You are on page 1of 9

kabilecek sorular ve konu balklar,herkes bencillik yapmadan paylasn arkadalar!

**Kat ve matbaay kullanan ktphane yapan ilk Trk devleti Uygurlar olduunu bilelim.
**Avrupa Hun hkmdar Atilla,Bat Roma,Dou Roma (Bizans), Galya ve talya seferlerini
dzenlediini bilelim.
** Bizansn Trakya valisine Gnein doduu yerden batt yere kadar her yeri zaptedebilirim
diyen Avrupa Hun hkmdarnn ULDIZ olduunu bilelim.
**Tanrnn krbac,Etzel ve Cesur kavimlerin efendisi olarak bilinen hkmdarn ATLLA olduunu
bilelim.
** bn-i Fadlann Rhle adl seyahatnamesinde zellikle anlatt Trk slam devleti til Bulgarlar
olduunu bilelim.
**Kendi adna para bastran ilk Trk hkmdar BAGA TARKAN(Trgiler) olduunu bilelim.
**Balbal denilen mezar talar ve Kurgan denilen mezarlar,Umak (cennet),tamu (cehennem)
slamiyet ncesi ahiret inancnn olduunun kant olduunu bilelim.
slamiyet ncesi Kltr blgelerine bakalm mutlaka.
Pazrk Kurgannda '' Dnyann en eski halsnn'' olduunu,Esik Kurgannda ise ''Altn elbiseli
Adam Zrhnn'' olduunu ve Asya Hunlarna ait olduunu bilelim.
Ouz Kaan Destannda anlatlan kahramann Asya Hun hkmdar Mete Han olduunu bilelim.
Avrupa Hun Hkmdar Atlla'nn seferlerinin Almanlarn Nibelungen Destanna konu olduunu
bilelim.
slamiyet ncesindeki Trklerin Krk ve pekyolu iin savatn bilelim.
Bizans'a elilik heyetinin Kk-Trk zamann stemi Yabgu tarafndan gnderildiini bilelim.
in'e 71 sefer dzenleyip in'i bask altna alan kiinin II.Kk-Trk hkmdar lteri (Kutluk
Kaan) olduunu bilelim.
Gebe yaamn Orta Asya Trkleri zerindeki etkisine mutlaka bakalm.
Bar a olarak bilinen dnemin Hazarlar olduunu.
Hazarlarn ve Trgilerin Hz. Osman ordular ve Emevi ordularnn ilerleyiini durdurduunu
bilelim.
Cumhurbakanl forsundaki 16 yldzn tarihte kurulan 16 trk imparatorluu olduunu bilelim.
Mehur dombrada anlatlan kahraman II.Kk-trk hkmdar Krat olduunu bilelim.
in dnda ilk kat imalathanesinin Talas Savandan sonra mslman Trkler tarafndan
Semerkant'ta olduunu bilelim.
hidilerin Msr'da altn para bastrdn bilelim.
Trk Dnyasnn ilk haritasnn Kagarl Mahmut'un Divan- Lgati't Trk yazd ilk Trke
szln arkasnda yer aldn bilelim.
I.Beyliklerin Kurulduu yeri ve en nemli eserlerini mutlaka bilelim.
smail Ebuliz El Cezeri'nin siberneyiin kurucusu olduunu,ilk robotu,su saatini icat ettiini
mutlaka bilelim.
** Hac Bekta- Veli- Makalat ve Yunus Emre-Risaletin Nushiyeyi bilelim.
**Trk- islam Dnyasnn ilk rasathanesinin Ulu Bey tarafndan yapldn bilelim.
**Pasinler,Malazgirt,Katvan,Miryokefalon,Kseda Savann sonularn mutlaka bilelim.
**Kuran- Kerimin Uzun Hasan(Akkoyunlu) Dneminde ilk kez Trkeye evrildiini bilelim.
**Kut ve Veraseti uygulamayan,Moollar ilk kez durduran ve Abbasi Halifesini Msrda koruma
altna alan Trk slam devletinin Memlkler(Klemenler) olduunu

