You are on page 1of 2

Ante Vranković

Domjanideva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Ministar pravosuđa Ante Šprlje
Vukovarska 49
10000 Zagreb

Sveti Ivan Zelina, 1. rujna 2016.

POŽURNICA
rješavanja disciplinske prijave radi nezakonitog (ne)postupanja g. Dinka Cvitana od 27. srpnja 2016.

Poštovani g. ministre,
odmah, tj. istoga dana po primitku dopisa Vaše pomodnice Maje Grubišin od 1. srpnja 2016.
(klasa: 051-02/09-01/1729; urbroj: 514-03-01-01-01-16-45), dana 8. srpnja 2016. sam Vam poslao
nepobitne dokaze da su podatci koje Vam je u službenoj komunikaciji od 28. lipnja 2016. dostavio g.
glavni državi odvjetnik Dinko Cvitan, ili druga osoba za rad koje je on odgovoran, naprosto vulgarno
netočni, ili točnije: SVJESNO LAŽNI (vidjeti o tome moj dopis i priložene materijalne dokaze na linku:
https://www.scribd.com/document/318201906/Dopis-Ministru-dokazi-da-je-Cvitan-dostavioneistinito-izvije%C5%A1%C4%87e).
Kako u propisanom zakonskom roku od 15 dana od Vaše pomodnice gđe Maje Grubišin nisam
dobio nikakav odgovor na taj moj dopis od 8. srpnja, dana 27. srpnja 2016. sam Vam poslao i
formalnu disciplinsku prijavu nezakonitog štidenja očigledne, sirove i radikalne korupcije u USKOK-u
od
strane
g.
Dinka
Cvitana,
glavnog
državnog
odvjetnika
RH
(link:
https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-zaneistinito-izvije%C5%A1%C4%87e-DORH-a-od-28-lipnja-2016).
Međutim, ja u zakonskome roku od 30 dana niti na taj svoj (2. po redu) dopis naslovljen kao i
prvi na Vas osobno, nisam primio odgovor!
Mislim da cijela ta situacija jasno dodatno dokazuje tezu koju sam iznio i temeljem
publiciranih dokumenata detaljno, nepobitno dokazao u knjizi Darka Petričida „Pravosudna mafija“
da „Ministarstvo pravosuđa svjesno štiti korupciju i pravosudnu mafiju“ – kako glasi sam naslov
mojega priloga u toj antologijskoj knjizi.
Da je tome dosita tako, vidi se i iz Priloga 7 moje disciplinske prijave od 27. srpnja, iz kojeg je
jasno (vaša izjava za medije u kojoj upravo to kažete) da ste Vi osobno štitili poziciju glavnog
državnog odvjetnika Dinka Cvitana, jer da za njegovu smjenu nije bilo valjanih zakonskih razloga.
Sada ti zakonski razlozi očigledno i nepobitno postoje, ne samo radi Cvitanovih očiglednih,
laži koje sam Vam prijavio, nego i radi presude Mustaču i Perkovidu, koja je 7 dana kasnije od moje
prijave (3. kolovoza) potvrdila da je Cvitan kao djelaznik DORH-a štitio ubojice, tj najgori ljudski šljam,
a njega sada štitite Vi.
Stoga očekujem da u preostalim danima Vašega mandata, po mojoj prijavi od 27. srpnja
2016. pokrenete disciplinski postupak protiv g. Dinka Cvitana, jer dete, ne učinite li to, u našoj
pravosudnoj povijesti ostati zapamdeni kao još jedan trgovac utjecajem i pravdom na mjestu ministra
pravosuđa, tj. korumpirana osoba par excellance, da ne kažem kako narod kaže za takve, a što de sve
biti vrlo lako nepobitno dokazati.
To Vam, nadam se, ne treba.
S poštovanjem,
______________________________
(Ante Vrankovid)

Potvrda o slanju, 1. rujna 2016.