You are on page 1of 8

CENOVNIK JUL, 2016.

AQ DOO NOVI SAD


Projektovanje i Inenjering
Trg Republike 20, II/7,
21000 Novi Sad
Tel.: 060/44-56-526
PIB: 106565429
MB: 20631996
TR: 340-11004598-86
Email: info@aq.rs
Web: www.aq.rs

PROJEKTOVANJE I INENJERING

Strana

1od 8

Obraun cene svakog pojedinog projekta na kojem preduzee


AQ radi, vri se iskljuivo na osnovu ponude putem koje
preduzee izlazi pred svakog potencijalnog klijenta. Ponuda se
kalkulie na osnovu zvaninog cenovnika koji je jasno istaknut i
koji se uruuje zajedno sa svakom izdatom ponudom. Svaka
pojedina ponuda vai mesec dana poevi od datuma
izdavanja. Ukoliko klijent prihvati ponudu, sledi potpisivanje
ugovora putem kojeg se pravno definiu uslovi ponude i uslovi
plaanja navedeni u ponudi.

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

CENOVNIK JUL, 2016.


1.

ELEKTRONSKO PODNOENJE ZAHTEVA (APLICIRANJE) ZA IZDAVANJE


REENJA, ODOBRENJA, PRIKLJUAKA I DOKUMENTACIJE PRI CEOP

Predaja elektronske aplikacije za izdavanje reenja o lokacijskim uslovima, graevinskoj


dozvoli i svih ostalih vrsta zahteva pri sistemu za elektronsko podnoenje prijava CEOP
koji funkcionie u okviru APR Srbija:
TIP APLIKACIJE:

CENA

Lokacijski uslovi
(svi zahtevi)

Paualno 50

Graevinske dozvole
(svi zahtevi)

Paualno 50

Reenje o odobrenju
izvoenja radova
(svi zahtevi)

Paualno 50

Privremene graevinske
dozvole (svi zahtevi)

Paualno 50

Prijave (svi zahtevi)

Paualno 20

Dostavljanje tehnike
dokumentacije
(svi zahtevi)

Paualno 20

Prikljuenje na
infrastrukturu
(svi zahtevi)

Paualno 50

Upotrebna dozvola
(svi zahtevi)

Paualno 50

Svi ostali zahtevi

Paualno 20

U cenu nije uraunato plaanje svih propisanih taksi i naknada za korienje sistema za
elektronsko podnoenje prijava ili usluga za izdavanje reenja i odobrenja koje naplauju
nadleni dravni organi.
2.

IDEJNO REENJE (IDR)

CENA

100m2

Paualno 250

100m2 400m2

Paualno 300

400m2

Cena se utvruje shodno


karakteristikama objekta

Cena izrade IDR za sve druge kategorije i klase objekata se utvruju zasebno za svaki
pojedinani projekat odnosno objekat. Katalog gotovih projekata moete pogledati klikom na:

http://aliquantum.rs/gotovi-projekti-vec-od-50-eura/
AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

Strana

POVRINA OBJEKTA:

2od 8

Idejno reenje (IDR) je prikaz planirane koncepcije objekta, sa prikazom i navoenjem svih
podataka neophodnih za utvrivanje lokacijskih uslova. Idejno reenje se izrauje za potrebe
pribavljanja lokacijskih uslova i kao deo urbanistikog projekta za potrebe urbanistikoarhitektonske razrade lokacije. Cena IDR za gotove tipske projekte koji se prikazuju na
naem sajtu odgovara ceni Idejnog projekta (IDP) i istaknuta je u okviru svakog
pojedinanog modela. Cena izrade IDP za projekte koji se izrauju po elji Klijenata za
porodine stambene objekte je sledea:

CENOVNIK JUL, 2016.


3.

IDEJNI PROJEKAT (IDP)

Cena Idejnog projekta (IDP) zavisi od klase i kategorije objekta tako da se za svaki objekat
obraunava zasebno. Molimo Vas da nas kontaktirte za detalje na info@AQ.rs
4.

