ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ
1. Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ . Να σημειώσετε:
ι)Δύο ζεύγη ίσων διανυσμάτων.
ιι)Δύο κάθετα διανύσματα.
ιιι)Δύο μη συγγραμμικά διανύσματα, τα
οποία έχουν ίσα μέτρα.
ιν)Δύο ζεύγη αντίθετων διανυσμάτων .

ˆ   να υπολογισθούν οι γωνίες
2. Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ αν η 
6
α) ΒΑ, ΒΓ   

β) ΑΔ, ΔΓ      

γ) ΑΒ, ΓΔ  

3. Στην προέκταση ΑΜ διαμέσου τριγώνου ΑΒΓ παίρνουμε ΜΔ = ΜΑ και φέρουμε
ΑΕ = ΓΔ . Να δειχθεί ότι Β μέσο ΔΕ.

4. Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ρόμβος.
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

Α

α)  =- 

Β

β)   

Δ

γ)  = 

Ο

Γ

δ) (  ,  )=(  ,  )

5. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και έστω ΒΕ και ΓΔ τα ύψη του.
Φέρουμε τα διανύσματα ΕΗ = ΒΑ και ΔΖ = ΓΑ . Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΗΖ
είναι ισοσκελές.

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

6.Σε τρίγωνο ΑΒΓ γράφουμε τα διανύσματα ΓΔ = ΒΑ και ΑΓ = ΒΕ . Να αποδείξετε
ότι το Γ είναι το μέσο του ΔΕ.

7. Πάνω στις πλευρές ΑΒ και ΒΓ παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ παίρνουμε τα σημεία Μ
και Ν αντίστοιχα και γράφουμε τα διανύσματα ΓΕ = ΑΜ και ΓΝ = ΑΖ . Να
αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΖΜΕΝ είναι παραλληλόγραμμο

8. Έστω παραλληλόγραμμο  =  και  =  . Ποια διανύσματα αντιπροσωπεύουν
τα:
α) α + β
β) β

α

γ) α

β

9. Έστω τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε. Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

i)  +  =…

iii)  +  +  =…

ii)  -  =…

ii)  +…= 

v)  +  +  -  =…

iv)  -  =…

10. Αν για τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε ισχύει η σχέση ΑΒ+ ΓΑ = ΔΒ+ ΓΕ . Να δείξετε
ότι Δ, Ε ταυτίζονται.

11.Δίνονται τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, ώστε ΔΒ-ΓΕ = ΔΓ-ΑΕ . Να δείξετε ότι τα σημεία
Α, Β συμπίπτουν

12. Αν ισχύει ΓΔ = ΒΕ + ΓΑ - ΔΕ να αποδείξετε ότι τα σημεία Α και Β ταυτίζονται.
13. Αν ισχύει η σχέση ΑΒ + ΓΑ = ΚΒ + ΓΛ , να αποδείξετε ότι τα σημεία Κ και Λ
συμπίπτουν.

14. . Δίνεται το τετράπλευρο ΑΒΓΔ και το σημείο Ο για το οποίο ισχύει
ΑΓ + ΒΟ = ΒΔ - ΓΔ . Ν α αποδείξετε ότι τα σημεία Ο και Α συμπίπτουν.

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
15. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα σημεία Δ,Ε ώστε ΒΔ = ΓΑ και ΓΕ = ΒΑ . Να
αποδείξετε ότι το Α είναι μέσο του ΔΕ.

16. Αν ισχύει ότι: ΑΔ - ΖΓ = ΒΕ + ΒΔ - ΖΕ να αποδείξετε ότι το Β είναι μέσο του
ευθυγράμμου τμήματος ΑΓ.

17. Αν ισχύει η σχέση ΒΓ = ΒΛ + ΚΛ - ΓΒ , να αποδείξετε ότι το Λ είναι το μέσο του
ΒΚ.

18. Δίνονται τα σημεία Α, Β και Γ. Ορίζουμε τα σημεία Δ και Ε από τις σχέσεις
ΓΔ

ΑΒ

0 και ΓΕ

ΒΑ

0 . Να αποδείξετε ότι το Γ είναι το μέσο του ΔΕ.

19. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ και Μ μέσο του ΑΒ. Να αποδείξετε ότι
ΜΔ + ΜΓ = ΑΓ - ΒΔ .

20. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ και Μ μέσο του ΑΓ. Να αποδείξετε ότι
ΜΔ + ΜΒ = ΑΒ - ΔΓ .

21. Έστω ΑΒΓΔ ένα κυρτό τετράπλευρο και Ε,Ζ τα μέσα των διαγωνίων ΑΓ και ΒΔ
αντιστοίχως. Να αποδειχθεί ότι ΕΖ =

1
2

ΑΒ - ΔΓ  .

22. Έστω τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε.Να αποδείξετε ότι : ΑΕ +ΒΑ = ΒΓ -ΕΔ - ΔΓ

.

23. Έστω τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε. Να αποδείξετε ότι ΑΕ - ΓΔ = ΒΓ + ΔΕ - ΒΑ .
24. Έστω τα σημεία Α, Β, Γ και Κ, Λ, Μ. Να αποδείξετε ότι:
ΑΚ + ΒΛ + ΓΜ = ΒΚ + ΑΜ + ΓΛ .

25. Έστω ότι ισχύει : ΑΔ -ΒΔ = ΔΕ - ΔΓ. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΕΓ
είναι παραλληλόγραμμο.

26. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και Ε σημείο του επιπέδου του τέτοιο ώστε να
είναι ΑΕ = ΑΓ + ΒΓ . Να δειχθεί ότι ΔΕ = ΑΒ + ΑΔ .

27. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ τυχαίο σημείο της ΑΓ. Αν το σημείο Ε ορίζεται από
τη σχέση ΔΕ = ΔΑ + ΔΓ

ΒΔ να δείξετε ότι ΑΒΓΕ είναι παραλληλόγραμμο.

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
28. Έστω τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε για τα οποία ισχύει η σχέση
ΑΕ  ΕΔ  ΒΔ -ΓΔ = 0 .Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΕΓ είναι

παραλληλόγραμμο.

29. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τυχαίο σημείο Ρ της πλευράς ΒΓ. Ορίζουμε το σημείο

Μ από τη σχέση       . Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΜΓ
είναι παραλληλόγραμμο.

30. Αν ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο, να βρεθεί σημείο Μ, τέτοιο ώστε:

α)  +  +  = 

β)  +  =  +  .

31. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να βρεθεί σημείο Μ, τέτοιο ώστε  +  +  = 0 .
32. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ=ΓΔ). Από το Δ η παράλληλος προς τη
ΓΒ τέμνει την ΑΒ στο Ε. Να βρείτε σημείο Μ, τέτοιο ώστε:

        
33. Αν ισχύουν α = 3 , β = 2 και α + β ≥5 να αποδείξετε ότι τα διανύσματα α και
β είναι ομόρροπα.

34. Δίνονται τα ομόρροπα διανύσματα α, β, γ για τα οποία ισχύουν α = 1 , α + β =4
και β + γ = 8 .Να βρείτε:
ι)το β

ιι)το γ

και ιιι)το α + γ .

35. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ.Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για
τα οποία ισχύει ΜΑ - ΓΔ - ΒΑ + ΒΔ = 2

36. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ.Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για
τα οποία ισχύει ΜΔ - ΑΒ + ΔΒ - ΜΒ - ΓΒ = 0

4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

37. Να εκφράσετε ως συνάρτηση των  και  τις παραστάσεις:

i. 2  iii.


1 
 + 
32 
(   5 )  
5

ii.  3   2 

iv. 2(    )    3 

38. Έστω  και  τα διανύσματα θέσεως δύο σημείων Α και Β ως προς σημείο Ο.

Να βρείτε το διάνυσμα θέσεως  του σημείου Γ όταν:

i.   2 

ii.  

3 

2

iii. 5   3 

Στη περίπτωση (iii) ποια είναι η θέση του Γ ως προς τα σημεία Α και Β; Να
σχεδιάσετε το αποτέλεσμα.

39. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και το σημείο Ρ τέτοιο ώστε ΡΓ  2 ΡΒ  0 .
Να αποδειχθεί ότι ισχύει η σχέση

ΡΑ  ΡΒ ΡΔ  2 ΒΑ .

40. Θεωρούμε τα διανύσματα  ,  ,  και τυχαίο σημείο Ο. Αν, ΟΑ = α +2β + 5γ ,
ΟΒ = -α +3β + 4γ και ΟΓ = 3α +β + 6γ , τότε:

α) να εκφράσετε τα διανύσματα B ,  συναρτήσει των διανυσμάτων  ,  ,  .
β) να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.

41. Έστω τα διανύσματα ΟΑ = α + 3β , ΟΒ = 2α - β και ΟΓ = 3α - 5β . Να δείξετε
ότι Α, Β, Γ συνευθειακά.

42. Έστω ΑΒΓ τρίγωνο και Μ μέσο της ΑΒ. Στη ΒΓ θεωρούμε σημείο Δ με3 
  3  και στην ΑΓ σημείο Ε με    . Να δείξετε ότι τα Μ, Δ, Ε είναι
5
συνευθειακά.

43. Αν είναι ΟΑ = 2α + 3β , ΟΒ = α + 7β , ΟΒ = 4α + -5β να αποδειχθεί ότι τα Α, Β,
Γ είναι συνευθειακά.

44. Αν ισχύει 2  3  5  0 να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι
συνευθειακά.

45. Αν για τα σημεία Α, Β, Κ, Λ, Μ ισχύει η σχέση   3   2     3  ,
να δειχθεί ότι τα σημεία Κ, Λ, Μ είναι συνευθειακά.

5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

46. Αν για τα σημεία Α, Β, Κ, Λ, Μ ισχύει η σχέση 2   5     2   4 
, να δειχθεί ότι τα σημεία Κ, Λ, Μ είναι συνευθειακά

47. Αν οι διανυσματικές ακτίνες των σημείων Α, Β, Γ ως προς σημείο Ο είναι
αντίστοιχα  +  , 2  +3  , 5  +9  , να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι
συνευθειακά.

48. Θεωρούμε τα σημεία Ρ, Λ, Κ και Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει η σχέση 5
 =2  + 3  .
α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Κ, Λ και Μ είναι συνευθειακά.
β) Για τα παραπάνω σημεία Κ, Λ και Μ να δείξετε ότι ισχύει

2  + 3  +2  =  +  +  όπου Α και Β είναι σημεία του επιπέδου

49. Δίνεται τρίγωνο  και σημεία  και  του επιπέδου τέτοια, ώστε
ΑΔ = 2ΑΒ + 5ΑΓ

και ΑΕ = 5ΑΒ +2ΑΓ .
α) Να γράψετε το διάνυσμα  ως γραμμικό συνδυασμό των  και  .
β) Να δείξετε ότι τα διανύσματα  και  είναι παράλληλα

50. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα σημεία Δ, Ε και Ζ ώστε να ισχύει  

 

2 
 ,
36 
 και    .
5

α) Να εκφράσετε τα διανύσματα  και  συναρτήσει των  και  .
β) Να εξετάσετε αν τα σημεία Δ, Ε και Ζ είναι συνευθειακά.

51. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και τα σημεία Ε και Ζ της διαγωνίου ΑΓ τέτοια
1
ώστε ΑΕ=ΖΓ= ΑΓ.
4

i) Να εκφράσετε τα  και  συναρτήσει    και    .
ii) Να δείξετε ότι ΕΒΖΔ παραλληλόγραμμο.

52. Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι    και    . Θεωρούμε σημεία Ε, Ζ
1
1
στην ΑΔ και τη διαγώνιο ΑΓ αντίστοιχα, ώστε ΑΕ = ΑΔ και ΑΖ = ΑΓ . Να
3
4
αποδείξετε ότι:
1
α) ΑΖ = (α +β) .
4

6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
1
(α - β) και να υπολογίσετε με τη βοήθεια των ,  το ΕΒ .
4
3
γ) τα σημεία Ε, Ζ, Β είναι συνευθειακά.
β) ΕΖ =

1

53. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Να δείξετε ότι το διάνυσμα

u  2   3     4  είναι σταθερό, δηλαδή ανεξάρτητο του σημείου Μ.

54. Έστω το διάνυσμα         με κ+λ+μ=0. Να δειχθεί ότι το v
είναι ανεξάρτητο του σημείου Ο.

55. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα σημεία Δ, Ε τέτοια ώστε να είναι ΑΔ 

ΑΕ 

2 
ΑΒ ,
3

2 
ΑΓ . Αν επιπλέον είναι ΔΖ  2 ΒΕ και ΔΗ  2 ΓΕ , να αποδειχθεί ότι τα
3

διανύσματα  και  είναι αντίθετα.

56. . Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και τα σημεία Ε, Ζ, Η, Θ των πλευρών ΑΒ,

ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ αντίστοιχα, ώστε να είναι    και    . Να αποδειχθεί ότι
τα τμήματα ΕΗ , ΖΘ έχουν κοινό μέσο.

57. Εάν 2ΑΛ + 3ΒΛ + 2ΜΒ = ΑΚ + ΑΜ + ΒΚ να αποδείξετε ότι τα διανύσματα ΚΛ και
ΜΛ είναι αντίρροπα.

1

2

8

2

3

3

58. Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα ν = α - β + γ (1) και u = 2α - β + 4γ (2)
είναι συγγραμμικά.

4
3
3
59. Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα v  2     και u       είναι
3
2
4
συγγραμμικά.

60. Έστω τα μη συγγραμμικά διανύσματα  και  . Να βρεθεί κάθε χ ώστε τα
διανύσματα v  (2  1)  5 και u    2 να είναι συγγραμμικά.

61. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να προσδιοριστεί σημείο Ρ τέτοιο ώστε να ισχύει   3    .
62. Έστω ΑΒΓΔ τετράγωνο. Να βρείτε στο επίπεδο του τετραγώνου σημείο Θ

τέτοιο ώστε 2      .

7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

63. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ΑΜ διάμεσός του. Αν ισχύει κ  +λ  =3  +2 
, να βρείτε τα κ, λ.

64. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Να προσδιοριστούν οι χ, ψ  για να ισχύει η

σχέση   3        .

65. Αν Β  Γ και ισχύει η ισότητα 2   3   0 , να βρείτε το χ ώστε να ισχύει

      .

66. Αν τα σημεία Α, Β, Γ, Δ είναι διαφορετικά ανά δύο και ισχύει   3  , να

βρείτε το χ ώστε να ισχύει      (   1)  .

67. Δίνεται το σημείο Α (λ2 - 4λ + 3, λ2 - λ - 6), λεR. Να βρείτε τις τιμές του λ ,
ώστε:
ι) Το Α να είναι σημείο του άξονα x'x .
ιι) Το Α να είναι σημείο μόνο του άξονα y'y .

68. Δίνονται τα διανύσματα α = κ2 + 2κ + 5,3λ - μ2 και β = 4λ - λ2,15 + 6κμ . Αν τα
διανύσματα είναι ίσα να βρείτε τους κ, λ,μ  R .

69. Αν  =(2, 4),  =(-1, 3) να βρεθούν οι συντεταγμένες του 2k + v .

70. Έστω τα σημεία Α(-x, 6), B(-3, 7). Να βρεθεί το x   ώστε το διάνυσμα 
να είναι παράλληλο με τον άξονα yy΄.

71. Έστω τα σημεία Α(4, κ+3), Β(9, 4κ+1). Να βρεθεί κ   ώστε το  να είναι
παράλληλο στον άξονα xx΄.

72. Αν α = (x2 - 5x + 6, x2 - 9) , να βρείτε τις τιμές του xε R, έτσι ώστε
Α) a = 0

Β) a

//x'x και a

0

73. Δίνεται το διάνυσμα       ,  2  3  2  . Για ποια τιμή του  
3

είναι:

i) α = 0 ,
ii) α  0 και, α || x΄x
iii) α  0 και  y ' y .

74. Να βρείτε τους αριθμούς x, y 

, ώστε τα διανύσματα

α =  3x -2y, x + y  + 3i - j και β =  x + y,5x + 4y - i + j , να είναι ίσα. Στη συνέχεια

να βρείτε τις συντεταγμένες και το μέτρο του διανύσματος 3α -β .

8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
75. Δίνονται τα διανύσματα ΟΑ = 2i + 4j , ΟB = 3i + j και ΟΓ = 5i - 5j , όπου i και j
είναι τα μοναδιαία διανύσματα των αξόνων x΄x και y΄y αντίστοιχα.
α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των  και  .
β) Να εξετάσετε αν τα σημεία  ,  και  μπορεί να είναι κορυφές τριγώνου

76. Να βρεθούν οι συντεταγμένες του συμμετρικού Α΄ του Α(1,2) ως προς το
Β(3,5).

77. Δίνονται τα σημεία Α(-4,-2), Β(-1,3) και Γ(2-α,β+1). Να βρεθούν:
ι)Τα συμμετρικά του Γ ως προς τους άξονες χχ΄και ψψ΄.
ιι)Να υπολογιστούν τα α, β ώστε το συμμετρικό του Γ ως προς το Β να συμπίπτει με
το συμμετρικό του Α ως προς τον άξονα χχ΄.

78. . Έστω το σημείο Α(-2,3). Να βρείτε το σημείο
ι) Β όταν τα Α,Β είναι συμμετρικά ως προς K(0,1)
ιι) Β όταν τα Α,Β είναι αντιδιαμετρικά σημεία κύκλου με κέντρο το K (-1,0)

79. Να βρείτε τα κ, λ e R ώστε τα σημεία Α (-κ +1,2) Β (-λ + 2, λ) να είναι
συμμετρικά ως προς:
ι)
το Ο (0,0) Β)ιι
ιι)
τον άξονα x’x
ιιι)
την ευθεία y = x

80. Αν ΑΒ = 1, -4  και ΑΓ =  -3,2 , να βρείτε τα διανύσματα ΒΓ και ΑΜ , όπου Μ
το μέσο του ΒΓ . Στη συνέχεια, αν Α  -1,2 να βρείτε τις συντεταγμένες των
κορυφών Β και Γ.
81. Αν τα διανύσματα θέσης των σημείων Α και Β ως προς την αρχή των αξόνων Ο
ενός ορθοκανονικού συστήματος συντεταγμένων Οxy είναι α =  4, -2 και β = -3i
αντίστοιχα, να βρείτε σημείο  τέτοιο ώστε 2ΟΜ = -3ΟΑ+2ΟΒ .
82. Δίνονται τα σημεία Α  x,2y - 4  , Β  -2x - y,3x - y και Μ  y, x -1  , x, y 
βρείτε τους x , y 

. Να

, ώστε το M να είναι μέσο του AΒ .

83. Δίνεται το διάνυσμα α =  λ, 7 - λ  με  

. Να βρείτε για ποια τιμή του  

ισχύει α = 13 .

84. Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος  για το οποίο ισχύει ότι:

α +3 
α =  -3,
 και του διανύσματος β =  4, -2 - β  1, -1  .
2 

85. Δίνεται το διάνυσμα α =  2, -1  . Να βρείτε διάνυσμα  αντίρροπο του  , το
οποίο να έχει μέτρο ίσο με 4 5 .

9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
86. . Έστω τα διανύσματα  = (4,-2) και  = (-4,3). Να βρεθεί το διάνυσμα v
έτσι ώστε:
α) 2 v -3  +2  = 0
β) v   και v   .

87.Να βρείτε τον  

ώστε τα διανύσματα α = 1, λ +1  και β =  λ -2, λ + 6 να

είναι αντίρροπα.
88. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με Β(-2, -1), Γ(4,3) και βαρύκεντρο G(0,3). Να βρεθεί η
κορυφή Α.

89. Δίνονται τα σημεία Α(2,0) και Β(3,2).Να βρεθούν οι συντεταγμένες του
σημείου Γ, ώστε τα Α, Β, Γ και η αρχή των αξόνων, να σχηματίζουν
παραλληλόγραμμο.

90. Δίνονται τα σημεία Α(2,3) , Β(7,5)καιΓ(6,-7).
i)

Να δείξετε ότι είναι κορυφές ορθογωνίου τριγώνου,

ii) Να βρείτε το μήκος της διαμέσου ΒΜ,
iii) Να βρείτε το μήκος του ύψους ΑΔ.
iv) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου.

91.Δίνεται παραλληλόγραμμο με 3 κορυφές τα σημεία   4, 5  ,   2, 1 και
  1, 3  .
i)

Να βρείτε την κορυφή  .

ii)

Να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου  του παραλληλογράμμου.

iii)

Να βρείτε το μήκος της διαγωνίου  .

iv)

Να βρείτε το εμβαδό του 

92.Δίνονται τα σημεία Α(2,0) και Β(5,2).Να βρεθούν οι συντεταγμένες των
σημείων Γ, Δ έτσι ώστε το ΑΒΓΔ να είναι παραλληλόγραμμο με κέντρο το σημείο
Κ(

5
,1),
2

93. Δίνονται τα σημεία A(3,8) καιB(9,4). Να βρείτε σημείο M του άξονα x’x ώστε το
τρίγωνο ABM να είναι ισοσκελές με βάση AB.