Osmanl Kurulu dnemi iskan politikasn, Orhan Gazi ve I.Murad dnemi tekilatlanma
almalarn mutlaka bilelim.
**Osmanlda ilk dini sosyal ve siyasal ierikli isyann eyh Bedrettin olduunu bilelim.
Portresini yaptran ilk padiahn Fatih olduunu ve bunu talyan ressam Bellini'nin yaptn
unutmayalm.
Sahn Semann Fatih zamannda kuruluunu bilelim.
*Osmanlda ilk ii isyannn ahkulu (II.Beyazd Dnemi) ,toprak meselesinden dolay kan ilk
isyann Bozoklu Celal (Yavuz Sultan Selim dnemi) olduunu bilelim.
** Douda en geni snrlara ulat antlamann Ferhat Paa Batda ise Buca Olduunu bilelim.
Duraklama dneminde ilk ciddi raporun Koi Bey tarafndan IV.Murad'a sunulduunu bilelim.
Katip elebi'nin de duraklama dneminde rapor yazdn mutlaka bilelim.
lk denk bte almasnn Tarhuncu Ahmet tarafndan yapldn bilelim.
Rusya ve Avusturya'nn Osmanl'y paralamak iin Dakya ve Grek Projelerini hazrladn
bilelim.
**Lale devrini sona erdiren isyann Patrona Halil,3.Selim dnemini sona erdiren isyann Kabak
Mustafa olduunu bilelim
Kk Kaynarca Antlamas'nn maddelerini mutlaka alalm.
Kk Kaynarca Antlamasna gre;
1. Krma bamszlk verilecek, Krm hanlar sadece din adan Osmanl halifesine bal
olacaklardr.
2. Rus ticaret gemileri Karadeniz ve Akdenizde serbeste dolaabilecektir.
3.Rusya, stanbulda eli bulundurabilecektir.
4. Rusya, kapitlasyonlardan yararlanacaktr.
5.Rusya, Osmanl ynetimindeki Ortodokslarn haklarn koruyabilecektir.
6. Rusya, bu savata ele geirdii Eflak, Bodan ve Beserabyay geri verecektir.
7. Osmanl Devleti, Rusyaya sava tazminat deyecektir.

Lale devri,3.SELM Islahatlarn mutlaka alalm.


III. Selim Dnemi Islahatlar
III. Selim dneminde, yenilikler hakknda bilgi sahibi olmak amacyla Avrupann nemli
ehirlerinde (Viyana, Paris, Londra) daimi elilikler kuruldu. Bu elilikler sayesinde Avrupadaki
gelimelerin yakndan takip edilmesi amaland. Eliler, edindikleri izlenimleri layiha (rapor)
hlinde III. Selime sundular. III. Selim bu raporlar dorultusunda asker, idari ve sosyal alanlarda
dzenlemeler yapmaya alt. III. Selim dnemi, Nizamcedit olarak adlandrlr. Yeni dzen
anlamna gelen bu dnemde; ordu, maliye, hukuk ve dier alanlarda slahatlar yapld. Nizamcedit
adyla bir ordu kuruldu. Bu ordunun masraflarn karlamak amacyla radcedit hazinesi

oluturuldu. Topu, humbarac ve Iamc ocaklar, ordunun teknik snf durumuna getirildi.
Denizcilie nem verildi. Tersaneler slah edildi. Matbaa ilevsel hle getirildi. Okullarn ihtiyacna
cevap verecek birok kitap tercme edildi. Yerli ticareti korumak iin Avrupallarn lke iinde
ticaret yapmalar yasakland. Avrupal devletlerle diplomatik ilikiler artrld. ttifaklar ve denge
sisteminin nemi anlald.
**Boazlar meselesinin Hnkar skelesi antlamas ile ilk kez baladn bilelim.
**Osmanl donanmasnn 4 kez yakldn bilelim.(1571-nebaht,1770-eme,1827-Navarin,1853Sinop)

Paris Antlamasnn maddelerini alalm.


Paris Antlamasna gre;
Osmanl Devleti, Avrupa devleti saylacak, Avrupa hukukundan yararlanacak ve toprak
btnl, Avrupa devletlerinin garantisinde olacaktr.
Karadeniz, tarafsz hle getirilecek, sadece ticaret gemilerine ak tutulacak, Osmanl Devleti ve
Rusya, Karadenizde sava gemisi bulundurmayacak ve tersane kuramayacaklardr.
Eflak ve Bodan, zerk bir ynetime sahip olacaktr.
Osmanl Devletinin, Paris Konferans srasnda ilan ettii Islahat Ferman, Avrupa devletlerince
dikkate alnacak ve Osmanl i ilerine karlmayacaktr.

