You are on page 1of 132

ச்
ஞ்டி
ட்
ி

ஏ பிராக்டிகல் கைடு டூ ஆக்டிவ் சிட்டிசன்ஷிப்

முன்னுரை
அன்பார்ந்த பால ஜனாகிரஹாவினரே!!
நமது நகரம் நமக்கு மிகவும் வசதியாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும் மற்றும் வாழ்வதற்குத்
தகுந்த நகரமாகவும் இருக்க வேண்டும் என நாம் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்வோம் என எனக்கு
நம்பிக்கை உள்ளது. தடையற்ற மின்சாரம், சீரான தண்ணீர், நடைபாதை மற்றும் மிதிவண்டி
செல்வதற்கான வசதியுடன் கூடிய அகலமான சாலைகள், குழிகளற்ற சாலைகள், உங்கள்
குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான விளையாட்டு மைதானங்கள் ப�ோன்ற இன்னும் பல என
உங்களின் விருப்பம் நீண்டு க�ொண்டே ப�ோகிறது… இல்லையா?
நமது நகரத்தின் திட்டமிட்ட வளர்ச்சிக்காக நாம் என்ன செய்கின்றோம்? என சற்று யேசித்துப்
பாருங்கள். நகரம் வளம்பெற நம்மால் செய்யக்கூடிய பல வழிகள் இருப்பது நமக்குத் தெரியுமா?
முதலாவதாக, நகரத்தின் வளர்ச்சிக்காக உத்வேகத்துடன் பங்குபெற விரும்பும் ஒருவர், முதலில்,
நமது வாழ்க்கைத் தரத்தில் நேரடி தாக்கத்தைக் க�ொண்டிருக்கும் உள்ளூர் ஏஜென்சிகள் மற்றும்
நிர்வாக அமைப்பைப் பற்றி ப�ோதுமான அளவு தெரிந்துக�ொண்டிருக்க வேண்டியது மிகவும்
முக்கியம்.
அதைப் பற்றிதான் இப்புத்தகம் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறது. இது உங்களின் நகரம்,
உங்களின் சமூகம் மற்றும் உங்களின் அரசாங்கத்திற்கான வழிகாட்டுதலாகும். “சுறுசுறுப்பான
குடிமகனாக” வேண்டும் என்ற உங்கள் வேட்கையை இது முன்னோக்கிக் க�ொண்டு செல்லும்.
இப்புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு அலகும், உங்கள் சமுதாயம் உங்களுக்காக வளம்பெற உதவும்
இன்றியமையாத தகவல்களைக் க�ொடுக்கும். சுறுப்பான குடிமகன் என்பதற்கான உங்கள்
பயணத்தின் த�ொடக்கம் இதுவாகும் மேலும் இது சிறந்த கற்றலுக்கு வழிவகுக்கும் மேலும்
இதைக் கற்றுக்கொள்வதற்கு வேடிக்கையாகவும் இருக்கும் என உத்திரவாதம் அளிக்கிறேன்!
இதில் பெற்ற அறிவை நீங்கள் பல வழிகளில் உபய�ோகிலாம் அதாவது உங்கள் பள்ளியில்
குப்பைகளைப் பிரிக்கும் பிரிவைத் த�ொடங்குதல் அல்லது உங்கள் காலனிக்கு வெளியே ஓர்
புதிய பேருந்து நிறுத்தத்தைத் த�ொடங்குவதற்கானத் தாக்கங்களைப் பற்றி ஆராய்தல் அல்லது
ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் விளக்குகளில் சூரிய
சக்தியை உபய�ோகித்தல் அல்லது மழை நீர்
3
சேகரிப்பிற்கான செலவுகள் – என பல்வேறு வழிகளில் பங்குபெற்று நீங்கள் உண்மையான
குடிமகன் என்பதை நிரூபிக்கலாம். உங்களுக்கு நிறைய சுதந்திரமும் மற்றும் சலுகைகள்
உள்ளது என்பதை ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் அதே நேரத்தில், உங்களுக்கென
சில கடமைகளும் ப�ொறுப்புகள் இருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்துக�ொண்டு அவைகளை நீங்கள்
பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது மிக முக்கியம். ஆகவே, சிறந்த வளமான வாழ்க்கையைப் பெற
நாம் அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவேம் மேலும் நமது சமுதாயம், நகரம் மற்றும் நமது
நாட்டிற்கான வளர்சிப்பாதையில் நாமும் பங்களிப்போம்.
மேஜர் ஜெனரல் கே.ஆர். பிரசாத் (முன்னால் படைவீரர்)
ஒருங்கிணைப்பாளர், பால ஜனார்கிரஹா

3

ஏற்பளிப்பு
“எனது நகரத்தை நான் மாற்றுகிறேன் – சுறுசுறுப்பான குடிமகனுக்கான ஓர் வழிகாட்டி”
என்ற இப்புதிய புத்தகத்தை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் எங்களின்
மனமார்ந்த பாராட்டுதலைத் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிற�ோம்
இப்புத்தகத்தில் உள்ள பயிற்சிகள் மற்றும் உள்ளடக்கங்களை எளிமையாக
வெளிப்படுத்துவதற்காகக்
கருத்துக்கள்
மற்றும்
ஆல�ோசனைகளைத்
த�ொடர்ச்சியாக பகிர்ந்துக�ொண்டமைக்கு அனைத்து மாணவர்களுக்கும், முன்னால்
மாணவர்களுக்கும், பயிற்சியாளர்களுக்கும், பால ஜனாகிரஹா மிட்ராஸ் மற்றும்
வசதி செய்துக�ொடுத்தவருக்கும் எங்களின் இதயம் கனிந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிற�ோம்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு மதிப்புமிக்க வழிகாட்டுதல் மற்றும் அறிவுரைகளைக் க�ொடுத்த நமது
பால ஜனாகிரஹா ஆல�ோசனைக் குழுவிற்கு எமது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிற�ோம். இப்புத்தகத்தின் உள்ளடக்கங்களை அழகுற வடிவமைக்க உதவிய திருமதி
மாலா ராமத�ொரை, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி திரு நாகம�ோகன் தாஸ் மற்றும் திருவாட்டி
அமுக்தா மஹாபத்ரா ஆகிய அனைவருக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றியைத்
தெரிவித்துக் க�ொள்கிற�ோம்.
இப்புத்தகம் வெளிவர மிகவும் ஆதரவாக இருந்த எமது க�ொடையாளர்களுக்கு எங்களின்
நன்றியை இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் க�ொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்.!!
இறுதியானது ஆனால் கடைசி அல்ல, “உள்ளூர் குடிமையியல்” என்ற தலைப்பைக்
கேட்டாலே ஆர்வமடையும் வகையில் இன்றையை குழந்தைகளை நாளைய சுறுசுறுப்பான
குடிமகன்களாக மாற்றவிருக்கும் இத்தலைப்பின் வியக்கத்தக்க இப்பயணத்தில்
எங்களுடன் எப்போதும் இணைந்திருந்த எமது அனைத்து கூட்டாளிகளுக்கும், பால
ஜனாகிரஹா நிகழ்ச்சியில் நம்பிக்கை வைத்துள்ள சக பள்ளிகளுக்கும் நன்றியைத்
தெரிவிக்க நாங்கள் மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

4

நகர அமைப்புகள் வாழ்க்கைத் தரத்தைத் தீர்மானிக்கின்றன
சாலைகள்,
ப�ோக்குவரத்து,
கழிவுப்பொருட்கள்,மின்சாரம்,குடிநீர்
விநிய�ோகம்,சுற்றுச்சூழல்,
குற்றம், பாதுகாப்பு மற்றும் நகரவாசிகளாக நாம் அனுபவிக்கும் அன்றாட ஏமாற்றங்களைப் பற்றிய
முழுமையான ‘வாழ்க்கைத் தர’ வரம்பு ப�ோன்ற அம்சங்களில் நமது நகரங்களுக்கு உடனடிக் கவனம்
தேவைப்படுகின்றது என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது.
இருந்தப�ோதிலும், இவை அறிகுறிகள் மட்டுமே. அவை நமது நகரங்களின் ஆளுகையிலும்
நிர்வாகத்திலும் உள்ள அமைப்புமுறைத் த�ோல்விகளின் கண்ணுக்குப் புலப்படும் கூறுகள் ஆகும்.
அடிப்படைக் கட்டமைப்புக் குறைபாடுகளுக்குத் தீர்வு காணப்படாவிட்டால், எத்தனை ‘கட்டுக்கள்’
ப�ோட்டாலும் மனக் காயத்தைக் குணப்படுத்த முடியாது.
எப்படியிருந்தாலும், நகரங்களை ஆளுகை செய்வதும் நிர்வாகம் செய்வதும் சிக்கல் மிக்கதாகும்
– ஒரு கல்லை எந்த ஒரு திசையிலும் எவ்வளவு த�ொலைவு வீசினாலும் அது ஒரு தடைப்பொருள்
மீது ம�ோதுகின்றது. நகரங்களின் சவால்களை விதிகளின் த�ொகுப்புக்குள் அடக்கும் ஒரு வழியைக்
கண்டுபிடிப்பதால், நடவடிக்கைகள் ஒத்திசைவான மாற்றத்தை ந�ோக்கி ஒழுங்குபடுத்தப்படும்.
நாம் இதை நகர அமைப்புக் கட்டமைப்பு என அழைக்கிற�ோம்,மற்றும் நான்கு வரையறுக்கும்
அம்சங்களைக் க�ொண்டு அத்தகைய ஒரு கட்டமைப்பு லென்ஸ் வாயிலாக நமது நகரங்களின்
சவால்களைப் பார்ப்பதை முன்மொழிகிற�ோம். நமது கண்ணோட்டத்தில் உள்ள இந்த நான்கு
அம்சங்களும் நமது நகரங்களை மாற்றுவதிலும், வளர்ச்சிக்கான மிகுந்த நிலைபேறான எதிர்காலத்தை
உருவாக்குவதிலும் கட்டுமானத் த�ொகுதிகளாகத் திகழ்கின்றன.
நகர அமைப்புக் கட்டமைப்பானது உருமாற்றமடையும் வண்ணத்துப்பூச்சியாகச்
சித்தரிக்கப்படுகின்றது, அதன் நான்கு இறகுகளும் நகர அமைப்பின் நான்கு பாகங்களைக்
குறிப்பிடுகின்றன.

ஜனாகிரஹா அணுகுமுறை: இந்தியாவின் நகர அமைப்புகளை நிலைநிறுத்துகின்றது:
இந்தியாவின் நகர அமைப்புகளின் நான்கு அம்சங்களையும் மாற்றுவதற்கு ஜனாகிரஹா குடிமக்களுடனும்
அரசாங்கத்துடனும் இணைந்து பணிபுரிகின்றது:

குடிமக்களுடன்

அரசாங்கத்துடன்

i. குடிமை உரிமை மாதிரிகளை
உருவாக்குவதற்கான அடித்தள
அடிப்படையாக பெங்களூர்
செயல்படுகின்றது
ii. அளவிடக்கூடிய குடிமகன்
எல்லையையும் ஈடுபாட்டையும்
உருவாக்குவதற்காக
இணையவழிச் செயற்களங்கள்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன

i. நிரூபித்துக் காட்டக்கூடிய
வழிகாட்டிகள் சாத்தியமுள்ள
இடங்களில் அமைப்புசார்
மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்
ii. க�ொள்கைச் சீர்திருத்தங்களுக்கான
ஆழ்ந்த வாதங்கள்

5

பரந்த நகர அமைப்பின் நான்கு
முக்கியமான அம்சங்கள்
பாலா ஜனாகிரஹா திட்டம் வெளிப்படைத்தன்மை, ப�ொறுப்புடைமை மற்றும் பங்கேற்புக்
கூறுபாடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது

தி

ட்டம நக
ர்
வ ிடு ப்பு
டி த ற
வ ல் த்
ம ம
ைப் ற்
பு றும்

்கள்
றன ்கள்
ி
த ரங
றத் தா
பு
ர்ப் ம் ஆ
நக ற்று

வாழ்கக
் ை தரம்

ெள
பொ
ிப
மற
்ப

்று ுப டைத
ம ்ப
்தன
் ப ுடைமை

்மை
்கேற
,
்பு

்ட
ம்
ட ன

்கப ய ்த
ிக ரீதி ிதித
்ட ந
ரமளசட ிரதிதி ும ் ப
அ ்ற ியல
மற ரச

6

ப�ொருளடக்கம்
பாடம்:1

எனது நகரத்தை நன்கு புரிநத் ுகொண்டேன்
ஏன் ஒரு நகரத்துக்காகத் திட்டமிட
வேண்டும்............9
ஏன் ஒரு நகரத்துக்காகத் திட்டமிட
வேண்டும்?.........13
ஆராய்ச்சி மற்றும் தரவுகளின்
முக்கியத்துவம்.............20
நீடித்து நிலைக்கும் நகரம்.........28
நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சி.......30

பாடம்:4

முனைப்பான நகரக் குடிமகன் என்ற
வகையில் பங்களிபப் ு

பாடம்:2

குடியுரிமையை புரிந்துக�ொள்ளுதல்
செ..........69
வாழத்தகுந்த நிலை பற்றி
புரிந்துக�ொள்ளுதல் யுங்..........72க
செயல்திறமிக்க குடியுரிமை மற்றும்
சிறந்த குடிமை உணர்வு ள்......74
ஸ்மார்ட் நகரங்களை
புரிந்துக�ொள்ளுதல்..........79

எனது அரசைப் பற்றி நான் நன்கு
புரிநத் ுகொண்டேன்
அரசாங்கத்தைப் புரிந்துக�ொள்ளுதல்
– குறிப்பாக நகர்ப்புற ஆட்சி
நிர்வாகம்..........33
நகர்ப்புற ஜனநாயகத்தை
வலுப்படுத்துதல்.......38
பிரதிநிதிகள் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்
படுகிறார்கள்?..............40
ஊழல்............41
தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் (RTI)
2005.........42

பாடம்:5

நான் அரிய வளங்களைப் பாதுகாக்கிறேன்
நீர்.....83
மின்சாரம்.........96
திடக் கழிவு மேலாண்மை (எஸ்.
டபிள்யூ.எம்)......105

பாடம்:3

நான் அரசியலமைப்பையும் அது
எனக்கு வழங்கும் நன்மைகளையும்
புரிநத் ுகொண்டேன்.

அரசியலமைப்பில் உங்களுக்குஎன்ன
நன்மைகள் இருக்கின்றது?.............52
சமூக நீதி என்பதைப் பற்றி
இந்திய அரசியலமைப்பு என்ன
கூறுகின்றது?...........61
நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் சமூக
நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சிக்கும்
சமூக நீதிக்கும் இடையிலான
இணைப்பு...........62
குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும்
கட்டாயக் கல்வி உரிமைச்
சட்டம்............63
நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சியின்
இலக்குகள் (SDGக்கள்)!............67

பாடம்:6

எனது பாதுகாப்பை நான் உறுதிசெய்வேன்
பேரிடர் மேலாண்மை...........113
குழந்தைகளுக்கான குற்றத்
தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு
ஆல�ோசனைகள்...121
குழந்தையைத் துன்புறுத்தல்........123
சமூகக் காவல்........126

7

1

எனது நகரத்தை நன்கு
புரிந்துக�ொண்டேன்

8

LEARNING
கற்றல்

Objectives:

ந�ோக்கங்கள்:
At
the end of this unit, based on what they have learned, the students should be able to:
இந்த பாடத்தின் இறுதியில், மாணவர்கள் தாங்கள் கற்றுள்ளதன்
• Discuss பின்வரும்
the distinct characteristics
of a city and
அடிப்படையில்
திறன்களைப்
பெற்றிருப்பார்கள்:

1

1
2
32
3
4
4

LEARN


1

ஒரு நகரத்தின் தனித்துவமான பண்புகளைப் பற்றி விவாதிப்பார்கள்
நகரத்தில் வாழ்வதனால்
அவர்களுக்கும்
அவர்களுடைய
குடும்பத்தினருக்கும்
Understand
the basics
of urbanisation
and urban
planning கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள் பற்றி
அறிந்திருப்பார்கள்.

Talk about the role of urban planners and how it relates to good quality of urban life

Objectives:
நகரமயமாக்கல், நகர்ப்புறத் திட்டமிடுதல் ஆகியவை பற்றி அடிப்படை விஷயங்களைப் புரிந்துக�ொள்வார்கள்

• the
நகர்ப்புறத்
திட்ட
வல்லுனர்களின்
பணிon
பற்றியும்,
நல்ல
தரமான
நகர்ப்புற
வாழ்க்கையுடன்
அது எவ்வாறு த�ொடர்பு
At
end
of
this
unit, based
what
they
have
learned,
the students
• State
in their own words
their understanding of Sustainable Development
க�ொண்டுள்ளது
should
be ableஎன்பது
to: பற்றியும் கலந்துரையாடுவார்கள்

Identify the instances of sustainability or the lack of it in the context of their city / town


Discuss the
disnct
characteriscs
of a city
நீடித்து நிலைக்கும்
வளர்ச்சி
என்பது
குறித்து புரிந்துக�ொண்டதை
தங்கள் ச�ொந்த வார்த்தைகளில் கூறுவார்கள்
தங்கள்
மாநகரம்
/
நகரத்தின்
சூழலில்,
நீ
டி
த்து
நிலைக்கும்
தன்மையின்
The
key
benefits
of
city
life
for
them
their
families அல்லது அது இல்லாமையின்
1Discuss (with the facilitator’s help) whatand
they would want to improve about their city and
எடுத்துக்காட்டுகளை இனங்காண்பார்கள்.

their thoughts on how they would go about it


1

The key benefits of city life for them and their families

Their basic understanding of urbanizaon and urban planning

நகரங்களின்
ஆளுகை
மற்றும்
நிர்வாகத்தில்
செயல்படும்
முக்கியக்
குடிமை
முகமைகள்
Talk about
the role
of urban
planners
and how
it relates
to good
quality
of urban life
2அவர்களுடைய
மற்றும் இந்த முகமையின் (முகமைகளின்) முக்கியச் செயல்பாடு(கள்) ஆகியவற்றைப் பட்டியலிடவும்
(ஒருங்கிணைப்பாளரின் உதவியுடன்); மற்றும்

State in their own words their understanding of sustainable development
Idenfy the instances of sustainability or the lack of it in the context of their city/town
தங்களுடைய நகரத்தில் எதை மேம்படுத்த வேண்டுமென விரும்புகிறார்கள் என்பதையும், அதை எவ்வாறு
மேற்கொள்வது என்பதைப் பற்றியும் (ஒருங்கிணைப்பாளர் உதவியுடன்) விவாதிப்பார்கள்

3

Understanding
A City
5 4

List (with the facilitator’s help) the key Civic agencies operang in the governance
and management of their city and the key funcon(s) of these agencies; and
Discuss (with the facilitator’s help) what they would want to improve about their
city and their thoughts on how they would go about it

5
ஏன் ஒரு நகரத்துக்காகத்
திட்டமிட
வேண்டும்
What
is a city?

A1cityWHY
/ town
is aAlarge
PLAN
CITYarea, where a large number of households earn
their
living
from non-agricultural
நகரம்
என்றால்
என்ன? activities. It is a space with vital internal
and external networks.

மாநகரம்
/ நகரம்
What
is aஎன்பது,
city? பெருவாரியாக குடும்பங்கள் விவசாயம் அல்லாத செயல்பாடுகளின்
மூலம் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தைத் தேடுவதற்காகவும் சம்பாதிப்பதற்காகவும் வசிக்கும்
ஒரு பரந்து
இடம்
ஆகும்.area,
அது where
உள் மற்றும்
வெளி
வட்டாரத்
த�ொடர்புகள்
பின்னிப்
A cityவிரிந்த
/ town
is a large
a large
number
of households
earn
பிணைந்துள்ள ஜீவநாடியாகத் திகழ்கின்றது.
their living from non-agricultural activities. It is a space with vital interAcross
more and more people live in big or small cities.
nalthe
and world
externaltoday,
networks.

India is no
இன்று உலகெங்கும்
மென்மேலும் அதிகமான மக்கள் பெரிய அல்லது சிறிய நகரங்களில்
exception
.
வசிக்கிறார்கள்.
இதற்கு
விதிவிலக்கல்ல.
வாய்ப்புகளைத்
தேடி
Cities
come into இந்தியாவும்
being from the
migration
of people in வேலை
search of
jobs. This inflow
is
Across
the
world
today, more and
more
people
live
in big or
small
cities.
India
is no members
மக்கள்
வந்து
குடியேறும்போது
நகரங்கள்
உருவாகின்றன.
வேலை
வாய்ப்புகள்
பெருகப்
continuous,
as
opportunities
keep
growing.
People
bring
in
their
family
exception.
பெருக,
இவ்வாறு
மக்கள்
வந்து
குடியேறுவது
த�ொடர்ச்சியாக
நடைபெறுவதைக்
and
friends
from other
places,
to fulfill
their aspirations
for a better
quality of life.
Cities come into being from the migration of people in search of jobs. This inlow is continகாணலாம்.
மக்கள்
தங்கள்
வாழ்வைச்
சிறப்பாக்கிக்
க�ொள்ள
வேண்டும்
என்ற
uous, as opportunities keep growing. People bring in their family members and friends
கனவை
வண்ணம்
தங்கள்forகுடும்பத்தினரையும்
from நிறைவேற்றும்
other places, to fulil
their aspirations
a better quality of life. நண்பர்களையும் பிற
இடங்களிலிருந்து நகரத்திற்கு அழைத்து வருகின்றனர்.

9 9

பெரும்பாலான
சூழ்நிலைகளில்
வாய்ப்புகள்
பெருகப்
பெருக
நகரங்களும்
வளர்ச்சியடைகின்றன. ஒரே வகுப்பறைக்குள் உங்கள் பள்ளி மாணவர்கள் அனைவரையும்
ஒன்றுகூட்டினால் எப்படியிருக்கும் என்பதை சற்று கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

இதேப�ோலத் தான், மக்கள்தொகை பெருகப் பெருக அதற்கேற்றவாறு நகரம் விரிவடையாமல்
ப�ோனால் நெருக்கடி உண்டாகும். நகரங்களில் வெவ்வேறு பின்னணிகளைக் க�ொண்ட மக்கள்
ப�ொதுவான சூழல்களில் வசிக்கின்றார்கள் மற்றும் பணிபுரிகின்றார்கள். எனவே அவை
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பாராட்டும் மையங்களாகத் திகழ்கின்றன. இதனால் அரசியல்,
ப�ொருளாதார, சமுதாய மற்றும் கலாச்சார அபிவிருத்திக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன.
அதேப�ோல், புவியியல் ரீதியாக மட்டுமல்லாமல் வர்த்தக, கலாச்சார மற்றும் இதர பல மக்கள்சார்ந்த அம்சங்கள் ரீதியாகவும் நகரங்கள் த�ொடர்ச்சியாக வளர்ந்து விரிவடைவதற்கு இது ஒரு
தலையாய காரணமாகத் திகழ்கின்றது.

மக்கள் ஏன் நகரத்தில் வசிப்பதற்கு விரும்புகிறார்கள்?

ஒரு நகரத்தில் வசிப்பதால் நாம் பல்வேறு நன்மைகளைப் பெறுகிற�ோம்.
இதில் கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளன; ஆனால் நகரத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு
ஏற்படும் உடல்நல மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ப�ோன்ற பிரச்சனைகள்
அங்கு வசிப்பதனால் ஏற்படும் பலன்களை குறைத்துவிடுகிறது என்று
உணர்பவர்களும் இருக்கிறார்கள்.
இருப்பினும் பெரும்பாலான மக்கள், நகர வாழ்க்கை தங்களுடைய ப�ொதுவான தேவைகளைப்
பூர்த்தி செய்வதாகவும், தங்களது குறிப்பிட்ட தேவைகள், விருப்பங்கள் மற்றும் கனவுகளைப்
பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வசதிகளைப் பெறும் உறுதியை வழங்குவதாகவும் கருதுகின்றனர். மனிதன்
ஒரு சமூக விலங்கு என்பதால், சமூகத் த�ொடர்புகள் மனிதர்களுக்கு அவசியமானதாக உள்ளன.
நெருக்கமான நகர வாழ்க்கையில் இது எளிதில் கிடைக்கின்றது. இது, ஒரு பிரதேசத்தில் நிலவும்
வெவ்வேறு திறன்களிலும் நிபுணத்துவத்திலும் கவனம் செலுத்துவதற்கான மாபெரும் வாய்ப்புகளை
வழங்குகின்றது. புதிய ய�ோசனைகள் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்படுவதை இது உறுதி செய்கின்றது.
ஒரு உலகளாவிய அம்சமாக உருவாகிய பிறகு, வின்வெளியிலும் நகரங்கள் வளர வேண்டும் என
இப்பொழுது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது!
நான் ஒரு மாபெரும் நகரத்தில் வசிக்க விரும்புகிறேன். மனிதர்கள் நிறைந்த சூழலில் வாழ்வதை நான்
பாதுகாப்பாக உணர்கிறேன், தெருக்களின் இனிமையான பாதுகாப்பினை அனுபவித்து மகிழ்கிறேன்
- H.W லாங்ஃபெல�ோ

10

பகு யா
தி ட்டு
ப்

ிளை

படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயல்பாடுகளைப் படித்துப் பார்த்த
பிறகு, க�ொடுத்துள்ள இடத்தில் ப�ொருத்தமான ச�ொற்களை நிரப்பவும்.

குறிப்புச் ச�ொற்கள் – தண்ணீர், இணையம், த�ொலைபேசி,செய்தித்தாள்,
ஊடகம், படிப்பு, விளையாட்டு,கலை, நாடகம், கேஸ் கார், பள்ளிப் பேருந்து,
ஆட்டோ,ஸ்கூட்டர்,பைக்,மிதிவண்டி,பூங்கா,விளையாட்டு
மைதானம்,
த�ோட்டம், இதழ்கள் அல்லது பத்திரிக்கைகள், ப�ொழுதுப�ோக்கு வகுப்புகள்.

எனது வாழ்க்கையில் ஒரு நாள்

மாலை
நேரத்தை
நான் எப்படிச்
செலவழிக்
-கிறேன்?

தகவல்கள் எனக்கு
எங்கிருந்து
கிடைக்
-கின்றன?

குளிப்பதற்கு
எனக்கு என்ன
தேவை?

ஓய்வெடுத்து
விட்டு
தூங்கச்
செல்கிறேன்

எழுகிறேன்

வீட்டுப் பாடம்
செய்கிறேன்

தயாராகிறேன்

நான்
பள்ளிக்குச்
செய்கிறேன்?

வீட்டுக்குத்
திரும்பு கிறேன்
பள்ளியில்
இருக்கிறேன்

விளையாடு
வதற்கு
நான் எங்கு
செல்கிறேன்?

என் தாய்
எப்படிச்
சமைக்கிறார்?

நான் பள்ளிக்கு
எப்படிச்
செல்கிறேன்

பள்ளியில்
நான்
என்ன செய்
-கிறேன்?

கற்றல்:
பின்வரும் வசதிகளை எதிர்பார்த்து மக்கள் நகரங்களில் வசிப்பதற்கு அல்லது குடியேறுவதற்கு விரும்புகிறார்கள்:

..
.

..

சிறந்த வேலைவாய்ப்புகள்
அடிப்படை வசதிகள்
தகவல்தொடர்பு

11

கல்வி
ப�ோக்குவரத்து
ப�ொழுதுப�ோக்கு

ஒருவர் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும், பரப்பளவு மற்றும் மக்கள்தொகை ஆகிய இரண்டு
அம்சங்களிலும் நகரமயமாக்கல், அதாவது நகரின் துரித வளர்ச்சி, நிகழ்ந்து க�ொண்டிருக்கின்றது.

ஒரு நகரத்தில் வசிப்பதனால் பின்வரும் நன்மைகளை நாம் பெறுகிற�ோம்:
பலதரப்பட்ட அறிவு, திறன்கள்,
ஆர்வங்கள் மற்றும் நாட்டங்
-களைக் க�ொண்டவர்களுக்கான
வேலை வாய்ப்புகள்

அரசாங்கம் மற்றும் வணிக
நிறுவனங்கள் வழங்கும்
நம்பிக்கைக்குரிய சிறந்த தரமான
ப�ொருட்கள், வசதிகள் மற்றும்
சேவைகளுக்கான அணுகல்;

பாடத்திட்டம் சாராத செயல்களைக்
கற்பதற்கான வாய்ப்பு, மனமகிழ்
நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்கு
(திரைப்படங்கள், பூங்காக்கள்,
விளையாட்டு மைதானம்,
சங்கங்கள், ப�ொழுதுப�ோக்கு
வகுப்புகள் ப�ோன்றவை) ஆகியவை
கிடைப்பதற்கான மாபெரும் வாய்ப்பு;

பள்ளிக் கல்வி மற்றும் உயர்
கல்விக்கான பல்வேறு
விருப்பத்தேர்வுகள்.

சிறந்த உள்கட்டமைப்பு
மற்றும் ப�ோக்குவரத்து வசதிகள்;

பல்வேறுபட்ட கலாச்சாரம்
மற்றும் ப�ொதுவாக
காணப்படும் சமூகப்
பாரபட்சங்கள்
தென்படுவதில்லை.

இணையம், த�ொலைபேசி, செய்தித்தாள்கள், இதழ்கள்,
சேடிலைட் டிவி, வான�ொலி ப�ோன்றவற்றின் வாயிலாக
உலகம் முழுவதும் இணைந்திருப்பதற்கான பல்வேறு
வாய்ப்புகள்;

12

2

ஏன் ஒரு நகரத்துக்காகத்
திட்டமிட வேண்டும்?
நகரம்: த�ொடர்புகள் நிறைந்த
ஒரு இடம்
நகரம் என்பது அங்கு வசிப்பவர்கள்
ஒருவருக்கொருவர் நேரடியாகவும்
மறைமுகமாகவும் பல்வேறு வழிகளில்
த�ொடர்புக�ொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலவியல் பிரதேசம் ஆகும்.
இந்த அலகை பயனுள்ள முறையில் சிறப்பாகப் பயன்படுத்திக்
க�ொள்வதற்கு, முறையான திட்டமிடுதல் என்பது மிகவும்
முக்கியமானதாகும். இல்லையெனில் நகர வாழ்க்கையின் பலன்கள் ஒரு
சிலருக்கு மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்குமேயன்றி, அனைவருக்கும்
பயனுள்ளதாக இருக்காது. திட்டமிடப்படாத அல்லது தவறாகத் திட்டமிடப்பட்ட
நகரங்கள் சிறந்த நகரங்களைக் காட்டிலும் மிகவும் தீங்கு விளைவிப்பனவாக உள்ளன –
அவை சிறப்பான வாழ்க்கைக்காக மக்களுக்கு அளித்த உறுதிம�ொழிக்கு மாறாக மக்களுடைய
கவலைகளை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன.
”நீங்கள் திட்டமிடத் தவறினால், த�ோல்விக்காகத் திட்டமிடுகிறீர்கள்!” – பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்
இது குறிப்பாக நகரமயமாக்கல் மற்றும் நகர வளர்ச்சிக்குப் ப�ொருந்தக்கூடியதாக உள்ளது.
ஒரு நகரத்தை உருவாக்கும் முக்கியமான ப�ொறுப்பு, நகர்ப்புறக் க�ொள்கை வகுப்பவர்கள் மற்றும் திட்ட வல்லுனர்களைச்
சார்ந்ததாகும்.
மேலும், நகரத்தில் வசிக்கும் அனைவருக்கும் அங்கு வசிப்பதற்கான இடம், வேலை மற்றும் மனநிறைவான வாழ்க்கை
ஆகிய அனைத்து வசதிகளையும் உருவாக்கித் தரும் ப�ொறுப்பு அவர்களுடையதாகும். முறையான வீடுகள், சாலைகள்,
பள்ளிகள், விளையாட்டு மைதானங்கள், பூங்காக்கள், சுகாதார வசதிகள், தண்ணீர் மற்றும் மின்சார வசதி மற்றும் இதர
அரசு சேவைகள் மற்றும் வசதிகள் ப�ோன்றவற்றை ஏற்படுத்தித் தரும் ப�ொறுப்பு அவர்களைச் சார்ந்ததாகும். இவை,
தற்காலத்தில் அங்கு வசிப்பவர்களையும் எதிர்காலச் சந்ததியினரையும் அடக்கியதாக இருக்கவேண்டும்.
இந்தியாவில் சில நகரங்களும், அதே ப�ோன்று உலகின் வேறு பகுதிகளில்
உள்ள சில நகரங்களும் மிகச் சிறப்பாகத் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
அ நே க ம ா க , உ ல க ி லு ள ்ள மு றை ய ற ்ற திட்டமிடுதல் மற்றும் அவற்றின்
நடைமுறைப்படுத்தலினால் எழும் நகரமயமாதல் த�ொடர்புடைய பிரச்சனைகள்
இல்லாத நகரமே இல்லை எனலாம். சமூக மற்றும் நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்தின்
அடிப்படையான இயல்பு, த�ொடர்ச்சியான மேம்பாடு ஆகும்.

நகரத் திட்டமிடுதல்
எந்த ஒரு நகரத்திலும் நகர வாழ்க்கையின் நன்மைகள் முற்றிலுமாக நமக்குக்
கிடைக்காமல் ப�ோகாது என்பதை நாம் முக்கியமாகத் தெரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
அதாவது, எந்த ஒரு நகரமும் என்றென்றைக்கும் ‘ம�ோசமானதாக’ இருப்பதில்லை.
உண்மையில், நகர வாழ்க்கையிலேயே ஐக்கியமாகிப் ப�ோனவர்கள் அந்த
வாழ்க்கை ம�ோசமாக இருப்பதாகக் கருதினால், அதைச் சிறப்பானதாக்கும்
ப�ொறுப்பும் அவர்களையே சார்ந்ததாகும்.
எனவே நகர்ப்புறத் திட்டமிடுதல் என்பது, நகரத்திலும் அதைச் சுற்றிலும்
உள்ள நிலம் அல்லது இடத்தில் பரந்துபட்ட, முழுமையான வளர்ச்சியை
ஏற்படுத்துவதற்கான
திட்டங்களை
உருவாக்குவதாகும்.
இதற்காக,
நகரங்களிலும் அதன் நெருங்கிய பகுதிகளிலும் வசிக்கும் மக்களின் கடந்தகால
மற்றும் எதிர்கால தேவைகளின் அடிப்படையில், அவர்களின் சம்பூரண
மேம்பாட்டின் மீது கவனம் செலுத்தப்படவேண்டும்.

13

திட்டங்களைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்துவதும், த�ொடர்புடைய விதிகளை நடைமுறைப்படுத்துவதும்
முக்கியமானதாகும். ஒரு நகரம் தனது இடத்தையும் ஆதார வளங்களையும் உகந்த அளவில் பயன்படுத்துவது,
தெளிவாகத் திட்டமிடப்பட்ட கட்டமைப்புக்குள் மட்டுமே சாத்தியமாகும்.
இன்று, நகர வாழ்க்கை பன்முகத் தன்மை க�ொண்டதாகத் திகழ்கின்றது. நேரம் உள்ளிட்ட அனைத்து
வளங்களுமே எப்பொழுதும் பற்றாக்குறையாகவே உள்ளன. எனவே, இடம் மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக ஒரு
நன்கு-உருவாக்கிய திட்டத்தின் மூலமே அதன் குடிமக்களின் பல்வேறு தேவைகள் மற்றும் குறிக்கோள்களை
பூர்த்திசெய்ய முடியும்.

செயல்பாடு!

நீங்கள்
தற்பொழுது
வசித்துக்கொண்டிருக்கும் குடியிருப்புக்கு அருகில்
பெரும் மாசு ஏற்படுத்தக்கூடிய கட்டுமானப் பணி
நடந்துக�ொண்டிருந்தால் –
அதன் காரணமாக நீங்கள் சுவாசிக்கும் காற்று, நீங்கள்
குடிக்கும் தண்ணீர் மற்றும் நீங்கள் சாப்பிடும் உணவு
ஆகியவை அனைத்தும் மாசடைந்தால்…..
நீங்கள்
எதிர்கொள்ளக்கூடிய
பல்வேறு
பிரச்சனைகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும், அதற்குரிய
சாத்தியமான தீர்வாக எது இருக்க முடியும்?

14

உங்கள் சுற்றுப்புறத்தின் கடந்தகாலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம்
உங்கள் சுற்றுப்புறத்தில் ஒரு கணிசமான காலத்துக்கு வசித்துக்கொண்டிருப்பவர்கள்/
வசித்தவர்களிடம் பேட்டி எடுப்பதன் மூலம், பல வருடங்களாக உங்களுடைய சுற்றுப்புறம் எவ்வாறு
மாற்றமடைந்து வந்துள்ளது என்பதைக் கண்டறியவும். அவர்கள் சுமார் 5, 25 அல்லது 50... என
பல வருடங்களாக அந்த சுற்றுப்புறத்தில் வசிக்கக்கூடிய உங்கள் பெற்றோர்களாகவ�ோ, தாத்தா
பாட்டிகளாகவ�ோ, உறவினர்களாகவ�ோ அல்லது அண்டை வீட்டாராகவ�ோ இருக்கலாம்.

உங்களுடைய நகரம் எவ்வாறு மாற்றமடைந்துள்ளது
என்பதைக் கவனிக்கவும்….
1

ப�ோக்குவரத்து எப்படி இருந்தது? பள்ளிக்கு அவர்கள் எப்படிச் சென்றனர்?

2

விளையாடுவது மற்றும் கூடிப் பழகுவது ப�ோன்றவற்றை
அவர்கள் எங்கு மேற்கொண்டனர்?

3

உங்கள் சுற்றுப்புறத்தில் இப்பொழுது இருப்பதைப் ப�ோன்ற அதே அளவிலான
கடைகளும் சந்தைகளும் இருந்ததா?

4

மக்கள் நடைபாதையில் வசித்தார்களா?

5

உங்கள் பகுதியில் மக்கள் அடர்த்தி அதிகமாக இருந்ததா?

6

சுற்றுப்புறம் எந்த அளவுக்குப் பாதுகாப்பாக இருந்தது என அவர்கள்
நினைத்தார்கள்?

7

அவர்கள் எதிர்கொண்ட சில பாதகமான விஷயங்கள் யாவை?

8

உங்கள் பழைய நகரத்திலிருந்த எதையாவது, நீங்கள் இப்பொழுது வசிக்கும் நகரத்துக்கு
மீண்டும் க�ொண்டுவர விரும்புகிறீர்களா?

9

உங்கள் நகரத்தில் முன்னர் காணப்படாத ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் இப்பொழுது
இருப்பதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா?

