You are on page 1of 8

nPOTOL:liKEIO AGHNON

TMHMA ANAKOnON

APIGMOL AnOct:>ALHL
5'--1 1'3 /2016
TO MONOME/\EL nPOTOL:liKEIO AGHNQN

LYrKPOTHGHKE OTTO TllV lliKOOT~ 'Avvo nmfvll, npoc:opo


npwTOOIKWV, TllV OTTOIO OpiOE 0 npoc:opoc; TOU T pqJEAOU<; LUfJ~OuAfou

lliOIKilOil<; TOU npwTOOIKEJOU A81lVWV, KOI TOV rpof_Jf.JOTEO 0AUfJ1TIO


T piOVTO<pUAAOU.
LYNE.llPIALE Ollf.JOOIO OTO OKpoar~piO TOU OTI<; 17 NoqJ~pfou 2015,
y1o vo 01Kaoc:1 Tllv uTTo8Eoll fJETOsu:
TOY ANAKOnTONTOL: LTTupiowvoc; Koorp~01ou rou E/\c:u8c:piou,
KOTofKou A81lvwv (oooc; 1\oC:apou LWXOU op. 3), o oTTofoc; TTopoord81lKE 010
rou TTAilPEsou01ou OIKilvopou rou 1\c:wvioo bdf.Jou (A.M. ll.L.A.: 26001 ).
THL KAG' HL H ANAKOnH: AvWVUf.Jil<; TpoTTEsiK~<; ErmpEfoc; iJE TllV
ETTWVUfjia "TPAnEZA nEIPAIOL A.E.", TTOU EOpEUEI OTilV A8~va (oooc;
AfJEpiK~<; ap. 4) KOI EKTTpOOWTTEJTOI VOf.JifJO, ll OTTOJO TTOpOOT081lKE 010 TOU
TTAilPEsou01ou OIKrw6pou Til<; Euayyc:/\ou Xovopou (A.M. fl. L.A.: 33012).
0 OVOKOTTTWV OOKilOE TllV OTTO 28-8-2015 OVOKOTT~ OTil rpOf.JfJOTEJO
OUTOU TOU .fliKOOTilpiou, f.JE VEVIKO Op18f.JO KOT08EOfl<; 84031/2015 KOI f.JE
Op18f.JO KOT08EOfl<; OIKOypd<pOU 11279/2015, ll OUs~TilOil Til<; OTTOJO<;
TTpooolopfoTilKE y1o Til OIKOOifJO TTou ava<ppc:ra1 OTilV apx~ Til<; TTapouoac;.
KATA TflV auc:~rllall Tile; uTToec:allc; 01 TTA1lPEsou01o1 OIKilvopol rwv
OIOOfKwv aVETTTU~ov roue; IOXUPIOf.Jouc; roue; KOI ~~Tiloav vo yfvouv OEKTO oao
OVO<pEpOVTOI OTO TTpOKTIKO KOI OTI<; KOTOTE8EJOE<; tyypa<pE<; TTpOTOOEI<; TOU<;.
2rj m:A. Tr)<; IJE ap181JO 5.yf.j
./2016 QTTO<pOOil<; TOU MoVOIJEAouc; n PWTOOIKEfou
A811vwv ( T!J~!Ja AvaKonwv)

