You are on page 1of 3

Szczecindnia03wrzenia2016r.

ProkuratorGeneralny
ZbigniewZiobro
Al.Ujazdowskie11
00950Warszawa

W zwizku ze stwierdzeniem racych i uporczywych narusze prawa przez


Stowarzyszenie Obz Narodowo Radykalny z siedzib w Czstochowie (adres: ul.
Ogrodowa 4/10 42200 Czstochowa) wpisane do rejestru Stowarzysze, innych
organizacji spoecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakadw opiekizdrowotnej KrajowegoRejestruSdowegopodnumerem0000439902
zwanego dalej Stowarzyszeniem ONR zwracam sidoPanaProkuratorao zoenie
do waciwegoSdu na podstawie art. 28w zwizkuz art.29 ust. 1pkt3ustawyz dnia
7kwietnia1989r.Prawoostowarzyszeniach
wnioskuorozwizanieStowarzyszeniaONR.

W uzasadnieniu niniejszego wniosku naley wskaza, e czonkowie


Stowarzyszenia ONR w ramach dziaalnoci tego Stowarzyszenia wielokrotnie
dopuszczalisiracegonaruszenianastpujcychprzepiswprawa:

1)
art.2561kodeksukarnegoktrystanowi:
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrj pastwa lub
nawouje do nienawici na tle rnic narodowociowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze wzgldu na bezwyznaniowo, podlega grzywnie, karze
ograniczeniawolnocialbopozbawieniawolnocidolat2.

1)

art.257kodeksukarnego,ktrystanowi:
Kto publicznie zniewaa grup ludnoci albo poszczegln osob z powodu jej
przynalenoci narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej
bezwyznaniowoci lub z takich powodw narusza nietykalnocielesninnejosoby,podlega
karzepozbawieniawolnocidolat3.

Wskazanych narusze prawa dopucili si czonkowie Stowarzyszenia ONR


podczas imprez i uroczystoci lub innego rodzaju spotka tego stowarzyszenia,
prowadzc dziaalno tego stowarzyszenia lub posugujc si symbolik
Stowarzyszenia ONR. wiadcz o tym liczne doniesienia prasowe. Oto jedynie kilka
przykadw:

Ad.1

19.12.2007nto.pl
Do s du w Opolu trafi wniosek prokuratury o rozwi zanie Obozu
NarodowoRadykalnegowBrzegu.Powd?Propagowaniefaszyzmu.
Pierwsza sprawa
dotyczy a ponad 20 osb,ktre wmaju2005rokupodczasuroczysto ci pa stwowychna
Grze w.
Anny krzycza y faszystowskie

has a:"Znajdziesi kijna ydowskiryj","Niemcy


wonzopolskichstron"," ydzizPolskiprecz".
W drugiej sprawiedos du zosta ju skierowanyaktoskar enia przeciwkotrzem

cz onkomObozuNarodowo
Radykalnego,ktrzy wtymrokupodczas sk adaniakwiatw
pod
pomnikiem Powsta
cw l skich na Grze w. Anny podnie lir k wfaszystowskim
pozdrowieniu.

http://trybuna.eu/129602/

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/waszezdjeciamarszonrwkrakowie/xt6px

http://natemat.pl/38605,onrtracipolityczniepoprawnamaskezatozeczesto
krzewicielamiantypolonizmusazydzinieponosimywiny

https://stopnacjonalizmowi.wordpress.com/2015/10/17/siegheilnaulicachlo
dziczylipatriocizbrzezinnawycieczcewwielkimmiescie/

http://ekoszalin.pl/index.php/artykul/11940Rzymskiepozdrowieniapolskich
patriotow

Ad.2

14.09.2015Wawalove.pl

Antyimigranckiehas ana transparentach pod lup prokuratora. "Nie dla


islamskiej
dziczy"
W sobot na pl. Defilad odbyo si zgromadzenie "Polacy Przeciw Imigrantom". Po
kilkudziesiciu minutach protestujcy ruszyli na pl. Zamkowy gono wykrzykujc
antyimigranckie hasa. Na transparentach, ktre nieli, mona byo m.in. przeczyta
"Islamskiewinieczekamyibypoobcinamy"lub"Niedlaislamskiejdziczy".
Po marszu opublikowano rwnie film, na ktrym mona usysze, jak uczestnicy
marszupiewaj"AuschwitzBirkenauSialalalala".

02.05.2016Wprost

Narodowcyspalilizdj cieprezydentaWroc awiawjarmu ce


Podczas
niedzielnego marszu Obozu NarodowoRadykalnego weWroc awiu
dosz o dospalenia portretw prezydenta Wroc awia Rafa aDutkiewicza oraz profesora
Zygmunta Baumana. S w rd nas ludzie, ktrzy tak naprawd nigdy tutaj niepowinni
by . Nies st
d, uzurpuj sobie r nego rodzaju prawa wstosunkudonas, mieszka cw
Wroc awiaijest
tojednaztychosbo wiadczy jedenznarodowcw,poczympodpali
zdj cie prezydenta Dutkiewicza wjarmu ce. Mwi , eprezydent Wroc awia "ma
odpowiednie nakrycie g owy, przyjmuje r nych ludzi, chodzi domeczetu". Podczas
paleniazdj t umskandowa has o:"id naca o ".

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny race naruszenie prawa lub statutu jest


naruszeniemdotyczcym szczeglnie istotnychwymogw jednego lub drugiegorda
regulacji ito naruszeniem popenionymwsytuacjibrakunormalnej,zwyklestosowanej
starannoci dziaania. Natomiast naruszenie uporczywe jest naruszaniem
wielokrotnym, a zwaszcza wystpujcym pomimo ostrzee czy upomnie, a wic w
zasadzie z pen wiadomoci niewaciwoci takiego postpowania. Naley


stwierdzi, e art. 29 ust. 1pkt3Prawaostowarzyszeniachdotyczydziaalnocaego
stowarzyszenia, poniewa wart. 29 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach ustawodawca
podkreli wprost, i sd ma moliwo zawieszenia zarzdu. Czynnoci temogby
podejmowane przez poszczeglne osoby, ale musz one dotyczy dziaalnoci
stowarzyszenia(tejprzewidzianejnp.wstatucielubrzeczywiciewykonywanej).

Jak ju wyej wskazano w przypadku Stowarzyszenia ONR dziaa noszcych


znamiona narusze ww. przepisw kodeksu karnego dopuszczali si jego czonkowie
podczas imprez i uroczystoci organizowanych przez to Stowarzyszenie, prowadzc
dziaalno Stowarzyszenia ONR lub posugujc si symbolik Stowarzyszenia ONR.
Zdarzenia te miay miejsce praktycznie na terenie caego kraju. Jednoczenie
biorc poduwagpowysze naley wskaza, echaraktertychwielokrotnychnarusze
prawa wskazuje, e odwoanie si do ideologii faszystowskiej i antysemickiej i
stosowanieprzemocy w celu propagowaniatej zbrodniczej ideologii stanowifaktycznie
jeden z najwaniejszych celw tego Stowarzyszenia pomimo, e nie znajduje
odzwierciedlenia w statucie tego Stowarzyszenia czy innych aktach na podstawie
ktrych organizacja ta funkcjonuje. Oznacza to, e Stowarzyszenie ONR dopuszcza si
racegoi uporczywegonaruszenia przepiswkodeksukarnego.Naleywicuzna,e
do narusze tychdoszow ramachdziaalnociStowarzyszeniaONRwrozumieniuart.
28Prawaostowarzyszeniach.

Jednoczenie skoro fatycznymcelem dziaaniaStowarzyszeniaONR jestracei


uporczywe naruszanie tak wakich norm prawnych to nie ma warunkw do
przywrcenia dziaalnoci Stowarzyszenia ONR zgodnej z prawem. Na podobnym
stanowisku stan Sd Rejonowy w Opolu w postanowieniu z dnia 12 padziernika
2009 r.wydanymwsprawieOPVIIINsRej.KRS11579/07/460/M),(niepubl)wktrym
toorzeczeniu sd stwierdzi,e przyczynzastosowaniatakiegorodkanadzoru byo,
odwoanie si przez stowarzyszenie do tradycji skrajnieprawicowejorganizacji, ktra
gosia pogldy antysemickie ifaszystowskie zabezprawnedziaania stowarzyszenia
byy potwierdzone m.in. prawomocnymi wyrokami karnymi jej czonkw za czyny
popenionepodczasorganizowanychprzeznichwydarze.

W wietle powyszego jedynym rodkiem w tej sytuacji, ktry pozwoli na


doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem jest rozwizanie Stowarzyszenia ONR.
Naleywicuzna,ew tymwypadkuziciysiokrelonewart.29ust.1pkt3Prawa
ostowarzyszeniachprzesankiuzasadniajcerozwizanieStowarzyszeniaONR.

Wzwizkuztymwnosimyjaknawstpie.
//AgnieszkaPomaska
//SawomirNitras
//PaweOlszewski
//CezaryTomczyk

You might also like