You are on page 1of 4

MESYUARAT PROFESIONAL, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

BIL. xx/2015

KERTAS PERMOHONAN

PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN VIDEO KREATIF

Disediakan oleh :
EXCO TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PENERBITAN
JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

1.O

TUJUAN

1.1

Kertas

cadangan

ini

dikemukakan

untuk

mendapatkan

pertimbangan ahli Mesyuarat Pengurusan Pentadbiran, Institut
Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas untuk menubuhkan
Persatuan Video Kreatif.
2

LATAR BELAKANG
1

Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) Institut Pendidikan Guru
Kampus

Ilmu

Khas

di

bawah

biro

teknologi

maklumat

mencadangkan untuk menubuhkan Persatuan Video Kreatif
bagi siswa pendidik Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu
Khas.
2

Penubuhan

Persatuan

Video

Kreatif

ini

adalah

supaya

memantapkan kemahiran teknologi dan multimedia siswa
pendidik. Tujuan penubuhan kelab ini juga adalah bagi
menunjukkan Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas
menitikberatkan teknologi dan multimedia selaras dengan
taraf kampus ini sebagai Pusat Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.
3

Oleh sebab itu, penubuhan Persatuan Video Kreatif ini sangat
memerlukan galakan daripada ahli Mesyuarat Pengurusan
Pentadbiran, bagi melahirkan siswa pendidik yang lebih kreatif
dan

mahir

teknologi

maklumat

dan

multimedia

bagi

menghadapi cabaran kelas abad ke-21 .

3

OBJEKTIF
1 Memastikan

siswa

pendidik

khususnya

ahli

biro

teknologi

maklumat dan penerbitan yang lebih kreatif dan celik teknologi.
2 Melahirkan siswa pendidik yang cekal mengahadapi cabaran
teknologi abad ke-21.

3 Membentuk siswa pendidik yang berpandangan progresif dan
berkebolehan dalam teknologi maklumat dan multimedia.
4 Meningkatkan penguasaan siswa pendidik di dalam bidang ICT
untuk diintegrasikan ke dalam pengajaran dan pembelajaran
5

Bakal menaikkan imej IPG Kampus Ilmu Khas sebagai Pusat
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang lebih disegani.

4 SASARAN
1. Siswa Pendidik Kampus IPG Kampus Ilmu Khas
5 PERANCANGAN
1. Dokumentasi dan penyediaan profil penghuni Pusat Jagaan AlFikrah
2. Lawatan ke stesen televisyen.
3. Penyediaan video yang berkaitan dengan Institut Pendidikan
Guru Kampus Ilmu Khas seperti video pengenalan program Debat
Terbuka Ilmu Khas.
4. Penyediaan video siaran televisyen.

6

IMPLIKASI
Meningkatkan kredibiliti IPG Kampus Ilmu Khas dalam melahirkan siswa
pendidik yang berkualiti dari segi ilmu kemahiran teknologi untuk
mencapai kecemerlangan pendidikan abad ke-21. Selain itu,

siswa

pendidik juga akan lebih berilmu, kreatif dan berdaya tahan dalam
merealisasikan aspirasi sistem pendidikan negara. Di samping itu,
dengan

kepesatan

teknologi

pada

masa

kini,

siswa

pendidik

memperoleh peluang bagi meningkatkan potensi mereka dalam
kemahiran teknologi dan multimedia secara berterusan.

1

Anggaran Perbelanjaan

Bilang
Bil.

Perkara

an
unit

1.

Anggara
n harga
seunit
(RM)

Anggaran
kos
(RM)

Vest beserta logo IPG KIK
Jumlah anggaran pembelajaan

7.0 Penutup
Memandangkan kepada perkembangan dan pengetahuan di zaman yang
serba maju ini, penubuhan persatuan video kreatif ini amat diperlukan
bagi meningkatkan kemahiran teknologi siswa pendidik agar selaras
dengan

matlamat

Falsafah

Pendidikan

Guru.

Adalah

diharapkan

pengurusan dan pentadbiran IPG Kampus Ilmu Khas akan lebih cekap dan
produktif demi memartabatkan mutu pendidikan negara demi melahirkan
bakal guru yang berguna kepada negara,bangsa dan agama pada masa
hadapan. Di samping menonjolkan kecekapan, ia juga dapat menunjukkan
bahawa kita tidak ketinggalan dalam memberi peluang

kepada siswa

pendidik bagi mengembangkan potensi mereka di dalam bidang teknologi
dan multimedia.