Act>OY ME/\ETHl:E TH LliKOIPAct>IA


l:KEct>GHKE l:YMct>ONA ME TO NOMO
ME TllV UTTO KpfOil OVOKOTT~, OTTW<; TO TTEpiEXOIJEVO OUT~<; EKTIIJClTQI OTTO
TO LliKOOT~piO, KQI y1a TOU<; Aoyouc; TTOU EIOIKOTEpa avacpEpOVTQI OE OUT~, 0
OVOKOTTTWV ~llTE[ VQ OKUpW8E[ 11 IJE api81JO 8602/2015 illaTOY~ nAilPWIJ~<; TOU
LliKQOT~ TOU MoVOIJEAouc; npwTOOIKE[ou A811VWV, IJE TllV OTTO[a UTTOXPEW811KE
va KaTO~aAEI OTilV Ka8' 11<; TO TTOOO TWV 47.093,97 EUpW, TTAov TOKWV KQI
E~OOWV, y1a OTTOfTilOil OTTO OUIJ~OO'l KOTOVOAWTIKOU OOVE[OU.
H OVOKOTT~ OUT~ OOK~8i1KE VOIJOTUTTO KQI EIJTTp08EOIJO, OUIJ<pWVO IJE Tl<;
iS1m6~E1<; rou 6p8pou 632 nap. 1 KnoALl, i5si50IJEV11<; Km Til<; Km' 6p8po 147
nap. 2 KnoALl avaoroA~<; TWV TTp08EOIJIWV KOT6 TOV IJ~Va AuyoUOTO [ 11
ETTfiSoo11 Til<; npoo~aAAo!JEVIl<; 01aray~c; TTAilPWIJ~<; npoc; rov avaKOTTTOVTO
y1vs TllV 27-7-2015 (~A. Tll!JE api81Jo 14201a'/27-7-2015 EK8E011 ETT[i5ooll<; rou
OIKQOTIKOU ETTIIJEAilT~ TOU npwTOOIKE[ou A811VWV BaOIAE[OU IKapoyla) EVW 11
OVOKOTT~ QOK~8i1KE IJE KaTcX8EOi1 OT'l ipOIJIJOTEfa TOU TTOpOVTO<; iliKOOTilPlOU
KQI IJE ETT[OOOil OTilV Ka8' 11<; 11 QVOKOTT~ TllV 14-9-2015 (~A. Til IJE Opi81JO
27128 '/14-9-2015 EK8E011 ETT[OOO'l<; TOU OIKQOTIKOU ETTIIJEAilT~ TOU
npwTOOIKEfou A811VWV IEwpyfou KWOTOTTOUAou) ], ap!JOOIQ OE <pEpETOI npoc;
OU~~TilO'l OTO LliKOOT~piO QUTO, KOTQ TllV OIQOII<ao[a TWV TTIOTWTIKWV TfTAWV,
ou!Jcpwva IJE Tl<; iS16ra~E1<; rou 6p8pou 632 nap. 2 KnoALl, os ouvouao!Jo IJE
Tl<; OlaTcX~EI<; TWV 6p8pwv 643 KQI 591 nap. 1 TTEp. a' TOU KnoALl, OTTW<;
1oxuouv IJET6 rov v. 4055/2012. ETTOIJEVW<;, npETTEI va spsuv118Ef nspmrpw
W<; TTpO<; TO TTapaOEKTO, Til VOIJIK~ KQI OUOIOOTIK~ ~QOIIJOT'lTO TWV Aoywv Til<;.
Kara ro 6p8po 2 nap. 6 rou v. 2251/1994 TTEpf npoomofac; rwv
Kmaval\wrwv, onwc; o VOIJO<; auroc; IOXU1, 01 ysviKof 6po1 ouval\l\aywv
(IOi:), 011AaiS~ 01 opo1 TTOU EXOUV OIOTUTTW8E[ EK TWV TTpOTEpWV y1a
aTTpOOOIOpiOTO ap181JO IJEAAoVTIKWV OUIJ~cXOEWV, anayopEUOVTQI KQI ElVQI
6KUpo1 av xouv we; anor1\Eo!Ja Til 01ar6pa~11 Til<; 1oopponfac; rwv
OIKOIWIJcXTWV KQI UTTOXPEWOEWV TWV OUIJ~aAAOIJEVWV IJEpWV El<; ~apo<; TOU
KmavaAwr~. n pns1 iSs, ou !Jcpwva IJE TllV apx~ Til<; i51acp6vs1ac; va
TTOpOUOIQ~OUV TO OIKOIWIJOTO KOI Tl<; UTTOXPEWOEI<; TWV IJEPWV KOTQ TpOTTO
3~ asA. Til<; IJS Opi81JO)y;J .. !20 16 OTTOcpOOil<; TOU MoVOIJSAou<; npwTOOIKSfOU
A8r]vwv ( TIJ~IJO AvoKorrwv)

OplOIJEVO, op8o KOI aocp~. nspOJTEpW OTilV TTOp. 3 TOU ap8pou 1 TOU V.
128/1975 opf~sra1 OTJ sm~aAAsraJ orro To roc; 1976 sJacpopa, ~opuvouao m
rraall<; cpuaswc; sv EAAao1 AsJToupyouvm maTwnKa Ji5pu1Jom,
rrspJAoiJ~ovoiJsVIl<; KOJ Til<; Tparrs~oc; Til<; EAAaooc;, urrp rou sv Til
TTopoypacpw i Tou TTopovroc; AoyopJOOIJOU, ovspxoiJSVIl s1<; rroaoaTov vo (1)
TOI<; XIAfoJ<; ETilOfW<; STTf TOU IJOVOU ETr]Ofou UljJOU<; TWV SVTO<; EKOOTOU
lliJSpoAoyJoKou Touc; IJr]VJofwv UTToAofTTwv TWV XOPilYOUIJSVWV uTT' ouTwv
TTOOil<; cpuasw<; OOVSfWV ~ TTIOTWOSWV, TTSplAOIJ~OVOIJSVWV TWV TTIOTWOSWV
TTpo<; TpaTTs~o<; KOJ we; TTpo<; TO .6.r]IJOOIOV, TTAilv TWV SVTOKWV ypOIJIJOTfwv. H
sJacpopa ouT~ ocpsfAsm1 TTpov Twv ouvaiJSI Til<; oTTo 19 MopTfou 1962 IJETO~u

