You are on page 1of 8

6.

SISTEMI PLAĆANJA U
ELEKTRONSKOM POSLOVANJU
6. Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju

6.1. E-Banka
6.1.1. B2B elektronsko bankarstvo
E-Bank/B2B1 je namenjen preduzećima i organizacijama sa velikim brojem transakcija i/ili
naprednim kompanijama koje žele ažurno da upravljaju likvidnošću. E-banking je rešenje
koje automatizuje izvršenje plaćanja i računovodstvo (takozvani Straight Through Processing
princip2).
Implementacija omogućava direktnu razmenu dokumenata između informacionog sistema
preduzeća i informacionog sistema banke za platni promet u zemlji i inostranstvu. Nalozi za
plaćanje se pripremaju, verifikuju i odobravaju u okviru informacionog sistema preduzeća i
prenose se direktno u banku. Svaka promena u banci se prenosi direktno u informacioni
sistem kompanije. Komitent ovim rešenjem dobija najveću ažurnost i preglednost sredstava i
mogućnost donošenja bržih i kvalitetnijih finansijskih odluka.
B2B E-Banka je namenjena za povezivanje informacionih sistema velikih kompanija sa
informacionim sistemom banke za automatsku razmenu podataka. Veza sa serverom banke je
ostvarena preko konfigurisanih veza. Komunikacija je kodirana i zaštićena sa smart karticom.
B2B E-bank omogućava:
1. Trenutno dobijanje informacije o promenama na bankovnom računu. Informacioni sistem
kompanije se stalno snadbeva ažurnim informacijama o promenama na računu kompanije.
Kad god se desi promena na računu banke, informacioni sistem kompanije je u trenutku
obavešten, bez dodatnog ručnog posla ili čak i potrebnog kopiranja podataka.
2. Zatvaranje platnih naloga na osnovu podesnih transakcionih stavki. Mehanizam, koji je
instaliran u B2B E-bank, omogućava potpuno automatsko zatvaranje platnih naloga na
osnovu podesnih transakcionih stavki. Naime, svaka transakciona stavka, koja se odnosi
na platni nalog emitovan u banku preko B2B E-bank, sadrži jedinstvenu identifikaciju
platnog naloga.
3. Automatizacija biznis operacija. B2B E-bank zahteva povezivanje sa odgovarajućim
rešenjima u poslovnim bankama i namenjena je kompanijama koje žele da imaju
automatsko povezivanje između svojih obrada podataka i informacionog sistema
poslovnih banaka.
4. Razmena fajlova prilagodjenih podesnim standardima ili potrebama komitenata.
Povezivanje izmedju B2B E-bank i obrade kod komitenta je omogućeno automatskom
razmenom fajlova u standardnom obliku ili u obliku koji je prilagođen formatima koje
podržava informacioni sistem komitenta. Standardni oblik koristi kvalitetan, dobro
struktuiran i verifikovan standard koji omogućava potpuno automatizovanu razmenu
dokumenata za domaće i inostrane operacije plaćanja.
5. Obezbeđena sigurnost i poverljivost sa maksimalnom mogućom zaštitom. Bezbednost i
poverljivost platnih transakcija je osigurana sa korišćenjem pametne kartice u kojoj je
uskladišten korisnikov privatni ključ i PKI sertifikat. Radi se o smart kartici u kojoj je se
1

Za ovo poglavlje korišćeno je B2B rešenje Halcom grupe - http://www.halcom.rs/index.php?section=21
STP omogućava kompletan poslovni postupak na tržištu kapitala i platnog prometa koji se obavlja elektronskim
putem, bez potrebe za ponovnim logovanjem ili ručnom intervencijom, u skladu sa zakonskim i regulatornim
ograničenjima. Prevodi se kao direktna obrada ili potpuna obrada.
2

obavlja digitalno potpisivanje. Kartica predstavlja kvalifikovani elektronski sertifikat, koji
podrazumeva elektronski potpis dokumenata.
Prednosti rešenja B2B E-bank aplikacije i automatizacija procesa:
1. omogućavanje ažuriranog, bezbednog i pouzdanog e-bankarstva sa bankama,
2. poboljšanje kontrole likvidnosti kompanije,
3. mogućnost bržeg pokretanja sredstava kompanije zasnovanog na ažuriranoj informaciji i
procedurama u zadnjoj kancelariji,
4. elektronsko plaćanje u zemlji i u inostranstvu,
5. direktno povezivanje sa nekoliko banaka u kojima kompanija ima otvorene račune,
6. smanjenje mogućnosti da se desi greška u plaćanjima.