PROJEKAT ZA GRAEVINSKU DOZVOLU (PGD)

Cena Projekta za Graevinsku dozvolu (PGD) za gotove tipske projekte koji se prikazuju na
naem sajtu je istaknuta u okviru svakog pojedinanog modela. Cena koja se prikazuje u
tabeli ispod se odnosi na porodine stambene objekte kategorije A koji se projektuju po
elji Klijenata ija bruto razvijena graevinska povrina obraunata po standardu SRRP
U.C2.100:2002 ne prelazi 400 m2.
POVRINA OBJEKTA:

CENA

100m2

Paualno 500

100m2 180m2

5,00 / m2

200m2

Cena se utvruje shodno


karakteristikama objekta

Cena izrade PGD za sve druge kategorije i klase objekata se utvruju zasebno za svaki
pojedinani projekat odnosno objekat. Katalog gotovih projekata moete pogledati klikom na:

http://aliquantum.rs/gotovi-projekti-vec-od-50-eura/
5. PREDMER I PREDRAUNA GRAEVINSKIH RADOVA

6.

POVRINA OBJEKTA:

CENA

300m2

Paualno 50

> 300m2

Paualno 100

PROJEKTOVANJE KOMADNOG NAMETAJA jednostavna reenja


CENA
20 / KOMAD

7.

PROJEKTOVANJE SITNIH KONSTRUKCIJSKIH REENJA


CENA
50 / KOMAD

Idejno reenje enterijera podrazumeva crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i ubacivanje


vrata, prozora, boja/tekstura zidova i tipskog nametaja u model radi omoguavanja
sagledavanja prostora i rasporeda pregrada, prostorija, nametaja i boja.
POVRINA OBJEKTA:

CENA

100m2

Paualno 200

> 100m2

2,00 / m2

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

3od 8

IDEJNO REENJE ENTERIJER

Strana

8.

CENOVNIK JUL, 2016.


9.

IZVOAKI PROJEKAT ENTERIJER

Izvoaki projekat enterijera podrazumeva crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i


ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura zidova, nametaja (koji je u skladu sa eljama
Klijenta) u model te nakon toga izrada izvoakih detalja, projekta elektrinih instalacija i
detaljnog predmera radova. Izvoaki projekat daj sve detalje na osnovu kojih je mogue
pristupiti izvoenju radova enterijera.
POVRINA OBJEKTA:
100m

CENA

Paualno 500

5,00 / m2

> 100m

10. PROJEKAT SANACIJA I RESTAURACIJA


POVRINA OBJEKTA:
50m

CENA
Paualno 100

50m2 200m2

2,00 / m2

400m2

1,80 / m2

11. ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI


* Minimalni iznos izrade Elaborata Energetske Efikasnosti je 100.
POVRINA OBJEKTA:
200m

CENA
Paualno 100

200m 500m

* 0,50 / m2

500m2

Ovisi od tipa objekta

12. ENERGETSKI PASO


* Minimalni iznos izrade Energetskog Pasoa je 100.
POVRINA OBJEKTA:
300m

CENA
Paualno 100

300m 500m

* 0,30 / m2

500m2

Ovisi od tipa objekta

CENA

50km

Paualno 20

50km 150km

Paualno 50

14. OSTALE USLUGE:


Cena svih ostalih usluga koje nisu prethodno navedene se obraunavaju po asu.
Cena jednog asa iznosi 5. AQ se obavezuje da e pre poetka pruanja usluge
proceniti broj asova koji je potreban za pruanje usluga te da e isti pismenim putem
predoiti klijentu kroz ponudu.
AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

Strana

UDALJNOST OD NOVOG SADA:

4od 8

13. Izlazak na teren izvan Novog Sada:

CENOVNIK JUL, 2016.

OBRAZLOENJE CENA:
1.

