ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Θέματα για Λύση
1.Να λυθούν γραφικά τα παρακάτω συστήματα:

χ + 2y = 6

ι) 

 χ- y =3

 χ+ y =2
ιι) 
2χ + 2y = 9

 -χ + 2y = 4  
ιιι) 
2χ - 4y = -8

 y -2x = 4

ιν) 

 y-x =2

2.Να λυθούν αλγεβρικά τα παρακάτω συστήματα:

7χ + 2y = 24
ι) 
 4x + y = 15
 7κ - λ = 19

ιν) 

 -2κ + 3λ = -19

5ω + 4φ = 9                
4α - 9β = -9       
ιι) 
ιιι) 
 α -3β = -6         
10ω - 7φ = -18                   
χ -3y = -4       
 -2x + y = 8

ν) 

α + 7β = -14            

νι) 

4α -14β = 28

3.Ομοίως:
α + 2 -3 β +1  = 0           
ιι)
 5β -2α = 4                     

ι) 

 κ + 3λ -2  λ +1  = 21    

5 - κ - λ  = 0               

x y
 3 - 2 = -4

-3β
=
α
+

+1  

ιιι) 
ιν) 
 α -3β = 7  4 -β            
 y- x =5

6
 x +1
 3 = 1 - y
ν) 
 x - 3 = 1 - 2y
 4

 x +5 6- y
 2 - 4 = 2
ιν) 
 x + 1 - 5y -2 = 3
 4
6

4. Να λυθούν τα συστήματα:

3 4
 x - y = -5
ι) 
 2 + 6 =1
 x y

 1 3
 x - y = 1
ιι) 
- 2 + 9 = -1
 x y

ιιι)

1

(x +1)2 - y2 = x2 - (y + 2)2 +1

x + 6y = 2

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 (y -2x)(x + y) = 0
ιν) 
(x - y + 6)(2x - y) = 0
5.
ι)

ιν)
6.
ι)

(2x + y + 6)(x + 2y -3) = 0
ν) 
x -2y = 2

Να λυθούν τα συστήματα:
x-y =1
2x + 3y = 4

ιι)

3x + y = 3

ν)

| 3x + y |= 1

2 | x | -3 | y |= -1

ιιι)

- | x | +2 | y |= 3

2 | x - 1 | +2 | y - 2 |= 4
| x - 1 | + | y - 2 |= 2

2 | 1 - 2x | +3y = 3
3 | 1 - 2x | -2y = 11

Να λυθούν τα συστήματα:
2

2

x - 4y = 0
2x + 3y = 7

ιι)

2x + 2 y = -1
3x + 2 2 y = 0

ιιι)

( x y )2 = 5
( x y )2 = 1

7.Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με περίμετρο ίση με 24cm έχει την ακόλουθη
ιδιότητα: αν αυξήσουμε το μήκος του κατά 3cm και ελαττώσουμε το πλάτος του κατά
2cm, θα προκύψει ένα ορθογώνιο με εμβαδόν διπλάσιο του εμβαδού του αρχικού
ορθογωνίου.
α) Να εκφράσετε την παραπάνω κατάσταση με ένα σύστημα δυο εξισώσεων με δυο
αγνώστους.
β) Να βρείτε τις διαστάσεις του ορθογωνίου.
8.Στο δημοτικό parking μιας επαρχιακής πόλης στις 10 το πρωί, το σύνολο των
δίκυκλων και τετράτροχων οχημάτων που έχουν παρκάρει είναι 830 και το πλήθος
των τροχών τους 2.700.
α) Να εκφράσετε τα δεδομένα με ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους.
β) Να βρείτε τον αριθμό των δίκυκλων καθώς και τον αριθμό των τετράτροχων
οχημάτων.
9.Ένα θέατρο έχει 25 σειρές καθισμάτων χωρισμένες σε δύο διαζώματα. Η κάθε μια
από τις σειρές του κάτω διαζώματος έχει 14 καθίσματα και η κάθε μια από τις
σειρές του πάνω διαζώματος έχει 16 καθίσματα, ενώ η συνολική χωρητικότητα του
θεάτρου είναι 374 καθίσματα.
α) Αν χ, ο αριθμός σειρών του κάτω και y o αριθμός σειρών του πάνω διαζώματος,
να εκφράσετε
τα δεδομένα του προβλήματος με ένα σύστημα δύο εξισώσεων.
β) Πόσες σειρές έχει το πάνω και πόσες το κάτω διάζωμα;
10. Να υπολοιστούν οι ορίζουσες:
ι)

5 2
7 3

ιι)

2 4
3 6

ιιι)

2 5
4 9
2

ιν)

6 4
7 5

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
11.Να λυθούν οι εξισώσεις:

 1

ι)

1
=0
x

6

ιν)

x2  4 x  2
x2

x2

ιι)
=0

x2

1 2x

1

x2

=0

ιιι)

x2

2x  2

4  2x

x2

=0

.

12.Να λυθούν για τις διάφορες τιμές του λ τα συστήματα:

 2   2 y    4

ι) 

   y    1

   y    1

   (  2) y  2

ιι)

 2   3 y  6  

ιιι) 

   y  3

  2 y  1

 (   1)  y  1
ν) 

6 x  (  1) y    1
 4 x   ( y  1)

ιν)

 y  1  
    ( y  1)

vι) 

 1   (   y)  0
(  1)(   1)  2 y

 x   (1  y )  0
 x  y  1  2

νιι) 

νιιι) 

13.Να λυθούν για τις διάφορες τιμές του λ τα συστήματα:
ι)

ιν)

x + (3λ - 1)y = 0
x + 2y = λ - 4

ιι)

λx + (λ - 1)y = 3λ - 1
λx + (λ + 1)y = 3λ + 1

14.Δίνεται το σύστημα :

3x + 2λy = 0
4x - (λ + 1)y = 0

ν)

ιιι)

(λ - 1)x - y = 2
x + (λ + 1)y = 2

x + (3 - λ)y = λ
2x - λy = 10

 χ- y =2

2x -2y = λ  

α)Να εξετάσετε αν το σύστημα μπορεί να έχει μοναδική λύση.
β)Να βρείτε για ποιά τιμή του λ το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.
15.Δίνεται το σύστημα :

λχ +  λ +1  y = 2λ +1

 2χ + 2λ -1  y = 5 

Nα βρείτε για ποιές τιμές του λ το σύστημα : α)έχει άπειρες λύσεις β)είναι αδύνατο.
14.Αν το σύστημα :

  λ +1  χ + 8y = 4λ

λχ +  λ + 3 y = 3λ -1   

3

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
είναι αδύνατο ,τότε να αποδείξετε οτι το σύστημα :

 λ +1 -  λ -1  y = 2λ-2λχ + λy = - λ2                     

έχει άπειρες λύσεις ,
2

x + β + 2  y = α +1

3

 x -  α -1  y = β

 α +1  χ -βy = 1

15.Δίνονται τα συστήματα: 

χ + y  = -1

Nα αποδείξετε οτι αν το πρώτο έχει άπειρες λύσεις τότε το δεύτερο είναι αδύνατο.
16.Δίνεται το σύστημα :

2χ -3y = 11 - λ

 χ + 5y - λ = 7

α)Nα αποδείξετε οτι για κάθε λ έχει μοναδική λύση (χ0 , y0 )
β)Να βρείτε για ποιά τιμή του λ ισχύει : x0 + y0 =

11
13

.

λ  χ -1  +  λ +1  y = 3

17.Αν το σύστημα : 

  λ +1  χ + λ(y -1) = 0

έχει μοναδική λύση (

0

, y0 ) να βρείτε την τιμή της παράστασης Α=χ0-y0.

a2
 αχ + y = β
18.Aν η λύση του συστήματος 
ικανοποιεί τη σχέση: χ2 + y2 = 2
να
a +1
-χ + αy = γ   

δείξετε ότι τα α,β,γ είναι πλευρές ορθογωνίου τριγώνου.
19.Η λύση ενός συστήματος με αγνώστους x,y είναι: x=2t ,y=3t-1 ,tεR.
ι)Για ποιές τιμές του tεR οι λύσεις του συστήματος είναι θετικοί αριθμοί.
ιι)Υπάρχει γραμμή πάνω στην οποία βρίσκονται οι λύσεις του συστήματος;

 χ = 7 -2λ

20.Τα συστήματα Σ1: 

 y = -3 + λ   

 χ = -5 + 4λ

λεR Σ2: 

 y = -7 + 3μ   

μεR έχουν κοινή λύση το

ζεύγος (x0,y0).
Να υπολογίσετε τα λ,μ και στη συνέχεια να βρείτη τη λύση του συστήματος.
α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι δύο ευθείες τέμνονται και να γράψετε τις
συντεταγμένες
του κοινού τους σημείου συναρτήσει του λ.
β) Για ποια τιμή του λ οι δύο ευθείες είναι παράλληλες;
4

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ) Αν οι ευθείες ε1 και ε2 ταυτίζονται, να αποδείξετε ότι οι ευθείες
λx + λ2 y = λ3 και 2x +2λy = λ2 -1 είναι παράλληλες.

21.Δίνεται το σύστημα:

2x - 4y = 1 - λ
, λ R

x + 6y = λ + 2
α) Να αποδείξετε ότι το σύστημα έχει λύση για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό λ.
β) Να βρείτε τα x και y συναρτήσει του λ.
γ) Να προσδιορίσετε την τιμή του λ, για την οποία οι ευθείες: 2x - 4y = 1 – λ,
x + 6y = λ + 2 και 16x + 16y = 19 διέρχονται από το ίδιο σημείο.

22.Δίνονται οι ευθείες με εξισώσεις:

ε1  : 2x - y = -1
, με παράμετρο   R .
ε2  : (λ -1)x - y = 6

α) Να βρείτε την τιμή του   R ώστε οι ευθείες  1  και   2  να είναι παράλληλες.
β) Να παραστήσετε γραφικά τις  1  και   2  , για   3 .
γ) Υπάρχει τιμή του   R , ώστε οι ευθείες  1  και   2  να ταυτίζονται; Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
23.Δίνονται οι ευθείες  1  ,  2  με εξισώσεις x  (  2)y  3 , (  2)x  5y  3
αντίστοιχα και   .
α) Για τις διάφορες τιμές του  

, να βρείτε τη σχετική θέση των δύο ευθειών.

β) Στην περίπτωση που οι ευθείες  1  ,  2  τέμνονται, να βρείτε τις συντεταγμένες
του σημείου τομής Α των δύο ευθειών.
γ) Να βρείτε την τιμή του   για την οποία το σημείο Α ανήκει στην ευθεία με
εξίσωση: x  2y  3 .


 α -1  x + 3y = 3

24.Δίνεται το σύστημα: 


x +  α +1  y = 3

, με παράμετρο  

.

α) Να αποδείξετε ότι αν το σύστημα έχει μοναδική λύση την  x 0 , y0  , τότε x 0  y0 .
β) Να βρείτε τις τιμές του   για τις οποίες το σύστημα:
i. έχει άπειρες σε πλήθος λύσεις και να δώσετε τη μορφή τους.
ii. δεν έχει λύση.
γ) Να εξετάσετε τις σχετικές θέσεις των δύο ευθειών που προκύπτουν από τις
εξισώσεις του παραπάνω συστήματος για   3 ,   2 ,   2 .
25.Δίνονται οι ευθείες (1 ) : x  y  1 και (2 ) :x  y   2 .
α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι δύο ευθείες τέμνονται και να γράψετε τις
συντεταγμένες
του κοινού τους σημείου συναρτήσει του λ.
β) Για ποια τιμή του λ οι δύο ευθείες είναι παράλληλες;
5

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ) Αν οι ευθείες (1 ) και ( 2 ) ταυτίζονται, να αποδείξετε ότι οι ευθείες

x   2 y  3 και 2x  2y   2  1 είναι παράλληλες
26.Σ΄ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους χ,y ισχύει:

DX

D και DX

DY

3D .Αν το σύστημα έχει μοναδική λύση, να βρεθεί η

DY

λύση αυτή.
27.Σ’ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους χ,y ισχύει:

D

(

3) DX

(

1) DY .Να βρείτε τον αριθμό λ ,αν το σύστημα έχει μοναδική

λύση τη (χ,y)=(-2,-4).
28. Σ’ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους χ,y ισχύει:

D2

D2 X

D2Y

4D

2DX

5 .Να λύσετε το σύστημα αυτό.

29. Σ’ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους χ,y ισχύει:

D

( 1)2010 και D2 x

D2Y

4( DX

1) .Να λύσετε το σύστημα αυτό.

30. Σ’ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους χ,y ισχύει:

D2

D2 X

5 2( D 2DX ) και D2Y

DX DY

D

0 .Να λύσετε το σύστημα αυτό.

31. Σ’ένα σύστημα δύο γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους χ,y ισχύει:
D2 +D2 = 2D Dy και D 0.Αν x+y=6,να βρεθούν τα χ,y.
X
Y
X

32.Για τις ορίζουσες D, Dx και Dy ενός γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με
δύο αγνώστους χ και y ισχύουν οι σχέσεις:

D Dx 2
Dx Dy -2 Να βρείτε την λύση (x,y) του γραμμικού συστήματος.
Dy D -8
33.Για τις ορίζουσες D , Dx και Dy ενός γραμμικού συστήματος δύο
εξισώσεων με δύο αγνώστους x , y ισχύει :
D2 + Dx2 + Dy2 = 2D 6Dx +10Dy  35
α) Να δείξετε ότι : ( Dx + 3 )2 + ( Dy  5 )2 + ( D  1 )2 = 0
β) Πόσες λύσεις έχει το σύστημα ; Να δικαιολογήσετε την απάντηση.
γ ) Αν ( x0 , y0 ) είναι

λύση του συστήματος, η τιμή της παραστάσεως
6

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α = x02 + y02 είναι
ι) 20

ιι ) 34

ιιι ) 28

ιν) 43

ν ) τίποτε από αυτά

.

34. Na λυθούν τα συστήματα:

x+y+z=1 


α) 2x+y-z=6 
x-y+2z=-5

x + y = 2

γ)  y + z = 5
z + x = 7

x + 2y + z = 0

β) 2x + 3y + 2z = 0
3x + 4y + 3z = 0

35. Na λυθούν τα συστήματα:

ι)

x+y+z=0 
2x-3y+5z=5 


3x+5y-7z=-2

2x+3y-5z=18 
 8y+7z=5 
ιι) 

5x+ -9z=19

ιιι)

x+2y-z=1 
2x-y+z=-5 


5x+5y-2z=-2

ιιι)

x-2y+3z=0 
2x+5y+6z=2 


-2x+4y-6z=3

36. Na λυθούν τα συστήματα:

2x+3y-7z=13 


ι) 5x-y+2z=-17 
-7x-2y+5z=30 

2x+3y-z=4 


ιι) x-5y+3z=3 
5x+y+z=41

37.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ax2+βx+γ, με α,β,γ εR,της οποίας η γραφική
παράσταση διέρχεται από το σημείο Μ(1,-5) και τέμνει τον άξονα χχ’ στο σημείο με
τετμημένη 2 και επιπλέον ισχύει f(-3)-f(0)=3.Na βρείτε τις τιμές των α,β,γ.
Για τις ηλικίες των μελών μιας τριμελούς οικογένειας ισχύουν τα παρακάτω:
38.Η ηλικία της μητέρας είναι τριπλάσια από την ηλικία του παιδιού. Ο λόγος της
ηλικίας το πατέρα προς την ηλικία του παιδιού ισούται με

11
. Επιπλέον το άθροισμα
3

των ηλικιών και των τριών ισούται με 115 χρόνια.
α) Να εκφράσετε τα δεδομένα με ένα σύστημα τριών εξισώσεων με τρείς αγνώστους.
β) Να βρείτε την ηλικία του καθενός.
39.Ο Κώστας έχει τρία παιδιά. Δύο δίδυμα κορίτσια και ένα αγόρι. Στην ερώτηση
πόσων χρονών
είναι τα παιδιά του απάντησε ως εξής.
1. Το άθροισμα των ηλικιών και των τριών παιδιών είναι 14
2. Το γινόμενο της ηλικίας της κόρης μου επί την ηλικία του γιου μου είναι 24

7

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
40. Το άθροισμα των ηλικιών των κοριτσιών είναι μικρότερο από την ηλικία του
αγοριού.
α) Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν τα στοιχεία 1. και 2. που έδωσε ο
Κώστας.
β) Να βρείτε τις ηλικίες των παιδιών του Κώστα.
41.Na λυθούν τα συστήματα:

 2 - 1 + 3 =-6
x y ω 
3 2 7 
ι)  + + =2 
x y ω
1 1 5 
- x + y - ω =3

ιι)

 2 + 3 - 1 =-2 
x y ω 
 1 + 5 + 2 =3 
x y ω 
3 4 5 
 x - y + ω =25

 1 + 2 =1 
x y 
2 3 
ιιι)  + =1 
y ω
5 3 
 x + ω =4 

42.Na λυθούν τα συστήματα:

χ+y-ω=α 


ι) χ+ω-y=β 
y+ω-x=γ 

χ+y=α 


ιι) ω+y=β 
ω+x=γ 

με α,β,γ εR.

43.Na λυθεί τo σύστημa:

 χ y z 
 = = 
 2 3 4 
2x + y - z = 9 
44. Na λυθούν τα συστήματα:

 1 =2 
x + y 
 1 =1 
ι) 
z+y 3 
 1 1
 x + z =- 2 

 x + 2 3y -1 ω +1 
=
=


ιι)  2
7
4 
 5χ -2y + 3ω = 21 

45.Να λυθεί η εξίσωση (χ+y+z-4)2+(2χ-y+z)2+(χ-y-z)2=0.
46.Na βρείτε τα κ,λ ώστε η εξίσωση : χ3+(3κ+λ+μ)χ2+(κ+λ+μ-3)χ-κ+μ=0 να έχει
ρίζες τους αριυμούς -1, 2 και το -3.