94. Έστω τα σημεία Α(3,2), Β(7,-4). Να βρείτε:

α) σημείο M της ευθείας y =x+1 αν το τρίγωνο ΜΑΒ να είναι ισοσκελές (ΜΑ=ΜΒ)
β)σημείο N του x'x , ώστε το τρίγωνο ΝΑΒ να είναι ορθογώνιο στο N
95. Έστω τα σημεία Α(0,4), Β(x,-2), Γ(-2,-2). Να βρεθεί το x   ώστε Α, Β, Γ
συνευθειακά.

10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
96. Να εξετασθεί αν τα σημεία Μ1(α + β, α – β), Μ2(α, -β) και
Μ3(α + 2β, 2α – β) είναι συνευθειακά.

97. α) Δίνονται τα σημεία Α(0,2) και Β(1,1) και Γ(α,2-α). Να εξεταστεί αν είναι
συνευθειακά..
β) Αν τα σημεία Α(α,-6), Β(3,-2), Γ(-α,-10) είναι συνευθειακά να βρεθούν οι α  .

98.Να δείξετε ότι τα σημεία Α  λ + 2, -1  , Β 1,3 - λ  και Γ  2,3 είναι κορυφές
τριγώνου για κάθε  

.

99.Δίνονται τα σημεία Α 1, -4  και. Β  4,2 Να βρείτε σημείο  του άξονα x΄x
ώστε τα σημεία A,B και Γ να είναι συνευθειακά.

100.Δίνονται τα διανύσματα α =  κ -2λ, -2 και β = 4λ2 + 2λ -κ +1,κ + 2λ . Αν τα
διανύσματα είναι παράλληλα να βρείτε τους κ, λ  R .

101. Θεωρούμε τα σημεία Α(α + 1, 3), Β(α, 4) και Γ(-4, 5α+4), α  R .
α) Να βρείτε τα διανύσματα ΑB , BΓ .
β) Να βρείτε για ποια τιμή του α, τα Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.
γ) Αν α = 1, να βρείτε αριθμό λ ώστε ΑΓ = λΑΒ .

102. Δίνονται τα σημεία Α(2, 3), Β(-1, 5) και Γ(-2, -4).
α) Να αποδείξετε ότι σχηματίζουν τρίγωνο.
β) Να βρείτε το συμμετρικό Δ του Β ως προς το μέσο Μ της ΑΓ.
γ) Τι σχήμα είναι το ΑΒΓΔ; Να αιτιολογήσετε τον ισχυρισμό σας

103. Δίνονται τα διανύσματα α = i -2j , β = 2i - 5j και γ = (7,3) .
α) Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα  ,  ,  είναι μη συγγραμμικά ανά δύο .
β) Να γραφεί το διάνυσμα  ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων  και  .

104. Δίνονται τα διανύσματα α =  x, y  και β =  y -2, x + 6 , με x, y  R , για τα
οποία ισχύει ότι 2α -3β =  -7, -6 .
i) Να δείξετε ότι x  2 και y  3 .
ii)Να γράψετε το διάνυσμα γ = -10i + 4j ως γραμμικό συνδυασμό των  ,  .

105. Να γραφεί το διάνυσμα v = (-2,6) ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων

 =(3,1) και  = (2,-1).
106. Δίνονται τα διανύσματα  = (χ+1,2)  = (χ,2χ+1), χ  .
α) Να δείξετε ότι τα διανύσματα  και  δεν είναι συγγραμμικά για κάθε χ  .
β) Για χ = -3 να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει το  με τον άξονα χ΄χ.
11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ) Για χ = - 1 να γράψετε το διάνυσμα  = 3 i ως γραμμικό συνδυασμό των  και 
δ) Για χ = - 2 να βρείτε ένα διάνυσμα αντίρροπο του  και να έχει μέτρο

10 .

107. Να προσδιορίσετε τα διανύσματα  =(λ-2,μ+1) και  = (2λ,-3μ+2) ώστε τα
διανύσματα  +  ,  -  να είναι συγγραμμικά προς τα διανύσματα  = (-2,4)
και  = (1,5).

108. Δίνονται τα σημεία Α(5,-2) καιΒ(3,0). Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει το
διάνυσμα ΑΒ με τον άξονα χ’χ.

109. Δίνεται το διάνυσμα α = λ, λ2 - 6 , με  



το διάνυσμα 

σχηματίζει γωνία

4

. Να βρείτε για ποια τιμή του

με τον άξονα χ’χ.

 

110. Να υπολογισθεί το γινόμενο   σε κάθε μια περίπτωση:



 = 3 και  a   =

 6

α)  =1,

β)  = 2 ,

 

 = 2

και (   ) =145

111. . Αν a =(-1,2) και  =(1,3), να υπολογίσετε τα εσωτερικά γινόμενα:

a..

(- a ).(2  ).

a2

( a -  )( a +2  ).
 

112. Αν το διάνυσμα a είναι μοναδιαίο,   2 και ( a ,  )=

2
να υπολογίσετε τα
3

εσωτερικά γινόμενα:

a.

( a -2  ).( a -  )

( a -3  )2

 

113. Δίνονται τα διανύσματα  και  για τα οποία ισχύει ότι β = 27 , α,β =
και α  β = -9 .
i)

Να δείξετε ότι α = 2 .

ii)

Να βρείτε τα εσωτερικά γινόμενα:

114. Δίνονται τα διανύσματα  και  για τα οποία ισχύουν:

2

α  α + 2β = 28 και α -3 α +15 = 5 α -1 .

i)

2

2α +β    α -2β  και  2α -β 

Να δείξετε ότι α = 4 .
12

.

 α,β  = π3 ,


6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ii) Να δείξετε ότι . α  β = 6
iii) Να δείξετε ότι

β =3.



iv) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο: . α + 2β  3α -β

115. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, μεΑ (3,5), Β(λ,λ-4) καιΓ(-5,11), όπου  
ισχύει ΑΒ  ΑΓ = -32 .

, για το οποίο

ι)Να δείξετε ότι λ=1.
ιι)Αν Μ και Ν τα μέσα των πλευρών ΒΓ και ΑΒ αντίστοιχα, να βρείτε το εσωτερικό
γινόμενο ΑΜ  ΓΝ .

 λ2

116. Δίνονται τα κάθετα διανύσματα α = 
-2λ, -1  και β =  2, -4  , με  
 2Να δείξετε ότι λ=2.

i)

ii) Να βρείτε την τιμή του  

 

.

για την οποία ισχύει: α -β  κα +β .

117. Αν | |=3 και | |=6, να βρείτε το λ ώστε τα διανύσματα =3 +λ και =3 -λ ,
να είναι κάθετα.

118. Δίνονται τα διανύσματα  και  με (α, β) =

π
3

και α = 2 , β = 2 2 .

α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο    .
β) Αν τα διανύσματα 2  +  και κ  +  είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ.
γ) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος 2  +  .

119. Δίνονται τα μη μηδενικά διανύσματα  και  , για τα οποία ισχύει: α  β = α2
και

 α,β  = π3 .
i)

Να δείξετε ότι β = 2 α .

ii) Να βρείτε για ποια τιμή του  

τα ν = 2α +β και w = λα -β είναι

κάθετα.

120. Δίνονται τα διανύσματα ΑΒ = (κ2 - 6κ + 9,κ -3) και ΑΓ = (1, 6) , όπου  R .
α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο ΑΒ  ΑΓ .
β) Να βρείτε τις τιμές του κ , ώστε τα διανύσματα ΑΒ και ΑΓ να είναι κάθετα.
γ) Για κ =1 να βρείτε το διάνυσμα . ΒΓ

1

121. Δίνονται τα διανύσματα α = (-1,3) και β = (-2, - ) .

2
α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος u = α -2β .
β) Να βρείτε τον θετικό αριθμό x για τον οποίο τα διανύσματα u και v = (x2, x -1)
είναι κάθετα.

13

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
122. Δίνονται τα διανύσματα  ,  και  για τα οποία ισχύουν: α = 2 , β = 1 ,

 α,β  = 60

ο

και γ =

κ

 α -β , όπου  R .
2
α) Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο α  β .
β) Αν ισχύει, β  γ = κ τότε:
i) να αποδείξετε ότι: κ = −2.
ii) να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος  .
iii) να αποδείξετε ότι τα διανύσματα 3α +2γ και β - γ είναι κάθετα.


   
123. Αν    ,          3   και    =2 να δείξετε ότι  = 3 ,  =1 .

 



124. Να δείξετε ότι το διάνυσμα  

x

  x είναι κάθετο στο  για κάθε

2

διάνυσμα x .

 

125. Δίνονται τα  και  , με α,β = 120ο , ώστε α   α + 4β  = -24 και

α  2α+β = 22 .
i) Να δείξετε ότι α = 4 και β = 5 .
ii)

Να βρείτε το 2α + 3β .

iii)

Να βρείτε το  

iv)

Να βρείτε το  



ώστε α +β  α + λβ = -24 .
, ώστε τα ν = μα +β και w = α + 2β να είναι

κάθετα.

126.Έστω   i  2 j ,   2 i  3 j . Να βρείτε το x   ώστε τα  +x  , να

 είναι κάθετα.
127. Δίνονται τα διανύσματα  και  με (  ,  ) =. Αν   2 και   2 2
6

να βρεθούν
α)   

2

β)   

2

δ)   

γ) (   ) 2

ε) (2  3 )(4  5 )

128. Για τα διανύσματα a και  ισχύει ότι: a   , ( a -3  )  ( a +2  ) και
a = 6 . Να αποδειχθεί ότι 2a   =5.

14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
129. Αν | |=3, | =1 και | - |=2, να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος = 2 .
 

130.Αν   2 ,  =2 και ( a ,  )=


, να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος
2

v =( a .  )  +2 a -3  .
 

 

 

131. Αν  =1,   2 ,  =4 και ( a ,  )=(  ,  )=(  ,  )=600, να βρείτε το μέτρο

του διανύσματος v =2 a -  +  .
 

132. Αν  =2,   3 ,  =6 και ( a ,  )=

 
2
   5
, (  ,  )= , ( a ,  )=
, να βρείτε το
3
6
6

μέτρο του διανύσματος v = a -  +  .

 

133. Έστω  ,  δυο διανύσματα με α = 2 , β = 2 , α, β =


6

και u = α + 2β .

α) Να υπολογίσετε τα εσωτερικά γινόμενα α  β και β  u .
β) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος u .

134. Δίνονται τα διανύσματα  ,  και u = α + 2β , v = 5α - 4β για τα οποία ισχύουν:

u  v και α = β = 1 .
α) Να αποδείξετε ότι . α  β =

1

2
β) Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα u -3v και α -β είναι αντίρροπα και ότι
u -3v = 14 .

135.Αν τα διανύσματα a ,  ,  είναι μοναδιαία και ισχύει a -2  +  = 0 , να

υπολογίσετε την παράσταση: Α= a .  +  .  + a .  .

136. Δίνονται τα διανύσματα  ,  και  , για τα οποία ισχύουν: α -2β + 4γ = 0 ,
3 α = 2 β = 6 , και α  β = -54 .

i)

Να δείξετε ότι γ = 4 .

ii) Να βρείτε το 3αγ -2βγ .

137. Δίνονται τα μη μηδενικά διανύσματα  ,  και  , για τα οποία ισχύουν:
2α +β + γ = 0 και
i)

α

=

β

=

γ

.
3 4 10
Να δείξετε ότι    .
15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ii) Να δείξετε ότι    .

138. α) Να εξετάσετε πότε ισχύει καθεμιά από τις ισότητες: u + v = u + v και
u +v = u - v .

β) Δίνονται τα διανύσματα , ,  για τα οποία ισχύουν: α +β + γ = 0 και

α
3

=

β
4

=

γ
7

.

i) Να αποδείξετε ότι:    και    .
ii) Να αποδείξετε ότι: 7α +3γ = 0 .

139. Δίνονται τα διανύσματα α = λ, 3 και β =
i)

Να δείξετε ότι λ=3.

3, λ - 4 , με α  α - 3  β = 6 .

 .

ii) Να βρείτε τη γωνία α,β

2

iii) Να βρείτε το διάνυσμα u = α  β - α  β
 

140. Aν  = 2 και   2 και (  ,  ) =

2

α .


να βρείτε τη γωνία των διανυσμάτων
4

a-,.

 

141. Αν τα διανύσματα a και  είναι μοναδιαία και (  ,  )=1200 να βρείτε τη

γωνία των διανυσμάτων v = a -  και u = 2 a +4  .

142. Δίνονται τα μοναδιαία διανύσματα  και  , με

 α,β  = 2π3 . Να βρείτε τη

ν = 2α + 4β και w = α -β .

γωνία των διανυσμάτων

143. Αν a =(3, 3 ) και  =( 3 ,-1), να υπολογίσετε τη γωνία των a ,  .

 

144. Αν a =(1,-7) και  =(-3,λ) και (  ,  )=1350, να βρείτε το λ.
145. Δίνονται τα διανύσματα  ,  με β = 2 α = 4 και α  β = -8 .
α) Να υπολογίσετε τη γωνία

 

α,β .

β) Να αποδείξετε ότι 2α +β = 0 .

 

146. Δίνονται τα διανύσματα  ,  με α = 1 , β = 2 και α, β =
τα εξής:

16

π
3

. Να υπολογίσετε

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
α) το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων   και κατόπιν την τιμή της
2

παράστασης α + α  (2β) .
β) το συνημίτονο της γωνίας των διανυσμάτων α -2β και β + 2α .


 

 
147. Αν  =2,  =2 2 ,   ,   =45 να βρείτε τη γωνία     ,   .148. Αν α = ((x - 1) 3, 2x) και β = (- 3, 1) , να βρείτε το x, ώστε (α,ˆβ) =

π
3

149. Δίνονται τα διανύσματα u  α  2β και ν  3α όπου α  1  β . Αν είναι




u  v να υπολογιστεί η γωνία  a ,   .

 

150. Δίνονται τα μη μηδενικά διανύσματα  και  , με α,β = 60ο . Θεωρούμε
επίσης παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, με ΑΒ = 4α +β και . ΑΔ = 2α -β Η διαγώνιος ΑΓ
έχει μήκος 6 και ισχύει ΑΓ  ΔΒ = 36 .
Να δείξετε ότι α = 1 και β = 4 .

i)

ii)
Να βρείτε το μήκος της διαγωνίου ΔΒ.
iii)
Να βρείτε την περίμετρο του ΑΒΓΔ.
iv)
Να βρείτε τη γωνία Α του ΑΒΓΔ.
151. Δίνονται τα διανύσματα α =  3,2 και β =  2,10  . Να αναλύσετε το διάνυσμα

 σε δυο κάθετες συνιστώσες, από τις οποίες η μια να είναι παράλληλη στο  .

152. Αν  =(2,3) και  =(-1,4) να βρείτε την προβολή του  πάνω στο  .
153. Δίνονται τα διανύσματα  = (1, 7) και  = (2, 4) .
α) Να βρεθεί η προβολή του  πάνω στο  .
β) Να αναλύσετε το  σε δύο κάθετες μεταξύ τους συνιστώσες, από τις οποίες, η
μία να είναι παράλληλη στο 

154. Αν είναι a =(2,3),  =(1,-1),  =(0,2) και   2 a +  -  να δειχθεί ότι

  =  .

155. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(2,-1), Β(-1,4), Γ(3,-2) και ΑΜ διάμεσος. Να βρείτε

την προβολή του  πάνω στο  .
17

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

156. Δίνονται τα διανύσματα  ,  με α = 1 , α + 2β  β = 7 και α  β = -1 .
2

α) Να υπολογίσετε τα  και  .
β) Να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος α + 2β .
γ) Να βρείτε την προβολή του α + 2β στο διάνυσμα 

157. Θεωρούμε τα μη μηδενικά διανύσματα α,β ώστε β = 2 ,
προβαβ =

1
3

 α,β  = π3 και

α.

i)

Να δείξετε ότι α  β = α = 3 .

ii)

Να βρείτε την προβολή του διανύσματος 4α -3β στο  .

158. Να προσδιορισθεί η  (  ) όταν a =(1,-1) και  =(2,4).
1

159. Έστω τα μη μηδενικά διανύσματα α,β με πρoβ α = -2β και πρoβ β = - α
α

β

4

α. Δείξτε ότι α = 2 2 β .

^

β. Βρείτε την  α,β  .

160. Αν a =(-1,2),  =(4,3) και v =( a .  ) a -3  να βρείτε την  v .

161. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο είναι   4 ,   6 και η γωνία των

διανυσμάτων  και  είναι


. Αν Μ το μέσο της πλευράς ΒΓ τότε:
3

α) Να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος  .

β) Να υπολογίσετε το συνημίτονο της γωνίας των διανυσμάτων  ,  .

γ) Να αποδείξετε ότι η προβολή του διανύσματος  πάνω στο διάνυσμα  είναι
το διάνυσμα

14 
 .
19

162. Θεωρούμε τα διανύσματα  και  , με α = 2 , β = 3 και α  β = 3 .
i) Να δείξετε ότι τα  και  δεν είναι παράλληλα.
ii) Να βρείτε τα x , y 

, ώστε προβ  xα +  x -2  β  = 3xβ + yα .
β
18

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
163. Δίνονται τα διανύσματα α =  -2,3 , β =  -1,2 και γ = 3α -5β .
Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος γ = 3α -5β και τη γωνία ω που

i)

αυτό σχηματίζει με τον άξονα x΄x .
ii)
Να βρείτε διάνυσμα u , ώστε να είναι αντίρροπο του  και να έχει
μέτρο ίσο με 2 13 .
iii)

Να γράψετε το διάνυσμα ν = -j ως γραμμικό συνδυασμό των  και  .

iv)

Αν για το διάνυσμα w ισχύει w - w = 6 , να δείξετε ότι

2

x2 - w  x + 2 γ 2 > 0 , για κάθε x 

.

164.Δίνονται τα διανύσματα  ,  και  , με 3 α = 2 β = 6 ,

 α,β  = 2π3 και το

διάνυσμα γ = 3α +2β .
i) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος γ = 3α +2β .

 

ii) Να βρείτε τη γωνία γ, β .
iii) Να βρείτε την τιμή του  

, ώστε το διάνυσμα ν =

κάθετο στο  .
iv) Να βρείτε την τιμή του  

3
2

α - λβ να είναι

, ώστε προβα α + μβ = 3α .

165.Δίνονται τα διανύσματα α =  -2,1  , β = (3,1) και γ =  -3, 4  .
i) Να γράψετε το διάνυσμα  ως γραμμικό συνδυασμό των  και  .
ii) Να βρείτε διάνυσμα ν = κα + λβ , που να είναι κάθετο στο  και να έχει
μέτρο ίσο με 5 .

 

iii) Να βρείτε το συνημίτονο της γωνίας γ, α

και να εξετάσετε αν είναι

οξεία ή αμβλεία.
iv) Να αναλύσετε το διάνυσμα  σε δυο κάθετες συνιστώσες από τις
οποίες η μια να είναι παράλληλη στο διάνυσμα  .

 

166.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, με ΑΒ = α , ΑΓ = β , 2 α = β = 2 και α, β = 120ο . Έστω
ακόμη AM η διάμεσος του τριγώνου.
i) Να βρείτε τα μήκη των ΒΓ καιΑΜ.
ii) Να δείξετε ότι τα διανύσματα ΑΒ και ΑΜ είναι κάθετα.
iii) Να βρείτε την προβολή του  στο  .

 

167.Έστω τα διανύσματα  και  , με , α = 2 β = 2 , α, β =
για το οποίο ισχύει ότι x

 α -2β 

και α  x -β .

i) Να βρείτε το διάνυσμα x .

 

ii) Να βρείτε τη γωνία x, α .
19


3

και το διάνυσμα x

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
iii) Να βρείτε διάνυσμα  , ώστε να σχηματίζει με τον άξονα x΄x γωνία

και να έχει μέτρο τριπλάσιο του x .

3

168.Δίνονται τα διανύσματα  και  , με 2 α = β = 2 και . 3α +β = α -β

 

i) Να δείξετε ότι α, β = 120ο .
ii) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο:

 α + 2β  3α -β  .

iii) Να βρείτε την προβολή του διανύσματος α -2β στο  .
Θεωρούμε ακόμη τα κάθετα διανύσματα ν = 3α + 4β  α +β και w = α +κβ .
iv) Να δείξετε ότι κ=2.
v) Αν ισχύουν ΟΑ = α , ΟΒ = β και ΟΓ = λw , να βρείτε για ποια τιμή του
, τα σημεία Α, Β και Γ είναι συνευθειακά.
169.Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Oxy θεωρούμε τα σημείαA, B και Γ



και έστω  ,  και

 οι διανυσματικές του ακτίνες αντίστοιχα. Ισχύει ακόμη ότι

α = β = 3 και α +2β -3γ = 0 .

i) Να δείξετε ότι τα σημείαΑ, Β και Γ είναι συνευθειακά.
ii) Να βρείτε το    .

 

iii) Να βρείτε τη γωνία α, β

Θεωρούμε ακόμη το διάνυσμα x για το οποίο ισχύει ότι x

 x + α   β + γ  .

β - γ  και

iv) Να βρείτε το διάνυσμα x και στη συνέχεια το μέτρο του.
170.Δίνεται διάνυσμα  , μη παράλληλο στον άξονα y’y, με α = α   -1,2 +  4, -12 .

Θεωρούμε επίσης τα σημεία Α -λ2 -2μ2 , -μ

και B  1, λμ  , λ,μ 

.

i) Να δείξετε ότι α =  -6,8 .
ii) Να βρείτε το διάνυσμα  , που είναι αντίρροπο του  και έχει μέτρο
ίσο με 20 .
iii) Αν ισχύει ΑΒ

 α + 8i - 7j 

να δείξετε ότι λ=μ=1.

iv) Δίνεται επίσης το διάνυσμα ν =  x, y  , το οποίο σχηματίζει με τον άξονα
π

< ω < π . Αν ν = α και το  είναι παράλληλο στο
2
διάνυσμα w =  x + 9, y -12 , να δείξετε ότι ν = α .

x΄x γωνία ω , με

20

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΕΥΘΕΙΑ
1. Να βρείτε ποιά γωνία σχηματίζει με τον άξονα x x η ευθεία  που διέρχεται
από τα σημεία:

β) A1,3 και B 1 3,2

α) A 3,5 και B3,11

B0,5 .

γ) A2,3 και

2. Έστω ότι η ευθεία ε είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ . Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης
της ε και το είδος της γωνίας που σχηματίζει η ε με τον χ΄χ όταν:
i. δ =(-3,2)

ii. δ =(1,3)

iii. δ =(5,0).

3. Να βρεθεί η γωνία που σχηματίζει με τον άξονα x x ευθεία με συντελεστή
διεύθυνσης:

3
3

α)  

β)   

3
3

γ)   1

δ)   3

ε)

στ)   0
 3
4. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας  που σχηματίζει με τον άξονα
x x γωνία:
  5 3

3

,

4

,

6

,

4

, 120 .

5. Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζουν με τον άξονα χ΄χ οι ευθείες που διέρχονται
από τα σημεία.
i. Α(5,3+ 3 ) και Β(6,3)
ii. Α(2,3) και Β(2,4)
iii. A(1,2) και Β(3,2).

6. Δίνονται τα συγκεκριμένα σημεία Α(-2,3), Β(1,λ2),Γ(μ-1,4).
i. Να βρείτε το λ ώστε η ευθεία ΑΒ να σχηματίζει με τον άξονα χ΄χ γωνία 150 .
ii. Να βρείτε τα λ, μ ώστε η ευθεία ΒΓ να είναι κατακόρυφη.
iii. Να βρείτε τα λ, μ ώστε η ευθεία ΒΓ να είναι παράλληλη στον άξονα χ΄χ.

7. . Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το Α(2,-3) και
i. είναι παράλληλη προς το διάνυσμα δ =(-1,1)
ii. σχηματίζει γωνία 45 με τον άξονα xx΄

21

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
iii. είναι κάθετη στην ευθεία y = -

1
x + 3.
2

8. Δίνεται το σημείο Α(2,1) και η ευθεία ε:y-x=1. Να βρείτε την εξίσωση της
ευθείας η οποία διέρχεται από το Α(2,1) και:
i) είναι παράλληλη στην ε.
ii) είναι κάθετη στην ε.
iii) είναι κάθετη στον άξονα y΄y .

iv) σχηματίζει με τον άξονα x΄x γωνία ω =
v)

σχηματίζει με τον άξονα y΄y γωνία θ =

vi) διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

π
4

.

π
.
6

9. Δίνεται το σημείο Μ(-1,4) και τα διανύσματα α =  μ, 6 και β =  6,μ -1  ,  
ώστε α  β = 30 .
i)
ii)

Να δείξετε ότι μ=3.
Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το Μ και είναι:
α) παράλληλη στο διάνυσμα  .
β)
γ)

κάθετη στο διάνυσμα  .
2

 α  β -β 2 
β - 
 α .
5
5

α

παράλληλη στο διάνυσμα

10. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το (4,-5) και είναι :
α ) παράλληλη στην ε 1 :4χ-ψ+7=0
β ) κάθετη στην ε 2 :5χ+ψ-7=0.

11. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το σημείο
Α(2,-3) και
i. έχει συντελεστή διεύθυνσης λ=-2.
ii. σχηματίζει με τον άξονα χ΄χ γωνία ω=150 .
iii. είναι παράλληλη στην ευθεία η:y=-χ+2.
iv. είναι κάθετη στην ευθεία ζ: y=

3
2

x -1

v. είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ =(3,0)
vi. είναι κάθετη στο διάνυσμα =(-5,0).

12. Να βρεθεί η ευθεία η οποία διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών:
3x+4y-11=0 και 2x - 3y + 21 = 0 και είναι:
ι)
παράλληλη προς την x + 2y + 1 = 0
ιι)
κάθετη προς την ευθεία 3x - y + 5 = 0
ιιι)
διέρχεται από την αρχή των αξόνων
22

,

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ιν)
ν)
νι)
νιι)

παράλληλη στον άξονα x' x
παράλληλη στον άξονα y' y
παράλληλη στη διχοτόμο της πρώτης γωνίας των αξόνων
παράλληλη στη y=-x
13. Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ με Α(2,3), Β(-1,1) και Γ(4,-3).
Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το Β και είναι:
i. παράλληλη στη διάμεσο ΑΜ.
ii. κάθετη στη διάμεσο ΑΜ.

14. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που τέμνει τον άξονα y’y στο σημείο B(0,3)
και είναι κάθετη στη διχοτόμο της γωνίας χ y.

15. Αν Α(1,3) , Β(-3,-1) , Γ(5,1) ,να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών των διαμέσων του
τριγώνου ΑΒΓ.

16. Τα σημεία Α(-2,-3), Β(0,1) και Γ(2,-5) είναι κορυφές τριγώνου.
i. Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών του
ii. Να βρεθούν οι εξισώσεις των μεσοκαθέτων του.
17. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Μ(-3,-2) και
σχηματίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο.

18. Τα σημεία τομής της ευθείας ε με τις ευθείες ε 1: y =3x–3 και ε2: y = -3x–3
είναι τα Α και Β αντίστοιχα. Αν η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο Μ(

3
2

,

3
2

), να

βρεθεί η εξίσωσή της ώστε το Μ να είναι το μέσο του ΑΒ.

19. Οι ευθείες ε1 : y -2x = 16 , ε2 : y = -5x + 2 και ε3 : y = κx - 4κ - 6 διέρχονται από
το ίδιο σημείο  .
i) Να δείξετε ότι Α(-2,12) και κ=-3 .
ii) Να βρείτε το εμβαδό του τριγώνου που σχηματίζει η  3 με τους άξονες.
iii) Να βρείτε τη μεσοκάθετο το τμήματος  , όπου Ο(0,0) η αρχή των
αξόνων.

20. Δίνονται τα σημεία Α  λ + μ,2λ  και Β  μ, λ -2μ  , με  ,  

. Αν το ευθύγραμμο

 7 3
, -  , τότε
 2 2
i) Να δείξετε ότι λ=1 και μ=3.
ii) Να βρείτε σημείο  της ευθείας ε : y = -7x +23 , ώστε το τρίγωνο

τμήμα  έχει μέσο το σημείο Μ 

ΑΚΒ να είναι ορθογώνιο στο Κ.

23

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
21. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι κάθετη στην ευθεία
ε1: y = -

1
3

x+5 και τέμνει τους άξονες xx΄ και yy΄ στα σημεία Α και Β αντίστοιχα

έτσι ώστε το άθροισμα της τετμημένης του Α και της τεταγμένης του Β να είναι ίσο
με 6.

22. Δίνεται η ευθεία (ε) : y + x = 1 και το σημείο Α(2,-4).
α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το  και είναι κάθετη
στην ε.
β) Να βρείτε την προβολή του σημείου  πάνω στην ευθεία ε.

23. Δίνεται η ευθεία ε : y = 4x +12 και το σημείο Α(1,-1).
Να βρείτε την προβολή Κ, του Α πάνω στην  .
ii) Να βρείτε το συμμετρικό σημείο Α’, του Α ως προς την ευθεία  .
i)

24. Δίνονται τα σημεία Α(-2,2), Β(8,12) και Γ(-10,6).

i) Να δείξετε ότι είναι κορυφές τριγώνου.
ii) Να βρείτε την εξίσωση της πλευράς ΑΒ.
iii) Να βρείτε την εξίσωση του ύψους ΑΔ.
iv) Να βρείτε την εξίσωση της διαμέσου ΒΜ.
ν)Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου της πλευράς ΑΒ

25. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(-1,2). Αν η εξίσωση της μιας πλευράς του είναι:

x -2y +1 = 0 και το ύψος ΒΔ έχει εξίσωση x +2y +3 = 0 , να βρείτε τις κορυφές Β

και Γ.

26. Αν τα σημεία Δ(-1,2), Ε(0,5)και Ζ(4,-3) είναι τα μέσα των πλευρών ΒΓ,ΑΓ και
ΑΒ αντίστοιχα, τριγώνου ΑΒΓ , να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών του.

27. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με κέντροΚ(-1,2). Αν οι εξισώσεις των δύο
πλευρών του είναι y=x-1 καιx+2y-1=0, να βρείτε τις εξισώσεις των δύο άλλων
πλευρών του.
28. Δείξτε ότι, αν :
i. Α(2, 4), Β(5, 1), Γ(2, -2), Δ(-1, 1), τότε ΑΒΓΔ τετράγωνο.
ii. Α(5, 2), Β(7, 0), Γ(1, -2), Δ(-1, 0), τότε ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο.

29. Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ όταν (4, 1) και
(ε ) : 2x -3ψ +11 = 0 , (ε ) : 2x +3ψ = 0 είναι οι εξισώσεις του ύψους και της διαμέσου
1
2
από τις κορυφές Α και Β αντίστοιχα .

30. Αν Α(0,5) είναι η κορυφή ορθογωνίου παραλληλογράμμου και δυο πλευρές του
έχουν εξισώσεις 3χ-4ψ-3=0 και 4χ+3ψ-4=0, να βρεθούν οι συντεταγμένες των
άλλων κορυφών του.
24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
31. Να βρείτε για ποιες τιμές του φ , τα σημεία Α(κσυνφ,λημφ), Β (κημφ - λσυνφ)
και Γ (κ, λ),με κ,λeR* και 0<φ<π, είναι συνευθειακά

32. Δίνονται τα σημεία Α(3λ – 2, λ – 3), Β(2λ + 1, λ + 2) και Γ (3λ – 5, 0), λ   .
α) Να δείξετε ότι τα Α, Β, Γ είναι κορυφές τριγώνου
β) Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος της κορυφής Α όταν το λ μεταβάλλεται
γ) Για ποια τιμή του λ   το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α;

33. Τρίγωνο ΑΒΓ έχει κορυφές Α(5, 5), Β(3, 6) και Γ (3 + 2λ, – λ), λ   .
Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος της κορυφής Γ όταν το λ μεταβάλλεται

34. Δίνονται τα σημεία   0, 2  ,   1,1 και    1, 2  3  .
i) Να αποδειχθεί ότι τα σημεία A,B και Γ είναι κορυφές τριγώνου για

κάθε   .
ii) Να αποδειχθεί ότι το σημείο Γ κινείται σε σταθερή ευθεία καθώς το 
μεταβάλλεται στο .
iii) Να βρεθεί για ποια τιμή του   το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο
στο  .
iv) Να βρεθεί για ποια τιμή του   το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με
βάση ΑΒ.
35. Δίνονται τα σημεία Α  3λ -1, 6λ - 5  και Β  4μ - 6,10 -2μ  ,  ,   . Να δείξετε
ότι τα σημεία Α και Β κινούνται σε δυο ευθείες κάθετες.
36. Δίνονται τα σημεία Α(-1,2) καιΒ(1,1). Να δείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των
2

2

σημείων  του επιπέδου για τα οποία ισχύει ότι ΜΑ - ΜΒ = 19 , είναι η ευθεία .
ε : y = 2x -8

37. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ όταν:
i.

Μ(λ-1,2λ-3), λR

1 λ 5

v. M(3,

+1), λR

ii.M(λ-1,2λ), λ 0

iii.Μ(2λ,3), λR

iv.Μ(λ-1,-2),

vi. Μ(συνλ,3), λR.

38. Να αποδείξετε ότι το σημείο Μ(1+ημ2θ, 2-3συν2θ), θR κινείται πάνω σε σταθερή
ευθεία.

39. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που είναι παράλληλες προς την ευθεία ε:
2x - 3y - 12 = 0 και ορίζουν με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν 12 τ.μ.

40. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην ευθεία
y = -3x +2014 και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού 24 τ.μ.

41. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας  η οποία είναι κάθετη στην ευθεία
ζ:y=

x + 21
2

και τέμνει τους άξονες y’y και x’x στα σημεία A και B αντίστοιχα, ώστε

η τεταγμένη του A και η τετμημένη του B να έχουν άθροισμα ίσο με 9.
25

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
42. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο A(1,2) και
σχηματίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο.

43. Δίνονται τα σημεία P(-2,6) καιM(-8,4). Να βρείτε ευθεία ε που διέρχεται από
το σημείο P και τέμνει τους άξονες x΄x και y΄y στα σημεία A και B, αντίστοιχα,
ώστε ΜΑ  ΜΒ .
44. Θεωρούμε το σημείο Μ(-3, -2) και ευθεία που διέρχεται από το Μ και τέμνει
τους αρνητικούς
ημιάξονες στα σημεία Α, Β.
α) Να αποδείξετε ότι ο συντελεστής διεύθυνσης λ της ευθείας είναι αρνητικός.
β) Έστω Ε(λ) το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ.
i. Να αποδείξετε ότι ()  12 για κάθε λ< 0.
ii. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που σχηματίζει με τους ημιάξονες τρίγωνο με
ελάχιστο εμβαδόν.

45. Το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ έχει κέντρο Κ(3,3) και ΑΒ : x - 3y + 2 = 0,
AΔ: 3x - y - 2 = 0. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών του
παραλληλογράμμου.

46. Να προσδιοριστούν τα μ  R για τα οποία οι παρακάτω εξισώσεις είναι
εξισώσεις ευθειών:
α) (μ2 - μ)x + 3μy - 1 = 0
β) (1-μ)x + y + (μ2 - 1) = 0
γ) (μ2 - 4)x + (2 - μ)y + μ = 0
δ) (μ2 - 1)x + (μ2 - 3μ + 2)y - μ = 0

 

47. Δίνεται η εξίσωση μ2 -1 x + μ2 -3μ + 2 y + μ - 5 = 0 :
i) Να βρείτε για ποιες τιμές του  

η εξίσωση παριστάνει ευθεία.

ii) Να βρείτε για ποιες τιμές του  

η εξίσωση παριστάνει ευθεία που

διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
iii) Να βρείτε για ποιες τιμές του  

η εξίσωση παριστάνει ευθεία που είναι

παράλληλη στον άξονα y’y.
48. Δίνεται η εξίσωση : (μ 2 -1)χ+(μ 2 -3μ+2)ψ+μ-5=0.
α ) για ποιες τιμές του μ η παραπάνω εξίσωση παριστάνει ευθεία ;
β ) για ποιες τιμές του μ η παραπάνω εξίσωση διέρχεται από το (0,0) ;
γ ) να βρείτε τις τιμές του μ ώστε η παραπάνω ευθεία να είναι παράλληλη στον
ψψ΄.

26

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
49. Δίνονται οι εξισώσεις
(ε) : (λ +1)x + (λ - 4)y + λ2 - 3λ + 2 = 0 και (η): (λ + 2)x + 3λy + λ - 4 = 0 με λ ε R.
ι) Να αποδείξετε ότι οι εξισώσεις αυτέςπαριστάνουν ευθεία, για κάθε τιμή του
λ.
ιι)Να βρείτε τις τιμές λ , έτσι ώστε οι ευθείες να είναι κάθετες.
ιιι)Για ποιες τιμές του λ η (ε) διέρχεται από την αρχή των αξόνων;
ιν)Για ποιες τιμές του λ η (ε) είναι παράλληλη στον άξονα y'y;
ν)Να αποδείξετε ότι η ευθεία (η) διέρχεται από σταθερό σημείο.

50 Να βρείτε την σχετική θέση των ευθειών ε1:μχ-ψ=μ-2 και ε2:3χ-ψ=1 για τις
διάφορες τιμές του μR. Για ποια τιμή του μR η ευθεία ε2 είναι κάθετη στην ε1;

51. Αν λ≠1/2,να αποδειχθεί ότι οι ευθείες ε:(λ-2)χ+(λ+1)ψ-2=0 και
ζ:(λ-1)χ+λψ-1=0 τέμνονται και ότι το σημείο τομής τους κινείται σε σταθερή ευθεία.

52. Για ποιες τιμές των λ,μe R οι ευθείες (μ + 1) x - 2μy = λ και (μ - 1) x - 3y =2λ-1:
ι) τέμνονται, ιι)είναι παράλληλες, ιιι) συμπίπτουν.
53. Δίνονται οι εξισώσεις λχ +(λ-1)ψ=3 (1) και (λ+2)χ +λψ= -2 (2) .

α)Να δείξετε ότι οι εξισώσεις (1) και (2) παριστάνουν ευθείες (ε 1) και (ε2)
αντίστοιχα, για κάθε λR.
β) Να δείξετε ότι οι ευθείες (ε1) και (ε2) διέρχονται αντίστοιχα από τα σταθερά
σημεία Α και Β , των οποίων να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες τους.
γ) Να υπολογίσετε το λ ώστε (ε1) // (ε2)
δ) Να υπολογίσετε το λ ώστε (ε1) ┴ (ε2)

 

 

k

ώστε οι

54. Δίνονται οι εξισώσεις ε : k2 -1 x - k2 + 2k +1 y + 2k + 2 = 0 και
1

ε2  : k -1 x - k +1 y + 2k2 + 4 = 0 .

α. Να βρεθούν οι τιμές του
β. Για τις τιμές του
i. Να δείξετε ότι οι
ii. Να δείξετε ότι η

k
 1 

1  και  2  να παριστάνουν ευθείες.

που βρήκατε:
και

 2  είναι παράλληλες.

1  διέρχεται από σταθερό σημείο, το οποίο να βρεθεί.

55. Δίνεται η εξίσωση 3x +2y + 7 + λ  x -2y + 5  = 0 .
i)
Να δείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει ευθεία για κάθε   .
Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες που παριστάνει η εξίσωση για τις διάφορες τιμές
του λεR διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο και να βρείτε

27

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
56. Δίνεται η εξίσωση

 2λ

2

 

+ λ +1 x + λ2 - λ +1 y - λ2 -2λ = 0 .:

i)
Να δείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει ευθεία για κάθε   .
ii) Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες που παριστάνει η εξίσωση για τις
διάφορες τιμές του λεR διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο και να
βρείτε.
iii) Να βρείτε το λεR, ώστε η ευθεία ε που έχει εξίσωση την παραπάνω, να
είναι κάθετη στην ευθεία ζ : x + 4y +3 = 0 .

57. Δίνεται η εξίσωση

 λ - 5  x + 1 - λ  y + λ = 0 .

i)
Να αποδείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει ευθεία για κάθε λεR.
ii) Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες που παριστάνει η εξίσωση για τις
διάφορες τιμές του λεR διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο και να
βρείτε.
iii) Να βρείτε ποια από τις ευθείες της παραπάνω εξίσωσης τέμνει τους
άξονες x’x και y’y στα σημεία  και  αντίστοιχα, έτσι ώστε
2
3
+
=5.
 ΟΑ  ΟΒ 

58. Δίνονται οι ευθείες ε1 : λx +  λ + 3 y - 6 = 0 καi . ε2 :  λ -1 x +  λ +2 y -3 = 0
i)

Να αποδείξετε ότι οι ευθείες  1 και  2 έχουν μοναδικό κοινό σημείο για

κάθε λεR .
ii) Να αποδείξετε ότι καθώς το λ μεταβάλλεται στο
σημείο των  1 και  2 κινείται πάνω σε μια ευθεία.

, το μοναδικό κοινό

59. Δίνεται η εξίσωση: (ε): (2χ+3ψ) α2+(χ+ψ-1)α- (χ+2ψ+1)=0
i. Για ποια αR η εξίσωση παριστάνει ευθεία ;
ii. Δείξτε ότι όλες οι ευθείες που ορίζονται από την (ε) διέρχονται από
το
ίδιο σταθερό σημείο το οποίο και να προσδιορίσετε
iii. Για ποια αR η (ε) είναι παράλληλη στον χ΄χ και για ποια αR είναι
παράλληλη στον ψ΄ψ; Υπάρχει ευθεία της οικογένειας που να διέρχεται
από την αρχή των αξόνων;
iv. Για ποιο αR η (ε) είναι παράλληλη με την διχοτόμο ΄΄2-4΄΄

60. Δίνεται η ευθεία ε: x + y + μ = 0, μ  – 1 και το σημείο Μ(1, 0)
α)Να βρείτε το συμμετρικό Ν του σημείου Μ ως προς την ευθεία ε.
β) Να δείξετε ότι το Ν κινείται σε σταθερή ευθεία.

61. Να εξετάσετε αν η ευθεία x + 1998y = 4 ανήκει στην οικογένεια ευθειών που
έχει εξίσωση (x + y - 4) + λ (x - 3y - 4) = 0.

62. Οι ευθείες ε1 : λx +  λ -1  y - 6 = 0 και ε2 :  λ - 4  x +  λ -3 y +2 = 0 είναι
παράλληλες.
i)
Να δείξετε ότι λ=2.
28

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ii) Έστω ότι η  1 τέμνει τους άξονες χ’χ και y’y στα σημεία A και B αντίστοιχα
και η  2 στα σημεία Γ και Δ. Να βρείτε το εμβαδόν του
τετραπλεύρουΑΒΓΔ.

63. Οι ευθείες ε1 : λx +  λ -3 y -3 = 0 και ε2 :  λ - 4  x +  2 - λ  y +14 = 0 είναι
κάθετες.
i)

Να δείξετε ότι λ=2.

 

Θεωρούμε ακόμη την εξίσωση μ2 -3μ + 2 x + μ2 -1 y -2μ2 + 2μ = 0 (1).
ii) Να βρείτε για ποιες τιμές του  
iii) Να βρείτε τον αριθμό  

η εξίσωση (1) παριστάνει ευθεία.

, ώστε η ευθεία ζ που έχει εξίσωση την (1)

να διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών  1 και  2 .

64. Θεωρούμε τις εξισώσεις ελ : (λ – 1)x + (λ – 2)y – λ + 3 = 0 ,   R .

α) Να αποδείξετε ότι καθεμιά από τις (ε λ) παριστάνει ευθεία και κατόπιν ότι όλες οι
ευθείες διέρχονται
από σταθερό σημείο.
β) Έστω   1 και   2 . Αν η (ελ) τέμνει τους άξονες x΄x και y΄y στα σημεία
Α(α, 0) και Β(0, β) αντίστοιχα, τότε:
i. να εκφράσετε τα α, β συναρτήσει του λ.
1
1
ii. να βρείτε την ευθεία της παραπάνω μορφής ώστε να ισχύει 2 + 2 = 2 .
α β

65. Να υπολογιστεί η γωνία ( ε 1,ε 2 ) όταν :
α)

(ε1) : 5x - y + 7 = 0,

(ε2) : 3x + 2y = 0

β) (ε1) : 3x - 2y + 1 = 0,

(ε2) : 2x + 3 y - 3 = 0

γ) (ε1) : y + 2 = 0,

(ε2) : x - y + 1 = 0

δ) (ε1) : x -

(ε2) : ( 2 + 1)x +(1 -

2 y + 2 = 0,

2 )y + 1= 0

66. Να βρεθεί η οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες ε : 3x - 3μy + 1 = 0 και
1

ε : (μ + 1)x - (μ - 1)y - 4 = 0 .
2

67. Να προσδιοριστούν τα μ  R για τα οποία η ευθεία
(η) : (μ + 2)x + (μ + 1)y = 0 σχηματίζει με την ευθεία (ε) : (3μ + 2)x - μy + 7 = 0
γωνία

π
4

.

68. Θεωρούμε την εξίσωση: (2λ – 1) x + (18 – 11λ) y + 9λ – 17 = 0,   R , (1).
α) Να αποδείξετε ότι για κάθε   R , παριστάνει ευθεία.

29

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
β) Αν (ε1), (ε2) είναι οι ευθείες που προκύπτουν από την (1) για λ=1, λ=2 αντίστοιχα,
να βρείτε την οξεία γωνία που σχηματίζουν.

69. Δίνεται η εξίσωση 6x2  y 2  xy . (1)

α. Να δείξετε ότι η εξίσωση (1) παριστάνει δύο ευθείες
σχεδιάσετε.
β. Να βρείτε την οξεία γωνία θ που σχηματίζουν οι
γ. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας
τέμνει τις ευθείες

1  ,  2  , τις οποίες και να

1  ,  2  .

που διέρχεται από το σημείο

M (0,1) και

1  ,  2  στα σημεία A,B αντιστοίχως , ώστε το σημείο Μ να

είναι μέσο του AB.

70. Δίνεται η εξίσωση x2  y 2  2(2 x  y)k  3k 2  0, k 
α. Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει δύο ευθείες
β. Να αποδείξετε ότι

( ) και ( ) .

( )  ( ) .

γ. Να βρείτε το σημείο τομής M

των ευθειών

( ) και ( ) .

δ. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο του σημείου Μ.

71. Να δειχθεί ότι η εξίσωση χ2-ψ2-4λψ-2λχ-3λ2=0 παριστάνει δύο ευθείες
κάθετες μεταξύ τους. Να βρεθεί ο γ. τόπος του σημείου τομής των δύο αυτών
ευθειών

72. Δίνονται οι εξισώσεις λx - y +1 = 0 ,  1 , και

 λ +1 x - 1 - λ  y + 4 = 0 ,  2  .

i)

Να αποδείξετε ότι καθεμία από τις εξισώσεις αυτές παριστάνει ευθεία
για κάθε   .
ii) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες τέμνονται για κάθε   και να βρείτε την
οξεία γωνία που σχηματίζουν.
iii) Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες που παριστάνει η εξίσωση  2 
διέρχονται από ένα σταθερό σημείοΜ.

73. Δίνεται η εξίσωση 3x2 +2y2 + 7xy +2x - y -1 = 0 . Να δείξετε ότι η εξίσωση
παριστάνει δυο ευθείες και να βρείτε την οξεία γωνία που αυτές σχηματίζουν

74. Δίνεται η εξίσωση x2 -2y2 - xy - 5x -2y + 4 = 0 .
i)

Να δείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει δυο παράλληλες ευθείες  1 και  2 .

ii) Έστω ότι η ευθεία ζ : x +2y -8λ = 0 τέμνει τις ευθείες  1 και  2 στα
σημεία Α και Β αντίστοιχα. Αν Μ το μέσο του τμήματοςΑΒ, τότε:
α) να δείξετε ότι Μ  2 -2λ,5λ -1  .
β) να αποδείξετε ότι καθώς το  μεταβάλλεται στο
κινείται σε μια ευθεία, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

, το σημείο Μ

75. Δίνεται η εξίσωση x2 + y2 + 2(xy – 2x – 2y) + 3 = 0.
α) Να αποδείξετε ότι παριστάνει δυο ευθείες παράλληλες μεταξύ τους.
Έστω ε1: x + y = 1 και ε2: x + y = 3 οι δυο ευθείες.

30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τραπεζίου που σχηματίζεται από τους άξονες και
τις ευθείες.
γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την αρχή Ο και τέμνει τις
ε1 και ε2 στα σημεία
Α, Β ώστε (ΑΒ) = 2.

76. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(2,2) Β(4,5) και Γ(6,-8). Να βρεθεί το μήκος του
ύψους ΑΚ.

77. Δίνεται η ευθεία ε : λx -2y + λ -1 = 0 . Να βρείτε το  

ώστε η ευθεία ε να

απέχει από την αρχή των αξόνων απόσταση ίση με 1.

78. Δίνονται οι ευθείες ε1 : 3x + 4y +2 = 0 και ε2 : 5x -12y + 4 = 0 . Να βρείτε το



ώστε το σημείο Α  λ,1  να ισαπέχει από τις ευθείες  1 και  2 .

79. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που απέχει από το Α(-2,1) απόσταση ίση με
12 και που διέρχεται από την τομή των ευθειών

ε : x + y - 3 = 0 και
1

ε : 2x - 7y + 3 = 0 .
2

80. Το σημείο Α  3,1  απέχει από την ευθεία ε : λx - 4y + 8- λ = 0 απόσταση ίση με
2.

i) Να δείξετε ότι λ=3.
ii) Να βρείτε τα σημεία της ευθείας ζ : y = x -3 τα οποία απέχουν από την

ευθεία ε απόσταση ίση με 3.
81. Θεωρούμε την ευθεία ε: 3x – 4y + 2 = 0 και το σημείο Α(-2, 1).
α) Να αποδείξετε ότι το Α δεν ανήκει στην (ε) και να βρείτε την απόστασή του από
αυτή.
β) Να βρείτε όλες τις ευθείες που είναι παράλληλες στην (ε) και απέχουν από το Α
απόσταση ίση με 3 μονάδες.

82. Θεωρούμε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων στο οποίο απεικονίζεται ο χάρτης του
νομού Αρκαδίας.
Τα χωριά Δόξα (Δ), Λευκοχώρι (Λ) και Κακουρέϊκα (Κ) έχουν αντίστοιχες
συντεταγμένες Δ(-2, 2), Λ(2, -1) και Κ(-1, -10).
α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε) που διέρχεται από τα χωριά Δόξα (Δ) και
Λευκοχώρι (Λ).
β) Να βρείτε την απόσταση του Κ από την ευθεία (ε).
γ) Να εξετάσετε, με βάση τα δεδομένα του προβλήματος, ποιο από τα χωριά Δόξα
και Λευκοχώρι απέχει τη μικρότερη απόσταση από τα Κακουρέϊκα.

83. Να βρείτε την εξίσωση της μεσοπαράλληλης των ευθειών ε 1:3χ+4ψ+12=0 και
ε2:9χ+12ψ=36
31

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
84.Δίνεται η εξίσωση : χ 2 +ψ 2 +2χψ-2χ-2ψ-3=0.
α ) να αποδείξετε ότι αυτή παριστάνει δυο παράλληλες ευθείες.
β ) να βρείτε την απόσταση των παραπάνω ευθειών.
γ ) να βρείτε την εξίσωση της μεσοπαράλληλης των παραπάνω ευθειών.

85. Δίνονται οι ευθείες ε1: 2χ+ψ-1=0 και ε2: 4χ+2ψ+3=0.
ι)Να βρεθεί η μεσοπαράλληλος των ευθειών αυτών
ιι)Έστω Α και Β τα σημεία τομής της μεσοπαραλλήλου με τους άξονες. Να βρείτε το
εμβαδόν του τριγώνου ΑΟΒ.

87. Οι παράλληλες ευθείες ε : λx - y + 4 = 0 και ε2 : 2x -2λy + λ2 = 0 έχουν
1

απόσταση ίση με

7 2

.
4
i) Να δείξετε ότι λ=1.
ii) Να βρείτε τη μεσοπαράλληλη των  1 και  2 .

 

 

88. Δίνονται οι εξισώσεις ε1 : k2 -1 x - k2 + 2k +1 y + 2k + 2 = 0 και

ε2  : k -1 x - k +1 y + 2k2 + 4 = 0 .
α. Να βρεθούν οι τιμές του
β. Για τις τιμές του
i. Να δείξετε ότι οι

k
 1 

k

ώστε οι

1  και  2  να παριστάνουν ευθείες.

που βρήκατε:
και

 2  είναι παράλληλες.

1  διέρχεται από σταθερό σημείο, το οποίο να βρεθεί.
iii. Να βρεθούν οι εξισώσεις των 1  και  2  με την ελάχιστη μεταξύ τους
ii. Να δείξετε ότι η

απόσταση.

89. Να δείξετε ότι η εξίσωση 4x2 + y2 - 4xy - 6x +3y - 4 = 0 παριστάνει δυο
ευθείες παράλληλες των οποίων να βρείτε τη μεσοπαράλληλη

90. Οι ευθείες ε :  λ -1  x + λy +1 -3λ = 0 και ε :  4 - λ  x +  6 - λ  y - λ = 0 είναι
1

2

παράλληλες.
i) Να δείξετε ότι λ=2.
ii) Να βρείτε την απόσταση των ευθειών  1 και  2 .
iii) Να βρείτε ευθεία  3 τέτοια ώστε η  2 να είναι μεσοπαράληλλη των
ευθειών  1 και  3 .

91. Να βρείτε τον γ.τόπο των σημείων Μ του επιπέδου των οποίων ο λόγος των
αποστάσεων από τις ευθείες ε1:χ+ψ-1=0 και ε2:χ-ψ-3=0 είναι ίσος με2
32

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
92. Βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων S του επιπέδου , τα οποία έχουν
από το σημείο A(-4, 0) απόσταση , που είναι διπλάσια από την απόστασή τους
από τον άξονα

xx .

93. Δίνονται οι ευθείες  1 : 3 x  2 y  1  0 και  2 : 3 x  2 y  4  0 . Να βρείτε τον
γεωμετρικό τόπο των σημείων M(x,y) του επιπέδου των οποίων ο λόγος των
αποστάσεων τους από τις ευθείες  1 και  2

είναι ίσος με

1
2

.

94. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M(x,y) του επιπέδου που
ισαπέχουν από την ευθεία ε : 9x -12y + 4 = 0 και από τον άξονα y’y.
95 .Δίνεται τρίγωνοΑΒΓ, με A(-1,0), B(3,2)και Γ(-34).
i) Να υπολογίσετε τις γωνίες του.
ii) Να βρείτε την εξίσωση της διχοτόμου της γωνίας Γˆ .

96. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων, τα οποία ισαπέχουν από τις
ευθείες 3x - 2y + 4 = 0 και 3x - 2y + 6 = 0
97. Δίνοντα οι ευθείες (ε1): 4χ+3ψ-1=0 και (ε2):χ=0.

і) Να βρεθούν οι εξισώσεις των διχοτομών των γωνιών των ε 1 , ε2
і) Ποια είναι η διχοτόμος της αμβλείας γωνίας;

98. Δίνονται τα σημεία Α(3,1) και Β(13,6).’Εστω η ευθεία ε 1 που διέρχεται από το
σημείο Α και είναι παράλληλη στο διάνυσμα και ε2 η ευθεία που διέρχεται από τα
σημεία Α και Β.Να βρείτε:
ι)τις εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών που σχηματίζουν οι ευθείς ε1 και ε2.
ιι)ποιά από τις παραπάνω διχοτόμους που βρήκατε αντιστοιχεί στην οξεία γωνία των
ε1 και ε2.

99.
100. Δίνεται τρίγωνοΑΒΓ, με Α(8,3), Β(6,-1) καιΓ(-3,1).
i) Να βρείτε το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ.
ii) Να βρείτε το εμβαδό του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ, όπου Δ(-2,-1).
iii) Να βρείτε σημείο Μ του άξονα χ’χ ώστε το τρίγωνο ΑΒΜ να έχει εμβαδόν
7τ.μ
101. Δίνεται η εξίσωση : (3a -5)x + (a -3)y - 4a + 8 = 0 .
α. Να δείξετε ότι παριστάνει ευθεία για κάθε τιμή του πραγματικού α.
β. Ποιά από τις ευθείες ισαπέχει από τα σημεία A(4, -3), B(3,2) ;
γ. Να βρείτε τις τιμές του α για τις οποίες η ευθεία ορίζει τρίγωνο με τους άξονες
καθώς και το εμβαδόν του τριγώνου.

33

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
δ. Για ποιές τιμές του α το εμβαδόν αυτό είναι ίσο με

32

;
15
102. Δίνεται ένα τρίγωνο με κορυφές Α(2λ –1, 3λ+2), Β(1,2) και Γ(2,3) όπου
λIR με λ≠–2.
ι) Να αποδείξετε ότι το σημείο Α κινείται σε ευθεία, καθώς το λ μεταβάλλεται στο IR
ιι) Εάν λ=1, να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.

103. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α( 2,4 ) , Β( 1,2 ) , Γ( 3,3 ) .
i) Να βρεθεί η εξίσωση της πλευράς

ΒΓ

ii) Να βρεθεί η απόσταση της κορυφής Α από την πλευρά ΒΓ
iii) Aν Μ μέσο της πλευράς ΒΓ να βρεθεί η εξίσωση της μεσοκαθέτου της ΒΓ
iv) Να βρεθεί το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΜ
v) Να δειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές στην κορυφή Β

104. Έστω τα σημεία Α(λ+1,λ-2),Β(2λ,2λ-1) και Γ(λ+2,-λ) με λR.
α. Να αποδείξετε ότι τα σημεία Α ,Β και Γ δεν είναι συνευθειακά.
β. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. Για ποια τιμή του λεR το εμβαδόν του
τριγώνου παίρνει την μικρότερη τιμή;
γ. Αν λ=1,τότε να βρείτε τις εξισώσεις των διαμέσων ΑΔ και ΒΖ του τριγώνου ΑΒΓ

105. Δίνονται τα σημεία Α(λ,1), Β(λ-1,λ+1) και Γ(λ+5,λ+3). Να βρείτε τον  
ώστε το εμβαδόν του ΑΒΓ να είναι ίσο με 1 τ.μ.

106. Θεωρούμε τα σημεία Α(-2,3) και Β(2,-3) και έστω Γ σημείο της ευθείας
ε : x +2y -1 = 0 . Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Γ ώστε το τρίγωνο ΑΒΓ να

έχει εμβαδό 3τ.μ.

107. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην
ε :2χ+7ψ-3=0 και σχηματίζει με τον χχ΄ και ψψ΄ τρίγωνο με εμβαδόν 7 τ.μ

108. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας, η οποία διέρχεται από το σημείο
Ρ(1, 1) και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν 2.

109. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας, που είναι παράλληλη προς την ευθεία
η: 2x + y - 2 = 0 και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν 4.

34

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
110. Δίνεται η ευθεία ε : x - 4y - 7 = 0 και τα σημεία Α  -2, 4  και Β(2,6).
Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου  της ευθείας  το οποίο
ισαπέχει από τα Α και Β.
ii) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΜ.
Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Κ(x,y) για τα οποία ισχύει
i)

ΚΑΒ =  ΜΑΒ

είναι δυο ευθείες

111. Θεωρούμε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που είναι παράλληλο προς την ευθεία
ε : y = x με Α  x1 , y1  και Β  x2 , y2  , με x1  x2 . Αν το σημείο Μ(3,5) είναι το
μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και το γινόμενο των τετμημένων των σημείων Α
και Β ισούται με 5, τότε
i) Να βρείτε τις συντεταγμένες των Α και Β.
ii) Να δείξετε ότι  ΟΑΒ  = 4 , όπου  η αρχή των αξόνων.
iii) Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Κ(χ,y) για τα οποία
ισχύει ΚΑΒ = 2  ΟΑΒ είναι δυο ευθείες παράλληλες.

112. Δίνονται τα σημεία A(k -1,3),B(k,2) και C(k +1, -1) με

k

α. Να δείξετε ότι για κάθε k  , τα σημεία A,B,C αποτελούν κορυφές τριγώνου.
β. Για κ=-1, να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ ώστε (MAB) = 2(ABC)
γ. Για κ=1, να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Ν για τα οποία ισχύει
d(N,AB)
= 5
d(N,BC)

113. Σε καρτεσιανό σύστημα αξόνων Οxy θεωρούμε τα σημεία Μ(x, y), Α(-1, 3) και
Β(2, -1) ώστε να σχηματίζουν τρίγωνο με εμβαδόν (ΜΑΒ) = 4.
α) Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος του Μ είναι δυο ευθείες ε 1, ε2
παράλληλες μεταξύ τους.
β) Να βρείτε την απόσταση των ε1, ε2.
γ) Να αποδείξετε ότι η ευθεία που διέρχεται από τα Α, Β είναι η μεσοπαράλληλη των
ε1, ε2. Πως αιτιολογείται γεωμετρικά το συμπέρασμα αυτό;

114. Ένα κινητό Α ξεκινά από την αρχή των αξόνων και κινείται στην ευθεία ε 1, η
οποία είναι κάθετη στην ευθεία ε2 της κίνησης ενός άλλου κινητού Β.
Τα δύο κινητά συναντώνται στο σημείο Ρ(3, 4). Στο ίδιο σημείο φθάνει και τρίτο
κινητό Γ, το οποίο κινείται πάνω στην ευθεία ε3: x + λy + 1 = 0.
α) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών ε 1,ε2 και ε3
β) Στη συνέχεια τα κινητά αναχωρούν και ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές από
αυτές που είχαν μέχρι το σημείο συνάντησής τους, σταματάνε στα σημεία Α(8συνφ, 9ημφ),

Β(8ημφ, – 9συνφ) και Γ(8, 9) αντίστοιχα με   (0, )

2

ι)Να προσδιορίσετε τη γωνία φ, ώστε τα κινητά να βρίσκονται στην ίδια ευθεία
ιι)Πόσο απέχει τότε κάθε κινητό από την ευθεία που κινούνται αρχικά;
35

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
115. Σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Oxy η εξίσωση
(λ –1)x + (λ + 1)y – λ – 3 = 0, λ   περιγράφει τη φωτεινή ακτίνα που εκπέμπει
ένας περιστρεφόμενος φάρος Φ.
α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του φάρου Φ.
β) Τρία πλοία βρίσκονται στα σημεία Κ(2, 2), Λ(– 1, 5) και Μ(1, 3). Να βρείτε τις
εξισώσεις των φωτεινών ακτινών που διέρχονται από τα σημεία Κ, Λ και Μ.
γ) Να προσδιορίσετε ποιο από τα πλοία Κ και Λ βρίσκεται πλησιέστερα στη φωτεινή
ακτίνα που διέρχεται από το Μ.
δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τον φάρο Φ
και τα πλοία Λ και Μ

116. Ένα επιβατηγό πλοίο εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς– Ηράκλειο Κρήτης. Σε
κάθε χρονική στιγμή t του ταξιδιού η θέση Μ του πλοίου ως προς ένα καρτεσιανό
σύστημα συντεταγμένων Οxy είναι: Μ(2 + κt, λ + 2t), όπου κ, λ  IR . Τη
χρονική στιγμή t = 5 το πλοίο διέρχεται από το σημείο Α(7, 13).
α) Να βρείτε τις τιμές των κ, λ .
β) Να αποδείξετε ότι το πλοίο διαγράφει γραμμή που βρίσκεται πάνω στην ευθεία
(ε) : y = 2x – 1.
γ) ΄Ένα δελφίνι κινείται παράλληλα προς το πλοίο. Να βρείτε ένα διάνυσμα μήκους 1
κάθετο προς την ευθεία πάνω στην οποία κινείται το δελφίνι.

117. Σε χάρτη με καρτεσιανό σύστημα αξόνων η θέση ενός λιμανιού προσδιορίζεται
από το σημείο Α(2,6) και η θέση ενός πλοίου με το σημείο Π(λ-1,λ+2), λR.
і)Για ποιες τιμές του λ το σημείο Π έχει τετμημενη μικρότερη από την τετμημένη
του Α;
іі)Να εξετάσετε αν το πλοίο θα περάσει από το λιμάνι Α, όταν κινείται ευθύγραμμα.
ііі)Ποια θα είναι η ελάχιστη απόσταση της πορείας του πλοίου από το λιμάνι;

118. Οι συντεταγμένες δυο πλοίων Π1, Π2 είναι Π1(t-1,t+2) και Π2(3t,3t-1) για
κάθε χρονική στιγμή t(t>0)
і)Να βρεθούν οι γραμμές πάνω στις οποίες κινούνται τα δυο πλοία
іі)Να εξεταστεί αν υπάρχουν τιμές του t που τα δυο πλοία θα συναντηθούν.
ііі)Να βρεθεί η απόσταση των δυο πλοίων την χρονική στιγμή t=3.
36

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ιν) Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση των πλοίων

119. Ένα γήπεδο γκολφ είναι τοποθετημένο στο επίπεδο (ορθοκανονικό σύστημα
συντεταγμένων). Σε έναν αγώνα γκολφ χτυπάμε το μπαλάκι από το σημείο
και έστω ότι αυτό ακολουθεί τη διαδρομή ευθείας με εξίσωση
ότι η τρύπα βρίσκεται στο σημείο Β με συντεταγμένες

A(3,0)

y  x  3 . Θεωρούμε

B(2,3) του ίδιου

ορθοκανονικού συστήματος συντεταγμένων.
α. Να ελεγχθεί αν θα μπει το μπαλάκι στη τρύπα και να δικαιολογήσετε την
απάντηση σας.
β. Έστω ότι η τρύπα βρισκόταν στο σημείο Γ με συντεταγμένες (a,3a) . Να
βρεθεί ο πραγματικός αριθμός α ώστε το μπαλάκι να μπει στη τρύπα.
γ. Ποια είναι η μικρότερη απόσταση που θα έχει το μπαλάκι από την τρύπα (σημείο
Β), και σε ποιο σημείο της διαδρομής του θα συμβεί αυτό;
δ. Ποια πρέπει να είναι η κλίση της ευθείας ώστε αν χτυπούσαμε το μπαλάκι από το
σημείο Α να πετύχουμε απευθείας το στόχο μας (σημείο Β);
Ποια θα είναι τότε η εξίσωση της ευθείας αυτής και ποια η απόσταση ΑΒ .
120. Δίνονται τα σημεία A(8,0) και B(0,4) του καρτεσιανού επιπέδου Oxy.
i) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ζ που διέρχεται από την αρχή των
αξόνων και το μέσο Δ του τμήματοςΑΒ.
ii) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το σημείο Δ και
είναι κάθετη στην ΟΔ.
iii) Αν Γ ένα σημείο της ε με τεταγμένη 6, να βρείτε την τετμημένη του και
στη συνέχεια την απόστασή του από την ευθεία ζ.
iv) Έστω Μ τυχαίο σημείο της παραπάνω ευθείας ε. Να αποδείξετε ότι
2

2

2

ισχύει η σχέση: ΜΑ + ΜΒ = 2ΟΜ .
121. Δίνονται τα διανύσματα α =  κ,8 , β =  μ,2μ + 3 και η ευθεία  , ώστε  
και προβ α =  -5,5  .
β

i)

Να δείξετε ότι μ=-1 και κ=-2.

ii) Αν ΟΚ = 3β - α , όπου  η αρχή των αξόνων, να βρείτε την εξίσωση
της ευθείας που διέρχεται από το σημείο  και είναι κάθετη στο

διάνυσμα η = β 2  α - β  α  β .

iii) Αν η ευθεία  τέμνει τους άξονες χ’χ και y’y στα σημεία A και B
αντίστοιχα, ώστε το μέσο M του AB να έχει τεταγμένη κατά 3 μεγαλύτερη
από την τετμημένη του, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε.
iv) Να βρείτε το συμμετρικό του σημείου Κ ως προς την ε.
v) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που είναι παράλληλες στην ε και
σχηματίζουν με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού 2τ.μ

37

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
122. Δίνεται η εξίσωση x2 - y2 = 2x -1 (1).
i) Να δείξετε ότι η εξίσωση (1) παριστάνει δυο ευθείες  1 και  2 που είναι
κάθετες.
ii) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ζ που διέρχεται από το σημείο τομής
Α των ευθειών  1 και  2 και σχηματίζει με τον άξονα χ’χ γωνία

ω = 150ο .
iii) Να βρείτε την εξίσωση της ευθεία  που διέρχεται από το σημείο Μ(1,1)
και τέμνει τις ευθείες  1 και  2 στα σημεία Α καιΒ, έτσι ώστε το σημείο
Μ να είναι μέσο του ΑΒ.

123. Δίνονται τα σημεία Α(-3,1) και Β(-1,1) του καρτεσιανού επιπέδου Οχy. Έστω

ε η μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και ζ η ευθεία που διέρχεται από το
σημείο Α και είναι παράλληλη στη διχοτόμο της γωνίας xΟy των αξόνων.
i)
ii)
του
iii)
iv)

Να βρείτε τις ευθείες ε και ζ και το σημείο τομής τους Γ.
Αν Δ το συμμετρικό του σημείου Γ ως προς τοΒ, να βρείτε το εμβαδόν
τριγώνου ΑΓΔ.
Να βρείτε την οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες ΑΒ και ΑΔ.
Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ  x, y  του επιπέδου για
2

2

2

τα οποία ισχύει ότι ΑΜ + ΒΜ -2ΓΜ = 4 .

124. Δίνονται τα διανύσματα α,β  0 και η εξίσωση 6α  βx - 4 α  β y -2α  β = 0 .
i)

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει ευθεία ε.

ii) Αν    , να αποδείξετε ότι η ευθεία  είναι ο άξονας χ’χ.
iii) Αν η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο Α(1,-1) να αποδείξετε ότι    .
Αν η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο Β(3,2) να βρείτε
iv) Τη γωνία των διανυσμάτων  και  .

 α + 2β 2 - α -2β 2 
v) Την απόσταση του σημείου Μ 
, -1  από την ευθεία ε.


αβ

125. Δίνεται η ευθεία ε : 2α  βx - α  β y +2 α  β = 0 , όπου α, β δυο μη μηδενικά
διανύσματα.
i) Αν η ευθεία  είναι κάθετη στην ζ : 2x -2y +2014 = 0 , να βρείτε τη
γωνία των διανυσμάτων α, β .
ii) Αν τα μέτρα των διανυσμάτων α, β , είναι 3 και 12 αντίστοιχα, και η
ευθεία  διέρχεται από το σημείο  1, 0  , να δείξετε ότι   4 .

 

iii) Αν α, β =


3

, να βρείτε το σημείο της ευθείας

αρχή των αξόνων απόσταση ίση με

38

2.

 που απέχει από την

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

iv) Αν α, β =

π

, να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που είναι
3
παράλληλες στην  και σχηματίζουν με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού
8 τ.μ.

126. Δίνεται η εξίσωση x2 +2xy + y2 - 6x - 6y + 8 = 0 .
i) Να δείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει δυο ευθείες  1 και  2 που είναι
παράλληλες.
ii) Αν ε1 : x + y -2 = 0 και ε2 : x + y - 4 = 0 , να βρείτε την εξίσωση της
μεσοπαράλληλης

 των  1 και  2 .

iii) Αν Α είναι ένα σημείο της ευθείας  1 με τεταγμένη 2 και Β ένα σημείο
της ευθείας  2 με τετμημένη 1, να βρείτε τα σημεία Α και Β.
iv) Να βρείτε τις συντεταγμένες δυο σημείων Γ και Δ της ευθείας  , έτσι
ώστε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ να είναι τετράγωνο.
127. Δίνονται οι εξισώσεις λx - y +1 = 0 ,  1 , και  λ +1 x - 1 - λ  y + 4 = 0 ,  2  .
i) Να αποδείξετε ότι καθεμία από τις εξισώσεις αυτές παριστάνει ευθεία
για κάθε   .
ii) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες τέμνονται για κάθε   και να βρείτε την
οξεία γωνία που σχηματίζουν.
iii) Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες που παριστάνει η εξίσωση  2 

διέρχονται από ένα σταθερό σημείο Μ.
iv) Να βρείτε την τιμή του   , ώστε το παραπάνω σημείο να Μ  -2,2  να
απέχει από την ευθεία  1 απόσταση ίση με 2 .

128. Δίνεται η ευθεία ε : 3x + 4y +10 = 0 και το σημείο Α(2,1).
i) Να δείξετε ότι για κάθε σημείο Μ  x, y  της ευθείας

 ισχύει ότι

ΜΑ  4 .

ii) Να βρείτε την ευθεία που διέρχεται από το σημείο Α(2,1) και ισαπέχει
από τα σημεία Β(1,2) και Γ(4,0).
iii) Αν Κ, Λ τα σημεία τομής της ευθείας  με τους άξονες x΄x και y΄y , να
βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΚΛ.
iv) Να βρείτε την ευθεία που διέρχεται από το Α(2,1) και σχηματίζει με τους
άξονες x΄x και y΄y εμβαδόν ίσο με 2 τ.μ.

129. Δίνεται η ευθεία ζ : 6x -8y +3 = 0 και η εξίσωση  2λ +1 x -  λ -2 y + λ - 7 = 0 ,

 1 .
i) Να αποδείξετε ότι για κάθε  

η εξίσωση  1 παριστάνει ευθεία.

ii) Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες που παριστάνει η εξίσωση  1
διέρχονται από σταθερό σημείο Α του οποίου να βρείτε τις συντεταγμένες
και την απόσταση από την ευθεία.

39

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
iii) Θεωρούμε την ευθεία ε που έχει εξίσωση την  1 και είναι παράλληλη
στην ευθεία ζ. Να βρείτε την ευθεία ε και την μεσοπαράλληλη των
ευθειών ε και ζ.

130. Δίνεται η εξίσωση x2 + y2 +2xy -2x -2y +1 - λ2 = 0 ,  

,  1 .

i) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  1 παριστάνει δυο ευθείες παράλληλες για
κάθε   .
ii) Να βρείτε τις ευθείες  1 και  2 που ορίζονται από την  1 και η
απόστασή τους είναι ίση με 2 2 .
iii) Να βρείτε τη μεσοπαράλληλη των ευθειών  1 και  2 του ερωτήματος

 ii  .

131. Δίνεται η εξίσωση  α -1 x +  3α -13 y -11α + 41 = 0 ,  1 .
i) Να αποδείξετε ότι για κάθε  

η εξίσωση  1 παριστάνει ευθεία.

ii) Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του  

οι ευθείες που

παριστάνει η εξίσωση  1 διέρχονται από σταθερό σημείο.

iii) Έστω  1 και  2 οι ευθείες της παραπάνω οικογένειας για α = 5 και

α = 4 αντίστοιχα. Να βρείτε την οξεία γωνία που σχηματίζουν.
iv) Έστω ακόμη  3 η ευθεία που διέρχεται από το σημείο Κ  -3, 4  και
σχηματίζει γωνία 135ο με τον άξονα x΄x . Να βρείτε το εμβαδό του
τριγώνου που σχηματίζεται από τις ευθείες  1 ,  2 και  3 .

132. Δίνονται τα σημεία Α(0,-4) και Β  2, 0  του καρτεσιανού επιπέδου xy .

i) Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ  x, y  του
2

2

επιπέδου για τα οποία ισχύει ότι ΑΜ -ΒΜ = 12 είναι η ευθεία
1
ζ : y =- x.
2
ii) Έστω  η ευθεία που είναι κάθετη στην ευθεία  και διέρχεται από την
αρχή των αξόνων. Να βρείτε σημείο Γ της ευθείας

π

 ώστε ΑΓΒ = .
2

iii) Αν Κ το μέσο του ΑΒ και ισχύει ΟΚ = 2ΚΔ να βρείτε το σημείο Δ και στη
συνέχεια να βρείτε σημείο Λ της ευθείας  ώστε η απόσταση του Λ από
την ευθεία ΑΔ να είναι ίση με 4 13 .

iv) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Ν  x, y  του επιπέδου για
τα οποία ισχύει  ΝΑΒ  = 4 .

133. Έστω τα σημεία Α  λ + 2,2λ +1  , Β  λ -3,3λ -2 και Γ  0,3λ - 5 
i) Να δείξετε ότι για κάθε  
τριγώνου.

, τα σημεία Α , Β και Γ είναι κορυφές

40

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ii) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ  x, y  του επιπέδου για
τα οποία ισχύει ΑΜ = 2ΟΜ .
iii) Να βρείτε το   , ώστε το τρίγωνο ΑΒΓ να είναι ορθογώνιο στο Β.
iv) Να βρείτε το   , ώστε το τρίγωνο ΑΒΓ να είναι 8.

134. Δίνεται η ευθεία ε :  α  β  x - α  y + 2 = 0 , η οποία είναι κάθετη στο διάνυσμα
δ =  2, -1  .

i) Να δείξετε ότι β  2 .
ii) Αν το β παίρνει τη ελάχιστη τιμή του και Α, Β τα σημεία τομής της  με
τους άξονες , να βρείτε:
α) τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ  x, y  του επιπέδου που είναι
μέσα του ΑΒ.
β) τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Ν  x, y  του επιπέδου για τα
οποία ισχύει ότι ΝΑ = 2ΒΝ .

135. Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων xy θεωρούμε τις ευθείες    
με εξίσωση:
ελ : x +  λ + 2 y - λ +1 = 0 και το διάνυσμα α =  λ,1  ,  

.

i) Να δείξετε ότι από τις παραπάνω ευθείες αυτή που είναι παράλληλη
στο διάνυσμα  είναι
η x + y +2 = 0 . Στη συνέχεια να βρείτε το πλησιέστερο σημείο της από
αρχή των αξόνων.
ii) α)
β)

Να αποδείξετε ότι d  Ο,ελ   10 , για κάθε  

.

Να αποδείξετε ότι από τις παραπάνω ευθείες αυτή που

απέχει τη μέγιστη απόσταση από την αρχή των αξόνων είναι η

ε1 : 3x - y +10 = 0 .
iii) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που διέρχονται από το σημείο Μ
της  1 με τεταγμένη

α2
2

Α 1,1  απόσταση ίση με

-όπου α =  -1,1  - και απέχουν από το σημείο

8.

136. Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων xy θεωρούμε την ευθεία
ε : y = x +κ -1 , όπου   , με   1 και  ,  τα σημεία τομής της ευθείας 
με τους άξονες x΄x και y΄y αντίστοιχα.
i) Αν για το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ , όπου  η αρχή των αξόνων,
ισχύει  ΟΑΒ  < 2 , να δείξετε ότι κ = 2 .

41

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ii) Να δείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Ν  x, y  του
επιπέδου για τα οποία ισχύει ότι  ΝΑΒ  = 1 είναι δυο παράλληλες
ευθείες  1 και  2 , των οποίων μεσοπαράλληλη είναι η ευθεία  .
iii) Αν Γ και Δ τα σημεία τομής της παραπάνω ευθείας ε2 : y = x +3 με
τους άξονες x΄x και y΄y αντίστοιχα, να βρείτε το εμβαδό του
τετραπλέυρου ΑΒΓΔ .
iv) Να βρείτε τα σημεία της  2 , των οποίων η απόσταση από την
παραπάνω ευθεία ε1 : y = x -1

είναι διπλάσια από την απόσταση τους με το σημείο Α .

137. Δίνεται η εξίσωση x2 - y2 - 4λy -2λx -3λ2 = 0 ,  

,  1 .

i) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  1 παριστάνει δυο ευθείες κάθετες  1 και

 2 για κάθε   .
ii) Να βρείτε το σημείο τομής Μ των  1 και  2 .
iii) Να βρείτε τη γραμμή πάνω στην οποία κινείται το σημείο Μ καθώς το 
μεταβάλλεται στο .

138. Θεωρούμε την εξίσωση x2 - y2 + 4x + 4 = 0 .

i) Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση παριστάνει δύο ευθείες  1 και  2 .
ii) Αν ε1 : x + y +2 = 0 , ε2 : x - y + 2 = 0 , να βρεθεί το σημείο τομής Μ των

ευθειών.
iii) Να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζουν οι ευθείες  1 ,  2 με
τον άξονα y΄y .
iv) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο
Μ  -2, 0  και απέχει από την αρχή των αξόνων απόσταση ίση με 2 .

139. Έστω τα σημεία Α(3,4) , Β(5,7) και Γ  2μ +1,3μ -2 , όπου  
i) Να δείξετε ότι για κάθε  

.

, τα σημεία Α , Β και Γ δεν είναι

συνευθειακά.
ii) Να δείξετε ότι το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ είναι ανεξάρτητο του μ .
iii) Να δείξετε ότι για κάθε τιμή του  

το σημείο Γ κινείται σε ευθεία 

παράλληλη στην ΑΒ.
iv) Να ερμηνεύσετε γεωμετρικά γιατί το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ
παραμένει σταθερό και ανεξάρτητο του  .

42

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
Κύκλος
1. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου με κέντρο Κ  -3, 4  , όταν:
i)
ii)

Διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
Εφάπτεται στην ευθεία ε : 6x + 8y - 4 = 0 .

iii) Εφάπτεται στον άξονα χ’χ.
iv) Εφάπτεται στον άξονα y’y.
2. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
ι)έχει διάμετρο το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με Α(1,3) και Β (- 3, 5)
ιι)έχει κέντρο το σημείο (8, - 6) και διέρχεται από την αρχή των αξόνων
ιιι)είναι εγγεγραμμένος στο τρίγωνο που
σχηματίζει η ευθεία x+y - 6 = 0 με τους άξονες x'x και y'y.
ιν)διέρχεται από το σημείο (1,0) και εφάπτεται στις ευθείες 3x+y+6=0 και
3x+y-12= 0.
ν)έχει το κέντρο του στην ευθεία (ε): 2x+y+1= 0 και διέρχεται από τα σημεία
Α(-1, 2) και Β (3, - 1).

3. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:

ι) έχει κέντρο το σημείο (- 3, 2), εφάπτεται στον άξονα y' y και διέρχεται από το
σημείο (- 6, 2)
ιι) έχει κέντρο το σημείο (3, 3) και εφάπτεται των αξόνων x' x και y' y
ιιι) έχει κέντρο την αρχή των αξόνων και εφάπτεται της ευθείας 3x + y = 10
ιν) έχει κέντρο το σημείο (- 3, 1) και εφάπτεται στην ευθεία 4x - 3y + 5 = 0
ν) έχει ακτίνα 4, εφάπτεται στον άξονα x'x και διέρχεται από το σημείο (5, 4)
ιν) διέρχεται από τα σημεία (3, 1), (- 1, 3) και έχει κέντρο πάνω στην ευθεία y=3x- 2
4. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:

5.i. όταν έχει κέντρο Κ(1,1) και διέρχεται από την αρχή των αξόνων
ii. όταν έχει διάμετρο το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με Α(1,4) και Β(-3,2)
iii. όταν έχει ακτίνα ρ=5 και τέμνει τον y΄y στα Α(0,-3) και Β(0,5).
. Να βρείτε τα κέντρα και τις ακτίνες των κύκλων:
i. x2+y2-4x-6y-12=0
iii. x2+y2 – 2x+4y=0
v. x2+y2-10x+2y+22=0
vii. x(x-1)+(y+1)(y-3)=0

ii. x2+y2-4x+y-1=0
iv. x2+y2+6x+8=0
vi. 3x2+3y2+6x – 4y – 1=0
viii. (x+y)2-2y=2x(α+y)

43

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
6. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που είναι ομόκεντρος του κύκλου
x2 + y2 -2x + 4y +1 = 0 και εφάπτεται της ευθείας ε:y=x.

7. i) Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει διάμετρο το τμήμα με άκρα τα

σημεία A(1,3) και B(-3,5).
ii) Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία A(2,4) και
B(3,1), και για οποιοδήποτε σημείο του M, ισχύει ΜΑ  ΜΒ = 0 .
iii) Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει διάμετρο τη διάκεντρο των
κύκλων C1 : 4x2 + 4y2 = 1 και C2 :  x -1  x +3 + y  y -2  = 0 .

8. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία A(3,1) και
B(-1,3) και έχει το κέντρο του πάνω στην ευθεία ε : y = 3x -2 .

9. Να βρείτε την εξίσωση κύκλου που έχει διάμετρο το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με:
i) A(-5, 0), B(0, 5),

ii) A(3, 2), B(4, 5).

10. Να βρείτε τις εξισώσεις των κύκλων, οι οποίοι εφάπτονται στον κύκλο: x2+y2 =

25 στο σημείο Α(3,4) και έχουν ακτίνα R=10.
11. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου C που έχει κέντρο Κ (2, 3) και αποκόπτει από
την ευθεία ε: χ + 2y – 1 = 0 χορδή μήκους 4 μονάδων.

12.Να βρεθεί η εξίσωση κύκλου C που διέρχεται από την αρχή των αξόνων, από το
σημείο Ρ (2, 1) και εφάπτεται του άξονα x΄x.

13. Να βρεθεί η εξίσωση κύκλου (C), ο οποίος διέρχεται από τα σημεία
Α(1, 1), Β(1, -1) και Γ(2, 0).

14. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου C που έχει διάμετρο τη διάκεντρο των
κύκλων C1: 4x2+4y2=1 και C2: (x-1)(x+3)=y(y-2).

15. Έστω ότι ο κύκλος C διέρχεται από το Ο και η ευθεία ε: x-y+1=0 τέμνει τον
κύκλο C στα σημεία Α και Β ώστε να ισχύει ΟΑ ΟΒ

0 . Αν ο κύκλος έχει ακτίνα

ρ= 5 , να βρείτε την εξίσωσή του.

16. Σε καρτεσιανό επίπεδο Oxy θεωρούμε τα σημεία K(2, - 1) και A(-6, 5) .

α) Να αποδείξετε ότι ο κύκλος με κέντρο Κ που διέρχεται από το Α, έχει εξίσωση

C : (x -2)2 + (y +1)2 =100 .

β) Να βρείτε την εξίσωση κύκλου που εφάπτεται εσωτερικά στον κύκλο C στο σημείο
Α και έχει ακτίνα ίση με το μισό της ακτίνας του C.

44

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
17. Σε καρτεσιανό επίπεδο Oxy θεωρούμε τα σημεία A(1, 0), B(3, - 2) και την
ευθεία ε : x + y + 1 = 0 .Να βρείτε:
α) Την εξίσωση της μεσοκάθετης του τμήματος ΑΒ.
β) Την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία Α, Β και έχει το κέντρο του
στην ευθεία ε.
18. i) Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία A(-1,-7) ,
B(-3,-3) και Γ(2,-8).
ii) Να δείξετε ότι το τετράπλευρο με κορυφές Α(-3,1) , Β  5,5  , Γ  2, -4  και

Δ  6, 4  είναι εγγράψιμο.

19. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία Α(2,-2) και
Β(2,10) και η διάμετρός του είναι ίση με τα

5

της χορδής ΑΒ.
3
20. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο Κ(3,-2) και
αποκόπτει από την ευθεία  : 3x  4 y  2  0 χορδή μήκους 8 .

21. Να βρείτε τις εξισώσεις των κύκλων που εφάπτονται των αξόνων x΄x , y΄y και
της ευθείας ε : 3x + 4y -24 = 0 , αν είναι γνωστό ότι τα κέντρα τους βρίσκονται στο 1 ο
τεταρτημόριο .

22. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία Α(5,0) και
Β(3,4) και το κέντρο του απέχει από την ευθεία ε : 2x - y + 4 = 0 απόσταση ίση με

5.
23. Έστω η ευθεία ε : y = 2x η οποία τέμνει τον κύκλο C στα σημεία A(1,2) και B .
Ακόμη ο κύκλος C διέρχεται από το σημείο Γ(3,0) και ισχύει ΓΑ  ΓΒ = 0 . Να βρείτε
την εξίσωση του C .
24. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που εφάπτεται των ευθειών
ε1 : 4x -3y +10 = 0 και ε2 : 4x -3y -30 = 0 και έχει το κέντρο του στην ευθεία

ζ : y = -2x .

25. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που εφάπτεται των ευθειών

ε1 : 2x + y -5 = 0 και ε2 : 2x + y +15 = 0 και το σημείο επαφής με την μια εξ αυτών

είναι το Α(2,1).
26. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου ο οποίος εφάπτεται εσωτερικά στον κύκλο
2
2
με εξίσωση x + y = 25 στο σημείο Α(3,4) και έχει ακτίνα ίση με 10.

27. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου C1 που έχει διπλάσια ακτίνα και εφάπτεται
εξωτερικά στον κύκλο

C2 : x2 + y2 -2x -2y +1 = 0 στο σημείο A(2,1).

28. Να βρεθεί η σχετική θέση των παρακάτω σημείων ως προς τον κύκλο.
C : x2 + y2 - 4y = 0

i)

Α

3,3

ii)

B(1,3)

45

iii)

  2,1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
29. Να βρεθεί η σχετική θέση των παρακάτω ευθειών ως προς τον κύκλο
C : x2 + y2 -2x = 0 .

i)

ε1 : 3x - 4y +3 = 0

ii)
2

2

ε2 : 3x - 4y +1 = 0

iii) ε3 : 3x - 4y +2 = 0

30. Δίνεται ο κύκλος C : x + y - 4y -21 = 0 και το σημείο M(1,4).
i) Να αποδείξετε ότι το M είναι εσωτερικό σημείο του κύκλου C.
ii) Να βρείτε την εξίσωση της χορδής του κύκλου που έχει μέσο το σημείο M.

31. Δίνονται ο κύκλος C : x2 + y2 - 4y + 3 = 0 και η ευθεία ε : y = λx . Να βρείτε τις
τιμές του λ για τις οποίες η ευθεία ε και ο κύκλος C :
i)
Εφάπτονται.
ii) Τέμνονται.
iii) Δεν έχουν κανένα κοινό σημείο

2

32. i) Να δείξετε ότι οι κύκλοι C1 :  x -2 + y2 = 4 και C2 : x2 + y2 -2x = 0
εφάπτονται εσωτερικά.

ii) Να δείξετε ότι οι κύκλοι C1 : x2 + y2 = 25 και C2 : x2 + y2 -14x -14y = -73
τέμνονται και να βρείτε την κοινή χορδή τους.
2

2

iii) Να δείξετε ότι οι κύκλοι C1 :  x +1  +  y -3 = 2 και
2

2

C2 :  x - 4  +  y + 2 = 32 εφάπτονται εξωτερικά.

33. Να αποδειχθεί ότι ο κύκλος (C) : 2x2 + 2y2 - 17x + 16y + 65 = 0 και ο
περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ΑΒΓ με Α(-2, 2), Β(2, 4), Γ(5, -5)
εφάπτονται στο σημείο Γ(5, -5).

34 Δίνεται ο κύκλος C : x2 + y2 = 25 . Να βρείτε:
i)

Την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου C στο σημείο του Μ(3,λ),
λ<0.

ii)

Τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου C που είναι κάθετες στην
ευθεία ε : 4x -3y -2015 = 0 .

iii) Τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου C που διέρχονται από το
σημείο Κ(5,10).

35. Δίνεται ο κύκλος C : x2 + y2 - 6x - 8y = 0 . Να βρείτε:
i)

Τα σημεία τομής Α και Β του κύκλου C με τον άξονα y’y.

ii)

Τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου C στα A και B.

36. Δίνεται ο κύκλος C : x2 - 4x + y2 -2y = 15 . Να βρείτε τις εξισώσεις των
εφαπτομένων του κύκλου C που είναι κάθετες στην ευθεία ε : 3x - 6y +1 = 0 .

37. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου C:x2+y2=10 σε καθεμιά από
τις παρακάτω περιπτώσεις:
i. όταν είναι παράλληλη στην ευθεία ε: x+3y=4
46

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
1
3

ii. όταν είναι κάθετη στην ευθεία ε: y= x
iii. όταν διέρχεται από το σημείο Α(-10,0)

38. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων

ι)του κύκλου x2 + y2 = 4 που είναι παράλληλες στην ευθεία x+y=0.
ιι)του κύκλου x2+y2 =9 που γράφονται από το σημείο (0,6)
39. Να βρεθούν οι εφαπτόμενες του κύκλου (C) : χ2 + y2 - 4x + 2y - 8 = 0, οι
οποίες είναι παράλληλες προς την ευθεία (η) : 2x + 3y + 1 = 0.

40. Να βρεθούν οι εφαπτόμενες του (C) : x2 + y2 - 2x + 4y = 0, οι οποίες είναι
κάθετες στην ευθεία (η) : x - 2y + 9 = 0.

41. Να βρεθούν οι εφαπτόμενες του κύκλου (C) : (x - 1)2 + (y + 2)2 = 13, oι οποίες
σχηματίζουν γωνία 45ο με την ευθεία (η) : x - 5y + 1 = 0.
2

2

42. Δίνεται ο κύκλος C :  x -1  +  y - 7  = 9 και το σημείο A(1,1)
i)
ii)

Να δείξετε ότι το σημείο A είναι εξωτερικό σημείο του C .
Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων  1 και  2 του C που
διέρχονται από το A.

iii) Να βρείτε την οξεία γωνία των  1 και  2 .

43. Από το σημείο Μ(4, 2) φέρουμε τις εφαπτόμενες προς τον κύκλο
(C) : x2 + y2 = 10. Να υπολογιστεί η μη αμβλεία γωνία τους.

44. Δίνεται ο κύκλος C : x2 + y2 - 4x + 2y = -3 και το σημείο M(1,1)
i)

Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων  1 και  2 του C που
διέρχονται από το M.

ii) Να βρείτε τα σημεία επαφής A και B των  1 και  2 με τον κύκλο C και
το εμβαδό του τριγώνου AMB.

45. Έστω ο κύκλος C1 με κέντρο K(1,-2) που εφάπτεται εσωτερικά του
C2 : x2 + y2 -2x -15 = 0 .

i)

Να βρείτε την εξίσωση του C1 .

ii) Να βρείτε την κοινή εφαπτομένη των C1 και C 2 .

46. Δίνονται οι κύκλοι οι κύκλοι C1 : x2 + y2 -2x -2y = 0 και
C2 : x2 + y2 -10x -10y +32 = 0 .

i)
Να δείξετε ότι εφάπτονται εξωτερικά.
ii) Να βρείτε την κοινή εσωτερική εφαπτομένη των κύκλων.
47

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
iii) Να βρείτε το σημείο επαφής τους.
2
2

 α +β -2α -2β  0

iv) Να δείξετε ότι το σύστημα 

2
2

 α +β -10α -10β + 32  0

έχει μοναδική λύση.

47. Από το σημείο Ρ(6, 1) φέρουμε τις εφαπτόμενες ΡΑ, ΡΒ προς τον κύκλο
(C) : (x + 1)2 + (y - 2)2 = 4. Nα βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ΑΒ.

48. Από το σημείο Ρ(-1, 7) φέρουμε τις εφαπτόμενες ΡΑ, ΡΒ προς τον κύκλο (C) :
x2 + y2 = 25.
i. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ΑΒ.
ii. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των σημείων Α, Β.
iii. Να βρεθούν οι εξισώσεις των ΡΑ, ΡΒ και να υπολογιστεί η μη αμβλεία γωνία τους.

49. Έστω ο κύκλος C: 4x2+4y2=3.
i. Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε: x 3 -3y-3=0 εφάπτεται στον κύκλο C.
ii. Να βρείτε το σημείο τομής Μ της ευθείας ε με τον άξονα x’x και μετά την άλλη
εφαπτομένη του κύκλου C που διέρχεται από το Μ.
iii. Να βρείτε την οξεία γωνία των ευθειών ε και η.

50. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου C που εφάπτεται των ευθειών
ε1: 2x+y-5=0 και ε2: 2x+y+15=0 και το ένα σημείο επαφής είναι το Α(2,1).

51. Δίνεται η εξίσωση , x2 + y2 +  λ -1 x +  3- λ  y -2λ -1 = 0 λεR.
Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο για κάθε τιμή
του λεR.
ii) Να αποδείξετε ότι τα κέντρα των κύκλων που παριστάνει η παραπάνω
εξίσωση ανήκουν σε μια ευθεία για τις διάφορες τιμές του λεR.
iii) Να βρείτε ποιοι από τους παραπάνω κύκλους έχουν ακτίνα ίση με 4.
i)

52. Δίνεται η εξίσωση

(C): x2+y2 + (λ-2)x-2(λ + 2)y + 13λ-20=0, λεR.
ι)Να αποδείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει κύκλο για κάθε λεR.
ιι)Να βρείτε το κέντρο του παραπάνω
κύκλου και να αποδείξετε ότι αυτό κινείται σε
μία ευθεία, καθώς το λ μεταβάλλεται.
ιιι)Να αποδείξετε ότι ο κύκλος (C) διέρχεται από δύο σταθερά σημεία.
53. ι)Να βρείτε τις τιμές των λ, μ ώστε η εξίσωση
(λ2-2μ)x2-(μ2+1)y2+λx+4μy=0 να παριστάνει κύκλο.
ιι) Να βρείτε τις τιμές του λ, ώστε η εξίσωση λ(x2+2y2)+(y-2x+1)(y+2x+3)=0 να
παριστάνει κύκλο.
48

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
54. Δίνεται η εξίσωση (x-1)2+(y-2)2=2λ(x+2y-5) (1), λ   .
i) Να δείξετε ότι η (1) παριστάνει κύκλο για κάθε λεR*.
ii) Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των κέντρων των κύκλων που ορίζονται από την
(1)
iii) Να δείξετε ότι όλοι οι κύκλοι που ορίζονται από την (1) διέρχονται από σταθερό
σημείο.

55. . Δίνεται η οικογένεια των κύκλων Cλ: x2+y2-5=2λ(x-1), λεR.
i. Να δείξετε ότι όλοι οι κύκλοι Cλ διέρχονται από δυο σταθερά σημεία.
ii. Να βρείτε την κοινή χορδή όλων των κύκλων Cλ

56. Δίνεται η εξίσωση x2 + y2 + λx +  2λ - 4  y - 4λ -1 = 0 , λεR.
Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο για κάθε τιμή
του λεR.
ii) Να αποδείξετε ότι τα κέντρα των κύκλων που παριστάνει η παραπάνω
εξίσωση ανήκουν σε μια ευθεία για τις διάφορες τιμές του λεR.
iii) Αν ο κύκλος C που παριστάνει η παραπάνω εξίσωση διέρχεται από το
σημείο A(1,2), να βρείτε το λεR και την εφαπτομένη του C στο A.
i)

2

2

57. Δίνεται η εξίσωση  x -1  +  y -2 = 2λ  x +2y -5  , λεR.
i) Να δείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο για κάθε λεR*.
ii) Να δείξετε ότι όλοι οι κύκλοι που παριστάνει η εξίσωση διέρχονται από
σταθερό σημείο A.
iii) Να δείξετε ότι η ευθεία ε : x +2y -5 = 0 είναι κοινή εφαπτομένη στο
σημείο A όλων των κύκλων που παριστάνει η εξίσωση.

58. α. Δίνεται η εξίσωση χ2 + y2 + 6μx + 8λy = 0 (1) όπου μ, λ  R. Να δείξετε ότι
για κάθε τιμή των μ, λ η παραπάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο που διέρχεται από την
αρχή Ο των αξόνων.
β. Έστω ότι για τους αριθμούς μ, λ ισχύει η σχέση 3μ + 2λ = 0.
i. Να δείξετε ότι όλοι οι κύκλοι που ορίζονται από την (1) για τις διάφορες τιμές των
μ και λ, έχουν τα κέντρα τους σε ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
ii. Να βρείτε τα μ, λ έτσι, ώστε, αν Α, Β είναι τα σημεία τομής του αντίστοιχου
κύκλου με την ευθεία χ + y + 2 = 0, να ισχύει ΟΑ  ΟΒ  0 .
iii. Για τις τιμές των λ, μ που βρήκατε στο ερώτημα (ii) να υπολογίσετε το εμβαδόν
του τριγώνου ΑΟΒ.

59. . Δίνεται η εξίσωση (λ + 2)χ2 + 3λy2 – 6λχ + 3λy + 4 =0 (1).
Για ποια τιμή του λ  R η (1) είναι εξίσωση κύκλου;

49

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
β. Θεωρούμε την εξίσωση x 2  y 2  (μ  1) x  μy -

μ 1
  0 (2) μ  R.
2 4

Να δείξετε ότι :
i. για κάθε μ  R η (2) είναι εξίσωση κύκλου.
ii. οι κύκλοι με εξίσωση την (2) διέρχονται από δύο σταθερά σημεία από τα οποία το
ένα είναι το κέντρο του κύκλου του ερωτήματος (α).
γ. Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει με τον x΄x η κοινή χορδή των κύκλων του
ερωτήματος (β).

60. Δίνονται οι γραμμές (cλ) με εξίσωση: (cλ): χ2+y2 –2λχ –8λy +17λ2 –9 = 0, λ R.
i. Να δείξετε ότι για κάθε λ  R οι (cλ) είναι ίσοι κύκλοι.
ii. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των κέντρων των κύκλων cλ.
i. Να δείξετε ότι όλοι οι κύκλοι cλ εφάπτονται δύο ευθειών των οποίων να βρείτε
τις εξισώσεις.

61. Δίνεται η εξίσωση

2

 x -2

+ y  y -1  -25 + λ  x -2y + 5  = y -1 ,  

, (1).

i) Να αποδείξετε ότι η (1) παριστάνει κύκλο για κάθε τιμή του λR.
ii) Να αποδείξετε ότι οι κύκλοι που παριστάνει η (1) διέρχονται από δυο
σταθερά σημεία A και B και να βρείτε την εξίσωση της κοινής χορδής AB.
iii) Αν το κέντρο του κύκλου C που παριστάνει η (1) ανήκει στην ευθεία
ε: 3x -2y - 4 = 0 , να βρείτε τον λ R.
2

2

62. Δίνεται η εξίσωση  x - λ + 6 +  y -2λ  = -λ2 + 8λ -12 ,  

, (1).

Να βρείτε τι παριστάνει γεωμετρικά στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy η (1)
όταν λ=2 και τι όταν λ=6.
ii) Να αποδείξετε ότι για λ   2, 6 η (1) παριστάνει κύκλο .
i)

iii) Να αποδείξετε ότι τα κέντρα των κύκλων που παριστάνει η παραπάνω
εξίσωση ανήκουν σε μια ευθεία για τις διάφορες τιμές του λ   2, 6 .

63. Στο καρτεσιανό επίπεδο xy θεωρούμε την εξίσωση
x2 + y2 -  3α +2 x + α2 - 4 = 0 ,αεR , (1).
i) Να αποδείξετε ότι η (1) παριστάνει κύκλο για κάθε τιμή του αεR.
ii) Να βρείτε για ποιες τιμές του   ο κύκλος διέρχεται από την αρχή
των αξόνων O(0,0).
iii) Έστω ο κύκλος C που προκύπτει από την (1) για a=2 και η ευθεία y=λχ,
  , που τέμνει τον κύκλο σε σημείο Α διαφορετικό του Ο(0,0). Να
αποδείξετε ότι το μέσο Μ του ΟΑ κινείται σε κύκλο σταθερής ακτίνας
που διέρχεται από το Ο(0,0).

50

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
64. Δίνεται ο κύκλος C1 : x2 + y2 = 2 και η εξίσωση x2 + y2 -2 + λ  x - y +2 = 0
,λεR , (1).
i) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης ε του κύκλου C1 στο σημείο
ii)
iii)
iv)
v)

τουΑ(-1,κ),   .
Να βρείτε για ποιες τιμές του   η (1) παριστάνει κύκλο
Να βρείτε τι παριστάνει η (1) για λ=2.
Να αποδείξετε ότι οι κύκλοι που παριστάνει η (1) διέρχονται από
σταθερό σημείο.
Να αποδείξετε ότι όλοι οι κύκλοι που παριστάνει η (1) εφάπτονται στην
ευθεία    .

vi) Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των κέντρων των κύκλων που
παριστάνει η (1).

65. Δίνεται η εξίσωση C: x2 + y2 –2xσυνθ–2yημθ –1=0, 0≤θ2π.
Α.Να αποδείξετε ότι για κάθε θ η εξίσωση αυτή παριστάνει κύκλο, του οποίου να
προσδιορίσετε το κέντρο και την ακτίνα.
Β.Αν θ =

π
2

, να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου στο σημείο Μ(1,2).

Γ.Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του θ τα κέντρα των παραπάνω κύκλων
βρίσκονται σε κύκλο με κέντρο Ο(0,0) και ακτίνα ρ = 1.

66. Δίνεται ο κύκλος C : x2 + y2 - 6x - 8y +16 = 0 . Να βρείτε:
i) Τη μέγιστη απόσταση που μπορούν να έχουν δυο σημεία του κύκλου C.
ii) Τη μέγιστη και την ελάχιστη απόσταση που απέχει η αρχή των αξόνων
από ένα σημείο του κύκλου C.

67. Δίνεται η εξίσωση x2+y2-2λx+1=0 (1)
Να βρείτε τις τιμές του λ ώστε η εξίσωση (1) να παριστάνει κύκλο C και το κέντρο
του να ανήκει στην ευθεία ε: 3x-y+λ2=0. Μετά να βρείτε τα σημεία του C που
ισαπέχουν μέγιστη και ελάχιστη απόσταση από το Ο.

68. Δίνεται ο κύκλος C: x2+y2-4x-4y-10=0.
Να βρείτε τα σημεία του κύκλου που απέχουν τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη
απόσταση από το σημείο Ο.

69. Δίνεται ο κύκλος :

C: x2+y2+6x+2y+6=0

Na βρείτε :
ι)το κέντρο του και την ακτίνα του κύκλου C
ιι)τη μέγιστη απόσταση που μπορούν να απέχουν σύο σημεία του κύκλου.
ιιι)τη μεγιστη-ελάχιστη απόσταση που απέχει το Α(1,2) από ένα σημείο του κύκου.

51

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
70. Δίνεται ο κύκλος :

C: x2+y2-2x+4y-4=0
καθώς και τα σημεία του Α(-7,9) και Β(9,-3).Να βρείτε:
ι) το κέντρο του και την ακτίνα του κύκλου C
ιι)το εμβαδόν του τριγώνου ΚΑΒ
ιιι)την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται απο τα Α,Β.
ιν)τη μέγιστη-ελάχιστη απόσταση που μπορεί να απέχει ένα σημείο του κύκλου από
την ευθεία ε.

71. Δίνεται ο κύκλος C : x2 + y2 -2x + 4y + 4 = 0 και η ευθεία ε : 3x + 4y -10 = 0 .
i) Να βρείτε τη σχετική θέση της ευθείας ε ως προς τον κύκλο C.
ii) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη απόσταση που απέχει η ευθεία ε
από ένα σημείο του κύκλου C.

72. Δίνονται οι κύκλοι C1 : x2 + y2 = 1 και C2 : x2 + y2 - 6x - 8y +21 = 0 .

i) Να βρείτε τη σχετική θέση των δυο κύκλων.
ii) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη απόσταση που μπορεί να

απέχει ένα σημείο του C1 από ένα σημείο του C 2 .
73. Δίνεται ο κύκλος :

C1: x2+y2-2x+4y-4=0
και ο κύκλος C2 με κέντρο Λ(-2,3) ο οποίος εφάπτεται στον άξονα y’y.
ι)Να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του C1.
ιι)Να βρείτε την εξίσωση του C2.
ιιι)Να δείξετε ότι ο ένας είναι εξωτερικός του άλλου.
ιν)Να δείξετε ότι η εφαπτομένη του C1 στο Α(2,1) εφάπτεται και του C2.
ν)Να βρείτε τη μέγιστη-ελάχιστη απόσταση ενός σημείου του C1 από ένα σημείο του
C2.

74. Δίνεται ο κύκλος C : x2 + y2 + 4x = 0 και δυο σημεία αυτού ώστε ΑΒ = 4 . Να
βρείτε το ΟΑ + ΟΒ .

75. i)

Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ  2συνθ -1,2ημθ + 2 του

επιπέδου, καθώς το θ μεταβάλλεται στο R.
2
2
ii) Αν το σημείο A(κ,λ) κινείται στον κύκλο x  y  9 , να αποδείξετε ότι και

 κ + 4 λ -6 
,
 κινείται σε κύκλο, του οποίου να βρείτε το κέντρο
2 
 2

το σημείο Β 

και την ακτίνα.
iii) Αν το σημείο Ν κινείται στο μοναδιαίο κύκλο να βρείτε που κινείται το
σημείο Μ(x,y) για το οποίο ισχύει ότι ΟΜ = 2  ΟΝ .

52

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
76. Να δείξετε ότι το σημείο Μ(1-συνθ,2+ημθ), θ   κινείται σε κύκλο C.
B. Να δείξετε ότι για κάθε θ   τα σημεία Μ(1+3ημθ,3συνθ-2) βρίσκονται πάνω σε
έναν κύκλο C του οποίου να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα.

77. Δίνεται το σημείο M(ημθ,2- συνθ) με. θ  [0,2π)
α. Να αποδείξετε ότι το σημείο M κινείται σε κύκλο (c1 ) του οποίου να

προσδιορίσετε το κέντρο και την ακτίνα.
β. Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων ε1 ,ε2 του κύκλου (c1 ) , που
άγονται από το

O(0,0)

γ. Να βρεθεί η οξεία γωνία που σχηματίζουν οι εξισώσεις των ε1 ,ε2 .
δ. Να προσδιορίσετε τις εξισώσεις των κύκλων

 c2 

και

 c3  ,

εξωτερικά του κύκλου (c1 ) και έχουν κοινές εφαπτόμενες τις

που εφάπτονται

1,  2

του κύκλου

(c1 ) .

78. Να δείξετε ότι για κάθε t 
έναν ορισμένο κύκλο

 4 t2 + 4t +1 
τα σημεία M  2 ,
 κινούνται σε
2
 t +1 t +1 

(c) , του οποίου να βρεθούν τα στοιχεία. Στη συνέχεια να

βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτόμενων του κύκλου C , που διέρχονται από το
σημείο Ρ(4,4).

79. . Να βρείτε τους γεωμετρικούς τόπους:
ι)των σημείων Μ για τα οποία ισχύει|MA| = 2, όπου Α(2, 1),
ιι)των σημείων Μ για τα οποία ισχύει(ΜΑ)=2(ΜΒ) όπου Α(1, 2) και Β(3, 1),
ιιι)των μέσων Μ των ευθύγραμμων τμημάτων ΑΒ μήκους 8, των οποίων τα άκρα Α
και Β κινούνται στους άξονες x'x και y'y αντίστοιχα.
80. Στο καρτεσιανό επίπεδο xy θεωρούμε τα σημεία Α(x,y) , B(3,2) και Γ(1,0).
Αν τα σημεία αυτά σχηματίζουν ορθογώνιο τρίγωνο με υποτείνουσα την ΒΓ , τότε:
i)

2

2

Να αποδείξετε ότι το Α κινείται στον κύκλο C :  x -2 +  y -1  = 2 .

ii) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Α ώστε το ΑΒΓ να είναι και
ισοσκελές.
81. Στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy θεωρούμε τα σημεία M(x,y) , A(-25,0) και
B(-1,0), για τα οποία ισχύει ότι ΑΜ = 5 ΒΜ .
i)

Να δείξετε ότι το σημείο M ανήκει στον κύκλο C : x2 + y2 = 25 .

ii) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων N(x,y) του επιπέδου από τα
οποία οι εφαπτομένες προς τον κύκλο C είναι κάθετες.

82. Θεωρούμε τα σημεία Μ (λ, μ) και τις ευθείες ε 1: μχ – (λ + 5)y + 5μ = 0,
ε2: μχ + (5 – λ)y – 5μ = 0.Αν οι ευθείες είναι κάθετες να βρείτε το γεωμετρικό τόπο
των σημείων Μ.

53

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
83. Δίνονται τα σημεία A(-2, 0) και B(2, 0) .
α. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων M του επιπέδου για τα οποία ισχύει
det(MA, MB) = MA·MB

β. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Ν , για τα οποία οι εφαπτόμενες από

 

το N στον κύκλο c : x2 + (y -2)2 = 8 είναι κάθετες.
1
γ. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των μέσων των χορδών του κύκλου

c2  : x2 + (y -2)2 = 16 που διέρχονται από το σημείο

Γ(1,2).

84. Στο καρτεσιανό επίπεδο xy θεωρούμε τα σημεία A(1,2) καιB(3,2). Να βρείτε
τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M(x,y) του επιπέδου για τα οποία ισχύει ότι
2

2

ΑΜ + ΒΜ = 4 .

85. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M(x,y) του επιπέδου για τα οποία
ισχύει ότι 3 ΟΜ + 2 ΟΜ = 5 όπου O(0,0) η αρχή των αξόνων και M’ το συμμετρικό
του σημείου M ως προς τον άξονα x’x.
86. Στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy θεωρούμε τα σημεία A(1,-2) καιB(-3,4). Να
βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M(x,y) του επιπέδου για τα οποία ισχύει
2

ότι ΑΜ  ΑΒ + 2 = ΑΜ + 2i .

87. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M(x,y) του επιπέδου των οποίων
το τετράγωνο της απόστασης από το σημείο A(1,0) είναι ίσο με το εξαπλάσιο της
απόστασης από την ευθεία y=1.

88. A. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ, από τα οποία οι εφαπτόμενες
προς τον κύκλο C: x2+y2=4 είναι κάθετες.
B. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ, από τα οποία οι εφαπτόμενες
προς τον κύκλο C: x2+y2-2y=0 είναι κάθετες.

89. Ευθεία (ε) στρέφεται περί την αρχή Ο των αξόνων και τέμνει τον κύκλο
(C) : (x - 8)2 + y2 = 64. Να βρεθεί ο γ. τ. των μέσων των χορδών, οι οποίες
ορίζονται από την (ε) και τον (C).

90. ι) Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των μέσων των χορδών του κύκλου C: x2+y24y+3=0, που διέρχονται από το σημείο Α(-2,4)
ιι) Έστω τα σημεία Α(-1,2) και Β(0,1). Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων
Μ, των οποίων ο λόγος των αποστάσεων από τα σημεία Α(-1,2) και Β(0,1) είναι ίσος
με 3.

91. Δίνεται η εξίσωση x2 + y2 + 6μx + 8λy = 0 ,  1 , όπου  ,  
i)

*

.

Να δείξετε ότι η (1) παριστάνει κύκλο για κάθε τιμή των  ,  

54

*

.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ii) Αν επιπλέον ισχύει 2λ+3μ=0, να δείξετε ότι όλοι οι κύκλοι που παριστάνει
η (1) έχουν τα κέντρα τους σε μια ευθεία που διέρχεται από την αρχή
των αξόνων.
iii) Να βρείτε τα  ,  

*

, ώστε αν  και  είναι τα σημεία τομής του

αντίστοιχου κύκλου με την ευθεία x + y +2 = 0 , να ισχύει ΟΑ  ΟΒ = 0 .
iv) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΟΒ.

92. Δίνονται τα μη μηδενικά και μη συγγραμικά διανύσματα  και  , καθώς και η
εξίσωση: x2 + y2 - 4 α x + 6 β y +12α  β = 0  1 .
i)

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  1 παριστάνει κύκλο με ακτίνα .
ρ = 2α -3β .

Έστω C ο κύκλος που παριστάνει η εξίσωση  1 . Δίνεται ότι το κέντρο
του C ανήκει στην ευθεία ζ : 2x +3y +2 = 0 και η εφαπτομένη του στο

σημείο του Λ α , -6 β

 έχει συντελεστή διεύθυνσης  23 .

 

ii) Να αποδείξετε ότι α = 4 , β = 2 και α,β =

π

.
3
iii) Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα ν = 3α -β και u = 2α -11β είναι κάθετα.
iv) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος w = α -2β .
v) Να βρείτε τις εφαπτομένες του κύκλου C στα σημεία τομής του με τον
άξονα x΄x .
 α2

Έστω  η ευθεία που διέρχεται από το σημείο 
, - β  και έχει συντελεστή
 8

διεύθυνσης .

w4
16

α

+β  Να βρείτε το πλήθος των κοινών της σημείων με τον
2 

-α

κύκλο C .

93. Δίνεται η εξίσωση x2 + y2 = 2λ  3x - y  , (1), όπου  

*

.

Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του   * , η (1) παριστάνει κύκλο που
διέρχεται από την αρχή των αξόνων O(0,0), του οποίου να βρείτε το
κέντρο και την ακτίνα.
ii) Να αποδείξετε ότι κάθε κύκλος που ορίζεται από την (1) εφάπτεται της
ευθείας y=3x.
iii) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των κέντρων των κύκλων που παριστάνει
η(1) .
iv) Αν το τμήμα OA είναι διάμετρος του κύκλου που ορίζεται από την (1),
i)

με μήκος 2 10 και λ>0, να βρείτε ην εφαπτομένη του κύκλου αυτού στο
σημείο Α.

55

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
v) Αν λ=1 και τα σημεία Μ και Ν του κύκλου με ΜΝ = 40 , να βρείτε το
ΟΜ + ΟΝ .

94. Στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy θεωρούμε κύκλο C1 ομόκεντρο του μοναδιαίου,
που εφάπτεται στην ευθεία y=2 και μια τυχούσα διάμετρό του AB , με άκρα

Α x1 , y1 και Β x2 , y2 .
Να δείξετε ότι C1 : x2 + y2 = 4 .

i)

ii) Να δείξετε ότι x2 = -x1 και y2 = -y1 .

iii) Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M(κ,λ) του
επιπέδου για τα οποία ισχύει ότι ΝΑ  ΝΒ = 5 είναι ο κύκλος
C2 : x2 + y2 = 9 .

iv) Να βρείτε τις εφαπτομένες του κύκλου C2 που διέρχονται από το σημείο
Ρ(4,3).
v) Να προσδιορίσετε στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy τη θέση των σημείων
M(x,y) για τα οποία ισχύει ότι 4  x2 + y2  9 .

95. Στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy

θεωρούμε τα σημεία A(-2,0) και B(2,0).
Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M(x,y) του

i)

2

2

επιπέδου για τα οποία ισχύει ότι ΑΜ + ΒΜ = 3ΑΜ  ΒΜ είναι ο κύκλος
C : x2 + y2 = 20 .

ii) Να βρείτε τις εφαπτομένες του κύκλου στα σημεία του Λ(2,λ),  

.

2

 ΓΔ 
Έστω ακόμη Γ, Δ δυο σημεία του κύκλου C , τέτοια ώστε 
 = 25 .
 4 
iii) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Γ, Δ και Ο(0,0) είναι συνευθειακά.
iv) Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο ΜΓ  ΜΔ , όπου Μ τυχαίο σημείο
του κύκλου C.
96. Στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy θεωρούμε τον κύκλο C που διέρχεται από τα
σημείαA(-2,0), B(2,0) και Γ(0,6).
i)

2

Να δείξετε ότι C : x2 +  y - 4  = 4 .

ii) Από τις ευθείες που διέρχονται από την αρχή των αξόνων να
προσδιορίσετε εκείνες που εφάπτονται του κύκλου C.
iii) Από τα σημεία του κύκλου να βρείτε εκείνο που απέχει την μέγιστη
απόσταση από την αρχή των αξόνων και εκείνο που απέχει την ελάχιστη
και στη συνέχεια να βρείτε τα μέτρα των διανυσμάτων θέσης των
σημείων αυτών.
iv) Αν M1 και M2 είναι τα σημεία επαφής του κύκλου C με τις εφαπτομένες
του ερωτήματος (ii), να βρείτε την εξίσωση της παραβολής που έχει
κορυφή το O(0,0) και διέρχεται από τα σημεία M1 και M2.

97. Δίνεται η εξίσωση x2 + y2 -2 = 2xlnθ +ln2θ + 4lnθ  1 , όπου θ>0.
i)

Να βρείτε τις τιμές του θ για τις οποίες η  1 παριστάνει κύκλο, του
οποίου να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα.
56

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Για τις παραπάνω τιμές του θ, να βρείτε αυτές για τις οποίες:
ii) Η ευθεία ε : x +2015y =ln  2- θ  διέρχεται από το κέντρο Κ του κύκλου.
iii) Η ευθεία ζ : y = x + 4 εφάπτεται του κύκλου C.

98. Δίνονται τα μη μηδενικά διανύσματα  και  , καθώς και η εξίσωση:

 α  β -1 x +  2 - α  β  y + 4 = 0 1 .

Να δείξετε ότι η εξίσωση  1 παριστάνει ευθείες για κάθε τιμή του

i)

α  β  R , οι οποίες διέρχονται από σταθερό σημείο.

ii) Να αποδείξετε ότι αν η ευθεία που παριστάνει η  1 διέρχεται από το
σημείο A(-2,-3) τότε α  β .
Αν για τα διανύσματα  και  ισχύουν οι σχέσεις 2α = β = 2 και

β2

.
2
iii) Να δείξετε ότι η εξίσωση  1 παριστάνει την ευθεία ε : x -3y -8 = 0 .

α α + 2β =

iv) Να βρείτε τις τιμές του κ, ώστε η ευθεία ε να εφάπτεται στον κύκλο
1
2
2
.
C :  x -κ  +  y + 2 =
10

99. Δίνονται τα μοναδιαία διανύσματα  και  και ο κύκλος
C1 : x2 + y2 -

i)

3α +β x + α - 3β y = 4 , οποίος διέρχεται από το σημείο Α

2, 2 .

Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα  και  είναι κάθετα.

ii) Να αποδείξετε ότι ο κύκλος C1 έχει κέντρο K(1,-1) και ακτίνα ρ = 6 .
iii) Να αποδείξετε ότι η ευθεία y = x + 2 3 -2 εφάπτεται στον κύκλο C1.
iv) Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου C2, που εφάπτεται εσωτερικά του C1
στο σημείο του Β

2 +1,κ , κ<0.

100. Δίνονται τα διανύσματα  και  ώστε 2α = β = 2 και

  2      6 , και ο κύκλος C : x

2

 

π

.
3
ii) Να δείξετε ότι β -2α  0 .
i)

Να δείξετε ότι α,β =

+ y2 - α  β + 5 x - 2α -β y + 9 = 0 .

iii) Να προσδιορίσετε το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου C .
iv) Να βρείτε τον αριθμό  , ώστε τα διανύσματα u = κα -β και ν = α + 2β
να είναι κάθετα.
v) Να βρείτε την εφαπτομένη του κύκλου C στο σημείο του

 β2

Β

 2

2

+ α ,  u  ν  + 2α  .

