokok sudah menjadi ketagih a) melihat gugusan bintang di langit. Cermin muka/periskop// sebarang jawapan sesuai diterima. b) utara c) 1 Buruj Biduk d) cahaya matahari sangat terang pada waktu siang a) licin Berkilat b) i. menyalahgunakan dadah // merokok b) i. ya kerana haiwan ini bertelur sedikit tidak kerana haiwan ini sentiasa bertelur a) i. c) i. merokok / /menyalahgunakan dadah ii. c) i) sinar tuju ii) sinar pantulan Luas permukaan bekas Masa menyejat (Jam) K 1 L 3 M 5 b) Berkurang c) 6 jam/ 7 jam/8 jam d) proses penyejatannya paling lambat 437 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 .

// sebarang jawapan sesuai diterima Ya.7 8 a) Model U b) 1. Luas tapak model U lebih luas berbanding V 2. Kerana bahan buangan tersebut mencemarkan alam persekitaran. // sebarang jawapan sesuai diterima c) Sungai menjadi mati/ lebih banyak hidupan akuatik mati // sebarang jawapan sesuai diterima d) Lebih banyak spesies haiwan/tumbuhan akan pupus dan berlaku banjir kilat/pencemaran udara 1 438 2 1 2 1 2 . Tinggi model U lebih rendah berbanding V c) terima ikut kesesuaian gambar d) Jawapan ikut kesesuaian gambar 1 2 a) Kilang melepaskan sisa toksik ke dalam sungai / melepaskan asap yang berlebihan b) Tidak. Kerana pembuangan tersebut dapat menjimatkan kos operasi kilang.

SKEMA SAINS SET 7 KERTAS 1 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN B B C A B A A A C C B B D B D C A A C B B C B C D C A C A A D A A C C C B D D B 439 .

Berhibernasi dalam lubang ii. melindungi diri dari kehilangan air c) Peringkat : larva Alasan : untuk mengumpul nutrein/zat sepanjang berada di dalam pupa. jenis klip kertas c) klip kertas akan jatuh d) simpan magnet dengan melekatkan kepingan besi pada bahagian hujung/kutub magnet. Bilangan klip kertas yang melekat pada bahagian magnet ii. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup c) i) jenis pokok ii) Saiz pasu a) Bahagian hujung/kutub magnet menarik lebih banyak klip kertas berbanding bahagian tengah. b) (i)mempunyai biji yang banyak. ii.5 cm c) R : 80mm S : 27 cm d) Benang dan pembaris a)Padi b) Padi tikus ular helang c) ular akan bertambah d) kerana tiada haiwan lain yang makan ular MARKAH 1 1 1 1 1 1 1 1 6 a) (i) Bikar /selinder penyukat/Selinder bersenggat (ii) mempunyai ukuran paiwai b) Graf/jadual – dengan syarat data mesti betul c) berkurang/ menurun 1 1 2 1 7 a)M : masih hidup N : layu/kekuningan b) i) kerana M mendapat cahaya matahari yang cukup berbanding N. c) (i) Letak semula anak burung ke dalam sarang (ii) kerana anak burung memerlukan perlindungan dari ibunya/ Apa-apa jawapan yang ada nilai murni -diterima a) Pembaris meter b) (i) 3. (ii) haiwan c) membuat jus/sos a) mempumyai bulu mata yang panjang/ada bonggol yang boleh menyimpan air/kaki yang panjang dan kurus b) i. b) i. 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 8 440 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 .KERTAS 2 NO SOALAN 1 JAWAPAN a) Angin/haiwan/air/ mekanisma letupan. a) Duyong/tapir/orang Utan/Badak Sumbu b) (i) pupus (ii) Generasi akan datang tidak dapat mengenali haiwan tersebut.

SKEMA SAINS SET 8 KERTAS 1 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN B C A D A C B B D B C C B D A C B A D A C A A C B C D A C D B C B B B A B D D B 441 .

Masa yang di ambil oleh paku tekan jatuh b) Paku tekan jatuh lebih lambat c) Bahan yang tidak boleh mengalirkan haba d) Pemadam getah/ pembaris plastik a) i = O ii = P b) i. isipadu air c) Semakin bertambah berat objek semakin berkurang keapungan objek// sebaliknya a) Jenis gelas Masa gelas tumbang (s) A 2 442 B 10 3 1 2 1 1 1 2 3 1 2 . Keapungan objek dalam air iii. Jisim objek ii. Kondensasi c) Penyejatan= Cecair → Gas Kondensasi = Gas → Cecair 5 MARKAH 1 1 1 2 2 1 2 2 1 a) i) Air ii) Udara 1 b) 6 7 8 = Kerana udara dan air bersentuh pada permukaan paku =Sadur dengan cat/ celup dalam minyak c) kerana di laut kadar kelembapan yang lebih tinggi. d) Tidak kerana harimau haiwan di ancam kepupusan. 1 3 a) Persamaan = Melahirkan anak Perbezaan = habitat / darat kelawar dan air ikan paus b) X = Tikus/ Arnab Y = Bertelur c) Manusia tiada lagi di bumi / pupus 4 a) X = Pepejal → Cecair Y = Cecair → Gas b) 2. Buaya ii. Jarak paku tekan daripada lilin/ sumber api ii.KERTAS 2 NO SOALAN JAWAPAN 1 a) Magnet Bar b) Bekas pensel/ peti sejuk/ beg tangan c) Menarik d) Elakkan di panaskan/ dijatuhkan/ letakkan besi pada kedua-dua kutub 1 1 1 1 2 a) Untuk menerkam mangsa b) i. Tenggiling c) Mengeluarkan dakwat hitam. a) i. Penyejatan 3.

luas tanah dibajak c) Masa gelas tumbang (s) 1 10 8 6 4 2 3 A B Jenis gelas 443 . iii.b) Gelas B lebih stabil berbanding gelas A.