6.1.2. E-faktura
Elektronsko fakturisanje (E-fakturisanje) je razmena dokumenata između dobavljača i kupca
u integrisanom elektronskom formatu. Tradicionalno, fakturisanje je ručno intenzivan proces
sa čestim greškama ljudskog faktora, što dovodi do porasta troškova i velikog utroška radnog
vremena. Postoji veliki broj različitih definicija e-faktura, ali ako pokušamo da ih definišemo
u jednoj rečenici, onda su to fakture/računi koji se izdaju, primaju i obrađuju isključivo
elektronskim putem. Drugim rečima, one predstavljaju razmenu računa (faktura) i propratnih
informacija od preduzeća do njegovih klijenata, koristeći elektronsku infrastrukturu,
uglavnom internet.
Često3 postoji konfuzija između različitih vrsta automatizacije fakture pod pojmom "efakturisanje". Način slanja fakture putem skeniranje ili optičkog prepoznavanje znakova
(OCR) je digitalizacija papirnih dokumenata. Izdavanje PDF fakture putem emaila je drugi
oblik automatizacije, ali iako uklanja papir iz procesa ne obezbeđuje potpunu integraciju. Obe
ove metode se često nazivaju e-fakturisanje, ali one to nisu u pravomu smislu. Ovakva
situacija dovodi do neefikasnosti, koja se već danas može rešavati upotrebom informacionih
rešenja kao što su e-fakture. Na ovaj način se podiže efikasnost u radu, kako na strani
izdavaoca, tako i na strani primaoca faktura. E-fakturisanje je uobičajena praksa u razvijenim
zemljama u B2B elektronskoj razmeni podataka već dugi niz godina.
E-fakturisanje u punom smislu reči u potpunosti automatizuje fakturu, uz snimanje i proces
potvrde, tako da kupac ne treba da vrši bilo kakav unos podataka – e-faktura je protok
informacija direktno od dobavljača do računarskog sistema kupca, koji ne zahteva upotrebu
intervencije od strane kupca. Kupac dobija račune od svojih dobavljača koristeći formate koji
su dogovoreni unapred. Računi uključuju mehanizme - poput digitalnog potpisa ili EDI
standarda - koji obezbeđuju njihovu autentičnost i integritet. U ovakvom modelu, fakture se
kreiraju u tzv. XML formatu na strani izdavaoca faktura, koje onda mogu direktno da se
pošalju u informacioni sistem primaoca faktura, kroz postojeći e-banking kanal, čime se
garantuje sigurnost ("ako je sigurno za novac, sigurno je i za fakture"). Koristeći ovaj kanal,
zadovoljena su osnovna svojstva e-faktura, a to su prezentacija faktura ("bill presentment") i
mogućnost plaćanja ("bill payment").
Nadogradnja elektronske banke4 sa mogućnošću razmene e-faktura donosi prednosti za sve
učesnike. U razmeni elektronskih faktura učestvuju izdavaoci, primaoci i banke. Kada je
primalac fizičko lice, e-faktura se može platiti jednim klikom, čime se izbegava prekucavanje
stavki na platni nalog. Primalac, koji je pravno lice, takođe može lako, pre plaćanja, da uveze
fakturu u svoj informacioni sistem i izvrši likvidaciju.

3
4

http://www.einvoicingbasics.co.uk/what-is-e-invoicing/
http://www.halcom.rs

E-fakture omogućavaju izdavaocu optimizaciju troškova, poslovnih procesa i jednostavno
zatvaranje izdatih računa. Banka, kao treći učesnik, uvođenjem e-faktura svojim klijentima
obezbeđuje širi spektar usluga i na taj način povećava obim poslovanja i zadovoljstvo
klijenata.

6.1.3. Princip rada i razmene e-faktura
E-fakture se iz informacionog sistema izdavaoca, putem e-banking kanala, prenose u ebanking rešenje primaoca (kupca). Primalac, bilo da je u pitanju pravno ili fizičko lice, dobija
e-fakturu u svoje e-banking rešenje, što mu omogućava da samo jednim klikom prenese
podatke iz e-fakture u platni nalog kojim vrši plaćanje.
Izdavalac u svom informacionom sistemu priprema fakturu u elektronskom obliku i uvozi je
u svoje e-banking rešenje. Iz e-banking programa, baš kao i platne naloge, šalje fakturu svojoj
banci putem e-banking kanala.
Banka izdavaoca prima e-fakturu. Na osnovu tekućeg računa primaoca i BIC (Bankarski
identifikacioni kod) koda, koji služe kao njegova adresa, banka izdavaoca, preko e-banking
kanala, šalje e-fakturu odgovarajućoj banci korisnika. Za tu svrhu nije potrebno da izdavalac i
primalac imaju otvorene račune u istoj banci. Banka može, na osnovu finansijskog ugovora sa
izdavaocem, zajedno sa arhivistom da prosleđuje izdate e-fakutre u arhiv.
Banka primaoca prima e-fakturu. Na osnovu tekućeg računa primaoca i BIC koda banke,
banka primaoca šalje dalje fakturu u e-banking rešenje primaoca. Primalac može da sklopi sa
arhivistom poslovni ugovor o elektronskom arhiviranju prenetih e-faktura. Na taj način,
slanjem e-faktura primaocu, banka istovremeno prosleđuje fakturu i u arhivu.
Primalac prima fakture u svoje e-banking rešenje. U slučaju da su primaoci pravna lica, oni
imaju mogućnost uvoza e-faktura u svoje informacione sisteme za potrebe računovodstvenih
evidencija. Osim toga, na osnovu e-fakture primaoci mogu u e-banking rešenju samo jednim
klikom da kreiraju platni nalog sa podacima iz fakture. Platni nalog se vraća istim putem
izdavaocu e-fakture, koji zajedno sa prilivom dobija ispravne i odgovarajuće podatke o uplati
(referenca).5
Prednosti i rezultati uvođenja e-faktura su:
1. Niži troškovi izdavanja e-faktura,
2. Potreban je neuporedivo kraći vremenski period za unos podataka u informacioni sistem,
3. Korišćenje postojeće e-banking infrastrukture (niži troškovi održavanja),
4. Integrisan je elektronski potpis,
5. Ispravni podaci i lakše zatvaranje izdatih faktura,
6. Jednostavno elektronsko arhiviranje.

5

http://www.halcom.rs/index.php?section=101

7.
6.1.4. Integrisana elektronska kancelarija
Integrisana elektronska kancelarija je softverski proizvod koji omogućava:
1. u svakom trenutku posedovanje informacije gde se dokument nalazi i u kojoj fazi obrade
je taj dokument ili predmet, skupljanje dokumenata u predmete i čuvanje zapisa o
pojedinačnim dokumentima,
2. kompletan pregled svih primljenih i poslatih dokumenata,
3. kvalitetne osnove za upravljanje trenutnom i stalnom dokumentacijom,
4. kontrola radnog procesa ili njegovih faza (u pojedinačnoj obradi predmeta), sa kojim
Integrisana elektronska kancelarija nudi kvalitetne osnove za upravljanje,
5. analiza protoka informacije u centralnoj administraciji,
6. standardizacija sve dokumentacije u organizaciji,
7. upravljanje i kontrola dokumentacije u saglasnosti sa ISO 9000 standardima kvaliteta.
Integrisana elektronska kancelarija je dizajnirana kao otvoren integracioni sistem koji
osigurava realizaciju ciljeva bilo kojeg organizacionog (upravljačkog) sistema i u isto vreme
ispunjava osnovne potrebe modernih kancelarijskih operacija.Integrisana elektronska
kancelarija je, obično, outsourcing i obavlja se preko banke davaoca usluga.

6.2. E-uprava
Pojam e-uprava predstavlja transformaciju klasičnih administrativnih procedura u eadministraciju. Vlada i njene institucije koriste informaciono-komunikacine tehnologije za
pružanje usluga građanima putem Interneta. Cilj e-uprave je da se obezbedi efikasna, sigurna i
brža usluga fizičkim i pravnim licima. Pruža velike mogućnosti za poboljšanje i unapređenje
internih administrativnih procedura, obezbeđujući uspešno pružanje usluga državnih
institucija online. To je ključni koncept državnog unapređenja, koji zahteva sigurnost transfera
podataka, obezbeđenu privatnost, kao i poverenje i interakciju građana sa državnim
institucijama putem Interneta.
Definicija e-uprave obuhvata upotrebu elektronskih tehnologija u tri oblasti javnog
delovanja:6
1. odnos između javne administracije i civilnog društva,
2. funkcionisanje javne vlasti u svim fazama demokratskih procesa (electronic democracy),
3. obezbeđivanje javnih usluga (electronic public services).
Internet portal E-uprave Republike Srbije, počeo je sa radom 11. juna 2010 godine. Preko
portala7 građani i privreda putem ličnih računara mogu da dobiju razne potvrde, izvode iz
matičnih knjiga, kao i da podnose zahteve za različita dokumenta, uz uslov da imaju
sertifikovani potpis u elektronskom obliku. Na portal je povezano više ustanova koje pružaju
preko elektronskih usluga. Među tim ustanovama su Ministarstvo unutrašnjih poslova,
privredni sudovi, Nacionalna služba za zapošljavanje, Narodna biblioteka i pojedine opštine i
gradovi. Digitalna agenda za Srbiju uvedena je po ugledu na Digitalnu agendu Evrope, koja
predstavlja jednu od sedam vodećih inicijativa ekonomskog razvoja Evropske unije. Ova
agenda, koju razvija Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, sastoji se od
Strategije informacionog društva i Strategije elektronskih komunikacija, pri čemu je prioritet
6

Vidas-Bubanja, M., Prednosti i ograničenja izgradnje e-uprave U srbiji, Časopis za ekonomiju i tržišne
komunikacije, Godina 1, broj 1, str. 73-88, Banja Luka, BiH, 2011.
7
www.euprava.gov.rs

digitalne Srbije razvoj e-poslovanja, uključujući e-upravu, e-trgovinu, e-pravosuđe, e-zdravlje
i e-obrazovanje, i razvoj infrastrukture pomoću koje će ovi servisi biti dostupni građanima.

6.2.1. Portal e-porezi
Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Službeni
glasnik Republike Srbije br.47/2013) predviđeno je da Poreska uprava Srbije od 1. januara
2014. godine uvede pojedinačnu objedinjenu poresku prijavu za poreze i doprinose. Cilj je
integralni obuhvat svih isplata prihoda, poreza i doprinosa iz radnog odnosa i van radnog
odnosa. Propisano je da se poreska prijava mora podneti pre svake isplate prihoda na koje se
obračunava i plaća porez po odbitku. Poreska prijava se podnosi isključivo elektronski i mora
se potpisati kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, koji se može dobiti od 4 ovlaščena
sertifikaciona tela (PTT Srbija, Privredna komora Srbije, MUP Srbije i Halcom). Sistem se u
potpunosti primenjuje od 1. marta 2014. godine.
Portal "e-porezi"8 predstavlja skup elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srbije koji
omogućava svim poreskim obveznicima elektronsku predaju obrazaca potpisanih
kvalifikovanim elektrosnkim potpisom. Praćenje statusa poslatih obrazaca i uvid u poresku
karticu poreskih obveznika. Ovaj sistem zadovoljava standarde bezbednosti i siguran prenos
podataka elektronskim putem. Elektronskim uslugama Poreske uprave može se pristupiti u
bilo kom trenutku preko Internet pretraživača. Uplata poreza i doprinosa obavlja se samo
jednom i na jedan račun, a Poreska uprava automatski raspoređuje sredstva na određene
korisnike. Plaćanje je moguće i sa više računa, ali uz obavezni pozov na dodeljeni broj.
Poreska prijava se podnosi elektronski na sledeći način: Prvi je popunjavanje internet forme u
samom interenet browser-u. Unos na ovaj način se vrši onlajn, zahteva puno vremena i
zauzima komunikacione resurse poreske uprave. Drugi način je da se prijava podnese
predajom odgovarajućeg xml fajla. Poreski obveznik iz programa za obračun plata i drugih
isplata generiše odgovarajući xml fajl koji nakon toga jednostavno preda na portal ePorezi.
Prijave se podnose svakog dana, uključujući i subote i nedelje, u periodu između 5 časova
ujutro tekućeg dana i 1 čas narednog dana. Vreme između 1 i 5 sati ujutro rezervisano je za
potrebna prilagođavanja sistema Poreske uprave (obnavljanje parametara za obračun,
učitavanje odgovarajućih izmena i slično) te u tom periodu sistem nije u mogućnosti da
prihvata i proverava prijave.
Poreska uprava vrši kontrolu podnetih prijava i ako one sadrže neke nedostatake, u pogledu
formalne ispravnosti ili matematičke tačnosti,onda se o tome obaveštava podnosilac prijave.
Poreska uprava nakon sprovedene kontrole svakoj prijavi dodeljuje broj odobrenja za plaćanje
(BOP) i ovaj broj se koristi u banci za plaćanje elektronski putem ili virmanski. BOP u sebi
sadrži sve informacije potrebne za identifikaciju i praćenje uplate.