Islahat Ferman maddelerini alalm.


Ishat Fermannda yer alan baz maddelere gre;
Mahkemeler ak yaplacak, herkes kendi dinine gre yemin edecek, yasalar herkese eit
uygulanacaktr.
Gayrimslim halka din ve vicdan zgrl salanacak; gayrimslimler patrikhane, kilise, okul
ve hastane gibi binalar tamir ve ina edebilecektir.
Resm yazmalarda gayrimslimleri ktleyen ve kk dren szler kullanlmayacaktr.
Yabanc uyruklular, vergisini vermek kouluyla mal mlk edinebileceklerdir.
Gayrimslimler de belediye il genel meclislerine ye seebileceklerdir.
Gayrimslimler, askerlik iin nakdi bedel deyebileceklerdir.
Vergilerin toplanmasnda iltizam usulne son verilecektir.
Herkes irket ve banka kurabilecektir.

Gayrimslimler de devlet memurluklarna, asker hizmetlere ve okullara alnacaktr.


II.Mahmut Zamannda Mrur tezkeresi ile istanbul'a gei belgesi ile girilebildiini unutmayalm.
II.Mahmut zamannda devlet adam yetitirmek iin Mektebi Maarifi Adliye'nin aldn bilelim.
Yenierinin kaldrld olayn II.Mahmut zamanndaki Vakay- Hayriye olduunu bilelim.
ark meselesinin ilk kez Viyana Kongresinde gndeme geldiini bilelim.
Hasta Adam ifadesini kullanan ilk devletin Rusya olduunu bilelim.
lk d borcun Abdulmecid zamannda Krm Savanda ngiltere'den alndn bilelim.
Sened-i ittifak'n II.Mahmut zamannda Alemdar Mustafa Paa aracl ile yapldn ve
padiahn yetkilerini kstlayan ilk belge olduunu bilelim.
Sened-i ittifak'ta hibir ekilde Avrupa etkisi olmad,Islahat Ferman'nn Avrupa basks ile ilan
edildiini bilelim.
Tanzimat Ferman'nn Mustafa Reit Paa tarafndan Abdulmecid zamannda Glhane parknda
okunduunu bilelim.
Kanun-i Esasi'nin Trk tarihinin ilk anayasas olduu, aydn grup gen Osmanllarca (Ziya
paa,inasi,Ali Suavi,Namk Kemal) hazrlandn ve ilk kez halkn ynetime katlarak rejimin
deitiini bilelim.
Kbrs,Tunus,Msr'n stibdat-II.Abdulhamit dneminde kaybedildiini bilelim.
Halepa Ferman ile Girit halknn vergiden muaf tutulduunu bilelim.
Osmanl'da I.Murat,II.Mehmet ve I.Ahmet'in veraseti deitirdiini,I.Ahmet dneminde verasetin
kesinletiini bilelim.
lk mizah dergisinin Diyojen olduunu bilelim
lk bankann Bank- Dersaadet olduunu bilelim.
Divan yelerini ve grevlerini mutlaka bilelim.
Osmanl Toprak sistemini mutlaka bilelim.
Osmanl'daki iktisadi grler olan iaecilik,fiskalizm ve gelenekii mutlaka bilelim.
Mekkari,menzik,derbenti bilelim.

BUNLARDAN BRN MUTLAKA BEKLYORUM


Davud-u Kayseri lk mderris
Ali Kuu Osmanlda Matematiin kurucusu
Sabuncuolu erafeddin Tp Mcerrebname
Akemseddin Fatihin hocas Tp
Kemalpaazade Tarih Tevarih-i Ali Osman
Kadzade-i Rumi Matematik-Astronomi
Molla Fenari Osmanlnn ilk eyhulislam
Zembilli Ali Efendi ve bni Kemal Yavuz dnemi eyhulislamlar
EbusSuud Efendi Kanuni dnemi eyhulislamlar

