You are on page 1of 32

Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav

ALES / Sonbahar / Saysal I / 16 Kasm 2008


Matematik Sorular ve zmleri

1. Aadaki kesirlerin en by hangisidir?


A)

10
11

B)

11
12

C)

12
13

D)

21
22

E)

24
25

zm 1
10
120
=
,
11 11.12

11
121
=
12 11.12

(12 )

(11)

11
143
=
12
12.13

12
264
=
13
13.22

21
525
=
22
22.25

(13)

10 11
<
11 12

12
144
=
13
12.13

11 12
<
12 13

21
273
=
22 13.22

12
21
<
13 22

(12 )

(13 )

( 22 )

( 25 )

24
528
=
25
22.25

( 22 )

10 11 12
21
24
<
<
<
<
11 12 13 22
25

en by =

21
24
<
22
25

Not : Kesirler pozitif olmak zere,


Hem paylar hem de paydalar eit olmayan kesirleri sralamak iin
pay veya paydadan biri eitlenir.
Paydalar eit olan kesirlerden pay byk olan daha byktr.
Paylar eit olan kesirlerden paydas kk olan daha byktr.
Not :
Basit kesirlerde pay ile payda arasndaki fark ayn ise,
pay ve paydas byk olan daha byktr.

24
25

5
) toplam pozitif bir tam say olduuna gre,
8

2. x pozitif bir gerel say ve (x +


x says en az katr?
A) 0,215

B) 0,225

C) 0,275

D) 0,375

E) 0,415

zm 2

xin en kk deeri olmas iin :


(x +

5
) toplamnn en kk pozitif tam sayya eit olmas gereklidir.
8

(x +

5
)=1
8

3.

x=1

5 3
= = 0,375
8 8

x < 4 eitsizliini gerekleyen en byk x tam says katr?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

zm 3
3

x < 4 , her iki tarafn 3 dereceden kuvveti alnrsa,


1

( 3 x ) < 4

x <

26

.3

x < 26 , her iki tarafn karekk alnrsa,

( x ) 3 < (2)

x < 2

x < 8

8<x<8

En byk x tamsays = 7 elde edilir.

4.

a
kesrinin payna 3 eklenirse kesrin deeri ne kadar artar?
b

A) 3

B) 3a

C) a + 3

zm 4

a+3 a
a +3a
3

=
=
b
b
b
b

D)

3
a

E)

3
b

5. x ve y pozitif tam saylar olmak zere,


3x + 5y = 44 eitliini salayan ka tane (x , y) ikilisi vardr?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

zm 5
3x + 5y = 44

y=8+

5y = 44 3x

y=

44 3 x

5
5

y=8+

4 3x

5
5

4 3x
5

y nin pozitif bir tamsay olmas iin, (4 3x) = 5k olmaldr.


3x 4 (mod 5)
3x = {4 , 9 , 14 , 19 , 24 , 29 , 34 , 39}
x = {3 , 8 , 13}
x = 3 iin, 5y = 44 3.3

5y = 44 9

x = 8 iin, 5y = 44 3.8

5y = 44 24

x = 13 iin, 5y = 44 3.13

5y = 44 39

5y = 35
5y = 20

5y = 5

y = 7 , (3 , 7)

y = 4 , (8 , 4)
y = 1 , (13 , 1)

6.

a b c
+ + = 8 olduuna gre, 15a + 12b + 20c ifadesinin deeri katr?
4 5 3

A) 420

B) 460

C) 480

D) 500

E) 520

zm 6

a b c
+ + = 8 paydalar eitlenirse
4 5 3
okek (3 , 4 , 5) = 60

a b c
+ + =8
4 5 3

15

12

15.a 12.b 20.c


+
+
=8
60
60
60

15.a + 12.b + 20.c


= 8 (iler dlar arpm)
60

20

15a + 12b + 20c = 480

7. x, y, z negatif tam saylar ve

2
2
2
<
<
olduuna gre,
x
y
z

aadaki sralamalardan hangisi dorudur?


A) x < y < z

B) x < z < y

C) y < x < z

D) z < x < y

zm 7
2
2
2
<
<
x
y
z

z < y < x (x, y, z negatif tam saylar)

rnek :
x = 1 , y = 2 , z = 4 olsun.
2
2
2
<
<
1 2
4

2<1<

1
2

E) z < y < x

Not : Kesirler pozitif olmak zere,


Paydalar eit olan kesirlerden, paydas kk olan daha byktr.
Not : Negatif kesirlerde
nce () dikkate alnmadan sralama yaplr.
Sonrada eitsizliin yn deitirilir.

8. x 1 < 2 koulunu salayan ka farkl x tam says vardr?


A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

zm 8

x 1 < 2
2<x1<2

2+1<x<2+1

1<x<3

x = {0 , 1 , 2} elde edilir.

9. 12 ve 18 ile blnebilen 100 ile 150 arasndaki en kk tam saynn


rakamlar toplam katr?
A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

E) 5

zm 9
Okek (12 , 18) = 2.3 = 36
36 saysnn katlar da bu saylara blneceinden,
100 ile 150 arasnda 36 nn kat olan ( basamakl)
en kk tam says = 36.3 = 108 bulunur.
Bu saynn rakamlar toplam = 1 + 0 + 8 = 9

1
1
x = y eitliini aada verilen (x , y) ikililerinden hangisi salar?
10.
1
1
x +1
1

A) (3 , 2)

B) (3 , 4)

C) (4 , 5)

D) (4 , 6)

E) (5 , 8)

zm 10

1
1
x =y
1
1
x +1
1

1
1
x 1
x
1
x x +1
x +1
2
x =
x
= x 1 =
.
=
=1+
=y
1
x +11
x
x 1 x
x 1
x 1
1
x +1
x +1
x +1
y=1+

2
x 1

x = 3 olsun.
y=1+

2
=1+1=2
3 1

(3 , 2)

11.

a c
a+b c+d
= = 4 olduuna gre,
.
ifadesinin deeri katr?
b d
b d

A) 12

B) 16

C) 20

D) 25

E) 30

zm 11

a c
= =4
b d

a
=4
b

a = 4b

c
=4
d

c = 4d

a + b c + d 4b + b 4d + d 5b 5d
.
= 5.5 = 25

.
=
.
=
b d
b d b d

12. x = 3 2 + 33 olduuna gre,


3 4 + 35 ifadesinin x trnden eiti aadakilerden hangisidir?
A) 6x

B) 9x

C) 12x

D) x + 3

E) x + 6

zm 12
x = 3 2 + 33
x = 3.(1 + 31) = 3.(1 + 3) = 3.4
34 + 35 = 34.(1 + 31) = 34.(1 + 3) = 34.4
x = 3.4 olduuna gre,
34.4 = 32+2.4 = 3.3.4 3.(3.4) = 3.x = 9.x elde edilir.

13. Ardk iki pozitif tam saynn arpm,


bu saylarn her birine 1 eklenince elde edilen arpmdan 24 eksiktir.
Bu iki tam saydan kk olan katr?
A) 9

B) 11

C) 13

D) 15

E) 17

zm 13
Ardk saylar n ve (n + 1) olsun.
[(n + 1).(n + 1 + 1)] [n.(n + 1)] = 24

n=?

[(n + 1).(n + 2)] [n.(n + 1)] = 24


(n + 1).[(n + 2) n] = 24
(n + 1).2 = 24
n + 1 = 12
n = 11

14. x ve y birer doal say olmak zere,


y.(x + 2) = 6 eitliini salayan x deerlerinin toplam katr?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

zm 14
6 = 1.6

y = 1 ve (x + 2) = 6

x=4

6 = 2.3

y = 2 ve (x + 2) = 3

x=1

6 = 3.2

y = 3 ve (x + 2) = 2

x=0

6 = 6.1

y = 6 ve (x + 2) = 1

x = 1 doal say

x deerlerinin toplam = 4 + 1 + 0 = 5
Not : Doal saylar negatif deer almazlar.

15. 45 metre, 60 metre, 90 metre uzunluundaki top kuma eit uzunluklarda


paralara ayrlmak isteniyor.
Her biri metrenin tam kat uzunlukta olacak biimde en az ka para elde edilir?
A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

E) 13

zm 15
Obeb (45 , 60 , 90) = 15
top kuma, 15 metre eit uzunlukta paralara ayrlr.
45
60
90
+
+
= 3 + 4 + 6 = 13 para elde edilir.
15
15
15

16. a, b gerel saylar olmak zere,


a+

1
1
=
b
3

b+

1
4
=
a
3

olduuna gre,
A) 5

b
katr?
a

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

zm 16
a+

1
1
=
b
3

ab + 1 1
=
b
3

b = 3.(ab + 1)

b+

1
4
=
a
3

ab + 1 4
=
a
3

4a = 3.(ab + 1)

Buna gre,

b
3.(ab + 1)
=
3.(ab + 1)
a
4

= 3.(ab + 1).

4
3.(ab + 1)

= 4 elde edilir.

a=

3.(ab + 1)
4

17. x +

1
= 3 5 olduuna gre,
x

A) 37

B) 39

x katr?
x

C) 40

D) 41

E) 43

x+

1
2
= (3 5 )
x

1 1
x + 2.x. + = 9.5
x x

x + 2 +

x +

zm 17
1
x+ =3 5
x

1
= 43
x

1
1 1

x = x 2.x. +
x
x x

= x 2 +

x +

1
= 45
x

1
x

1
= 43 olduuna gre,
x

x 2 +

1
1
= x + 2 = 43 2 = 41 elde edilir.
x
x

18. ve 19. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Yantlaynz.


Bir x pozitif tam saysnn karekk yaklak olarak aadaki yntemle bulunuyor :
x saysndan kk en byk tam kareyle x saysndan byk en kk tam kare bulunuyor.
Bu saylardan ilki a, ikincisi b olarak adlandrlyor.
x saysnn karekk

a+

xa
formlyle bulunuyor.
ba

rnek :
12 saysnn karekk bu yntemle yle bulunuyor.
12 den kk en byk tam kare 9,
12 den byk en kk tam kare 16 olduundan, a = 9 ve b = 16 dr.

12

9+

12 9
3
24
=
olarak bulunuyor.
=3+
16 9
7
7

18. Bu yntemle 17 saysnn karekk ka olarak bulunur?


A)

33
9

B)

35
9

C)

37
9

D)

41
9

E)

43
9

zm 18
17 den kk en byk tam kare 16,
17 den byk en kk tam kare 25 olduundan a = 16 ve b = 25 dr.
17 16 +

17 16
1 37
olarak bulunuyor.
=4+ =
25 16
9
9

19. Bu yntemle bir x saysnn karekk

58
olarak bulunuyor.
11

Bu x says katr?
A) 28

B) 29

C) 30

D) 31

E) 32

zm 19
58
3
=5+
11
11
x
a =5

a+

xa
3
olacana gre,
=5+
ba
11

a = 25

x a x 25
3
=
=
b a b 25 11

b 25 = 11

x 25 = 3

b = 36 bulunur.
x = 28 elde edilir.

20. A kentinden hareket eden bir ara, saatte 80 km hzla giderse


B kentine gitmesi gereken sreden 5 dakika ge,
100 km hzla giderse 20 dakika erken varyor.
Bu aracn B kentine gitmesi gereken sre ka dakikadr?
A) 120

B) 60

C) 40

D) 30

E) 20

zm 20
Ara, A kentinden B kentine t dakikada gitsin.

v1 = 80 , t1 = t + 5

v2 = 100 , t 2 = t 20
80.(t + 5) = 100.(t 20)
80t + 400 = 100t 2000
20t = 2400
t = 120 dakika

x = v1 .t1
x = v 2 .t 2

x = 80.(t + 5)
x = 100.(t 20)

21. % 20 si tahin olan 1 litre tahin ve pekmez karmna 0,25 litre daha pekmez
kartrlarak yeni bir karm elde ediliyor.
Yeni karmn tahin oran yzde katr?
A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16

zm 21
Karm = Tahin + Pekmez
Tahin = % 20.karm
Pekmez = % 80.karm
tahin = 0,20 litre ve pekmez = 0,80 litre

1 = % 20.1 + % 80.1

Yeni karmn tahin miktar = 0,20 litre


Yeni karmn pekmez miktar = 0,80 + 0,25 = 1,05 litre
Toplam karm = 1 + 0,25 = 1,25 litre
1,25 litre karmda 0,20 litre tahin varsa
100
x.1,25 = 100.0,20

x
5x = 4.20

x = 16

22. Aadaki tablo bir snftaki rencilerin Trke snavndan 5 zerinden


ald puanlarn dalmn gstermektedir.
Puan

renci Says

Bu snftaki rencilerin puanlarnn ortalamas 4 olduuna gre, x katr?


A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

zm 22
Toplam renci says = 5 + 4 + 6 + x = 15 + x
Toplam puan = 5.2 + 4.3 + 6.4 + x.5 = 10 + 12 + 24 + 5x = 46 + 5x
46 + 5 x
15 + x

Ortalama = 4 =

46 + 5x = 60 + 4x

x = 14

23. { A , L , E , S } kmesinin elemanlar ile anlaml ya da anlamsz drt harfli


ka tane szck oluturulabilir?
(Szckler oluturulurken her harf bir kez kullanlacaktr.)
A) 24

B) 20

C) 18

D) 16

E) 14

zm 23
I. Yol
P(4 , 4) = 4 ! = 4.3.2.1 = 24

II. Yol
4

4 3 2 1 = 24

24. 2 ay bardann fiyat 3 YTL ve 3 ay tabann fiyat 2 YTL dir.


Eit sayda bardak ve tabak alnarak x YTL deniyor.
Buna gre, x in en kk tam say deeri katr?
A) 10

B) 12

C) 13

D) 15

E) 16

zm 24
I. Yol
2 ay bardann fiyat 3 YTL ise
1 ay bardann fiyat =

3
YTL
2

3 ay tabann fiyat 2 YTL ise


1 ay tabann fiyat =

2
YTL
3

Alnan bardak ve tabak says eit olduundan = A olsun.


A.

3
2
+ A. = x YTL
2
3

3 2
A. + = x
2 3

3
A. +
2
3

2
=x
3
2

A.

13
=x
6

x in en kk tamsay deeri iin : A = 6 ise x = 13 bulunur.

II. Yol
ay barda = a 2.a = 3 YTL
Okek (2 , 3) = 6
ay taba = b
2.a = 3 YTL

3.b = 2 YTL
3.(2.a) = 3.3 YTL

6.a = 9 YTL
9 + 4 = 13 YTL

3.b = 2 YTL

2.(3.b) = 2.2 YTL

6.b = 4 YTL

25. Ahmetin paras Barn parasnn 7 katdr.


Ahmet Bara 50 YTL verirse Ahmetin paras Barn parasnn 5 kat oluyor.
Buna gre, balangta Barn paras ka YTL dir?
A) 120

B) 150

C) 165

D) 170

zm 25
Ahmetin paras = a
Barn paras = b olsun.
a = 7.b
Ahmet = a 50
Bar = b + 50
(a 50) = 5.(b + 50)

a 5b = 300

a = 7.b olduuna gre,


7b 5b = 300

b = 150 YTL

E) 180

26. Bir satc, 1 sandk limonun yarsn satp kalan limonlardan 12 tanesini eve gtryor.
Sandkta balangtaki limonlarn

4
i kalyor.
11

Buna gre, balangta sandkta bulunan limon says katr?


A) 58

B) 60

C) 75

D) 78

E) 88

zm 26
Balangta sandkta bulunan limon says = x olsun.
Yars satldna gre kalan limon says = x

x
x
=
2
2

Kalan limonlardan 12 tanesini eve gtrnce, kalan limon says =


x
4x
12 =
2
11

x
4x

= 12
2 11

11x 8 x
= 12
22

3x = 12.22
x = 88

x
4x
12 =
2
11

27. ve 28. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Yantlaynz.

Yukardaki dzenekteki kutucuklar a, b, c, d, e, f, g, h harfleriyle isimlendirilmitir.


1 den 8 e kadar olan rakamlar birer kez kullanlarak hem yukardan aaya hem de
sadan sola doru artacak biimde kutucuklara yerletiriliyor.
rnek bir yerletirme aadaki gibi olabilir.

Bu yerletirmede grld gibi saylar hem yukardan aaya hem de sadan sola doru
artmaktadr.

27. d kutucuuna yerletirilen rakam 4 olduuna gre,


h kutucuuna yerletirilen rakam katr?
A) 2

B) 3

C) 5

D) 6

E) 7

zm 27

28. Yaplan farkl yerletirmelerin tmnde iine ayn rakam yerletirilen kutucuk hangisidir?
A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

zm 28
Yaplan farkl yerletirmelerin tmnde e kutusu iine 8 rakam gelir.
nk
Toplam 8 kutu vardr.e kutusunun sanda ve stnde e kutusundan kk rakam ieren
toplam 7 kutu olduuna gre, e kutusu en byk rakam ierir.
8 tane rakam verildiinden bunlarn en by = 8 olur.

29. ve 30. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Yantlaynz.


Aadaki tabloda 2007 ylnda belirli bir nfusa sahip olan A, B, C, D ve E lkelerinden d
lkelere g eden insan says, bu lkelere d lkelerden g eden insan says, lkelerde
doan ve len insan saylar gsterilmitir.
LKELER

A
Bu lkeden d lkelere g edenler

1600 4200 5000 4800 3400

Bu lkeye d lkelerden g edenler 5400 4800 7000 1000 3800


Doan insan says

3200 5800 1300 3400 5200

len insan says

2000 3400 3300 3600 2600

29. Buna gre nfusu en ok artan lke hangisidir?


A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

zm 29
Bu lkeden d lkelere g eden insan says ()
Bu lkeye d lkelerden g eden insan says (+)
Bu lke de doan insan says (+)
Bu lkede len insan says ()
A lkesinin nfusu = 1600 + 5400 + 3200 2000 = 5000 (nfus artmtr.)
B lkesinin nfusu = 4200 + 4800 + 5800 3400 = 3000 (nfus artmtr.)
C lkesinin nfusu = 5000 + 7000 + 1300 3300 = 0 (nfus deimemitir.)
D lkesinin nfusu = 4800 + 1000 + 3400 3600 = 4000 (nfus azalmtr.)
E lkesinin nfusu = 3400 + 3800 + 5200 2600 = 3000 (nfus artmtr.)

30. Tabloyla ilgili olarak verilen


I. C lkesinin nfusu deimemitir.
II. Yl sonunda B lkesinin nfusu E lkesinin nfusuna eittir.
III. Nfusunda azalma olan iki lke vardr.
ifadelerinden hangileri kesinlikle dorudur?
A) Yalnz I

B) Yalnz II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

zm 30
I. C lkesinin nfusu = 5000 + 7000 + 1300 3300 = 0 (nfus deimemitir.)
II. B ve E lkelerinin nfusu balangta belli olmadndan ifade eksiktir.
III. Sadece D lkesinde nfus azalmtr.

31. 33. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Yantlaynz.


Bir kt zerine 16 s beyaz 9 u siyah olan 25 daire ekildeki gibi yerletiriliyor.
Beyaz daireler d tarafta, siyah daireler i taraftadr.
Beyaz daireler hemen yanlarndaki harflerle adlandrlyor.

Bir beyaz dairenin puan bu beyaz daireden grlebilen siyah dairelere gre
aadaki gibi hesaplanyor :
Bir beyaz daire ile bir siyah daire ayn satr, stun veya kegen zerindeyken aralarnda
bir baka siyah daire varsa bu siyah daire beyaz daireden grlemez.
Bunun dndaki tm daireler beyaz daireden grlebilir.
Her bir beyaz dairenin puan o daireden grlebilen siyah daireler zerindeki puanlarn
toplamdr.

rnek :

Yukarda verilen ekilde R beyaz dairesinden grlen siyah daireler aada verilmitir.

R beyaz dairesinin puan 3 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 1 = 13 olarak hesaplanr.


R beyaz dairesinden R ile ayn satrda olan ve zerinde 1 yazl olan siyah dairenin
arkasndaki daireler grlemez.
Ayn ekilde K beyaz dairesinden grlen siyah daireler aada verilmitir.

K beyaz dairesinin puan 3 + 1 + 2 + 1 + 3 + 3 + 1 = 14 olarak hesaplanr.

31.

Yukarda verilen ekle gre, P beyaz dairesinin puan katr?


A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

E) 13

zm 31

P beyaz dairesinin puan


3 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 12
olarak hesaplanr.

32.

Yukarda verilen ekle gre,


P ve H beyaz dairelerinin her ikisinden de grlen siyah daire says katr?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

zm 32

P beyaz dairesinden grlen siyah daireler = {a , b , e , h , c , k}


H beyaz dairesinden grlen siyah daireler = {g , h , e , b , k , c}
P ve H beyaz dairelerinin her ikisinden de grlen siyah daireler = P H = {e , h , b , k , c}
P ve H beyaz dairelerinin her ikisinden de grlen siyah daire says = 5 bulunur.

33.

Yukarda verilen ekle gre, hangi beyaz dairenin puan en yksektir?


A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

zm 33

A beyaz dairesinin puan 3 + 1 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 = 13 olarak hesaplanr.

B beyaz dairesinin puan 2 + 1 + 3 + 3 + 2 + 1 = 12 olarak hesaplanr.

C beyaz dairesinin puan 3 + 1 + 2 + 3 + 2 + 2 + 1 = 14 olarak hesaplanr.

D beyaz dairesinin puan 3 + 2 + 1 + 3 + 3 + 1 = 13 olarak hesaplanr.

E beyaz dairesinin puan 1 + 2 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1 = 12 olarak hesaplanr.

34. ve 35. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Yantlaynz.


Aadaki tabloda bir organizasyona katlan lkeler ile bu lkelerin yaptklar ma saylar ve
malara gelen seyirci saylar verilmitir.
lke

Ma says

Seyirci says

Fransa

80 000

spanya

180 000

talya

300 000

Almanya

12

840 000

ngiltere

16

1 200 000

34. Ma bana den seyirci says hangi lkede en fazladr?


A) Fransa

B) spanya

C) talya

D) Almanya

E) ngiltere

zm 34
lke

Ma says Seyirci says Ma bana den seyirci says

Fransa

80 000

80000
= 40 000
2

spanya

180 000

180000
= 45 000
4

talya

300 000

300000
= 50 000
6

Almanya

12

840 000

840000
= 70 000
12

ngiltere

16

1 200 000

1200000
= 75 000
16

35. Bu be lke ma saylarna gre bir daire grafiiyle gsterildiinde


spanyay gsteren daire diliminin merkez as ka derece olur?
A) 12

B) 18

C) 24

D) 36

E) 45

zm 35
Toplam ma says = 2 + 4 + 6 + 12 + 16 = 40
spanya ma says = 4
40 ma

360

4 ma

40.x = 4.360

x = 36

36. ve 37. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Yantlaynz.


Bir bankann kredi kart ilemlerine uygulad aylk faiz oranlar borcun denen ksmna gre
aada gsterilmitir.
Borcun faizsiz

Borcun kalan

denen ksm

ksmna

(%)

uygulanan aylk
faiz (%)

20

40

50

75

80

rnek :
Bankaya 500 YTL borcu olan bir kii, borcun % 20 sini dediinde
bankaya olan borcunun 500.

20
= 100 YTL sini faizsiz olarak demi oluyor.
100

Bu kiinin bankaya 500 100 = 400 YTL borcu kalyor.


Borcun % 20 sini dedii iin kalan borcuna % 6 faiz uygulanyor.
Bu kiinin deyecei faiz 400.

6
= 24 YTL oluyor.
100

36. Bankaya olan 1800 YTL borcunun % 40 n deyen birinin deyecei


aylk faiz ka YTL dir?
A) 48

B) 50

C) 54

D) 58

E) 60

zm 36
Bankaya 1800 YTL borcu olan bir kii, borcun % 40 sini dediinde
bankaya olan borcunun 1800.

40
= 720 YTL sini faizsiz olarak demi oluyor.
100

Bu kiinin bankaya 1800 720 = 1080 YTL borcu kalyor.

Borcun % 40 sini dedii iin kalan borcuna % 5 faiz uygulanyor.

Bu kiinin deyecei faiz 1080.

5
= 54 YTL oluyor.
100

37. Bir kiinin bankaya kalan 200 YTL borcuna dedii aylk faiz 6 YTL olduuna gre,
bu kii borcunun yzde kan demitir?
A) 20

B) 40

C) 50

D) 75

E) 80

zm 37
200.

x
=6
100

x=3

Borcun kalan ksmna uygulanan aylk faiz, % 3 olduuna gre,


Borcun faizsiz denen ksm % 75 idir.

38. Bir genin i alarnn lleri 3, 4 ve 5 saylaryla orantldr.


Bu genin en kk d as ka derecedir?
A) 98

B) 100

C) 105

D) 120

E) 135

zm 38
Bir genin i alar, a , b ve c olsun.
genin i alar toplam 180 derece olduundan, a + b + c = 180 olur.
a b c
= =
3 4 5
a b c
= = = k olsun.
3 4 5
a = 3k , b = 4k , c = 5k
a + b + c = 180 3k + 4k + 5k = 180
12k = 180
k = 15
a = 3k = 3.15 = 45

d as = 180 45 = 135

b = 4k = 4.15 = 60

d as = 180 60 = 120

c = 5k = 5.15 = 75

d as = 180 75 = 105

39.
ABCD bir dikdrtgen
m(DAE) = m(EAB)
EC = 7 cm
AB = x
ekildeki ABCD dikdrtgeninin alan 78 cm olduuna gre, x ka cm dir?
A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

zm 39
m(DAE) = m(EAB) = 45
m(DEA) = 45
ADE geni, ikizkenar dik gen olur.
AE = DE = x 7

Alan (ABCD) = 78

x.(x 7) = 78

x 7x 78 = 0

(x 13).(x + 6) = 0

x 13 = 0

x = 13

40.

ABCD bir kare


AB = 15 cm

ABCD karesinin kenarlar er e paraya blnerek ekildeki sekizgen elde ediliyor.


Bu sekizgenin alan ka cm dir?
A) 250

B) 225

C) 200

D) 175

E) 150

zm 40
Alan (sekizgen) = Alan (kare) Alan (genler)
Alan (kare) = 15.15 = 225
Alan (genler) = 4.[Alan (gen)]
Alan (gen) =

Alan (genler) = 4.[Alan (gen)] = 4.

5. 5
25
=
2
2

25
= 2.25 = 50
2

Alan (sekizgen) = 225 50 = 175

Adnan APRAZ
adnancapraz@yahoo.com
AMASYA