You are on page 1of 91

SmartCloud Control Desk 7.

5
nastpca produktw TSRM, TAMIT,
CCMDB i RM
Hubert Duda

2012 IBM Corporation

Licencjonowanie
Platforma Tivolis PAE 7.5

SCCD 7.5

SCCD zastpuje oprogramowanie TSRM, TAMIT, CM i RM


Wsplny
inerfejs

Wsplna
konfiguracja

IT Asset Management for


IT

Tivoli Service Request

Manager Desk 7.5


Release Manager
IBM SmartCloud
Control

Tivoli CCMDB

Zrzdzanie Konfiguracj

Zrzdzanie Wydaniem
ZarzdzanieZasobami
cyklem ycia
Zgoszenia,
Incydenty,
Zarzdzanie
Zmianami
Funkcja
Service
Desk, Katalog Ofert, Zarzdzanie Konfiguracj,
Zmian,
Wydaniem, Zarzdzanie
IT
zasobw
Problemy i katalog usug
Przez www

Workflow

Usugi i zarzdzanie przepywem pracy ( workflow )


Konfigurowalny

Interfejs

Wsppraca
Bazujcy na rolach

Powiadomienia

Eskalacje

Bezpieczestwo

Integracja

Model danych

Wsplny podsystem danych


Dostp do
danych oparty
na rolach

Wizualizacja
danych

Silnik
Raportw

Definiowanie
raportw

CIs

Zasoby

Procesy

Meta Dane

Atrybuty

Atrybuty

Konfiguracja

Relacje

Relacje

Zwizane z CI i
zasobami

Procesy

TADDM - wykrywanie i mapowanie zalenoci


Gotowe raporty

rekonsyliacja

Federacja

Produkty do zarzdzania operacyjnego


>Storage Mgmt >Application Mgmt
>Network Mgmt

>Security Mgmt

Wykrywanie

Adaptery
danych

oprogramowanie

IBM i Non-IBM

>Monitoring
>Discovery tools

>Server/Device Mgmt
>Customer developed

Infrastruktura IT

(Serwery, Storage, Sie, Bezpieczestwo, Oprogramowanie, Aplikacje, Transakcje,Usugi)


6/4/2012

SCCD 7.5 - Dostpne wersje


Oprogramowanie do samodzielnej instalacji

IBM SmartCloud Control Desk 7.5 Entry Edition


IBM SmartCloud Control Desk 7.5
IBM SmartCloud Control Desk Service Provider Edition 7.5
IBM SmartCloud Control Desk Internal Provider Edition 7.5

IBM SmartCloud Control Desk Everyplace 7.5

Obrazy VM import do VCenter


IBM SmartCloud Control Desk Entry Edition 7.5 VMImage
IBM SmartCloud Control Desk 7.5 VMImage

SaaS oprogramowanie hostowane przez IBM lub BP

Instalacja

Nie ma ju kroku instalacji licencji


Nowy plik z rozszerzeniem swtag z informacj o wersji zainstalowanego produktu
Moliwod upgradeu wersji
Entry Edition Advance or Service Provider I/M Edition
Advanced Edition Service Provider I/M Edition

Zawartod pyt instalacyjnych

Dependency checker for Middleware


Middleware Installer (MWI)
Unified Service Center Installer (ITUSC)
Integration Composer Installer (ITIC)
Deployers Workbench Installer (DW Windows media only)

Moduy integracyjne

IBM Tivoli TCM Integration Module Package (Adv+SP)


IBM Tivoli TPM Integration Module Package (Adv+SP)
Deployed Assets CMS LIC Enablement Package (Adv+SP)
CI Apps CMS LIC Enablement Package (Adv+SP)
Open Services for Lifecycle Collaboration CM 2.0 (all)

SCCD 7.5 Aplikacja Szybka konfiguracja


Szybkie ustawienie
parametrw inicjacyjnych
sytemu
Import danych z plikw
paskich
Gotowy zestaw przykadowych
plikw

Licencjonowanie
Platforma Tivolis PAE 7.5

SCCD 7.5

Platforma Tivolis PAE 7.5 nowy wygld

Nowe wykresy KPI


Nowe wykresy dla zestaww
rekordw
Dla caego systemu domyln
skrk jest tivoli09
Plik webclient.properties
przeniesiony do bazy danych
Zmiana komunikacji

Platforma Tivolis PAE 7.5 asynchroniczna walidacja

atwo konfigurowalna asynchroniczna walidacja danych uatwiajca tzw.


wpisywanie z pochylon gow . Uytkownik nie musi czeka na walidacj
kadego pola a ewentualne bdy moe skorygowa, kiedy np. zakoczy
wypenianie formatki.
Ikona nie tylko przy polu ale rwnie na zakadce.
10

Platforma Tivolis PAE 7.5 asynchroniczna walidacja

Moliwa jednorazowa identyfikacja wymaganych pl ( parametr systemowy )

11

Platforma Tivolis PAE 7.5 asynchroniczna walidacja

Error wymaga zmiany


Warning wymaga zmiany lub akceptacji
Question wymaga wyboru od uytkownika
Smartfill wymaga wyboru od uytkownika

Dokadna, kontekstowa informacja nie tylko o bdach.

12

Platforma Tivolis PAE 7.5 asynchroniczna walidacja


Zmiana moliwa na rnych
poziomach
Kontrolki
Aplikacji
Systemu

13

Platforma Tivolis PAE 7.5 komponenty lista i tabela

Znacznie przyspieszone
operacje wybierania
indywidualnych rekordw,
poprzez asynchronicznod
Nowy przycisk do
odwieania zawartoci
Usunite rekordy
pozostaj do czasu
odwieenia
Fokus zostaje na ostatnio
wybieranym rekordzie
W tabelach po operacji
zapisu fokus pozostaje
tam gdzie by

14

Platforma Tivolis PAE 7.5 nowe pole Long Description

Kontrolka bazujca na Dojo Editor z rozbudowanym formatowaniem ( html )


Sprawdzanie pisowni
Wsparcie nowej kontrolki zarwno ze strony raportowania, komponentw integracyjnych jak i
Menedera Migracji
15

Platforma Tivolis PAE 7.5 nowe kontrolki

Edytor z pen moliwoci


formatowania tekstu
Kontrolka do statycznego
prezentowania sformatowanego
tekstu znacznie lejsza i nie
pokazuje paska narzdziowego
Dugoci pl musz uwzgldniad
istnienie znacznikw htm
Naley uywad kontrolek
konsekwentnie dla odpowiednich
atrybutw

16

Platforma Tivolis PAE 7.5 nowe kontrolki

Moliwod atwej konfiguracji edytora, zmiany zachowanie i rozbudowywania

17

Platforma Tivolis PAE 7.5 nowa kontrolka kalendarza

18

Platforma Tivolis PAE 7.5 nowe funkcje Projektanta aplikacji

Oznaczanie kontrolek z
parametrami
warunkowymi
Rozdzielenie waciwoci
kontrolek na czciej i
rzadziej uywane
Zalecana nowa
rozdzielczod 1400x1050 (
aktualna rozdzielczod
aplikacji to 1280x768 )
Nowe rozmieszczenie
parametrw warunkowych
w postaci zakadek

19

Platforma Tivolis PAE 7.5 eskalacje


wyliczanie oparte o kalendarz

Kalendarz harmonogramu
uruchamiania np.
poniedziaek-pitek,
midzy 9:00-17:00

Kalendarz punktu eskalacji.


Upyw czasu liczony jest
tylko w ramach czasu pracy

20

Platforma Tivolis PAE 7.5 eskalacje z SLA

Ta sama logika co przy


zwykych eskalacjach tylko
kalendarz jest dziedziczony
z umowy SLA
Dodatkowa opcja do
konfigurowania
zachowania eskalacji
zwizanej z umow SLA
Widok SLA pokazuje
kalendarz wyliczania

21

Platforma Tivolis PAE 7.5 skryptowanie


Wsparcie dla jzykw skryptowych
zgodnych ze standardem JSR-223
Nie ma potrzeby kompilowania,
przebudowy i zatrzymywania serwera
aplikacyjnego
Deklarowanie zmiennych wejciowych i
wyjciowych
Wizanie zmiennych z atrybutami,
parametrami systemowymi (properties i
MAXVAR ) lub literaami
wsparcie dla obsugi tablic

Importowanie gotowych skryptw do


systemu
Przesyanie skryptw i punktw
uruchamiania przez Menedera Migracji
22

Platforma Tivolis PAE 7.5 skryptowanie


Kilkukrokowy kreator do tworzenia punktw
uruchamiania bazujcych na:

zdarzeniach MBO (init, add, update, or


delete)
walidacji atrybutw
akcjach
wyraeniach warunkowych
ewaluacji warunkw na nodach procesu
workflow

23

Platforma Tivolis PAE 7.5 logi


korelowanie, tumaczenie

Przykad korelacji dla zadania Cron


[INFO] [MXSERVER4] [CID-CRON-0] Correlation started.
[INFO] [MXSERVER4] [CID-CRON-0] BMXAA6719I - USER = (MAXADMIN) SPID = (136) app (null)
object (MAXUSER) : select * from maxuser where
userid = 'MAXADMIN' and status in (select value from synonymdomain where domainid =
'MAXUSERSTATUS' and maxvalue = 'ACTIVE')
[INFO] [MXSERVER4] [CID-CRON-0] BMXAA6719I - USER = (MA
XADMIN) SPID = (150) app (null) object (PERSON) : select * from person where personid
= 'MAXADMIN'
...
[INFO] [MXSERVER4] [CID-CRON-0] Correlated data: BEGIN
InstanceName:AsyncImmediate TaskName:AsyncImmediateJobCron ElapsedTime:109 ms END

Przykad korelacji dla sesji uytkownika


[INFO] [MXSERVER4] [CID-UI-60] Correlation started.
[INFO] [MXSERVER4] [CID-UI-60] BMXAA6719I - USER = (WIL
SON) SPID = (145) app (null) object (MAXPROPVALUE) : select * from maxpropvaluewhere
((upper(servername) like '%COMMON%')) and (propname ='mxe.adminPasswd')
[INFO] [MXSERVER4] [CID-UI-60] BMXAA6719I - USER = (WIL
SON) SPID = (152) app (null) object (DMCOLLAPPTOOLBAR) : select * from dmcollapp
toolbar where (appname = 'PROPMAINT') order by toolbarsequence
[INFO] [MXSERVER4] [CID-UI-60] Correlated data: BEGIN
uIClientIP:127.0.0.1 UserId:wilson Event:click- AppName:propmaint
UISessionId:1216911858516 ElapsedTime:812 ms END

%d{dd MMM yyyy HH:mm:ss:SSS} [%-2p] [%s]

[%q] %m%n
24

Platforma Tivolis PAE 7.5 Struktura konta


Rne struktury
kont dla rnych
organizacji
Nowe statusy
kont

25

Platforma Tivolis PAE 7.5 Meneder Migracji


Kolekcja migracji

Porwnanie
Dodaj wynik porwnania
do Kolekcji migracji

Tworzenie

Zbierania

Walidacja

Definiowanie
/Generowanie
System rdowy

Id do /Powrt z
wartoci

Porwnanie

Dodaj do kolekcji z
poziomu aplikacji
Zbieranie bazujce
na zdarzeniach

Przegld

Tworzenie

Dystrybucja

Wdroenie
System docelowy
26

Platforma Tivolis PAE 7.5 Meneder Migracji

Rne mechanizmy do
zbierania danych
konfiguracyjnych z systemu

opcja Id do/Powrt z
wartoci, dla
pojedynczych rekordw
Uaktywnienie paska Kolekcji
migracji w aplikacji i
zbieranie wielu rekordw
Uaktywnienie zbierania
danych w oparciu o
zdarzenia na obiekcie
Import zawartoci kolekcji
bezporednio z pliku XML

Sprawdzanie poprawnoci i
kompletnoci danych w
kolekcji
Definiowanie, uaktywnianie i
deaktywowanie regu
sprawdzania poprawnoci
Szybki import i eksport
kolekcji
Generowanie definicji
pakietw
27

Platforma Tivolis PAE 7.5 - Bezpieczeostwo


Zmiana hasa uytkownika bazy danych bez restartu serwera
aplikacyjnego
Prefiksy wszystkich grup systemowych rozpoczynaj si od MAX
Komunikaty systemowe zostay uaktualnione tak aby nie ujawniad,
adnej dodatkowej informacji np. prawidowej nazwy uytkownika
Blokowanie adresw IP z du iloci nieprawidowych prb
logowania lub zmiany hasa
Konfigurowalna dozwolona ilod bdnych prb logowania
Akcja do zarzdzania zablokowanymi adresami IP
Log systemowy zawiera odpowiedni wpis

Nowy parametr dla kontrolek interfejsu AllowQualifiedRestriction,


do ograniczania dostpu do danych z poziomu nadrzdnych
rekordw np. przez relacj ( TICKET TICKETSPEC )
Kontrolka musi tworzyd nowe rdo danych do persystantnego obiektu
Nie mona dodad waciwoci z poziomu Projektanta aplikacji
28

Platforma Tivolis PAE 7.5 Pomoc

Zmieniona
technologia na
eclipse, zawartod
to pluginy
Bardziej
kontekstowa
Wszystko dostpne
jako html ( rwnie
wczeniejsze PDFy )

29

Platforma Tivolis PAE 7.5 Pomoc

30

Platforma Tivolis PAE 7.5 Pomoc

31

Platforma Tivolis PAE 7.5 Raportowanie


Raportowanie

BIRT

32

Tivoli
Common
Reporting

External Report
Integration

Open Database
Platform

6/4/2012

Platforma Tivolis PAE 7.5 Raportowanie

# Ilod raportw OOTB

% Raportw typu
lista
% raportw
dajcych wartod

33

Platforma Tivolis PAE 7.5 Raportowanie

Raporty ad-hoc, QBR

Usprawniona funkcja Direct Print ( zmieniona


technologia )
Przesyanie linkw do raportw zamiast plikw

Moliwod edytowania lub zapisywania pod inn nazw


raportw QBR
Uprawnienia do odczytu i edytowania raportw QBR
Ta sama struktura obiektu moe wystpid w ROS kilka razy

Uruchamianie raportw wprost z menu


aplikacji
Bardziej czytelne opisy pakietw ( nie
nazwa ale opis ROS )
Pakiety wielojzykowe

Nowa aplikacja do przegldania raportw


Mechanizmy do przechowywania wykonanych raportw i
nadzoru skadowania ( cron + KPI )

Wsparcie dla pl RTF


Szyfrowanie hase do importu/eksportu raportw
oraz z dostpem do bazy dla deweloperw
Ograniczenia dla raportw harmonogramowanych
Znacznie poprawione logi
Nowy sterownik do SQL Server

34

Platforma Tivolis PAE 7.5.0.1


walidacja po stronie klienta
Waciwo systemowa zwizane z kontrol walidacji

Gdzie odbywa si walidacja


mxe.webclient.ClientDataValidation

Rozmiar kolejki zdarze


mxe.webclient.ClientEventQueue.threshold

Limit czasow dla kolejki zdarze


mxe.webclient.ClientEventQueue.timeout

35

Platforma Tivolis PAE 7.5.0.1


walidacja po stronie klienta
Projektant Aplikacji > menu Wybierz czynnod> Wywietl skonfigurowane
skadnice danych
Waciwoci kontrolki

36

Platforma Tivolis PAE 7.5.0.1


walidacja po stronie klienta
Moliwod definiowania filtrw

37

Platforma Tivolis PAE 7.5.0.1


walidacja po stronie klienta
Mona skonfigurowad opcj ustawiania wartoci pola dowolnym atrybutem z
tego samego wiersza, ktry zosta wybrany z listy

38

Tivolis PAE 7.5.0.1 - nowy widget do


prezentowania specyfikacji
Jedno pole zamiast trzech do przechowywania wartoci specyfikacji

Kad aplikacj mona przekonwertowa do uywania nowego widgetu.

Edytujemy plik z prezentacj i zmieniamy warto dataattribute na

{CLASSSPECVALUE}

ustawiamy sortable="false" i filterable="false

Usuwamy lookup, menutype i linkedcontrolid

Nadajemy kolumnie etykiet


39

Tivolis PAE 7.5.0.1 - VMMSYNC


Aktualnie nie jest konieczne wykonywanie penej synchronizacji
Konfiguracja synchronizacji przyrostowej
Na serwerze aplikacyjnym WebSphere, uywamy narzdzia wsadmin
Ustawiamy parametr supportChangeLog na native dla repozytorium.
Obsugiwane wartodi dla supportChangeLog to:
None pena synchronizacja, opcja domylna
Native synchronizacja przyrostowa

Na platformie Tivolis PAE wybieramy zadanie cron VMMSYNC


Ustawiamy parametr ChangePolling = 1
Domylnie jest 0

40

Platforma Tivolis PAE 7.5 Integration Framework


nowe funkcjonalnoci

Propagowanie zdarzeo z obiektw podrzdnych


41

Platforma Tivolis PAE 7.5 Integration Framework


nowe funkcjonalnoci

Poprawiona autoryzacja
Web Services zgodne z
JAX-WS
Wsparcie dla jzykw
pisanych ze strony prawej
do lewej (BIDI)

42

Platforma Tivolis PAE 7.5 Integration Framework


nowe funkcjonalnoci

Eksport i import
danych bezporednio
z poziomu aplikacji
Konfiguracja na
poziomie struktury
obiektu

43

Tivolis PAE 7.5.0.1 - Integration Framework


Kolejki jms mog aktualnie przechowywad dane w formie tekstowej,
definiujemy format kodowania
End Point do kolejek jms rwnie wspiera tekstowy format danych

44

Tivolis PAE 7.5.0.1 - Rest API

MBO
Dowolny obiekt

Struktura obiektu
Dowolna struktura utworzona na potrzeby integracji ( cosumed by: INTEGRATION )

Usuga Standardowa

XML
JSON

45

Licencjonowanie
Platforma Tivolis PAE 7.5

SCCD 7.5

46

SCCD 7.5 - Nowa belka nagwka strony


Aplikacje z wyczonym
nowym paskiem nawigacji:
Self Service Center
Self Service Catalog
Application Designer

47

SCCD 7.5 parametry sterujce nawigacj

Dla nowych instalacji domylnie wczone, dla upgredew wyczone


Kiedy systemNavBar=1, pasek nawigacji jest dodawany do wszystkich aplikacji.
Dodatkowa kontrola moliwa przy pomocy library.xml.
SystemNav zawiera prezentowane sekcje nowego paska nawigacji
GotoOnlyNav komponent dodawany do aplikacji z wyczonym paskiem
Oraz w plikach prezentacji poszczeglnych aplikacji
<presentation id="abc" mboname="abc
beanclass="psdi.webclient.beans.abc" systemnav="false">
48

SCCD 7.5 horyzontalne etykiety pl,


brak zakadki Lista

49

SCCD 7.5 dodatkowe okno do tworzenie zmian

Przejcie
wasnoci

Automatyczne
startowanie
procesu workflow

SCCD 7.5 konfiguracja Zmiany


Waciwo systemowa definiujca
uruchamiany przepyw pracy
pmchg.process.workflow
Warto domylna: PMCHGFIXD1

Kontrola uruchamiania dodatkowego okna


dialogowego
pmchg.change.usecreatedialog
Ustawienia dla grup uytkownikw dostarczanych z pudeka

SPROCESSAGENT & SDADESKAGENT domylnie interfejs


uproszczony

Wszystkie grupy zwizane z CM maj inerfejs zaawansowany


pmchangeadmin, pmchangeanalyst, pmchangeaprover, pmchangeimpl,
pmchangmgr, pmchangeowner

Nowa grupa uprawnie SDAPROCESSASSET z uprawnieniami do


wszystkich elementw zwizanych z zasobami w zarzdzaniu zmian

51

SCCD 7.5 Procesy workflow w Zmianach


Dwa przeprojektowane procesy workflow dostpne s z pudeka
PMCHGFIXD1: Change ITIL Process forma kreatora od pocztku do koca trwania
procesu
PMCHGFLEX1: Change ITIL Process krtki przepyw skadajcy si z pojedyczych
krokw po ktrych rekord wychodzi z workflow
Zmiana standardowa
idzie prosto do fazy
implementaji

Waciciel zmiany moe


ponownie przedoy lub
odrzuci Zmian

Czasami wymagana jest


zmiana harmonogoramu

SCCD 7.5 uproszczony interfejs Zmiany

53

SCCD 7.5 zaawansowany interfejs Zmiany

54

SCCD 7.5 uprawnienia do typu interfejsu

SCCD 7.5 Przypisania workflow w Zmianach

Szybka informacja o tym, kto


aktualnie jest przypisany do
wykonania czynnoci w procesie

Kolorowa ikona wskazuje na to, e


biecy uytkownik ma uprawnienia
do realizacji przypisania

Moliwo zmiany przypisanej


osoby

56

SCCD 7.5 link z ticketw do Jednostek konfiguracji

Root Cause Analysis dla Incydentw z uyciem widoku topologii


Bezporednio przenosi do zakadki z widokiem topologii w aplikacji Jednostki konfiguracji

57

SCCD 7.5 uproszczony interfejs Incydentu

58

SCCD 7.5 zaawansowany interfejs Incydentu

59

SCCD 7.5 dodatkowe okno do tworzenia incydentw

60

SCCD 7.5 Zlecenie usugi


Pokazuje wszystkie rozwizania, ktre zostay wyszukane zanim z poziomu aplikacji
Wyszukaj rozwizanie zostao utworzone Zgoszenie Usugi

61

SCCD 7.5 konfiguracja SD


Dwie dodatkowe opcje zabezpiecze do konfigurowania interfejsu

Show Desk Agent Simplified View


Show Desk Agent Expert View
Grupy uprawnie dostpne z pudeka
SDADESKAGENT uproszczony interfejs
SDAAGENT, SDAADMIN, SDAPROCESSADMIN, SDAPROCESSAGENT zaawansowany interfejs

Podczas upgradeu wszystkie istniejce grupy, ktre miay dostp do aplikacji SR,
Incydent uzyskuj zaawansowany interfejs
Kontrola uruchamiania dodatkowego okna
dialogowego dla ticketw

pmsrv.servicerequest.usecre
atedialog
pminc.incident.usecreatedia
log

62

SCCD 7.5 Zmiany w ofertach

Uproszczony i bardziej intuicyjnie rozmieszczone opcje


Nowe opcje realizacji oferty w oparciu
Zlecenie Pracy
Zmian
Dodatkowe opcje zwizane z kopiowaniem parametrw pomidzy rekordami
Zmianie ulegy
domylne procesy workflow
Dodatkowe restrykcje dla Centrum Samoobsugowego
63

SCCD 7.5 - Oferty


Nowe opcje prezentacji atrybutu

Walidacja nazwy dialogu oraz dodany lookup z nazwami dialogw

64

SCCD 7.5 - Oferty

Podgld dialogu bez potrzeby opuszczania aplikacji


Moliwod dodania do oferty opcji Dodaj do koszyka i Zamw teraz!

