You are on page 1of 28

MJERNE JEDINICE

Prirodne znanosti proučavaju i tumače prirodne
pojave!!!
►U

težnji da opišemo i razumijemo pojave služimo
se mjerenjem njihovih svojstava koja zovemo
fizikalnim veličinama.

► Mjerenje

je postupak kojim se utvrđuje
vrijednost neke veličine, a u osnovi se sastoji od
uspoređivanja ispitivane veličine s nekom
dogovorno odabranom vrijednošću te veličine —
mjernom jedinicom.

l = l l = 138 km odnosno l = 138 km .fizička veličina X numerička mjerena =  vrijednost jedinica X  X  X = X  X  npr.

.. razne mjerice.Razvoj međunarodnog sustava mjernih jedinica (SI sustav) ► Antropološke jedinice  Duljina: palac.. sjemenkama. plodovima. naramak. košare.2 cm  crnogorski 71. breme. lakat.. .  Masa: uspoređivanje s poznatim predmetima. vlas ►Lakat:  dubrovački 51. korak. pedalj. pregršt.05 cm  graditeljski 75 cm  trgovački 68 cm  krojački 65 cm  Volumen: šaka.

Razvoj međunarodnog sustava mjernih jedinica (SI sustav) ► Jedinice uzete iz prirode ► Slučajno odabrane jedinice  Yard (0.9144 m): udaljenost između nosa i palca ispružene lijeve ruke engleskog kralja Henry-a I  Inch (0.0254 m): ukupna duljina triju zrna ječma koje je iz sredine ječmenog klasa izvadio kralj Edward II .

Konvencija o metru (“štap” H. sekunda)  Sustav za elektricitet CGSe  Sustav za magnetizam CGSm ► 1948. kilogram. potpisana tzv. amper) – preteča današnjeg Međunarodnog sustava jedinica (SI) .Razvoj međunarodnog sustava mjernih jedinica (SI sustav) ► 1875. god – MKSA-sustav (metar. sekunda. gram.presjeka legure 90% platine i 10% iridija) ► 1881. god – CGS-sustav (centimetar.

mase. god – SI-sustav je dopunjen uvođenjem količine tvari kao osnovne fizičke veličine . jakosti električne struje i jakosti svjetla ► 1971. termodinamičke temperature. god – XI zasijedanje Generalne konferencije za utege i mjere  Međunarodni sustav jedinica – SI ►prihvaćene su odgovarajuće definicije jedinica šest osnovnih fizičkih veličina: duljine.Razvoj međunarodnog sustava mjernih jedinica (SI sustav) ► 1960. vremena.

(1) Osnovne fizikalne veličine i pripadne jedinice SI sustava FIZIKALNA VELIČINA SI-JEDINICA naziv simbol naziv simbol duljina l metar m masa m kilogram kg vrijeme t sekunda s električna struja I amper A termodinamička temperatura T kelvin K količina tvari n mol mol intenzitet svjetlosti Iv kandela cd .

rad.JEDINICA naziv simbol naziv simbol međujedinična jednadžba ploština A. toplina E.S četvorni metar m2 m2 = mm obujam V kubni metar m3 m3 = mmm frekvencija f. W.(2) Neke izvedene jedinice SI sustava s posebnim nazivima i znakovima FIZIKALNA VELIČINA SI . herz Hz Hz = s-1 sila F newton N N = m kg s-2 tlak p pascal Pa Pa = N/m2 = m-1kgs-2 energija. Q joule J J = Nm = m2kg s-2 .

JEDINICA naziv simbol naziv simbol međujedinična jednadžba snaga P watt W W = J/s = m2kgs-3 električni otpor R ohm   = W/A2 = m2kg s-3A-2 električni napon U. (V) volt V V =  A = m2 kgs-3A-1 električni naboj Q coulomb C C = As električni kapacitet C farad F F = C/V = m-2kg-1s4A2 aktivnost A becquerel Bq Bq = s-1 .Neke izvedene jedinice SI sustava s posebnim nazivima i znakovima FIZIKALNA VELIČINA SI .

w čvor (knot) kn kn = 1852 m/h obujam V litra L L = dm3 = 10-3 m3 duljina simbol SI .. u. stupanj o vrijeme t minuta sat dan min h d min = 60 s h = 60 min d = 24 h = 1440 min brzina v.JEDINICA o = (/180) rad .(3) Neke iznimno dopuštene jedinice izvan SI sustava FIZIKALNA VELIČINA naziv naziv simbol međujedinična jednadžba l. .. . (L) morska milja n mile n mile = 1852 m kut .

602  10-19 J .66  10-27 kg tlak p bar bar bar = 105 Pa energija E wattsat elektronvolt Wh eV W h = 3.Neke iznimno dopuštene jedinice izvan SI sustava FIZIKALNA VELIČINA SI .JEDINICA naziv simbol naziv simbol međujedinična jednadžba masa m tona atomna masena konstanta t u t = 103 kg u = 1.6  103 J eV =1.

duljina puta koji svjetlost prijeđe u vakuumu za vrijeme 299 792 458 –og dijela sekunde slika prototipa prametra .Definicije jedinica osnovnih fizičkih veličina ► METAR .

god.definiran je materijalnim uzorkom prakilograma .1889.Definicije jedinica osnovnih fizičkih veličina ► KILOGRAM .(legura 90% platine i 10% iridija) .

. .  intenzivne – ne ovise dimenzijama/veličini sustava ► temperatura T. masa m. tlak p. broj čestica N.► podjela fizikalnih veličina u odnosu na njihovu ovisnost o dimenzijama sustava  ekstenzivne – ovise o dimenzijama/veličini sustava ► volumen V... koncentracija c..

5 Pa ► Fizička atmosfera: 1 atm = 101 325 Pa ► 1 bar = 1·105 Pa ► 760 mm Hg = 101 325 Pa ► 1 torr = 1 mm Hg .Mjerne jedinice za tlak ► Tehnička atmosfera: 1 at = 98 066.

Mjerne jedinice za temperaturu ► Celziusova temperatura ► ledište vode 0 °C ► vrelište vode 100 °C  temperaturni interval između te dvije čvrste točke podijeljen je na 100 jednakih dijelova. a svaki dio označava 1 °C .

Mjerne jedinice za temperaturu ► Fahrenheitova temperatura ► ledište vode 32 °F ► vrelište vode 212 °F  temperaturni interval između te dvije čvrste točke podijeljen je na 180 jednakih dijelova. a svaki dio označava 1 °F .

67 .15 t / °C = 5/9 (tF / °F – 32) tF / °F = 9/5 t / °C + 32 tF / °F = 9/5 T / K – 459.Mjerne jedinice za temperaturu t / °C = T / K – 273.

Prefiksi u međunarodnom sustavu jedinica PREFIKS SIMBOL ZNAČENJE deci d 1  10-1 centi c 1  10-2 mili m 1  10-3 mikro  1  10-6 nano n 1  10-9 piko p 1 10-12 femto f 1 10–15 ato a 1 10-18 .

Prefiksi u međunarodnom sustavu jedinica PREFIKS SIMBOL ZNAČENJE deka da 1 101 hekto h 1 102 kilo k 1 103 mega M 1 106 giga G 1 109 tera T 1 1012 peta P 1 1015 eksa E 1 1018 .

Grčki alfabet naziv slovo izvorni fonetski malo veliko alpha alfa α Α beta beta β Β gamma gama γ Γ delta epsilon delta epsilon δ ε Δ Ε zeta zeta ζ Ζ eta eta η Η theta teta θ Θ .

Grčki alfabet naziv slovo izvorni fonetski malo veliko jota jota ι Ι kappa kapa κ Κ Lambda lambda λ Λ My mi μ Μ Ny ni ν Ν Xi ksi ξ Ξ omikron omikron ο Ο pi pi π Π .

Grčki alfabet naziv slovo izvorni fonetski malo veliko rho ro ρ Ρ sigma sigma σ Σ tau tau τ Τ ypsilon ipsilon υ Υ phi fi φ Φ chi hi χ Χ psi omega psi omega ψ ω Ψ Ω .

Riješite navedene jednakosti: a) 2.0047 x 10-4 kg = ______ g = ______ mg .Zadaci 1.56 x 1012 mg = ______ kg = _____ dag = _____ t c) 3.016 g = ______ μg = ______ mg = _____ dag b) 7.

0908 cm3 = ______ L = ______μL = ______ m3 e) 3. Riješite navedene jednakosti: a) 2.7809 x 105 μs = ______ s = ______ min = ______ h .0036 x 104 dm2 = _____ mm2 = _____ m2 = _____ μm2 b) 4.Zadaci 2.7896 Å = ______ nm = ______ cm = ______ mm d) 8.4 x 104 nm = _____ pm = _____ dm = _____μm c) 5.

Zadaci 3. Riješite navedene jednakosti: a) 36 °C = _______ K b) 142 K = _______ °C c) 100 °F = ________ °C .007 kg L-1 = ________ kg m-3 4.21 g cm-3 = _______ kg L-1 b) 978.54 kg m-3 = ________ g cm-3 c) 4. Riješite navedene jednakosti: a) 1.

08 atm = _______ Pa = _______ mmHg 4.1325 Pa = _______ atm = ______ bar 12.Zadaci 5.876 x 10-4 bar = __ mmHg = __ Pa = ___ atm . Riješite navedene jednakosti: a) b) c) d) 76 mmHg = ______ Pa = _____ bar 10.