ELEKTRONSKO PODNOENJE ZAHTEVA (APLICIRANJE) ZA IZDAVANJE


REENJA, ODOBRENJA, PRIKLJUAKA I DOKUMENTACIJE PRI CEOP

Predaja elektronske aplikacije za izdavanje reenja o lokacijskim uslovima, graevinskoj


dozvoli i svih ostalih vrsta zahteva pri sistemu za elektronsko podnoenje prijava CEOP
koji funkcionie u okviru APR Srbija vri Klijent (Investitor) lino ili lice koje je Klijent
(Investitor) pisanim putem lino opunomoio da to uini u njegovo (njeno) ime. Prilikom
predaje elektronske aplikacije se kao zavrni korak vri elektronsko potpisivanje aplikacije za
ta je neopodan sertifikovan elektronski potpis.
2.

IDEJNO REENJE (IDR)

Idejno reenje (IDR) je projekat koji se predaje uz Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.
Na osnovu Pravilnika koji je stupio na snagu poetkom Aprila 2015., Idejno reenje (IDR)
ima svoju jasno definisanu formu i za potrebe ishodovanja Lokacijskih uslova se predaje
samo deo Arhitektura koji overava odgovorni licencirani Inenjer. Za razliku od Skica iji
zadatak je da se razrade osnove projektovanja, Idejno reenje (IDR) preciznije definie
veinu aspekata budueg objekta. Pod ovim se naroito podrazumeva definisanje pozicije
objekta u odnosu na datu parcelu, dimenzije objekta, veliine, rasporedi i namene svih
prostorija objekta, predlog konstruktivnog sistema kao i primenu odgovarajuih materijala.
Pored navedenog, kroz izradu Idejnog reenja (IDR) se definiu potrebni kapaciteti
infrastrukture budueg objekta (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje i dr.) kao i
odgovarajui urbanistiki i drugi parametri. Podloge za idejno reenje su: overen katastarsko
topografski plan (KTP) koji izrauje geodetski biro (geometar) i koji se overava u nadlenom
katastru; i geotehniki elaborat (po potrebi) kojim se definie sastav tla i mogunosti tj. uslovi
fundiranja (temeljenja) predmetnog objekta. Za neke specifine objekte se po potrebi
prikupljaju i neki dodatni uslovi.
Kao i tokom procesa skiciranja, tokom izrade Idejnog reenja (IDR) postoji konstantna
komunikacija izmeu klijenta i projektanta kako bi se razreilie sve postojee nedoumice i
kako bi se predalo kompletno Idejno reenje (IDR).
Sadraj Idejnog reenja (IDR) ine:
1. 0 - Glavna sveska; i
2. 1 Projekat arhitekture.
Kao rezultat izrade Idejnog reenja (IDR), dobijaju se sledei grafiki prilozi: ira i ua
situacija objekta, osnove svih karakteritinih etaa i krova, karakteristini preseci objekta
i prikazi svih izgleda objekta u odgovarajuoj razmeri.

Idejni projekat (IDP) se izrauje za potrebe izrade studije opravdanosti iz lana 114. Zakona
o planiranju i izgradnji, kao i za potrebe pribavljanja reenja o odobrenju za izvoenje radova
za objekte iz lana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (rekonstrukcije, adaptacije, sanacije,
promena namene objekta bez izvoenja graevinskih radova, promena namene uz
izvoenje graevinskih radova, izvoenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili
stambenog prostora, ugradnja unutranjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i
sl.) u postojei objekat, graenje zidanih ograda i drugih objekata ija izgradnja se vri na
osnovu reenja kojim se odobrava izvoenje tih radova, odnosno promena namene objekta,
koje izdaje organ nadlean za izdavanje graevinske dozvole).
AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

5od 8

IDEJNI PROJEKAT (IDP)

Strana

3.

CENOVNIK JUL, 2016.


Idejni projekat je skup meusobno usaglaenih projekata kojima se odreuju: namena,
poloaj, oblik, kapacitet, tehniko-tehnoloke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta i
okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat.
Za objekte iz lana 133. stav 2. Zakona, idejnim projektom vri se razrada koncepcije
objekta utvrene generalnim projektom, odnosno lokacijskim uslovima.
Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, idejnim projektom se vri
izbor optimalne trase pri konkretnim uslovima i ogranienjima, sa svim prateim objektima.
4.