8

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
x+y=1

47.α)

2

x+2y=-1

β)

2

2x +y =6

2

γ)

2

x -4y =5

x-3y=2
2

2

x -5y =-4

48. Na λυθούν τα συστήματα:
2
2
x -3y =1

α)

2

2

x +y =5

β)

2 2
-4x +y =5
2

γ)

2

2x -y =-7

2
2
2x +5y =-3
2

2

2x -y =-7

49. Na λυθούν τα συστήματα:
x-y=3

α)

xy=-2

β)

2x-y=4
xy=6

γ)

(y-2x)(x+y)=0
x-2y=3

50. Na λυθούν τα συστήματα:

 x+y =7 

2
2
χ - y = 21

ι) 

3

 x + y = 0 
ιι) 

1
χ- =2
 y


2
2
x + y = 3

2
 χy = 2 

ιιι) 

51. Na λυθεί το σύστημα:

 xy = 1 


2χ + y = 3
και να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το αποτέλεσμα.
52.Δίνεται η παραβολή y=x2 και η ευθεία y=2x+k, κε.R.
ι)Να βρείτε τις τιμές του κ για τις οποίες η ευθεία τέμνει την παραβολή σε δύο
σημεία.
ιι)Για κ=3, ναβρείτε τα σημεία τομής της ευθείας με την παραβολή.
53.Δίνεται η ευθεία y=3x+k ,kεR και ο κύκλος χ2+y2=10.
ι)Να βρείτε τις τιμές του κ για τις οποίες η ευθεία εφάπτεται στον κύκλο.
ιι)Για τη μεγαλύτερη τιμή του κ που βρήκατε στο ερώτημα (ι),να βρείτε το σημείο του
κύκλου και της ευθείας.

9

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
54.Να λύσετε το σύστημα :
x+ y-z =1

2

2

x + y - 2z = 0

55. Να λύσετε το σύστημα :

y-x =1
ω-y =1
3

x + y -1

+ ω-2

3

=3

xy = 6

56.α) Να λύσετε το σύστημα (Σ1): 

3

2

2
x + y = 13

xy = 6

β) Είναι όλες οι λύσεις του συστήματος (Σ1), λύσεις και του (Σ2) 

2

2
x + y = 13

:;

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
γ) Είναι όλες οι λύσεις του συστήματος (Σ2), λύσεις και του (Σ1); Να δικαιολογήσετε
την απάντηση σας.

10

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
1. Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία τις παρακάτω συναρτήσεις:
ι) f ( x)  x3  5x ιι) f ( x)  2 x  x ιιι) f ( x)  12  3x  4 x ιν) f ( x)  4  x  3
2. Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία τις παρακάτω συναρτήσεις:
α)f(x)=1-2x3-3x

β)f(x)= 10 - 2x - x + 3 γ)f(x)=

5
x

x.

3.Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία τις παρακάτω συναρτήσεις:
ι) f(x) =

x +1
x

ιι) f(x) =

-2x + 10
x-4

4. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x 2  4 x  3 .
α)Να αποδείξετε ότι

f ( x)  ( x  2)2  1 .

β)Να μελετήσετε την f σε καθένα από τα διαστήματα (-  ,-2] και [-2,+  ).
5. Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία τις παρακάτω συνάρτηση:

 x  3 , x 1
.
f ( x)   2
3x  1, x  1
6.Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C f μιας συνάρτησης f με πεδίο
ορισμού το
. Να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα:
α) Να διατάξετε από το μικρότερο στο μεγαλύτερο τους f (x1 ), f (x 2 ), f (x 3 ) .
β) Είναι η συνάρτηση f γνησίως μονότονη στο

; Να αιτιολογήσετε την απάντηση

σαςΠαρουσιάζει η f μέγιστο στο σημείο x 2 ; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

11

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
7.H συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το R,είναι γνησίως αύξουσα και η γραφική της
παράσταση διέρχεται από το Α(3,5).Να λύσετε τις εξισώσεις:
α)f(|2x-1|-4)=5
β)f(x2-4)-f(2x-1)=0
8.Aν η f είναι γνησίως αύξουσα στο R,να λύσετε τις ανισώσεις:
α)f(x-4)<f(3x)
β)f(|x|)<f(2)
γ)f(x2-5)-f(3-2x)<0.
9.Η γραφική παράσταση μιας γνησίως μονότονης συνάρτησης f :
από τα σημεία A  5, 2  και B  4,9  .

διέρχεται

α) Να προσδιορίσετε το είδος της μονοτονίας της f αιτιολογώντας την απάντησή
σας.
β) Να λύσετε την ανίσωση f  5  3x   2 .

10.Η γραφική παράσταση μιας γνησίως μονότονης συνάρτησης f :
από τα σημεία A  5, 2  και B  4,9  .

διέρχεται

α) Να προσδιορίσετε το είδος της μονοτονίας της f αιτιολογώντας την απάντησή
σας.
β) Να λύσετε την ανίσωση f  5  3x   2 .

11. Έστω γνησίως μονότονη συνάρτηση f :

διέρχεται από τα σημεία A  2,3 και B  4,5 .

, η γραφική παράσταση της οποίας

α) Να προσδιορίσετε το είδος της μονοτονίας της f .
β) Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα xx στο 2 , να δείξετε ότι
f (0)  0 .
12.Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο

να λύσετε τις ανισώσεις

i)f(x-4) f(3x) ii)f(|x|) f(2).
13. Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο

να λύσετε τις ανισώσεις

ι)f(|χ-2|) f(4) ιι)f(|2χ-3|) f(5).
14.Aν η συνάρτηση f(x) είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Δ,να αποδείξετε ότι
η συνάρτηση g(x)=-f(x) είναι αύξουσα στο Δ.
15. Aν η συνάρτηση f(x) είναι γνησίως αύξουσα στο R και η g(x) είναι γνησίως
φθίνουσα στο R,να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:
h(x)=3f(x)-5g(x)

12

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
είναι γνησίως αύξουσα στο R.
16. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x 5  x 3  x  3 .
α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι γνησίως αύξουσα
β) Να λυθεί η εξίσωση: x 5  x 3  x  3
γ) Να λυθεί η ανίσωση: χ5+χ3>3-χ.
17. Δίνεται συνάρτηση f με τύπο: f ( x)  x 2003  x 2005 .
α) Να βρεθεί το f(1)
β) Να εξετάσετε την f ως προς τη μονοτονία
γ) Να λύσετε την x 2003  x 2005  2 .
18. Δίνεται συνάρτηση f με τύπο: f(x) = x x - 1 με χ≥1.
ι) Να εξετάσετε την f ως προς τη μονοτονία
3

ιι) Να λύσετε την ανίσωση x

3

x -1 > 8 7

19.Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων :
ι) f ( x)  3x2  2

f ( x)  5  2( x 1)

ιι) f ( x)  1  x 2 ιιι) f ( x)  2 x 4  6

ιν) f ( x)  3( x  5)2  11

2

2
4x -4x+5
20.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
.Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το
2
4x +3
2
και μέγιστο το 2.
3

21.Δίνεται η συνάρτηση , f(x) =
α) Να δείξετε ότι η f(x)  1 .

2x
x2 +1

, x R .

β) Είναι το 1 η μέγιστη τιμή της συνάρτησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
γ) Να εξετάσετε αν η συνάρτηση είναι άρτια ή περιττή.
22.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x2-8|x|+21 ,xεR.
Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο.
23. Δίνεται η συνάρτηση:
f(x) =

ax
2

x +4

13

, χεR

ν)

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
όπου α πραγματικός αριθμός.Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο
Α(2,1),τότε:
ι)Να βρείτε την τιμή του α
ιι)Να αποδείξετε ότι η f παρουσιαζει ολικό μέγιστο για χ=2.
24. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x4+(χ-1)2+3, xεR.
Να αποδείξετε ότι:
ι)f(x)≥3 για κάθε xεR
ιι)ο αριθμός 3 δεν είναι η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f.
25.Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R η οποία είναι γνησίως αύξουσα στο
διάστημα (-

,0] και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα [0,+

).

ι)Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f έχει ολικό ελάχιστοτο f(0)
ιι)Να βρείτε την ελάχιστη τιμή του f(0) ώστε να ισχύει η σχέση f(x)≤2f(0)-1 για
κάθε xεR.
26. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R η οποία είναι γνησίως μονότονη και
ισχύει f(f(x))+3f(x)=-2x για κάθε xεR.
Να αποδείξετε ότι η fείναι γνησίως φθίνουσα.
27. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:
2
ι) f ( x)  x 4  2 x 2 ιι) f ( x)  x3  3x ιιι) f ( x)  5 x  4 x ιν) f ( x)  x x

x

x2  x

νι) f ( x)  3
νιι) f ( x)  x  3  x  3
x  9x
x2  4
2x  4 x 1

νιιι) f ( x) 
ιχ) f ( x)  x 2  4 x  2  x 2  4 x  4
x 3 x 3
ν) f ( x) 

28. Δίνεται η συνάρτηση f (x)  8  x  8  x
α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .
β) Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι άρτια ή περιττή.
γ) Αν η συνάρτησης f είναι γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισμού της, να επιλέξετε
ποια από τις παρακάτω τρείς προτεινόμενες, είναι η γραφική της παράσταση και στη
συνέχεια να υπολογίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της.

14

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

δ) Να αιτιολογήσετε γραφικά ή αλγεβρικά, γιατί οι συναρτήσεις g(x)  f (x)  3 και
h(x) = f  x + 3 δεν είναι ούτε άρτιες ούτε περιττές

29.Η συνάρτηση f:

είναι περιττή.Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:
g(x)=xf(x)-|f(x)|

είναι άρτια.
30. Η συνάρτηση f:

είναι περιττή.Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:
g(x)=f(f(x))-x4f(x)

είναι περιττή.
31. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R η οποία είναι περιττή και γνησίως
μονότονη και τέτοια ώστε f(2)=5.
ι)Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
ιι)Να λύσετε την ανίσωση f(3x-8)+5<0.
32. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R για την οποία ισχύει f(f(x))=-x για
κάθε xεR.
Να αποδελιξετε ότι :
ι)η f δέν είναι γνησίως αύξουσα
ιι)η f είναι περιττή.
33. Για την συνάρτηση f :

ισχύει f ( y  x)  f ( y)  f ( x) για κάθε x, y 

ι)Να βρείτε το f(0) ιι)να δείξετε οτι είναι περιττή.
34. Για την συνάρτηση f :
κάθε x, y 

ισχύει f ( y  x)  f ( y  x)  2 f ( x)  f ( y) για

. ι)Να βρείτε το f(0) ιι)να δείξετε οτι είναι άρτια.

15

.

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
35. Να σχεδιάσετε στο ίδιο συστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων:
f(x)=|x|

, g(x)=|x|+2

, h(x)=|x|-2

36. Να σχεδιάσετε στο ίδιο συστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων:
f(x)=|x|

, g(x)=|x-2|

, h(x)=|x+2|

37. Να σχεδιάσετε στο ίδιο συστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων:
a)f(x)=|x| και g(x)=|x+2|+1
β)f(x)=|x| και g(x)=|x-1|-2.
38. Δίνεται η συνάρτηση φ(χ)=3χ2-4χ+5.Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f της
οποίας η γραφική παράσταση προκύπτει από μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης
της φ:
α)κατά 2 μοναδες προς τα αριστερά
β)κατά 3 μονάδες προς τα κάτω
γ)1 μονάδα αριστερά και 7 μονάδες κάτω
δ)2 μονάδες δεξιά και 1 πάνω
39. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=2x2-12x+22 ,xεR.
ι)Να γράψετε τον τύπο της f στη μορφή f(x)=a(x-p)2+q, xεR.
ιι)Να βρείτε με ποιά οριζόντια και ποιά κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής
παράστασης της συνάρτησης g(x)=2x2 ,xεR,προκύπτει η γραφική παράσταση της f.
40. Η περιβαλλοντική ομάδα ενός σχολείου παρέλαβε συρματόπλεγμα μήκους 40 m
για να περιφράξει, χρησιμοποιώντας όλο το συρματόπλεγμα, έναν ορθογώνιο κήπο
για καλλιέργεια λαχανικών. Οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας θέλουν να
επιλέξουν ένα κήπο που να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εμβαδόν.
α) Να δώσετε τις διαστάσεις τριών διαφορετικών ορθογώνιων κήπων με περίμετρο
40 m. Να εξετάσετε αν οι τρεις λαχανόκηποι έχουν το ίδιο εμβαδόν.
β) Αν συμβολίσουμε με x το πλάτος και με Ε το εμβαδόν ενός λαχανόκηπου με
περίμετρο 40 m, να εκφράσετε το Ε ως συνάρτηση του x.
γ) Να δείξετε ότι. E(x) = -(x -10)2 +100 . Χρησιμοποιώντας την γραφική παράσταση

της συνάρτησης f(x) = -x2 , να κατασκευάσετε την γραφική παράσταση της Ε(x).Από
τη γραφική παράσταση της Ε(x) να βρείτε τις διαστάσεις του λαχανόκηπου με το
μεγαλύτερο εμβαδόν.
16

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
41. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το [-3,3]. η οποία είναι περιττή και
γνησίως φθίνουσα στο διάστημα [-3,3].
ι) Αν είναι f(-2)=15, να υπολογιστεί το f(2).
ιι)Αν η f παρουσιάζει μέγιστο για x = -3 το f(-3) = 35 να δείξετε ότι η f παρουσιάζει
ελάχιστο για x = 3 και να βρεθεί η ελάχιστη τιμή της.
ιιι)Να λυθεί η ανίσωση f(-2x) < f(2).
ιν)Αν είναι f(x) = -x3 – x + 5 , να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης g που προκύπτει
από μετατόπιση της Cf κατά 2 μονάδες αριστερά και 5 μονάδες κάτω.

17

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
TΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
1. Να εκφράσετε σε rad γωνία:
i. 60o
ii. 150o
iv. 750o
v. 1110o
2. Να μετατρέψετε σε μοίρες γωνία:


3
7
iv.
2
i.

ii.

iii. 330o
vi. 1500o

2
3
22
vi.
3
iii.

12
15
v.
4

3.Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των παρακάτω γωνιών:
ι)420ο

ιι) 750ο

ιιι)

25π
6

ιν)

33π
4

.

4.Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω γωνίες ‘εχπυν τους ίδιους τριγωνομετρικούς
αριθμούς:
ι) ω=2κπ+

ιι)ω=2κπ+

π
2

7

,φ=2λπ-


2

, φ=2λπ-

με φ,λεZ

11π
7

με φ,λεZ

5.Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει γωνία ω έτσι ώστε :συνω=α 2-2α+3,αεR.
6.Aν ημχ=λ2-3λ+1 με λεR,να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει ο αριθμός λ ώστε
να έχει νόημα η ισότητα.
7.Αν συν2χ=

με λεR,να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει ο αριθμός λ ώστε
λ2 +2
να έχει νόημα η ισότητα.
8.Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει τόξο χ έτσι ώστε:
ι)συν2χ<3συνχ-2

ιι)6ημ2χ=12-ημχ

9.Να αποδείξετε ότι ισχύει ημ2α+ημ2β≥ ημ3α+ημ3β.

18

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
10.Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει γωνία ω τέτοια ώστε συνω=λ+ λ1 .
11. Να αποδείξετε ότι χ+

1
χ

≥2συνθ ,θεR για κάθε χ>0.

12.Να αποδείξετε ότι η εξίσωση χ2+χ+συνθ-1=0 έχει δύο ρίζες πραγματικές και
άνισες για κάθε θεR.
13. Να αποδείξετε ότι χ2-χ+2-συνθ>0 για κάθε θεR.
14.α)Αν ισχύει

π
<χ<π ,να βρείτε το πρόσημο της παράστασης: Α=ημχ-εφχ-συνχ
2

β)Αν ισχύει π<χ<


,να βρείτε το πρόσημο της παράστασης:Β=σφχ-ημχ-συνχ
2

15.Να βρείτε την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή των παραστάσεων:
5
2

ι)Α=2ημφ-3συνω ιι)Β=2-ημ ω ιιι) Γ= ημω+2
16.Να βρείτε το πρόσημο της παράστασης Α=ημ2ω-2ημω-8.
17.Αν ισχύει συνω=

3

και 0<ω<

5

π
να βρείτε τους υπόλοιπους τριγωνομετρικούς
2

αριθμούς της γωνίας ω.
18.Αν ισχύει ημω=

5
3

και

π
<ω<π να βρείτε τους υπόλοιπους τριγωνομετρικούς
2

και


<ω<2π να βρείτε τους υπόλοιπους
2

αριθμούς της γωνίας ω.
19.Αν ισχύει εφω=

7
3

τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω.
20.Αν ισχύει εφω=-

2 6
5

και


<ω<2π να βρείτε τους υπόλοιπους
2

τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω.
21. Αν ημω=

3
και 0o<ω<90ο, να υπολογίσετε τα συνω, εφω, σφω.
5

19

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
22. Αν συνω=-

1

και <ω<π, να υπολογίσετε τους υπόλοιπους τριγωνομετρικούς
2
2

αριθμούς της γωνίας ω.

3
3
και
<ω<2π, να βρείτε τους άλλους τριγωνομετρικούς
2
3

23. Αν εφω=-

αριθμούς της γωνίας ω.
24.Αν σφω= 3 και π<ω<

3
, να βρείτε τους άλλους τριγωνομετρικούς
2

αριθμούς της γωνίας ω.

4
και 900 < x < 1800, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης
5

25. Αν ημx=

Α = 2συνx – εφx.
26.Αν συνθ=Α=

3
και 90o<θ<180ο να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης
5

10συνθ
9σφθ + 6εφθ

27. Αν εφθ=

.

4 o
, 0 <θ<90ο, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης
5

Α=10ημθ-3εφθ+8σφθ.
28. Αν συνθ=

3
και 0o<θ<90ο να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης
5

Α=5ημθ+10συνθ-1.
29. Αν ημθ=
Κ=

3
και 90o<θ<180ο, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης
5

10συνθ - 4εφθ
3σφθ

30. Αν σφθ=A=

.

4
και 90o<θ<180ο να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης :
5

10συν(-θ)
8σφθ - 12σφθ

.

