You are on page 1of 2

Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Subiecte pentru etapa locală a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADA - DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Etapa locală – 21.02.2016
Educație tehnologică
Subiecte pentru proba scrisă
Clasa: a V-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I

20 puncte

A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect.

(10p)

1. . Reţeaua de canalizare este folosită pentru a colecta :
a) apele fluviale; b) apele uzate; c) apele minerale; d) apele termale.
2. Principalele clădiri comerciale sunt:
a) magazine şi pieţe agroalimentare; b) hotelurile; c) spitale şi grădiniţe; d) teatre.
3.Comuna este o unitate de bază administrativă alcătuită:
a).dintr-un sat b).dintr-un oraş c).unul sau mai multe sate d).unul sau mai multe orase
4. Fundaţia pentru o construcţie este:
a) element de rezistenţă; b) element de închidere; c) element de finisaj; d) element de deschidere.
5. Activitate specifică domeniului meşteşugăresc este:
a) olăritul; b) mineritul; c) apicultura; d) viticultura.
6. Zona de acces într-o locuinţă este:
a) loja; b) mansarda; c) vestibulul; d) dormitorul.
7.Principala sursă de poluare dintr-o localitate o reprezintă:
a).parcurile b).zona agricolă c).restaurantele d).zona industriala
8. Staţia de epurare face parte din :
a) reţeaua de apă; b) reţeaua de canalizare; c) reţeaua energetică; d) reţeaua de transporturi.
9. Teatrul este o clădire pentru:
a) locuit; b) cultură; c) sănătate; d) comerţ.
10. Şcoala se amplasează în zona:
a) comercială

b) de locuit

c) industrială

d) pieţei

B. Scrieţi pe foaia de concurs asocierea cifrelor centralelor electrice, din coloana A ,cu litera
corespunzătoare formei de energie transformată în scopul producerii energiei electrice, din coloana B.
(10p)
A
B
1.Centrale hidroelectrice
a. Energia valurilor
2.Centrale termoelectrice
b. Energia apei
3.Centrale eoliene
c. Energia vântului
4.Centrale mareo-motrice
d. Energia combustibililor
5.Centrale geotermale
e. Energia apelor calde din sol
f. Energia combustibililor nucleari
Subiectul II

30 puncte

A. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere, astfel încât
enunţurile să devină corecte din punct de vedere ştiinţific.
(10p)
1. Sursele de apă pot fi: de …(1) .... (râuri, fluvii, lacuri) şi de … (2) … (izvoare, pânze freatice).

. 5. 2...(3). un teren. dar şi circulaţia între camere. o aşezare. 3.. 4. Totalitatea condiţiilor necesare pentru a resimţi o stare de bine.... conform punctelor cardinale. Scrieţi pe foaia de concurs cuvintele corespunzătoare cifrelor indicate în urmatorul aritmogrif cu verticala data – LOCUINŢA. Încăpere destinată odihnei. C. Planşeul este element de construcţie confecţionat din lemn sau din beton armat care separă etajele unei clădiri 3. 2.. dacă apreciaţi că enunţul este fals... Citeşte cu atenţie definiţiile.. B.. a) Știind că fiecare metru din realitate îl reprezentaţi pe desen cu 5 cm.. Încăpere destinată menţinerii igienei..... Încăpere ce asigură legătura dintre exteriorul şi interiorul locuinţei.. (15p) .. Populaţia care locuieşte în mediu urban lucrează în cea mai mare parte în agricultură. pe foaia de concurs.. Trenul este un mijloc de transport rutier. o uşă şi 2 ferestre.(4).. (10p) 1. cu creionul şi instrumentele de desen. 4. dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F. 4. (15p) c) Enumerați zonele funcționale ale camerei.. 5..dintr-o locuință. Planul este desenul executat la o anumită scară şi reprezintă grafic o construcţie ... desenaţi planul camerei.. în cameră.. Salubritatea reprezintă serviciul de evacuare a ……(5)………. Compozitia aerului este un factor important care influentează.. 3. elementele de mobilier folosind simbolurile grafice cunoscute.. Transcrieţi pe foaia de concurs cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A. (10p) b) Reprezentaţi elementele de construcţie ale încăperii și amplasaţi camera cu ferestrele spre est... (10p 1......Inspectoratul Școlar Județean Neamț Subiecte pentru etapa locală a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” 2. câte 2 obiectele de mobilier corespunzătoare fiecărei zone și poziţionaţi. Şcolile moderne au cabinete dotate cu computere şi acces la reţeaua de. Televizorul şi radioul sunt mijloace de comunicare în masă. 1 L 2 O C 3 U I 4 N Ţ 5 Subiectul III A 40 puncte Camera de zi a unei locuinţe are următoarele caracteristici: dimensiunile 4m x 3m. Este esenţială pentru confortul interior al locuinţei şi poate fi naturală sau artificială....