You are on page 1of 718

LEKCJONARZ MSZALNY

TOM VI

CZYTANIA W MSZACH
O WITYCH
Wydanie drugie poprawione

PALLOTTINUM
POZNA 2004

PRYMAS POLSKI
Nr 4547/03/P.
DEKRET
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski zezwalam na
przedruk pierwszego wydania ksigi liturgicznej Lekcjonarz
mszalny, tom VI. Czytania w Mszach o witych, przyjtej przez
Konferencj Episkopatu Polski i zatwierdzonej przez Kongregacj Kultu Boego i Dyscypliny Sakramentw Dekretem z dnia
29 padziernika 1976 r. (Prot. N. CD 1356/76).
W niniejszym przedruku zosta uwzgldniony aktualny kalendarz liturgiczny wraz z poprawkami, dotyczcymi nowych
obchodw liturgicznych oraz rangi dat niektrych obchodw,
zatwierdzonymi w ostatnim czasie przez wymienion Kongregacj.
Wszelkie prawa przedruku w caoci lub w czci s zastrzeone Konferencji Episkopatu Polski.
Warszawa, dnia 12 grudnia 2003 roku.
JZEF Kardyna GLEMP
L. S.

Przewodniczcy Konferencji Episkopatu


Prymas Polski

PRYMAS POLSKI
Nr 2335/76/P.
DEKRET
Majc na uwadze postanowienia witej Kongregacji Sakramentw i Kultu
Boego z dnia 29 padziernika 1976 roku (Prot. N. CD 1356/76), Konferencja
Episkopatu Polski zezwala na drukowanie ksigi liturgicznej pt. Lekcjonarz
Mszalny, tom VI, Czytania w Mszach o witych Wydawnictwu PALLOTTINUM
w Poznaniu-Warszawie.
Wszelkie prawa przedruku zastrzeone s Konferencji Episkopatu Polski.
Warszawa, dnia 5 listopada 1976 roku.
STEFAN Kard. WYSZYSKI
L. S.

Przewodniczcy Konferencji
Episkopatu Polski
Prymas Polski

SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS


ET CULTU DIVINO
Prot. N. CD 1356/76
POLONI
Instante Eminentissimo Stephano card. Wyszyski, Archiepiscopo Gnesnensi-Varsaviensi, Primate Poloni, Coetus Episcoporum Polonie Praeside, litteris die 26 Octobris 1976 datis, vigore facultatum huic Sacr Congregationi a
Summo Pontifice PAULO VI tributarum, interpretationem polonam Ordinis Lectionum pro Miss Propriis Sanctorum, prout extat in exemplari huic Decreto adnexo, perlibenter probamus seu confirmamus.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex dibus Sacr Congregationis pro Cultu Divino, die 29 mensis Octobris
1976.
IACOBUS R. Card. KNOX
Praetectus
L. S.

ANTONIUS INNOCENTI
a Secretis

WSTP
Szsty tom Lekcjonarza mszalnego zawiera czytania w Mszach o
witych. Przy korzystaniu z tego tomu naley zachowa nastpujce zasady:
1.
W uroczystoci i wita czyta si perykopy wasne lub przewidziane w formularzach wsplnych. Na uroczystoci i wita przewidziane w
kalendarzu powszechnym zawsze s wyznaczone czytania wasne.
2.
We wspomnienia witych zasadniczo czyta si perykopy z Lekcjonarza na dni powszednie (Tom I-V).
3.
Niekiedy na wspomnienia witych wyznaczone s czytania wasne, odnoszce si do osoby witego albo do tajemnicy, ktr si obchodzi. Takie lekcje wasne naley odczyta zamiast czyta przewidzianych w
Lekcjonarzu na dni powszednie. Czytania wasne s wyranie wskazane w
Lekcjonarzu. W innych wypadkach lekcje przewidziane na wspomnienia
witych czyta si t y l k o w t e d y , gdy przemawiaj za tym w y j t k o w e racje, zwaszcza natury duszpasterskiej.
4.
Niekiedy podane s czytania dostosowane, ktre owietlaj specjaln cech ycia duchowego albo dziaalno witego. Czsto wskazane s
odpowiednie czytania wsplne, aby uatwi wybr. Wskazania te nie maj
charakteru obowizujcego. Zamiast czytania dostosowanego lub wskazanego mona wybra inn lekcj z czyta wsplnych dla tej grupy witych.
5.
Jeeli przemawiaj za tym szczeglne powody, we wszystkich obchodach ku czci witych mona wybra czytania nie tylko z czyta
wsplnych wskazanych w danym dniu, lecz take spord czyta wsplnych przeznaczonych dla innych grup witych.
6.
W kalendarzach poszczeglnych kociow stopie obchodw ku
czci witych zmienia si. Naley zatem pamita, e w uroczystoci s
trzy czytania. Pierwsze jest ze Starego Testamentu (a w Okresie Wielkanocnym z Dziejw Apostolskich albo z Ksigi Apokalipsy), a po nim nastpuje psalm responsoryjny. Drugie czytanie wybiera si z Nowego Testamentu. Nastpuje piew przed Ewangeli i Ewangelia.
7.
W czci zawierajcej czytania wsplne podano trzy serie czyta.
Tylko w uroczystoci i w niedziele naley odczyta trzy czytania we wskazanej kolejnoci. W innych wypadkach wybiera si pierwsze czytanie albo
ze Starego Testamentu, albo z Nowego.

8.
W czytaniach wsplnych po pierwszym czytaniu wskazano psalm
responsoryjny, a przed Ewangeli odpowiedni piew. Mona jednak wybra inny psalm oraz inny piew z tej samej serii.

KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH

Niniejszy kalendarz zawiera obchody liturgiczne zawarte w:


Calendarium Romanum generale wraz z notyfikacjami;
Calendarium proprium pro Poloniae (Prot. 284/98/L) wraz z notyfikacjami;
Calendarium proprium poszczeglnych diecezji polskich wraz z
notyfikacjami wg stanu na dzie 18 listopada 2003 roku.

STYCZE
1 Oktawa Narodzenia Paskiego
UROCZYSTO WITEJ BOEJ
Uroczysto
RODZICIELKI MARYI
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
WITEJ BOEJ RODZICIELKI MARYI,
MATKI ODKUPICIELA,
gwnej Patronki diecezji
Uroczysto
2 w. Bazylego Wielkiego i Grzegorza
z Nazjanzu, biskupw i doktorw
Kocioa
Wsp. obowizkowe
3 Najwitszego Imienia Jezus
Wsp. dowolne
4
5
Uroczysto
6 OBJAWIENIE PASKIE
7 w. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
Wsp. dowolne
8
9
10 W diecezji drohiczyskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W DROHICZYNIE
wito
11
13 w. Hilarego, biskupa i doktora Kocioa
Wsp. dowolne
15
16
17 w. Antoniego, opata
Wsp. obowizkowe
18 W archidiecezji warmiskiej:
B. Reginy Protmann, dziewicy
Wsp. dowolne

19 Jzefa Sebastiana Pelczara, biskupa


Wsp. dowolne
W diecezji rzeszowskiej:
W. JZEFA SEBASTIANA PELCZARA,
BISKUPA, gwnego patrona diecezji
wito
W archidiecezji krakowskiej i przemyskiej:
w. Jzefa Sebastiana Pelczara,
biskupa
Wsp. obowizkowe
20 w. Fabiana, papiea i mczennika
w. Sebastiana, mczennika
21 w. Agnieszki, dziewicy i mczennicy Wsp. obowizkowe
22 w. Wincentego, diakona i mczennika
Wsp. dowolne
w. Wincentego Pallottiego, prezbitera
Wsp. dowolne
23 Bogosawionych Wincentego Lewoniuka
i Towarzyszy, mczennikw z Pratulina
Wsp. dowolne
W diecezji siedleckiej:
Bogosawionych Wincentego Lewoniuka
i Towarzyszy, mczennikw z PratulinaWsp. obowizkowe
24 w. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kocioa
Wsp. obowizkowe
25 NAWRCENIE W. PAWA, APOSTOA
wito
26 witych biskupw Tymoteusza
i Tytusa
Wsp. obowizkowe
27 B. Jerzego Matulewicza, biskupa
Wsp. obowizkowe
28 w. Tomasza z Akwinu, prezbitera
i doktora Kocioa
Wsp. obowizkowe
29 w. Anieli Merici, dziewicy
Wsp. dowolne
B. Bolesawy Lament, dziewicy
Wsp. dowolne
W archidiecezji biaostockiej:
B. Bolesawy Lament, dziewicy
Wsp. obowizkowe
30
31 w. Jana Bosko, prezbitera
Wsp. obowizkowe
Niedziela po 6 stycznia:
CHRZEST PASKI
wito

LUTY
1 W archidiecezji gnienieskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
PRYMASOWSKIEJ W GNIENIE
wito
2 OFIAROWANIE PASKIE
wito
3 w. Baeja, biskupa i mczennika
w. Oskara, biskupa
4
5 w. Agaty, dziewicy i mczennicy
Wsp. obowizkowe
6 witych mczennikw Pawa Miki
i Towarzyszy
Wsp. obowizkowe
7
8 w. Hieronima Emilianiego
Wsp. dowolne
w. Jzefiny Bakhity, dziewicy
Wsp. dowolne
9
10 w. Scholastyki, dziewicy
Wsp. obowizkowe
11 Najw. Maryi Panny z Lourdes
Wsp. dowolne
12
13
14 WITYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO,
BISKUPA, patronw Europy
wito
15
16
17 witych Siedmiu Zaoycieli Zakonu
Serwitw Najw. Maryi Panny
Wsp. dowolne
18
19
20
21 w. Piotra Damiana, biskupa
i doktora Kocioa
Wsp. dowolne

22 KATEDRY W. PIOTRA, APOSTOA


wito
23 w. Polikarpa, biskupa i mczennika
Wsp. obowizkowe
W diecezji toruskiej:
B. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
prezbitera i mczennika
Wsp. obowizkowe
24 W diecezji toruskiej:
w. Polikarpa, biskupa i mczennika
Wsp. obowizkowe
25
26
27
28

MARZEC
1
2
3
4 W. KAZIMIERZA, KRLEWICZA
wito
W metropolii biaostockiej i diecezji
radomskiej:
W. KAZIMIERZA, KRLEWICZA,
Uroczysto
gwnego patrona metropolii i diecezji
W archidiecezji krakowskiej:
W. KAZIMIERZA, KRLEWICZA,
patrona archidiecezji
wito
5
6
7 witych mczennic Perpetuy i Felicyty Wsp. obowizkowe
8 w. Jana Boego, zakonnika
Wsp. dowolne
W diecezji pelpliskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W PELPLINIE
wito
9 w. Franciszki Rzymianki, zakonnicy
Wsp. dowolne
10
11
12 W diecezji polowej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W WARSZAWIE
wito
13
14
15 W archidiecezji krakowskiej i warszawskiej
oraz w diecezji warszawsko-praskiej:
w. Klemensa Marii Hofbauera,
prezbitera
Wsp. obowizkowe

16
17 w. Patryka, biskupa
18 w. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
i doktora Kocioa
19 W. JZEFA, OBLUBIECA
NAJW. MARYI PANNY
W archidiecezji dzkiej i diecezji
wocawskiej:
W. JZEFA, OBLUBIECA NMP,
gwnego patrona archidiecezji i diecezji
W diecezji kaliskiej:
W. JZEFA, OBLUBIECA NMP,
OPIEKUNA ZBAWICIELA,
gwnego patrona diecezji
W diecezji legnickiej:
W. JZEFA, OBLUBIECA NMP,
OPIEKUNA ZBAWICIELA,
patrona diecezji
20
21
22
23 w. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa
24
25 ZWIASTOWANIE PASKIE
26 W archidiecezji przemyskiej:
w. Dobrego otra
27
28
29
30
31

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Uroczysto

Uroczysto

Uroczysto

Uroczysto

Wsp. dowolne
Uroczysto
Wsp. dowolne

KWIECIE
1
2
3
4
5
6
7

w. Franciszka z Pauli, pustelnika

Wsp. dowolne

w. Izydora, biskupa i doktora Kocioa


w. Wincentego Ferreriusza, prezbitera

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

w. Jana Chrzciciela de la Salle,


prezbitera

Wsp. obowizkowe

8
9
10
11
12
13 w. Marcina I, papiea i mczennika
14
15
16
17
18
19
20
21 w. Anzelma, biskupa i doktora Kocioa
22
23 W. WOJCIECHA, BISKUPA
I MCZENNIKA, gwnego patrona
Polski, archidiecezji gnienieskiej,
gdaskiej i warmiskiej oraz diecezji
koszalisko-koobrzeskiej i elblskiej

Wsp. dowolne

Wsp. dowolne

Uroczysto

24 w. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera


i mczennika
Wsp. dowolne
w. Jerzego, mczennika
Wsp. dowolne
W archidiecezji biaostockiej:
W. JERZEGO, MCZENNIKA,
gwnego patrona archidiecezji
Uroczysto
W diecezji pelpliskiej:
w. Jerzego, mczennika
Wsp. obowizkowe
25 W. MARKA EWANGELISTY
wito
26
27
28 w. Piotra Chanela, prezbitera i mczennika
w. Ludwika Marii Grignion de Montfort,
prezbitera
Wsp. dowolne
29 W. KATARZYNY SIENESKIEJ, DZIEWICY
I DOKTORA KOCIOA, patronki Europy
wito
30 w. Piusa V, papiea
Wsp. dowolne
Niedziela w Oktawie Wielkanocy:
2 NIEDZIELA WIELKANOCNA,
CZYLI MIOSIERDZIA BOEGO
Uroczysto

MAJ
1 w. Jzefa, rzemielnika
Wsp. dowolne
W archidiecezji katowickiej:
W. JZEFA, RZEMIELNIKA
wito
2 w. Atanazego, biskupa
i doktora Kocioa
Wsp. obowizkowe
W Pocku:
W. ZYGMUNTA, KRLA
I MCZENNIKA, gwnego
patrona miasta Pocka
Uroczysto
3 NAJW. MARYI PANNY,
KRLOWEJ POLSKI,
gwnej Patronki Polski
oraz archidiecezji czstochowskiej
Uroczysto
i przemyskiej
W diecezji polowej:
NMP KRLOWEJ POLSKI,
HETMANKI ONIERZA
POLSKIEGO, gwnej Patronki
diecezji polowej
Uroczysto
4 w. Floriana, mczennika
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji katowickiej
i diecezji warszawsko-praskiej:
w. Floriana, mczennika, patrona
archidiecezji i diecezji
Wsp. obowizkowe
5 B. Stanisawa Kazimierczyka, prezbitera
Wsp. dowolne
W archidiecezji krakowskiej:
B. Stanisawa Kazimierczyka, prezbiteraWsp. obowizkowe
W archidiecezji przemyskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W PRZEMYLU
wito
6 WITYCH APOSTOW FILIPA I JAKUBA
wito
7 W diecezji kieleckiej:

NAJW. MARYI PANNY,


MATKI ASKI BOEJ
wito
8 W. STANISAWA, BISKUPA
I MCZENNIKA, gwnego patrona
Polski, archidiecezji krakowskiej,
lubelskiej, poznaskiej i warszawskiej
oraz diecezji kieleckiej, pockiej,
sandomierskiej i tarnowskiej
Uroczysto
9
10
11
12 witych mczennikw Nereusza i Achillesa Wsp. dowolne
w. Pankracego, mczennika
Wsp. dowolne
W diecezji toruskiej:
B. Juty z Bielczy, wdowy
Wsp. dowolne
13 Najw. Maryi Panny Fatimskiej
Wsp. dowolne
14 W. MACIEJA, APOSTOA
wito
15
16 W. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA
I MCZENNIKA, patrona Polski,
archidiecezji warmiskiej
wito
i diecezji omyskiej
W metropolii warszawskiej:
W. ANDRZEJA BOBOLI,
PREZBITERA I MCZENNIKA,
patrona metropolii
Uroczysto
W diecezji gliwickiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W GLIWICACH
wito
17 W diecezji elblskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W ELBLGU
wito
W diecezji gliwickiej:
w. Andrzeja Boboli, prezbitera
Wsp. obowizkowe
i mczennika

18 w. Jana I, papiea i mczennika


Wsp. dowolne
19
Wsp. dowolne
20 w. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
21 witych mczennikw Krzysztofa
Magallanes, prezbitera, i Towarzyszy
Wsp. dowolne
W metropolii grnolskiej
i diecezji bielsko-ywieckiej:
w. Jana Nepomucena, prezbitera
i mczennika
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji krakowskiej:
w. Jana Nepomucena, prezbitera
i mczennika
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
22 w. Rity z Cascia, zakonnicy
W archidiecezji katowickiej:
witych mczennikw Krzysztofa
Magallanes, prezbitera, i Towarzyszy
Wsp. dowolne
23
24 Najw. Maryi Panny,
Wspomoycielki Wiernych
Wsp. obowizkowe
25 w. Bedy Czcigodnego, prezbitera
i doktora Kocioa
Wsp. dowolne
w. Grzegorza VII, papiea
Wsp. dowolne
w. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe
26 w. Filipa Nereusza, prezbitera
27 w. Augustyna z Canterbury, biskupa
Wsp. dowolne
28
29 w. Urszuli Ledchowskiej, dziewicy Wsp. obowizkowe
W archidiecezji poznaskiej:
w. Urszuli Ledchowskiej, dziewicy,
patronki archidiecezji
Wsp. obowizkowe

30 w. Jana Sarkandra, prezbitera


i mczennika
Wsp. dowolne
w. Zdzisawy
Wsp. dowolne
W archidiecezji katowickiej:
w. Jana Sarkandra, prezbitera
i mczennika
Wsp. obowizkowe
W diecezji bielsko-ywieckiej:
w. Jana Sarkandra, prezbitera
i mczennika, patrona diecezji
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji szczecisko-kamieskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W SZCZECINIE
wito
W archidiecezji biaostockiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W BIAYMSTOKU
wito
31 NAWIEDZENIE NAJW. MARYI PANNY
wito
7 Niedziela Wielkanocna
WNIEBOWSTPIENIE PASKIE
Uroczysto
Poniedziaek po Zesaniu Ducha witego:
NAJW. MARYI PANNY, MATKI KOCIOA
wito
W archidiecezji szczecisko-kamieskiej
oraz w diecezji drohiczyskiej i eckiej:
NAJW. MARYI PANNY, MATKI
KOCIOA, gwnej Patronki
archidiecezji i diecezji
Uroczysto
2 sobota maja
W Warszawie:
NAJWITSZEJ MARYI PANNY
ASKAWEJ, gwnej Patronki
miasta
Uroczysto
Pierwsza niedziela po Zesaniu Ducha witego:
NAJWITSZEJ TRJCY
Uroczysto
Czwartek po Najwitszej Trjcy:
NAJWITSZEGO CIAA
I KRWI CHRYSTUSA
Uroczysto

CZERWIEC
1 w. Justyna, mczennika
Wsp. obowizkowe
2 witych mczennikw Marcelina
i Piotra
Wsp. dowolne
W diecezji legnickiej:
Matki Boej askawej
Wsp. obowizkowe
W diecezji sandomierskiej:
Bogosawionych mczennikw Sadoka
Wsp. obowizkowe
i Towarzyszy
W diecezji rzeszowskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W RZESZOWIE
wito
3 witych mczennikw Karola Lwangi
Wsp. obowizkowe
i Towarzyszy
4
5 w. Bonifacego, biskupa i mczennika Wsp. obowizkowe
6 w. Norberta, biskupa
Wsp. dowolne
W diecezji toruskiej:
B. Marii Karowskiej, zakonnicy
Wsp. dowolne
7
Wsp. obowizkowe
8 w. Jadwigi Krlowej
9 w. Efrema, diakona i doktora Kocioa
Wsp. dowolne
W archidiecezji warszawskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W WARSZAWIE
wito
W archidiecezji lubelskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
METROPOLITALNEGO W LUBLINIE
wito
10 B. Bogumia, biskupa
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji gnienieskiej i poznaskiej
oraz w diecezji wocawskiej:
B. Bogumia, biskupa,
patrona archidiecezji i diecezji
Wsp. obowizkowe

11 w. Barnaby, apostoa
W diecezji radomskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W RADOMIU
12 Bogosawionych mczennikw
Antoniego Juliana Nowowiejskiego,
biskupa, i Towarzyszy
W archidiecezji gdaskiej:
Bogosawionych mczennikw
Mariana Greckiego, prezbitera,
i Towarzyszy
W archidiecezji gnienieskiej:
Bogosawionych mczennikw
Jana Nepomucena Chrzana,
prezbitera, i Towarzyszy
W archidiecezji katowickiej:
Bogosawionych mczennikw
Emila Szramka, Jzefa Czempiela,
prezbiterw, i Towarzyszy
W diecezji pockiej:
Bogosawionych mczennikw
Antoniego Juliana Nowowiejskiego,
Leona Wetmaskiego, biskupw,
i Towarzyszy
W diecezji tarnowskiej:
Bogosawionych mczennikw
Romana Sitko, prezbitera,
i Towarzyszy
W diecezji toruskiej:
Bogosawionych mczennikw
Antoniego Juliana Nowowiejskiego,
biskupa, i Towarzyszy
W diecezji radomskiej:
w. Barnaby, apostoa
13 w. Antoniego z Padwy, prezbitera
i doktora Kocioa

Wsp. obowizkowe

wito

Wsp. dowolne

Wsp. obowizkowe

Wsp. obowizkowe

Wsp. obowizkowe

Wsp. obowizkowe

Wsp. obowizkowe

Wsp. obowizkowe
Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe

14 B. Michaa Kozala, biskupa


i mczennika
Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe
15 B. Jolanty, zakonnicy
W archidiecezji gnienieskiej:
B. Jolanty, zakonnicy, patronki
archidiecezji
Wsp. obowizkowe
W diecezji kaliskiej:
B. Jolanty, Ksinej Kaliskiej,
zakonnicy
Wsp. obowizkowe
16
17 w. Brata Alberta Chmielowskiego,
zakonnika
Wsp. obowizkowe
W diecezji sosnowieckiej:
W. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO,
ZAKONNIKA,
gwnego patrona diecezji
Uroczysto
18
19 w. Romualda, opata
Wsp. dowolne
20 W diecezji opolskiej:
w. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Wsp. obowizkowe
21 w. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Wsp. obowizkowe
W diecezji opolskiej:
Najw. Maryi Panny Opolskiej
Wsp. obowizkowe
Wsp. dowolne
22 w. Paulina z Noli, biskupa
witych mczennikw Jana Fishera,
biskupa, i Tomasza More'a
Wsp. dowolne
23
24 NARODZENIE W. JANA CHRZCICIELA Uroczysto
25 W archidiecezji poznaskiej:
Najw. Maryi Panny
witogrskiej z Gostynia
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji warmiskiej:
B. Doroty z Mtoww
Wsp. obowizkowe
W diecezji elblskiej:

B. Doroty z Mtoww, patronki diecezji Wsp. obowizkowe


W archidiecezji gdaskiej:
B. Doroty z Mtoww
Wsp. dowolne
26 W diecezji pelpliskiej:
w. Cyryla Aleksandryjskiego,
biskupa i doktora Kocioa
Wsp. dowolne
W archidiecezji warszawskiej:
B. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera
Wsp. dowolne
27 w. Cyryla Aleksandryjskiego,
biskupa i doktora Kocioa
Wsp. dowolne
W diecezji toruskiej:
NAJW. MARYI PANNY
NIEUSTAJCEJ POMOCY,
gwnej Patronki diecezji
Uroczysto
W diecezji pelpliskiej:
Najw. Maryi Panny Nieust. Pomocy
Wsp. obowizkowe
28 w. Ireneusza, biskupa i mczennika
Wsp. obowizkowe
29 WITYCH APOSTOW PIOTRA
I PAWA
Uroczysto
W diecezji gliwickiej i legnickiej:
WITYCH APOSTOW PIOTRA
I PAWA, gwnych patronw diecezji
Uroczysto
30 witych Pierwszych Mczennikw
Wsp. dowolne
w. Kocioa Rzymskiego
Pitek po drugiej niedzieli
po Zesaniu Ducha witego:
NAJWITSZEGO SERCA PANA JEZUSA Uroczysto
Sobota po uroczystoci N. Serca Pana Jezusa:
Niepokalanego Serca Najw. M. Panny Wsp. obowizkowe

LIPIEC
1 w. Ottona, biskupa
Wsp. dowolne
W archidiecezji szczecisko-kamieskiej:
w. Ottona, biskupa, patrona diecezji
Wsp. obowizkowe
2 W diecezji siedleckiej:
Najw. Maryi Panny Kodeskiej
Wsp. obowizkowe
W diecezji tarnowskiej:
NAJW. MARYI PANNY TUCHOWSKIEJ
wito
wito
3 W. TOMASZA, APOSTOA
4 w. Elbiety Portugalskiej
Wsp. dowolne
W archidiecezji krakowskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
wito
Wsp. dowolne
5 w. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera
w. Marii Goretti, dziewicy i mczennicy
Wsp. dowolne
6 B. Marii Teresy Ledchowskiej,
dziewicy
Wsp. obowizkowe
7
Wsp. obowizkowe
8 w. Jana z Dukli, prezbitera
W archidiecezji przemyskiej:
w. Jana z Dukli, prezbitera,
patrona archidiecezji
Wsp. obowizkowe
9 witych mczennikw Augustyna
Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy
Wsp. dowolne
10
11 W. BENEDYKTA, OPATA, patrona Europy
wito
12 w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i mczennika
Wsp. obowizkowe
W diecezji omyskiej:
W. BRUNONA BONIFACEGO
Z KWERFURTU, BISKUPA
I MCZENNIKA,
Uroczysto
gwnego patrona diecezji

13

14
15

W archidiecezji warmiskiej:
w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i mczennika,
patrona archidiecezji
Wsp. obowizkowe
witych pustelnikw Andrzeja wierada
i Benedykta
Wsp. obowizkowe
W diecezji tarnowskiej:
witych pustelnikw Andrzeja wierada
i Benedykta, patronw diecezji
Wsp. obowizkowe
w. Kamila de Lellis, prezbitera
Wsp. dowolne
w. Henryka
Wsp. dowolne
w. Bonawentury, biskupa
Wsp. obowizkowe
i doktora Kocioa
Najw. Maryi Panny z Gry Karmel
Wsp. obowizkowe

16
17
18 B. Szymona z Lipnicy, prezbitera
W diecezji tarnowskiej:
B. Szymona z Lipnicy, prezbitera
19
20 B. Czesawa, prezbitera
W archidiecezji wrocawskiej
i diecezji opolskiej:
B. Czesawa, prezbitera, patrona
archidiecezji i diecezji
21 w. Wawrzyca z Brindisi, prezbitera
i doktora Kocioa
w. Apolinarego, biskupa i mczennika
22 w. Marii Magdaleny
23 W. BRYGIDY, ZAKONNICY,
patronki Europy
24 w. Kingi, dziewicy
W diecezji tarnowskiej:
w. Kingi, dziewicy, patronki diecezji
25 W. JAKUBA, APOSTOA

Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe

Wsp. obowizkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe
wito
Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe
wito

26 witych Joachima i Anny,


rodzicw Najw. Maryi Panny
Wsp. obowizkowe
W diecezji opolskiej:
W. ANNY, MATKI NAJW. MARYI
PANNY, gwnej patronki diecezji
Uroczysto
W diecezji gliwickiej:
w. Anny, matki Najw. Maryi Panny,
Wsp. obowizkowe
patronki diecezji
27 W diecezji opolskiej i gliwickiej:
w. Joachima, ojca Najw. Maryi Panny Wsp. obowizkowe
28 w. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera
Wsp. dowolne
29 w. Marty
Wsp. obowizkowe
30 w. Piotra Chryzologa, biskupa
i doktora Kocioa
Wsp. dowolne
31 w. Ignacego z Loyoli, prezbitera
Wsp. obowizkowe

SIERPIE
1 w. Alfonsa Marii Liguoriego,
Wsp. obowizkowe
biskupa i doktora Kocioa
2 w. Euzebiusza z Vercelli, biskupa
Wsp. dowolne
w. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera
Wsp. dowolne
3
4 w. Jana Marii Vianneya, prezbitera
Wsp. obowizkowe
5 Rocznica powicenia rzymskiej
Wsp. dowolne
Bazyliki Najw. Maryi Panny
6 PRZEMIENIENIE PASKIE
wito
7 witych mczennikw Sykstusa II,
papiea, i Towarzyszy
Wsp. dowolne
w. Kajetana, prezbitera
Wsp. dowolne
B. Edmunda Bojanowskiego
Wsp. dowolne
W archidiecezji poznaskiej i wrocawskiej:
B. Edmunda Bojanowskiego
Wsp. obowizkowe
W diecezji sosnowieckiej:
w. Dominika, prezbitera
Wsp. dowolne
8 w. Dominika, prezbitera
Wsp. obowizkowe
W diecezji sosnowieckiej:
ROCZNICA POWIECENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W SOSNOWCU
wito
9 W. TERESY BENEDYKTY OD KRZYA,
DZIEWICY I MCZENNICY,
patronki Europy
wito
10 W. WAWRZYCA, DIAKONA I MCZENNIKA
wito
W diecezji pelpliskiej:
W. WAWRZYCA, DIAKONA
I MCZENNIKA,
gwnego patrona diecezji
Uroczysto
11 w. Klary, dziewicy
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji warmiskiej:
Najw. Maryi Panny witolipskiej
Wsp. obowizkowe

12 w. Joanny Franciszki de Chantal,


zakonnicy
Wsp. dowolne
W archidiecezji gdaskiej:
w. Maksymiliana Marii Kolbego,
prezbitera i mczennika
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji warmiskiej:
w. Klary, dziewicy
Wsp. obowizkowe
13 witych mczennikw Poncjana, papiea,
i Hipolita, prezbitera
Wsp. dowolne
W archidiecezji krakowskiej:
NAJW. MARYI PANNY KALWARYJSKIEJ
wito
14 w. Maksymiliana Marii Kolbego,
Wsp. obowizkowe
prezbitera i mczennika
W diecezji bielsko-ywieckiej:
W. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO,
PREZBITERA I MCZENNIKA,
gwnego patrona diecezji
Uroczysto
W diecezji koszalisko-koobrzeskiej
i elblskiej:
w. Maksymiliana Marii Kolbego,
prezbitera i mczennika,
patrona diecezji
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji gdaskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W OLIWIE
wito
15 WNIEBOWZICIE NAJW. MARYI
Uroczysto
PANNY
W diecezji zielonogrsko-gorzowskiej:
WNIEBOWZICIE NMP,
NAJW. MARYI PANNY Z ROKITNA,
gwnej Patronki diecezji
Uroczysto
W diecezji warszawsko-praskiej:
WNIEBOWZICIE NMP,
MATKI BOEJ ZWYCISKIEJ,
gwnej Patronki diecezji
Uroczysto

16 w. Stefana Wgierskiego
W diecezji opolskiej:
w. Rocha
17 w. Jacka, prezbitera
W metropolii grnolskiej:
W. JACKA, PREZBITERA,
gwnego patrona metropolii
W archidiecezji krakowskiej:
W. JACKA, PREZBITERA,
patrona archidiecezji
18 W archidiecezji poznaskiej:
B. Sancji Szymkowiak, dziewicy
19 w. Jana Eudesa, prezbitera
W diecezji eckiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W EKU
20 w. Bernarda, opata i doktora Kocioa
W diecezji pelpliskiej:
w. Bernarda, opata i doktora Kocioa,
patrona diecezji
21 w. Piusa X, papiea
22 Najw. Maryi Panny, Krlowej
23 w. Ry z Limy, dziewicy
24 W. BARTOMIEJA, APOSTOA
25 w. Ludwika
w. Jzefa Kalasantego, prezbitera
26 NAJW. MARYI PANNY
CZSTOCHOWSKIEJ
W metropolii czstochowskiej:
NAJW. MARYI PANNY
CZSTOCHOWSKIEJ,
gwnej Patronki metropolii
27 w. Moniki

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe

Uroczysto

wito
Wsp. obowizkowe
Wsp. dowolne

wito
Wsp. obowizkowe

Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe
Wsp. dowolne
wito
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Uroczysto

Uroczysto
Wsp. obowizkowe

28 w. Augustyna, biskupa i doktora


Kocioa
29 Mczestwo w. Jana Chrzciciela
30
31

Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe

WRZESIE
1 B. Bronisawy, dziewicy
Wsp. obowizkowe
W diecezji opolskiej:
B. Bronisawy, dziewicy,
patronki diecezji
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji warmiskiej:
Najw. Maryi Panny, Krlowej Pokoju Wsp. obowizkowe
2 W archidiecezji warmiskiej:
B. Bronisawy, dziewicy
Wsp. obowizkowe
3 w. Grzegorza Wielkiego, papiea
i doktora Kocioa
Wsp. obowizkowe
4 Bogosawionych dziewic i mczennic
Marii Stelli i Towarzyszek
Wsp. dowolne
W diecezji omyskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W OMY
wito
5
6
7 w. Melchiora Grodzieckiego,
prezbitera i mczennika
Wsp. dowolne
W archidiecezji katowickiej
i diecezji bielsko-ywieckiej:
w. Melchiora Grodzieckiego,
prezbitera i mczennika
Wsp. obowizkowe
8 NARODZENIE NAJW. MARYI PANNY
wito
W diecezji tarnowskiej:
NARODZENIE NAJW. MARYI PANNY,
gwnej Patronki diecezji
Uroczysto
W archidiecezji warmiskiej:
NARODZENIE NAJW. MARYI PANNY,
NAJW. MARYI PANNY
GIETRZWADZKIEJ
wito

9 w. Piotra Klawera, prezbitera


Wsp. dowolne
B. Anieli Salawy, dziewicy
Wsp. dowolne
W archidiecezji krakowskiej:
B. Anieli Salawy, dziewicy
Wsp. obowizkowe
W diecezji zielonogrsko-gorzowskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W GORZOWIE
wito
10
11
12 Najw. Imienia Maryi
Wsp. dowolne
W archidiecezji katowickiej:
NAJW. MARYI PANNY PIEKARSKIEJ,
Uroczysto
gwnej Patronki archidiecezji
W diecezji gliwickiej:
NMP Matki Sprawiedliwoci i Mioci
Spoecznej, Patronki diecezji
Wsp. obowizkowe
13 w. Jana Chryzostoma, biskupa
i doktora Kocioa
Wsp. obowizkowe
14 PODWYSZENIE KRZYA WITEGO
wito
15 Najw. Maryi Panny Bolesnej
Wsp. obowizkowe
16 witych mczennikw Korneliusza,
papiea, i Cypriana, biskupa
Wsp. obowizkowe
17 w. Roberta Bellarmina, biskupa
Wsp. dowolne
i doktora Kocioa
W archidiecezji warszawskiej:
B. Zygmunta Szczsnego Feliskiego,
biskupa
Wsp. obowizkowe
18 W. STANISAWA KOSTKI, ZAKONNIKA,
patrona Polski, archidiecezji
wito
warszawskiej i diecezji pockiej
19 w. Januarego, biskupa i mczennika
Wsp. dowolne
W diecezji legnickiej:
witych mczennikw Andrzeja Kim
Taegon, prezbitera, Pawa Chong Hasang
Wsp. dowolne
i Towarzyszy

20 witych mczennikw Andrzeja Kim


Taegon, prezbitera, Pawa Chong Hasang
Wsp. obowizkowe
i Towarzyszy
W diecezji legnickiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W LEGNICY
wito
21 W. MATEUSZA, APOSTOA I EWANGELISTY
wito
22 W diecezji siedleckiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W SIEDLCACH
wito
W archidiecezji krakowskiej:
B. Bernardyny Jaboskiej,
Wsp. obowizkowe
zakonnicy
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
B. Bernardyny Jaboskiej,
zakonnicy
Wsp. dowolne
23 w. Pio z Pietrelciny, prezbitera
Wsp. obowizkowe
24 W diecezji bielsko-ywieckiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W BIELSKU-BIAEJ
wito
W diecezji kaliskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W KALISZU
wito
25 B. Wadysawa z Gielniowa, prezbitera Wsp. obowizkowe
W archidiecezji warmiskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
wito
METROPOLITALNEJ WE FROMBORKU
26 witych mczennikw Kosmy i Damiana
Wsp. dowolne
witych mczennikw Wawrzyca Ruiz
i Towarzyszy
Wsp. dowolne
W diecezji kieleckiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W KIELCACH
wito
W diecezji siedleckiej:
Najw. Maryi Panny Leniaskiej
Wsp. obowizkowe

27 w. Wincentego Paulo, prezbitera


Wsp. obowizkowe
28 w. Wacawa, mczennika
Wsp. obowizkowe
29 WITYCH ARCHANIOW MICHAA,
GABRIELA I RAFAA
wito
W diecezji warszawsko-praskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W WARSZAWIE-PRADZE
wito
30 w. Hieronima, prezbitera i doktora
Kocioa
Wsp. obowizkowe

PADZIERNIK
1 w. Teresy od Dziecitka Jezus,
dziewicy i doktora Kocioa
2 witych Aniow Strw
3 W diecezji warszawsko-praskiej:
WITYCH ARCHANIOW MICHAA,
GABRIELA I RAFAA
4 w. Franciszka z Asyu
5 w. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
W diecezji toruskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W TORUNIU
W diecezji wocawskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ WE WOCAWKU
6 w. Brunona, prezbitera
W diecezji wocawskiej:
w. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
7 Najw. Maryi Panny Racowej
8
9 B. Wincentego Kadubka, biskupa
W archidiecezji krakowskiej:
B. WINCENTEGO KADUBKA, BISKUPA
W diecezji kieleckiej i sandomierskiej:
B. Wincentego Kadubka, biskupa,
patrona diecezji
10 witych mczennikw Dionizego,
biskupa, i Towarzyszy
w. Jana Leonardiego, prezbitera
B. Angeli Truszkowskiej, dziewicy
W diecezji kaliskiej:
B. Angeli Truszkowskiej, dziewicy
11

Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe

wito
Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe

wito

wito
Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe
wito

Wsp. obowizkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe

12 W archidiecezji poznaskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
wito
METROPOLITALNEJ W POZNANIU
13 B. Honorata Komiskiego, prezbitera Wsp. obowizkowe
W diecezji owickiej:
B. HONORATA KOMISKIEGO,
PREZBITERA, gwnego patrona diecezji Uroczysto
Wsp. dowolne
14 w. Kaliksta I, papiea i mczennika
w. Magorzaty Marii Alacoque, dziewicy
Wsp. dowolne
W archidiecezji gnienieskiej:
B. Radzima Gaudentego, biskupa
Wsp. obowizkowe
W diecezji owickiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W OWICZU
wito
W archidiecezji dzkiej:
w. Teresy od Jezusa, dziewicy
i doktora Kocioa
Wsp. dowolne
15 w. Teresy od Jezusa, dziewicy
i doktora Kocioa
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji dzkiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
ARCHIKATEDRALNEJ W ODZI
wito
16 w. Jadwigi lskiej
Wsp. obowizkowe
W metropolii wrocawskiej i grnolskiej:
W. JADWIGI LSKIEJ,
gwnej patronki lska
i archidiecezji wrocawskiej
Uroczysto
17 w. Ignacego Antiocheskiego,
biskupa i mczennika
Wsp. obowizkowe
18 W. UKASZA, EWANGELISTY
wito
19 witych mczennikw Jana de Brebeuf,
Izaaka Joguesa, prezbiterw,
oraz Towarzyszy
Wsp. dowolne
w. Pawa od Krzya, prezbitera
Wsp. dowolne
20 w. Jana Kantego, prezbitera
Wsp. obowizkowe

21
22

23
24
25

W archidiecezji krakowskiej:
W. JANA KANTEGO, PREZBITERA,
Uroczysto
gwnego patrona archidiecezji
W archidiecezji lubelskiej
i diecezji bielsko-ywieckiej:
w. Jana Kantego, prezbitera,
patrona archidiecezji i diecezji
Wsp. obowizkowe
B. Jakuba Strzemi, biskupa
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji gnienieskiej:
Przeniesienie relikwii w. Wojciecha
Wsp. obowizkowe
W diecezji sandomierskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
wito
KATEDRALNEJ W SANDOMIERZU
W diecezji tarnowskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W TARNOWIE
wito
w. Jana Kapistrana, prezbitera
Wsp. dowolne
w. Antoniego Marii Clareta, biskupa
Wsp. dowolne
W diecezji koszalisko-koobrzeskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W KOSZALINIE
wito

26
27
28 WITYCH APOSTOW SZYMONA
I JUDY TADEUSZA
W diecezji siedleckiej:
WITYCH APOSTOW SZYMONA
I JUDY TADEUSZA,
gwnych patronw diecezji
29 W archidiecezji czstochowskiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W CZSTOCHOWIE
30 W archidiecezji katowickiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
METROPOLITALNEGO W KATOWICACH

wito

Uroczysto

wito

wito

31
Ostatnia niedziela padziernika:
W kocioach dedykowanych,
ktrych data dedykacji jest nieznana:
ROCZNICA POWICENIA
WASNEGO KOCIOA

Uroczysto

LISTOPAD
1 WSZYSTKICH WITYCH
2 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARYCH
3 w. Marcina de Porres, zakonnika
4 w. Karola Boromeusza, biskupa
5
6
7
8 W diecezji pockiej:
ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W POCKU
9 ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI
LATERASKIEJ
10 w. Leona Wielkiego, papiea
i doktora Kocioa
W diecezji owickiej:
w. Leona Wielkiego, papiea
i doktora Kocioa
w. Marcina z Tours, biskupa
11 w. Marcina z Tours, biskupa
W diecezji owickiej:
W. WIKTORII, DZIEWICY
I MCZENNICY,
gwnej patronki diecezji
12 w. Jozafata, biskupa i mczennika
W diecezji siedleckiej:
w. Jozafata, biskupa i mczennika,
patrona diecezji
13 witych Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych
mczennikw Polski

Uroczysto

Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe

wito
wito
Wsp. obowizkowe

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe

Uroczysto
Wsp. obowizkowe

Wsp. obowizkowe

Wsp. obowizkowe

W diecezji zielonogrsko-gorzowskiej:
WITYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,
IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH
MCZENNIKW POLSKI, patronw diecezji

wito

14
15 w. Alberta Wielkiego,
biskupa i doktora Kocioa
Wsp. dowolne
16 Rocznica powicenia rzymskich bazylik
witych apostow Piotra i Pawa
Wsp. dowolne
w. Magorzaty Szkockiej
Wsp. dowolne
w. Gertrudy, dziewicy
Wsp. dowolne
W archidiecezji biaostockiej:
NAJW. MARYI PANNY
OSTROBRAMSKIEJ,
MATKI MIOSIERDZIA,
gwnej Patronki archidiecezji
Uroczysto
W archidiecezji warmiskiej oraz w diecezji
drohiczyskiej, eckiej i omyskiej:
NAJW. MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ,
MATKI MIOSIERDZIA
wito
W diecezji warszawsko-praskiej:
Najw. Maryi Panny Ostrobramskiej,
Matki Miosierdzia
Wsp. obowizkowe
W archidiecezji warszawskiej:
Najw. Maryi Panny Ostrobramskiej,
Matki Miosierdzia
Wsp. dowolne
W archidiecezji wrocawskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
METROPOLITALNEGO WE WROCAWIU
wito
W diecezji opolskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W OPOLU
wito
17 w. Elbiety Wgierskiej, zakonnicy
Wsp. obowizkowe
18 B. Karoliny Kzkwny,
Wsp. obowizkowe
dziewicy i mczennicy

19
20

21
22
23
24
25

W diecezji rzeszowskiej:
B. Karoliny Kzkwny, dziewicy
Wsp. obowizkowe
i mczennicy, patronki diecezji
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
ROCZNICA POWICENIA KOCIOA
KATEDRALNEGO W ZAMOCIU
wito
B. Salomei, zakonnicy
Wsp. obowizkowe
w. Rafaa Kalinowskiego, prezbitera Wsp. obowizkowe
W diecezji sosnowieckiej:
w. Rafaa Kalinowskiego, prezbitera,
patrona diecezji
Wsp. obowizkowe
Ofiarowanie Najw. Maryi Panny
Wsp. obowizkowe
w. Cecylii, dziewicy i mczennicy
Wsp. obowizkowe
w. Klemensa I, papiea i mczennika
Wsp. dowolne
w. Kolumbana, opata
Wsp. dowolne
witych mczennikw Andrzeja
Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy Wsp. obowizkowe
w. Katarzyny Aleksandryjskiej,
dziewicy i mczennicy
Wsp. dowolne
B. Marii od Pana Jezusa Dobrego
Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy Wsp. dowolne

26
27
28
29
30 W. ANDRZEJA, APOSTOA
W archidiecezji warmiskiej:
W. ANDRZEJA, APOSTOA,
gwnego patrona archidiecezji
Ostatnia niedziela zwyka:
JEZUSA CHRYSTUSA,
KRLA WSZECHWIATA

wito

Uroczysto

Uroczysto

GRUDZIE
1
2 B. Rafaa Chyliskiego, prezbitera
W archidiecezji dzkiej:
B. Rafaa Chyliskiego, prezbitera
3 w. Franciszka Ksawerego, prezbitera
4 w. Jana Damasceskiego, prezbitera
i doktora Kocioa
w. Barbary, dziewicy i mczennicy
W archidiecezji katowickiej:
w. Barbary, dziewicy i mczennicy,
patronki archidiecezji
W diecezji gliwickiej i sosnowieckiej:
w. Barbary, dziewicy i mczennicy
5
6 w. Mikoaja, biskupa
7 w. Ambroego, biskupa i doktora
Kocioa
8 NIEPOKALANE POCZCIE
NAJW. MARYI PANNY
9 w. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
10
11 w. Damazego I, papiea
12 Najw. Maryi Panny z Guadalupe
13 w. ucji, dziewicy i mczennicy
14 w. Jana od Krzya, prezbitera
i doktora Kocioa
15
16
17
18

Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe
Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe
Uroczysto
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowizkowe
Wsp. obowizkowe

19
20
21 w. Piotra Kanizjusza, prezbitera
i doktora Kocioa
22
23
24
25 NARODZENIE PASKIE
26 W. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MCZENNIKA
27 W. JANA, APOSTOA I EWANGELISTY
28 W. MODZIANKW, MCZENNIKW
29 w. Tomasza Becketa, biskupa
i mczennika
30
31 w. Sylwestra I, papiea
Niedziela w oktawie Narodzenia Paskiego,
a jeeli w danym roku nie ma takiej
niedzieli, dnia 30 grudnia:
WITEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JZEFA

Wsp. dowolne

Uroczysto
wito
wito
wito
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

wito

OKRESOWE DNI MODLITW BAGALNYCH


1. W trzecim tygodniu Adwentu: KWARTALNE DNI MODLITW O YCIE CHRZECIJASKIE RODZIN.
2. Od rody Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu: KWARTALNE DNI MODLITW O DUCHA POKUTY.
3. W czwartym tygodniu Okresu Wielkanocnego: KWARTALNE DNI MODLITW O POWOANIA DO SUBY
W KOCIELE.
4. W trzecim tygodniu wrzenia: KWARTALNE DNI MODLITW ZA DZIECI, MODZIE I WYCHOWAWCW.

5. Od szstej Niedzieli Wielkanocnej do rody szstego tygodnia Okresu Wielkanocnego: DNI MODLITW O URODZAJE.
PRZYWILEJE LITURGICZNE
1. W wito patronalne Apostolstwa Chorych, dnia 6 lipca,
mona odprawi Msz wotywn o Najwitszej Maryi Pannie Uzdrowieniu Chorych.
2. W ostatni niedziel sierpnia mona odprawi jedn okolicznociow Msz dzikczynn za zbiory.
3. W okresie Adwentu, z wyjtkiem niedziel i uroczystoci,
mona odprawi jedn Msz wotywn o Najwitszej Maryi
Pannie w Adwencie.

CZYTANIA WASNE
O WITYCH

Wykaz czyta, ktre bardziej si nadaj na Msze o witych papieach, misjonarzach, zakonnikach, wychowawcach, tych, ktrzy
penili dziea miosierdzia, wdowach i maonkach, znajduje si w
Zestawieniu na s. 705.

W.P. Okres Wielkiego Postu


O.W. Okres Wielkanocny

STYCZE
2 stycznia

W. BAZYLEGO WIELKIEGO
I GRZEGORZA Z NAZJANZU,
BISKUPW I DOKTORW KOCIOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 577, nr 115.


EWANGELIA, s. 586, nr 123.
Najwitszego Imienia Jezus

3 stycznia
NAJWITSZEGO IMIENIA JEZUS
Wspomnienie dowolne
DRUGIE CZYTANIE DUSZE
KRTSZE
Jezus Chrystus wzorem pokory

Flp 2, 1-11
Flp 2, 1-5

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Filipian.


Bracia:
Jeli jest jakie napomnienie w Chrystusie, jeli jaka moc
przekonujca Mioci, jeli jaki udzia w Duchu, jeli jakie

serdeczne wspczucie, dopenijcie mojej radoci przez to, e


bdziecie mieli te same denia: t sam mio i wsplnego
ducha, pragnc tylko jednego, a niczego nie pragnc dla niewaciwego wspzawodnictwa ani dla prnej chway, lecz
w pokorze oceniajc jedni drugich za wyej stojcych od siebie. Niech kady ma na oku nie tylko swoje wasne sprawy,
ale te i drugich.
Niech was oywia to denie, ktre byo w Chrystusie.
Koniec krtszej perykopy.

On, istniejc w postaci Boej,


nie skorzysta ze sposobnoci,
aby na rwni by z Bogiem,
lecz ogooci samego siebie,
przyjwszy posta sugi,
stawszy si podobnym do ludzi.
A w tym co zewntrzne, uznany za czowieka,
uniy samego siebie,
stawszy si posusznym a do mierci,
i to mierci krzyowej.
Dlatego te Bg wywyszy Go nad wszystko
i darowa Mu imi
ponad wszelkie imi,
aby na imi Jezusa
zgio si kade kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
i aby wszelki jzyk wyzna,
e Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga Ojca.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a)

Refren: Jak jest przedziwne imi Twoje, Panie.


Gdy patrz na Twoje niebo, dzieo palcw Twoich, *
na ksiyc i gwiazdy, ktre Ty utwierdzi:

czym jest czowiek, e o nim pamitasz, *


czym syn czowieczy, e troszczysz si o niego?
Refren.
Uczynie go niewiele mniejszym od aniow, *
uwieczye go czci i chwa.
Obdarzye go wadz nad dzieami rk Twoich, *
wszystko zoye pod jego stopy:
Refren.
Owce i bydo wszelakie *
i dzikie zwierzta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mrz przemierza.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 1, 21

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Albowiem z Ducha witego jest to, co si w Niej poczo.
Porodzi Syna, ktremu nadasz imi Jezus.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nadano mu imi Jezus

k 2, 21-24

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Gdy nadszed dzie smy i naleao obrzeza Dzieci, nadano Mu imi Jezus, ktrym Je nazwa anio, zanim si poczo w onie Matki.
Gdy upyny dni Ich oczyszczenia wedug Prawa Mojeszowego, Rodzice przynieli Jezusa do Jerozolimy, aby Go
przedstawi Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Paskim: Kade pierworodne dziecko pci mskiej bdzie powicone Panu . Mieli rwnie zoy w ofierze par synogarlic albo dwa mode gobie, zgodnie z przepisem Prawa
Paskiego.

Oto sowo Paskie.

7 stycznia

W. ROJMUNDA Z PENYAFORT, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Bg przekaza nam posug jednania

2 Kor 5, 14-20

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Mio Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, e skoro
jeden umar za wszystkich, to wszyscy pomarli. A wanie za
wszystkich umar Chrystus po to, aby ci, co yj, ju nie yli
dla siebie, lecz dla Tego, ktry za nich umar i zmartwychwsta.
Tak wic i my odtd ju nikogo nie znamy wedug ciaa; a
jeli nawet wedug ciaa poznalimy Chrystusa, to ju wicej
nie znamy Go w ten sposb.
Jeeli wic kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, mino, a oto wszystko stao si nowe.
Wszystko za to pochodzi od Boga, ktry pojedna nas z sob
przez Chrystusa i zleci nam posug jednania.
Albowiem w Chrystusie Bg jedna ze sob wiat, nie poczytujc ludziom ich grzechw, nam za przekazujc sowo
jednania.

Tak wic w imieniu Chrystusa speniamy posannictwo


jakby Boga samego, ktry przez nas udziela napomnie. W
imi Chrystusa prosimy: pojednajcie si z Bogiem.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)

13

14

17

18

Refren: Chwal i bogosaw, duszo moja, Pana.


Bogosaw, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, wite imi Jego.
Bogosaw, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje ycie ratuje od zguby, *
obdarza ci ask i zmiowaniem.
Refren.
Miosierny jest Pan i askawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamituje si w sporze, *
nie ponie gniewem na wieki.
Refren.
Jak ojciec lituje si nad dziemi, *
tak Pan si lituje nad tymi, ktrzy si Go boj.
Wie On, z czegomy powstali, *
pamita, e jestemy prochem.
Refren.
aska za Boga jest wieczna dla Jego wyznawcw, *
a Jego sprawiedliwo nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, ktrzy strzeg Jego przymierza *
i pamitaj, by spenia Jego przykazania.
Refren.

EWANGELIA, s. 700, nr 222.

10 stycznia
W diecezji drohiczyskiej:

ROCZNICA POWICENIA KOCIOA


KATEDRALNEGO W DROHICZYNIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

13 stycznia

W. HILAREGO, BISKUPA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE
Kto uznaje Syna, ten ma i Ojca

wsplne

1 J 2, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Dzieci, jest ju ostatnia godzina, i tak, jak syszelicie, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz wanie pojawio si wielu
antychrystw; std poznajemy, e ju jest ostatnia godzina.
Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego
ducha, pozostaliby z nami; a to stao si po to, aby wyszo na
jaw, e nie wszyscy s naszego ducha.
Wy natomiast macie namaszczenie od witego i wszyscy
jestecie napenieni wiedz. Ja wam nie pisaem, jakobycie

nie znali prawdy, lecz e j znacie i e adna faszywa nauka


z prawdy nie pochodzi.
Kt za jest kamc, jeli nie ten, kto zaprzecza, e Jezus
jest Mesjaszem? Ten wanie jest Antychrystem, ktry nie
uznaje Ojca i Syna. Kady, kto nie uznaje Syna, nie ma te i
Ojca, kto za uznaje Syna, ten ma i Ojca.
Wy za zachowujecie w sobie to, co syszelicie od pocztku. Jeeli bdzie trwao w was to, co syszelicie od pocztku, to i wy bdziecie trwa w Synu i w Ojcu. A obietnic
t, dan przez Niego samego, jest ycie wieczne.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Refren: Jeste kapanem tak jak Melchizedek.


Rzek Pan do Pana mego: Sid po mojej prawicy, *
a uczyni Twych wrogw podnkiem stp Twoich .
Pan rozcignie moc Twego bera z Syjonu. *
Panuj wrd Twych nieprzyjaci.
Refren.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu,
w blasku witoci, *
z ona jutrzenki zrodziem Ci jak ros.
Pan przysig i nie bdzie aowa: *
Ty jeste kapanem na wieki na wzr Melchizedeka .
Refren.

EWANGELIA, s. 610, nr 146.

17 stycznia

W. ANTONIEGO, OPATA
Wspomnienie obowizkowe

Czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.


PIERWSZE CZYTANIE, s. 664, nr 190.
PIEW PRZED EWANGELI

J 8, 31b-32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jeeli bdziecie trwa w nauce mojej,
bdziecie prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawd, a prawda was wyzwoli.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jeeli chcesz by doskonay,
id, sprzedaj, co posiadasz

Mt 19, 16-21

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Zbliy si do Jezusa pewien czowiek i zapyta: Nauczycielu, co dobrego mam czyni, aby otrzyma ycie
wieczne
Odpowiedzia mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeli chcesz osign ycie, zachowaj
przykazania .
Zapyta Go: Ktre?
Jezus odpowiedzia: Oto te: nie zabijaj, nie cudzo, nie
kradnij, nie zeznawaj faszywie, czcij ojca i matk oraz miuj
swego bliniego jak siebie samego .
Odrzek Mu modzieniec: Przestrzegaem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedzia:
Jeli chcesz by doskonay, id, sprzedaj, co posiadasz, i
rozdaj ubogim, a bdziesz mia skarb w niebie. Potem przyjd
i chod za Mn .
Oto sowo Paskie.

18 stycznia
W archidiecezji warmiskiej:

B. REGINY PROTMANN, DZIEWICY


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 618, nr 153.
EWANGELIA, s. 625, nr 159.

19 stycznia

W. JZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA


Wspomnienie obowizkowe
W diecezji rzeszowskiej: Gwnego Patrona prowincji wito
W archidiecezji krakowskiej i przemyskiej:

Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Pan mnie posa gosi dobr nowin ubogim

Iz 61, l-3a.

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Duch Pana Boga nade mn, bo Pan mnie namaci. Posa
mnie, by gosi dobr nowin ubogim, by opatrywa razy serc
zamanych, by zapowiada wyzwolenie jecom i winiom
swobod; aby obwieszcza rok aski u Pana, i dzie pomsty
dla naszego Boga; aby pociesza wszystkich zasmuconych,
by rozweseli paczcych na Syjonie, aby da im wieniec zamiast popiou, olejek radoci zamiast szaty smutku, pie
chway zamiast zgnbienia na duchu.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

21

22

25

27

Refren: Bd na wieki sawi aski Pana.


Bd na wieki piewa o asce Pana, *
moimi ustami Tw wierno bd gosi
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziae:
Na wieki ugruntowana jest aska , *
utrwalie swoj wierno w niebiosach.
Refren.
Zawarem przymierze z moim wybracem,*
przysigem mojemu sudze Dawidowi:
Utrwal twoje potomstwo na wieki *
i tron twj umocni na wszystkie pokolenia .
Refren.
Znalazem Dawida, mojego sug, *
namaciem go moim witym olejem,
by rka moja zawsze przy nim bya *
i umacniao go moje rami.
Refren.
Z nim moja wierno i aska, *
a w moim imieniu jego moc wywyszona.
On bdzie woa do Mnie: Ty jeste moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opok mego zbawienia .
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15,15b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Nazwaem was przyjacimi,
albowiem oznajmiem wam wszystko,
co usyszaem od mego Ojca
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przeznaczyem was na to,

J 15, 9-17

abycie szli i przynosili owoc

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Jak Mnie umiowa Ojciec, tak i Ja was umiowaem.
Wytrwajcie w mioci mojej! Jeli bdziecie zachowywa moje przykazania, bdziecie trwa w mioci mojej, tak jak Ja
zachowaem przykazania Ojca mego i trwam w Jego mioci.
To wam powiedziaem, aby rado moja w was bya i aby rado wasza bya pena.
To jest moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali,
tak jak Ja was umiowaem. Nikt nie ma wikszej mioci od
tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich. Wy jestecie przyjacimi moimi, jeeli czynicie to, co wam przykazuj.
Ju was nie nazywam sugami, bo suga nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwaem was przyjacimi, albowiem oznajmiem wam wszystko, co usyszaem od Ojca mego. Nie wycie
Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem was na
to, abycie szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwa, aby
wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imi
moje. To wam przykazuj, abycie si wzajemnie miowali .
Oto sowo Paskie.

20 stycznia

W. FABIANA, PAPIEA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne

Czytania
wsplne
o mczennikach, s. 522.
Albo czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 583, nr 120.
EWANGELIA, s. 593, nr 132.

Rwnie 20 stycznia

W. SEBASTIANA, MCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 544, nr 86.


EWANGELIA, s. 549, nr 90.

21 stycznia

W. AGNIESZKI, DZIEWICY I MCZENNICY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 656, nr 184.
EWANGELIA, s. 682, nr 205.

wsplne

22 stycznia

W. WINCENTEGO, DIAKONA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 538, nr 81.


EWANGELIA, s. 548, nr 89.

Rwnie 22 stycznia

W. WINCENTEGO PALLOTTIEGO, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 645, nr 175.
EWANGELIA, s. 590, nr 128.

23 stycznia
B. WINCENTEGO LEWONIUKA I TOWARZYSZY,
MCZENNIKW
W diecezji siedleckiej: Wspomnienie obowizkowe

Czytania
o mczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.

wsplne

EWANGELIA, s. 552, nr 95.

24 stycznia

W. FRANCISZKA SALEZEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 605, nr 142.


EWANGELIA, s. 702, nr 225.

25 stycznia

NAWRCENIE W. PAWA, APOSTOA


wito
PIERWSZE CZYTANIE
wity Pawe opowiada o swoim nawrceniu

Dz 22, 3-16

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Pawe powiedzia do ludu:
Ja jestem ydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowaem si jednak w tym miecie, u stp Gamaliela otrzymaem staranne wyksztacenie w Prawie ojczystym. Gorliwie
suyem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj suycie. Przeladowaem t drog, gosujc nawet za kar mierci, wic i
wtrcajc do wizienia mczyzn i kobiety, co moe po-

wiadczy zarwno arcykapan, jak caa starszyzna. Od nich


otrzymaem te listy do braci i udaem si do Damaszku z
zamiarem uwizienia tych, ktrzy tam byli, i przyprowadzenia
do Jerozolimy dla wymierzenia kary.
W drodze, gdy zbliaem si do Damaszku, nagle okoo
poudnia otoczya mnie wielka jasno z nieba. Upadem na
ziemi i posyszaem gos, ktry mwi do mnie: Szawle,
Szawle, dlaczego Mnie przeladujesz?
Odpowiedziaem: Kto jeste, Panie .
Rzek do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, ktrego ty
przeladujesz .
Towarzysze za moi widzieli wiato, ale gosu, ktry do
mnie mwi, nie syszeli.
Powiedziaem wic: Co mam czyni, Panie?
A Pan powiedzia do mnie: Wsta, id do Damaszku,
tam ci powiedz wszystko, co masz czyni .
Poniewa zaniewidziaem od blasku owego wiata, przyszedem do Damaszku prowadzony za rk przez moich towarzyszy.
Niejaki Ananiasz, czowiek przestrzegajcy wiernie Prawa, o ktrym wszyscy tamtejsi ydzi wydawali dobre wiadectwo, przyszed, przystpi do mnie i powiedzia: Szawle,
bracie, przejrzyj! W teje chwili spojrzaem na niego.
On za powiedzia: Bg naszych ojcw wybra ci, aby
pozna Jego wol i ujrza Sprawiedliwego i Jego wasny gos
usysza. Bo wobec wszystkich ludzi bdziesz wiadczy o
tym, co widziae i syszae. Dlaczego teraz zwlekasz?
Ochrzcij si i obmyj z twoich grzechw, wzywajc Jego
imienia!
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Nawrcenie w. Pawa w Damaszku

Czytanie z Dziejw Apostolskich.

Dz 9, 1-22

Szawe cigle jeszcze sia groz i dysza dz zabijania


uczniw Paskich. Uda si do arcykapana i poprosi go o listy do synagog w Damaszku, aby mg uwizi i przyprowadzi do Jerozolimy mczyzn i kobiety, zwolennikw tej drogi, jeliby jakich znalaz.
Gdy zblia si ju w swojej podry do Damaszku, olnia go nagle wiato z nieba. A gdy upad na ziemi, usysza
gos, ktry mwi: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie przeladujesz?
Powiedzia: Kto jeste, Panie?
A On: Ja jestem Jezus, ktrego ty przeladujesz. Wsta i
wejd do miasta, tam ci powiedz, co masz czyni .
Ludzie, ktrzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze
zdumienia, syszeli bowiem gos, lecz nie widzieli nikogo.
Szawe podnis si z ziemi, a kiedy otworzy oczy, nic nie
widzia. Wprowadzili go wic do Damaszku, trzymajc za rce. Przez trzy dni nic nie widzia i ani nie jad, ani nie pi.
W Damaszku znajdowa si pewien ucze, imieniem Ananiasz. Pan przemwi do niego w widzeniu: Ananiaszu!
A on odrzek: Jestem, Panie!
A Pan do niego: Id na ulic Prost i zapytaj w domu
Judy o Szawa z Tarsu, bo wanie si modli . (I ujrza w widzeniu, jak czowiek imieniem Ananiasz wszed i pooy na
nim rce, aby przejrza).
Odpowiedzia Ananiasz: Panie, syszaem z wielu stron,
jak duo zego wyrzdzi ten czowiek witym Twoim w Jerozolimie. I ma on take wadz od arcykapanw wizi tutaj
wszystkich, ktrzy wzywaj Twego imienia.
Odpowiedzia mu Pan: Id, bo wybraem sobie tego
czowieka za narzdzie. On zaniesie imi moje do pogan i
krlw, i do synw Izraela. I poka mu, jak wiele bdzie
musia wycierpie dla mego imienia .
Wtedy Ananiasz poszed. Wszed do domu, pooy na
nim rce i powiedzia: Szawle, bracie, Pan Jezus, ktry ukaza ci si na drodze, ktr szede, przysa mnie, aby przej-

rza i zosta napeniony Duchem witym . Natychmiast jakby uski spady z jego oczu i odzyska wzrok, i zosta
ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyska siy.
Jaki czas spdzi z uczniami w Damaszku i zaraz zacz
gosi w synagogach, e Jezus jest Synem Boym.
Wszyscy, ktrzy go syszeli, mwili zdumieni: Czy to
nie ten sam, ktry w Jerozolimie przeladowa wyznawcw
tego imienia i po to tu przyby, aby ich uwizi i zaprowadzi
do arcykapana? A Szawe wystpowa coraz odwaniej,
dowodzc, e Ten jest Mesjaszem, i szerzy zamieszanie
wrd ydw mieszkajcych w Damaszku.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Idcie i gocie wiatu Ewangeli.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysawiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potna nad nami Jego aska,
a wierno Pana trwa na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem,
abycie szli i owoc przynosili.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Idcie na cay wiat i gocie Ewangeli

Mk 16, 15-18

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukaza si Jedenastu i
powiedzia do nich:

Idcie na cay wiat i gocie Ewangeli wszelkiemu


stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bdzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, bdzie potpiony.
Tym za, ktrzy uwierz, te znaki towarzyszy bd: W
imi moje ze duchy bd wyrzuca, nowymi jzykami mwi
bd; we bra bd do rk, i jeliby co zatrutego wypili, nie
bdzie im szkodzi. Na chorych rce ka bd, i ci odzyskaj zdrowie .

26 stycznia

W. BISKUPW TYMOTEUSZA I TYTUSA


Wspomnienie obowizkowe
Pierwsze czytanie tego wspomnienia jest wasne.
Albo
o pasterzach

Czytania

wsplne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE
ywa wiara Tymoteusza

2 Tm 1, 1-8

Czytanie z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza.
Pawe, z woli Boga aposto Chrystusa Jezusa, posany dla
goszenia ycia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiowanego dziecka. aska, miosierdzie, pokj
od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Dzikuj Bogu, ktremu su jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuj nieprzerwan pami o tobie
w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragn ci zobaczy,
pomny na twoje zy, by napenia mnie rado na wspomnienie wiary bez obudy, jaka jest w tobie; ona to zamieszkaa
pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien

jestem, e mieszka i w tobie.


Z tej wanie przyczyny przypominam ci, aby rozpali na
nowo charyzmat Boy, ktry jest w tobie przez woenie moich rk. Albowiem nie da nam Bg ducha bojani, ale mocy i
mioci, i trzewego mylenia. Nie wstyd si zatem wiadectwa Pana naszego ani mnie, Jego winia, lecz we udzia w
trudach i przeciwnociach znoszonych dla Ewangelii wedug
mocy Boga.
Oto sowo Boe.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Tytus synem Pawa w wierze

Tt 1, 1-5

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Tytusa.


Pawe, suga Boga i aposto Jezusa Chrystusa, posany do
szerzenia wrd wybranych Boych wiary i poznania prawdy
wiodcej do ycia w pobonoci, w nadziei ycia wiecznego,
jakie przyobieca przed wiekami prawdomwny Bg, a we
waciwym czasie objawi swe sowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa,
dziecka mego prawdziwego we wsplnej nam wierze. aska i
pokj od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
W tym celu zostawiem ci na Krecie, by naleycie zaatwi zalege sprawy i ustanowi w kadym miecie prezbiterw, jak ci poleciem.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3. 7-8a i 10 (R.: por. 3)

Refren: Gocie cze Pana wrd wszystkich narodw.


piewajcie Panu pie now *
piewaj Panu, ziemio caa.
piewajcie Panu, stawcie Jego imi, *

8
10

kadego dnia gocie Jego zbawienie.


Refren.
Gocie Jego chwa *
wrd wszystkich narodw,
rozgaszajcie Jego cuda *
pord wszystkich ludw.
Refren.
Oddajcie Panu, rodziny narodw,
oddajcie Panu chwa i uznajcie Jego potg. *
Oddajcie Panu chwa nalen Jego imieniu.
Gocie wrd ludw, e Pan jest krlem.
On utwierdzi wiat tak, e si nie zachwieje, *
bdzie sprawiedliwie sdzi ludy.
Refren.

EWANGELIA, s. 590, nr 128.

27 stycznia

B. JERZEGO MATULEWICZA, BISKUPA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 568, nr 108.
EWANGELIA, s. 585, nr 121.

28 stycznia

W. TOMASZA Z AKWINU,
PREZBITERA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

Albo
o pasterzach

wsplne

Czytania

, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 596, nr 134.
EWANGELIA, s. 613, nr 149.

29 stycznia

B. BOLESAWY LAMENT, DZIEWICY


Wspomnienie dowolne
W archidiecezji biaostockiej: Wspomnienie obowizkowe

Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 621, nr 156.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

Rwnie 29 stycznia

W. ANIELI MERICI, DZIEWICY


Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych wychowawcach, jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 674, nr 197.
EWANGELIA, s. 693, nr 215.

31 stycznia

W. JANA BOSKO, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych wychowawcach, jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 667, nr 192.
EWANGELIA, s. 683, nr 207.

LUTY
1 lutego
W archidiecezji gnienieskiej:

ROCZNICA POWICENIA
BAZYLIKI PRYMASOWSKIEJ W GNIENIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

2 lutego

OFIAROWANIE PASKIE
wito
Gdy to wito wypada poza niedziel, przed Ewangeli jest tylko
jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Przybdzie do swojej wityni Pan, ktrego oczekujecie

Ml 3, 1-4

Czytanie z Ksigi proroka Malachiasza.


To mwi Pan Bg:
Oto Ja wyl anioa mego, aby przygotowa drog
przede Mn, a potem nagle przybdzie do swej wityni Pan,
ktrego wy oczekujecie, i Anio Przymierza, ktrego pragniecie.
Oto nadejdzie, mwi Pan Zastpw. Ale kto przetrwa
dzie Jego nadejcia i kto si ostoi, gdy si ukae? Albowiem
On jest jak ogie zotnika i jak ug farbiarzy. Usidzie wic,
jakby mia przetapia i oczyszcza srebro, i oczyci synw
Lewiego, i przecedzi ich jak zoto i srebro, a wtedy bd skada Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy bdzie mia Panu ofiara

Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat staroytnych .


Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

10

Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b)

Refren: Pan Bg Zastpw, On jest Krlem chway.


Bramy, podniecie swe szczyty,
uniecie si, odwieczne podwoje, *
aby mg wkroczy Krl chway.
Kto jest tym Krlem chway?
Pan, dzielny i potny, *
Pan, potny w boju.
Refren.
Bramy, podniecie swe szczyty,
uniecie si, odwieczne podwoje, *
aby mg wkroczy Krl chway.
Kto jest tym Krlem chway? *
Pan Zastpw: On Krlem chway.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Chrystus upodobni si do braci

Hbr 2, 14-18

Czytanie z Listu do Hebrajczykw.


Poniewa dzieci uczestnicz we krwi i ciele, dlatego i Jezus take bez adnej rnicy sta si ich uczestnikiem, aby
przez mier pokona tego, ktry dziery wadz nad mierci, to jest diaba, i aby uwolni tych wszystkich, ktrzy cae
ycie przez boja mierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniow przygarnia, ale przygarnia potomstwo
Abrahamowe.
Dlatego musia si upodobni pod kadym wzgldem do
braci, aby sta si miosiernym i wiernym arcykapanem wobec Boga dla przebagania za grzechy ludu. W czym bowiem
sam cierpia bdc dowiadczany, w tym moe przyj z pomoc tym, ktrzy s poddani prbom.

Oto sowo Boe.


PIEW PRZED EWANGELI

k 2, 32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


wiato na owiecenie pogan
i chwaa ludu Twego, Izraela.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DUSZA
Ofiarowanie Jezusa w wityni

k 2, 22-40

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Gdy upyny dni oczyszczenia Maryi wedug Prawa Mojeszowego, rodzice przynieli Jezusa do Jerozolimy, aby Go
przedstawi Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Paskim: Kade pierworodne dziecko pci mskiej bdzie powicone Panu . Mieli rwnie zoy w ofierze par synogarlic albo dwa mode gobie, zgodnie z przepisem Prawa
Paskiego.
A y w Jerozolimie czowiek, imieniem Symeon. By to
czowiek sprawiedliwy i pobony, wyczekiwa pociechy Izraela, a Duch wity spoczywa na nim. Jemu Duch wity objawi, e nie ujrzy mierci, a nie zobaczy Mesjasza Paskiego.
Za natchnieniem wic Ducha przyszed do wityni. A gdy
Rodzice wnosili Dziecitko Jezus, aby postpi z Nim wedug
zwyczaju Prawa, on wzi Je w objcia, bogosawi Boga i
mwi:
Teraz, o Wadco, pozwl odej sudze Twemu
w pokoju, wedug Twojego sowa.
Bo moje oczy ujrzay Twoje zbawienie,
ktre przygotowa wobec wszystkich narodw:
wiato na owiecenie pogan
i chwa ludu Twego, Izraela .
A Jego ojciec i Matka dziwili si temu, co o Nim mwio-

no.
Symeon za bogosawi Ich i rzek do Maryi, Matki Jego:
Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu i na znak, ktremu sprzeciwia si bd. A Twoj
dusz miecz przeniknie, aby na jaw wyszy zamysy serc wielu .
Bya tam rwnie prorokini Anna, crka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podesza w latach. Od swego paniestwa
siedem lat ya z mem i pozostawaa wdow. Liczya ju
osiemdziesity czwarty rok ycia. Nie rozstawaa si ze wityni, suc Bogu w postach i modlitwach dniem i noc.
Przyszedszy w tej wanie chwili, sawia Boga i mwia o
Nim wszystkim, ktrzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypenili wszystko wedug Prawa Paskiego, wrcili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dzieci za roso i nabierao mocy, napeniajc si mdroci, a aska Boa spoczywaa na Nim.
Oto sowo Paskie.
EWANGELIA KRTSZA

k 2, 22-32

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Gdy upyny dni oczyszczenia Maryi wedug Prawa Mojeszowego, rodzice przynieli Jezusa do Jerozolimy, aby Go
przedstawi Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Paskim: Kade pierworodne dziecko pci mskiej bdzie powicone Panu . Mieli rwnie zoy w ofierze par synogarlic albo dwa mode gobie, zgodnie z przepisem Prawa
Paskiego.
A y w Jerozolimie czowiek, imieniem Symeon. By to
czowiek sprawiedliwy i pobony, wyczekiwa pociechy Izraela, a Duch wity spoczywa na nim. Jemu Duch wity objawi, e nie ujrzy mierci, a nie zobaczy Mesjasza Paskiego.
Za natchnieniem wic Ducha przyszed do wityni. A gdy

Rodzice wnosili Dziecitko Jezus, aby postpi z Nim wedug


zwyczaju Prawa, on wzi Je w objcia, bogosawi Boga i
mwi:
Teraz, o Wadco, pozwl odej sudze Twemu
w pokoju, wedug Twojego sowa.
Bo moje oczy ujrzay Twoje zbawienie,
ktre przygotowa wobec wszystkich narodw:
wiato na owiecenie pogan
i chwa ludu Twego, Izraela .
Oto sowo Paskie.

3 lutego

W. BAEJA, BISKUPA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

wsplne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 535, nr 79.
EWANGELIA, s. 588, nr 126.

Rwnie 3 lutego

W. OSKARA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 559, nr 100.

EWANGELIA, s. 588, nr 125.

5 lutego

W. AGATY, DZIEWICY I MCZENNICY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 656, nr 184.


EWANGELIA, s. 550, nr 92.

6 lutego

WITYCH MCZENNIKW PAWA MIKI


I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE
Ju nie ja yj, lecz yje we mnie Chrystus

wsplne

Ga 2, 19-20

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Galatw.


Bracia:
Ja dla Prawa umarem przez Prawo, aby y dla Boga: razem z Chrystusem zostaem przybity do krzya.
Teraz za ju nie ja yj, lecz yje we mnie Chrystus.
Cho nadal prowadz ycie w ciele, jednak obecne ycie
moje jest yciem wiary w Syna Boego, ktry umiowa mnie

i samego siebie wyda za mnie.


Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Refren: Kto we zach sieje, bdzie w radoci.


Gdy Pan odmieni los Syjonu, *
wydawao nam si, e nimy.
Usta nasze byy pene miechu, *
a jzyk piewa z radoci.
Refren.
Mwiono wtedy midzy narodami: *
Wielkie rzeczy im Pan uczyni .
Pan uczyni nam wielkie rzeczy
i ogarna nas rado.
Refren.
Odmie znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Poudniu.
Ci, ktrzy we zach siej, *
bd w radoci.
Refren.
Id i pacz *
niosc ziarno na zasiew,
lecz powrc z radoci *
niosc swoje snopy.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Idcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni
a do skoczenia wiata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 28, 19a. 20b

EWANGELIA
Idcie i nauczajcie wszystkie narody

Mt 28, 16-20

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jedenastu uczniw udao si do Galilei na gr, tam gdzie
Jezus im poleci. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokon. Niektrzy jednak wtpili.
Wtedy Jezus zbliy si do nich i przemwi tymi sowami: Dana Mi jest wszelka wadza w niebie i na ziemi. Idcie
wic i nauczajcie wszystkie narody, udzielajc im chrztu w
imi Ojca i Syna, i Ducha witego. Uczcie je zachowywa
wszystko, co wam przykazaem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do skoczenia wiata .
Oto sowo Paskie.

8 lutego

W. HIERONIMA EMILIANIEGO
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych wychowawcach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 636, nr 168.
EWANGELIA, s. 694, nr 217.

Rwnie 8 lutego

W. JZEFINY BAKHITA, DZIEWICY


Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 621, nr 156.
EWANGELIA, s. 625, nr 159.

10 lutego

W. SCHOLASTYKI, DZIEWICY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 617, nr 152.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

11 lutego

NAJWITSZEJ MARYI PANNY Z LOURDES


Wspomnienie dowolne
Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.
PIERWSZE CZYTANIE
Skieruj do niej narody jak strumie wezbrany

wsplne

Iz 66, 10. 12-14c

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Radujcie si wraz z Jerozolim, weselcie si w niej wszyscy, co j miujecie. Cieszcie si z ni bardzo wy wszyscy,
ktrzycie si nad ni smucili.

Tak bowiem mwi Pan: Oto skieruj do niej pokj jak


rzek i chwa narodw jak strumie wezbrany. Ich niemowlta bd noszone na rkach i na kolanach bd pieszczone.
Jak kogo pociesza wasna matka, tak Ja was pociesza bd;
w Jerozolimie doznacie pociechy.
Na ten widok rozraduje si serce wasze, a koci wasze nabior wieoci jak murawa. Rka Pana da si pozna Jego
sugom .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Jdt 13, 18bcde. 19 i 20a (R.: por. 15, 9d)

18

19

20

Refren: Ty wielk chlub Kocioa witego.


Bogosawiona jeste, crko, przez Boga Najwyszego *
spomidzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech bdzie bogosawiony Pan Bg, *
Stwrca nieba i ziemi.
Refren.
Twoja ufno nie zatrze si a na wieki *
w sercach ludzkich wspominajcych moc Boga.
Niech Bg to sprawi, *
aby bya wywyszona na wieki.
Refren.

EWANGELIA, s. 515, nr 61.

14 lutego

WITYCH CYRYLA, MNICHA,


I METODEGO, BISKUPA, PATRONW EUROPY
wito
PIERWSZE CZYTANIE
Apostoowie zwracaj si do pogan

Dz 13, 46-49

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Pawe i Barnaba powiedzieli do ydw: Naleao gosi
sowo Boe najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami
uznajecie si za niegodnych ycia wiecznego, zwracamy si
do pogan. Tak bowiem nakaza nam Pan: Ustanowiem Ci
wiatoci dla pogan, aby by zbawieniem a po krace
ziemi .
Poganie syszc to radowali si i wielbili sowo Paskie, a
wszyscy, przeznaczeni do ycia wiecznego, uwierzyli. Sowo
Paskie rozszerzao si po caym kraju.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Idcie i gocie wiatu Ewangeli.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysawiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potna nad nami Jego aska,
a wierno Pana trwa na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

k 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


(W.P.): Chwaa Tobie, Sowo Boe.
Pan mnie posa, abym ubogim gosi dobr nowin,
winiom gosi wolno.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
(W.P.): Chwaa Tobie, Sowo Boe.
EWANGELIA
Rozesanie uczniw

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.

k 10, 1-9

Spord swoich uczniw wyznaczy Pan jeszcze innych


siedemdziesiciu dwch i wysa ich po dwch przed sob do
kadego miasta i miejscowoci, dokd sam przyj zamierza.
Powiedzia te do nich: niwo wprawdzie wielkie, ale
robotnikw mao; procie wic Pana niwa, eby wyprawi
robotnikw na swoje niwo. Idcie, oto was posyam jak
owce midzy wilki. Nie nocie z sob trzosa ani torby, ani
sandaw; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mwcie: Pokj temu domowi! Jeli tam mieszka czowiek godny pokoju, wasz pokj spocznie na nim; jeli nie, powrci do was.
W tym samym domu zostacie, jedzc i pijc, co maj: bo
zasuguje robotnik na swoj zapat.
Nie przechodcie z domu do domu. Jeli do jakiego miasta
wejdziecie i przyjm was, jedzcie, co wam podadz; uzdrawiajcie chorych, ktrzy tam s, i mwcie im: Przybliyo si
do was krlestwo Boe .
Oto sowo Paskie.

17 lutego

WITYCH SIEDMIU ZAOYCIELI


ZAKONU SERWITW NMP
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 655, nr 183.
EWANGELIA, s. 685, nr 209.

21 lutego

W. PIOTRA DAMIANA, BISKUPA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
wsplne
o doktorach Kocioa, s. 595.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 609, nr 145.
EWANGELIA, s. 701, nr 224.

22 lutego

KATEDRY W. PIOTRA, APOSTOA


wito
PIERWSZE CZYTANIE
Starszy, a przy tym wiadek cierpie Chrystusa

1 P 5, 1-4

Czytanie z Pierwszego listu witego Piotra Apostoa.


Najmilsi:
Starszych, ktrzy s wrd was, prosz ja, rwnie starszy,
a przy tym wiadek Chrystusowych cierpie oraz uczestnik tej
chway, ktra ma si objawi: pacie stado Boe, ktre jest
przy was, strzegc go nie pod przymusem, ale z wasnej woli,
jak Bg chce; nie ze wzgldu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, ktrzy ciemi gminy, ale jako ywe
przykady dla stada. Kiedy za objawi si Najwyszy Pasterz,
otrzymacie niewidncy wieniec chway.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi lee *
na zielonych pastwiskach.
Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz, *
orzewia moj dusz.
Wiedzie mnie po waciwych ciekach *
przez wzgld na swoj chwa.
Refren.
Chociabym przechodzi przez ciemn dolin, *
za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn.
Kij Twj i laska pasterska *
s moj pociech.
Refren.
St dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogw.
Namaszczasz mi gow olejkiem, *
a kielich mj peny po brzegi.
Refren.
Dobro i aska pjd w lad za mn *
przez wszystkie dni ycia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdusze czasy.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


(W.P.): Chwaa Tobie, Krlu wiekw.
Ty jeste Piotr Opoka
i na tej opoce zbuduj mj Koci,
a bramy piekielne go nie przemog.

Mt 16, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


(W.P.): Chwaa Tobie, Krlu wiekw.
EWANGELIA
Tobie dam klucze krlestwa niebieskiego

Mt 16, 13-19

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Gdy Jezus przyszed w okolice Cezarei Filipowej, pyta
swych uczniw: Za kogo ludzie uwaaj Syna Czowieczego?
A oni odpowiedzieli : Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z prorokw .
Jezus zapyta ich: A wy za kogo Mnie uwaacie?
Odpowiedzia Szymon Piotr: Ty jeste Mesjasz, Syn
Boga ywego .
Na to Jezus mu rzek: Bogosawiony jeste, Szymonie,
synu Jony. Albowiem ciao i krew nie objawiy ci tego, lecz
Ojciec mj, ktry jest w niebie. Ot i Ja tobie powiadam Ty
jeste Piotr Opoka i na tej opoce zbuduj mj Koci, a
bramy piekielne go nie przemog. I tobie dam klucze krlestwa niebieskiego; cokolwiek zwiesz na ziemi, bdzie
zwizane w niebie, a co rozwiesz na ziemi, bdzie rozwizane w niebie .
Oto sowo Paskie.

23 lutego

W. POLIKARPA, BISKUPA I MCZENNIKA


Wspomnienie obowizkowe

Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

wsplne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE
List do biskupa Smyrny

Ap 2, 8-11

Czytania z Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Ja, Jan, syszaem Pana, ktry mwi do mnie: Anioowi
Kocioa w Smyrnie napisz: To mwi Pierwszy i Ostatni,
ktry by martwy, a oy: Znam twj ucisk i ubstwo, ale ty
jeste bogaty, i znam obelg doznan od tych, co samych siebie zowi ydami, a nie s nimi, lecz synagog szatana. Przesta si lka tego, co bdziesz cierpia. Oto diabe ma niektrych spord was wtrci do wizienia, abycie prbie zostali
poddani, a znosi bdziecie ucisk przez dziesi dni. Bd
wierny a do mierci, a dam ci wieniec ycia.
Kto ma uszy, niechaj posyszy, co mwi Duch do Kociow. Zwycizcy mier druga na pewno nie wyrzdzi szkody .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)

Refren: W rce Twe, Panie, skadam ducha mego.


Bd dla mnie ska schronienia, *
warowni, ktra ocala.
Ty bowiem jeste moj ska i twierdz, *
kieruj mn i prowad przez wzgld na swe imi.
Refren.
W rce Twoje powierzam ducha mego: *

16

17

Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boe.


Wesel si i ciesz Twoim miosierdziem, *
bo wejrza na moj ndz.
Refren.
W Twoim rku s moje losy, *
wyrwij mnie z rk wrogw i przeladowcw.
Niech Twoje oblicze zajanieje nad Twym sug: *
wybaw mnie w swym miosierdziu.
Refren.

EWANGELIA, s. 551, nr 94.

Rwnie 23 lutego
W diecezji toruskiej:

B. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO,


PREZBITERA I MCZENNIKA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101, albo s. 579, nr 117.
EWANGELIA, s. 549, nr 91.

24 lutego
W diecezji toruskiej:

W. POLIKARPA, BISKUPA I MCZENNIKA

wsplne

Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak 23 lutego.

MARZEC
4 marca

W. KAZIMIERZA, KRLEWICZA
wito
W metropolii w Biaymstoku i diecezji radomskiej:

Gwnego Patrona metropolii i diecezji Uroczysto


W archidiecezji krakowskiej: Patrona archidiecezji wito

W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Szukanie prawdziwej mdroci

Syr 51, 13-20

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


Bdc jeszcze modym, zanim zaczem podrowa, szukaem jawnie mdroci w modlitwie. U bram wityni prosiem o ni i a do koca szuka jej bd.
Z powodu jej kwiatw, jakby dojrzewajcego winogrona,
serce me w niej si rozradowao, noga moja wstpia na prost
drog, od modoci mojej id jej ladami. Nakoniem tylko
troch ucha mego, a ju j otrzymaem i znalazem dla siebie
rozleg wiedz.
Postpiem w niej, a Temu, ktry da mi mdro, chc
odda cze. Postanowiem bowiem wprowadzi j w czyn,
zaponem gorliwoci o dobro i nie doznaem wstydu.
Dusza moja walczya o ni i z ca starannoci usiowaem zachowa Prawo. Rce wycigaem w gr, a bdy przeciwko niej opakiwaem.
Skierowaem ku niej moj dusz i znalazem j dziki czystoci. Z ni od pocztku zyskaem rozum, dlatego nie bd
opuszczony.

Oto sowo Boe.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

11

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Nieustanne denie do doskonaoci

Flp 3, 8-14

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Filipian.


Bracia:
Wszystko uznaj za strat ze wzgldu na najwysz warto poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzuem si ze wszystkiego i uznaj to za
mieci, bylebym pozyska Chrystusa i znalaz si w Nim, nie
majc mojej sprawiedliwoci, pochodzcej z Prawa, lecz Bo
sprawiedliwo, otrzyman przez wiar w Chrystusa, sprawiedliwo pochodzc od Boga, opart na wierze, przez poznanie Jego: zarwno mocy zmartwychwstania, jak i udziau

w Jego cierpieniach, w nadziei, e upodabniajc si do Jego


mierci, dojd jako do penego powstania z martwych.
Nie mwi, e ju to osignem i ju si staem doskonaym, lecz pdz, abym te to zdoby, bo i sam zostaem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sdz o sobie samym, e ju zdobyem, ale
to jedno czyni: zapominajc o tym, co za mn, a wytajc
siy ku temu, co przede mn, pdz ku wyznaczonej mecie, ku
nagrodzie, do jakiej Bg wzywa w gr w Chrystusie Jezusie.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


(W.P.): Chwaa Tobie, Krlu wiekw
Ja was wybraem ze wiata,
abycie szli i owoc przynosili i aby trwa wasz owoc.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
(W.P.): Chwaa Tobie, Krlu wiekw
EWANGELIA
Najwikszy dowd mioci

J 15, 9-17

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Jak Mnie umiowa Ojciec, tak i Ja was umiowaem.
Trwajcie w mioci mojej. Jeli bdziecie zachowywa moje
przykazania, bdziecie trwa w mioci mojej, tak jak Ja zachowaem przykazania Ojca mego i trwam w Jego mioci. To
wam powiedziaem, aby rado moja w was bya i aby rado
wasza bya pena.
To jest moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali,
tak jak Ja was umiowaem. Nikt nie ma wikszej mioci od
tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich. Wy jestecie przyjacimi moimi, jeeli czynicie to, co wam przy-

kazuj.
Ju was nie nazywam sugami, bo suga nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwaem was przyjacimi, albowiem oznajmiem wam wszystko, co usyszaem od Ojca mego. Nie wycie
Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem was na
to, abycie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa, aby
wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imi
moje. To wam przykazuj, abycie si wzajemnie miowali .
Oto sowo Paskie.

7 marca

WIETYCH MCZENNIC PERPETUY I FELICYTY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.


EWANGELIA, s. 549, nr 91.

8 marca

W. JANA BOEGO, ZAKONNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych (zakonnikach lub o tych, ktrzy penili
dziea miosierdzia), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.
EWANGELIA, s. 690, nr 213 (wersja krtsza).

Rwnie 8 marca
W diecezji pelpliskiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


KATEDRALNEJ W PELPLINIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

9 marca

W. FRANCISZKI RZYMSKIEJ, ZAKONNICY


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 640, nr 171.
EWANGELIA, s. 686, nr 210.

12 marca
W diecezji polowej:

ROCZNICA POWICENIA KOCIOA


KATEDRALNEGO W WARSZAWIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

15 marca
W archidiecezjach krakowskiej i warszawskiej
oraz w diecezji warszawsko-praskiej:

W. KLEMENSA MARII HOFBAUERA, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 575, nr 114.
EWANGELIA, s. 592, nr 131.

17 marca

W. PATRYKA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 674, nr 197.
EWANGELIA, s. 589, nr 127.

18 marca

W. CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 677, nr 200.


EWANGELIA, s. 701, nr 224.

19 marca

W. JZEFA, OBLUBIECA NMP


Uroczysto
W archidiecezji dzkiej i diecezji wocawskiej:

Gwnego Patrona archidiecezji i diecezji Uroczysto


W diecezji kaliskiej: w. Jzefa, Oblubieca NMP,

Opiekuna Zbawiciela: Gwnego Patrona diecezji Uroczysto


W diecezji legnickiej: w. Jzefa, Oblubieca NMP,

Opiekuna Zbawiciela: Patrona diecezji Uroczysto


PIERWSZE CZYTANIE
Mesjasz bdzie potomkiem Dawida

2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

Czytanie z Drugiej Ksigi Samuela.


Pan skierowa do Natana nastpujce sowa: Id i powiedz mojemu sudze, Dawidowi: To mwi Pan: Kiedy wypeni si twoje dni i spoczniesz obok swych przodkw, wtedy wzbudz po tobie potomka twojego, ktry wyjdzie z twoich wntrznoci, i utwierdz jego krlestwo. On zbuduje dom
imieniu memu, a Ja utwierdz tron jego krlestwa na wieki. Ja
bd mu ojcem, a on bdzie Mi synem.
Przede Mn dom twj i twoje krlestwo bdzie trwa na
wieki. Twj tron bdzie utwierdzony na wieki .

Oto sowo Boe.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a)

27

29

Refren: Jego potomstwo bdzie trwao wiecznie.


Bd na wieki piewa o asce Pana, *
moimi ustami Tw wierno bd gosi
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziae:
Na wieki ugruntowana jest aska , *
utrwalie swoj wierno w niebiosach.
Refren.
Zawarem przymierze z moim wybracem, *
przysigem mojemu sudze, Dawidowi:
Utrwal twoje potomstwo na wieki *
i tron twj umocni na wszystkie pokolenia .
Refren.
On bdzie woa do Mnie: Ty jest Ojcem moim, *
moim Bogiem, Opok mego zbawienia .
Na wieki zachowam dla niego ask *
i trwae z nim bdzie moje przymierze .
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wbrew nadziei uwierzy nadziei

Rz 4, 13. 16-18. 22

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Nie od wypenienia Prawa zostaa uzaleniona obietnica
dana Abrahamowi i jego potomstwu, e bdzie dziedzicem
wiata, ale od usprawiedliwienia z wiary.
I std to dziedzictwo zaley od wiary, by byo z aski i aby
w ten sposb obietnica pozostaa nienaruszona dla caego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierajcego si na Prawie,

ale i dla tego, ktre ma wiar Abrahama. On to jest ojcem nas


wszystkich, jak jest napisane: Uczyniem ci ojcem wielu
narodw przed obliczem Boga. Jemu on uwierzy jako Temu, ktry oywia umarych i to, co nie istnieje, powouje do
istnienia.
On to wbrew nadziei uwierzy nadziei, e stanie si ojcem
wielu narodw zgodnie z tym, co byo powiedziane: takie
bdzie twoje potomstwo .
Dlatego te poczytano mu to za sprawiedliwo
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

por. Ps 84 (83), 5

Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.


Szczliwi, ktrzy mieszkaj w domu Twoim, Panie,
bd Ciebie wychwalali na wieki.
Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.
EWANGELIA
Jzef poznaje tajemnic Wcielenia

Mt 1, 16. 18-21. 24a

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jakub ojcem Jzefa, ma Maryi, z ktrej narodzi si Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa byo tak. Po zalubinach
Matki Jego, Maryi, z Jzefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaza si brzemienn za spraw Ducha witego.
M Jej, Jzef, ktry by czowiekiem sprawiedliwym i
nie chcia narazi Jej na zniesawienie, zamierza oddali J
potajemnie.
Gdy powzi t myl, oto anio Paski ukaza mu si we
nie i rzek: Jzefie, synu Dawida, nie bj si wzi do siebie Maryi, twej Maonki; albowiem z Ducha witego jest
to, co si w Niej poczo. Porodzi Syna, ktremu nadasz imi
Jezus, On bowiem zbawi swj lud od jego grzechw .

Zbudziwszy si ze snu, Jzef uczyni tak, jak mu poleci


anio Paski.
Oto sowo Paskie.
albo:
EWANGELIA
Maryja i Jzef znajduj Jezusa w wityni

k 2, 41-51a

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na wito
Paschy. Gdy mia lat dwanacie, udali si tam zwyczajem
witecznym. Kiedy wracali po skoczonych uroczystociach,
zosta Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwayli Jego Rodzice. Przypuszczajc, e jest w towarzystwie ptnikw, uszli
dzie drogi i szukali Go wrd krewnych i znajomych. Gdy
Go nie znaleli, wrcili do Jerozolimy szukajc Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleli Go w wityni, gdzie
siedzia midzy nauczycielami, przysuchiwa si im i zadawa pytania. Wszyscy za, ktrzy Go suchali, byli zdumieni
bystroci Jego umysu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili si bardzo, a Jego Matka rzeka do
Niego: Synu, czemu nam to uczyni? Oto ojciec Twj i ja z
blem serca szukalimy Ciebie .
Lecz On im odpowiedzia: Czemucie Mnie szukali?
Czy nie wiedzielicie, e powinienem by w tym, co naley
do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedzia.
Potem poszed z nimi i wrci do Nazaretu; i by im poddany.
Oto sowo Paskie.

23 marca

W. TYBURCJUSZA Z MONGROVEJO, BISKUPA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 581, nr 118.
EWANGELIA, s. 585, nr 121.

25 marca

ZWIASTOWANIE PASKIE
Uroczysto
PIERWSZE CZYTANIE
Panna pocznie i porodzi Syna

Iz 7, 10-14

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Pan przemwi do Achaza tymi sowami: Pro dla siebie
o znak od Pana, Boga twego, czy to gboko w Otchani, czy
to wysoko w grze .
Lecz Achaz odpowiedzia: Nie bd prosi i nie bd
wystawia Pana na prb .
Wtedy rzek Izajasz: Suchajcie wic, domu Dawidowy:
Czy mao wam naprzykrza si ludziom, i naprzykrzacie si
take mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, albowiem Bg z nami .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 11 (R.: 8a i 9a)

Refren: Przychodz, Boe, peni Twoj wol.

10

11

Nie chciae ofiary krwawej ani podw ziemi, *


lecz otware mi uszy:
nie dae caopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziaem: Oto przychodz.
Refren.
W zwoju ksigi jest o mnie napisane:
Radoci jest dla mnie peni Twoj wol, mj Boe, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu .
Gosiem Tw sprawiedliwo w wielkim zgromadzeniu *
i nie powcigaem warg moich, o czym Ty wiesz, o Panie.
Refren.
Sprawiedliwoci Twojej nie kryem w gbi serca, *
gosiem Twoj wierno i pomoc.
Nie taiem Twojej aski ani Twej wiernoci *
przed wielkim zgromadzeniem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Chrystus przychodzi peni wol Ojca

Hbr 10, 4-10

Czytanie z Listu do Hebrajczykw.


Bracia:
Niemoliwe jest to, aby krew cielcw i kozw usuwaa
grzechy. Przeto Chrystus przychodzc na wiat, mwi:
Ofiary ani daru nie chciae, ale Mi utworzy ciao; caopalenia i ofiary za grzech nie podobay si Tobie. Wtedy rzekem: Oto id, w zwoju ksigi napisano o Mnie, abym spenia wol Twoj, Boe .
Wyej powiedzia: ofiar, darw, caopale i ofiar za
grzech nie chciae, i nie podobay si Tobie , cho skada
si je na podstawie Prawa. Nastpnie powiedzia: Oto id,
abym spenia wol Twoj . Usuwa jedn ofiar, aby ustanowi inn. Na mocy tej woli uwiceni jestemy przez ofiar
ciaa Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Oto sowo Boe.

PIEW PRZED EWANGELI

J 1, 14ab

Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.


(O.W.): Alleluja, alleluja, alleluja.
Sowo stao si ciaem i zamieszkao midzy nami,
i widzielimy jego chwa.
Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.
(O.W.): Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Maryja pocznie i porodzi Syna

k 1, 26-38

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Bg posa anioa Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Jzef, z
rodu Dawida; a Dziewicy byo na imi Maryja.
Anio wszed do Niej i rzek: Bd pozdrowiona, pena
aski, Pan z Tob, bogosawiona jeste midzy niewiastami .
Ona zmieszaa si na te sowa i rozwaaa, co miaoby
znaczy to pozdrowienie.
Lecz anio rzek do Niej: Nie bj si, Maryjo, znalaza
bowiem ask u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. Bdzie On wielki i bdzie nazwany
Synem Najwyszego, a Pan Bg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie bdzie koca .
Na to Maryja rzeka do anioa: Jake si to stanie, skoro
nie znam ma?
Anio Jej odpowiedzia: Duch wity zstpi na Ciebie i
moc Najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si
narodzi, bdzie nazwane Synem Boym. A oto rwnie krewna Twoja, Elbieta, pocza w swej staroci syna i jest ju w
szstym miesicu ta, ktra uchodzi za niepodn. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemoliwego .
Na to rzeka Maryja: Oto Ja suebnica Paska, niech Mi

si stanie wedug twego sowa! Wtedy odszed od Niej


anio .
Oto sowo Paskie.

26 marca
W diecezji przemyskiej:

W. DOBREGO OTRA
Wspomnienie dowolne
Ewangelia tego wspomnienia jest wasna.
PIERWSZE CZYTANIE Lb 21, 4b-9 i psalm responsoryjny, jak w
wito Podwyszenia Krzya witego, s. 321.
PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.


Witaj, nasz Krlu i Zbawicielu,
Ty sam zlitowae si nad grzesznymi.
Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.
EWANGELIA
Maryja pocznie i porodzi Syna

k 23, 33. 39-43

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Gdy onierze przyszli na miejsce, zwane Czaszk ,
ukrzyowali tam Jezusa i zoczycw, jednego po prawej,
drugiego po lewej Jego stronie.
Jeden ze zoczycw, ktrych tam powieszono, urga
Mu: Czy Ty nie jeste Mesjaszem? Wybaw wic siebie i
nas .
Lecz drugi, karcc go, rzek: Ty nawet Boga si nie boisz, chocia t sam kar ponosisz? My przecie sprawiedliwie, odbieramy bowiem suszn kar za nasze uczynki, ale On

nic zego nie uczyni .


I doda: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do
swego krlestwa .
Jezus mu odpowiedzia: Zaprawd powiadam ci: dzi ze
Mn bdziesz w raju .
Oto sowo Paskie.

KWIECIE
2 kwietnia

W. FRANCISZKA Z PAULI, PUSTELNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 665, nr 191.
EWANGELIA, s. 699, nr 221.

4 kwietnia

W. IZYDORA, BISKUPA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach
, s. 565.
Albo czytania wsplne o doktorach kocioa
, s. 599.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 574, nr 113.
EWANGELIA, s. 615, nr 151.

5 kwietnia

W. WINCENTEGO FERRERIUSZA, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne o misjonarzach lub o witych zakonnikach, jak


podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 582, nr 119.
EWANGELIA, s. 700, nr 222.

7 kwietnia

W. JANA CHRZCICIELA DE LA SALLE, PREZBITERA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne o pasterzach
, s. 565.
Albo czytania wsplne o witych wychowawcach, jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 581, nr 118.
EWANGELIA, s. 683, nr 207.

13 kwietnia

W. MARCINA I, PAPIEA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o mczennikach
, s. 530.
Albo czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 540, nr 83.
EWANGELIA, s. 551, nr 94.

21 kwietnia

W. ANZELMA, BISKUPA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach
, s. 565.
Albo czytania wsplne o doktorach kocioa
, s. 599.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 662, nr 189.
EWANGELIA, s. 611, nr 147.

23 kwietnia

W. WOJCIECHA, BISKUPA I MCZENNIKA


Gwnego Patrona Polski Uroczysto
W archidiecezji gnienieskiej, gdaskiej i warmiskiej
oraz w diecezjach koszalisko-koobrzeskiej i elblskiej:

Gwnego Patrona archidiecezji i diecezji Uroczysto


PIERWSZE CZYTANIE
Apostoowie wiadkami Jezusa

Dz 1, 3-8

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Po swojej mce Jezus da Apostoom wiele dowodw, e
yje: ukazywa si im przez czterdzieci dni i mwi o krlestwie Boym. A podczas wsplnego posiku kaza im nie odchodzi z Jerozolimy, ale oczekiwa obietnicy Ojca.
Mwi: Syszelicie o niej ode Mnie: Jan chrzci wod,
ale wy wkrtce zostaniecie ochrzczeni Duchem witym .

Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrcisz krlestwo Izraela? Odpowiedzia im: Nie wasza
to rzecz zna czasy i chwile, ktre Ojciec ustali swoj wadz, ale gdy Duch wity zstpi na was, otrzymacie Jego moc
i bdziecie moimi wiadkami w Jerozolimie i w caej Judei, i
w Samarii, i a po krace ziemi .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Refren: Kto we zach sieje, bdzie w radoci.


lub: Alleluja.
Gdy Pan odmieni los Syjonu, *
wydawao nam si, e nimy.
Usta nasze byy pene miechu, *
a jzyk piewa z radoci.
Refren.
Mwiono wtedy midzy narodami: *
Wielkie rzeczy im Pan uczyni .
Pan uczyni nam wielkie rzeczy
i ogarna nas rado.
Refren.
Odmie znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Poudniu.
Ci, ktrzy we zach siej, *
bd w radoci.
Refren.
Id i pacz *
niosc ziarno na zasiew,
lecz powrc z radoci *
niosc swoje snopy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Flp 1, 20c-30

Moim yciem jest Chrystus

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Filipian.


Bracia:
Chrystus bdzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez
ycie, czy przez mier. Dla mnie bowiem y to Chrystus, a
umrze to zysk. Jeli bowiem y w ciele to dla mnie owocna praca. Co mam wybra? Nie umiem powiedzie.
Z dwch stron doznaj nalegania: pragn odej, a by z
Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawa za w ciele to
bardziej dla was konieczne. A ufny w to, wiem, e pozostan,
i to pozostan nadal dla was wszystkich, dla waszego postpu
i radoci w wierze, aby rosa wasza duma w Chrystusie przez
mnie, przez moj ponown obecno u was.
Tylko sprawujcie si w sposb godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybd i ujrz was, czy te bdc z daleka, mg usysze o was, e trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walczc wsplnie o wiar w
Ewangeli, i w niczym nie dajecie si zastraszy przeciwnikom. To wanie dla nich jest zapowiedzi zagady, a dla was
zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z aski dane jest to
dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzy, ale i dla Niego
cierpie, skoro toczycie t sam walk, jak u mnie widzielicie, a o jakiej u mnie teraz syszycie.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 12, 26

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Kto by chcia Mi suy, niech idzie za Mn,
a gdzie Ja jestem, tam bdzie i mj suga.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ziarno, ktre obumrze, przynosi plon obfity

J 12, 24-26

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Jeeli ziarno pszenicy wpadszy w
ziemi nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeeli obumrze,
przynosi plon obfity.
Ten, kto miuje swoje ycie, traci je, a kto nienawidzi
swego ycia na tym wiecie, zachowa je na ycie wieczne.
A kto by chcia Mi suy, niech idzie na Mn, a gdzie Ja
jestem, tam bdzie i mj suga. A jeli kto Mi suy, uczci go
mj Ojciec .
Oto sowo Paskie.
W Mszach wotywnych o w. Wojciechu mona wybiera czytania z
czyta wsplnych o mczennikach, s. 522, i o pasterzach, s. 554.

24 kwietnia

W. FIDELISA Z SIGMARINGEN,
PREZBITERA I MCZENNIKA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o mczennikach
, s. 530.
Albo Czytania wsplne o pasterzach
, s. 565.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 579, nr 116.
EWANGELIA, s. 703, nr 226.

Rwnie 24 kwietnia

W. JERZEGO, MCZENNIKA

Wspomnienie dowolne
W archidiecezji biaostockiej:

Gwnego Patrona archidiecezji Uroczysto


W diecezji pelpliskiej: Wspomnienie obowizkowe

W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Zwycizca odziedziczy ycie wieczne

Ap 21. 5-7

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Rzek Siedzcy na tronie: Oto czyni wszystko nowe . I
mwi: Napisz: Sowa te wiarygodne s i prawdziwe .
I rzek mi: Stao si. Jam Alfa i Omega, Pocztek i Koniec. Ja pragncemu dam darmo pi ze rda wody ycia.
Zwycizca to odziedziczy i bd Bogiem dla niego, a on dla
Mnie bdzie synem .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Refren: Kto we zach sieje, bdzie w radoci.


Gdy Pan odmieni los Syjonu, *
wydawao nam si, e nimy.
Usta nasze byy pene miechu, *
a jzyk piewa z radoci.
Refren.
Mwiono wtedy midzy narodami: *
Wielkie rzeczy im Pan uczyni .
Pan uczyni nam wielkie rzeczy
i ogarna nas rado.
Refren.
Odmie znowu nasz los, Panie, *

jak odmieniasz strumienie na Poudniu.


Ci, ktrzy we zach siej, *
bd w radoci.
Refren.
Id i pacz *
niosc ziarno na zasiew,
lecz powrc z radoci *
niosc swoje snopy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Chlubimy si z uciskw

Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Dostpiwszy usprawiedliwienia przez wiar, zachowajmy
pokj z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziki
ktremu uzyskalimy przez wiar dostp do tej aski, w ktrej
trwamy i chlubimy si nadziej chway Boej.
Ale nie tylko to, lecz chlubimy si take z uciskw, wiedzc, e ucisk wyrabia wytrwao, a wytrwao wyprbowan cnot, wyprbowana cnota za nadziej. A nadzieja zawie nie moe, poniewa mio Boa rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha witego, ktry zosta nam dany.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

1 P 4, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni jestecie, jeeli zorzecz wam
z powodu imienia Chrystusa,
albowiem Duch Boy na was spoczywa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

k 9, 23-26

Kto straci swoje ycie dla Chrystusa, zachowa je

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus mwi do wszystkich: Jeli kto chce i za Mn,
niech si zaprze samego siebie, niech co dnia wemie swj
krzy i niech Mnie naladuje. Bo kto chce zachowa swoje
ycie, straci je, a kto straci swe ycie z mego powodu, ten je
zachowa.
Bo c za korzy ma czowiek, jeli cay wiat zyska, a
siebie zatraci lub szkod poniesie?
Kto si bowiem Mnie i sw moich zawstydzi, tego Syn
Czowieczy wstydzi si bdzie, gdy przyjdzie w swojej
chwale oraz w chwale Ojca i witych aniow .
Oto sowo Paskie.

25 kwietnia

W. MARKA, EWANGELISTY
wito
W kocioach, w ktrych obchodzi si uroczysto w. Marka, pierwsze czytanie z czyta wsplnych o Apostoach i Ewangelistach w
okresie wielkanocnym
, s. 520.
PIERWSZE CZYTANIE
Marek, ucze Piotra Apostoa

1 P 5, 5b-14

Czytanie z Pierwszego listu witego Piotra Apostoa.


Najmilsi:
Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie si w pokor, Bg bowiem pysznym si sprzeciwia, a pokornym ask
daje. Upokrzcie si wic pod mocn rk Boga, aby was
wywyszy w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze prze-

rzucie na Niego, gdy Jemu zaley na was.


Bdcie trzewi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe, jak
lew ryczcy kry szukajc kogo pore. Mocni w wierze
przeciwstawcie si jemu. Wiecie, e te same cierpienia ponosz wasi bracia na wiecie. A Bg wszelkiej aski, Ten, ktry
was powoa do wiecznej swojej chway w Chrystusie, gdy
troch pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i
ugruntuje. Jemu chwaa i moc na wieki wiekw. Amen.
Krtko, jak mi si wydaje, wam napisaem przy pomocy
Sylwana, wiernego brata, upominajc i stwierdzajc, e taka
jest prawdziwa aska Boa, w ktrej trwajcie.
Pozdrawia was ta, ktra jest w Babilonie razem z wami
wybrana, oraz Marek, mj syn. Pozdrwcie si wzajemnym
pocaunkiem mioci.
Pokj wam wszystkim, ktrzy trwacie w Chrystusie.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17 (R.: por. 2a)

16

Refren: Bd na wieki sawi aski Pana.


lub: Alleluja.
Bd na wieki piewa o asce Pana, *
moimi ustami Tw wierno bd gosi
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziae:
Na wieki ugruntowana jest aska , *
utrwalie swoj wierno w niebiosach.
Refren.
Niebiosa wysawiaj cuda Twoje, Panie, *
i Twoj wierno w zgromadzeniu witych.
Bo kt na obokach bdzie rwny Panu, *
kto z synw Boych bdzie do podobny?
Refren.
Bogosawiony lud, ktry umie si cieszy *

17

i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecnoci.


Ciesz si zawsze Twym imieniem, *
wywysza ich Twoja sprawiedliwo.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

1 Kor 1, 23-24

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


My gosimy Chrystusa ukrzyowanego,
ktry jest moc i mdroci Bo.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Gocie Ewangeli wszelkiemu stworzeniu

Mk 16, 15-20

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukaza si Jedenastu i
powiedzia do nich: Idcie na cay wiat i gocie Ewangeli
wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bdzie potpiony.
Tym za, ktrzy uwierz, te znaki towarzyszy bd: W
imi moje ze duchy bd wyrzuca, nowymi jzykami mwi
bd; we bra bd do rk, i jeliby co zatrutego wypili, nie
bdzie im szkodzi. Na chorych rce ka bd, i ci odzyskaj zdrowie .
Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta wzity do nieba i zasiad po prawicy Boga.
Oni za poszli i gosili Ewangeli wszdzie, a Pan wspdziaa z nimi i potwierdzi nauk znakami, ktre jej towarzyszyy.
Oto sowo Paskie.