மேற்கண்ட இந்தக் கேள்விகளை ஒப்பீட்டு அம்சங்களாகப் பயன்படுத்திக் க�ொண்டு , ஏதாவது
கூடுதலாகச் சேர்க்க வேண்டியிருந்தால் தயங்காமல் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

15

உங்கள் சுற்றுப்புறத்தின் கடந்தகாலம், நிகழ்காலம் மற்றும்
எதிர்காலம்
சுற்றுப்புறம் அந்தக் காலத்தில் எப்படி இருந்தது, இப்பொழுது எப்படி
இருக்கின்றது என்பதை ஒப்பிட்டு, எதிர்காலத்தில் அது எப்படி இருக்க
வேண்டுமென நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்பதைக் குறிப்பிடவும்.
உங்கள் அனுபவம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதலாம், அல்லது ஒப்பீட்டு
அட்டவணையை உருவாக்கலாம், வாய்ப்புள்ள இடங்களில்
காட்சிகளையும் வரைபடங்களையும் கண்டிப்பாகச் சேர்க்கவும்.

16

நாம் வசிக்க விரும்பும் ஒரு நகரத்தைத் திட்டமிடுதல்
தத்துவஞானிகள் கூறியது ப�ோல, மாற்றம் ஒன்றே வாழ்க்கையில்
நிலையானது.
நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் மாற்றத்தைத் தவிர்க்க முடியாது. எனவே நாம் செய்ய வேண்டிய
முக்கியமான விஷயம் என்னவெனில் மாற்றத்திற்கேற்ப நம்மை எவ்வாறு மாற்றியமைத்துக்கொள்வது
என்பதைக் கண்டறிவதாகும். வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தக் கூடிய நகர்ப்புற அம்சங்களைப் பற்றிப்
புரிந்துக�ொள்வது முக்கியம்.

வசிப்பதற்கும், வேலை செய்வதற்கும், ப�ொழுதுப�ோக்குக்கும் தேவையான இடங்களுடன் கூடிய பெரும்
நகரங்களுக்குத் திட்டமிடுவதும் - பெருகிவரும் மக்கள் த�ொகைக்கேற்ப வளர்ந்துவரும் சாலைகள், பூங்காக்கள்,
சேவைகள் மற்றும் தண்ணீர் மற்றும் மின்சாரம் ஆகிய அனைத்து வசதிகளும் நிறைந்த நகரத்துக்காகத்
திட்டமிடுவதும் - நகர்ப்புறத் திட்ட வல்லுனர்களின் வேலை ஆகும்.
எனவே நகர்ப்புறத் திட்ட வல்லுனர்கள் ஒரு நகரத்தை நிர்வகிப்பதற்கான வரைபடத்தை உருவாக்குகிறார்கள்.
திட்டமிடலுக்கு முந்தைய கட்டத்தில், மாற்றத்துக்கான இலக்குகளுடன் சேர்த்து தற்போதைய பிரச்சனைகள்
மற்றும் சவால்களையும் அவர்கள் கருத்தில் க�ொள்கின்றனர். பெரும்பாலும் நகரத்தின் எந்த அம்சங்களில்
குடிமக்களின் தேவைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதை அவர்கள் ஆய்வு செய்கின்றனர், அதே சமயம்
நகரத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளித்து அதை நிர்வகிப்பதிலும் கவனம் செலுத்துகின்றனர்.
நகரத் திட்டங்கள் ஒரு நகரத்தின் எதிர்பார்ப்புகளையும் இலக்குகளையும் பூர்த்தி செய்பவைகளாகவும்,
நகரத்தில் வசிப்பவர்களின் பரந்த அளவிலான வளர்ச்சியை உறுதி செய்பவைகளாகவும் இருக்க
வேண்டும்.
மக்கள் வேலைக்கு அல்லது பள்ளிக்கு எப்படிச் செல்வார்கள் என்பதையும், சுகாதாரம்,
மற்றும் பூங்காக்கள் மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்கு நடவடிக்கைகள் ப�ோன்றவை உள்ளிட்ட இதர வசதிகள்
ஆகியவற்றையும் பற்றித் திட்டமிடுவதற்கு மக்கள் எங்கு வசிக்கிறார்கள் என்பதைக் கவனிப்பது நகர்ப்புறத்
திட்ட வல்லுனர்களின் வேலை ஆகும்.
நகர்ப்புறத் திட்ட வல்லுனர்கள் ஒரு நகரத்தை எவ்வாறு
திட்டமிடுகிறார்கள்?
நகர்ப்புறத் திட்ட வல்லுனர்கள் முதலில் எப்படித் திட்டமிடுவது
என்பதைப் புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும், பிறகு எப்படி மாற்றம்
ஏற்படுத்துவது என்பதைத் திட்டமிட வேண்டும்

உண்மையில் ச�ொல்லப்போனால், நகரத் திட்டத்தில்
காணப்படும் பிரச்சனைகளுக்கு பல்வேறு கண்ணோட்டங்கள்,
அணுகுமுறைகள் மற்றும் த�ொழில்நுட்ப ய�ோசனைகளை வழங்கப்
ப�ொறுப்புடைய வல்லுநர்கள் குழுவால் ஒரு நகரம் திட்டமிடப்படுகின்றது.
அவர்களுடைய முயற்சிகளுக்கு ஆய்வாளர்கள், ப�ொறியாளர்கள், கட்டிடக் கலை
வல்லுநர்கள் மற்றும் துறை-வல்லுநர்கள் மற்றும் ஆல�ோசகர்களின் ஒருங்கிணைந்த
கருத்துக்கள்

17

செயல்பாடு

அத்தியாவசியமான,
விரும்பத்தக்க
மாற்றங்களைப்
பரிந்துரைக்க
வேண்டும்

திட்டம்

பிரச்சனைகளைத்
தீர்க்க திட்டங்களை
உருவாக்க
வேண்டும்

இலக்குகள்

அந்தப் பிரச்சனைகளின்
தீர்வுக்கான
இலக்குகளை
உருவாக்கு வேண்டும்

பிரச்சனைகள்

நகர்ப்புறத் திட்ட
வல்லுனர்கள்
பிரச்சனைகளைப்
புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்

• மக்களின் தேவைகள்,
க�ோரிக்கைகள் மற்றும்

விருப்பங்கள் பற்றி
பல்வேறு வகையான
தகவல்களைச்

சேகரிப்பதற்காக
வெளியிடங்களில்
பணிபுரிகிறார்,
பல்வேறு பகுதிகளின்
பரவல் மற்றும்

வாழ்க்கை
முறைகள், சமூகத்
த�ொடர்புகள்,மற்றும்

நகரத்தின்

வெவ்வேறு பகுதிகளில்
தற்போதுள்ள
உள்கட்டமைப்பு
மற்றும்
சேவைகளின்
தரம் ஆகியவற்றை
மதிப்பீடு செய்கிறார்.
• இவை அனைத்தையும்
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு, நகர்ப்புறத்
திட்ட வல்லுனர்கள்
க�ொள்கை
ந�ோக்குகள், தங்களது
ச�ொந்த ய�ோசனைகள்
மற்றும் ஒரு நகரத்தை
மாற்றுவது பற்றிய
க�ோட்பாடுகள்

ஆகியவற்றைப்

பயன்படுத்துகிறார்கள்

ப�ொறியாளர்கள்

ஆல�ோசகர்கள்/
வல்லுநர்கள்

கட்டிடக்
கலைஞர்கள்

ஆய்வாளர்கள்

இருக்கும் இடம்
அனைவருக்கும்
பயன்படும் வகையில்
உகந்த அளவில்
பயன்படுத்தப்படுவதை
உறுதி செய்ய புதிய
கட்டமைப்புகள்,
வசதிகள் மற்றும்
நிலப்பரப்புகள்
ஆகியவற்றுக்கான
திட்டங்களை வரைந்து
வடிவமைக்கின்றனர்
அவர்களுடைய
வடிவமைப்புகள்
நகர வாழ்க்கையின்
அடித்தளமாக
அமைந்துள்ள
அத்தியாவசியச்
சேவைகள் அனைத்தும்
ம�ொத்தமாகவும்
அதன் ஒவ்வொரு
பகுதியிலும் முறையாக
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு
நிர்வகிக்கப்படுவதற்கு
உத்தரவாதம்
வழங்கவேண்டும்
அத�ோடு கடந்தகாலத்
திட்டங்கள்
த�ோல்வியடைந்த
பகுதிகளிலும்,
இப்பொழுது
வளர்ச்சி கண்டுவரும்
பகுதிகளிலும்
சிறந்தவற்றைச்
செய்வதற்கு
உறுதியளிக்கிறார்கள்.

18

சில சமயங்களில்
குறிப்பிட்ட
நிபுணத்துவம் க�ொண்ட
ஆல�ோசகர்கள்
திட்டங்களின் விரிவான
செயல்பாடு குறித்து
கூடுதல் ஆல�ோசனை
வழங்குவதற்காக
தேர்ந்தெடுத்துச்
சேர்த்துக்கொள்ளப்
-படுகிறார்கள்.

அதன் பிறகு,
திட்டத்தை
வெற்றிகரமாகச்
செயல்படுத்தும்
வகையில் இந்தத்
திட்டங்களையும்
வடிவமைப்பு
களையும் ஒழுங்கான
முறையில்
செயல்பாட்டுக்குக்
க�ொண்டுவருவது,
ப�ொறியாளர்கள்
மற்றும் இதர நகர
மேலாளர்களின் பணி

ஆகும்.

எனவே நகரத் திட்டமிடுதலில் உள்ள
முக்கியப் படிகள்:

ஆய்வு செய்தல்/
தரவுகளைத்
திரட்டுதல்

திட்டமிடுதல்

மறு
பரிசீலனை

கட்டுமானம்

19

எல்லோருக்கும் என ஒரு நகரத்தை
உருவாக்குதல்

நகரமயமாக்கம் மற்றும் நகரத் திட்டமிடுதலில் அதன் தாக்கம் நகரமயமாக்கம் என்பது உலகெங்கும் உள்ள திட்ட வல்லுனர்கள் எதிர்கொள்ளும் மிக முக்கியமான சவாலாக
உள்ளது.
நகரத் திட்டமிடுதலுக்கு இந்தச் செயல்முறையின் கடந்தகாலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தைப் பற்றிப்
புரிந்துக�ொள்வது முக்கியமானதாகும்.

நகரங்களைத் திட்டமிடும்போது நகர்ப்புறத் திட்ட வல்லுனர்கள் எவற்றைக்
கவனத்தில் க�ொள்கிறார்கள்?
நகர்ப்புறத் திட்ட வல்லுனர்கள் ஒரு நகரத்தை மேம்படுத்த முனையும்போது,
அவர்கள் உருவாக்கும் திட்டம் பல்வேறு அம்சங்களில் கவனம் செலுத்துவதாக இருக்க
வேண்டும்:
ஒரு புதிய நகரத் திட்டம் கட்டாயமாக பின்வருபவற்றைக் க�ொண்டிருக்க வேண்டும்:
நீர் நிலைகள், பூங்காக்கள்,
திறந்த வெளி ப�ோன்றவை
ப�ொதுமக்களுக்குக்
கிடைக்கும் வகையில் இருக்க
வேண்டும், மேலும் இவை
மிகச் சிறப்பான
முறையில் பாதுகாக்கப்பட்
-டிருக்க வேண்டும்.

சுற்றுச்சூழல்
மற்றும்
நிலப்பரப்பு

ப�ொருளாதாரம்
மற்றும்
வாழ்வாதாரம்

பள்ளிகள், கல்லூரிகள், மருந்தகங்கள்,
மருத்துவமனைகள்,
காவல் நிலையங்கள், தீயணைப்பு
நிலையங்கள். ஏழைகள் மற்றும் /
அல்லது கீழ்மட்டத்தில் உள்ள
மற்றவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும்
நிறுவனங்கள்.

சமூக
உள்கட்டமைப்பு

நகரத்தின் அடையாளத்தை
உட்படுத்தும்
கட்டிடங்கள், இடங்கள்
அடங்்கிய பண்பாட்டுத்
தலங்கள் மற்றும் சுற்றுலாத்
தலங்கள்

பெரிய அலுவலக
இடம் மற்றும் பெரும்
த�ொழிற்சாலைகள்
முதல் உள்ளூர் தெரு
வியாபாரிகள் வரையிலான
அனைத்து
வர்த்தகங்கள்.

கலாச்சார
உள்கட்டமைப்பு

வசிப்பிடங்கள் (வீடுகள்,
அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள்,
ஓரறைக் குடியிருப்புகள்),
இவற்றில் நகரத்தின்
மிக ஏழ்மையான
குடிசைவாசிகளுக்கான
பற்றாக்குறையான
கட்டமைப்புகளும் உள்ளடங்கும்.

அனைவருக்கும்
வீட்டுவசதி

20

அனைத்துக்
கட்டிடங்களுக்கும்
வீடுகளுக்கும் தண்ணீர்,
கழிவுநீர் வெளியேற்றம்
மற்றும் மின்சார வசதி
கிடைக்க வேண்டும்.

இணைக்கப்பட்ட
உள்கட்டமைப்பு

பேருந்துகள், ரயில்கள், ஆட்டோ
ரிக்ஷாக்கள், தனியார் ப�ோக்குவரத்து,
பாதசாரிகளுக்கான நடைபாதை
t/ மேம்பாலங்கள் ஆகியவை
மூலமான இணைப்பு மற்றும் இந்த
வெவ்வேறு வகை
ப�ோக்குவரத்துகளுக்கு
இடையிலான த�ொடர்புகள்.

ப�ோக்குவரத்து,
இயக்கம் மற்றும்
த�ொடர்பு:

ப்
பகு யா
தி ட்டு

ிளை

ஒரு திட்ட வல்லுனரால் என்ன முன்னேற்றங்களை
ஏற்படுத்த முடியும் என்பதை இனங்காணுங்கள்!
மாற்ற வேண்டும் என நீங்கள் நினைக்கும் விஷயங்களைப் பற்றியும் நீங்கள் அதை எவ்வாறு
மாற்ற முடியும் என்பது பற்றியும் கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடவும். மாற்ற
வேண்டும் என நீங்கள் நினைக்கும் மிக முக்கியமான ஐந்து விஷயங்களைப் பட்டியலிடவும்.
இதை உங்களுடைய த�ோழர்களின் முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டு, மாற்ற வேண்டும் என
பெரும்பாலானவர்கள் நினைக்கும் பிரச்சனை எது என்பதைக் கண்டறியவும். இந்தப்
பிரச்சனையை மனதில் க�ொண்டு, அவற்றை எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதைப் பற்றி
அறிவுப்பூர்வமாகச் சிந்தித்து கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துக�ொண்டு, நடைமுறைக்கு உகந்த ஒரு
தீர்வைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

மாற்ற வேண்டிய விஷயங்கள்!

அவற்றை எவ்வாறு மாற்றுவது?

21

ஒரு திட்டமிடப்படாத நகரத்தின் பிரச்சனைகள்

அதிகமான வாழ்க்கைச் செலவு

நெரிசல் மிக்க, சுகாதாரமற்ற
வீடுகள்

குறுகலான / ம�ோசமாக
வடிவமைக்கப்பட்ட சாலைகள்,
அதிகமான விபத்துக்கள் மற்றும்
ப�ோக்குவரத்து நெரிசல்கள்

அதிக மக்கள்தொகை

தண்ணீர் ப�ோன்ற
வாழ்க்கையின் அடிப்படைத்
தேவைகளில் காணப்படும்
குறைபாடுகள்

பயனற்ற கழிவுநீர்
அகற்றும் முறை மற்றும்
ம�ோசமான
சுகாதார வசதிகள்;

ஊழல் இல்லாத
நிலை

எரிசக்தி வளங்கள்
பற்றாக்குறை

பாதுகாப்புப் பிரச்சனைகள் –
குற்றம் அதிகரிப்பு

பள்ளி, அலுவலகங்கள்
ப�ோன்றவற்றுக்காக நீண்ட தூரம்
பயணம் செய்வது.

22

பாதுகாப்புப் பிரச்சனைகள் –
ஊழல்

ப்

டு
ட்

ய தி
ிளை பகு

ஒரு திட்டமிடாத
நகரத்தின்
பிரச்சனைகளை
இனங்காணுங்கள்

மேலே காண்பிக்கப்பட்டுள்ள படங்கள் ஒரு திட்டமிடப்படாத நகரத்தின் பிரச்சனைகளுடன் எவ்வாறு
த�ொடர்புடையதாக இருக்கின்றது என்பது குறித்த உங்கள் சிந்தனைகளைப் பகிர்ந்துக�ொள்ளுங்கள். இங்கு
விவாதிக்கப்படாத வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகளைப் பற்றி நீங்கள் சிந்திக்க முடியுமா?

23

3

ஆராய்ச்சி மற்றும் தரவுகளின் முக்கியத்துவம்
நகரமயமாதல் பிரச்சனைகளுக்கான எந்த ஒரு பயனுள்ள புதுமையான மற்றும் த�ொழில்நுட்பத்
தீர்வுகளுக்கும் உறுதியான தகவல்கள் அடித்தளமாக உள்ளன. சில தீர்வுகள் எளிதில் புரிந்துக�ொள்ளக்
கூடியதாக உள்ளன; மற்ற தீர்வுகளை உரிய சூழலில் பயன்படுத்துவதற்கு ஆராய்ச்சி மற்றும்
அனுபவங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட செய்திகள் தேவைப்படுகின்றன.

ப�ொருந்தக்கூடிய க�ொள்கைகள், சட்டங்களைத் தவிர, மக்கள் த�ொகை அல்லது நிலவியல்
புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் ப�ோக்குகள் வடிவில் உள்ள தரவுகள் பெரும்பாலும் தேவைப்படும்.
இந்தத் தரவுகளை நிலவரைபடங்கள், அட்டவணைகள் மற்றும் வரைபடங்கள் ஆகிய வடிவங்களில்
பெற்றுப் பயன்படுத்த முடியும்.

பட்டை விளக்கப்படம்

வட்ட விளக்கப்படம்
80

25%

20%

60

5%
50%

40

20

0ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய துல்லியத்தன்மை, செல்லுபடித் தன்மை மற்றும் பயன்பாடு
ஆகியவை குறித்த கேள்விகளைக் க�ொண்ட சிக்கலான ஆதாரங்களிலிருந்து உண்மை-
அடிப்படையிலான தரவைப் பெறுவது எப்பொழுதுமே எளிதானதாக இருப்பதில்லை.

• பயன்படுத்தப்படும் தகவல் தவறாக வழிநடத்தாமல் இருப்பதற்கு தரவின் செல்லுபடித்
தன்மையும் நம்பகத்தன்மையும் முக்கியமானதாகும்.

எனவே, தகவல்கள் கிடைக்கும் தன்மை (அல்லது கிடைக்காத தன்மை) மற்றும் அதைப்
பயன்படுத்தும் திறன் (அல்லது பயன்படுத்த முடியாமை) ஆகியவற்றைப் ப�ொறுத்து, ஒரு
க�ொள்கை அல்லது திட்டம் சிறந்ததாக அல்லது சரியற்றதாக இருக்கமுடியும்.

முதல்நிலை தரவு, என்பது நேரடி அனுபவத்திலிருந்து நேரடியாக கவனிக்கப்படும்
அல்லது சேகரிக்கப்படும் தரவு ஆகும்.

வெளியிடப்பட்ட தரவு மற்றும் கடந்த காலத்தில�ோ அல்லது இதர நபர்களிடமிருந்தோ
சேகரிக்கப்பட்ட தரவு, இரண்டாம் நிலைத் தரவு எனப்படுகின்றது.

இந்த விஷயத்தைப் ப�ொறுத்து, நகரத் திட்டமிடுதல் என்பது சிறந்த ந�ோக்கங்கள் பற்றியதாக மட்டுமே இருக்க
முடியாது அல்லது நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத அல்லது உண்மை நிலைக்கு நெருக்கமாக இல்லாத திட்டங்களுக்கு
அனுமதியளிக்க முடியாது அல்லது ஒருவர் விரும்புகிறார் என்பதற்காகவ�ோ வேற�ொரு நகரத்தில் பாராட்டுப்
பெற்றுள்ளது என்பதற்காகவ�ோ ஒரு திட்டத்தைச் செயல்படுத்த முடியாது என்பதை நாம் கவனத்தில் க�ொள்ள
வேண்டும்.
அது அந்த நகரத்தில் வசிக்கும் மக்களின் தேவைகள் மற்றும் நன்மைகளின் அடிப்படையில் அமைந்ததாக
இருக்க வேண்டும். தற்போதைய சூழ்நிலை அவர்களுடைய வாழ்க்கையை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது, மற்றும்
சூழ்நிலையை மேம்படுத்துவதன் மூலம் அதை எவ்வாறு சிறப்பானதாக்க முடியும்?
நகரத்தில் உள்ள மக்களின் எதிர்காலத் தேவைகள் என்ன?
நகரத்தில் இப்பொழுது நிலவும் சூழ்நிலையை திட்டமிடுபவர்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறார்கள் மற்றும் இப்பொழுது
அங்கு வசித்துக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும், எதிர்காலத்தில் அங்கு வசிக்க விரும்புபவர்களுக்கும் எதிர்காலத்தில்
என்ன செய்ய வேண்டுமென அவர்கள் விரும்புகிறார்கள்?

24

வீட்டில் விளையாட்டு!
தகவல் மற்றும் தரவுகளைப் பெறுதல்
உங்களுடைய பள்ளி அல்லது உங்களுடைய வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு சாலையை மேம்படுத்துவதற்காக
நீங்கள் பரிந்துரை செய்ய வேண்டியிருந்தால் – தரவுகளை எவ்வாறு பெற முடியும் என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?
பேட்டிகள், இணையத்தில் தேடல்கள், நிலவரைபடங்கள், செய்தித்தாள்கள், கிடைக்கும் அரசாங்க அல்லது
அரசு-சாரா நிறுவனங்களின் அறிக்கைகள் மற்றும் உங்களுடைய கவனிப்புகள் ஆகியவை இதற்கான பதிலாக
உள்ளன.

உங்களுடைய சுற்றுப்புறம் அல்லது உங்கள் தெருவைச் சுற்றி நடந்து செல்லுங்கள், அல்லது இரண்டு அல்லது
மூன்று வேறு தெருக்களில் நடந்து செல்லுங்கள். உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்தில் இருப்பவர்கள் சுற்றுச்சூழல்
மற்றும் ப�ோக்குவரத்துக்கு எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் என்பதைக் கவனிக்கவும்.
மரங்கள், பூங்காக்கள், நீர்வழிகள் அல்லது குப்பைத் த�ொட்டிகள் உள்ளனவா என்பதைப் பார்க்கவும்; அத�ோடு
கார்களிலிருந்து வரும் புகை, திறந்த சாக்கடை அமைப்புகள் மற்றும் தெருவில் க�ொட்டப்படும் குப்பைகள்
ஆகியவற்றால் மாசு ஏற்படுகின்றதா எனப் பார்க்கவும்.
உங்கள்
பகுதியில்
உள்ளவர்கள்
என்ன
வகையான
ப�ோக்குவரத்தைப்
பயன்படுத்துகிறார்கள்
என்பதையும், நடைபாதைகளில் மற்றும் சாலையைக் கடக்குமிடங்களில் நீங்கள் பாதுகாப்பாக நடக்க /
கடந்துசெல்ல முடிகின்றதா என்பதையும், மாற்றுத் திறனாளி ஒருவர் பாதுகாப்பாக நடந்து செல்ல முடியுமா
என்பதையும் கவனிக்கவும்.
நீங்கள் கண்டறிந்த விஷயங்களை ஒரு வரைபடத்தில் பதிவுசெய்து, நீங்கள் கவனித்தவற்றைப் பற்றி சுருக்கமாக
எழுதலாம்.

25

சமுதாயப் பங்கேற்பு மற்றும் எல்லோரையும் அரவணைத்த நகரங்கள்
நகரத் திட்ட வல்லுனர்கள், க�ொள்கை வடிவமைப்பாளர்கள், நிர்வாகிகள் ஆகிய�ோர் ஒரு நகரத்தில் உள்ள
சமுதாயங்களின் தேவைகளை முன்னுரிமையாகக் கருதவேண்டும்.
எனவே, திட்ட வல்லுனர்கள் மற்றும் க�ொள்கை வடிவமைப்பாளர்களுக்கு முன்பாக சமுதாயத்தில்
வசிப்பவர்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் க�ோரிக்கைகளையும் தெரிவிக்க வேண்டும், ஏனெனில்
தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால நகரக் குடியிருப்புவாசிகளின் தனிப்பட்ட மற்றும் ஒட்டும�ொத்த நலனே
இதன் ந�ோக்கமாக உள்ளது.
நகரத்தின் மக்கள்தொகையில் ஆண்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள், குழந்தைகள், முதியவர்கள், மாற்றுத்
திறனாளிகள், குறைந்த-வருமானக் குழுக்கள், ஆதரவற்றோர், சமூக கலாச்சார சிறுபான்மையினர்,
குடியேறியவர்கள் ஆகிய அனைவரும் அடங்கியுள்ளனர், இவர்கள் அனைவரின் தேவைகளும் பூர்த்தி
செய்யப்பட வேண்டும்

நடந்து செல்லும் தூரத்தில்
எனது வீட்டுக்கு அருகிலேயே
கடைகளும், இதர வசதிகளும்
இருக்க வேண்டுமென
நான் விரும்புகிறேன்.
மருத்துவமனையும்
அருகிலேயே இருக்க
வேண்டியது
முக்கியமானதாகும்.

வேகமாகச் செல்லும்
வாகனங்களிலிருந்து
எனது நகரம் பாதுகாப்பாக
இருக்க வேண்டும், மற்றும்
விளையாடுவதற்கான
இடமும் எனக்குத் தேவை.
அருகாமையில் ஒரு பூங்கா
இருக்க வேண்டும் என நான்
விரும்புகிறேன்.

ஒரு நகரத்தின் சமநிலையான வளர்ச்சிக்கு, ப�ொது
வெளி முழுவதும் சாதகமாக மாற்றப்பட வேண்டும்.
நகரத்தின் இந்த மாற்றத்தில் பங்குக�ொள்வதற்கும்,
இந்த மாற்றத்தைப் பராமரிப்பதற்கும் ஒவ்வொரு
குடிமகனுக்கும் உரிமை உள்ளது.
வசிப்பதற்கு ஒரு இடம்
கண்டுபிடிக்க எனக்கு
உதவி தேவைப்படுகின்றது.
நடைபாதைகளில் விரிசல்கள்
இல்லாமல் இருப்பதையும்,
எனது சக்கர நாற்காலி
இடையூறு இல்லாமல்
செல்லும் வகையில்
கட்டுப்படுத்தும் சாய்வுப்
பாதைகள் இருப்பதையும்
உறுதி செய்ய வேண்டும்.

வசிப்பதற்கு ஒரு
இடம் கண்டுபிடிக்க
எனக்கு உதவி
தேவைப்படுகின்றது.
பாதுகாப்பான,
பத்திரமான மற்றும்
மலிவான வீடு கிடைக்கும்
என நான் நம்புகிறேன்.

எடுத்துக்காட்டாக,
நீங்கள்
பேருந்தை
பயன்படுத்தாதவராக
இருக்கலாம்.
எனினும்
ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்துப் பேருந்து வழித்தடங்களை
மேம்படுத்துவதனால்
நகரத்தின்
ப�ொதுவான
ப�ோக்குவரத்துச்
சூழ்நிலை
மேம்பாடடையும்,
எனவே அது உங்களது வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தும்,
உங்களால்
ச�ௌகரியமாக
மிதிவண்டியில் பள்ளிக்குச் செல்ல முடியும்.
ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துவது
ச�ொந்த வாகனத்தைப் பயன்படுத்த இயலாதவர்களின்
ப�ோக்குவரத்து வசதியில்
சாதகமான தாக்கத்தைக் க�ொண்டிருக்கும்,மேலும்
இது வாகனப் புகையினால் ஏற்படும் காற்று
மாசுவைக் குறைப்பதிலும் பெரிதும் உதவி செய்யும்.

26

நலம் பயக்கும் நகரத்தை உருவாக்குதல்
மற்றும் ஆதரித்தல்

ஒரு இளைஞர் என்ற வகையில், உங்கள் நகரத்தில்
முக்கியமானது எது?

உங்கள் நண்பர்களைச் சந்திப்பதற்கும் அவர்களுடன் விளையாடுவதற்கும், மற்றும்
திரையரங்கு, திரைப்படம், குறிப்பிட்ட விளையாட்டுக்கள் ப�ோன்ற இதர
ப�ொழுதுப�ோக்கு நடவடிக்கைகளுக்கும் உரிய இடங்கள்.

நகரத்திலுள்ள குழந்தைகள் தங்களுடைய வீடுகளில்
இருக்கும்போது மட்டுமல்லாது, வெளியிடங்களில்
விளையாடும்போதும், பள்ளிக்குச் செல்லும்போதும் மற்றும்
வீட்டுக்குத் திரும்பி வரும்போதும் அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு
உணர்வை அளிப்பது எது?

கற்பனை செய்து பாருங்கள் பள்ளிக்குச் செல்ல மிதிவண்டித் தெருக்கள் அல்லது சிறப்பான
ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்தைப் பயன்படுத்த முடிகிறது அல்லது ஒரு
நண்பரின் வீட்டுக்குச் செல்ல நடைபாதையைப் பயன்படுத்த
முடிகிறது அல்லது பெற்றோருடன�ோ தாத்தா பாட்டிகயுடன�ோ
நேரம் செலவழிக்க பூங்காவை பயன்படுத்த முடிகிறது அல்லது
கிரிக்கெட்டோ கால்பந்தோ விளையாடிப் பயிற்சி செய்ய
விளையாட்டு மைதானத்தை பயன்படுத்த முடிகிறது என
கற்பனை செய்துக�ொள்ளுங்கள்.

தங்களுடைய அடையாளம் அல்லது தாங்கள் வசிக்கும் வீட்டைப்
பற்றிய பாகுபாடின்றி ப�ொதுச் சேவைகள் மற்றும் வசதிகளுக்கு
சமமான வாய்ப்புகளைப் பெறுவதைப் ப�ொறுத்து நகரத்திலுள்ள
குழந்தைகளின் விருப்பம் மற்றவர்களுக்கும் ப�ொருந்துகின்றது.

குழந்தைகள் நகரத்தின் எதிர்காலமாகத் திகழ்கிறார்கள். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் மாபெரும் நகரங்களை
உருவாக்கி அதில் வசிப்பார்கள். தங்கள் நகரத்தின் எதிர்காலத்துக்குச் சாதகமான மாற்றத்தை எவ்வாறு
உருவாக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தெரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்!

27

4

நீடித்து நிலைக்கும் நகரம்
ஒரு நீடித்து நிலைக்கும் நகரம், சகலமும்-அடங்கிய முன்னேற்றத்தை வழங்குகிறது

இயற்கை வளங்கள்

வளங்கள் மற்றும் கழிவு
மேலாண்மை

சுற்றுச்சூழல்
விழிப்புணர்வு
4 “R”கள்

ப�ொதுமக்கள்
பாதுகாப்பு
ஆற்றல் சிக்கனம்

சமுதாயம்

தனது சுற்றுப்புறத்திலிருந்து வளங்கள் சுரண்டப்படுவதைக்
குறைக்கின்றது.

திறன்மிக்க கழிவு மேலாண்மை, முடிந்த அளவுக்கு வளங்கள்
மற்றும் எரிசக்தித் தேவைகளில் தன்னிறைவு பெற்றதாகவும்,
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆதாரங்களைப் பயன்ப
டுத்துவதாகவும் உள்ளது.

சுற்றுச்சூழலுக்கு குறைவான சேதாரம்.

குறைத்தல் (reduce), மறுபயன்பாடு (reuse), மறுசுழற்சி (recycle)
மற்றும் மீள் நிரப்புதல் (replenish) ஆகியவற்றை அதிகரிக்கின்றது.

பாதுகாப்பான, நம்பத்தகுந்த மிதிவண்டிப் பயணம்,
நடைபாதைகள் மற்றும் ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து

தண்ணீர், மின்சாரம் ப�ோன்ற அடிப்படை வசதிகள்
அனைவருக்கும் கிடைக்கின்ற, குப்பையை மறுசுழற்சி ஆதாரமாக
பார்க்கின்ற ஆற்றல்-சிக்கனக் கட்டிடங்கள்

பெண்கள், குழந்தைகள், மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆகிய�ோரை
உட்படுத்துகின்ற வலுவான சமுதாயப் பிணைப்புகள்.

அது மக்களின் சமூக அந்தஸ்தை பாராமல், அனைவருக்கும் சிறந்த எதிர்காலத்துக்கான வாய்ப்பு வளங்களுடன்
கூடிய சிறந்த வாழ்க்கையை வழங்குகின்றது.
நகரங்களில் பெருகிவரும் மக்கள் நெருக்கம் மற்றும் வள ஆதாரங்கள் காரணமாக ஆற்றல் மற்றும் வள
ஆதாரங்களின் நுகர்வு குறைகின்றது எனப் பெரும்பாலும் கருதப்படுகின்றது. ப�ோக்குவரத்துக்காக மிதிவண்டி,
பேருந்து, மெட்ரோ ரயில், நீர்வழிப் ப�ோக்குவரத்து ஆகியவற்றைக் கலந்து பயன்படுத்த முடியும் ஒரு சூழலை
கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

28

வீட்டில் விளையாட்டு – எனது நகரம்
உங்களது நகரத்தை நீங்களே உருவாக்குங்கள், உங்களது நகரம் எவ்வாறு
இருக்க வேண்டுமென நீங்கள் விரும்புவீர்கள்!
ஒரு நீடித்து நிலைக்கும் நகரத்தைக் கவனத்தில் க�ொண்டு, சார்ட் காகிதத்தில் ஒரு க�ொலாஜை உருவாக்குங்கள்.
படங்கள், பழைய செய்தித்தாள்களிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்ட செய்திகள், சஞ்சிகைகள் மற்றும்
புத்தகங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
நீங்கள் சார்ட்டில் வரைந்து வண்ணம் தீட்டவும் செய்யலாம்.
உங்களுடைய அடுத்த வகுப்பில் இந்த விளையாட்டுச் செயல்பாட்டை சமர்ப்பிக்கவும்.
உங்கள் நகரத்தைத் திட்டமிட்ட ப�ோது நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்ட
கருத்துக்களை கீழே குறிப்பிடவும்!

எனது நகரத்தைத் திட்டமிடுதல்!

School

29

5

நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சி
நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சி என்றால் என்ன?
“நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சி” என்பது எதிர்காலச் சந்ததியினர் அவர்களுடைய
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் திறனை விட்டுக்கொடுக்காமல் தற்காலச் சமுதாயத்தின்
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வளர்ச்சி ஆகும்.

எனவே நீடித்து நிலைக்கும் தன்மை என்பது அனைவரும் சிறப்பான வாழ்க்கையைப் பெறுவதற்கான சமூக,
ப�ொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அம்சங்களை சமநிலைப்படுத்துவது பற்றியதாகும்.
மேலும், இது சமநிலைப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரே தலைமுறைக்குள்ளான
தலைமுறையினருக்கிடையிலான தாக்கங்களைக் க�ொண்டுள்ளது.

மற்றும்

வெவ்வேறு

நினைவில் க�ொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்!
வளங்களைப் பாதுகாப்பது, அவற்றைத் தவறாகப் பயன்படுத்தாமல்
கண்காணிப்பது ஆகியவை நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சிக்கான
முக்கிய அம்சங்களாக உள்ளன.வளங்களின் பயன்பாட்டைக்
குறைப்பது, மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி, தனிநபர் மாசு
மற்றும் ஆற்றல் நுகர்வு ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று த�ொடர்புடைய
அம்சங்களாக உள்ளன.

வணிக நடைமுறைகள், வளங்களை நாம் நுகரும் விதம் ஆகியவை
சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதில் மாபெரும் தாக்கத்தினைக் க�ொண்டுள்ளன,
குறிப்பாக புதுப்பிக்க இயலாத நிலக்கரி மற்றும் டீசல் ப�ோன்ற புதைபடிம
எரிப�ொருள்களுக்குப் பதிலாக சூரிய ஆற்றல்,உயிரி ஆற்றல் ப�ோன்ற
புதுப்பிக்கத்தக்க மாற்று எரிப�ொருள்களைப் பயன்படுத்துவது முக்கியமாகும்.

நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சிக்கான மற்றொரு முக்கிய
அம்சம் என்னவென்றால்,ப�ொருத்தமான க�ொள்கைகள்,
சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம்
எல்லா சமூகங்களையும் சமுதாயங்களையும் ப�ொருளாதாரச்
செழிப்பில் உட்படுத்துவதாகும்.

30

உலக மக்கள்தொகையில் சுமார் பாதிப் பேர் இப்பொழுது நகரத்தில் வசிப்பதால், நீடித்து நிலைக்கும்
வளர்ச்சியை நகரங்களின் ஆட்சியிலும் நிர்வாகத்திலும் ஒரு முக்கியமான அங்கமாகக் கருதவேண்டும். இந்தச்
சூழலில், மனிதர்கள் அனைவரின் மரியாதை மற்றும் கண்ணியத்தையும் ஒரு நியதியாக எடுத்துக்கொள்ள
வேண்டும், அதைத் தற்செயலான நிகழ்வாகக் கருதக்கூடாது என்பதை மனதில் நிறுத்துவது முக்கியம்.

வாழத் தகந்த
நகரங்கள் மற்றும்
சமுதாயங்கள்

சமூகம்

சுற்றுச்சூழல்

சமுதாய
உறுப்பினர்கள்
எல்லோருக்கும்
சிறப்பான
வாழ்க்கைத் தரம்

நீண்டகால
சுற்றுச்சூழல்
நடைமுறைகள்

உறுதியான ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் நீடித்து
நிலைக்கும் ப�ோக்குவரத்து
அமைப்புகளுடன் சேர்ந்த
ப�ொருளாதார மேம்பாடு
குறைந்த
சுற்றுச்சூழல்
தாக்கமுடைய வணிக
நடைமுறைகள்

ப�ொருளாதாரம்

ப�ொருளாதாரச்
செழிப்பை
உண்டாக்கும் சமூக
அரவணைப்பு

உங்கள் நகர மக்களின் பூர்த்தி செய்யப்படாத தேவைகளாக நீங்கள்
எவற்றைக் கருதுகிறீர்கள்? இவற்றில் எந்தத் தேவைகளாவது
ஒன்றுக்கொன்று முரண்படுகின்றதா?
நாம் சுவாசிப்பதற்குச் சுத்தமான காற்று தேவை, ஆனால் அதே
சமயம் நகரத்தில் குறுகிய/நீண்ட த�ொலைவுக்கு பயணம் செய்வதற்கு
ப�ோக்குவரத்து வசதியும் தேவை, இதனால் மாசு ஏற்படுகின்றது.
இவ்வாறு இரண்டில் ஒன்றை தேர்வுசெய்ய வேண்டிய நிலையில்
நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? ஒன்றைக் காட்டிலும் மற்றொன்றைத்
தேர்ந்தெடுக்கும்போது
நீங்கள்
எதை
மனதில்
வைத்துச்
செயல்படுவீர்கள்?
உங்களுக்குத் தெரிந்த இதேப�ோன்ற மற்ற முரண்பாடுகளைப் பட்டியலிடவும் அல்லது அவற்றைப்
பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ய�ோசித்து எழுதவும்.
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
உங்கள் அன்றாட வாழ்வில் நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் நீடித்து நிலைக்கும் தன்மை சார்ந்த சவால்களாக
(குறிப்பாக, குடும்ப மட்டத்தில்) எவற்றைக் கருதுகிறீர்கள்?
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________

31

எனது அரசைப்
பற்றி நான் நன்கு
புரிந்துக�ொண்டேன்

2

DO NOT

VOTE

BRIBE

Make INDIA
CORRUPTION
FREE!!
32

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்:

இந்த பாடத்தின் இறுதியில், மாணவர்கள் தாங்கள் கற்றுள்ளதன் அடிப்படையில் பின்வரும்
திறன்களைப் பெற்றிருப்பார்கள்:

1
2
3
4
5
1

அரசின் வெவ்வேறு நிலைகள்; பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட அரசு
அதிகாரத்துக்கான அவசியம் ஆகியன பற்றிக் குறிப்பிடுவார்கள்.

