You are on page 1of 29

FAKULTET ZA SAOBRAAJ,KOMUNIKACIJU

I LOGISTIKU
Redovne studije

Predmet
Elektronske komunikacije

WEB SERVIS-PAYPAL
(Seminarski rad)

Predmetni nastavnik
Prof. dr Nataa Gospi

Student
Ervin Desic

Berane,April 2016

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

SADRAJ
UVOD .3
1. Kratak opis PayPal-a ...4
1.1.
Istorija PayPal-a
4
1.2.
Opte o PayPal-u
...4
1.3.
Tehnoloki okvir PayPal-a
....5
2. Funkcionalnost PayPal-a 6
2.1.
Plaanje kreditnim karticama
...8
2.2.
Poslovanje PayPal-a
10
3. Kreiranje profila 12
3.1.
Online kupovina putem eBay-a
..16
3.2.
Konkurencija
...20
3.2.1. Google Wallet .20
3.2.2. Square .20
3.2.3. Moneybookers ....20
3.2.4. Pencepay .21
3.2.5. Payza ...21
4. Pozitivne i negativne strane PayPal-a ...22
4.1.
Swot analiza
23
4.2.
PayPal mjere zatite
24
4.3.
Budunost PayPal-a
24
5. PayPal u Crnoj Gori ..25
ZAKLJUAK ...27
LITERATURA .28

FSKL Berane

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

UVOD
I pored eksponencijalnog porasta broja novanih transakcija na internetu,ogromanbroj korisnika
mree i dalje brine za bezbijednost linih i finansijskih podataka ili,prostije reeno, brine da e
ako neto kupuje preko interneta,lopovi lako moi da mu ukraduteko zaraeni novac. Na svako
zabrinuto pitanje tipa: "Otkud znam ta e oni posle da rade sbrojem moje kartice?", dolazi
argumentovani odgovor tipa: "A zato onda plaa karticom urestoranu ili radnji?" I tako u krug
ve godinama. Zato su se matoviti preduzetnici dosjetili ipoeli da otvaraju sajtove za
posredovanje u elektronskim novanim transakcijama.Logika je:Ako ne vjerujete prodavcu,
vjerujte nama; mi se samo ovim poslom bavimo, pouzdani smo,registrovani i neemo vas
pljakati, jer zaraujemo na provizijama od vaih transakcija.Iz tihrazloga je nastala jedna od
najuspjenijih firmi koja nudi ovakve usluge: PayPal.
Predmet ovog seminarskog rada je prikazati PayPal kao najbolji web servis za online,odnosno
elektronsko plaanje.Plaanje putem PayPal-a je sigurno,jednostavno i brzo.On omoguava da se
uplate i transfer novca u potpunosti obave preko interneta,pa tako olakava i kupovinu razliitih
proizvoda preko interneta. Takoe elim pokazati funkcionisanje ovog servisa, njegove prednosti
i nedostatke,a i predstaviti ga kao najsigurniji oblik internet plaanja.

FSKL Berane

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

1. Kratak opis servisa PAYPAL


PayPal je vrlo populan servis elektronskog plaanja koji omoguava sigurno i jednostavno,online
plaanje.On je vodea internetska banka.Najvea prednost ovog web servisa je to to
korisnik,prilikom plaanja u web trgovini,ne ostavlja broj bankovnog rauna ili kreditne
kartice,pa se tako znaajno smanjuje rizik od zloupotrebe tih informacija.

1.1.

Istorija PayPal-a

PayPal je osnovan 1998. godine,a od 2002. pripada eBay korporaciji.U San Hozeu, Kalifornija,
nalazi se njegovo sjedite, a u Singapuru njegovo meunarodno sjedite. Od 2004. postaje
dostupan i u Evropi. Preko 123 milionaaktivnih nalogana 190 tritai 25 valutairom svijeta,
PayPal pospjeuje globalnu e-trgovinu.[1]
Registrovan je u USA u dravi Delaware. 31. decembra 2001. god. imali su 600
zaposlenih.
U februaru 2002. godine su se pojavili na NASDAQ-u kao akcionarsko drutvo sa
inicijalnom vrijednou po akciji od 13 $ .
PayPal bjelei za sada intenzivan rast, i to znai da e i nadalje biti uspjean.
Od svog nastanka Pay pal je doivio izuzetno brz rast.
Od poetka rada do danas ima oko 12 miliona registrovanih korisnika ukljuujui i vie
od 2.2 miliona poslovnih rauna.
Za tako kratko vrijeme je gotovo nezamislivo prikupiti toliko korisnika, sa njima
uspostaviti poslovni odnos, otvoriti im raune i primiti i proslijediti sredstva, a sve to uz
maksimalnu dozu sigurnosti.
To znai da je proseno dnevno se registrovalo oko 18000 novih korisnika.