28 kwietnia

W. PIOTRA CHANELA, PREZBITERA I MCZENNIKA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o mczennikach
, s. 530.
Albo czytania wsplne o misjonarzach, jak podano w Zestawieniu na
s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 569, nr 109.
EWANGELIA, s. 588, nr 125.

Rwnie 28 kwietnia

W. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORT,


PREZBITERA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach
, s. 565.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 567, nr 107.
EWANGELIA, s. 586, nr 123.

29 kwietnia

W. KATARZYNY ZE SIENY,
DZIEWICY I DOKTORA KOCIOA, PATRONKI EUROPY

wito
PIERWSZE CZYTANIE
Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu

1 J 1, 5 - 2, 2

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Najmilsi:

Nowina, ktr usyszelimy od Niego i ktr wam gosimy, jest taka: Bg jest wiatoci, a nie ma w Nim adnej
ciemnoci. Jeeli mwimy, e mamy z Nim wspuczestnictwo, a chodzimy w ciemnoci, kamiemy i nie postpujemy
zgodnie z prawd. Jeeli za chodzimy w wiatoci, tak jak
On sam trwa w wiatoci, wtedy mamy jedni z drugimi
wspuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas
z wszelkiego grzechu.
Jeli mwimy, e nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeeli wyznajemy nasze
grzechy, Bg jako wierny i sprawiedliwy odpuci je nam i
oczyci nas z wszelkiej nieprawoci. Jeli mwimy, e nie
zgrzeszylimy, czynimy Go kamc i nie ma w nas Jego nauki.
Dzieci moje, pisz wam to dlatego, ebycie nie grzeszyli.
Jeliby nawet kto zgrzeszy, mamy Rzecznika wobec Ojca,
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiar
przebagaln za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz rwnie za grzechy caego wiata.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)

Refren: Chwal i bogosaw, duszo moja, Pana.


Bogosaw, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, wite imi Jego.
Bogosaw, duszo moja, Pana, *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby,
On twoje ycie ratuje od zguby, *
obdarza ci ask i zmiowaniem.
Refren.
Miosierny jest Pan i askawy, *

13

14

17

18

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.


Nie zapamituje si w sporze, *
nie ponie gniewem na wieki.
Refren.
Jak ojciec lituje si nad dziemi, *
tak Pan si lituje nad tymi, ktrzy si Go boj.
Wie On, z czegomy powstali, *
pamita, e jestemy prochem.
Refren.
aska za Boga jest wieczna dla Jego wyznawcw, *
a Jego sprawiedliwo nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, ktrzy strzeg Jego przymierza *
i pamitaj, by spenia Jego przykazania.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Wysawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
e tajemnice krlestwa objawie prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Tajemnice krlestwa objawione prostaczkom

Mt 11, 25-30

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


W owym czasie Jezus przemwi tymi sowami: Wysawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, e zakrye te rzeczy
przed mdrymi i roztropnymi, a objawie je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdy takie byo Twoje upodobanie.
Wszystko przekaza Mi Ojciec mj. Nikt te nie zna Syna,
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce objawi.
Przyjdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni
jestecie, a Ja was pokrzepi.

Wecie moje jarzmo na siebie i uczcie si ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest sodkie, a moje brzemi
lekkie .
Oto sowo Paskie.

30 kwietnia

W. PIUSA V, PAPIEA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 570, nr 110.
EWANGELIA, s. 593, nr 132.

MAJ
1 maja

W. JZEFA, RZEMIELNIKA
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji katowickiej: wito

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 1, 26 2, 3
Czycie ziemi sobie poddan
(w Mszach wotywnych poza Okresem Wielkanocnym)

Czytanie z Ksigi Rodzaju.


Bg rzek: Uczymy czowieka na nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem
powietrznym, nad bydem, nad ca ziemi i nad wszelkim
pazem!
Stworzy wic Bg czowieka na swj obraz, na obraz Boy go stworzy: stworzy mczyzn i niewiast.
Po czym Bg im bogosawi, mwic do nich: Bdcie
podni i rozmnaajcie si, abycie zaludnili ziemi i czynili j
sobie poddan; abycie panowali nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym i nad wszelkim pazem .
I rzek Bg: Oto wam daj wszelk rolin przynoszc
ziarno po caej ziemi i wszelkie drzewo, ktrego owoc ma w
sobie nasienie: dla was bd one pokarmem. A dla wszelkiego
zwierzcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i
dla wszystkiego, co si rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek ycia, bdzie pokarmem wszelka trawa zielona .
I stao si tak. A Bg widzia, e wszystko, co uczyni, byo bardzo dobre. I tak upyn wieczr i poranek, dzie szsty.
W ten sposb zostay ukoczone niebo i ziemia oraz
wszystkie jej zastpy stworze. A gdy Bg ukoczy w dniu
szstym swe dzieo, nad ktrym pracowa, odpocz dnia

sidmego po caym swym trudzie, jaki podj. Wtedy pobogosawi w sidmy dzie i uczyni go witym; w tym bowiem dniu odpoczywa po caej swej pracy, ktr wykona
stwarzajc.
Oto sowo Boe.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Pracowa z intencj uwielbienia Boga

Kol 3, 14-15. 17. 23-24

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Kolosan.


Bracia:
Nade wszystko przyobleczcie mio, ktra jest wizi doskonaoci. A sercami waszymi niech rzdzi pokj Chrystusowy, do ktrego te zostalicie wezwani w jednym Ciele. I
bdcie wdziczni.
I wszystko, cokolwiek dziaacie sowem lub czynem,
wszystko czycie w imi Pana Jezusa, dzikujc Bogu Ojcu
przez Niego.
Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a
nie dla ludzi, wiadomi, e od Pana otrzymacie dziedzictwo
wiekuiste jako zapat. Sucie Chrystusowi jako Panu.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90(89), 1-2. 3-4. 12-13. 14-16. (R.: por. 17c)

Refren: Prac rk naszych wspieraj, Panie Boe.


Panie, Ty dla nas bye ucieczk *
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziy si gry,
nim powsta wiat i ziemia, *
od wieku po wiek Ty jeste Bogiem.
Refren.
Obracasz w proch czowieka *

12

13

14

16

i mwisz: Wracajcie, synowie ludzcy .


Bo tysic lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzie, ktry min, *
albo stra nocna.
Refren.
Naucz nas liczy dni nasze, *
bymy zdobyli mdro serca.
Powr, o Panie, jak dugo bdziesz zwleka? *
Bd litociwy dla sug Twoich.
Refren.
Nasy nas o wicie swoj ask, *
abymy przez wszystkie dni nasze mogli si radowa i cieszy.
Niech sugom Twoim ukae si Twe dzieo, *
a Twoja chwaa nad ich synami.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Ps 68 (67), 20

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Pan niech bdzie przez wszystkie dni bogosawiony,
Bg, ktry nas dwiga co dzie, Zbawienie nasze.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus jest synem cieli

Mt 13, 54-58

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus, przyszedszy do swego rodzinnego miasta, naucza
ich w synagodze, tak e byli zdumieni i pytali: Skd u Niego ta mdro i cuda? Czy nie jest On synem cieli? Czy Jego Matce nie jest na imi Mariam, a Jego braciom Jakub, Jzef, Szymon i Juda? Take Jego siostry czy nie yj wszystkie
u nas? Skde wic ma to wszystko? I powtpiewali o Nim.
A Jezus rzek do nich: Tylko w swojej ojczynie i w
swoim domu moe by prorok lekcewaony .

I niewiele zdziaa tam cudw z powodu ich niedowiarstwa.


Oto sowo Paskie.

2 maja

W. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne o pasterzach
, s. 565.
Albo czytania wsplne o doktorach kocioa
, s. 599.
PIERWSZE CZYTANIE
Zwycistwem, ktre zwyciyo wiat,
jest nasza wiara

1 J 5, 1-5

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Umiowani:
Kady, kto wierzy, e Jezus jest Mesjaszem, z Boga si
narodzi i kady miujcy Tego, ktry da ycie, miuje rwnie tego, ktry ycie od Niego otrzyma.
Po tym poznajemy, e miujemy dzieci Boe, gdy miujemy Boga i wypeniamy Jego przykazania, albowiem mio
wzgldem Boga polega na spenianiu Jego przykaza, a przykazania Jego nie s cikie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycia wiat,
tym wanie zwycistwem, ktre zwyciyo wiat, jest nasza
wiara. A kto zwycia wiat, jeli nie ten, kto wierzy, e Jezus
jest Synem Boym?
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

30

31

Refren: Sowa mdroci gosi sprawiedliwy.


Miej ufno w Panu i czy to co dobre, *
a bdziesz mieszka na ziemi i y bezpiecznie.
Raduj si w Panu, *
a On speni pragnienia twego serca.
Refren.
Powierz Panu sw drog, *
zaufaj Mu, a On sam bdzie dziaa.
On sprawi, e twa sprawiedliwo zabynie jak wiato, *
a prawo twoja jak blask poudnia.
Refren.
Usta sprawiedliwego gosz mdro, *
a jzyk jego mwi to, co suszne.
Prawo Boe jest w jego sercu *
i nie chwiej si jego kroki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie
dla sprawiedliwoci,
albowiem oni bd nazwani synami Boymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Gdy was przeladowa bd w tym miecie,
uciekajcie do innego

Mt 10, 22-25a

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich apostow:
Bdziecie w nienawici u wszystkich z powodu mego
imienia. Lecz kto wytrwa do koca, ten bdzie zbawiony.

Gdy was przeladowa bd w tym miecie, uciekajcie do innego. Zaprawd powiadam wam: Nie zdycie obej miast
Izraela, nim przyjdzie Syn Czowieczy.
Ucze nie przewysza nauczyciela ani suga swego pana.
Wystarczy uczniowi, jeli bdzie jak jego nauczyciel, a suga
jak pan jego .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 2 maja
W Pocku:

W. ZYGMUNTA, KRLA I MCZENNIKA


Gwnego Patrona miasta Pocka
Uroczysto
PIERWSZE CZYTANIE
Zwyciyli dziki krwi Baranka

Ap 12, 10-12a

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Ja, Jan, usyszaem donony gos mwicy w niebie: Teraz nastao zbawienie, potga i krlowanie Boga naszego i
wadza Jego Pomazaca, bo oskaryciel braci naszych zosta
strcony, ten, co dniem i noc oskara ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciyli dziki krwi Baranka i dziki sowu
swojego wiadectwa i nie umiowali dusz swych a do mierci. Dlatego radujcie si, niebiosa oraz ich mieszkacy .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 7a)

Refren: Nasz pomoc jest nasz Pan i Stwrca.


lub: Alleluja.
Gdyby Pan nie by po naszej stronie, *

gdy ludzie przeciw nam powstali.


Wtedy pochonliby nas ywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapon.
Refren.
Wwczas zatopiaby nas woda, *
potok by popyn nad nami,
wwczas potoczyyby si nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Dusza nasza jak ptak si wyrwaa z side ptasznikw, *
sido si podaro, i zostalimy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
ktry stworzy niebo i ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 3, 14-17
Nie obawiajcie si grb i nie dawajcie si zaniepokoi

Czytanie z Pierwszego Listu w. Piotra Apostoa.


Najmilsi:
Jeelibycie nawet co wycierpieli dla sprawiedliwoci,
bogosawieni jestecie. Nie obawiajcie si za ich grb i nie
dajcie si zaniepokoi.
Pana Chrystusa miejcie w sercach za witego i bdcie
zawsze gotowi do obrony wobec kadego, kto domaga si od
was uzasadnienia tej nadziei, ktra w was jest.
A z agodnoci i bojani Bo zachowujcie czyste sumienie, aeby ci, ktrzy oczerniaj wasze dobre postpowanie
w Chrystusie, doznali zawstydzenia wanie przez to, co wam
oszczerczo zarzucaj. Lepiej bowiem, jeeli taka wola Boa,
cierpie dobrze czynic, anieli czynic le.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem krzewem winnym, wy latorolami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto trwa w Chrystusie, przynosi plon obfity

J 15, 1-8

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mj
jest tym, ktry uprawia. Kad latorol, ktra we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a kad, ktra przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosia owoc obfitszy. Wy ju jestecie
czyci dziki sowu, ktre wypowiedziaem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwa bd. Podobnie jak
latorol nie moe przynosi owocu sama z siebie, o ile nie
trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeeli we Mnie trwa
nie bdziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latorolami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa beze Mnie nic nie moecie uczyni. Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna latorol i uschnie. I zbiera si
j, i wrzuca do ognia, i ponie.
Jeeli we Mnie trwa bdziecie, a sowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam si speni.
Ojciec mj przez to dozna chway, e owoc obfity przyniesiecie i staniecie si moimi uczniami .
Oto sowo Paskie.

3 maja

NAJWITSZEJ MARYI PANNY,


KRLOWEJ POLSKI

Gwnej Patronki Polski Uroczysto


W archidiecezji czstochowskiej i przemyskiej:

Gwnej Patronki archidiecezji Uroczysto


W diecezji polowej: NMP Krlowej Polski, Hetmanki onierza

Polskiego: Gwnej Patronki diecezji polowej Uroczysto


PIERWSZE CZYTANIE
Wielki znak ukaza si na niebie

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


witynia Boga w niebie si otwara, i Arka Jego Przymierza ukazaa si w Jego wityni. Potem wielki znak si
ukaza na niebie: Niewiasta obleczona w soce i ksiyc pod
jej stopami, a na jej gowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukaza si te inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem gw i dziesi rogw, a na gowach siedem
diademw. Ogon jego zmiata trzeci cz gwiazd z nieba i
rzuci je na ziemi. Smok stan przed majc urodzi Niewiast, aeby skoro porodzi, pore jej Dziecko. I porodzia
syna mczyzn, ktry bdzie pas wszystkie narody rzg
elazn. Dziecko jej zostao porwane do Boga i do Jego tronu.
Niewiasta za zbiega na pustyni, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga.
I usyszaem donony gos mwicy w niebie: Teraz nastao zbawienie, potga i krlowanie Boga naszego i wadza
Jego Pomazaca
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d)

18

Refren: Ty wielk chlub naszego narodu.


Bogosawiona jeste, crko, przez Boga Najwyszego, *
spomidzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech bdzie bogosawiony Pan Bg, *
Stwrca nieba i ziemi.

19

20

Refren.
Twoja ufno nie zatrze si a na wieki *
w sercach ludzkich wspominajcych moc Boga.
Niech Bg to sprawi, *
aby bya wywyszona na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bg nas przenis do krlestwa swojego Syna

Kol 1, 12-16

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Kolosan.


Bracia:
Z radoci dzikujcie Ojcu, ktry was uzdolni do uczestnictwa w dziale witych w wiatoci. On uwolni nas spod
wadzy ciemnoci i przenis do krlestwa swego umiowanego Syna, w ktrym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechw.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym
wobec kadego stworzenia, bo w Nim zostao wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i
niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchnoci,
czy Wadze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostao stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 19, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jezus powiedzia do ucznia: Oto Matka twoja ,
i od tej godziny ucze wzi J do siebie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Oto Matka twoja

J 19, 25-27

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Obok krzya Jezusa stay: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, ona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy wic Jezus ujrza Matk i stojcego obok Niej
ucznia, ktrego miowa, rzek do Matki: Niewiasto, oto syn
Twj . Nastpnie rzek do ucznia: Oto Matka twoja .
I od tej godziny ucze wzi J do siebie.
Oto sowo Paskie.
W mszach wotywnych o Najw. Maryi Pannie Krlowej Polski mona wybiera czytania z czyta wsplnych o Najw. Maryi Pannie, s.
483.

4 maja

W. FLORIANA, MCZENNIKA
Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezji katowickiej i diecezji warszawsko-praskiej:

Patrona archidiecezji i diecezji Wspomnienie obowizkowe


PIERWSZE CZYTANIE
Trudzi si po oniersku

2 Tm 2, 1-13

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza.
Ty, moje dziecko, nabieraj mocy w asce, ktra jest w
Chrystusie Jezusie, a to, co usyszae ode mnie za porednictwem wielu wiadkw, przeka zasugujcym na wiar ludziom, ktrzy te bd zdolni naucza i innych. We udzia w
trudach i przeciwnociach jako dobry onierz Chrystusa Jezusa.
Nikt walczcy po oniersku nie wika si w kopoty okoo
zdobycia utrzymania, eby si spodoba temu, kto go zacign. Rwnie jeeli kto staje do zapasw, otrzymuje wie-

niec tylko wtedy, jeeli walczy przepisowo. Rolnik pracujcy


w znoju pierwszy powinien korzysta z plonw. Rozwaaj, co
mwi, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim.
Pamitaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On wedug Ewangelii mojej powsta z martwych. Dla niej znosz
niedol a do wizw jak zoczyca; ale sowo Boe nie ulego skrpowaniu. Dlatego znosz wszystko przez wzgld na
wybranych, aby i oni dostpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczn chwa. Nauka ta zasuguje na wiar:
Jeelimy bowiem z Nim wspumarli, wesp z Nim i y
bdziemy. Jeeli trwamy w cierpliwoci, wesp z Nim te
krlowa bdziemy. Jeli si bdziemy Go zapierali, to i On
nas si zaprze. Jeli my odmawiamy wiernoci, n wiary dochowuje, bo nie moe si zaprze siebie samego.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 18(17), 7. 13-14. 17-18 (R.: por. 1)

13

14

17

18

Refren: Miuj Ciebie, Panie, mocy moja.


lub: Alleluja.
Wzywam Pana w moim utrapieniu, *
woaem do mojego Boga.
I gos mj usysza ze swojej wityni, *
dotar mj krzyk do Jego uszu.
Refren.
Od blasku Jego obecnoci *
rozpaliy si wgle ogniste.
Pan z nieba odezwa si grzmotem, *
zabrzmia gos Najwyszego.
Refren.
Wycign rk z wysoka i mnie chwyci, *
wydoby mnie z toni ogromnej.
Od przemonego nieprzyjaciela mnie wybawi, *
od mocniejszych ode mnie, ktrzy mnie nienawidz.

Refren.
PIEW PRZED EWANGELI

Jk 1, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiony m, ktry wytrwa w pokusie,
gdy bowiem zostanie poddany prbie,
otrzyma wieniec ycia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao

Mt 10, 28-33

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich Apostow:
Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao, lecz duszy zabi nie mog. Bjcie si raczej Tego, ktry dusz i ciao moe
zatraci w piekle.
Czy nie sprzedaj dwch wrbli za asa? A przecie aden
z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemi. U was
za nawet wszystkie wosy na gowie s policzone. Dlatego
nie bjcie si: jestecie waniejsi ni wiele wrbli.
Do kadego wic, ktry si przyzna do Mnie przed ludmi, przyznam si i Ja przed moim Ojcem, ktry jest w niebie.
Lecz kto si Mnie zaprze przed ludmi, tego zapr si i Ja
przed moim Ojcem, ktry jest w niebie .
Oto sowo Paskie.

5 maja
B. STANISAWA KAZIMIERCZYKA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie obowizkowe

Czytania wsplne o pasterzach


, s. 565.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 570, nr 110.
EWANGELIA, s. 586, nr 123.

Rwnie 5 maja
W diecezji przemyskiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


KATEDRALNEJ W PRZEMYLU
wito
Czytania wsplne w rocznic powicenia kocioa
s. 470.

6 maja

WITYCH APOSTOW FILIPA I JAKUBA


wito
W kocioach, w ktrych obchodzi si uroczysto apostow Filipa i
Jakuba, pierwsze czytanie z czyta wsplnych o Apostoach i Ewangelistach w okresie wielkanocnym
, s. 520.
PIERWSZE CZYTANIE
Zmartwychwstay Chrystus ukaza si Jakubowi

1 Kor 15, 1-8

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Przypominam, bracia, Ewangeli, ktr wam gosiem,

ktrcie przyjli i w ktrej te trwacie. Przez ni rwnie bdziecie zbawieni, jeeli j zachowacie tak, jak wam rozkazaem. Chyba ebycie uwierzyli na prno.
Przekazaem wam na pocztku to, co przejem; e Chrystus umar za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, e zosta pogrzebany, e zmartwychwsta trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i e ukaza si Kefasowi, a potem Dwunastu, pniej
zjawi si wicej ni piciuset braciom rwnoczenie; wikszo z nich yje dotd, niektrzy za pomarli. Potem ukaza
si Jakubowi, pniej wszystkim apostoom. W kocu, ju po
wszystkich, ukaza si take i mnie jako poronionemu podowi.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Refren: Po caej ziemi ich gos si rozchodzi.


lub: Alleluja.
Niebiosa gosz chwa Boga, *
dzieo rk Jego obwieszcza nieboskon.
Dzie opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomo.
Refren.
Nie s to sowa ani nie jest to mowa, *
ktrych by dwiku nie usyszano;
Ich gos si rozchodzi po caej ziemi, *
ich sowa a po krace ziemi.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem drog, prawd i yciem;
Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 14, 6b i 9c

EWANGELIA
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie

J 14, 6-14

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do Tomasza:
Ja jestem drog i prawd, i yciem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybycie Mnie poznali, znalibycie i mojego Ojca. Ale teraz ju Go znacie i zobaczylicie .
Rzek do Niego Filip: Panie, poka nam Ojca, a to nam
wystarczy .
Odpowiedzia mu Jezus: Filipie, tak dugo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznae? Kto Mnie zobaczy, zobaczy take i Ojca. Dlaczego wic mwisz: Poka nam Ojca? Czy nie wierzysz, e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie? Sw tych, ktre wam mwi, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, ktry trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzie.
Wierzcie Mi, e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeeli
za nie, wierzcie przynajmniej ze wzgldu na same dziea.
Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, bdzie take dokonywa tych dzie, ktrych Ja dokonuj,
owszem, i wiksze od tych uczyni, bo Ja id do Ojca. A o cokolwiek prosi bdziecie w imi moje, to uczyni, aby Ojciec
by otoczony chwa w Synu. O cokolwiek prosi mnie bdziecie w imi moje, Ja to speni.
Oto sowo Paskie.
W Mszy wotywnej o samym w. Filipie pierwsze czytanie bierze si
z Mszy na 28 padziernika, s. 383.

7 maja
W diecezji kieleckiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY,


MATKI ASKI BOEJ

wito
PIERWSZE CZYTANIE
aska mocniejsza ni grzech

Rz 5, 12. 17-19

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Przez jednego czowieka grzech wszed na wiat, a przez
grzech mier, i w ten sposb mier przesza na wszystkich
ludzi, poniewa wszyscy zgrzeszyli.
Jeeli bowiem przez przestpstwo jednego mier zakrlowaa z powodu jego jednego, o ile bardziej ci, ktrzy
otrzymuj obfito aski i daru sprawiedliwoci, krlowa bd w yciu z powodu Jednego, Jezusa Chrystusa.
A zatem jak przestpstwo jednego sprowadzio na wszystkich ludzi wyrok potpiajcy, tak czyn sprawiedliwy Jednego
sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dajce ycie.
Albowiem jak przez nieposuszestwo jednego czowieka
wszyscy stali si grzesznikami, tak przez posuszestwo Jednego wszyscy stan si sprawiedliwymi.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a)

Refren: Caym swym sercem raduj si w Panu


Raduje si me serce w Panu, *
moc moja dziki Panu si wznosi,
rozwary si me usta na wrogw moich, *
gdy cieszy si mog Twoj pomoc.
Refren.
uk mocarzy si amie, *
a sabi przepasuj si moc.
Za chleb najmuj si syci, a godni odpoczywaj, *

niepodna rodzi siedmioro, a widnie bogata w dzieci.


Refren.
To Pan daje mier i ycie, *
w grb wtrca i ze wywodzi.
Pan uboy i wzbogaca, *
ponia i wywysza.
Refren.
Z pyu podnosi biedaka, *
z barogu dwiga ndzarza,
by go wrd monych posadzi, *
by da mu stolic chway.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

k 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni s ci, ktrzy suchaj sowa Boego
i zachowuj je wiernie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwa rodzina Jezusa

Mt 12, 46-50

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Gdy Jezus przemawia do tumw, oto Jego Matka i bracia
stanli na dworze i chcieli z Nim mwi. Kto rzek do Niego:
Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoj na dworze i chc mwi z Tob .
Lecz On odpowiedzia temu, ktry Mu to oznajmi: Kt
jest moj matk i ktrzy s moimi brami?
I wycignwszy rk ku swoim uczniom, rzek: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto peni wol Ojca mojego, ktry
jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostr i matk .
Oto sowo Paskie.

8 maja

W. STANISAWA, BISKUPA I MCZENNIKA


Gwnego Patrona Polski Uroczysto
W archidiecezji krakowskiej, lubelskiej, poznaskiej i warszawskiej oraz w
diecezji kieleckiej, pockiej, sandomierskiej i tarnowskiej:

Gwnego Patrona archidiecezji i diecezji Uroczysto


PIERWSZE CZYTANIE
Duch wity ustanowi biskupw,
aby kierowali Kocioem Boym

Dz 20, 17-18a. 28-32. 36

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Pawe, posawszy z Miletu do Efezu, wezwa starszych
Kocioa.
A gdy do niego przybyli, przemwi do nich: Uwaajcie
na samych siebie i na cae stado, nad ktrym Duch wity
ustanowi was biskupami, abycie kierowali Kocioem Boga,
ktry On naby wasn krwi. Wiem, e po moim odejciu
wejd midzy was wilki drapiene, nie oszczdzajc stada.
Take spord was samych powstan ludzie, ktrzy gosi bd przewrotne nauki, aby pocign za sob uczniw.
Dlatego czuwajcie, pamitajc, e przez trzy lata we dnie i
w nocy nie przestawaem ze zami upomina kadego z was.
A teraz polecam was Bogu i sowu Jego aski wadnemu zbudowa i da dziedzictwo ze wszystkimi witymi .
Po tych sowach upad na kolana i modli si razem ze
wszystkimi.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.


Wykrzykujcie na cze Pana, wszystkie ziemie, *
sucie Panu z weselem.

Stawajcie przed obliczem Pana *


z okrzykami radoci.
Refren.
Wiedzcie, e Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzy,
jestemy Jego wasnoci, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Refren.
W Jego bramy wrd dzikczynienia, *
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry, *
Jego aska trwa na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Nic nas nie odczy od mioci Chrystusa

Rz 8, 31b-39

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Jeeli Bg z nami, kt przeciwko nam? On, ktry nawet
wasnego Syna nie oszczdzi, ale Go za nas wszystkich wyda, jake miaby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darowa?
Kt moe wystpi z oskareniem przeciw tym, ktrych Bg
wybra? Czy Bg, ktry usprawiedliwia? Kt moe wyda
wyrok potpienia? Czy Chrystus Jezus, ktry ponis za nas
mier, co wicej, zmartwychwsta, siedzi po prawicy Boga i
przyczynia si za nami?
Kt nas moe odczy od mioci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy przeladowanie, gd czy nago, niebezpieczestwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie
zabijaj nas przez cay dzie, uwaaj nas za owce przeznaczone na rze .
Ale we wszystkim tym odnosimy pene zwycistwo dziki
Temu, ktry nas umiowa. I jestem pewien, e ani mier, ani
ycie, ani anioowie, ani Zwierzchnoci, ani rzeczy teraniej-

sze, ani przysze, ani moce, ani co wysokie, ani co gbokie,


ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoa nas odczy od
mioci Boga, ktra jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem dobrym pasterzem
i znam moje owce, a moje Mnie znaj.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dobry pasterz daje ycie za owce

J 10, 11-16

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do faryzeuszw: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ycie swoje za owce. Najemnik
za i ten, kto nie jest pasterzem, do ktrego owce nie nale,
widzc nadchodzcego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk
je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, e jest najemnikiem i nie zaley mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znaj, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.
ycie moje oddaj za owce. Mam take inne owce, ktre nie
s z tej owczarni. I te musz przyprowadzi i bd sucha
gosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz .
Oto sowo Paskie.
W Mszach wotywnych o w. Stanisawie mona wybiera czytania z
czyta wsplnych o mczennikach, s. 522, i o pasterzach, s. 554.

12 maja
WITYCH MCZENNIKW NEREUSZA I ACHILLESA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o mczennikach
, s. 530.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 531, nr 76.
EWANGELIA, s. 548, nr 89.

Rwnie 12 maja

W. PANKRACEGO, MCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o mczennikach
, s. 530.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 652, nr 181.
EWANGELIA, s. 692, nr 214.

Rwnie 12 maja

B. JUTY Z BIELCZY, WDOWY


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych
, s. 650.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 669, nr 194.
EWANGELIA, s. 692, nr 214.

13 maja

NAJWITSZEJ MARYI PANNY FATIMSKIEJ


Wspomnienie dowolne
PIERWSZE CZYTANIE
Wielki znak ukaza si na niebie

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


witynia Boga w niebie si otwara, i Arka Jego Przymierza ukazaa si w Jego wityni. Potem wielki znak si
ukaza na niebie: Niewiasta obleczona w soce i ksiyc pod
jej stopami, a na jej gowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukaza si te inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem gw i dziesi rogw, a na gowach siedem
diademw. Ogon jego zmiata trzeci cz gwiazd z nieba i
rzuci je na ziemi. Smok stan przed majc urodzi Niewiast, aeby skoro porodzi, pore jej Dziecko. I porodzia
syna mczyzn, ktry bdzie pas wszystkie narody rzg
elazn. Dziecko jej zostao porwane do Boga i do Jego tronu.
Niewiasta za zbiega na pustyni, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga.
I usyszaem donony gos mwicy w niebie: Teraz nastao zbawienie, potga i krlowanie Boga naszego i wadza
Jego Pomazaca
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17

11

12

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


lub: Alleluja.
Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.

14

15

16

17

Refren.
Cra krlewska wchodzi pena chway, *
odziana w zotogw,
W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *
za ni przywodz do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.
Wiod j z radoci i w uniesieniu, *
wkraczaj do krlewskiego paacu.
Synowie twoi zajm miejsce twoich ojcw, *
ustanowisz ich ksitami na caej ziemi.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja


Szczliwa jeste, Najwitsza Panno Maryjo,
i godna wszelkiej chway,
bo z Ciebie narodzio si soce sprawiedliwoci,
Chrystus, ktry jest naszym Bogiem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Bogosawione ono, ktre Ci nosio

k 11, 27-28

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Gdy Jezus mwi do tumw, jaka kobieta z tumu gono
zawoaa do Niego: Bogosawione ono, ktre Ci nosio, i
piersi, ktre ssae .
Lecz On rzek: Owszem, ale rwnie bogosawieni ci,
ktrzy suchaj sowa Boego i zachowuj je .
Oto sowo Paskie.

14 maja

W. MACIEJA, APOSTOA
wito
W kocioach, w ktrych obchodzi si uroczysto w. Macieja,
pierwsze czytanie z czyta wsplnych o Apostoach i Ewangelistach
w okresie wielkanocnym
, s. 520.
PIERWSZE CZYTANIE
Wybr Macieja na Apostoa

Dz 1, 15-17. 20-26

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Piotr w obecnoci braci, a zebrao si razem okoo stu
dwudziestu osb, tak przemwi: Bracia, musiao wypeni
si sowo Pisma, ktre Duch wity zapowiedzia przez usta
Dawida o Judaszu. On to wskaza drog tym, ktrzy pojmali
Jezusa, bo on zalicza si do nas i mia udzia w naszym posugiwaniu.
Napisano bowiem w Ksidze Psalmw: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka. A urzd jego
niech inny obejmie .
Trzeba wic, aby jeden z tych, ktrzy towarzyszyli nam
przez cay czas, kiedy Pan Jezus przebywa z nami, poczwszy od chrztu Janowego a do dnia, w ktrym zosta wzity
od nas do nieba, sta si razem z nami wiadkiem Jego zmartwychwstania .
Postawiono dwch: Jzefa, zwanego Barsab, z przydomkiem Justus, i Macieja.
I tak si pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich,
wska z tych dwch jednego, ktrego wybrae, by zaj miejsce w tym posugiwaniu i w apostolstwie, ktremu sprzeniewierzy si Judasz, aby pj swoj drog .
I dali im losy, a los pad na Macieja. I zosta doczony do
jedenastu apostow.
Oto sowo Boe.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8)

Refren: Wrd ksit ludu Pan Bg go posadzi.


lub: Alleluja.
Chwalcie, sudzy Pascy, *
chwalcie imi Pana.
Niech imi Paskie bdzie bogosawione *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu soca do zachodu soca *
niech bdzie pochwalone imi Pana.
Pan jest wywyszony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa siga Jego chwaa.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bg, *
co ma siedzib w grze,
co w d spoglda *
na niebo i na ziemi?
Refren.
Podnosi z prochu ndzarza *
i dwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzi wrd ksit, *
wrd ksit swojego ludu.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem
abycie szli i owoc przynosili.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem

J 15, 9-17

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Jak Mnie umiowa Ojciec, tak i Ja was umiowaem.
Trwajcie w mioci mojej. Jeli bdziecie zachowywa moje
przykazania, bdziecie trwa w mioci mojej, tak jak Ja zachowaem przykazania Ojca mego i trwam w Jego mioci. To
wam powiedziaem, aby rado moja w was bya i aby rado
wasza bya pena.
To jest moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali,
tak jak Ja was umiowaem. Nikt nie ma wikszej mioci od
tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich. Wy jestecie przyjacimi moimi, jeeli czynicie to, co wam przykazuj.
Ju was nie nazywam sugami, bo suga nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwaem was przyjacimi, albowiem oznajmiem wam wszystko, co usyszaem od Ojca mego. Nie wycie
Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem was na
to, abycie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa, aby
wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imi
moje. To wam przykazuj, abycie si wzajemnie miowali .
Oto sowo Paskie.

16 maja

W. ANDRZEJA BOBLI, PREZBITERA I MCZENNIKA


W metropolii warszawskiej: Patrona metropolii Uroczysto
W archidiecezji warmiskiej i diecezji omyskiej:

Patrona archidiecezji i diecezji wito


W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Zwyciyli dziki krwi Baranka

Ap 12, 10-12a

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Ja, Jan, usyszaem donony gos mwicy w niebie: Teraz nastao zbawienie, potga i krlowanie Boga naszego i
wadza Jego Pomazaca, bo oskaryciel braci naszych zosta
strcony, ten, co dniem i noc oskara ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciyli dziki krwi Baranka i dziki sowu
swojego wiadectwa i nie umiowali dusz swych a do mierci. Dlatego radujcie si, niebiosa oraz ich mieszkacy .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bg mnie wyzwoli.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto biedak zawoa, a Pan go usysza, *
i uwolni ze wszystkich uciskw.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczliwy czowiek, ktry znajdzie w Nim ucieczk.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Abycie byli jednego ducha

1 Kor 1, 10-13. 17-18

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Upominam was, bracia, w imi Pana naszego Jezusa
Chrystusa, abycie byli zgodni i by nie byo wrd was rozamw; bycie byli jednego ducha i jednej myli.
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi
Chloe, e zdarzaj si midzy wami spory. Myl o tym, co
kady z was mwi: Ja jestem Pawa, a ja Apollosa; ja jestem
Kefasa, a ja Chrystusa . Czy Chrystus jest podzielony?
Czy Pawe zosta za was ukrzyowany? Czy w imi Pawa
zostalicie ochrzczeni?
Nie posa mnie Chrystus, abym chrzci, lecz abym gosi
Ewangeli, i to nie w mdroci sowa, by nie zniweczy
Chrystusowego krzya. Nauka bowiem krzya gupstwem jest
dla tych, co id na zatracenie, moc Bo za dla nas, ktrzy
dostpujemy zbawienia.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 17, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Za nich Ja powicam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uwiceni w prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Aby stanowili jedno

J 17, 20-26

Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podnisszy oczy ku
niebu, modli si tymi sowami:
Ojcze wity, prosz nie tylko za nimi, ale i za tymi,

ktrzy dziki ich sowu bd wierzy we Mnie, aby wszyscy


stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i
oni stanowili jedno w Nas, aby wiat uwierzy, e Ty Mnie
posa.
I take chwa, ktr Mi dae, przekazaem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we
Mnie. Oby si tak zespolili w jedno, aby wiat pozna, e Ty
Mnie posa i e Ty ich umiowa tak, jak Mnie umiowae.
Ojcze, chc, aby take ci, ktrych Mi dae, byli ze Mn
tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwa moj, ktr Mi dae, bo umiowae Mnie przed zaoeniem wiata.
Ojcze sprawiedliwy! wiat Ciebie nie pozna, lecz Ja Ciebie poznaem i oni poznali, e Ty Mnie posa. Objawiem im
Twoje imi i nadal bd objawia, aby mio, ktr Ty Mnie
umiowae, w nich bya i Ja w nich .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 16 maja
W diecezji gliwickiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W GLIWICACH
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464. (O.W., s.
470).

17 maja

W. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MCZENNIKA


Wspomnienie obowizkowe

Czytania jak 16 maja.

Rwnie 17 maja
W diecezji elblskiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W ELBLGU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464. (O.W., s.
470).

18 maja

W. JANA I, PAPIEA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania
wsplne
o mczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).
Albo czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 651, nr 180.
EWANGELIA, s. 591, nr 129.

20 maja

W. BERNARDYNA ZE SIENY, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach) lub o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE

Dz 4, 8-12

Kamie odrzucony przez budujcych


sta si kamieniem wgielnym

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Piotr napeniony Duchem witym powiedzia:
Przeoeni ludu i starsi! Jeeli przesuchujecie nas dzisiaj
w sprawie dobrodziejstwa, dziki ktremu chory czowiek
uzyska zdrowie, to niech bdzie wiadomo wam wszystkim i
caemu ludowi Izraela, e w imi Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, ktrego wy ukrzyowalicie, a ktrego Bg wskrzesi z
martwych, e przez Niego ten czowiek stan przed wami
zdrowy.
On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujcych,
tym, ktry sta si kamieniem wgielnym. I nie ma w adnym
innym zbawienia, gdy nie dano ludziom pod niebem adnego
innego imienia, w ktrym moglibymy by zbawieni .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2ac i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a)

Refren: Przychodz, Boe, peni Twoj wol.


Z nadziej czekaem na Pana, *
i wysucha mego woania.
Woy mi w usta pie now, *
piew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciae ofiary krwawej ani z podw ziemi, *
ale otworzye mi uszy.
Nie dae caopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziaem: Oto przychodz.
Refren.
W zwoju ksigi jest o mnie napisane:
Radoci jest dla mnie peni Twoj wol, mj Boe, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu .

10

Gosiem Tw sprawiedliwo w wielkim zgromadzeniu *


i nie powcigaem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

EWANGELIA, s. 697, nr 219.

21 maja

WITYCH MCZENNIKW KRZYSZTOFA


MAGALLANES, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).
PIERWSZE CZYTANIE, s. 531, nr 76.
EWANGELIA, s. 551, nr 93.

Rwnie 21 maja
W metropolii grnolskiej, archidiecezji krakowskiej
i diecezji bielsko-ywieckiej:

W. JANA NEPOMUCENA,
PREZBITERA I MCZENNIKA
W metropolii grnolskiej i diecezji bielsko-ywieckiej:

Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie dowolne

wsplne

Czytania
o mczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).

wsplne

Albo
o pasterzach

wsplne

Czytania

, s. 554 (O.W., s. 565).


PIERWSZE CZYTANIE, s. 535, nr 79.
EWANGELIA, s. 550, nr 92.

22 maja

W. RITY Z CASCIA, ZAKONNICY


Wspomnienie dowolne
Czytania
o witych, s. 628 (O.W., s. 650).

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 667, nr 192.


EWANGELIA, s. 696, nr 218.

Rwnie 22 maja
W archidiecezji katowickiej:

WITYCH MCZENNIKW KRZYSZTOFA


MAGALLANES, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania jak 21 maja.

24 maja

NAJWITSZEJ MARYI PANNY,


WSPOMOYCIELKI WIERNYCH
Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483 (O.W., s. 497).

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 498, nr 45.


EWANGELIA, s. 509, nr 54.

25 maja

W. BEDY CZCIGODNEGO,
PREZBITERA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne
Czytania
wsplne
o doktorach Kocioa, s. 595 (O.W., s. 599).
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 604, nr 141.
EWANGELIA, s. 611, nr 147.

Rwnie 25 maja

W. GRZEGORZA VII, PAPIEA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 566, nr 106.

EWANGELIA, s. 585, nr 122.

Rwnie 25 maja

W. MARII MAGDALENY DE PAZZI, DZIEWICY


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617 (O.W., s. 619).
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 621, nr 156.
EWANGELIA, s. 692, nr 214.

26 maja

W. FILIPA NEREUSZA, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554 (O.W., s. 565).
Albo czytania wsplne o witych wychowawcach, jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 667, nr 192.
EWANGELIA, s. 703, nr 226.

27 maja

W. AUGUSTYNA Z CANTERBURY, BISKUPA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o misjonarzach, jak podano w Zestawieniu na s.
705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 579, nr 117.
EWANGELIA, s. 585, nr 121.

29 maja
W. URSZULI LEDCHOWSKIEJ, DZIEWICY
Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezji poznaskiej:

Patronki archidiecezji Wspomnienie obowizkowe


Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617 (O.W., s. 619).
PIERWSZE CZYTANIE, s. 628, nr 161 (O.W., s. 671, nr 195).
EWANGELIA, s. 696, nr 218.

30 maja

W. JANA SARKANDRA, PREZBITERA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne
W diecezji bielsko-ywieckiej:

Patrona diecezji Wspomnienie obowizkowe

Czytania
o mczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).

wsplne

Albo
o pasterzach

wsplne

Czytania

, s. 554 (O.W., s. 565).


PIERWSZE CZYTANIE, s. 538, nr 81.
EWANGELIA, s. 551, nr 94.

Rwnie 30 maja

W. ZDZISAWY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o witych, s. 628 (O.W., s. 650).

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.


EWANGELIA, s. 686, nr 210 lub s. 692, nr 214.

Rwnie 30 maja
W archidiecezji szczecisko-kamieskiej:

ROCZNICA POWICENIA
BAZYLIKI METROPOLITALNEJ W SZCZECINIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464 (O.W., s.
470).

Rwnie 30 maja

W archidiecezji biaostockiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


METROPOLITALNEJ W BIAYMSTOKU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464 (O.W., s.
470).

31 maja

NAWIEDZENIE NAJWITSZEJ MARYI PANNY


wito
PIERWSZE CZYTANIE
Pan jest pord ciebie
(tylko poza Okresem Wielkanocnym)

So 3, 14-18

Czytanie z Ksigi proroka Sofoniasza.


Wypiewuj, Cro Syjoska! Podnie radosny okrzyk,
Izraelu! Ciesz si i wesel z caego serca, Cro Jeruzalem! Oddali Pan wyroki na ciebie, usun twego nieprzyjaciela: krl
Izraela, Pan, jest pord ciebie, nie bdziesz si ju baa zego.
Owego dnia powiedz Jerozolimie: Nie bj si, Syjonie!
Niech nie sabn twe rce! Pan, twj Bg, Mocarz, pord
ciebie, On zbawi, uniesie si weselem nad tob, odnowi sw
mio, wzniesie okrzyk radoci, jak w dniu uroczystego
wita .
Zabior od ciebie niedol, aby ju nie nosia brzemienia
zniewagi.
Oto sowo Boe.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE

Rz 12, 9-16b

Zaradzajcie potrzebom witych, przestrzegajcie gocinnoci.

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Mio niech bdzie bez obudy. Miejcie wstrt do zego,
podajcie za dobrem. W mioci braterskiej nawzajem bdcie yczliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.
Nie opuszczajcie si w gorliwoci. Bdcie pomiennego ducha. Penijcie sub Panu. Weselcie si nadziej. W ucisku
bdcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom witych. Przestrzegajcie gocinnoci.
Bogosawcie tych, ktrzy was przeladuj. Bogosawcie,
a nie zorzeczcie.
Weselcie si z tymi, ktrzy si wesel, paczcie z tymi,
ktrzy pacz. Bdcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie
gocie za wielkoci, lecz niech was pociga to co pokorne.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b)

Refren: Wielki wrd ciebie wity Izraela.


Oto Bg jest moim zbawieniem, *
bd mia ufno i ba si nie bd.
Bo Pan jest moj moc i pieni, *
On sta si dla mnie zbawieniem.
Refren.
Wy za z weselem czerpa bdziecie wod *
ze zdrojw zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
Dajcie pozna Jego dziea midzy narodami, *
przypominajcie, e wspaniae jest imi Jego.
Refren.
piewajcie dla Pana, bo uczyni wzniose rzeczy, *
Niech to bdzie wiadome po caej ziemi.

Wzno okrzyki i woaj z radoci, mieszkanko Syjonu, *


bo wielki jest pord ciebie wity Izraela.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
ktra uwierzya, e speni si sowa
powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nawiedzenie Elbiety przez Maryj

k 1, 39-56

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Maryja wybraa si i posza z popiechem w gry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Wesza do domu Zachariasza i
pozdrowia Elbiet.
Gdy Elbieta usyszaa pozdrowienie Maryi, poruszyo si
dziecitko w jej onie, a Duch wity napeni Elbiet. Wydaa ona okrzyk i powiedziaa:
Bogosawiona jeste midzy niewiastami i bogosawiony jest owoc Twojego ona. A skde mi to, e Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro gos Twego pozdrowienia zabrzmia w moich uszach, poruszyo si z radoci
dziecitko w moim onie. Bogosawiona jeste, ktra uwierzya, e speni si sowa powiedziane Ci od Pana .
Wtedy Maryja rzeka:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje si duch mj w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy.
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny.
wite jest Jego imi,

A Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie


nad tymi, co si Go boj.
Okaza moc swego ramienia,
rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.
Jak przyobieca naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki .
Maryja pozostaa u niej okoo trzech miesicy; potem
wrcia do domu.
Oto sowo Paskie.

2 sobota maja
W Warszawie:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY ASKAWEJ


Gwnej Patronki miasta Uroczysto
PIERWSZE CZYTANIE
Nowe Jeruzalem przystrojone jak Oblubienica

Ap 21, l-5a

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Ja, Jan, ujrzaem niebo nowe i ziemi now, bo pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przeminy i morza ju nie ma. I Miasto wite, Nowe Jeruzalem ujrzaem zstpujce z nieba od
Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swego ma.
I usyszaem donony gos mwicy od tronu: Oto przybytek Boga z ludmi: i zamieszka wraz z nimi, i bd oni Jego
udem, a On bdzie Bogiem z nimi . I otrze z ich oczu
wszelk z, a mierci ju odtd nie bdzie. Ani aoby, ani
krzyku, ani trudu ju odtd nie bdzie, bo pierwsze rzeczy
przeminy . I rzek Siedzcy na tronie: Oto wszystko czyni nowe .

Oto sowo Boe.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: 2)

Refren: Niech imi Pana bdzie pochwalone.


Chwalcie, sudzy Pascy, *
chwalcie imi Pana.
Niech imi Pana bdzie bogosawione, *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu a do zachodu soca *
niech bdzie pochwalone imi Pana.
Pan jest wywyszony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa siga Jego chwaa.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bg, *
ktry ma siedzib w grze.
I w d spoglda *
na niebo i ziemi.
Refren.
Podnosi z prochu ndzarza *
i dwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzi wrd ksit, *
wrd ksit swojego ludu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
aska mocniejsza ni grzech

Rz 5, 12. 17-19

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Przez jednego czowieka grzech wszed na wiat, a przez
grzech mier, i w ten sposb mier przesza na wszystkich
ludzi, poniewa wszyscy zgrzeszyli.

Jeeli bowiem przez przestpstwo jednego mier zakrlowaa z powodu jego jednego, o ile bardziej ci, ktrzy
otrzymuj obfito aski i daru sprawiedliwoci, krlowa bd w yciu z powodu Jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak
przestpstwo jednego sprowadzio na wszystkich ludzi wyrok
potpiajcy, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na
wszystkich ludzi usprawiedliwienie dajce ycie. Albowiem
jak przez nieposuszestwo jednego czowieka wszyscy stali
si grzesznikami, tak przez posuszestwo Jednego wszyscy
stan si sprawiedliwymi.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wesele w Kanie Galilejskiej

J 2, 1-11

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


W Kanie Galilejskiej odbywao si wesele i bya tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele take Jezusa i Jego uczniw. A
kiedy zabrako wina, Matka Jezusa mwi do Niego: Nie maj ju wina .
Jezus Jej odpowiedzia: Czy to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czy jeszcze nie nadesza godzina moja?
Wtedy Matka Jego powiedziaa do sug: Zrbcie
wszystko, cokolwiek wam powie .
Stao za tam sze stgwi kamiennych przeznaczonych do
ydowskich oczyszcze, z ktrych kada moga pomieci
dwie lub trzy miary.

Rzek do nich Jezus: Napenijcie stgwie wod . I napenili je a po brzegi.


Potem do nich powiedzia: Zaczerpnijcie teraz i zaniecie starocie weselnemu . Oni za zanieli.
A gdy starosta weselny skosztowa wody, ktra staa si
winem, i nie wiedzia, skd ono pochodzi, ale sudzy, ktrzy
czerpali wod, wiedzieli przywoa pana modego i powiedzia do niego: Kady czowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy si napij, wwczas gorsze. Ty zachowae dobre wino
a do tej pory .
Taki to pocztek znakw uczyni Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi swoj chwa i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
Oto sowo Paskie.

Poniedziaek po Zesaniu Ducha witego

NAJWITSZEJ MARYI PANNY,


MATKI KOCIOA
wito
W archidiecezji szczecisko-kamieskiej
oraz w diecezji drohiczyskiej i eckiej:

Gwnej Patronki archidiecezji i diecezji Uroczysto


W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Matka yjcych

Rdz 3, 9-15. 20

Czytanie z Ksigi Rodzaju.


Gdy Adam zjad owoc z drzewa zakazanego, Pan Bg zawoa na niego i zapyta go: Gdzie jeste?
On odpowiedzia: Usyszaem Twj gos w ogrodzie,

przestraszyem si, bo jestem nagi, i ukryem si .


Rzek Bg: Kt ci powiedzia, e jeste nagi? Czy moe
zjade z drzewa, z ktrego ci zakazaem je?
Mczyzna odpowiedzia: Niewiasta, ktr postawie
przy mnie, daa mi owoc z tego drzewa i zjadem .
Wtedy Pan Bg rzek do niewiasty: Dlaczego to uczynia?
Niewiasta odpowiedziaa: W mnie zwid i zjadam .
Wtedy Pan Bg rzek do wa: Poniewa to uczynie,
bd przeklty wrd wszystkich zwierzt domowych i polnych; na brzuchu bdziesz si czoga i proch bdziesz jad
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyja
midzy ciebie a niewiast, pomidzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiady ci gow, a ty zmiadysz mu pit .
Mczyzna da swej onie imi Ewa, bo ona staa si matk wszystkich yjcych.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 87 (86), 1-3. 5-6 (R. 1:por. Ps 45, 6a; albo 2: Jdt 15, 10d)

1
2

Refren: 1. Koci nie zginie, Bg jest w jego wntrzu.


2. Ty wielk chlub Koscioa wietego.
Grd Jego wznosi si na witych grach:
umiowa Pan bramy Syjonu *
bardziej ni wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniae rzeczy gosz o tobie, *
miasto Boe.
Refren.
O Syjonie powiedz: Kady czowiek narodzi si na nim, *
a Najwyszy sam go umacnia .
Pan zapisuje w ksidze ludw: *
Oni si tam narodzili .
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Uczniowie trwali na modlitwie z Maryj, Matk Jezusa

Dz 1, 12-14

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Gdy Jezus zosta wzity do nieba, Apostoowie wrcili do
Jerozolimy z gry, zwanej Oliwn, ktra ley blisko Jerozolimy, w odlegoci drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli
do sali na grze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba.
Wszyscy oni trwali jednomylnie na modlitwie razem z
niewiastami, Maryj, Matk Jezusa, i Jego brami.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Albo:

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Szczliwa Dziewico, ktra porodzia Pana,
bogosawiona Matko Kocioa,
Ty strzeesz w nas Ducha
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wesele w Kanie Galilejskiej

J 2, 1-11

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


W Kanie Galilejskiej odbywao si wesele i bya tam Mat-

ka Jezusa.
Zaproszono na to wesele take Jezusa i Jego uczniw. A
kiedy zabrako wina, Matka Jezusa mwi do Niego: Nie maj ju wina .
Jezus Jej odpowiedzia: Czy to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Jeszcze nie nadesza moja godzina .
Wtedy Matka Jego powiedziaa do sug: Zrbcie
wszystko, cokolwiek wam powie .
Stao za tam sze stgwi kamiennych przeznaczonych do
ydowskich oczyszcze, z ktrych kada moga pomieci
dwie lub trzy miary.
Rzek do nich Jezus: Napenijcie stgwie wod . I napenili je a po brzegi.
Potem do nich powiedzia: Zaczerpnijcie teraz i zaniecie starocie weselnemu . Ci za zanieli.
A gdy starosta weselny skosztowa wody, ktra staa si
winem, i nie wiedzia, skd ono pochodzi, ale sudzy, ktrzy
czerpali wod, wiedzieli, przywoa pana modego i powiedzia do niego: Kady czowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy si napij, wwczas gorsze. Ty zachowae dobre wino
a do tej pory .
Taki to pocztek znakw uczyni Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi swoj chwa i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
Oto sowo Paskie.
Albo:
EWANGELIA
Oto Matka twoja

J 19, 25-27

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Obok krzya Jezusa stay: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, ona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy wic Jezus ujrza Matk i stojcego obok Niej
ucznia, ktrego miowa, rzek do Matki: Niewiasto, oto syn

Twj . Nastpnie rzek do ucznia: Oto Matka twoja .


I od tej godziny ucze wzi J do siebie.
Oto sowo Paskie.
Albo Ewangelia k 1, 26-38, jak w czytaniach wsplnych o Najw.
Maryi Pannie, s. 509, nr 54.

CZERWIEC
1 czerwca

W. JUSTYNA, MCZENNIKA
Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Spodobao si Bogu
przez gupstwo goszenia sowa zbawi wierzcych

1 Kor 1, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian
Bracia:
Nauka krzya gupstwem jest dla tych, co id na zatracenie, moc Bo za dla nas, ktrzy dostpujemy zbawienia.
Napisane jest bowiem: Wytrac mdro mdrcw, a przebiego przebiegych zniwecz . Gdzie jest mdrzec? Gdzie
uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czy nie uczyni
Bg gupstwem mdroci wiata?
Skoro bowiem wiat przez mdro nie pozna Boga w
mdroci Boej, spodobao si Bogu przez gupstwo goszenia
sowa zbawi wierzcych. Tak wic, gdy ydzi daj znakw, a Grecy szukaj mdroci, my gosimy Chrystusa ukrzyowanego, ktry jest zgorszeniem dla ydw, a gupstwem
dla pogan, dla tych za, ktrzy s powoani, tak spord ydw, jak i spord Grekw, Chrystusem, moc Bo i mdroci Bo. To bowiem, co jest gupstwem u Boga, przewysza
mdroci ludzi, a co jest sabe u Boga, przewysza moc ludzi.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bg mnie wyzwoli.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto biedak zawoa, a Pan go usysza, *
i uwolni ze wszystkich uciskw.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczliwy czowiek, ktry znajdzie w Nim ucieczk.
Refren.

EWANGELIA, s. 610, nr 146.

2 czerwca

WITYCH MCZENNIKW MARCELINA I PIOTRA


Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).
PIERWSZE CZYTANIE, s. 539, nr 82.
EWANGELIA, s. 552, nr 95.

wsplne

Rwnie 2 czerwca
W diecezji sandomierskiej:
BOGOSAWIONYCH MCZENNIKW

SADOKA I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 538, nr 81.


EWANGELIA, s. 549, nr 90.

Rwnie 2 czerwca
W diecezji legnickiej:

MATKI BOEJ ASKAWEJ


Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak 7 maja.

Rwnie 2 czerwca
W diecezji rzeszowskiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W RZESZOWIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464 (O.W., s.
470).

3 czerwca

WIETYCH MCZENNIKW

KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 525, nr 71 (O.W., s. 470, nr 21).


EWANGELIA, s. 679, nr 201.

5 czerwca

W. BONIFACEGO, BISKUPA I MCZENNIKA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
wsplne
o mczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).
Albo czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 567, nr 107.
EWANGELIA, s. 592, nr 130.

6 czerwca

W. NORBERTA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554 (O.W., s. 565).
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 563, nr 104 (O.W., s. 566, nr 106).
EWANGELIA, s. 700, nr 223.

