You are on page 1of 6

PENYATA TUNTUTAN ELAUN KERJA DILUAR WAKTU BEKERJA BIASA (EKLWBB)

BAGI PEGAWAI PERUBATAN DAN PEGAWAI PERUBATAN PAKAR


BULAN MEI TAHUN 2016

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PEGAWAI YANG MENUNTUT


1

NAMA PEGAWAI

:FARAH HANA BINTI HASAN

NO. KAD PENGENALAN

: 880405-43-5538

JAWATAN

: PEGAWAI PERUBATAN

GRED JAWATAN

: UD44

TARIKH PEWARTAAN PAKAR

:-

UNIT/TEMPAT BERTUGAS

: JAB ANESTESIOLOGI DAN IC

NO. GAJI

: 20445030

NO. TELEFON & SAMB.

: 086 255899 (samb 2603/ 2604

NO. TELEFON BIMBIT

: 013-3942280

10

E-MEL

: noburo_88@yahoo.com

11

NO. AKAUN BANK

: 7010392827

12

NAMA & CAWANGAN BANK

: cimb bank
BAHAGIAN B : BUTIRAN TUNTUTAN

KENYATAAN TUNTUTAN KERJA DI LUAR WAKTU BEKERJA BIASA (EKLWBB)


TEMPOH

MASA

TARIKH

HARI

DARI

HINGGA

5/15/2016

ahad

15 mei

8:00 AM

16 mei

9:00 AM

5/20/2016

jumaat

20 mei

8:00 AM

21 mei

9:00 AM

5/27/2016

jumaat

27 mei

8:00 AM

28 mei

9:00 AM

5/1/2016

ahad

1 mei

1:00 PM

2 mei

8:00 AM

5/23/2016

isnin

23 mei

2:00 PM

24 mei

8:00 AM

BA.KKM/ EKLWBB Pind.001

ERJA BIASA (EKLWBB)


BATAN PAKAR

MENUNTUT

AH HANA BINTI HASAN

05-43-5538

AWAI PERUBATAN

ANESTESIOLOGI DAN ICU/CCU

255899 (samb 2603/ 2604/ 2502)

3942280

uro_88@yahoo.com

ERJA BIASA (EKLWBB)


JUMLAH JAM
>24H
>24H
>24H

>4H
>4H

BIL.
HARI

PEGAWAI PERUBATAN

RM

RM

1. Panggilan Aktif (Active Call)


Bertugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 15 jam
secara berterusan pada:
(a) Hari Bekerja

x 200

400

(b) Hari Cuti Mingguan dan Cuti Umum

x 220

220

(a) Hari Bekerja

x 130

130

(b) Hari Cuti Mingguan dan Cuti Umum

x 140

140

(a) Hari Bekerja

x 80

(b) Hari Cuti Mingguan dan Cuti Umum

x 85

2. Panggilan Pasif (Passive Call)


Bersedia di rumah dan dipanggil bertugas melebihi 4
jam pada:

3. Panggilan Pasif (Passive Call)


Bersedia di rumah dan dipanggil bertugas kurang 4
jam atau tidak dipanggil bertugas pada:

JUMLAH TUNTUTAN (RM)

890

PEGAWAI PERUBATAN PAKAR

RM

RM

Butiran Tugas bagi Tuntutan "Passive Call" Melebihi 4 Jam


Tarikh

Nama Pesakit

No. Pendaftaran
Pesakit

Jangka Masa
Bertugas

5/1/2016

muhammad ariffin

190076

> 4H

5/24/2016

francis julang

191447

> 4H

BAHAGIAN C : PENGESAHAN PEGAWAI YANG MENUNTUT

Dengan ini saya mengesahkan bahawa Tuntutan Elaun Kerja Di Luar Waktu Bekerja Biasa (EKLWBB) seperti m

betul dan telah dilaksanakan oleh saya. Tiada Tuntutan Bayaran Insentif Kerja Selepas Waktu Pejabat (BIKSWP
(BIPEHS) telah dibuat pada tarikh yang sama dengan tuntutan EKLWBB ini.

Tarikh:

BAHAGIAN D : PENGESAHAN KETUA JABATAN

Dengan ini saya mengesahkan bahawa pegawai telah menjalankan Kerja Di Luar Waktu Bekerja Biasa (EKLWB
dan dokumen yang disertakan adalah betul.

Tarikh:

Hospital Bin
BAHAGIAN E : SENARAI SEMAK
1. Salinan kad perakam waktu yang disahkan.
2. Salinan Jadual Tugas (Roster) EKLWBB yang disahkan.
3. Salinan Jadual Tugas (Roster) BIKSWP & Pembedahan Elektif yang disahkan.
4. Salinan Kad Pengenalan & Buku Bank yang disahkan (bagi tuntutan kali pertama)

" Melebihi 4 Jam


Diagnosis & Rawatan

Catatan

WE, WD, tendon repair L ankle


strangulated inguinal hernia
done Right inguinal hernioplasty

ANG MENUNTUT

sa (EKLWBB) seperti maklumat yang disediakan adalah

Waktu Pejabat (BIKSWP) dan Pembedahan Elektif

Tandatangan & Cop Pegawai

A JABATAN
Bekerja Biasa (EKLWBB) seperti yang diarahkan. Tuntutan

Ketua Jabatan
Hospital Bintulu