TWV TpOTTS~WV OUIJ~OOSW<; W<; OUT~ TpOTTOTTOJ~81l KOI OUVSTTAilpW81l


IJSTOYSVSOTEpW<;, OU1JcpWVIl8SJOWV SIOcpopWV. LTilV TTOp. I TOU fOIOU ap8pou,
s~aAAou, OTilV oTTofo ovocppovra1 TO TTPOilYOUfJVo, TTpo~MTTSTOJ avoJyf..Jo
KoJvou AoyopJoaiJou aTilV TpaTTs~o Til<; EAAaooc; y1o smaTpocp~ o1ocpopwv
TOKWV as s~oywyJK<; smxs1p~asJ<;. l:TilV fo1o TTopaypocpo ovocppsm1 oKOIJil,
OTJ o AoyopJOOIJO<; ouTo<; OlliJIOupy~81lKS IJS OUIJ~OarJ IJETO~u Twv TpoTTs~wv
OTI<; 19 MopTfOU 1962 KOI opyOTSpO OTI<; 30.1.1969 KOJ syKpf81lKS IJS Tl<;
OTTOcpOOSI<; 1265/1962 KOI 1520/1969, OVTfOTOIXO, Til<; VOIJIOIJOTIK~<;

- STTITpOTT~<;, OJ OTTOfs<; syKpf81lKOV OTTO TO UTTOUpylKO OUIJ~OUAIO. Ms ~OOil TO


TTOpOTTOVW TTpOKUTTTSI OTI ll TTOpOTTOVW SIOcpopa OSV OTTOTSAsf cpopo,
TTp01J~8SJO ~ ~000 TWV TpOTTS~WV, ETOI WOTS VO SfVOJ OUVOT~ ll IJSTOKUAIOil Til<;
OTOU<; OOVSIA~TTTS<;, oAAa TTpOOOU~IlOil OUIJ~OTIK~<; IJSTO~U TWV TpOTTS~WV
UTTOXPEWOr]<; Aoyw TWV TTpOOVOcpSpOIJEVWV OUIJ~OOSWV TTOU KOT~pTIOOV OTI<;
19.3.1962 KOI 30.1.1969. ntpov OUTOU, OTr]V TTOp. 2 TOU ap8pou 22 TOU V.
2515/1997, TTOU pU81Jf~SI TllV fOJO SiOcpopa OTI<; TrSpiTTTWOSJ<; TWV OOVS[WV TTOU
XOPilvouvTOJ oTTo maTwnKa Ji5pu1Jmo Tou s~wTspJKou, opf~sra1 on rJ sJacpopa
OUT~ (v. 128/1975) STTJ~aAAsTOJ KOI STTf TWV oovsfwv as OpOXIJE<; KOJ
auvaAAOVIJO KOI TWV IOOOUVOIJOU OTTOTSAEOIJOTO<; OUIJ~OOSWV OTTO TTIOTWTIKO
Ji5pu1Jmo Tou s~wTspJKou TTpoc; cpumKa ~ VOIJIKO TTpoawTTo TTou sfvm UTToxpso
TTpoc; UTTO~oA~ cpopoAoyJK~<; o~AWOil<;. LTilV TTSpfTTTWOil OUT~ UTTOXPW<; TTpoc;
oTToooall TrJ<; slacpopac; sfvm o oovsJoi5oTou1Jsvoc;. o i5Joxwpla1Jo<; Tou vof..Jou
4 11 OEA. Til<; IJE api81J6 3.Y.
:1-5 .. /2016 arr6<paOil<; TOU MoVOIJEAou<; npwTOOIKEfou
A81lvwv ( TIJ~IJa AvaKorrwv )

ElVa! EUAOyo<; OTilV TTEplTTTWOil auT~, OIOTI Ta TTIOTWTIKcl IOpUIJara TOU


E~WTEpiKOU OEV OEOIJEUOVTal aTT6 Tl<; TTpoava<pEpOIJEVE<; OUIJ~OOEI<; IJETa~U TWV
TpaTTEsWV, TTOU aTTOTEAEoav Til ~OOil Til<; pU81JlOEW<;. ATT6 TO OUVOAO TWV
TTapaTTOVW OlaTO~EWV TTpOKUTTTEI, OTI ll EIO<popa aUT~ TOU V. 128/1975 ~apUVEI

ra Ka8r. r.1oou<; moTWTIKO 1Bpu1Jma rrou Ar.IToupyouv oTilV EAAaoa Km or.


