Almaz İsrail qızı Həsrət

almazhasret.com
TƏBİƏTİN MƏHKƏMƏSİ
Məktəb: Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Ə.Əliyev adına 204 saylı orta
məktə
Müəllim ! "lmaz #srail $ızı %əsrət & 204 saylı orta 'mumtəhsil
məktəinin iolo(iya m'əllimi. )il(i*almazhasret.com+
Məqsəd:
! ,kolo-i d'nyaa.ışın /ormalaşdırılması
! ,kolo-i tarazlı0ın məhz hansı təii amilin təsiri nəticəsində 1ozulmasını arama$
! ,kolo-i iliklərin sistemləşdirilməsi və 'mumiləşdirilməsi
! təhsil yönümdə: əsas iolo-i anlayışların m2hkəmləndirilməsi ) təiətin $orunması, təii
resurslar, /lora, /auna, 34ırmızı kita5, ekolo-i sistemlər, 6zon $atı, turş ya0ışlar, smo$,
1arnik e//ekti+
! inkişafetdirii yöndə: 2yrəniləcək m2vzu ilə a0lı iliklərinin 'mumiləşdirilməsi
acarı0ının inkişa/ etdirilməsi
! tərbiyələndirii yöndə:
a+ şa(irdlərdə ekolo-i d'nya(2r'ş'n'n /ormalaşdırılması
+ sa0lam yaşayışı, sa0lam həyat tərzini təli0at etmək $ailiyyəti
v+ hər ir /əal vətəndaşda ekolo-i təriyənin /ormalaşdırılması
7əiətdə m2vcud olan dəyişikliklərin ekolo-i durumu ilə a0lı dəlil və s'utlarını tə$dimat
şəklində n'mayiş edərək ekolo-i məhkəmə /ormasında ke8irilən dərsdə şa(irdlərdə
9 :'stə$il təd$i$at işlərinin a1arılması vərdişləri təkmilləşsin
9"naliz etmək, araşdırma$, dərketmək və 'mumiləşdirmək $ailiyyətinin artması
9Ətra/da m2vcud olan hər hansı ir oyektin əlamətlərini .arakterizə etmək acarı0ı
/ormalaşır
97əiətə sev(i və onun $orunması istəyi dərinləşir
9Blo$ və orada işləməyi 2yrənirlər
9;om1'ter 1ro$ramları ilə tanış olurlar
9<oo(le .əritə ilə işləmək vərdişi yaranır
9=e2.0 sosial servis .idmətlərindən isti/adə vərdişləri /ormalaşır
Almaz İsrail qızı Həsrət
almazhasret.com
9>ə.si araşdırmaları nəticəsində d'z('n və ədalətli nəticə 8ı.arırlar
Bu layihə nəyə (2rə tədris edilmişdir? : 6na (2rə ki, mə$sədimiz...
9;o1enha$endə 200@!cu ilin dekar ayında ke8iriləcək 3#$lim dəşiyikliyi və 4loal
istiləşmə5 adlı kon/ransa hazırlı$ mə$sədilə ke8irilən aksiyalara $oşulma$dır
Bu aksiyalarda "zəraycanı təmsil edən ye(anə orta məktə 204 saylı 'mumtəhsil məktəi
olduA
!ayihənin "lanlaşd#r#lmas# $ə mənbəyi
>a(irdlərdə do0ma yurdlarının təii resursları, onların m'.təli/liyi, əsas .'susiyyətləri və
m'ha/izəsi arədə ekolo-i ilik və anlayışları /ormalaşdırma$dan 2tr' məktə da.ilində
təlim zamanı u layihənin ke8irilməsi! son zamanlar təhsilimizin m'asir eynəl.al$ təhsil
standartlarına uy0un inte$rativ təlimə cava verə iləcək layihə metodikasının
isti/adəsindən irəli (əldi. 7əiətdə tarazlı0ın məhz hansı səədən 1ozulmasını, məhz hansı
amilin təsirindən 1ozulmasını əsas (2t'rərək araşdırmalarını necə a1araca$larını
1lanlaşdırırlar.
;o1enha(endə ke8irilən 34loal #stiləşmə və #$lim dəyişikliyi5 m2vzusu ilə a0lı ke8irilən
aksiyaya $atılma$ u layihənin 1lanlaşdırılmasına təkan verdi. Bunu da nəzərə alsa$ ki,
20B0!cu il "zəraycanda 3,kolo(iya ili5 elan olunu, u layihənin davamlı olması
ehtimalı B00C oldu.
! >a(irdlər layihəni işləyərkən əvvəlcə /ərdi, sonra isə c't və $ru1lara ayrılara$ 2zlərinin
m'lahizələrini irəli s'r'rlər, sonda sini/ da.ilində $ru1ların hazırladı0ı /ikirlərin m'zakirəsi
aş verir.
! 4ru1da şa(irdlər 1rolem sual 'zərində d'ş'n'rlər və n'munələr (ətirirlər. Donra sini/də
m'zakirələr aş verir və 'mumi klaster doldurulur. Bu klaster səə .əritəsinin
$urulmasının əsası olaca$dır. htt1:EEFFF.scrid.comEdocE2G@HHIBJE%CK@C@@yatLn!d
CK@C@@yCK@C@@rCK4CB0!nCK@C@@dCK@C@@dir
! M'munələrdən iri se8ilir və konkret /aktlar (ətirilərək səələri m'əyyənləşdirilir. Bu
.əritə ilə şa(irdlər 't'n layihə m'ddəti ərzində işləyirlər, əlavələr olunur və yeniliklər
edirlər.
! >a(irdlər 2z aralarında vəzi/ə 2l('s' a1arırlar. 7əd$i$at işlərini 1lan 'zrə yerinə
yetirməyə aşlayırlar.
! Bu zaman şa(irdlər 2zləri ilə rə$əmli /otoa1arat, noutuk, moil tele/on (2t'r'rlər,
təd$i$at işlərini daha da zən(inləşdirərək əldə etdikləri materialları to1layı, məhkəməyə
tə$dim edirlər.
! ,kolo-i tarazlı0ın 1ozulması səələrini arayı a.tarırlar )3Naşıl 1aket5dən ciz(i /ilminə
a.ış+: htt1:EE FFF.youtue.comEFatch?vOPQ@-(X4@"c4
! Rrolemləri ta1dı$ca onların $arşısını alma yollarını da 2yrənməyə aşlayırlar.
Almaz İsrail qızı Həsrət
almazhasret.com
! Sayihənin həyata ke8irilməsi zamanı şa(irdlər tərə/indən eks1erimental yolla əldə
etdikləri iliklərin m'.təli/ multimedia vasitələrindən və onların imkanlarından isti/adə
etməklə tə$dimatlar, maari/ləndirici nəşrlər, hazırladı0ı lo$, sonda <oo(le.ma1 !dakı
.əritədə 'mumi redaktənin nəticəsi olan 3T'nya ,kolo-i .əritəni5 hazırlayırlar. %əm8inin
3lo$5 vasitəsilə di(ər məktələrin şa(irdləri ilə əla$ə yaradara$, əldə etdikləri nəticələri
arədə də $arşılı$lı olara$ rəy və təkli/lərini $eyd edirlər. Bu da di(ər məktələrarası
$arşılı$lı 'nsiyyət yaratma0ın ən ya.şı n'munəsi olar. htt1:EEma1s.(oo(le.comEma1sEms?
ieOU7PHVhlOruVsourceOemedVmsaO0VmsidOBBW4@BWGJJHHGI24B200@.0004WcdcadJ
a//44/@2VzO2 <oo(le .əritədən isti/adə edərək ir(ə ekolo-i durumla a0lı , hər ir
şa(irdin rastlaşdı0ı itki və heyvan n2vlərinin şəkilləri internetdə ta1ılır və 'mumi redaktə
olunan <oo(le .əritədə yerləşdirilir. Bu .əritədə həm8inin ekolo-i tarazlı0ın 1ozulu!
1ozulmaması (2r'nəcək. :əktəlilərin ir(ə yaratdı$ları, ekolo-i durumu (2stərən .əritə
olaca$.
Sayihənin u0urlu olması '8'n 'mumi təhsil konse1siyası olan :illi ;urikulumun
satndartlarına istinad olunur. htt1:EEFFF.kurikulum.azE :illi ;urrikulum ictimai!siyasi,
mədəni və sosial həyatın $loallaşdı0ı və universallaşdı0ı, in/ormasiya!kommunikasiya
te.nolo(iyalarının rolunun artdı0ı, rə$aətin ('cləndiyi m'asir d2vrdə hər ir şə.sin
istedad və $ailiyyətinin m'stəsna əhəmiyyət kəs etdiyi nəzərə alınara$, m'stə$il $ərarlar
$əul etməsi '8'n onun zəruri təhsil səviyyəsinə və acarı$lara malik olmasına, cəmiyyətin
inkişa/ının əsas hərəkətverici $'vvəsi olan insanın /ormalaşdırılmasına və 1rolemlərin
həllinə y2nəlmişdir.
:əhz u kontentdən də layihənin (edişatında u sənədin 1rinsi1lərindən isti/adə olunu.
Bi%l%&iya fənn k'rik'l'm'( htt1:EEFFF.kurikulum.azEinde..1h1?
o1tionOcomXcontentVvieFOcate(oryVlayoutOlo(VidOWGVLtemidOBJ2Vlan(Oaz
)m'mi %rta təhsil "illəsində şa(irdlərdə canlı aləmin yaranması, $uruluşu, /unksiyaları,
təsni/atı, yayılma $anunauy0unlu$ları, inkişa/ı və m'ha/izəsi, onların ir!iri ilə və cansız
aləmlə $arşılı$lı əla$əsi, maddi aləmin vəhdət təşkil etməsi arədə 'mumi təsəvv'rlər
/ormalaşdırılır, onlarda 2z'nə, ətra/ m'hitə $ay0ıkeş və həssas m'nasiət yaradılır.
htt1:EEFFF.kurikulum.azEinde..1h1?
o1tionOcomXcontentVvieFOcate(oryVlayoutOlo(VidOG@VLtemidOB4BVlan(O a*
Tam %rta təhsil "illəsində şa(irdlərdə həyatın əmələ (əlməsi, h'ceyrə, 'zvi aləmin
inkişa/ı və təkam'l', insanın mənşəyi, (enetika və seleksiyanın əsasları, ekolo(iyanın
1rolemləri və həlli yolları ha$$ında anlayışlar yaratma$la m'va/i$ ilik və acarı$lar
aşılanır, canlı maddi aləmin tamlı0ı və vəhdət təşkil etməsi ha$$ında elmi d'nya(2r'ş və
mənti$i tə/əkk'r /ormalaşdırılır
Biolo(iya təiətə aid elm sahələri ilə sı. əla$ədardır. Pizikanın, kimyanın, riyaziyyatın,
co0ra/iyanın )/iziki co0ra/iya+ ir sıra $anunları və ekolo-i 1rolemlər ha$$ında təsəvv'r'
olmayan ir insan həyatı lazımi səviyyədə dərk edə ilmədiyindən, iolo(iyanın tədrisi
1rosesində həmin /ənlərə istinad edir. Nalnız u halda d'nyanın tam ir vahid kimi
$avranılması '8'n zəmin yaranmış olur. Biolo(iya /ənninin tədrisi sayəsində insanın iolo-i
Almaz İsrail qızı Həsrət
almazhasret.com
və sosial mahiyyətini aşa d'şən şa(ird 2z'n'n, ya.ınlarının sa0lamlı0ının $orunmasına və
sa0lam həyat tərzinə hazırlanır.
+nf%rmatika htt1:EEFFF.kurikulum.azEinde..1h1?
o1tionOcomXcontentVvieFOcate(oryVlayoutOlo(VidOW0VLtemidOBBWVlan(Oaz
>a(ird
9 ;om1yuterdə isti/adə olunan əməliyyat sistemlərini tənzimləyir.
9:ətn və $ra/iki redaktorda m'va/i$ n'munələr hazırlayır.
9:ultimedia tə$dimatları hazırlayır.
9,lektron cədvəldə iş n'mayiş etdirir.
9:'.təli/ şəəkə n2vlərindən, şəəkənin işini təmin edən 1ro$ram təminatından, #nternetin
.idməti 1ro$ramlarından isti/adə edir.
Həyat bil&isi $ə ,Təbiət $ə bi*5 )htt1:EEFFF.kurikulum.azEinde..1h1?
o1tionOcomXcontentVvieFOcate(oryVlayoutOlo(VidO4JVLtemidOIIVlan(Oaz
9Ko0ra/i oyektləri .əritədə (2stərir.
9 Naşadı0ı ərazidə ekolo(iyanın sa0lamlaşdırılması '8'n ki8ik layihələr hazırlayı tə$dim
edir
9 ,kolo(iyanın $orunması ilə a0lı ki8ik tə$dimatlar edir.
-iya*iyyat )htt1:EEFFF.kurikulum.azEinde..1h1?
o1tionOcomXcontentVvieFOarticleVidOB0HCJ"BB!uemumi!tlim!
nticlriVcatidO40CJ"YiyaziyyatVLtemidOI@Vlan(Oaz.
9 riyazi və statistik məlumatları to1layır, araşdırır, sistemləşdirir və nəticəsini tə$dim edirZ
9 Dtatistika və ehtimal əsasında hadisənin aşvermə m'mk'nl'y'n' 1ro$nozlaşdırırZ
9 m'hakimələrini mənti$i əsaslandırır, yazılı və ya şi/ahi nit$ində /ikirlərini də$i$, aydın və
yı0cam i/adə edirZ
9 m'.təli/ həyati məsələlərin həllində riyazi ilikləri təti$ edirZ
9 /ikirlərini layihələndirir, onların əsasında al$oritmlər $urur, nəticələri yo.layır və
$iymətləndirir.
[mumiyyətlə, 37əiətin :əhkəməsi5 layihəsinin həyata ke8irilməsi zamanı ir sıra
/ənnlərə inte$rasiya aydın şəkildə 2z'n' (2stərir:

Almaz İsrail qızı Həsrət
almazhasret.com
!ayihənin tədris "lan#n#n mə*m'n'
:əktəlilər tərə/indən yaradılan 3T'nya ,kolo-i .əritə5 hazırlanır. %əmin virtual .əritədə
canlı itki və heyvan n2vləri ha$$ında şa(irdlər ensiklo1edik mə$alələr yazma$la
#nternetdə (eniş məlumat resursların yaradıcılarına da $atılmış olurlar. htt1:EEa!
aliyev.lo(s1ot.comE200@EB2Eiz!dunya!ekolo-i!.ritni!yaratd$.html
\Təbiətin məhkəməsi/ adl# layihənin həyata ke0irilməsi *aman# şa&irdlərin bir&ə
redaktəsi ilə ha*#rlanm#ş materiallar# bl%qda yerləşdirirlər( htt":11a2
aliye$(bl%&s"%t(%m134451661sa&irdlrin2bir&2redaktsi2il2ha*rlanms(html Məticədə
m'.təli/ məktələrin şa(irdləri arasında #nternetdə şəəkəda.ili 'nsiyyət yaradılır.
Rrolemli və tədrislə a0lı suallara cava a.tarışı zamanı şa(irdlər təiətin əsas
.'susiyyətlərini təd$i$ etmək metodunu mənimsəyirlər.
Sayihənin (edişi zamanı şa(irdlər ir(ə ekolo-i ilik əldə etməyə , /ənlərarası əla$ələrdən
isti/adə edərək layihədə $oyulan məsələlərin daha e//ektli həlli yollarını araşdırıma0a nail
olurlar..
Sayihə zamanı şa(irdlər a1ardı0ı 't'n araşdırma və təd$i$atlarının nəticələrini məhkəmə
şəklində ke8irilən iclasda n'mayiş etdirirlər. Bu məhkəmənin adı 37əiətin məhkəməsi5
adlanır. Bu, ekolo-i məhkəmənin əsas m2vzusu ekolo-i iliklərin ir daha artması və ətra/
m'hitin $orunması ilə a0lıdır. ,kolo-i məhkəmənin iştirak8ıları: hakim, ittiham8ı, =əkil,
şahidlər ) ]^_`a, ]abca, tor1a$, su, hava, təiəti $oruyan+, kati, m'ttəhim, konvoy ,
məhkəmə tii eks1erti . Kinayətkar isə məlum olan 3#MD"MTLY5.
) htt1:EEFFF.youtue.comEFatch?vOrsNJ1k/WJL+
Almaz İsrail qızı Həsrət
almazhasret.com
:əhkəmə 1rosesinə aşlamazdan 2ncə şa(irdlər 3Naşıl Raket5 materiallarındakı ciz(i
/ilmlərinə a.ırlar. htt1:EE FFF.youtue.comEFatch?vOPQ@-(X4@"c4. Rrolemlərlə tanış
olurlar və sonra u 1rolemlərin yaranması səələrini araşdırma0a hazırlaşırlar.
:aterialları to1layı, məhkəmə 1rosesinin aşlanmasını (2zləyirlər.
Məhkəmə &ünü: :əhkəmə 1rosesinin aşlanmasının ilk zən(i 8alınır. %ər ir şa(ird su,
hava, tor1a$, /lora, /auna timsalında insanın onlara vurdu0u ziyanları arədə məhkəmə
iclasında tə$dimat vasitəsilə hakimə n'mayış edərək 2z şikayətlərini ildirirlər. :əhkəmə
aşlayır və hazırlanmış olan 't'n təd$i$at işləri və araşdırmalar tə$dimat şəklində (eniş
auditoriya $arşısında şa(irdlər tərə/indən n'mayiş etdirilir. 7əii ki, məhkəmənin (edişi
zamanı cinayətkarın vəkili onun m'ştərisinə $arşı s2ylənilən 't'n u şikayətləri, iradları
təkzi edir. 6nun m'ştərisinə $arşı s2ylənilən ittihamların hamısını rədd edir. "nca$
şikayət8ilərin araşdırmaları və təcr'ə yolu ilə a1ardı$ları s'utların hamısı /akt və əsas
dəlil kimi hakimə təhvil verilir. :əhkəmə 2z işini davam etdirir. Donda şa(irdlər 2zləri əsas
cinayətkarı, təiətin ən 2y'k d'şmənini ta1ı elan edirlər )s'ut və dəlillərə əsasən+. =ə
hakim məhkəmənin sonunda m'ttəhimə son cəza maddəsini o.uyur.
Sayihənin (edişi zamanı şa(irdlər sini/də 2z aralarında sor0u a1arırlar. Dor0unun
suallarını da şa(irdlər 2zləri /ikirləşirlər. Donra həmin sor0ulardakı cavaları auditoriya
$arşısında o.uyu 2z rəy və m'nasiətlərini ildirirlər. htt1:EEFFF.youtue.comEFatch?
vO%:yolt6Lkvk
Donra şa(irdlər layihənin m2vzusuna uy0un )#st#.ana e//ekt# : realdır yo.sa /antaz#yadır?+
$iymətləndirmə 'zrə m'zakirələrə aşlayırlar. htt1:EEdotsu.comEvieFE0W/2IWe/!cW@!4I2@!
H0cJ!e2JG@@/eB@d Bu $iymətləndirmədən sonra 'mumi layihənin $iymətləndirilməsinə
ke8irlər.
Donda 7əiətdə tarazlı0ın 1ozulmasına səə olan hər hansı ir amilin, məsələn 3Duyun5
təiətdəki rolu ilə a0lı ayrıca məktəda.ili aksiyanı ke8irirlər.
htt1:EEFFF.scrid.comEdocE2I0004I2ETamlada!heyat!aksiya
%əm8inin "zəraycanın 34ırmızı ;itaı5 arədə il(iyə də malik olurlar.
htt1:EEFFF.scrid.comEdocE2I00JJ04E4irmizi!kita
Te7n%l%&iyan#n mə*m'n' $ə üstünlüyü
!ayihənin &edişat# *aman# %rta məktəb "r%qram#na 'y8'n %laraq 52642662i sinif
şa&irdləri:
9 4azanılmış ilik və acarı$larını ('ndəlik həyatda və 1raktiki /əaliyyətlərində isti/adə
etməyi Z
9 ;om1'terdən isti/adəni, si8anla işləmək acarı0ı olmalı, klaviaturadan isti/adəni, mətnə
uy0un şəkil ta1ı yerləşdirməyi , materialları yaddaşda sa.lama0ıZ
Almaz İsrail qızı Həsrət
almazhasret.com
9 Yə$əmli /otoa1aratdan isti/adə etməyi və şəkilləri kom1'terə k28'rməyi Z
9 <oo$le .əritədə işləməyi, =ideonu #nternetə y'kləməyi 2yrənirlər.
9 Lnternet ,.1lorer!dən isti/adə etməyi 2yrənirZ
9 :icroso/t Qord, adi yazı $aydası vərdişinə yiyələnirZ
9 :icroso/t RoFer Roint tə$dimat hazırlama$ '8'n 1ro$ramda işləyirZ
9 :icroso/t ,.cel cədvəl və dia$ramların d'zəldilməsi '8'n 1ro$ramda işləmək
vərdişinə yiyələnirZ
9 "doe Rhotosho1da internetdən əldə etdikləri şəkillərin 'zərində işləmək vərdişi
yaranırZ
9 :iasa!da .şəkillərin sa.lanması '8'n isti/adə $aydaları ilə tanış olurlarZ
9 Sri"t ;dən tə$dimat və mətn sa.lama$ '8'n isti/adə etməyi 2yrənirlərZ
9 :h%t%<iltre2 şəkil 'zərində işləmək acarı0ına yiyələnirlərZ
9 =%%&le(d% $ə =%%&le(ma"2da> friendfeed.%m ! işləmək $ailiyyəti /ormalaşır..
9 ?%'t'be!dan isti/adə etmək $aydalarını 2yrənirlərZ
9 @%ts'b( %m2 yeni video sa.lanan yer ilə də tanış olurlar.
:əktəin şa(irdləri 2z material və /əaliyyətlərini (eniş ictimai k'tləyə 8atdırma$dan 2tr' ,
2zlərinin yaratdı$ları lo$dan isti/adə edirlər : htt1:EEa!aliyev.lo(s1ot.comE
Bundan əlavə şa(irdlər: htt1:EE FFF.youtue.comEFatch?vOrsNJ1k/WJL :ehkeme
Noutue!da hzirladı$ları videolarını k28'r'rlər.
=ideo (2r'nt'ləri həm8inin FFF.dotsu.com dotsu!da da yerləşdirirlər.
htt1:EE dotsu.comEvieFE0W/2IWe/!cW@!4I2@!H0cJ!e2JG@@/eB@d 4loal #stiləşmə ilə
əla$ədar $iymətləndirmə.
Almaz İsrail qızı Həsrət
almazhasret.com
!ayihənin idarə %l'nmas#
Tərs, yəni u layihənin həyata ke8irilməsi B ay davam edi. "nca$ yekun olara$ iki 4G
də$i$əlik dərs i8ində u layihənin yekun hesaatı ke8irildi. Sayihənin yekunu məktədə
şa(irdlər tərə/indən məhkəmə şəklində ke8ilir.
B0!BB!ci sini/ şa(irdləri tərə/indən, T'nyada ilk də/ə olara$ 3T'nya ,kolo-i .əritə5
hazırlanır. Bu .əritədə şa(irdlər /lora htt1:EE1icasaFe.(oo(le.comEalmazhasretEPlorad və
/auna htt1:EE1icasaFe.(oo(le.comEalmazhasretEPaunad , həmin n2vlər ha$$ında
ensiklo1edik mə$alələr yazma$la #nternetdə (eniş məlumat resursların yaradıcılarına da
$atılmış olurlar.