20

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
31. Να αποδείξετε τις παρακάτω ταυτότητες:
ι)εφ2χσυν2χ+συν2χ=1
ιν)

ιι)εφχ-εφχημ2χ=ημχσυνχ ιιι)

1+ημ2χ
2
-2εφ χ=1
2
συν χ

ν)

συνφ

+

συνφ

1-ημφ 1+ημφ

1-εφ2χ
2
=1-2ημ χ
2
1+εφ χ

=

2
συνφ

2
2
1+εφ ω
1+σφ ω
4
νιι)
.
σφ ω=
2
2
συν ω
ημ ω

32. ‘Ομοίως:
2
2
συν ω
ημ ω
2
2
ι)
=συν ω-ημ ω
2
2
1+εφ ω 1+σφ ω

ιιι)

1+2ημω
3ημω
2
-1+
=3εφ ω
2
1+ημω
συν ω

ιν)

33. Να αποδείξετε την ταυτότητα

1+συνχ
,Β=
1-συνχ

ι)Α=

ημχ
1+συνχ
=
1-συνχ
ημχ

ιν)Α+Β=

ιι)Β=

-

ημω

1+εφω 1+σφω

=συνω-ημω

2
2
2
2
εφ ω+σφ ω 1-2ημ ω συν ω
=
εφω+σφω
συνω ημω

εφθ - σφθ
1
συνθ

34.Aν 0<x<π και Α=

συνω

ιι)

-

1

= ημθ + συνθ .

ημθ

1-συνχ
,να αποδείξετε ότι:
1+συνχ

ημχ
1-συνχ
=
1+συνχ
ημχ

ιιι)Α-Β=2εφχ

2
.
ημχ

35.Αν ημχ+συνχ=α,να υπολογίσετε συναρτήσει του α τις παραστάσεις:
ι)ημχσυνχ

ιι)ημ2χσυνχ+συν2χ

ιιι)|ημ3χ-συν3χ|.

36.Να αποδείξετε ότι:
ι)

2
2
συν a-ημ β

1+2ημα ημβ

ιι)

2
2
9συν α+6ημα ημβ+συν β

37.Να αποδείξετε ότι :
ι)1-2ημχσυνχ≥0 για κάθε χεR.
ιι)-

2 ≤ημχ+συνχ≤

2.

21

10 .

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
38.Να αποδείξετε ότι :
ημχ-2ημ2χσυνχ+συνχ-2ημχσυν2χ≤0 με χε π,

39.


2

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιων:

ι)-45ο
40.

ιι)-30ο

ιιι)150ο

ιν)225ο

ν)240ο νι)


4

νι)


3

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας:

i. 240o
iii. 330o
iii. 750o
iv. 1470o
v. 1530o
vi. 1920o
41. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας:

1651
2
1821
vi.
9

1112
3
2121
v.
6

162
3
1685
iv.
4
i.

ii.

iii.

42. Να αποδείξετε τις ταυτότητες:
0
i.  (180   )  1
 (900   )

ii.

 (180 0   )   (  )
1
 (90 0   )   (90 0   )

0
iii.  (360  x) (180  x)  ( x)   x
0
 (180  x)   (90 0  x)

iv.

 (3600  x)  (90  x)
  x
 2 ( x)   2 (1800  x)

0
 x)   (3600  x)
v.  (180
  x
 2 ( x)   2 (1800  x)

43. Αν

 (180   )   (1800   )  (90   )
ο
ο
 2 και 0 <ω<90 να δείξετε ότι
 (90   ) (360   )

ω=45ο.
44. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Α=

 390 o  (60 ) 120
 660  (210 ) (150 )

45.Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων:
ημ

ι) Α=
ημ


4

3
ημ

ιιι) Γ=
σφ

συν
εφ
19π
6
20π
3

6

4

εφ

3

συν

4
π
σφ
ημ(- )
6
6

συν
ημ

27π

4
37π
4

εφ

17π
3

συν

46π
3

ημ

ιι) Β=
εφ

22

29π

3

21π
4

σφ
+συν

43π
6
26π

3

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
47. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων:
ι) Α=

ημ(7π+χ) συν(21π-χ)

ιι) Β=

ημ(13π-χ) συν(38π-χ)

συν(8π-χ)+σφ(3π+χ)
συν(23π+χ)+σφ(27π-χ)

13π
21π
-χ συν

εφ(5π-χ)
2
2
ιιι) Γ=ημ(11π-χ)+ημ(15π+χ)+
ιν) Δ =
17π
25π
εφ(9π+χ)
ημ
+χ συν

2
2
ημ

48. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων:
41π
35π
π
ημ(
-θ) εφ(21π-θ) συν(
+θ)
ημ(χ-π) εφ(χ- ) συν(χ-2π)
2
2
2
ι) Α=
ιι)
Β=
π
25π

συν(χ-3π) σφ(χ-π) συν(χ- )
συν(
+θ) σφ( -θ) συν(33π+θ)
2
2
2

σφ(3π +

π

π

)
3
4
49. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Β=
.
π
π
ημ(9π + )συν(11π - )
6
3
-ημ

50.Aν A =


2

- β σφ

π
2

συν 2π - β εφ π - α

ημ

και Β =


2

+ α εφ

συν π - α σφ

)εφ(5π -

π
2

2

,να απλοποιηθεί η

παράσταση Γ=Α-Β.
51.Να αποδείξετε ότι:
ι)εφ1οεφ2οεφ3ο......εφ450 εφ91ο εφ920 ......εφ1350=-1
ιι) σφ1οσφ2οσφ3ο......σφ870σφ88οσφ890=1
ιιι) εφ91οεφ92οεφ93ο......εφ1350 σφ271οσφ2720 ......σφ3150=1
ιν) σφ1οσφ2οσφ3ο......σφ450εφ181οεφ1820......εφ2150=1.
52.Για ποιές τιμές των κ,λεR η παράσταση:
Α=κ2ημχ+4κσυν π + χ +4ημχ+λ2ημ(5π-χ) είναι ανεξάρτητη του χ.
2

53.Αν

π
2

<χ<


2

να αποδείξετε ότι η παράσταση

23

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

συν

54.Αν 0 < χ <

π
2


2

+ χ σφ(π+χ)< 2 2 +3συν(π-χ)

να αποδείξετε ότι συνχεφ

π

55.Να αποδείξετε ότι (-1)κσυν[(2κ+1)

2

π
2

2 + ημ(π + χ) .

-χ]=ημχ ,κεZ.

56. Αν Α,Β,Γ, γωνίες τριγώνου ΑΒΓ να αποδείξετε ότι:
ι)ημ2(Β+Γ)+συν2Α=1

ιιι)συν2

ιι)εφ(Β+Γ)σφΑ=-1

Α
2

+συν2

Β+Γ
2

57. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:
ι)f(x)=ημ2χ+εφχ έχει περίοδο Τ=π
ιι) f(x)=συν2χ-ημ4χ έχει περίοδο Τ=π
ιιι)f(x)=2ημ8χ-3συν4χ έχει περίοδο Τ=

π
2

58. Να εξετάσετε αν καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτια περιττή:
ι)f(x)=2ημχ-εφχ

ιι)f(x)=ημχσυνχ

ιιι)f(x)=x3εφχ

59. Να βρείτε την περίοδο,την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή των παρακάτω
συναρτήσεων:
ι)f(x)=5ημ6χ ιι)f(x)=-12συν8χ
ν)f(x)=

5
συν(πχ)
3

ιιι)f(x)=

συν4χ
ημ10χ
ιν)f(x)=6
20

νι)f(x)=3ημx+2 νιι)φ(χ)=-2ημχ+4 νιιι)κ(χ)=2συνχ-5

ιχ)φ(χ)=-3συνχ-1 χ)φ(χ)=2συν(3χ)+4
60.Έστω η συνάρτηση f(x)=

3
2

ημ

χ
3

xεR.

ι)Να βρείτε την περίοδό και τα ακρότατα της f.
ιι)Να λύσετε γραφικά την εξίσωση f(x)=0 στο διάστημα (0,Τ),όπου Τ η μικρότερη
θετική περίοδος της f.
61. Έστω η συνάρτηση f ( x )  10  

x
. Ποια είναι η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της;
5

Ποια η περίοδος της; Ποια η γραφική της παράσταση;

24

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
62. Έστω η συνάρτηση f(x)=3aημ2χ.
Αν η γραφική της παράσταση της f διέρχεται από το σημείο Μ -

π
6

,6 :

ι)να υπολογίσετε τον πραγματικό αριθμό α,
ιι)να βρείτε την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f,
ιιι)να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.
63. Έστω η συνάρτηση f(x)=γ+(α-1)ημ[(β-2)πχ] ,α>1 ,β>2.
Να υπολογίσετε τους αριθμούς α,β,γ ώστε η Cf να διέρχεται από την αρχή των
αξόνων,να έχει μέγιστο το και περίοδο Τ=1.
64.Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f(x)συν(ημχ) είναι άρτια.
65.Να γίνει γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=ημχ+|ημχ| με Αf=[0,2π]
66.Έστω η συνάρτηση f:R

R για την οποία ισχύει:

2f(x)-f(-x)=3ημχσυνχ για κάθε χεR.
ι)Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή
ιι)Να βρείτε το τύπο της f
ιιι)Να αποδείξετε ότι είναι περιοδική με Τ=π.
67.Η θερμοκρασία θ(οC) μιας ημέρας σε ένα μέρος δίνεται από τη συνάρτηση
θ(t)=10ημ

πt
-5 ,όπου t ο χρόνος σε ώρες.
12

ι)Πόση είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας στη διάρκεια του 24-ώρου;
ιι)Να παραστήσετε γραφικά τη μεταβολή της θερμοκρασίας μιας ημέρας συναρτήσει
του χρόνου t, 0≤t≤24
ιιι)Πότε η θερμοκρασία είναι κάτω από 0 οC;
68. Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)ημχ= -

3
2

ιι)συνχ= -

2
2

ιιι)εφχ= -

3
3

25

ιν)σφχ=-1

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
69. Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)ημ(χ+

π
6

)=1 ιι)συν(χ+

π
4

)=1 ιιι)ημ(2χ+

π
3

)=-1

ιν)συν(

π
5

-2χ)=-1

70.Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)ημ(χ-

π
4

)=ημ2χ ιι)συν3χ=συν(χ+

π
3

) ιιι)εφχ=εφ(

π
6

-χ) ιν)σφ(χ-

π
3

)=σφ(

π
4

-χ)

71.Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)ημ(χ-

π
8

)-ημ(χ+

ιν)συν2χ+συν(

π
6

π
4

)=0 ιι)ημχ+ημ(2χ-

π
3

) ιιι)συν(

π
3

-χ)-συν(

π
6

+2χ)=0

-χ)=0

72.Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)εφ(χ+


4

π

)+εφ(χ-

ιν)ημ2χ=συν (χ-

π
3

6

)

)=0

ιι)σφ(χ+

ν)εφχ=σφ(

π
4

π
6

)+σφ(χ+


3

-χ) ιν)εφ(χ-

)=0 ιιι)ημχ=συνχ

π
5

)=σφ(χ+


5

)

73.Na λύσετε τις εξισώσεις:

ι) ημ(


8

ημ(χ-

ιν)

+χ)+συν(

π

π
4

-χ)=0 ιι) εφ(


10

-2χ)+σφ(

ημ(χ+

4

+χ)=0 ιιι)

5

)
1

ημχ

)

6

1

0

ημ2χ

74.Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)|2ημχ|=1

ιι)|4συνχ-1|=3

ιιι)|ημχ|=|συν2χ|

75.Να λύσετε τις εξισώσεις:
ι)2ημχσυν2χ=-ημχσυνχ

ιι)2ημχσυνχ-1=συνχ-2ημχ ιιι)σφχσυνχ+1=συνχ+σφχ

ιν) 2 3 ημχσυνχ-6συνχ=3-

3 ημχ ν)4ημ2χ-1=0

νι)ημχεφ2χ=3ημχ

76.Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)ημ2χ-ημ2(

π
4

-χ)=0

ιι)ημ2χ=συν23χ ιιι)ημ3χ=ημχσυν2χ

26

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
77.Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)2συν2χ+3συνχ+1=0

ιι)4ημ2χ-8ημχ+3=0

ιιι)2συν2χ+( 3 -2)συνχ- 3 =0

ιν)εφ2χ-( 3 -1)εφχ- 3 =0
78.Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)2συν2χ-ημχ-2=0

ιι)-2ημ2χ+συνχ+1=0

79.Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)3εφχ= 2 3 ημχ
ν)

ιι)ημχσυνχ=εφχ ιιι)εφ4χσφ2χ=1 ιν)συνχ-εφχ=

1
συνχ

1
+2 3σφχ+2=0
ημ2χ

80. Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)2(1-συνχ)(1+συνχ)+ημχ=0 ιι)2ημ2χ-3|ημχ|+1=0 ιιι)εφ4χ-4εφ2χ+3=0
2
2
1
=
ιν) 4.
ημχ+1 1-ημχ συν2χ
81. Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)εφχ=-

ιι)

3
2

3
3

στο διάστημα [0,2π]

ημχ + 3συνχημχ = 0

στο διάστημα [0,2π] .

82. Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)ημ|χ|+συνχ=0
ιι) 1 + συνχ = ημχ
83.Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (κ2+λ2)ημχ=2κλ,κ,λεR* έχει πάντα λύση στο R.
84.Na βρείτε το θε[0,π] ώστε η εξίσωση χ2-2(2συνθ-1)χ+2συνθ-1 έχει μία διπλή
λύση ως προς χ.
85. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = 1 - 2ημ 2x-

π
με Af=R.Να βρείτε:
4

ι)Το μέγιστο της συνάρτησης και τα χεR στα οοπία παρουσιάζεται αυτό.
ιι) Το ελάχιστο της συνάρτησης και τα χεR στα οοπία παρουσιάζεται αυτό.
27

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ιιι)Τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση τέμνει τους άξονες.
86.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=(a+1)συν(πχ), με α,β>0.
Αν η f έχει μέγιστη τιμή 3 και περίοδο 4,τότε :
α)Να βρείτε τους αριθμούς α και β.
β)Να βρείτε την ελάχιστη τιμή της f καθώς και για ποια χ παίρνει την τιμή αυτή.

3

γ)Να λύσετε την εξίσωση f(x)=

2

δ)Να λύσετε την εξίσωση f(x)+f(x-1)=0
87. H γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=ασυν(πχ)+βημ(πχ) διέρχεται από τα

1
23
σημεία Α( ,1) και Β(
, 3 ).
3
6
α)Να βρείτε τους αριθμούς α και β.
β)Να λύσετε την εξίσωση f(x)=0 στο διάστημα [-1,2].
88. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=ασυν2χ+β διέρχεται από τα σημεία
Α

,- 3

και Β

4

, -2 3 .

12

α)Να βρείτε τους αριθμούς α και β.
β)Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα χχ’.
γ)Να βρείτε την μέγιστη τιμή της f,καθώς και για ποιά χ παίρνει την τιμή αυτή.
δ)Να λύσετε την εξίσωση f

π

- χ - f(x) = 2

2

89. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=ασυν2χ+β διέρχεται από τα σημεία
Α


4

,- 3

και Β

, -2 3 .

12

α)Να βρείτε τους αριθμούς α και β.
β)Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα χχ’.
γ)Να βρείτε την μέγιστη τιμή της f,καθώς και για ποιά χ παίρνει την τιμή αυτή.
δ)Να λύσετε την εξίσωση f

π

- χ - f(x) = 2

2

28

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
90. H συνάρτηση f(x)=3συν(ωχ)+α έχει περίοδο Τ=π και η γραφική της παράσταση
διέρχεται από το σημείο Α

π 13
, 2 .
6

α)Να βρείτε τους αριθμούς α και ω.
β)Να βρείτε την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f,καθώς και για ποιά χ παίρνει
τις τιμές αυτές.
γ)Να λύσετε την εξίσωση f(x)=

7
2

91. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=2ημχσυν3χ+2συνχημ3χ+1
ι)Να δείξετε ότι f(x)=(ημχ+συνχ)2

 π

 4

ιι)Να λύσετε την εξίσωση f(x)= f  -

92. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=χ2+2(ημα+συνα)χ+1 όπου αε(0,

π
).
2

ι)Να δείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 δεν έχει πραγματικές ρίζες.
ιι)Να βρείτε την τιμή του α για την οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησηςf
διέρχεται από το σημείο Μ(1,2)
93. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = α +1 ημ βπx  με  

και   0 , η οποία έχει

μέγιστη τιμή 3 και περίοδο 4.
α) Να δείξετε ότι   2 ή   4 και  

1
.
2

1
.
2
i. να λυθεί η εξίσωση f (x)  3 .
β) Για   2   

ii. να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο διάστημα  0,8 .

 x  2y  1
με παράμετρο   .
 x  y  
α) Να λύσετε το σύστημα για τις διάφορες τιμές του   .
β) Αν   1 και  x 0 , y0  είναι η αντίστοιχη λύση του συστήματος, να βρείτε γωνία
94. Δίνεται το σύστημα: 

[0, 2) τέτοια ώστε x 0   και y0   .

γ) Αν   1 και  x1 , y1  είναι η αντίστοιχη λύση του συστήματος, να δείξετε ότι δεν
υπάρχει γωνία  , τέτοια ώστε x1   και y1   .

29

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
95. Ένα παιγνίδι κρέμεται με ένα ελατήριο από το ταβάνι. Το ύψος του από το
πάτωμα σε cm συναρτήσει του χρόνου t (sec) δίνεται από τη σχέση:

h(t)     t    όπου , ,  πραγματικές σταθερές. Όταν το ελατήριο

ταλαντώνεται, το ελάχιστο ύψος του παιχνιδιού από το πάτωμα είναι 20 cm και το
μέγιστο 100 cm. Τη χρονική στιγμή t  0 το ύψος παίρνει την ελάχιστη τιμή του και ο
χρόνος μιας πλήρους ταλάντωσης (θέσεις: ελάχιστο-ηρεμία-μέγιστο-ηρεμίαελάχιστο) είναι 6 sec.
α) Να δείξετε  


.
3

β) Να προσδιορίσετε τις τιμές των ,  αιτιολογώντας την απάντησή σας.
γ) Να υπολογίσετε το ύψος του παιγνιδιού από το πάτωμα 14sec μετά την έναρξη
της ταλάντωσης.
δ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης h(t) , για 0  t  12 .
96. Δίνεται η εξίσωση 2αημχσυνχ+2βσυν2χ=β+γ
όπου α,β,γ σταθεροί πραγματικοί αριθμοί με a,β,γ 0,η οποία έχει λύσεις τους
αριθμούς

π
4

και

π
2

.

ι)Να δειχθεί ότι α=γ=-β.
ιι) να λύσετε την εξίσωση.
97. 1)Να υπολογιστούν ημ(α-β) , συν(α+β) και εφ(α-β) αν ημα=
όπου)
0

α

π
2

και 0

β


2

.

98.Να απλοποιηθούν οι παραστάσεις::
i) ημ3ασυν4α + ημ4ασυν3α

ii) ημ2αημ4α + συν2ασυν3α

iii) ημχ - 3συνχ .
99.Να υπολογιστούν ημ

7

5
, εφ
,σφ
.
12
12
12

30

1
3
,συνβ=  ,
3
2

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
100.Να απλοποιηθούν οι παραστάσεις :

i)

εφχ - εφ2χ

ii)

1 + εφχ × εφ2χ

iv)

σφ

εφ5χ - εφχ

iii)

1 + εφ5χ × εφχ

0

0

0

0

0

0

0

0

ημ11 συν15 + ημ15 συν11

ημ18 συν12 + ημ12 συν18

α

× σφ

-1
3
α

σφ + σφ
3
3
3

v) ημ(χ + ψ)συνψ - συν(χ + ψ)ημψ

101.Να υπολογίσετε τους αριθμούς :
i)συν80ο συν20ο +ημ40ο συν20ο
ii)ημ37ο συν7ο-συν37ο ημ7ο
iii)συν15ο
iv)ημ165o
102.Να αποδείξετε ότι:

ημ(
i)

ημ(

π
6
π
4

+ α) + ημ(
+ α) + ημ(

π
6
π
4

- α)
=
- α)

2
2

ii)

1
0
0
ημ20 - συν10
2

0

0

0

ημ3 ημ17 - συν3 συν17

0

103.Να αποδείξετε ότι:
i) ημ(α +

π
3

) = ημ(


3

- α)

ii) εφ(α +

π
4

)=

συνα + ημα
συνα - ημα

104. Να αποδείξετε ότι:
i) εφα + εφβ =

ημ(α + β)
συνασυνβ

iii) σφα + σφβ =

ημ(α + β)
ημαημβ

ii) εφα - εφβ =

ημ(α - β)
συνασυνβ

iv) σφα - σφβ =

ημ(α - β)
ημαημβ

105.Να γράψετε σε απλούστερη μορφή την παράσταση:
συνασυνβ - συν(α + β)
συν(α - β) - ημαημβ

31

=

3
2

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
106.Να αποδείξετε ότι :
0

i) συνχ + 3ημχ = 2συν(χ - 60 )
ii)Να λυθεί η εξίσωση: συνχ + 3ημχ = 1
107.Να αποδειχθεί ότι :
i) συν(45ο –β)ημ(45ο +α)+συν(45ο +α)ημ(45ο –β)=συν(α-β)
ii) ημ(α+β)ημ(α-β)=συν2β-συν2α
iii) εφα + εφβ =

iv) εφ(α + β) =

2ημ(α + β)
συν(α + β) + συν(α - β)

2
2
ημ α - ημ β
ημασυνα - ημβσυνβ

108.Να δειχθεί ότι οι παραστάσεις που ακολουθούν είναι ανεξάρτητες του χ.
i)

(  )   (  )
 (  )   (  )

ii)    (


2

109.Αν α, β, γ,δ  (0, ] και εφα=

να δείξετε ότι :

1

2
4
 )   (  )
3
3

, εφβ=

3

1
15

,συνγ=

2 3
2
, συνδ=
,
3
2 3

 (  )
5 1

.
 (   )
4

110.Να δείξετε ότι :
εφ(β-γ)+εφ(γ-α)+εφ(α-β)=εφ(β-γ)εφ(γ-α)εφ(α-β)
111.Να λυθει στο [0,2] η εξίσωση εφ(

3
5

112.Αν ημΑ= , συνΒ=
ημ(Α+Β)=

π
4

+ χ) + εφ(

π
4

- χ) = 0 .

12
και οι γωνιες Α, Β είναι οξείες , τότε να αποδείξετε ότι
13

56
65

113.Αν συνΑ=

1
1
, συνΒ= και οι γωνίες Α, Β είναι οξείες τότε να υπολογίσετε
4
3

τους αριθμούς συν(Α+Β) και συν(Α-Β).
32

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
114.Να υπολογίσετε τον αριθμό ημ(χ-ψ) αν είναι γνωστό ότι:
συνχ =

και

5
, ημψ = -0.6
13


2

3
),
2

χ  (0, ), ψ  (,

115.Η γωνία Α είναι αμβλεία και ημΑ=

3
12
ενώ η γωνία Β είναι οξεία και ημΒ= .
5
13

Να υπολογίσετε τους αριθμούς :
i)συν(Α+Β)

ii)εφ(Α-Β)

116.Να αποδείξετε ότι:

ημ(Α+Β)+ημ(Α-Β)
= εφΑ
συν(Α+Β)+συν(Α-Β)

i)

ii)

ημ(Α + Β) - ημ(Α - Β)

π
= εφ( + Α)
συν(Α + Β) - συν(Α - Β)
2

117.Να αποδείξετε ότι καθεμία από τις παρακάτω παραστάσεις είναι ίση με το 0
, οποίο και αν είναι το χ.
i) συνχ + συν(χ +

ii) ημχ + ημ(χ +


3


3

) + συν(χ +

) + ημ(χ +

3


3

) + συν(χ +

)

118.Να λύσετε τις εξισώσεις:
i)συν2χσυνχ-ημ2χημχ=1
ii) συν(2χ +

iii)

π
4

)συνχ + ημ(2χ +

εφχ + εφ3χ
1 - εφχεφ3χ

=

π
4

)ημχ =

εφχ - εφ2χ
1 + εφχεφ2χ

33

3
2


3

)

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
π

εφ(χ +

4

iv)

) + εφ
π

1 - εφ(χ +

4

)εφ

χ
2 = 3
χ
2

119.Να αποδείξετε ότι:
i) εφ(α + β) - εφα =

ii)

ημβ
συνασυν(α + β)

2ημασυνβ - ημ(α - β)
συν(α - β) - 2ημαημβ

iii)

ημ(α - β)
εφα - εφβ

= εφ(α + β)

= συνασυνβ

120.Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι   1350 .Να αποδειξετε ότι :
(1+εφΒ)(1+εφΓ)=2
121.Αν ημχ + ημy =

α) συν(χ - y) = -

β) χ - y = 2κπ ±

127.Αν εφα =

1
2

και συνχ + συνy =

3
2

να αποδειξετε ότι :

1
2

3
4

,κ  Z

,εφβ = 7 και 0 < α,β <

3

π
2

να δειξετε ότι α +β =

128.Να γράψετε σε απλουστερη μορφή τις παραστάσεις:
i)A= 2ημ

α
2

ii) Β = 2συν

συν

2

α
2

α
2

-1

iii) Γ = 2ημ3ασυν3α
2 π
iv) Δ = 1 - 2ημ ( - α)
4

34


4

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
129. Να αποδειχτεί ότι:
2

i) (ημα + συνα) = 1 + 2ημ2α
2

ii)

1 - ημ α
ημ2α

=

σφα
2

130.Να αποδειχτεί ότι:
2

2

i) (συνa + συνβ) + (ημa - ημβ) = 4συν

ii) ημ

4

π
8

+ ημ

4


8

+ ημ

4


8

+ ημ

4

2

a +β
2


8

2

iii) ημ2ασφα + 2ημ α = 2
2

iν)

(συνα + ημα) - συν2α
2

(ημα + συνα) + συν2α

= εφα

131. Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης: συν33° συν12° - συν57° ημ12°
132.Να δειχθεί ότι:

i) εφ (45° - ω) =

συνω - ημω
συνω + ημω
2

β) εφ (α + β) εφ (α - β) =

2

εφ α - εφ β
2

2

1 - εφ α εφ β

132. Να δειχθεί ότι: συν44α - ημ44α = συν8α
133. Να αποδειχθούν οι ταυτότητες:
i)

ii)

ημ2x
1 - συν2x

ημ3α
ημα

-

= σφx

συν3α
συνα

=2

35

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
2

2

εφ 2α - εφ α

133.Δείξτε ότι:

2

2

1 - εφ 2αεφ α

= εφ3α . εφα

134.Να λυθούν οι εξισώσεις
i) ημx = ημ (2x + 20°)
ii) συν2x - 4συνx - 5 = 0
iii) συν2x = συν2x
iv) ημ2x = 2εφx
vi) συνx = 2ημ

x
+1
2

vi) 2συνx + 2συν2x = 1 +

3 , 270° < x < 360°

vii) ημ3x - συν3x =1
viii) ημ2x + συν2x =

2

135. Να αποδείξετε ότι:
α) συνx + συν (120° + x) + συν (240° + x) = 0
β) συν (α + β) ημ (α - β) = ημασυνα - ημβσυνβ
γ) (συνx - ημx) εφ (
2

π
+ x) = συνx + ημx
4

2

σφ 2α σφ α - 1
δ)
= σφ3α σφα
2
2
σφ α - σφ 2α

135.Αν α + β + γ = 90° να αποδειχθεί ότι:
α) εφα εφβ + εφβ εφγ + εφγ εφα = 1
β) σφα + σφβ + σφγ = σφα σφβ σφγ
136. Αν α + β = γ να δείξετε ότι:
εφγ - εφα - εφβ = εφα εφβ εφγ
137.Να λυθεί στο διάστημα [0, π] η εξίσωση:

36

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
2 ημ2x +

2 συν2x = 1

138. Αφού δείξετε ότι: ημ (2·18°) = συν (3·18°) να υπολογίσετε:
i) το ημ 18°, ii) το συν 18°, iii) το ημ 36°
139.Αν συνθ = -

1
π
και
< θ < π να υπολογιστούν το ημ2θ και η εφ2θ.
3
2

140.Αν 3συν2x + 5συνx - 2 = 0 και ημx > 0 να υπολογιστούν το ημ2x και το
συν2x.
141. Να λυθούν οι εξισώσεις:
i) συνx + συν2x + συν3x + συν4x = 0
ii) ημ2x - ημx = συν2x - συνx
iii) ημ (α + x) + ημ (α + 2x) + ημα = 0 όπου α γνωστή γωνία
iv) συν (α + x) + συν (α + 2x) + συνα = 0
v) εφ (α + x) εφ (α - x) =

1 - 2συν2α
1 + 2συν2α

142.Να αποδειχθεί ότι ημ4θ + συν4θ =

3

4

143.Να δείξετε ότι:
α) εφ (

β)

γ)

δ)

π
π
+ α) - εφ ( - α) = 2εφ2α
4
4

ημ2α
1 + συν2α

-

συνα
1 + συνα

1 + ημ2θ - συν2θ
1 + ημ2θ + συν2θ

α
2

= εφθ

1 + συν4α + συν2α
ημ4α + ημ2α

= εφ

συν4θ

= σφ2α

37

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
2

ε)

4σφα (σφ α - 1)
2

2

(1 + σφ α)

144.Να δείξετε ότι:
145. Αν α + β =

= ημ4α

ημ (x - y) + συν (x + y) = (ημx + συνx) (συνy - ημy)

1
π
και εφα =
να βρεθεί η εφβ.
3
4

146.Αν x - y = 60° και εφy =

2
να βρεθεί η εφx.
5

2 +1

147.Αν x, y  (0,

π
), εφx =
2

148.Αν 0 < ω, x <

2
3
π
π
15
και < y < 0, εφω = , εφx =
και εφy = ,
5
2
2
2
23

τότε x + y + ω =

2 -1

και εφy =

π
2
, να δείξετε ότι: x - y =
4
2

π
4

149. Να δείξετε ότι η παράσταση συν2x - 2συνα συνx συν (α + x) + συν2 (α + x)
είναι ανεξάρτητη του x.
150.Να δείξετε ότι :
συν (45° - x) συν (45° - y) - ημ (45° - x) ημ (45° - y) = ημ (x + y)
151. Να δείξετε ότι συν (α + β) συν (α - β) = συν2α + συν2β - 1
152. Να δείξετε ότι η παράσταση συν2x + συν2 (+ x) + συν2 (
- x)
3
3

είναι ανεξάρτητη του x.
153. Αν Α, Β, Γ γωνίες τριγώνου, εφΑ =

1
1
και εφΒ = , να δείξετε ότι
2
3

Γ = 135°.
154. Αν ημx + ημy = κ και συνx + συνy = λ, τότε:
2

α) να δείξετε ότι συν (x + y) =
β) για κ = -

2

κ +λ -2
2

2 και λ = 1 να βρείτε το άθροισμα x + y.

38

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
155. Αν συν (α + β) = συνασυνβ, τότε ημ2 (α + β) = (ημα + ημβ)2


2

156. Αν π < y <

25ημ2y + 5ημy - 12 = 0,

και

να υπολογιστούν οι

τριγωνομετρικοί αριθμοί ημ2y και συν2y.
157. Να δείξετε ότι

158. Να δείξετε ότι

159. Να δείξετε ότι

ημ4α + ημ2α

= εφ2α

1 + συν4α + συν2α

ημ2α

συνα

-

1 + συν2α 1 + συνα
σφα + 1
σφα - 1

160. Να δείξετε ότι ημ4

=

= εφ

α
2

συν2α
1 - ημ2α

3
π+ ημ4
+ ημ4
+ ημ4
=
2
16
16
16
16

161. Αν ημx - συνx = α, να βρεθεί το ημ2x και να δειχθεί ότι - 2  α 
162. Να δείξετε ότι: (ημα - ημβ)2 + (συνα + συνβ)2 = 4συν2

163.Αν

2

α+β
2

 π π
,
να αποδειξετε ότι :
 4 4 

α  -

συν2α + συν2α + συν2α - συν2α = 2

164.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ημ4χ+συν4χ.
ι) Να αποδείξετε ότι f(x)=1-

ιι) Να αποδείξετε ότι

1
2

1
2

ημ22χ.

≤f(x)≤1.

ιιι)Να λυθούν οι εξισώσεις f(x)=

ιν)Αν g(x)=ημ2x-

1
2

1
3

και f(x)=

5
8

.

να βρείτε τις συντεταγμένες των κοινών σημείων των γραφικών

παραστάσεων των f και g.

39

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
165. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ημχσυν3χ- ημ3χσυνχ, xεR.
ι)Να αποδείξετε ότι f(x)=

ημ4χ
.
4

ιι)Να λύσετε την εξίσωση f(x) + 3f

1
π
-χ = .
4
8

ιιι)Να βρείτε την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης g(x)=8f(x)-1.

40

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ
1. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x:
α) 1 + x – x4

ε) x 

1
x3

β)

γ)  2 x 2 

3x 4  2 x 2  

1
x   δ) x-2 + 5x

στ) x 2  x  5

2. Δίνονται τα πολυώνυμα Ρ(x)=x3-2x και Q(x)=x2-3x-1. Να βρεθούν:
i) P(x)+Q(x)
ii) P(x)-Q(x)
iii) P(x)Q(x)
3. Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(χ)=2χ3-3χ2+4χ-1
Να βρείτε:
α)το πολυώνυμο Q(x)=P(2x).
β)τον βαθμό του Q(x).
γ)τους όρους,τους συντελεστές και τον σταθερό όρο του Q(x).
4. Βρείτε για ποια λ  R το πολυώνυμο:
P(x) = (λ2 – 5λ + 4)x3 + (λ2 – 3λ + 2)x2 + λ2 – 1 είναι το μηδενικό.
5. Βρείτε για ποια λ  R το πολυώνυμο:
P(x) = (λ + 2)x3 + (λ2 +λ -2)x2 + λ2 – 4 είναι το μηδενικό.
6. Nα βρεθεί η τιμή του λ   για την οποία το πολυώνυμο Ρ(x)=(λ+2)x3-(λ2+λ2)x+λ2-4, είναι το μηδενικό πολυώνυμο

41

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
7.Να δειχθεί ότι το πολυώνυμο Ρ(χ)=(κ-2)χ2+(2λ+6)χ+κ+λ-3 είναι διάφορο του
μηδενικού.
8. Δείξτε ότι το πολυώνυμο P(x) = (κ + 5)x2 + (3λ + 6)x + κ – λ + 6 είναι διάφορο
του μηδενικού.
9. βρεθούν οι τιμές του λ  για τις οποίες τα πολυώνυμα Q(x)=λ2x3+(λ-2)x2+3
και Ρ(x)=(5λ-6)x3+(λ2-4)x+λ+1 είναι ίσα.
10. Βρείτε για ποια κ είναι ίσα τα πολυώνυμα:
P(x) = (κ2 – 5κ)x5 + 4x2 + κ και Q(x) = - 6x5 + κ2χ2 + (κ3 – 8)x + 2
11.Να βρεθεί για ποιές τιμές των κ,λ,μ είναι ίσα τα πολυώνυμα:
P(x)=λx2-(λ-κ)x+μ-2λ και Q(x)=(μ-λ)x2+4x+κ+λ.
12. Να βρείτε για τις διάφορες τιμές του λ  R το βαθμό του πολυωνύμου:
P(x) = (λ3 + 2λ2 – 3λ)x4 – (λ2 – λ)x2 + λ + 1
13.Oμοίως Ρ(χ)=(λ2-1)χ2+(λ2+λ)χ-λ-1
14. Δίνεται το Ρ(χ)=(λ3+λ2-6λ)χ2+(λ2+λ-6)χ-λ+2.
Να βρείτε το λ ώστε:
α)Το Ρ(χ) να είναι μηδενικού βαθμού.
β)να μην ορίζεται βαθμός για το Ρ(χ).
15.Να βρεθούν οι τιμές των λ,βεR ,για τις οποίες το πολυώνυμο
P(x)=(λ2-3λ) x4+(λ-β+1)x3+(β2-1)χ2+(λ+β)x έχει τον ελάχιστο δυνατό βαθμό.
16. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = (λ2 – 4)x4 + x3 – 5x2 + 6x +4λ + 6. Αν το
πολυώνυμο έχει ρίζα το 1, να βρεθεί ο βαθμός του και οι άλλες του ρίζες.
17. Να βρεθούν τα α, β  ώστε τα P(x) = x3 - x2 - 2αx + β και Q(x) = x3 + (α +
1)x2 - x - β + 1 να έχουν κοινή ρίζα το 1.
18. Δίνονται τα P(x) = 4x2 – κ και Q(x) = x2 + κx + λ,
42

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βρείτε τα κ, λ αν ο αριθμός 1 είναι κοινή τους ρίζα.
19. Δείξτε ότι για κάθε x  R το P(x) = (κ + 2)x2000 + (2κ2 + 1)x1999 + κ δεν έχει
ρίζα το p = 1.
20. Να δείξετε ότι αν το πολυώνυμο P(x) = 2αx3 + 2βx2 – 4x + β έχει ρίζα το 1, τότε
το πολυώνυμο

Q(x) = x4 + 2αx3 – 3β + 3 έχει ρίζα το – 1.

21. Να δείξετε ότι το πολυώνυμο P(x)=α2x4+2αx3+(α-1)x+2 δεν έχει ρίζα το -1 για
κάθε α   .
22.Αν για το πολυώνυμο P(x) είναι P(-1)=2, να δείξετε ότι το πολυώνυμο
Q(x)=P(x2-3x-5)+3P(x+4)+3xP(1-2x) έχει ρίζα το -1.
23. Να βρεθούν τα α, β, γ  έτσι ώστε το 2x2 + 4x + 5 να είναι ίσο με το
α(x + 2)(x +3) + βx + γ.
24. Να βρεθούν τα α, β, γ  έτσι ώστε το x4 - 2x3 + αx2 + βx + 4 να ισούται με το
τετράγωνο του x2 - x - γ.
25.Δίνεται το πολυώνυμο P(x)=2x3+7x2-5x-4
Na βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α,β,γ εR για τους οποίους το πολυώνυμο
P(x) παίρνει την μορφή:
Ρ(χ)=(αχ+β)(χ2+3χ+γ)
26. 60. Δίνεται το πολυώνυμο :
P(x)=x3+(λ2 +1)x2+(λ2-λ)x-λ2
Να βρείτε για ποιές τιμές του λ η αριθμητική τιμή του πολυωνύμου για χ=-2 είναι
ίση με 4.
27.Δίνεται το πολυώνυμο :
P(x)=-x3+αx2+βχ+4
Να βρείτε τους αριθμούς α,β ώστε να ισχύουν:
Ρ(-1)=10 και
28.Δίνεται το πολυώνυμο :

43

Ρ(2)=-2

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ρ(χ)=(χ-1)10-χ9+αχ+β
Να βρείτε τους αριθμούς α,β αν ο σταθερός όρος του Ρ(χ) είναι 6 και το άθροισμα
των συντελεστών του Ρ(χ) είναι 7.
29. Δίνεται το πολυώνυμο :
P(x)=x3+αx2-(β-2α)x+3α+4
Να βρείτε τους αριθμούς α,β ώστε το Ρ(χ) να έχει ρίζα το -1 και η τιμή του για χ=-2
να είναι -5.
30. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = x2 + x + 2. Βρείτε το λ  R έτσι ώστε: P(λ – 1) = 3
31. Δίνεται το πολυώνυμο :
P(x)=(λ+1)x3+λ2x2-(λ2+λ-1)x-λ2-1
Να βρείτε το λ ώστε το Ρ(χ) να έχει ρίζα το 2.
32.Δίνεται το πολυώνυμο
P(x)=(λ2-4)x4+(λ2-λ-2)x3-(4λ+1)x2+(λ+3)χ-3λ
Αν το Ρ(χ) είναι τρίτου βαθμού να βρείτε:
α)τον αριθμό λ
β)πολυώνυμο Q(x) για το οποίο να ισχύει: (χ+2)Q(x)=P(x)
33.Έστω τα πολυώνυμα P(x) = 2x2 – x + 1 και π(x) = 1 + x.
Να βρείτε τα i. P(π(x))

ii. π(3 – π(x + 1))

iii. π(π(x) – 1)

34.Να βρείτε τα πολυώνυμα P(x) για τα οποία ισχύουν:
i. (x – 5)P(x) = x3 – 10x2 + 31x – 30

ii. [P(x)]2 = 4x2 – 12x + 9

35. Να βρείτε πολυώνυμο P(x), αν γνωρίζουμε ότι:
ii. P(x + 1) = x2 – x + 2

i. P(2x – 1) = x – 1

36. Να βρείτε πολυώνυμο P(x) 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς 0, -2 και να
ισχύει P(-1)=3.

44

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
37. Να βρείτε πολυώνυμο P(x) για το οποίο ισχύει: [P(x)]2+2P(x)=4x2-1.
38.Να βρεθεί το πολυώνυμο 3ου βαθμού Ρ(x) τέτοιο ώστε P(x)-P(x-1)=3x2 για κάθε
xR.
39.Na αποδειχθεί ότι το πολυώνυμο P(x)=6x3-x2+1 δεν μπορεί να γραφεί ως
γινόμενο δύο πολυωνύμων με ένα παράγοντα το 3χ2-χ+1.
40. Να βρεθεί πολυώνυμο P(x) τέτοιο ώστε:
ι)P(x-1)=(x-1)2
ιι)P(x+1)=3x2-x.
41.Να βρείτε όλα τα πολυώνυμα δευτέρου βαθμού,ώστε να ισχύει :

P (x )

2

x P

1

x

και Ρ(1)=Ρ(-1)-6=1

42.Να βρείτε πολυώνυμο πρώτου βαθμού ώστε να ισχύει Ρ(Ρ(χ))+Ρ(χ)=12χ
43. Ο σταθερός όρος ενός πολυωνύμου Ρ(x) είναι 2, ενώ το άθροισμα των

συντελεστών του είναι 3. Να δειχθεί ότι το πολυώνυμο Q(x)= P P  P  x  -3 -2 -2x ,
έχει ως ρίζα τον αριθμό 1.
44. Να γίνουν οι διαιρέσεις :
α) (4x5 + 25x4 + 43x3 -17x2 - 38x -8) : (x +2)
β) (-4x4 + 9x2 + 2x -3) : (x2 -5x +6)
γ) (12x5 + 17x4 - 9x3 - 19x2 -3x + 2) : (3x +2)
δ) (3x5 - 4x4 - 20x3 + 10x2 + 17x -6) : (x2 +1)
ε) (2x5 + x4 - 7x3 -7x2 + x +2) : (2x - 1)
45. Να γίνουν οι διαιρέσεις :
α) (4x5 + 25x4 + 43x3 -17x2 - 38x -8) : (x +2)
β) (-4x4 + 9x2 + 2x -3) : (x2 -5x +6)

45

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ) (12x5 + 17x4 - 9x3 - 19x2 -3x + 2) : (3x +2)
δ) (3x5 - 4x4 - 20x3 + 10x2 + 17x -6) : (x2 +1)
ε) (2x5 + x4 - 7x3 -7x2 + x +2) : (2x - 1)
46. Να γίνουν οι παρακάτω διαιρέσεις και να γραφεί η ταυτότητα της διαίρεσης σε
κάθε περίπτωση:
i. (x5 + x4 – 1) : (x4 + x2 – 2)
ii. (x2 – x3 + 2x4 – x + 1) : (3 + x2 + x)
iii. x6 : (x + 1)2
47.Αν Ρ(χ)=χ3+2χ2+5χ+4 να κάνετε τη διαίρεση Ρ(2χ):( χ2-χ+2)
48.Να βρείτε πολυώνυμο Δ(χ),το οποίο όταν διαιρεθεί με το πολυώνυμο χ2-3 δίνει
πηλίκο χ2-4χ+1 και υπόλοιπο -3χ+2.
49.Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς κ,λ ώστε αν το πολυώνυμο
Ρ(χ)=χ4+1 διαιρεθεί με το πολυώνυμο Q(x)=x2+κχ+λ να αφήνει υπόλοιπο 0.
50.Δίνονται τα πολυώνυμα P(x)=x3-1 και Q(x)=x2+ax+β.
ι)Να γράψετε την ταυτότητα της ευκλείδιας διαίρεσης του P(x) με το Q(x).
ιι)Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α,β ώστε η παραπάνω διαίρεση να είναι
τέλεια.
51.Να προσδιορίσετε το πολυώνυμο Ρ(χ) που έχει τις ιδιότητες:

Ρ(0)=1

διαιρούμενο με το χ-α δίνει υπόλοιπο χ2-3χ+4

διαιρούμενο με το χ-β δίνει υπόλοιπο χ2-4χ+2

52. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου P(x) με το x – 3 είναι 1 και με
το x + 1 είναι – 3, να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του P(x) με το (x – 3)(x + 1)

46

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
53.Να αποδείξετε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης του Ρ(χ) με το χ2-α2 ισούται με
P(a) - P(-a)
2a

x+

P(a) + P(-a)
2

54.Αν το χ+α είναι παράγοντας του Ρ(χ)=χ3+αχ2+χ+β,να αποδείξετε ότι το χ+β είναι
παράγοντας του Ρ(χ).
55. Αν το x - α είναι παράγοντας των P(x), Φ(x) τότε θα είναι παράγοντας και του
αθροίσματος και της διαφοράς τους.
56.Το πολυώνυμο Ρ(χ) διαιρούμενο με το χ-α δίνει πηλίκο π1(χ) και διαιρούμενο με
το χ-β δίνει πηλίκο π2(χ).Να αποδείξετε ότι π1(β)= π2(α).
57. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης:
(4x2001 – x1821 + 7x1453 – 6) : (x + 1)
58. Να βρείτε το λ  R ώστε το υπόλοιπο της διαίρεσης:
(λ2x6 – 5x3 + 4λx – λ) : (x + 1) να είναι – 1.
59.Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = κ2x2 + 2(κ2 – 3κ + 2)x – 3(4κ + 7).
Να δείξετε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης P(x) : (x + 2) είναι ανεξάρτητο του κ.
60.Δίνεται το πολυώνυμο
Ρ(χ)=χ4+αχ2+(1-α)χ-2.
Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης του Ρ(χ) με το χ+2 είναι -6 ,να βρείτε το α.
61. Δίνεται το πολυώνυμο :
P(x)=x3+αx2+βx-α+1
62.Αν το Ρ(χ) έχει παράγοντα το χ-3 και το υπόλοιπο της διαίρεσης με το χ+2 είναι
-5,
να βρείτε τις τιμές των α,β.
63.To πολυώνυμο Q(x)=αχ3+(α+β)χ2-2(β+γ)χ+4γ-3δ είναι ίσο με το πηλίκο της
διαίρεσης του Ρ(χ)=χ4-2χ2+3χ-2 με το χ+2.Να βρείτε τις τιμές των α,β,γ,δ εR.

47

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

64. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = 4ημα x3 + 4συν2αx2 – 8x + 3..
Αν το P(x) έχει για παράγοντα το Q(x) = x – ημα να βρείτε τη γωνία α αν
γνωρίζουμε ότι α  (–π, π).
65. Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(χ)=χ100+αχ+β με α,βεR ,το οποίο έχει παράγοντα το
πολυώνυμο χ-1.
α)Να δείξετε ότι α+β=-1.
β)Να βρείτε τους α,β ώστε το πολυώνυμο να διαιρείται με το (χ-1)2
γ)Για α=-100 και β=99 να βρείτε το πηλίκο της διαίρεσης Ρ(χ):(χ-1)2
66. ‘Εστω πολυώνυμο Ρ(χ) το οποίο διαιρούμενο με το χ δίνει υπόλοιπο 2 και
διαιρούμενο με το χ-α δίνει πηλίκο χ2+5χ.
ι)Να δείξετε ότι Ρ(α)=2
ιι)Να δείξετε ότι Ρ(χ)=χ3+(5-α)χ2-5αχ+2
ιιι)Αν επιπλέον το Ρ(χ) διαιρούμενο με το χ-β δίνει πηλίκο χ2+χ-8,τότε:
α)Να δείξετε ότι Ρ(β)=2-8β
β)Να βρείτε τα α.β
γ)Να βρείτε το πολυώνυμο Ρ(χ)
67.Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο Ρ(χ) έχει παράγοντα το χ-5,τότε το πολυώνυμο
Ρ(2χ-3) έχει παράγοντα το χ-4.
68. Να βρείτε τα α, β  R ώστε τα x – 2 και x + 4 να είναι παράγοντες του
P(x) = x3 – αx2 – αx – βx + 24
69. Να βρείτε το α, β  R ώστε το P(x) = x4 + αx3 + x2 + βx + 6 να διαιρείται με το
Q(x) = x2 + 4x + 3.
70. Να βρείτε τα α, β  R ώστε το P(x) = x3 – (α + 1)x2 + βx – 1 να έχει παράγοντα
το x2 – 3x + 2

48

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
71. Να βρεθούν τα κ, λ  ώστε το P(x) = x4 + (κ - λ)x3 + 2κx2 = 5x +2 να έχει ρίζα
το 1 ,2 φορές.
72.Να βρείτε τους α,β R ώστε το πολυώνυμο P(x) = x 4 + (α -β)x3 +2αx2 -5x + 4 να
διαιρείται με τη μεγαλύτερη δύναμη του x1.
73.Δίνεται το P(x) = 5λx3 + 9(λ - 1)x2 -2(λ + 8)x + 4. Να δειχθεί ότι για κάθε λ η
P(x) = 0 έχει ρίζα το -2. Να βρεθούν δε οι τιμές του λ για τις οποίες η P(x) = 0 έχει
μία μόνο ρίζα.
74.Δίνονται τα πολυώνυμα Ρ(χ) και Q(x) έτσι ώστε η διαίρεση του Ρ(χ) με το χ-1
δίνει υπόλοιπο 3 και επιπλέον ισχύει Q(2x)=P(3x+4)+5x2+8x,να δείξετε ότι το χ+2
είναι παράγοντας του Q(x).
75.Αν τα υπόλοιπα των διαιρέσεων του πολυωνύμου Ρ(χ) με τα χ-α και χ-β είναι β,α
αντίστοιχα, να δείξετε ότι το πολυώνυμο Q(x)=P(P(x))-x έχει παράγοντες τα χ-α και
χ-β.
76.Με τη βοήθεια του σχήματος Horner να βρείτε τα πηλίκα και τα υπόλοιπα των
διαιρέσεων:
ι)(χ3-2χ2+5χ-6):(χ-2)
ιι) (2χ5-χ4+6χ2 -6):(χ+1)
ιιι)[6χ3-(2α+6α2)χ+3α2 ]:(χ-α)
ιν)(χ6-4χ5+χ2-2):(λχ+1) ,λεR .
77.Με τη βοήθεια του σχήματος Horner να βρείτε τα πηλίκα και τα υπόλοιπα των
διαιρέσεων:
3

2

α) -4x - 5x - x - 3 : x + 2

5

4

γ) 2x - x +

3
2

2

x -5 : x-

1
2

4

2

4

2

β) 5x - 2x + 5 : x - 2

δ) -6x + 3x - x + 1 : x +

2
3

78. Να βρείτε τις ακέραιες ρίζες των εξισώσεων:
i. 5x3 – 7x2 + 9x – 7 = 0
ii. 5x3 + 6x2 + 3x + 2 = 0
iii. – 2x3 – 5x2 – 3x – 2 = 0
79.Να λυθούν οι εξισώσεις :
α) 4x4 - 4x3 - 25x + x + 6 = 0

η) 2x4 - 3x3 - 4x2 + 3x + 2 = 0

β) x3 - 4x2 + x +6 = 0

θ) (x2 - 3x + 1)2 - 10(x2 -3x -3) -51 = 0

49

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ) 3x3 + x2 - 6x +8 = 0

ι) 6x4 + 10x3 -x2 +5x -2 = 0

δ) x3 + x2 - x -10 = 0

κ) 2 συν4x + 17συν2x -9 = 0

ε) 2x3 - 9x2 + 7x +6 = 0

λ) x4 + x3 - 31x2 - 25x + 150 = 0

ζ) x3 + 6x2 +12x +8 = 0

μ) x3 - 2x + 2x-1 + x-3 = 0

78. Να βρείτε τις ρητές ρίζες των εξισώσεων:
4

2

3

13x

3

α) 4x - 15x + 13x - 3 = 0
γ) 3x

2

13x

3

2

β) 9x - 27x - x + 3 = 0
0

4

3

2

δ) 3x - 2x - 18x + 6x + 27 = 0

79. Βρείτε τις τιμές του λ  R για τις οποίες η εξίσωση x3 + λx2 – 3x + 2 = 0 έχει
μια τουλάχιστον ακέραια ρίζα. Στη συνέχεια λύστε την εξίσωση για τη μεγαλύτερη
τιμή του λ που βρήκατε.
80. Να βρείτε τις τιμές του μ  Ζ για τις οποίες η εξίσωση x3 + μx2 +2 = 0 έχει μια
τουλάχιστον ακέραια ρίζα.
81. Να λυθούν οι εξισώσεις:

4

3

2

4

α) x + x - 31x - 25x + 150 = 0
4

3

2

3

γ) 2x - 15x + 34x - 15x - 18 = 0
4

3

3

2

β) 24x + 4x - 66x - x + 15 = 0
2

δ) 3x - 22x + 48x - 32 = 0

2

5

ε) 4x - 4x - 25x + x + 6 = 0

4

3

2

ζ) 2x - 11x + 14x - 2x + 12x + 9 = 0

82.Βρείτε τα σημεία τομής του άξονα xx΄ και της γραφικής παράστασης της
f(x) = x4 – x3 – x2 – 5x + 6

συνάρτησης

83. Να βρεθούν τα σημεία τομής των αξόνων και της γραφικής παράστασης της
συνάρτησης f με:
4

3

2

α) f(x) = x - x - x - 5x + 6
3

2

β) f(x) = x + 9x + 23x + 15
50

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
1

5

γ) f(x) = x +

2

6

4

x -

5

3
4

3

x -

3
8

4

2

x +

3

1
16

x+

1
32

2

δ) f(x) = x + 2x + 2x + 2x + x + (x + 1)

2

84.Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων
f(x) = 5x3 – 7

g(x) = 7x2 – 9x

και

85. Να βρεθούν τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f
και g, όταν:
4

3

2

α) f(x) = 3x + 10x - 1 και g(x) = 3x + 8x + 1

3

β) f(x) = x - x και g(x) = 2x + 2

86.Αν κ ακέραιος αριθμός να δειχθεί ότι η εξίσωση 5χ2ν+9κχ-1=0 δεν έχει ακέραιες
ρίζες.
87.Δίνεται η εξίσωση χ5-αχ3+βχ2+χ-1=0.Να βρεθούν οι αριθμοί α,β ώστε η εξίσωση
να έχει το ανώτερο δυνατό πλήθος ακεραίων ριζών.

 

88.Δίνεται το πολυώνυμο f x  ax3  β  1 x  2 όπου α, β πραγματικοί αριθμοί.
α. Αν το f(x) έχει ρίζα το -1 και το υπόλοιπο της διαίρεσης του f(x) με το x  2
είναι -4, να βρεθούν τα α, β.
β. Για a  1 και β  4
i.

Να γράψετε το πολυώνυμο f(x) ως γινόμενο παραγόντων.

ii.

Να λύσετε την εξίσωση f ημx  0

89. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = x4-ημ2θx3-2x + 2ημθ – 1.
Να βρείτε το θ  [ π,2π ] ώστε η P(x) : ( x+1 ) να δίνει υπόλοιπο υ = 1.
90. Δίνεται το πολυώνυμο:

3 + (συν
2 θ -2ημ θ)x
2
+ (ημθ)x
+ 2(0, ) .
P(x)= -x4 + (σ υνθ - ημθ)x
, θ
α) Αν το πολυώνυμο P(x) έχει ρίζα το 1 να βρείτε το θ
β) Για θ=


να λύσετε την εξίσωση P(x)=0.
2
51

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

91.Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(χ)=χ3+(α-2)χ2+(3-2α)χ-2β με α,βεR,το οποίο έχει ρίζα
τον αριθμό 2.
ι)Να βρείτε το β
ιι)Αν επιπλέον το Ρ(χ) έχει ρίζες ρ1<2<ρ2 και ρ1+ρ2=4,τότε:
α)Να βρείτε το α.
β)Να λύσετε την εξίσωση Ρ(χ)=0.
92.Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(χ)= χ3+αχ2+ημβχ+2+συνβ το οποίο έχει θετικούς
ακέραιους συντελεστές.
ι)Να δείξετε ότι Ρ(0)=2
ιι)Να δείξετε ότι Ρ(-3)Ρ(-4)Ρ(-5) 0
ιιι)Αν η εξίσωση Ρ(χ)=0 έχει ακέραια ρίζα ρ,τότε:
α)να βρείτε το ρ και το α
β)Να λύσετε την εξίσωση Ρ(χ)=0.
93. Να αποδειχθεί ότι το πολυώνυμο P(x) = 27x3 +26x2 + 9x -2 δεν έχει ρίζες της
μορφής ρ , όπου ρ θετικός ρητός και

ρ άρρητος.

94. Να βρεθεί, για τις διάφορες τιμές του x  R, το πρόσημο του πολυωνύμου P(x),
όπου:
3

2

α) P(x) = 2x - 5x + 4x - 1
3

3

2

β P(x) = x - x - 20x + 50 )

2

γ) P(x) = x + 10x - 2x - 20
95. Να λυθούν οι ανισώσεις:
i. x3 – 7x2 – 21 x + 27 ≤ 0
ii. x4 – x3 – 4x2 – 2x – 12 > 0
iii. x6 > 64
52

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
iv.x4 – 5x2 + 4 < 0
96. Να λυθούν οι ανισώσεις:
α) x3 +2x -3  0

β) x 4 -5x2 + 4 < 0

δ) x 4 -3x3 + 5x2 - 9x + 6  0 ε) x3 + 5x2 +3x - 9 < 0

γ) (x +2)3  8x2 +16x
ζ) x3 - 4x2 + x + 6 < 0

θ) 2x 4 - 9x3 +15x2 -11x +3  0 ι) x 4 - 6x3 +11x2 - 6x < 0
97.Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f(x) = 4x3 – 15x2 –
24x – 5 βρίσκεται πάνω από τον άξονα xx’.
98. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 4 - 6x3 +11x2 - 6x . Να βρείτε τα διαστήματα στα
οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται:
α) πάνω από τον άξονα x΄x

β) κάτω από τον άξονα x΄x.

99. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x) = 2x 4 +15x2 +3 και g(x) = 9x3 +11x . Να βρείτε τα
διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται:
α) πάνω από τη γραφική παράσταση της g β) κάτω από τη γραφική παράσταση της g
100. Να λυθούν οι ανισώσεις :
α) x4 + x3 - 7x2 - x + 6  0
β) x4 - 5x3 + 5x2 + 5x - 6  0
γ) 2x4 - 7x2 - 4  0
δ) 4x3 - 21x2 + 21x - 4 > 0
ε)

3x 2 1
2
x 2 3x 2
 2

x 1
x
x x

ζ) 8x4 - 14x3 - 69x2 - 14x + 8 > 0
101. Το πολυώνυμο Ρ(χ)=3χ3+αχ2-2χ+α+15 έχει παράγοντα το χ-2.
α)Να βρείτε το α

53

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
β)Να λύσετε την ανίσωση Ρ(χ) ≤0.
102. Δίνεται το πολυώνυμο :
P(x)=3x3+αx2-13x+β
Το Ρ(χ) έχει παράγοντα το χ+1,ενώ η διαίρεση του με το χ-2 αφήνει υπόλοιπο -24.
α)Να βρείτε τις τιμές των α,β.
β)Να λύσετε την ανίσωση Ρ(χ)<0
103.Δίνονται τα πολυώνυμα:
Ρ(χ)=3χ3+αχ2-(β+4)χ-17

και Q(x)=x3+(a-1)x2+βx-2.

Το Ρ(χ) διαιρούμενο με το χ-2 αφήνει υπόλοιπο -29,ενώ το Q(x) έχει παράγοντα το
χ-1.
α)Να βρείτε τις τιμές των α,β.
β)Να λύσετε την ανίσωση P(x)≥Q(x)
104. 73. Δίνεται πολυώνυμο Ρ(χ) τρίτου βαθμού για το οποιο ισχυει η σχεση:
(χ-π) Ρ(συνχ) –2χΡ(ημχ) = χ-2π, για κάθε χR, (1).
α. Να υπολογίσετε τα Ρ(0) και Ρ(1) .
β. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του Ρ(χ) με το χ2 - χ .
γ. Αν το πηλίκο της παραπάνω διαίρεσης είναι το 3χ - 1 να
λύσετε την ανίσωση Ρ(χ) < 3χ2 – χ
105.Το πολυώνυμο Ρ(χ)=χ3-(4λ +1)χ +2λ χ +8λ έχει παράγοντα το χ+1.
α)Να βρείτε το λ.
β)Να λύσετε την ανίσωση Ρ(χ)≤0
γ)Αν Ρ(χ) το πηλίκο της διαίρεσης του Ρ(χ) με το χ-4,να λύσετε την εξίσωση
π(συνθ)=2ημ2θ
106.Δίνεται το πολυώνυμπ Ρ(χ)=κχ3+λχ2+χ-1 το οποίο έχει παράγοντα το
πολυώνυμο χ2-1.
ι)Να βρεθούν οι αριθμοί κ,λ.
ιι)Να λυθεί η εξίσωση Ρ(χ)=0.
ιιι)Να λυθεί η ανίσωση ημαΡ(χ)≤Ρ(χ) ,με αε(0,π).
54

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
107.Έστω η πολυωνυμική συνάρτηση Ρ(χ)=2χ3+αχ2+βχ-2.
Αν η γραφική παράσταση της Ρ τ’εμνει τον αρνητικό ημιάξονα Οχ΄σε δύο σημεία με
ακέραιες τετμημένες:
ι)Να βρελιτε τα α,β.
ιι)Να βρείτε τα διαστήματα του χ που ηγραφική παράσταση της ρ δεν βρίσκεται πάνω
από τον άξονα χ΄χ.
108.Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(χ)=χ4-5χ3+αχ+β που διαιρείται ακριβώς με το
πολυώνυμο Q(x)=χ2+χ+1.
ι)Να δείξετε ότι α=-1 και β=5.
ιι)Να λύσετε τις εξισώσεις Ρ(χ)=0 και Ρ(συνχ+2)=0.
ιιι)Να βρείτε τα διαστήματα του χ στα οποία η γραφική παράσταση του Ρ(χ) βρίσκεται
πάνω από τον άξονα χ΄χ.
109. Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(χ)=4χ4-4χ3+7χ2+αχ+β, α,βεR, που ;otan διαιρεθεί με
το 4χ2-1 δίνει υπόλοιπο χ+3.
ι)Να βρείτε τους αριθμούς α,β.
ιι)Να λυθεί η ανίσωση Ρ(χ)≤χ+3
110. Να λυθούν οι εξισώσεις:

α) 3χ+2-

γ)

χ(3χ2 -8)
8
=2χχ-2
χ-2

β)

14
7
χ2 +χ+1
=4χ+1
χ2 -1 χ-1

2 χ+2 χ2 +2χ-1
2 3(χ+1)
=
δ) (χ+1) +
χ
χ
χ(χ+1)

χ2 -3χ+2 1-3χ2
2
=
2
χ
χ-1
χ -χ

111. Να λυθούν οι εξισώσεις:
2

α)

γ)

δ)

x - 3x + 2
x

x -1
2

x - 3x + 2

x+6
2

x - 3x + 2

+

-

+

2
2

x -x

2x - 2
2

x -x

2

=

=

3x - 1

2

β) x - x = 18 -

x -1

3(x - 1)
3

2

x - 2x - x + 2

1 - 3x
2

x - 4x + 3

=

3
2

-

3x + 5
2

x - 5x + 6

112. Να λυθούν οι εξισώσεις:
4

2

α) 2ημ x - 17συν x + 8 = 0
3

4

2

β) συν x - 4συν x + 3 = 0

2

γ) 2συν x - ημ x - 4συνx - 2 = 0

55

72
2

x -x

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
2

2

δ) 3εφ x

3

3

16εφ x

3

ε) εφ x

2

1+εφ x

2

2εφ x

2

εφ x

2

0

2

ζ) 2ημ x + 11συν x + 12ημx - 2 = 0
113. Να λυθούν οι εξισώσεις:
χ2 +4χ-5=4 β)

α)

25-χ2 -3=0 γ)

3χ+18=χ δ)

20-8χ-χ=0 ε) 2χ+13=χ+7

114 Να λυθούν οι εξισώσεις:

χ- 14-2χ=3

α)

3χ-χ+3=0

β)

χ+8- χ-4 =2

γ)

χ-5-3= χ-8

δ)

ε) 2χ-3- χ-2=1
115. Να λυθούν οι εξισώσεις:
9-χ2 - χ-5=2

α)

β)

1-χ2 + χ-1=χ γ)

1+4 χ =1+ χ δ)

12- χ =6- χ

116.Να λυθούν οι εξισώσεις:
α)
3

3

β)

9x - 2 = 3x - 2
3

γ) 16 - x = 4 - x

δ)

3

2

x + 9x = x + 3
3x - x + 1 = 1

ε) 8 - 7x - -x = 4 - 3x

ζ)

η) 11 - 2x - 2x + 2 = -1

θ) x + x + 5 = 7

ι)

κ)

x-8 + x-5 =3

ο)

3

2

2 x

2

6x

x -1 + x - 4 = x + 4

μ) 3x + 19 - x + 2 = x + 17

λ) 12 - x - x - 2 = 2
ν) x

x + 1 + x - 19 = 10

2

6x

ξ) 25 x

1

3

ρ)

x - 1 + 10 - x = 3

56

2

x

5
2

x+ x +5

37

-

7x

2

5
2

x- x +5

7(x

=6

2

1)

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

τ)

2x + 2

-

x+2

x+2
2x + 2

=

7

υ) 1 +

12

9

x

+4

x

x+9

=4

117.Να λυθούν οι εξισώσεις:
α)

4

1/2

β) (x

4 - x - 4 - x = 12

1/4

6(x

1)

1)

16

116.Να λυθούν οι ανισώσεις:

α)

δ)

χ-

χ+8

β)

0

χ-1

3
χ +3χ-6

3
χ +6χ-5 3χ
5
+
+
+2
2
χ+3 χ-3
χ -9

χ-4

ε)

0

+2χ

2
3χ -6χ+2
χ-2

-

2
χ

γ)

0
2

2
χ -3χ+2

χ+2

+

5
χ-3

>

4(χ-2)

+2

χ

-

χ-10
2
χ +2χ

2
χ -5χ+6
χ-1

117. Να λυθούν οι ανισώσεις:
2

α)

γ)

3x - 1
x -1

x+2
3x + 1

-

2

2

x - 3x + 2

2

x -x

2

1

2x - 1

x(2x - 1)

2

β) x +

x

x -2

2

δ) x +

2x - 1

2
2x + 3

1
2

2x + 7x + 6

- 4(x + 1)

118. Να λυθούν οι ανισώσεις:
α)

2χ-1< 9-3χ

ε)

χ+4

β)

1-χ

χ+3

γ)

2χ+1- χ+3

χ-3

γ)

χ2 +3χ-10

0

δ)

χ-3

χ-5

χ+7

119. Να λυθούν οι ανισώσεις:
α)

χ-6

3-χ

β)

χ2 -3χ

χ+5

δ)

2
-χ2 +9χ-8<χ -8χ

120. Να λυθούν οι ανισώσεις:

α) 2x - 3 < x - 1

β)

x -3 > x -5

57

γ)

2x + 2
2-x

< 2x + 1

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
2

δ) 3x - 1 < 9x - 4x + 3
θ)

2

x - 40x + 39

ε) 3 + x - 8 < 2x - 1

ζ) 3x

2

x

2

3x

2

x -1

121. Να λυθούν, για τις διάφορες τιμές του μR, οι ανισώσεις:
α) 2 + x < μ

β) 2 + x > μ .

122. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = αx3 +βx2 - 7x + α + 5 , για το οποίο γνωρίζουμε ότι
το υπόλοιπο της διαίρεσής του με το x είναι ίσο με 6 και ότι έχει ρίζα το 1.
α) Να βρείτε τις τιμές των α και β.
β) Για α = 1 και β = 0, να λύσετε:
i. την ανίσωση Ρ(x)  0 .
ii. την εξίσωση

Ρ(x) = x -1 .

123. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = x3 + α3x2 - α2x - α , με   R .
α) Να κάνετε τη διαίρεση P(x) : (x – α) και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.
β) Να βρείτε τις τιμές του α για τις οποίες το (x – α) διαιρεί το Ρ(x).
γ) Αν α = – 1, τότε:
i. Να λύσετε την ανίσωση Ρ(x)  0 .
ii. Να λύσετε την ανίσωση (x +1)Ρ(x)  0 .

58

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ
1.Να βρείτε για ποιές τιμές του αεR ,η συνάρτηση f(x)=(2a-5)x:
ι)ορίζεται σε όλο το R,
ιι)είναι εκθετική,
ιιι)είναι γνησίως αύξουσα στο R,
ιν)είναι γνησίως φθίνουσα στο R.
2.Na βρείτε για ποιές τιμές του λεR η συνάρτηση f(x)=(|λ|-3)χ:
ι)ορίζεται σε όλο το R,
ιι)είναι εκθετική,
ιιι)είναι γνησίως αύξουσα στο R,
ιν)είναι γνησίως φθίνουσα στο R.
3. Na βρείτε για ποιές τιμές του λεR η συνάρτηση f(x)=
ι)ορίζεται σε όλο το R,
ιι)είναι εκθετική,
ιιι)είναι γνησίως αύξουσα στο R,
ιν)είναι γνησίως φθίνουσα στο R.
4.Να προσδιορισθεί ο α  R ώστε η f x =
α) να ορίζεται σε όλο το R
β) να είναι γνησίως αύξουσα στο R
γ) να είναι γνησίως φθί νουσα στο R
δ) να είναι 1 -1

59

α -1
α +1

x

λ+1
5-λ

χ

:

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
2

5.Να προσδιορισθεί ο α  R ώστε η f x = 2α - 3α

x

α) να ορίζεται σε όλο το R
β) να είναι γνησίως αύξουσα στο R
γ) να είναι γνησίως φθί νουσα στο R
δ) να είναι 1 -1
6. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=e x .Δείξτε ότι για κάθε x,y  R ισχύουν:
α) f(x+y)=f(x) f(y)
β) f(x)=f(y) f(x-y)
Εστω η f(x)=e x . Αν x1 , x2 , x3 , ........, x

είναι διαδοχικοί όροι α.π. Δείξε

ότι οι αριθμοί f x1 , f x2 , f x3 , .........., f x

είναι διαδοχικοί όροι γ.π.

7. Αν η συνάρτηση f(x)=(-3λ2+12λ-8)χ με λεΖ,είναι γνησίως αύξουσα στο R να
υπολογίσετε την τιμή του λ.
8. Αν f και g δύο συναρτήσεις με f(x) =

1
2

x

-x

(α + α ) και g(x) =

1
2

x

-x

(α - α ) να

αποδείξετε ότι: f (x+y) = f (x)  f (y) + g(x)  g(y).
9. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:
i) f(x)=4x-1

ii) g(x)=4x-2

iii) h(x)=4x-2+1

10. Στο ίδιο σύστημα αξόνων να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις:
x

1
1
i) y=   και y=  
2
2

x

ii) y=3-x και y=3x+2-1

11. Να βρεθεί το α  R, αν οι αριθμοί – 12, 2α – 1 και 4α -1 – 2α – 2 είναι διαδοχικοί
όροι γεωμετρικής προόδου.
2

12. Να βρεθεί το x, αν οι αριθμοί 2 4 x , 5, 2 4

2

x

είναι διαδοχικοί όροι

αριθμητικής προόδου.
13.Να λυθούν οι εξισώσεις :
ι) 11

χ2 -3χ-4

-1=0

|χ|-6 1
χ
χ2
3χ-5 χ+2
- =0 ιιι) 6 6
ιι) 2
ιν) (3 +9)(2 -4 2)=0
=6
4

60

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
9. Να λυθούν οι εξισώσεις :
1

χ-5 χ+3
ι) 8
ιι)
=4

χ-3

16

2χ-1
=8

ιιι) 27

χ2 +2χ-1

=9

χ2 +4χ

ιν)

1
8

χ

3χ+5
=4 2

ιν)e6x=e4ex+1
14. Να λυθούν οι εξισώσεις :
χ+2 χ+3
χ-4
χ-1
χ χ+3
χ-1
2χ+1
ι) 2
+2
+48 2
+2 2
=1 ιι) 5 2 =2
-3 2 ιιι) 12 4
=32+2

ιν)2χ+23χ-1=48 ν)4χ+252χ-1=3200
15. Να λυθούν οι εξισώσεις :
ι)22χ-10.2χ+16=0 ιι)9χ-3.3χ-3=0 ιιι)9χ+1-36.3χ-1+3=0 ιν)3χ+1-28+9.3-χ=0
ιν)e2x+e=ex+ex+1 n)8x-5.4x-28.2x+32=0
16. Να λυθούν οι εξισώσεις :
ι)72.3χ-2=9.2χ+1 ιι)100.4χ-1=52χ+1-25 ιιι)9χ+1=2.4χ+1-6.32χ+1 ιν)2χ+2χ-1=24-χ-22-χ
ν)2χ+3.3χ+1=3χ+3-5.2χ+2
17. Να λυθούν οι εξισώσεις :

α)

3

2x 1

5

5

γ) 7

3

x 2 2x 1

2x

ε) 6

4

x

ζ) 3 16

2x 5

θ) 3

x 1

β) 9

5

x 1

x

2

δ)

x 8

27

x

x 2

x2 +1

x

5 36 η) 4

0

= α -1

στ) 4

2

2 81
3

α -1

x

27 3

x

x

χ+3

,α > 1

x 1

10 2
x 2

2

24

32

2

18.Να λυθούν οι εξισώσεις :
i) 2x - 5 2 x + 4 = 0 ii) 3x+1 – 28 + 9 3-x = 0
iii) 2x-2 – 3x-3 + 3x-4 = 0

iv) 4x - 3

x

1
2

= 3

x

61

1
2

- 22x-1

0

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
v) 9x-1 +

vi) 3χ-1 +

9 x1 - 10 = 0

3 x 1 - 108 = 0

19. Να λυθούν οι εξισώσεις :

χ2 +3χ
2
ι) (χ +χ-1)
=1

χ2 +3χ
χ2 -3χ
2
2
ιι) (χ -χ-1)
=(χ -χ-1)

20.Nα λυθούν οι ανισώσεις:

x2 13
16 ιι) 3

|x |-1
ι) 2

1
ν)
27

x2 +2x

1
27 ιιι)
5

x2 -x-6

1
>
9

x2 x

1
|x|-1 |x|
ιν) 8
>4
25

3
1 νιι)
5

|2x-3|-5
νι) 7

4x 2 9

1

21. Nα λυθούν οι ανισώσεις:

ι)

e

x2 -4x

e

3
1

ιν)

2x-3

3
x-8

9

1

1

x2
x
ιι) 2
16

1

|x| 9 |x|
ν) 3
9

x 3

27

1 ιιι) 4

1
8

x-2

x+3

1
32

x 1

2x-1
27 νιι) 2

8

2

22. Nα λυθούν οι ανισώσεις:
2x
ι) 2

x

5 2

x2 -7x+6
ιν) 3
<1

x

x

0 ιι) 9

4

ν) 4

x

2 3

x

6 2

8

x
x+1
+16
0 ιιι) 4 -5 2

3

0 νιι) 2

x

3 x
2

0

9

23. Nα λυθούν οι ανισώσεις:

x

x

ι) 3

6 3
1
2x
x
ιιι) 2 3
5 6

24.

x+3
x-1
ιι) 2
+15 3

2x
3 2

x+1

0

ιν) 6

+4

x+1

<10 9

x 2

3
x

x

2

Να λύσετε τις εξισώσεις:

x2 -7x+6

i. 3

x

< 1 ii. 5
x

x

2

v. 9 - 10 3 + 9 > 0

25

iii.

1

x 2 2x

1

7
x

x

vi. 16 - 5 4 + 4

62

iv. 4

0

x+1

x

-4 +4

x-2

> 196

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
25.Δίνεται η συνάρτηση f(x) = α2x +β για κάθε x  R και ,  R . Η γραφική
παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία Α(1,3) και Β(2,13).
α) Να αποδείξετε ότι α = 5 και β = – 7.
β) Να βρείτε το κοινό σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον
άξονα y΄y.
γ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο R.
δ) Να λύσετε την ανίσωση f (2x  31)  3 .
26.Δίνεται συνάρτηση αx : R  (0, +) με α38 < α24 ,   (0,1)  (1, ) .
α) Να προσδιορίσετε το είδος της μονοτονίας της συνάρτησης f αιτιολογώντας την
απάντησή σας.
x-1

β) Να λύσετε την ανίσωση 2

3x+5

1
< 
2

.

27.Όταν ένας ασθενής παίρνει μια δόση ενός φαρμάκου, τότε ο οργανισμός του το
μεταβολίζει έτσι ώστε η ποσότητά του να μειώνεται σύμφωνα με τη συνάρτηση
f (t)  q 0  t , t  0 όπου t ο χρόνος (σε ημέρες), η ποσότητα του φαρμάκου(σε mg)
και οι αριθμοί , q 0 είναι κατάλληλες θετικές σταθερές.
α) Να εξηγήσετε τι παριστάνει η σταθερά q 0 στο πλαίσιο του προβλήματος και να
αιτιολογήσετε γιατί ισχύει 0 < α < 1.
β) Υποθέτουμε τώρα ότι μία ημέρα μετά τη λήψη του φαρμάκου, η ποσότητά του στον
οργανισμό του ασθενούς έχει υποδιπλασιαστεί.
i. Να αποδείξετε ότι  

1
.
2

ii. Να μεταφέρετε στην κόλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών
της
συνάρτησης f , εκφράζοντας τις τιμές f (t) συναρτήσει της αρχικής τιμής q 0 .
t
f(t)

0

1

q0

q0
2

2

3

4

5

6

7

8

1
και ότι η ποσότητα του φαρμάκου που παραμένει
2

γ) Υποθέτουμε τώρα ότι  

στον οργανισμό στο τέλος της 4ης ημέρας είναι 25 mg.
i. Να υπολογίσετε την ποσότητα της δόσης που πήρε ο ασθενής.
(Μονάδες 5)
ii. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο διάστημα [0,6].
28.Να λυθούν τα συστήματα:

ι)

x

2

x

3 2

y

3

y

2 3

13
6

ιι)

x

y

2

3

1

4

9

7

x

y

63

ιιι)

x y+1
3 5 -2
=59
5

x+1

y

+2 =133

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
x y 3
ιν) x
y
2

3

288

ν) y
x

x 2 7 x 12
y

1

6

νι)

x

2

2

y

y

3 =108

x

3 =72

29. Να λυθούν τα παρακάτω συστήματα:

γ)

y +1

x

3 5 -2

α)

5

x +1

x

2

ε)

x
4

x

4

y

y

= 59

+ 2 = 133
y

128

2y

3

y

16

4

3

x

3

9

β)

δ)

στ)

9

x-1

2

2y+3

= 27 3

y-x

=4

2-3x

x

3 = 5y
x

5 = 3y
y

x =y
x=y

x

2

30.’Ενας βιολόγος μελετώντας την ανάπτυξη ενός είδους βακτηριδίων παρατηρεί
ότι:

2 ώρες μετά την έναρξη της παρατήρησης τα βακτηρίδια ήταν 400

4 ώρες μετά την έναρξη της παρατήρησης τα βακτηρίδια ήταν 3200.

Αν ο τύπος που δίνει τον αριθμό των βακτηριδίων είναι:
P(t)=P02kt
όπου P(t) ο αριθμός των βακτηριδίων σε χρόνο t(σε ώρες),Ρ0 ο αρχικός αριθμός και
κ σταθερά που έξαρτάται από το είδος των βακτηριδίων,τότε να βρείτε :
ι)τη σταθερά κ
ιι)τον αρχικό αριθμό των βακτηριδίων
ιιι)σε πόσα λεπτά ο αρχικός αριθμός των βακτηριδίων είχε διπλασιαστεί.
31. Αν η ημιζωή ενός ραδιενεργού υλικού είναι 10 έτη, δείξε ότι η
t

συνάρτηση που εκφράζει την εκθετική απόσβεση είναι Q t

Qo 2

10

32. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, ο μισός πληθυσμός των μυγών πέθαινε κάθε
3 μέρες. Αν αρχικά ο πληθυσμός τους ήταν 1 εκατομμύριο και η συνάρτηση που
περιγράφει τη μείωσή τους είναι η P(t)=Po2-ct , όπου c σταθερά, να βρεθεί ο αριθμός
των επιζώντων μυγών μετά από:
i) 15 μέρες,
ii) 3 βδομάδες.
64

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
33. Σ’ ένα ασθενή με υψηλό πυρετό χορηγείται ένα αντιπυρετικό φάρμακο. Η
θερμοκρασία (πυρετός) Θ(t) του ασθενούς t ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου
t

1
δίνεται από τον τύπο Θ(t)=36+4   σε βαθμούς Κελσίου.
2
α) Να βρείτε πόσο πυρετό είχε ο ασθενής τη στιγμή που του χορηγήθηκε το
φάρμακο.
β) Να βρείτε σε πόσες ώρες η θερμοκρασία του ασθενούς θα πάρει φυσιολογική τιμή
(36,5oC).
γ) Αν η επίδραση του αντιπυρετικού διαρκεί 4 ώρες πόση θα είναι η θερμοκρασία του
ασθενούς μόλις σταματήσει η επίδραση του φαρμάκου.
34. Έστω Q(t) η τιμή ενός προϊόντος (σε εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές), t έτη
μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Η αρχική τιμή του προϊόντος ήταν
300000 δραχμές, ενώ μετά από 6 μήνες η τιμή του είχε μειωθεί στο μισό της
αρχικής του τιμής.
Αν είναι γνωστό ότι ισχύει: lnQ(t) = αt + β t ≥ 0 όπου α, β  R, τότε:
α. Να δείξετε ότι Q(t) = 3 . 4-t για t ≥ 0.
β. Να βρείτε σε πόσο χρόνο η τιμή του προϊόντος θα γίνει ίση με

1
της αρχικής του
16

τιμής.
γ. Να βρείτε τον ελάχιστο χρόνο για τον οποίο η τιμή του προϊόντος δεν υπερβαίνει
το

1
της αρχικής του τιμής.
9

35.Σε μια περιοχή της ευρωπαϊκής ένωσης λόγω των μέτρων που πάρθηκαν ο
πληθυσμός των αγροτών (σε χιλιάδες) μειώνεται σύμφωνα με τον νόμο της
εκθετικής μεταβολής Q(t)  Q0  ect . Ο αρχικός πληθυσμός ήταν 8 χιλιάδες αγρότες
και μετά από δύο χρόνια έμεινε ο μισός.
α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση που δίνει τον πληθυσμό των αγροτών μετά από t
χρόνια είναι: Q(t)  8  e

t
 ln 2
2

.

β) Ποιος θα είναι ο πληθυσμός των αγροτών ύστερα από τέσσερα χρόνια; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
γ) Πόσος χρόνος θα έχει περάσει όταν ο αγροτικός πληθυσμός της περιοχής θα
έχει μειωθεί στους χίλιους αγρότες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
36. Να υπολογισθεί ο x όταν ισχύει:
α) log x 27  3

β) log x 5 

1
4

γ) l og 8
x

65

3

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

37. Να υπολογισθεί ο x όταν ισχύει:
α) 5 x  4

β) lnx=3

γ) log x 4  x
δ) log x 2x  2
38. Να βρεθεί ο x αν ισχύει:
i. og2x

3 ii. og2

v. ogx

2

1

16

x iii. ogx

32

vi. nx

4 iv. og x

81

e

β)

1
2

1

log 16

3

1

log 8

4

1

vii. nx

39. Να δείξετε ότι:
1
1
1
α. log25+ log8+ log32=1+log2
2
3
5
40. Να δείξετε ότι:
α) 2log 2 3log 3 log 12

4

2

3

x

viii. 5

2

β. 3log2+log5-log4=1

2log 3

log 81

3log 2

log 3

41. Να αποδείξετε ότι:
i. log2 + log4 + log8 = 6log2

ii. log16 + log 2 - log8 - log2 =

iii. ln2 + ln4 - lnl - ln2 = 6ln2 - 1

iv.

3

2

1
3

log8 +

1
2

1

log4 +

5

log10 =

1
2

log2

5log4 + 1
5

42. Να δείξετε ότι: l og6 12 + 6 3 + 2log6 3 - 3 = 2
log3 8 log3 2

43. Να δείξετε ότι: 3

4
ν

44. Αν α>0, 0<β  1 και μ  0 δείξτε ότι og μ α =
β

45. Αν 0<α  1 και

μ

logβ α

ν

x = log α α, y = logαα2, ω = logα α4
2

xyω=x+y+ω =2.
46. Αν l ogαβ = logβ γ logγ α

α=β ή αβ=1

47. Να υπολογισθεί το άθροισμα
2

3

4

ν

S = log2 + log2 + log2 + log2 + .... + log2

66

δείξτε ότι

7

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
48. Δείξτε ότι:
α) l og ν β =
α

1
ν

logαβ όπου α,β>0, α  1 και ν  R *

β) l ogαβ + log 2 β + log β + log 4 β + ........... = logαβ
α

a

3

2

α

49. Δείξε ότι: l og2 3 log3 4 log4 5 log5 6 log6 7 log7 8 = 3
50. Αν α,β>0 δείξτε ότι
51. Αν logα

γ
αβ

logα + logβ

log

2

α +β
2

.

+ 1 = 0 δείξε ότι β=γ.

52. Αν x, ψ, z    εφαρμόστε όλες τις δυνατές ιδιότητες των λογαρίθμων
3x

α. log 3x
3
2x

3
x ψ
β. log
3
4 xψ

γ. log

34 2
5x
ψ z
2 2 2
7ψ x ψz

2 3
53. Αν log(x ψ )=a και logx-logψ=β να βρεθούν οι logx και logψ συναρτήσει των

α, β.
54. Αν α > 1 και β > 1 να υπολογισθεί η τιμή της παράστασης
2
2
2
2
ψ=log(a -1)+log(β -1)-log[(αβ+1) -(α+β) ]

55. Αν log2=α και log3=β να υπολογισθούν συναρτήσει των α, β οι λογάριθμοι των
αριθμών 4, 5, 6, 12, 15, 30, 36,

72
50

.

ν(ν-1)
β
56. Σε Α.Π. είναι α =loga και α =logβ με α, β > 0. Να δείξετε ότι Sν =log
1
2
ν(ν-3)
α

57. Αν α, β, γ  * με β 1 και αβ 1 να δείξετε ότι log

logβ γ

αβ γ= 1+log α .
β

58. Αν α, β > 0, α, β 1 να δείξετε ότι

logα x logβx
.
=
logα ψ logβψ

1
59. Αν α, β, x > 0 και β, x 1 να δείξετε ότι log 2 αlog 2β= logxα .
β
x
4

67

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
60.Αν

α,β,x  * με

α1,β1

και

αβ1

να

δείξετε

2
logαx+logβx=logαβ(1+logβα) logαβx .
61. Να δείξετε ότι log 3 log 4....log 8=3 .
2
3
7
x+ψ 1
2 2
62. Αν x, ψ > 0 και x +ψ =7ψx να δείξετε ότι logα
= (logαx++logαψ) .
3
2

63. Να λυθούν οι εξισώσεις
2
α) 2(logx 8) +logx 64+logx 8=9

β) logx 3 625-logx 125+

2
γ) logx 1000=(logx 10) +2 .

1
6

=0

64. Να λυθούν οι εξισώσεις
α. log(x-2)+log(x-1)=log(2x+8)
γ. log(x-9)+2log 2x-1=2

β. log(x-6)+log(x-7)=1-log5
δ. 2logx=log(x+

2
ε. 2log(2x-1)-log(3x-2x )=log(4x-3)-logx

11
10

)+1

65. Να λυθούν οι εξισώσεις:
i) log[log( 2 x 2  x  11)]  0 ii)

1
log( x  2)  log x  3  1  log 3
2

iii) ln x 2  2e 2  1  ln( x) iv) ln( x  2e)  ln( x  e)  2 ln 2  2

 

v) log x 2  1  2 log 5x  2 vi) ln x  1  ln 2

2
vii) log( 4 x  1)  2 log 2  log x  1 viii) ln x  ln(1  x)  ln( x  2)  ln 24

66. Να λυθούν οι εξισώσεις:
i. ln ( x + 1 ) + ln ( x – 2 ) = ln 4 ii. 2 log x – log ( x + 6 ) = log 3
iii. log ( 1 + x ) = 1 + log ( 1 – x ) iv. 2 log(2x– 1) - log(3x-2x2)=log(4x-3) – logx
vi. ln x  ln x
2

2

68

ότι

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
67. Να λυθούν οι εξισώσεις
α. log(x-2)+log(x-1)=log(2x+8)

β. log(x-6)+log(x-7)=1-log5

γ. log(x-9)+2log 2x-1=2

δ. 2logx=log(x+

2
ε. 2log(2x-1)-log(3x-2x )=log(4x-3)-logx

11
10

)+1

68. Να λυθεί η εξίσωση: (lnx)3 – 2 (lnx)2 – 5 lnx + 6 = 0.
69. Nα λυθεί η εξίσωση: 2(logx)2 + logx2 = 4
70. Να λυθούν οι εξισώσεις

2x-2
x-1
+7)=2+log (3 +1)
α. log (3
2
2
x
x
x-1
γ. log(2 +2×3 )+log81=xlog(3
+1)

x
β. log(3 +2)=2xlog3

71. Να λυθούν οι εξισώσεις:
x+3

i. 2

x +2

vi 6

x

2x+1

= 5 ii. 2 = 3
2x

=2 3

x

iii. 11 = 17
vii 15

x+1

x

iv. 7

2 x +1

=4

x

1-x

v. 2

-5

x +2

=0

2x

=5 3

72. Να λυθεί η εξίσωση: ln αx = ln(αx) .
73. Να λυθούν οι εξισώσεις
logx 2
α. 10x
=x x

β.

log x
x
=10

74. Να λυθούν οι εξισώσεις
α. log x log x=2
3
9

β. log

2

x log x log
x log x=54
2
4
2 2

75. Να λυθούν οι εξισώσεις
2
α. log (log x)=log (log x) β log[log(2x +x-2)]=0 . γ. log[log(3x-5)]=0
2
2
4
4

76.Για ποιες τιμές του α  

2
η εξίσωση log[log(2x +x-2)]=0 έχει ρίζες

πραγματικές και άνισες;

69

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
log 3
77. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό 100
.
2logx
logx
log 3
β. Να λύσετε την εξίσωση: 3
-2 3
-100
=0 .

78. Αν σε μια αριθμητική πρόοδο (αν) ο πρώτος όρος είναι a =log 3 και ο δεύτερος
1
3
όρος της είναι a =log 81 .
2
3
α. Να βρείτε την διαφορά ω της αριθμητικής προόδου.

log x3
log x2
log x
β. Να λύσετε την εξίσωση: 3 ω -9 3 ω -9 3 ω +81=0
logx log3
79. i. Να αποδείξετε ότι: 3
=x
logx
log3
ii. Να λύσετε την εξίσωση: 3
=54-x

80.Να λυθούν οι εξισώσεις:
2 2
ι) log x

10 log x

4

0

2
ιι) log x-logx-2=0

ιιι) log2x+3log x-1=0

3 2
2 2
ιν) log x -2log x -6logx+20=0

81. Να λυθούν οι εξισώσεις:
ι)

logx+1
2
4
=
logx logx+2 log2x+2logx

ιιι)

1

ln2x+lnx2

=1-

ιι) 1-

logx2 -10 20-logx
=
logx3
logx2

lnx2
ln(xe2 )

82.Να βρείτε τον θετικό αριθμό x ώστε να ισχύει:
3
5
2ν-1
2
logx+logx +logx +...+logx
=2 ν .
83.Δίνεται η εξίσωση x 2  2 log   x  4  0 (1) η οποία έχει δύο ρίζες

1 , 2 .
α) Να προσδιορίσετε το α  R ώστε 12   22  8
β) Δείξτε ότι για τις τιμές του α που προσδιορίσατε στο (α) ερώτημα η
(1) έχει μια διπλή ρίζα την οποία να προσδιορίσετε.

70

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
84. Να λυθούν οι ανισώσεις:
2
ι) log (x-1)<log 3 ιι) log (x -2)>log 7
2
2
1
1
3
3

ιιι)log5(3-x)≤0

ιν)log5(x+7)≤log5(3-x)

ν)log(|x|+2)-log(6-|x|)>0.
85. Να λυθούν οι ανισώσεις:
ι)log(x+3x)≤1
. x

ιι)log3+log(x+2)≤2log6

. x

ιν)log(2 5 +5 4 )≥x+log7

ιιι)2lnx≥ln(x-2)+ln(x+6)

2

ν)log x-2logx-3>0.

86. Να λυθούν οι ανισώσεις
ι) log[log

5x+3
5-2x

]>0

ιι) log[log

x+5
x-8

]<0

87. Να λυθούν οι ανισώσεις:
2
ι) log x

vi)

4 ιι)ln2x<2lnx ιιι)log3x-log2x<0 ιν)log2x≤logx4 v)

logx-2
logx

logx-1
vii)xlogx≤10
logx+3

viii)xlnx≤

2lnx-1
lnx

1

e3
x

88.Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:
ι)f(x)=log(2x-6)

ιιι)f(x)=log(x2-9)

ιι)f(x)=ln(15-3x)

ν)f(x)=log(2x3+3x2-11x-6)

νι)f(x)=ln(-x3+7x+6

ιν)f(x)=ln(x2+2x-8)

νιι)f(x)=log(4x-10.2x+16)

νιιι)f(x)=ln(4.9x+3.16x-7.12x)
2
89. Να προσδιορισθεί ο α> 0 ώστε η εξίσωση x - 2x + logα = 0 να έχει

δύο ρίζες.
90. Να λυθούν τα συστήματα
α.

logx+logψ=3
3
4
logx -logψ =2

β.

2x=ψ+log3
log27=x+ψ

91. Να λυθούν τα συστήματα
α.

2
x +ψ=12
logψx+logx ψ=2

β.

log xlog (x+ψ)=-1
9
3
log x-log (ψ-x)=0
3
9

71

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

92.Να λυθεί το σύστημα

2α 4β = 32

logβ - logα = log2

logψ logx
93. i. Να αποδείξετε ότι x
με x, ψ > 0

ii. Να λύσετε το σύστημα:

logψ logx
x

=20
log xψ=1

2
iii. Αν οι λύσεις του (ii) είναι ρίζες της εξίσωσης: log[log(x +xlogθ-110)]=0 να

βρείτε το θ  * .
94. Να λυθούν τα συστήματα

α.

γ.

log3
log5
(3x)
=(5ψ)

β.

logx logψ
5
=3

4x
5logψ =25
logψ
ψ x+2 =104

logψ logx
x

=200
1
ψ x
[(logx) (logψ) ] =1024
ψ

95. Να εξετασθεί αν είναι άρτιες ή περιττές οι συναρτήσεις:
i.

f(x) = log

9-x

2

9+x

2

2

ii. g(x) = ln( x + 1 - x) .

2x
96. Δίνεται η συνάρτηση f (x)  ln(e  e)  1 .

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f.
β) Να λύσετε την εξίσωση f (x)  0 .
2
97. Δίνονται οι συναρτήσεις f (x)  ln(x  4) και g(x)  ln x  ln 4 .

α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g.
β) Να λύσετε την εξίσωση f (x)  g(x) .
98. Δίνεται η συνάρτηση f (x)  ln(4  x  1) .
α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f.
β) Να λύσετε την εξίσωση f (x)  0 .
99. Δίνεται η συνάρτηση f (x)  ln(x  1) .
α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f. (Μονάδες 8)
72

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
β) Να βρείτε τα σημεία τομής (αν υπάρχουν) της γραφικής παράστασης της
συνάρτησης f με
τους άξονες x΄x και y΄y .
γ) Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση f μετατοπίζοντας κατάλληλα τη γραφική
παράσταση της y  ln x .
100. Δίνεται το πολυώνυμο P(x)  x 3  x 2  x  6 , με ,  R .
α) Να υπολογίσετε τις τιμές των α και β ώστε το πολυώνυμο Ρ(x) να έχει παράγοντα
το x +1 και η αριθμητική τιμή του για x = 2 να είναι ίση με 12.
β) Για α = – 2 και β = 3
i. Να γράψετε την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης του πολυωνύμου Ρ(x) με το
x – 2.
ii. Να λύσετε την ανίσωση (x)  x  14 .
iii. Να λύσετε την ανίσωση P(ln x)   ln x  14 .
101. Δίνονται οι συναρτήσεις f (x)  ln(ex  1) και f (x)  ln(x 2 )
α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g.
β) Να λύσετε τις ανισώσεις f (x) > 0 και g (x) < 0.

2
e
e 1 .

γ) Να συγκρίνετε τους αριθμούς f (ln 3) και g   (Μονάδες 6)
δ) Να λύσετε την εξίσωση f (2x)  f (x)  g

102. Δίνεται η συνάρτηση f (x)  log(x  2) .
α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f.
β) Να υπολογίσετε τον αριθμό 100log

6

.

γ) Να λύσετε την εξίσωση 4  4f (x)  9  2f (x)  100log
103. Δίνεται η συνάρτηση f για την οποία ισχύει
Α) Να αποδειχθεί ότι ο τύπος της f είναι

6

e

4  0.

1
1
f  x lne2 ln ln2
2
2

f  x   ln e2x  1

 e2x  1

και να βρεθεί το

πεδίο ορισμού της
Β) για ποια τιμή του xεR η γραφική παράσταση της
Γ) Να λυθεί η ανίσωση f(x)≤x.

 

 7-x 
.
7+x

104. Δίνεται η συνάρτηση f x = ln 
Α) να βρεθεί το πεδίο ορισμού της

73

f x

τέμνει τον άξονα xx΄

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Β) Να λυθεί η εξίσωση f x = 0

   

Γ) Να δείξετε ότι f x + f -x = 0 .

1

5

 

Δ) Να συγκρίνεται τους αριθμούς f 0 και f 

 

105. Δίνεται η συνάρτηση f x = ln 3e

2x

x

-e -2

Α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της
Β) Να λυθει η εξίσωση f(x)=3x.

 

106. Δίνεται η συνάρτηση f x =

x + 2x - 1 + 2

log 2x - 1 - 1

.

Α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x).
Β) Να λυθεί η ανίσωση f(x)<0.
107.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

a -1

x

5

α)Να βρείτε τις τιμές του αεR ,για τις οποίες η συνάρτηση f είναι αύξουσα.
β)Αν α=11,να λύσετε την εξίσωση:
f(x)+f(x+1)=6
108.Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=3x-3x+a-2x+2-2x-1 διέρχεται από το
σημείο Α(3,-12).Να βρείτε :
α)την τιμή του α,
β)τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης με τον άξονα χχ’.
109.Το πολυώνυμο :
λ+ 1 2
2λ-1 3
λ
φ(χ)= χ + 5
χ - 2 3 2 χ + 25 χ - 1 έχει παράγοντα το χ-1.
4

α)Να βρείτε την τιμή του λ,

74

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
β)Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της φ βρίσκεται πάνω
από τον χχ’.
110.Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(χ)=2λχ3+3χ2-18χ+2

4λ-2λ+1.Η διαίρεση με το χ+1

αφήνει υπόλοιπο 23.
α)Να βείτε την τιμή του λ,
β)Να λύσετε την εξίσωση Ρ(χ)=-7χ+10

(1)

γ)Αν α είναι η μικρότερη ρίζα και β η μεγαλύτερη ρίζα της εξίσωσης (1),να λύσετε το
σύστημα:
2
(β-α)3χ -(4β) 3 5χ-y =25
3x 5y a 5x

24 5y

111.Δίνεται ο αριθμός α=ln(100)log(e4).
a)να βρείτε τον αριθμό α,
β)Να λύσετε την εξίσωση:
ασυν2χ=eln18-2ln3
112. Δίνεται η συνάρτηση:

f(x) = log

6-x
6+x

α)Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f,
β)Να υπολογίσετε το άθροισμα f(2)+f(4),
γ)Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.
113. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης
11 - x
a
f(x) = x log
11 + x

διέρχεται από το σημείο Μ(9,-272).
α)Να βρείτε την τιμή του α,
β)Να βρείτε το πεδίο ορισμού,

75

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ)Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.
114.Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=olg(x+1)+a τέμνει τον άξονα χχ’ στο
σημείο με τετμημένη 9.
α)Να βρείτε τον αριθμό α,
β)Να βρείτε σε ποιό σημείο τέμνει τον άξονα yy’ η γραφική παράσταση της
συνάρτησης f.
115.Δίνεται η συνάρτηση:
f(x)=log[log(x+10)]
a)Να βρείτε το πεδίο ορισμού,
β) Να βρείτε σε ποιό σημείο τέμνει τον άξονα yy’ η γραφική παράσταση της
συνάρτησης f.
γ)Να λύσετε την ανίσωση f(x)≥0
116.Δίνεται η συνάρτηση:
f(x)=log[log(x+10)]
a)Να βρείτε το πεδίο ορισμού,
β) Να βρείτε σε ποιό σημείο τέμνει τον άξονα yy’ η γραφική παράσταση της
συνάρτησης f.
γ)Να λύσετε την ανίσωση f(x)≥0
117.Δίνονται οι συναρτήσεις:
f(x)=ln(e2x-2ex+3) και g(x)=ln3+ln(ex-1)
a) Να βρείτε το πεδίο ορισμού των f,g,
β) Nα λύσετε την εξίοσωση f(x)=g(x)
γ)Να λύσετε την ανίσωση f(x)>2g(x)
118.Δίνεται η συνάρτηση:
f(x)=a(logx)4+8(logx)2log(100x)
για την οποία ισχύει f(10)=25.

76

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
α)Να βρείτε το πεδίο ορισμού και την τιμή του α,
β)Να λύσετε την εξίσωση f(x)=0.
119.Δίνεται η συνάρτηση:
e2x -1
ex +5

f(x) = ln

a)Να βρείτε το πεδίο ορισμού,
β) Να λύσετε την εξίσωση f(x)=ln2,
γ) Να λύσετε την ανίσωση f(x)>0
120. Δίνεται η συνάρτηση:

f(x) = ln

3-x
3+x

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού,
β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.
γ)Να συγκρίνετε τους αριθμούς f(0) και f

1
3

δ)Να λύσετε την εξίσωση f(x)+f(x+1)=0
121.Oι αριθμοί: log(3 2x-1) , log(4 2x-1) , log(8 2x-2) με τη σειρά που
δίνονται είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.
α)Να βρείτε την τιμή του χ,
β)Αν οτέταρτος όρος της παραπάνω προόδου είναι –log2,να βρείτε τον πρώτο όρο
της προόδου.
122. Δίνεται η συνάρτηση:
f(x) =

logx + 1
logx - 1

a)Να βρείτε το πεδίο ορισμού,
β)Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης με τον άξονα χχ’,
γ)Να λύσετε την ανίσωση f(x)≥2,
77

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
δ)Να αποδείξετε ότι f(x) f

1
x

1,

δ)Να λύσετε την εξίσωση εφ2ω+ f( 10 ) =0
123. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = ℓog(x2-8x+17)
Να βρείτε το πεδίο ορισμού της .
Να αποδείξετε ότι f(2) = f(1)- ℓog2
Να λύσετε την ανίσωση f(x)  f(2).
124. Για ποιες τιμές του θ  IR η ανίσωση : x2-2(1+ℓogθ)x +5 - ℓog2θ  0 αληθεύει
για κάθε x IR ;
125. Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f (x) = x + ln(e x — 3).
Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της.
Να συγκρίνετε τους αριθμούς f (ln4) και f (ln5)
Να λύσετε την ανισότητα f(x) > ln2 + ln(e x — 2)
126. Έστω η συνάρτηση f(x) = k+log(x 2 - 3 ) , k  .
1. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f.
2. Να υπολογίσετε την τιμή του k ώστε f(2)= log100.
3. Για k=2 :
α)Nα βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης την με την
ευθεία : y = -log

1
1000

β) Nα λυθεί η ανίσωση : f(x) >2.
3
2
127. Δίνεται το πολυώνυμο P(x) = x + ln(ημα + συνα)  x - ln(1 + 2ημα  συνα)  x - 8 ,


όπου α   0,

π

2 

.

ι. Να αποδείξετε ότι το 2 είναι ρίζα του P(x).
ιι.Αν α =

π
2

, να λύσετε την εξίσωση P(x)=0

78

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

128. Δίνεται η συνάρτηση
α.

 α 
f(x) = 

 α -1

Να βρείτε τις τιμές του



x

για κάθε

x

.

, ώστε η συνάρτηση f να είναι γνησίως

αύξουσα.
β. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα και f(2) = 4 ,
i. Nα υπολογίσετε το α .
ii. Για a=2 να λύσετε την ανίσωση f(x + 1) < 8
129.
Α.
Β.

Δίνεται το πολυώνυμο:
Ρ  x  =  2lnθ -1 x4 + x3 - x2 + x -2συνφ, θ > 0, φ  0, π , x R.
Αν το πολυώνυμο   x  είναι 3ου βαθμού και έχει παράγοντα το χ-1,
να βρεθούν τα θ,φ
Ρ  x  = x3 - x2 + x -1, χ  R να βρεθούν οι τιμές του
Αν
οποίες ισχύει:

Γ.

x

  x   0.

Να λυθούν:

2  0,

Ι)

η εξίσωση

ΙΙ)

η ανίσωση

  2  ln    0.

ό

   0,   .

1
130. Δίνεται η συνάρτηση f(x) =ln2   +lnx .
x
1.

Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της f .

2.

Να αποδείξετε ότι f(x) =lnx  (lnx +1) .

1
3. Να λυθεί η εξίσωση f(x) = 2f  
e

.

4. Να λυθεί η ανίσωση f(x) > f  e 

131. Θεωρούμε τη συνάρτηση f  x  =log 10x -1 .
α.

Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της f.

β.

Να αποδείξετε ότι. 10

f (1)

 2 10

f  3

 f  log101  2009

79

για τις

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ .

f  2 x   f  x   log11

Να λυθεί η εξίσωση

132. Το πολυώνυμο Ρ(χ)=χ3-(4λ +1)χ +2λ χ +8λ έχει παράγοντα το χ+1.
α)Να βρείτε το λ.
β)Να λύσετε την ανίσωση Ρ(χ)≤0
γ)Αν Ρ(χ) το πηλίκο της διαίρεσης του Ρ(χ) με το χ-4,να λύσετε την εξίσωση
π(συνθ)=2ημ2θ
133. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=eax+ln2-2.
a)Na εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των
αξόνων.
β)Αν ισχύει f(1) = -

3
2

,να βρείτε την τιμή του α.

γ)Για α=-ln4:
ι) να δειχθεί ότι f(x)21-2x-2
ιι)Να λυθεί η εξίσωση: f(x)=-3  2-x
134. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ln(x+a) για την οποία ισχύει

π
 5π 
f
 + f   - ln2 = 0
 6 
3
α)Να βρείτε την τιμή του α.
β)Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f
γ)Να βρείτε την γωνία ωε(0,

π
) για την οποία ισχύει:
2

π  π
 = f- 
 12   24 

ln(συνω) + f 

δ)Να λυθεί η εξίσωση ημ(ef(x))συν(ef(x))=

1
2

135. Το πολυώνυμο Ρ(χ)=χ3-(3+loga)x2+(5-logβ)χ-log4.
έχει παράγοντα το χ2-3χ+2.
80

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
α)Να βρείτε τα α,β
β)Να λυθεί η εξίσωση Ρ(χ)=0
γ)Αν ρ η μικρότερη ρίζα της Ρχ)=0 να λύσετε την ανίσωση 3 χ+31-χ≤100ρ
136. Δίνεται η συνάρτηση f :

με τύπο f(x)=2x+2-x για κάθε χεR

i)Nα δείξετε ότι f(x)≥2.Πότε ισχύει η ισότητα;
ii)Να λύσετε την εξίσωση f(x)=4συν2χ-2.
137. Δίνεται η συνάρτηση f(x) =

logx +1
logx -1

α)Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.
β)Να συγκρίνετε τις τιμές f(100) και f(1000).
γ)Να αποδείξετε ότι αν ισχύει f(x1)=f(x2) για κάθε x2, x1 εΑf τότε x2=x1
δ)Να λυθεί η εξίσωση f(4x-20)=3
138. Δίνεται η συνάρτηση f(x)= xln 2x-1
a)Na βρείτε το πεδίο ορισμού της f.
β)Να λύσετε την εξίσωση f(x)=ln2.
γ)Να λύσετε την ανίσωση f(x)<0.

81

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

82