Rwnie 6 czerwca
W diecezji toruskiej:

B. MARII KAROWSKIEJ, ZAKONNICY


Wspomnienie dowolne
Czytania
o witych, s. 628 (O.W., s. 650).

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 641, nr 172 (O.W., s. 620, nr 155).


PIEW PRZED EWANGELI

J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Moje owce suchaj mojego gosu,
Ja znam je, a one id za Mn.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Rado z nawrcenia grzesznika

k 15, 1-7

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Zbliali si do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby
Go sucha. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Pimie:
Ten przyjmuje grzesznikw i jada z nimi .

Opowiedzia im wtedy nastpujc przypowie: Kt z


was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn z nich, nie zostawia
dziewidziesiciu dziewiciu na pustyni i nie idzie za zgubion, a j znajdzie? A gdy j znajdzie, bierze z radoci na
ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaci i ssiadw i
mwi im: Cieszcie si ze mn, bo znalazem owc, ktra mi
zgina .
Powiadam wam: Tak samo w niebie wiksza bdzie rado z jednego grzesznika, ktry si nawraca, ni z dziewidziesiciu dziewiciu sprawiedliwych, ktrzy nie potrzebuj
nawrcenia.
Oto sowo Paskie.

8 czerwca

W. JADWIGI KRLOWEJ
Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o witych, s. 628 (O.W., s. 650).

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 672, nr 196.


EWANGELIA, s. 690, nr 213.

9 czerwca

W. EFREMA, DIAKONA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie dowolne
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595 (O.W., s. 599).
PIERWSZE CZYTANIE, s. 668, nr 193.
EWANGELIA, s. 615, nr 151.

wsplne

Rwnie 9 czerwca
W archidiecezji warszawskiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


METROPOLITALNEJ W WARSZAWIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464 (O.W., s.
470).

Rwnie 9 czerwca
W archidiecezji lubelskiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA METROPOLITALNEGO W LUBLINIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464 (O.W., s.
470).

10 czerwca

B. BOGUMIA, BISKUPA
Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezjach gnienieskiej i poznaskiej
oraz w diecezji wocawskiej:

Patrona archidiecezji i diecezji Wspomnienie obowizkowe


PIERWSZE CZYTANIE
Mio nigdy nie ustaje

1 Kor 12, 31 13, 13

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:

Starajcie si o wiksze dary: a ja wam wska drog jeszcze doskonalsz.


Gdybym mwi jzykami ludzi i aniow, a mioci bym
nie mia, stabym si jak mied brzczca albo cymba
brzmicy. Gdybym te mia dar prorokowania i zna wszystkie tajemnice, i posiada wszelk wiedz i wszelk moliw
wiar, tak ibym gry przenosi, a mioci bym nie mia, bybym niczym. I gdybym rozda na jamun ca majtno
moj, a ciao wystawi na spalenie, lecz mioci bym nie mia,
nic bym nie zyska.
Mio cierpliwa jest, askawa jest. Mio nie zazdroci,
nie szuka poklasku, nie unosi si pych; nie dopuszcza si
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi si gniewem, nie pamita zego, nie cieszy si z niesprawiedliwoci, lecz wspweseli si z prawd. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokada nadziej, wszystko przetrzyma.
Mio nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, ktre si
skocz, albo jak dar jzykw, ktry zniknie, lub jak wiedza,
ktrej zabraknie. Po czci bowiem tylko poznajemy, po czci prorokujemy. Gdy za przyjdzie to, co jest doskonae,
zniknie to, co jest tylko czciowe. Gdy byem dzieckiem,
mwiem jak dziecko, czuem jak dziecko, mylaem jak
dziecko. Kiedy za staem si mem, wyzbyem si tego, co
dziecice. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy za zobaczymy twarz w twarz. Teraz poznaj po czci,
wtedy za poznam tak, jak i zostaem poznany.
Tak wic trwaj wiara, nadzieja, mio, te trzy: z nich za
najwiksza jest mio.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2-4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodz, Boe, peni Twoja wol.


Z nadziej czekaem na Pana,
a On pochyli si nade mn *

10

i wysucha mego woania.


Woy mi w usta pie now, *
piew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciae ofiary krwawej ani z podw ziemi, *
lecz otworzye mi uszy,
nie dae caopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziaem: Oto przychodz.
Refren.
W zwoju ksigi jest o mnie napisane:
Radoci jest dla mnie peni Twoja wol, mj Boe, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu .
Gosiem Twoj sprawiedliwo w wielkim zgromadzeniu *
i nie powcigaem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. Mt 19, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
stokro tyle otrzyma
i ycie wieczne odziedziczy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Konieczno wyrzeczenia

Mt 16, 24-27

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Jeli kto chce
pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie
krzy swj i niech Mnie naladuje. Bo kto chce zachowa
swoje ycie, straci je; a kto straci swe ycie z mego powodu,
znajdzie je.
C bowiem za korzy odniesie czowiek, choby cay

wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis? Albo co da


czowiek w zamian za swoj dusz?
Albowiem Syn Czowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z anioami swoimi, i wtedy odda kademu wedug
jego postpowania .
Oto sowo Paskie.

11 czerwca

W. BARNABY, APOSTOA
Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 11, 21b-26; 13, 1-3
Barnaba, czowiek dobry i peen Ducha witego

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzya i nawrcia si
do Pana. Wie o tym dosza do uszu Kocioa w Jerozolimie.
Wysano do Antiochii Barnab. Gdy on przyby i zobaczy
dziaanie aski Boej, ucieszy si i zachca wszystkich, aby
caym sercem wytrwali przy Panu; by bowiem czowiekiem
dobrym i penym Ducha witego i wiary. Pozyskano wtedy
wielk rzesz dla Pana.
Uda si te do Tarsu, aby odszuka Szawa. A kiedy go
znalaz, przyprowadzi do Antiochii i przez cay rok pracowali
razem w Kociele, nauczajc wielk rzesz ludzi. W Antiochii
te po raz pierwszy nazwano uczniw chrzecijanami.
W Antiochii, w tamtejszym Kociele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, ktry wychowywa si razem z Herodem
tetrarch, i Szawe.
Gdy odprawili publiczne naboestwo i pocili, rzek
Duch wity: Wyznaczcie mi ju Barnab i Szawa do dziea, do ktrego ich powoaem . Wtedy po pocie i modlitwie
oraz po woeniu na nich rk, wyprawili ich.

Oto sowo Boe.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b)

Refren: Pan Bg objawi swoj sprawiedliwo


piewajcie Panu pie now, *
albowiem uczyni cuda.
Zwycistwo zgotowaa Mu Jego prawica *
i wite rami Jego.
Refren.
Pan okaza swoje zbawienie, *
na oczach narodw objawi sw sprawiedliwo.
Wspomnia na dobro i na wierno swoj *
wobec domu Izraela.
Refren.
Ujrzay wszystkie krace ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Woaj z radoci na cze Pana, caa ziemio, *
cieszcie si i weselcie, i grajcie!
Refren.
piewajcie Panu przy wtrze cytry, *
przy wtrze cytry i przy dwiku harfy,
przy trbach i dwiku rogu *
na oczach Pana, Krla, si radujcie.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 28, 19a. 20b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Idcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do skoczenia wiata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Mt 10, 7-13

Wskazania na prace apostolsk

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Idcie i gocie: Bliskie ju jest krlestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarych, oczyszczajcie
trdowatych, wypdzajcie ze duchy! Darmo otrzymalicie,
darmo dawajcie! Nie zdobywajcie zota ani srebra, ani miedzi
do swych trzosw. Nie bierzcie na drog torby ani dwch sukien, ani sandaw, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej
strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiego miasta albo wsi, wywiedzcie si, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie si, dopki
nie wyjdziecie.
Wchodzc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeli
dom na to zasuguje, niech zstpi na niego pokj wasz; jeli
za nie zasuguje, niech pokj wasz powrci do was .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 11 czerwca
W diecezji radomskiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W RADOMIU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

12 czerwca
BOGOSAWIONYCH MCZENNIKW
ANTONIEGO JULIANA NOWOWIEJSKIEGO, BISKUPA,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne

W diecezji toruskiej: Wspomnienie obowizkowe

Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.


EWANGELIA, s. 551, nr 94.

Rwnie 12 czerwca
W archidiecezji gnienieskiej:

BOGOSAWIONYCH MCZENNIKW
JANA NEPOMUCENA CHRZANA, PREZBITERA,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak wyej.

Rwnie 12 czerwca
W archidiecezji katowickiej:

BOGOSAWIONYCH MCZENNIKW
EMILA SZRAMKA, JZEFA CZEMPIELA, PREZBITERW,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak wyej.

Rwnie 12 czerwca
W diecezji pockiej:

BOGOSAWIONYCH MCZENNIKW
ANTONIEGO JULIANA NOWOWIEJSKIEGO,
LEONA WETMASKIEGO, BISKUPW, I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak wyej.

Rwnie 12 czerwca
W diecezji tarnowskiej:

BOGOSAWIONYCH MCZENNIKW
ROMANA SITKO, PREZBITERA,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak wyej.

Rwnie 12 czerwca
W archidiecezji gdaskiej:

BOGOSAWIONYCH MCZENNIKW
MARIANA GRECKIEGO, PREZBITERA,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE, s. 529, nr 74.
EWANGELIA, s. 549, nr 91.

Rwnie 12 czerwca
W diecezji radomskiej:

W. BARNABY, APOSTOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak 11 czerwca.

13 czerwca

W. ANTONIEGO Z PADWY,
PREZBITERA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
wsplne
o doktorach Kocioa, s. 595.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101.
EWANGELIA, s. 590, nr 128.

14 czerwca

B. MICHAA KOZALA, BISKUPA I MCZENNIKA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.
EWANGELIA, s. 551, nr 94.

wsplne

15 czerwca

B. JOLANTY, ZAKONNICY
Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezji gnienieskiej:

Patronki archidiecezji Wspomnienie obowizkowe


W diecezji kaliskiej:

B. Jolanty, Ksinej Kaliskiej Wspomnienie obowizkowe


Czytania wsplne o witych (wdowach), jak podano na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 669, nr 194.
EWANGELIA, s. 680, nr 203.

17 czerwca
W. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA
Wspomnienie obowizkowe
W diecezji sosnowieckiej: Gwnego Patrona diecezji Uroczysto

W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Bg wynagrodzi jamun

Iz 58, 6-10

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


To mwi Pan:
Rozerwij kajdany za, rozwi wizy niewoli, wypu
wolno ucinionych i wszelkie jarzmo poam? Dziel swj
chleb z godnym, wprowad w dom biednych tuaczy, nagiego, ktrego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj si od wspziomkw?
Wtedy twoje wiato wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwo twoja poprzedza ci b-

dzie, chwaa Pana i bdzie za tob. Wtedy zawoasz, a Pan


odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: Oto jestem .
Jeli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozi palcem i
mwi przewrotnie, jeli podasz twj chleb zgodniaemu i
nakarmisz dusz przygnbion, wwczas twe wiato zabynie w ciemnociach, a twoja ciemno stanie si poudniem.
Pan ci zawsze prowadzi bdzie, nasyci dusz twoj na
pustkowiach. Odmodzi twoje koci, tak e bdziesz jak zroszony ogrd i jak rdo wody, co si nie wyczerpie .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)

Refren: Bogosawiony, kto si boi Pana.


lub: Alleluja.
Bogosawiony czowiek, ktry boi si Pana *
i wielk rado znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego bdzie potne na ziemi, *
dostpi bogosawiestwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo bd w jego domu, *
a jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze.
On wschodzi w ciemnociach jak wiato dla prawych, *
agodny, miosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze si wiedzie czowiekowi, ktry z litoci poycza *
i swymi sprawami zarzdza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy si nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamici.
Refren.
Nie przelknie si zej nowiny, *
jego mocne serce zaufao Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze, *

wywyszona z chwa bdzie jego potga.


Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Bg wybra to, co niemocne

1 Kor 1, 26-31

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa


do Koryntian.
Przypatrzcie si, bracia, powoaniu waszemu. Niewielu
tam mdrcw wedug oceny ludzkiej, niewielu monych,
niewielu szlachetnie urodzonych.
Bg wybra wanie to, co gupie w oczach wiata, aby
zawstydzi mdrcw, upodoba sobie w tym, co niemocne,
aby mocnych poniy; i to, co nie jest szlachetnie urodzone
wedug wiata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyrni Bg,
by to co jest, unicestwi, tak by si adne stworzenie nie chepio przed obliczem Boga.
Przez Niego bowiem jestecie w Chrystusie Jezusie, ktry
sta si dla nas mdroci od Boga i sprawiedliwoci, i
uwiceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w
Panu si chlubi ten, kto si chlubi .
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA Mk 10, 17-30
Dobrowolne ubstwo

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Gdy Jezus wybiera si w drog, przybieg pewien czo-

wiek i upadszy przed Nim na kolana, pyta Go: Nauczycielu dobry, co mam czyni, aby osign ycie wieczne? .
Jezus mu rzek: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bg.
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo, nie kradnij, nie zeznawaj faszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matk .
On Mu rzek: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegaem od mojej modoci .
Wtedy Jezus spojrza z mioci na niego i rzek mu:
Jednego ci brakuje. Id, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bdziesz mia skarb w niebie. Potem przyjd i
chod za Mn .
Lecz on spochmurnia na te sowa i odszed zasmucony,
mia bowiem wiele posiadoci.
Wwczas Jezus spojrza wokoo i rzek do swoich
uczniw: Jak trudno jest bogatym wej do krlestwa Boego .
Uczniowie zdumieli si na Jego sowa, lecz Jezus powtrnie rzek im: Dzieci, jake trudno wej do krlestwa Boego tym, ktrzy w dostatkach pokadaj ufno. atwiej jest
wielbdowi przej przez ucho igielne ni bogatemu wej
do krlestwa Boego .
A oni tym bardziej si dziwili i mwili midzy sob:
Kt wic moe si zbawi? .
Jezus spojrza na nich i rzek: U ludzi to niemoliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest moliwe .
Wtedy Piotr zacz mwi do Niego: Oto my opucilimy wszystko i poszlimy za Tob .
Jezus odpowiedzia: Zaprawd powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sistr, matki, ojca, dzieci i pl z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, eby nie otrzyma stokro
wicej teraz, w tym czasie, domw, braci, sistr, matek, dzieci
i pl wrd przeladowa, a ycia wiecznego w czasie przyszym .

Oto sowo Paskie.

19 czerwca

W. ROMUALDA, OPATA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 665, nr 191.
EWANGELIA, s. 700, nr 223.

20 czerwca
W diecezji opolskiej:

W. ALOJZEGO GANZAGI, ZAKONNIKA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak 21 czerwca.

21 czerwca

W. ALOJZEGO GANZAGI, ZAKONNIKA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 677, nr 200.
EWANGELIA, s. 686, nr 210.

Rwnie 21 czerwca
W diecezji opolskiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY OPOLSKIEJ


Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Ciesz si i raduj, Cro Syjonu,
bo zamieszkam pord ciebie

Za 2, 14-17

Czytanie z Ksigi proroka Zachariasza.


Ciesz si i raduj, Cro Syjonu, bo ju id i zamieszkam
pord ciebie, mwi Pan. Wwczas liczne narody przyznaj
si do Pana i bd ludem Jego, i zamieszkaj pord ciebie, a
ty poznasz, e Pan Zastpw mnie posa do ciebie .
Tak wic Pan zawadnie Juda jako swoim dziedzictwem w
Ziemi witej i wybierze sobie znw Jeruzalem. Zamilknij,
wszelkie ciao, przed obliczem Pana, bo ju powstaje ze witego miejsca swego.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

46
47
48

49

50

k 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje si duch mj w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy. *
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, *
wite jest imi Jego.
Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co si Go boj.
Refren.

51

52
53

54

55

Okaza moc swego ramienia,


rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Refren.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.
Jak przyobieca naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

k 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni ci, ktrzy suchaj sowa Boego
i zachowuj je wiernie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwa rodzina Jezusa

Mt 12, 46-50

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Gdy Jezus przemawia do tumw, oto Jego Matka i bracia
stanli na dworze i chcieli z Nim mwi. Kto rzek do Niego:
Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoj na dworze i chc mwi z Tob .
Lecz On odpowiedzia temu, ktry Mu to oznajmi: Kt
jest moj matk i ktrzy s moimi brami?
I wycignwszy rk ku swoim uczniom, rzek: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto peni wol Ojca mojego, ktry
jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostr i matk .
Oto sowo Paskie.

22 czerwca

W. PAULINA Z NOLI, BISKUPA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE
Bdc bogaty, dla was sta si ubogim,
aby was ubstwem swoim ubogaci

2 Kor 8, 9-15

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa do Koryntian.


Bracia:
Znacie ask Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktry bdc
bogaty, dla was sta si ubogim, aby was ubstwem swoim
ubogaci. Tak wic udzielam wam rady, a to przyniesie poytek wam, ktrzy zaczlicie ju ubiegego roku nie tylko
chcie, lecz i dziaa. Doprowadcie teraz to dzieo do koca,
aby czynne podzielenie si tym, co macie, potwierdzao wasz chtn gotowo.
A gotowo uznaje si nie wedug tego, czego si nie ma,
lecz wedug tego, co si ma. Nie o to bowiem idzie, eby innym sprawi ulg, a sobie utrapienie, lecz eby bya rwno.
Teraz wic niech wasz dostatek przyjdzie z pomoc ich
potrzebom, aby ich bogactwo byo wam pomoc w waszych
niedostatkach i aby nastaa rwno wedug tego, co jest napisane: Nie mia za wiele ten, kto mia duo. Nie mia za mao
ten, kto mia niewiele .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39). 2ac i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 8b)

Refren: Przychodz, Boe, peni Twoj wol.

10

Z nadziej czekaem na Pana *


i wysucha mego woania.
Woy mi w usta pie now, *
piew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciae ofiary krwawej ani z podw ziemi, *
lecz otware mi uszy;
nie dae caopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziaem: Oto przychodz.
Refren.
W zwoju ksigi jest o mnie napisane:
Radoci jest dla mnie peni Twoj wol, mj Boe, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu .
Gosiem Tw sprawiedliwo w wielkim zgromadzeniu *
i nie powcigaem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

EWANGELIA, s. 699, nr 221.

Rwnie 22 czerwca

WITYCH MCZENNIKW
JANA FISHERA, BISKUPA, I TOMASZA MORE'A,
Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 545, nr 87.


EWANGELIA, s. 549, nr 91.

24 czerwca

NARODZENIE W. JANA CHRZCICIELA

Uroczysto
WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
PIERWSZE CZYTANIE
Zanim uksztatowaem ci w onie matki, znalem ci

Jr 1, 4-10

Czytanie z Ksigi proroka Jeremiasza.


Za czasw Jozjasza Pan skierowa do mnie nastpujce
sowo: Zanim uksztatowaem ci w onie matki, znaem ci,
powiciem ci, nim przyszede na wiat, ustanowiem ci
prorokiem dla narodw .
I rzekem: Ach, Panie, Boe, przecie nie umiem mwi,
bo jestem modziecem!
Pan za odpowiedzia mi: Nie mw: Jestem modziecem , gdy pjdziesz, do kogokolwiek ci pol, i bdziesz
mwi, cokolwiek tobie polec. Nie lkaj si ich, bo jestem z
tob, by ci chroni , mwi Pan.
I wycignwszy rk, dotkn Pan moich ust i rzek mi:
Oto kad moje sowa w twoje usta. Spjrz, daj ci dzisiaj
wadz nad narodami i nad krlestwami, by wyrywa i obala, by niszczy i burzy, by budowa i sadzi.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b)

Refren: Od ona matki Pan mym opiekunem.


W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwl mnie i ratuj w Twej sprawiedliwoci, *
nako ku mnie swe ucho i zelij ocalenie.
Refren.
Bd dla mnie ska schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocali,
bo Ty jeste moj opok i twierdz. *

15

17

Boe mj, wyrwij mnie z rk niegodziwca.


Refren.
Bo Ty, mj Boe, jeste moj nadziej, *
Panie, Tobie ufam od modoci.
Ty bye moj podpor od dnia narodzin, *
od ona matki moim opiekunem.
Refren.
Moje usta bd gosiy Twoj sprawiedliwo *
i przez cay dzie Twoj pomoc.
Boe, Ty mnie uczye od mojej modoci *
i do tej chwili gosz Twoje cuda.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Prorocy gosili zbawienie

1 P 1, 8-12

Czytanie z Pierwszego listu witego Piotra Apostoa.


Najmilsi:
Wy, cho nie widzielicie Jezusa Chrystusa, miujecie Go;
teraz wierzycie w Niego, chocia nie widzicie; a ucieszycie
si radoci niewymown i pen chway wtedy, gdy osigniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.
Nad tym zbawieniem wszczli poszukiwania i badania
prorocy, ci, ktrzy przepowiadali przeznaczon dla was ask.
Badali oni, kiedy i na jak chwil wskazywa Duch Chrystusa,
ktry w nich by i przepowiada cierpienia przeznaczone dla
Chrystusa i majce potem nastpi uwielbienia. Im te zostao
objawione, e nie im samym, ale raczej wam miay suy
sprawy obwieszczone wam przez tych, ktrzy wam gosili
Ewangeli moc zesanego z nieba Ducha witego. Wejrze
w te sprawy pragn anioowie.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 1, 7; k 1, 17

Jan przyszed wiadczy o wiatoci,


aby przygotowa Panu lud doskonay.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
k 1, 5-17
Archanio Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Za czasw Heroda, krla Judei, y pewien kapan, imieniem Zachariasz, z oddziau Abiasza. Mia on on z rodu
Aarona, a na imi byo jej Elbieta. Oboje byli sprawiedliwi
wobec Boga i postpowali nienagannie wedug wszystkich
przykaza i przepisw Paskich. Nie mieli jednak dziecka,
poniewa Elbieta bya niepodna; oboje za byli ju posunici w latach.
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziau kolei peni
sub kapask przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem
kapaskim przypad los, eby wej do przybytku Paskiego
i zoy ofiar kadzenia. A cay lud modli si na zewntrz w
czasie kadzenia. Naraz ukaza mu si anio Paski, stojcy po
prawej stronie otarza kadzenia. Przerazi si na ten widok
Zachariasz i strach pad na niego.
Lecz anio rzek do niego: Nie bj si, Zachariaszu; twoja proba zostaa wysuchana: ona twoja Elbieta urodzi ci
syna, ktremu nadasz imi Jan. Bdzie to dla ciebie rado i
wesele; i wielu z jego narodzenia cieszy si bdzie. Bdzie
bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pi nie bdzie i
ju w onie matki napeniony bdzie Duchem witym. Wielu
spord dzieci Izraela nawrci do Pana, Boga ich; on sam
pjdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, eby serca ojcw
nakoni ku dzieciom, a nieposusznych do usposobienia
sprawiedliwych, by przygotowa Panu lud doskonay .
Oto sowo Paskie.

W Mszy wotywnej o w. Janie Chrzcicielu liturgia sowa z Mszy wigilijnej.

MSZA W DZIE
PIERWSZE CZYTANIE
Bg uksztatowa Jana na swojego sug

Iz 49, 1-6

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Wyspy, posuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uwaajcie!
Powoa Mnie Pan ju z ona mej matki, od jej wntrznoci
wspomnia moje imi. Ostrym mieczem uczyni me usta, w
cieniu swej rki Mnie ukry. Uczyni ze mnie strza zaostrzon, utai mnie w swoim koczanie. I rzek mi: Ty
Sug moim, w tobie si rozsawi .
Ja za mwiem: Prno si trudziem, na darmo i na nic
zuyem me siy. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda
u Boga mego. Wsawiem si w oczach Pana, Bg mj sta si
moj si .
A teraz przemwi Pan, ktry mnie uksztatowa od urodzenia na swego Sug, bym nawrci do Niego Jakuba i
zgromadzi Mu Izraela.
I rzek mi: To zbyt mao, i jeste mi sug dla podwignicia pokole Jakuba i sprowadzenia ocalaych z Izraela.
Ustanowi ci wiatoci dla pogan, aby moje zbawienie dotaro a do kracw ziemi .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a)

1
2

Refren: Sawi Ci, Panie, za to, e mnie stworzy.


Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
Ty wiesz, kiedy siedz i wstaj.
Z daleka przenikasz moje myli,
przygldasz si, jak spoczywam i chodz *

13

14

15

i znasz moje wszystkie drogi.


Refren.
Ty bowiem utworzye moje wntrze, *
i utkae mnie w onie mej matki.
Sawi Ci, e mnie tak cudownie stworzy, *
godne podziwu s Twoje dziea.
Refren.
I dusz moj znasz do gbi. *
Nie tajna Ci istota,
kiedy w ukryciu nabieraem ksztatw, *
utkany we wntrzu ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jan gosi pokut przed przyjciem Chrystusa

Dz 13, 22-26

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Pawe powiedzia:
Bg da ojcom naszym Dawida na krla, o ktrym te
da wiadectwo w sowach: Znalazem Dawida, syna Jessego, czowieka po mojej myli, ktry we wszystkim wypeni
moj wol . Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy,
wyprowadzi Bg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego
przyjciem Jan gosi chrzest nawrcenia caemu ludowi izraelskiemu.
A pod koniec swojej dziaalnoci Jan mwi: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uwaacie. Po mnie przyjdzie Ten,
ktremu nie jestem godny rozwiza sandaw na nogach .
Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spord was, ktrzy
si boj Boga! Nam zostaa przekazana nauka o tym zbawieniu .
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 76

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ty, dzieci, zwa si bdziesz prorokiem Najwyszego,
gdy pjdziesz przed Panem przygotowa Mu drog.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Narodzenie si Jana

k 1, 57-66. 80

 Sowa Ewangelii wedug w. ukasza.


Dla Elbiety nadszed czas rozwizania i urodzia syna.
Gdy jej ssiedzi i krewni usyszeli, e Pan okaza tak wielkie
miosierdzie nad ni, cieszyli si z ni razem. smego dnia
przyszli, aby obrzeza dzieci, i chcieli mu da imi ojca jego,
Zachariasza.
Jednake matka jego odpowiedziaa: Nie, lecz ma
otrzyma imi Jan .
Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosi to imi . Pytali wic znakami jego ojca, jak by go chcia
nazwa.
On zada tabliczki i napisa: Jan bdzie mu na imi . I
wszyscy si dziwili. A natychmiast otworzyy si jego usta,
jzyk si rozwiza i mwi wielbic Boga. I pad strach na
wszystkich ich ssiadw. W caej grskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co si zdarzyo. A wszyscy, ktrzy o tym syszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kime
bdzie to dzieci? Bo istotnie rka Paska bya z nim.
Chopiec za rs i wzmacnia si duchem; a y na pustkowiu a do dnia ukazania si przed Izraelem.
Oto sowo Paskie.

25 czerwca
W archidiecezji gdaskiej i warmiskiej oraz w diecezji elblskiej:

B. DOROTY Z MTOWW

W archidiecezji warmiskiej i diecezji elblskiej:

Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezji gdaskiej: Wspomnienie dowolne

Czytania
o witych, s. 628.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 630, nr 163.


EWANGELIA, s. 702, nr 225.

Rwnie 25 czerwca
W archidiecezji poznaskiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY


WITOGRSKIEJ Z GOSTYNINA
Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Maryja stolica mdroci

Syr 24, 1-4. 8-12. 19-22

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


Mdro wychwala sama siebie, chlubi si pord swego
ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyszego i ukazuje si dumnie przed Jego potg:
Wyszam z ust Najwyszego i niby mga okryam ca
ziemi. Zamieszkaam na wysokociach, a tron mj na supie
oboku.
Wtedy przykaza mi Stwrca wszystkiego, Ten, co mnie
stworzy, wyznaczy mi mieszkanie i rzek: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo .
Przed wiekami, na samym pocztku mnie stworzy i ju
nigdy istnie nie przestan.
W witym przybytku, w Jego obecnoci, zaczam peni
wit sub i przez to na Syjonie mocno stanam. Podobnie

w miecie umiowanym da mi odpoczynek, w Jeruzalem jest


moja wadza.
Zapuciam korzenie w sawnym narodzie, w posiadoci
Pana, w Jego dziedzictwie.
Przyjdcie do mnie, ktrzy mnie pragniecie, nasycie si
noimi owocami.
Pami o mnie jest sodsza nad mid, a posiadanie mnie
nad plaster miodu.
Ktrzy mnie spoywaj, dalej akn bd, a ktrzy mnie
pij, nadal bd pragn. Kto mi jest posuszny, nie dozna
wstydu, a ktrzy przeze mnie dziaa bd, nie zbdz .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 48 (47), 2-3ab. 9. 10-11. 13 i 14c i 15a (R.: por. 3)

10

11

13

Refren: Radoci ziemi wita gra Pana.


Wielki jest Pan i godzien wielkiej chway *
w miecie naszego Boga.
wita Jego gra, wspaniae wzniesienie, *
radoci jest caej ziemi.
Refren.
Comy syszeli, to zobaczylimy *
w miecie Pana Zastpw,
w miecie naszego Boga: *
Bg je umacnia na wieki.
Refren.
Rozwaamy, Boe, Twoj askawo *
we wntrzu Twojej wityni.
Jak imi Twe, Boe, tak i chwaa Twoja
siga po krace ziemi. *
Prawica Twoja pena jest sprawiedliwoci.
Refren.
Obejdcie dokoa Syjon, *
policzcie jego wiee.

14
15

By powiedzie przyszym pokoleniom, *


e Bg jest naszym Bogiem na wieki.
Refren.

W kocioach, ktre obchodz uroczysto:


DRUGIE CZYTANIE
Apostoowie trwali na modlitwie
z Maryj, Matk Jezusa

Dz 1, 12-14

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Gdy Jezus zosta wzity do nieba, Apostoowie wrcili do
Jerozolimy z gry, zwanej Oliwn, ktra ley blisko Jerozolimy, w odlegoci drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli
do sali na grze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni
trwali jednomylnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryj, Matk Jezusa, i brami Jego.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Maryja pocznie i porodzi Syna

k 1, 26-38

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Bg posa anioa Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Jzef, z
rodu Dawida; a Dziewicy byo na imi Maryja.
Anio wszed do Niej i rzek: Bd pozdrowiona, pena

aski, Pan z Tob, bogosawiona jeste midzy niewiastami .


Ona zmieszaa si na te sowa i rozwaaa, co miaoby
znaczy to pozdrowienie.
Lecz anio rzek do Niej: Nie bj si, Maryjo, znalaza
bowiem ask u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. Bdzie On wielki i bdzie nazwany
Synem Najwyszego, a Pan Bg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie bdzie koca .
Na to Maryja rzeka do anioa: Jake si to stanie, skoro
nie znam ma?
Anio Jej odpowiedzia: Duch wity zstpi na Ciebie i
moc Najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si
narodzi, bdzie nazwane Synem Boym. A oto rwnie krewna Twoja, Elbieta, pocza w swojej staroci syna i jest ju w
szstym miesicu ta, ktra uchodzi za niepodn. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemoliwego .
Na to rzeka Maryja: Oto ja suebnica Paska, niech mi
si stanie wedug twego sowa . Wtedy odszed od Niej
anio.
Oto sowo Paskie.

26 czerwca
W diecezji pelpliskiej:

W. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne
Czytania jak 27 czerwca.

Rwnie 26 czerwca
W archidiecezji warszawskiej:

B. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.

27 czerwca

W. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 582, nr 119.


EWANGELIA, s. 610, nr 146.

Rwnie 27 czerwca
W diecezji pelpliskiej i toruskiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY


NIEUSTAJCEJ POMOCY
W diecezji toruskiej: Gwnej Patronki diecezji Uroczysto
W diecezji pelpliskiej: Wspomnienie obowizkowe

W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Panna porodzi Syna

Iz 7, 10-14

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Pan przemwi do Achaza tymisowami: Pro dla siebie
o znak od Pana, Boga twego, czy to gboko w Otchani, czy
to wysoko w grze .
Lecz Achaz odpowiedzia: Nie bd prosi i nie bd
wystawia Pana na prb .
Wtedy rzek Izajasz: Suchajcie wic, domu Dawidowy:
Czy mao wam naprzykrza si ludziom, i naprzykrzacie si
take mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5 i 12 (R.: por. 12)

Refren: Panie, mj Boe, popiesz mi z pomoc.


W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwl mnie i ratuj w Twej sprawiedliwoci, *
nako ku mnie swe ucho i zelij ocalenie.
Refren.
Bd dla mnie ska schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocali,
bo Ty jeste moj opok i twierdz. *
Boe mj, wyrwij mnie z rk niegodziwca.
Refren.
Bo Ty, mj Boe, jeste moj nadziej, *
Panie, Tobie ufam od lat modoci.

12

O Boe, nie stj z daleka ode mnie, *


Boe, popiesz mi z pomoc.

DRUGIE CZYTANIE
Wielki znak ukaza si na niebie

Ap 12, 1. 3-6a. l0ab

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Wielki znak ukaza si na niebie: Niewiasta obleczona w
soce i ksiyc pod jej stopami, a na jej gowie wieniec z
gwiazd dwunastu.
Ukaza si te inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem gw i dziesi rogw, a na gowach siedem
diademw. Ogon jego zmiata trzeci cz gwiazd z nieba i
rzuci je na ziemi. Smok stan przed majc urodzi Niewiast, aeby skoro tylko porodzi, pore jej Dziecko. I porodzia Syna mczyzn, ktry bdzie pas wszystkie narody
rzg elazn. Dziecko jej zostao porwane do Boga i do Jego
tronu. Niewiasta za zbiega na pustyni, gdzie ma miejsce
przygotowane przez Boga.
I usyszaem donony gos mwicy w niebie: Teraz nastao zbawienie, potga i krlowanie Boga naszego i wadza
Jego Pomazaca .
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Por. J 19, 25-27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Obok krzya Jezusa staa Jego Matka
i ucze, ktrego miowa.
Jezus rzek do ucznia: Oto Matka twoja.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Oto Matka twoja

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.

J 19, 25-27

Obok krzya Jezusa stay: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, ona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy wic Jezus ujrza Matk i stojcego obok Niej
ucznia, ktrego miowa, rzek do Matki: Niewiasto, oto syn
Twj . Nastpnie rzek do ucznia: Oto Matka twoja . I od
tej godziny ucze wzi J do siebie.
Oto sowo Paskie.
W Mszach wotywnych o N. Maryi Pannie Nieustajcej Pomocy
mona
wybra
czytania
z
Czytania
wsplne
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.

28 czerwca

W. IRENEUSZA, BISKUPA I MCZENNIKA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

wsplne

, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE
Suga Boy powinien by agodny

2 Tm 2, 22b-26

Czytanie z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza.
Najmilszy:
Zabiegaj o sprawiedliwo, wiar mio, pokj wraz z
tymi, ktrzy wzywaj Pana czystym sercem. Unikaj natomiast
gupich i niedouczonych docieka, wiedzc, e rodz one

ktnie.
A suga Pana nie powinien si wdawa w ktnie, ale ma
by agodnym wzgldem wszystkich, skorym do nauczania,
zrwnowaonym. Powinien z agodnoci poucza wrogo
usposobionych, bo moe Bg da im kiedy nawrcenie dla
poznania prawdy i moe oprzytomniej i wyrw si z side
diaba, ywcem schwytani przez niego, zdani na wol tamtego.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

30

31

Refren: Sowa mdroci gosi sprawiedliwy.


Miej ufno w Panu i czy to, co dobre, *
a bdziesz mieszka na ziemi i y bezpiecznie.
Raduj si w Panu, *
a On speni pragnienia twego serca.
Refren.
Powierz Panu sw drog, *
zaufaj mu, a On sam bdzie dziaa.
On sprawi, e twa sprawiedliwo zabynie jak wiato, *
a prawo twoja jak blask poudnia.
Refren.
Usta sprawiedliwego gosz mdro, *
a jzyk jego mwi to, co suszne.
Prawo Boe jest w jego sercu *
i nie chwiej si jego kroki.
Refren.

EWANGELIA, s. 703, nr 226.

29 czerwca

WITYCH APOSTOW PIOTRA I PAWA

Uroczysto
W diecezji gliwickiej i legnickiej:

Gwnych Patronw diecezji Uroczysto


WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
PIERWSZE CZYTANIE
Piotr uzdrawia chromego od urodzenia

Dz 3, 1-10

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Gdy Piotr i Jan wchodzili do wityni na modlitw o godzinie dziewitej, wnoszono wanie pewnego czowieka,
chromego od urodzenia. Kadziono go codziennie przy bramie
wityni, zwanej Pikn, aby wstpujcych do wityni prosi
o jamun. Ten, zobaczywszy Piotra, i Jana, gdy mieli wej
do wityni, prosi ich o jamun.
Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu si, powiedzieli: Spjrz na nas . A on patrzy na nich, oczekujc od
nich jamuny.
Piotr powiedzia: Nie mam srebra ani zota, ale co mam,
to ci daj: W imi Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chod!
I ujwszy go za praw rk, podnis go. Natychmiast te
odzyska wadz w nogach i stopach. Zerwa si i stan na
nogach, i chodzi, i wszed z nimi do wityni, chodzc, skaczc i wielbic Boga.
A cay lud zobaczy go chodzcego i chwalcego Boga. I
rozpoznawali w nim tego czowieka, ktry siada przy Piknej
Bramie wityni, aby ebra, i ogarno ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkao.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Refren: Po caej ziemi ich gos si rozchodzi.


Niebiosa gosz chwa Boga, *
dzieo rk Jego obwieszcza nieboskon.

Dzie opowiada dniowi, *


noc nocy przekazuje wiadomo.
Refren.
Nie s to sowa ani nie jest to mowa, *
ktrych by dwiku nie usyszano;
Ich gos si rozchodzi po caej ziemi, *
ich sowa a po krace ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 1, 11-20
Pawe powoany przez Chrystusa do goszenia Ewangelii

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Galatw.


Owiadczam wam, bracia, e goszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysem ludzkim. Nie otrzymaem jej bowiem
ani nie nauczyem si od jakiego czowieka, lecz objawi mi
j Jezus Chrystus. Syszelicie przecie o moim postpowaniu
ongi, gdy jeszcze wyznawaem judaizm, jak z niezwyk gorliwoci zwalczaem Koci Boy i usiowaem go zniszczy, jak w arliwoci o judaizm przewyszaem wielu moich
rwienikw z mego narodu, jak byem szczeglnie wielkim
zapalecem w zachowywaniu tradycji moich przodkw.
Gdy jednak spodobao si Temu, ktry wybra mnie jeszcze w onie matki mojej i powoa ask swoj, aby objawi
Syna swego we mnie, bym Ewangeli o Nim gosi poganom,
natychmiast, nie radzc si ciaa i krwi ani nie udajc si do
Jerozolimy, do tych, ktrzy Apostoami stali si pierwej ni
ja, skierowaem si do Arabii, a pniej znowu wrciem do
Damaszku.
Nastpnie, trzy lata pniej, udaem si do Jerozolimy dla
zapoznania si z Kefasem, zatrzymujc si u niego tylko pitnacie dni. Spord za innych, ktrzy nale do grona Apostow, widziaem jedynie Jakuba, brata Paskiego. A Bg
jest mi wiadkiem, e w tym, co tu do ws pisz, nie kami.
Oto sowo Boe.

PIEW PRZED EWANGELI

J 21, 17d

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Panie, Ty wiesz wszystko,
Ty wiesz, e Ciebie miuj.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus powierza Piotrowi wadz pastersk

J 21, 15-19

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Gdy Jezus ukaza si swoim uczniom i spoywa z nimi
niadanie, rzek do Szymona Piotra:
Szymonie, synu Jana, czy miujesz Mnie wicej anieli
ci?
Odpowiedzia Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, e Ci kocham . Rzek do niego: Pa baranki moje .
I powtrnie powiedzia do niego: Szymonie, synu Jana,
czy miujesz Mnie?
Odpar Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, e Ci kocham .
Rzek do niego: Pa owce moje .
Powiedzia mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy
kochasz Mnie?
Zasmuci si Piotr, e mu po raz trzeci powiedzia: Czy
kochasz Mnie? I rzek do Niego: Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, e Ci kocham .
Rzek do niego Jezus: Pa owce moje. Zaprawd, zaprawd powiadam ci: Gdy bye modszy, opasywae si sam
i chodzie, gdzie chciae. Ale gdy si zestarzejesz, wycigniesz rce swoje, a inny ci opasze i poprowadzi, dokd nie
chcesz . To powiedzia, aby zaznaczy, jak mierci uwielbi
Boga.
A wypowiedziawszy to rzek do niego: Pjd za Mn!
Oto sowo Paskie.

MSZA W DZIE
PIERWSZE CZYTANIE
Cudowne uwolnienie Piotra z wizienia

Dz 12, 1-11

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


W owych dniach Herod zacz przeladowa niektrych
czonkw Kocioa. ci mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy
spostrzeg, e to spodobao si ydom, uwizi nadto Piotra.
A byy to dni Przanikw. Kiedy go pojma, osadzi w wizieniu i odda pod stra czterech oddziaw, po czterech onierzy kady, zamierzajc po wicie Paschy wyda go ludowi.
Strzeono wic Piotra w wizieniu, a Koci modli si za
niego nieustannie do Boga.
W nocy, po ktrej Herod mia go wyda, Piotr, skuty podwjnym acuchem, spa midzy dwoma onierzami, a
stranicy przed bram strzegli wizienia.
Wtem zjawi si anio Paski i wiato zajaniaa w celi.
Trceniem w bok obudzi Piotra i powiedzia: Wsta szybko! . Rwnoczenie z rk Piotra opady kajdany.
Przepasz si i w sanday! powiedzia mu anio.
A gdy to zrobi, rzek do niego: Narzu paszcz i chod
za mn! .
Wyszed wic i szed za nim, ale nie wiedzia, czy to, co
czyni anio, jest rzeczywistoci; zdawao mu si, e to widzenie. Minli pierwsz i drug stra i doszli do elaznej bramy, prowadzcej do miasta. Ta otwara si sama przed nimi.
Wyszli wic, przeszli jedn ulic i natychmiast anio odstpi
od niego.
Wtedy Piotr przyszed do siebie i rzek: Teraz wiem na
pewno, e Pan posa swego anioa i wyrwa mnie z rki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali ydzi.
Oto sowo Boe.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bg mnie wyzwoli.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto biedak zawoa, a Pan go usysza, *
i uwolni ze wszystkich uciskw.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczliwy czowiek, ktry znajdzie w Nim ucieczk.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Pawe przewiduje blisk mier i nagrod

2 Tm 4, 6-9. 17-18

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa


do Tymoteusza
Najmilszy:
Krew moja ju ma by wylana na ofiar, a chwila mojej
rozki nadesza. W dobrych zawodach wystpiem, bieg
ukoczyem, wiar ustrzegem. Na ostatek odoono dla mnie
wieniec sprawiedliwoci, ktry mi w owym dniu odda Pan,

sprawiedliwy Sdzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, ktrzy umiowali pojawienie si Jego.
Popiesz si, by przyby do mnie szybko. Natomiast Pan
stan przy mnie i wzmocni mi, eby si przeze mnie dopenio goszenie Ewangelii i eby wszystkie narody je posyszay; wyrwany te zostaem z paszczy lwa. Wyrwie mi Pan od
wszelkiego zego czynu i wybawi mi, przyjmujc do swego
krlestwa niebieskiego; Jemu chwaa na wieki wiekw.
Amen.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Mt 16, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ty jeste Piotr Opoka,
i na tej Opoce zbuduj mj Koci,
a bramy piekielne go nie przemog.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Tobie dam klucze krlestwa niebieskiego

Mt 16, 13-19

 Sowa Ewangelii wedug w. Mateusza.


Gdy Jezus przyszed w okolice Cezarei Filipowej, pyta
swych uczniw: Za kogo ludzie uwaaj Syna Czowieczego? .
A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z prorokw .
Jezus zapyta ich: A wy za kogo Mnie uwaacie? .
Odpowiedzia Szymon Piotr: Ty jeste Mesjasz, Syn
Boga ywego .
Na to Jezus mu rzek: Bogosawiony jeste, Szymonie,
synu Jony. Albowiem ciao i krew nie objawiy ci tego, lecz
Ojciec mj, ktry jest w niebie. Ot i Ja tobie powiadam: Ty

jeste Piotr Opoka, i na tej Opoce zbuduj mj Koci, a


bramy piekielne go nie przemog. I tobie dam klucze krlestwa niebieskiego: cokolwiek zwiesz na ziemi, bdzie
zwizane w niebie, a co rozwiesz na ziemi, bdzie rozwizane w niebie .
Oto sowo Paskie.
W Mszy wotywnej o w. Piotrze, Apostole, Liturgia sowa ze wita
Katedry w. Piotra, 22 lutego, s. 79.
W Mszy wotywnej o w. Pawle, Apolstole, Liturgia sowa ze wita
Nawrcenia w. Pawa, 25 stycznia, s. 58.

30 czerwca

WITYCH PIERWSZYCH MCZENNIKW


KOCIOA RZYMSKIEGO
Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE
Ani mier, ani ycie
nie zdoa nas odczy od mioci Boga

wsplne

Rz 8, 31b-39

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Jeeli Bg z nami, kt przeciwko nam? On, ktry nawet
wasnego Syna nie oszczdzi, ale Go za nas wszystkich wyda, jake miaby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darowa?
Kt moe wystpi z oskareniem przeciw tym, ktrych Bg
wybra? Czy Bg, ktry usprawiedliwia? Kt moe wyda
wyrok potpienia? Czy Chrystus Jezus, ktry ponis za nas
mier, co wicej, zmartwychwsta, siedzi po prawicy Boga i
przyczynia si za nami?

Kt nas moe odczy od mioci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy przeladowanie, gd czy nago, niebezpieczestwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie
zabijaj nas przez cay dzie, uwaaj nas za owce przeznaczone na rze .
Ale we wszystkim tym odnosimy pene zwycistwo dziki
Temu, ktry nas umiowa. I jestem pewien, e ani mier, ani
ycie, ani anioowie, ani Zwierzchnoci, ani rzeczy teraniejsze, ani przysze, ani moce, ani co wysokie, ani co gbokie,
ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoa nas odczy od
mioci Boga, ktra jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8a)

Refren: Nasz pomoc jest nasz Pan i Stwrca.


lub: Alleluja.
Gdyby Pan nie by po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochonliby nas ywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapon.
Refren.
Wwczas zatopiaby nas woda, *
potok by popyn nad nami,
wwczas potoczyyby si nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Sido si podaro, *
i zostalimy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
ktry stworzy niebo i ziemi.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie
dla sprawiedliwoci,
albowiem oni bd nazwani synami Boymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
mier dzieci w Betlejem

Mt 24, 4-13

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Strzecie si, eby
was kto nie zwid. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, i bd mwi: Ja jestem Mesjaszem . I wielu w bd
wprowadz. Bdziecie sysze o wojnach i o pogoskach wojennych; uwaajcie, nie trwcie si tym. To musi si sta, ale
to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem nard przeciw narodowi i krlestwo przeciw krlestwu. Bdzie gd i zaraza, a
miejscami trzsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero pocztkiem boleci.
Wtedy wydadz was na udrk i bd was zabija, i bdziecie w nienawici u wszystkich narodw z powodu mego
imienia.
Wwczas wielu zachwieje si w wierze; bd si wzajemnie wydawa i jedni drugich nienawidzi. Powstanie wielu
faszywych prorokw i wielu w bd wprowadz; a poniewa
wzmoe si nieprawo, ozibnie mio wielu.
Lecz kto wytrwa do koca, ten bdzie zbawiony .
Oto sowo Paskie.

Sobota po uroczystoci Najw. Serca Pana Jezusa


NIEPOKALANEGO SERCA
NAJWITSZEJ MARYI PANNY
Wspomnienie obowizkowe

Ewangelia tego wspomnienia jest wasna


Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.
PIERWSZE CZYTANIE
Ogromnie si wesel w Panu

wsplne

Iz 61, 9-11

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Plemi narodu mego bdzie znane wrd narodw i midzy ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobacz, uznaj,
e oni s szczepem bogosawionym Pana.
Ogromnie si wesel w Panu, dusza moja raduje si w Bogu moim, bo mnie przyodzia w szaty zbawienia, okry mnie
paszczem sprawiedliwoci, jak oblubieca, ktry wkada zawj, jak oblubienic strojn w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia
wydaje swe plony, jak ogrd rozplenia swe zasiewy, tak Pan
Bg sprawi, e si rozpleni sprawiedliwo i chwaa wobec
wszystkich narodw.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a)

Refren: Caym swym sercem raduj si w Panu


Raduje si me serce w Panu, *
moc moja dziki Panu si wznosi,
rozwary si me usta na wrogw moich, *
gdy cieszy si mog Twoj pomoc.
Refren.
uk mocarzy si amie, *
a sabi przepasuj si moc.
Za chleb najmuj si syci, a godni odpoczywaj, *
niepodna rodzi siedmioro, a widnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje mier i ycie, *
w grb wtrca i ze wywodzi.

Pan uboy i wzbogaca, *


ponia i wywysza.
Refren.
Z pyu podnosi biedaka, *
z barogu dwiga ndzarza,
by go wrd monych posadzi, *
by da mu stolic chway.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

k 2, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
zachowaa sowa Boe
i rozwaaa je w sercu swoim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
k 2, 41-51
Maryja wiernie chowaa wszystkie wspomnienia w sercu

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na wito
Paschy. Gdy mia On lat dwanacie, udali si tam zwyczajem
witecznym. Kiedy wracali po skoczonych uroczystociach,
zosta Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwayli Jego Rodzice. Przypuszczajc, e jest w towarzystwie ptnikw, uszli
dzie drogi i szukali Go wrd krewnych i znajomych. Gdy
Go nie znaleli, wrcili do Jerozolimy szukajc Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleli Go w wityni, gdzie
siedzia midzy nauczycielami, przysuchiwa si im i zadawa pytania. Wszyscy za, ktrzy Go suchali, byli zdumieni
bystroci Jego umysu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili si bardzo, a Jego Matka rzeka do
Niego: Synu, czemu nam to uczyni? Oto ojciec Twj i ja z
blem serca szukalimy Ciebie .

Lecz On im odpowiedzia: Czemucie Mnie szukali?


Czy nie wiedzielicie, e powinienem by w tym, co naley
do mego Ojca ? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedzia.
Potem poszed z nimi i wrci do Nazaretu; i by im poddany.
A Matka Jego chowaa wiernie wszystkie te wspomnienia
w swym sercu.
Oto sowo Paskie.

LIPIEC
1 lipca

W. OTTONA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji szczecisko-kamieskiej:

Patrona archidiecezji Wspomnienie obowizkowe


Czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 572, nr 111.
EWANGELIA, s. 589, nr 127.

2 lipca
W diecezji siedleckiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY KODESKIEJ


Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.
PIERWSZE CZYTANIE
Pan jest pord ciebie

wsplne

So 3, 14-18

Czytanie z Ksigi proroka Sofoniasza.


Wypiewuj, Cro Syjoska! Podnie radosny okrzyk,
Izraelu! Ciesz si i wesel z caego serca, Cro Jeruzalem! Oddali Pan wyroki na ciebie, usun twego nieprzyjaciela: krl
Izraela, Pan, jest pord ciebie, nie bdziesz si ju baa zego.
Owego dnia powiedz Jerozolimie: Nie bj si, Syjonie!
Niech nie sabn twe rce! Pan, twj Bg, Mocarz, pord

ciebie, On zbawi, uniesie si weselem nad tob, odnowi sw


mio, wzniesie okrzyk radoci, jak w dniu uroczystego
wita .
Zabior od ciebie niedol, aby ju nie nosia brzemienia
zniewagi.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b)

Refren: Wielki wrd ciebie wity Izraela.


Oto Bg jest moim zbawieniem, *
bd mia ufno i ba si nie bd.
Bo Pan jest moj moc i pieni, *
On sta si dla mnie zbawieniem.
Refren.
Wy za z weselem czerpa bdziecie wod *
ze zdrojw zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
Dajcie pozna Jego dziea midzy narodami, *
przypominajcie, e wspaniae jest imi Jego.
Refren.
piewajcie dla Pana, bo uczyni wzniose rzeczy, *
Niech to bdzie wiadome po caej ziemi.
Wzno okrzyki i woaj z radoci, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest pord ciebie wity Izraela.
Refren.

EWANGELIA, s. 515, nr 61.

Rwnie 2 lipca
W diecezji tarnowskiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY TUCHOWSKIEJ

wito
W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 8, 6. 10-13. 27. 30. 41. 42b. 43
Chwaa Pana napenia dom Paski

Czytanie z Pierwszej Ksigi Krlewskiej.


Kapani wprowadzili Ark Przymierza Pana na jej miejsce
do sanktuarium wityni, do Miejsca Najwitszego, pod
skrzyda cherubw. A kiedy kapani wyszli z Miejsca witego, obok wypeni dom Pana. Kapani nie mogli pozosta i
peni swej suby z powodu tego oboku, bo chwaa Pana napenia dom Paski.
Wtedy przemwi Salomon: Pan powiedzia, e bdzie
mieszka w chmurze. Ju zbudowaem Ci dom na mieszkanie,
miejsce przebywania Twego na wieki. Czy jednak naprawd
zamieszka Bg na ziemi? Przecie niebo i niebiosa najwysze
nie mog Ci obj, a tym mniej ta witynia, ktr zbudowaem.
Wysuchaj baganie Twego sugi i Twego ludu, Izraela,
ilekro modli si bdzie na tym miejscu. Ty za wysuchaj na
miejscu Twego przebywania, w niebie. Nie tylko wysuchaj,
ale te i przebacz.
Rwnie i cudzoziemca, ktry nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgld na Twe
imi i bdzie si modli w tej wityni, Ty w niebie, miejscu
Twego przebywania, wysuchaj i uczy to wszystko, o co ten
cudzoziemiec bdzie do Ciebie woa.
Niech wszystkie narody ziemi poznaj Twe imi dla nabrania bojani przed Tob za przykadem Twego ludu, Izraela. Niech te wiedz, e Twoje imi zostao wezwane nad t
wityni, ktr zbudowaem .
Oto sowo Boe.

Albo pierwsze czytanie So 3, 14-18, s. 209.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)

Refren: Idmy z radoci na spotkanie Pana.


Ucieszyem si, gdy mi powiedziano: *
Pjdziemy do domu Pana .
Ju stoj nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren.
Tam wstpuj pokolenia Paskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbi imi Pana.
Tam ustawiono trony sdziowskie, *
trony domu Dawida.
Refren.
Procie o pokj dla Jeruzalem: *
Niech yj w pokoju, ktrzy ci miuj.
Niech panuje pokj w twych murach, *
a pomylno w twoich paacach.
Refren.
Ze wzgldu na braci moich i przyjaci *
bd woa: Pokj z tob .
Ze wzgldu na dom Pana, Boga naszego, *
modl si o dobro dla ciebie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Sucie sobie nawzajem tym darem, jaki kady otrzyma

1 P 4, 8-11

Czytanie z Pierwszego listu witego Piotra Apostoa.


Miejcie wytrwa mio jedni ku drugim, bo mio zakrywa wiele grzechw. Okazujcie sobie wzajemnie gocinno bez szemrania.
Jako dobrzy szafarze rnorakiej aski Boej sucie sobie
nawzajem tym darem, jaki kady otrzyma.

Jeeli kto ma dar przemawiania, niech to bd jakby sowa


Boe. Jeeli kto peni posug, niech to czyni moc, ktrej
Bg udziela, aby we wszystkim by uwielbiony Bg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwaa i moc na wieki wiekw. Amen.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
ktra uwierzya, e speni si sowa
powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wesza do domu Zachariasza

k 1, 39-56

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Maryja wybraa si i posza z popiechem w gry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Wesza do domu Zachariasza i
pozdrowia Elbiet.
Gdy Elbieta usyszaa pozdrowienie Maryi, poruszyo si
dziecitko w jej onie, a Duch wity napeni Elbiet. Wydaa ona okrzyk i powiedziaa:
Bogosawiona jeste midzy niewiastami i bogosawiony jest owoc Twojego ona. A skde mi to, e Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro gos Twego pozdrowienia zabrzmia w moich uszach, poruszyo si z radoci
dziecitko w moim onie. Bogosawiona jeste, ktra uwierzya, e speni si sowa powiedziane Ci od Pana .
Wtedy Maryja rzeka:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje si duch mj w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy.
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd

wszystkie pokolenia.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny.
wite jest Jego imi,
A Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co si Go boj.
Okaza moc swego ramienia,
rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.
Jak przyobieca naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki .
Maryja pozostaa u niej okoo trzech miesicy; potem
wrcia do domu.
Oto sowo Paskie.