நகர்ப்புற ஆட்சியில் பரந்த சமூகப் பங்கேற்பின் நன்மைகளை
அறிந்துக�ொள்வார்கள்.
ஊழலைப் பற்றியும் அதை எவ்வாறு தடுத்து நிறுத்துவது என்பதைப்
பற்றியும் புரிந்துக�ொள்வார்கள்.
RTI-யின் உபய�ோகம் மற்றும் பெறப்பட்ட தகவல்கள்
திருப்திகரமாக இல்லாவிட்டால் என்ன செய்வது என்பதைப் பற்றிப்
புரிந்துக�ொள்வார்கள்;
நகர நிர்வாகம் மற்றும் ஆட்சிச் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் முக்கிய
குடிமை அமைப்புகளையும் அவைகளின் முக்கியச் செயல்பாடுகளையும்
பட்டியலிடுவார்கள் (ஒருங்கிணைப்பாளரின் உதவியுடன்).

அரசாங்கத்தைப் புரிந்துக�ொள்ளுதல் –
ஆட்சி நிர்வாகம்

குறிப்பாக நகர்ப்புற

அரசு என்றால் என்ன?
அடிப்படையில், ஓர் அரசு என்பது ‘நீங்களும்’
‘நானும்’ தான்.

அரசு
அரசின் ஆட்சிப் பிரிவு

அரசின் அரசியல் பிரிவு

தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்றுத்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் சட்டங்களை
இயற்றுகின்றனர், அவை நம்மைப் ப�ோன்ற
மனிதர்களாகிய அரசாங்க அதிகாரிகளின்
மூலம் அமுல்படுத்தப்படுகின்றது. அத்தகைய
சட்டங்களும் க�ொள்கைகளும் அனைவரின்
நன்மைக்காகவும் அமுல்படுத்தப்படுவதை
அவர்கள் உறுதிசெய்கின்றனர்.

UPSC (மத்திய அரசுப் பணியாளர்
தேர்வு), குறிப்பாக ஆட்சிப்பணி
சேவைகள் (IAS) மூலம் தகுதிபெற்று
தேவையான பயிற்சியை
எடுத்துக்கொள்ளும் எந்தவ�ொரு நபரும்
அரசின் அங்கமாகலாம்.

33

நாட்டின் வெவ்வேறு நிலைகளின் கீழ் சமூக, ப�ொருளாதார மற்றும் கலாச்சார அம்சங்கள்
சுமூகமாகச் செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்ய ஒரு திறமையான செயல்பாட்டு ஆணையம்
அத்தியாவசியமாகும். அரசாங்கம், அதன் க�ொள்கைகள், சட்டதிட்டங்கள், விதிமுறைகள் இல்லாமல்
ப�ொதுமக்கள் தங்கள் வாழ்கையை நடத்த முடியாது. அது கலகம், குழப்பத்திற்கு வித்தி்டும், அவரவர்
தங்களுக்கு விருப்பமானதை செய்துக�ொள்ள முயற்சிப்பார்கள்.
இந்தியா பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி என்பதால், மக்கள் தங்களுக்கென பிரதிநிதிகளைத் தேர்வுசெய்து
அவர்கள் மூலம் அனைவருக்காகவும் சட்டங்களை இயற்ற வழிவகுக்கின்றனர். மேலும் வெவ்வேறு
துறைகளி்ல் சாதனை புரிந்தவர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர்.

இயற்றப்படும் சட்டங்கள் மத்திய, மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி எனும் அரசின் மூவேறு நிலைகளில்
அமுல்படுத்தப்படுகின்றன. இவை அனைத்திற்கும் உறுப்பினர்கள் நேரடியாகவ�ோ அல்லது
மறைமுகமாகவ�ோ மக்களால் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.
இவ்வாறு மூன்று
நிலைகளில் கடமைகள் பிரிக்கப்பட்ட தெளிவான ஜனநாயகமும் இந்திய
அரசியலமைப்புச் சட்டமும் இந்தியாவை ஓர் கூட்டாட்சி நாடாக ஆக்குகிறது. ஜனநாயம் சமூகத்தின்
அடிமட்டம் வரை செல்கிறது–இது உலகின் ஜனநாயக நாடுகளிலேயே தனிச்சிறப்பான அம்சம்.
நமது அரசமைப்பில், ஜனநாயகம் அடிமட்டம் வரை ஊடுறுவிச் செல்கிறது. இது கிராமப்புறங்களைப்
ப�ொருத்தவரை கிராமப் பஞ்சாயத்தாகவும், நகர்ப்புறங்களைப் ப�ொருத்தவரை நகர் மன்றத்தின்
பல்வேறு நிலைகளாகவும் காணப்படுகிறது. மத்திய அல்லது மாநிலத் தலைநகரங்களில் கூட தீர்க்க
முடியாத விதத்தில் சாதாரண மனிதனின் பிரச்சனைகள் கவனித்துக்கொள்ளப்படுகின்றன .

மத்திய அரசு, பல்வேறு மாநில அரசுகள்
மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின்
பணிகள் அனைத்தும் உண்மையில்
’இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்’
விதிகளிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ளன.

34

அரசின் வெவ்வேறு நிலைகள்:

மத்திய அரசு
1. மத்திய அரசு நாடு முழுவதற்கும் ப�ொறுப்பானது
2. பாதுகாப்பு, வெளிநாட்டு விவகாரங்கள்
ப�ோன்ற நாட்டின் முக்கியத் துறைகளில்
சட்டங்கள் இயற்றுவதற்காக பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுறைத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
3. அவர்கள் மாநிலங்களுக்கு, நகரத்திற்கு அல்லது
உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கு நேரடியாகப்
ப�ொருந்தும் சட்டங்களை இயற்ற முடியாது

LOCAL மாநில
GOVERNMENT
அரசு
1. இந்தியாவில் உள்ள 29 மாநிலங்கள்
ஒவ்வொன்றும் தங்களுக்கென தனியான
அரசாங்கத்தைக் க�ொண்டுள்ளது.
2. மாநிலங்கள் தனித்தனியான நிலப்பகுதி,
தனிப்பட்ட சமூக-கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள்,
எல்லைகள் மற்றும் ம�ொழிகளைக்
க�ொண்டுள்ளன.
3. இதற்குள் மறைந்துள்ள அடிப்படை உண்மை
என்னவெனில், மத்திய அரசால் பரந்து
விரிந்த நகர்ப்புற மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளை
திறம்பட நிர்வகிக்க முடியாது, மேலும் கலாசாரம்
மற்றும் பழக்க வழக்கத்தினால் வேறுப்பட்டுள்ள
அவர்களின் பல தரப்பட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி
செய்ய முடியாது.
4. இருந்தப�ோதிலும், நமது நாட்டின் வேறுபட்ட
அளவு காரணமாக இன்றும் சில மாநில
அரசுகளினால் அந்தந்த மாநிலங்களில்
உள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் சென்றடைய
முடியவில்லை!
5. எனவேதான், மாநகரங்கள், நகரங்கள்
மற்றும் கிராமங்களில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள்
தேவைப்படுகிறது. இவை நம்மிடம் தனிப்பட்ட
முறையில் தாக்கத்தை ஏற்படுகின்றன.

உள்ளாட்சி அரசு
1. நகர பஞ்சாயத்து, நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சி
ப�ோன்றவைதான் மக்களிடம் நெருக்கமாக
இருப்பவை. மேலும் மாநகரங்கள், நகரங்கள்
மற்றும் கிராமங்களில் உள்ள மக்களின்
பிரச்சனைகளை இவைகளால் மட்டுமே தீர்க்க
முடியும்.
2. இது பெயருக்கு ஏற்றவாறு செயல்படுகிறது,
இல்லையா? உள்ளூர்ப் பிரச்சனைகள்,
அடிப்படை மற்றும் அடிமட்டப்
பிரச்சனைகளைத் தேவையான நிர்வாக
ஆணையம் மற்றும் இருக்கக்கூடிய வளங்களை
உபய�ோகித்து மத்திய அளவில் க�ொண்டு
செல்லாமல் திறம்படக் கையாளப்படுகின்றன.
3. இத்தகைய உள்ளாட்சி அரசுத் துறைகள்
குடியிருப்பாளர்களுடன் நெருக்கமாகச்
செயல்படுவதால், அவர்களின் பிரச்சனைகளை
அடிமட்ட அளவில் எளிதாகப் புரிந்துக�ொண்டு
அதற்கு ஏற்ற வகையில் ப�ொருத்தமான
தீர்வுகளைக் க�ொடுக்க முடிகிறது.
4. நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறப் பகுதிகளிலுள்ள
உள்ளாட்சித் துறைகள், மாநில அரசுகள்
5. உள்ளூர் அளவில் இவைகளின் பங்கு மிகவும்
முக்கியமாகத் திகழ்கிறது மேலும் இவைகள்
மக்களின் அன்றாடப் பிரச்சனைகளைத்
தீர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துகின்றன.

35

யார் நகரத்தை ஆட்சி செய்து நிர்வகிக்கின்றனர்?

கார்பரேஷன்

மேயர்

வார்டு கமிட்டி

நகர உள்ளாட்சி மன்ற
நிலைக் குழு

ஆணையர்

மண்டல
அதிகாரிகள்

மண்டல
அதிகாரிகள்

36

மண்டல
அதிகாரிகள்

ப�ொதுவாக நகரங்கள் நகராட்சிகளால் / மாநகராட்சிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.
இவைகள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளிடமிருந்து கிடைக்கும் நிதியைப் பெற்று நகரத்தின்
வளர்ச்சியை மேம்படுத்த அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் வரிகள் வசூலிப்பதன் மூலம் நிதி
திரட்டுவதற்கும் இவற்றுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேயர் மற்றும் துணை
மேயர்
மாநகராட்சி மன்ற
உறுப்பினர்கள் பல
வார்டுகளிலிருந்து
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
வார்டு என்பது தங்களது
வார்டில் உள்ள மக்களின்
நலன் கருதி ஓர் பிரதிநிதியைத்
தேர்ந்தெடுப்பதற்காக
பதிவுபெற்ற, தகுதியான
வாக்காளர்களைக் க�ொண்ட
ஓர் சிறிய பகுதியாகும்.
இத்தகைய நிலவியல்
பிரிவுகள் சிறப்பான
நிர்வாகத்துக்கும்
உதவுகின்றன.

மாநகராட்சி மன்ற
உறுப்பினர்கள்

மாநகராட்சி அரசாங்கத்தில்
நிர்வாகத் தலைவர்களாகிய
மேயரும் துணை
மேயரும், மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள
மாநகராட்சி உறுப்பினர்களால்
தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.
அவர்களுக்கு உதவி புரிய
த�ொழில்நுட்ப ரீதியாக
தகுதியான அதிகாரிகள் மற்றும்
பயிற்சிபெற்ற நிர்வாகத் துறை
அதிகாரிகள்,ப�ொறியாளர்கள்,
விஞ்ஞானிகள்,திட்டமிடும்
வல்லுநர்கள் ப�ோன்ற பல
தரப்பட்ட நகர மேலாளர்கள்
உள்ளனர்.

துணை அமைப்புகள் என
அழைக்கப்படும் பல்வேறு
இதர முகமைகளும் உள்ளன.
நகர வாழ்க்கையின்
அன்றாட,அத்தியாவசியச்
சேவைகளை நிர்வகிப்பது
இவற்றின் ப�ொறுப்பாகும்.
இவைகளில் அடங்குபவை1. நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்
கழகங்கள்
2. குடிநீர் வினிய�ோக மற்றும்
கழிவுநீர் வடிகால் வாரியம்
3. ப�ோக்குவரத்துக் கழகம்
4. ப�ோக்குவரத்துக்
காவல்துறை ப�ோன்றவை.

வாரியங்கள்

இவை அனைத்தும் மாநகராட்சியுடன் சேர்ந்து ஒரு மாநகரத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாகத்தில்
பங்களிக்கின்றன.
இந்தியாவில் நகர்ப்புறத் திட்டமிடுதல், மாநில அரசின் கீழும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பலதரப்பட்ட
ய�ோசனைகளின் மூலமும் நடைபெறுகிறது.

37

2

நகர்ப்புற ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துதல்

ஒவ்வொரு குடிமகனின் அடிப்படைத் தேவைகளும்் உள்ளூர் மட்டத்தில் உணரப்பட்டு நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்போது தான் அவற்றைப் பூர்த்திசெய்ய முடிகின்றது என்பது ஒரு தெளிவான விஷயம்.
அடிப்படைத் தேவைகள் யாவை? அவைகளில் உள்ளடங்குபவை:

குடிதண்ணீர்

கழிவுநீர் மற்றும்
வடிகால் வசதிகள்

ப�ொதுத் தெருக்களை
அமைத்து அவற்றைப்
பராமரித்தல் மற்றும் பல
வெளிவட்டார வசதிகளை
ஏற்படுத்துதல்

அடிப்படைத்
தேவைகள்

ஆரம்பப் பள்ளிகளைத்
த�ொடங்குவதும்
பராமரிப்பதும்
அரசு மருத்துவமனைகளை
பராமரித்தல் அல்லது
ஆதரித்தல்
நகரங்கள் பெருகப் பெருக அவற்றின் அடிப்படைத் தேவைகளும் பெருகுகின்றன என்பது மறுக்க
முடியாத உண்மை. இப்போது கேள்வி என்னவென்றால்:

நகரங்களில் இது எப்படி நடக்கிறது?

உண்மையான ஜனநாயக பானியில் குடிமக்கள் நேரடியாகப் பங்கெடுக்க வேண்டும். சமூகத்தில் உள்ள
எல்லோரின் நலனுக்காகவும் மிக அவசியமாகத் தேவைப்படும் விஷயங்களில், அவர்கள் வாக்களிப்பது
மட்டுமல்லாமல் முடிவெடுப்பதிலும் பங்குக�ொள்ள வேண்டும்.தேர்தல் முடிந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள்
ஆட்சிப் ப�ொறுப்பேற்றதும் ---குடிமக்கள் ஒவ்வொருவரிடம் நேரடியாக ஆல�ோசனை பெறுவது என்பது இந்தச்
செயல்முறையில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும்.

38

அதிர்ஷ்டவசமாக, நமது நாடு பல குடிமக்கள் குழுக்களைப் பேணி வளர்த்துள்ளது,எடுத்துக்காட்டாக
உள்ளூர் அளவில் உள்ள குடியிருப்பாளர் நலச் சங்கங்கள், ஆட்சி மற்றும் நிர்வாகம் குறித்த
விஷயங்களை அதிகாரிகளுடன் விவாதிக்கின்றனர்.
குடிசைவாசிகள், குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களுக்கான உதவி ப�ோன்ற உரிமைகளுக்காகப் பாடுபடும்
அமைப்புகள் முறைசாரா அமைப்பாகவே செயல்படுகின்றன, ஆகவே முறையான முடிவுகள்
எடுப்பதில் அவர்களை ஈடுபடுத்துவது மிகவும் சிரமமான காரியமாகும்.

CPL

சமூகப் பங்களிப்புச் சட்டம் (CPL) அரங்கேறியது முதல், மாநகராட்சி /நகராட்சி மன்றத்தின் கீழ் வார்டு
குழுக்கள் மற்றும் வட்டார சபைகள் ப�ோன்றவை உருவாகியுள்ளன. இது நகராட்சி/மாநகராட்சி
மன்றத்தின் கீழ் வார்டு குழுக்கள் மற்றும் வட்டார சபைகள் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை
உருவாக்குகின்றது.

.

CPL ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடியின் கீழ் பதிவுபெற்றுள்ள ஒவ்வொரு வாக்காளரையும்
அப்பகுதியிலுள்ள வட்டார சபையில் உறுப்பினராக்கி அதன் செயல்பாடுகளில் பங்குபெறும்
தகுதியை வழங்குகிறது.

.

ஒருவேளை வார்டில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள் இருந்தால், அந்த வார்டில்
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வட்டார சபைகள் இருக்கும்.

அவர்கள் வார்டு குழுவிற்கான வட்டார சபை பிரதிநிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர், மேலும்
அதில் நியமனம் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களும் இருப்பார்கள்.

உள்ளூர் நகரமன்ற உறுப்பினரே வார்டு குழுவின் தலைவராவார். இவர் நகரமன்றத்திற்கும்
வாக்காளர்களுக்கும் இடையே பாலமாகத் திகழ்கிறார்.

இது வட்டார சபைக்கும் நகரமன்றத்துக்கும் இடையேயான உறவை உறுதிசெய்கிறது.

இந்த ஒவ்வொரு அமைப்பும் ஒவ்வொரு வாக்காளரையும் நகராட்சி நிர்வாகத்துடன் இணைக்கிறது.

நேரடிப் ப�ொறுப்பிற்கான தேவை இரு தரப்பினரையும் சார்ந்துள்ளது, அதாவது குடிமக்கள் புகார்
அளிப்பதை மட்டுமே கடமையாகக் க�ொள்ளாமல் அதற்கான தீர்வைக் காண்பதிலும் இணைந்து
செயல்பட வேண்டிய ப�ொறுப்பும் உள்ளது. இது குடிமக்களுக்கான உள்ளாட்சித் துறையின்
ப�ொறுப்பையும் அதேசமயம் குடிமக்களுக்கு தங்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கான ப�ொறுப்பையும்
உணர்த்துகிறது.
இந்த அமைப்புமுறையானது இப்பொழுதும் ப�ொதுப் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வினை அவற்றுக்கு
அப்பால் இருப்பவர்களிடமிருந்து பெறுவதை விட உள்ளூர் மட்டத்தில் சிறந்த ஆட்சிக்குப்
ப�ொறுப்பானவர்களிடமிருந்து
தீர்வினைப்
பெறுவதில்
குடிமக்களுக்கும்
நிர்வாகத்துக்கும்
இடையிலான ஒரு உறவாடலாக வளர்ந்துள்ளது.

39

3

பிரதிநிதிகள் எவ்வாறு
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்?

நமது பிரதிநிதியைத் தேர்வுசெய்வதற்கான செயல்முறை பின்வருமாறு:

வேட்பாளர் தனது
கட்சியிலிருந்து ஒரு சீட்
பெறுகிறார்

வேட்பாளர் வாக்குச்
சேகரிக்க பிரச்சாரம்
செய்கிறார். தேர்தல்
விதிமுறையின்படி,
வாக்கெடுப்பிற்கு 36
மணி நேரத்திற்கு முன்
பிரச்சாரத்தை முடித்துக்
க�ொள்ள வேண்டும்

வாக்களிப்பு
நடைபெறுகிறது

வேட்பாளர் வேட்புமனு
தாக்கல் செய்து அதற்கான
வைப்புத்தொகையைக்
கட்டுகிறார்

தேர்தல் அதிகாரி
வேட்புமனுவை பரிசீலனை
செய்து அது சரியாக
இருக்கின்றதா என ஆய்வு
செய்கிறார், தகுதியில்லை
என்றால் வேட்புமனுவை
நிராகரிக்கிறார்

தேர்தல் ஆணையம் (EC)
வாக்காளர் பட்டியலைத்
தயாரிக்கிறது

தேர்தல் ஆணையம்
வாக்காளர் பட்டியலை
வாக்குப்பதிவு
மையத்திலுள்ள
அதிகாரிகளுக்கு
அனுப்புகிறது

வேட்பாளர்களுடைய
பிரதிநிதிகளின்
முன்னிலையில்
வாக்குகள்
எண்ணப்படுகின்றன

முடிவுகள்
வெளியிடப்படுகின்றன

செ


ல்பா
பெ
ட் ட்டு
டி
ப்

நமது பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும், நம்மைப் பாதிக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளையும்
முதலில் பரிசீலித்து அதைத் தீர்ப்பதற்கு நம்மோடு இணைந்து செயலாற்றுகின்றனர்.

உங்கள் வகுப்பில் ஒரு பிரச்சனை உருவாகியுள்ளது. அதைத் தீர்ப்பதற்கு
பள்ளி நிர்வாகம் தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உங்கள்
வகுப்பில் உள்ள அனைத்து மாணவர்களும் விரும்புகின்றனர். அனைத்து
மாணவர்களும் ஒன்றுதிரண்டு சென்று த�ொடர்புடைய நிர்வாக அதிகாரியிடம்
பேச முடியாது என்பதால், உங்கள் வகுப்பில் உங்களுக்காக உங்கள்
பிரச்சனையை முன்வைப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்க
வேண்டும். அத்தகைய பிரதிநிதியை வகுப்பாசிரியர் தேர்வு செய்ய வேண்டும்
என நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அல்லது நீங்களே தேர்வு செய்ய வேண்டும்
என நினைக்கிறீர்களா? அதற்கான காரணம் என்ன?

40

4

ஊழல்

நமது நகரங்கள், மாநிலம் மற்றும் நாட்டில் நடக்கும் ஒவ்வொரு
விசயங்களைப் பற்றியும் ஒவ்வொருவரும் புகார் செய்கின்றனர்.
சற்று உங்களைச் சுற்றிப்பாருங்கள். பெரும்பாலான முதுநிலை
மற்றும் இளநிலைப் பணியாளர்கள் தாங்கள் செய்ய வேண்டிய
வேலையைச்
செய்வதில்லை,
ஏனென்றால்
அவர்கள்
உங்களிடமிருந்து லஞ்சம் எதிர்பார்க்கின்றனர்! நம்முடைய
செயல்களினால் தான் இவையெல்லாம் நடக்கிறது; குறிப்பாக,
நாம் உரிய நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்காததன் காரணமாக
இவ்வாறு நிகழ்கின்றது.
நகரத்திற்குத் தேவையான சேவைகள் மற்றும் அடிப்படை
கட்டமைப்பு வசதிகளைச் செய்து தரவேண்டியது அரசாங்கத்தின்
ப�ொறுப்பாகும். எந்தத் தவறுகளுக்கும் நாம் அரசாங்கத்தைப்
ப�ொறுப்பாக்கக் கூடாதா?அந்த அமைப்புகளைக் கவனித்துக்
க�ொள்வதும் மதிப்பளிக்க வேண்டியதும் நமது கடமை
இல்லையா? இது குறிப்பாக ஊழல் ப�ோன்ற விசயங்களுக்காக
மட்டுமே.

Against

Corruption

ஊழல் என்றால் என்ன?
ஒருவர் ஒரு வேலையைச் செய்வதற்கு அரசுக்
கருவூலத்திலிருந்து
அவருக்கு
சம்பளம்
க�ொடுக்கப்பட்டாலும், அந்த வேலைக்காக
மக்களும் பணம் க�ொடுப்பது.

இப்போதெல்லாம்,
ஊழல்
எல்லா
இடங்களிலும் சகஜமாக நடைபெறுகிறது;
ஏனென்றால் அது அவர்கள் செய்யும்
வேலையின் ஒரு பகுதி என மக்கள்
நினைத்துக்கொண்டு,
கண்டும்
காணமாலும் கேள்வி ஏதும் கேட்காமலும்
விட்டுவிடுகின்றனர்..

ஆயினும்,
ஊழல்,
லஞ்சம்
மற்றும்
அவற்றுடன் த�ொடர்புடைய அனைத்து
அவலமான நடவடிக்கைகளும்் அதிகாரத்
துஷ்பிரய�ோகம் மூலமே அரங்கேறுகின்றன.

உலக வங்கியின் வரையறைப்படி ஊழல்
என்பது, “தனியார் ஆதாயத்திற்காக அரசாங்கச்
ச�ொத்தைத் தவறாக உபய�ோகித்தல்”. ஊழல்
என்பதில், ப�ொதுமக்கள் பணத்தை ம�ோசடி
செய்வது முதல் தவறான தகவல்களைக்
க�ொடுப்பதற்காக வெறுமனே லஞ்சப் பணம்
கேட்பது வரை பல வகைகள் அடங்குகின்றன.
ஊழலின்
விளைவாக,
நேரம்,
காலம்,
பணம், ஆற்றல் ப�ோன்ற பல வளங்கள்
வீணடிக்கப்படுகின்றன. குடிமக்களுக்கு உரிய
சேவைகள் கிடைப்பதில்லை, உள்கட்டமைப்பு
பாதிக்கப்படுகிறது,
மற்றும்
அரசுகள்
நிலைகுலையத் த�ொடங்குகின்றன

எந்தவகையான ஊழலாக இருந்தாலும் அது
தவறு. மேலும் அதன் தாக்கம் குடிமக்கள்,
அரசாங்கம், நகரங்கள், மாநிலங்களுக்கு
மட்டுமல்லாமல் இறுதியி்ல் நாட்டிற்கே
கேடாக அமையும்

41

லஞ்சம் க�ொடுக்கப்படும்போது, அது சங்கிலி ப�ோல் த�ொடர்கிறது.

இதை நிறுத்துவதற்கான ஒரே வழி லஞ்சம் க�ொடுப்பதை நாம் நிறுத்த
வேண்டும், மேலும் முறையான வழிகளின் மூலம் மட்டுமே நம்முடைய
அனைத்துச்
செயல்பாடுகளையும்
நாம்
மேற்கொள்ள
வேண்டும்,
அவர்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் அவர்களுக்குரிய
ப�ொறுப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அதற்கு ஏற்றவாறு அவர்களைச் செயல்படச்
செய்ய வேண்டும். இதைச் செய்தால் மட்டுமே நமது அமைப்புகளிலும் நமது
நாட்டிலும் மாற்றத்தைக் க�ொண்டு வர முடியும். ஓசை வருவதற்கு இரண்டு
கைகளையும் சேர்த்து தட்ட வேண்டும் என்பதை எப்போதும் நினைவு
வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அதாவது லஞ்சம் என்பதில் க�ொடுப்பது, வாங்குவது
என இரண்டுமே அடங்கியுள்ளது.

லஞ்சம்

குடிமக்களாகிய நாம் லஞ்சம் க�ொடுக்க மறுத்துவிட்டால், இறுதியில் லஞ்சம் வாங்கும் நடவடிக்கையே நின்றுவிடும். நமது அமைப்புகளில் மாற்றம் நிகழ்வதற்கு சற்று காலதாமதமாகும். ஆனால்,
ஆக்கப்பூர்வமான, செயல்திறமிக்க சமுதாயத்தை மீண்டும் உருவாக்குவதற்கு நாம் நிச்சயமாக சிறிது காலம் ப�ொறுமையுடன் காத்திருக்கத்தான் வேண்டும், அது நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்.
இறுதியில், அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் அவரவர் துறை அலுவலகங்களில் ஊழலை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய ப�ொறுப்பு உள்ளது. ஆயினும்,ஒருவேளை அவ்வாறு
நடக்கவில்லை என்றால், குடிமக்களாகிய நாம் அனைவரும் அமைதியான முறையில் அவர்களுக்குரிய அதிகாரப் ப�ொறுப்புணர்வைப் புரியவைக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

5

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் (RTI) 2005

RTI என்பது 2005-ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட ஓர் சட்டமாகும். இதன் மூலம்
ஒவ்வொரு இந்தியக் குடிமகனும் எந்தவ�ொரு அரசு அலுவலகம் அல்லது நிறுவனத்திடமிருந்தும்
தேவையான தகவல்களை உரிமையுடன் கேட்டுப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

RTI சட்டத்தில் உட்படுபவை
அரசு மற்றும் இதர ப�ொது நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்படும்
தகவல்கள்
ஆவணங்களையும் பணிகளையும் ஆய்வு செய்தல்
எந்தவ�ொரு துறையின் செயல்பாடுகள் த�ொடர்பான கேள்விகள்
ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட
பிரதிகள்
ப�ொருட்களின் மாதிரி
42

சட்டத்தின் பிரிவு 4-ன் கீழ், பெரும்பாலான தகவல்களை அரசு
அதிகாரிகள் (தாங்களாகவே) தெரிவிக்க வேண்டும்.

RTI விண்ணப்பத்திற்கான 5 படிகள்

நீங்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பும் துறை/தலைப்பை அடையாளம் காணவும். அது மத்திய அல்லது
மாநிலங்களின் தலைப்புகளில் உள்ளதா என்று பார்க்கவும். இவைகள் அனைத்தும் ஒரு சட்டத்தின்
கீழ் இடம்பெற்றிருந்தாலும்கூட அவைகளுக்கு பல்வேறு விதிமுறைகள் ப�ொருந்தும் என்பதை நினைவு
வைத்துக்கொள்ளவும்.

சிறிது ஆராய்ந்து பார்த்து செயல்படவும். அக்குறிப்பிட்ட துறையின் கீழ் எத்தகைய தகவல்கள்
இடம்பெறும் என்பதைக் கண்டறியவும்

உங்கள் கேள்விகளை சாமர்த்தியமாகவும் தெளிவாகவும் தயாரிக்கவும். ஆவணங்களின்
பிரதிகளைக் கேட்டுப் பெறவும். RTI விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யவும்

விண்ணப்பத்துடன் சேர்த்து ரூ.10/- மதிப்புடைய நீதிமன்ற கட்டண வில்லை அல்லது இந்திய
அஞ்சல் ஆணையை இணைக்கவும். எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக விண்ணப்பத்தையும்,
கட்டணத்தையும் பிரதியெடுத்து உங்கள் க�ோப்பில் வைத்துக்கொள்ளவும்.

உங்கள் விண்ணப்பத்தைப் அஞ்சல் மூலம் அனுப்பவும் அல்லது த�ொடர்புடைய துறையின் சேகரிப்பு/
பட்டுவாடாப் பிரிவுக்குச் சென்று நேரடியாக “தபாலை” கையில் க�ொடுக்கவும்

30 நாட்களுக்குள் தேவையான தகவல்கள் உங்களை வந்தடையும்.
43

உங்களுக்கு பதில் வரவில்லை என்றால்
அல்லது வழங்கப்பட்ட பதிலில் உங்களுக்குத்
திருப்தி இல்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
குறித்த நேரத்திற்குள் உங்களுக்குத் தகவல் வரவில்லை என்றால்,
அல்லது தகவல்கள் மறுக்கப்பட்டால், அல்லது க�ொடுக்கப்பட்ட
தகவல்கள்
உங்களுக்குத்
திருப்தியாக
இல்லாவிட்டால்,
தகவலைப் பெற்ற 30 தினங்களுக்குள் நீங்கள் தகவலைப்
பெற்ற ப�ொதுத் தகவல் அதிகாரிக்கு (Public Information Officer)
மேலுள்ள மேல்முறையீட்டு அதிகாரியிடம் (Appellate Authority)
முறையிடலாம்.

பதில் உங்களுக்குத் திருப்தியளிக்கவில்லை என்றால் அல்லது
முதல் முறையீட்டைத் தாக்கல் செய்து 45 நாட்களுக்குள் பதில்
வரவில்லை என்றால், தகவல் க�ொடுப்பவர் மாநில அரசின்
கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் பட்சத்தில், நேரடியாக மாநில தகவல்
ஆணையத்திடம் 90 நாட்களுக்குள் முறையிடலாம், ஒருவேளை
தகவல் க�ொடுப்பவர் மத்திய அரசின் கீழ் இருந்தால், மத்திய
தகவல் ஆணையத்திடம் நீங்கள் முறையிடலாம்.

ஒருவேளை தகவல் க�ொடுக்க வேண்டிய PIO அல்லது APIO
உங்களின் விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தால்/குறித்த
காலத்திற்குள் தகவல் க�ொடுக்காமல் காலம் தாழ்த்தினால்/
தெரிந்தே தவறான, முழுமையற்ற அல்லது உண்மைக்குப் புறம்பான
தகவல்களைக் க�ொடுத்தால்/தெரிந்தே நீங்கள் கேட்ட தகவல்களை
அழித்திருந்தால் அல்லது தகவல்களைக் க�ொடுப்பதற்கு ஏதேனும்
வகையில் மறுத்திருந்தால், நீங்கள் மாநில அல்லது மத்திய தகவல்
ஆணையத்திடம் தனித்தனியாக புகார் அளிக்கலாம்

த�ொடர்புடைய தகவல் ஆணையத்தால் உங்களின் புகார்
சரியானது என கண்டறியப்பட்டால், சம்மந்தப்பட்ட PIO/APIO-விற்கு ரூ. 25,000/- வரை அபராதம் விதிக்கப்படும், மேலும்
அவர்களின் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கையும்
மேற்கொள்ளப்படும்

44

ப்

டு

ட்

ல்பா ட்டி

செ பெ

உங்கள் மாநகராட்சி
உறுப்பினரிடம் பேட்டியெடுங்கள்
உங்கள் கவுன்சிலர் / மாநகராட்சி உறுப்பினரைச் சந்திக்க அவரிடம் அனுமதி
பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பகுதியைச் சேர்ந்த 4-5 நபர்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து அவரைச் சந்திக்கவும்.
கீழ்க்காணும் சில தகவல்களை நீங்கள் மனதில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்:
1)

வார்டை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கான அவரது திட்டங்கள் என்னென்ன?

2)

அவரால் இதுவரை வார்டுக்காக ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் என்னென்ன?
இவை அனைத்தும் வார்டிலுள்ள எல்லா குடிமக்களின்
வாழ்க்கைத் தரத்தையும் மேம்படுத்துவதில் எந்த வகையில் உதவும் என அவர் நினைக்கிறார்?

3)

நீங்கள் உங்கள் வார்டில் தற்போது எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளைப் பற்றி அவருடன்
விவாதியுங்கள், மேலும் அதற்கு அவர் என்ன ச�ொல்கிறார் என்பதை கவனிக்கவும்.

4) இந்த வார்டில் வசிக்கும் அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் அவர் என்ன ச�ொல்ல
விரும்புகிறார்?

நீங்கள் த�ொடர்புடையதாக நினைக்கும் அனைத்துக் கேள்விகளையும் கேட்கவும்.
உங்கள் அனுபவத்தைப் பற்றி சிறு குறிப்பெழுதவும்.
45

ப்

டு

ல்பா
ய டி
செ ட்
பெ

ட்

உங்கள் நகரத்தில் கீழ்க்காணும் செயல்பாடுகளுக்குப்
ப�ொறுப்பான வாரியங்களின் பெயர்களைக்
குறிப்பிடவும்:

வாரியங்கள்

செயல்பாடுகள்
நில உபய�ோகம், நிலத்திற்கான கட்டுப்பாடுகள்
மற்றும் திட்டமிடுதல், இடங்களை வழங்குதல்,
நகர்ப்புறக் கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்திக்
க�ொடுத்தல் மற்றும் நகர்ப்புறச் சுற்றுச்சூழலை
மேம்படுத்துதல்.
மாபெரும்
நகராட்சி
மண்டலத்தின்
கீழுள்ள
நிலத்தின் சீரான மேம்பாட்டிற்குத் திட்டமிடுதல்,
ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல்
நகர்ப்புறக்
கட்டமைப்பு
வசதிகளை
மேம்படுத்துவதற்குத்
திட்டமிடுதல்,
நிதியுதவி
அளித்தல் மற்றும் நிபுணத்துவத்தை வழங்குதல்
ஆகியவற்றில் நகர்ப்புற அமைப்புகளுக்கு உதவுதல்
நகரத்தில் உள்ள அனைத்து குடிசைப் பகுதிகளையும்
புனரமைத்தல்
குடிநீர் வினிய�ோகம், கழிவுநீர் சேகரிப்பு, நீர் மற்றும்
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் அவற்றை அகற்றுதல்
ப�ோன்றவற்றை மேற்கொள்ளுதல்.

46

டு

ட்

ல்பா
ய டி
செ ட்
பெ

ஒரு வாரிய அதிகாரியை
பேட்டியெடுங்கள்

உங்கள் நகரத்தில் முக்கிய ப�ொதுச் சேவைகளைக் க�ொடுக்கும் வாரியத்தைக் கண்டறியவும்.
அதற்குப் ப�ொறுப்புடைய தலைமை அதிகாரி அல்லது 2-ஆம் /3-ஆம் ப�ொறுப்பாளர்களைக்
கண்டறியவும்.

நீங்கள் சந்திக்கவிருக்கும் வாரியத்துதின் ப�ொறுப்புகளைப் பற்றி
தெரிந்துக�ொள்ள முன்கூட்டியே ய�ோசித்துவைத்துக் க�ொள்ளுங்கள்

தெளிவாகத்

1.

நகரத்திற்கு சிறப்பான சேவைகளைக் க�ொடுக்க அவரது திட்டங்கள் என்னென்ன?

2.

இந்த அமைப்பு ஏற்கனவே அமுல்படுத்தியுள்ள சில நடவடிக்கைகள் என்னென்ன?
இவை அனைத்தும் நகரத்திலுள்ள குடிமக்கள் அனைவரின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும்
மேம்படுத்துவதில் எந்த வகையில் உதவும் என அவர் நினைக்கிறார்?

3.

இந்த வாரியத்தின் சேவை த�ொடர்பாக பிரச்சனை ஏதுமிருந்தால் யாரை
நீங்கள் அணுக வேண்டும்?

4.

இந்த நகரத்தில் வசிக்கும் அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் அவர் என்ன ச�ொல்ல
விரும்புகிறார்?

நீங்கள் த�ொடர்புடையதாக நினைக்கும் அனைத்துக்
அனுபவத்தைப் பற்றி சிறு குறிப்பெழுதவும்.

47

கேள்விகளையும்

கேட்கவும்.

