You are on page 1of 2

Ngun Tham Kho : trung tam hoc tieng han quoc

Hn Quc m ca cho lao ng Vit Nam: Trung Tm Ting Hn SOFL gi n cc bn NHNG THNG TIN CHNH XC NHT V CCH
NG K I XUT KHU LAO NG HN QUC CHO C CC BN MI.Th tc ng k d tuyn i Xut khu lao ng Hn Quc theo
chng trnh EPS
Bn k kt MOU ni li quan h lao ng bnh thng gia Vit Hn
Trong thi gian ti, Hn Quc ha hn l th trng hp dn i vi nhiu lao ng Vit Nam bi chi ph i lm vic thp, mc thu nhp cao v
c bit ngi lao ng c th quay tr li Hn Quc lm vic ln 2 nu thc hin ng bn k kt hp ng lao ng. Di y l hng dn
ng k d tuyn i xut khu lao ng Hn Quc theo chng trnh EPS.
1 iu kin ng k tham gia d tuyn i lm vic ti Hn Quc theo chng trnh EPS
tui: 18 tui n di 39 tui
iu kin sc khe: c kim tra v kt lun sc kho theo quy nh ti Thng t lin tch s 10 ngy 16/12/2004 ca B Y t, B
Lao ng Thng binh v X hi, B Ti chnh.
Khng c tin n, tin s
Khng thuc din b cm nhp cnh Hn Quc;
Khng thuc din b cm xut cnh Vit Nam.
2. Trnh t ng k d tuyn
Hn 3.500 lao ng c quay tr li Hn Quc lm vic nm 2016
Bc 1: Hc ting Hn
Cc bn phi ch ng hc ting Hn c trnh tham d K kim tra ting Hn do B Lao ng Hn Quc phi hp vi B LTBXH t
chc.
Bc 2: Tham gia d kim tra ting Hn
ng k tham d kim tra ting Hn ti a im do S Lao ng Thng binh v X hi a phng mnh quy nh.
Trong thi gian ng k tham gia kim tra ting Hn, ngi lao ng ng k ngnh d tuyn.
Nhng ngnh ngh Hn Quc tip nhn: Xy dng, Nng nghip, Ch bin thy hi sn, Sn xut ch to t, Ngi lao ng nn cn c
vo tay ngh, trnh chuyn mn ca mnh la chn ngnh ngh cho ph hp. V bn ng k s khng c thay i khi lm h s
d tuyn.
Kt qu k kim tra ting Hn s c tnh theo nguyn tc ly t ngi c m s cao nht tr xung lm h s ng k d tuyn gi sang
Hn Quc.
Mi cc bn xem thm thng tin : Xut Khu lao ng Hn Quc

Bc 3: Np h s ng k d tuyn
Sau khi kim tra ting Hn t yu cu, ngi lao ng mua H s ng k d tuyn ti S Lao ng Thng binh v X hi. Ngi lao
ng k khai, b sung cc giy t cn thit vo h s v np trc tip ti S Lao ng Thng binh v X hi gi v Trung tm Lao ng
ngoi nc. H s ng k d tuyn c kim tra, nhp vo my tnh v gi sang Hn Quc gii thiu cho ch s dng lao ng Hn
Quc la chn.
Bc 4: Ch i ch s dng lao ng Hn Quc la chn, k hp ng lao ng
Khi ngi lao ng c ch s dng lao ng Hn Quc la chn, k hp ng lao ng, Trung tm Lao ng ngoi nc s gi cng vn
thng bo cho S Lao ng Thng binh v X hi v trc tip cho ngi lao ng ngi lao ng tham d kha bi dng kin thc cn
thit trc khi xut cnh.
Bc 5: Np tin, k Hp ng a ngi lao ng i lm vic ti Hn Quc vi Trung tm Lao ng ngoi nc
Tng chi ph trc khi XKL Hn Quc l 630 USD bao gm ton b s tin tp hun, hng dn, h s, tin Visa v tin v my bay.
Trong trng hp v l do no m khng th xut cnh sang Hn Quc, ngi lao ng s c hon tr khon tin np sau khi tr cc
chi ph thc hin (l ph visa nu c cp, chi ph bi dng kin thc cn thit nu tham d kho hc).
Bc 6: Lm th tc xut cnh
Ngi lao ng hon thnh th tc trc khi xut cnh i Hn Quc
Sau khi hon tt th tc cn thit, ngi lao ng s c Trung tm Lao ng ngoi nc trc tip hng dn nhng bc cn thit a
ngi lao ng ra sn bay phi hp n ngi lao ng ti sn bay Hn Quc.
Bn cnh , ngi lao ng khi xut cnh qua Hn Quc mang theo 450 USD hon thin th tc bo him. Khon tin bo him thn th,
ri ro ny s c hon tr li sau khi ngi lao ng i lm vic ti Hn Quc v nc ng hn, khng vi phm bt k iu lut trong hp
ng.
Tham kho thng tin xut khu lao ng hn quc : Thng tin xut khu lao ng Hn Quc
Mi thng tin chi tit mi cc bn lin h TRUNG TM NGOI NG SOFL
a ch: S 365 - Ph vng - ng tm -Hai B Trng - H Ni
Email: trungtamtienghansofl@gmail.com
in thoi: (84-4) 62 921 082 Hoc: (84-4) 0964 66 12 88