65

SCCD 7.5 - Oferty


Wasny dialog - atwiejsze mapowania atrybutw
<sctextbox dataattribute="alnvalue1" label="Employee Name"/>
<sctextbox dataattribute="alnvalue2" label="Employee Serial Number"/>
<sctextbox dataattribute="alnvalue3" label="Start Date"/>
<sctextbox dataattribute="alnvalue4" label="End Date"/>

Moliwod edycji kolejnoci wywietlania atrybutw

Moliwod edycji dialogw z aplikacji: Projektant


aplikacji, poprzez aplikacje PMSCOFFER

66

SCCD 7.5 Wasne MBO dla oferty


Gotowe, przykadowe
oferty:
PMSC_BLDACCESS
dane w tabeli
PMSC_BLDACCESS2
bez tabeli

Dostarczana dedykowana klasa PmScComplexItemSet dla wasnego obiektu.


Pole Ticketid musi by zawarte w zestawie atrybutw.
Konieczna jest relacja z naszego obiektu do SR ticketid=:ticketid
Oferta moe zawiera wiele wasnych MBO ale tylko po jednym danego typu
Standardowe klasy walidacyjne dla pl oraz dostp ze skryptw przez obiekt SR
67

SCCD 7.5 Wasne MBO dla oferty

Dane tabelowe mog mied wyspecyfikowane wielkoci minimaln i


maksymaln dla wymaganych\dopuszczalnych iloci wierszy

70

SCCD 7.5 Aplikacja Szablon koszyka


Uatwienie zamawiania czsto powtarzanych zestaww ofert

Status
zielony oferta jest prawidowo wypeniona
czerwony brakuje wymaganych parametrw lub bdna walidacja
( statusy znalazy si rwnie w aplikacji Koszyk Centrum Samoobsugowego )
Nie mona zamwi zestawu jeeli wszystkie oferty nie maj prawidowego statusu
71

SCCD 7.5 Aplikacja Szablon koszyka


tworzenie i update szablonu
Dialogi do wybierania zawartoci koszyka, ktra utworzy nam
szablon

72

SCCD 7.5 Aplikacja Szablon koszyka


dodanie szablonu do koszyka
Dowolny szablon jestemy
w stanie zamwid dla
wielu uytkownikw

73

SCCD 7.5 Aplikacja Szablon koszyka


dodanie szablonu do koszyka
Wybieramy parametry, ktre nie bd zapisywane razem z szablonem

74

SCCD 7.5 - Centrum Startowe Analizy Kosztw

75

SCCD 7.5 Nowe raporty do ledzenia kosztw


Cztery nowe raporty do ledzenia
kosztw jednostek konfiguracji:

IT_change_CI.rptdesign

IT_change_CI_detail.rptdesign

ticket_ci.rptdesign

ticket_detail.rptdesign

76

SCCD 7.5 Odwieone centrum samoobsugowe

77

6/4/2012

SCCD 7.5 Centrum samoobsugowe


Dwa rodzaje ofert
Oferty katalogowe - wywietlane pod
linkiem Zled now usug
Oferty Service Desk wywietlane
pod linkiem Zgo problem
Dwa typy szybkiego wstawiania / szablonu
zgoszenia
Szablony ofert- wywietlane pod
linkiem Zled now usug
Szablony Service Desk wywietlane
pod linkiem Zgo problem
Nowy plik z konfiguracj linkw
config75.properties
Linki typu url, dialog, aplikacja, skrypt
78

SCCD 7.5 Everyplace


Utwrz Zlecenie usugi
Widok Zleceo usugi
Zlecenie usugi

Incydenty
View Service Request Approvals
View Change Approvals

79

SCCD7.5 - Zasoby

Tworzenie dowolnych relacji


pomidzy zasobami
Graficzny komponent do
wizualizacji relacji

80

SCCD 7.5 Nowa aplikacja Szablony Zasobw

Generowanie nowych zasobw


Aktualizowanie masowe zasobw

81

SCCD 7.5- Dostpnod materiaw

Nowe statusy dostpnoci materiaw


Moliwod swobodnej konfiguracji na poziomie
organizacji, orodka lub zlecenia pracy
Odwieanie przy pomocy dedykowanego
zadania Cron, rczne lub przy zmianach
zlecenia lub struktury
Nowa tabela dostpnoci materiaw
Rezerwacje typu soft/hard

82

SCCD 7.5-Zarzdzanie prac

Przypisania z poziomuj zlecenia pracy


83

SCCD 7.5-Plany pracy

Korekty Planw pracy


Tylko jedna korekta moe byd aktywna

84

SCCD 7.5-Gospodarka Materiaowa

Zmiany w metodach wyceny

aktualnie wycena na poziomie magazynu ( poprzednio orodka )


nowe metody wyceny FIFO i LIFO

Znacznie rozszerzona obsuga materiaw


konsygnacyjnych z pen transakcyjnoci i moliwoci
automatycznego fakturowania

Zmiana definicji materiau skadowanego

aktualnie bardziej dosowna tj. materia moe byd skadowany na


magazynie; poprzednio miaa wpyw tylko na automatyczne
uzupenianie zapasw
Nowa flaga Zamw ponownie

Dwa typy rezerwacji mikka i twarda z


moliwoci automatycznego
procesowania

Nowe zadanie Cron do automatycznego


procesowania typw rezerwacji

85

SCCD 7.5-Gospodarka Materiaowa

Nowa aplikacja Wykorzystanie magazynu ( Inventory usage )


Docelowo zastpi aplikacj Wydania i transfery
Moliwod tworzenie dokumentw magazynowych ( statusy )
Rozbijanie transakcji na kila pojemnikw ( bin )
Moliwod wydania do lokalizacji tymczasowej gdzie materia oczekuje na odbir ( staging bin )
Moliwod tworzenia rekordw shipment dla transakcji, ktre wymagaj przejciowych lokalizacji typu
kurier, dostawca, samochd itp. (do przyjmowania suy aplikacja Przyjcia dostaw )

86

SCCD 7.5-Gospodarka Materiaowa

Nowa aplikacja Przyjcia dostaw ( Shipment Receiving)

Lepsza moliwod kontroli materiaw podczas transakcji wymagajcych przejciowych


lokalizacji typu kurier, dostawca, ciarwka itd..
Uatwienie transferu materiaw pomidzy organizacjami i/lub orodkami

87

SCCD 7.5-Zamwienia

Moliwod tworzenia korekt


Zamwieo

Dodawanie pozycji do
zaakceptowanego lub
czciowo zrealizowanego
Zamwienia
Nie wszystkie parametry mona
edytowad ( np. waluta, kontrakt
) inne w zalenoci czy nastpi
ju chocia czciowy odbir
Wsparcie Integration
Framework dla korekt
Zamwieo

Nowa akcja Poka


powizane rekordy

Zastpuje dotychczasowe opcje


Poka linie Faktury i Poka
linie Zapotrzebowanie
Rwnie z poziomu linii
Zamwienia
88

SCCD 7.5-Podatki
Dodatkowe typy
podatkw z
moliwoci ich
tworzenia
Moliwod
konfigurowania
logiki wybierania
podatku
Oznaczenie
zwolnienia od
podatku

89

SCCD 7.5-Zaptania ofertowe

Moliwod ogldania ofert przeliczonych na walut podstawow


atwiejsze porwnywanie ofert otrzymanych w rnych walutach

90

SCCD 7.5-Przyjcia

Moliwod uniewanienia transakcji przyjcia, tak aby nie pojawiay si


przy fakturowaniu
Moliwod wskazania konkretnego zasobu rotujcego do zwrotu ( znika
z ewidencji )
Limit tolerancji dla iloci przyjmowanych elementw i usug ( linia
Zamwienia )
91

SCCD 7.5-Faktury

Wprowadzenie nowego pola Data publikacji KG ( Posting


Date )
Moliwod fakturowania Zamwieo z rnych orodkw ( site )
Moliwod tworzenia Faktury zwrotnej ( Reverse Invoice )
Wartoci domylne dla linii
Dialog do kopiowania linii umoliwia odfiltrowanie tylko
niezafakturowanych materiaw i usug

92

93

94