101. Δίνεται η εξίσωση x  y  2 x  4 y   2  3  0 ,  1 ,  
2

2

57

.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
i)

Να δείξετε ότι η εξίσωση  1 παριστάνει ίσους κύκλους για κάθε τιμή του

 .

ii) Να αποδείξετε ότι όλοι οι κύκλοι που παριστάνει η  1 εφάπτονται στην
ευθεία: y = -x + συνθ .
iii) Έστω C1 ο κύκλος που προκύπτει από την  1 για θ =

π

. Να βρείτε την
2
εξίσωση της εφαπτομένης του C1 που είναι κάθετη στην ευθεία
ζ : x + y +1 = 0 .

Στο ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Οxy θεωρούμε ακόμη τα σημεία
2

A(0,1) και M(x,y) για τα οποία ισχύει: ΟΜ + ΟΑ- j - 6ΟΑ  ΟΜ = -2i + 6yΜ , όπου
M’ το συμμετρικό του σημείου M ως προς τον άξονα x’x.
iv) Να δείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M(x,y) είναι ο κύκλος
C2 : x2 + y2 = 2 .

v) Να βρείτε τα κοινά σημεία των κύκλων C1 και C 2 .
vi) Τις κοινές εφαπτομένες των C1 και C 2 .

Παραβολή
102. Να βρεθεί η εστία, η διευθετούσα και ο άξονας συμμετρίας της παραβολής
(C) όταν:
i) (C) : y2 = 9x,

ii) (C) : y2 = -8x,

iii) (C) : x2 = 6y,

iv) (C) : y2 = -12x.

103. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής (C) η οποία έχει κορυφή το Ο(0, 0) και
επιπλέον
i. p = 3 και άξονα συμμετρίας τον xx
ii. άξονα συμμετρίας τον yy και διέρχεται από το Α(-1, 3)
iii. άξονα συμμετρίας τον yy και εστία Ε(0, -3)
iv. εστία Ε(-6, 0) και διευθετούσα (δ) : x = 6
v. άξονα συμμετρίας τον xx και εφάπτεται στην (ε) : x - y + 2 = 0.

58

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
104. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής (C), η οποία έχει κορυφή την αρχή των
αξόνων Ο(0, 0) και επιπλέoν :
i. Άξονα συμμετρία τον yy και p = -4
ii. Άξονα συμμετρίας τον xx και διέρχεται από το Α(-2, -4)
iii. Άξονα συμμετρίας τον xx και εστία Ε(-2, 0)
iv. Εστία Ε(0, -3) και διευθετούσα (δ) : y = 3
v. Άξονα συμμετρίας τον xx και εφάπτεται στην (ε) : 4x - y + 1 = 0.

105.Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής

με κορυφή το (0, 0) στις παρακάτω περιπτώσεις:
ι)είναι συμμετρική ως προς το θετικό ημιάξονα Ox και έχει παράμετρο p = 5
ιι)είναι συμμετρική ως προς τον άξονα Ox και διέρχεται από το σημείο (- 1, 4)
ιιι)είναι συμμετρική ως προς τον άξονα Oy και διέρχεται από το σημείο (2, 2)
ιν)έχει άξονα συμμετρίας τον Oy και εστία Ε(0,-4)
ν)έχει εστία Ε (- 2, 0) και διευθετούσα δ:x - 2 = 0
νι)έχει άξονα συμμετρίας τον Ox και εφάπτεται της ευθείας y = 4x + 1
106. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής (C) η οποία έχει κορυφή το Ο(0, 0) και
επιπλέον
i. p = 3 και άξονα συμμετρίας τον xx
ii. άξονα συμμετρίας τον yy και διέρχεται από το Α(-1, 3)
iii. άξονα συμμετρίας τον yy και εστία Ε(0, -3)
iv. εστία Ε(-6, 0) και διευθετούσα (δ) : x = 6
v. άξονα συμμετρίας τον xx και εφάπτεται στην (ε) : x - y + 2 = 0.

107. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής που έχει κορυφή την αρχή των αξόνων ,
άξονα συμμετρίας τον χ’χ και εφάπτεται της ευθείας ε : y = 4x + 1 .

108. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής (C) η οποία έχει κορυφή το Ο(0, 0),
άξονα συμμετρίας τον yy και διέρχεται από το σημείο Α(-6, 9). Να βρεθεί και η
εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της C) στο σημείο Α.

109. Να βρεθεί η εφαπτόμενη (ε) της παραβολής (C) : y2 = -4x η οποία τέμνει
τους άξονες xx, yy στα σημεία Α, Β και είναι (ΑΒ) = 3 10 .

110. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της παραβολής (C) : y2 = 8x, η
οποία είναι παράλληλη προς την ευθεία (η) : 2x + 2y - 3 = 0
59

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
112. Να βρεθεί η εφαπτόμενη (ε) της παραβολής (C) : y2 = 4x, η οποία είναι
κάθετη στην ευθεία (η) : 2x + 6y + 1 = 0.

113. Από το σημείο Μ(-3, 2) φέρνουμε τις εφαπτόμενες ΜΑ, ΜΒ προς την
παραβολή (C) : y2 = 8x (τα Α και Β είναι σημεία επαφής). Να βρεθεί η εξίσωση της
ευθείας ΑΒ.

114. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας (ε) η οποία διέρχεται από το σημείο Μ(4, 1),
τέμνει την παραβολή (C) : y2 = 8x στα σημεία Α, Β και ισχύει
(ΑΜ) = (ΜΒ).

115. Δίνεται η παραβολή (C) : y2 = 2px και η εφαπτομένη (ε) της (C) στο σημείο
της Μ. Αν Ε είναι η εστία, (δ) είναι η διευθετούσα της παραβολής (C) και ονομάσουμε
Α, Β, Γ τα σημεία τομής της (ε) με τις ευθείες yy, (δ),
xx αντιστοίχως και Δ την προβολή του Μ στην (δ), να αποδειχθεί ότι :
i. Τα σημεία Ε, Α, Δ είναι συνευθειακά

ii.   90 o  
iii. Το τετράπλευρο ΜΕΓΔ είναι ρόμβος

116. Εστω η παραβολή C : y2 = x και η ευθεία ε : y = -x + 2 .
α. Να δείξετε ότι τέμνονται.
β. Αν Α,Β τα σημεία τομής τους , να δείξετε ότι οι εφαπτόμενες της παραβολής στα
1
Α,Β τέμνονται στο σημείο Μ το οποίο βρίσκεται στην παραβολή C : y2 = - x .
1
8

117. Μεταβλητή ευθεία (ε) κινείται ώστε να σχηματίζει με τον άξονα xx γωνία
o

45 και τέμνει την παραβολή (C) : y2 = 4x στα σημεία Α, Β. Να βρεθεί ο γ. τ. των
μέσων Μ των χορδών ΑΒ της παραβολής.

118. Δίνεται η παραβολή (C) : y2 = -4x. Να προσδιοριστεί το σημείο Μ της (C), του
οποίου η απόσταση από την εστία Ε της παραβολής είναι ίση με 10.

119. Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτόμενων, οι οποίες άγονται από το σημείο
Π(5, -7) προς την παραβολή (C) y2 = 8x.

60

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
120. Από το σημείο Μ(4, -1) φέρνουμε τις εφαπτόμενες ΜΑ, ΜΒ προς την
παραβολή (C) : y2 = -4x. (Τα Α, Β είναι τα σημεία επαφής).
Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τριγώνου ΕΑΒ, όπου Ε είναι η εστία της παραβολής.

121. Από το Μ(-2, 3)) φέρνουμε τις εφαπτόμενες (ε1), (ε2) προς την παραβολή
(C) : y2 = 8x. Να υπολογιστεί η (ε1,ε2).

122. Η χορδή ΑΒ της παραβολής (C) : y2 = -4αx, διέρχεται από το σημείο
Γ(1, 0). Να αποδειχθεί ότι, οι εφαπτόμενες της παραβολής στα σημεία Α, Β και η
ευθεία (ε) : x + 1 = 0 διέρχονται από το ίδιο σημείο, εφόσον α  0.

123. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των σημείων τομής Α, Β της ευθείας
(ε) : y = x + 1 και της παραβολής (C) : x2 = 4y και να αποδειχθεί ότι, οι εφαπτόμενες
(ε1), (ε2) της (C) στα σημεία της Α, Β και η διευθετούσα (δ) της (C), διέρχονται από
το ίδιο σημείο.
o

124. Ευθεία (ε) κινείται ώστε να σχηματίζει με τον άξονα xx γωνία 135 και τέμνει
την παραβολή (C): y2 = -4x στα σημεία Α, Β. Να βρεθεί ο γ. τ. του μέσου Μ των
χορδών ΑΒ της παραβολής.

125. Σημείο Α κινείται στην παραβολή (C): y2 = 4x. Να βρεθεί ο γ. τ. των σημείων

Μ με τα οποία διαιρούν το  σε απλό λόγο 3, όπου Ο η αρχή των αξόνων.

126. Δίνεται η παραβολή (C) : y2 = 4x και το μεταβλητό σημείο Μ της
διευθετούσας της (δ). Αν ΜΑ, ΜΒ είναι τα εφαπτόμενα τμήματα της (C), τα οποία
άγονται από το Μ να αποδειχθεί ότι η ευθεία ΑΒ διέρχεται από σταθερό σημείο.

127. Δίνεται η παραβολή C : y = 8x .
2

i. Να βρείτε εστία και διευθετούσα
ii. Την εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής η οποία διέρχεται από το σημείο
Μ(-3,5).

61

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Έλλειψη

128. Να γραφεί η εξίσωση της έλλειψης που έχει μεγάλο και μικρό άξονα με μήκος
6 και 4 μονάδες αντιστοίχως και έχει εστίες πάνω στον άξονα x x συμμετρικές ως
προς την αρχή των αξόνων.

129. Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης με εστίες Ε'(-4,0), Ε (4,0) και μήκος του
μεγάλου άξονα ίσο με 10

130. Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης με εστίες Ε'(0,-6), Ε(0,6) και μήκος
μικρού άξονα 16.

132. Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης με κορυφές τα σημεία Κ(8,0), Λ(-8,0),
Μ(0,10) και Ν(0,-10).

133. Να βρεθεί η εκκεντρότητα και οι εστίες καθεμιάς από τις ελλείψεις:
Α)x2 +4 y2 = 4
Β) 4x2 + 9y2 = 36
Γ)9x2 + 25y2 = 225
6. Nα βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων της έλλειψης

x2 y2

 1 οι οποίες διέρχονται από το Ρ(-3, -5)
19 45
134. Από το σημείο Ρ(-4, 5) φέρουμε τις εφαπτόμενες (ε1), (ε2) προς την
(C) :

(C):

x2 y2

 1 και ονομάζουμε Α, Β τα σημεία επαφής. Να βρεθεί η εξίσωση της
2
3

ευθείας ΑΒ.

135. Από το Ρ(4, 5) φέρουμε τις
εφαπτόμενες προς την έλλειψη (C):

x2 y2

 1 . Nα υπολογιστεί η οξεία γωνία, η
16 9

οποία σχηματίζεται από τις εφαπτομένες.

x2
y2

 1 , η οποία τέμνει
7 2 24 2
() 10
τους θετικούς ημιάξονες Ox, Oy στα Α, Β αντιστοίχως και ισχύει
 .
() 7
136. Να βρεθεί η εφαπτόμενη (ε) της έλλειψης (C):

137. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των κέντρων των κύκλων (C), ο οποίοι
διέρχονται από το Α(1, 0) και εφάπτονται στον κύκλο
(C1) : (x + 1)2 + y2 = 36.

62

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
138.Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ από τα οποία άγονται κάθετες
εφαπτόμενες προς την έλλειψη (C):

x2

2

y2

2

 1.

139. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των μέσων των χορδών μίας έλλειψης (C), οι
οποίες είναι παράλληλες προς μία σταθερή διάμετρο της ΓΔ.

140. Να βρεθεί η εξίσωση της έλλειψης, η οποία έχει εστίες Ε(3, 0), Ε(-3, 0) και
εφάπτεται στην ευθεία (ε) : y = x - 5.

141. Να βρεθεί η εξίσωση της έλλειψης, η οποία διέρχεται από το σημείο

Α(4, -

1) και εφάπτεται στην ευθεία (ε) : x + 4y – 10 = 0.

142. Από το σημείο Α(10, -8) φέρουμε τις εφαπτόμενες ΑΒ, ΑΓ προς την έλλειψη

x2 y2
(C):

 1 . Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.
25 16
143. Να βρεθεί η εφαπτόμενη της (C):

x2
y2

 1 , η οποία κόβει από τους
7 2 24 2

θετικούς ημιάξονες ίσα τμήματα.

144. Να βρεθεί η εφαπτόμενη της έλλειψης (C) : 3x2 + 8y2 = 45, από την οποία το
σημείο Ο(0, 0) απέχει κατά 3.

145. Να βρεθεί η εξίσωση της χορδής της έλλειψης (C) :

x2 y2

 1 , η οποία έχει
9
4

ως μέσο της το σημείο Ρ(1, 1).

146. Να βρεθούν οι κοινές εφαπτόμενες των ελλείψεων (C 1) :
(C2) :

x2 y2

 1 και
5
4

x2 y2

 1.
4
5

147. Να βρεθούν οι κοινές εφαπτόμενες της έλλειψης (C 1) :
κύκλου (C2) : x2 + (y - 5)2 = 1.

63

x2 y2

 1 και του
25 16

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
148. Δίνεται η έλλειψη (C) :
διευθύνσεως

x2 y2

 1 . Μία μεταβλητή ευθεία (ε), με συντελεστή
40 10

1
, τέμνει την έλλειψη (C) στα σημεία Α, Β. Να βρεθεί ο γεωμετρικός
6

τόπος του μέσου Μ του ΑΒ.

149. Δίνεται η έλλειψη 4x2+9y2=36. Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων:
i. που διέρχονται από το σημείο (3,4),
ii. που είναι παράλληλες προς την ευθεία 2x-y=1,
iii. που είναι κάθετες στην ευθεία x+2y=1.

150. Δίνεται η έλλειψη C1:

x2 y2

 1 και ο κύκλος x2+y2=16. Αν Μ και Ν είναι
16 9

σημεία της έλλειψης και του κύκλου αντίστοιχα με την ίδια τετμημένη, να αποδειχθεί
ότι η εφαπτόμενη της έλλειψης στο Μ και η εφαπτόμενη του κύκλου στο Ν τέμνονται
πάνω στον άξονα x’x.

151. Δίνεται η έλλειψη x2+2y2=2 και το σημείο Α(2,3). Φέρουμε από το Α τις
εφαπτόμενες στην έλλειψη και έστω Β και Γ τα σημεία επαφής. Να υπολογιστεί η
απόσταση του Α από την ευθεία ΒΓ.

152. Να αποδειχθεί ότι το γινόμενο των αποστάσεων των εστιών της έλλειψης

x2

2

y2

2

 1 από τυχαία εφαπτομένη είναι σταθερό και ίσο με β2.

153. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της έλλειψης 9x2+y2=18 στο σημείο
(-1,3) και η εξίσωση της κάθετης της έλλειψης στο ίδιο σημείο.

154. Δίνεται σημείο P(xo,yo). Αν το σημείο Ρ κινείται σε κύκλο με εξίσωση C:
3
1
x2+y2=4, να δείξετε ότι το σημείο Μx,y) με x= xo και y= yo κινείται σε έλλειψη C1
2
2
της οποίας να βρείτε την εκκεντρότητα.

155. Δίνεται η εξίσωση x2+y2-2λx+2(2+λ)y+4λ+4=0, λ   .
i. Να δειχθεί ότι παριστάνει κύκλο για κάθε τιμή του λ.
ii. Για λ=-2 να βρεθεί η εξίσωση της έλλειψης η οποία έχει εστίες τα σημεία στα
οποία ο κύκλος C τέμνει τον y’y και μήκος μικρού άξονα τη διάμετρο του κύκλου.

64

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
156. Δίνεται η έλλειψη 4x 2  y 2  20 .
i. Να βρείτε τις ευθείες, την εκκεντρότητα και το μήκος του μεγάλου άξονα
ii. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων οι οποίες είναι παράλληλες στην
ευθεία 4x  y  2006  0 .

157. Να βρεθεί η εξίσωση της χορδής της έλλειψης C : 4x 2  9y 2  36 η οποία
έχει μέσο το σημείο Μ(2, 1).

158.Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ(3συνθ,5ημθ)
159.Δίνονται τα σημεία Ε’(-4,0) και Ε(4,0).Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των
σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει:
ΜΕ + ΜΕ' = 12

Υπερβολή
160. Να βρεθεί η εξίσωση της υπερβολής (C), η οποία εφάπτεται στη ευθεία

x2 y2

 1.
(ε) : x - y + 1 = 0 και έχει ως εστίες τις, τις εστίες της έλλειψης (C1):
25 16
161. Αν για την υπερβολή (C) είναι ε = 2, να υπολογιστεί η οξεία γωνία των
ασύμπτωτων τη υπερβολής.

162. Από το σημείο Ρ(-2, -6) φέρουμε τις εφαπτόμενες ΡΑ, ΡΒ στην υπερβολή
(C) :

x2 y2

 1 (τα Α, Β είναι τα σημεία επαφής).
4
9

i. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ΑΒ.
ii. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των σημείων Α, Β
iii. Να υπολογιστεί η οξεία γωνία, την οποία σχηματίζουν οι ΡΑ, ΡΒ.

163. Να βρεθούν οι κοινές εφαπτόμενες του κύκλου (C1) : x2 + (y - 4)2 = 9 και
της υπερβολής (C2) :

x2 y2

 1.
9
4
65

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
164. Κάθε χορδή ισοσκελούς υπερβολής, η οποία είναι παράλληλη προς τη ευθεία
που ορίζουν οι εστίες της, φαίνεται από της κορυφές της υπερβολής υπό ορθή
γωνία.

165. Μεταβλητή ευθεία (ε) κινείται έτσι ώστε να σχηματίζει με τον άξονα xx

x2
 y 2  1 στα σημεία Α, Β. Να βρεθεί
γωνία 45 και να τέμνει την υπερβολή (C) :
3
ο γεωμετρικός τόπος του μέσου Μ του τμήματος ΑΒ.

166. Να βρεθεί η εξίσωση της υπερβολής, η οποία έχει εστίες τις Ε( 20 , 0),
Ε(- 20 , 0), και εφάπτεται στην (ε) : 5x - 6y - 16 = 0.

167. Να βρεθεί η εξίσωση της υπερβολής με άξονες συμμετρίας τους xx, yy και
9
εστίες στο xx, η οποία διέρχεται από το A(5, ) και εφάπτεται στην ευθεία (ε) : 5x
4
- 4y + 16 = 0.

168. Να βρεθεί η εξίσωση ισοσκελούς υπερβολής με άξονες συμμετρίας τους xx,
yy αν είναι γνωστό ότι έχει τις ίδιες εστίες με την έλλειψη C : 16x2 + 25y2 = 400.

169. Δίνεται η υπερβολή (C) : 3y2 - x2 = 3. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των
σημείων τομής της με τις ευθείες που διέρχονται από τις εστίες της και είναι
παράλληλες προς την ευθεία (η) : y = 2x.

170. Να βρεθεί η εξίσωση της χορδής της υπερβολής (C) : x2 - 4y2 = 4, η οποία
έχει μέσο το σημείο Μ(3, -1).

171. Θεωρούμε την υπερβολή (C):

x2

2

y2

2

 1 και δύο παράλληλες χορδές της με

συντελεστή διευθύνσεως λ. Να αποδειχθεί ότι, τα μέσα των χορδών αυτών και το
κέντρο συμμετρίας της (C) κείνται σε ευθεία με συντελεστή διευθύνσεως

2
.
 2

172. Αν είναι Α(8, 0) και (η) : x = 2 να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων
Μ για τα οποία ισχύει d(M, A) = 2d(M, (η)).

173. Σημείο Ρ κινείται στον κύκλο (C) : x2 + y2 = 4 και Α, Β είναι οι προβολές του
στις ασύμπτωτες της υπερβολής (C) : x2 - y2 = 4. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος
του μέσου Μ του τμήματος ΑΒ.

174. Δίνεται η υπερβολή 4x 2  5y 2  20
66

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
i. Να βρείτε τις εστίες, και τις ασύμπτωτες.
ii. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης η οποία είναι κάθετη στην ευθεία

ε : x  2y  6  0

67