FSKL Berane

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


1.2.

Opte o PayPal-u

U elektronskoj trgovini postoji neto to se zove "mreni efekat" to vie ljudi posjeuje neki
sajt, to je taj sajt atraktivniji. Jedan od onih koji uspjeno koriste taj fenomen je PayPal - sajt za
plaanje preko interneta. PayPal nije banka, ali za one koji na internetu kupuju i prodaju obavlja
manje-vie istu funkciju kao da jeste.Sajt navodno ima pedesetak miliona korisnika, odnosno
vlasnika rauna irom svijeta (poreenja radi, najmonija svjetska banka, Citigroup, ima samo
etiri puta vie vlasnika rauna).
PayPal je sistem koji radi kao posrednik na internetu. To znai da se i kupci i trgovci u trenutku
obavljanja transakcije moraju nalaziti na PayPal-u. Plaanje se obavlja direktno sajednog PayPal
rauna na drugi, kreditnim i debitnim karticama ili elektronskim ekovima. Omogueno je
obavljanje pojedinanih i grupnih plaanja (vie korisnika plaa jedan raun).Poslovna primjena
ili sajt trgovca zahtijeva poslovni raun i deponovanje sredstava, kod line primene takodje
moraju da se deponuju sredstva.Online raun se otvara besplatno,a preko tog rauna se moe
kupovati online,prebaivati novac,ali i primati novac preko interneta.Usluge PayPal-a su
besplatne,a on zarauje,tako to trgovcima naplauje proviziju,za svaku transakciju.Kako bi
mogli koristiti usluge PayPal-a,potrebno je otvoriti raun na koji direktno moemo uplaivati
novac sa svog bankovnog rauna ili kreditne kartice.[1]

1.3.

Tehnoloki okvir PayPala-a

PayPal je besplatan web servis,ali za pristup istom,potrebna je registracija.Ukoliko se korisnik


registruje,portal maksimalno titi privatnost korisnika i obavezuje se da privatne
podatke,dobijene od korisnika,tokom korienja podataka nee proslijediti dalje,osim uz dozvolu
korisnika.Kako ivotni stil postaje bri,imamo sve manje vremena za obavljanje pojedinih
zadataka.Zbog toga,postojanje PayPal-a,omoguava da obavljamo razliite kupovine i
transakcije iz bilo kojeg mjesta,u bilo koje vrijeme,pa nam tako tedi i vrijeme i novac.Jedna od
prednosti je,ta to u sluaju ne dolaska naruenog proizvoda,PayPal nudi povratak novca.Vrlo je
dobar,jer je rairen po cijelom svijetu i koristi ga ogroman broj ljudi,to ukazuje na njegovu
sigurnost,brzinu i kvalitet.Omoguava nam i plaanje i na drugim stranicama i u drugim online
trgovinama.Uvidjevi mnoge prednosti PayPal-a,ljudi su shvatili da je dobro otvoriti raun na
tom web sajtu i koristiti ga,kako bi utedjeli i vrijeme i novac,a u krajnjem sluaju i da dobiju
ono to ele.

FSKL Berane

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

2. Funkcionalnost PayPal-a

PayPal je najpopularnija alternativa za plaanje kreditnim karticama na svijetu.To je servis


koji nudi e-novac,odnosno pravu online gotovinu sa kojom se u virtualnom svijetu moe raditi
ono to i sa pravom gotovinom u stvarnom svijetu.On svoju popularnost duguje,u prvom
planu,injenici da omoguava korisniku da prilikom kupovine u web trgovini ne ostavlja broj
kreditne kartice ili bankovnog rauna.PayPal nudi mogunost odabira vrste kartice koju elimo
koristiti pri plaanju.Mogue je birati izmeu kreditnih i debitnih kartica.Ukoliko odemo na
stranicu PayPal-a,u gornjem desnom uglu postoje kartice koje se mogu koristiti.[1]

Slika 1. Slanje novca putem PayPal-a

FSKL Berane

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


Kao to vidimo,za slanje novca putem PayPal-a potrebno je upisati e-mail adresu onog kome
aljemo novac,nakon toga iznos novca koji elimo uplatiti,a zatim odrediti valutu u kojoj elimo
poslati novac.Mogue je odabrati bilo koju od 17 valuta.Na kraju odredimo vrstu plaanja(da li
je to online kupovina ili neka vrsta linog plaanja) i kliknemo na continue (nastaviti).

Slika 2. Provjera stanja rauna

Slika 3. Pregled transakcija

FSKL Berane

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


Iz slike 3.vidimo kako je mogue pratiti sve transakcije koje su obavljene putem PayPal-a.
Moemo pregledati transakcije za odreeni period,kao i valutu u kojoj se nalazi neka
transakcija,i to sve putem filtera koji nam sve to omoguava.

Slika 4. Primanje novca putem PayPal-a


Slika 4.nam prikazuje mogunost primanja novca putem PayPal-a, ali samo u pojedinim
zemljama.

2.1.

Plaanje kreditnim karticama

Plaanje kreditnom karticom je klasini (barem danas) nain plaanja. Kako se kreditnom
karticom plaa prenosom informacije,mogue je njome plaati u sistemima koji omoguavaju
elektronski prenos poruke. Ovo plaanje je postalo najzastupljeniji nain plaanja na internetu.
Proces plaanja kreditnom karticom tee na sljedei nain:[2]

Banka izdaje kupcu kreditnu karticu.


Kupac alje trgovcu podatke sa svoje kartice (broj kartice, ime,datum isteka roka).
Trgovac preko on-line sistema provjerava valjanost kartice kod banke izdavaaili
neke druge autorizacijske institucije.

FSKL Berane

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


Ako je kartica valjana, trgovac alje autorizacijskoj instituciji iznos koji kupac eli da
plati. Ako se iznos moe naplatiti, dobija se odobrenje za naplatu.
Nakon to je dobio odobrenje, biljei kod sebe broj transakcije koji je dobio zajedno
sa odobrenjem. Trgovac predaje kupcu robu.
Banka kupca obavlja transakciju s bankom trgovca (kliring).
Kartiar periodino plaa trgovcu za sve uspjeno autorizovane transakcije.
Kupac periodino dobije raun od kartiara za sve trokove koje je napravio u toku
mjeseca.

Slika 5. Dijagram transakcije u sluaju plaanja kreditnom karticom

Nedostaci plaanja kreditnom karticom na internetu:[2]

FSKL Berane

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


Transakcija je nesigurna jer ukoliko se trea strana (lopov) dokopa broja kartice moe
neovlaeno troiti raspoloivi novac.
Postupak autorizacije i naplate nije isplativ u sluajevima malih iznosa.
Trgovac bi u trenutku vrenja transakcije trebao imati on-line vezu s bankom.
Plaanje tj. transakcija je mogua samo izmeu kupca i trgovca
Banka koja je izdala karticu moe pratiti klijentove potroake navike, naruavajui tako
njegovu privatnost.
Kada se radi o registraciji korienja usluga PayPal servisa Visa Electron je najbolji izbor,
nezavisno o vrsti rauna kartice (tedni,iro,devizni) . Dodatu vrijednost joj osigurava:
mogunost povlaenja s PayPal rauna na Visa Electron karticu,
cijena (najjeftinija iz palete kartinih proizvoda koji se mogu registrovati),
smanjiti rizik zloupotrebe(raspolae se samo sredstvima koji se nalaze na raunu u banci.

2.2.

Poslovanje PayPal-a

Kompanija je razvila veoma jednostavan i uspjean e-mail sistem za novane transakcije, ija
upotreba se toliko omasovila na sajtovima za internet aukcije da je najvea firma u tom biznisu,
eBay, razvila sopstveni sistem, Billpoint, u nadi da e otkinuti dio tog kolaa. Poto Billpoint
nikada nije uspio da se priblii svom veem konkurentu po popularnosti, eBay je 2002.godine
uradio ono to veliki igrai uvijek rade kada hoe da eliminiu konkurenciju - kupio deonice
PayPala za 1,5 milijardi dolara. [2]

FSKL Berane

10

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

Slika 6. Struktura PayPal-a


Osnovni zadatak PayPal-a je prikupljanje i koncentracija kapitala. Dakle, najjednostavniji oblik
korienja ovog sistema je da korisnik otvori raun kod PayPal sistema i da deponuje novac na
raun. Dalja plaanja su maksimalno pojednostavljena, ali poto se ne koriste sva deponovana
sredstva odjednom to znai da e se kod PayPal-a kao kumulativ pojaviti izvjesna koliina
slobodnih sredstava koja mogu da budu dalje plasirana kroz bankarske kanale. Tako u sluaju da
se ovaj sistem plaanja pojavi na bankarskom tritu imae znaajan iznos kapitala (ako svaki od
50.000.000 korisnika na svom raunu ima samo 100 $ to je 5 milijardi dolara na raunu
PayPala). Sa svoje strane PayPal na sva deponovana sredstva plaa kamate. Od ostalih poslova
PayPal omoguava internacionalna plaanja i za tu uslugu naplauju proviziju, izdaje svoje
kartice, kreditne i debitne, koje se koriste na ATM ureajima, prikupljena sredstva se plasiraju
preko banke.

Ukoliko korisnik eli da transferie sredstva sa jednog rauna na drugi za tu uslugu mora da
plati odreenu proviziju.Ukoliko se plaanje obavlja e-ekovima maksimalni iznos provizije je
5$. Za sve transfere sa linih rauna postoji ogranienje od 100 $ meseno. Tanije reeno,
postoji ogranienje ako hoete da sami sebi proslijedite novac. Ovo je mjera predostronosti
kako bi se izbjeglo "pranje" novca, ali to ne znai da postoji ogranienje u kupovinama.
Proces uplate e-mailom izgleda ovako i veoma je jednostavan.Mehanizam koji koristi PayPal je
prilino jednostavan. Novi korisnici moraju da ostave broj svoje kreditne kartice ili broj tekueg
rauna, koji se verifikuju jednom nominalnom transakcijom. Posle toga novane transakcije se
obavljaju tako to kupac alje e-mail uplatu direktno prodavcu. Ta uplata se odmah skida sa
rauna kupca i uplauje na raun koji je prodavac otvorio kod PayPala.Novac deponovan kod
PayPala moete da podignete u vidu eka koji e vam firma poslati potom ili da ga elektronski
FSKL Berane

11

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


prebaite na svoj tekui raun. PayPal zarauje tako to prodavcima naplauju svoju uslugu od
2,2 do 3,4%, u zavisnosti od zemlje. Ako se transakcija obavlja izmeu dvije zemlje sa razliitim
valutama, PayPal zarauje i na konvertovanju valuta.[2]

Slika 7. Konverzija i nain plaanja izmeu dvije zemlje


PayPal je uspio drastino da skrati vrijeme potrebno za obavljanje jedne novane transakcije na
internetu i ohrabri nepovjerljive korisnike interneta da se upuste u novane transakcije. Jo jedna
od prednosti ovog sistema je u tome to korisnici ne moraju jedni drugima da ostavljaju brojeve
svojih rauna i kreditnih kartica, to je najvea briga onih koji kupuju preko Interneta.
Ameriki korisnici PayPala mogu ak da zarade i kamatu na deponovani novac ako dozvole
PayPalu da taj novac prenese na kombinovani tedni raun (vie korisnika ulae na isti raun) ili
uloi novac na berzu. U Americi i u Britaniji PayPal je registrovan i za transfer novca. Ipak,
firma za sada nema planove da postane banka, jer bi to zahtijevalo mnogo vea ulaganja i
komplikovanu pravnu proceduru, s obzirom da PayPal posluje u velikom broju zemalja.

3. Kreiranje profila na PayPal-u


Ukoliko elite pristupiti PayPal uslugama,potrebna je registracija.Ona je jednostavna i
besplatna.Nakon to otvorite naslovnu stranicu ovog web servisa,imaete na lijevoj strani
ponuena dva prozora.Ako ve imate napravljen raun,kliknuete na account login,a
ukoliko nemate,kliknuete na sign up. [3]

FSKL Berane

12

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

Slika 8. Kreiranje rauna na PayPal-u


Nakon klika na sign up,otvara nam se novi prozor u kojem moramo odabrati zemlju,i izabrati
jednu od dvije mogunosti-privatni ili poslovni korisnik.

Slika9. Izbor vrste rauna

Privatni - koristi se za linu upotrebu,nekomercijalnu.Glavna mogunost ovog rauna


je slanje novca,ali i primanje novca u posebnim i limitiranim uslovima.
Premier koristi se u privatne svrhe,koristi se i za primanje i za slanje novca.Vrlo je
slian privatnom raunu,ali premier raun moe primati vee iznose novca.
Poslovni raun namijenjen je za poslovne korisnike.

FSKL Berane

13

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


Nakon to smo odabrali jedan od 3 ponuene vrste rauna,javlja nam se novi prozor u kome
moramo upisati line podatke.Nakon to sve ispunimo,kliknuemo na Agree and Create
Account.

Slika10.Prozor za ispunjavane linih podataka

Zbog dodatne sigurnosti,potrebno je unijeti kod sa slike,a zatim pritisnuti Continue.

FSKL Berane

14

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

Slika11.Sigurnosni korak u procesu registracije


Potrebno je odabrati karticu,upisati broj kartice,rok i CVV broj.CVV je broj koji se nalazi na
poleini kartice.Nakon toga kliknuemo Continue.

Slika12.Najbitniji korak pri registraciji


Ukoliko je sve ispravno popunjeno,otvara se nova stranica,na kojoj pie da smo uspjeno
registrovani i da moemo zapoeti sa korienjem usluga PayPal-a.

FSKL Berane

15

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

Slika13. Potvrda uspjene registracije


Nakon zavretka registracije otvara se novi prozor u kojem se prikazuje korisniki raun i
trenutno stanje rauna.

Slika14. Izgled korisnikog rauna

3.1.

Online kupovina putem eBay-a

Jedna od mogunosti koje prua PayPal je kupovina preko eBay-a.Ova mogunost je jedna od
najvanijih koje prua PayPal. Razlog tome je to veina korisnika otvara PayPal raun,kako bi
FSKL Berane

16

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


mogli obavljati kupovinu na eBay-u,ali i u drugim online trgovinama.Odabrala sam eBay,jer je
on najvea internetska trgovina,koja ima najiri asortiman proizvoda,i koja ima najvii broj
korisnika.

Slika 15. Proizvod sa eBay-a koji elimo kupiti


Da bih Vam pokazala kako funkcionie PayPal na eBay-u,prikazau Vam postupak kupovine
slualica na eBay-u.
Za poetak idemo na stranicu eBay-a www.ebay.com i u Search-u (pretraiva) upiemo predmet
koji nas zanima,u ovom sluaju,to su slualice za Iphone5.Nakon to pronaemo proizvod koji
nam odgovara,kliknemo na njega,i tako otvorimo njegov prozor.Na vrhu tog prozora,upiemo
koliinu tog proizvoda koji elimo kupiti.Nakon to pogledamo sve to nas zanima,i odredimo
koliinu,kliknemo na Buy it Now i tako poinje postupak kupovine proizvoda kojeg smo
odabrali.Kada smo kliknuli na Buy it Now otvara nam se prozor u kojem moramo upisati
ime,prezime,adresu,moramo odabrati zemlju,grad,upisati potanski broj i broj telefona.Na kraju
kada sve popunimo,kliknemo na Ship to this adress, slika 16.[3]

FSKL Berane

17

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


Slika 16.Prozor za
upisivanje podataka
Nakon to kliknemo
to
this
adress"
nam se stranica na
nain plaanja, a
pokazuje sve ostale
vezane za kupovinu.
prikazuje
cijenu
proizvoda i prevoza
cjelokupan iznos na
strani.

na "Ship
otvori
kojoj pie
onda nam
podatke
Takoe
i
desnoj

Slika 17. Odabir plaanja

Nakon to nam se otvori prozor,upiemo svoju e-mail adresu i lozinku i kliknemo na log
in,kako bi pristupili svom PayPal raunu.

FSKL Berane

18

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

Slika 18.Pristupanje PayPal raunu


Nakon to smo se ulogovali,on se povee na eBay,otvori se stranica sa svim karakteristikama
proizvoda kojeg smo odabrali,njegova cijena u dolarima i cijena u vasoj valuti.Kako bi potvrdili
kupovinu,moramo je prihvatiti i uplatiti odreeni iznos,klikom na Confirm and pay.

Slika 19. Prihvatanje i zavravanje kupovine


Nakon to smo kliknuli na Confirm and pay,vidimo da PayPal vri obradu podataka o
kupljenom proizvodu,pa je ovo poslednji proces pri kupovini proizvoda na eBay-u.Nakon to se
zavri obrada podataka,na ekranu nam se pojavljuje poruka da je kupovina uspjeno zavrena.

3.2.

Konkurencija

FSKL Berane

19

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


to se tie konkurencije , do sada je Amazon najvei konkurent PayPal-u, jer su perspektive ove
usluge ogromne ukoliko se uzme u obzir da Amazon ima 215 miliona aktivnih korisnikih
rauna, meutim postavlja se pitanje zato bi druge online trgovinedopustile svom najveem
konkurentu, to Amazon svakako jeste, da vodi brigu o naplati?!

3.2.1. Google Wallet nova aplikacija i web servis koji prua dva oblika plaanja.Posluje na
slian nain kao i PayPal,ali je tehnoloki napredniji. Omoguuje online plaanje i kada
jednom otvorite raun nije vie potrebno unositi svoje podatke.To je svojevrstan servis
koji omoguuje plaanje usluga i robe u pokretu, direktno preko Android telefona preko
aplikacije NFC(Near Field Communication), i to prisloniti telefon na ureaj, on oitava
podatke i obavlja plaanje.

Slika 20. Izgled Google Wallet-a

3.2.2. Square kompanija specijalizovana za plaanje preko telefona.Zasniva se na principu da


mobilni ureaji se pretvaraju u POS ureaj,koji omoguava prihvatanje svih kartica.
Omoguuje plaanje putem Android telefona, na taj nain da ita kartice spoji na
Android telefon pa se kroz njega provue kreditna kartica. Kod ovog servisa je jako
FSKL Berane

20

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


vano to to nije potrebno imati ugovor sa kartinim kuama i ne plaa se mjesena
naknada pa je usluga prihvatljivija.

Slika 21. Izgled Square-a

3.2.3. Moneybookers - savremeni servis za slanje i primanje novca na internetu i za sigurnu


kupovinu putem interneta.Predstavlja sigurno online reenje za plaanje i vrlo je slian
PayPal-u.Prednosti su im niski trokovi,sigurnost i plaanje iz inostranstva.

Slika 22. Izgled Moneybookers-a


3.2.4. Pencepay nudi online plaanje na web stranama,omoguuje plaanje kreditnim i
debitnim karticama,a trgovac odmah dobija informaciju o uplati. Nije toliko jednostavan
poput PayPal-a, registracija je komplikovanija i mjesena naknada je visoka i nije
isplativa za korienje graanja.
FSKL Berane

21

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

Slika 23.

Izgled Pencepay-a

3.2.5. Payza- globalni web servis koji nudi praktino i fleksibilno plaanje i prekid plaanja
kod bankovnih transfera.Nudi svoje usluge u 197 zemalja i 27 razliitihvaluta. Kao i kod
PayPal-a mogue je otvoriti privatni i poslovni raun a korisniki podaci su u potpunosti
zatieni.

Slika 24. Izgled Payza

4. Pozitivne i negativne strane PayPal-a


PayPal servis ima svoje prednosti i nedostatke.Razmiljanja se uveliko razlikuju od
korisnika do korisnika,jedni ga hvale i vide samo njegove prednosti,dok sa druge strane
postoje oni koji ga optuuju,tj. ne podravaju ga iz odreenih razloga,kao npr. zbog
ostavljanja linih podataka.[3] Bitno je rei da prije otvaranja rauna i uopte uputanja u
FSKL Berane

22

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


korienja samog servisa osoba treba dobro da se informie o tome kako on funkcionie,pa
da na kraju odlui da li e otvoriti raun ili ne.

Slika 25. Pozitivne vs negativne strane PayPal-a

4.1.

SWOT analiza

Analiza situacije je preduslov za ispravan odabir strategije.Zahtijeva od svakog preduzea da


sagleda spoljanje i unutranje inioce proizvodnje,kako bi doli do najboljeg naina da se
ostvare eljeni ciljevi.Jedan od instrumenata kojim se preduzee moe posluiti u kreiranju

FSKL Berane

23

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


strategija je upravo Swot analiza.[3] To je kvalitativna analitika metoda koja kroz etiri inioca
prozvodnje prikazuje snage,slabosti,prilike i prijetnje preduzea.

Slika 26. Swot analiza PayPal-a


Iz navedenog moemo vidjeti da PayPal mora stalno da motrina svoju okolinu kako bi i dalje
opstao u tom domenu i ostao vodei servis.Servis i dalje mora ulagati u svoju sigurnost, izgled i
funkcionalnost stranice. Mora razvijati svoje aplikacije kako bi ih u svim zemljama korisnici
mogli koristiti. I na kraju, servis mora uvidjeti nove potrebe korisnika i svoje prilagoavanje
prilagoditi njima kako bi u budunosti privukao to vie korisnika.
Razlozi koji su mu ostvarili ovako veliku uspjenost je najprije sigurnost koju prua,besplatno
korienje i brzinu.On zarauje tako to naplauje proviziju za svaku transakciju korisnika.Vrlo
vaan segment njihovog uspjeha je stalno razvijanje novih aplikacija,koje privlae nove
korisnike,ali da bi razvijali nove aplikacije i mogunosti,potrebni su im kreativci,koji smiljaju
ideje i pretvaraju ih u stvarnost.Takoe,jedan od razloga za uspjenost PayPal-a je mogunost
povratka novca u sluaju prevare i tom aplikacijom web servis prua podrku svojim klijentima.
S obzirom da je konkurencija jaka,PayPal mora i dalje da prati zahtjeve svojih korisnika,jer se u
dananjoj turbulentnoj okolini oni neprestalno mijenjaju,pa mora stalno posmatrati rad
konkurencije,kako bi i dalje ostao vodei web servis.

4.2.

PayPal-mjere zatite

Bez obzira da li prodavca na internetu plaate direktno ili preko posrednika, nikada nije
naodmet biti oprezan.

FSKL Berane

24

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane

Koristite to noviji browser, koji omoguava bezbjedne transakcije, odnosno kodira


informacije koje alje preko interneta. Kada aljete privatne podatke, vodite rauna da se
na statusnoj liniji pojavljuje mali uti katanac, kao i da adresa web sajta na kojem ste
poinje sa https.
Proverite pravilnik o privatnosti. U veini sluajeva ovakve pravilnike, pisane gustim,
sitnim slovima, prilino je dosadno itati, ali oni sadre odgovore na sva vaa
potencijalna pitanja u vezi sa tim kako vlasnik web sajta barata vaim linim podacima.
Ne ostavljate line podatke bilo kome. Procijenite da li je rije o pouzdanoj kompaniji
iliorganizaciji i razmislite koje je podatke neophodno ostaviti, a koje ne.
Biljeite na papiru sve transakcije koje ste obavili, da biste kasnije imali podsjetnik i
mogunost da se alite i lake dokaete svoju verziju prie. uvajte i sve e-mail poruke
koje aljete i primate u vezi sa nekom transakcijom.
Redovno provjeravajte izvjetaje iz banke o stanju na kreditnoj kartici i tekuem ili
nekom drugom raunu. Ako primijetite sumnjive promjene odmah kontaktirajte svoju
banku; ak i ako ste pokradeni - novac vam moe biti vraen, ako na vrijeme dokaete da
iza sumnjive transakcije ne stojite vi.

4.3.

Budunost PayPal-a

Posebnost PayPal-a je jednostavnost,sigurnost i iroka prihvaenost kao sredstva plaanja putem


interneta.PayPal se zbog konkurencije svakodnevno razvija i radi na poboljanju svojih usluga,uz
pruanje novih.PayPal uvijek razmilja jedan korak unaprijed kako bi se mogao pribliiti svojim
korisnicima.Svjestan je injenice da se uz dananje prisustvo pametnih telefona treba bazirati
na stvaranju novih mogunosti preko telefona.Nakon razliitih aplikacija koje su oduevile
korisnike PayPal-a,spremaju se nove i naprednije.Aplikacija Bump Pay koristi se putem
mobilnih telefona i prua najjednostavnije slanje novca sa jednog PayPal rauna na drugi.PayPal
Here je takoe aplikacija koja se koristi preko mobilnog telefona i ona na jednostavan nain
telefon pretvara u POS ureaj.Potrebno je na telefonu instalirati besplatnu aplikaciju i prikljuiti
mali ita kartica.Trenutno je to mogue koristiti samo u nekim zemljama,ali PayPal radi na
tome da je omogui svim svojim korisnicima.
PayPal planira da osigura novu mogunost,a to je neto slino trenutnom Shopkick-u.Putem
njega se prikupljaju bodovi i nagrade jednostavnom posjetom web trgovini.Predsjednik PayPala,David Marcus,najavio je varijantu te aplikacije za sledeu godinu,ali naravno bolju i zabavniju
od trenutne verzije te aplikacije.U budunosti,kao i do sada,PayPal e osmiljavati nove usluge
za korisnike.Broj korisnika koji koriste PayPal je velik,konkurencija sve jaa,pa je potrebno u
skladu sa tim razmiljati o budunosti.Ukoliko nastavi da se razvija,PayPal e u tome uspjeti i
dalje ostati vodei web servis,jer nije igrom sluaja najpoznatiji na svijetu.

5. PayPal u Crnoj Gori


Jedan od najpoznatijih servisa u svijetu za plaanje preko interneta,PayPal, u Crnoj Gori je
dostupan od 17.06.2014. godine.To je izuzetan dogaaj za Crnu Goru, jer je to snaan iskorak u
procesu razvoja informacionog drutva u naoj dravi.Uvoenjem PayPal-a kao sistema za
FSKL Berane

25

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


elektronsko plaanje je veoma vano za nae graane ali i ansa za privrednike da iskoriste sve
mogunosti elektronskog poslovanja i trgovine preko interneta.Ministarstvo za informaciono
drutvo i telekomunikacije se jo 2009. godine obratila kompaniji PayPal sa zahtjevom za
ukljuenje Crne Gore u njihov sistem plaanja putem interneta.Nakon intezivne komunikacije sa
predstavnicima ove kompanije i dostavljanja neophodne komunikacije kojom se nedvosmisleno
potvrdilo da ne postoje zakonske prepreke za uvoenje ovog sistema,konstatovano je da su
ispunjeni svi preduslovi za nesmetano funkcionisanje PayPal sistema u Crnoj Gori i da se Crna
Gora nalazi na listi drava u kojoj moe da se koristi ovaj servis. [4]

Slika 27. PayPal zvanino u Crnoj Gori


Prema vaeim propisima, graani Crne Gore i strani dravljani ne plaaju carinu za robu koju
povremeno primaju iz inostranstva u manjim poiljkama, ako njihova ukupna vrijednost ne
prelazi 150 eura, saopteno je prolog mjeseca iz Uprave carina.Lani je iz Uprave carina
saopteno Vijestima da su kod Ministarstva finansija inicirali predlog izmjene i dopune
carinskog zakona, prema kojima se za poiljke neznatne vrijednosti nee naplaivati carina i
porez na dodatu vrijednost, te kazali da e iznos te vrijednosti biti definisan podzakonskim
propisima.Iz Uprave carina, meutim, nisu precizirali o kojim vrijednostima se radi. Nezvanino,
carina ne bi bila naplaivana na robu u vrijednosti do 50 eura. [5]

Uvoenje elektronskog sistema plaanja ima i dobre i loe strane za Crnu Goru,
to se tie negativne strane je da postoji opasnost od intezivnijeg odliva evra iz nae
zemlje,meutim,ono to je pozitivno,jeste da na taj nain naa drava postaje dio savremenog
FSKL Berane

26

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


svijeta.Predstavlja veliku reputaciju Crne Gore,ali treba biti oprezan,da negativni efekti ne budu
vei od pozitivnih.[6]
Pored uobiajenih globalnih valuta (funta, dolar, evro, jen, franak...), postoji mogunost plaanja
i kupovine i u turskim lirama, filipinskim pezosima, brazilskom realu, a i ne plaate razliku koja
se plaa prilikom konvertovanja valuta.

Zakljuak
FSKL Berane

27

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


PayPal je web servis koji olakava ivote mnogih i razvija se u korak sa tehnologijom,te nam
nudi aplikacije koje nalau dananji trendovi.Njegova vanost je u tome to je internet sve
prisutniji u svakodnevnom ivotu,pa tako i internet trgovine koje nudi jeftiniji i jednostavniji
nain kupovine predmeta i usluga.PayPal olakava kupovinu na internetu i titi svoje
korisnike,njihove brojeve kartica i omoguava povratak novca u sluaju prevare.Razliite osobe
imaju razliite potrebe,pa zbog toga PayPal omoguuje otvaranje 3 vrste rauna.
U budunosti se predvia da e ovaj web servis zamijeniti noenje gotovine i raznih
kartica.Postae novanik koji e sve to imati u sebi.Razvojem raznih aplikacija,PayPal e
omoguiti plaanje telefonom u trgovinama i kafiima.
PayPal mora svakodnevno pratiti i oslukivati poteze konkurencije,jer je ona velika.Razlike
izmeu ovog web servisa i drugih koji pruaju sline ili pak iste usluge je mala.Ova usluga je
uveliko olakala slanje i primanje novca,kupovanje i prodavanje irom svijeta.Na neki nain
moe se i rei da je ova usluga povezala ljude irom svijeta.

LITERATURA

FSKL Berane

28

Fakultet za saobraaj,komunikacije i logistiku-Berane


[1] http://issuu.com/kabla/docs/seminarski_rad-_paypal.docx_827306fbad8390 str. 4
[2] http://eposlovanje.org/pdf str. 8
[3] http://www.youblisher.com/p/542052-Please-Add-a-Title/ str. 12
[4] http://spvp.zesoi.fer.hr/seminari/2006/PoljakMirko_ElektronickiNovac.pdf
[5]http://www.gov.me/naslovna/vijesti-iz-ministarstava/139709/Od-danas-PayPal-i-u-CrnojGori.html str 25
[6]http://antenam.net/web/index.php/ekonomija/6834-koje-su-koristi-i-nedostaci-paypal-sistemaza-crnu-goru str 25

FSKL Berane

29