3 lipca

W. TOMASZA, APOSTOA
wito
PIERWSZE CZYTANIE
Koci zbudowany na fundamencie Apostow

Ef 2, 1 19-22

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Nie jestecie ju obcymi i przychodniami, ale jestecie
wspobywatelami witych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostow i prorokw, gdzie kamieniem
wgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana caa
budowla ronie na wit w Panu wityni, w Nim i wy take wznosicie si we wsplnym budowaniu, by stanowi
mieszkanie Boga przez Ducha.
Oto sowo Boe.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Idcie i gocie wiatu Ewangeli.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysawiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potna nad nami Jego aska, *
a wierno Pana trwa na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 20, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Uwierzye Tomaszu, bo Mnie ujrzae.
Bogosawieni, ktrzy nie widzieli, a uwierzyli.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Pan mj i Bg mj

J 20, 24-29

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by razem z nimi, kiedy przyszed Jezus. Inni wic uczniowie mwili do niego: Widzielimy Pana .
Ale on rzek do nich: Jeeli na rkach Jego nie zobacz
ladu gwodzi i nie wo palca mego w miejsce gwodzi, i
nie wo rki mojej do boku Jego, nie uwierz .
A po omiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewntrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszed mimo drzwi
zamknitych, stan porodku i rzek: Pokj wam!
Nastpnie rzek do Tomasza: Podnie tutaj swj palec i
zobacz moje rce. Podnie rk i w j do mego boku, i nie
bd niedowiarkiem, lecz wierzcym .
Tomasz Mu odpowiedzia: Pan mj i Bg mj!
Powiedzia mu Jezus: Uwierzye dlatego, poniewa

Mnie ujrzae. Bogosawieni, ktrzy nie widzieli, a uwierzyli .


Oto sowo Paskie.

4 lipca

W. ELBIETY PORTUGALSKIEJ
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych (tych, ktrzy penili dziea miosierdzia), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.
EWANGELIA, s. 690, nr 213.

Rwnie 4 lipca
W archidiecezji krakowskiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

5 lipca

W. ANTONIEGO MARII ZACCARII, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych (wychowawcach albo zakonnikach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 581, nr 118.
EWANGELIA, s. 693, nr 216.

Rwnie 5 lipca

W. MARII GORETTI, DZIEWICY I MCZENNICY


Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE
Wasze ciaa s czonkami Chrystusa

wsplne

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Ciao nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciaa.
Bg za i Pana wskrzesi, i nas rwnie sw moc wskrzesi z
martwych. Czy nie wiecie, e ciaa wasze s czonkami
Chrystusa? Ten za, kto si czy z Panem, jest z Nim jednym
duchem.
Strzecie si rozpusty; wszelki grzech, popeniony przez
czowieka, jest na zewntrz ciaa; kto za grzeszy rozpust,
przeciwko wasnemu ciau grzeszy. Czy nie wiecie, e ciao
wasze jest przybytkiem Ducha witego, ktry w was jest, a

ktrego macie od Boga, i e ju nie naleycie do samych siebie? Za wielk bowiem cen zostalicie nabyci. Chwalcie
wic Boga w waszym ciele.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)

16

17

Refren: W rce Twe, Panie, skadam ducha mego.


Bd dla mnie ska schronienia, *
warowni, ktra ocala.
Ty bowiem jeste moj ska i twierdz, *
kieruj mn i prowad przez wzgld na swe imi.
Refren.
W rce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boe.
Wesel si i ciesz Twoim miosierdziem, *
bo wejrza na moj ndz.
Refren.
W Twoim rku s moje losy, *
wyrwij mnie z rk wrogw i przeladowcw.
Niech Twoje oblicze zajanieje nad Twym sug: *
wybaw mnie w swym miosierdziu.
Refren.

EWANGELIA, s. 551, nr 93.

6 lipca

B. MARII TERESY LEDCHOWSKIEJ, DZIEWICY


Wspomnienie obowizkowe

Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych (zakonnicach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Bg wynagrodzi jamun

Iz 58, 6,10

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


To mwi Pan:
Rozerwij kajdany za, rozwi wizy niewoli, wypu
wolno ucinionych i wszelkie jarzmo poam? Dziel swj
chleb z godnym, wprowad w dom biednych tuaczy, nagiego, ktrego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj si od wspziomkw?
Wtedy twoje wiato wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwo twoja poprzedza ci bdzie, chwaa Pana i bdzie za tob. Wtedy zawoasz, a Pan
odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: Oto jestem .
Jeli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozi palcem i
mwi przewrotnie, jeli podasz twj chleb zgodniaemu i
nakarmisz dusz przygnbion, wwczas twe wiato zabynie w ciemnociach, a twoja ciemno stanie si poudniem .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2)

Refren: Pan Bg okaza ludom swe zbawienie.


piewajcie Panu pie now, *
albowiem uczyni cuda.
Zwycistwo zgotowaa Mu Jego prawica *
i wite rami Jego.
Refren.
Pan okaza swoje zbawienie, *

na oczach narodw objawi sw sprawiedliwo.


Wspomnia na dobro i na wierno swoj *
wobec domu Izraela.
Refren.
Ujrzay wszystkie krace ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Woaj z radoci na cze Pana, caa ziemio, *
cieszcie si i weselcie, i grajcie.
Refren.
piewajcie Panu przy wtrze cytry, *
przy wtrze cytry i przy dwiku harfy,
przy trbach i dwiku rogu, *
na oczach Pana, Krla, si radujcie.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 3, 16

Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.


Tak Bg umiowa wiat,
e da swojego Syna Jednorodzonego;
kady, kto w Niego wierzy, ma ycie wieczne.
Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.
EWANGELIA
Siewca cieszy si razem ze niwiarzem

J 4, 34-38

 Sowa Ewangelii wedug w. Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Moim pokarmem
jest wypeni wol Tego, ktry Mnie posa, i wykona Jego
dzieo. Czy nie mwicie: Jeszcze cztery miesice, a nadejd niwa ? Oto powiadam wam: Podniecie oczy i popatrzcie
na pola, jak bielej na niwo. niwiarz otrzymuje ju zapat i
zbiera plon na ycie wieczne, tak i siewca cieszy si razem
ze niwiarzem. Tu bowiem okazuje si prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera . Ja was wysaem to,

nad czym wycie si nie natrudzili. Inni si natrudzili, a w ich


trud wycie weszli .
Oto sowo Paskie.

8 lipca

W. JANA Z DUKLI, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezjach przemyskiej:

Patrona archidiecezji Wspomnienie obowizkowe


Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
o witych, s. 628.

Czytania

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 643, nr 173.


EWANGELIA, s. 697, nr 219.

9 lipca
WITYCH MCZENNIKW
AUGUSTYNA ZHAO RONG, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 547, nr 88.


PSALM RESPONSORYJNY, s. 534.
PIEW PRZED EWANGELI

Por 2 Kor 1, 3b-4a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bg jest Ojcem miosierdzia i wszelkiej pochechy.
Ten, ktry nas pociesza w kadym naszym utrapieniu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA, s. 551, nr 93.

11 lipca

W. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY


wito
PIERWSZE CZYTANIE
Nako serce ku roztropnoci

Prz 2, 1-9

Czytanie z Ksigi Przysw.


Synu, jeli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie
wskazania; ku mdroci nachylisz swe ucho, ku roztropnoci
swe serce; jeli wezwiesz rozsdek, przywoasz dononie
rozwag, jeli szuka jej poczniesz jak srebra i poda jej
bdziesz jak skarbw, to boja Pana zrozumiesz, osigniesz
znajomo Boga. Bo Pan udziela mdroci, z ust Jego wychodz wiedza i roztropno; dla prawych On chowa sw pomoc,
On jest tarcz dla yjcych uczciwie.
On strzee cieek prawoci, ochrania drogi pobonych.
Wtedy sprawiedliwo pojmiesz i prawo, i rzetelno i kad dobr ciek.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2)

Refren: Po wieczne czasy bd chwali Pana.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.

12

14

15

Dusza moja chlubi si Panem, *


niech sysz to pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Refren.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczliwy czowiek, ktry znajduje w Nim ucieczk.
Zblicie si, synowie, posuchajcie, co mwi, *
bd was uczy bojani Paskiej.
Refren.
Powcignij swj jzyk od zego, *
a wargi swoje od kamstwa.
Od za si odwr, czy dobrze, *
szukaj pokoju i d do niego.
Refren.

W kocioach, ktre obchodz uroczysto:


DRUGIE CZYTANIE
ycie pierwszych chrzecijan

Dz 4, 32-35

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Jeden duch i jedno serce oywiay wszystkich wierzcych.
aden nie nazywa swoim tego, co posiada, ale wszystko
mieli wsplne.
Apostoowie z wielk moc wiadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielk ask. Nikt z nich
nie cierpia niedostatku, bo waciciele pl albo domw
sprzedawali je i przynosili pienidze uzyskane ze sprzeday, i
skadali je u stp Apostow. Kademu te rozdzielano wedug potrzeby.
Oto sowo Boe.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 19, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
stokro tyle otrzyma
i ycie wieczne odziedziczy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Porzuci wszystko dla Chrystusa

Mt 19, 27-29

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Piotr powiedzia do Jezusa: Oto my opucilimy wszystko i poszlimy za Tob, c wic otrzymamy? .
Jezus za rzek do nich: Zaprawd, powiadam wam:
Przy odrodzeniu, gdy Syn Czowieczy zasidzie na swym tronie chway, wy, ktrzy poszlicie za Mn, zasidziecie rwnie na dwunastu tronach i bdziecie sdzi dwanacie pokole Izraela. I kady, kto dla mego imienia opuci dom, braci
lub siostry, ojca lub matk, dzieci lub pole, stokro tyle
otrzyma i ycie wieczne odziedziczy .
Oto sowo Paskie.

12 lipca

W. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU,


BISKUPA I MCZENNIKA

Wspomnienie obowizkowe
W diecezji omyskiej:

Gwnego Patrona diecezji Uroczysto


W archidiecezji warmiskiej:

Patrona archidiecezji Wspomnienie obowizkowe

W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Wszystkie krace ziemi ujrz zbawienie

Iz 52, 7-10

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


O, jak s pene wdziku na grach nogi zwiastuna radosnej nowiny, ktry ogasza pokj, zwiastuje szczcie, ktry
obwieszcza zbawienie, ktry mwi do Syjonu: Twj Bg
zacz krlowa .
Gos! Twoi stranicy podnosz gos, razem wznosz
okrzyki radosne, bo ogldaj na wasne oczy powrt Pana na
Syjon. Zabrzmijcie radosnym piewaniem, wszystkie ruiny
Jeruzalem! Bo Pan pocieszy swj lud, odkupi Jeruzalem.
Pan obnay ju swe rami wite na oczach wszystkich
narodw; i wszystkie krace ziemi zobacz zbawienie naszego Boga.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 6. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3)

Refren: Gocie cze Pana wrd wszystkich narodw.


piewajcie Panu pie now *
piewaj Panu, ziemio caa.
piewajcie Panu, stawcie Jego imi, *
kadego dnia gocie Jego zbawienie.
Refren.
Gocie Jego chwa wrd wszystkich narodw,
rozgaszajcie Jego cuda pord wszystkich ludw.
Przed Nim krocz majestat i pikno,
a potga i blask w Jego przybytku.
Refren.
Oddajcie Panu, rodziny narodw, *
oddajcie Panu chwa i uznajcie Jego potg.

10

Oddajcie Panu chwa nalen Jego imieniu.


przyniecie dary i wejdcie na Jego dziedzice.
Refren.
Uwielbiajcie Pana w witym przybytku.
Zadryj ziemio caa przed Jego obliczem.
Gocie wrd ludw, e Pan jest krlem,
bdzie sprawiedliwie sdzi ludy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Chcielimy da nie tylko nauk Bo,
lecz nadto dusze nasze

1 Tes 2, 2b-8

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Tesaloniczan.
Bracia:
Odwaylimy si w Bogu naszym gosi Ewangeli Bo
wam, pord wielkiego utrapienia. Upominanie za nasze nie
pochodzi z bdu ani z nieczystej pobudki, ani z podstpu,
lecz jak przez Boga zostalimy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak gosimy j, aby si podoba nie ludziom, ale Bogu, ktry bada nasze serca.
Nigdy przecie nie posugiwalimy si pochlebstwem w
mowie, jak wiecie, ani te nie kierowalimy si ukryt chciwoci, czego Bg jest wiadkiem, nie szukajc ludzkiej
chway ani pord was, ani pord innych.
A jako apostoowie Chrystusa moglimy by dla was ciarem, my jednak stanlimy pord was peni skromnoci,
jak matka troskliwie si opiekujca swoimi dziemi.
Bdc tak peni yczliwoci dla was, chcielimy wam da
nie tylko nauk Bo, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem stalicie si nam drodzy.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja was wybraem ze wiata,
abycie szli i owoc przynosili
i aby trwa wasz owoc.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Najwikszy dowd mioci

J 15, 9-17

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Jak Mnie umiowa Ojciec, tak i Ja was umiowaem.
Trwajcie w mioci mojej. Jeli bdziecie zachowywa moje
przykazania, bdziecie trwa w mioci mojej, tak jak Ja zachowaem przykazania Ojca mego i trwam w Jego mioci. To
wam powiedziaem, aby rado moja w was bya i aby rado
wasza bya pena.
To jest moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali,
tak jak Ja was umiowaem. Nikt nie ma wikszej mioci od
tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich. Wy jestecie przyjacimi moimi, jeeli czynicie to, co wam przykazuj.
Ju was nie nazywam sugami, bo suga nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwaem was przyjacimi, albowiem oznajmiem wam wszystko, co usyszaem od Ojca mego. Nie wycie
Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem was na
to, abycie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa, aby
wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imi
moje. To wam przykazuj, abycie si wzajemnie miowali .
Oto sowo Paskie.

13 lipca

WITYCH PUSTELNIKW
ANDRZEJA WIERADA I BENEDYKTA
Wspomnienie obowizkowe
W diecezji tarnowskiej:

Patronw diecezji Wspomnienie obowizkowe


PIERWSZE CZYTANIE
Bojcy si Boga, wierzcie, ufajcie, miujcie

Syr 2, 7-11

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


Wy, ktrzy boicie si Pana, oczekujcie Jego zmiowania,
nie zbaczajcie z drogi, abycie nie upadli. Ktrzy boicie si
Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapata. Ktrzy
boicie si Pana, spodziewajcie si dobra, wiecznego wesela i
zmiowania.
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: kt zaufa
Panu, a zosta zawstydzony? Albo kt trwa w bojani Paskiej, i by opuszczony? Albo kt wzywa Go, a On nim
wzgardzi?
Dlatego e Pan jest litociwy i miosierny, odpuszcza
grzechy i zbawia w czasie utrapienia.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 1)

Refren: Bogosawiony, kto zaufa Panu.


Bogosawiony czowiek, ktry nie idzie
za rad wystpnych,
nie wchodzi na drog grzesznikw *
i nie zasiada w gronie szydercw,
lecz w prawie Paskim upodoba sobie *
i rozmyla nad nim dniem i noc.
Refren.
On jest jak drzewo zasadzone nad pync wod, *

ktre wydaje owoc w swoim czasie,


licie jego nie widn, *
a wszystko, co czyni,jest udane.
Refren.
Co innego grzesznicy: *
s jak plewa, ktr wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga wystpnych zaginie.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 6, 33

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Starajcie si naprzd o krlestwo Boe
i o jego sprawiedliwo,
a wszystko bdzie wam dodane.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Modlitwa w ukryciu

Mt 6, 1. 5-8

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Strzecie si, ebycie uczynkw pobonych nie wykonywali przed ludmi po
to, aby was widzieli; inaczej nie bdziecie mieli nagrody u
Ojca waszego, ktry jest w niebie.
Gdy si modlicie, nie bdcie jak obudnicy. Oni lubi w
synagogach i na rogach ulic wystawa i modli si, eby si
ludziom pokaza. Zaprawd, powiadam wam: otrzymali ju
swoj nagrod. Ty za, gdy chcesz si modli, wejd do swej
izdebki, zamknij drzwi i mdl si do Ojca twego, ktry jest w
ukryciu. A Ojciec twj, ktry widzi w ukryciu, odda tobie.
Na modlitwie nie bdcie gadatliwi jak poganie. Oni myl, e przez wzgld na swe wielomwstwo bd wysuchani.
Nie bdcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz,

czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie .


Oto sowo Paskie.

14 lipca

W. KAMILA DE LELLIS, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych (tych, ktrzy penili dziea miosierdzia), jak podano w Zestawieniu na s. 705.

Rwnie 14 lipca

W. HENRYKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o witych, s. 628.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 647, nr 177.


EWANGELIA, s. 680, nr 203.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.
EWANGELIA, s. 702, nr 225.

15 lipca

W. BONAWENTURY, BISKUPA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie obowizkowe

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 662, nr 189.


EWANGELIA, s. 586, nr 123.

16 lipca

NAJWITSZEJ MARYI PANNY Z GRY KARMEL


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 496, nr 43.


EWANGELIA, s. 509, nr 53.
W kocioach pod wezwaniem NMP z Gry Karmel trzy czytania;
DRUGIE CZYTANIE, s. 504, nr 50.

18 lipca

B. SZYMONA Z LIPNICY, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 575, nr 114.
EWANGELIA, s. 700, nr 223.

20 lipca

B. CZESAWA, PREZBITERA
Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezji wrocawskiej i diecezji opolskiej:

Patrona archidiecezji i diecezji Wspomnienie obowizkowe


Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 572, nr 111.
EWANGELIA, s. 613, nr 150.

21 lipca

W. WAWRZYCA Z BRINDISI,
PREZBITERA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 574, nr 113.


EWANGELIA, s. 613, nr 150.

Rwnie 21 lipca

W. APOLINAREGO, BISKUPA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 563, nr 104.


EWANGELIA, s. 592, nr 130.

22 lipca

W. MARII MAGDALENY
Wspomnienie obowizkowe
Ewangelia tego wspomnienia jest wasna.
Pierwsze czytanie
Jak mier potna jest mio

Pnp 8, 6-7

Czytanie z Pieni nad Pieniami.


Po mnie jak piecz na twoim sercu, jak piecz na
twoim ramieniu, bo jak mier potna jest mio, a zazdro

jej nieprzejednana jak otcha; ar jej to ar ognia, pomie


Pana.
Wody wielkie nie zdoaj ugasi mioci, nie zatopi jej
rzeki. Jeliby kto odda za mio cae bogactwo swego domu,
pogardz nim tylko.
Oto sowo Boe.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Mio Chrystusa przynagla nas

2 Kor 5, 14-17

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Mio Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, e skoro
Jeden umar za wszystkich, to wszyscy pomarli. A wanie za
wszystkich umar Chrystus, aby ci, co yj, ju nie yli dla
siebie, lecz dla Tego, ktry za nich umar i zmartwychwsta.
Tak wic i my odtd ju nikogo nie znamy wedug ciaa; a
jeli nawet wedug ciaa poznalimy Chrystusa, to ju wicej
nie znamy Go w ten sposb. Jeeli wic kto pozostaje w
Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, mino, a
oto wszystko stao si nowe.
Oto sowo Boe.
W kocioach, ktre obchodz uroczysto, powysze czytanie czyta
si jako drugie.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2)

Refren: Ciebie, mj Boe, pragnie moja dusza.


Boe mj, Boe, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciao moje tskni za Tob, *

jak ziemia zescha i aknca wody.


Refren.
Oto wpatruj si w Ciebie w wityni, *
by ujrze Tw potg i chwa.
Twoja aska jest cenniejsza od ycia, *
wic sawi Ci bd moje wargi.
Refren.
Bd Ci wielbi przez cae me ycie *
i wznios rce w imi Twoje.
Moja dusza syci si obficie, *
a usta Ci wielbi radosnymi wargami.
Refren.
Bo stae si dla mnie pomoc *
i w cieniu Twych skrzyde woam radonie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

por. J 20, 11

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Maryjo, Ty powiedz, co w drodze widziaa?
Jam zmartwychwstaego blask chway ujrzaa.
ywego ju Pana widziaam grb pusty
I wiadkw anielskich, i odzie, i chusty.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zmartwychwstay Chrystus ukazuje si Magdalenie

J 20, 1. 11-18

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze byo ciemno, Maria Magdalena udaa si do grobu i
zobaczya kamie od niego odsunity.
Maria staa przed grobem paczc. A kiedy tak pakaa,

nachylia si do grobu i ujrzaa dwch aniow w bieli, siedzcych tam, gdzie leao ciao Jezusa: jednego w miejscu
gowy, a drugiego w miejscu ng.
I rzekli do niej: Niewiasto, czemu paczesz? .
Odpowiedziaa im: Zabrano Pana mego i nie wiem,
gdzie Go pooono .
Gdy to powiedziaa, odwrcia si i ujrzaa stojcego Jezusa, ale nie wiedziaa, e to Jezus.
Rzek do niej Jezus: Niewiasto, czemu paczesz? Kogo
szukasz? .
Ona za sdzc, e to jest ogrodnik, powiedziaa do Niego:
Panie, jeli ty Go przeniose, powiedz mi, gdzie Go pooye, a ja Go wezm .
Jezus rzek do niej: Mario! .
A ona obrciwszy si powiedziaa do Niego po hebrajsku:
Rabbuni , to znaczy: Nauczycielu .
Rzek do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie; jeszcze bowiem me wstpiem do Ojca. Natomiast udaj si do moich
braci i powiedz im: Wstpuj do Ojca mego i Ojca waszego
oraz do Boga mego i Boga waszego .
Posza Maria Magdalena oznajmiajc uczniom: Widziaam Pana i to mi powiedzia .
Oto sowo Paskie.

23 lipca

W. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY


wito
Czytania
o witych, s. 628.
PIERWSZE CZYTANIE
Ju nie ja yj,
lecz yje we mnie Chrystus

wsplne

Ga 2, 19-20

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Galatw.


Bracia:
Ja dla Prawa umarem przez Prawo, aby y dla Boga: razem z Chrystusem zostaem przybity do krzya.
Teraz za ju nie ja yj, lecz yje we mnie Chrystus..
Cho nadal prowadz ycie w ciele, jednak obecne ycie moje
jest yciem wiary w Syna Boego, ktry umiowa mnie i samego siebie wyda za mnie.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz to pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto zawoa biedak i Pan go usysza, *
i uwolni od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczliwy czowiek, ktry znajduje w Nim ucieczk.
Refren.

10

11

Bjcie si Pana, wszyscy Jego wici, *


ci, co si Go boj, nie zaznaj biedy.
Bogacze zuboeli i zaznali godu, *
szukajcym Pana niczego nie zbraknie.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 9b. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Wytrwajcie w mojej mioci;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc

J 15, 1-8

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mj
jest tym, ktry uprawia. Kad latorol, ktra we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a kad, ktra przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosia owoc obfitszy. Wy ju jestecie
czyci dziki sowu, ktre wypowiedziaem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja bd trwa w was. Podobnie jak latorol nie moe przynosi owocu sama z siebie, jeeli nie trwa
w winnym krzewie, tak samo i wy, jeeli we Mnie trwa nie
bdziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latorolami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa beze
Mnie nic nie moecie uczyni. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorol i uschnie. I zbiera si j, i
wrzuca do ognia, i ponie.
Jeeli we Mnie trwa bdziecie, a sowa moje w was, poprocie, o cokolwiek chcecie, a to wam si speni.

Ojciec mj przez to dozna chway, e owoc obfity przyniesiecie i staniecie si moimi uczniami .
Oto sowo Paskie.

24 lipca

W. KINGI, DZIEWICY
Wspomnienie obowizkowe
W diecezji tarnowskiej:

Patronki diecezji Wspomnienie obowizkowe


Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 621, nr 156.
EWANGELIA, s. 625, nr 159.

25 lipca

W. JAKUBA, APOSTOA
wito
W kocioach, w ktrych obchodzi si uroczysto w. Jakuba,
pierwsze
czytanie
z
Czytania
wsplne
o Apostoach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

2 Kor 4, 7-15

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga bya owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewszd znosimy
cierpienia, lecz nie poddajemy si zwtpieniu; yjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy przeladowania, lecz
nie czujemy si osamotnieni, obalaj nas na ziemi, lecz nie
giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa,
aby ycie Jezusa objawiao si w naszym ciele. Cigle bowiem jestemy wydawani na mier z powodu Jezusa, aby
ycie Jezusa objawio si w naszym miertelnym ciele. Tak
wic dziaa w nas mier, podczas gdy w was ycie.
Ciesz si przeto owym duchem wiary, wedug ktrego
napisano: Uwierzyem, dlatego przemwiem ; my take
wierzymy i dlatego mwimy, przekonani, e Ten, ktry
wskrzesi Jezusa, z Jezusem przywrci ycie take nam i stawi nas przed sob razem z wami. Wszystko to bowiem dla
was, aeby w peni obfitujca aska zwikszya chwa Bo
przez dzikczynienie wielu.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Refren: Kto we zach sieje, bdzie w radoci.


Gdy Pan odmieni los Syjonu, *
wydawao nam si, e nimy.
Usta nasze byy pene miechu, *
a jzyk piewa z radoci.
Refren.
Mwiono wtedy midzy narodami: *
Wielkie rzeczy im Pan uczyni .
Pan uczyni nam wielkie rzeczy
i ogarna nas rado.
Refren.
Odmie znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Poudniu.
Ci, ktrzy we zach siej, *

bd w radoci.
Refren.
Id i pacz *
niosc ziarno na zasiew,
lecz powrc z radoci *
niosc swoje snopy.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem,
abycie szli i owoc przynosili.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kielich mj pi bdziecie

Mt 20, 20-28

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Matka synw Zebedeusza podesza do Jezusa ze swoimi
synami i oddajc Mu pokon, o co Go prosia.
On j zapyta: Czego pragniesz? .
Rzeka Mu: Powiedz, eby ci dwaj moi synowie zasiedli
w Twoim krlestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej
stronie .
Odpowiadajc Jezus rzek: Nie wiecie, o co prosicie.
Czy moecie pi kielich, ktry Ja mam pi? .
Odpowiedzieli Mu: Moemy .
On rzek do nich: Kielich mj pi bdziecie. Nie do
Mnie jednak naley da miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie si ono tym, dla ktrych mj Ojciec je przygotowa .
Gdy dziesiciu pozostaych to usyszao, oburzyli si na
tych dwch braci.

A Jezus przywoa ich do siebie i rzek: Wiecie, e wadcy narodw uciskaj je, a wielcy daj im odczu sw wadz.
Nie tak bdzie u was. Lecz kto by midzy wami chcia si sta
wielkim, niech bdzie waszym sug. A kto by chcia by
pierwszym midzy wami, niech bdzie niewolnikiem waszym. Na wzr Syna Czowieczego, ktry nie przyszed, aby
Mu suono, lecz aby suy i da swoje ycie na okup za
wielu .
Oto sowo Paskie.

26 lipca
W. JOACHIMA I ANNY, RODZICW NAJW. MARYI PANNY
Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Imi ich yje w pokoleniach

Syr 44, 1. 10-15

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


Wychwalajmy mw sawnych i ojcw naszych wedug
nastpstwa ich pochodzenia. Ci s mowie poboni, ktrych
cnoty nie zostay zapomniane, pozostay one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem s ich nastpcy. Potomstwo to
trzyma si Przymierza, a przez nich ich dzieci. Potomstwo
ich trwa na zawsze, a chwaa ich nie bdzie wymazana.
Ciaa ich w pokoju pogrzebano, a imi ich yje w pokoleniach. Narody opowiadaj ich mdro, a zgromadzenie gosi
chwa.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 132 (131), 11. 13-14. 17-18 (R.: por. k 1, 32a)

11

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.


Pan zoy Dawidowi niezomn obietnic, *

13

14

17

18

od ktrej nie odstpi:


Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadz na twoim tronie .
Refren.
Pan bowiem wybra Syjon, *
tej siedziby zapragn dla siebie.
Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu bd mieszka, bo wybraem je sobie.
Refren.
Wzbudz tam moc dla Dawida, *
przygotuj wiato dla mego pomazaca.
Odziej wstydem jego nieprzyjaci, *
a nad nim zajanieje jego korona .
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. k 2, 25c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch wity spoczywa na nich.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prorocy i sprawiedliwi pragnli widzie Jezusa

Mt 13, 16-17

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Szczliwe oczy wasze, e widz, i uszy wasze, e sysz. Bo zaprawd, powiadam wam: Wielu prorokw i sprawiedliwych pragno ujrze to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usysze to, co wy syszycie, a nie usyszeli .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 26 lipca

W diecezji opolskiej i gliwickiej:

W. ANNY, MATKI NAJW. MARYI PANNY


W diecezji opolskiej: Gwnej Patronki diecezji Uroczysto
W diecezji gliwickiej:

Patronki diecezji Wspomnienie obowizkowe


PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus bdzie potomkiem Dawida

2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 16

Czytanie z Drugiej ksigi Samuela.


Gdy krl Dawid zamieszka w swoim domu, a Pan poskromi wokoo wszystkich jego wrogw, rzek krl do proroka Natana: Spjrz, ja mieszkam w paacu cedrowym, a Arka
Boa mieszka w namiocie .
Natan powiedzia do krla: Uczy wszystko, co zamierzasz w sercu, gdy Pan jest z tob .
Jednak jeszcze tej samej nocy skierowa Bg do Natana
nastpujce sowa: Id i powiedz mojemu sudze, Dawidowi: To mwi Pan: Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie?
Zabraem ci z pastwiska spord owiec, aby by wadc nad
ludem moim, nad Izraelem. I byem z tob wszdzie, dokd
si udae, wytraciem przed tob wszystkich twoich nieprzyjaci. Dam ci saw najwikszych ludzi na ziemi.
Wyznacz miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadz go
tam, i bdzie mieszka na swoim miejscu, a nie poruszy si
wicej, a ludzie nikczemni nie bd go ju uciska jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiem sdziw nad ludem moim
izraelskim, obdarzyem ci pokojem ze wszystkimi wrogami.
Tobie te Pan zapowiedzia, e ci zbuduje dom.
Przede Mn dom twj i twoje krlestwo bdzie trwa na
wieki .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)

Refren: Caym swym sercem raduj si w Panu.


Raduje si me serce w Panu, *
moc moja ku Panu si wznosi.
Rozwary si me usta na wrogw moich, *
gdy cieszy si mog Twoj pomoc.
Refren.
uki siaczy si ami, *
sabi przepasuj si moc,
Za chleb najmuj si syci, a odpoczywaj godni, *
niepodna rodzi siedmioro, a widnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje mier i ycie, *
w grb wtrca i ze wywodzi.
Pan uboy i wzbogaca, *
ponia i wywysza.
Refren.
Z pyu podnosi biedaka, *
z barogu dwiga ndzarza,
By go wrd ksit posadzi, *
by da mu stolic chway.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wielko wiary

Hbr 11, 1-2. 8-13

Czytanie z Listu do Hebrajczykw.


Bracia:
Wiara jest pork tych dbr, ktrych si spodziewamy,
dowodem tych rzeczywistoci, ktrych nie widzimy. Dziki
niej to przodkowie otrzymali wiadectwo.
Przez wiar ten, ktrego nazwano Abrahamem, usucha
wezwania Boego, by wyruszy do ziemi, ktr mia obj w
posiadanie. Wyszed nie wiedzc, dokd idzie. Przez wiar
przywdrowa do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkajc z Izaakiem i Jakubem, wspdziedzicami

tej samej obietnicy. Oczekiwa bowiem miasta zbudowanego


na silnych fundamentach, ktrego architektem i budowniczym
jest sam Bg.
Przez wiar take i sama Sara, mimo podeszego wieku,
otrzymaa moc poczcia. Uznaa bowiem za godnego wiary
Tego, ktry udzieli obietnicy. Przeto z czowieka jednego, i
to ju niemal obumarego, powstao potomstwo tak liczne, jak
gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, ktry jest nad
brzegiem morskim.
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osignwszy tego, co
im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali,
uznawszy siebie za goci i pielgrzymw na tej ziemi.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Por. k 2, 25c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch wity spoczywa na nich.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prorocy i sprawiedliwi pragnli widzie Jezusa

Mt 13, 16-17

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Szczliwe oczy wasze, e widz, i uszy wasze, e sysz. Bo zaprawd, powiadam wam: Wielu prorokw i sprawiedliwych pragno ujrze to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usysze to, co wy syszycie, a nie usyszeli .
Oto sowo Paskie.

27 lipca
W diecezji opolskiej i gliwickiej:

W. JOACHIMA, OJCA NAJWITSZEJ MARYI PANNY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania, jak we 241, s. 241.

28 lipca

W. SARBELIUSZA MAKHLUF, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 643, nr 173.
EWANGELIA, s. 685, nr 209.

29 lipca

W. MARTY
Wspomnienie obowizkowe
Ewangelia tego wspomnienia jest wasna.
Czytania
o witych, s. 628.
PIERWSZE CZYTANIE
Jeeli miujemy si wzajemnie, Bg trwa w nas

wsplne

1 J 4, 7-16

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Umiowani, miujmy si wzajemnie, poniewa mio jest
z Boga, a kady, kto miuje, narodzi si z Boga i zna Boga.
Kto nie miuje, nie zna Boga, bo Bg jest mioci.

W tym objawia si mio Boga ku nam, e zesa Syna


swego Jednorodzonego na wiat, abymy ycie mieli dziki
Niemu.
W tym przejawia si mio, e nie my umiowalimy Boga, ale e On sam nas umiowa i posa Syna swojego jako
ofiar przebagaln za nasze grzechy.
Umiowani, jeli Bg tak nas umiowa, to i my winnimy
si wzajemnie miowa. Nikt nigdy Boga nie oglda. Jeeli
miujemy si wzajemnie, Bg trwa w nas i mio ku Niemu
jest w nas doskonaa. Poznajemy, e my trwamy w Nim, a On
w nas, bo udzieli nam ze swego Ducha. My take widzielimy i wiadczymy, e Ojciec zesa Syna jako Zbawiciela
wiata.
Jeli kto wyznaje, e Jezus jest Synem Boym, to Bg
trwa w nim, a on w Bogu. Mymy poznali i uwierzyli mioci,
jak Bg ma ku nam. Bg jest mioci: kto trwa w mioci,
trwa w Bogu, a Bg trwa w nim.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz to pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.

10

11

Oto zawoa biedak i Pan go usysza, *


i uwolni od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczliwy czowiek, ktry znajduje w Nim ucieczk.
Refren.
Bjcie si Pana, wszyscy Jego wici, *
ci, co si Go boj, nie zaznaj biedy.
Bogacze zuboeli i zaznali godu, *
szukajcym Pana niczego nie zbraknie.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 8, 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem wiatoci wiata,
kto idzie za Mn, bdzie mia wiato ycia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wiara Marty

J 11, 19-27

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Wielu ydw przybyo do Marty i Marii, aby je pocieszy
po bracie. Kiedy za Marta dowiedziaa si, e Jezus nadchodzi, wysza Mu na spotkanie. Maria za siedziaa w domu.
Marta rzeka do Jezusa: Panie, gdyby tu by, mj brat
by nie umar. Lecz i teraz wiem, e Bg da Ci wszystko, o
cokolwiek by prosi Boga .
Rzek do niej Jezus: Brat twj zmartwychwstanie .
Rzeka Marta do Niego: Wiem, e zmartwychwstanie w
czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym .
Rzek do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i y-

ciem. Kto we Mnie wierzy, choby i umar, y bdzie. Kady, kto yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz
w to? .
Odpowiedziaa Mu: Tak, Panie! Ja wci wierz, e Ty
jest Mesjasz, Syn Boy, ktry mia przyj na wiat .
Oto sowo Paskie.
Albo:
EWANGELIA
Jezus w gocinie u Marty

k 10, 38-42

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus przyszed do jednej wsi. Tam pewna niewiasta,
imieniem Marta, przyja Go do swego domu. Miaa ona siostr, imieniem Maria, ktra siada u ng Pana i przysuchiwaa
si Jego mowie.
Natomiast Marta uwijaa si koo rozmaitych posug.
Przystpia wic do Niego i rzeka: Panie, czy Ci to obojtne, e moja siostra zostawia mnie sam przy usugiwaniu?
Powiedz jej, eby mi pomoga .
A Pan jej odpowiedzia: Marto, Marto, troszczysz si i
niepokoisz o wiele, a potrzeba mao albo tylko jednego. Maria
obraa najlepsz czstk, ktrej nie bdzie pozbawiona .
Oto sowo Paskie.

30 lipca

W. PIOTRA CHRYZOLOGA,
BISKUPA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 605, nr 142.


EWANGELIA, s. 615, nr 151.

31 lipca

W. IGNACEGO Z LOYOLI, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Wszystko czycie na chwal Bo

1 Kor 10, 31 11, 1

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwa Bo czycie. Nie bdcie zgorszeniem
ani dla ydw, ani dla Grekw, ani dla Kocioa Boego, podobnie jak ja, ktry si staram przypodoba wszystkim, nie
szukajc wasnej korzyci, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
Bdcie naladowcami moimi, tak jak ja jestem naladow-

c Chrystusa.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

10

11

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz to pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto zawoa biedak i Pan go usysza, *
i uwolni od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczliwy czowiek, ktry znajduje w Nim ucieczk.
Refren.
Bjcie si Pana, wszyscy Jego wici, *
ci, co si Go boj, nie zaznaj biedy.
Bogacze zuboeli i zaznali godu, *
szukajcym Pana niczego nie zbraknie.
Refren.

EWANGELIA, s. 700, nr 223.

SIERPIE
1 sierpnia

W. ALFONSA MARII LIGUORIEGO,


BISKUPA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
wsplne
o doktorach Kocioa, s. 595.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Bg zniszczy grzech przez swojego Syna

Rz 8, 1-4

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Obecnie dla tych, ktrzy s w Chrystusie Jezusie, nie ma
ju potpienia. Albowiem prawo Ducha, ktry daje ycie w
Chrystusie Jezusie, wyzwolio ci spod prawa grzechu i
mierci. Co bowiem byo niemoliwe dla Prawa, poniewa
ciao czynio je bezsilnym, tego dokona Bg. On to zesa
Syna swego w ciele podobnym do ciaa grzesznego i dla usunicia grzechu wyda w tym ciele wyrok potpiajcy grzech,
aby to, co nakazuje Prawo, wypenio si w nas, jeeli postpujemy nie wedug ciaa, ale wedug Ducha.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)

10

11

12

13

14

Refren: Naucz mnie, Panie, mdrych ustaw swoich.


Jak zachowa modzieniec swoj drog w czystoci? *
Przestrzegajc sw Twoich.
Z caego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczy od Twoich przykaza.
Refren.
W sercu swym przechowuj Twe sowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszy.
Bogosawiony jeste, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Wicej si ciesz z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
ni z wszelkiego bogactwa.
Refren.

EWANGELIA, s. 610, nr 146.

2 sierpnia

W. EUZEBIUSZA Z VERCELLI, BISKUPA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 677, nr 200.
EWANGELIA, s. 679, nr 201.

Rwnie 2 sierpnia

W. PIOTRA JULIANA EYMARDA, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101.
EWANGELIA, s. 588, nr 125.

4 sierpnia

W. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE
Upomnisz ich w moim imieniu

Ez 3, 16-21

Czytanie z Ksigi proroka Ezechiela.


Pan skierowa do mnie to sowo: Synu czowieczy, ustanowiem ci strem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usyszysz sowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeli
powiem bezbonemu: Z pewnoci umrzesz , a ty go nie
upomnisz, aby go odwie od jego bezbonej drogi i ocali
mu ycie, to bezbony w umrze z powodu swego grzechu,
natomiast ja ciebie uczyni odpowiedzialnym za jego krew.
Ale jeliby upomnia bezbonego, a on by nie zawrci od
swej bezbonoci i od swej bezbonej drogi, to chocia on
umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego

siebie.
Gdyby za sprawiedliwy odstpi od swej prawoci i dopuci si grzechu, i gdybym zesa na niego jakie dowiadczenie, to on umrze, bo go nie upomniae z powodu jego
grzechu; sprawiedliwoci, ktr czyni, nie bdzie mu si pamita, ciebie jednak uczyni odpowiedzialnym za jego krew.
Jeli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy
nie grzeszy, i jeli nie popeni grzechu, to z pewnoci pozostanie przy yciu, poniewa przyj upomnienie, ty za ocalisz
samego siebie .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Idcie i gocie wiatu Ewangeli.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysawiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potna nad nami Jego aska,
a wierno Pana trwa na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

k 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Pan posa Mnie, abym ubogim nis dobr nowin,
winiom gosi wolno.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus lituje si nad tumami

Mt 9, 35 10, 1

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus obchodzi wszystkie miasta i wioski. Naucza w
tamtejszych synagogach, gosi Ewangeli krlestwa i leczy

wszystkie choroby i wszystkie saboci.


A widzc tumy ludzi, litowa si nad nimi, bo byli znkani i porzuceni, jak owce nie majce pasterza. Wtedy rzek do
swych uczniw: niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw
mao. Procie wic Pana niwa, eby wyprawi robotnikw na
swoje niwo .
Wtedy przywoa do siebie dwunastu swoich uczniw i
udzieli im wadzy nad duchami nieczystymi, aby je wypdzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie saboci.
Oto sowo Paskie.

5 sierpnia

ROCZNICA POWICENIA RZYMSKIEJ BAZYLIKI


NAJWITSZEJ MARYI PANNY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 500, nr 46.


EWANGELIA, s. 515, nr 60.

6 sierpnia

PRZEMIENIENIE PASKIE
wito
Gdy wito wypada poza niedziel, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Wieczne panowanie Syna Czowieczego

Dn 7, 9-10. 13-14

Czytanie z Ksigi proroka Daniela.


Patrzaem, a postawiono trony, a Przedwieczny zaj
miejsce. Szata Jego bya biaa jak nieg, a wosy Jego gowy
jakby z czystej weny. Tron Jego by z ognistych pomieni,
jego koa poncy ogie. Strumie ognia si rozlewa i wypywa sprzed Niego. Tysic tysicy suyo Mu, a dziesi
tysicy po dziesi tysicy stao przed Nim. Sd zasiad i
otwarto ksigi.
Patrzaem w nocnych widzeniach, a oto na obokach nieba
przybywa jakby Syn Czowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzaj Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwa i wadz krlewsk, a suyy Mu wszystkie
narody, ludy i jzyki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, ktre nie przeminie, a Jego krlestwo nie ulegnie zagadzie.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a)

Refren: Pan wywyszony krluje nad ziemi.


Pan krluje, wesel si, ziemio, *
radujcie si, liczne wyspy!
Obok i ciemno wok Niego, *
prawo i sprawiedliwo podstaw Jego tronu.
Refren.
Gry jak wosk topniej przed obliczem Pana, *
przed obliczem wadcy caej ziemi.
Jego sprawiedliwo rozgaszaj niebiosa, *
a wszystkie ludy widz Jego chwa.
Refren.
Ponad ca ziemi *
Ty bowiem wywyszony
i nieskoczenie wyszy *
ponad wszystkich bogw.

Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Naoczni wiadkowie wielkoci Jezusa

2 P 1, 16-19

Czytanie z Drugiego listu witego Piotra Apostoa.


Najmilsi:
Nie za wymylonymi mitami postpowalimy wtedy, gdy
dalimy wam pozna moc i przyjcie Pana naszego Jezusa
Chrystusa, ale nauczalimy jako naoczni wiadkowie Jego
wielkoci.
Otrzyma bowiem od Boga Ojca cze i chwa, gdy taki
oto gos Go doszed od wspaniaego Majestatu: To jest mj
Syn umiowany, w ktrym mam upodobanie . I syszelimy,
jak ten gos doszed z nieba, kiedy z Nim razem bylimy na
grze witej.
Mamy jednak mocniejsz, prorock mow, a dobrze zrobicie, jeeli bdziecie przy niej trwali jak przy lampie, ktra
wieci w ciemnym miejscu, a dzie zawita, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Mt 17, 5c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


To jest mj Syn umiowany,
w ktrym mam upodobanie,
Jego suchajcie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA W ROKU A
Przemienienie Paskie

Mt 17, 1-9

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus wzi z sob Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, za-

prowadzi ich na gr wysok, osobno. Tam przemieni si


wobec nich: Twarz Jego zajaniaa jak soce, odzienie za
stao si biae jak wiato.
A oto im si ukazali Mojesz i Eliasz, ktrzy rozmawiali z
Nim. Wtedy Piotr rzek do Jezusa: Panie, dobrze, e tu jestemy; jeli chcesz, postawi tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojesza i jeden dla Eliasza .
Gdy on jeszcze mwi, oto obok wietlany osoni ich, a z
oboku odezwa si gos: To jest mj Syn umiowany, w
ktrym mam upodobanie, Jego suchajcie .
Uczniowie, syszc to, upadli na twarz i bardzo si zlkli.
A Jezus zbliy si do nich, dotkn ich i rzek: Wstacie, nie lkajcie si . Gdy podnieli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z gry, Jezus przykaza im mwic: Nie
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, a Syn Czowieczy
zmartwychwstanie .
Oto sowo Paskie.
EWANGELIA W ROKU B
Przemienienie Paskie

Mk 9, 2-10

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Jezus wzi z sob Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadzi ich
samych osobno na gr wysok. Tam przemieni si wobec
nich. Jego odzienie stao si lnico biae tak, jak aden wytwrca sukna na ziemi wybieli nie zdoa.
I ukaza si im Eliasz z Mojeszem, ktrzy rozmawiali z
Jezusem.
Wtedy Piotr rzek do Jezusa: Rabbi, dobrze, e tu jestemy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojesza i jeden dla Eliasza . Nie wiedzia bowiem, co naley mwi, tak byli przestraszeni.
I zjawi si obok, osaniajcy ich, a z oboku odezwa si
gos: To jest mj Syn umiowany, Jego suchajcie .

I zaraz potem, gdy si rozejrzeli, nikogo ju nie widzieli


przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z gry, przykaza im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Czowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiajc
tylko midzy sob, co znaczy powsta z martwych.
Oto sowo Paskie.
EWANGELIA W ROKU C
Przemienienie Paskie

k 9, 28b-36

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus wzi z sob Piotra, Jana i Jakuba i wyszed na gr,
aby si modli.
Gdy si modli, wygld Jego twarzy si odmieni, a Jego
odzienie stao si lnico biae.
A oto dwch mw rozmawiao z Nim. Byli to Mojesz i
Eliasz. Ukazali si oni w chwale i mwili o Jego odejciu,
ktrego mia dokona w Jerozolimie.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy
si ocknli, ujrzeli Jego chwa i obydwch mw, stojcych
przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzek do Jezusa: Mistrzu, dobrze, e tu jestemy. Postawimy trzy namioty: jeden
dla Ciebie, jeden dla Mojesza i jeden dla Eliasza . Nie wiedzia bowiem, co mwi. Gdy jeszcze to mwi, zjawi si obok i osoni ich; zlkli si, gdy tamci weszli w obok.
A z oboku odezwa si gos: To jest mj Syn wybrany,
Jego suchajcie . W chwili, gdy odezwa si ten gos, Jezus
znalaz si sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic
nie oznajmiali o tym, co widzieli.
Oto sowo Paskie.

7 sierpnia

WITYCH MCZENNIKW
SYKSTUSA II, PAPIEA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 527, nr 73.


EWANGELIA, s. 549, nr 90.

Rwnie 7 sierpnia

W. KAJETANA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 641, nr 172.
EWANGELIA, s. 699, nr 221.

Rwnie 7 sierpnia

B. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji poznaskiej i wrocawskiej:

Wspomnienie obowizkowe

Czytania
o witych, s. 628.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 630, nr 163.


EWANGELIA, s. 679, nr 201.

Rwnie 7 sierpnia
W diecezji sosnowieckiej:

W. DOMINIKA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania jak 261.

8 sierpnia

W. DOMINIKA, PREZBITERA
Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 603, nr 140.
EWANGELIA, s. 697, nr 219.

Rwnie 8 sierpnia
W diecezji sosnowieckiej:

ROCZNICA POWIECENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W SOSNOWCU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

9 sierpnia

W. TERESY BENEDYKTY OD KRZYA


DZIEWICY I MCZENNICY, PATRONKI EUROPY

wito
PIERWSZE CZYTANIE
Polubi ci sobie na wieki

Oz 2, 16b. 17b. 21-22

Czytanie z Ksigi proroka Ozeasza.


To mwi Pan:
Na pustyni chc j wyprowadzi i mwi do jej serca. I
bdzie Mi tam ulega jak za dni swej modoci, gdy wychodzia z egipskiego kraju.
I polubi ci sobie na wieki, polubi przez sprawiedliwo i prawo, przez mio i miosierdzie. Polubi ci sobie
przez wierno, a poznasz Pana .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a)

11

12

Refren: Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha.


Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.
Refren.

14

15

16

17

Cra krlewska wchodzi pena chway, *


odziana w zotogw,
W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *
za ni przywodz do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.
Wiod j z radoci i w uniesieniu, *
wkraczaj do krlewskiego paacu.
Synowie twoi zajm miejsce twoich ojcw, *
ustanowisz ich ksitami na caej ziemi.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Przyjd, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,
ktry Pan przygotowa dla ciebie na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowie o dziesiciu pannach

Mt 25, 1-13

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus opowiedzia swoim uczniom t przypowie:
Krlestwo niebieskie podobne bdzie do dziesiciu panien, ktre wziy swoje lampy i wyszy na spotkanie oblubieca. Pi z nich byo nierozsdnych, a pi roztropnych.
Nierozsdne wzity lampy, ale nie wziy z sob oliwy. Roztropne za razem z lampami zabray rwnie oliw w naczyniach. Gdy si oblubieniec opnia, zmorzone snem wszystkie zasny.
Lecz o pnocy rozlego si woanie: Oblubieniec idzie,
wyjdcie mu na spotkanie . Wtedy powstay wszystkie owe
panny i opatrzyy swe lampy.
A nierozsdne rzeky do roztropnych: Uyczcie nam
swej oliwy, bo nasze lampy gasn .

Odpowiedziay roztropne: Mogoby i nam, i wam nie


wystarczy. Idcie raczej do sprzedajcych i kupcie sobie .
Gdy one szy kupi, nadszed oblubieniec. Te, ktre byy gotowe, weszy z nim na uczt weseln i drzwi zamknito.
W kocu nadchodz i pozostae panny, proszc: Panie,
panie, otwrz nam .
Lecz on odpowiedzia: Zaprawd powiadam wam, nie
znam was . Czuwajcie wic, bo nie znacie dnia ani godziny .
Oto sowo Paskie.
albo:
EWANGELIA
Konieczno wyrzeczenia

Mt 16, 24-27

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Jeli kto chce
pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie
krzy swj i niech Mnie naladuje. Bo kto chce zachowa
swoje ycie, straci je; a kto straci swe ycie z mego powodu,
znajdzie je.
C bowiem za korzy odniesie czowiek, choby cay
wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis? Albo co da
czowiek w zamian za swoj dusz?
Albowiem Syn Czowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z anioami swoimi, i wtedy odda kademu wedug
jego postpowania .
Oto sowo Paskie.

10 sierpnia

W. WAWRZYCA, DIAKONA I MCZENNIKA


wito

W diecezji pelpliskiej:

Gwnego Patrona diecezji Uroczysto


W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Bg przyj ich jak caopaln ofiar

Mdr 3, 1-9

Czytanie z Ksigi Mdroci.


Dusze sprawiedliwych s w rku Boga i nie dosignie ich
mka. Zdao si oczom gupich, e pomarli, zejcie ich poczytano za nieszczcie i odejcie od nas za unicestwienie, a oni
trwaj w pokoju. Cho nawet w ludzkim rozumieniu doznali
kani, nadzieja ich pena jest niemiertelnoci.
Po nieznacznym skarceniu dostpi dbr wielkich, Bg
ich bowiem dowiadczy i znalaz ich godnymi siebie. Dowiadczy ich jak zoto w tyglu i przyj ich jak caopaln
ofiar.
W dzie nawiedzenia swego zajaniej i rozbiegn si jak
iskry po ciernisku. Bd sdzi ludy, zapanuj nad narodami,
a Pan krlowa bdzie nad nimi na wieki.
Ci, ktrzy Mu zaufali, zrozumiej prawd, wierni w mioci bd przy Nim trwali: aska bowiem i miosierdzie dla Jego wybranych.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a)

Refren: M sprawiedliwy obdarza ubogich.


1 Bogosawiony czowiek, ktry boi si Pana *
i wielk rado znajduje w Jego przykazaniach.
2 Potomstwo jego bdzie potne na ziemi, *
dostpi bogosawiestwa pokolenie prawych.
Refren.

Dobrze si wiedzie czowiekowi, ktry z litoci poycza *


i swymi sprawami zarzdza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy si nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamici.
Refren.
Nie przelknie si zej nowiny, *
jego mocne serce zaufao Panu.
Jego wierne serce lka si nie bdzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwnikw.
Refren.
Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze,
wywyszona z chwa *
bdzie jego potg.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Kto hojnie sieje, ten hojnie zbiera bdzie

2 Kor 9, 6-10

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian
Bracia:
Kto skpo sieje, ten skpo i zbiera, kto za hojnie sieje, ten
hojnie te zbiera bdzie. Kady niech przeto postpi tak, jak
mu nakazuje jego wasne serce, nie aujc i nie czujc si
przymuszonym, albowiem radosnego dawc miuje Bg. A
Bg moe zla na was ca obfito aski, tak bycie majc
wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki wedug tego, co jest napisane: Rozproszy, da ubogim, sprawiedliwo Jego trwa na wieki .
Ten za, ktry daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku
pokrzepieniu, i ziarno rozmnoy, i zwikszy plon waszej
sprawiedliwoci.
Oto sowo Boe.

PIEW PRZED EWANGELI

J 12, 26

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Kto by chcia Mi suy, niech idzie na Mn,
a gdzie Ja jestem, tam bdzie i mj suga.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ziarno, ktre obumrze, przynosi plon obfity

J 12, 24-26

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Jeeli ziarno pszenicy wpadszy w ziemi nie obumrze, zostanie tylko samo, ale
jeeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje
ycie, traci je, a kto nienawidzi swego ycia na tym wiecie,
zachowa je na ycie wieczne.
A kto by chcia Mi suy, niech idzie na Mn, a gdzie Ja
jestem, tam bdzie i mj suga. A jeli kto Mi suy, uczci go
mj Ojciec.
Oto sowo Paskie.

11 sierpnia

W. KLARY, DZIEWICY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 665, nr 191.
EWANGELIA, s. 685, nr 209.

Rwnie 11 sierpnia
W diecezji warmiskiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY WITOLIPSKIEJ


Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Skieruj do niej pokj jak rzek

Iz 66, 10. 12-14c

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Radujcie si wraz z Jerozolim, weselcie si w niej wszyscy, co j miujecie. Cieszcie si z ni bardzo wy wszyscy,
ktrzycie si nad ni smucili.
Tak bowiem mwi Pan: Oto skieruj do niej pokj jak
rzek i chwa narodw jak strumie wezbrany. Ich niemowlta bd noszone na rkach i na kolanach bd pieszczone.
Jak kogo pociesza wasna matka, tak Ja was pociesza bd;
w Jerozolimie doznacie pociechy.
Na ten widok rozraduje si serce wasze, a koci wasze nabior wieoci jak murawa. Rka Pana da si pozna Jego
sugom .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

46
47
48

49

50

k 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje si duch mj w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy. *
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, *
wite jest imi Jego.
Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co si Go boj.

51

52
53

54

55

Refren.
Okaza moc swego ramienia,
rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Refren.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.
Jak przyobieca naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

EWANGELIA, s. 510, nr 55.

12 sierpnia

W. JOANNY FRANCISZKI DE CHANTAL,


ZAKONNICY

Wspomnienie dowolne
PIERWSZE CZYTANIE, s. 640, nr 171.
EWANGELIA, s. 692, nr 214.

Rwnie 12 sierpnia
W archidiecezji gdaskiej:

W. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO,


PREZBITERA I MCZENNIKA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak 273.

Rwnie 12 sierpnia

W archidiecezji warmiskiej:

W. KLARY, DZIEWICY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak 268.

13 sierpnia

WITYCH MCZENNIKW
PONCJANA, PAPIEA, I HIPOLITA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

wsplne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 545, nr 87.
EWANGELIA, s. 551, nr 94.

Rwnie 13 sierpnia
W archidiecezji krakowskiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY KALWARYJSKIEJ


wito
DRUGIE CZYTANIE
Ef 1, 3-6. 11-12
Bg wybra nas w Chrystusie przed zaoeniem wiata

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Niech bdzie bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego

Jezusa Chrystusa; ktry napeni nas wszelkim bogosawiestwem duchowym na wyynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybra nas przez zaoeniem wiata, abymy
byli wici i nieskalani przed Jego obliczem. Z mioci przeznaczy nas dla siebie jako przybranych synw przez Jezusa
Chrystusa, wedug postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej aski, ktr obdarzy nas w Umiowanym.
W Nim dostpilimy udziau my rwnie, z gry przeznaczeni zamiarem Tego, ktry dokonuje wszystkiego zgodnie z
zamysem swej woli, po to, bymy istnieli ku chwale Jego
majestatu, my, ktrzymy ju przedtem nadziej zoyli w
Chrystusie.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

46
47
48

49

50

51

52
53

54

k 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje si duch mj w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy. *
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, *
wite jest imi Jego.
Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co si Go boj.
Refren.
Okaza moc swego ramienia,
rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Refren.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.

