You are on page 1of 1

Finansijska matematika 2, Doma´

ci zadatak 9
13.12.2013.
1. Na trˇziˇstu postoje samo jedna akcija i jedna obveznica, a kamatna stopa je 0%. Trgovina se vrˇsi samo
u vremenskim trenucima t = 0 i t = 1. Cena akcije u trenutku t = 0 je 2 dinara, a u trenutku t = 1 je
1 dinar ili 4 dinara. Obveznica ima konstantnu cenu od 1 dinar u oba trenutka. Odrediti cenu ugovora
koji garantuje isplatu od 3 dinara, ako cena akcije skoˇci na 4 dinara i garantuje isplatu od 0 dinara ako
cena akcije padne na 1 dinar.
2. Investitor koji oˇcekuje da ´ce cena akcije padati, konsturiˇse portfolio od kol opcija prema medved¯em
spredu (bear spread ) na slede´ci naˇcin
- kupuje jednu kol opciju sa cenom izvrˇsenja K1 i premijom C1 ,
- prodaje jednu kol opciju sa cenom izvrˇsenja K2 i premijom C2 ,
pri ˇcemu je K2 < K1 . Nacrtati grafik funkcije prihoda i profita za ovog investitora.
3. Investitor konsturiˇse portfolio prema leptir spredu (butterfly spread ) na slede´ci naˇcin
- kupuje jednu kol opciju sa cenom izvrˇsenja K1 i premijom C1 ,
- prodaje dve kol opcije sa cenom izvrˇsenja K2 i premijom C2 ,
- kupuje jednu kol opciju sa cenom izvrˇsenja K3 i premijom C3 .
pri ˇcemu je K1 < K2 < K3 . Nacrtati grafik funkcije prihoda i profita za ovog investitora.
4. Investitor odluˇcuje da kupi dve kol opcije na istu aktivu. Jednu kol opciju pla´ca 30 dinara i njena cena
izvrˇsenja je 80 dinara, a drugu kol opciju pla´ca 10 dinara i njena cena izvrˇsenja je 120 dinara. Istovremeno
odluˇcuje da napiˇse (izda) dve kol opcije na istu aktivu po ceni od 15 dinara sa cenom izvrˇsenja od 100
dinara. Sve opcije imaju isti datum dospe´ca. Skicirati grafik i odrediti jednaˇcinu funkcije profita za ovog
investitora. Obrazloˇziti grafik (za koje vrednosti cene podloge na datum dospe´ca ´ce investitor ostvariti
dobitak, a kada je u gubitku). Kada se investitor odluˇcuje za ovakvu kupovinu i izdavanje opcija?
5. Investitor izdaje jednu put opciju sa cenom P , P > 0, i izdaje jednu kol opciju sa cenom C, C ∈ (P, 2P ).
Obe opcije vaˇze na istu akciju i imaju istu cenu izvrˇsenja K, K > P + C, i isti datum dospe´ca. Skicirati
grafik i odrediti jednaˇcinu za funkciju profita ovog investitora. Obrazloˇziti grafik (za koje vrednosti cene
akcije na datum dospe´ca ´ce investitor ostvariti dobitak, a kada je u gubitku). Kada se investitor odluˇcuje
za ovakvo izdavanje opcija?
6. Investitor kupuje jednu put opciju sa cenom P , P > 0, i istovremeno kupuje jednu kol opciju sa cenom
C, C > P . Obe opcije glase na istu akciju, imaju isti datum dospe´ca i istu cenu izvrˇsenja K, pri ˇcemu
vaˇzi P + C < K. Odrediti jednaˇcinu funkcije profita ovog investitora i skicirati njen grafik. Za koje
vrednosti cene akcije na datum dospe´ca ´ce investitor ostvariti dobitak, a kada je u gubitku? Kada se
investitor odluˇcuje za ovakvu kupovinu opcija?
7. Investitor odluˇcuje da kupi dve put opcije koje glase na istu akciju. Jednu put opciju pla´ca 4 dinara i
njena cena izvrˇsenja je 40 dinara, a drugu put opciju pla´ca 10 dinara i njena cena izvrˇsenja je 60 dinara.
Istovremeno odluˇcuje da napiˇse (izda) dve put opcije na datu akciju po cenama od 6 dinara za svaku
opciju i sa cenom izvrˇsenja od 50 dinara za svaku opciju. Sve opcije imaju isti datum dospe´ca. Skicirati
grafik i odrediti jednaˇcinu funkcije profita za ovog investitora. Obrazloˇziti grafik (za koje vrednosti cene
akcije na datum dospe´ca ´ce investitor ostvariti dobitak, a kada je u gubitku). Kada se investitor odluˇcuje
za ovakvu kupovinu i izdavanje opcija?
8. Na trˇziˇstu se pojavio novi finansijski instrument pod nazivom happy call opcija. Prihod ovakve opcije
u trenutku dospe´ca T je dat sa max{0.5 ST , ST − K}, pri ˇcemu je ST cena akcije u trenutku dospe´ca T ,
a K fiksirana cena izvrˇsenja. Oznaˇcimo sa S0 cenu akcije u trenutku t = 0, a sa C1 i C2 poˇcetne cene
obiˇcnih kol opcija sa cenama izvrˇsenja K i 2K, respektivno. Ako znamo da se poˇcetna cena CH happy
call opcije moˇze prikazati na slede´ci naˇcin
CH = αS0 + βC1 + γC2 ,