8

http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/informacije.html

6.2.2. Ostvareni efekti
Po promenama u organizaciji rada i nivou i obimu primena najsavremenijih informacionih i
komunikacionih tehnologija, novi sistem predstavlja najveći informatički projekat u zemlji.
Postignuti su veliki korisni efekti i evidentne su sledeće prednosti:
1. obveznici prijavljivanja i plaćanja poreza i doprinosa više ne popunjavaju i ne dostavljaju
Poreskoj upravi oko 5,5 milona obrazaca,
2. umesto 11 popunjava se samo jedna uplatnica,
3. izvršena uplata se odmah proknjižava i stiže na račune korisnika poreza i doprinosa,
4. poslodavci više ne mogu da izvrše i splatu plata, a da istivremeno ne plate i poreze i
doprinose,
5. građani mogu na portalu, bez odlaska na šaltere, da provere da li su im uplaćeni doprinosi,
6. kod svih obveznika poreza i doprinosa racionalizovani su poslovni procesi za prijavu i
plaćanje poreza i smanjeni troškovi,
7. naplata poreza i doprinosase u prva dva meseca povećala za oko 30 odsto,
8. procenjuje se da će uštede u troškovima kod poreskih obveznika i u Poreskoj upravi
iznositi oko 70 miliona evra na godišnjem nivou.
Ovi i drugi korisni efekati potvrđuje da su primene savremenih informacionih i
komunikacionih tehnologija uspešno iskorišćene za racionalizaciju rada, smanjivanje
troškova, bolje informisanje i povećavanje napate poreza i doprinosa.
Poreska uprava nastavlja sa razvojem elektronskih servisa kao što su: poreske prijave za porez
na dodatnu vrednost, svi porezi i doprinosi po odbitku, prijave akciza, kao i prijave poreza na
dobit preduzeća. Nakon ovih poreskih oblika koji se uglavnom odnose na pravna lica, Poreska
uprava priprema realizaciju elektronoskih servisa koji se odnose na građane kao pojedinačne
poreske obveznike.
Objedinjena naplata poreske uprava predstavlja primer uspešnosti implementacije e-uprave.
Ostvaren je sveobuhvatan i svrsishodon sistem poslovanja koji donosi uštede u materijalu i
radnom vremenu kako sa strane korisnika tako i na strani uprave. Problem koji degradira
napor e-uprave u optimizaciji troškova je otpor povezanih organizacija odnosno potreba
sistematizacije radnih mesta. Klasičan način obrade je zahtevao prijem ogromnog broja
papirnih dokumenata, ručni obuhvat, analizu i izveštavanje. Elektronski servisi smanjuju
potrebu za zaposlene koji su se bavili tim poslovima. Da bi zaštitili zaposlene neke državne
organizacije i dalje zahtevaju donošenje papirne dokumentacije i na taj način sprečavaju
smanjenje troškova javne uprave što je od vitalnog značaja za razvoj zemlje.

6.3. Mobilna plaćanja
Razvojem mobilnog interneta poslednjih godina sve više banaka nudi, osim uvida u stanje, i
opciju transakcija, odnosno plaćanja računa, prenosa sredstava sa jednog računa na drugi,
kupoprodaje deviza, itd. Mogućnost transfera novca zahteva viši nivo sigurnosti, a ova usluga
se vrši korišćenjem ili sajta banke prilagođenog mobilnim uređajima ili instalacijom posebnog
softvera-aplikacije na mobilni uređaj koja direktno kontaktira servere banke.

Neke od najvažnijih prednosti mobilnog bankarstva je:
1. Mobilnost - Klijent ne zavisi od lokacije, tj. može da koristi servise bez obzira gde se
nalazi,
2. Vremenska dostupnost - Servisi mobilnog bankarstva su najčešće neprekidno dostupni, 24
časa dnevno, 7 dana u nedelji,
3. Ušteda - Osim što štedi novac (transakcije obavljene elektronskim putem obično su
nekoliko puta jeftinije od transakcija izvršenih na šalteru banke), klijent štedi i vreme jer
ne mora da ide do banke, traži mesto za parkiranje, čeka u redu,
4. Jednostavnost - Aplikacije su napravljene tako da omogućavaju jednostavno korišćenje, sa
minimalnim unosom informacija, često i lakše nego kod e-bankarstva,
5. Uvid u stanje - Klijent u svakom trenutku ima uvid u stanje na svojim računima, kao i
stanje poslatih naloga,
6. Sigurnost - Razvojem savremenih metoda enkripcije i karakteristika mobilih uređaja,
postignut je isti nivo sigurnosti kao i kod e-bankarstva sa PC računarima.