Ka!Jia TTEplTTTWOil TOU<; OaVEIOA~TTTE<; - TTEAOTE<; aUTWV. 'EvavTI TOU OIKaiOUXOU
Til<; r.1o<popa<; (T parrr.C:a<; Til<; EAAaoo<;) urroxpr.o<; y1a Tllv Kma~oA~ r.ivm To
TTIOTWTIKO 16pu1Ja Kal OXI 0 OaVEIOOOTOUIJEVO<;. Km ~E~ma, ElVa! ouvm~ ll 010
OUIJ~OOEW<; aVOAil4Jil EK IJEpOU<; TpiTOU TTpOOWTTOU Til<; OXETIK~<;

urroxpr.wor.w<; (AK 361, 471 ETT.), 61JW<; or.v IJTTOpE1 va yfvr.1 A6yo<; y1a
avaoox~ XPEOU<; OTilV TTEpfTTTWOil auT~, a<pou aTTaiTElTal OUIJ~aOil IJETa~U TOU

oavr.1oT~ (Tparrr.C:a EAAaooc;) Km TOu Tp1Tou, aMa 1J6vo y1a anA~ urrooxr.oll
r.Ar.u8r.pwor.w<; (AK 478). H OUIJ~aoll auT~ OIJW<; r.1vm amwBil<;, or. avT18EOil
IJE Til owpEUTIK~ ~ Til OTEPilTIK~ avaoox~ XPEOU<; (IEwpyiOOil<; ATTOOTOAO<;,
Evox1K6 ll1Kmo, IEVIK6 IJEpo<; o, 444, KpllTIK6<; or.: AK lr.wpy160il-
L:ra86rrouAou, ap8po 478 ap. 2), OE K08E TTEplTTTWOil OE UTTOKEITal OE EAEYXO
IJEOW TWV YEVIKWV PllTPWV TOU AK, IOlW<; TWV ap8pwv 174 Kal 281 AK (~A.

L:ra86rrouAo<; or. AK lr.wpy1661l L:ra86rrouAou, 361 AK 15). 'ETm, OTilV


TTEpfTTTWOil Til<; EIO<popa<; TOU V. 128/1975, ll OUIJ<pWVla EAEU8EpWOEW<; ElVa!
OKUPil, av or.v rrpo~Mrrnm arr6 Til OUIJ~aoll mT1a r.mi56or.w<; w<; rrpo<; Til
ouyKEKPIIJEVIl rrapox~ (~A. narravTwv1ou, IEVIKE<; Apxt<; 1983, o. 280 Km IJE
aAAil aiTioAoy1a W<; rrpo<; Til 8EIJEAiWOil TOU rrapaVOIJOU ~A. E<pA8 5253/2003
EE!JTTll 2003.643, E<pAG 1431/2004 EEIJTTll 2004.591 ).
LTilV TTpOKEIIJEVIl TTEpiTTTWOil, 0 avaKOTTTWV, IJE TOV E~OOIJO A6yo Til<;
avaKOTf~<; TOU<;, OTTW<; EKTIIJOTal aTT6 TO LliKaOT~piO, aiJ<piO~IlTEl TO U4JO<; Til<;
arra1TilOil<; rrou KaAEiTm va Kma~aAEI OTilV Ka8' ll<;, IOXUPis61JEvo<; 6TI o 6po<;
Til<; OUIJ~aall<; TTOU IJETaKUAiEI TllV EIO<popa TOU V. 128/1975 OTOV iOIO Kal
ETTITpETTEI TOV aVaTOKIOIJO Til<; EV A6yw EIO<popa<; avo IJ~Va EiVal OKUpo<; W<;
KaraxpllOTIK6<;, IJE arroTtAEoiJa A6yw Til<; aKup6TilTa<; Twv ETTIIJEpou<; auTwv
TTOOWV, TTOU EVOWIJaTW81lKaV TTapaVOIJW<; OTilV ETTIOIKa08E10a IJE TllV
TTpoo~aAAOIJEVIl 01may~ TTAilPWIJ~<; arra1Til01l, va ETTilPEOsETal TO
5fl m::J... Tile; l-IE ap18!-16}yJ.~ .. ./2016 aTT6<paCJilc; TOU MoVO!-lEAOUc; npWTOOIKEfou
A81lVWV ( Tf.J~I-la AvaKorrwv)

EKKa8apiCJf.JEVO Tile; arrafTilCJilc; Tile; Ka8' llc;, a<po(J CJTO QTTOCJTTQCJI-IQ TWV
EI-ITTOpiKWV ~I~AfWV Tile; OEV dvm ouvm6c; 0 OlaXWPICJ!-16c; TWV ETTI!-1EPOUc;
QUTWV TTOCJWV, a<pEv6c; f-6yw TOU doouc; Tile; Eyypa<p~c;, a<pETEpOU f-6yw Tflc;
EVCJWf.JOTWCJilc; CJTO J..oyaplaCJ!-10 TWV TTOCJWV Tile; EICJ<popac; CJTa TTOCJO TWV
TOKWV. 0 J..6yoc; QUT6c; Tile; QVQKOTT~c; EfVal OpiCJI-IEVOc;, arroppiTTTO!-lEVOU TOU
ICJXUPICJI-IOU Tile; Ka8' llc; TTEpf aopiCJTfac; TOU, KQI VO!-llf.JOc;, CJTilPI~Of.JEVOc; CJTic;
rrporrapmE8EfaEc; o1ma~E1c;. ETTof.JEvwc;, rrpETTEI va EpEUVIl8d TTEpmTtpw Kal
we; TTpoc; TllV OUCJIQCJTIK~ TOU ~QCJI!-10TilTa.

ATT6 TO CJUVOAO TWV Eyypa<pWV TTOU V0!-111-lQ TTpOCJKOf,Jf~OUV !-lET'


ETTIKA~CJEwc; 01 OIOOIKOI, arrooEIKvuovTm ra aK6f-ou8a: L1uva1-1E1 Tile; l-IE ap181-16
8602/2015 fl1aray~c; nf-llPW!-l~c; TOU iliKQCJT~ TOU MoVOf.JEAOUc; npWTOOIKEfou
A81lVWV, ll OTTofa EK0681lKE KQTOTTIV QIT~CJEWc; Tile; Ka8' llc; ll QVQKOTT~, 0
avaK6TTTWV urroxpEwvnm va Kara~aAEI CJTilV Ka8' llc; ll avaKoTT~ TpaTTE~a TO
TTOCJO TWV 47.093,97 EUpW, y1a aTTafTilCJil TTOU TTilVO~EI aTT6 CJUI-l~QCJil
KQTQVQAWTIKOU oavEfou, TTAEOV TOKWV KQI E~6owv. AKOAOU8wc;, ll Ka8' llc; ll
avaKoTT~ ETTEOWCJE arov avaK6rrrovra, CJTic; 27-7-2015 (~A. Til l-IE ap181-16
14201a' /27-7-2015 EK8ECJil ETTfOOCJilc; TOU OIKQCJTIKOU ETTif.JEAilT~ TOU
npwTOOIKdou A81lvwv Bamf-Efou IKap6y1a), aKpl~tc; avTfypacpo Tile;
rrpoa~af.J..of.JEVIlc; o1aray~c; TTAilPWf.l~c; !-lETa avTiypacpou EK rrpwTou
arroypa<pou EKTEAECJTou Tile; we; avw o1aray~c; TTAilPWf.l~c;. E161K6TEpa, ll
aTTafTilCJil Tile; Ka8' llc; TTilVO~EI aTT6 TllV 9-12-2011 l-IE ap18f.J6 0010-2029-
00000010429 CJUI-l~QCJil KQTQVQAWTIKOU oavdou, TTOU CJUV~<p81l f.JETa~U Tile;
avaK6TTTouaac; KQI Tile; Ka8' llc;, ~aCJEI Tile; orrofac; (au1-1~aallc;) XOPilY~81lKE
CJTOV QVQKOTTTOVTa KQI EKTa!-11EU81lKE QTTO QUTOV TO TTOCJO TWV 35.700 EUpW, we;
KQTQVQAWTIKO OOVEIO KQI CJUf.J<pWV~81lKE va EfVal aUTO EVTOKO, f.JE KU!-1a!V0!-1EVO
ETTITOKIO, TTpOCJQU~Ili-IEVO l-IE TllV EICJ<popa TOU ap8pou 1 rrap. 3 TOU N.
128/1975, ll OE E~O<pAilCJ~ TOU Ka8opfCJTilKE CJE 180 CJUVEXEfc; 1-lllVIafEc;
TOKOXPEWAUTIKEc; OOCJEic;. /\6yw f.Jil CJUI-11-lDP<pWCJilc; TOU avaKOTTTOVTOc; CJTflV
Kma~OA~ TWV TTpO~AETTOf.JEVWV OOCJEWV, ll Ka8'1lc; ll QVQKOTT~, ~OCJEI TWV 6pwv
Tile; 1-lETa~U roue; CJUI-l~aCJilc;, KaT~VYEIAE Til CJUI-l~aCJil auT~ KQI 1-lETE<pEpE TO
UTTOAOITTO TOU J..oyaplaCJ!-10U TOU CJE Op!CJTIK~ Ka8UCJTEPilCJil Ka81CJTWVTac;
6r) OEA. TJl<; IJE ap181J6;~ J~.
./2016 aTT6cpaOJ1<; TOU MoVOIJEAou<; npwTOOIKEiou
A811vwv ( T!J~IJa AvaKorrwv)

oA6KAJ1pO TO 6AJ1KTO TT006 TOU oavt:iou QTTOITJlTO KQI AJl~ITTp68EOIJO. H


Kmayyt:Aia TJl<; ou1JI3aoJ1<; auT~<; y1vE IJE TJlV arr6 11-7-2012 E~WOIKJl
Kmayyt:Aia TJl<; Ka8' Jl<;, TTOU KOIVOTTOI~8J1 KE OTOV QVQKOTTTOVTQ TJlV 18-1 0-2012
(OUVOIJEI TJl<; IJE ap. 83203/18-10-2012 EK8EOJ1<; ETTiOOOJl<; TJl<; OIKQOTIK~<;

ETTIIJEA~Tpia<; TOU npwTOOIKEiou A8J1VWV .6.~1-JilTPO<; Xpuoou). Arr6 TOV


OUVOUOOIJO TJl<; OUIJI3CxOEW<; IJE TO aTTOOTTCxOIJOTa TWV EIJTTOpiKWV I31!3Aiwv TTOU
TE8J1KOV UTT04JJ1 TOU .6.iKQOT~ TTOU E~EOWOE TJlV rrpool3aAA61JEVJ1 Olaray~

TTAJlpWIJ~<; TTpOKUTTTEI OTI OTOU<; 6pou<; 3.2 KQI 5.1 TJl<; ETTiOIKJl<; OUIJI3aoJ1<;
TTEpiEXETOI 11 ETTII3apUVOJ1 TOU TTIOTOUXOU IJE TJlV EIOcpopa TOU V. 128/1975,
xwpi<; va avacppt:ral 11 mTia arraAAay~<; TJl<; Ka8' 11<; TparrEsa<; arr6 TJlV
urroxpwo~ Til<; rrpo<; Kaml3oA~ Til<; Eiocpopa<; Tou v. 128/1975, acpou, To
Ka8op1sOIJEVO OTO VOIJO 128/1975 1-JOVQOIKO, oacp<; UTTOKEiiJEVO QTTOOOOJl<; TJl<;
Elocpopa<; Tou N. 128/75 oTJlV Tparrt:<:a Ttl<; EAAaoo<; t:ivm ra moTwnKa
iOpUIJaTO. ETTOIJEVW<;, OTJlV ETTiOIKJl OUIJI3aTIK~ IJETaKUAIOJl TJl<; EIOcpopa<; TOU V.
128/75, 11 OUIJcpWVia EAEU8EpWOEW<; EiVal CxKUpJl, Ka8w<; OEV rrpoi3ATTETal arr6
Til ouyKEKpiiJEVJl oli1JI3aoJ1 mTia t:miS6ot:w<; w<; rrpo<; Til ouyKEKPIIJEVJl rrapox~

(Ecp/\aiJ 124/2007 Ap1J.2009.1190, MovnpKt:pK. 354/2009 Ap1J.2009.1370,


MnAG 5272/2011 ApiJEV. 2012.41 0). 01 6p01 aUTOi Ttl<; iSaVEIQK~<; OUIJI3aoJ1<;,
01 orroio1 rrpoi3Mrrouv Til IJETOKUAIOJl TOU !36pou<; Til<; Elocpopa<; Tau v.
128/1975 orou<; oavt:1oA~TTTE<;, oli!Jcpwva IJE 6oa rrpoavacpp8J1Kav, Eivm
CxKUpOI, KaTOXPJlOTIKOi, aOiacpaVEi<; KQI OJliJIOUpyouv TTp6o8ETJ1 ETTII3CxpUVOJ1 OE
!36po<; Tou KaravaAwT~, EV64JEI TOU 6TI rrpooKpououv OTJlV arroppouoa arr6
TO ap8po 2 rrap. 6 TOU V. 2251/1994 apx~ TJl<; OiacpaVEia<; aAAa Kal OTJlV
EVOWIJaTW8Eioa OTO E8ViK6 1-Ja<; iSiKmo IJE TJlV KYA 21-178/13.2.2001 (cD.E.K.
B' 255/8.3.2001) KOIVOTIK~ OOJlyia 98/7 /EK, OIOTI 11 EIOcpopa TOU N. 128/1975
arroTt:At:i OJ11Jomovo1JIK6 !3apo<; rrou t:ml3apuvt:1 Tl<; Tparrt:sE<;, tvavn Twv
TTIOTWOEWV TTOU TTOPEXOUV OTO KOIVWVIKO OUVOAo, Kal ETOI TO l36po<; aUTO
aocpaAW<; OEV EiVal OUVaTOV va IJETOTE8Ei TUTTIKCx OTOU<; aAAou<; KOIVWVIKOU<;
naipou<;, Ka8w<; 1J6vov TUmK6<; v61Jo<; Kai ox1 ou1JI3aoJ1, Eivm ouvar6v va
ETT1!36AAE1 cp6po ~ aAAo OIKOVOIJIKO l3apo<; OE TTOAiTE<; (ap8po 75 LUVT.) Kal W<;
EK TOUTOU, 11 KaTCx KUpioAE~ia IJET08EOJ1 TOU cp6pou, 8a 0~1-Ja!VE TOUAOXIOTOV
~//
n01 MA9Y S9A3dm '/\c;JDOll Snod~rllll3 /\\01 S9rlD1dMXDIQ o S9mAnQ IDAJ3 /\3Q
Sll,8D">l /\Ul 9llD /\D">lUlD!riO">lDOdll noll /\MlY818 Ac;J">lldollrl3 /\Ml DriDDllD9llD
OlD oodm 'SlJDUl!DllD Sul nOY9/\nD nOl O/\~rlDidD8D">l)l3 01 ID)l 9YYD
'ocbodAA~ 3rl DlUl9">lll">l13QOllD /\U1 13]Q3dull3 Ac;JDOll Snod~rllll3 /\Ml mlJ19dn">lD
H '/\c;JlnD oorlDI">lOlD/\D n01 ID">l Sc;~eo">l 'SL6 ~/8Z ~ I\ no1 SQdocbDI3 Su1 Ac;JDOll
9rlDo1doAoy OlD AMA~rloAojrloyld3llrinD /\Ml SmlJ19dn">lD Su1 MA9y 'S~y13cho
Su1 oyoAf)D o1 'AD">lUlD!riO">lDodll noll So]3llr;:Jdl Su ,8D">l Sla AM!Y818 Ac;J">lldollrl3
/\\01 DlDriDJ)llDOllD Dl 9llD 13lllf)">lOdll /\3Q 'S~rlMdUyll ~ADlDIQ U 3">lU89Q">l3
olollo o1 o1A SuDLll!DllD Su1 9Doll o1 Sodll SM 'mom 913lAJ lJDo'tJrlOD
UlD AnoXdJ)lln/\3 noll Ac;JdocbDI3 ID">l /\MQ9~3 'Ac;JI38Llrlodll lll3 Sno">l9l
1X9 ID)l o1o/\/\~ ~/\31D /\ul 3rl '(S9riDI">lomAo) SuDud~lDneo)l od~rlu u1c;~dll
/\U1 9llD /\M">l9l /\M/\3rlf)od31Dn8D">l Jll3 Sno">l9l J)">lllDIAoy Ano]!Aoyolln D/\
IDlM)OID">liQ S3]3lll)dl 10 '/\D">lU8~l)l3 \0/\J)llDdDll DD9 3rl-D/\McDrif)D 'SMrl9 /\UYU
/\M">l9l SM3Df)cb SlJDJ)ll /\\01 f)OriDIAoyolln Ol">l9llll3 ow Sno1 ~DMlJ)riMD/\3
/\Ul 3rl mn/\1A s 9 docnDI3 su1 /\c;JDoll /\\01 s 9 riDI">lom/\o ID)l s 9 riDI)l0l)l3
S91no SorloAJ)dDll o (S9docbD13 Su1 S9rlDI">lOlDAD ID">l S9riDI">lOl">l3) l)docbDI3
ID">l S3l/\OX~Id3ll 'SnO">l9l Sno~/\ 3]1A9yolln omyl)cb3">l 3101DJ)">l3 /\Olllf)">lOdll 3Q
o~/\ OlD 'SL6 ~/8Z ~ 'I\ no1 SJ)docbDI3 !)DOll ID">l S3l/\OX~Id3ll '(S9riDI">lOl">l3) Sno">l9l
3]1A9yolln OIDYJ)cD3">l OlliOY9lln /\Olllf)">lOdll 9docb 389">l OlD I)OcDD) Sla !)DOll Dl
3]1">l91D/\D ID">l 'mll19AXnD ~">ll/\odX D!DIALlrl 3D /\Dl9AIA 91no ID">l SM3DI)cb SLJDJ)ll
Sno">l9l 3/\M~dX noll 9docb 389">l SL6 U8Z ~ 'I\ n01 J)docbDI3 /\Ul 3DI)OIOllOIDYDcD3">l
/\O~Ylllll3 9YYD 'Dl/\Olll9">lD/\D /\OlD SL6 ~/8Z ~ I\ no1 J)docbDI3 /\Ul DriOAJ)dDll
3Df)oyn">lD13rl 0/\9rl 1X9 'S~ ,8D">l lJ 119 IDl31)/\">l13QOllD UDDjrlf)D U">liQJll3
AU1 9llD SIJDLl1JDllD Su1 IJ~13Q9llD /\Ul o1A ~lDD">liV M/\9 SM n01 Llrh9lln AD>IU8~l
noll s~ ,8D>I Sul /\MJY818 /\c;l>lldOllrl3 /\\01 DriDDllD9llD 01 9llD 'Md~l1Dd3U
SlJ1 D!liD /\Ul 'SMjQI ID>I Ulll~YOlDill nol ~XodDll /\Ul ~cDDD ID>I 0/\~rlDidO Oll9d1
3rl SDl/\O]JdOIQDOdll LJrl 'IJD~XD UlD DI3/\J)cDDIQ U/\~rloy13cbo /\Ul 13ll~Yll ~QI3ll3
'Sod9 S9>111DlldXom>1 SM J38UdM38 D/\ A9lDAnQ 1mrlA9dll ID/\]3 'no1 Ac;JdD8
/\\01 jd3ll urhuyj1/\D U/\~rlU/\DYll3ll /\Ul /\9lnD .D SDl/\c;IAdnolrlUQ 'J)dOcDDI3
ID">l Ol>l9llll3 3rl Ulll~YOlDill no1 UD/\ndJ)'tJill3 ~lDidMX LJ '3Q J)>IIQI::J 'J)docbDI3
/\Ul oA9y o/\~rlld>I3>1AnD DIA 3rh3yj~odll noll 'norl9/\ no1 LlDlJA~wdlDDlD>I
( 1\c;JllO>ID/\"if Drl~rll) /\c;J/\U8"if
nop>IIQOlMdU Sooy3rloAolAJ n01 SlJDDcb9llD g ~OZI"\:f'f{ 9rl91do 3rl Su1 y3D uL
811 m:/\. Til<; IJE Opi81J6 .......... ./2016 OTT6<pacrll<; TOU MOVOIJEAOU<; npWTOOIKEfou
A81lvwv ( T!J~IJa AvaKoTTwv)

E[OOU<; Til<; c:yypa<p~<; O<pETEpOU /\6yw Til<; EVGWIJOTWGil<; GTOV /\oyaplOGIJO TWV
TTOGWV Til<; EIG<popa<; crra TTOGO TWV TOKWV, IJE TTOpOTTEpa GUVETTEIO TllV
OOUVOIJ[O TTpOGOIOplGIJOU TOU TTPOYIJOTIKOU TTOGOU Til<; O<pEIA~<; KOI OVTfcrTOIXO
Til<; anafTilcrll<; Til<; Ka8' ll<; (An 1356/2012 NOMOL:, Ecp/\.aiJ 124/2007 Ap!J
2009.1190). ETTOIJEVW<;, o E~ETa~61JEVo<; E:~Cio!Jo<; /\6yoc; Til<; avaKOTT~<; TTPETTEI
va yfvEI OEKT6<; KOI we; oucrfa ~OOIIJO<;. 11EOOIJE:vou, /\om6v, 6TI E:y1vc: OEKT6<; we;
oucr[a ~OOIIJO<; TOUAOXIGTOV EVa<; EK TWV /\6ywv Til<; OVOKOTT~<;, TTOpEAKEI ll
c:~E:Tacrll rwv /\omwv /\6ywv Til<;. Km6mv auTwv, npE:TTEI ll un6 Kpfcrll avaKOTT~
VO yfVEI OEKT~ W<; OUcr[a ~OOIIJil KOI VO OKUpW8Ef ll IJE api81J6 8602/2015
111may~ nt.llPWIJ~<; TOU 111KOGT~ TOU MoVOIJEAOU<; npwTOOIKEfou A81lVWV.
TE:/\o<;, TO OIKOGTIKO E~OOO TOU OVOKOTTTOVTO<;, KOTOTTIV GXETIKOU OIT~IJOTO<; TOU
(6p8po 106 Kno/\11), TTpETTEI va ETTI~Ail80UV GE ~apo<; Til<; Ka8' ll<; ll OVOKOTT~,
/\6yw Til<; ~TTO<; Til<; (6p8po 176 Kno/\11), KOTO TO Opl~OIJEVO GTO OLOTOKTIKO.
riA TOYL: 1\0rOYL: AYTOYL:

111KAZEI TllV OVOKOTT~, OVTIIJWAfa TWV OIOO[KWV.


11EXETAI TllV OVOKOTT~.
AKYPQNEI Til IJE api81J6 8602/2015 111may~ nt.llPWIJ~<; TOU 11iKOOT~ TOU
MoVOIJEAOU<; npwTOOIKE[OU A81lVWV.
KATA111KAZEI TllV Ka8' ll<; ll avaKoTT~ GTilV Kma~o/\~ TWV OIKacrTIKWV
EsOOWV TOU OVOKOTTTOVTO<;, Ta OTTO[a Opi~E! GTO TTOOO TWV TTEVTOKOGfWV EUpW
(500,00 ).

KPIGHKE, anocpacrfcrTilKE KOI OlliJOOIEU81lKE an<; 9: . 0. Auyoucrrou 2016,


OTilV A8~va, GE EKTOKTil Oll!JOOIO GUVEOp[Ocrll, GTO OKpom~piO TOU
L11KOOTilPfou TOlJTOU, xwpf<; TllV napoucr[a TWV OIOO[KWV.
H 111KAL:THL: 0 rPAMMATEAL: