Academia de Studii Economice, Facultatea Finante Asigurari Banci si Burse de Valori

PROIECT LA FISCALITATE -INFIINTAREA UNEI PFA-

Profesor indrumator: Delia Catarama Studenti: Lepadatu Florina; Lupu Roxana; Maceseanu Geanina.

Bucuresti, 2010

CUPRINS

• • • • • • • • • •

Calitatea de a fi angajat propriu;………………………………………………….…3 Conditii pentru a putea fi PFA;……………………………………….………......….3 Autorizatia;…………………………………………………….……………….…….4 Dovada calificarii profesionale;……………………………….………………...….4 Anularea autorizatiei;…………………………………………….……..……….…..5 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor conform prevederilor legale; …………………………………………………….……………………….…..5 Documente necesare;……………………………………………..…………….……6 Avantajele unei PFA;…………………………………………….…………….……6 Ce plateste un PFA?;……………………………………...…………………….…..7 Bibliografie;………………………………………………………………………...16

Infiintarea unei Persoane Fizice Autorizate
2

Conform legii 507/2002, persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale U.E. si ale celorlalte state apartinand spatiului economic european, pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei in mod independent. Acestea pot activa in toate domeniile, meseriile si ocupatiile cu exceptia celor stabilite sau interzise prin legi speciale. Calitatea de angajat propriu Persoana fizica care desfasoara prin fortele proprii, activitati economice in mod independent,fara a implica raporturi de munca fata de un angajator, au calitatea de angajat propriu. Aceasta se refera la dreptul de a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj in conditiile prevazute de legea care reglementeaza acest lucru. Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor autorizate. Totusi se pot angaja la patron, prin incheierea unei conventii civile, aceasta varianta fiind avantajoasa decat un contract de munca deoarece patronul va plati taxe mult mai mici la stat si astfel poate face economii importante cu salariile. Persoana fizica autorizata poate inregistra anumite cheltuieli personale (chiar mancare, imbracaminte, medicamente) care diminueaza impozitele catre stat. Conditii pentru a putea fi Persoana Fizica Autorizata Pot desfăşura activităţi economice în mod independent persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: • • • • • au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor fizice care au iniţiativa constituirii asociaţiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor asociaţiei familiale; starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia; au calificarea - pregătire profesională sau, după caz, experienţă profesională -, necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia; nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea de fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă.

Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent trebuie sa detina autorizatia eliberata in conditiile legii.

Autorizatia Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoana fizica a unor activitati economice in mod independent se elibereaza la cerere de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea. Daca insa personele fizice nu au domiciliul in Romania li se elibereaza autorizatia de catre primarii unitatii administrativteritoriale pe a caror raza isi au resedinta. Autorizatia va cuprinde in mod obligatoriu activitatile principale.
3

Persoanele fizice care desfasoara activitatile economice in mod independent, au dreptul sa desfasoare numai activitati pentru care sunt autorizate. In cazul in care acestea doresc desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie, este necesara completarea atorizatiei. O persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent are dreptul de a detine o singura autorizatie. Pentru obtinerea autorizatiilor in vederea desfasurarii de catre persoanele fizice a unor activitati economice in mod independent persoana fizica trebuie sa depuna o documentatie care va cuprinde: -cerere-tip; -cazierul judiciar; -copii de pe actele de identitate; -certificatul medical; -actele din care sa rezulte resedinta, pentru persoanele fizice cetateni straini; -documentele care atesta calificarea profesionala; -acordurile si avizele eliberate de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale, necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita autorizarea. Cererea de autorizare sau de completare a autorizatiei, dupa caz, se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la autoritatea administratiei publice locale emitente. Dupa obtinerea autorizatiei persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sunt obligate sa se inregistreze la Registrul comertului si la organele fiscale teritoriale, conform reglementarilor legale in vigoare. Dovada calificarii profesionale Se considera ca au calificarea ceruta de activitatea economica pentru care solicita autorizarea persoanele fizice care au pregatire profesionala de specialitate sau competentele necesare desfasurarii acelei activitati. Pregatirea profesionala de specialitate sau competentele pot fi dovedite cu urmatoarele documente, dupa caz: • diploma sau certificatul de absolvire a unei institutii de invatamant profesional, preuniversitar sau universitar, eliberata in conditiile legii, in specialitatea pentru care se solicita autorizarea; • certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia; • certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare; • cartea de mestesug obtinuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia; • alte acte doveditoare care atesta pregatirea profesionala, potrivit legii. Persoanele fizice cu domiciliul in Romania care au absolvit forme de pregatire profesionala in strainatate, trebuie sa depuna, pentru obtinerea autorizatiei, dupa caz:

atestatul de recunoastere si echivalare, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor de absolvire a unei institutii de invatamant profesional, preuniversitar sau universitar; certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesug si alte acte doveditoare care atesta pregatirea profesionala, insotite de dovada recunoasterii acestora de catre autoritatile competente in domeniu din statul in care au fost emise, traduse
4

si legalizate conform legii, certificate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale printr-o institutie stabilita prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale. Anularea autorizatiei

Anularea autorizatiei se realizeaza in baza cererii de renuntare sau cand una dintre conditiile de acordare nu mai este indeplinita. Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza in scris autoritatii administratiei publice locale emitente de catre persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent si se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Neinregistrarea persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent la Registrul comertului sau la organele fiscale teritoriale se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare. Cazurile de suspendare sau de anulare a autorizatiei prevazute in prezenta lege vor fi comunicate lunar de catre emitent Oficiului registrului comertului si organelor fiscale competente aflate pe raza teritoriala a autoritatii publice emitente. Anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din registrul comertului a persoanei fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau a asociatiei familiale. Masura anularii autorizatiei poate fi contestata in instanta, in conditiile legii.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor conform prevederilor legale

Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent careia i-a fost anulata autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de anulare, ramasa definitiva. Daca insa i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva. Exercitarea activitatilor economice fara autorizatie emisa de conditiile prezentei legi constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent trebuie să deţină autorizaţia şi certificatul de înregistrare. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent au calitatea de angajat propriu. Aceasta înseamnă că au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor pentru care s-a obţinut autorizaţia. Documente necesare • • cerere-tip, care în cazul asociaţiei familiale trebuie să conţină semnăturile tuturor membrilor asociaţiei; rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului;
5

certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale, în original. Cetăţenii străini neînregistraţi fiscal în România au obligaţia să prezinte o declaraţie pe propria răspundere autentificată, din care să rezulte că nu au datorii fiscale şi că nu au săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală; copii de pe actele de identitate; în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire - actele din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa; certificatul medical pentru persoana fizică, respectiv pentru fiecare membru al asociaţiei familiale, prin care se atestă că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitară; declaraţia-tip pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă; copiile documentelor care dovedesc pregătirea profesională sau, după caz, experienţa profesională, pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizarea. Avantajele PFA-urilor

• • • •

Avantajele PFA sunt multiple: mai putine controale, contabilitate mai simpla, un numar mai mic de taxe si impozite, dar si mai putine drumuri pentru depunerea declaratiilor. Un mare avantaj al persoanelor fizice autorizate este ca pot emite facturi catre mai multi beneficiari si ca pot sa-si planifice timpul cum cred de cuviinta. Persoanele fizice autorizate au avantajul si totodata obligatia asigurarii în sistemul public de pensii si de sanatate. Trebuie sa se aiba in vedere, in cazul in care afacerile sunt prospere, iar persoana doreste sa se extinda, ca nu se pot angaja alte persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia.

Ce plateste un PFA? PFA nu plateste impozitul forfetar si nici o taxa pe dividende. Impozitul de 16% se aplica pe venitul impozabil, care rezulta dupa ce se scad cheltuielile deductibile. Asadar, PFA-ul plateste impozit pe venitul net realizat din activitatea independenta 16%. Deasemenea, plateste obligatoriu 5.5% la sanatate si optional daca nu are calitate de salariat la Casa de pensii si somaj. IMPOZIT: I. Pentru PFA care tin Contabilitatea in Partida simpla Contabilitatea in Partida simpla este o contabilitate bazata pe Incasari si Plati, in acest sens prin Venituri se inteleg Veniturile Incasate, iar prin Cheltuieli se inteleg Cheltuielile Platite intr-o anumita perioada de timp (an, luna, trimestru etc.)
6

Baza de calcul reprezinta valoarea asupra careia aplicam cota de impozit pe venit (16%), ceea ce codul fiscal numeste Venitul Net sau ceea ce in termeni comuni putem numi ”profitul” activitatii independente. Art. 48 din Codul Fiscal: (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta între venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50 Venitul Net = Venitul Brut – Cheltuielile deductibile Venitul Brut reprezinta (in principiu) sumele de bani incasate in urma bunurilor vandute sau serviciilor prestate Cheltuielile deductibile reprezinta (in principiu) sumele de bani platite in scopul realizarii venitului si justificate prin documente.
II. Pentru PFA care platesc impozitul pe Norme de Venit

Art. 49 din Codul Fiscal (8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate în partida simpla pentru activitatea respectiva. Impozitul pe baza normelor de venit se plateste cand pfa-ul nu are salariati, si daca activitatea acesteia este prevazuta in Nomenclatorul Activitatilor Independente impuse pe baza normelor de venit.

Art. 49 din Codul Fiscal (1) Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform alin.(2) si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se determina pe baza normelor de venit. (2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele care contin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit si precizeaza regulile care se Pentru afla cat este norma pe norme de venit. utilizeazaapentru stabilirea acestor venit trebuie ca persoana respective sa identifice tipul activitatii din Nomenclator si Administratia Financiara teritoriala in a carei raza isi are “sediul professional” afacerea respective, sis a afle cat este Norma de Venit pentru anul in curs. Art. 49 din Codul fiscal (3) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit înainte de data de 1 ianuarie a anului în care urmeaza a se aplica normele respective. Cazuri speciale: 1. Daca nu a lucrat /NU lucreaza sau /NU va lucra intregul an calendaristic, norma de venit se ajusteaza proportional (exceptie: dupa 15. Dec); Art. 49 din Codul fiscal (4) În cazul în care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel încât sa reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfasurata activitatea respectiva.
7

2. a. b.

daca Desfasarar mai multe Activitati independente,activitatile A si B

Ambele, A si B, impuse pe Norme de Venit => Se aplica o singura Norma de Venit, cea mai mare; A impusa pe Norme de Venit si B cu Contabilitate in partida simpla => se tine obligatoriu pentru ambele (atat B cat si A) Contabilitate in partida simpla; c. A taximetrie si B cu Contabilitate in partida simpla => se tine obligatoriu pentru ambele (atat B cat si A) Contabilitate in partida simpla, insa Venitul net („profitul”) pentru A+B nu poate fi mai mic decat Norma de venit pentru taximetrie (este caz particular pt b)

Art. 49 din Codul fiscal (5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati. (6) În cazul în care un contribuabil desfasoara o activitate din cele prevazute la alin. (1) si o alta activitate care nu este prevazuta la alin. (1), atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii în partida simpla, conform art. 48. (7) Daca un contribuabil desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri în regim de taxi si desfasoara si o alta activitate independenta, atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, conform art. 48. În acest caz, venitul net din aceste activitati nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru Se poate renunta în regim de Venit? activitatea de transport de persoane fizice si de bunurila Normade taxi.
• • •

Da, dar se va tine Contabilitate cel putin pentru urmatorii 2 ani; optiunea pentru a tine Contabilitate se va reinnoi automat pt inca 2 ani, daca nu se depune o cerere de renuntare; cererea de optiune / cererea de renuntare – termen de depunere: 31.ianuarie.anul incepand cu care se doreste schimbarea Art. 51 din Codul Fiscal

(1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, […] au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art.48. (2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reînnoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil. (3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la organul fiscal competent pâna la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activitatii, în cazul contribuabililor care încep III. Pentru veniturile din Drepturi de proprietate intelectuala: activitatea în Venitul Brut fiscal. forfetara de cheltuieli 40% – Contributiile sociale obligatorii Venitul Net = cursul anului -– Cota Art. 50 din Codul Fiscal (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: 8 a) o cheltuiala deductibila egala cu 40% din venitul brut; b) contributiile sociale obligatorii platite.

Cota forfetara de cheltuieli deductibile este de 40% din venitul brut, iar in cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala aceasta este de 50%, exceptie: mostenirea drepturilor de propretate intelectuala. Art. 50 din Codul Fiscal (2) În cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: a) o cheltuiala deductibila egala cu 50% din venitul brut; b) contributiile sociale obligatorii platite. (3) În cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si în Art. de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia cazul remuneratiei reprezentând dreptul 43 din Codul Fiscal: privata, venitulanet seContabilitate se reduce doar la partea brut a sumelor ce revin organismelor de din determina prin scaderea din venitul de Incasari (se va completa numai partea • obligatia de tine (1) Cota de impozit este sau 16% şisi plati referitoarevenitului impozabil corespunzător fiecărei surse din gestiune colectiva de încasari platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei Registrul-jurnal de altor se aplică asupra la încasari). fiecare categorie pentru determinarea la alin. (1) sipe veniturile din: forfetare de cheltuieli prevazute impozitului (2). Se poate renunta la aplicarea Cotei forfetare de cheltuieli? a) activităţi independente; b) salarii; c) cedarea folosinţei bunurilor; d) investiţii; e) pensii; f) activităţi agricole; g) premii; h) alte surse. • Da, dar (2) Fac excepţiese tineprevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute expres pentru categoriile de venituri de la Contabilitate cel putin pentru urmatorii 2 ani; • în titlul pentru a tine Contabilitate se va reinnoi automat pt inca 2 ani, daca nu se depuen o cerere de cuprinseoptiunea III. renuntare; (la data 01-Jan-2007 Art. 43 din titlul III, capitolul I modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 343/2006 ) PARTEA 691: de optiune / cererea de renuntare – termen de depunere: 31.ianuarie.anul N, daca incepand cu • cererea Norme metodologice: 15.La determinarea impozitului anual, cât şi a plăţilor anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile anul N se doreste schimbarea. prevăzute de art. 41, bazele de calcul al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la mia de lei, prin neglijarea Cota de impozitare fracţiunilor sub 1.000 lei. 15. La determinarea impozitului16% pentru toate tipurile de Activitati independente; • Cota de impozit este de anual/lunar, la plăţile anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile prevăzute la art. 41impozabila estebazelefiscal; al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la mia de lei, • Perioada din Codul fiscal, anul de calcul prin neglijarea fracţiunilor sub 1.000 lei. • Reportarea pierderilor fiscale : Venitul Net alin. (B) din Venitul Net – Pierderile fiscale reportate (la data 18-Feb-2005 partea 69^1 modificat de Art. I, impozabil = Hotarirea 84/2005 ) (din ultimii 5 ani fiscali) Art. 44 din Codul Fiscal • Conditii pentru este anul pierderilor fiscale: (1) Perioada impozabilareportareafiscal care corespunde anului calendaristic. Art. 54 din Codul Fiscalpierderi fiscale din Activitati independente, din chirii si din activitati agricole se pot ○ doar Venitul net din activitati independente se impoziteaza potrivit prevederilor capitolul X din prezentul titlu. reporta; Art. 80: Stabilirea venitului net anual impozabil (1) Venitul ○ pierderile fiscale se stabileste pesi compensa doar categoriile net venituri mentionate la art. de net anual impozabil se pot reporta fiecare sursa din cu venitul de obtinut din aceeasi sursa 41 lit. a), c) venit; prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate. si f) (2) Veniturile din pot compensa si pierderiart. 41 lit. a), c) darf), ce secu veniturile de aceeaşi natură,an sau si ○ se categoriile prevazute la din strainatate, si numai realizeaza într-o fractiune de sursă în perioade diferite ce reprezinta fractiuni (strainatate); an, se considera venit anual. realizate în aceeasi ţară ale aceluiasi Art. 80 din Codul Fiscal pierderea fiscala din anul N se poate compensa doar cu Venitul Net din urmatorii 5 ani fiscali (N+1 pana la N+5), cronologic; (3) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, cedarea folosinţei ○ dreptul la report este personal si netransmisibil; bunurilor şi din activităţi agricole se reportează şi se completează cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de ○ pierderea fiscali.(la necompensata dupa expirarea celor 5 ani consecutivi, reprezinta pierdere venit din următorii 5 anireportata si data 04-Jun-2005 Art. 80, alin. (3) din titlul III, capitolul X modificat de definitiva a contribuabilului. Art. I, punctul 26. din Legea 163/2005 ) (31) Pierderile provenind din străinătate se reportează şi se compensează cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali. (la data 04-Jun-2005 Art. 80, alin. (3) din titlul III, capitolul X completat de Art. I, punctul 27. din Legea 163/2005 ) (4) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele: a) reportul se efectueaza cronologic, în functie de vechimea pierderii, în urmatorii 5 ani consecutivi; b) dreptul la report este personal si netransmisibil; c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului 9

I. Declaratia de venit ESTIMAT (220) 1. La inceperea activitatii – termen de depunere: 15 zile de la data inceperii activitatii (constituirii/autorizarii); Exceptie: veniturile cu retinere a impozitului la sursa cu titlu de plati anticipate (Proprietate intelectuala, Vanzarea de bunuri in consignatie, Contracte de mandat, comision sau agent, Conventii civile, Expertiza contabila si tehnica, Veniturile persoanei fizice dintr-o asociere cu o PJ microintreprindere); 2. La inceperea contractului de inchiriere – termen de depunere: 15 zile de la data contractului; 3. Pana la 15 Mai al anului in curs (15.mai.Y) daca: a. a avut pierdere in anul Y-1; b. anul Y-1 a fost < decat anul fiscal (adica a realizat venituri in anul Y-1 pe perioade mai mici decat anul fiscal, deoarece fie s-a infiintat in cursul anului Y-1 din Ian.-Nov.Y-1, fie a avut intreruperi de activitate, de ex. maternitate, concediu de boala, etc.) c. estimeaza ca: venitul in anul Y va fi cu cel putin 20% diferit fata de anul Y-1 (mai mare sau mai mic cu cel putin 20%) d. Exceptie: Daca Declaratia 220 se depune in Decembrie.anul Y (de exemplu in cazul infiintarii in Dec.Y), ea se va depune automat cu sume integrale pt anul Y+1 si nu se va lua in considerare pt anul Y. 4. Pana la 31 Ianuarie a anului in curs (31.ianuarie.Y) daca: a. Opteaza pentru Sistem real incepand cu anul Y (se tine Contabilitate in partida simpla), daca in Y-1
10

avea NV (norme de venit); b. Opteaza pentru Sistem real incepand cu anul Y, daca in Y-1 aveam CF (cote forfetare) – drepturi de proprietate intelectuala si chirii (indiferent daca mai mult sau mai putin de 5 contracte); II. Declaratia privind venitul REALIZAT (200) Cine depune Declaratia 200: a. Activitati independente – SR (cei care tin Contabilitate in SR – sistem real); b. Chirii – SR (numai cei care au optat sa tina Contabilitate in SR – sistem real) c. Activitati agricole – SR (numai cei care tin Contabilitate in SR – sistem real); d. Norma de Venit – numai cei infiintati in Decembrie (cei care au depus Declaratia 220 de Venit estimativ in Decembrie.Y direct pentru anul Y+1) Termenul de plata 1. Retinerea impozitului la sursa – cu titlu de Plati anticipate: a. Proprietate intelectuala – 10% b. Vanzarea de bunuri in consignatie – 10% c. Contracte de mandat, comision sau agent – 10% d. Conventii civile – 10% e. Expertiza contabila si tehnica – 10% f. Veniturile persoanei fizice dintr-o asociere cu o PJ microintreprindere – impozitul pe veniturile microintreprinderilor Termenul de plata pentru impozitul pe venit retinut la sursa: 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost platit venitul.

2. Plati Anticipate Cine datoreaza / plateste Plati Anticipate de impozit: a. Activitati independente (atat SR cat si NV) b. Chirii (cu exceptia veniturilor din arenda) c. Venituri agricole (datoreaza Plati Anticipate toate veniturile care nu au retinere la sursa). Cum se calculeaza Plati Anticipate de impozit (care este Baza de calcul): Venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o Declaratie privind venitul estimat (220) pentru anul current. Venitul Net realizat in anul precedent: Ce se intampla daca nu a depus inca Declaratia privind Venitul estimat (220) pentru anul in curs si a trecut deja primul termen al platilor anticipate (de ex. 15.martie.anul Y)? Plateste o suma egala cu impozitul platit cu tiltlu anticipat in 15.Decembrie.anul Y-1 (ultimul termen de plata al anului precedent) urmand ca diferenta de plati anticipate sa fie repartizata asupra urmatoarelor plati anticipate din anul in curs, dupa data depunerii Declaratiei 220. Exceptie: daca a depus Declaratia 220 doar in Decembrie, nu va mai plati Plati Anticipate cu titlu de impozit doar pentru ultima luna a anului. Cum se calculeaza Platile Anticipate de impozit in cazul Chiriilor: a. Pe baza Contractului de inchiriere in cazul impozitarii pe baza Cotelor forfetare de cheltuieli; - pentru Chiriile exprimate in valuta impozitul se calculeaza la cursul BNR valabil pentru data Deciziei de impunere (comunica de BNR pt ziua precedenta) b. Pe baza Contabilitatii daca s-a optat pentru SR;
11

Termenele de plata pentru Platile Anticipate sunt: 4 rate trimestriale egale până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru (15.martie; 15.iunie; 15.septembrie; 15.decembrie). Exceptie: veniturile din arenda – in 2 rate egale: 1.septembrie si 15.noiembrie 3. Termenul de plata al Impozitului final Impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual datorat este calculat de organul fiscal, pe baza Declaraţiei privind venitul realizat (200). Contribuabilii pot aloca 2% din impozitul datorat pe venitul lor net anual impozabil pentru: • •

susţinerea entităţilor nonprofit sustinerea unităţilor de cult acordarea de burse private Organul fiscal va retine si vira suma in cauza destinatarului acestei sume.

Decizia de impunere pentru anul Y – se emite de catre organul fiscal pana cel tarziu la data de 30 septembrie a anului Y+1, conform OMF 2371/2007 .

SANATATE I. Contributia si calitatea de asigurat Contributia la FNUASS este obligatorie pentru toti cei care obtin venituri si au domiciliul sau rezidenta pe teritoriul Romaniei. (art.208 alin.(3) lit.e) din Legea 65/2006).Incheierea unei asigurari de sanatate complementare sau voluntare nu exclude obligatia de a plati asigurarea sociala de sanatate. Calitatea de asigurat – si implicit si Obligativitatea contributiei – este legata de domiciliul sau sederea (rezidenta) in Romania II. Obligativitate PFA Profesiile libere, cat si activitatile independente sunt obligate sa vireze contributia la sanatate. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dividende şi dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală (ex drepturile de autor) sunt obligate la plata contributiei la sanatate doar daca acesta este singurul venit sau sunt cumulate. Baza de calcul /SANATATE Pentru asiguratii care realizeaza venituri impozabile din activitati independente si profesii liberale: BAZA DE CALCUL = VENITUL NET( = venit brut – cheltuielile deductibile) Pentru asiguraţii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din drepturi de proprietate intelectuală(ex drepturi de autor): Acestia sunt obligati doar daca acesta este singurul venit. BAZA DE CALCUL =VENIT NET( = venit brut – cheltuieli forfetare) Cota de contributie a fost de 6,5 % pana la 30 iunie 2008, iar incepand cu 1 iulie 2008 este de 5,5 %.
Declaratia la Casa de sanatate se depune la infiintare inainte de primul termen de plata si apoi anual dupa primirea deciziei de impunere privind impozitul pe venitul realizat de la Admininstratia financiara.

Termenul de plata este: 1. Trimestrial: Pentru veniturile din activitati independente: Pana pe 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.
12

2. Anual: Pentru venituri din chirii si drepturi de autor (doar daca aceste este singurul venit sau acestea sunt cumulate): Pana pe 25 ianuarie ulterior anului in care se realizeaza venitul. Obligativitate /PENSII Conform legii plata contributiei pentru Pensii de catre persoanele fizice este obligatorie. Art. 2 din Legea 19/2000 (Pensiilor) Sistemul public se organizează şi funcţionează având ca principii de bază: d)principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;

Sunt obligati sa se asigure in sistemul de pensii urmatoarele categorii de persoane care obtin venituri din activitati independente: 1. Persoana fizica autorizata si Intreprinderea individuala 2. Membrii Intreprinderii familiale (fosta asociatie familiala) 3. Profesiile liberale:expert contabil;contabil autorizat; consultant de plasament în valori mobiliare; medic; farmacist; medic veterinar; psiholog cu drept de liberă practică;notar public; auditor financiar; practician în reorganizare şi lichidare; persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei; expert tehnic;urbanist;restaurator; persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical;consilier în proprietate industrială;expert criminalist;executor judecătoresc;arhitect;traducător autorizat;consultant fiscal; broker; oricare alte persoane care realizează venituri din practicarea unor profesii reglementate, desfăşurată în mod independent, în condiţiile legii, precum şi persoanele care realizează venituri din practicarea unei meserii. EXCEPTIE:Persoanele care desfasoara una sau mai multe activitati independente sunt scutite de depunerea declaratiei de asigurare daca beneficiaza de o categorie de pensie sau sunt intr-una din urmatoarele situatii:1. angajat cu contract de munca 2. someri Baza de calcul /PENSII: Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente platesc integral cota de contributie pentru Pensii. In cazul angajatilor cu contract de munca cota este impartita de angajat si angajator. Cota de contributie se aplica venitului lunar inscris in declaratie, venit care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe economie conform legii. Cota de contributie PENSII (CAS) :28 % pentru anul 2009, iar din februarie 2009 este de 31,3 %. Forma şi termenul de declarare: Persoanele care desfasoara activitati independente sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare in 30 de zile de la infiintare. Persoanele care desfasoara una sau mai multe activitati independente sunt scutite de depunerea declaratiei de asigurare daca beneficiaza de o categorie de pensie sau sunt intr-una din urmatoarele situatii: 1. angajat cu contract de munca 2. someri Termenul de plată CAS: lunar, pana la sfarsitul lunii. SOMAJUL
13

Asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa. Contributia se calculeaza asupra venitului declarat in contractul de asigurare pentru somaj, venit care nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat. Cota de contributie la Bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate pe baza de contract este de 1%. Persoanele fizice care desfasoara activitati independente se asigura pe baza contractului de asigurare incheiat la Agentia pentru Ocuparea Fortei de munca in a carei raza teritoriaza isi au domiciliul. Contributia pentru Somaj se plateste lunar.

BIBLIOGRAFIE
1. codfiscal.money.ro; 2. www.onrc.ro; 3. static.anaf.ro; 4. www.evz.ro; 5. www.pfacontabilitate.ro.

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful