You are on page 1of 21

Atomi, molekule, množina

,
empirijska formula,
molekulska formula

Atomi
• Nukleoni = čestice koje izgrađuju pozitivno
nabijenu jezgru atoma (protoni i neutroni)
• Elektroni = čine elektronski omotač
• Z (protonski ili atomski ili redni broj) = broj
protona u jezgri
• A (maseni ili nukleonski broj) = broj nukleona u
jezgri (zbroj protonskog i neutronskog broja)
A

Z

X
2

16O. 13C • različiti nuklidi istog nukleonskog broja izobari 14C. 14N 3 . 14N 6 8 7 • različiti nuklidi istog protonskog broja – izotopi 12C.Atomi • Nuklid = skup atoma s jednakim jezgrama • atomi jednog nuklida opisani su protonskim i nukleonskim brojem: 12 C.

660531·10-27 kg Ar = ma / mu 4 .Relativna atomska masa (atomska težina) • broj koji kaže koliko puta je prosječna masa atoma nekog elementa veća od unificirane atomske jedinice mase (mu) • unificirana atomska jedinica mase je 1/12 mase atoma izotopa ugljika 12C i iznosi mu = 1.

Relativna molekulska masa (molekulska težina) • broj koji kaže koliko puta je masa molekule veća od atomske jedinice mase. Mr = mm / mu 5 .

12 g 12C  6.022 ·1023 atoma 6 .n • Mol: ona množina tvari koja sadrži isto toliko jedinki koliko ima atoma ugljika u 12 g čistog ugljikovog izotopa 12C.Množina (količina) tvari .

Molarna masa m(B) M(B)  n(B) M(B) = Mr(B) ∙ g mol-1 M(B) = Ar(B) ∙ g mol-1 7 .

L ili NA • Broj jedinki definirane kemijske formule po molu tvari L = N(B) / n(B) L = NA = 6.022 ∙1023 mol-1 8 .Avogadrova konstanta .

Zadaci 1. koliko bi kilometara bio dugačak taj lanac? 2.1 10-23 mola helija? 3. Koji od slijedećih imaju veću masu: 2 atoma olova ili 5.16 molova KCl(s) b) u 4 mmola Ca(NO3)2(s) ili 103 g PbCl2(s) 9 . Kada bismo uzeli 1.0 g NaCl(s) ili 0. Izračunajte gdje ima više formulskih jedinki: a) u 16.00 mg urana i poredali atome u lanac. Radijus atoma urana iznosi 152 pm.

Napišite njezinu formulu.0 g) masi Epsomove soli? 10 .00 g Epsomove soli. Epsomova sol je magnezijev sulfat heptahidrat.Zadaci 4. koliko je formulskih jedinki Epsomove soli te koliki je broj kisikovih atoma u toj (2. Kolika je masa vode. Izračunajte koliko mola magnezijevih iona ima u 2.

Od koliko se grla to stado ovaca sastoji? 46 kg 42 kg 37 kg 34 kg 11 . Ukupna masa toga stada je 8. a) Kolika je množina ovaca na polju? b) Mase ovaca dane su na slici niže.Zadaci 5. Kolika je prosječna masa ovce. Na nekome su polju 4 ovce. a kolika molarna masa ovce? c) Kolika je relativna ovčja masa? d) Na drugoj livadi pase veće stado.4 tone.

* * NAPOMENA: niti jedan pas nije ozlijeđen prilikom sastavljanja ovog zadatka! 12 .

Kemijska formula • Empirijska formula .pokazuje vrstu i broj atoma pojedinih elemenata koji grade molekulu • Strukturna formula – pokazuje na koji način su atomi vezani u molekuli 13 .pokazuje najmanji cjelobrojni omjer atoma pojedinih elemenata u molekuli • Molekulska formula .

C6H12O6.. . octena kis. glukoza... strukturna formula HC O O ―CH3 metil .metanoat 14 .. .. C2H4O2. . formaldehid CH3C O OH octena kis.empirijska formula CH2O molekulska formula CH2O....

Kako odrediti formulu spoja? 15 .

Određivanje vodika (H2O) i ugljika (CO2) GRIJAČ ADSORBENS ZA H2O UZORAK O2 GRIJAČ ADSORBENS ZA CO2 16 .

Određivanje ugljika i vodika m1 spaljivanje m(CO2) m(C) w (C) n(C) m(H2O) m(H) w (H) n(H) 2.AgNO3 m(AgCl) m(Cl) w (Cl) n(Cl) 17 . Cl. Određivanje klora m2 otapanje Cl. N) 1. H. O.Kvantitativna analiza (C.

Određivanje dušika m3 redukcija m(NH3) m(N) w (N) w (O) = 100.3.w (Cl) n(N) n(O) n(C): n(H): n(N): n(Cl):n(O)= N(C): N(H):N(N):N(Cl):N(O) 18 .w (N).w (C).w (H).

Relativna molekulska masa spoja je ~78.40 mg vode.81 mg spoja daje 26. Organski spoj sadrži samo ugljik i vodik. 19 .Zadaci 6. Odredite empirijsku i molekulsku formulu. 7.4 mg ugljikovog(IV) oksida i 5.

499 mg H2O. S koliko molekula vode kristalizira kobaltov(II) nitrat ako 14.000 mg uzorka.940 mg AgCl.6 mg spoja zagrijavanjem gubi 5. Spaljivanjem 4.250 mg spoja prevedeno je u 1. nastaje 7. Neki spoj se sastoji od C. 20 . Odredite empirijsku formulu tog spoja.Zadaci 7.605 mg CO2 i 3. H i Cl. U drugom pokusu.40 mg vode? 8. 1.

49 mg uzorka tog spoja prevedeno je spaljivanjem u suvišku kisika u 18.81 mg CO2 i 9.35 mg uzorka reducirano vodikom pri čemu je nastalo 5.Zadaci 9.230 mg H2O. Odredite njegovu empirijsku i molekulsku formulu. H.04 mg tog spoja u reakciji sa srebrovim(I) nitratom dalo 8. 21 . 14. Kvalitativnom analizom ustanovljeno je da se neki organski spoj sastoji od C. O. Cl.250 mg NH3. U drugom eksperimentu je 52.490 mg AgCl. Utvrđeno je da je molarna masa ispitivanog spoja 169. N. U trećem eksperimentu je 10.51 g mol-1.