You are on page 1of 1

Finansijska matematika 2, Doma´

ci zadatak 8
6.12.2013.

1. Data je igra na sre´cu koja sa verovatno´com 0.4 udvostruˇcuje investirani novac, a sa verovatno´com 0.6

se gubi investirani kapital. Investitor ima funkciju korisnosti u(x) = x i mogu´cnost da se okuˇsa u ovoj
igri ili da zadrˇzi novac za sebe.
(a) Odrediti sigurni ekvivalent ove igre.
(b) Investitor raspolaˇze sa 10 000 dinara. Odrediti koliko novca je optimalno uloˇziti u ovu igru.

1

2. Investitor ima funkcju korisnosti U (x) = x 3 i razmatra mogu´cnost da uloˇzi novac u koncert grupeUtility.
S obzirom da se koncert odrˇzava na otvorenom, prihod od koncerta zavisi od vremenskih prilika na njegov dan odrˇzavanja. Ukoliko tog dana bude sunˇcano, za svaki uloˇzen dinar u koncert prihodova´ce se
5, ako bude bilo oblaˇcno 1 uloˇzen dinar done´ce 3, a ukoliko bude padala kiˇsa, izgubi´ce se sav uloˇzen
novac. Verovatno´ca da tog dana bude sunˇcano je 0.2, oblaˇcno 0.5, a da padne kiˇsa 0.3. Investitor ima
mogu´cnost da novac uloˇzi u banku uz kamatnu stopu od 10%. Takod¯e, postoji i mogu´cnost ulaganja
novca u prava prodaje DVD snimka koncerta. Ova investicija za jedan uloˇzen dinar vra´ca 8, ukoliko je
na dan odrˇzavanja koncerta vreme sunˇcano, 2 ukoliko je oblaˇcno, a ukoliko bude padala kiˇsa duplo se
gubi uloˇzen novac.
(a) Odrediti sigurni ekvivalent investitora koji ˇzeli da uloˇzi novac samo u DVD.
(b) Odrediti optimalnu raspodelu kapitala za investitora koji ˇzeli da uloˇzi novac u koncert i u banku.

3. Investitor ima funkciju korisnosti u(x) i poˇcetno bogatstvo W0 . Na trˇziˇstu postoji n riziˇcnih investicija
sa prinosom ri , i = 1, . . . , n i jedna neriziˇcna investicija sa prinosom rf . Neka optimalni portfolio ovog
investitora ima krajnje bogatstvo x∗ (koje je sluˇcajno). Pokazati da je
0

E[u (x∗ )(ri − rf )] = 0.
4. Pokazati da je za investitora koji ima kvadratnu funkciju korisnosti u(x) = ax − 21 bx2 , pri ˇcemu je
b > 0 i x ≤ ab , problem optimizacije portfolija u smislu maksimizacije oˇcekivane korisnosti ekvivalentan
Markowitz-ovom problemu.
5. Izvesti formulu za odred¯ivanje cene investicije u sluˇcaju logaritamske funkcije korisnosti.
6. Funkcija korisnosti U (x) je izo-elastiˇcna ako za svako k > 0 vaˇzi
U (k · x) = f (k)U (x) + g(k),
za neke funkcije f (k) > 0 i g(k) nezavisne od bogatstva x. Investitor ima poˇcetno bogatsvo W0 > 0 i
ulaˇze ga na slede´ci naˇcin:
ωi -ti deo kapitala ulaˇze u riziˇcnu aktivu i sa stopom prinosa ri , i = 1, . . . , n,
P
ostatak od (1 − ni=1 ωi )-ti deo kapitala zadrˇzava za sebe.
Ovaj investitor ima izo-elastiˇcnu funkciju korisnosti U (x) i ˇzeli da maksimizira svoju oˇcekivanu korisnost.
Pokazati da optimalan raspored kapitala za ovog investitora ne zavisi od poˇcetnog bogatstva W0 .