4ova$ a0acı ha$$ında htt1:EEFFF.scrid.comEdocE2I00JIJHEPS6Y"!4ova$
D2y'd a0acı arədə htt1:EEFFF.scrid.comEdocE2I00JWHBEsoyud
Plora htt1:EEFFF.scrid.comEdocE2I00JHWGEPlora!:etn
Pauna htt1:EEFFF.scrid.comEdocE2I00J@2HEPauna!mCK@C@@tn ha$$ında məlumatları
internetdən ta1ır və ya 2zləri ədəiyyatdan isti/adə edərək yaradırlar.
Rrolemli və tədrislə a0lı suallara cava a.tarışı zamanı şa(irdlər təiətin əsas
.'susiyyətlərini təd$i$ etmək metodunu mənimsəyirlər.
Sayihənin (edişi zamanı şa(irdlər ir(ə ilik əldə etməyə , /ənlərarası əla$ələrdən isti/adə
edərək layihədə $oyulan məsələlərin daha e//ektli həlli yollarını araşdırırlar.
#nternetdə şəəkəda.ili 'nsiyyəti 2yrənirlər.
62i dərsdə şa(irdlər 1rolemi a8ı$layan ciz(i /ilmlərinə a.ırlar, /ikirləşi, d'ş'n'rlər.
Rlan $ururlar.
32i dərsdə şa(irdlər 2z aralarında vəzi/ə 2l('s' a1arırlar. 7əd$i$at işlərini 1lan 'zrə
yerinə yetirməyə aşlayırlar
A2ü dərsdə internetdən, dərs vəsaitlərindən, ensiklo1ediyadan materiallar to1layırlar və
dərsdə təd$i$at işlərini a1arma$dan 2tr' m'zakirələr a1arırlar
B2ü dərsdə B0!BB ci sini/ şa(irdləri əldə hazır olan materialları to1layı kom1'terdə
tə$dimatlar hazırlayır,
C2# dərsdə BB!ci sini/ şa(irdi "nar %əmidov <oo$le.ma1!da uşa$ların to1ladı0ı
in/ormasiyaları yerləşdirir. Blo$ yaradır və oraya lazımı materialları yerləşdirir htt1:EEa!
aliyev.lo(s1ot.comE 37əiətdə $orunmalı olan əsas nədir?5 &onlayn sor0u yaradara$
ictimaiyyətin rəyini 2yrənməyə 8alışırlar
D2i dərsdə məhkəmə ke8irirlər
E2i dərsdə layihənin $iymətləndirməsini və son nəticəni m'zakirə edirlər
Almaz İsrail qızı Həsrət
almazhasret.com
F2 i dərsdə son nəticələrini, yəni 't'n materiallarını ildikləri m'.təli/ kom1'ter
1ro$ramlarında və m'.təli/ saytlarda yerləşdirirlər
!ayihənin nətiəsi:
layihələrdə işləməklə əldə etdiyi yeni metodlardan isti/adə etməklə dərsləri ke8dikdə,
dərsə 8o. 2y'k mara$ oyanır, onlarda d'ş'nmə $ailiyyəti artır və aşa0ıdakı
isti$amətlərdə inkişa/ (edir:
 >ə.silikdən ictimailiyə do0ru
 "sılılı$dan m'stə$illiliyə do0ru
 #;7!dən isti/adə vərdişlərinə do0ru
 #ntuisiyadan mənti$ə do0ru
 7ək /ikirlilikdən alternativliyə do0ru
 Naradıcılı0a və vizual e//ektlərə do0ru
 :'stə$il təd$i$at işlərinin a1arılması vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə do0ru
 "naliz etmək, araşdırma$, dərketmək və 'mumiləşdirmək $ailiyyəti artır
 Ətra/da m2vcud olan hər hansı ir oyektin əlamətlərini .arakterizə etmək acarı0ı
/ormalaşır
 7əiətə sev(i və onun $orunması istəyi dərinləşir
 ;om1'terin di(ər yeni 1ro$ramları ilə tanış olurlar
 #nternetdə sərəst və təhl'kəsiz isti/adə etmə acarı0ı /ormalaşır
 >ə.si araşdırmalarını tə$dimat şəklində hazırlama$ acarı0ı /ormalaşır
 "uditoriya $arşısında sərəst 8ı.ış etmə $ailiyyəti yaranır