உங்கள்

டு

ட்

ல்பா
ய டி
செ ட்
பெ

ஒன்றிணைந்தால் ஒவ்வொருவரும்
அதிகமாக சாதிக்கலாம்

• குழுவாக இணைந்து வேலை செய்வதை வெற்றிபெறச் செய்வதற்கு, ஒவ்வொரு தனிநபரும் (துறை) மிகவும்
முக்கியம்.
• ப�ொதுவான குறிக்கோளை அடைவதற்கு குழுவாக இணைந்து வேலை செய்வது மிகவும் முக்கியம்.
• குழுவாக இணைந்து வேலை செய்வதன் 5 “C” என்பது ப�ொதுவான குறிக்கோள் (common goal),
உறுதிப்பாடு (commitment), ஒத்துழைப்பு (collaboration), ஒருங்கிணைப்பு (co-ordination) & தகவல்
த�ொடர்பு (communication).

1. மிதிவண்டியின் பல்வேறு பாகங்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

2.

இதில் எந்தப் பாகம் மிகவும் முக்கியம்?

3. மிதிவண்டியில் ஏதேனும் ஒரு பாகம் இல்லையென்றால், அது ஓடுமா?
4.

ஒரு நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு துறைகளையும் மிதிவண்டியின் ஒவ்வொரு
பாகத்தைப் ப�ோலவே கருதவும். மிதிவண்டிதான் உங்கள் நகரம். உங்கள் நகரத்தைக்
கவனித்துக்கொள்ள வேண்டிய துறைகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

5.

குழுவாக இணைந்து வேலை செய்வதை வெற்றிபெறச் செய்வதில் ஒவ்வொரு
துறையின் பங்களிப்பும் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை விவாதிக்கவும்.

48

காட்சி:
உங்கள் நகரத்தில் ஒரு புதிய இடம் உருவாக இருக்கிறது. அந்த இடத்திற்கு இணையாக அருகில்
ஒரு சாலை செல்கிறது. தண்ணீர் குழாய்கள், கழிவுநீர் குழாய்கள், த�ொலைபேசி ஒயர்கள், ஆப்டிகல்
ஃபைபர் கேபிள்கள் ப�ோன்றவைகளைப் பதிப்பதற்காக அந்த சாலையின் இரண்டு பக்கங்களிலும்
பள்ளம் த�ோண்ட வேண்டியுள்ளது. இப்போது சாலை முழுவதும் குண்டும் குழியுமாக மிகவும்
ம�ோசமான நிலையில் உள்ளது, மேலும் சாலையில் தார் ஊற்றி சரிசெய்ய வேண்டியுள்ளது.
இந்த வகுப்பை 4-5 மாணவர்கள் க�ொண்ட தனித்தனி குழுவாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவும்
நகரத்தின் ஒவ்வொரு துறையைக் குறிக்கும். குழுவாக இணைந்து வேலை செய்வதன் 5 “C” –க்களை
மனதில் க�ொண்டு, இந்த வேலையை ப�ொதுமக்களுக்குப் பெரிய அளவில் சிரமம் ஏற்படுத்தமால்
எவ்வாறு செய்வீர்கள் என்பதைப் பற்றி ஒரு திட்டத்தைத் தீட்டவும்.
கவனித்தவைகள்: --------

கவனித்தவைகள்:

கற்றல்:
ஒரு குழுவின்
செயல்பாட்டிற்கு
குழுவிலுள்ள ஒவ்வொரு
உறுப்பினரும் மிகவும் முக்கியம்,
அதாவது மிதிவண்டியின்
பாகங்களைப் ப�ோல.

நகரம் திறனுடனும்
& திறமையுடனும்
செயல்படுவதற்கு நகரத்திலுள்ள
ஒவ்வொரு துறைக்கும் சம
முக்கியத்துவம் உள்ளது.

நகரம் சுமூகமாக
செயல்படுவதற்கு,
ஒவ்வொரு துறையினருக்கும்
இடையே ஒத்துழைப்பு இருக்க
வேண்டியது சம அளவில்
முக்கியத்தும் வாய்ந்தது.

49

இது சமத்துவமாக இருக்கலாம்

3
நான்
அரசியலமைப்பையும்
அது எனக்கு
வழங்கும்
நன்மைகளையும்
புரிந்துக�ொண்டேன்.

ஆனால் இதுவே நீதி

58
5050

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்:
இந்த பாடத்தின் இறுதியில் மாணவர்கள்:

• அரசியலமைப்பு என்றால் என்ன, அதில் அவர்களுக்கு உள்ள நன்மைகள்
ஆகியவற்றைப் புரிந்துக�ொள்வார்கள்

1

• ஒரு இந்தியக் குடிமகனின் முக்கிய அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும்
கடமைகளையும், நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சிக்கு அவற்றின்
முக்கியத்துவத்தையும் பற்றிக் குறிப்பிடுவார்கள்.

2

• அரச க�ொள்கையின் வழிகாட்டு் நெறிமுறைகளை இனங்காண்பார்கள்.

3

சமூக நீதி என்றால் என்ன; நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சியுடன் அது எவ்வாறு
த�ொடர்புடையதாக உள்ளது, உள்ளூர் நகரச் சூழலில் அதன்
ப�ொருத்தம் ஆகியவற்றைப் பற்றி விவாதிப்பார்கள்.

நடைமுறையில் இருக்கும் பல்வேறு அநீதிகள் / பாகுபாடுகள் / நியாயமற்ற
நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை இனங்கண்டு அவற்றைப் பற்றி விழிப்புடன்
இருப்பார்கள்;
இவற்றுக்கு தங்கள் சக்திக்குட்பட்டு தீர்வளிப்பது பற்றி ய�ோசிப்பார்கள் (குறைந்தபட்சம்
அதை ப்பற்றி ஏதாவது செய்ய முடிகின்றவர்களின் கவனத்துக்கு அவற்றைக்
க�ொண்டுவருவார்கள்)

4
5

RTE சட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துக�ொள்வார்கள்

6

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் என்பது நாட்டை இயக்க உதவுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள
விதிகளைக் க�ொண்ட புத்தகம் ஆகும், மற்றும் இது அரசியல்வாதிகள் சட்டங்களை இயற்றும்போது
சார்ந்திருக்கும் ஒரு கட்டமைப்பு ஆகும்.

51

அரசியலமைப்பில் உங்களுக்கு
1
என்ன நன்மைகள் இருக்கின்றது?
குழந்தைகள் த�ொடர்பாக அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய
அம்சங்களில் உரிமைகள், கடமைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அடங்கும்.

உரிமை
என்றால்
என்ன?

உரிமை என்பது ஒரு நபர் சார்ந்திருக்கும்
ஒரு நாட்டில் அல்லது சமுதாயத்தில்
சட்ட, சமூக மற்றும் நன்னெறி சார்ந்த
உரிமைத் தகுதியைக் குறிப்பிடும் ஒரு
ச�ொல் ஆகும்.

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் அனைத்து இந்தியக் குடிமக்களுக்கும் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்டுள்ள
முக்கிய அடிப்படை உரிமைகள்:

சமத்துவத்துக்கான உரிமை
இது சட்டத்தின் முன் சமத்துவம்; சம வாய்ப்பு; மதம், இனம், சாதி, பாலினம், ம�ொழி
ப�ோன்றவற்றின் அடிப்படையிலான பாகுபாட்டைத் தடைசெய்தல் மற்றும் தீண்டாமையை
ஒழித்தல் ஆகியவற்றை அடக்கியுள்ளது.

வாழ்க்கை மற்றும் சுதந்திரத்துக்கான உரிமை
இது உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படையாகத் தேவைப்படும் விஷயங்களையும் (சுத்தமான
காற்று, குடிநீர் மற்றும் உணவு), மற்றும் பேச்சு மற்றும் கருத்துச் சுதந்திரம், கூட்டம் கூடுதல்,
சங்கம் மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்றுக்கான சுதந்திரம் ஆகியவற்றை அடக்கியுள்ளது.

சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை
குறிப்பாக ஆள் கடத்தல், நிர்ப்பந்த வேலை மற்றும் குழந்தைத்
த�ொழிலாளர்.

அரசியலமைப்புத் தீர்வுகளுக்கான உரிமை
இது நீதிக்காக உயர்மட்ட நீதித்துறையை அணுகுவதற்கான உரிமையைக் குறிப்பிடுகின்றது.
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குடிமகனாக உங்களுடைய புகார் உள்ளூர் நிலையில்
தீர்க்கப்படவில்லை எனில், ப�ொது நலனுக்காக இந்த விஷயத்தை ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு
நீங்கள் எடுத்துச் செல்ல முடியும். குடிமக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டியதன்
தேவையை அரசியலமைப்பு அங்கீகரித்துள்ளதால், அரசியலமைப்புத் தீர்வுக்கான
உரிமையானது முக்கியமான அடிப்படை உரிமைகளில் ஒன்றாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

52

ஒவ்வொரு குழந்தைக்குமான
உரிமைகள்
ஐ.நா. குழந்தை உரிமைகள் உடன்படிக்கை (யுஎன்சிஆர்சி), குழந்தைகளுக்கு வழங்க வேண்டிய
அடிப்படை மனித உரிமைகளை் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. இந்த உரிமைகளை நான்கு வகைகளாகப்
பிரிக்கலாம். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் உரிய அனைத்து சிவில், அரசியல், சமூக, ப�ொருளாதார மற்றும்
கலாச்சார உரிமைகளும் இந்த வகைகளில் அடக்கம்பெறும். அது, 18 வயதுக்குக் குறைந்தவர்களை
குழந்தைகள் என வரையறுக்கின்றது. (விதி 1)

1. வாழ்வுரிமை மற்றும் வளர்ச்சிக்கான
உரிமை
ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்னரே அந்தக் குழந்தையின் வாழ்வுரிமை த�ொடங்கிவிடுகின்றது.
எனவே வாழ்வுரிமை என்பது குழந்தை பிறப்பதற்கான உரிமைகள், குறைந்தபட்சத் தரமுடைய
உணவு, இருப்பிடம் மற்றும் உடை ஆகியவற்றைப் பெறுவதற்கான உரிமை, கண்ணியத்துடன்
வசிப்பதற்கான உரிமை ஆகிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாகும்.
இந்த உரிமைகளைச் சுட்டிக்காட்டும் UNCRC-இன் கீழ் அடங்கியுள்ள சில விதிகள்:
• ஒவ்வொரு குழந்தையும் வாழ்வுரிமையைப் பெற்றுள்ளது. (விதி 6)
• மாற்றுத் திறனாளிக் குழந்தைகள் (மன ரீதியானது அல்லது உடல் ரீதியானது) முழுமையான மற்றும் சார்பற்ற வாழ்க்கை
வாழ முடியும் வகையில் சிறப்புக் கவனிப்பு மற்றும் கல்வி பெறுவதற்கான உரிமை பெற்றுள்ளனர். (விதி 23)
• அனைத்துக் குழந்தைகளும் சிறந்த ஆர�ோக்கியம் மற்றும் சிறந்த தரமுடைய உடல்நலப் பராமரிப்பு ஆகியவற்றைப்
பெறுவதற்கான உரிமையை பெற்றுள்ளனர். அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் ஆர�ோக்கியமாக இருப்பதற்குத் தேவையான
சுத்தமான குடிநீர், ஊட்டமான உணவு மற்றும் தூய்மையான சூழ்நிலை ஆகியவை வழங்கப்பட
வேண்டும் (விதி 24)
• அனைத்துக் குழந்தைகளும் ஒரு கண்ணியமான தரமுடைய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான உரிமை பெற்றுள்ளனர்.
தங்களுடைய குழந்தைகளுக்குப் பண்பார்ந்த தரமுடைய வாழ்க்கையை வழங்க முடியாத குடும்பங்களுக்கு அரசாங்கம்
உதவ வேண்டும். (விதி 27)
• குழந்தைகளை பெற்றோர்களிடமிருந்து பிரிக்கக் கூடாது, அது அவர்களின் நன்மைக்காக இருந்தால் தவிர.
உதாரணமாக, ஒரு பெற்றோர் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்குத் தீங்கிழைக்கும்போது அல்லது அவர்களை
முறையாகக் கவனித்துக்கொள்ளாத ப�ோது (விதி 9)
• பெற்றோர்கள் பிரிந்து வாழ முடிவு செய்தால், பெற்றோர்கள் இருவருடனும் த�ொடர்புக�ொண்டு வசிப்பதற்கு
குழந்தைகளுக்கு உரிமை உள்ளது. (விதி 9)
• வெவ்வேறு நாடுகளில் வசிக்கும் குடும்பங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரே இடத்தில் வசிப்பதற்கு உரிமை உள்ளது.
(சட்டப்பிரிவு10)

2.பாதுகாப்புக்கான உரிமை
ஒரு குழந்தை வீட்டிலும், பிற இடங்களிலும் புறக்கணிப்பு, சுரண்டல், க�ொடுமை ஆகியவற்றிலிருந்து
பாதுகாக்கப்படுவதற்கான உரிமை பெற்றுள்ளது. இந்த உரிமைகளைச் சுட்டிக்காட்டும் UNCRC-இன்
கீழ் அடங்கியுள்ள சில விதிகள்:
• வன்முறை, க�ொடுமை மற்றும் புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து அனைத்துக் குழந்தைகளும் பாதுகாக்கப்பட
வேண்டும் மற்றும் அரசாங்கங்களும் அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பளிக்க வேண்டும். (விதி 19)
• அபாயகரமான வேலைகள், குழந்தைகளுக்கு உடல்நலக் குறைவை ஏற்படுத்துகின்ற வேலைகள் அல்லது அவர்களது
கல்வியைப் பாதிக்கும் வேலைகள் ஆகியவற்றைச் செய்ய குழந்தைகளை அனுமதிக்கக் கூடாது. (விதி 32)
• அபாயகரமான மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது, மற்றும் அவற்றைத் தயாரிப்பது அல்லது விற்பனை செய்வது
ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதற்கான உரிமையைக் குழந்தைகள் பெற்றுள்ளனர். (விதி 33)

53உங்களுடைய விருப்பமில்லாமல் உங்கள் உடலில் யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது, மற்றும் உங்களைப்
பாதுகாப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும். (விதி 34)
எந்த ஒரு குழந்தையையும் இழிவுபடுத்தக்கூடிய அல்லது காயப்படுத்தக்கூடிய வகையில் தண்டிக்கக் கூடாது.
(விதி 37)
ப�ோரில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சிறப்புக் கவனிப்பும் பராமரிப்பும் வழங்கப்பட வேண்டும். (விதி 38)

3.பங்கேற்புக்கான உரிமை
ஒரு குழந்தைக்கு நேரடியாகவ�ோ மறைமுகமாகவ�ோ சம்பந்தப்பட்ட எந்தவ�ொரு முடிவெடுத்தல்
செயல்முறையிலும் அது பங்கேற்கும் உரிமையைப் பெற்றுள்ளது. குழந்தையின் வயது மற்றும்
முதிர்ச்சிக்குத் தகுந்தவாறு அவர்களுடைய பங்கேற்பு அளவும் மாறுபடுகின்றது. இந்த உரிமைகளைச்
சுட்டிக்காட்டும் UNCRC-இன் கீழ் அடங்கியுள்ள சில விதிகள்:
• குழந்தைகளைப் பாதிக்கும் ஒரு முடிவைப் பெரியவர்கள் எடுக்கும்போது தங்களுடைய கருத்துக்களைத் தெரிவிப்பதற்கு
குழந்தைகளுக்கு உரிமையுள்ளது, மற்றும் பெரியவர்கள் அதைத் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். (விதி 12)
• அனைத்துக் குழந்தைகளும் தாங்கள் கண்டறியும் விஷயங்கள் மற்றவர்களின் உரிமைகளைப் பாதிக்காத பட்சத்தில்,
அவற்றைப் பற்றி பேசுவதன் மூலம், எழுதுவதன் மூலம், படங்கள் வரைவதன் மூலம் தெரியப்படுத்துவதற்கு உரிமை
பெற்றுள்ளனர். (விதி 13)
• அனைத்துக் குழந்தைகளும் மற்ற குழந்தைகளைச் சந்திப்பதற்கு, நண்பர்களாக்கிக் க�ொள்வதற்கு மற்றும் சங்கங்களில்
சேர்வதற்கு உரிமை பெற்றுள்ளனர். (விதி 15)
• அனைத்துக் குழந்தைகளும் தனிமைக்கான உரிமை பெற்றுள்ளனர். (விதி 16)
• அனைத்துக் குழந்தைகளும் த�ொலைக்காட்சி, வான�ொலி, செய்தித்தாள்கள், இணையம் ஆகியவற்றிலிருந்து
தகவல்களைப் பெறுவதற்கான உரிமையை பெற்றுள்ளனர். குழந்தைகள் புரிந்துக�ொள்ளும் வகையில் செய்தி் ஊடகங்கள்
தகவல்களை வழங்க வேண்டும். (விதி 17)
• எது சரி, எது தவறு என்பதைக் குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்வதற்கு பெற்றோர்கள் உதவ வேண்டும். (விதி 14)
• சிறுபான்மைச் சமூகங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் தங்களுடைய மதம் மற்றும் பழக்கங்களைப் பின்பற்றுவதற்கும்,
தங்களுடைய குடும்பங்களின் ம�ொழியைக் கற்றுக்கொண்டு பயன்படுத்துவதற்கும் உரிமை பெற்றுள்ளனர். (விதி 30)

4.வளர்ச்சிக்கான உரிமை
குழந்தைகள், உணர்வு, மன மற்றும் உடல் வளர்ச்சி என அனைத்து விதமான வளர்ச்சியையும்
பெறுவதற்கு உரிமை பெற்றுள்ளனர். ஓர் ஆதரவான சூழலின் முறையான கவனிப்பு மற்றும் அன்பின்
வாயிலாக உணர்வு ரீதியான வளர்ச்சியும், கல்வி மற்றும் கற்றலின் வாயிலாக மன வளர்ச்சியும்,
ப�ொழுதுப�ோக்கு, விளையாட்டு மற்றும் ஊட்டமான உணவு ஆகியவற்றின் வாயிலாக உடல்
வளர்ச்சியும் நிறைவு செய்யப்படுகின்றது.
இந்த உரிமைகளைச் சுட்டிக்காட்டும் UNCRC-இன் கீழ் அடங்கியுள்ள சில விதிகள்,
• அனைத்துக் குழந்தைகளும் கல்விக்கான உரிமை பெற்றுள்ளனர். (விதி 28)
• ஒவ்வொரு குழந்தையின் ஆளுமை, திறமைகள், மன மற்றும் உடல் திறன்களை வளர்ப்பது கல்வியின் ந�ோக்கம்
ஆகும். (விதி 29)
• கல்வியானது குழந்தைகள் தங்களுடைய பெற்றோர்களையும், தங்களது மற்றும் பிறரது கலாச்சாரங்களையும்
மதிப்பதற்கு கற்றுத் தர வேண்டும். (சட்டப்பிரிவு 29)
• கல்வியானது, சுதந்திரமான ஒரு சமுதாயத்தில் ப�ொறுப்புடனும் அமைதியுடனும் வாழ குழந்தைகளைத் தயார் செய்ய
வேண்டும். (விதி 29)
• கல்வியானது, இயற்கைச் சூழலுக்கு மதிப்பளிக்க குழந்தைகளுக்குக் கற்றுத்தர வேண்டும். (விதி 29)
• அனைத்துக் குழந்தைகளும் ஓய்வெடுப்பதற்கு, விளையாடுவதற்கு, மற்றும் பலதரப்பட்ட செயல்பாடுகளில் சேர்வதற்கு
உரிமை பெற்றுள்ளனர்.(விதி 31)

54

ற் ல்பா
று
ம்
வ டு
ிவ :
ாத
ி

செய் செ

எனது
அடிப்படை
உரிமைகள்!

நீங்கள், உங்கள் நண்பர்கள், உங்கள் குடும்பத்தினர்கள் பெற்றுள்ள / அனுபவிக்கும் உரிமைகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகளைக்
குறிப்பிடவும்.

1
2
3
4
வேறுபட்ட மக்கள் பெற்றுள்ள / அனுபவிக்கும் உரிமைகளில் ஏதாவது வேறுபாடு இருப்பதை உங்களால் காண
முடிகின்றதா?

1
2
3
4

உங்கள் குடும்பத்தில் மூத்தவர்களுக்கு இருக்கும் அதே உரிமைகள் உங்களுக்கும்
இருப்பதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களா?
1
2
3
4

அண்டை வீட்டார் / ஆசிரியர்கள் பெற்றுள்ள அதே உரிமைகளை உங்களுடைய
குடும்பத்தில் உள்ள மூத்தவர்கள் பெற்றுள்ளனரா?
1
2
3
4

55

கடமை
என்றால்
என்ன?

கடமை என்பது, ஒருவர் மீது அல்லது ஒன்றின் மீது ஒழுக்க
ரீதியான கடம்பாடு அல்லது ப�ொறுப்பு க�ொண்டிருப்பதைக்
குறிக்கும் ச�ொல் ஆகும்.

அடிப்படைக் கடமைகள் என்பவை எல்லா குடிமக்கள் மீதும் உள்ள ஒழுக்கப் ப�ொறுப்புகளாகும், அவை நாட்டுப்பற்றை
வளர்க்கவும், இந்தியாவின் ஒற்றுமையை முனைப்பாக ஆதரிக்கவும் உதவுகின்றன.
அவற்றை சட்டத்தால் அமுல்படுத்த முடியாது. அனைத்துக் குடிமக்களுக்கும் அவை கட்டாயமானவை என உச்ச
நீதிமன்றத்தால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நமது கடமைகளைப் பற்றி நாம் ஆய்வு செய்வோம்:
தேசியக் க�ொடி, தேசிய கீதம் மற்றும் அரசியலமைப்பு
ஆகியவற்றுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும்;

பரஸ்பர ஒற்றுமை உணர்வை வளர்க்க வேண்டும்;

நமது பாரம்பரியம், நமது நினைவுச் சின்னங்கள், நமது
கலாச்சாரம் ஆகியவற்றைப் பேணிக்காக்க வேண்டும்;

நமது சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க வேண்டும்;

ப�ொதுச் ச�ொத்தைப் பாதுகாக்கவும், மற்றும் வன்முறையைக்
கண்டிக்க வேண்டும்;

தனிமனித மற்றும் சமுதாயத்தின் அனைத்து நிலைகளிலும்
சிறந்து விளங்கி, இந்தியாவின் ஆற்றலை அதிகபட்சமாக
வளர்க்க உழைக்க வேண்டும்.
56

ற் ல்பா
று
ம்
வ டு
ிவ :
ாத
ி

செய்செ

எனது அடிப்படைக் கடமைகள்

பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் எந்த அடிப்படை உரிமை செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது
அல்லது மீறப்பட்டுள்ளது?

அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கும் வேறு மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களைச் சில உள்ளூர் முரடர்கள் அநியாயமாகத்
தாக்கிய ப�ோது, சமுதாயத்தில் சிலர் அவர்களைத் தற்காத்தனர்.

அடிப்படைக்
கடமை

எனது
வீட்டுக்குப்
கழிவறையை
பள்ளிக்

பக்கத்தில்
உள்ள
குழந்தைகளின்
ஒரு

ப�ொதுப்
பூங்காவில்
இருக்கும்
கும்பல்
உடைத்து
நாசமாக்கியது.

அடிப்படைக்
கடமை

முதுமலையில் வசிக்கும் மக்கள் அங்குள்ள காடுகளை பிளாஸ்டிக்-இல்லாத பகுதியாக மாற்றுவதற்குப்
பிரச்சாரம்
செய்தனர்.
அவர்கள்
எல்லா
இடங்களிலும்
அறிவிப்புப்
பலகைகள்
வைத்தனர்,
பிளாஸ்டிக்
பைகளைக்
க�ொடுக்க
வேண்டாம்
என
கடைக்காரர்களிடம்
கேட்டுக்கொண்டனர்.

அடிப்படைக்
கடமை

தேசிய கீதம் பாடும்போது, மக்கள் உட்கார்ந்துக�ொண்டு ஒருவர�ோடு ஒருவர்
பேசிக்கொண்டிருந்தனர்.

அடிப்படைக்
கடமை

கடினமாக உழைத்து தங்கள் கனவுகளை நனவாக்கி அவரவர் தனது ச�ொந்த துறையில்
நாட்டுக்கு / சமுதாயத்துக்கு சிறப்பாக சேவையாற்றுதல் என்ற தலைப்பில் பள்ளி மாணவர்கள்
ஒரு கட்டுரைப் ப�ோட்டியை நடத்தினர்.

அ டி ப்பட ை க்
கடமை

57

உரிமைகளும் கடமைகளும் ஒரே நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாகும். ஒவ்வொரு
உரிமைக்கும் ஈடாக ஒரு கடமையும் உள்ளது.

சில உரிமைகள்/கடமைகளை பார்ப்போம்:

அரசியலமைப்பு
ஒருவருடைய
மதம், இனம், சாதி, பாலினம், ம�ொழி
ஆகியவற்றைச் சாராமல் அடிப்படை
உரிமையாக
சமத்துவத்துக்கு
உறுதியளிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில்,
தீண்டாமையை மற்றும் ஒழித்துள்ள

...தங்களுக்கிடையே
ஒற்றுமை
உணர்வை
வளர்த்துக்கொள்ள
வேண்டும்
என்ற
அடிப்படை
கடமையை
அனைத்துக்
குடிமக்களிடமும்
அது
வலியுறுத்துகின்றது.

சூழ்நிலைகளில்...

உரிமைகள்
vs
கடமைகள்

அதேப�ோன்று,
சுற்றுச்சூழலைப்
பாதுகாக்க
வேண்டும்
என்ற

வாழ்க்கைக்கான
அடிப்படை
உரிமையுடன்
த�ொடர்புடையதாக
உள்ளது - அடிப்படை வாழ்க்கைத்
தேவைகளுக்கான உரிமை என்பது
இதற்குள் இயல்பாக அமைந்துள்ளது.

அடிப்படைக் கடமையானது.....

நம்முடைய சக மனிதர்களையும் அரசியல் சட்டத்தையும் மதிக்க வேண்டும், மேலும் நம்முடையதைப் ப�ோன்றே நாம்
மற்றவர்களின் அடிப்படை அல்லது இதர உரிமைகளுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும். நாம் நமது உரிமைகளை மட்டுமே
க�ோரும்போது என்ன நிகழும்? வலிமையே விதியாக இருக்கும் ஒரு திறந்த காடாக இந்தியா இருக்குமல்லவா?
உங்களுடைய ஆர�ோக்கியத்துக்கும் நலவாழ்வுக்கும் சேதம் ஏற்படுவதையும் (உரிமை), காற்று மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
மாசுபாட்டைக் குறைப்பதற்கான அவசியத்தை எல்லோரும் அலட்சியப்படுத்துவதையும் (கடமை) நீங்கள் கற்பனை செய்ய
முடியுமா?

58

சுற்றுச்சூழலையும் அனைவருடைய வாழ்க்கைத் தரத்தையும் மேம்படுத்துவதற்கு உதவக்கூடிய
எதுவும் தனிநபர் ப�ொறுப்பு என்பதில் உள்ளடங்கும். ஒருவர் தனது உரிமைகளுக்கு மதிப்பளித்துக்
காப்பாற்றுவதும் மற்றும் தனது கடமைகளை மேற்கொள்வதும் இதில் முதன்மையானதாகவும்
முக்கியமானதாகவும் திகழ்கின்றது. நாமே இதைச் செய்யவில்லை என்றால் மற்றவர்கள் செய்வார்களா?
எனவே, நாம் நமது உரிமைகளையும் கடமைகளையும் தெரிந்துக�ொண்டு அவற்றைச் ச�ொல்லாலும்
செயலாலும் பின்பற்ற வேண்டும்.

உங்களுடைய உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்

பெரும்பாலும் மக்களின் உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதை அல்லது மீறப்படுவதை நாம் பார்க்கிற�ோம்.
அவை உடனடியாக மூத்தவர்கள், ஆசிரியர்களின் கவனத்துக்குக் க�ொண்டுவரப்பட வேண்டும்,
அதன் பின் அவர்கள் அதைப் ப�ொருத்தமான அதிகாரிகளின் / நிறுவனங்களின் கவனத்துக்குக்
க�ொண்டுவருவார்கள். ஒரு பிரச்சனையைத் தனிப்பட்ட முறையில் தீர்க்க முடியாதப�ோது, அந்தப்
பிரச்சனையைக் கையாளக்கூடிய அரசாங்க அமைப்பு அல்லது நிறுவனத்திடம் அதைக் க�ொண்டுசெல்ல
வேண்டும். சில அமைப்புகள் / நிறுவனங்கள் சுரண்டல் சம்பவங்களைப் புகார் செய்வதற்கென்றே
கட்டணமில்லாத் த�ொலைபேசி எண்களை வழங்கியுள்ளன.
அநீதியை எதிர்த்துப் பேசுவதற்கு வயதில்லை, ஒருவர் மிகவும் இளையவராகவ�ோ மிகவும்
முதியவராகவ�ோ கூட இருக்கலாம். அநீதியைப் பற்றிப் பேசுவது என்பது ஒரு மனிதர் மற்றும்,
ஒரு முனைப்பான குடிமகன் என்ற ரீதியில் ஒருவருடைய ப�ொறுப்புணர்வை சுட்டிக்காட்டுவதாக
இருக்கின்றது.
தற்காலங்களில், உங்களைப் ப�ோன்ற இளைஞர்கள் பின்தங்கிய நிலையில்
உள்ளவர்களின் சமுதாய வாழ்க்கையில் “மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்காக” பாடுபடும் நிறுவனங்களில்
பணியாற்றுவதற்காக வரவேற்கப்படுகிறார்கள். இந்த வாய்ப்பு பல இளைஞர்களுக்கு வாழ்க்கையில்
மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அனுபவமாக இருக்கமுடியும்.
அநீதி இழைக்கப்படுவதை நீங்கள் பார்த்தால், ஒரு முனைப்பான குடிமகனாக அதைப் ப�ொறுப்புடைய
அதிகாரியிடம் எடுத்துச் செல்வதற்கான உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது. அது குறித்து அவர்கள்
செயலாற்றத் தவறினால், அந்த விஷயத்தை நீங்கள் அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
அனைத்து முயற்சிகளுமே த�ோல்வியில் முடிந்தால், நீதிமன்றங்களே இறுதித் தீர்வாக விளங்குகின்றன.

விதி 32-இன் கூறுகள்
குடிமக்கள் அல்லது நிறுவனங்களின் அடிப்படை உரிமைகள் ஏதாவது மறுக்கப்படும்போது அது குறித்து அவர்கள் தாக்கல்
செய்யும் ரிட் மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என இந்திய அரசியலமைபு விதி 32 குறிப்பிடுகின்றது.
ரிட் மனுக்களை பிரய�ோகிப்பது மட்டுமல்லாமல், உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட்ட வழக்குகளின் அதிகார வரம்புக்கான
ப�ொறுப்பை கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு வழங்கவ�ோ அல்லது அவற்றிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்ளவ�ோ முடியும்.
ரிட் என்பது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 32 மற்றும் 226-இன் கீழ் தனிநபர்கள் / பெருநிறுவனங்கள்
மற்றும் இதர நபர்கள் தங்களுடைய ச�ொந்த விஷயங்களில் நிவாரணம் பெறுவதற்காகத் தாக்கல் செய்யும் மனுக்கள் ஆகும்.
ப�ொதுநல வழக்குகள் (PIL) என்பவை ப�ொதுமக்களைப் பெரிதும் பாதிக்கும் துன்பங்களுக்குத் தீர்வு காண்பதற்காக
குடிமக்களால் தாக்கல் செய்யப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஆகும். PIL எந்த ஒரு சட்டத்தாலும் வரையறுக்கப்படவில்லை.
இது ப�ொதுமக்களைப் பெரிதும் பாதிக்கும் ஒரு காரணத்தைக் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்வதற்காக நீதித்துறையால்
மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையின் விளைவு ஆகும், வழக்குத் தாக்கல் செய்யும் நபர் தனிப்பட்ட முறையில்
பாதிக்கப்பட்டவராகவ�ோ அல்லது பாதிக்கப்படாதவராகவ�ோ இருக்கலாம். அனைத்துப் ப�ொதுநல வழக்குகளும் ரிட்
மனுக்கள் ஆகும், ஆனால் அனைத்து ரிட் வழக்குகளும் ப�ொதுநல வழக்குகள் ஆகாது.

59

இந்தியாவில் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும்
நிறுவனங்களுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள்:
• மனித உரிமைகள் ஆணையம்
• தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம்
• தேசிய பெண்கள் ஆணையம்

பழங்குடியினர் ஆணையம் மற்றும்
• தேசிய குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் (NCPCR)
குழந்தைகளின்
உரிமைகளைப்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பாதுகாப்பதற்காக

மாநில

அளவிலான

ஆணையங்கள்

அரசுக் க�ொள்கையின் வழிகாட்டல் நெறிமுறைகள்

அரசியலைப்புச் சட்டத்தின் இந்தப் பிரிவு பல்வேறு அரசாங்கங்களின் பணிகளைப் பற்றிக்
குறிப்பிடுகின்றது. அவை:

ஊக்குவிக்க வேண்டும்
சமூக,
ப�ொருளாதார
மற்றும்
அரசியல்
நீதி;
ப�ொதுநலனைக் கவனத்தில்
க�ொண்டு
வருமான
ஏ ற ்ற த்தாழ் வு க ளு க் கு
எதிராகப் ப�ோராட வேண்டும்
மற்றும்
தனிநபரின்
கண்ணியத்தை உறுதிப்படுத்த
வேண்டும்.

உத்தரவாதமளிக்க
வேண்டும்
அ னை வ ரு க் கு ம்
பண்பார்ந்த
தரமான
வாழ்க்கை;
சிறப்புரிமை
ம று க்கப்பட்ட வ ர ்கள்
மற்றும் ஆதரவற்றவர்களின்
நலன்களை
ஊக்குவிக்க
வேண்டும் மற்றும் பாகுபாடு
மற்றும்
சுரண்டலிலிருந்து
அவர்களைப்
பாதுகாக்க
வேண்டும்.

பாதுகாக்க
வேண்டும்
சுற்றுச்சூழல் (மற்றும் நாட்டின்
காடுகள்,
வனவிலங்குகளைப்
பாதுகாக்க வேண்டும்.

அடிப்படைக் கடமைகளைப் ப�ோலவே, அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் சமயத்திலும் வழிகாட்டும்
நெறிமுறைகளை நீதிமன்றம் அமல்படுத்த முடியாது.
இருப்பினும், அரசியலைப்புச் சட்டத்தில், அவை ‘நாட்டின் ஆட்சி நிர்வாகத்துக்கு அடிப்படையான’
நெறிமுறைகளாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன, எனவே சட்டங்கள் மற்றும் க�ொள்கைகளை
வடிவமைக்கும்போது அவற்றை மனதில் க�ொண்டு செயல்பட வேண்டும்.

60

ம�ொத்தத்தில் எடுத்துக்கொண்டால், அடிப்படை உரிமைகள், கடமைகள் மற்றும் வழிகாட்டும்
நெறிமுறைகள் ஆகியவை அனைத்துக் குடிமக்களையும் உள்ளடக்கிய நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சிக்கு
முக்கியமான உத்தியை உருவாக்குகின்றன.
நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சிக்கான அந்த இலக்கை அடைவதற்கு, நாம் எடுத்துவைக்க வேண்டிய முதல்
அடி, நமது நகரங்களுக்கு நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சியை க�ொடுக்கவேண்டும்- நகர்ப்புற அமைப்பில்
ப�ொதுவாகக் காணப்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகள், வரம்புகள், விதிவிலக்குகள், சுரண்டல் மற்றும் பாகுபாடு
ஆகியவற்றைக் களைய வேண்டும்.
சமமானவர்களுக்கிடையே மேற்கொள்ளப்படும் எந்த ஒரு ஏற்றத்தாழ்வான நடத்தையும், நீடித்து
நிலைக்கும் வளர்ச்சியை ஒரு சுமையாக மாற்றுகின்றது. பள்ளி மாணவர்களாகிய நீங்கள், ஒரு
நகரத்தில் உங்களைச் சுற்றிலும் பல்வேறு ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிலவுவதைக் காண முடியும்...

சமூக நீதி என்பதைப் பற்றி இந்திய
2 அரசியலமைப்பு என்ன கூறுகின்றது?

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் முகவுரையில் மூன்று வகையான நீதிகள் மக்களுக்கு
உத்தரவாதமளிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை: சமூக (அந்தஸ்து சமத்துவம்), அரசியல் (தேர்தலில்
ப�ோட்டியிடுவதற்கும் வாக்களிப்பதற்குமான உரிமை) மற்றும் ப�ொருளாதார (அனைவருக்கும் சமமான
வாய்ப்பு) நீதி.
இதில் ஒரு முக்கியமான செய்தி அடங்கியுள்ளது: இந்த அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட
இலக்குகளை அடைவது அரசாங்கங்களின் ப�ொறுப்பு மட்டும் அல்ல, குடிமக்களும் தங்களால்
இயன்ற அளவுக்குக் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் என இந்த அரசியலமைப்புச் சட்டப் ப�ொறுப்பு
தெரிவிக்கின்றது.
அரசியலைப்பு முகவுரையை குழந்தைகளுக்கென எளிதாக்கி நீதிபதி லீலா சேத்
எழுதியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

W
E, THE CHILDREN OF INDIA, having
taken a firm decision to make India an

INDEPENDENT DEMOCRATIC COUNTRY that
will provide a BETTER LIFE for all Indians; that
will not make any religion more important
than any other, and will RESPECT ALL RELIGIONS
and BELIEFS; and will make sure that all
of us:
are treated FAIRLY AND HONESTY
are FREE to think and to act, and to practice a
religion or belief of our choice;
are EQUAL and are given the same chance to
make our lives better;
and will encourage among us LOVE and
RESPECT for each other, so that we stand
united and care for our country;
NOW GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION

WE, THE PEOPLE OF INDIA , having
solemnly resolved to constitute India into
a SOVEREIGN DEMOCRATIC
REPUBLIC and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political:
LIBERTY of thought, expression, belief,
faith and worship:
EQUALITY of status and opportunity:
and to promote among them all:
FRATERNITY assuring the dignity of the
indivisual and unity and integrity of the
nation:
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this
twenty-sixth day of November, 1949, do
HREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION.

61

நீதியரசர் லீலா சேத் இந்த முகவுரையை
மிகவும் எளிமையாக்கியுள்ளார், இல்லையா?

சமூக நீதி என்றால் என்ன?

ஏதாவது
ஒரு
காரணத்தினால்
பின்தங்கியுள்ள
மக்களை,
மற்றவர்களுக்குச் சமமாக அவர்கள் வளரும் வகையில் குடிமக்களில்
சிலர் அவர்களுக்குத் த�ோள் க�ொடுத்து அவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பது
சமூக நீதி எனப்படுகின்றது.
பல சந்தர்ப்பங்களில், குறிப்பாக ஏற்றத்தாழ்வான சூழ்நிலைகளின்
கீ ழ்
பிறந்திருக்கும்போது, எல்லோரையும் கராரான சமத்துவத்துடன்
நடத்த வேண்டும் என்பது இதன் அர்த்தமல்ல. ஒரு வேளை சாப்பாட்டை வழங்க சிரமப்படும்
பெற்றோர்களுக்குப் பிறந்த ஒரு குழந்தை உடல் அல்லது மன ஊனத்துடன�ோ அல்லது சமூக
ஊனத்துடன�ோ இருந்தால்,
அந்தச் சிறு குழந்தை அனுதாபமாக நடத்தப்படுவதற்குத் தகுதி
பெறவில்லையா?
இது தான் “முனைப்பான நடவடிக்கை” அல்லது “சாதகமான பாகுபாடு”
எனப்படுகின்றது, இதன் கீழ் அந்தச் சிறு குழந்தை மற்றவர்களுடன் இணைந்து வளரும் வகையில்
விதிகளில் சற்று மாற்றம் செய்யப்படுகின்றது.
இது தான் சமூக நீதி என்பதன் கருத்து ஆகும்.
நீதி மற்றும் ஆர�ோக்கியம் நிறைந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்காகத் தேவையான அங்கீகாரமளிக்க
வேண்டிய, பாதுகாக்க வேண்டிய, ஊக்குவிக்க வேண்டிய மற்றும் ஆதரவளிக்க வேண்டிய உள்ளார்ந்த
மதிப்புகளைக் க�ொண்டுள்ள அனைவரது நம்பிக்கையும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படைக்
கருத்தைத் தாண்டிச் செல்கின்றது.
தனிநபர்களின் செயல்பாடுகள் முதல் க�ொள்கைகள் மற்றும் சட்டங்கள் அமுலாக்கப்படுவது வரை
உள்ள அனைத்தையும் இது உள்ளடக்குவதால், இந்தியாவைப் ப�ொறுத்த வரை இது கற்றல் மற்றும்
வளர்ச்சியின் மெதுவான செயல்முறையாக உள்ளது.
தனிப்பட்ட முறையில், சமூக நீதி என்பது மற்ற சமுதாயங்கள் மற்றும் சமூகங்களில் நிலவும் சமூகப்
ப�ொருளாதார அந்தஸ்தைக் கருத்தில் க�ொள்ளாமல், மனிதர்கள் அனைவருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும்
அளிப்பது பற்றியதாகும்.
அரசாங்கங்கள் மக்கள் அனைவரின் கண்ணியம், மதிப்பு மற்றும் நலவாழ்வையும் பாதுகாக்கும்
ந�ோக்கத்துடன் க�ொள்கைகளையும் சட்டங்களையும் உருவாக்குகின்றன. அந்த நீதியானது சமத்துவம்
அல்லது நேர்மை எனப்படுகின்றது. பெரும்பாலும் இதை அமுல்படுத்துவது சிரமமாக உள்ளது.
பெரும்பாலானவர்கள் மற்றவர்களின் நலனுக்காக, அதிர்ஷ்டம் குறைந்தவர்களுக்காக தங்களுடைய
உரிமையை விட்டுக்கொடுக்க விரும்புவதில்லை, அந்தச் சமயத்தில் தான் சமூக நீதி பங்களிக்கின்றது;
இங்கு குடிமக்கள் தங்களுடைய சகாக்களுக்காகக் குரலெழுப்ப முடியும்.
ப�ொதுப்
பிரச்சனைகளுக்காகக்
குரல்
எழுப்பக்கூடியவர்கள்
முனைப்பான
குடிமக்கள்
எனப்படுகின்றனர், அது தனிப்பட்டவர்களின் உரிமையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ம�ொத்தச்
சமுதாயத்தின் நலவாழ்வுக்காகவும் இருக்கலாம், அவர்கள் அதன் மூலம் சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்துக்காக
ப�ோராடுகிறார்கள்.

3 நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் சமூக
நீதிக்கும் இடையிலான இணைப்பு

கிடைக்கும் வளங்களின் அடிப்படையில் அல்லது வளர்ச்சித் திட்டங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட
காரணிகளின் அடிப்படையில் அதன் வேகத்துடன் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படக்கூடிய வளர்ச்சியே
நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சி எனப்படுகின்றது. சமூக, அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார நீதி என்பது
ம�ொத்தமாக, சமுதாயத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனையும் பாதிக்கக்கூடிய, வாழ்க்கைத் தரத்தில்
மேற்கொள்ளப்படும் பரந்த அடிப்படையிலான முன்னேற்றத்தைக் குறிப்பதாகும்.
நகர்ப்புறச் சூழலில், மாநகரத்தில்/நகரத்தில் குடியிருக்கும் எல்லோரையும்
உட்படுத்தியதாக அது இருக்கவேண்டும்.

62

நினைவில் க�ொள்ளுங்கள், சமுதாயத்தின் வெவ்வேறு பிரிவுகளில் வசிக்கும் மக்கள் அனைவருக்கும்
பலன்கள் கிடைக்கும் வகையில் பரந்த அடிப்படையிலான வளர்ச்சியாக இருந்தால் மட்டுமே நீடித்து
நிலைக்கும் வளர்ச்சி என்பது உண்மையானதாக இருக்கும். வளர்ச்சியின் பலன் சில பிரிவினரை
மட்டுமே சென்றடைவதாக இருந்தால், அது நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சியாக இருக்க முடியாது; அது
அனைவருடைய வாழ்க்கைத் தரத்தையும் மேம்படுத்த முடியாது.
இவற்றுக்கிடையே வெளிப்படையான வேறுபாடுகள் உள்ளன: வீடமைப்புகளில், மாளிகைகள்
முதல் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள், பழுதடைந்த வீடுகள் வரை; சந்தையில் வேறுபட்ட மதிப்புகளை
வழங்கும் பல்வேறு த�ொழில்களில், ஒரு மருத்துவர் அல்லது கட்டிடக் கலைஞர் முதல் க�ொத்தனார்
அல்லது துப்புரவாளர் வரை.
வளர்ச்சியின் பலன்களைப் பெறுவதில் ஒருவரும் விடுபடவில்லை அல்லது பாரபட்சமாக
நடத்தப்படவில்லை என்பதை நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சி உறுதிசெய்ய வேண்டும் - அது புதிதாகக்
கட்டமைக்கப்பட்ட சாலைகள் மற்றும் மேம்பாலங்கள், வங்கிகள், டெபிட் கார்டுகள் மற்றும் ம�ொபைல்
ப�ோன்கள் ஆகியவற்றின் பயன்பாடு அல்லது ப�ொதுக் கலாச்சாரச் செயல்பாடுகள், கல்வி மற்றும்
சுகாதார வசதிகள் ஆகியவற்றுக்கான அணுகல் என எதுவாக இருந்தாலும் சரி.
அடிப்படை அல்லது அடிப்படை-அல்லாத வசதிகளை உறுதி செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு நாடும்
உண்மையாக
வளர்ச்சியடைந்துள்ளதாக மற்றும் உண்மையான நீடித்து நிலைக்கும் ஒன்ராக
அழைக்கப்படும். சமூக நீதி என்பது உண்மையிலேயே நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சிக்கு ஒரு
தூண்டுக�ோலாகத் திகழ்கின்றது.

4

குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாயக்
கல்வி உரிமைச் சட்டம்

சமூக நீதிக்கான / சமத்துவத்துக்கான ஒரு மைல்கல்லாக, குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும்
கட்டாயக் கல்விச் சட்டம் அல்லது கல்வி உரிமைச் சட்டத்தை (RTE) நாம் எடுத்துக்காட்டாகக்
க�ொள்ளலாம். ஆகஸ்டு 4, 2009 அன்று இந்தியப் பாராளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட இந்தச் சட்டம்,
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 21A-இன் கீழ் 6 முதல் 14 வயது வரையுள்ள குழந்தைகளுக்கு
இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை வரையறுக்கின்றது.
ஏப்ரல் 1, 2010 அன்று இந்தச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தப�ோது, அனைத்துக் குழந்தைகளும்
கல்வி பெறுவதை அடிப்படை உரிமையாக்கிய 135 நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா விளங்கலாயிற்று.
இந்தச் சட்டத்தின் கீழ், அனைத்துத் தனியார் பள்ளிகளும் 25% இடத்தை குழந்தைகளுக்காக ஒதுக்க
வேண்டும், அதற்கான செலவு அரசு-தனியார் கூட்டாண்மைத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாநில
அரசால் வழங்கப்படும். மேலும் இந்தச் சட்டத்தின்படி, த�ொடக்கக் கல்வியை முடிக்கும் வரை எந்தக்
குழந்தையையும் தடுத்து நிறுத்தக் கூடாது, வெளியேற்றக் கூடாது மற்றும் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறத்
தேவையில்லை.
பள்ளியிலிருந்து இடையில் நின்றுவிட்ட குழந்தைகளை அவர்களை ஒத்த வயதுடைய மாணவர்களுக்குச்
சமமாகக் க�ொண்டுவருவதற்காக சிறப்புப் பயிற்சி வழங்குவதற்கும் இந்தச் சட்டத்தில் வகை
செய்யப்பட்டுள்ளது.

RTE ஏன் தேவை ?
பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு சிறப்பான கல்வி வசதிகளைக் க�ொடுப்பது என்பது,
பெரிய சமுதாயத்துக்குள் அவர்களைக் க�ொண்டுவருவது மற்றும் அனைவருக்கும் பலன்கள்
கிடைக்கச் செய்வது ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியாக விளங்குகின்றது.

63

RTE சட்டம் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் பலன்கள்

RTE சட்டம்

பலன்கள்
த�ொடக்கக் கல்வி பெறுவதற்காக
அந்தக் குழந்தை நீண்ட
தூரத்துக்குப் பயணம் செய்ய

குழந்தைகள் அனைவருக்கும், அருகாமையில்
உள்ள ஒரு பள்ளியில் த�ொடக்கக் கல்வியை
முடிக்கும் வரை இலவச மற்றும் கட்டாயக்

வேண்டியதில்லை.

கல்விக்கான உரிமை---’கட்டாயக் கல்வி’ என்பது, இலவசத் த�ொடக்கக் கல்வி
அளிப்பதும், ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள
ஒவ்வொரு குழந்தையும் கட்டாயமாகப் பள்ளியில்
சேர்க்கப்படுவது, வருகை மற்றும் த�ொடக்கக் கல்வியை
முடிப்பது ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதும் ஒவ்வொரு
அரசாங்கத்தின் கடமை என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றது.
’இலவசம்’ என்பதன் ப�ொருள், எந்த ஒரு குழந்தையும்
த�ொடக்கக் கல்வியில் சேர்ந்து முடிப்பதற்கு எந்த
வகையான கட்டணம�ோ அல்லது செலவ�ோ தடையாக
இல்லாமலிருக்கும் வகையில், அனைவருக்கும் இலவசக்
கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதாகும்.-------

எந்த ஒரு குழந்தையும் ஏழ்மை காரணமாக அடிப்படைக்
கல்வியை இழக்கக்கூடாது என்பதை இது உறுதி
செய்கின்றது.

இந்தக் குழந்தைகள் தங்களுடைய
வகுப்புத் த�ோழர்களுக்குச் சமமான
அறிவாற்றலைப் பெறும் வகையில்
அவர்களை முன்னேற்றுவதற்கு
கூடுதல் பயிற்சி அளிக்கப்பட
வேண்டும்.

பள்ளியில் சேர்க்கப்படாத
குழந்தையை அதன்
வயதுக்கு ஒத்த வகுப்பில்
சேர்ப்பதற்கு இதில் வழிவகை
செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வியை வழங்குவதில்
ப�ொருத்தமான அரசுகள், உள்ளூர் அதிகாரிகள் மற்றும்
பெற்றோர்களுக்கு
இருக்கும்
கடமைகள்
மற்றும்
ப�ொறுப்புகளைப் பற்றியும், மத்திய மற்றும் மாநில
அரசுகளுக்கிடையே நிதி மற்றும் இதரப் ப�ொறுப்புகளைப்
பகிர்ந்துக�ொள்வது பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றது.

மாணவர் ஆசிரியர் விகிதம் (PTRs), கட்டிடங்கள் மற்றும்
உள்கட்டமைப்பு, பள்ளி வேலை நாட்கள், ஆசிரியர்
வேலை நேரம் ஆகியவை த�ொடர்பான விதிகளையும்
தரங்களையும் இது வகுத்துள்ளது. -----

64

குடும்பத்தின் நிதிப் பற்றாக்குறை காரணமாக எந்த
ஒரு குழந்தையும் தன்னுடைய அடிப்படைக் கல்வியை
இழக்காமல் இருப்பதை இது உறுதிசெய்கின்றது,
மேலும் தனியார் பள்ளிகள் இந்தக் குழந்தைகளைப்
பள்ளியில் சேர்த்துக்கொண்டதற்காக அவர்கள் செலுத்த
வேண்டிய கல்விக் கட்டணம் அரசாங்கத்தால் அந்தப்
பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றது.

வகுப்பறையில் ஒவ்வொரு
குழந்தையும் முறையான
கவனிப்புப் பெறுவதை
உறுதி செய்வதற்கு இது
உதவுகின்றது.

இது மாநிலம் அல்லது மாவட்டம் அல்லது ஒன்றிய அளவிலான
சராசரி

நிலையாக

அல்லாமல்,

ஒவ்வொரு

ஆசிரியர்கள் அவர்களுடைய கடமைகளைச் சிறப்பாக
மேற்கொள்வதற்கு இது உதவுகின்றது.

பள்ளியிலும்

குறிப்பிட்ட மாணவர்-ஆசிரியர் விகிதம் பராமரிக்கப்படுவதை
உறுதிசெய்வதன் மூலம் ஆசிரியர்கள் நியாயமான முறையில்
பணியமர்த்தப்படுவதற்கு
ஆசிரியர்

நியமனத்தில்

வழிவகுக்கின்றது,

அதன்

நகர்ப்புறம்-கிராமப்புறம்

மூலம்
என்ற

ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்கின்றது. மேலும்
இது பத்தாண்டு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு, உள்ளூர்
ஆணையம், மாநிலச் சட்டமன்றம் மற்றும் பாராளுமன்றத்
தேர்தல்கள், மற்றும் பேரிடர் மீட்பு ஆகியவற்றைத் தவிர
இதர

கல்வி-சாரா

வேலைகளுக்கு

ஆசிரியர்களைப்

பணியமர்த்துவதைத் தடைசெய்கின்றது.

இது ப�ோதிய பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்களின்
நியமனத்துக்கு, அதாவது ப�ோதுமான நுழைவு
மற்றும் கல்வித் தகுதிகளைக் க�ொண்ட ஆசிரியர்களை
நியமிப்பதற்கு, வழிவகுக்கின்றது

இது தரமான கல்வியை உறுதிசெய்கின்றது.

இது (a) உடல் ரீதியான தண்டனை மற்றும் மன
ரீதியான துன்புறுத்தல்; (b) குழந்தைகளைப் பள்ளியில்
சேர்ப்பதற்கான தகுதித்தேர்வு நடைமுறைகள்; (c)
கட்டாயக் கட்டணம்; (d) ஆசிரியர்கள் தனியாக கட்டணம்
பெற்றுக்கொண்டு சிறப்பு வகுப்புகள் எடுப்பது மற்றும்
(e) அங்கீகாரமின்றி பள்ளி நடத்துவது ஆகியவற்றைத்
தடைசெய்கின்றது.
இது அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள
மதிப்புகளுக்கு இணங்க, குழந்தையின் ஒட்டும�ொத்த
வளர்ச்சியை உறுதி செய்யக்கூடிய, குழந்தையின் அறிவு,
ஆற்றல் மற்றும் திறமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
உருவாக்கப்பட்ட, குழந்தைக்கு உகந்த மற்றும் குழந்தை
மையக் கல்வி முறை வாயிலாக குழந்தையின் பயம்,
உணர்வதிர்ச்சி மற்றும் மனக்கவலை ஆகியவற்றைப்
ப�ோக்கக்கூடிய பாடத்திட்டம் உருவாக்குவதற்கு
வழிவகுக்கின்றது.

கற்றலை ஒரு மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக
ஆக்குகின்றது.

அதன் மூலம் பள்ளிக் கல்வியின் த�ொடக்க வருடங்கள்
குழந்தையை வளப்படுத்த செலவழிக்கப்படுகின்றது.

65

ற் ல்பா
று
ம்
வ டு
ிவ :
ாத
ி

செய்செ

நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் குழந்தைத் த�ொழிலாளர்
மற்றும் பள்ளிக்குச் செல்லாத குழந்தைகள்…

உங்கள் வயதுடைய யாராவது உங்களைப் ப�ோன்று முறையாக பள்ளிக்குச் செல்லாமல் இருப்பதை
நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா?
யாராவது ஒரு குழந்தை வீட்டு வேலை செய்வதைய�ோ, உணவு விடுதியில் வேலை செய்வதைய�ோ,
ஒரு கட்டுமானத் தளத்தில் வேலை செய்வதைய�ோ, அல்லது தெருவில் ப�ொருட்கள் விற்பதைய�ோ,
அல்லது பிச்சையெடுப்பதைய�ோ நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா?
குழந்தைத் த�ொழிலாளர் முறை இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனினும், குழந்தைகள் எப்போதாவது ஒரு முறை குடும்பத்தாருக்கு ஒரு வேலையைச் செய்ய உதவுவது
வேறு.
ஒரு குழந்தையின் வேலையைச் சார்ந்திருப்பது (குறிப்பாக வழக்கமாக நிகழ்வதைப் ப�ோன்று
அபாயகரமான நிலைமைகள் அல்லது வேறு வகையில் குழந்தைகளைப் பயன்படுத்துவது)
குழந்தை பள்ளிக்குச் செல்லும் வாய்ப்பை குறைக்கின்றது. சிறந்த ஆர�ோக்கியத்தைப் பெறுவது,
முறையான ப�ொழுதுப�ோக்கு மற்றும் ஒட்டும�ொத்த வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளைப் பெறுவது ஆகிய
அனைத்தையும் அது குறைக்கின்றது.

கல்வி உரிமை என்பது ஒரு அடிப்படை உரிமை ஆகும்.
66

5

நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சியின் இலக்குகள் (SDGக்கள்)!

2015ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மில்லெனியம் வளர்ச்சி இலக்குகள் காலாவதியானவுடன், அவற்றுக்குப்
பதிலாக எதிர்கால சர்வதேச வளர்ச்சியுடன் த�ொடர்புடைய இலக்குகளின் உத்தேசத் த�ொகுப்பாகிய
நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சி இலக்குகள் (SDGக்கள்) நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. அவை முதன்
முதலாக ஜூன் 2012-இல் ரிய�ோ டி ஜெனிர�ோ நகரில் நடந்த (ரிய�ோ+20) ஐக்கிய நாடுகள் நீடித்து
நிலைக்கும் வளர்ச்சி மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்டன.

மில்லெனியம் வளர்ச்சி இலக்குகள் (MDGக்கள்)!
இந்த நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில், உலகில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகள் இணைந்து ‘மில்லெனியம்
வளர்ச்சி இலக்குகள்’ எனப்படும் திட்டத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டன. மில்லெனியம் வளர்ச்சி இலக்குகளின்
த�ொகுப்பினைத் தெரிவிக்கும் ஒரு படத்தை நீங்கள் கீழே காணலாம்.

நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சியின் குறிக்கோள்களின் குறிப்பிட்ட விவரங்கள் இன்னும் இறுதி
செய்யப்படவில்லை என்றாலும் கூட, SDG-க்கள் அடைய வேண்டிய குறிக்கோள்கள் என்ன என்பது
பற்றி பல விவாதங்கள் நடந்துள்ளன.
ஜூலை 19, 2014 அன்று, நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சியின் இலக்குகள் குறித்து ஐ.நா. ப�ொதுச்சபையின்
திறந்தநிலை பணிக் குழு (OWG) SDG-க்களுக்கான ஒரு முன்மொழிவினை அனுப்பியுள்ளது.
இந்த முன்மொழிவில் பரந்த அளவிலான நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சிப் பிரச்சினைகளை உள்ளடக்கிய
169 குறிக்கோள்களுடன் கூடிய 17 இலக்குகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் அடங்கியுள்ள சில
முக்கியப் பிரச்சனைகள்:

வறுமை மற்றும்
பட்டினியை
ஒழித்தல்

சுகாதாரம்
மற்றும்
கல்வியை
மேம்படுத்துதல்

நகரங்களை
மேலும்
நீடித்தவையாக
மாற்றுதல்

காலநிலை
மாற்றங்களுக்கு
எதிராகப்
ப�ோராடுதல்

பெருங்கடல்
-களையும்
காடுகளையும்
பாதுகாத்தல்

டிசம்பர் 4, 2014 அன்று, ஐ.நா. ப�ொதுச்சபை ப�ொதுச் செயலாளரின் கருத்துத் த�ொகுப்பு அறிக்கையை
ஏற்றுக்கொண்டது, அதில் 2015 SDG-க்குப் பிந்தைய செயல்முறைக்கான நிகழ்ச்சித் திட்டம் OWG
முன்மொழிவுகளின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

67

குடிமை
உணர்வு

உள்கட்டமைப்பு

4

முனைப்பான நகரக்
குடிமகன் என்ற வகையில்
பங்களிப்பு செய்யுங்கள்
ஸ்மார்ட்
நகரங்கள்

பாரம்பரியம்

பூங்காக்கள்,
ப�ொழுதுப�ோக்கு

68

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்:
இந்த பாடத்தின் இறுதியில் மாணவர்கள்:

1
2
3
4

குடியுரிமை என்றால் என்ன என்பதைப் பற்றி புரிந்துக�ொள்வார்கள்

ஒரு குடிமகனின் பார்வையில், நகரத்தை வாழத்தகுந்த இடமாக ஆக்கும்
சிறிய மற்றும் எளிய விஷயங்களை பற்றி சிந்தித்து
உரையாடுவார்்கள்.

குடிமை உணர்வு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி தாங்கள்
புரிந்துக�ொண்டதை விவரிப்பார்கள்.

முனைப்பான நகரக் குடிமகன் என்பது பற்றி தாங்கள் என்ன புரிந்துக�ொண்டனர்
மற்றும் ஒருவர் தன் சமூகத்துடன் ஈடுபாடு க�ொண்டிருப்பதன் மூலம் எவ்வாறு
பங்களிக்க முடியும் என்பவற்றை விவாதிப்பார்கள்

’ஸ்மார்ட் நகரங்கள்” என்ற கருத்தைப் பற்றி புரிந்துக�ொள்வார்கள்

5

1

குடியுரிமையை புரிந்துக�ொள்ளுதல்

மார்கரெட் மீட்

69

இதுவரை நாம், திட்டமிடப்பட்ட நீடித்து நிலைக்கும் நகரத்தின் முக்கியமான சிறப்பியல்புகளைப்
பற்றி ம�ொத்தமாகப் பார்த்தோம்; அதேப�ோல், விழிப்பான மற்றும் ப�ொறுப்புள்ள குடிமக்கள் என்ற
வகையில், குறிப்பிட்ட உரிமைகளைப் பயன்படுத்ததுவதிலும் குறிப்பிட்ட கடமைகளை ஆற்றுவதிலும்
தனிநபர் எப்படியெல்லாம் பங்களிக்கலாம் என்பதைப் புரிந்துக�ொண்டோம்.
இந்தப் பாடம், நகரச் சூழலில் முனைப்பான குடியுரிமை என்பதைப் பற்றிய விவரங்களை அலசி
ஆராய்கின்றது, முனைப்பான நகரக் குடிமக்களிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது என்பதற்கு
பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன; ப�ொருந்தக்கூடிய இதர பகுதிகளில் ப�ொறுப்பான
மற்றும் விரும்பத்தக்க நடத்தைக்கான மேற்கோள்கள் எடுத்துக்காட்டுகளாகக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நாம் அனைவரும் இந்தியக் குடிமக்கள் என்பதை அறிவ�ோம்,

என்றால் என்ன?

ஆனால் குடியுரிமை

பார்வைகள் வேறுபடுகின்றன.

குடியுரிமை என்பது, ‘தான் சார்ந்துள்ள
சமூகம் அல்லது நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு
பங்களிக்க சில குறிப்பிட்ட உரிமைகள் மற்றும்
சிறப்புரிமைகளையும் சில வாய்ப்புகளையும்
வழங்கும் ஒரு நாட்டின் சாதகமான உறுப்பினர்
நிலை’

அது மனித கண்ணியத்தை உறுதிசெய்யும் சில உரிமைத் தகுதிகளுக்கான உத்தரவாதம். மேலும், தனிமனிதர் முனைப்பாக சமூக
அல்லது அரசாங்க விவகாரங்களில் பங்கெடுத்து அதன் ப�ோது குடிமைப் பண்பு மற்றும் நடத்தையை வெளிப்படுத்துதல்.

நல்ல மனிதனாக இருப்பதும் நல்ல குடிமகனாக
இருப்பதும் எப்போதும் ஒன்றாக அமையாது.
அரிஸ்டாட்டில்.
70

அரசியலைப்புச் சட்டத்தின்படி, பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் ஒருவர்
இந்தியக் குடியுரிமை பெற முடியும்:

பரம்பரை அடிப்படையில்
[பிறக்கும்போது தந்தை இந்தியக்
குடிமகனாக இருந்தால்]

பிறப்பின் அடிப்படையில்
[இந்தியாவில் ஜனவரி 26, 1950
அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு]

இயல்பின் அடிப்படையில் [இந்தியாவில்
12 வருடங்கள் வசித்துள்ள, இந்தியாவில்
வசிப்பது த�ொடர்பாக வேறு சில
நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்துள்ள
வெளிநாட்டவருக்கு (ஆனால்
சட்டத்துக்குப் புறம்பாகக் குடியேறியவராக
இருக்கக் கூடாது)]

பதிவின் அடிப்படையில் [இந்திய
வம்சாவளியினர் மற்றும் சிறப்பு
சூழ்நிலைகளில் முதிரா வயதினர்
(ஆனால் சட்டத்துக்குப் புறம்பாகக்
குடியேறியவராக இருக்கக் கூடாது)]
பெரும்பாலான இதர நாடுகளில், குடியுரிமை
பற்றிய
சட்ட
ரீதியான
வரையறைகள்
கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. இந்தப்
பண்புகள் அதிகமாக குடியுரிமையின் முன்நிபந்தைனைகள் வடிவில் உள்ளன.

“community

Citizenship is...
a sense of belonging to a

ஆம்,
ஒருவர்
இந்திய
குடிமகனாக
பிறந்திருந்தால�ோ அல்லது இந்திய குடியுரிமை
பெற்றிருந்தால�ோ, அவன் அல்லது அவள்
அனைத்து உரிமைகளையும் அனுபவிப்பார்
மற்றும் ஒவ்வொரு இந்தியக் குடிமகனுக்கும்
உள்ள கடமைகளை பின்பற்றுவார் என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும்
அரிஸ்டாட்டில் குறிப்பிட்ட ‘சிறந்த குடிமகன்’
(அல்லது ‘சிறந்த குடியுரிமை’), மார்கரெட் மீட்
குறிப்பிட்ட ’தெளிவான சிந்தனையும் உறுதியும்’
க�ொண்ட குடிமகன் ஆகிய�ோர், அடிப்படை
அல்லது இதரக் கடமைகளையும், மற்றும்
அடிப்படை அல்லது இதர உரிமைகளையும்
செயலாற்றும் நிலைக்கு வெகுவாக தாண்டி
உயர்ந்த
நிலையன
குடியுரிமை
குறித்த
சிந்தனைகள் அல்லது கருத்தோட்டங்களாகும்.

for which one bears some

responsibility.
In a world, citizenship implies

public-spiritedness,

which is akin to

patriotism,
and has to be cultivated.

- Walter Berns

அதே ப�ோன்று, இன்று குடியுரிமை என்பது ஒருவருடைய மனச்சாட்சியின் அழைப்பு எனப்படுகின்றது.
நடைமுறையில் குடியுரிமை என்பது ஒவ்வொரு குடிமகனும், தனக்கு மட்டுமல்லாமல் சக குடிமகனுக்கும்
நல்ல தரமான வாழ்வை (அல்லது வாழத்தகுந்த நிலை) வடிவமைப்பதில் முனைப்பாகச் செயல்படுவது.

71

2

வாழத்தகுந்த நிலை பற்றி
புரிந்துக�ொள்ளுதல்

தற்காலங்களில், கிட்டத்தட்ட நாம் அனைவருமே ஏன் காடுகளில் வசிப்பதில்லை அல்லது வசிக்க
முடிவதில்லை என நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டதுண்டா? இதற்கான பதில் மிகவும் எளிமையானது மற்றும்
தெளிவாகப் புரிந்துக�ொள்ளக் கூடியது, இல்லையா? ஒரு காட்டில் நமது வாழ்க்கையை வசதியானதாக,
ச�ௌகரியமானதாக, திருப்தியானதாக ஆக்கிக்கொள்வதற்குரிய பெரும்பாலான வசதிகளை நாம் பெற
முடியாது. நமது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்பப் பணிகளுடன் சேர்த்து, சமுதாயத்தின் ஒரு பகுதியாக
இருப்பது மற்றும் தனிப்பட்ட, குடும்ப மற்றும் சமுதாய நிலைகளில் குறிப்பிட்ட உள்கட்டமைப்பு
மற்றும் சேவைகளைப் பெறுவது ஆகியவை நமது வாழ்க்கையை ‘வாழத்தகுந்ததாக’ ஆக்குகின்றன.
ஆக, வாழத்தகுந்த நிலை என்பது, ஒரு வகையான மற்றும் தரமான தனிமனிதர், சமூக வாழ்வு; அதில்
தனது மற்றும் பிறரது சில குறிப்பிட்ட தேவைகளும் குறிக்கோள்களும் பூர்த்தியாகின்றது.
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உள்ளூர் / சமுதாய / நகர நிலையிலான அத்தியாவசிய மற்றும் த�ொடர்புடைய
சேவைகளும் வாழத்தகுந்த நிலைக்கு பங்களிக்கின்றன:

சுத்தமான, முறையான
தண்ணீர் மற்றும் மின்சார
விநிய�ோகம்

ப�ொது பூங்காக்கள், விளையாட்டு
மைதானங்கள், பள்ளிகள்,
கல்லூரிகள், பயிற்சி மற்றும்
கேளிக்கை மையங்கள், ஓய்வு,
ப�ொழுதுப�ோக்கு மற்றும் ப�ொது
வசதிகள்.

ஏற்கத்தக்க இயங்கும் தன்மை: நல்ல
தரமான சாலை, நடைபாதைகள்,
ப�ொது ப�ோக்குவரத்து, சிக்னல்
முறைகள் மற்றும் சாலை
ப�ோக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள்.

வாழத்தகுந்த நிலை
வீடுகள் மற்றும்
த�ொழிற்சாலைகளிலிருந்து
திட மற்றும் திரவக் கழிவுகளை
அகற்றுவதில் கவனம்
செலுத்தக்கூடிய சிறப்பான கழிவு
மேலாண்மை அமைப்புகள்

அனைவருக்கும் நியாயமான
செலவில் வீடு, சுகாதாரம்
மற்றும் மருத்துவ வசதிகள்.

கல்வித் தலங்கள்பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும்
பயிற்சி மையங்கள்

ப�ொதுப் பாதுகாப்பு
மற்றும் பாதுகாவல்

72

இந்த விவகாரங்களில் தரம் குறைந்த வாழத்தகுந்த நிலையின் விளைவாக நலிந்தோர் மற்றும்
விளிம்புநிலை சமூகங்கள் உருவாகின்றன. பண வசதி உள்ளவர்களுக்கு தனியார் மருத்துவ வசதி
அல்லது பள்ளிக் கல்விக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. ஏழைகளுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை. அரசு இந்தப்
பிரச்சனைக்குத் தீர்வுகாண அரசு மருத்துவமனைகளிலும் நல மையங்களிலும் மருத்துவச் சேவை
வழங்கவும், அரசு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் கல்வி வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
வாழத்தகுந்த நிலை என்பது, நெருங்கிய சுற்றுப்புறத்திலும் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் சேவைகள்
மற்றும் வசதிகளிலும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. எனவே, வாழத்தகுந்த நிலை சார்ந்த பிரச்சனைகள்
மீதான முனைப்பான குடியுரிமை என்பது உள்ளூர் மட்டத்தில், அதாவது, ஒருவருடைய வார்டு,
ஒருவருடைய பகுதி, ஒருவருடைய இருப்பிடம், ஒருவருடைய சுற்றுப்புறம், சாலைகள், தெரு
விளக்குகள், கிடைக்கும் ப�ொதுச் சேவைகள் மற்றும் சூழ்வட்டாரத்தில் கிடைக்கும் ப�ொது வசதிகள்
ஆகியவற்றைப் ப�ொறுத்து, மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் செய்யச் சாத்தியமானதாகவும் இருக்கலாம்.
வீடு மற்றும் பணி இடங்களுக்கான அருகாமை உண்மையிலேயே ஆபத்தான பிரச்சனைகளைப்.
பற்றிய விழிப்புணர்வை நமக்கு வழங்குகின்றது, இது சமுதாயத்துடன் இணைந்து பிரச்சனைகளைத்
தீர்ப்பதற்கும் மேம்பாடுகளை பராமரிப்பதற்கும் உதவுகின்றது.
குடிமக்கள் முனைப்போடும்
ப�ொறுப்போடும் இருந்தால் மட்டுமே பெரும்பாலான வாழத்தகுந்த நிலை அம்சங்களை நாம் பெற
முடியும்.

இது ஏனென்றால், ஒரு குடிமகன் தான் அசலில் வசித்து தனது பெரும்பாலான நேரத்தைச்
செலவழிக்கும் இடத்துடன் அவருக்கு இயற்கையான நெருக்கமும் த�ொடர்பும் கிடைக்கும். மேலும்,
இந்த நெருக்கத்தின் காரணமாக, நிஜ வாழ்வில் நிலவும் உண்மையான பிரச்சனைகள் மற்றும்
சவால்கள் என்ன என்பது பற்றி அதிக விழிப்புணர்வு ஏற்படும்.
அத�ோடு, வட்டார / உள்ளூர் அளவிலும் சமுதாய ஈடுபாடுகள் இருக்கின்றன; இவ்வாறு, பங்கேற்பு
என்பது சமுதாயத்துடன் த�ொடர்பு க�ொள்வதற்கும் ஒருங்கிணைவதற்கும் பெரும் வாய்ப்பினை
வழங்குகின்றது. எனவே இந்தப் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதிலும், அடைந்த முன்னேற்றங்களை
தக்கவைப்பதிலும் உள்ள ப�ொறுப்புணர்வு அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இது முனைப்பான
குடியுரிமையை ‘‘குடிமை வாழ்வில் ஒரு குடிமகனின் உறுதியான மற்றும் பயனுள்ள ஈடுபாடாக’
விளங்கச் செய்கின்றது.
இருப்பினும், வால்டர் பர்ன்ஸ் கூறுவது ப�ோல, உள்ளூர் நிலையில் (அல்லது வேறு ஏதாவது
நிலையில்) அத்தகைய குடியுரிமையின் முழுமையான வெளிப்பாடு பேணி வளர்க்கப்பட வேண்டும்,
அதை அவரவர் விருப்பத்துக்கு விட்டுவிடக் கூடாது.

73

3

செயல்திறமிக்க குடியுரிமை மற்றும் சிறந்த குடிமை உணர்வு

குடிமை உணர்வு என்றால் என்ன?
குடிமை உணர்வு என்பது “ஒரு குழுவுக்குள் ஒரு தனிப்பட்ட
நபரின்
செயல்பாடு
அல்லது
செயல்பாடுகளை
பலருக்கு
நன்மையளிக்கக்கூடியதாகவும், ஒருவருக்கும் தீங்கு ஏற்படுத்தாமல்
இருக்குமாறும் வழிகாட்டக்கூடிய கண்ணோட்டங்கள் மற்றும்
மனப்பான்மைகளின் த�ொகுப்பு ஆகும்.”
குடிமை உணர்வு பல்வேறு வாழ்க்கை நிலைகளைப் பாதிக்கின்றது. அதன் ந�ோக்கம் பரந்த அளவிலானது,
ஏனெனில் அது சட்டங்களிலிருந்தோ அல்லது விதிகளிலிருந்தோ அல்லது வழக்காறுகளிலிருந்தோ
எழுவதல்ல. அது எதிர்பார்க்கப்படும் அல்லது ஏற்கத்தக்க நடத்தையின், குறிப்பாக ப�ொது நடத்தையின்,
ஆழ்ந்த புரிதலிலிருந்து த�ோன்றுகிறது.
குடிமை உணர்வை வெளிப்படுத்தும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுமே ‘சிறந்தது’ எனக் கூறப்படும்
அதேவேளை, சிறந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்துமே குடிமை உணர்வைக் குறிப்பிடுவதில்லை.
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நபர் சாலையில் எச்சில் துப்பாமல் இருந்தால் அது சிறந்த குடிமை உணர்வைக்
குறிப்பிடுகின்றது. இருப்பினும், ஒரு பள்ளியில் தன்விருப்பத்துடன் பாடம் கற்பிக்கும் ஒருவரின்
செயல்பாடு பெரும்பாலும் குடிமை உணர்வுடன் த�ொடர்புடையதாக இல்லை.
குடிமை உணர்வு இல்லாமல் இருப்பது மற்றொரு மனிதர் மீது நமது அவமரியாதையை
வெளிப்படுத்துகின்றது, அந்த நபர் தனக்கு உள்ள உரிமையை பெற்றுக்கொள்ளும் நியாயமான
வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகின்றது. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில், எச்சில் துப்புவது ப�ொதுச்
சுகாதாரச் சீட்கேட்டை ஏற்படுத்துவத�ோடு மற்றவர்கள் சுகாதாரமாகவும் ஆர�ோக்கியமாகவும் வசிக்கும்
சூழ்நிலைக்கான வாய்ப்புகளைக் குறைக்கின்றது.
இதே ப�ோன்று, உங்களுடைய பள்ளிச் சமூகத்தின் ஒரு பகுதியாக உங்களுடைய வகுப்பறையில் உள்ள
மின்விசிறியைப் பயன்படுத்த உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது. இருப்பினும், நீங்கள் வகுப்பறையை விட்டு
வெளியே செல்லும்போதெல்லாம் மின்விசிறி அணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்யாவிட்டால், இந்த
உரிமையுடன் இணைந்த கடமையை நீங்கள் நிறைவேற்றத் தவறுகிறீர்கள். இதனால் செலவாகும்
மின்சாரத்தின் காரணமாக மின்சாரச் செலவுக்கான தன்னுடைய நியாயமான பங்கைச் செலுத்துவதில்
மற்றவர்கள் பெற்றுள்ள உரிமை மறுக்கப்படுகின்றது.
குடிமை உணர்வு உள்ள, அதைப் பின்பற்றுகின்ற சமுதாயங்கள் அதை ஓர் உணர்ந்து செய்யும் செயலாகவும்
மற்றவர்களின் நலவாழ்வுக்கு மதிப்புக் காட்டுவதாகும் சித்தரிக்கின்றன. அவர்களுக்கு குடிமை உணர்வு
என்பது நல்லொழுக்கம் ப�ோன்றதாகும். அத�ோடு, ஏற்கத்தகாத அல்லது “தவறான” நடத்தையை
தடுப்பதற்கு அவர்கள் சமூக நன்னெறிகளை இதனுடன் இணைக்கின்றனர். மேலும், அத்தகைய
சமுதாயங்களில், தனிநபரின் / குழுவின் நடவடிக்கைகள் தற்செயலான நிகழ்வுகளாக அல்லாமல், ஒரு
வாழ்க்கை முறையாக அமைந்துள்ளன.
சிறந்த குடிமை உணர்வைப் பெற்றுள்ள சமுதாயங்களில், பெரியளவில் காணப்படும் சமுதாய ஒழுங்குமுறை,
சட்டம் மீறப்படுவதற்குக் குறைவான வாய்ப்புகள் மற்றும் உணர்ந்து உரிமையைப் பயன்படுத்துதல்
மற்றும் கடமைகளைச் செய்தல் ப�ோன்றவை சாதகமான விளைவுகளாக விளங்குகின்றன.

74

மாறாக, ம�ோசமான குடிமை உணர்வு பெரியளவில் சமுதாய முரண்பாடுகள், ப�ொது ஒழுங்கு மற்றும் ஒழுக்கத்தை
உறுதிப்படுத்தக்கூடிய

சட்டங்களுக்கு

மரியாதையின்மை,

மற்றவர்களின்

உரிமைகளைப்

பற்றிச்

சிறிதும்

கவலைப்படாமல் இருப்பது ஆகியவற்றுக்கு வழிவகுக்கின்றது.
துரதிர்ஷ்டவசமாக, குடிமை உணர்வு இல்லாமை ஒழுக்கக் கேட்டைத் தூண்டுவதாக உள்ளது, ஆனால் அது
பெரும்பாலும் இலகுவான வழியாக இருப்பதால், பலரால் அது விரைவாகவும் எளிதாகவும் பின்பற்றப்படுகின்றது.
இந்தியச் சூழலில், நமது சமுதாயத்தின் அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் குடிமை உணர்வு ப�ொதுவாக இல்லாமல்
இருப்பதை நீங்கள் கவனித்திருக்கக் கூடும். குப்பை ப�ோடுதல், எச்சில் துப்புதல், ப�ொது இடங்களில் மலம் கழித்தல்,
ஓட்டுனர்களின் சீற்றம் மற்றும் ப�ோக்குவரத்து விதிகளை அவமதித்தல், தனியார் அல்லது ப�ொதுச் ச�ொத்துக்களை
சேதப்படுத்துதல், (பல்வேறு வகையான) தவிர்க்கக்கூடிய மாசுகளை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவை குடிமை உணர்வு
இன்மையின் ப�ொதுவான எடுத்துக்காட்டுகளாகத் திகழ்கின்றன.
தெருவில் எச்சில் துப்புபவர்கள் மற்றும் குப்பைகளைப் ப�ோடுபவர்கள் அல்லது சட்டத்தை வெளிப்படையாக
அவமதிப்பவர்கள் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வயதுப் பிரிவிலும், அனைத்துப் ப�ொருளாதார நிலைகளிலும்
இருக்கிறார்கள். தனிநபர்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதற்கான முயற்சியில் பெரிய அளவில்
சமுதாயத்தை அல்லது சமூகத்தை வேண்டா வெறுப்புடன் நடத்துவது என்பது தற்பொழுது ஒரு விதிமுறையாக
ஆகிவிட்டது.
சிறந்த

குடிமை

உணர்வைப்

பெற்றுள்ள

வெகு

சில

சிறுபான்மையினர்

வித்தியாசமானவர்களாகப்

பார்க்கப்படுகின்றனர். தற்போதைய தேவை என்னவெனில் விதிகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் திணிப்பதற்குப்
பதிலாக, குடிமை உணர்வு என்பது மக்களின் வாழ்க்கை முறையாக ஆகுமாறு அதை அவர்களுடைய மனதில்
வலுப்படுத்துவது ஆகும். இருப்பினும், பல நிகழ்வுகளில், அதை நிறைவேற்ற உதவுவதற்காக த�ொடக்கத்தில்
குறைந்தபட்சம் குறிப்பிட்ட ஊக்கங்களை / தடைகளைச் செயல்படுத்துவதற்கு சட்டங்கள் / விதிகள் அமல்படுத்தப்பட
வேண்டும்.
ஒரு சிக்னலில் காத்துக்கொண்டிருக்கும்போது
இருசக்கர

வாகனம�ோ

அல்லது

அதன் விளைவாக பாதசாரிகள்
சாலையைக் கடக்கும்போது
என்ன அச�ௌகரியம்
ஏற்படுகிறது?

கார�ோ

ஜீப்ரா கிராசிங்கில், பாதசாரிகளின் வழியை
அடைத்துக்கொண்டு நின்றுக�ொண்டிருப்பதை
எத்தனை தடவை பார்த்திருக்கிறீர்கள்?

இந்தச் சூழ்நிலைகளை
சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

அந்தச் செயல் அவர்களுடைய
பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தானதா?

மற்றபடி என்ன செய்ய முடியும்?

தனிநபர்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மற்றும் / இயலாமைகள் மற்றவர்கள் மீது எத்தகு விளைவை
ஏற்படுத்தும் என்பதை தனிநபர்கள் சிந்தித்துப் பார்ப்பது அவசியம்.
சமுதாயத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு ”அநீதி இழைக்காமல் இருக்கும்” ஒருவரது தனிப்பட்ட உணர்விலிருந்து
குடிமை உணர்வு எழுகின்றது. இந்த உணர்ந்த கவனமே சிறந்த குடிமை உணர்வாகத் திகழ்கின்றது.

75

சமுதாயத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் சிறந்த குடிமை உணர்வினைப் பின்பற்றினால், அதன்
விளைவு தனிநபரையும் வாழ்வு நிலைமைகளின் ஒட்டும�ொத்தத் திருப்தியையும் மேம்படுத்தும். அதன்
மூலம் தனிநபர்கள் மற்றும் சமுதாயத்தின் வாழ்க்கைத் தரம் முன்னேறும்.

முனைப்பான குடியுரிமை என்றால் என்ன என்பதை பின்வரும் படம் தெளிவாக விளக்குகிறது.

தன்னாளுமை உள்ள
தன்னார்வலர்

ஆல�ோசிக்கப்படும் குடிமகன் /
கருத்துக் கூறுபவர்

குடிமக்கள் வழிகாட்டி

முனைப்பான
குடிமகன்
சமூக செயல்வீரர்

சிறந்த அண்டை
வீட்டுக்காரர்

சமுதாயக் குழு
உறுப்பினர்
இளைஞர்
பங்கேற்பை
மேம்படுத்துவதற்கான
முனைப்பான
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளாததன் காரணமாக, தன்னார்வலர் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு
இளைஞர்களுக்குக் கிடைப்பதில்லை. எனவே, தங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் த�ொழில்சார்
மேம்பாட்டுக்கு உதவக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு
வழங்கப்பட வேண்டும்.
இந்த ந�ோக்கத்துக்காக, உள்ளூர் அதிகாரிகள், அரசு-சாரா நிறுவனங்கள், இந்தக் குழுவின்
கல்விக்குப் ப�ொறுப்புடைய நிறுவனங்கள் ஆகியவை அவர்களுக்கு முனைப்பான
பங்கேற்புக் கட்டமைப்புகளையும் தன்னார்வ நடவடிக்கைகளையும் வழங்கும் ந�ோக்கத்துடன்
திட்டங்களையும் முன்முயற்சிகளையும் உருவாக்கத் த�ொடங்க வேண்டும்.

76

சிறந்த வாழத்தகுந்த நிலை அல்லது வாழ்க்கைத் தரத்தை, ஒரு தரமான, ப�ொறுப்பான குடியுரிமையின்
மூலம் அடைய முடியும். வாழத்தகுந்த நிலை என்பது சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்துக்கான நவீனத்
தேவைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதில் மேம்பட்ட நகர வடிவமைப்பு, உள்கட்டமைப்பு, சர்வதேசத்
த�ொடர்பு மற்றும் மருத்துவச் சேவைகளுக்கான அணுகல், ஊழல் ப�ோன்ற ஆட்சிப் பிரச்சனைகளின்
தீர்வு மற்றும் சமூக நீதி ப�ோன்ற உரிமைப் பிரச்சனைகளின் தீர்வு, நீடித்து நிலைக்கும் வளர்ச்சி
ஆகியவை அடங்கும்.
நகரங்கள் இப்பொழுது வாழத்தகுந்த நிலைக் குறியீட்டின் அடிப்படையில் தரமிடப்படுகின்றன.
வாழத்தகுந்த நிலைக் குறியீடுகளில் ஒன்று, ப�ொறுப்புடன் கருணை காட்டும் பெரியவர்களை
உருவாக்கும் திறனின் அடிப்படையில் நகரங்களை தரவரிசைப் படுத்துகிறது.

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

உண்மையிலேயே நமது வசிக்கும் நிலைமைகளை நாம் மேம்படுத்த விரும்பினால், நமது வழக்கமான
நடவடிக்கைகளுக்கும் அப்பால், சமுதாயத்தின் நலவாழ்வுக்காக நாம் முனைப்பாகப் பங்கேற்கவும்
பங்களிக்கவும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். வேறு விதமாகக் கூறினால், நாம் நமது சமுதாயத்துக்கும்
நமது நகரத்துக்கும் நம்முடன் வசிக்கும் நகரவாசிகளுக்கும் “அநீதி இழைக்காமல் இருப்பது” என்பதைத்
தாண்டி “நீதி காட்டுவது” என்ற நிலைக்கு உயரவேண்டும். குடிமை உணர்வுள்ள குடிமகனாக மாறுதல்
என்பதிலிருந்து, முனைப்பான குடிமகனாக மாறுதல் என்ற நிலைக்கு நாம் உயரவேண்டும்!
ஒரு குடிமகன் பட்டாசு வெடிப்பதில்லை என்று உணர்வுப்பூர்வமாக முடிவெடுப்பது மட்டுமல்லாது,
இதையே பின்பற்றுமாறு நண்பர்களுக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் அறிவுறுத்த உறுதியான
முயற்சி எடுப்பதை இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நாம் க�ொள்ளலாம். அத்தகைய குடிமக்கள்,
அனைவரின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் உயர்த்தும் ந�ோக்கத்துடன் சாதகமான மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துவதற்காக தங்களது சமுதாயத்துடன் இணைந்து தன்னார்வத்துடன் ஈடுபடுகின்றனர்.
எனவே, குடிமை உணர்வு என்பது முனைப்பான குடியுரிமை என்ற பரந்த தளத்தில் அங்கம் பெற்றுள்ள
ஒரு பண்பு ஆகும். சில சமயங்களில், இவ்விரண்டும் ஒரே வட்டத்தில் இருக்கும். ஆனால் உண்மையில்,
குடிமை உணர்வு என்ற சிறு வட்டம், முனைப்பான குடியுரிமை என்ற பெரிய வட்டத்துக்குள்
அடங்கியுள்ளது.

பட்டாசு
வெடிக்காத
மாசு
ீர்கள்!
இல்லாத

ண்டி
க�ொண்டா
டுங்கள்! கை

ஆனால் க�ொண்டாட்டங்களுக்கு
‘ஆம்’ என்று ச�ொல்லுங்கள்!

77

இல்லை!!!

குடிமை உணர்வு தவிர, முனைப்பான குடியுரிமைக்கு வேறு முக்கிய பண்புகள்
உள்ளன:
தன் மீதும் சமுதாயத்தின் மீதும் அக்கறை, மரியாதை மற்றும் ப�ொறுணர்வு;

குடிமை உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் பற்றி அறிவும் விழிப்புணர்வும்
பெற்றிருப்பது;
கடமைகளைப் ப�ொறுப்புடன் மேற்கொள்வது;
சட்டத்தின் ஆட்சியை மதித்து அதற்குக் கீழ்ப்படிவது;

ஒருவரது உரிமைகளைத் திறமையுடன் பாதுகாப்பது;

உரிமையெடுத்தல் மற்றும் சமூகப் ப�ொறுப்புணர்வினைப் பெற்றிருத்தல்;
சமுதாயத்தின் நலவாழ்வைத் தக்கவைத்துக் க�ொள்ள சுறுசுறுப்பாகவும்
தன்னார்வத்துடனும் பங்கேற்பது;
அரசாங்கப் பணிகளைத் தெரிந்துக�ொள்வது, மற்றும் அவற்றில் ஈடுபடுவது;

வரி மற்றும் அன்றாடச் சேவைக் கட்டணங்களை நேர்மையாகவும் உரிய
காலத்திலும் செலுத்துவது.

உங்களுடைய பள்ளி வளாகத்துக்குள்ளும் அதைச் சுற்றிலும் உங்களுக்குத் த�ொல்லை தருகின்ற
குடிமைப் பிரச்சனைகளைக் கண்டறியவும். இவை பற்றி குறிப்பு வரைக:

டு

செ

ல்பா

b.உங்களுடைய பள்ளியில்

a. சாத்தியமுள்ள

/ சுற்றுப்புறத்தில்

தீர்வுகள்

செயல்படுவதற்கான
விழிப்புணர்வு இயக்கத்துக்கான
ஒரு திட்டம்.

இதை தனிநபர்/ குழு செயல்பாடாக மேற்கொள்ளலாம்.
78

4

ஸ்மார்ட் நகரங்களை புரிந்துக�ொள்ளுதல்

ஸ்மார்ட் நகரங்கள் என்ற கருத்தாக்கம், உலகளவில் சமீப காலத்தில் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
அது ஏறக்குறைய வாழத் தகுந்த நிலைக் குறியீட்டின் அதே அம்சங்களை க�ொண்டுள்ளது. எனினும்
எல்லோருக்கும் கண்ணியமான வாழ்வை வழங்குதல் என்பதை தவிர வேறு அதிகாரபூர்வமான
வரையறை எதுவும் அதற்கு இல்லை.
இவற்றின் பணி குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்படுகின்றன:

வளங்கள்
கிடைக்கிறது

ப�ொறுப்புடைமை

ஏழை மக்கள் வசதிகளை
அணுகுவதற்கான
சூழல் மற்றும் அவற்றில்
அவர்களின் பங்கேற்பு
எனும் சூழலில்,
ஸ்மார்ட் நகரங்களின்
ந�ோக்கம்

அரசுகள் –
மாநில மற்றும்
மத்திய அரசு

ப�ொதுத்துறை –
தனியார்
கூட்டாண்மை

ஸ்மார்ட் நகரம் என்ற கருத்தின் கீழ், சாங்டோ வர்த்தக மாவட்டத்தை உருவாக்குவதற்காக தென் க�ொரியா
அரசு 1,500 ஏக்கர் மீட்கப்பட்ட நிலத்தைப் பயன்படுத்தியது; சிங்கப்பூரில் ப�ோக்குவரத்து நெரிசலைக்
குறைப்பதற்காகவும், உலகின் மிக நவீனமான, கைக்கெட்டும் விலையிலான மற்றும் அதிகமாகப்
பயன்படுத்தக்கூடிய ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்துக் கட்டமைப்புகளில் ஒன்றாக உருவாக்குவதற்காகவும் ப�ொதுப்
ப�ோக்குவரத்துக் கட்டமைப்புகளுக்காக மிகப் பெருமளவில் முதலீடு செய்யப்பட்டது.
வட�ோதராவில், ப�ொது இடங்களில் CCTV கேமராக்கள், வாய்க்கால்களில் ச�ோலார் பேனல்கள் மற்றும்
மேம்பாலங்கள், ஏரிகள் மற்றும் நதிகளை அழகுபடுத்துதல், ஒரு பட்டாம்பூச்சி பூங்கா ஆகியவை இந்த
தீர்மானத்தில் அடங்கியுள்ளது. ஸ்மார்ட் நகரங்கள் என்பவை, உலகத் தரம் வாய்ந்த வசதிகள் க�ொண்ட
சேட்டிலைட் டவுன்ஷிப்களாக அல்லது ஏற்கனவே இருக்கும் நடுத்தர-அளவு நகரங்களின் மறுவடிவிப்பாக

பார்க்கப்படுகிறது.

ஆசிய மண்டலத்தில் 2007 முதல் 2011 வரையிலான காலகட்டத்தில் விருதுக்கான ஸ்மார்ட்
நகரங்களைக் கண்டறியும்போது, ஐந்து காரணிகள் கருத்தில் க�ொள்ளப்பட்டன:

ப ி ர ா ட்பே ண் ட்
இணைப்பு

அறிவுசார்
த�ொழிலாளர்கள்

எல்லோருக்கும்
டிஜிட்டல் வசதி

79

புதுமை

சந்தையிடுத்தல்
ம ற் று ம்
பிரச்சாரம்

ல்பா

செ

டு

ப�ோக்குவரத்துப் பிரச்சனைகள் மற்றும் காரணங்கள்

இவை நம்மைச் சுற்றி நாம் தினமும் பார்க்கும் முக்கியமான ப�ோக்குவரத்துப்
பிரச்சனைகள் ஆகும். இடது பக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும், அதற்கான
காரணத்தை வலது பக்கத்தில் கண்டறிந்து அவற்றுக்கிடையே இணைப்புக் க�ோடு
வரையவும்.
குறிப்பு: ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காரணங்கள் இருக்கலாம்.

பிரச்சனைகள்

காரணங்கள்
தெருக்களில் சுற்றித் திரியும் விலங்குகள்

வாகன மாசு
தாமதங்கள், மெதுவாகச் செல்லும்
வாகனங்கள் மற்றும் ப�ோக்குவரத்து

ப�ோக்குவரத்துக்கு இடையில் பாதசாரிகள்
கடந்து செல்லுதல்

அடிக்கடி பாதசாரிகள் சார்ந்து
நடக்கும் விபத்துக்கள்

கட்டுமானப் பணி (சாலை வெட்டுதல்,
மேம்பாலங்கள், சாக்கடைகள்)

சாலையில் பதற்றம் மற்றும்
ஓட்டுனர்களுக்கிடையே சண்டைகள்

கவனக்குறைவுடன் வாகனம் ஓட்டுதல்
மற்றும் குடிமை உணர்வு இல்லாமை

வாகனங்கள் அடிபடுகின்றன மற்றும்
அடிக்கடி பழுதடைகின்றன

பற்றாக்குறையான வாகன நிறுத்துமிடம்;
வாகனங்கள் சட்டத்துக்குப் புறம்பாக,
ப�ோக்குவரத்துக்கு இடைஞ்சலாக

ப�ோக்குவரத்துக் குறுக்குச்
சாலைகளில் குழப்பம்

முக்கிய பிரமுகர்கள் வருகை அல்லது
விழாக்களுக்காக ப�ோக்குவரத்து நிறுத்தப்படுதல்

ஒலி மாசுபாட்டுக்கு வழிவகுக்கும்
மிகுந்த ஒலிப்பான் சத்தம்

குறுக்குச் சாலைகள் நன்கு வடிவமைக்கப்
-படவில்லை / ப�ோக்குவரத்து சிக்னல் இல்லை

பச்சை விளக்கு எரியும்போது வாகனங்கள்
நகர முடிவதில்லை

வாகனங்கள் ம�ோசமான நிலையில்
உள்ளன; பராமரிக்கப்படுவதில்லை மற்றும்
முறையாக ஆய்வு செய்யப்படுவதில்லை.

கன மழை பெய்த பிறகு சாலைகளில்
தண்ணீர் தேங்கி நிற்கின்றது

சாலைகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான
வாகனங்கள்

ஆம்புலன்ஸ்கள் அல்லது அவசரகால
வாகனங்கள் தடுக்கப்படுகின்றன அல்லது
தாமதப்படுத்தப்படுகின்றன.

தரமற்ற சாலைப் பணி.சாலைகளில் பெரிய
குழிகள்

நிறுத்தப்படுதல்

80

இந்தப் பாடத்தில் நீங்கள் கற்றவை

81

5

தண்ணீர் சேமிக்கவும்!

நான் அரிய
வளங்களைப்
பாதுகாக்கிறேன்

மின்சாரம் சேமிக்கவும்!

82
82
68

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்:
இந்த பாடத்தின் இறுதியில் மாணவர்கள்:

நீர், மின்சாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக வளங்களை
பாதுகாப்பதின் அவசியத்தை புரிந்துக�ொள்வார்கள்

பல வருடங்களாக நீர் சுழற்சியில் நடந்துள்ள மாற்றங்களை அடையாளம்
காணுவார்கள்

3

நீர் பாதுகாப்பின் குறிக்கோள்கள் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பின்
முக்கியத்துவம் மற்றும் எவ்விதங்களில் அவைகளைக் குறைக்கவ�ோ
மீண்டும் பயன்படுத்தவ�ோ மறுசுழற்சி செய்யவ�ோ முடியும் என்பவற்றை
இனங்காண்பார்கள்

4

மின்சார ஆதாரங்களை இனங்காணுவார்கள், அவை ஏன் மிதமாகப்
பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை புரிந்துக�ொள்வார்கள்

மாற்று சக்தி ஆதாரங்களை பட்டியலிடு்வார்கள் மற்றும் மின்சாரத்தை
சேமிக்க நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை அறிந்துக�ொள்வார்கள்

திடக் கழிவு மேலாண்மை என்ன என்பதையும், நாம் ஏன் அதை செய்ய
வேண்டும் மற்றும் அதை எவ்வாறு செய்வது என்பதையும்
புரிந்துக�ொள்வார்கள்

1
2

5
6

1

நீர்

நீரே வாழ்க்கையின் உயிர்நாடியாக உள்ளது! எல்லா உயிரினங்களும், தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள்
மற்றும் நிச்சயமாகவே மனிதர்கள் உட்பட சிறிய பூச்சியிலிருந்து மிகப் பெரிய பாலூட்டிகள் வரை
உயிர் வாழ்வதற்கு நீரையே சார்ந்திருக்கின்றன. ஒரு சாதாரண முதிர்ச்சியுற்ற மனிதனின் உடலில்
உணவு செரிப்பதற்கு, கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு, செல்களின் உயிர�ோட்டத்துக்கு, இரத்த
உற்பத்திக்கு மற்றும் உடல் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு நாளைக்கு ஏறக்குறைய
இரண்டு லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது (அதாவது ஒருவர் தன்னுடைய ஆயுளில் ஏறக்குறைய
75,000 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டியுள்ளது)

83

இது நேரடியாக தண்ணீர் குடிப்பதன் மூலமும், உணவிலிருந்தும் கிடைக்கிறது - உ.ம். ஒரு ஆப்பிளில்
3/4 பங்கு தண்ணீர் இருக்கிறது, மற்றும் ஒரு பழுத்த தக்காளியில் பெரும்பாலும் தண்ணீரே உள்ளது.
உடல் கிட்டத்தட்ட 2/3 பங்கு தண்ணீராலேயே அமையப்பெற்றுள்ளது. மூளை, இரத்தம், எலும்பும்
கூட தண்ணீரைக் க�ொண்டுள்ளது. உணவு இல்லாமல் மனிதர்களால் இரண்டு மாதங்கள் வரை வாழ
முடியும், ஆனால் தண்ணீரில்லாமல் சில நாட்களுக்கு மேல் வாழ முடியாது. ச�ோகம் என்னவென்றால்
உலகளவில் மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரைப் பெறும் வழி இல்லை.

‘நீர் சுழற்சி’
பூமியில் கிடைக்கும் சுத்தமான நீரின் அளவு ஆரம்ப காலங்களில் இருந்ததை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது
குறைவாகவே காணப்படுகிறது. நீர் ஆற்றிலிருந்து கடலுக்கும், கடலிலிருந்து மேகங்களுக்கும்,
மீண்டும் பூமியின் மேற்பரப்பிற்கும் என த�ொடர்ந்து இடம்பெயர்கிறது. சிறிதளவு பூமிக்குள் கசிந்து
செல்கிறது மற்றும் சிறிதளவு நம்முடைய ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளுக்குள் ஓடிச் செல்கிறது, மீண்டும் அது
கடல்களுக்கும் சமுத்திரத்திற்கும் திரும்புகிறது. இந்த இயக்கமே ‘நீர் சுழற்சி’ என்று அறியப்படுகிறது.
பல மில்லியன் வருடங்களுக்குப் பிறகு, இந்த இயற்கை நீர் சுழற்சியானது வளர்ந்து வரும் நகரமயமாக்கல்
மற்றும் ‘நகர நீர் சுழற்சி’ உருவாக்குதல் காரணமாக மாற்றமடைந்து க�ொண்டிருக்கிறது.

நகர நீர் சுழற்சி
நகரவாசிகள் நகர நீர் சுழற்சியின் முக்கால் பாகத்தை உபய�ோகிக்கின்றனர். ஒரு நகரப் பகுதி தண்ணீரை
ஆழ்துளை கிணறுகள்/திறந்த கிணறுகள் அல்லது ஆறு, ஏரி, நீர்த்தேக்கம் அல்லது நீர்பிடிப்புப் பகுதி
ப�ோன்ற நிலத்தடி மூலத்திலிருந்து பெறுகிறது. மழை இதற்கு முக்கிய ஆதாரமாக (நேரடியாகவ�ோ
மறைமுகமாகவ�ோ) திகழ்கிறது.
உங்கள் நகரத்திற்கான மாபெரும் நீர் ஆதாரம்; உங்கள் வீட்டிற்கான நீர் ஆதாரத்தைக் கண்டறியுங்கள்.
நீர் பல விதங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது - குடித்தல், சமைத்தல், தனிப்பட்ட சுகாதாரம், சுத்தம்
செய்தல், துணிகளைத் துவைத்தல், த�ோட்ட வேலை மற்றும் ஏனையவை. நீர் தனது பயணத்தின்
ப�ோது மனிதக் கழிவுகள், உணவுத் துண்டுகள், எண்ணெய், ச�ோப்புகள் மற்றும் இரசாயனம் ப�ோன்ற
ப�ொருட்களுடன் கலந்துவிடுகிறது. பெரும்பாலும் இயற்கை வளங்களைக் க�ொண்டிருக்கிற ஏரிகள்
மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களை இறுதியாக அடைகிற ஓடைகள் மற்றும் ஆறுகளுக்குள் செல்வதற்கு முன்பு
இத்தண்ணீரானது குழாய் மூலம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலைக்கு அனுப்பப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட
வேண்டும்.
முறையற்ற கழிவுநீர் வெளியேற்றமானது நீர் மாசுபடுதலை உண்டாக்குகிறது. இச்செயல்பாடானது ஒரு
நகர நீர் சுழற்சியில் சுற்றிச் சுற்றி சென்று மீண்டும் ஆரம்பிக்கலாம். இந்தச் சுழற்சியில், நீர் ஏரியிலிருந்து
அல்லது நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து ஒரு நீர்ச் சுத்திகரிப்பு ஆலைக்குக் க�ொண்டு செல்லப்படுகிறது, அங்கே
அது சுத்திகரிக்கப்பட்டு அதன்பிறகு குழாய் மூலம் சேமிப்புக் க�ோபுரங்களுக்குச் செல்கிறது, அதனால்
வீட்டு பயன்பாட்டிற்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் எப்போதும் கிடைக்கிறது.
மனிதர்கள் உயிர்வாழ்வதற்கு மிகவும் அடிப்படைத் தேவையாக நீர் உள்ளது. ‘மாசற்ற நீருக்கான’
உரிமை மற்றும் ‘பாதுகாப்பான குடி நீருக்கான’ உரிமை ஆகிய இரண்டும் இந்திய அரசியலமைப்பு
சட்டத்தின் 21 வது விதியின் கீழ் “வாழ்வுரிமையின்” ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு
தெரியுமா? இந்தியாவிலுள்ள ஒவ்வொரு நபரும் சுத்தமான குடி தண்ணீர் பெறுவதற்கு சம உரிமை
க�ொண்டுள்ளனர்.

84

டு

செ

ல்பா

கீழே உள்ள இரண்டு படங்களையும் ஒப்பிட்டு, இயற்கை நீர் சுழற்சி நகர நீர்
சுழற்சியாக மாறிவிட்டதனால் காலப்போக்கில் நடந்த பல்வேறு மாற்றங்களைக்
கண்டறியுங்கள். இந்த மாற்றங்களினால் சாதக, பாதகங்கள் ஏதுமிருப்பின்
அவற்றைக் குறிப்பிடுங்கள்.

85

நீரை ஏன் சேமிக்க வேண்டும்? நீரை ஏன் ப�ொறுப்புடன்
I CONSERVE WATER
செலவழிக்க வேண்டும்?

இனி நீர் இல்லை!!
தண்ணீர் விநிய�ோகம் குறைவாக உள்ளது. தண்ணீர் தட்டுப்பாடு அதிகரித்து வருகிறது

மக்கள் த�ொகைப் பெருக்கம் இந்தியா
ஏறக்குறைய
1.27
பில்லியன்
மக்களைக்
க�ொண்டுள்ளது. உங்கள் நகரத்தில்? பல மில்லியன் மக்கள்
உள்ளனர், இன்னும் அதிகமாக வந்துக�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
நகரங்களுக்கு
பெருவாரியாக
மக்கள்
நகர்ந்து
க�ொண்டிருப்பதினால், தேவையின் அளவும் அதிகமாக
இருக்கிறது. எனவே அதிகரித்து வரும் மக்கள் த�ொகைக்கு
ஏற்ப நீர் வழங்குவது கடினமாக உள்ளது.

விவசாயம் வளர்ந்து வரும் மக்கள் த�ொகைக்கு உணவு தங்குதடையின்றி
கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, உணவு உற்பத்தி மற்றும்
கால்நடை வளர்ப்பை பெருக்குவதற்காக நீர்ப் பாசனம்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

86

குறைவான மழைமாசு மற்றும் இதர சுற்றுப்புற சூழல் பிரச்சனைகள் நீர்
சுழற்சியைத் தடுக்கின்றன.

நகரமயமாக்கல் துரிதமான த�ொழில் வளர்ச்சி மற்றும் நகரமயமாக்கலுக்கு
அதிக நீர் தேவைப்படுகிறது.
கான்கிரீட் க�ொண்டு
கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டதனால் நீர் பூமிக்குள் கசிந்து
செல்ல மிகக் குறைவாகவே இடம் உள்ளது, எனவே நீர்
மிகுதியாக வழிந்தோடி வீணடைகிறது.

சரியற்ற நீர் நிர்வாகம் த�ொழிற்சாலை மற்றம் நகரப் பகுதிகளுக்கு அதிக
நீரை எடுப்பதால், தேவைப்படுகிற மற்றவர்களுக்கு
நீர்
கிடைக்காமல்
ப�ோகிறது.
ப�ொறுப்பில்லாமல்
பயன்படுத்துவதும் அரிய நீரை வீணடிப்பதும் நீண்ட
காலமாக த�ொடர்ந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
அநேக
நேரங்களில், மழைநீர் சேமிக்கப்படாமல் வடிகாலுக்குள்
சென்றுவிடுகிறது.
சேமிக்கப்பட்ட மழைநீரை பிற்பாடு
வீட்டு உபய�ோகத்திற்காக பயன்படுத்தலாம் என்பதால்,
இது நீரை அப்பட்டமாக வீணடிப்பதாய் இருக்கிறது.
சில சந்தர்ப்பங்களில், மக்கள் தண்ணீரைக் குடிநீராகப்
பயன்படுத்த சுத்திகரிப்பு செய்ய வேண்டியுள்ளது.

நீர் மாசு சுத்திகரிக்கப்படாத
கழிவுநீரே
மாசுக்கான
முக்கிய
காரணங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. புது தில்லியில்,
ஒவ்வொரு நாளும் 36 மில்லியன் டன் கழிவுநீர் உற்பத்தி
செய்யப்படுவதாக கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது.
50%
மட்டுமே சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ளவை யமுனா
ஆற்றிலே நேரடியாக விடப்படுகிறது. அநேக நகரங்கள்
இதையே செய்கின்றன.
23 முக்கிய நகரங்களில்
உற்பத்தி செய்யப்படுகிற 31% கழிவுநீர் மட்டுமே
சுத்திகரிக்கப்படுகிறது மற்றும் மீதமுள்ளவை நாட்டிலுள்ள
முக்கிய நீராதாரங்களை மாசுபடுத்திக் க�ொண்டிருக்கிறது.
மென்மேலும்
மக்கள்
நகரப்
பகுதிக்கு
நகர்ந்து
க�ொண்டிருப்பதனால், அதை அகற்றுவதற்கு தீவிரமாக
ஏதாவது செய்யாத வரைக்கும் நீர் மாசு நிச்சயமாக
மென்மேலும் ம�ோசமடையும்.

87

Drinking 2%
Cooking 3%
Bathing
15%
Flushing 29%
முதல் ஒரு19%
மனிதனுக்கான நீர் இருப்பு வீதம் எவ்வளவு அபாயகரமான விதத்தில் குறைந்துக�ொண்டு
Washing1951
clothes
என்பதை பின்வரும் அட்டவணை காட்டுகிறது, இது இன்னும் குறையும் என
Washingவந்திருக்கிறது
utensils
15%
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுவே த�ொடர்ந்து நடந்தால், நெடுங்கால நீர் தட்டுப்பாட்டுக்கு நாம்
ஆளாகுவ�ோம்.

ஆண்டு

மக்கள்தொகை
(மில்லியன்)

ஒவ்வொரு
நபருக்கும்
இருக்கிற தண்ணீர்
(ஆண்டுக்கு m3)

1951

361

5,177

846

2,209

1955

395

2001

1,027

2050

1,640

1991

2025

1,394

4,732

1,820
1,341

1,140

இப்போது ஒரு ப�ொதுவான இந்திய வீட்டின் தண்ணீர்ப் பயன்பாட்டைப் பற்றி இன்னொரு புள்ளி
விவரத்தை பார்ப்போம்.

இதன் அர்த்தம் என்ன?

Use of water

Washing
utensils 15%

Gardening
17%

Washing clothes
19%

Drinking 2%

v

குடிப்பதற்கும் சமைப்பதற்கும் 5% தண்ணீர் மட்டுமே
பயன்படுத்தப்படுகிறது;

v

ஏறக்குறைய 75% தண்ணீர் குளிப்பதற்கும்,
த�ோட்டத்திற்கு பாய்ச்சுவதற்கும், பாத்திரங்கள்
கழுவுவதற்கும், துணி துவைப்பதற்கும் மற்றும்
கழிப்பறையை கழுவுவதற்குமே
பயன்படுகிறது. இவற்றில் தான்
குறிப்பிடத்தக்க அளவில் நீர் பயன்பாட்டை
குறைக்கமுடியும்.
குறிப்பு: இன்றும் நம்முடைய கழிப்பறையில்
ஒவ்வொரு முறை ஃப்ளஷ் செய்யும் ப�ோதும் 10-12
லிட்டர் தண்ணீர் செலவாகிறது.

v

70% குடிதண்ணீர் கழிவு நீராக வெளியேறிக்
க�ொண்டிருக்கிறது.

Cooking 3%

Bathing 15%

Flushing 29%

88

இந்த இரண்டு புள்ளிவிவரங்களிலிருந்து பெற்ற ஒரு தெளிவான
செய்தி என்னவென்றால்: இன்றைக்கு நாம் நீரை பாதுகாத்தால்
மட்டுமே, அது நம்மை பிற்காலத்தில் பாதுகாக்கும். ஆகையால்,
பயன்பாட்டைக் குறைத்து மறுபடியும் பயன்படுத்தி மற்றும்
மறுசுழற்சி செய்து நீரை பாதுகாத்திடுங்கள்.

நீரைப் ப�ொறுப்போடு செலவழித்து அதைப் பாதுகாத்திடுங்கள்.
நீரை பாதுகாப்பது என்பது நீரை புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்துவதாகும். இந்த அரிய
வளத்தை எதிர்கால சந்ததிகளுக்காக பாதுகாத்து வைப்பதற்காக நீர் பாதுகாப்பை ஒவ்வொருவரும்
பழக்கப்படுத்திக் க�ொள்ளலாம். நாம் எவ்வளவு வீணாக்குகிற�ோம் என்பதைக் குறித்த விழிப்புணர்வை
பெறுவதே, ப�ொறுப்பாகச் செலவழிப்பதின் முதல் படியாக விளங்குகிறது. நாம் இப்போது தண்ணீரை
பாதுகாக்காவிட்டால், நகர்ப்புற இந்தியாவின் அடர்த்தியான மக்கள்தொகை 2025க்கு முன்னே
தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டால் அவதியுற வேண்டியிருக்கும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நீர் பாதுகாப்பின் குறிக்கோள்கள்

நீர் பாதுகாப்பின் குறிக்கோள்களை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்:

நீடித்து நிலைத்தல்

எதிர்காலத்தில் தண்ணீர் கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, ஒரு
சூழலமைப்பிலிருந்து புதிய நீரை பெறுவது, அதன் இயற்கையான
மறுநிரப்பத்தை தாண்டக்கூடாது.

ஆற்றல்
சேமிப்பு

தண்ணீர் இறைப்பது, விநிய�ோகிப்பது மற்றும் கழிவுநீர்
சுத்திகரிப்பு வசதிகள் ம�ொத்த மின்சார செலவில் ஏறக்குறைய
15% ஆக இருக்கிறது. இதை குறைப்பதே மாபெரும் சேமிப்பாகும்.

வசிப்பிட
பாதுகாப்பு

மனிதனின் நீர் பயன்பாட்டை குறைப்பது, வட்டார வன
உயிருக்காக நண்ணீர் ஆதார வசிப்பிடத்தை பாதுகாப்பதற்கும்
நீர�ோட்டத்தின் இடம்பெயர்தலுக்கும் உதவுகிறது. மேலும், அது
புதிய அணைகள் மற்றும் பிற நீர்த் திருப்ப உள்கட்டமைப்புகளை
உருவாக்கும் தேவையைக் குறைக்கும்.

89

நாம் அனைவரும் ஒன்றாக நீரைப் பாதுகாக்க பாடுபட்டால், எதிர்கால சந்ததிகளுக்குப்
ப�ோதுமான தண்ணீர் இருப்பதை உறுதி செய்யலாம். எப்படி?

உங்கள் பள்ளிகள்
மற்றும் வீடுகளில்
தண்ணீரைப்
பாதுகாக்க
முன்னணியில்
நில்லுங்கள்;

ச�ொட்டும் தண்ணீரை
நிறுத்துங்கள்.
ச�ொட்டும் தண்ணீரைச்
சேமியுங்கள்.
தண்ணீரின் ஓட்டத்தை
குறைத்திடுங்கள்.
நீரை (H2O) சேமியுங்கள்!!

நீங்களே நீரை
சேமித்து முன்மாதிரியாக
விளங்குங்கள்;

நீர் பாதுகாப்பை
வாழ்வின் ஒரு
புத்திசாலித்தனமான,
முக்கிய வழியாக
உயர்த்திடுங்கள்;

தன்னிடமிருந்தே
மாற்றம்
ஆரம்பமாகிறது!

வீட்டிலே நீங்கள் என்ன செய்யலாம்? இங்கே உங்களுக்கான சில
ய�ோசனைகள்!!
ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்தியுங்கள்!! வீட்டில் நீரை சேமிக்கும் கருவிகளைப்
ப�ொருத்துங்கள்;

நீண்ட நேரம் குளிக்காதீர். ச�ோப்பு ப�ோடும்போது தண்ணீர் குழாயை மூடி விடுங்கள்;

பல் துலக்கும்போது பாய்ந்தோடும் நீர்க் குழாயை திறந்து பயன்படுத்துவதற்கு
பதிலாக ஒரு கலனில் தண்ணீரைப் பிடித்து பயன்படுத்துங்கள்.
வாளியில் துணிகளைத் துவையுங்கள், நீர் பாய்கிற குழாய்க்கு கீழ் துவைக்காதீர்கள்; அதேப�ோல்
துணி துவைப்பதற்குப் பயன்படுத்திய தண்ணீரை சேகரித்து கழிப்பறையை
ஃப்ளஷ் செய்வதற்கு பயன்படுத்துங்கள்;

90

உங்கள் குளியல் நீரை சேகரித்து கழிவறையை ஃப்ளஷ் செய்யுங்கள்;

நீங்கள் கழிவறைக்குச் செல்லும்போது நீர் கசிகிற குழாய்களை பரிச�ோதியுங்கள்.
நீங்கள் அவ்வாறு கசிவை பார்த்தால், பெரியவர்களிடம் / பெற்றோர்களிடம் அது குறித்து
தெரிவியுங்கள், அதை சரிசெய்ய அவர்கள் ஏற்பாடு செய்வார்கள்;
நீர் பாய்கிற குழாயின் கீழ் செய்யாமல், ஒரு நிரப்பப்பட்ட நீர்த்தொட்டியில்
உங்களுடைய உணவுப் ப�ொருட்களை (பழங்கள், காய்கறிகள், மீன் ப�ோன்றவை)
கழுவுங்கள். அத்தகைய தண்ணீரை செடிகளுக்குப் பயன்படுத்துங்கள்;
கழுவுவதற்கு முன்பு உங்கள் தட்டிலுள்ள உணவுக் கழிவை சுரண்டி எடுங்கள்; உங்கள்
தட்டுகளை, நீர் பாய்கிற ஒரு குழாய்க்கு கீழ் கழுவுவதற்கு பதிலாக, நிரப்பப்பட்ட நீர்
த�ொட்டியில் கழுவுங்கள்;
குறிப்பாக பழைய வகை குள�ோசெட்களில், ஒவ்வொரு முறை ஃப்ளஷ் செய்யும்போதும்
கூடுமானவரை குறைந்த அளவு தண்ணீர் வெளியேறும் வகையில்
கழிப்பறை
த�ொட்டி மீது ஒரு பாரமான ப�ொருளை வையுங்கள். அல்லது உங்கள் வீட்டிலுள்ள
பெரிய�ோர்களிடம் / பெற்றோர்களிடம் இரட்டை நீர் வெளியேற்ற அமைப்புக்கு
மாறும்படி ய�ோசனை ச�ொல்லுங்கள்.
வாகனங்களைக் கழுவுவதற்கு குழாயில் நீரை பீய்ச்சியடிப்பதற்கு பதில், ஒரு ஈரத்
துணி அல்லது ஒரு குவளை மற்றும் வாளித் தண்ணீரை உபய�ோகியுங்கள்.

உங்கள் பள்ளியில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்?

நீங்கள் கழிவறைக்குச் செல்லும்போது நீர் கசிகிற குழாய்களைப் பரிச�ோதியுங்கள்.
அவ்வாறு குழாய் கசிவதை நீங்கள் கண்டால், உங்கள் ஆசிரியரிடம்/அதிகாரியிடம்
தெரிவித்து சரி செய்யலாம்;

கைகளுக்கு ச�ோப்பிடும்போது தண்ணீர் குழாயை மூடிவிடுங்கள்;

பள்ளியில் சிறிய குட்டைகளிலுள்ள பயன்படுத்தப்பட்ட தண்ணீரை செடிகளுக்குப்
பாய்ச்சுவதற்கு அல்லது விளையாட்டு மைதானத்திற்கு மறுபடியும் பயன்படுத்தலாம்.

91

டு

செ

ல்பா

நம்மால் இன்னும் அதிகமாக முயற்சிக்கலாமா?

செயல்பாடு: நீரை பாதுகாப்பதற்கான அனைத்து
வழிமுறைகளையும் பட்டியலிடுங்கள்.

நீர் பாதுகாப்பு அல்லது வீணாவதையும், பழக்கவழக்க
மாற்றங்களால் எவ்வாறு நீர் சேமிப்பு செய்யலாம் என்பதையும்
காட்டும் படங்களை வரையுங்கள்

92

மழைநீர் சேமிப்பு என்றால் என்ன மற்றும் நீர் பாதுகாப்பிற்கு அது
எவ்வாறு உதவுகிறது?

2001-ம் ஆண்டில் நல்ல பருவமழை இருந்தப�ோதிலும் சென்னை நகரம் பயங்கரத் தண்ணீர்
தட்டுப்பாட்டைச் சந்தித்தது. உடனே மாநில அரசு நகரத்திலுள்ள அனைத்து கட்டிடங்களும் மழைநீர்
சேமிப்பு வசதியை க�ொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை கட்டாயமாக்கியது. இன்று, சென்னை
மழைநீர் சேகரிப்புக்கு ஏதுவான நகரமாகத் திகழ்கிறது. இது நிலத்தடி நீரை மீண்டும் நிரப்புவதற்கு
உதவியிருக்கிறது, மேலும் அதனுடைய தரத்தை மேம்படுத்தியுள்ளது. மேலும், நகராட்சிக் குடிநீர்
விநிய�ோகத்தை சார்ந்திருப்பது குறைந்துவிட்டது.
மழையே அனைத்து நல்ல தண்ணீருக்கும் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது. மழை பெய்யும்போது
தண்ணீர் சிறிதளவு நிலத்திற்குள் கசிந்து சென்று நிலத்தடி நீர�ோடு கலந்துவிடுகிறது. எனினும்
பெருவாரியான மழை நீர் மேற்பரப்பில் ஓடிச்சென்று கடலில் கலக்கிறது (அங்கே அது உப்பாகவும்
பயன்படுத்த முடியாததாகவும் மாறிவிடுகிறது!) இங்கேதான் மழைநீர் சேமிப்புத் திட்டம் பயனுள்ளதாக
விளங்குகிறது என்பதை நிரூபிக்க முடியும்.
மேற்பரப்பிலுள்ள தண்ணீர் கடலுக்கு வழிந்தோடாமல் அதை நிலத்தடியிலுள்ள சேமிப்புத் த�ொட்டிக்கு
திருப்பிவிட முடியும். மழைநீர் குழிகளில் சேமிக்கப்பட்டு படிப்படியாக நிலத்திற்குள் கசிந்துசென்று
திறந்தவெளிக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகளுக்கான நிலத்தடி நீரை பயனுள்ள விதத்தில்
மீண்டும் நிரப்பும். மழைநீரை மேற்கூரையில் சேமித்து வீடுகளில் பயன்படுத்தலாம் என்பது பண்டைய
காலங்களிலேயே செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
மழைநீர் சேமிப்பு அமைப்புகளை பெரிய அளவிலும் மற்றும் சிறிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளிலும்
கூட அமைக்கலாம்.
சமூக மற்றும் தனிநபர் பயன்பாட்டைப் ப�ொறுத்த த�ொழல்நுட்பம் மற்றும் வடிவமைப்புத் தேர்வுகள்
கிடைக்கின்றன. மக்களுக்கு எண்ணம் இருந்தால் எதையும் செய்யலாம்!

93

வேய்ந்த கூரைகளில் சேகரிக்கப்படும் மழை நீர்

வருடத்தின் 4-5 மாதங்களில் கிடைக்கிற இந்தியாவின் வழக்கமான மழையளவு, ஆண்டுக்கு
சராசரியாக 1,170 மிமீ ஆக உள்ளது. மழைநீர் சேமிப்புக்கு சட்டமும் இயற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால்
அதை நிறைவேற்றுவதற்கு முனைப்பான குடிமக்கள் முன்னுக்கு வரவேண்டும்.

தண்ணீர் அனைவருக்கும் உரியது

நாம் தண்ணீரை, குறிப்பாக நகரச் சூழலில், சேமித்துப் பகிர்ந்துக�ொள்ளாவிட்டால், பெருவாரியான
மக்களின் கதி இப்படித் தான் இருக்கும்.

94

நீரைச் சேமிக்க ஒவ்வொரு நாளும்
ஒரு புது முயற்சி செய்யுங்கள்!
தண்ணீர் சேமிப்புக்கு ஒவ்வொரு ச�ொட்டும் முக்கியமானது. உள்ளேயும் வெளியேயும்
தண்ணீரை சேமிப்பதற்கு வேறு சில வழிகளைக் கண்டறிய இரகசியக் குறியீட்டை
பயன்படுத்துங்கள்

நீங்கள் எப்படி தண்ணீரை சேமிப்பீர்கள்?

நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட தண்ணீர்ச் சேமிப்புக் குறிப்புகள் பற்றி சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
அவற்றில் எதை நீங்கள் இன்றே பயன்படுத்தத் த�ொடங்கலாம்?கீழேயுள்ள இடங்களில்
அவற்றை எழுதவும், அந்தக் குறிப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்தும் ப�ோது கட்டத்தில்
தேர்வுக்குறி இட்டுக்கொள்ளுங்கள்.

95

மின்சாரம்

2

மின்சாரம் என்பது மிகவும் ப�ொதுவாக அறியப்பட்ட ஒன்றாகும். அது மிகப் பரவலாக
பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றல் வடிவமாகும். எனினும், அது இயற்கையில் கிடைக்கும் ஒரு ஆற்றல் வடிவம்
அல்ல. நிலக்கரி, இயற்கை வாயு, பெட்ரோலியம் எண்ணெய், சூரிய ஒளி, காற்று மற்றும் நீர்வீழ்ச்சி
ப�ோன்ற இயற்கையில் கிடைக்கிற ஆற்றல் மூலங்கள் மாற்றப்பட்டு மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
ஒருமுறை உற்பத்தி செய்யப்பட்டால், மின்சாரத்தை பிற பயனுள்ள வடிவங்களில் (மறுபடியும்) மாற்றி
சேமித்துவைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக:

வெப்ப ஆற்றல்

ஒளி ஆற்றல்

இயக்க ஆற்றல்

மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, மக்கள் அவர்களுடைய உணவை பாதுகாப்பதற்காக
மசாலாக்களை பயன்படுத்தினர் அல்லது தீயில் சூடேற்றி வைத்தனர், அறையை சூடேற்றுவதற்கு
கட்டைகளை எரித்தனர் மற்றும் தீப்பந்தங்களை பயன்படுத்தினர், மற்றும் வெளிச்சத்திற்கு எண்ணெய்
விளக்குகளை பயன்படுத்தினார்கள். இன்று நாம் அளவுக்கதிகமாக மின்சாரத்தை சார்ந்து வாழ்கிற�ோம்.
த�ொலைக்காட்சிகள், வான�ொலி, வாஷிங் மெஷின்கள், மைக்ரோஅவன்கள், கனிணிகள் மற்றும் நாம்
பயன்படுத்துகிற அனைத்து மின்சாதன ப�ொருட்கள் ப�ோன்ற கண்டுபிடிப்புகளினால் மின்சாரத்தின்
மீதான நமது சார்பு வெகுவாக அதிகரித்துவிட்டது, இருந்தாலும் நாம் இதை ஒரு ப�ொருட்டாக
எடுத்துக்கொள்வதில்லை.

டு

செ

உங்களுடைய வாழ்வில் மின்சாரம் இல்லாத
ஒரு நாளை விவரிக்கவும்?

ல்பா

96

மின்சாரத்தின் ஆதாரங்கள் மற்றும் அது த�ொடர்பான அம்சங்கள்
மின்சாரத்தை பல்வேறு மூலங்கள் வாயிலாக நாம் உண்டாக்கலாம், சிலவை புதுப்பிக்கத் தக்கதாகவும்
மற்றவை புதுப்பிக்க முடியாததாகவும் இருக்கின்றன. பெயர் குறிப்பிடுவது ப�ோல புதுப்பிக்கத்தக்க
மூலங்களை க�ொஞ்சம் கூட மறுநிரப்பம் செய்யமுடியாது அல்லது அவை மாற்றுவதற்கும் மீண்டும்
நிரப்புவதற்கும் மிக, மிக நீண்டகாலம் எடுக்கும். நிலக்கரி, பெட்ரோலியம் முதலியவை இத்தகு
மூலங்களுக்கான உதாரணங்கள். நாம் இன்று நம்முடைய ஆற்றல் தேவைகளை சந்திக்க மக்கிய
படிம எரிப�ொருட்கள், அதாவது நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலிய இருப்புகளை பயன்படுத்துகிற�ோம்
இது பல நூறு வருடங்களாக த�ொடர்கிற ஒரு செயல்முறையால் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக
உருவாகிவிட்டது. பெருகிவரும் பயன்பாடடினால் அதன் இருப்புகள் மிக வேகமாக தீர்ந்து வருகிறது;
அவைகளை மறுபடியும் நிரப்புவதற்கு பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் எடுக்கும்.
இருந்தப�ோதிலும் பல்வேறு வகையான, குறிப்பாக மின்சாரத்தின் ஆற்றல் மூலங்களுக்கான,
நமது தேவை மட்டும் மிக வேகமாக உயர்ந்துக�ொண்டே இருக்கிறது. மேலும், மக்கிய படிம
எரிப�ொருள்களிலிருந்து மின்சாரத்தை தயாரிப்பது, அதனைக் கடத்துவதற்கும் விநிய�ோகிப்பதற்கும்
ஆகும் செலவைப் ப�ோல அதிகமாக இருக்கிறது, எனவே உலகளவில் மின்சாரத்தை தயாரிப்பதற்கான
பிற ஆற்றல் மூலங்களை ஆராய்வது அவசியமாயிருக்கிறது.

பெரும்பாலான இந்த மாற்று ஆதாரங்கள் சூரிய ஒளி, காற்று, உயிர்ம ப�ொருட்கள், வெப்ப ஆற்றல், நீர்
மற்றும் யுரேனியம் ப�ோன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க மூலங்களாகவே இருக்கிறது. குறிப்பாக முதல் மூன்றும்
பெரியளவு இயற்கையாக கிடைக்கக் கூடியதாகவும் எளிதில் பெறக் கூடியதாகவும் இருக்கிறது.
இவைகளைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வது குறைந்த அளவே மாசு உண்டாக்குகிறது,
மேலும் எரிகிற படிம எரிப�ொருட்களை விட சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கிறது, ஆக இந்த
புதுப்பிக்கத்தக்க மூலங்களை பயன்படுத்துவது கவர்ச்சிகரமான மாற்று வழியாக விளங்குகிறது.

97

சூரிய ஆற்றல்
சூரிய ஆற்றல் சூரிய ஒளிக் கதிர்களிலிருந்து
தயாரிக்கப்படுகிறது. சூரிய வெப்பத்தை
மின்சாரமாக மாற்ற ஒளிமின்னழுத்த செல்கள்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. சூரிய ஆற்றலை
நீரை சூடாக்குவதற்கும், சமைப்பதற்கும்,
வீட்டு
விளக்குகளுக்கும்
இதுப�ோன்ற
ஏனையவற்றுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.
குறிப்பு: ஆசியாவிலேயே பெரிய ச�ோலார்
மின்சக்தி ஆலை குஜராத்தில் அமைக்கப்பட்டு
வருகிறது.

காற்று ஆற்றல்
காற்று
வீசுவது
காற்றாலையை
இயக்க
பயன்படுத்தப்படுகிறது, அது ஜெனரேட்டருடன்
இணைக்கப்பட்டு மின்சாரத்தை உருவாக்குகிறது.

உயிர்ம ஆற்றல்
தாவரங்கள்,
பட்டுப்போன
மரங்கள்
இதுப�ோன்ற மக்கக்கூடிய ப�ொருட்களை
உயிர்ம
ப�ொருள்
ஆலைகளில்
பயன்படுத்தப்பட்டு மின்சாரம் தயாரிக்கலாம்.

98

புவி வெப்ப ஆற்றல்
புவி வெப்ப ஆற்றல் என்பது பூமியிலிருந்து உருவாகும்
வெப்பத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஆற்றலாகும்.
நிலத்திற்கு அடியிலுள்ள வெந்நீர் ஓடைகள் மற்றும்
ஊற்றுக்களை ஒரு ஆற்றல் தயாரிப்பு ஆலையிலுள்ள
சுழல் இயந்திரத்தில் ஓட வைத்து மின்சாரத்தை
தயாரிக்கலாம்.

நீர்-மின்சாரம்:

நீர் நிலைகளுக்குக் குறுக்கே அணைகளை
கட்டி நீர்த்தேக்கங்களில் நீரை சேமிப்பதன்
வாயிலாக ஆற்றலை உற்பத்தி செய்வதாகும்.
இந்த தண்ணீரானது சுழல் இயந்திரங்களை
சுழற்றுவதற்காக
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இவ்வாறு
உற்பத்தி
செய்யப்படும்
மின்சாரத்தை நீர்நிலை-மின்சாரம் என்று
அழைக்கின்றனர்.

புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்களைப் பயன்படுத்துகிற பல காரியங்களில், பயன்படுத்தப்படுகிற
த�ொழில்நுட்டமானது இவைகளை பயன்படுத்துவதற்கு மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கிறது அல்லது
மிகவும் ப�ொருட் செலவுடையதாயிருக்கிறது அல்லது சமுதாயங்களில் அல்லது வீடுகளில் அல்லது
ஏழை அல்லது சிறு நாடுகளில் அதை நிறுவுவது பெரிய இடத்தை அடைப்பதாக இருக்கிறது.
இவற்றில் சிலவற்றிற்கு குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை சந்திக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது. உ.ம். காற்று
ஆற்றல் அமைப்புகளுக்கு உயரமான இடத்திலுள்ள பரந்த திறந்தவெளி வேண்டும் மற்றும் குறிப்பிட்ட
அளவு நீர் மின்சாரத்திற்கு ஒரு நீர்த்தேக்கம் அல்லது ஒரு அணையை கட்ட வேண்டியிருக்கும், அது
சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கு பாதக விளைவுகளை உண்டாக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஆறுகளும் அணைகளும் மழை பற்றாக்குறை காரணமாக சில நேரங்களில் வறண்டு ப�ோகும்போது,
நீர் மின்சார நிலையங்கள் ஸ்தம்பித்துப் ப�ோய்விடும்.

99

மின்சாரம் நம்முடைய வீடுகளுக்கு
எடுத்துக்காட்டை கவனிப்போம்
1

எவ்வாறு

Electricity is
generated

வந்தடைகிறது

என்பதைக்

காண

பின்வரும்

3 Electricity travels

across the province
on transmission lines

5

Electricity is carried to
your neighbouhood
transformers on
distribution lines

6

The transformer on the
pole decrteases voltage
before entering house

is
2 Voltage
increased at

the transformer
station

4

The
neighbourhood
transformer
station decreases
voltage

இது ஒவ்வொரு நாளும் நடந்தால், நாம் ஏன் இன்னும் மின் வெட்டுப் பிரச்சனையை சந்திக்கிற�ோம்?
அணையிலிருந்து தண்ணீரை பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு ஆற்றல் ஆலையை
கற்பனை செய்துக�ொள்ளுங்கள். ஆறுகள் வறண்டு அணை வற்றிப்போகும்போது என்ன நடக்கும்?
இந்த உதாரணத்தில் காட்டப்பட்ட நீர் மின்நிலையங்கள் செயல்படாது மற்றும் மின்சாரம் உற்பத்தி
செய்யப்படாது. உற்பத்தி செய்யப்படுகிற மின்சாரம் நம்முடைய நகரத்திலுள்ள ஒவ்வொருவரின்
தேவைகளுக்கும் ப�ோதுமானதாக இல்லாதப�ோது, நாம் மின்வெட்டுக்களை சந்திக்கிற�ோம்.
மின்சாரத்தை நம்முடைய வீடுகளுக்குக் க�ொண்டுவர பெரிய அளவிலான வளங்கள் முதலீடாக
தேவைப்படுகிறது. மேலும், தண்ணீரைப் ப�ோலவ�ோ அல்லது எரிப�ொருளைப் ப�ோலவ�ோ மின்சாரத்தை
சேமித்து வைப்பது மிகவும் கடினம். நீண்ட காலத்திற்கு பயன்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டால், அது
அப்படியே வீணாகிப் ப�ோய்விடும்.

இந்தியாவில் மின்சார உற்பத்தி

Hydro
25%

Nuclear
3%

Thermal
64%

Renewable
8%

100

இந்தியாவில் நீங்கள் பார்ப்பது ப�ோல, நாம் பிரதானமாக நிலக்கரி மற்றும் இயற்கை வாயு (இது
குறைவான விநிய�ோகத்தில் உள்ளது) மற்றும் நீர் இவைகளிலிருந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி
செய்கிற�ோம். இந்த இரண்டு மூலங்களை சார்ந்திருப்பதிலுள்ள அபாயங்களை நாம் ஏற்கனவே
பார்த்தோம்.
எனவே, மின் உற்பத்தியில் மாற்று மூலங்களுக்கு மாறுவதே மின் தேவைக்கேற்ப இருக்கிற
க�ொள்ளளவு மீதான மனஅழுத்தத்தை குறைப்பதற்கான ஒரு பெரிய படியாக இருக்கும்.
அரசாங்கமும், விஞ்ஞானிகளும் மற்றும் த�ொழில்நுட்ப வல்லுநர்களும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி
செய்வதற்கு புதுப்பிக்கத்தக்க மூலங்களை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிப்பதற்கு
நேராக செயலாற்றிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். இது விநிய�ோகத்தின் பக்கம் நல்ல மாற்றங்களை
விளைவிக்கும். மின்சாரத்திற்கான நம்முடைய செலவு / தேவை முதலிடம் வகிப்பது நியாயம்
தான் என்பதையும் மற்றும் நாம் எவ்விதத்திலும் மின்சாரத்தை வீணடிக்கவில்லை என்பதையும்
உறுதிப்படுத்த ஒரு குடிமகனாக / முனைப்பான குடிமகன்களாக நம்மால் அநேகவற்றை செய்ய
முடியும்

மின்சாரத்தை சேமிக்க நாம் என்ன செய்யலாம்?
நகரத்தில்
அதிகப்படியான
மின்
விநிய�ோகம் மீண்டும் பெறமுடியாத ஆற்றல்
மூலங்களிலிருந்தே
பெறப்படுகிறது,
வளங்கள் குறைவாக இருப்பதால் இது ஒரு
நிலைப்புத்தன்மையில்லாத
பழக்கமாக
இருக்கிறது.
இதற்கிடையில்,
பணத்தையும்
சூழலையும்
பாதுகாப்பதற்கு முடிந்த அளவு பயன்பாடு
குறைக்கப்பட
வேண்டும். மின்சாரத்தை
சேமிக்க இங்கே மிகவும் எளிய காரியங்கள்
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது:


உங்கள் குளிர்சாதன பெட்டியில் மிகவும் குளிர் நிலைக்கு பதிலாக சீரான அமைப்பைப்
பயன்படுத்துங்கள்;
மின்சாரத்தை சேமிப்பதற்கு வாஷிங் மெஷினை ஹாட் வாட்டர் செட்டிங்கில் வைப்பதை
தவிர்த்திடுங்கள்;
கீஸர் தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு உகந்த செட்டிங்கை அமையுங்கள்; பயன்படுத்தாதப�ோது அதை அணைத்து வைக்கவும்.
கூடுமான மட்டும் ச�ோலார் கீஸார்களையே பயன்படுத்துங்கள்;
பழைய ப�ொருட்கள் மாற்றப்படும்போது மிகவும் ஆற்றல் பயனுள்ள முறைகளையே தேர்வு
செய்யுங்கள். கரிவாயு ஆற்றலை சுட்டிக்காட்டும் ‘பச்சை’ அறிகுறியையே நாடுங்கள்;
ஆற்றல் திறனுள்ள உகந்த ஒளி உமிழும் மின் விளக்குகளையே (CFLs) / LEDs பயன்படுத்துங்கள்.
அவைகள் நீண்ட நாட்கள் உழைத்து, உங்கள் பணத்தை சேமிக்கிறது மற்றும் பிரகாசமான
கவர்ச்சிகரமான ஒளியைக் க�ொடுக்கிறது.
நிழல் தரும் மரங்களை நடுங்கள் மற்றும் நீங்கள் வெப்பமான சீத�ோஷ்னத்தில் வாழ்ந்தால் உங்கள்
வீட்டிற்கு வெளிர் நிறத்தில் பெயிண்ட் பயன்படுத்துங்கள்; குளிர் சீத�ோஷனத்திற்கு கரு நிற பெயிண்ட் பயன்படுத்துங்கள்.
இது சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை குறைத்து சூடாகும் மின்சாரத்தை பாதுகாக்கிறது;
முற்றிலுமாக தேவைப்படாத வரை ஏசி -யிற்கு பதிலாக மின்விசிறியை பயன்படுத்துங்கள்;
பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள், ப�ொது நூலகங்கள், ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து பகுதிகள் என எல்லா இடங்களிலும்
விளக்குகள் மற்றும் எல்லா உபகரணங்ளையும், பயன்பாட்டில் இல்லாதப�ோது
அணைத்து வைக்கவும்.
ஒரு படி மேலே ப�ோய்; மின்சாரத்தை விவேகமாக பயன்படுத்த மக்களுக்கு
கற்றுக்கொடுங்கள்.

101

ஆற்றல் காட்டேரியை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்!!
ஆற்றல் காட்டேரிகள் இரத்தத்தை உணவாக்குவதில்லை,
ஆனால் அவை மின்சாரத்தை குடிக்கின்றன. அவை
உண்மையிலேயே இருக்கின்றன!
மின்சாரத்தை ‘குடிக்கிற’ ப�ொருட்களின் பட்டியல் இங்கே உள்ளது
• த�ொலைக்காட்சி;

விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர்கள்;

கனிணிகள்;

வீடிய�ோ கேம் சிஸ்டம்கள்;
• மைக்ரோ ஓவன் அடுப்புகள்;
• வேக்யூம் கிளீனர்கள்; மற்றும்

டிரில்கள், ஸ்க்ரூ டிரைவர்கள், ரம்பங்கங்கள் ப�ோன்ற மின் கருவிகள்.

டு

மின் செயல்பாட்டை செய்து
பாருங்கள்!

செ

ல்பா

குறிப்பு: கூடுமான மட்டும், இவைகளைப் பயன்படுத்துவது குறைவானதாகவே இருக்கவேண்டும்.
பயன்பாட்டிற்கு பிறகு அவைகள் தகுந்தவாறு சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்;
பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு மின் சாக்கெட்டிலிருந்து ஒயரை வெளியே எடுத்துவிடுவது மிகவும் நல்லது.

இந்தக் குடும்பத்தின் ஆறு உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு ஆற்றலை
செலவழிக்கிறார்கள் என்பதை கவனியுங்கள்.
1. ஒவ்வொரு குளியலறைக்கும் -------- எண்ணிக்கை க�ொண்ட விளக்கு/கள். எல்லா குளியறையிலும்
எத்தனை விளக்கு/கள் காணப்படுகின்றது? ________
2. ஒவ்வொரு படுக்கை அறைக்கும் -------- எண்ணிக்கை க�ொண்ட விளக்கு/கள் மற்றும் ஒவ்வொரு
கழிவறையும் --------------விளக்கு/கள். அனைத்திலும் எத்தனை விளக்குகள் உள்ளன? __________
3. குடும்ப அறை, சமையலறை, பயன்பாட்டு அறை, முன்கூடம் மற்றும் த�ொலைக்காட்சி/கனிணி
அறை ஒவ்வொன்றும் ------------ விளக்கு/கள் க�ொண்டிருக்கிறது. முழு வீட்டிலும் எத்தனை
விளக்குகள் உள்ளன? _________
4. ஒவ்வொரு விளக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் 6 மணி நேரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு நாளில்
எத்தனை மணி நேரம் அவைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? _________
5. ஒவ்வொரு விளக்கும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ.50 மதிப்புள்ள மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகின்றன.
ஒவ்வொரு நாளும் மின்சாரத்திற்காக குடும்பம் எவ்வளவு பணம் செலுத்துகிறது? _________

102

ஆற்றல் சிக்கன வீடுகள்
ஆற்றல் சிக்கன வீடுகளை கட்டுவதற்கு இங்கே சில ஆல�ோசனைகள் வழங்கப்படுகிறது:
வெப்பமான இடங்களில், வீட்டின் வெளிப்புறத்திற்கு வெள்ளையடியுங்கள் - அது குறைவான
வெப்பத்தை இழுத்து குளிரூட்டியின் செலவை குறைக்கிறது. கடுமையான குளிர் உள்ள பகுதியில்
நீங்கள் வாழ்ந்தால், வீட்டின் வெளிப்புறத்திற்கு இருண்ட வண்ணமடியுங்கள். இருண்ட நிறம்
வெப்பத்தை இழுக்கிறது; இது ரூம் ஹீட்டர்களின் மின்சார செலவை குறைக்கும்.

உங்கள் வீட்டிற்கான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு மூலமாக மேல்நிலை ச�ோலார்
பேனல்களை பயன்படுத்துங்கள்.

சுத்தமான காற்றிற்காக பல ஜன்னல்களை வைத்திடுங்கள் மற்றும் வீட்டை குளிர்விப்பதற்கு
காற்றோட்ட வசதி செய்யுங்கள்.

ஆற்றல் சுட�ோக்கு

சுட�ோக்கு என்பது ஒரு 9x9 சதுர கட்டங்களை
க�ொண்ட புதிராகும். இந்த குறிப்பிட்ட புதிரானது
உயிர்ப்பொருள், நிலக்கரி, புவிவெப்பம், புனல்,
இயற்கை வாயு, பெட்ரோலியம், சூரிய வெப்பம்,
யுரேனியம் மற்றும் காற்று இவற்றுக்கான ஆற்றல்
மூல குறியீடுகளை பயன்படுத்துகிறது. இந்த புதிரை
தீர்ப்பதற்கு, ஒவ்வொரு 3x3 கட்ட பகுதியும் ஒரே ஒரு
மூல குறியீட்டை க�ொண்டிருக்க வேண்டும். புதிரின்
ஒவ்வொரு வரிசையும் மற்றும் ஒவ்வொரு பத்தியும்
ஒரே ஒரு ஆற்றல் மூல குறியீட்டை க�ொண்டிருக்க
வேண்டும். ஒரே ஒரு தீர்வுதான் இருக்கிறது.
வாழ்த்துக்கள்!

கீழே க�ொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் மூலங்களை கட்டங்களில் நிரப்புவதற்கு பயன்படுத்துங்கள்:

இப்போது, ஒவ்வொரு ஆற்றல் குறியீடும் எதைக் குறிக்கிறது என்பதை கண்டறியுங்கள்!

103

டு

ல்பா

செ

மின்சாரம் சேமிக்க - சரியான பதிலை டிக் செய்யுங்கள்:

1. நான் ஒரு அறையை விட்டு செல்லும்போது விளக்கை அணைக்க வேண்டும்:

அ. ஒவ்வொரு முறையும்
ஆ. எனக்கு ஞாபகம் வரும்போது மட்டும்
இ. தேவையே இல்லை

2. எனக்குப் பசிக்கும்போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும்:
அ. குளிர்சாதன பெட்டியைத் திறப்பதற்கு முன் எனக்கு என்ன வேண்டுமென்பதை
தீர்மானிக்க வேண்டும்
ஆ. குளிர்சாதன பெட்டியைத் திறந்து விரைவாக ஒரு பார்வை செலுத்தி
எதையாவது எடுத்து உண்ண வேண்டும்
இ. அகலத் திறந்த குளிர்சாதன பெட்டியின் அருகில் நின்று சரியான
சிற்றுண்டிக்காக அலமாரியை மெதுவாக ந�ோட்டமிட்டுங்கள்
3. என்னுடைய கனிணி மின்னிணைப்பில் ப�ொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்:

அ. நான் அதை பயன்படுத்தும்போது மட்டும்
ஆ. பகலில் மட்டும்
இ. காலை, மதியம் மற்றும் இரவு
4. அடக்கமான ஃப்ளூரசண்ட் லைட் பல்புகள் மற்றும் பிற மின் ஆற்றல் உற்பத்திப்
பெருட்களைப் பயன்படுத்துவது அவசியம் என்று நான் நினைக்கிறேன்:
அ. எல்லா நேரங்களிலும்
ஆ. சில சமயங்களில்
இ. எனக்குத் தெரியாது - அதைப்பற்றி எனது பெற்றோர்களே கவலைப்பட வேண்டும்
5. எந்த மின் மூலத்தை நீங்கள் விரும்புவீர்கள்?

அ. நிலக்கரி
ஆ. நீர்
இ. சூரிய ஆற்றல்
ஈ. அணுசக்தி

104

3

திடக் கழிவு மேலாண்மை (எஸ்.டபிள்யூ.எம்)

திடக் கழிவு அல்லது குப்பையை சேகரித்து, பிரித்து, சேமித்து, எடுத்துச்சென்று, ப்ராசஸ் செய்து
அகற்றுவதையே இது குறிக்கிறது.
வீட்டு திடக் கழிவு ப�ொதுவாக இரண்டு வகைப்படும்: மக்கும் கழிவு, அதாவது ஈரமான சமயலறை
கழி்வு, மற்றும் மக்காத உலர் கழிவு. இதை வீட்டிலேயே எளிதில் பிரித்துவிடலாம். முந்தைய வகையை
த�ொழு உர யூனிட்களில் ப்ராசஸ் செய்யலாம்.
ஈரமான மற்றும் உலர்ந்த கழிவைப் பிரிப்பது முக்கியமாகும் ஏனென்றால்:இரண்டையும் கலப்பது உலர் கழிவை மாசுபடுத்தும், அதை மறுசுழற்ச்சிக்காக மீட்டெடுப்பது
கடினமாகி விடும்;
ஈரமான கழிவு மட்டுமே உரமாக மாற்றப்பட முடியும் அல்லது மின் உற்பத்திக்கான ஒரு
எரிப�ொருளாக பயன்படுத்த முடியும்;
உலர் கழிவ�ோடு கலப்பது பயனற்றதாகிவிடும்;
கலக்கப்பட்ட கழிவானது குப்பை ப�ொறுக்குகிறவர்களின் ஆர�ோக்கியத்திற்கும்
பாதுகாப்பிற்கும் ஆபத்தாக இருக்கிறது.

உலர் கழிவு என்பது மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யமுடியாத ப�ொருட்கள்
அனைத்தையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது. கழிவை திரும்பப் பெறுபவர்கள் / குப்பை ப�ொறுக்குபவர்கள்
நம்முடைய உலர் கழிவை மறுசுழற்சி செய்கிற முறைசாரா வேலையை செய்கிறார்கள். அவர்கள்
மறுசுழற்சி செய்யப்படக்கூடிய பாட்டில்கள், காகிதங்கள், விற்பனை செய்யப்படக் கூடிய பிளாஸ்டிக்
ப�ொருட்களை ப�ொறுக்கி அவர்களுக்கான வருமானத்தை ஏற்படுத்திக் க�ொள்கிறார்கள் மற்றும்
மறுசுழற்சி செய்ய முடியாத கழிவை ஒரு குப்பைக் கூடத்திற்கு அல்லது ஒரு குப்பைக் கிடங்கிற்கு
அனுப்புகிறார்கள்.

திடக் கழிவு

மறுசுழற்சி செய்ய
முடியாதது

மறுசுழற்சி
செய்யத் தக்கது

105

ஈரக் கழிவுகள்

விரிவான நகராட்சி திடக் கழிவு மேலாண்மையின் முக்கிய கட்டங்கள்

நீங்கள் குப்பையில் தூக்கி எரியும் காலியான திண்பண்டப் பை எங்கே செல்கிறது அல்லது எங்கே
ப�ோக வேண்டுமென்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?
ஒரு நகரத்திற்கான திடக் கழிவு மேலாண்மையில் 5 படிநிலைகள் அடங்கியுள்ளன:

படி 1 - ஈரமான மற்றும் உலர்ந்த கழிவை வீட்டிலேயே பிரித்தல்;

படி 2 - நகராட்சி ஊழியர்களால் அல்லது நகராட்சியால் ஒப்பந்தம்
செய்யப்பட்டிருக்கிற ஊழியர்களால் தினமும் பிரிக்கப்பட்ட கழிவானது
எடுத்துச்செல்லப்பட வேண்டும்.

படி 3 - சுற்றுப்புறத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட கழிவை சேகரித்து
லாரிகளுக்கு அனுப்புதல்;

படி 4 - அடுத்த கட்ட செயல்பாடு / அகற்றுதல் பணிக்காக நகரத்தின்
பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து கழிவை எடுத்துச்செல்லுதல்;

படி 5 - அகற்றுதல் மற்றும் ப்ராசஸ் செய்தல் - அதன் தன்மையை ப�ொருத்து,
அதை மேலும் ப்ராசஸ் செய்வதற்கு மற்றும் அகற்றுவதற்கு த�ொழு உர
மையங்கள், மறுசுழற்சி யூனிட்கள் அல்லது விஞ்ஞானப்பூர்வ குப்பைக்
கிடங்குகள்

106

டு

ல்பா

செ

ப�ொதுவான ஒரு நகரத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக ஏறக்குறைய 1,500 மெட்ரிக்
டன்கள் குப்பை உருவாகிறது மற்றும் அது ஒரு குடும்பத்திற்கு நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக
ஏறக்குறைய 2 கில�ோ இருக்கும் எனக் கணக்கிடப்படுகிறது.
உங்கள் வீட்டில்
ஒவ்வொரு நாளும் சேரும் குப்பையின் எடையை யூகித்துப்
பதிவுசெய்துவிட்டு அதை அகற்றுங்கள்.
இதை ஒரு வாரத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் செய்யுங்கள், பிறகு அதன் சராசரியை
கணக்கிடுங்கள்.
ஆக, உங்கள் வீட்டின் சராசரிக்கும் நகரத்தின் சராசரிக்கும் இடையில் எவ்வளவு
வித்தியாசம் உள்ளது எனக் கவனியுங்கள்!

107

நாம் ஏன் குப்பைகளை தெருவில் காண்கிற�ோம்?

.

முன்பே விவாதிக்கப்பட்ட ஐந்து படிகளும் நகர / நகராட்சி பகுதிகளிலுள்ள திடக் கழிவு
மேலாண்மையின் சிறந்த செயலாக்கம் என்று அழைக்கப்படும் முக்கிய விவரங்களாகும்.
இந்த அமைப்பில் சந்திக்கப்படுகிற பிரச்சனைகள் என்ன?
கழிவைப் பிரித்தல் என்பது பல விஷயங்களில் இன்னும் ஒரு சுமையாகவே இருக்கிறது. மக்கள்
குப்பை பிரித்தல் விதிகளின் ச�ொல்லைய�ோ உயிர�ோட்டத்தைய�ோ பின்பற்றுவதில்லை;
பல இடங்களில் சேகரிப்பு என்பது வீட்டுக்கு வீடு இல்லாமல் இருக்கிறது. மக்கள் எப்போதுமே
நியமிக்கப்பட்ட இடங்களில் அவர்களுடைய குப்பையை வீசுவதில்லை. எல்லோருமே
விருப்பப்படி குப்பை க�ொட்டுகிறார்கள்.
சமூக கழிவுத் த�ொட்டிகளை நீக்கிவிட்டு குப்பைத் த�ொட்டிகளை வழங்கும் பணி இன்னும்
நிறைவடையவில்லை;
குப்பையை எடுத்துச்செல்ல பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் சிலநேரங்களில் ப�ோதுமான
அளவு மூடப்படுவதில்லை அல்லது அதிகமாக நிரப்பப்பட்டு சாலையிலே கழிவுகள் சிந்தப்படுகிறது

உங்களுடைய குப்பையை எவ்வாறு குறைப்பது அல்லது உரிய
விதத்தில் அப்புறப்படுத்துவது?

கூடுமான வரை - குறையுங்கள், மறுபடியும் பயன்படுத்துங்கள் மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யுங்கள்.
அவ்வாறு செய்ய எப்போதும் ஒரு கண்காணிக்குமிடத்தில் இருங்கள்;
பிளாஸ்டிக் பைகளை புறக்கணியுங்கள். அவைகள் மக்காதவைகளாக இருக்கிறது. அவைகள்
வடிகால்களை அடைக்கிறது மற்றும் குழந்தைகளுக்கும் திரியும் விலங்குகளுக்கும் ஆபத்தானது.
துணிப் பைகளை பயன்படுத்துங்கள்;
குப்பைத் த�ொட்டியைத் தவிர வேறு எங்கும் குப்பை க�ொட்டாதீர்கள்;
வீட்டிலேயே ஈரமான மற்றும் உலர் கழிவை பிரித்தெடுங்கள். இது மிகவும் முக்கியம்;
ஈரக் கழிவை அப்புறப்படுத்துவதற்கு பிளாஸ்டிக் பைகளை பயன்படுத்தாதீர்கள்;
உங்கள் சமையலறை குப்பைப் பெட்டிகளை, பயன்படுத்தப்பட்ட தாளைக் க�ொண்டு ஒழுங்கு
செய்யுங்கள்;
உங்கள் ஈரக் கழிவை வீட்டிலேயே உரமாக்க முயலுங்கள். இதை எளிதில் செய்யலாம்;
காகிதத் துடைப்பானுக்கு பதிலாக துணியாலான துடைப்பானை பயன்படுத்துங்கள்;
களைந்தெரியக்கூடிய சவரக்கத்திகள், தீவெட்டிகள், பேனாக்கள், புகைப்படக்கருவிகள் இது
ப�ோன்றவற்றை வாங்காதீர்கள்.
குறைவாக ப�ொட்டலமிடப்பட்ட ப�ொருட்களை வாங்குங்கள் அல்லது முடிந்தவற்றை ம�ொத்தமாக
வாங்கி வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

த�ொழு உர யூனிட்
உரமாக்குவதை வீட்டிலேயே செய்யலாம் மற்றும் நகரத்தில் பெரிய அளவில் செய்யலாம். சமூகங்களும்
இதை ஒரு குழு முயற்சியாக செய்யலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சமுதாயத்தார் ஒரு விரிவான
கழிவு உரத் திட்டத்தை பெங்களூரிலுள்ள கல்யாண் நகரில் செய்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். 2,500 வீட்டார்கள்
அவர்களுடைய குப்பைகளை க�ொடுக்கிறார்கள் மற்றும் கழிவு உர ஆலைக்கு அவைகளை சேகரித்து
எடுத்துச் செல்வதற்கு மாதத்திற்கு 15 ரூபாய் க�ொடுக்கிறார்கள். அவர்கள் அங்கே நார்வே அரசாங்கத்தின்
உதவியால் கட்டப்பட்ட கழிவு உரக்குழிகளை வைத்திருக்கிறார்கள். இங்கே தயாரிக்கப்படுகிற கழிவு உரம்
த�ோட்டக்காரர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் விற்கப்படுகிறது.

108

டு

ல்பா உங்கள் குப்பையைப் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

செ

கீழே க�ொடுக்கப்பட்ட படங்களை, உங்களுக்குத் தெரிந்ததின் அடிப்படையில்
அல்லது பட்டியலிலிருந்து யூகித்து, மக்கும் விகிதங்கள�ோடு ப�ொருத்துக.

ம�ொபைல் ப�ோன்கள்

கண்ணாடி பாட்டில்கள்

அலுமினிய குவளை

பிளாஸ்டிக் பைகள்

ஆரஞ்சு அல்லது
வாழைப்பழத் த�ோல்

செய்தித்தாள்
விடைத் தேர்வுகள்: 1-5 வாரங்கள், 2-5 வாரங்கள், 10-20 வருடங்கள், 80-200 வருடங்கள்,
1,000,000 வருடங்கள், வெகு நீண்ட காலத்துக்கு முன்னர் – அநேகமாக ஒருப�ோதும் இல்லை

109

குறிப்பு: பெரும்பாலான பிற நாடுகளில் உள்ளது ப�ோலவே இந்தியாவிலும் தண்ணீர் மற்றும் மின்
விநிய�ோக அமைப்பு நகர அளவில் செயல்படுவதில்லை, ஆனால் மாநிலத்திற்குள்ளே மாவட்ட குழு
அளவில் அல்லது மாநில அளவில், அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களை
உள்ளடக்கிய ஒரு மண்டல அளவில் செயல்படுகிறது.
வேறு விதத்தில் கூறுவதானால், சேமிக்கப்படும் ஒவ்வொரு யூனிட் தண்ணீரும் அல்லது மின்சாரமும்,
தண்ணீர் / மின்சார பற்றாக்குறையால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு பலனளிக்கும் என அர்த்தம். ஆக,
நாம் அனைவரும் நீர் / மின்சாரத்தை செலவழிப்பதில் அதிக எச்சரிக்கை உடையவர்களாக இருக்க
வேண்டும் என்ற ப�ொறுப்பு நமக்கு அதிகரிக்கிறது.
இதுப�ோல, கழிவை பிரித்தல் மற்றும் சரியாக அகற்றுவதால், மிகவும் சுகாதாரமற்ற மற்றும் நச்சுள்ள
கலப்புக் கழிவு அரை-நகர்ப்புறம் அல்லது கிராமப்புற பகுதிகளில் க�ொட்டப்படுவதில்லை என்பது
உறுதிசெய்யப்படுகிறது. எனவே, அத்தகு பகுதிகளில் தங்கியிருக்கிற குடியிருப்பாளர்களின்
ஆர�ோக்கியத்தையும் சுகாதாரத்தையும் பாதிக்கும் ஆபத்து நீங்குகின்றது.

டு

தண்ணீரையும் மின்சாரத்தையும் சேமியுங்கள்,
ல்பா
உங்கள் வீட்டுக் குப்பையை பிரித்து வகைப்படுத்துங்கள்

செ

அரிய வளங்களைப் பாதுகாத்தல் சம்பந்தமான மற்றும் திடக் கழிவைப் பிரித்தல் பற்றி முக்கியமான
பாடத்தை உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள�ோடு கலந்து விவாதியுங்கள். நீரை சேமிப்பதற்கு,
மின்சாரத்தை சேமிப்பதற்கு மற்றும் உங்கள் வீட்டுக் கழிவை பிரிப்பதற்கு நீங்கள் தற்போது
எடுக்கும் நடவடிக்கையை விட கூடுதலாக என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்து சிந்தியுங்கள்.

நீங்களாகவே ஒரு செயல்திட்டத்தை வகுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் திட்டத்தை நீங்கள் கடைபிடிப்பது
பற்றி கண்காணியுங்கள். அதை நடைமுறைபடுத்துவதில் உள்ள சவால்களையும் வெற்றிகளையும்
கண்டறிந்து ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு அதை உங்கள் வகுப்பினருடன் பகிர்ந்துக�ொள்ளுங்கள்.

110

உங்கள் நகரத்திலுள்ள (சரியாக உங்கள் குடியிருப்பு / பள்ளிக்கூடத்திற்கு அருகில்) ஏதாவது
வீட்டார், குடியிருப்பு பகுதி அல்லது ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கழிவை பிரிக்கிறதா என்பதை
கண்டறியுங்கள். அவர்கள் சந்தித்த சவால்கள் என்ன? அந்த சவால்கள் எவ்வாறு சமாளிக்கப்பட்டன?
அவர்களுடைய படிப்பினை என்ன?

இந்த நடவடிக்கையை உங்கள் பகுதியில் / வீட்டில் நேரடியாக/தகவமைத்துப் பயன்படுத்த முடியுமா
என்பது பற்றி குறிப்பு எழுதுங்கள்.

111

எனது
பாதுகாப்பை நான்
உறுதிசெய்வேன்

6

பேரிடர்
மேலாண்மை

குற்றத் தடுப்பு

குழந்தையை
துன்புறுத்தல்

ஆள்
பாதுகாப்பு

சமூகக்
கண்காணிப்பு

தீ தடுப்பு

112

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்:
இந்த பாடத்தின் இறுதியில் மாணவர்கள்:

1
2

ஒரு தீ விபத்து அல்லது ஒரு பூகம்பத்தின் ப�ோது எடுக்கவேண்டிய
பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைப் புரிந்துக�ொள்வார்கள்

• தன்னை எவ்வாறு பாதுகாத்துக்கொள்வது என்பதைப்
புரிந்துக�ொள்வார்கள்

சமூகக் காவலின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துக�ொள்வார்கள்

3

1

பேரிடர் மேலாண்மை

ஒரு முனைப்பான குடிமகன் மற்றவர்களுடைய நலனில் தன் கவனத்தை செலுத்துகிறான். உங்களையே
நீங்கள் கவனித்துக் க�ொண்டால் தான், உங்களால் பிறரையும் கவனிக்க முடியும் என்பதை நினைவில்
க�ொள்ள வேண்டும். குறைவான வளங்கள், அதிகரிக்கும் வேலைப்பளு மற்றும் வாழ்வின் ஓட்டம்
ஆகியவை உங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் உங்கள் ஆர�ோக்கியத்தையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது.
ஆர�ோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பை இந்த மூன்று விஷயங்கள் பாழாக்கிவிடலாம். நீங்கள் ஓடி ஆடி
இந்த செய்தியைப் பரப்பி முனைப்பான குடிமகனாக இருப்பதற்கு, முதலில் ஆர�ோக்கியமாக இருக்க
வேண்டும்!
வீட்டிலும் பள்ளியிலும் தனிப்பட்ட சுகாதாரம், ஆர�ோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து அதிகளவு
ஆல�ோசனைகளை நீங்கள் பெற்றிருப்பதனால், இந்தப் பாடத்தில் நகர்ப்புற பகுதியின் பாதுகாப்பு
மற்றும் சுகாதார ஆபத்துக்களில் கவனம் செலுத்தப்படும்.
ஒருவர் இந்த அறியப்பட்ட பேரிடர்களை சந்திக்கலாம்:

தீ

பூகம்பம்

113

குற்றம்

t

தீ

தீயிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான வழிமுறைகள்:

உங்கள் பள்ளியில்
/ வீட்டில் /
பகுதியில் ஒரு
தீயணைப்பானை
பயன்படுத்தும்
முறை உள்ளிட்ட தீ
விபத்துப் பயிற்சியை
நடத்தவும்.

நீங்கள் வசிக்கின்ற
/ படிக்கின்ற
கட்டிடங்களில் உள்ள
அவசர வெளியேற்றம்
/ தீயணைப்பான்களை
அறிந்துவைக்கவும்.

ஆடைகள், மரம்
அல்லது ஆடைகள்,
மரம் அல்லது
எளிதில் தீப்பற்றும்
ப�ொருட்களை
நெருப்புக்கு அருகில்
வைக்காதீர்கள்

சமையலறையில்
நல்ல
காற்றோட்டம்
இருக்கவேண்டும்
வீட்டிலும்
பணியிடத்திலும்
உள்ள மின்சார,
மின்னணு
உபகரணங்கள்
தரமானதாக இருக்க
வேண்டும்.

தீ விபத்துப்
பாதுகாப்புக்
குறிப்புகள்

தீப்பெட்டி,
ஸ்டவ், லைட்டர்
ப�ோன்றவற்றை
பயன்படுத்தும் ப�ோது
கவனமாக இருக்கவும்.
கேபிள் அல்லது ஒயரிங்
பிரச்சனைகளை
உடனடியாக சரிசெய்ய
வேண்டும்.

114

வெவ்வேறு
உபகரணங்களை
ஒரே சமயத்தில்
இணைத்து பிளக்
பாயிண்ட்கள்,
சாக்கெட்டுகளை
ஓவர்லோடு
செய்யக் கூடாது

கேஸ் சிலிண்டர்கள்
மற்றும் ஸ்டவ்கள்
பயன்படுத்தப்படாத
ப�ோது முறையாக
அணைக்கப்பட்டிருக்க
வேண்டும்

தீ விபத்து ஏற்பட்டால் எடுக்கவேண்டிய
முன்னெச்சரிக்கைகள்:
நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் என்னவென்றால் உள்ளே
தங்காமல் கூடுமானவரை வேகமாக வெளியேறிவிடுங்கள். உங்கள்
உடமைகளை எடுக்கவெல்லாம் நேரமிருக்காது. எலிவேட்டர்களுக்குப்
பதிலாக படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.
சில முக்கிய நடவடிக்கைகள்:

ஆடைகளில்
தீப்பற்றினால்
உங்கள்
ஆடையில்
தீப்பற்றிக் க�ொண்டால்,
தரையில் விழுந்து தீ
அணையும் வரைக்கும்
உருளுங்கள்;

ஒரு அறையில்
மாட்டிக்கொண்டால்

வெளியேற
மாற்று வழி

கதவைத் திறப்பதற்கு
முன்
அது
சூடாக
உள்ளதா என்பதைக்
கண்டறிய
கைப்பிடி
-யை அல்லது கதவின்
அ டி ப்ப கு த ி யை த்
த�ொட்டுப் பாருங்கள்;
சூடான
கதவாக
இருந்தால் மறுபக்கம்
தீ இருக்கிறது என்று
அர்த்தம்.

ஜன்னல்
ப�ோன்ற
இரண்டாவது
வழியை
க ண் டு க�ொள் ளு ங ்கள் .
ஜன்னல் ஒன்றின் வழியாக
உங்களால்
தப்பிக்க
முடியவில்லையென்றால்,
தீ
மீட்பு
குழுக்குத்
தெரியப்படுத்த
ஒரு
வெள்ளைச்
சீட்டை
ஜன்னலுக்கு
வெளியே
த�ொங்கவிடுங்கள்.

ஒரு அறையில்
மாட்டிக்கொண்டால்

101-ஐ அழைக்கவும்

நீங்கள்
உள்ளே
மாட்டிக் க�ொண்டால்,
புகை
உள்ளே
வருவதைத்
தவிர்க்க
கதவின் இடைவெளி
-களையும்
ஜன்னல்
ச ா ள ர ங ்களை யு ம்
ஈரத் துணியால் மூட
முயலுங்கள்.

உங்களிடம் த�ொலைபேசி
-யிருந்தால், இந்தியாவில்
101 என்ற தீயணைப்புத்
துறையின்
அவசர
எண்ணை அழையுங்கள்.

115

செய்
வ ம
ிவ ற்
ாத று
ி ம்

தீயை அணைக்க

பல்வேறு காரணங்களால் உண்டான தீயை அணைக்க வெவ்வேறு வழிகளை முயன்று
கற்றுக்கொள்ளுங்கள் - அது எண்ணெய் சிந்துவதினால் இருக்கலாம்; மின்சார ஷார்ட்
சர்கியூட்டாக இருக்கலாம்; சமையல் வாயு கசியும் இடத்தில் இருக்கும் தீப்பொறியால்
ஏற்பட்டிருக்கலாம்; தீயை ஏற்ப்படுத்தும் எளிதில் பற்றக்கூடிய ப�ொருட்களில் /
ப�ொருட்களை சுற்றிய புகையாக இருக்கலாம்;
சில குறிப்பிட்ட சம்பவங்கள் - வெடிகள் மற்றும் / அல்லது விளக்குகள்
ப�ோன்றவைகளின் பயன்பாடு / இருப்பு; காட்டுத்தீ....

116

டு

செ

ல்பா
அவசரம்

தப்பிக்கும் திட்டம்

ஏற்பட்டால் உங்கள் பெற்றோர�ோடு / மூத்தவர்கள�ோடு சேர்ந்து
தப்பிப்பதற்கான திட்டத்தை வகுத்திடுங்கள். உங்கடைய வீட்டின் அறைகளுக்கு
இதைச் செய்து பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு வெளியேறும்
வழிகளை அறிந்துவைத்துக் க�ொள்ளுங்கள், அதன் மூலம் ஒரு பாதை தீயினால்
அடைக்கப்பட்டாலும் மறு வழியில் வெளியேறலாம்.
புதிய வீட்டிற்கு நீங்கள் ப�ோகும் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் ஒரு தப்பிக்கும் திட்டத்தை
வகுத்துள்ளீர்களா என்பதை
உறுதி செய்துக�ொள்ளுங்கள் அதனால் நீங்கள்
அதிர்ச்சிக்குள்ளாக மாட்டீர்கள்! தீ விபத்து ஏற்படும் சூழலில் ஒரு பாதுகாப்பான
மற்றும் எளிதில் ஞாபகமுள்ள கூடும் இடத்தை உங்கள் வீட்டிற்கு வெளியே / உங்கள்
சுற்றுப்புறத்தில் அறிந்துவைத்துக் க�ொள்ளுங்கள். தீப்பற்றினால்- தப்பித்தவுடனே
உங்கள் குடும்பத்தாரையும் / நண்பர்களையும் இந்த இடத்தில் சந்திக்க வேண்டும்.

117

டு

ல்பா

செ

உங்கள் வகுப்பறைக்கான தப்பிக்கும் திட்டம்

உங்கள் வகுப்பறையின் தரை மேல்தோற்றத்தை வரையவும். இந்தப் படத்தில் அனைத்துக் கதவுகள்
மற்றும் ஜன்னல்களையும் கண்டிப்பாகக் குறிக்கவும். உங்கள் வகுப்புத் த�ோழர்களின் இருக்கை அமைப்பை
வரையவும். பின்னர், நீங்கள் அமரும் இடத்தைக் குறிக்கவும். இப்பொழுது, ஏதாவது அவசரநிலை
ஏற்பட்டால் நீங்கள் வெளியேறும் வழியைக் குறிக்கவும்! கண்டிப்பாக குறைந்தபட்சம் இரண்டு வழிகள்
இருக்கவேண்டும், அப்போதுதான் ஒரு வழி அடைபட்டிருந்தால் மற்ற வழியில் நீங்கள் வெளியேற முடியும்
(ஜன்னலைக் கடைசித் தீர்வாக வைக்க முயற்சிக்கவும்!). வெளியேறும் திட்டத்தை உங்கள் வகுப்புத்
த�ோழர்களுடனும் ஆசிரியர்களுடனும் விவாதிக்கவும். நீங்கள் மட்டுமே வெளியேற முயற்சிப்பவர் அல்ல
என்பதை மனதில் க�ொள்ளவும்.
1. முதலில் எந்த வரிசையில் உள்ள மாணவர்கள் வெளியேற வேண்டும்?
2. நெருக்கத்தினால் விழுந்து மிதிபடுவதை தவிர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
3. உங்கள் உடமைகள் பற்றி கவலைப்பட வேண்டுமா?
பள்ளியின் மேல் த�ோற்றத்தை பெற முடியுமா எனப் பார்க்கவும். உங்கள் பள்ளிக்கான வெளியேற்றத்
திட்டத்தை விவாதிக்கவும். அனைவருக்கும் தீ விபத்துப் பயிற்சி நடத்துவதற்கு பள்ளியின் சார்பாக
யாரையாவது வரவழைக்க முடியுமா என முயற்சிக்கவும்.

118

பூகம்பம்

புவி ஓட்டின்
பாறைமிகு விளிம்புப்
பகுதியின் பெரிய
டெக்டானிக்
பிளேட்கள் திடீரென
உடைந்து நகரும்போது
நிலத்தில் ஏற்படும்
நடுக்கமே பூகம்பம்.

ப�ொதுவாக
டெக்டானிக்
பிளேட்களின்
ஓரங்களில் விரிசல்கள்
அல்லது பிளவுகள்
இருக்கின்றன.

பிளேட்கள்
ஒன்றோட�ொன்று
உரசும் ப�ோது
அல்லது ஒன்றின் மீது
ஒன்று ம�ோதும்போது,
விரிசல் க�ோடுகள்
உள்ள இடத்தில்
பெரும்பாலான
பூகம்பங்கள்
ஏற்படுகின்றன.

பூகம்பம் ஏற்படும்போது, நிலம் நடுங்குகிறது; கட்டிடங்களும் அதன் பகுதிகளும் விரிசல் விட அல்லது
கீழே விழ ஆரம்பிக்கும். பூகம்பத்தைத் தடுக்க உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, ஆனால் நிச்சயமாக
நீங்கள் அதை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்கமுடியும்.

119

பூகம்பம் ஏற்படும் சமயத்தில் என்ன செய்ய
வேண்டும்?

வீட்டினுள் இருந்தால், தரையில் விழுந்து ஏதாவது சாமான்களுக்கு அல்லது
கடினமான ப�ொருளுக்கு கீழே தங்கிவிடுங்கள். அப்படிப்பட்ட ப�ொருள் இல்லை
என்றால், அறையின் மூலையில் பதுங்கிக்கொள்ளுங்கள்;

கண்ணாடி, விளக்குகள் அல்லது மின்விசிறிகள் ப�ோன்ற விழும் அல்லது உடையும்
ப�ொருட்களிலிருந்து விலகியிருங்கள்;

வீட்டினுள் இருந்தால், பூமி அதிர்ச்சி நிற்கும்வரை கட்டிடத்தின் உள்ளேயே
தங்கியிருங்கள்;

எலிவேட்டர்களை பயன்படுத்தாதீர்கள்.

நீங்கள் வெளியே இருந்தால், ஒரு திறந்த வெளிக்கு வந்து மின் பாதைகள் மற்றும்
கட்டிடங்கள் ப�ோன்றவற்றிலிருந்து விலகியிருங்கள்;
சிக்கிக் க�ொண்டால், மீட்புக் குழுவினர் உங்களைக் கண்டறிய வசதியாக, குழாய்
அல்லது சுவரைத் தட்டுங்கள். விசில் இருந்தால் அதை பயன்படுத்துங்கள். கடைசி
முயற்சியாக மட்டுமே கத்துங்கள். கத்துவதனால் அபாயகரமான அளவு தூசியை
நீங்கள் உட்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
இது சம்பந்தமாக அவசியமான பாதுகாப்புப் பயிற்சியை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு
இருந்தால், கண்டிப்பாக அதைத் தவறவிடாதீர்கள்.

120

2


குழந்தைகளுக்கான குற்றத்
தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு
ஆல�ோசனைகள்

குழந்தைகளுக்கு
பாதுகாப்புக்
குறிப்புகள்

உங்கள் பள்ளிக்கூடம் மற்றும் வீட்டின் சுற்றுப்புறங்களைப் பற்றி அறிந்து வைத்துக்
க�ொள்ளுங்கள்;
அந்நியர்களிடம் பேசாதீர்கள்;
எந்தப் பரிசுகளையும், குறிப்பாக சாப்பிடும் ப�ொருட்களை ஒரு அந்நியரிடமிருந்து
பெறாதீர்கள்;
எவ்வளவு முக்கியமானதாக இருந்தாலும் அந்நியர் ஒருவருடன் சேர்ந்து
க�ொள்ளாதீர்கள்.
எங்கேயும், குறிப்பாக நடு இரவில், தனியாக செல்லாதீர்கள்;
உங்கள் குடும்பத்தார், நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் பெயர்கள்,
முகவரிகள் மற்றும் த�ொலைபேசி எண்களை மனப்பாடம் செய்துக�ொள்ளுங்கள்;
நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது அல்லது இருட்டிய பிறகு வெளியே ப�ோனால்
விலையுயர்ந்த ஆபரணங்களை அணியாதீர்கள்;
சந்தேகத்திற்கிடமானவை ஏதாவது இருந்தால், அது பற்றி இரகசியம் காக்குமாறு
கூறப்பட்டிருந்தாலும் கூட, அது குறித்து எப்போதும் உங்கள் குடும்பத்திடம் தகவல்
தெரிவித்திடுங்கள்.
சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்கள் மீது ஒரு கண் வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள்;
அவசர காலங்களில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய எளிய சுய பாதுகாப்பு வழிகளை
கற்றுக்கொள்ளுங்கள்; மேலும்
யாராவது ஒருவர் கதவை தட்டும்போது, அவர் யாரென்று பரிச�ோதித்துப் பார்க்காமல்
கதவை திறக்காதீர்கள்.

ஏனைய சில சவால்களில் அடங்குபவை: பள்ளிக்கூடத்தில் மனஅழுத்தம் அதிகரிப்பது, அல்லது மற்றபடி
ஒரு சுறுசுறுப்பற்ற, செயல்பாடு குறைவான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுவது, மற்றும் வன்முறை
அல்லது குறிப்பிட்ட வகை குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகரிப்பது. பள்ளி அளவில் படிப்புகள் தவிர பயணம்,
வீட்டுவேலை மற்றும் பிற கல்வி நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமான மனஅழுத்தங்களையும் சந்திக்கலாம்.
ஒரேவிதமான, சுறுசுறுப்பற்ற, செயல்பாடு குறைவான பணியால் ஓர் ஆர�ோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறையை
உண்டாக்குகிற பல்வேறு வகையான அடிமைத்தனங்கள் வளரும் - மிகுதியாக தேநீர், புகைபிடித்தல்,
ப�ோதை மற்றும் மதுபானம் எல்லாம் மிகவும் ஆபத்தானது. நண்பர்கள், உடற்பயிற்சி, நடனம், தியானம்,
ப�ொழுதுப�ோக்குகள் ப�ோன்ற பிற வழிகள் மூலம் சமாளிக்்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
குற்றமும் தீவிரவாதமும் அதிகரித்துக் க�ொண்டிருக்கிறது; க�ொலை, பணத்திற்காக கடத்துதல், பாலியல்
துன்புறுத்தல், ப�ோதைமருந்து வியாபாரம், சங்கிலி பறிப்பு மற்றும் க�ொள்ளை ப�ோன்ற சம்பவங்கள்
குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாகவும் விழிப்போடும் இருக்கவேண்டும்.

121

ஆர�ோக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருப்பதற்காக முனைப்பான
நடவடிக்கைகளை எடு்க்கவும்
ஆர�ோக்கியமாக இருங்கள், வெளியில் செல்லுங்கள்,
கருவிகளுக்கு அடிமையாவதைத் தவிர்த்திடுங்கள்;

அதேப�ோன்ற முக்கியத்துவம் க�ொண்டவை: புகையிலை ப�ொருட்கள் அல்லது ப�ோதை
மருந்துகளை விளையாட்டுக்காக கூட உட்கொள்ளாதீர்கள்; சுத்தமில்லாமல் இருப்பது மற்றும் அதே
ஆடைகளை தினமும் உடுத்துவது, ப�ோதைக்கு அடிமையாக இருப்பதை வெளிக்காட்டும் முதல்
அறிகுறி என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உங்களுடைய சுற்றுப்புறம் அல்லது சமுதாயத்தில் நடைபெறும் சுத்தம் செய்யும் நடவடிக்கைகளில்
உங்களை ஈடுபடுத்திக் க�ொள்ளுங்கள். இதையே பள்ளிக்கூடம் மற்றும் கல்லூரி வளாகத்திலும்
மேற்கொள்ளலாம்;

சுற்றுப்புறக் கண்காணிப்பின் அல்லது சமூகம்-ஆதரித்த நடவடிக்கைகளில் அங்கம்
வகிக்கவும்;

உங்களைச் சுற்றி அடையாளம் தெரியாமல் கிடக்கிற எந்தப் ப�ொருளையும் ஒருப�ோதும்
த�ொடாதீர்கள் - உடனடியாக அவைகளைப் பற்றி ப�ொறுப்பாளர்களிடம் தெரிவியுங்கள்;

உங்களை கண்காணிக்கிறார்கள் அல்லது பின்தொடர்கிறார்கள் என நினைத்தால் அதுபற்றி
எச்சரிக்கையாக இருங்கள். இது நடந்தால், இது குறித்து உங்கள் பெற்றோர்களிடம் / ஆசிரியர்களிடம்
/ மூத்தவர்களிடம் பேசுங்கள். அவசர காலங்களில் என்ன செய்வது, சந்தேகத்திற்கிடமானவர்களை
எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது, சந்தேகமாக ஏதாவது த�ோன்றினால் யாரிடம் தெரிவிப்பது இது
ப�ோன்ற பிரச்சனைகளுக்கான சாதாரண பயிற்சி / விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது ஆகியவை
இது சம்பந்தமானவற்றிற்கு உதவியாக இருக்கும்; மேலும்

காவலர், தீயணைப்பு, மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் - அவசர எண்களை கையில்
வைத்துக்கொள்ளுங்கள்

122

3

குழந்தையைத் துன்புறுத்தல்

குழந்தையைத் துன்புறுத்தல் என்பது குழந்தையின் உடல் அல்லது மன நலம் மற்றும் வளர்ச்சியை
ஆபத்தாக்குகிற அல்லது பாதிக்கிற ஓர் செயலை செய்வது அல்லது அலட்சியப்படுத்துவது.
தற்செயலாக-அல்லாதவை ப�ோல் த�ோன்றுகிற காயம் அல்லது த�ொடர்ச்சியான காயங்களாக
இருக்கலாம். பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் குழந்தைத் துன்புறத்தலாக அமைகிற பல்வேறு
சம்பவங்களை படமாகக் காட்டுகிறது.

123

நீங்கள் தூங்கி எழுந்த பிறகு அம்மா கட்டியணைப்பது; அப்பா இரவு தூங்கச்செல்லும் ப�ோது
கட்டியணைப்பது, தாத்தா பாட்டி பார்க்க வரும்போது கட்டித் தழுவுவது ஆகியவை எல்லாம் நல்ல
த�ொடுதலுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும். எல்லா த�ொடுதலுமே ‘நல்ல’ த�ொடுதல் தானா? இல்லை.
ம�ோசமான த�ொடுதல் என்பது, உங்களுக்கு துன்புறுத்துவதாக இருப்பது, அல்லது நீங்கள் த�ொட
விரும்பாத இடத்தில் ஒருவர் த�ொடுவது; ஏதாவது த�ொடுதல் உங்களுக்கு சங்கடம், பயம் அல்லது
நடுக்கத்தை ஏற்படுத்துவது, நீங்கள் ஒருவரை த�ொட விரும்பாத ப�ோது அவர் உங்களை த�ொட
வற்புறுத்துவது. இத்தகு த�ொடுதல் கெட்ட த�ொடுதலாகும், அந்த நபர் நீங்கள் நன்கு அறியப்பட்ட
ஒரு உறவினராக அல்லது பக்கத்து வீட்டுக்காரராக என யாராக இருந்தாலும் சரி.
மேலும், யாரிடமும் ச�ொல்லக்கூடாது என்று ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டால் மற்றும் துன்புறுத்துவதாக
மிரட்டினாலும் அது ம�ோசமான த�ொடுதலாக இருக்கிறது. குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவரின் த�ொடுதல்
கூட கெட்டவிதமான த�ொடுதலாக இருக்கலாம் என்பதை தயவுசெய்து குறித்துக்கொள்ளுங்கள்.
அப்படிப்பட்ட எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும், வேண்டாம்! என்று ச�ொல்வதின் அவசியத்தை நினைவில்
க�ொள்ளுங்கள். “வேண்டாம்!” என்ற உறுதியான சப்தத்துடன் அந்நியர்களிடமிருந்தும் மற்றும்
ம�ோசமான சூழ்நிலையிலிருந்தும், ம�ோசமான அல்லது இரகசிய த�ொடுதல்களிலிருந்தும் உங்களை
காத்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் அதை விரும்பவில்லை என்பதையும் உங்களை த�ொடக்கூடாது
என்பதையும் அவரிடம் ச�ொல்லிவிடுங்கள். விரைவில் நகர்ந்துவிடுங்கள். யாருடைய த�ொடுதலை
நீங்க விரும்பவில்லைய�ோ அந்த நபரை விட்டு ஓடிவிடுங்கள். அந்த நபர�ோடு மீண்டும் ஒருப�ோதும்
தனிமையில் இருக்காதீர்கள். உதவியை கேட்கலாம். நீங்கள் கத்தலாம். யாரிடமும் ச�ொல்லக்கூடாது
என்று ச�ொன்னவர் / மிரட்டியவர் உங்களை ம�ோசமாக அல்லது இரகசியமாக த�ொட்டிருந்தாலும்,
என்ன நடந்தது என்பதை நம்பிக்கையுள்ள ஒருவரிடம் ச�ொல்லுங்கள். உங்கள் அம்மா, அப்பா,
ஒரு நண்பர், ஆசிரியர், அல்லது மருத்துவர் என யாரெல்லாம் உங்களை நம்பி உதவுவார்கள�ோ
அவர்களிடம் ச�ொல்லுங்கள். ஒருவர் உங்களை நம்பாதது ப�ோல் தெரிந்தால், அவரிடம் சென்று அவர்
உங்களை நம்பி உங்களுக்கு உதவுவது உறுதியாகும் வரைக்கும் எடுத்துச் ச�ொல்லுங்கள். நீங்களே
உங்களை நம்புங்கள். நீங்கள் தவறு எதுவும் செய்யவில்லை.
ஒரு குழந்தை மீது பாலியல் துன்புறுத்தல் என்பது, ஒரு குழந்தையுடன் முறையற்ற விதத்தில்
நடத்தைக�ொள்வது, அவன் / அவளை துன்புறுத்துவது அல்லது பயன்படுத்திக் க�ொள்வது, அவனுக்கு/
அவளுக்கு சரியாகப் புரியாத வகையில் பாலியல் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவது பற்றி பேசுவது
ப�ோன்றவையாகும். கீழேயுள்ள எடுத்துக்காட்டு பாலியல் துன்புறுத்தல்களிலிருந்து உங்களை
பாதுகாத்துக் க�ொள்ளும் சில புத்திசாலித்தனமான வழிகள்.

124

இன்றைய தகவல் த�ொழில்நுட்ப உலகத்தில் மற்றும் இளைஞர்கள் சமூக ஊடகங்களை
பயன்படுத்துவது பெருகிவரும் சூழலில், இணையதளத்தில் அந்நியர்கள�ோடு நட்புறவாடும்போது
எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவேண்டும், இதன் மூலம் துன்புறத்தலிலிருந்து பாதுகாத்துக் க�ொள்ள
முடியும். அங்கே குழந்தைப் பாலியல் வன்முறையாளர் ஒருவர் ஒளிந்திருக்கலாம். நீங்கள் இணைய
உலகத்தை அணுகும்போது உங்கள் பெற்றோர்களை / மூத்தவர்களை உடன் வைத்துக்கொள்வதும்,
அவர்களிடம் தகவல் தெரிவிப்பதும் எப்போதும் சிறந்தது.

125

4

சமூகக் காவல்

செ
செய் ய
ல்பா
வ ம
ிவ ற் டு
ாத று ி ம்

சமூகக் காவல் திட்டம் என்பது பாதுகாப்பான சுற்றுப்புறங்களையும் வலுவான சமுதாயங்களையும்
உருவாக்க குடிமகன்களை பயிற்றுவிக்கும் ஒரு ஆரம்ப முயற்சியாகும். முதலுதவி, அவசர நடவடிக்கை
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மையில் மக்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சமூக உறுப்பினர்கள்
தங்கள் அக்கறைகளுக்கு குரல் எழுப்பி, அறிவுரையை பகிர்ந்து, இந்த அக்கறைகளைத் தெரிவிக்க
நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். காவலருக்கும் சமுதாயத்திற்கும் இடையிலான இந்தக் கூட்டுறவுத்
திட்டத்தின் மூலம், குடிமக்கள் சுற்றுப்புறத்திலுள்ள குற்றம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பிரச்சனைகளைத்
தீர்ப்பதற்கு துணைபுரிவார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது.

நமது நகர காவல்துறை

கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடைத்தை கவனியுங்கள் - அது உங்கள்
நகரத்தின் காவல் அதிகார வரம்பைக் காட்டுகிறது.உங்கள் நகரத்தின்
முக்கியமான காவல் அதிகாரிகளின் பெயர்களை தெரிந்து க�ொள்ளுங்கள்.
நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளூர் காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று அங்கு
பணியாற்றும் காவலர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் சந்தித்தால் நன்றாக
இருக்கும். அவர்களுடைய பதவிகளுக்குப் பக்கத்தில் - கீழுள்ள பெட்டிக்குள்
அவர்களுடைய பெயர்களை நிரப்புங்கள்.

நமது நகர காவல்

பதவி
காவல் ஆணையர்
காவல் இணை ஆணையர்
கூடுதல் காவல் ஆணையர்
காவல் துணை ஆணையர்
கூடுதல் காவல் துணை ஆணையர்
காவல் உதவி ஆணையர்
126

உங்கள் பகுதி காவல்
பெயர்

பதவி
காவல் ஆய்வாளர் / நிலைய தலைமை
அலுவலர்
உதவி காவல் ஆய்வாளர்
காவல் துணை ஆய்வாளர்
உதவி துணை ஆய்வாளர்
தலைமை காவலர்
மூத்த காவலர்

127

முக்கியமான த�ொடர்பு எண்கள்

128