Naima Vakanvis-Tarihi Naima


Naima, 1655 ylnda Halepte dodu. Gen yata stanbula gelerek saray hizmetine girdi.
Kabiliyeti ile kendisini kabul ettirdi ve 1699 ylnda vakanvislie (resm tarihilik grevi) tayin
edildi. Naima Efendi, 1591den 1660 ylna kadar geen olaylar ayrntl ekilde ele ald ve 6 ciltlik

byk bir Osmanl Tarihi meydana getirdi. Eserin ilk basks brahim Mteferrika tarafndan yapld.
Daha sonra 3 defa basld, ayrca Bat dillerine evrildi. iirler de yazan Naim, 1716 ylnda ld.
Ahmet Cevdet paa Tarihi-Hukuku

Piri Reis Haritaclk,Corafya Kitab- Bahriye


Corafya konusunda en byk almay Piri Reis yapt. Piri Reis iki harita oluturdu. Birinci
haritada Gneybat Avrupa, Bat Afrika ve Gneydou Amerika sahillerini gsterdi. kinci haritada
ise Kuzey Amerikay izdi. Piri Reis Kitabbahriye adl eserinde, Kzldeniz, Akdeniz ve Hint
Okyanusu ile ilgili nemli bilgiler vermitir.
Seydi Ali Reis Deniz Corafyacs Miratuul Memalik
Katip elebi Tarih,corafya Kefz Znnun
Evliya elebi Tarih-Corafya Seyahatname
Hazarfen Ahmet elebi Kanat takp uan ilk insan
Lagari Hasan Paa lk roketle uan insan
Takyyeddin Mehmet lk Osmanl rasathanesini amtr.
Osmanl'da mzeciliin kurucusunun Osman Hamdi Bey olduunu ve Kamlumbaa Terbiyecisi
ile Silah Satclarnn en nemli eserleri olduunu bilelim.
Resim mzesinin kurucusunun eker Ahmet olduunu bilelim.
Sultan Ahmet Camiinin Avrupallarca Blue Mosque olarak anldn ve mimarnn Sedefkar
Mehmet Olduunu bilelim.
NKILAP
Trablusgarp Savana katlan gnll subaylarn Enver ,Mustafa Kemal, Ali Fethi ve Nuri Conker
olduunu bilelim.
Mustafa Kemal'in Suriye'de Vatan ve Hrriyeti kurduunu daha sonra bunu ttihat terakki ile
birletirdiini ancak hibir ekilde hrriyet itilafa katlmadn bilelim.
II.Merutiyet dnemi partilerinin mutlaka bilelim.(ttihat terakki,Ahrar,Hrriyet tilaf,Fedekaran-
Millet,ttihad Muhammedi,Osmanl Demokrat,mutedil Hrriyet Perveran,Islahat esasiye)
XX. yzyl balarnda Osmanl Devleti'ndeki olaylarn kronolojik sralamann u ekilde olduu
mutlaka bilelim.
I. II.MERUTYET'N LANI
II. 31 MART OLAYI
III. TRABLUSGARP SAVAI
IV. U ANTLAMASI
V. I.BALKAN SAVAI
VI. LONDRA KONFERANSI
VII. BAB-I AL
VIII. II.BALKAN SAVAI
Bab- Ali'nin padiaha veya rejime kar deil, hkmete kar yaplp Kamil paann indirildii ve
yerine Enver paann darbe sonucu Mahmut evket paay ynetime geirdiini bilelim.
.Dnya Sava srasnda yaplan gizli antlamalar, I.Dnya Savan bitiren atekes ve bar
antlamalarn bilelim.
Osmanlnn Irak Basrada yenilmesine ramen Kutul Amere ve Selman- Pakta ngilizleri

yendiini bilelim.
Mondrosun Rauf Orbay tarafndan Limni adasnn Mondros Limannda Agememnon zrhlsnda
imzalandn bilelim.
Mustafa Kemalin ilk olarak Havza ile resmi grevinin dna ktn bilelim.
Amasya Genelgesinde Mustafa Kemal,Rauf Bey,Ali Fuat ve Refet Paalarn imzas ve Kazm
Karabekir ile mersinli Cemal Paann onaylar olduunu bilelim.Dikkkat smet Paa ve Ali Fethi
bey yok.
Kurtulu Savann ihtilal aamasnn Amasya Genelgesi ile baladn bilelim.
Manda himayenin ilk kez Erzurumda ,kesin olarak Sivasta reddedildiini bilelim.
Osmanl Mebusan Meclisinin toplanmas arsnn Erzurum,Sivas ve Amasya Grmelerinde
yaplp stanbul Hkmetinin bu ary Amasya Grmelerinde kabul ettiini bilelim.
Temsil heyetinin ilk iaretinin Amasya Genelgesinde verildiini, Erzurumda 9 kii ve blgesel,
Sivasta 15 kii ve ulusal olduunu bilelim.
Temsil Heyetinin Amasya Grmeleri,TBMMnin Bilecik Grmeleri ile stanbul Hkmetince
tanndn bilelim.
Mustafa Kemalin Balkesir,Alaehir gibi batdaki kongrelere katlmadn, Pozant Kongresine
ise gzlemci sfat ile katldn bilelim.
Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak zelliklerini bilelim.
Damat Feritin Sivasn sonunda istifa ettiini ve bu olayn stanbula kar ilk siyasi zafer
olduunu bileim.
Misak- Milli'de ulusal egemenlik kararnn alnmadn bilelim.
Albayrak, Hadisat (Trke) ve Le Paysin (Franszca) douda karlan yararl gazeteler olduunu
bilelim.
Balkan Savalarnda Hamidiye Kahraman olarak bilinen ve Mondrosu imzalayan asker ve devlet
adamnn Hseyin Rauf Orbay olduunu bilelim.
Halide Edip Advar'n Kurtulu savann anlatan eserlerinin Ateten gmlek(Kurtulu sava
zerine yazlan ilk roman) ve Trkn Atele mtihan olduunu bilelim.
Milli Mcadele hatralarnn Ali Fuat Cebesoya ait olduunu bilelim.
Yakup Kadri'nin Milli Mcadeleyi bir Anadolu ky zerinden anlatt eserin Yaban olduunu
bilelim.
zmir ktisat Kongresinin Kazm KARABEKR bakanlnda toplandn bilelim.
Nene Hatun'un 93 Harbinin kadn kahraman, erife Bacnn Kurtulu Sava'nn kadn
kahraman olduunu bilelim.
Gediz'deki yenilginin dzenli ordunun kuruluunu hzlandrdn bilelim.
Yeniden Kuvay- Milliyeye dnlmesinin ve meclisin Kayseriye tanmasna sebep olan olayn
Ktahya Eskiehir Sava olduunu bilelim.
Subaylar sava olarak bilinen savan Sakarya olduunu bilelim.
Bat Cephesinde kurulan Dzenli ordu komutanlarnn smet ve Refet Paa olduunu,2.nn
sonucunda ise BATI cephesinin birletirildiini bilelim.
Bakomutanln Ktahya-Eskiehirden sonra, Gazilik ve Marealliin ise Sakarya'dan sonra
verildiini bilelim.
Mustafa Kemalin yannda dier marealin Fevzi akmak olduunu bu unvan Byk Taarruzdan
sonra aldn ve Genelkurmay bakanl kurulduktan sonraki ilk genelkurmay bakan olduunu
da bilelim.
ilk silahl mcadelenin Drtyol'da Kara Mehmet tarafndan balatldn bilelim.
1921 Moskova ile Batum,1921 Ankara ile Hatay,1926 Ankara Ant.ile misak milliden tavizler

verildiini bilelim.(lk iki taviz 1.nn ve Sakaryadan sonra olduunu bilelim.)


Yunan Generali Trikopisin Byk Taarruzun sonucunda esir alndn bilelim
Mudanya ile Lozan arasnda Saltanatn kaldrldn bilelim.
Saltanatn, hilafetin, eriye evkafn- eyhulislamln kaldrlmas ile siyasi alanda, tevhidi tedrisat
kanunu ve medreselerin kaldrlmas ile retimde, medeni kanunun kabul ile hukuk alannda
birliin salandn bilelim.
eyhlislamln dier isminin Babmeihat olduunu ve eriye Evkaf kaldrlnca
eyhulislamln da son bulduunu bilelim.
eyh Said syann bastrmak iin Takrir-i Skun kanununun 2.TBMM dneminde karldn
bilelim.
Kazm Karabekir, Ali Fuat ,Refet Bele, Rauf Orbay, Nuri Conker, Adnan Advarn Terakkiperver
Frkasnn kurucular olduunu bilelim. Dikkat Ali Fethi Okyar yok.
CHP, TCF ,SCF, Kyl Amele, Ahali Frkalar'nn Atatrk dneminde kurulduunu bilelim.
eyh Said, zmir Suikasti ve Menemen olaylarnn rejime kar olduklarn ve eyh Said ile zmir
Suikasti srasnda stiklal mahkemeleri, Menemende ise Divan- Harbin kurulduunu mutlaka
bilelim.
Bozkurt Lotus, Vagon Li, Razgard, Bursa, Dersim olaylarnn Atatrk zamannda olduunu
bilelim.
Halkevleri, Millet Mektepleri,Eitmen Kurslarnn Atatrk zamannda, Ky Enstitlerinin ise nn
zamannda Hasan Ali Ycel nclnde kurulduunu bilelim.
Atatrk dneminde Trkiye srasyla Briand Kellog,Milletler Cemiyeti,Balkan Antant, Akdeniz
Pakt ve Sadabat Paktna katldn bilelim.
2.Dnya Sava tehlikesinden dolay Boazlar ve Hatay sorunlarnn Trkiye'nin leyhine
sonulanmasnda olumlu etki yarattn bilelim.
Atatrk'e nobel bar dl vermeyi teklif eden lkenin Yunanistan olduunu mutlaka bilelim.
Sandler Raporunun Hatay-Sancak meselesi ile ilgili olduunu bilelim.
lkelerde zellikle anahtar kelimelere dikkat edelim, ulusal egemenlik, halkn ynetime katlmas
gibi kelimeler varsa Cumhuriyetilik, milli, z kltr, benlik, bamszlk gibi kelimeler varsa
milliyetilik , eitlik, adalet, sosyal devlet gibi kavramlar varsa halklk, ilim,bilim,fen gibi kelimeler
varsa laiklik, adalk, batllama, modernleme, yenilik varsa nklaplk, planl ekonomi varsa
devletilik.
ADA
Almanyann 1871- Sedan Sava ile Alsas Loreni Fransadan aldn ve siyasi birliini
saladn bilelim.
Almanyann 1.Dnya Savanda Marn, Somme ve Verdunda Fransaya yenildiini bilelim.
Bolevik htilali-Ekim Devrimini gerekletiren Rus liderin . V. Lenin olduunu ve devrimle
birlikte son hanedanlk Romanovlarn ekildiini bilelim.
Basmac hareketini mutlaka alalm,ayrca Basmac hareketine destek veren Korga
Erga,Enver Paa,Yusuf Akura,smail Gaspral ,zellikle Zeki Velidi Togan' (Trkistan Milli
Birliinin kurucusu, ordinarys profesr, Tarihte Usln yazar ) mutlaka bilelim.
Almanyann SSCB ye kar yapt harekatn Barbarossa ,Mttefiklerin Almanyaya kar Fransa
zerinde Normandiya ve talya zerinden Sicilya kartmasn yaptn bilelim.
II.Dnya Sava'nda zellikle Adana, Kahire ve Adana Konferanslar ile Trkiye'nin mttefik bloka
dahil edilmeye alldn unutmayalm.
II.Dnya Savann Trkiye'ye etkilerine mutlaka bakalm.
Souk Sava dneminde Comecon, Cominform, Molotof Plan ve Varova Paktnn Dou Bloku

oluumlar olduunu, Truman, Marshall, BAB, NATO, Einshower, ANZUS, SEATO, ASEAN gibi
oluumlarn SSCBnin komnizmine kar olduunu bilelim.
Yugoslavyann efsanevi lideri Mareal J.B. Tito nclnde Balkan liderliine soyunmas
zerine COMNFORMdan karldn bilelim.
Yugoslavya-Tito, Msr- Nasr, Hindistan- Nehru nclnde Balantszlar blokunun olutuunu
ve ilk toplantlarnn Bandungta olduu daha sonra Belgrad Konferans ile resmen kurulduunu
bilelim.
Souk sava dneminde dnyadaki u gelimelere bakalm.
lk bilgisayar yapld Eniac (ABD)
Uzaya gnderilen ilk uydu Sputnik-SSCB (1955)
nsanl ilk uzay uuu gerekletirildi.SSCB Kozmonot Y.Gagarinin (Vostok-1 Uzay Arac)
Amerikan Ulusal Havaclk ve Uzay Dairesi kuruldu. NASA
Mzik Rack and Roll Elvis Presley nemli bir k yakalad.
DNAnn yapsnn zlmesi
Renkli televizyon yaynnn balamas
Kalp pilinin icat edilmesi
Lazerin icat edilmesi
Telefon,uak,televizyon yaygnlat.
Akdeniz Oyunlar ilk defa 1951de Msrn skenderiye ehrinde dzenlendi.
1955-56 sezonunda ilk kez dzenlenen UEFA ampiyon Kulpler kupasn spanyann Real
Madrid takm ald.
Souk Sava Dnemi Trkiye'deki gelimelere mutlaka bakalm.
1946da ilk defa ok partili hayat ve tek dereceli seimin yapldn bilelim.
Yumuama Dneminde Trk ABD LKLERNN bozulma sebeplerine mutlaka alalm.
ASALA'nn Lbnan-Beyrut merkezli bir terr rgt olup yurt dndaki Trk diplomatlar
ldrdn unutmayalm.
Yumuama'nn mimarlarnn Kennedy ve Kruev olduunu bilelim.
Moskova Olimpiyatlarnn boykot edilme sebebinin SSCB'nin Afganistan igali olduunu bilelim.
Ping-Pong diplomasisi ile N-ABD ilikilerinin iyiletiini bilelim.
Mekik Diplomasisi ile srail ve Msr arasnda Camp Davidin imzalandn bilelim.
Kbrsl lider Fazl Kk' e bakalm.
Yumuama dneminde Jpiter Fzelerinin sklmesi, Johnson Mektubu, Kbrs Bar Harekat
ve Arap srail savandan dolay Trk-ABD ilikilerinin bozulduunu bilelim.
Azerbaycan Bamszlk Lideri Ebulfez Elibeye bakalm.
Bosna'nn efsanevi bamszlk lideri Bilge-Kral Aliya zzetbovi olduunu mutlaka bilelim.(Bize
ekmek deil silah lazm ller ekmek yiyemez)

YUMUAMA DNEMNDEK AAIDAK GELMELER DE BLELM.


Aya ilk defa ayak basan ABDli astronot Neil Amstrong
Petrol, elektrik ve otomotiv sektrlerinde nemli retim art oldu.
lk kez 1964 Tokyo Olimpiyatlar canl televizyon yayn ile tm dnyaya ulatrld.
lk kalp nakli yapld. (Chirstian Barnard tarafndan) (1965).
Yumuama-Detant dneminde bilimsel ve teknolojik gelimelerle ulalan dzey ve gelecek
konusundaki bilinmezlik; edebiyatta Postmodernizm akm(Modern tesi)
1960l yllarda ortaya kan dnemin siyasi ve politik ekimelerini,sava,g ve toplumsal

sorunlar dile getirmek iin ortaya kan Heavy Metal mzik Rolling Stones Grubu
Trkiye'nin Nato'ya katlmasnn DP dneminde olduunu, zellikle Kore'ye asker gndermesinin
bunu hzlandrdn bilelim.
Kadife devrimi ile ekoslovakyann ek Cumhuriyeti ve Slovakya diye 2 blndn bilelim.
SSCBnin son bakannn Mihail Gorbaov olduunu ve Gorbaovun Glastnost ve Prestroyka
politikalar ile SSCBnin daldn bilelim.
Alma Ata zirvesiyle Bamsz Devletlerin kurulduunu bilelim.
angay Birlii yesi devletlerin Rusya, Kazakistan, Krgzistan, Tacikistan, in tarafndan
kurulduunu daha sonra da zbekistann katldn bilelim.
Yugoslavyann dalmas ile Hrvatistan, Srbistan, Bosna Hersek, Karada, Makedonya,
Slovenya ve 2008de Kosovann kurulduunu bilelim.

SORUNLU BLGELER
DALIK KARABA- ERMENSTAN-AZERBAYAN
GNEY OSETYA-RUSYA-GRCSTAN
GOLAN TEPELER-SRAL-SURYE
KEMR-HNDSTAN-PAKSTAN
KIRIM-RUSYA-UKRAYNA
Mays aynda len dnyaca nl Matematikinin John Forbes Nash olduunu bilelim.
Nisan aynda len dnyaca nl Kimyac ve Trk Einsteinin Oktay Sinanolu olduunu bilelim.
Mustafa Kemalin baz gelimeler zerine sylemi olduu szlere de mutlaka bakalm.