1

Protokoll fört vid Selma Lagerlöf-sällskapets årsmöte 13/8 2016
Plats: Berättarladan, Rottneros
Närvarande: 111 medlemmar i sällskapet, ordf. Eva Eriksson, sittande ordf.
Susanne Nyman, samt från styrelsen Herta Hedlund, Birgitta Friberg, Lena
Carlsson, Gunnel Becker, Anneli Oxenstierna, Jakob Olsson, Björn Söderbäck.
1. Mötets öppnande
Eva Eriksson öppnade årsmötet och hälsade välkommen. Ett särskilt välkommen
riktade hon till hedersmedlemmen Louise Vinge. Eva läste sedan ett avsnitt ur
Selma Lagerlöfs Jerusalem.
2. Karin Söder in memoriam
Gunnel Becker talade kort till Karin Söders minne och påminde om
minnesteckningen på hemsidan. En tyst minut, då alla stod upp, avslutade.
3. Godkännande av föredragningslistan
De formella årsmötesförhandlingarna inleddes med att årsmötesdeltagarna
godkände den utdelade föredragningslistan.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna
Till mötesordförande valdes Susanne Nyman, till sekreterare Gunnel Becker.
5. Val av justerare
Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Siv Wallén och Greger Nilsson.
6. Verksamhetsberättelse för 2015
Verksamhetsberättelsen var utdelad till årsmötesdeltagarna, som på Susannes
fråga godkände den.
7. Bokslut 2015

2
Birgitta Friberg kommenterade balans- och resultatrapporterna, som var
utdelade till årsmötesdeltagarna.

8. Revisorernas berättelse. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorernas berättelse lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag om medlemsavgifter, som skall gälla från
och med 1/1 2017:
enskild medlem: 250:- familjemedlemskap: 300:-, ständigt medlemskap: 3700:-.
10. Val
Anette Rhudin presenterade valberedningens förslag. Följande val gjordes:
Val av ordförande för ett år:
Eva Eriksson (omval)
Ledamöter att väljas på två år:
Gunnel Becker (omval)
Lena Carlsson (omval)
Inger Hedin (omval)
Jakob Olsson (nyval)
Kvarstående ledamöter valda 2015 på två år:
Birgitta Friberg
Herta Hedlund
Lisbeth Stenberg
Björn Söderbäck
Suppleant att väljas på två år:
Anna-Christina Andersson (nyval)
Kvarstående suppleant vald 2015

3
Anneli Oxenstierna
Revisorer att väljas på ett år
Britt Wendling (omval)
Lina Edin (omval)
Revisorssuppleanter att väljas på ett år
Kerstin Larsson (omval)
Kjell Sundström (omval)
h) Val av valberedning
Susanne Nyman (omval)
Maria Karlsson (omval)
Anette Rhudin som styrelsens representant (omval)
11. Styrelsens planer för framtiden
Eva Eriksson nämnde kort planeradeforskningssymposier i Berlin i
september/oktober i år och i Karlstad 2018, bokmässan i Göteborg ,
Värmlandsdagen på Skansen, där sällskapet deltar med Inger Hedin, föredrag på
olika platser i Sverige av styrelsemedlemmar samt att forskarnätverk planeras.
12. Susanne Nyman avslutade årsmötesförhandlingarna.
13. Eva Eriksson tackade Susanne för utfört uppdrag och överlämnade en
blombukett.
Rottneros den 8 augusti 2015
Vid protokollet

Sällskapets ordförande

..........................................................

......................................................

Gunnel Becker

Eva Eriksson

Sittande årsmötesordförande
......................................................

4
Susanne Nyman
Justerare

Justerare

....................................................

.................................................

Siv Wallén

Greger Nilsson

Årsmötets övriga aktiviteter
Årets medlemspublikation
Lena Gynnemo föreläste kunnigt och entusiastiskt om bakgrunden till Selma
Lagerlöfs Jerusalem, årets medlemspublikation.
Lagerlöfgruppen i Landskrona
Greger Nilsson berättade om Lagerlöfgruppen i Landskrona, också han mycket
entusiastiskt. Han poängterade Landskronas betydelse för den unga och
receptiva Selma Lagerlöf och nämnde också, att Selma Lagerlöf bott en tid i det
hus, han och hans hustru nu bebor och pietetsfullt vårdar med syfte att hålla
minnet avförfattarinnan levande.
Internationella symposier
Eftersom Lisbeth Stenberg var förhindrad att närvara, redogjorde Eva Eriksson
kort för de internationella symposier, som ägt rum respektive väntar (Tokyo,
Moskva, Berlin, Karlstad).
En spökhistoria
Björn Söderberg återberättade inlevande och engagerande Selma Lagerlöfs "Frid
på jorden".
Bensträckare, cider och godis
Som vanligt hade Herta Hedlund förberett cider och godis till en välkommen
bensträckarpaus.

5

Utdelning av Karin Söderstipendiet
2016 års mottagare av Karin Söderstipendiet var Cecilia Warnholz och lärare och
elever kring henne på Skälltorpsskolan i Backa i Göteborg. Pristagarna belönas
för sitt förtjänstfulla arbete, bedrivet i samarbete med Litteraturbanken/skola,
med att läsa och gå i dialog med Selma Lagerlöfs texter.
Priset överlämnades av Kerstin Larsson.
Tacktal av pristagarna
Fyra lärare framförde på ett charmfullt sätt sitt tack och läste texter, som
eleverna författat. Publiken var fascinerad.
Lunch serverades i stallet
Årsmöte avslutas
Eva Eriksson kunde nu avsluta årsmötet.
Lunch och teater
Lunch följde klockan 13.15 för dem som beställt.
Klockan 14.30 höll Leif Stinnerbom, Västanå teater, en uppskattad introduktion
till kvällens föreställning av Löwensköldska ringen.
Klockan 16 började föreställningen,som besöktes av ett stort antalentusiastiska
årsmötesdeltagare. Kaffe och smörgås serverades i pausen. Rungande applåder
och stående publik avslutade föreställningen.
Därmed var SelmaLagerlöf-sällskapets årsmöte 2016 definitivt avslutat.