PROJEKAT ZA GRAEVINSKU DOZVOLU (PGD)

Projekat za graevinsku (PGD) dozvolu se izrauje za potrebe pribavljanja graevinske


dozvole u skladu sa lanom 118a Zakona.
Projekat za graevinsku dozvolu je skup meusobno usaglaenih projekata kojim se definiu
poloaj i kapacitet objekta na lokaciji, funkcionalnost sa stanovita tehnolokih i drugih
zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijskog sistema, dimenzionisanje glavnih
elemenata konstrukcije, naelni izbor graevinskih materijala, instalacija i opreme, ime se
obezbeuje ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva za objekat i dr.
Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, u projektu za graevinsku
dozvolu jednoznano se u prostoru definie trasa objekta sa svim potrebnim elementima,
koja moe imati samo mikropomeranja u odnosu na trasu iz idejnog projekta, u cilju
optimizacije radova.
Za objekte iz lana 133. stav 2. Zakona, projektom za graevinsku dozvolu vri se razrada
tehnikih reenja utvrenih Idejnim projektom.
VANE NAPOMENE VEZANE ZA OBRAUN CENA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA:
PGD za sve objeke koji pripadaju u kategoriju A ini sledei sadraj:
1.
2.
3.
4.

Izvod iz projekta;
Sveska broj 0 - Glavna sveska;
Sveska broj 1 Projekat arhitekture; i
Elabort energetske efikasnosti.

PGD se izrauje na osnovu geodetskih i seizmolokih podloga, geotehnikog elaborata, kao


i ostalih podloga, odnosno elaborata, zavisno od vrste i klase objekta, posebnosti lokacije na
kojoj se planira graenje objekta i od vrste tehnike dokumentacije u skladu sa ovim
pravilnikom.

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

Strana

Sveska broj "2": konstrukcija i drugi graevinski projekti;


Sveska broj "3": hidrotehnike instalacije;
Sveska broj "4": elektroenergetske instalacije;
Sveska broj "5": telekomunikacione i signalne instalacije;
Sveska broj "6": mainske instalacije;
Sveska broj "7": tehnologija;
Sveska broj "8": saobraaj i saobraajna signalizacija;
Sveska broj "9": spoljno ureenje sa sinhron-planom instalacija i prikljuaka, pejzana
arhitektura i hortikultura;
Sveska broj "10": pripremni radovi (ruenje, zemljani radovi, obezbeenje temeljne jame).

6od 8

U cenu izrade PGD za objekte koji spadaju u kategoriju A stoga NISU uraunate cene
usluga projektovanja bilo kojih dodatnih projekata kao to su npr.:

CENOVNIK JUL, 2016.


5.

PREDMER I PREDRAUNA GRAEVINSKIH RADOVA

Predmer i predraun izvoenja graevinskih radova se obraunava na osnovu tipskih


cenovnika materijala i radova to znai da prikazane cene u veoj ili manjoj meri mogu
odstupati od ponuda koje se mogu dobiti od izvoaa radova.
6.

PROJEKTOVANJE KOMADNOG NAMETAJA

Projektovanje komadnog nametaja podrazumeva izradu detaljnih projekata nametaja u


izboru klijenta i po meri. Kao primer se navodi projektovanje komoda, kancelarijskog
nametaja, stolova, polica, biblioteka, kamina, raznih vrtnih detalja i sl. Kao rezultat ete
dobiti detaljan projekat u adekvatnoj rameri (obino 1:10 ili 1:20) na osnovu kojeg e va (ili
na) stolar, bravar, limar ili neki drugi zanatlija znati kako da napravi nametaj izraen po
vaoj zamisli i meri.
7.

PROJEKTOVANJE SITNIH KONSTRUKCIJSKIH REENJA

Projektovanje sitnih konstrukcijskih reenja podrazumeva izradu detaljnih projekata objekta


u izboru klijenta i po meri. Kao primer sitnih konstrukcijski reenja se mogu navesti:
natstrenice, terase, tremove, spoljna stepenita, vrtne bazene, fontane, potporne zidie,
ograde, dimnjake, vrtne kamine, projekte eksterijera i dr. Kao rezultat ete dobiti detaljan
projekat u adekvatnoj rameri (obino 1:10 ili 1:20) na osnovu kojeg e va (ili na) stolar,
moler, tesar, zidar ili neki drugi zanatlija znati kako da izradi sitno konstrukcijsko reenje po
vaoj zamisli i meri.
8.

IDEJNI PROJEKAT - ENTERIJER

Izrada IDEJNOG PROJEKTA ENTERIJERA podrazumeva izlazak na teren, konsultacije sa


klijentom, crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura
zidova i tipskog nametaja u model radi omoguavanja sagledavanja prostora i rasporeda
pregrada, prostorija, nametaja i boja.
9.

IZVOAKI PROJEKAT ENTERIJER

Precizno dimenzionisane osnove novoplaniranog stanja prostora sa jasno objanjenim i


naznaenim elementima koji se zadravaju iz postojeeg stanja odnosno koji se rue;
Osnove novoplaniranog stanja podova prostorija sa naznaenim materijalima oblaganja;
Osnove novoplaniranog stanja prostora sa ucrtanim kompletnim nametajem i
opremom;
Osnove novoplaniranog stanja plafona prostora sa naznaenim materijalima oblaganja i
rasporedom svetiljki, ventilacije i instalacija;
Karakteristine preseke sa precizni dimenzijama i opisom materijala za oblaganje;
Izglede svih zidnih povrina;
Karakteristine detalje;
Uproen 3D prikaz,

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

Strana

7od 8

Izvoaki projekat enterijera podrazumeva crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i


ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura zidova, nametaja (koji je u skladu sa eljama
Klijenta) u model te nakon toga izrada izvoakih detalja, projekta elektrinih instalacija i
detaljnog predmera radova. Izvoaki projekat daj sve detalje na osnovu kojih je mogue
pristupiti izvoenju radova enterijera.

CENOVNIK JUL, 2016.

10.

Tekstualni deo koji obuhvata: Tehniki opis, precizan predmer kompletnih radova,
specifikacije za sve pozicije (rasvetna tela, nametaj, oprema, boje, keramika, bravarija,
stolarija...).

PROJEKAT SANACIJA I RESTAURACIJA

Izrada PROJEKATA SANACIJA I RESTAURACIJA predstavlja projektovanje na osnovu


kojeg ete biti u stanju da promenite namenu vaeg stana ili poslovnog prostora, da
obezbedite adekvatnu bezbednost vaeg objekta ili da poboljate estetske karakteristike
prostora (objekta) u kojem ivite.
11.

ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Izrada ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI se vri u skladu sa usvojenim


pravilnicma
koji
definiu
ovu
oblast.
Za
vie
detalja
kliknite
na:
http://aliquantum.rs/energetskaefikasnostsrbija/
12.

ENERGETSKI PASO

Izrada ENERGETSKOG PASOA se vri u skladu sa usvojenim pravilnicma koji definiu


ovu oblast. Za vie detalja kliknite na: http://aliquantum.rs/energetskaefikasnostsrbija/

UKOLIKO IMATE BILO KOJE DODATNO PITANJE U VEZI SA BILO KOJOM STAVKOM
KOJA VAM NIJE JASNA, MOLIMO VAS DA NAS POZOVETE ZA VIE DETALJA NA
060/4456-526 ILI DA NAM POALJETE EMAIL NA: info@AQ.rs
U MEUVREMENU, VIE INFORMACIJA MOETE PRONAI NA NAEM SAJTU:

www.AQ.rs
HVALA

Strana

8od 8

Napomena:
Aliquantum doo Novi Sad, Dunavska 24, NIJE obveznik PDV (PDV nije iskazan i nije
obraunat na osnovu l. 33 stav 1. i 2. Zakona o PDV).
Plaanje se vri u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije koji vai za dan
iznoenja ponude i koji e kroz ponudu biti naveden. AQ DOO zadrava pravo korekcije
cena u bilo kojem trenutku pri emu se obavezuje da e o tome pismenim putem obavestiti
klijenta.

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs