You are on page 1of 5

Kennetliitto

,

FINSKA KENNELKTUBBEN

THE FINNISH XENNEL CLUB

Jalostustarkastuken tulokset ovat julkisia

Aika L+-

?

_

Paikka

Lo/L,

ffii,','Jl) -fuu',1n
Tunnistu5merkintä(tM)

Rotu
Koiran

nimi

f

41)42

-l'c

g4,y a:t**pa

{{?4

Ä*,*,*l

'rts'/2",:'h'' ?
A3

tarkastettu,
M TM
tark. nimi tekstaten

t

Rotukoodl

schipperke
/ ..-*
/-v r'11\ l')

j., *,V7a 4-'7,
Normaalit

ffi ruarttu

uros

kivekset

Rek.nro

f

xvn;

Ir'

,/r\-/r - i4,
i?r,,
Låhiosoite pr2f,
r<<,* o*t
3

,r/,

Sähköposti

,4<v.rz,,.tr" (

(.t

S",nor"/.

-/-

l7\J Jalostustarkastus

korkeus

cm

Steriloitu

4r

Paino

416

nn

Selän

Eturaajojen
korkeus

Rinnan

ympärysmitta

Slvu

lg,

SäKä-

(cm/suhde)

S

z:tc.'t

todistus, syy:

pituus

//

s? "T c'g p?0,
ja -toimlpaikkaPostinro
"' -'b';iäci
a,tu'^"74f:..

p-1 EläinlääkärinRungon

.97 s. s/)(,

[-l Kastroitu [l
Puhelin

omistaja

u

/orna öt,;ftå/

cm

pituus

cm

Jålo!tLlkle!!a fruomroitavaai

suorltettu
tYv,

l/5

I-l

Jalostustarkastus hylätty

I

Jalostustarkartus keskeytetty

,w1

Osiot arvostellaan suhteessa rotumääritelmöön, lukuunottamatto tähdellö

1*

Yleinenvolmakkuus
1

liian kevyt

2

kevyt

3

keskivahva

4

voimakas

5

raskas

6

Iiiän raskas

lhanne

x

merkittyjd kohtio, joissa kuvataan kolraayleensd, rodusta rlippumafto.

8* Sleralmet
1

lhanne

liian pienet /öhtaåt

-.1 2 klrsun kökoon

xr
-.l 3 suuret

sopivat, ävonaiset

selvä

2

urosmainen narttu

3

narttumalnen uros

9*

q
t!

å

.!
!

neliömälnen

2

suorakaiteen malllnen

3

pitkärunkolnen

4

lyhytrunkoinen

irlh

Purenta
1

voimakas ylåpurenta

r

l.i

I;
[_

3 väljä leikkaava purenta

lr

4 leikkaava purenta

t-

5 tasapurenta
6 lievä alapurenta

i

ler

MUL tal

2 llevä yläpurenta
1

t.

7 voimakas alapurenta
1

LL
I

ler

fl

ler

epäsåännölllnen hammasrivi

2 kulmahammas påinaa ientä / kltalakea

3 ienten llikakasvua

10* Hampaat
'I

liian kevyt

2

kevyt

3

keskivahva

4

vahva

5 raskas

'I heikot
2 pienet

K

3 keskisuuret
4 suuret

hämmaspuutol(5etl

6 liian raskas
MUUTA;

F

t
lr,

1

1

Pään

yleisvaikutelma

....)otkoa (kuonon la kollon suhde)

lhanne

i

1 rodunomainen

4 yhtä pitkä

5 liian ulkonevat

2 kiilamainen

5 hieman pidempi

I

3 kapea

6 pitkå

2 lähekkäin toisiaan

4 lilan kapea

7 liian pitkä

'1

muuta:

5 leveä
6 liian leveä

1

7 pieni

7 Kuonon leveys

ihanne

liian kapea

23* Silmien

värl

ihonne

1 sininen
2 keltainen

2 kapea
3 vaaleanruskea

9 lyhyt

3 keskileveä
4 ruskea

1

0 suuri

i

1

1

2 pitkä

1

3 liian pitkä

4 leveå
5 tummanruskea

liian suuri

'14

eri tasossa

2 vinoasentoiset

1

liiän pieni

S

kaukana toisi5taan

5 liiän leveä

6lähes musta
7 kaksivåriset

karkea

1

5 raskas

1

6 liian raskas

1

sointuvat turkin väriin

1

kireåt

2

tiivilt

täsapainossa toisiinsa nähden

1

2 alaleuka lyhyt suhteessa yläleukaan
3 yläleuka lyhyt suhteessa alaleukaan

4 leuat yhtä pitkät
5 alaleuka kapeampi kuin yläleuka
1

yhdensuunt. kallon ja kuonon llnJat

1

::i:YYrlli::i

f l!el i: lY:::t llt:l

'l laskeva kuononselkä

2 nouseva kuononselkä

6 ylåleuka kapeampi kuin alaleuka
7 leuät yhtä Ieveät

3 paksut
4 roikkuvat

8 vino alaleuka
9 puutteellinen alaleuan syvyys

3 lihakseton

vilkkuluoml eslllä

1

2 kiertyneet

liloltellut lhopoimut

4
tai

i

kuivat / ohuet

2 tllvilt / kiinteät

'l llian litteät

lltteåt

2

2 vajåa

3 paksut

4 ulkonevät

lilan ulkonevat

2

pigmentti

3 pigmentti puuttuu

5 roikkuvat
1

kaareva

yståvällinen / lempeä

6 liian roikkuvat
2 valpas, tarkkaavainen

7 syvät huullpoimut
1

t hlemän

plgmentoitunut

4 löysät

3 keskivahvat

5

1 käuttaaltaan

pyöreä ylähuulen profiili

2 kulmikas ylåhuulen profrili

3 pelokas
4 epäluuloinen
5 vihainen

tåsainen, litteä

3 epätasalnen
4 tasalnen korvien vålistå

5 pyöreä

/ kupera

6 llian kupera
7 takåluisu

I

lyhyt takaraivo

I soikeat
1

liian ohuet

2

ohuet

2 pyöreät
3 kolmionmuotoiset
4

vinoneliön-lsalmiakinmuotoiset

3 paksut
4 liian paksut

9 aukile

5 rustoiset
6 kapeat
1 liian

1

puuttuva

2

vähålnen

3 selvästl erottuva
4 voimakas / liioiteltu

pienet

7 leveät

2 pienet
3 keskikokolse(

1

luppakorvat / riippuvat

4 suuret

2

puolipystlt

5 liian suuret

3 pystykorvåt

I erikokoiset

4 ruu5ukorvat
5 kärjistään taittuneel

1

6*

Kuonon pltuus suhteessa kallo-osaan
1

liian lyhyt

2

lyhyt

3 hieman lyhyempi

1

liian syvällä

6 kiertyneet

2

syvällå

7 eri paria

3

ei ulkonevat, el syvällä

4 ulkonevat

29 Korvien

pituus

ihdnne

'l liian lyhyet

h

3 kapea

2 lyhyet

X

1§y-:i

3 keskimittaiser

4 pitkär

1

h

2 syvä

5liian pitkät

3 liian syvä

30 Korvienkoko

1

1 pienet

x.

37*

2 keskikokoiset
3 suuret

3 keskipitkä

F
lr
fr
ler

taaksepåin kallistuneet

t-

luppakorvaisella påän myötäiset

lI

y

PP-,-§: y"1i:-r111 :

i:pi:

liian etuasentolset

tr

{:

t?t"'

I

ler

t--

1

:l l"i

3 selvä5ti erottuva

Itr

hajå-asentoiset

puutteellinen

2 vähäinen

lh

liian pystyasentoiset

l

4 lyhyr rintalasta

r.

pystyasentoiset

l

phuus

2 pitkä

eteenpäin kallistuneet

I

selvästi erottuva rintalastan kärki

Rintakehän

I lyhyt

h

31 Koruien asento
__l

matala

I

t-

4 korostunut

LL

5 täyteläinen
'I kapea

32 Korvlen kiinnitys

2 leveä

oikein kiinnittyneet

14
li

3 llian leveä

ylös kiinnittyneet

I

J: alas kiinnitryneet

--..],l,

Slvu 3/5

taakse kiinnittyneet

J.

lähekkäin toisiaan

-lr

eri tasossa

33* Hengltys, arvostellaan
'l vaivaton

er

myös Iilkkeessä

/ äänetön

2

vaivaton / kuuluva

3

vaikeutunut

4 selvästi

34

h

h

el

väikeutunut
1

Kaula
1

)

lyhyt

h

2 keskipitkä

I

3 pitkä

)

5 pystyt

ohut

2

läpoja kohti Ievenevä

el
1

3 paksu

2 kohtuulliset

löysää kaulanahkaa

et
3 volmakkaat
h
4 liioitellut

3 lihaksikas

35 Kaulanasento
2

'l

kaareva

ulkonevat

I

2 rungonmyötäiset

llittyy sulavasti ylälinjaan

3 selkälinjan

suorat/ niukal

h

2 kuiva

1

3 kesklpltkär
4 pitkåt

h

1

1

rungonmyötåiset

2 lyhyet

I

3 sisåänpäin käåntyvät

suuntainen

h

4 pystyasentoinen
5

'I rodulle
tyypillinen

liian pysty

h

2 liian kaareva
3 kaareva

36 Rintakehän muoto
'I soikea
2 pyöreä

4 suora
h

5 korkea såkå

I

6 laskeva

ihanne

...

)atkoa (karvanlaatu)

liian lyhyt ,

1

2lyhy.t
3 keskipitkä
4 pitkå
5 liian pitkä

niukat

1

2 kohtuulliset
3 runsäat
4 liian runsaat

65*

Karvan määrä ja pohjavilla
1 karvaton

2 kaljuja kohtia
3 harva karvapeite
4 ohut karvapeite
5 normaali / tiheä karvapeite
6 haittaavaa kårvoitusta;

a_usutia
1

k-aHlu"q

kohtuullinen peitinkärva

2 runsas peitinkarva
3 liian runsas peitlnkarva
1

ei pohjavillaa

2 nlukka pohjavilla

3 pohjavllla suhteessa peitlnkarvaan
4 runsas pohjavllla
5 llikaa pohjavillaa suhteessa

p€ltinkarvään

'' la^rr; [or-t(
1

ohut

2 keskivahva
3 paksu
4 irtonainen
5 tiukka / Iiikkumaton

'l ei plgmenttiå
2 laikukas

'I kihara
2 laineikas
3 suora
1

silkkinen

2 pehmeä
3 kova

/ liukas

4 karhea
5 karkea

9yilPY
'l nyÖrjttyvä
2

läatoittuvå

1

ei rodunomainen

2 rodunomainen
1

merle / harlekiini

2

diluutio

3 haalistunut

i

Maski

69*

r

ihanne

1 maski

lei

2 maskiton

L
lei

3 kiinteä / lihaksikås

ler

4liikaa lihasmassaa

3 toispuoleinen

4 niukka

1

t--

t-*

/ hajamaski

F

5 liian laaja

lei

mul al

70* Etuliikk€et
'i kapeat

K

le-Y::l

1

yhdensuuntaiset

l"h

t--lui

rF

1 ulkonevat kyynärpäåt
SrSaKrerIeiSet Kyynarpaal

1

rotutyypiltään liioiteltu

3 eloisa
4 rodunomainen

3 normaalipainoinen

ähtaat frfla - AhNa&
klntereet

F

6 vihainen

5 vaikea ylipaino

E
lh

lilkkuu pihdissä

5 våistää

4 lievä ylipaino

lr,,

7 pelokas
8 vihainen koirille

l-

4 leveåt

yståvällinen

2 rauhallinen

vaikea alipalno

2 lievä alipaino

Takålllkkeet

3

epäterve

1

E

3 slsäkierteiset käoälät

2 ahtaat

1

2

Koiran kåyttäytyminen ulkomuodon
arvostelussa / Suhtautuminen tarkastäjlln

t,.

tt

1

erittäin hyvä

lr,

lyhyetiJäykät

mu\ tå:

71

4

I,

/ kbrivät

ii§ll::t
I

epätyypillinen
tyydyttävä

5 erinomainen

3 astuu ristiin
1

K

F
th

?

1
2

3 hyvä

ln

2 melovät

lihakseton

2 hieman lihakseton

ln

I yhdensuuntaiset
2

astuu ristiln

F

3

epåvakåat kintereet

l"i

L

muL tåi

76 Multa huomiolta

1*\-r /f,ä{*4

Jalostustarkastajan
allekirJoitus

//er",a
Suomen Kennelliitto

-

Finska Kennelklubben ry.

Ta

Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8

lalortustarkastajän
alleki{oitus

/ti h'e
02770 ESPOO
02770 ESBO

Puh./Tel. +358 (0)9 887 300
Fåx +358 (0)9 8873 0331

The Finnish Kennel Club

www.kennelliitto.6