55

Jak przyobieca naszym ojcom,


Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
ktra bez mierci wysuya palm mczestwa
pod krzyem Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Oto syn Twj. Oto Matka twoja

J 19, 25-27

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Obok krzya Jezusa stay: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, ona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy wic Jezus ujrza Matk i stojcego obok Niej
ucznia, ktrego miowa, rzek do Matki: Niewiasto, oto syn
Twj . Nastpnie rzek do ucznia: Oto Matka twoja .
I od tej godziny ucze wzi J do siebie.
Oto sowo Paskie.
Albo:
PIEW PRZED EWANGELI

k 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni s ci, ktrzy suchaj sowa Boego
i zachowuj je wiernie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwa rodzina Jezusa

Mt 12, 46-50

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Gdy Jezus przemawia do tumw, oto Jego Matka i bracia
stanli na dworze i chcieli z Nim mwi. Kto rzek do Niego:
Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoj na dworze i chc mwi z Tob .
Lecz On odpowiedzia temu, ktry Mu to oznajmi: Kt
jest moj matk i ktrzy s moimi brami?
I wycignwszy rk ku swoim uczniom, rzek: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto peni wol Ojca mojego, ktry
jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostr i matk .
Oto sowo Paskie.

14 sierpnia

W. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO,


PREZBITERA I MCZENNIKA

Wspomnienie obowizkowe
W diecezji bielsko-ywieckiej:

Gwnego Patrona diecezji Uroczysto


W diecezji koszalisko-koobrzeskiej i elblskiej:

Patrona diecezji Wspomnienie obowizkowe


W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Bg przyj ich jak caopaln ofiar

Mdr 3, 1-9

Czytanie z Ksigi Mdroci.


Dusze sprawiedliwych s w rku Boga i nie dosignie ich
mka. Zdao si oczom gupich, e pomarli, zejcie ich poczytano za nieszczcie i odejcie od nas za unicestwienie, a oni
trwaj w pokoju. Cho nawet w ludzkim rozumieniu doznali
kani, nadzieja ich pena jest niemiertelnoci.

Po nieznacznym skarceniu dostpi dbr wielkich, Bg


ich bowiem dowiadczy i znalaz ich godnymi siebie. Dowiadczy ich jak zoto w tyglu i przyj ich jak caopaln
ofiar.
W dzie nawiedzenia swego zajaniej i rozbiegn si jak
iskry po ciernisku. Bd sdzi ludy, zapanuj nad narodami,
a Pan krlowa bdzie nad nimi na wieki.
Ci, ktrzy Mu zaufali, zrozumiej prawd, wierni w mioci bd przy Nim trwali: aska bowiem i miosierdzie dla Jego wybranych.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 10-11. 12-13. 16-17 (R.: por. 15)

10

11

12

13

16

17

Refren: Cenna przed Panem mier Jego wyznawcw.


Ufno miaem nawet wtedy, gdy mwiem: *
Jestem w wielkim ucisku .
I zalkniony woaem: *
Kady czowiek jest kamc .
Refren.
Czym si Bogu odpac *
za wszystko, co mi wywiadczy?
Podnios kielich zbawienia *
i wezw imienia Pana.
Refren.
O Panie, jestem Twoim sug,
Twym sug, synem Twojej suebnicy, *
Ty rozerwae moje kajdany.
Tobie zo ofiar pochwaln *
i wezw imienia Pana.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Odda ycie za braci

1 J 3, 13-16

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Nie dziwcie si, bracia, jeli wiat was nienawidzi. My
wiemy, e przeszlimy ze mierci do ycia, bo miujemy braci, kto za nie miuje, trwa w mierci. Kady, kto nienawidzi
swego brata, jest zabjc, a wiecie, e aden zabjca nie nosi
w sobie ycia wiecznego.
Po tym poznalimy mio, e On odda za nas ycie swoje. My take winnimy odda ycie za braci.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 12, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Kto by chcia Mi suy, niech idzie za Mn,
a gdzie Ja jestem, tam bdzie i mj suga.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
To wam przykazuj, abycie si wzajemnie miowali

J 15, 12-16

 Sowa Ewangelii wedug w. Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: To jest moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali, tak jak Ja was umiowaem. Nikt nie ma wikszej mioci od tej, gdy kto ycie
swoje oddaje za przyjaci swoich. Wy jestecie przyjacimi
moimi, jeeli czynicie to, co wam przykazuj. Ju was nie nazywam sugami, bo suga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwaem was przyjacimi, albowiem oznajmiem wam
wszystko, co usyszaem od Ojca mego. Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem was na to, abycie
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa aby wszystko
da wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imi moje .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 14 sierpnia
W archidiecezji gdaskiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W OLIWIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

15 sierpnia

WNIEBOWZICIE
NAJWITSZEJ MARYI PANNY
Uroczysto
W diecezji zielonogrsko-gorzowskiej: Wniebowzicie NMP,

NMP z Rokitna: Gwnej Patronki diecezji Uroczysto


W diecezji warszawsko-praskiej: Wniebowzicie NMP,

Matki Boej Zwyciskiej, Gwnej Patronki diecezji Uroczysto


Czytania w tych dwch diecezjach jak we Wniebowzicie NMP.

WIECZORNA MSZA WIGILIJNA


PIERWSZE CZYTANIE
1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2
Wprowadzenie Arki do Miasta witego

Czytanie z Ksigi Kronik.


Dawid zgromadzi wszystkich Izraelitw w Jerozolimie
celem przeniesienia Arki Pana na jej miejsce, ktre dla niej
przygotowa. Zebra Dawid synw Aarona i lewitw.
Lewici za nieli Ark Bo na drkach na swoich ramionach, jak przykaza Mojesz zgodnie ze sowem Pana. I
rzek Dawid naczelnikom lewitw, aby ustanowili swoich
braci piewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach,
harfach, cymbaach, aby rozbrzmiewa gos donony i rado-

sny.
Przyniesiono wic Ark Bo i ustawiono j w rodku
namiotu, jaki rozpi dla niej Dawid, po czym zoono caopalenia i ofiary pojednania.
Gdy za Dawid skoczy skadanie caopale i ofiar pojednania, pobogosawi lud w imieniu Pana.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 132 (131), 6-7. 9-10. 13-14 (R.: por. 8)

10

13

14

Refren: Wyrusza z Panem Arka Jego chway.


Syszelimy o Arce w Efrata, *
znalelimy j na polach Jaaru.
Wejdmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnkiem stp Jego.
Refren.
Niech Twoi kapani odziej si w sprawiedliwo, *
a Twoi wierni niech piewaj z radoci.
Przez wzgld na sug Twego, Dawida, *
nie odtrcaj oblicza Twojego pomazaca.
Refren.
Pan bowiem wybra Syjon, *
tej siedziby zapragn dla siebie.
Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu bd mieszka, bo wybraem go sobie .
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Zwycistwo nad mierci

1 Kor 15, 54-57

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Kiedy ju to, Co zniszczalne, przyodzieje si w niezni-

szczalno, a to, co miertelne, przyodzieje si w niemiertelno, wtedy sprawdz si sowa, ktre zostay napisane:
Zwycistwo pochono mier. Gdzie jest, o mierci, twoje zwycistwo? Gdzie jest, o mierci, twj ocie? Ocieniem za mierci jest grzech, a si grzechu Prawo. Bogu
niech bd dziki za to, e da nam odnie zwycistwo przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

k 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni ci, ktrzy suchaj sowa Boego
i zachowuj je wiernie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Bogosawione ono, ktre nosio Chrystusa

k 11, 27-28

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Gdy Jezus przemawia, jaka kobieta z tumu gono zawoaa do Niego: Bogosawione ono, ktre ci nosio, i
piersi, ktre ssae .
Lecz On rzek: Owszem, ale rwnie bogosawieni ci,
ktrzy suchaj sowa Boego i zachowuj je .
Oto sowo Paskie.
MSZA W DZIE
PIERWSZE CZYTANIE
Niewiasta obleczona w soce

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


witynia Boga w niebie si otwara i Arka Jego Przymierza ukazaa si w Jego wityni. Potem ukaza si wielki znak
na niebie: Niewiasta obleczona w soce i ksiyc pod jej sto-

pami, a na jej gowie wieniec z gwiazd dwunastu.


Ukaza si te inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem gw i dziesi rogw, a na gowach siedem
diademw. Ogon jego zmiata trzeci cz gwiazd z nieba i
rzuci je na ziemi. Smok stan przed majc urodzi Niewiast, aeby skoro tylko porodzi, pore jej Dziecko.
I porodzia Syna mczyzn, ktry bdzie pas wszystkie narody rzg elazn. Dziecko jej zostao porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta za zbiega na pustyni, gdzie
ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usyszaem donony gos mwicy w niebie: Teraz nastao zbawienie, potga i krlowanie Boga naszego i wadza
Jego Pomazaca .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b)

10

11

12

14

15

Refren: Stoi Krlowa po Twojej prawicy.


Tron Twj, Boe, trwa na wieki, *
berem sprawiedliwym bero Twego krlestwa.
Crki krlewskie wychodz na spotkanie z tob, *
krlowa w zocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Refren.
Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.
Refren.
Cra krlewska wchodzi pena chway, *
odziana w zotogw.
W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *
za ni prowadz do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
W Chrystusie wszyscy bd oywieni

1 Kor 15, 20-26

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Chrystus zmartwychwsta jako pierwszy spord tych, co
pomarli. Poniewa bowiem przez czowieka przysza mier,
przez czowieka te dokona si zmartwychwstanie. I jak w
Adamie wszyscy umieraj, tak te w Chrystusie wszyscy bd
oywieni, lecz kady wedug wasnej kolejnoci. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co nale do Chrystusa, w czasie Jego
przyjcia. Wreszcie nastpi koniec, gdy przekae krlowanie
Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelk Zwierzchno, Wadz i
Moc.
Trzeba bowiem, aeby krlowa, a pooy wszystkich
nieprzyjaci pod swoje stopy. Jako ostatni wrg, zostanie
pokonana mier.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Maryja zostaa wzita do nieba,
raduj si zastpy aniow.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Bg wywysza pokornych

Lk 1, 39-56

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


W tym czasie Maryja wybraa si i posza z popiechem w
gry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Wesza do domu
Zachariasza i pozdrowia Elbiet.
Gdy Elbieta usyszaa pozdrowienie Maryi, poruszyo si

dziecitko w jej onie, a Duch wity napeni Elbiet. Wydaa ona okrzyk i powiedziaa:
Bogosawiona jeste midzy niewiastami i bogosawiony jest owoc Twojego ona. A skde mi to, e Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro gos Twego pozdrowienia zabrzmia w moich uszach, poruszyo si z radoci
dziecitko w moim onie. Bogosawiona jeste, ktra uwierzya, e speni si sowa powiedziane Ci od Pana .
Wtedy Maryja rzeka:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje si duch mj w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy.
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny,
wite jest imi Jego.
A Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, ktrzy si Go boj.
Okaza moc swego ramienia,
rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.
Jak obieca naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Oto sowo Paskie.

16 sierpnia

W. STEFANA WGIERSKIEGO
Wspomnienie dowolne

Czytania
o witych, s. 628.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 630, nr 163.


EWANGELIA, s. 687, nr 212.

Rwnie 16 sierpnia
W diecezji opolskiej:

W. ROCHA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o witych, s. 628.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 629, nr 162.


EWANGELIA, s. 679, nr 201.

17 sierpnia

W. JACKA, PREZBITERA
Wspomnienie obowizkowe
W metropolii grnolskiej:

Gwnego Patrona metropolii Uroczysto


W archidiecezji krakowskiej: Patrona archidiecezji wito

W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Wszystkie krace ziemi ujrz zbawienie

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.

Iz 61, l-3a

Duch Pana Boga nade mn, bo Pan mnie namaci. Posa


mnie, by gosi dobr nowin ubogim, by opatrywa razy serc
zamanych, by zapowiada wyzwolenie jecom i winiom
swobod; aby obwieszcza rok aski u Pana, i dzie pomsty
dla naszego Boga; aby pociesza wszystkich zasmuconych,
by rozweseli paczcych na Syjonie, aby da im wieniec zamiast popiou, olejek radoci zamiast szaty smutku, pie
chway zamiast zgnbienia na duchu.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

10

Refren: Przychodz, Boe, peni Twoj wol.


Z nadziej czekaem na Pana,
a On pochyli si nade mn *
i wysucha mego woania.
Szczliwy czowiek, ktry nadziej pokada w Panu, *
a nie naladuje pysznych i skonnych do kamstwa.
Refren.
Nie chciae ofiary krwawej ani z podw ziemi, *
ale otworzye mi uszy.
Nie dae caopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziaem: Oto przychodz.
Refren.
W zwoju ksigi jest o mnie napisane:
Radoci jest dla mnie peni Twoj wol, mj Boe, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu .
Gosiem Tw sprawiedliwo w wielkim zgromadzeniu *
i nie powcigaem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Rozwj ycia chrzecijaskiego

2 P 1, 2-11

Czytanie z Drugiego Listu witego Piotra Apostoa.

Bracia:
aska wam i pokj niech bd udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
Boska Jego wszechmoc udzielia nam tego wszystkiego,
co si odnosi do ycia i pobonoci, przez poznanie Tego,
ktry powoa nas swoj chwa i doskonaoci. Przez nie
zostay nam udzielone drogocenne i najwiksze obietnice,
abycie si przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy
ju wyrwalicie si z zepsucia wywoanego dz na wiecie.
Dlatego te wanie wkadajc ca gorliwo, dodajcie do
wiary waszej cnot, do cnoty poznanie, do poznania powcigliwo, do powcigliwoci cierpliwo, do cierpliwoci pobono, do pobonoci przyja bratersk, do przyjani braterskiej za mio. Gdy bowiem bdziecie je mieli, i to w obfitoci, nie uczyni was one bezczynnymi ani bezowocnymi
przy poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Komu bowiem ich brak, jest lepym, krtkowidzem, i zapomnia o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechw. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie si umocni wasze powoanie i wybr. To bowiem czynic nie upadniecie nigdy. W
ten sposb szeroko bdzie wam otworzone wejcie do wiecznego krlestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Mk 1, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jezus powiedzia: Pjdcie za Mn,
a sprawi, e staniecie si rybakami ludzi .
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uczyni was rybakami ludzi

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.

Mk 1, 14-20

Gdy Jan zosta uwiziony, Jezus przyszed do Galilei i


gosi Ewangeli Bo. Mwi: Czas si wypeni i bliskie
jest krlestwo Boe. Nawracajcie si i wierzcie w Ewangeli .
Przechodzc obok Jeziora Galilejskiego, ujrza Szymona i
brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sie w jezioro;
byli bowiem rybakami. Jezus rzek do nich: Pjdcie za
Mn, a sprawi, e staniecie si rybakami ludzi . I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idc nieco dalej, ujrza Jakuba, syna Zebedeusza, i brata
jego, Jana, ktrzy te byli w odzi i naprawiali sieci. Zaraz ich
powoa, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w odzi i poszli za Nim.
Oto sowo Paskie.

18 sierpnia
W archidiecezji poznaskiej:

B. SANCJI SZYMKOWIAK, DZIEWICY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 618, nr 153.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

19 sierpnia

W. JANA EUDESA, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Pozna mio Chrystusa

Ef 3, 14-19

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od ktrego bierze nazw wszelki rd na niebie i na ziemi, aby wedug bogactwa
swej chway sprawi w was przez Ducha swego wzmocnienie
siy wewntrznego czowieka, iby Chrystus zamieszka przez
wiar w waszych sercach; abycie w mioci wkorzenieni i
ugruntowani, wraz ze wszystkimi witymi zdoali ogarn
duchem, czym jest Szeroko, Dugo, Wysoko i Gboko, i pozna mio Chrystusa, przewyszajc wszelk
wiedz, abycie zostali napenieni ca Peni Bo.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 131 (130), 1. 2-3

Refren: Strze mojej duszy w Twym pokoju, Panie.


Panie, moje serce si nie pyszni *
i nie patrz wyniole moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siy.
Refren.
Lecz uspokoiem i ucieszyem moj dusz,
Jak dziecko na onie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, z nadziej w Panu, *
teraz i na wieki.

Refren.
EWANGELIA, s. 681, nr 204.

Rwnie 19 sierpnia
W diecezji eckiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W EKU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

20 sierpnia

W. BERNARDA, OPATA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie obowizkowe
W diecezji pelpliskiej:

Patrona diecezji Wspomnienie obowizkowe


Czytania
wsplne
o doktorach Kocioa, s. 595.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Kto trzyma si Prawa, posidzie mdro

Czytanie z Ksigi Syracydesa


Ten, co Pana si boi, bdzie dobrze czyni,
a kto si trzyma Prawa, posidzie mdro.
Jak matka wyjdzie naprzeciw niego
i jak moda maonka go przyjmie.
Nakarmi go chlebem rozumu
i napoi go wod mdroci.

Syr 15, 1-6

Oprze si na niej i nie upadnie,


zbliy si do niej i nie bdzie zawstydzony.
Wywyszy go ponad jego bliskich
i pord zgromadzenia otworzy mu usta.
Znajdzie wesele i wieniec uniesienia
i wieczne imi odziedziczy.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)

10

11

12

13

14

Refren: Naucz mnie, Panie, mdrych ustaw swoich.


Jak zachowa modzieniec swoj drog w czystoci? *
Przestrzegajc sw Twoich.
Z caego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczy od Twoich przykaza.
Refren.
W sercu swym przechowuj Twe sowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszy.
Bogosawiony jeste, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Wicej si ciesz z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
ni z wszelkiego bogactwa.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Trwajcie w mojej mioci;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 15, 9b. 5b

EWANGELIA
Aby stanowili jedno

J 17, 20-26

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus, podnisszy oczy ku niebu, rzek: Ojcze wity,
nie tylko za nimi prosz, ale i za tymi, ktrzy dziki ich sowu
bd wierzy we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty,
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w
Nas, aby wiat uwierzy, e Ty Mnie posa.
I take chwa, ktr Mi dae, przekazaem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby si tak zespolili w jedno,
aby wiat pozna, e Ty Mnie posa i e Ty ich umiowa
tak, jak Mnie umiowae.
Ojcze, chc, aby take ci, ktrych Mi dae, byli ze Mn
tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwa moj, ktr Mi dae, bo umiowae Mnie przed zaoeniem wiata.
Ojcze sprawiedliwy! wiat Ciebie nie pozna, lecz Ja Ciebie poznaem i oni poznali, e Ty Mnie posa. Objawiem im
Twoje imi i nadal bd objawia, aby mio, ktr Ty Mnie
umiowae, w nich bya i Ja w nich .
Oto sowo Paskie.

21 sierpnia

W. PIUSA X, PAPIEA
Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Chcielimy da nie tylko nauk Bo,
lecz nadto dusze nasze

1 Tes 2, 2b-8

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Tesaloniczan.
Bracia:
Odwaylimy si w Bogu naszym gosi Ewangeli Bo
wam, pord wielkiego utrapienia. Upominanie za nasze nie
pochodzi z bdu ani z nieczystej pobudki, ani z podstpu,
lecz jak przez Boga zostalimy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak gosimy j, aby si podoba nie ludziom, ale Bogu, ktry bada nasze serca.
Nigdy przecie nie posugiwalimy si pochlebstwem w
mowie, jak wiecie, ani te nie kierowalimy si ukryt chciwoci, czego Bg jest wiadkiem, nie szukajc ludzkiej
chway ani pord was, ani pord innych.
A jako apostoowie Chrystusa moglimy by dla was ciarem, my jednak stanlimy pord was peni skromnoci,
jak matka troskliwie si opiekujca swoimi dziemi.
Bdc tak peni yczliwoci dla was, chcielimy wam da
nie tylko nauk Bo, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem stalicie si nam drodzy.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: 2a)

Refren: Bd na wieki bd sawi aski Pana.


Bd na wieki bd sawi aski Pana,*
moimi ustami bd gosi Tw wierno
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziae:
Na wieki ugruntowana jest aska , *
utrwalie sw wierno w niebiosach.
Refren.
Zawarem przymierze z moim wybracem,*
przysigem mojemu sudze Dawidowi:
Utrwal twoje potomstwo na wieki *
i tron twj umocni na wszystkie pokolenia .

21

22

25

27

Refren.
Znalazem Dawida, mojego sug, *
namaciem go moim witym olejem,
by rka moja zawsze przy nim bya *
i umacniao go moje rami.
Refren.
Z nim moja wierno i aska, *
a w moim imieniu jego moc wywyszona.
On bdzie woa do Mnie: Ty jeste moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opok mego zbawienia .

EWANGELIA, s. 593, nr 132.

22 sierpnia

NAJWITSZEJ MARYI PANNY, KRLOWEJ


Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Syn zosta nam dany

Iz 9, 1-3. 5-6

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Nard kroczcy w ciemnociach ujrza wiato wielk;
nad mieszkacami kraju mrokw zabyso wiato. Pomnoye rado, zwikszye wesele. Rozradowali si przed Tob,
jak si raduj we niwa, jak si wesel przy podziale upu. Bo
jak w dniu poraki Madianitw zamae jego cikie jarzmo i
drek na jego ramieniu, prt jego ciemizcy.
Albowiem Dzieci nam si narodzio, Syn zosta nam dany, na Jego barkach spocza wadza. Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bg Mocny, Odwieczny Ojciec,
Ksi Pokoju .
Wielkie bdzie Jego panowanie w pokoju bez granic na
tronie Dawida i nad Jego krlestwem, ktre On utwierdzi i
umocni prawem i sprawiedliwoci, odtd i na wieki. Zazdro-

sna mio Pana Zastpw tego dokona.


Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2a)

Refren: Niech imi Pana bdzie pochwalone.


lub: Alleluja.
Chwalcie, sudzy Pascy, *
chwalcie imi Pana.
Niech imi Pana bdzie bogosawione *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu a do zachodu soca *
niech bdzie pochwalone imi Pana.
Pan jest wywyszony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa siga Jego chwaa.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bg, *
co ma siedzib w grze,
co w d spoglda *
na niebo i ziemi?
Refren.
Podnosi z prochu ndzarza *
i dwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzi wrd ksit, *
wrd ksit swojego ludu.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

k 1, 28

EWANGELIA
Bg da Jezusowi tron Dawida

k 1, 26-38

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Bg posa anioa Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Jzef, z
rodu Dawida; a Dziewicy byo na imi Maryja.
Anio wszed do Niej i rzek: Bd pozdrowiona, pena
aski, Pan z Tob, bogosawiona jeste midzy niewiastami .
Ona zmieszaa si na te sowa i rozwaaa, co miaoby
znaczy to pozdrowienie.
Lecz anio rzek do Niej: Nie bj si, Maryjo, znalaza
bowiem ask u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. Bdzie On wielki i bdzie nazwany
Synem Najwyszego, a Pan Bg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie bdzie koca .
Na to Maryja rzeka do anioa: Jake si to stanie, skoro
ma nie znam?
Anio Jej odpowiedzia: Duch wity zstpi na Ciebie i
moc Najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si
narodzi, bdzie nazwane Synem Boym. A oto rwnie krewna Twoja, Elbieta, pocza w swej staroci syna i jest ju w
szstym miesicu ta, ktra uchodzi za niepodn. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemoliwego .
Na to rzeka Maryja: Oto ja suebnica Paska, niech mi
si stanie wedug twego sowa . Wtedy odszed od Niej
anio.
Oto sowo Paskie.

23 sierpnia

W. RY Z LIMY, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 623, nr 157.
EWANGELIA, s. 682, nr 205.

24 sierpnia

W. BARTOMIEJA, APOSTOA
wito
W kocioach, w ktrych obchodzi si uroczysto w. Bartomieja,
pierwsze
czytanie
z
Czytania
wsplne
o Apostoach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Koci zbudowany na fundamencie Apostow

Ap 21, 9b-14

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Anio tak si do mnie odezwa: Chod, uka ci Oblubienic, Maonk Baranka .
I unis mnie w zachwyceniu na gr wielk i wynios, i
ukaza mi Miasto wite, Jeruzalem, zstpujce z nieba od
Boga, majce chwa Boga. rdo jego wiata podobne do
kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystoci
krysztau.
Miao ono mur wielki a wysoki, miao dwanacie bram, a
na bramach dwunastu aniow i wypisane imiona, ktre s
imionami dwunastu pokole synw Izraela.
Od wschodu trzy bramy i od pnocy trzy bramy, i od poudnia trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma
dwanacie warstw fundamentu, a na nich dwanacie imion
dwunastu apostow Baranka.

Oto sowo Boe.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12)

10

11

12

13

17

18

Refren: Niech wierni Twoi sawi Twe krlestwo.


Niech Ci wielbi, Panie, wszystkie Twoje dziea *
i niech Ci bogosawi Twoi wici.
Niech mwi o chwale Twojego krlestwa *
i niech gosz Twoj potg.
Refren.
Aby synom ludzkim oznajmi Twoj potg *
i wspaniao chway Twojego krlestwa.
Krlestwo Twoje krlestwem wszystkich wiekw, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Refren.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i askawy we wszystkich swoich dzieach.
Pan jest blisko wszystkich, ktrzy Go wzywaj, *
wszystkich wzywajcych Go szczerze.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 1, 49b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Nauczycielu, Ty jeste Synem Boym,
Ty jeste Krlem Izraela.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwy Izraelita, w ktrym nie ma podstpu

J 1, 45-51

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Filip spotka Natanaela i powiedzia do niego: Znalelimy Tego, o ktrym pisa Mojesz w Prawie i Prorocy, Jezu-

sa, syna Jzefa, z Nazaretu .


Rzek do niego Natanael: Czy moe by co dobrego z
Nazaretu?
Odpowiedzia mu Filip: Chod i zobacz .
Jezus ujrza, jak Natanael zblia si do Niego, i powiedzia o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w ktrym nie ma
podstpu .
Powiedzia do Niego Natanael: Skd mnie znasz?
Odrzek mu Jezus: Widziaem ci, zanim ci zawoa Filip, gdy bye pod drzewem figowym .
Odpowiedzia Mu Natanael: Rabbi, Ty jeste Synem
Boym, Ty jeste krlem Izraela!
Odpar mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, e powiedziaem ci: Widziaem ci pod drzewem figowym? Zobaczysz
jeszcze wicej ni to .
Potem powiedzia do niego: Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniow Boych
wstpujcych i zstpujcych na Syna Czowieczego .
Oto sowo Paskie.

25 sierpnia

W. LUDWIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o witych, s. 628.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 645, nr 175.


EWANGELIA, s. 686, nr 210.

Rwnie 25 sierpnia

W. JZEFA KALASANTEGO, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych wychowawcach, jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 657, nr 185.
EWANGELIA, s. 683, nr 207.

26 sierpnia

NAJWITSZEJ MARYI PANNY


CZSTOCHOWSKIEJ
Uroczysto
W metropolii czstochowskiej:

Gwnej Patronki metropolii Uroczysto


PIERWSZE CZYTANIE
Maryja stolic mdroci

Prz 8, 22-35

Czytanie z Ksigi Przysw.


To mwi Mdro Boa:
Pan mnie stworzy, swe arcydzieo, przed swymi czynami, od dawna, od wiekw jestem stworzona, od pocztku,
nim ziemia powstaa.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wd nie istnia ani
rda, co wod tryskaj, i zanim gry stany. Poczta jestem
przed pagrkami, nim ziemi i pola uczyni, pocztek pyu na
ziemi.
Gdy niebo umacnia, z Nim byam, gdy kreli sklepienie

nad bezmiarem wd, gdy w grze utwierdza oboki, gdy rda wielkiej otchani umacnia, gdy morzu stawia granice, by
wody z brzegw nie wyszy, gdy kreli fundamenty pod ziemi. Ja byam przy Nim mistrzyni, rozkosz Jego dzie po
dniu, cay czas igrajc przed Nim, igrajc na okrgu ziemi,
znajdujc rado przy synach ludzkich.
Wic teraz, synowie, suchajcie mnie, szczliwi, co drg
moich strzeg. Przyjmijcie nauk i stacie si mdrzy, poucze mych nie odrzucajcie. Bogosawiony ten, kto mnie
sucha, kto co dzie u drzwi moich czeka, by czuwa u progu
mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie ycie i uzyska
ask u Pana .
Oto sowo Boe.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Gra wityni Pana

Iz 2, 2-5

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Stanie si na kocu czasw, e gra wityni Pana stanie
mocno na wierzchu gr i wystrzeli ponad pagrki.
Wszystkie narody do niej popyn, mnogie ludy pjd i
rzekn: Chodcie, wstpmy na Gr Pana do wityni Boga
Jakuba. Niech nas nauczy drg swoich, bymy kroczyli Jego
ciekami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i sowo Pana z Jeruzalem .
On bdzie rozjemc pomidzy ludami i wyda wyroki dla
licznych narodw. Wtedy swe miecze przekuj na lemiesze, a
swoje wcznie na sierpy. Nard przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie bd si wicej zaprawia do wojny.
Chodcie, domu Jakuba, postpujmy w wiatoci Pana.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 48 (47), 2-3ab. 9. 10--11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d)

10

11

13

14
15

Refren: Ty wielk chlub naszego narodu.


Wielki jest Pan i godzien wielkiej chway *
w miecie naszego Boga.
wita Jego gra, wspaniae wzniesienie, *
radoci jest caej ziemi.
Refren.
Comy syszeli, to zobaczylimy *
w miecie Pana Zastpw,
w miecie naszego Boga; *
Bg je umacnia na wieki.
Refren.
Rozwaamy, Boe, Twoj askawo *
we wntrzu Twojej wityni.
Jak imi Twe, Boe, tak i chwaa Twoja
siga po krace ziemi. *
Prawica Twoja pena jest sprawiedliwoci.
Refren.
Obejdcie dokoa Syjon, *
policzcie jego wiee.
By powiedzie przyszym pokoleniom, *
e Bg jest naszym Bogiem na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bg zesa swojego Syna, zrodzonego z niewiasty

Ga 4, 4-7

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Galatw.


Bracia:
Gdy nadesza penia czasu, Bg zesa swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupi
tych, ktrzy podlegali Prawu, abymy mogli otrzyma przybrane synostwo. Na dowd tego, e jestecie synami, Bg
wysa do serc naszych Ducha Syna swego, ktry woa: Abba, Ojcze . A zatem nie jeste ju niewolnikiem, lecz synem.
Jeeli za synem, to i dziedzicem z woli Boej.

Oto sowo Boe.


PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wesele w Kanie Galilejskiej

J 2, 1-11

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


W Kanie Galilejskiej odbywao si wesele i bya tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele take Jezusa i Jego uczniw. A
kiedy zabrako wina, Matka Jezusa mwi do Niego: Nie maj ju wina .
Jezus Jej odpowiedzia: Czy to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Jeszcze nie nadesza godzina moja .
Wtedy Matka Jego powiedziaa do sug: Zrbcie
wszystko, cokolwiek wam powie .
Stao za tam sze stgwi kamiennych przeznaczonych do
ydowskich oczyszcze, z ktrych kada moga pomieci
dwie lub trzy miary.
Rzek do nich Jezus: Napenijcie stgwie wod . I napenili je a po brzegi. Potem do nich powiedzia: Zaczerpnijcie teraz i zaniecie starocie weselnemu . Ci za zanieli.
A gdy starosta weselny skosztowa wody, ktra staa si
winem, i nie wiedzia, skd ono pochodzi, ale sudzy, ktrzy
czerpali wod, wiedzieli, przywoa pana modego i powiedzia do niego: Kady czowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy si napij, wwczas gorsze. Ty zachowae dobre wino
a do tej pory .
Taki to pocztek znakw uczyni Jezus w Kanie Galilej-

skiej. Objawi swoj chwa i uwierzyli w Niego Jego


uczniowie.
Oto sowo Paskie.

27 sierpnia

W. MONIKI
Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Dobra ona jest wiatem domu

Syr 26, 1-4. 13-16

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


Szczliwy m, ktry ma dobr on, liczba dni jego bdzie podwjna. Dobra ona radowa bdzie ma, ktry osignie peni wieku w pokoju.
Dobra ona to dobra cz dziedzictwa i jako taka bdzie
dodana tym, ktrzy si boj Pana. Wtedy to serce bogatego
czy ubogiego bdzie zadowolone i oblicze jego wesoe w
kadym czasie.
Wdzik ony rozwesela jej ma, a mdro jej orzewia
jego koci. Darem Pana jest ona spokojna i za osob dobrze
wychowan nie znajdziesz nic na zamian.
Wdzik nad wdzikami skromna kobieta i nie masz nic
rwnego osobie powcigliwej.
Jak soce wschodzce na wysokociach Pana, tak pikno dobrej kobiety midzy ozdobami jej domu.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 131 (130), 1. 2-3

Refren: Strze mojej duszy w Twym pokoju, Panie.


Panie, moje serce si nie pyszni *
i nie patrz wyniole moje oczy.

Nie dbam o rzeczy wielkie *


ani o to, co przerasta me siy.
Refren.
Lecz uspokoiem i ucieszyem moj dusz,
Jak dziecko na onie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, z nadziej w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 8, 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem wiatoci wiata,
kto idzie za Mn, bdzie mia wiato ycia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Pan uali si nad ni i rzek: Nie pacz

k 7, 11-17

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus uda si do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z
Nim Jego uczniowie i dum wielki. Gdy zbliy si do bramy
miejskiej, wanie wynoszono umarego, jedynego syna matki, a ta bya wdow. Towarzyszy jej spory dum z miasta.
Na jej widok Pan uali si nad ni i rzek do niej: Nie
pacz . Potem przystpi, dotkn si mar, a ci, ktrzy je nieli, stanli.
I rzek: Modziecze, tobie mwi, wsta . Zmary
usiad i zacz mwi; i odda go jego matce.
A wszystkich ogarn strach; wielbili Boga i mwili:
Wielki prorok powsta wrd nas i Bg askawie nawiedzi
lud swj . I rozesza si ta wie o Nim po caej Judei i po
caej okolicznej krainie.
Oto sowo Paskie.

28 sierpnia

W. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE
Jeeli miujemy si wzajemnie, Bg trwa w nas

wsplne

1 J 4, 7-16

Czytanie z Pierwszego Listu witego Jana Apostoa.


Umiowani, miujmy si wzajemnie, poniewa mio jest
z Boga, a kady, kto miuje, narodzi si z Boga i zna Boga.
Kto nie miuje, nie zna Boga, bo Bg jest mioci.
W tym objawia si mio Boga ku nam, e zesa Syna
swego Jednorodzonego na wiat, abymy ycie mieli dziki
Niemu.
W tym przejawia si mio, e nie my umiowalimy Boga, ale e On sam nas umiowa i posa Syna swojego jako
ofiar przebagaln za nasze grzechy.
Umiowani, jeli Bg tak nas umiowa, to i my winnimy
si wzajemnie miowa. Nikt nigdy Boga nie oglda. Jeeli
miujemy si wzajemnie, Bg trwa w nas i mio ku Niemu
jest w nas doskonaa.
Poznajemy, e my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzieli
nam ze swego Ducha. My take widzielimy i wiadczymy,
e Ojciec zesa Syna jako Zbawiciela wiata.
Jeli kto wyznaje, e Jezus jest Synem Boym, to Bg
trwa w nim, a on w Bogu. Mymy poznali i uwierzyli mioci,
jak Bg ma ku nam.
Bg jest mioci: kto trwa w mioci, trwa w Bogu, a Bg

trwa w nim.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)

10

11

12

13

14

Refren: Naucz mnie, Panie, mdrych ustaw swoich.


Jak zachowa modzieniec swoj drog w czystoci? *
Przestrzegajc sw Twoich.
Z caego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczy od Twoich przykaza.
Refren.
W sercu swym przechowuj Twe sowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszy.
Bogosawiony jeste, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Wicej si ciesz z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
ni z wszelkiego bogactwa.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 23, 9a. 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Najwikszy z was niech bdzie waszym sug

Mt 23, 8-12

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swych uczniw: Nie pozwalajcie na-

zywa si Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy


wszyscy brami jestecie.
Nikogo te na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Nie chciejcie rwnie, eby was nazywano mistrzami, bo
jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Najwikszy z was niech bdzie waszym sug.
Kto si wywysza, bdzie poniony, a kto si ponia, bdzie wywyszony .
Oto sowo Paskie.

29 sierpnia

MCZESTWO W. JANA CHRZCICIELA


Wspomnienie obowizkowe
Ewangelia tego wspomnienia jest wasna.
PIERWSZE CZYTANIE
Mw wszystko, co ci rozka

Jr 1, 17-19

Czytanie z Ksigi proroka Jeremiasza.


Pan skierowa do mnie nastpujce sowa:
Przepasz swoje biodra, wsta i mw wszystko, co ci
rozka. Nie lkaj si ich, bym ci czasem nie napeni lkiem
przed nimi. A oto Ja czyni ci dzisiaj twierdz warown, kolumn ze stali i murem spiowym przeciw caej ziemi, przeciw krlom judzkim i ich przywdcom, ich kapanom i ludowi tej ziemi. Bd walczy przeciw tobie, ale nie zdoaj ci
zwyciy, gdy Ja jestem z tob mwi Pan by ci ochrania.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a)

15

17

Refren: Usta me gosz Twoj sprawiedliwo.


W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwl mnie i ratuj w Twej sprawiedliwoci *
nako ku mnie swe ucho i zelij ocalenie.
Refren.
Bd dla mnie ska schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocali,
bo Ty jeste moj opok i twierdz. *
Boe mj, wyrwij mnie z rk niegodziwca.
Refren.
Bo Ty, mj Boe, jeste moj nadziej, *
Panie, Tobie ufam od modoci.
Ty bye moj podpor od dnia narodzin,
od ona matki moim opiekunem, *
Ciebie zawsze wysawiaem.
Refren.
Moje usta bd gosiy Twoj sprawiedliwo *
i przez cay dzie Twoj pomoc.
Boe, Ty mnie uczye od mojej modoci *
i do tej chwili gosz Twoje cuda.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie
dla sprawiedliwoci,
albowiem oni bd nazwani synami Boymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
cicie Jana Chrzciciela

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.

Mk 6, 17-29

Herod kaza pochwyci Jana i zwizanego trzyma w wizieniu, z powodu Herodiady, ony brata swego Filipa, ktr
wzi za on.
Jan bowiem wypomina Herodowi: Nie wolno ci mie
ony twego brata . A Herodiada zawzia si na niego i rada
byaby go zgadzi, lecz nie moga. Herod bowiem czu lk
przed Janem, znajc go jako ma prawego i witego, i bra
go w obron. Ilekro go posysza, odczuwa duy niepokj, a
przecie chtnie go sucha.
Ot chwila sposobna nadesza, kiedy Herod w dzie swoich urodzin wyprawi uczt swym dostojnikom, dowdcom
wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.
Gdy crka Herodiady wesza i taczya, spodobaa si Herodowi i wspbiesiadnikom. Krl rzek do dziewczcia:
Pro mi, o co chcesz, a dam ci . Nawet jej przysig:
Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet poow mojego krlestwa .
Ona wysza i zapytaa sw matk: O co mam prosi?
Ta odpowiedziaa: O gow Jana Chrzciciela .
Natychmiast wesza z popiechem do krla i prosia:
Chc, eby mi zaraz da na misie gow Jana Chrzciciela .
A krl bardzo si zasmuci, ale przez wzgld na przysig
i na biesiadnikw nie chcia jej odmwi. Zaraz te krl posa kata i poleci przynie gow jego. Ten poszed, ci go
w wizieniu i przynis gow jego na misie; da j dziewczciu, a dziewcz dao swej matce.
Uczniowie Jana, dowiedziawszy si o tym, przyszli, zabrali jego ciao i zoyli je w grobie.
Oto sowo Paskie.

WRZESIE
1 wrzenia

B. BRONISAWY, DZIEWICY
Wspomnienie obowizkowe
W diecezji opolskiej:

Patronki diecezji Wspomnienie obowizkowe


Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 617, nr 152.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

Rwnie 1 wrzenia
W archidiecezji warmiskiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY, KRLOWEJ POKOJU


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 492, nr 40.
EWANGELIA, s. 515, nr 60.

wsplne

2 wrzenia
W archidiecezji warmiskiej:

B. BRONISAWY, DZIEWICY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak 308.

3 wrzenia

W. GRZEGORZA WIELKIEGO,
PAPIEA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
Albo
Czytania
wsplne
o doktorach Kocioa, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 574, nr 113.
EWANGELIA, s. 591, nr 129.

4 wrzenia
BOGOSAWIONYCH DZIEWIC I MCZENNIC
MARII STELLI I TOWARZYSZEK
Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.
EWANGELIA, s. 549, nr 90.

wsplne

Rwnie 4 wrzenia
W diecezji omyskiej:

ROCZNICA POWICENIA KOCIOA


KATEDRALNEGO W OMY
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

7 wrzenia

W. MELCHIORA GRODZIECKIEGO,
PREZBITERA I MCZENNIKA

Wspomnienie dowolne
W archidiecezji katowickiej i diecezji bielsko-ywieckiej:

Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

wsplne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 540, nr 83.
EWANGELIA, s. 548, nr 89.

8 wrzenia

NARODZENIE NAJW. MARYI PANNY


wito
W diecezji tarnowskiej:

Gwnej Patronki diecezji Uroczysto

W kocioach, ktre nie obchodz uroczystoci, przed Ewangeli jest


tylko jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Mesjasz bdzie pochodzi z Betlejem

Mi 5, 1-4a

Czytanie z ksigi proroka Micheasza.


Tak mwi Pan:
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jeste wrd plemion
judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, ktry bdzie wada w
Izraelu, a pochodzenie Jego od pocztku, od dni wiecznoci.
Przeto Pan wyda ich a do czasu, kiedy porodzi majca porodzi. Wtedy reszta braci Jego powrci do synw Izraela.
I powstanie i bdzie ich pasterzem moc Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Bd yli bezpiecznie, bo Jego
wadza rozcignie si a do kracw ziemi. A On bdzie pokojem .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 13 (12), 6 (R.: por. Iz 61, 10b)

Refren: Duch mj si raduje w Bogu, Zbawcy moim.


Ja za zaufaem Twemu miosierdziu, *
niech si moje serce cieszy z Twej pomocy.
Bd piewa Panu, *
ktry mnie obdarzy dobrem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bg wspdziaa z tymi, ktrzy Go miuj

Rz 8, 28-30

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Wiemy, e Bg z tymi, ktrzy Go miuj, wspdziaa we
wszystkim dla ich dobra, z tymi, ktrzy s powoani wedug
Jego zamiaru. Albowiem tych, ktrych od wiekw pozna,

tych te przeznaczy na to, by si stali na wzr obrazu Jego


Syna, aby On by pierworodnym midzy wielu brami. Tych
za, ktrych przeznaczy, tych te powoa, a ktrych powoa,
tych te usprawiedliwi, a ktrych usprawiedliwi, tych te
obdarzy chwa.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja


Szczliwa jeste, Najwitsza Panno Maryjo,
i godna wszelkiej chway,
bo z Ciebie narodzio si soce sprawiedliwoci,
Chrystus, ktry jest naszym Bogiem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA DUSZA
Mt 1, 1-16. 18-23
Maryja pocza Jezusa za spraw Ducha witego

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Rodowd Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham by ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda za by ojcem Faresa i Zary, ktrych matk bya Tamar. Fares by ojcem Ezrona; Ezron ojcem
Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona;
Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matk bya
Rachab. Booz by ojcem Obeda, a matk bya Rut. Obed by
ojcem Jessego, a Jesse ojcem krla Dawida.
Dawid by ojcem Salomona, a matk bya dawna ona
Uriasza. Salomon by ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam
ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem
Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia
babiloskiego.

Po przesiedleniu babiloskim Jechoniasz by ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda;
Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem
Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud
ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Jzefa, ma Maryi, z ktrej narodzi si Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa byo tak. Po zalubinach
Matki Jego, Maryi, z Jzefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaza si brzemienn za spraw Ducha witego.
M Jej, Jzef, ktry by czowiekiem sprawiedliwym i nie
chcia narazi Jej na zniesawienie, zamierza oddali J potajemnie.
Gdy powzi t myl, oto anio Paski ukaza mu si we
nie i rzek: Jzefie, synu Dawida, nie bj si wzi do siebie Maryi, twej Maonki; albowiem z Ducha witego jest
to, co si w Niej poczo. Porodzi Syna, ktremu nadasz imi
Jezus, On bowiem zbawi swj lud od jego grzechw .
A stao si to wszystko, aby si wypenio sowo Paskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, ktremu nadadz imi Emmanuel , to znaczy: Bg z
nami .
Oto sowo Paskie.
EWANGELIA KRTSZA

Mt 1, 18-23

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Z narodzeniem Jezusa Chrystusa byo tak. Po zalubinach
Matki Jego, Maryi, z Jzefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaza si brzemienn za spraw Ducha witego.
M Jej, Jzef, ktry by czowiekiem sprawiedliwym i nie
chcia narazi Jej na zniesawienie, zamierza oddali J potajemnie.
Gdy powzi t myl, oto anio Paski ukaza mu si we
nie i rzek: Jzefie, synu Dawida, nie bj si wzi do siebie Maryi, twej Maonki; albowiem z Ducha witego jest

to, co si w Niej poczo. Porodzi Syna, ktremu nadasz imi


Jezus, On bowiem zbawi swj lud od jego grzechw .
A stao si to wszystko, aby si wypenio sowo Paskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, ktremu nadadz imi Emmanuel , to znaczy: Bg z
nami .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 8 wrzenia
W archidiecezji warmiskiej:

NARODZENIE NAJWITSZEJ MARYI PANNY,


NAJWITSZEJ MARYI PANNY
GIETRZWADZKIEJ
wito
Czytania podane w 310, s. 310.
W Mszach wotywnych o Najwitszej Maryi Pannie Gietrzwadzkiej
mona wybra czytania z 483, s. 483.

9 wrzenia
W. PIOTRA KLAWERA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 568, nr 108.
EWANGELIA, s. 586, nr 123.

Rwnie 9 wrzenia

B. ANIELI SALAWY, DZIEWICY


Wspomnienie dowolne
W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie obowizkowe

Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 621, nr 156.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

Rwnie 9 wrzenia
W diecezji zielonogrsko-gorzowskiej:

ROCZNICA POWICENIA KOCIOA


KATEDRALNEGO W GORZOWIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

12 wrzenia

NAJWITSZEGO IMIENIA MARYI


Wspomnienie dowolne
PIERWSZE CZYTANIE
Ef 1, 3-6. 11-12
Bg wybra nas w Chrystusie przed zaoeniem wiata

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Niech bdzie bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa; ktry napeni nas wszelkim bogosawiestwem duchowym na wyynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybra nas przez zaoeniem wiata, abymy

byli wici i nieskalani przed Jego obliczem. Z mioci przeznaczy nas dla siebie jako przybranych synw przez Jezusa
Chrystusa, wedug postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej aski, ktr obdarzy nas w Umiowanym.
W Nim dostpilimy udziau my rwnie, z gry przeznaczeni zamiarem Tego, ktry dokonuje wszystkiego zgodnie z
zamysem swej woli, po to, bymy istnieli ku chwale Jego
majestatu, my, ktrzymy ju przedtem nadziej zoyli w
Chrystusie.
Oto sowo Boe.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE, s. 503, nr 49.
PSALM RESPONSORYJNY

46
47
48

49

50

51

52
53

54

k 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje si duch mj w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy. *
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, *
wite jest imi Jego.
Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co si Go boj.
Refren.
Okaza moc swego ramienia,
rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Refren.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.

55

Jak przyobieca naszym ojcom,


Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
ktra uwierzya, e speni si sowa
powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Maryja jest Matk oczekiwanego Mesjasza

k 1, 39-47

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


W tym czasie Maryja wybraa si i posza z popiechem w
gry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Wesza do domu
Zachariasza i pozdrowia Elbiet.
Gdy Elbieta usyszaa pozdrowienie Maryi, poruszyo si
dziecitko w jej onie, a Duch wity napeni Elbiet. Wydaa ona okrzyk i powiedziaa:
Bogosawiona jeste midzy niewiastami i bogosawiony jest owoc Twojego ona. A skde mi to, e Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro gos Twego pozdrowienia zabrzmia w moich uszach, poruszyo si z radoci
dziecitko w moim onie. Bogosawiona jeste, ktra uwierzya, e speni si sowa powiedziane Ci od Pana .
Wtedy Maryja rzeka: Wielbi dusza moja Pana, i raduje
si duch mj w Bogu, moim Zbawcy .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 12 wrzenia
W archidiecezji katowickiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY


PIEKARSKIEJ
Gwnej Patronki archidiecezji Uroczysto
PIERWSZE CZYTANIE
Ogromnie si wesel w Panu

Iz 61, 9-11

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Plemi narodu mego bdzie znane wrd narodw i midzy ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobacz, uznaj,
e oni s szczepem bogosawionym Pana.
Ogromnie si wesel w Panu, dusza moja raduje si w Bogu moim, bo mnie przyodzia w szaty zbawienia, okry mnie
paszczem sprawiedliwoci, jak oblubieca, ktry wkada zawj, jak oblubienic strojn w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia
wydaje swe plony, jak ogrd rozplenia swe zasiewy, tak Pan
Bg sprawi, e si rozpleni sprawiedliwo i chwaa wobec
wszystkich narodw.
Oto sowo Boe.
W Mszach wotywnych w Okresie Wielkanocnym pierwsze czytanie,
s. 498, nr 45.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a)

Refren: Caym swym sercem raduj si w Panu.


Raduje si me serce w Panu, *
moc moja dziki Panu si wznosi.
Rozwary si me usta na wrogw moich, *
gdy cieszy si mog Twoj pomoc.
Refren.
uk mocarzy si amie, *
a sabi przepasuj si moc.
Za chleb najmuj si syci, a godni odpoczywaj, *

niepodna rodzi siedmioro, a widnie bogata w dzieci.


Refren.
To Pan daje mier i ycie, *
w grb wtrca i ze wywodzi.
Pan uboy i wzbogaca, *
ponia i wywysza.
Refren.
Z pyu podnosi biedaka, *
z barogu dwiga ndzarza,
by go wrd monych posadzi, *
by da mu stolic chway.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bg wybra nas w Chrystusie
przed zaoeniem wiata

Ef 1, 3-6. 11-12

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Niech bdzie bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa; ktry napeni nas wszelkim bogosawiestwem duchowym na wyynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybra nas przez zaoeniem wiata, abymy
byli wici i nieskalani przed Jego obliczem.
Z mioci przeznaczy nas dla siebie jako przybranych synw przez Jezusa Chrystusa, wedug postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej aski, ktr obdarzy nas w Umiowanym.
W Nim dostpilimy udziau my rwnie, z gry przeznaczeni zamiarem Tego, ktry dokonuje wszystkiego zgodnie z
zamysem swej woli, po to, bymy istnieli ku chwale Jego
majestatu my, ktrzymy ju przedtem nadziej zoyli w
Chrystusie.
Oto sowo Boe.

PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Imi Panny Maryja

k 1, 26-33

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Bg posa anioa Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Jzef, z
rodu Dawida; a Dziewicy byo na imi Maryja.
Anio wszed do Niej i rzek: Bd pozdrowiona, pena
aski, Pan z Tob, bogosawiona jeste midzy niewiastami .
Ona zmieszaa si na te sowa i rozwaaa, co miaoby
znaczy to pozdrowienie.
Lecz anio rzek do Niej: Nie bj si, Maryjo, znalaza
bowiem ask u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. Bdzie On wielki i bdzie nazwany
Synem Najwyszego, a Pan Bg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie bdzie koca .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 12 wrzenia
W diecezji gliwickiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY,


MATKI SPRAWIEDLIWOCI I MIOCI SPOECZNEJ
Patronki diecezji Wspomnienie obowizkowe

Czytania jak w 317, s. 317, przed Ewangeli jest tylko jedno czytanie.

13 wrzenia

W. JANA CHRYZOSTOMA,
BISKUPA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 577, nr 115.


EWANGELIA, s. 613, nr 150.

14 wrzenia

PODWYSZENIE KRZYA WITEGO


wito
Gdy to wito wypada poza niedziel, przed Ewangeli wybiera si
tylko jedno z podanych czyta.
PIERWSZE CZYTANIE
W z brzu znakiem ocalenia

Lb 21, 4b-9

Czytanie z Ksigi Liczb.


W owych dniach podczas drogi lud straci cierpliwo. I
zaczli mwi przeciw Bogu i Mojeszowi: Czemu wyprowadzilicie nas z Egiptu, bymy tu na pustyni pomarli? Nie
ma chleba ani wody, a uprzykrzy si nam ju ten pokarm mi-

zerny .
Zesa wic Pan na lud we o jadzie palcym, ktre ksay ludzi, tak e wielka liczba Izraelitw zmara. Przybyli wic
ludzie do Mojesza mwic: Zgrzeszylimy, szemrzc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw si za nami do Pana, aby
oddali od nas we . I wstawi si Mojesz za ludem.
Wtedy rzek Pan do Mojesza: Sporzd wa i umie
go na wysokim palu; wtedy kady ukszony, jeli tylko spojrzy na niego, zostanie przy yciu . Sporzdzi wic Mojesz
wa miedzianego i umieci go na wysokim palu. I rzeczywicie, jeli kogo w uksi, a ukszony spojrza na wa miedzianego, zostawa przy yciu.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 78 (77), 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b)

34

35

36

37

38

Refren: Wielkich dzie Boga nie zapominajmy.


Suchaj, mj ludu, nauki mojej, *
nakocie wasze uszy na sowa ust moich.
Do przypowieci otworz me usta, *
wyjawi tajemnice zamierzchego czasu.
Refren.
Gdy ich zabija, wtedy Go szukali, *
nawrceni garnli si do Boga.
Przypominali sobie, e Bg jest ich opok, *
e Bg Najwyszy ich Zbawicielem.
Refren.
Lecz oszukiwali Go swymi ustami *
i kamali Mu swoim jzykiem.
Ich serce nie byo Mu wierne, *
w przymierzu z Nim nie byli stali.
Refren.
On jednak bdc miosierny *
odpuszcza im win, a nie zatraca,

gniew swj czsto powciga *


i powstrzymywa swoje wzburzenie.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Flp 2, 6-11
Chrystus uniy samego siebie, dlatego Bg Go wywyszy

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Filipian.


Chrystus Jezus, istniejc w postaci Boej, nie skorzysta ze
sposobnoci, aby na rwni by z Bogiem, lecz ogooci samego siebie, przyjwszy posta sugi, stawszy si podobnym do
ludzi. A w zewntrznym przejawie, uznany za czowieka, uniy samego siebie, stawszy si posusznym a do mierci, i to
mierci krzyowej.
Dlatego te Bg Go nad wszystko wywyszy i darowa
Mu imi ponad wszelkie imi, aby na imi Jezusa zgio si
kade kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I
aby wszelki jzyk wyzna, e Jezus Chrystus jest Panem ku
chwale Boga Ojca.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Uwielbiamy Ci, Chryste, i bogosawimy Ciebie,
bo przez Krzy twj wity, wiat odkupie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Krzy narzdziem zbawienia

J 3, 13-17

 Sowa Ewangelii wg w. Jana.


Jezus powiedzia do Nikodema:
Nikt nie wstpi do nieba, oprcz Tego, ktry z nieba
zstpi, Syna Czowieczego.

A jak Mojesz wywyszy wa na pustyni, tak potrzeba,


by wywyszono Syna Czowieczego, aby kady, kto w Niego
wierzy, mia ycie wieczne.
Tak bowiem Bg umiowa wiat, e Syna swego Jednorodzonego da, aby kady, kto w Niego wierzy, nie zgin, ale
mia ycie wieczne. Albowiem Bg nie posa swego Syna na
wiat po to, aby wiat potpi, ale po to, by wiat zosta przez
Niego zbawiony .
Oto sowo Paskie.

15 wrzenia

NAJWITSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ


Wspomnienie obowizkowe
Ewangelia tego wspomnienia jest wasna.
PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus sta si przyczyn wiecznego zbawienia

Hbr 5, 7-9

Czytanie z Listu do Hebrajczykw.


Chrystus podczas swojego ycia doczesnego z gonym
woaniem i paczem zanosi gorce proby i bagania do Tego,
ktry mg Go wybawi od mierci, i zosta wysuchany dziki swej ulegoci.
A chocia by Synem, nauczy si posuszestwa przez to,
co wycierpia. A gdy wszystko wykona, sta si sprawc
zbawienia wiecznego dla wszystkich, ktrzy Go suchaj.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: por. 17b)

Refren: Wybaw mnie, Panie, w miosierdziu swoim.


Panie, do Ciebie si uciekam:

15

16

20

niech nigdy nie doznam zawodu, *


wybaw mnie w sprawiedliwoci Twojej.
Nako ku mnie Twe ucho, *
popiesz, aby mnie ocali.
Refren.
Bd dla mnie ska schronienia, *
warowni, ktra ocala.
Ty bowiem jeste moj ska i twierdz, *
kieruj mn i prowad przez wzgld na swe imi.
Refren.
Wydobd z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jeste moj ucieczk.
W rce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boe.
Refren.
Ja za pokadam ufno w Tobie, Panie, *
i mwi: Ty jeste moim Bogiem .
W Twoim rku s moje losy, *
wyrwij mnie z rk wrogw i przeladowcw.
Refren.
Jake jest wielka dobro Twoja, Panie, *
ktr zachowae dla bogobojnych.
Okazujesz j tym, ktrzy uciekaj si do Ciebie *
na oczach ludzi.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
ktra bez mierci wysuya palm mczestwa
pod krzyem Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

J 19, 25-27

Maryja pod krzyem Jezus

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Obok krzya Jezusowego stay: Matka Jego i siostra Matki
Jego, Maria, ona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy wic Jezus ujrza Matk i stojcego obok Niej
ucznia, ktrego miowa, rzek do Matki: Niewiasto, oto syn
Twj . Nastpnie rzek do ucznia: Oto Matka twoja . I od
tej godziny ucze wzi J do siebie.
Oto sowo Paskie.
Albo:
EWANGELIA
Twoj dusz przeniknie miecz

k 2, 33-35

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Po przedstawieniu Jezusa w wityni Jego ojciec i Matka
dziwili si temu, co o Nim mwiono.
Symeon za bogosawi ich i rzek do Maryi, Matki Jego:
Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu i na znak, ktremu sprzeciwia si bd. A Twoja
dusz miecz przeniknie, aby na jaw wyszy zamysy serc wielu .
Oto sowo Paskie.

16 wrzenia

WITYCH MCZENNIKW
KORNELIUSZA, PAPIEA, I CYPRIANA, BISKUPA
Wspomnienie obowizkowe

Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

wsplne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 538, nr 81.
EWANGELIA, s. 552, nr 95.

17 wrzenia

W. ROBERTA BELLARMINA,
BISKUPA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 596, nr 134.


EWANGELIA, s. 611, nr 147.

Rwnie 17 wrzenia
W archidiecezji warszawskiej:

B. ZYGMUNTA SZCZSNEGO FELISKIEGO,


Wspomnienie obowizkowe

BISKUPA

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.

18 wrzenia

W. STANISAWA KOSTKI, ZAKONNIKA


wito
W archidiecezji warszawskiej i diecezji pockiej:

Patrona archidiecezji i diecezji wito


PIERWSZE CZYTANIE
Miar staroci jest ycie nieskalane

Mdr 4, 7-15

Czytanie z Ksigi Mdroci.


Sprawiedliwy, choby umar przedwczenie, znajdzie odpoczynek. Staro jest czcigodna nie przez dugowieczno i
liczb lat si jej nie mierzy: sdziwoci u ludzi jest mdro,
a miar staroci ycie nieskalane.
Poniewa spodoba si Bogu, znalaz Jego mio, i yjc
wrd grzesznikw, zosta przeniesiony. Zabrany zosta, by
zo nie odmienia jego myli albo uuda nie uwioda duszy:
bo urok marnoci przesania dobro, a burza namitnoci mci
prawy umys.
Wczenie osignwszy doskonao, przey czasw wiele. Dusza jego podobaa si Bogu, dlatego pospiesznie wyszed spord nieprawoci.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzili
do serca, e aska i miosierdzie nad Jego wybranymi i nad
witymi Jego opatrzno.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)

11

12

13

14

Refren: Chopcy i dziewczta, sawcie imi Pana.


Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokociach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego anioowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastpy.
Refren.
Krlowie ziemscy i wszystkie narody, *
wadcy i wszyscy sdziowie na ziemi,
Modziecy i dziewczta,
starcy i dzieci *
niech imi Pana wychwalaj.
Refren.
Majestat Jego ponad ziemi i niebem *
i On pomnaa potg swego ludu.
Oto pie pochwalna wszystkich Jego witych, *
synw Izraela, ludu, ktry jest Mu bliski.
Refren.

Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Kto wypenia wol Bo, trwa na wieki

1 J 2, 12-17

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Pisz do was, dzieci, e dostpujecie odpuszczenia grzechw ze wzgldu na Jego imi. Pisz do was, ojcowie, e poznalicie Tego, ktry jest od pocztku. Pisz do was, modzi,
e zwyciylicie Zego.
Napisaem do was, dzieci, e znacie Ojca, napisaem do
was, ojcowie, e poznalicie Tego, ktry jest od pocztku, napisaem do was, modzi, e jestecie mocni i e nauka Boa
trwa w was, i zwyciylicie Zego.
Nie miujcie wiata ani tego, co jest na wiecie. Jeli kto
miuje wiat, nie ma w nim mioci Ojca. Wszystko bowiem,
co jest na wiecie, a wic: podliwo ciaa, podliwo

oczu i pycha tego ycia nie pochodzi od Ojca, lecz od wiata.


wiat za przemija, a z nim jego podliwo; kto za wypenia wol Bo, ten trwa na wieki.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglda bd
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Powinienem by w tym, co naley do mego Ojca

k 2, 41-52

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na wito
Paschy. Gdy mia On lat dwanacie, udali si tam zwyczajem
witecznym. Kiedy wracali po skoczonych uroczystociach,
zosta Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwayli Jego Rodzice. Przypuszczajc, e jest w towarzystwie ptnikw, uszli
dzie drogi i szukali Go wrd krewnych i znajomych. Gdy
Go nie znaleli, wrcili do Jerozolimy szukajc Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleli Go w wityni, gdzie
siedzia midzy nauczycielami, przysuchiwa si im i zadawa pytania. Wszyscy za, ktrzy Go suchali, byli zdumieni
bystroci Jego umysu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili si bardzo, a Jego Matka rzeka do
Niego: Synu, czemu nam to uczyni? Oto ojciec Twj i ja z
blem serca szukalimy Ciebie .
Lecz On im odpowiedzia: Czemucie Mnie szukali?
Czy nie wiedzielicie, e powinienem by w tym, co naley
do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedzia.
Potem poszed z nimi i wrci do Nazaretu; i by im pod-

dany. A Matka Jego chowaa wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.


Jezus za czyni postpy w mdroci, w latach i w asce u
Boga i u ludzi.
Oto sowo Paskie.

19 wrzenia

W. JANUAREGO, BISKUPA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

wsplne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 542, nr 84.
EWANGELIA, s. 551, nr 93.

Rwnie 19 wrzenia
W diecezji legnickiej:

WITYCH MCZENNIKW
ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA,
PAWA CHONG HASANG I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania jak 331.

20 wrzenia

WITYCH MCZENNIKW
ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA,
PAWA CHONG HASANG I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 525, nr 71.


EWANGELIA, s. 548, nr 89.

Rwnie 20 wrzenia
W diecezji legnickiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W LEGNICY
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

21 wrzenia

W. MATEUSZA, APOSTOA I EWANGELISTY


wito
W kocioach, w ktrych obchodzi si uroczysto w. Mateusza,
pierwsze
czytanie
z
Czytania
wsplne
o Apostoach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Usiujcie zachowa jedno

Ef 4, 1-7. 11-13

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.

Bracia:
Zachcam was ja, wizie w Panu, abycie postpowali w
sposb godny powoania, jakim zostalicie wezwani, z ca
pokor i cichoci, z cierpliwoci, znoszc siebie nawzajem
w mioci. Usiujcie zachowa jedno Ducha dziki wizi,
jak jest pokj. Jedno jest Ciao i jeden Duch, bo te zostalicie wezwani w jednej nadziei, jak daje wasze powoanie.
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bg i
Ojciec wszystkich, ktry jest i dziaa ponad wszystkimi, przez
wszystkich i we wszystkich.
Kademu z nas zostaa dana aska wedug miary daru
Chrystusowego. I On ustanowi jednych apostoami, innych
prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia witych do wykonywania
posugi, celem budowania Ciaa Chrystusowego, a dojdziemy wszyscy razem do jednoci wiary i penego poznania Syna
Boego, do czowieka doskonaego, do miary wielkoci wedug Peni Chrystusa.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Refren: Po caej ziemi ich gos si rozchodzi.


Niebiosa gosz chwa Boga, *
dzieo rk Jego obwieszcza nieboskon.
Dzie opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomo.
Refren.
Nie s to sowa ani nie jest to mowa, *
ktrych by dwiku nie usyszano;
Ich gos si rozchodzi po caej ziemi, *
ich sowa a po krace ziemi.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ciebie, Boe, chwalimy, Ciebie, Panie, wysawiamy,
Ciebie wychwala przesawny chr Apostow.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Powoanie Mateusza

Mt 9, 9-13

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Gdy Jezus wychodzi z Kafarnaum, ujrza czowieka siedzcego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzek do niego: Pjd za Mn . On wsta i poszed za Nim.
Gdy Jezus siedzia w domu za stoem, przyszo wielu celnikw i grzesznikw i siedzieli wraz z Jezusem i Jego
uczniami.
Widzc to faryzeusze, mwili do Jego uczniw: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wsplnie z celnikami i grzesznikami?
On, usyszawszy to, rzek: Nie potrzebuj lekarza zdrowi, lecz ci, ktrzy si le maj. Idcie i starajcie si zrozumie, co znaczy: Chc raczej miosierdzia ni ofiary . Bo
nie przyszedem powoa sprawiedliwych, ale grzesznikw .
Oto sowo Paskie.

22 wrzenia
W archidiecezji krakowskiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej:

B. BERNARDYNY JABOSKIEJ, ZAKONNICY


W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie obowizkowe
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej: Wspomnienie dowolne

Czytania
o witych, s. 628.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.


PIEW PRZED EWANGELI

J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Daj wam przykazanie nowe,
abycie si wzajemnie miowali, jak Ja was umiowaem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowie o miosiernym Samarytaninie

k 10, 25-37

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Oto powsta jaki uczony w Prawie i wystawiajc Jezusa
na prb, zapyta: Nauczycielu, co mam czyni, aby osign ycie wieczne?
Jezus mu odpowiedzia: Co jest napisane w Prawie? Jak
czytasz?
On rzek: Bdziesz miowa Pana Boga swego caym
swoim sercem, ca swoj dusz, ca swoj moc i caym
swoim umysem; a swego bliniego jak siebie samego .
Jezus rzek do niego: Dobrze odpowiedzia. To czy, a
bdziesz y .
Lecz on, chcc si usprawiedliwi, zapyta Jezusa: A kto
jest moim blinim?
Jezus, nawizujc do tego, rzek: Pewien czowiek schodzi z Jerozolimy do Jerycha i wpad w rce zbjcw. Ci nie
tylko e go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy
na p umarego, odeszli. Przypadkiem przechodzi t drog
pewien kapan; zobaczy go i min. Tak samo lewita, gdy
przyszed na to miejsce i zobaczy go, min.
Pewien za Samarytanin, bdc w podry, przechodzi

rwnie obok niego. Gdy go zobaczy, wzruszy si gboko:


podszed do niego i opatrzy mu rany, zalewajc je oliw i
winem; potem wsadzi go na swoje bydl, zawiz do gospody i pielgnowa go.
Nastpnego za dnia wyj dwa denary, da gospodarzowi
i rzek: Miej o nim staranie, a jeli co wicej wydasz, ja oddam tobie, gdy bd wraca .
Ktry z tych trzech okaza si, wedug twego zdania,
blinim tego, ktry wpad w rce zbjcw?
On odpowiedzia: Ten, ktry mu okaza miosierdzie .
Jezus mu rzek: Id, i ty czy podobnie .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 22 wrzenia
W diecezji siedleckiej:

ROCZNICA POWICENIA KOCIOA


KATEDRALNEGO W SIEDLCACH
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

23 wrzenia

W. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 660, nr 187.
PSALM RESPONSORYJNY, s. 673.

PIEW PRZED EWANGELI, s. 699.


EWANGELIA, s. 683, nr 206.

24 wrzenia
W diecezji bielsko-ywieckiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W BIELSKU-BIAEJ
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

Rwnie 24 wrzenia
W diecezji kaliskiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W KALISZU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

25 wrzenia

B. WADYSAWA Z GIELNIOWA, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 569, nr 109.

EWANGELIA, s. 683, nr 206.

Rwnie 25 wrzenia
W archidiecezji warmiskiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


METROPOLITALNEJ WE FROMBORKU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

26 wrzenia

WITYCH MCZENNIKW KOSMY I DAMIANA


Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 527, nr 73.


EWANGELIA, s. 549, nr 90.

Rwnie 26 wrzenia

WITYCH MCZENNIKW
WAWRZYCA RUIZ I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 526, nr 72.
EWANGELIA, s. 551, nr 93.

wsplne

Rwnie 26 wrzenia
W diecezji siedleckiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY LENIASKIEJ


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 503, nr 49.


EWANGELIA, s. 515, nr 60.

Rwnie 26 wrzenia
W diecezji kieleckiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


KATEDRALNEJ W KIELCACH
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

27 wrzenia

W. WINCENTEGO PAULO, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach) lub o witych (tych,
ktrzy penili dziea miosierdzia), jak podano w Zestawieniu na s.
705.
PIERWSZE CZYTANIE
Brg wybra to, co niemocne

1 Kor 1, 26-31

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian

Przypatrzcie si, bracia, powoaniu waszemu. Niewielu


tam mdrcw wedug oceny ludzkiej, niewielu monych,
niewielu szlachetnie urodzonych.
Bg wybra wanie to, co gupie w oczach wiata, aby
zawstydzi mdrcw, wybra to, co niemocne, aby mocnych
poniy; i to, co nie jest szlachetnie urodzone wedug wiata i
wzgardzone, i to, co nie jest, wyrni Bg, by to, co jest, unicestwi, tak by si adne stworzenie nie chepio wobec Boga.
Przez Niego bowiem jestecie w Chrystusie Jezusie, ktry
sta si dla nas mdroci od Boga i sprawiedliwoci, i
uwiceniem, i odkupieniem, aby jak napisano, w Panu si
chlubi ten, kto si chlubi .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)

Refren: Bogosawiony, kto si boi Pana.


Bogosawiony czowiek, ktry boi si Pana *
i wielk rado znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego bdzie potne na ziemi, *
dostpi bogosawiestwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo bd w jego domu, *
a jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze.
On wschodzi w ciemnociach jak wiato dla prawych, *
agodny, miosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze si wiedzie czowiekowi, ktry z litoci poycza *
i swymi sprawami zarzdza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy si nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamici.
Refren.
Nie przelknie si zej nowiny, *
jego mocne serce zaufao Panu.

Rozdaje i obdarza ubogich,


jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze, *
wywyszona z chwa bdzie jego potga.
Refren.

EWANGELIA, s. 585, nr 121.

28 wrzenia

W. WACAWA, MCZENNIKA
Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 544, nr 86.


EWANGELIA, s. 549, nr 91.

29 wrzenia

WITYCH ARCHANIOW
MICHAA, GABRIELA I RAFAA
wito
PIERWSZE CZYTANIE
Zastpy aniow su Bogu

Dn 7, 9-10. 13-14

Czytanie z Ksigi proroka Daniela.


Patrzaem, a postawiono trony, a Przedwieczny zaj
miejsce. Szata Jego bya biaa jak nieg, a wosy Jego gowy
jakby z czystej weny. Tron Jego by z ognistych pomieni,
jego koa to poncy ogie. Strumie ognia si rozlewa i wypywa sprzed Niego. Tysic tysicy suyo Mu, a dziesi
tysicy po dziesi tysicy stao przed Nim. Sd zasiad i

otwarto ksigi.
Patrzaem w nocnych widzeniach, a oto na obokach nieba
przybywa jakby Syn Czowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzaj Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwa i wadz krlewsk, a suyy Mu wszystkie
narody, ludy i jzyki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, ktre nie przeminie, a Jego krlestwo nie ulegnie zagadzie.
Oto sowo Boe.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Micha i jego anioowie walcz z szatanem

Ap 12, 7-12a

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Nastpia walka na niebie: Micha i jego anioowie mieli
walczy ze Smokiem. I wystpi do walki Smok i jego anioowie, ale nie przemg, i ju si miejsce dla nich w niebie nie
znalazo. I zosta strcony wielki Smok, W starodawny, ktry si zwie diabe i szatan, zwodzcy ca zamieszka ziemi,
zosta strcony na ziemi, a z nim strceni zostali jego anioowie.
I usyszaem donony gos mwicy w niebie: Teraz nastao zbawienie, potga i krlowanie Boga naszego i wadza
Jego Pomazaca, bo oskaryciel braci naszych zosta strcony, ten, co dniem i noc oskara ich przed Bogiem naszym. A
oni zwyciyli dziki krwi Baranka i dziki sowu swojego
wiadectwa i nie umiowali dusz swych a do mierci. Dlatego radujcie si, niebiosa oraz ich mieszkacy.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 138 (137), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c)

Refren: Wobec aniow psalm zapiewam Panu.

Bd Ci sawi, Panie, z caego serca, *


bo usyszae sowa ust moich;
bd piewa Ci psalm wobec aniow, *
pokon Ci oddam w Twoim witym przybytku.
Refren.
I bd sawi Twe imi za ask Twoj i wierno, *
bo ponad wszystko wywyszye Twoje imi i obietnic.
Wysuchae mnie, kiedy Ci wzywaem, *
pomnoye moc mojej duszy.
Refren.
Wszyscy krlowie ziemi bd dzikowa Tobie, Panie, *
gdy usysz sowa ust Twoich,
i bd opiewa drogi Pana: *
Zaprawd, chwaa Pana jest wielka .
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. Ps 103, 21

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawcie Pana, wszyscy Jego anioowie,
wszyscy sudzy, penicy Jego wol.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ujrzycie aniow Boych

J 1, 47-51

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus ujrza, jak Natanael zblia si do Niego, i powiedzia o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w ktrym nie ma
podstpu .
Powiedzia do Niego Natanael: Skd mnie znasz?
Odrzek mu Jezus: Widziaem ci, zanim ci zawoa Filip, gdy bye pod drzewem figowym .
Odpowiedzia Mu Natanael: Rabbi, Ty jeste Synem
Boym, Ty jeste Krlem Izraela!

Odpar mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, e powiedziaem ci: Widziaem ci pod drzewem figowym? Zobaczysz
jeszcze wicej ni to .
Potem powiedzia do niego: Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniow Boych
wstpujcych i zstpujcych na Syna Czowieczego .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 29 wrzenia
W diecezji warszawsko-praskiej:

ROCZNICA POWICENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W WARSZAWIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

30 wrzenia

W. HIERONIMA, PREZBITERA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Wszelkie Pismo jest od Boga natchnione
i poyteczne do nauczania

2 Tm 3, 14-17

Czytanie z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza.
Najmilszy:
Trwaj w tym, czego si nauczye i co ci zawierzono, bo
wiesz, od kogo si nauczye. Od lat bowiem niemowlcych
znasz Pisma wite, ktre mog ci nauczy mdroci wiodcej ku zbawieniu przez wiar w Chrystusie Jezusie.
Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i poyteczne do

nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do ksztacenia


w sprawiedliwoci aby czowiek Boy by doskonay,
przysposobiony do kadego dobrego czynu.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)

10

11

12

13

14

Refren: Naucz mnie, Panie, mdrych ustaw swoich.


Jak zachowa modzieniec swoj drog w czystoci? *
Przestrzegajc sw Twoich.
Z caego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczy od Twoich przykaza.
Refren.
W sercu swym przechowuj Twe sowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszy.
Bogosawiony jeste, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Wicej si ciesz z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
ni z wszelkiego bogactwa.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Otwrz, Panie, nasze serca,
abymy uwanie suchali sw Syna Twojego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowie o sieci

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.

Mt 13, 47-52

Jezus powiedzia do tumw:


Podobne jest krlestwo niebieskie do sieci zarzuconej w
morze i zagarniajcej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy si napenia, wycignli j na brzeg i usiadszy, dobre zebrali w
naczynia, a ze odrzucili. Tak bdzie przy kocu wiata: wyjd anioowie, wycz zych spord sprawiedliwych i wrzuc
w piec rozpalony; tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw.
Zrozumielicie to wszystko?
Odpowiedzieli Mu: Tak jest .
A On rzek do nich: Dlatego kady uczony w Pimie,
ktry sta si uczniem krlestwa niebieskiego, podobny jest
do ojca rodziny, ktry ze swego skarbca wydobywa rzeczy
nowe i stare .
Oto sowo Paskie.

PADZIERNIK
1 padziernika

W. TERESY OD DZIECITKA JEZUS,


DZIEWICY, DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Skieruj do niej pokj jak rzek

Iz 66, 10-14c

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Radujcie si wraz z Jerozolim, weselcie si w niej wszyscy, co j miujecie. Cieszcie si z ni bardzo wy wszyscy,
ktrzycie si nad ni smucili, aebycie ssa mogli a do nasycenia z piersi jej pociech.
Tak bowiem mwi Pan: Oto skieruj do niej pokj jak
rzek i chwa narodw jak strumie wezbrany. Ich niemowlta bd noszone na rkach i na kolanach bd pieszczone.
Jak kogo pociesza wasna matka, tak Ja was pociesza bd;
w Jerozolimie doznacie pociechy.
Na ten widok rozraduje si serce wasze, a koci wasze nabior wieoci jak murawa. Rka Pana da si pozna Jego
sugom .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 131 (130), 1. 2-3

Refren: Strze mojej duszy w Twym pokoju, Panie.


Panie, moje serce si nie pyszni *

i nie patrz wyniole moje oczy.


Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siy.
Refren.
Lecz uspokoiem i ucieszyem moj dusz,
Jak dziecko na onie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, z nadziej w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Wysawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
e tajemnice krlestwa objawie prsotaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jeeli nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do krlestwa niebieskiego

Mt 18, 1-4

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


W tym czasie uczniowie przystpili do Jezusa z zapytaniem: Kto waciwie jest najwikszy w krlestwie niebieskim?
On przywoa dziecko, postawi je przed nimi i rzek:
Zaprawd, powiadam wam: Jeli si nie odmienicie i nie
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do krlestwa niebieskiego.
Kto si wic uniy jak to dziecko, ten jest najwikszy w
krlestwie niebieskim
Oto sowo Paskie.

2 padziernika

WITYCH ANIOW STRW


Wspomnienie obowizkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Anio strzee w czasie drogi

(Wj 23, 20-23

Czytanie z Ksigi Wyjcia.


Tak mwi Pan:
Oto Ja posyam anioa przed tob, aby ci strzeg w czasie twojej drogi i doprowadzi ci do miejsca, ktre ci wyznaczyem. Szanuj go i bd uwany na jego sowa. Nie sprzeciwiaj si mu w niczym, gdy nie przebaczy waszych przewinie, bo imi moje jest w nim. Jeli bdziesz wiernie sucha
jego gosu i wykonywa to wszystko, co ci polecam, bd nieprzyjacielem twoich nieprzyjaci i bd odnosi si wrogo do
odnoszcych si tak do ciebie. Mj anio poprzedzi ci i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka,
Chiwwity, Jebuzyty, i Ja ich wygadz .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11)

Refren: Anioom kaza, aby strzegli ciebie.


Kto si w opiek odda Najwyszemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mwi do Pana: Ty moj ucieczk i twierdz, *
Boe mj, ktremu ufam .
Refren.
Bo On sam ci wyzwoli z side myliwego *
i od sowa nioscego zgub.
Okryje ci swoimi pirami, *
pod Jego skrzyda si schronisz.
Refren.
Wierno Jego jest puklerzem i tarcz; *

10

11

nie ulkniesz si strachu nocnego.


Ani strzay za dnia leccej,
ani zarazy, co skrada si w mroku, *
ani moru niszczcego w poudnie.
Refren.
Nie przystpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosignie twego namiotu.
Bo rozkaza swoim anioom, *
aby ci strzegli na wszystkich twych drogach.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Ps 103 (102), 21

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawcie Pana, wszyscy Jego anioowie,
wszyscy sudzy, penicy Jego wol.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Anioowie ich w niebie wpatruj si zawsze
w oblicze Ojca mojego

Mt 18, 1-5. 10

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


W tym czasie uczniowie przystpili do Jezusa z zapytaniem: Kto waciwie jest najwikszy w krlestwie niebieskim?
On przywoa dziecko, postawi je przed nimi i rzek:
Zaprawd, powiadam wam: Jeli si nie odmienicie i nie
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do krlestwa niebieskiego.
Kto si wic uniy jak to dziecko, ten jest najwikszy w krlestwie niebieskim. I kto by przyj jedno takie dziecko w
imi moje, Mnie przyjmuje.
Strzecie si, ebycie nie gardzili adnym z tych maych;
albowiem powiadam wam: Anioowie ich w niebie wpatruj
si zawsze w oblicze Ojca mojego, ktry jest w niebie .

Oto sowo Paskie.

3 padziernika
W diecezji warszawsko-praskiej:

WITYCH ARCHANIOW
MICHAA, GABRIELA I RAFAA
wito
Czytania jak 340.

4 padziernika

W. FRANCISZKA Z ASYU
Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
DRUGIE CZYTANIE
wiat sta si ukrzyowany dla mnie,
a ja dla wiata

Ga 6, 14-18

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Galatw.


Bracia:
Co do mnie, nie daj Boe, bym si mia chlubi z czego
innego, jak tylko z krzya Pana naszego Jezusa Chrystusa,
dziki ktremu wiat sta si ukrzyowany dla mnie, a ja dla
wiata.
Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko
nowe stworzenie. Na wszystkich tych, ktrzy si tej zasady
trzyma bd, i na Izraela Boego niech zstpi pokj i miosierdzie.
Odtd niech ju nikt nie sprawia mi przykroci: przecie ja

na ciele swoim nosz blizny, znami przynalenoci do Jezusa.


aska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech bdzie z duchem waszym, bracia! Amen.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

11

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Wysawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
e tajemnice krlestwa objawie prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Tajemnice krlestwa objawione prostaczkom

Mt 11, 25-30

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


W owym czasie Jezus przemwi tymi sowami: Wysawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, e zakrye te rzeczy
przed mdrymi i roztropnymi, a objawie je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdy takie byo Twoje upodobanie.
Wszystko przekaza Mi Ojciec mj. Nikt te nie zna Syna,
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce objawi.
Przyjdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni
jestecie, a Ja was pokrzepi.
Wecie moje jarzmo na siebie i uczcie si ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest sodkie, a moje brzemi
lekkie .
Oto sowo Paskie.

5 padziernika

W. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 618, nr 153 lub s. 662, nr 189.
EWANGELIA, s. 681, nr 204.

Rwnie 5 padziernika
W diecezji toruskiej:

ROCZNICA POWICENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W TORUNIU
wito

Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

Rwnie 5 padziernika
W diecezji wocawskiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


KATEDRALNEJ WE WOCAWKU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

6 padziernika

W. BRUNONA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 665, nr 191.
EWANGELIA, s. 697, nr 219.

Rwnie 6 padziernika
W diecezji wocawskiej:

W. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak 352.

7 padziernika

NAJWITSZEJ MARYI PANNY RACOWEJ


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE
Apostoowie trwali na modlitwie
z maryj, Matk Jezusa

Dz 1, 12-14

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Gdy Jezus zosta wzity do nieba, Apostoowie wrcili do
Jerozolimy z gry, zwanej Oliwn, ktra ley blisko Jerozolimy, w odlegoci drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli
do sali na grze. Przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni
trwali jednomylnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryj, matk Jezusa, i brami Jego.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

46
47
48

49

50

51

k 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje si duch mj w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy. *
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, *
wite jest imi Jego.
Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co si Go boj.
Refren.
Okaza moc swego ramienia,

52
53

54

55

rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.


Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Refren.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.
Jak przyobieca naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zwiastowanie narodzenia Chrystusa

k 1, 26-38

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Bg posa anioa Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Jzef, z
rodu Dawida; a Dziewicy byo na imi Maryja.
Anio wszed do Niej i rzek: Bd pozdrowiona, pena
aski, Pan z Tob, bogosawiona jeste midzy niewiastami .
Ona zmieszaa si na te sowa i rozwaaa, co miaoby
znaczy to pozdrowienie.
Lecz anio rzek do Niej: Nie bj si, Maryjo, znalaza
bowiem ask u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. Bdzie On wielki i bdzie nazwany
Synem Najwyszego, a Pan Bg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie bdzie koca .
Na to Maryja rzeka do anioa: Jake si to stanie, skoro

ma nie znam?
Anio Jej odpowiedzia: Duch wity zstpi na Ciebie i
moc Najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si
narodzi, bdzie nazwane Synem Boym. A oto rwnie krewna Twoja, Elbieta, pocza w swej staroci syna i jest ju w
szstym miesicu ta, ktra uchodzi za niepodn. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemoliwego .
Na to rzeka Maryja: Oto ja suebnica Paska, niech mi
si stanie wedug twego sowa . Wtedy odszed od Niej
anio.
Oto sowo Paskie.

9 padziernika

B. WINCENTEGO KADUBKA, BISKUPA


Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezji krakowskiej: wito
W diecezji kieleckiej i sandomierskiej:

Patrona diecezji Wspomnienie obowizkowe


PIERWSZE CZYTANIE
Mdro uczonego

Syr 39. 1-3. 4c-11

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


M uczony szuka bdzie mdroci starszych pokole i
bdzie zajty proroctwami. Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnika bdzie w tajniki przypowieci, wyszukiwa bdzie ukryte znaczenie przysw i zajmowa si bdzie
zagadkami przypowieci.
Przebiega bdzie ziemi obcych narodw, bo zechce dowiadczy dobra i za midzy ludmi. Przyoy swe serce, aby
od wczesnego ranka si zwrci do Pana, ktry go stworzy, i
przed Najwyszego zaniesie sw prob. Otworzy usta swe w
modlitwie i baga bdzie za swoje grzechy. Jeeli Pan Wielki

zechce, napeni go duchem rozumu, on za sowa mdroci


swej jakby deszcz wyleje i w modlitwie wychwala Go bdzie.
Sam pokieruje swoj rad i rozumem, nad ukrytymi Jego
tajemnicami zastanawia si bdzie. Wyoy sw nauk o
umiejtnoci postpowania, a Prawem Przymierza Pana chlubi si bdzie.
Wielu chwali bdzie jego rozum i na wieki nie bdzie zapomniany, nie zatrze si pami o nim, a imi jego y bdzie
z pokolenia w pokolenie. Mdro jego opowiada bd narody, a zgromadzenie wychwala go bdzie. Za ycia zostawi
imi wiksze ni tysic innych, ktre po mierci jeszcze
wzronie.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2)

12

14

Refren: Po wieczne czasy bd chwali Pana.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz to pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Refren.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczliwy czowiek, ktry znajduje w Nim ucieczk.
Zblicie si, synowie, posuchajcie, co mwi, *
bd was uczy bojani Paskiej.
Refren.
Powcignij swj jzyk od zego, *

15

a wargi swoje od kamstwa.


Od za si odwr, czy dobrze, *
szukaj pokoju i d do niego.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 25, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Sugo dobry i wierny, bye wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma ci postawi, wejd do radoci twego pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowie o talentach

Mt 25, 14-30

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus opowiedzia swoim uczniom t przypowie:
Pewien czowiek, majc si uda w podr, przywoa
swoje sugi i przekaza im swj majtek. Jednemu da pi talentw, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, kademu wedug jego zdolnoci, i odjecha.
Zaraz ten, ktry otrzyma pi talentw, poszed, puci je
w obrt i zyska drugie pi. Tak samo i ten, ktry dwa
otrzyma; on rwnie zyska drugie dwa. Ten za, ktry
otrzyma jeden, poszed i rozkopawszy ziemi, ukry pienidze swego pana.
Po duszym czasie powrci pan owych sug i zacz si
rozlicza z nimi.
Wwczas przyszed ten, ktry otrzyma pi talentw.
Przynis drugie pi i rzek: Panie, przekazae mi pi talentw, oto drugie pi talentw zyskaem . Rzek mu pan:
Dobrze, sugo dobry i wierny. Bye wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma ci postawi: wejd do radoci twego pana .
Przyszed rwnie i ten, ktry otrzyma dwa talenty, i po-

wiedzia: Panie, przekazae mi dwa talenty, oto drugie dwa


talenty zyskaem . Rzek mu pan: Dobrze, sugo dobry i
wierny. Bye wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma ci
postawi; wejd do radoci twego pana .
Oto sowo Paskie.

10 padziernika

WITYCH MCZENNIKW
DIONIZEGO, BISKUPA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 539, nr 82.
EWANGELIA, s. 680, nr 202.

Rwnie 10 padziernika

W. JANA LEONARDIEGO, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 574, nr 113.
EWANGELIA, s. 589, nr 127.

Rwnie 10 padziernika

wsplne

B. ANGELI TRUSZKOWSKIEJ, DZIEWICY


Wspomnienie dowolne
W diecezji kaliskiej: Wspomnienie obowizkowe

Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 617, nr 152.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

12 padziernika
W archidiecezji poznaskiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


METROPOLITALNEJ W POZNANIU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

13 padziernika

B. HONORATA KOMISKIEGO, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
W diecezji owickiej: Gwnego patrona diecezji Uroczysto

W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Pan mnie posa gosi dobr nowin ubogim

Iz 61, l-3a. 6a. 8b-9.

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Duch Pana Boga nade mn, bo Pan mnie namaci. Posa

mnie, by gosi dobr nowin ubogim, by opatrywa razy serc


zamanych, by zapowiada wyzwolenie jecom i winiom
swobod; aby obwieszcza rok aski u Pana, i dzie pomsty
dla naszego Boga; aby pociesza wszystkich zasmuconych,
by rozweseli paczcych na Syjonie, aby da im wieniec zamiast popiou, olejek radoci zamiast szaty smutku, pie
chway zamiast zgnbienia na duchu.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

21

22

25

27

Refren: Bd na wieki sawi aski Pana.


Bd na wieki piewa o asce Pana, *
moimi ustami Tw wierno bd gosi
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziae:
Na wieki ugruntowana jest aska , *
utrwalie swoj wierno w niebiosach.
Refren.
Zawarem przymierze z moim wybracem,*
przysigem mojemu sudze Dawidowi:
Utrwal twoje potomstwo na wieki *
i tron twj umocni na wszystkie pokolenia .
Refren.
Znalazem Dawida, mojego sug, *
namaciem go moim witym olejem,
by rka moja zawsze przy nim bya *
i umacniao go moje rami.
Refren.
Z nim moja wierno i aska, *
a w moim imieniu jego moc wywyszona.
On bdzie woa do Mnie: Ty jeste moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opok mego zbawienia .
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

2 Kor 4, 7-15

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga bya owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewszd znosimy
cierpienia, lecz nie poddajemy si zwtpieniu; yjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy przeladowania, lecz
nie czujemy si osamotnieni, obalaj nas na ziemi, lecz nie
giniemy.
Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby
ycie Jezusa objawiao si w naszym ciele. Cigle bowiem jestemy wydawani na mier z powodu Jezusa, aby ycie Jezusa objawio si w naszym miertelnym ciele. Tak wic dziaa
w nas mier, podczas gdy w was ycie.
Ciesz si przeto owym duchem wiary, wedug ktrego
napisano: Uwierzyem, dlatego przemwiem ; my take
wierzymy i dlatego mwimy, przekonani, e Ten, ktry
wskrzesi Jezusa, z Jezusem przywrci ycie take nam i stawi nas przed sob razem z wami. Wszystko to bowiem dla
was, aeby w peni obfitujca aska zwikszya chwa Bo
przez dzikczynienie wielu.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 9b. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Trwajcie w mojej mioci;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

J 15, 1-8

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mj
jest tym, ktry uprawia. Kad latorol, ktra we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a kad, ktra przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosia owoc obfitszy. Wy ju jestecie
czyci dziki sowu, ktre wypowiedziaem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwa bd. Podobnie jak
latorol nie moe przynosi owocu sama z siebie, o ile nie
trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeeli we Mnie trwa
nie bdziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latorolami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa beze Mnie nic nie moecie uczyni. Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna latorol i uschnie. I zbiera si
j, i wrzuca do ognia, i ponie.
Jeeli we Mnie trwa bdziecie, a sowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam si speni.
Ojciec mj przez to dozna chway, e owoc obfity przyniesiecie i staniecie si moimi uczniami .
Oto sowo Paskie.

14 padziernika

W. KALIKSTA I, PAPIEA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania
wsplne
o mczennikach, s. 522.
Albo czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 583, nr 120.
EWANGELIA, s. 591, nr 129.

Rwnie 14 padziernika

W. MAGORZATY MARII ALACOQUE, DZIEWICY


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Pozna mio Chrystusa

Ef 3, 14-19

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od ktrego bierze nazw wszelki rd na niebie i na ziemi, aby wedug bogactwa
swej chway sprawi w was przez Ducha swego wzmocnienie
siy wewntrznego czowieka, iby Chrystus zamieszka przez
wiar w waszych sercach; abycie w mioci wkorzenieni i
ugruntowani, wraz ze wszystkimi witymi zdoali ogarn
duchem, czym jest Szeroko, Dugo, Wysoko i Gboko, i pozna mio Chrystusa, przewyszajc wszelk
wiedz, abycie zostali napenieni ca Peni Bo.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi lee *
na zielonych pastwiskach.
Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz, *

orzewia moj dusz.


Wiedzie mnie po waciwych ciekach *
przez wzgld na swoj chwa.
Refren.
Chociabym przechodzi przez ciemn dolin, *
za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn.
Kij Twj i laska pasterska *
s moj pociech.
Refren.
St dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogw.
Namaszczasz mi gow olejkiem, *
a kielich mj peny po brzegi.
Refren.
Dobro i aska pjd w lad za mn *
przez wszystkie dni ycia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdusze czasy.
Refren.

EWANGELIA, s. 681, nr 204.

Rwnie 14 padziernika
W archidiecezji gnienieskiej:

B. RADZIMA GAUDENTEGO, BISKUPA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 579, nr 116.

EWANGELIA, s. 592, nr 131.

Rwnie 14 padziernika
W archidiecezji dzkiej:

W. TERESY OD JEZUSA,
DZIEWICY I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne
Czytania jak 366.

Rwnie 14 padziernika
W diecezji owickiej:

ROCZNICA POWICENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W OWICZU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

15 padziernika

W. TERESY OD JEZUSA,
DZIEWICY I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE
Duch przychodzi z pomoc naszej saboci

wsplne

Rz 8, 22-27

Czytanie z Listu w. Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Wiemy, e cae stworzenie a dotd jczy i wzdycha w blach rodzenia.
Lecz nie tylko ono, ale i my sami, ktrzy ju posiadamy
pierwsze dary Ducha, i my rwnie ca istot swoj wzdychamy oczekujc przybrania za synw odkupienia naszego
ciaa. W nadziei bowiem ju jestemy zbawieni. Nadzieja za,
ktrej spenienie ju si oglda, nie jest nadziej, bo jak mona si jeszcze spodziewa tego, co si ju oglda? Jeeli jednak, nie ogldajc, spodziewamy si czego, to z wytrwaoci tego oczekujemy.
Podobnie take Duch przychodzi z pomoc naszej saboci. Gdy bowiem nie umiemy si modli tak jak trzeba, sam
Duch przyczynia si za nami w baganiach, ktrych nie mona wyrazi sowami. Ten za, ktry przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, e przyczynia si za witymi zgodnie z wol Bo.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19(18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68)

10

11

Refren: Sowa Twe, Panie, daj ycie wieczne.


Prawo Paskie jest doskonae i pokrzepia dusz, *
wiadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mdroci.
Jego suszne nakazy raduj serce, *
janieje przykazanie Pana i olniewa oczy.
Refren.
Boja Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sdy Pana prawdziwe, a wszystkie razem suszne,
cenniejsze nad zoto, nad zoto najczystsze, *
sodsze od miodu pyncego z plastra.
Refren.

EWANGELIA, s. 701, nr 224.

Rwnie 15 padziernika
W archidiecezji dzkiej:

ROCZNICA POWICENIA
BAZYLIKI ARCHIKATEDRALNEJ W ODZI
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

16 padziernika

W. JADWIGI LSKIEJ
Wspomnienie obowizkowe
W metropolii wrocawskiej i grnolskiej:

Gwnej Patronki lska i archidiecezji wrocawskiej


Uroczysto
W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Niewiasta, ktra boi si Pana

Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31

Czytanie z Ksigi Przysw.


Niewiast dzieln kt znajdzie? Jej warto przewysza
pery.
Serce maonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie
czyni mu le, ale dobrze przez wszystkie dni jego ycia. O len
si stara i wen, pracuje starannie rkami.
Wyciga rce po kdziel, jej palce chwytaj wrzeciono.
Otwiera do ubogiemu, do ndzarza wyciga swe rce.
Kamliwy wdzik i marne jest pikno: chwali naley

niewiast, co boi si Pana. Z owocu jej rk jej dajcie, niech w


bramie chwal jej czyny.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 13 17-18 (R.: por. 1a)

13

17

18

Refren: Chwal i bogosaw, duszo moja, Pana.


Bogosaw, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, wite imi Jego.
Bogosaw, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje ycie ratuje od zguby, *
obdarza ci ask i zmiowaniem.
Refren.
Miosierny jest Pan i askawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Jak ojciec lituje si nad dziemi, *
tak Pan si lituje nad tymi, ktrzy si Go boj.
Refren.
aska za Boga jest wieczna dla Jego wyznawcw, *
a Jego sprawiedliwo nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, ktrzy strzeg Jego przymierza *
i pamitaj, by spenia Jego przykazania.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wdowy powicone Bogu

1 Tm 5, 3-10

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa do


Tymoteusza.
Najmilszy:

Miej we czci te wdowy, ktre s rzeczywicie wdowami.


Jeli za jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, nieche si one
ucz najpierw pieczoowitoci wzgldem wasnej rodziny i
odpacania si rodzicom wdzicznoci. Jest to bowiem rzecz mi w oczach Boych.
Ta za, ktra rzeczywicie jest wdow, jako osamotniona
zoya nadziej w Bogu i trwa w zanoszeniu prb i modlitw
we dnie i w nocy. Lecz ta, ktra yje rozpustnie, za ycia
umara. I to nakazuj, aeby byy nienaganne.
A jeli kto nie dba o swoich, a zwaszcza o domownikw,
wypar si wiary i gorszy jest od niewierzcego.
Do spisu naley wciga tak wdow, ktra ma co najmniej lat szedziesit, bya on jednego ma, ma za sob
wiadectwo o takich dobrych czynach: e dzieci wychowaa,
e bya gocinna, e obmya nogi witych, e zasmuconym
przysza z pomoc, e pilnie braa udzia we wszelkim dobrym dziele.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni, ktrzy ask i pragn sprawiedliwoci,
albowiem bd nasyceni.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwa rodzina Chrystusa

Mk 3, 31-35

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Nadesza Matka Jezusa i bracia i stojc na dworze, posali
po Niego, aby Go przywoa.
Wanie tum ludzi siedzia wok Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytaj si o
Ciebie.

Odpowiedzia im: Kt jest moj matk i ktrzy s


brami?
I spogldajc na siedzcych dokoa Niego rzek: Oto
moja matka i moi bracia. Bo kto peni wol Bo, ten Mi jest
bratem, siostr i matk .
Oto sowo Paskie.

17 padziernika

W. IGNACEGO ANTIOCHESKIEGO,
BISKUPA I MCZENNIKA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

wsplne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE
Nasza ojczyzna jest w niebie

Flp 3, 17 4, 1

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Filipian.


Bdcie, bracia, wszyscy razem moimi naladowcami i
wpatrujcie si w tych, ktrzy tak postpuj, jak tego wzr macie w nas. Wielu bowiem postpuje jak wrogowie krzya
Chrystusowego, o ktrych czsto wam mwiem, a teraz mwi z paczem. Ich losem zagada, ich bogiem brzuch, a chwaa w tym, czego winni si wstydzi. To ci, ktrych denia s
przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtd
te jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktry przeksztaci nasze ciao ponione na podobne do
swego chwalebnego ciaa t potg, jak moe On take
wszystko, co jest, sobie podporzdkowa.

Przeto, bracia umiowani, za ktrymi tskni, radoci i


chwao moja, tak stjcie mocno w Panu, umiowani.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bg mnie wyzwoli.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto biedak zawoa, a Pan go usysza, *
i uwolni ze wszystkich uciskw.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczliwy czowiek, ktry znajdzie w Nim ucieczk.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.


Bogosawiony m, ktry wytrwa w pokusie,
gdy bowiem zostanie poddany prbie,
otrzyma wieniec ycia.

Jk 1, 12

Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.


EWANGELIA
Ziarno, ktre obumrze, przynosi wiele owocu

J 12, 24-26

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Jeeli ziarno
pszenicy wpadszy w ziemi nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha
swoje ycie, traci je, a kto nienawidzi swego ycia na tym
wiecie, zachowa je na ycie wieczne.
A kto by chcia Mi suy, niech idzie na Mn, a gdzie Ja
jestem, tam bdzie i mj suga. A jeli kto Mi suy, uczci go
mj Ojciec .
Oto sowo Paskie.

18 padziernika

W. UKASZA, EWANGELISTY
wito
W kocioach, w ktrych obchodzi si uroczysto w. ukasza,
pierwsze
czytanie
z
Czytania
wsplne
o Apostoach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
ukasz towarzyszy Pawowi

2 Tm 4, 9-17a

Czytanie z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza.
Najmilszy:
Pospiesz si, by przyby do mnie szybko. Demas bowiem
mi opuci umiowawszy ten wiat i pody do Tesaloniki,
Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. ukasz sam jest ze

mn. We Marka i przyprowad ze sob; jest mi bowiem


przydatny do posugiwania. Tychika za posaem do Efezu.
Opocz, ktr pozostawiem w Troadzie u Karpa, przynie
idc po drodze, a take ksigi, zwaszcza pergaminy.
Aleksander, brzownik, wyrzdzi mi wiele za: odda mu
Pan wedug jego uczynkw. I ty si go strze, albowiem
sprzeciwia si bardzo naszym sowom.
W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stan, ale
mi wszyscy opucili: niech im to nie bdzie policzone! Natomiast Pan stan przy mnie i wzmocni mi, eby si przeze
mnie dopenio goszenie Ewangelii i eby wszystkie narody
posyszay.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12)

10

11

12

13

17

18

Refren: Krlestwo Pana gosz Jego wici.


Niech Ci wielbi, Panie, wszystkie Twoje dziea *
i niech Ci bogosawi Twoi wici.
Niech mwi o chwale Twojego krlestwa *
i niech gosz Twoj potg.
Refren.
Aby synom ludzkim oznajmi Twoj potg *
i wspaniao chway Twego krlestwa.
Krlestwo Twoje krlestwem wszystkich wiekw, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Refren.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i askawy we wszystkich swoich dzieach.
Pan jest blisko wszystkich, ktrzy Go wzywaj, *
wszystkich wzywajcych Go szczerze.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem,
abycie szli i owoc przynosili.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
niwo jest wielkie, ale robotnikw mao

k 10, 1-9

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Spord swoich uczniw wyznaczy Pan jeszcze innych,
siedemdziesiciu dwch, i wysa ich po dwch przed sob do
kadego miasta i miejscowoci, dokd sam przyj zamierza.
Powiedzia te do nich: niwo wprawdzie wielkie, ale
robotnikw mao; procie wic Pana niwa, eby wyprawi
robotnikw na swoje niwo.
Idcie, oto was posyam jak owce midzy wilki. Nie nocie z sob trzosa ani torby, ani sandaw; i nikogo w drodze
nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mwcie: Pokj temu domowi! Jeli tam mieszka czowiek godny pokoju, wasz pokj spocznie na nim; jeli nie, powrci do was. W
tym samym domu zostacie, jedzc i pijc, co maj: bo zasuguje robotnik na swoj zapat. Nie przechodcie z domu do
domu. Jeli do jakiego miasta wejdziecie i przyjm was, jedzcie, co wam podadz; uzdrawiajcie chorych, ktrzy tam s, i
mwcie im: Przybliyo si do was krlestwo Boe .
Oto sowo Paskie.

19 padziernika
WITYCH MCZENNIKW JANA DE BREBEUF,
IZAAKA JOGUESA, PREZBITERW, ORAZ TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne

Czytania
wsplne
o mczennikach, s. 522.
Albo czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 538, nr 81.
EWANGELIA, s. 587, nr 124.

Rwnie 19 padziernika

W. PAWA OD KRZYA, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Spodobao si Bogu przez gupstwo
goszenia sowa zbawi wierzcych

1 Kor 1, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian
Bracia:
Nauka bowiem krzya gupstwem jest dla tych, co id na
zatracenie, moc Bo za dla nas, ktrzy dostpujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: Wytrac mdro mdrcw,
a przebiego przebiegych zniwecz . Gdzie jest mdrzec?
Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czy nie
uczyni Bg gupstwem mdroci wiata?
Skoro bowiem wiat przez mdro nie pozna Boga w
mdroci Boej, spodobao si Bogu przez gupstwo goszenia

sowa zbawi wierzcych.


Tak wic, gdy ydzi daj znakw, a Grecy szukaj mdroci, my gosimy Chrystusa ukrzyowanego, ktry jest
zgorszeniem dla ydw, a gupstwem dla pogan, dla tych za,
ktrzy s powoani, tak spord ydw, jak i spord Grekw, Chrystusem, moc Bo i mdroci Bo.
To bowiem, co jest gupstwem u Boga, przewysza mdroci ludzi, a co jest sabe u Boga, przewysza moc ludzi.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Idcie i gocie wiatu Ewangeli.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysawiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potna nad nami Jego aska,
a wierno Pana trwa na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni, ktrzy ask i pragn sprawiedliwoci,
albowiem bd nasyceni.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je

Mt 16, 24-27

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Jeli kto chce
pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie
krzy swj i niech Mnie naladuje. Bo kto chce zachowa
swoje ycie, straci je; a kto straci swe ycie z mego powodu,

znajdzie je.
C bowiem za korzy odniesie czowiek, choby cay
wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis? Albo co da
czowiek w zamian za swoj dusz?
Albowiem Syn Czowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z anioami swoimi, i wtedy odda kademu wedug
jego postpowania .
Oto sowo Paskie.

20 padziernika

W. JANA KANTEGO, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezji krakowskiej:

Gwnego Patrona archidiecezji Uroczysto


W archidiecezji lubelskiej i diecezji bielsko-ywieckiej:

Patrona archidiecezji i diecezji Wspomnienie obowizkowe


W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Mio wzgldem biednych

Syr 3, 30 4, 10

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


Woda gasi poncy ogie, a jamuna gadzi grzechy. Kto
dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpaca, pamita o przyszoci; a w chwili potknicia si znajdzie podpor.
Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbdnych do ycia i oczu potrzebujcego nie mcz zwlekaniem. Nie drcz
duszy godnego i nie pobudzaj do gniewu czowieka w jego
niedostatku.
ebrzcego w strapieniu nie odpychaj, a od ubogiego nie
odwracaj swej twarzy. Nie odwracaj oka od proszcego i nie

dawaj czowiekowi sposobnoci, aby ci przeklina. Gdy bowiem przeklnie ci w gorzkoci duszy, Ten, co go stworzy,
wysucha jego yczenia.
Czy siebie godnym kochania w zgromadzeniu, a przed
wadz skaniaj gow. Nako ucha swego biednemu i agodnie odpowiedz mu spokojnymi sowami.
Wyrwij krzywdzcego z rki krzywdziciela, a gdy sdzi
bdziesz, nie bd maoduszny. Bd ojcem dla sierot, jakby
mem dla ich matki, a staniesz si jakby synem Najwyszego, i miowa ci bdzie bardziej ni twoja matka.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1 i 4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9)

Refren: M sprawiedliwy obdarza ubogich.


1 Bogosawiony czowiek, ktry boi si Pana *
i wielk rado znajduje w Jego przykazaniach.
4 On wschodzi w ciemnociach jak wiato dla prawych, *
agodny, miosierny i sprawiedliwy.
Refren.
5 Dobrze si wiedzie czowiekowi, ktry z litoci poycza *
i swymi sprawami zarzdza uczciwie.
6 Sprawiedliwy nigdy si nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamici.
Refren.
8 Jego wierne serce lka si nie bdzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwnikw.
9 Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze,
wywyszona z chwa bdzie jego potg.
Refren.
PIERWSZE CZYTANIE
Wiara bez uczynkw jest martwa

Jk 2, 14-17

Czytanie z Listu witego Jakuba Apostoa.


Jaki z tego poytek, bracia moi, skoro kto bdzie utrzymywa, e wierzy, a nie bdzie spenia uczynkw? Czy sama
wiara zdoa go zbawi?
Jeli na przykad brat lub siostra nie maj odzienia lub
brak im codziennego chleba, a kto z was powie im: Idcie
w pokoju, ogrzejcie si i najedzcie do syta! , a nie dacie im
tego, czego koniecznie potrzebuj dla ciaa, to na co si to
przyda?
Tak te i wiara, jeli nie byaby poczona z uczynkami,
martwa jest sama w sobie.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Daj wam przykazanie nowe,
abycie si wzajemnie miowali,
jak Ja was umiowaem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Bdcie miosierni,
jak Ojciec wasz jest miosierny

k 6, 27-38

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Powiadam wam, ktrzy suchacie: Miujcie waszych
nieprzyjaci; dobrze czycie tym, ktrzy was nienawidz;
bogosawcie tym, ktrzy was przeklinaj, i mdlcie si za
tych, ktrzy was oczerniaj. Jeli ci kto uderzy w policzek,
nadstaw mu i drugi. Jeli bierze ci paszcz, nie bro mu i szaty. Daj kademu, kto ci prosi, a nie dopominaj si zwrotu od
tego, ktry bierze twoje.
Jak chcecie, eby ludzie wam czynili, podobnie wy im

czycie. Jeli bowiem miujecie tych tylko, ktrzy was miuj,


jaka za to dla was wdziczno? Przecie i grzesznicy mio
okazuj tym, ktrzy ich miuj. I jeli dobrze czynicie tym
tylko, ktrzy wam dobrze czyni, jaka za to dla was wdziczno? I grzesznicy to samo czyni. Jeli poyczek udzielacie
tym, od ktrych spodziewacie si zwrotu, jaka za to dla was
wdziczno? I grzesznicy grzesznikom poyczaj, eby tyle
samo otrzyma.
Wy natomiast miujcie waszych nieprzyjaci, czycie dobrze i poyczajcie, niczego si za to nie spodziewajc. A wasza nagroda bdzie wielka, i bdziecie synami Najwyszego;
poniewa On jest dobry dla niewdzicznych i zych. Bdcie
miosierni, jak Ojciec wasz jest miosierny.
Nie sdcie, a nie bdziecie sdzeni; nie potpiajcie, a nie
bdziecie potpieni; odpuszczajcie, a bdzie wam odpuszczone. Dawajcie, a bdzie wam dane; miar dobr, natoczon,
utrzsion i opywajc wsypi w zanadrza wasze. Odmierz
wam bowiem tak miar, jak wy mierzycie.
Oto sowo Paskie.

21 padziernika

B. JAKUBA STRZEMI, BISKUPA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 579, nr 117.
EWANGELIA, s. 592, nr 130.

22 padziernika
W archidiecezji gnienieskiej:

PRZENIESIENIE RELIKWII W. WOJCIECHA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania jak 100, przed Ewangeli jest tylko jedno czytanie.

Rwnie 22 padziernika
W diecezji sandomierskiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


KATEDRALNEJ W SANDOMIERZU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

Rwnie 22 padziernika
W diecezji tarnowskiej:

ROCZNICA POWICENIA BAZYLIKI


KATEDRALNEJ W TARNOWIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

23 padziernika

W. JANA KAPISTRANA, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.


PIERWSZE CZYTANIE, s. 575, nr 114.
EWANGELIA, s. 588, nr 125.

24 padziernika

W. ANTONIEGO MARII CLARETA, BISKUPA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach) lub o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 559, nr 100.
EWANGELIA, s. 588, nr 125.

25 padziernika
W diecezji koszalisko-koobrzeskiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W KOSZALINIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

28 padziernika

WITYCH APOSTOW
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
wito
W diecezji siedleckiej:

Gwnych Patronw diecezji Uroczysto

W diecezji siedleckiej i w kocioach, w ktrych obchodzi si uroczysto,


pierwsze
czytanie
z
Czytania
wsplne
o Apostoach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Koci jest zbudowany na fundamencie Apostow

Ef 2, 19-22

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Nie jestecie ju obcymi i przychodniami, ale jestecie
wspobywatelami witych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostow i prorokw, gdzie kamieniem
wgielnym jest sam Chrystus Jezus.
W Nim zespalana caa budowla ronie na wit w Panu
wityni, w Nim i wy take wznosicie si we wsplnym budowaniu, by stanowi mieszkanie Boga przez Ducha.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19 (18) , 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Refren: Po caej ziemi ich gos si rozchodzi.


Niebiosa gosz chwa Boga, *
dzieo rk Jego obwieszcza nieboskon.
Dzie opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomo.
Refren.
Nie s to sowa ani nie jest to mowa, *
ktrych by dwiku nie usyszano:
Ich gos si rozchodzi po caej ziemi, *
ich sowa a po krace wiata.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ciebie, Boe, chwalimy, Ciebie, Panie, wysawiamy,

Ciebie wychwala przesawny chr Apostow.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wybr Apostow

k 6, 12-19

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


W tym czasie Jezus wyszed na gr, aby si modli, i ca
noc spdzi na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywoa swoich uczniw i wybra spord nich dwunastu, ktrych te nazwa apostoami: Szymona,
ktrego nazwa Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana;
Filipa i Bartomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Jud, syna Jakuba,
i Judasza Iskariot, ktry sta si zdrajc.
Zeszed z nimi na d i zatrzyma si na rwninie. By tam
duy poczet Jego uczniw i wielkie mnstwo ludu z caej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzea Tyru i Sydonu; przyszli
oni, aby Go sucha i znale uzdrowienie ze swych chorb.
Take i ci, ktrych drczyy duchy nieczyste, doznawali
uzdrowienia.
A cay tum stara si Go dotkn, poniewa moc wychodzia od Niego i uzdrawiaa wszystkich.
Oto sowo Paskie.

29 padziernika
W archidiecezji czstochowskiej:

ROCZNICA POWICENIA
BAZYLIKI METROPOLITALNEJ W CZSTOCHOWIE
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

30 padziernika
W archidiecezji katowickiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA METROPOLITALNEGO W KATOWICACH
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

Ostatnia niedziela padziernika


W kocioach powiconych, ktrych data powicenia jest nieznana
(poza katedrami, ktre s podane w kalendarium liturgicznym
dla diecezji polskich):

ROCZNICA POWICENIA
WASNEGO KOCIOA
Uroczysto
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

LISTOPAD
1 listopada

WSZYSTKICH WITYCH
Uroczysto
PIERWSZE CZYTANIE
Wielki tum zbawionych

Ap 7, 2-4. 9-14

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Ja, Jan, ujrzaem innego anioa, wstpujcego od wschodu
soca, majcego piecz Boga ywego. Zawoa on dononym gosem do czterech aniow, ktrym dano moc wyrzdzi szkod ziemi i morzu: Nie wyrzdzajcie szkody ziemi
ani morzu, ani drzewom, a opiecztujemy na czoach sugi
Boga naszego . I usyszaem liczb opiecztowanych: sto
czterdzieci cztery tysice opiecztowanych ze wszystkich
pokole synw Izraela.
Potem ujrzaem wielki tum, ktrego nikt nie mg policzy, z kadego narodu i wszystkich pokole, ludw i jzykw, stojcy przed tronem i przed Barankiem. Odziani s w
biae szaty, a w rku ich palmy. I gosem dononym tak woaj: Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadajcemu na tronie, i
Barankowi .
A wszyscy anioowie stanli wok tronu i Starcw, i
czworga Zwierzt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokon oddali Bogu, mwic: Amen. Bogosawiestwo i
chwaa, i mdro, i dzikczynienie, i cze, i moc, i potga
Bogu naszemu na wieki wiekw. Amen!
A jeden ze Starcw odezwa si do mnie tymi sowami:
Ci przyodziani w biae szaty kim s i skd przybyli? I powiedziaem do niego: Panie, ty wiesz . I rzek do mnie:
To ci, ktrzy przychodz z wielkiego ucisku, i opukali swe

szaty, i wybielili je we krwi Baranka .


Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)

Refren: Oto lud wierny, szukajcy Boga.


Do Pana naley ziemia i wszystko, co j napenia, *
wiat i jego mieszkacy.
Albowiem On go na morzach osadzi *
i utwierdzi ponad rzekami.
Refren.
Kto wstpi na gr Pana, *
kto stanie w Jego witym miejscu?
Czowiek rk nieskalanych i czystego serca, *
ktry nie skoni swej duszy ku marnociom.
Refren.
On otrzyma bogosawiestwo od Pana *
i zapat od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukaj, *
ktrzy szukaj oblicza Boga Jakuba.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ujrzymy Boga takim, jaki jest

1 J 3, 1-3

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Najmilsi:
Popatrzcie, jak mioci obdarzy nas Ojciec: zostalimy
nazwani dziemi Boymi i rzeczywicie nimi jestemy. wiat
za dlatego nas nie zna, e nie pozna Jego.
Umiowani, obecnie jestemy dziemi Boymi, ale jeszcze
si nie ujawnio, czym bdziemy. Wiemy, e gdy si objawi,
bdziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jaki jest.
Kady za, kto pokada w Nim nadziej, uwica si po-

dobnie jak On jest wity.


Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Mt 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Przyjdcie do Mnie wszyscy,
ktrzy jestecie utrudzeni i obcieni,
a Ja was pokrzepi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Osiem bogosawiestw

Mt 5, 1-12a

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus, widzc tumy, wyszed na gr. A gdy usiad, przystpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzy swoje usta i
naucza ich tymi sowami:
Bogosawieni ubodzy w duchu, albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.
Bogosawieni, ktrzy si smuc, albowiem oni bd pocieszeni.
Bogosawieni cisi, albowiem oni na wasno posid
ziemi.
Bogosawieni, ktrzy akn i pragn sprawiedliwoci, albowiem oni bd nasyceni.
Bogosawieni miosierni, albowiem oni miosierdzia dostpi.
Bogosawieni czystego serca, albowiem oni Boga oglda
bd.
Bogosawieni, ktrzy wprowadzaj pokj, albowiem oni
bd nazwani synami Boymi.
Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie dla sprawiedliwoci, albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.

Bogosawieni jestecie, gdy ludzie wam urgaj i przeladuj was, i gdy mwi kamliwie wszystko ze na was z mego
powodu. Cieszcie si i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie .
Oto sowo Paskie.

2 listopada

WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARYCH
Dnia 2 listopada obchodzi si Wspomnienie wszystkich wiernych
zmarych rwnie wtedy, gdy ten dzie wypadnie w niedziel. Podane schematy czyta s sharmonizowane z modlitwami trzech formularzy mszalnych zawartych w Mszale rzymskim.
PIERWSZA MSZA
PIERWSZE CZYTANIE
Nadzieja Hioba

Hi 19, 1. 23-27a

Czytanie z Ksigi Hioba.


Hiob powiedzia:
Kt zdoa utrwali me sowa, potrafi je w ksidze
umieci? elaznym rylcem, diamentem, na skale je wyry na
wieki?
Lecz ja wiem: Wybawca mj yje, na ziemi wystpi jako
ostatni. Potem me szcztki skr odzieje, i oczyma ciaa bd
widzia Boga. To wanie ja Go zobacz .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 27 (26), 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a)

Refren: W krainie ycia ujrz dobro Boga.


Pan moim wiatem i zbawieniem moim, *

8
9

13

14

kogo miabym si lka?


Pan obroc mego ycia, *
przed kim miabym czu trwog?
Refren.
O jedno tylko prosz Pana, o to zabiegam,
ebym mg zawsze przebywa w Jego domu, *
przez wszystkie dni ycia,
abym kosztowa sodyczy Pana, *
stale si radowa Jego wityni.
Refren.
Usysz, o Panie, kiedy gono woam, *
zmiuj si nade mn i wysuchaj mnie.
Bd szuka oblicza Twego, Panie. *
Nie zakrywaj przede mn swojej twarzy.
Refren.
Wierz, e bd oglda dobra Pana *
w krainie yjcych.
Oczekuj Pana, bd mny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
W Chrystusie wszyscy bd oywieni

1 Kor 15, 20-24a. 25-28

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Chrystus zmartwychwsta jako pierwszy spord tych, co
pomarli. Poniewa bowiem przez czowieka przysza mier,
przez czowieka te dokona si zmartwychwstanie.
Jak w Adamie wszyscy umieraj, tak te w Chrystusie
wszyscy bd oywieni, lecz kady wedug wasnej kolejnoci. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co nale do Chrystusa,
w czasie Jego przyjcia. Wreszcie nastpi koniec, gdy przekae krlowanie Bogu i Ojcu.

Trzeba bowiem, aeby krlowa, a pooy wszystkich


nieprzyjaci pod swoje stopy. Jako ostatni wrg, zostanie
pokonana mier. Wszystko bowiem rzuci pod Jego stopy.
Kiedy si mwi, e wszystko jest poddane, znaczy to, e z
wyjtkiem Tego, ktry mu wszystko podda. A gdy ju
wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie
poddany Temu, ktry Synowi podda wszystko, aby Bg by
wszystkim we wszystkich.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Ap 1, 5-6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jezus Chrystus jest pierworodnym spord umarych,
Jemu chwaa i moc na wieki wiekw. Amen.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
k 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a
mier i zmartwychwstanie Chrystusa

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Byo ju okoo godziny szstej i mrok ogarn ca ziemi
a do godziny dziewitej. Soce si zamio i zasona przybytku rozdara si przez rodek.
Wtedy Jezus zawoa dononym gosem: Ojcze, w Twoje
rce powierzam ducha mojego . Po tych sowach wyzion
ducha.
By tam czowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Jzef,
czonek Wysokiej Rady. On to uda si do Piata i poprosi o
ciao Jezusa. Zdj je z krzya, owin w ptno i zoy w
grobie, wykutym w skale, w ktrym nikt jeszcze nie by pochowany.
W pierwszy dzie tygodnia poszy skoro wit do grobu,
niosc przygotowane wonnoci. Kamie od grobu zastay odsunity. A skoro weszy, nie znalazy ciaa Pana Jezusa. Gdy

wobec tego byy bezradne, nagle stano przed nimi dwch


mczyzn w lnicych szatach.
Przestraszone, pochyliy twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli
do nich: Dlaczego szukacie yjcego wrd umarych? Nie
ma Go tutaj; zmartwychwsta .
Oto sowo Paskie.
DRUGA MSZA
PIERWSZE CZYTANIE
Powszechne zmartwychwstanie

Dn 12,1-3

Czytanie z Ksigi Proroka Daniela.


Ja, Daniel, pakaem i usyszaem to sowo Paskie:
W owych czasach wystpi Micha, wielki ksi, ktry
jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastpi okres
ucisku, jakiego nie byo, odkd narody powstay, a do chwili
obecnej. W tym czasie nard twj dostpi zbawienia, kady,
kto si okae zapisany w ksidze. Wielu za, co posnli w
prochu ziemi, zbudzi si: jedni do wiecznego ycia, drudzy ku
habie, ku wiecznej odrazie. Mdrzy bd wieci jak blask
sklepienia, a ci, ktrzy nauczyli wielu sprawiedliwoci, jak
gwiazdy przez wieki i na zawsze .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a)

Refren: Boga ywego pragnie moja dusza.


Jak ania pragnie wody ze strumienia, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boe.
Dusza moja Boga pragnie, Boga ywego, *
kiedy wic przyjd i ujrz oblicze Boe?
Refren.
Rozpywa si we mnie moja dusza, *
gdy wspominam, jak z tumem kroczyem do Boego domu.

W witecznym orszaku, *
wrd radoci i chway.
Refren.
Zelij wiato i wierno swoj, *
niech one mnie wiod.
Niech mnie zaprowadz na Tw gr wit *
i do Twoich przybytkw.
Refren.
I przystpi do otarza Boego, *
do Boga, ktry jest moim weselem i radoci.
I bd Ci chwali przy dwikach lutni, *
Boe mj, Boe.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jeli umarlimy z Chrystusem,
z Nim rwnie y bdziemy

Rz 6, 3-9

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Czy nie wiadomo wam, e my wszyscy, ktrzymy
otrzymali chrzest zanurzajcy w Chrystusa Jezusa, zostalimy
zanurzeni w Jego mier? Przyjmujc wiec chrzest zanurzajcy nas w mier, zostalimy razem z Nim pogrzebani po to,
abymy i my wkroczyli w nowe ycie, jak Chrystus powsta z
martwych dziki chwale Ojca.
Jeeli bowiem przez mier, podobn do Jego mierci, zostalimy z Nim zczeni w jedno, to tak samo bdziemy z Nim
zczeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To
wiedzcie, e dla zniszczenia grzesznego ciaa dawny nasz
czowiek zosta razem z Nim ukrzyowany po to, bymy ju
wicej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umar, sta si
wolny od grzechu.
Ot, jeeli umarlimy razem z Chrystusem, wierzymy, e
z Nim rwnie y bdziemy, wiedzc, e Chrystus powstaw-

szy z martwych ju wicej nie umiera, mier nad Nim nie ma


ju wadzy.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 3, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Tak Bg umiowa wiat,
e da swojego Syna Jednorodzonego;
kady, kto w Niego wierzy, ma ycie wieczne.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wskrzeszenie azarza

J 11, 32-45

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Gdy Maria siostra azarza, przysza do miejsca, gdzie by
Jezus, ujrzawszy Go upada Mu do ng i rzeka do Niego:
Panie, gdyby tu by, mj brat by nie umar .
Gdy wic Jezus ujrza jak pakaa ona i ydzi, ktrzy razem z ni przyszli, wzruszy si w duchu, rozrzewni i zapyta: Gdzie go pooylicie?
Odpowiedzieli Mu: Panie, chod i zobacz .
Jezus zapaka.
A ydzi rzekli: Oto jak go kocha!
Niektrzy z nich powiedzieli: Czy Ten, ktry otworzy
oczy niewidomemu, nie mg sprawi, by on nie umar?
A Jezus ponownie okazujc gbokie wzruszenie przyszed
do grobu. Bya to pieczara, a na niej spoczywa kamie.
Jezus rzek: Usucie kamie . Siostra zmarego, Marta,
rzeka do Niego: Panie, ju cuchnie. Ley bowiem od czterech dni w grobie .
Jezus rzek do niej: Czy nie powiedziaem ci, e jeli
uwierzysz, ujrzysz chwa Bo?

Usunito wic kamie. Jezus wznis oczy do gry i rzek:


Ojcze, dzikuj Ci, e Mnie wysucha. Ja wiedziaem, e
Mnie zawsze wysuchujesz. Ale ze wzgldu na otaczajcy
Mnie lud to powiedziaem, aby uwierzyli, e Ty Mnie posa .
To powiedziawszy zawoa dononym gosem: azarzu,
wyjd na zewntrz! I wyszed zmary, majc nogi i rce
powizane opaskami, a twarz jego bya zawinita chust.
Rzek do nich Jezus: Rozwicie go i pozwlcie mu
chodzi . Wielu wic spord ydw przybyych do Marii
ujrzawszy to, czego Jezus dokona, uwierzyo w Niego.
Oto sowo Paskie.
TRZECIA MSZA
PIERWSZE CZYTANIE
Bg przyj wybranych jako caopaln ofiar

Mdr 3, 1-6. 9

Czytanie z Ksigi Mdroci.


Dusze sprawiedliwych s w rku Boga i nie dosignie ich
mka.
Zdao si oczom gupich, e pomarli, zejcie ich poczytano
za nieszczcie i odejcie od nas za unicestwienie, a oni trwaj w pokoju.
Cho nawet w ludzkim rozumieniu doznali kani, nadzieja
ich pena jest niemiertelnoci. Po nieznacznym skarceniu dostpi dbr wielkich, Bg ich bowiem dowiadczy i znalaz
ich godnymi siebie.
Dowiadczy ich jak zoto w tyglu i przyj ich jak caopaln ofiar. Ci, ktrzy Mu zaufali, zrozumiej prawd, wierni w mioci bd przy Nim trwali: aska bowiem i miosierdzie dla Jego wybranych.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18 (R.: por. Ps 37 (36), 39a)

13

14

15

16

17

18

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.


Miosierny jest Pan i askawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postpuje z nami wedug naszych grzechw *
ani wedug win naszych nam nie odpaca.
Refren.
Jak ojciec lituje si nad dziemi, *
tak Pan si lituje nad tymi, ktrzy si Go boj.
Wie On, z czegomy powstali, *
pamita, e jestemy prochem.
Refren.
Dni czowieka s jak trawa, *
kwitnie jak kwiat na polu.
Wystarczy, ze wiatr go munie, ju znika *
i wszelki lad po nim ginie.
Refren.
aska za Boga jest wieczna dla Jego wyznawcw, *
a Jego sprawiedliwo nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, ktrzy strzeg Jego przymierza *
i pamitaj, by spenia Jego przykazania.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4, 14 - 5, 1
To, co widzialne, przemija, to, co niewidzialne, trwa wiecznie

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Jestemy przekonani, e Ten, ktry wskrzesi Jezusa, z Jezusem przywrci ycie take nam i stawi nas przed sob razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, aeby w peni obfitujca aska zwikszya chwa Bo przez dzikczynienie
wielu.
Dlatego to nie poddajemy si zwtpieniu, chocia bowiem
niszczeje ten czowiek zewntrzny, to jednak ten, ktry jest

wewntrz, odnawia si z dnia na dzie. Niewielkie bowiem


utrapienia nasze obecnego czasu gotuj bezmiar chway przyszego wieku dla nas, ktrzy si wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne,
przemija, to za, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, e jeli nawet zniszczeje nasz przybytek
doczesnego zamieszkania, bdziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie rk uczyniony, lecz wiecznie trway w niebie.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 6, 40

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


To jest wol Ojca mego,
aby kady, kto wierzy w Syna,
mia ycie wieczne,
a Ja go wskrzesz w dniu ostatecznym.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
W domu Ojca jest mieszka wiele

J 14, 1-6

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Niech si nie trwoy serce wasze. Wierzycie w Boga? I
we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszka wiele.
Gdyby tak nie byo, to bym wam powiedzia. Id przecie
przygotowa wam miejsce.
A gdy odejd i przygotuj wam miejsce, przyjd powtrnie i zabior was do siebie, abycie i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drog, dokd Ja id .
Odezwa si do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokd
idziesz. Jak wic moemy zna drog?
Odpowiedzia mu Jezus: Ja jestem drog i prawd, i yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze

Mnie .
Oto sowo Paskie.

3 listopada

W. MARCINA DE PORRES, ZAKONNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 667, nr 192.
EWANGELIA, s. 686, nr 210.

4 listopada

W. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 568, nr 108.
EWANGELIA, s. 592, nr 130.

8 listopada
W diecezji pockiej:

ROCZNICA POWICENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W POCKU
wito

Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

9 listopada

ROCZNICA POWICENIA
BAZYLIKI LATERASKIEJ
wito
Gdy to wito wypada poza niedziel, przed Ewangeli wybiera si
tylko jedno z podanych czyta.
PIERWSZE CZYTANIE
Woda wypywajca ze wityni niesie ycie

Ez 47, 1-2. 8-9. 12

Czytanie z Ksigi proroka Ezechiela.


Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadzi mnie
anio z powrotem przed wejcie do wityni, a oto wypywaa
woda spod progu wityni w kierunku wschodnim, poniewa
przednia strona wityni bya skierowana ku wschodowi; a
woda pyna spod prawej strony wityni na poudnie od otarza. I wyprowadzi mnie przez bram pnocn na zewntrz
i poza murami powid mnie od bramy zewntrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypywaa spod prawej
ciany wityni, na poudnie od otarza.
Anio rzek do mnie: Woda ta pynie na obszar wschodni, wzdu stepw, i rozlewa si w wodach sonych, i wtedy
wody jego staj si zdrowe. Wszystkie te istoty yjce, od
ktrych tam si roi, dokdkolwiek potok wpynie, pozostan
przy yciu: bd tam te niezliczone ryby, bo dokdkolwiek
dotr te wody, wszystko bdzie uzdrowione.
A nad brzegami potoku maj rosn po obu stronach rnego rodzaju drzewa owocowe, ktrych licie nie widn,
ktrych owoce si nie wyczerpuj; kadego miesica bd rodzi nowe, poniewa ich woda przychodzi z przybytku. Ich
owoce bd suy za pokarm, a ich licie za lekarstwo .

Oto sowo Boe.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6)

Refren: Bg jest we wntrzu swojego Kocioa.


Bg jest dla nas ucieczk i si: *
najpewniejsz pomoc w trudnociach.
Przeto nie bdziemy si bali, choby zatrzsa si ziemia *
i gry zapady w otcha morza.
Refren.
Nurty rzeki rozweselaj miasto Boe, *
najwitszy przybytek Najwyszego.
Bg jest w jego wntrzu, wic si nie zachwieje, *
Bg je wspomoe o wicie.
Refren.
Pan Zastpw jest z nami, *
Bg Jakuba jest nasz obron.
Przyjdcie, zobaczcie dziea Pana, *
zdumiewajce dziea, ktrych dokona na ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jestecie Bo budowl

1 Kor 3, 9b-11. 16-17

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Jestecie uprawn rol Bo i Bo budowl. Wedug danej mi aski Boej, jako roztropny budowniczy, pooyem
fundament, kto inny za wznosi budynek. Niech kady jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie
moe pooy innego ni ten, ktry jest pooony, a ktrym
jest Jezus Chrystus.
Czy nie wiecie, ecie wityni Boga i e Duch Boy

mieszka w was? Jeeli kto zniszczy wityni Boga, tego


zniszczy Bg. witynia Boga jest wita, a wy ni jestecie.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

2 Krl 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Wybraem i uwiciem t wityni,
aby moja obecno trwaa tam na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Mwi o wityni swego Ciaa

J 2, 13-22

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Zbliaa si pora Paschy ydowskiej i Jezus uda si do Jerozolimy. W wityni napotka tych, ktrzy sprzedawali woy,
baranki i gobie, oraz siedzcych za stoami bankierw.
Wwczas sporzdziwszy sobie bicz ze sznurkw, powypdza wszystkich ze wityni, take baranki i woy, porozrzuca monety bankierw, a stoy powywraca.
Do tych za, ktrzy sprzedawali gobie, rzek: Wecie
to std, a nie rbcie z domu mego Ojca targowiska .
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, e napisano: Gorliwo
o dom Twj poera Mnie .
W odpowiedzi za na to ydzi rzekli do Niego: Jakim
znakiem wykaesz si wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?
Jezus da im tak odpowied: Zburzcie t wityni, a Ja
w trzech dniach wznios j na nowo .
Powiedzieli do Niego ydzi: Czterdzieci sze lat budowano t wityni, a Ty j wzniesiesz w przecigu trzech
dni? On za mwi o wityni swego Ciaa.
Gdy zatem zmartwychwsta, przypomnieli sobie uczniowie Jego, e to powiedzia, i uwierzyli Pismu i sowu, ktre

wyrzek Jezus.
Oto sowo Paskie.

10 listopada

W. LEONA WIELKIEGO, PAPIEA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie obowizkowe
W diecezji owickiej: Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.


Albo
Czytania
wsplne
o doktorach Kocioa, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 598, nr 136.
EWANGELIA, s. 585, nr 122.

Rwnie 10 listopada
W diecezji owickiej:

W. MARCINA Z TOURS, BISKUPA


Wspomnienie dowolne
Czytania jak 402.

11 listopada

W. MARCINA Z TOURS, BISKUPA


Wspomnienie obowizkowe

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101.
PIEW PRZED EWANGELI

J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Daj wam przykazanie nowe,
abycie si wzajemnie miowali, jak Ja was umiowaem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA KRTSZA
Wszystko, co uczynilicie jednemu z moich
braci najmniejszych, Mniecie uczynili

Mt 25, 31-40

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Gdy Syn Czowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anioowie z Nim, wtedy zasidzie na swoim tronie, penym chway. I zgromadz
si przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozw. Owce postawi po
prawej, a kozy po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie si Krl do tych po prawej stronie:
Pjdcie, bogosawieni Ojca mojego, wecie w posiadanie
krlestwo, przygotowane wam od zaoenia wiata.
Bo byem godny, a dalicie Mi je;
byem spragniony, a dalicie Mi pi;
byem przybyszem, a przyjlicie Mnie;
byem nagi, a przyodzialicie Mnie;
byem chory, a odwiedzilicie Mnie;
byem w wizieniu, a przyszlicie do Mnie .
Wwczas zapytaj sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieli-

my Ci godnym i nakarmilimy Ciebie? spragnionym i dalimy Ci pi? Kiedy widzielimy Ci przybyszem i przyjlimy
Ci? lub nagim i przyodzialimy Ci? Kiedy widzielimy Ci
chorym lub w wizieniu i przyszlimy do Ciebie?
A Krl im odpowie: Zaprawd, powiadam wam:
Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 11 listopada
W diecezji owickiej:

W. WIKTORII, DZIEWICY I MCZENNICY


Gwnej patronki diecezji Uroczysto
PIERWSZE CZYTANIE
Raczej zgin, ni przekroczy prawa Boe

2 Mch 7, 1-2. 9-14

Czytanie z Drugiej Ksigi Machabejskiej.


Tak si zdarzyo, e siedmiu braci razem z matk zostao
schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdy krl
chcia ich zmusi, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej
przez Prawo.
Jeden z nich, przemawiajc w imieniu wszystkich, tak
powiedzia: O co pragniesz zapyta i czego dowiedzie si
od nas? Jestemy bowiem gotowi raczej zgin anieli przekroczy ojczyste prawo .
Drugi za w chwili, gdy oddawa ostatnie tchnienie, powiedzia: Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne ycie.
Krl wiata jednak nas, ktrzy umieramy za Jego prawo,
wskrzesi i oywi do ycia wiecznego .
Po nim by mczony trzeci. Na danie natychmiast wysun jzyk, a rce wycign bez obawy i mnie powiedzia:
Z nieba je otrzymaem, ale dla Jego praw nimi gardz, a
spodziewam si, e od Niego ponownie je otrzymam . Nawet

sam krl i cae jego otoczenie zdumiewao si odwag modzieca, jak za nic mia cierpienia.
Gdy ten ju zakoczy ycie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konajc, tak powiedzia: Lepiej jest nam,
ktrzy giniemy z ludzkich rk, a ktrzy w Bogu pokadamy
nadziej, e znw przez Niego bdziemy wskrzeszeni. Dla
ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do ycia .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15)

12

13

15

16

17

18

Refren: Cenna przed Panem mier Jego wyznawcw.


Czym si Panu odpac *
za wszystko, co mi wywiadczy?
Podnios kielich zbawienia *
i wezw imienia Pana.
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
mier Jego witych.
Jam suga Twj, syn Twej suebnicy. *
Ty rozerwae moje kajdany.
Refren.
Tobie zo ofiar pochwaln *
i wezw imienia Pana.
Wypeni me luby dla Pana *
przed caym Jego ludem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

2 Kor 4, 7-15

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga bya owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewszd znosimy
cierpienia, lecz nie poddajemy si zwtpieniu; yjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy przeladowania, lecz
nie czujemy si osamotnieni, obalaj nas na ziemi, lecz nie
giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa,
aby ycie Jezusa objawiao si w naszym ciele. Cigle bowiem jestemy wydawani na mier z powodu Jezusa, aby
ycie Jezusa objawio si w naszym miertelnym ciele. Tak
wic dziaa w nas mier, podczas gdy w was ycie.
Ciesz si przeto owym duchem wiary, wedug ktrego
napisano: Uwierzyem, dlatego przemwiem ; my take
wierzymy i dlatego mwimy, przekonani, e Ten, ktry
wskrzesi Jezusa, z Jezusem przywrci ycie take nam i stawi nas przed sob razem z wami.
Wszystko to bowiem dla was, aeby w peni obfitujca aska zwikszya chwa Bo przez dzikczynienie wielu.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie
dla sprawiedliwoci,
albowiem oni bd nazwani synami Boymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus zapowiada przeladowania

Mt 10, 17-22

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich Apostow:
Miejcie si na bacznoci przed ludmi. Bd was wydawa sdom i w swych synagogach bd was biczowa. Nawet
przed namiestnikw i krlw bd was wodzi z mego powodu, na wiadectwo im i poganom.

Kiedy was wydadz, nie martwcie si o to, jak ani co macie mwi. W owej bowiem godzinie bdzie wam poddane,
co macie mwi. Gdy nie wy bdziecie mwili, lecz Duch
Ojca waszego bdzie mwi przez was.
Brat wyda brata na mier i ojciec syna; dzieci powstan
przeciw rodzicom i o mier ich przyprawi. Bdziecie w nienawici u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do koca, ten bdzie zbawiony .
Oto sowo Paskie.

12 listopada

W. JOZAFATA, BISKUPA I MCZENNIKA


Wspomnienie obowizkowe
W diecezji siedleckiej:

Patrona diecezji Wspomnienie obowizkowe


Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

wsplne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 577, nr 115.
EWANGELIA, s. 703, nr 226.

13 listopada

WITYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,


IZAAKA I KRYSTYNA,
PIERWSZYCH MCZENNIKW POLSKI

Wspomnienie obowizkowe

W diecezji zielonogrsko-gorzowskiej:

Patronw diecezji wieto


PIERWSZE CZYTANIE
Ani smier, ani ycie nie zdoa nas
odczy od mioci Boga

Rz 8, 31b-39

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Jeeli Bg z nami, kt przeciwko nam? On, ktry nawet
wasnego Syna nie oszczdzi, ale Go za nas wszystkich wyda, jake miaby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darowa?
Kt moe wystpi z oskareniem przeciw tym, ktrych Bg
wybra? Czy Bg, ktry usprawiedliwia? Kt moe wyda
wyrok potpienia? Czy Chrystus Jezus, ktry ponis za nas
mier, co wicej, zmartwychwsta, siedzi po prawicy Boga i
przyczynia si za nami?
Kt nas moe odczy od mioci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy przeladowanie, gd czy nago, niebezpieczestwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie
zabijaj nas przez cay dzie, uwaaj nas za owce przeznaczone na rze .
Ale we wszystkim tym odnosimy pene zwycistwo dziki
Temu, ktry nas umiowa. I jestem pewien, e ani mier, ani
ycie, ani anioowie, ani Zwierzchnoci, ani rzeczy teraniejsze, ani przysze, ani moce, ani co wysokie, ani co gbokie,
ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoa nas odczy od
mioci Boga, ktra jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Refren: Kto we zach sieje, bdzie w radoci.


Gdy Pan odmieni los Syjonu, *
wydawao nam si, e nimy.

Usta nasze byy pene miechu, *


a jzyk piewa z radoci.
Refren.
Mwiono wtedy midzy narodami: *
Wielkie rzeczy im Pan uczyni .
Pan uczyni nam wielkie rzeczy
i ogarna nas rado.
Refren.
Odmie znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Poudniu.
Ci, ktrzy we zach siej, *
bd w radoci.
Refren.
Id i pacz *
niosc ziarno na zasiew,
lecz powrc z radoci *
niosc swoje snopy.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie
dla sprawiedliwoci,
albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao

Mt 10, 28-33

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich Apostow:
Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao, lecz duszy zabi nie mog. Bjcie si raczej Tego, ktry dusz i ciao moe
zatraci w piekle.

Czy nie sprzedaj dwch wrbli za asa? A przecie aden


z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemi. U was
za nawet wszystkie wosy na gowie s policzone. Dlatego
nie bjcie si: jestecie waniejsi ni wiele wrbli.
Do kadego wic, ktry si przyzna do Mnie przed ludmi, przyznam si i Ja przed moim Ojcem, ktry jest w niebie.
Lecz kto si Mnie zaprze przed ludmi, tego zapr si i Ja
przed moim Ojcem, ktry jest w niebie .
Oto sowo Paskie.

15 listopada

W. ALBERTA WIELKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 597, nr 135.


EWANGELIA, s. 612, nr 148.

16 listopada

ROCZNICA POWICENIA RZYMSKICH BAZYLIK


WITYCH APOSTOW PIOTRA I PAWA
Wspomnienie dowolne
PIERWSZE CZYTANIE
Przybycie witego Pawa do Rzymu

Dz 28. 11-16. 30-31

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Po trzech miesicach pobytu na Malcie odpynlimy z
Pawem na statku aleksandryjskim z godem Dioskurw, ktry przezimowa na wyspie. Przybywszy do Syrakuz, pozostalimy trzy dni. Std pync wzdu wybrzea przybylimy do
Regium i po jednym dniu, gdy powia wiatr poudniowy, nazajutrz przybylimy do Puteoli. Tam spotkalimy braci i zostalimy na ich prob siedem dni. Tak przybylimy do Rzymu.
Tamtejsi bracia, dowiedziawszy si o nas, wyszli nam naprzeciw a do Forum Appiusza i Trzech Gospod. Ujrzawszy
ich, Pawe podzikowa Bogu i nabra otuchy.
Gdymy weszli do Rzymu, pozwolono Pawowi mieszka
prywatnie razem z onierzem, ktry go pilnowa. Przez cae
dwa lata pozosta w wynajtym przez siebie mieszkaniu i
przyjmowa wszystkich, ktrzy do niego przychodzili, goszc
krlestwo Boe i nauczajc o Panu Jezusie Chrystusie zupenie swobodnie, bez przeszkd.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), l. 2-3ab. 3c-4 (R.: por. 2a)

Refren: Pan Bg okaza ludziom swe zbawienie.


piewajcie Panu pie now, *
albowiem uczyni cuda.
Zwycistwo Mu zgotowaa Jego prawica *
i wite rami Jego.
Refren.
Pan okaza swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawi swoj sprawiedliwo.
Wspomnia na dobro i na wierno swoj *
dla domu Izraela.
Refren.
Ujrzay wszystkie krace ziemi *

zbawienie Boga naszego.


Woaj z radoci na cze Pana caa ziemio, *
Cieszcie si weselcie i grajcie.
Refren.
piewajcie Panu przy wtrze cytry, *
przy wtrze cytry i przy dwiku harfy,
przy trbach i dwiku rogu, *
na oczach Pana, Krla, si radujcie.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ciebie, Boe, chwalimy, Ciebie, panie, wysawiamy,
Ciebie wychwala przesawny chr Apostow.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Piotr chodzi po wodzie

Mt 14, 22-33

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Po nakarmieniu tumw Jezus zaraz przynagli uczniw,
eby wsiedli do odzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim
odprawi tumy. Gdy to uczyni, wyszed sam jeden na gr,
aby si modli. Wieczr zapad, a On sam tam przebywa.
d za bya ju sporo stadiw oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr by przeciwny.
Lecz o czwartej stray nocnej przyszed do nich, kroczc
po jeziorze.
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczcego po jeziorze, zlkli si mylc, e to zjawa, i ze strachu krzyknli.
Wtedy Jezus odezwa si do nich: Odwagi, Ja jestem, nie
bjcie si .
Na to odpowiedzia Piotr: Panie, jeli to Ty jeste, ka
mi przyj do siebie po wodzie .

A On rzek: Przyjd . Piotr wyszed z odzi i kroczc po


wodzie, przyszed do Jezusa.
Lecz na widok silnego wiatru ulk si i gdy zacz ton,
krzykn: Panie, ratuj mnie .
Jezus natychmiast wycign rk i chwyci go, mwic:
Czemu zwtpie, maej wiary? Gdy wsiedli do odzi,
wiatr si uciszy.
Ci za, ktrzy byli w odzi, upadli przed Nim, mwic:
Prawdziwie jeste Synem Boym .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 16 listopada

W. MAGORZATY SZKOCKIEJ
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o witych (tych, ktrzy penili dziea miosierdzia), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 645, nr 175.
EWANGELIA, s. 702, nr 225.

Rwnie 16 listopada

W. GERTRUDY, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
DRUGIE CZYTANIE
Pozna mio Chrystusa

Ef 3, 14-19

przewyszajc wszelk wiedz

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od ktrego bierze nazw wszelki rd na niebie i na ziemi, aby wedug bogactwa
swej chway sprawi w was przez Ducha swego wzmocnienie
siy wewntrznego czowieka. Niech Chrystus zamieszka
przez wiar w waszych sercach; abycie w mioci wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi witymi zdoali
ogarn duchem, czym jest Szeroko, Dugo, Wysoko i
Gboko, i pozna mio Chrystusa, przewyszajc
wszelk wiedz, abycie zostali napenieni ca Peni Bo.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi lee *
na zielonych pastwiskach.
Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz, *
orzewia moj dusz.
Wiedzie mnie po waciwych ciekach *
przez wzgld na swoj chwa.
Refren.
Chociabym przechodzi przez ciemn dolin, *
za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn.
Kij Twj i laska pasterska *
s moj pociech.
Refren.
St dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogw.

Namaszczasz mi gow olejkiem, *


a kielich mj peny po brzegi.
Refren.
Dobro i aska pjd w lad za mn *
przez wszystkie dni ycia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdusze czasy.
Refren.

EWANGELIA, s. 701, nr 224.

Rwnie 16 listopada
W archidiecezji biaostockiej, warmiskiej i warszawskiej
oraz w diecezji drohiczyskiej, eckiej i omyskiej
i warszawsko-praskiej:

NAJWITSZEJ MARYI PANNY


OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIOSIERDZIA
W archidiecezji biaostockiej:

Gwnej Patronki archidiecezji Uroczysto


W archidiecezji warmiskiej oraz w diecezji drohiczyskiej,
eckiej i omyskiej: wito
W diecezji warszawsko-praskiej: Wspomnienie obowizkowe
W archidiecezji warszawskiej: Wspomnienie dowolne

W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest tylko jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Maryja stolic mdroci

Prz 8, 22-35

Czytanie z Ksigi Przysw.


To mwi Mdro Boa:
Pan mnie stworzy, swe arcydzieo, przed swymi czynami, od dawna, od wiekw jestem stworzona, od pocztku,

nim ziemia powstaa.


Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wd nie istnia ani
rda, co wod tryskaj, i zanim gry stany. Poczta jestem
przed pagrkami, nim ziemi i pola uczyni, pocztek pyu na
ziemi.
Gdy niebo umacnia, z Nim byam, gdy kreli sklepienie
nad bezmiarem wd, gdy w grze utwierdza oboki, gdy rda wielkiej otchani umacnia, gdy morzu stawia granice, by
wody z brzegw nie wyszy, gdy kreli fundamenty pod ziemi. Ja byam przy Nim mistrzyni, rozkosz Jego dzie po
dniu, cay czas igrajc przed Nim, igrajc na okrgu ziemi,
znajdujc rado przy synach ludzkich.
Wic teraz, synowie, suchajcie mnie, szczliwi, co drg
moich strzeg. Przyjmijcie nauk i stacie si mdrzy, poucze mych nie odrzucajcie. Bogosawiony ten, kto mnie
sucha, kto co dzie u drzwi moich czeka, by czuwa u progu
mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie ycie i uzyska
ask u Pana .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15

10

11

12

14

Refren: Witaj Krlowo, Matko Miosierdzia.


Tron Twj, Boe, trwa na wieki, *
berem sprawiedliwym bero Twego krlestwa.
Crki krlewskie wychodz na spotkanie z tob, *
krlowa w zocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Refren.
Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.
Refren.
Cra krlewska wchodzi pena chway, *

15

odziana w zotogw.
W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *
za ni prowadz do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bg zbawi nas z miosierdzia

Tt 3, 4-7

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Tytusa.


Gdy ukazaa si dobro i mio Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze dla uczynkw sprawiedliwych, jakie
zdziaalimy, lecz z miosierdzia swego zbawi nas przez obmycie odradzajce i odnawiajce w Duchu witym, ktrego
wyla na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abymy usprawiedliwieni Jego ask, stali si w nadziei dziedzicami ycia wiecznego.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zwiastowanie narodzenia Chrystusa

k 1, 26-38

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Bg posa anioa Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Jzef, z
rodu Dawida; a Dziewicy byo na imi Maryja.
Anio wszed do Niej i rzek: Bd pozdrowiona, pena
aski, Pan z Tob, bogosawiona jeste midzy niewiastami .
Ona zmieszaa si na te sowa i rozwaaa, co miaoby

znaczy to pozdrowienie.
Lecz anio rzek do Niej: Nie bj si, Maryjo, znalaza
bowiem ask u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. Bdzie On wielki i bdzie nazwany
Synem Najwyszego, a Pan Bg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie bdzie koca .
Na to Maryja rzeka do anioa: Jake si to stanie, skoro
ma nie znam?
Anio Jej odpowiedzia: Duch wity zstpi na Ciebie i
moc Najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si
narodzi, bdzie nazwane Synem Boym. A oto rwnie krewna Twoja, Elbieta, pocza w swej staroci syna i jest ju w
szstym miesicu ta, ktra uchodzi za niepodn. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemoliwego .
Na to rzeka Maryja: Oto ja suebnica Paska, niech mi
si stanie wedug twego sowa .
Wtedy odszed od Niej anio.
Oto sowo Paskie.

Rwnie 16 listopada
W diecezji wrocawskiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA METROPOLITALNEGO WE WROCAWIU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

Rwnie 16 listopada
W diecezji opolskiej:

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W OPOLU

wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

17 listopada

W. ELBIETY WGIERSKIEJ, ZAKONNICY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne o witych (tych, ktrzy penili dziea miosierdzia, albo o zakonnicach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.
EWANGELIA, s. 696, nr 218.

18 listopada

B. KAROLINY KZKWNY,
DZIEWICY I MCZENNICY

Wspomnienie obowizkowe
W diecezji rzeszowskiej:

Patronki diecezji Wspomnienie obowizkowe


Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo
o mczennikach, s. 522.

Czytania

PIERWSZE CZYTANIE, s. 617, nr 152.


EWANGELIA, s. 549, nr 90.

Rwnie 18 listopada
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:

wsplne

ROCZNICA POWICENIA
KOCIOA KATEDRALNEGO W ZAMOCIU
wito
Czytania wsplne W rocznic powicenia kocioa, s. 464.

19 listopada

B. SALOMEI, ZAKONNICY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wsplne o witych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 668, nr 193.
EWANGELIA, s. 699, nr 221.

20 listopada

W. RAFAA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
W diecezji sosnowieckiej:

Patrona diecezji Wspomnienie obowizkowe


Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101 lub s. 542, nr 84.
EWANGELIA, s. 552, nr 95.

21 listopada

OFIAROWANIE NAJWITSZEJ MARYI PANNY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 496, nr 43.


EWANGELIA, s. 509, nr 53.

22 listopada

W. CECYLII, DZIEWICY I MCZENNICY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 618, nr 153.


EWANGELIA, s. 625, nr 159.

23 listopada

W. KLEMENSA I, PAPIEA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne

Czytania
wsplne
o mczennikach, s. 522.
Albo czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 583, nr 120.
EWANGELIA, s. 585, nr 122.

Rwnie 23 listopada

W. KOLUMBANA, OPATA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach) lub o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 559, nr 100.
EWANGELIA, s. 697, nr 219.

24 listopada
WITYCH MCZENNIKW
ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.


EWANGELIA, s. 550, nr 92.

25 listopada

W. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ,
DZIEWICY I MCZENNICY

Wspomnienie dowolne
PIERWSZE CZYTANIE
Zwycizca to odziedziczy

Ap 21,5-7

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa


Rzek Siedzcy na tronie: Oto wszystko czyni nowe . I
mwi: Napisz: Sowa te wiarygodne s i prawdziwe .
I rzek mi: Stao si. Jam Alfa i Omega, Pocztek i Koniec. Ja spragnionemu dam darmo pi ze rda wody ycia.
Zwycizca to odziedziczy i bd dla niego Bogiem, a on dla
Mnie bdzie synem .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 7a)

Refren: Nasz pomoc jest nasz Pan i Stwrca.


Gdyby Pan nie by po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali.
Wtedy pochonliby nas ywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapon.
Refren.
Wwczas zatopiaby nas woda, *
potok by popyn nad nami,
wwczas potoczyyby si nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Sido si podaro, *
i zostalimy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
ktry stworzy niebo i ziemi.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie
dla sprawiedliwoci,
albowiem oni bd nazwani synami Boymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao

Mt 10, 28-33

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich Apostow:
Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao, lecz duszy zabi nie mog. Bjcie si raczej Tego, ktry dusz i ciao moe
zatraci w piekle.
Czy nie sprzedaj dwch wrbli za asa? A przecie aden
z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemi. U was
za nawet wszystkie wosy na gowie s policzone. Dlatego
nie bjcie si: jestecie waniejsi ni wiele wrbli.
Do kadego wic, ktry si przyzna do Mnie przed ludmi, przyznam si i Ja przed moim Ojcem, ktry jest w niebie.
Lecz kto si Mnie zaprze przed ludmi, tego zapr si i Ja
przed moim Ojcem, ktry jest w niebie .
Oto sowo Paskie.

Rwnie 25 listopada
B. MARII OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA
(FRANCISZKI SIEDLISKIEJ), ZAKONNICY
Wspomnienie dowolne

Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 657, nr 185 albo s. 668, nr 193.
EWANGELIA, s. 686, nr 210.

30 listopada

W. ANDRZEJA, APOSTOA
wito
W diecezji warmiskiej:

Gwnego Patrona diecezji Uroczysto


W kocioach, w ktrych nie obchodzi si uroczystoci, przed Ewangeli jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Ustanowi ci wiatoci dla pogan

Iz 49, 1-6

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Wyspy, posuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uwaajcie!
Powoa Mnie Pan ju z ona mej matki, od jej wntrznoci
wspomnia moje imi. Ostrym mieczem uczyni me usta, w
cieniu swej rki Mnie ukry. Uczyni ze mnie strza zaostrzon, utai mnie w swoim koczanie. I rzek mi: Ty
Sug moim, w tobie si rozsawi .
Ja za mwiem: Prno si trudziem, na darmo i na nic
zuyem me siy. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda
u Boga mego. Wsawiem si w oczach Pana, Bg mj sta si
moj si .
A teraz przemwi Pan, ktry mnie uksztatowa od urodzenia na swego Sug, bym nawrci do Niego Jakuba i
zgromadzi Mu Izraela.
I rzek mi: To zbyt mao, i jeste mi sug dla podwignicia pokole Jakuba i sprowadzenia ocalaych z Izraela.

Ustanowi ci wiatoci dla pogan, aby moje zbawienie dotaro a do kracw ziemi .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 5a).

Refren: Po caej ziemi ich gos si rozchodzi.


Niebiosa gosz chwa Boga, *
dzieo rk Jego obwieszcza nieboskon.
Dzie opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomo.
Refren.
Nie s to sowa ani nie jest to mowa, *
ktrych by dwiku nie usyszano:
Ich gos si rozchodzi po caej ziemi, *
ich sowa a po krace ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wiara rodzi si ze sowa Chrystusa

Rz 10, 9-18

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Jeeli ustami swoimi wyznasz, e Jezus jest Panem, i w
sercu swoim uwierzysz, e Bg Go wskrzesi z martwych,
osigniesz zbawienie. Bo sercem przyjta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.
Wszak mwi Pismo: aden, kto wierzy w Niego, nie bdzie zawstydzony .
Nie ma ju rnicy midzy ydem a Grekiem. Jeden jest
bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa
wszystkim, ktrzy Go wzywaj. Albowiem kady, kto wezwie imienia Paskiego, bdzie zbawiony .
Jake wic mieli wzywa Tego, w ktrego nie uwierzyli?
Jake mieli uwierzy w Tego, ktrego nie syszeli? Jake mieli usysze, gdy im nikt nie gosi? Jake mogliby im gosi,

jeliby nie zostali posani? Jak to jest napisane: Jak pikne


stopy tych, ktrzy zwiastuj dobr nowin .
Ale nie wszyscy dali posuch Ewangelii. Izajasz bowiem
mwi: Panie, kt uwierzy temu, co od nas posysza?
Przeto wiara rodzi si z tego, co si syszy, tym za, co si
syszy, jest sowo Chrystusa.
Pytam wic: Czy moe nie syszeli? Ale tak: Po caej
ziemi rozszed si ich gos, a na krace wiata ich sowa .
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

J 14, 6b i 9c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Pjdcie za Mn,
a uczyni was rybakami ludzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Powoanie Apostow

Mt 4, 18-22

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Gdy Jezus przechodzi obok Jeziora Galilejskiego, ujrza
dwch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sie w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzek do nich: Pjdcie za Mn, a uczyni was rybakami
ludzi.
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszed stamtd dalej, ujrza innych dwch braci,
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym
Zebedeuszem naprawiali w odzi swe sieci. Ich te powoa.
A oni natychmiast zostawili d i ojca i poszli za Nim.
Oto sowo Paskie.

GRUDZIE
2 grudnia

B. RAFAA CHYLISKIEGO, PREZBITERA


Wspomnienie dowolne
W archidiecezji dzkiej: Wspomnienie obowizkowe

Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101.
EWANGELIA, s. 586, nr 123.

3 grudnia

W. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Biada mi, gdybym nie gosi Ewangelii

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, e gosz Ewangeli. wiadom jestem cicego na mnie obowizku. Biada
mi, gdybym nie gosi Ewangelii. Gdybym to czyni z wasnej
woli, miabym zapat, lecz jeli dziaam nie z wasnej woli,

to tylko speniam obowizki szafarza.


Jak przeto mam zapat? Ot t wanie, e goszc
Ewangeli bez adnej zapaty, nie korzystam z praw, jakie mi
daje Ewangelia.
Tak wic nie zalec od nikogo, staem si niewolnikiem
wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, ktrych pozyskam.
Dla sabych staem si jak saby, by pozyska sabych.
Staem si wszystkim dla wszystkich, eby w ogle ocali
przynajmniej niektrych. Wszystko za czyni dla Ewangelii,
by mie w niej swj udzia.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Idcie i gocie wiatu Ewangeli.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysawiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potna nad nami Jego aska, *
a wierno Pana trwa na wieki.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 28, 19a. 20b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Idcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni
a do skoczenia wiata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Idcie na cay wiat i gocie Ewangeli

Mk 16, 15-20

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Jezus ukazawszy si Jedenastu powiedzia do nich: Id-

cie na cay wiat i gocie Ewangeli wszelkiemu stworzeniu.


Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bdzie zbawiony; a kto nie
uwierzy, bdzie potpiony. Tym za, ktrzy uwierz, te znaki
towarzyszy bd: W imi moje ze duchy bd wyrzuca,
nowymi jzykami mwi bd; we bra bd do rk i jeliby co zatrutego wypili, nie bdzie im szkodzi. Na chorych
rce ka bd i ci odzyskaj zdrowie .
Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta wzity do nieba i zasiad po prawicy Boga. Oni za poszli i gosili Ewangeli
wszdzie, a Pan wspdziaa z nimi i potwierdza nauk znakami, ktre jej towarzyszyy.
Oto sowo Paskie.

4 grudnia

W. JANA DAMASCESKIEGO,
PREZBITERA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE
Strzec depozytu wiary

wsplne

2 Tm 1, 13-14; 2, 1-3

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza
Najmilszy:
Zdrowe zasady, ktre posysza ode mnie, miej za wzorzec w wierze i mioci w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strze z pomoc Ducha witego, ktry w nas mieszka.

Ty wic, moje dziecko, nabieraj mocy w asce, ktra jest


w Chrystusie Jezusie, a to, co usyszae ode mnie za porednictwem wielu wiadkw, przeka zasugujcym na wiar ludziom, ktrzy te bd zdolni naucza i innych.
We udzia w trudach i przeciwnociach jako dobry onierz Chrystusa Jezusa. Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 63)

10

11

Refren: Sowa Twe, Panie, sa duchem i yciem.


Prawo Paskie jest doskonae i pokrzepia dusz, *
wiadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mdroci.
Jego suszne nakazy raduj serce, *
janieje przykazanie Pana i olniewa oczy.
Refren.
Boja Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sdy Pana prawdziwe, a wszystkie razem suszne,
cenniejsze nad zoto, nad zoto najczystsze, *
sodsze od miodu pyncego z plastra.
Refren.

EWANGELIA, s. 687, nr 212.

Rwnie 4 grudnia

W. BARBARY, DZIEWICY I MCZENNICY


Wspomnienie dowolne
W archidiecezji katowickiej:

Patronki archidiecezji Wspomnienie obowizkowe


W diecezji gliwickiej i sosnowieckiej: Wspomnienie obowizkowe

Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.


EWANGELIA, s. 549, nr 91.

6 grudnia

W. MIKOAJA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 558, nr 99.
EWANGELIA, s. 590, nr 128.

7 grudnia

W. AMBROEGO, BISKUPA I DOKTORA KOCIOA


Wspomnienie obowizkowe
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 605, nr 142.

wsplne

EWANGELIA, s. 592, nr 130.

8 grudnia

NIEPOKALANE POCZCIE
NAJWITSZEJ MARYI PANNY
Uroczysto
PIERWSZE CZYTANIE
Wprowadzam nieprzyja pomidzy potomstwo twoje
i potomstwo niewiasty

Rdz 3, 9-15

Czytanie z Ksigi Rodzaju


Gdy Adam zjad owoc z drzewa zakazanego, Pan Bg zawoa na niego i zapyta go: Gdzie jeste?
On odpowiedzia: Usyszaem Twj gos w ogrodzie,
przestraszyem si, bo jestem nagi, i ukryem si .
Rzek Bg: Kt ci powiedzia, e jeste nagi? Czy moe
zjade z drzewa, z ktrego ci zakazaem je?
Mczyzna odpowiedzia: Niewiasta, ktr postawie
przy mnie, daa mi owoc z tego drzewa, i zjadem .
Wtedy Pan Bg rzek do niewiasty: Dlaczego to uczynia?
Niewiasta odpowiedziaa: W mnie zwid i zjadam .
Wtedy Pan Bg rzek do wa: Poniewa to uczynie,
bd przeklty wrd wszystkich zwierzt domowych i polnych; na brzuchu bdziesz si czoga i proch bdziesz jad
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyja
midzy ciebie a niewiast, pomidzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiady ci gow, a ty zmiadysz mu pit .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 1ab)

Refren: piewajcie Panu, bo uczyni cuda.


piewajcie Panu pie now, *
albowiem uczyni cuda.
Zwycistwo Mu zgotowaa Jego prawica *
i wite rami Jego.
Refren.
Pan okaza swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawi swoj sprawiedliwo.
Wspomnia na dobro i na wierno swoj *
dla domu Izraela.
Refren.
Ujrzay wszystkie krace ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Woaj z radoci na cze Pana, caa ziemio, *
cieszcie si, weselcie, i grajcie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bg wybra nas w Chrystusie
przed zaoeniem wiata

Ef 1, 3-6. 11-12

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Niech bdzie bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa; ktry napeni nas wszelkim bogosawiestwem duchowym na wyynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybra nas przez zaoeniem wiata, abymy
byli wici i nieskalani przed Jego obliczem.
Z mioci przeznaczy nas dla siebie jako przybranych synw przez Jezusa Chrystusa, wedug postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej aski, ktr obdarzy nas w Umiowanym.
W Nim dostpilimy udziau my rwnie, z gry przezna-

czeni zamiarem Tego, ktry dokonuje wszystkiego zgodnie z


zamysem swej woli, po to, bymy istnieli ku chwale Jego
majestatu, my, ktrzymy ju przedtem nadziej zoyli w
Chrystusie.
Oto sowo Boe.
PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Bd pozdrowiona, pena aski, Pan z Tob

k 1, 26-38

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Bg posa anioa Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Jzef, z
rodu Dawida; a Dziewicy byo na imi Maryja.
Anio wszed do Niej i rzek: Bd pozdrowiona, pena
aski, Pan z Tob, bogosawiona jeste midzy niewiastami .
Ona zmieszaa si na te sowa i rozwaaa, co miaoby
znaczy to pozdrowienie.
Lecz anio rzek do Niej: Nie bj si, Maryjo, znalaza
bowiem ask u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. Bdzie On wielki i bdzie nazwany
Synem Najwyszego, a Pan Bg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie bdzie koca .
Na to Maryja rzeka do anioa: Jake si to stanie, skoro
nie znam ma?
Anio Jej odpowiedzia: Duch wity zstpi na Ciebie i
moc Najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si
narodzi, bdzie nazwane Synem Boym. A oto rwnie krew-

na Twoja, Elbieta, pocza w swej staroci syna i jest ju w


szstym miesicu ta, ktra uchodzi za niepodn. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemoliwego .
Na to rzeka Maryja: Oto Ja suebnica Paska, niech Mi
si stanie wedug twego sowa .
Wtedy odszed od Niej anio.
Oto sowo Paskie.

9 grudnia

W. JANA DIEGO CUAUHTLATOATZIN


Wspomnienie dowolne
Czytania
o witych, s. 628.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 643, nr 173.


EWANGELIA, s. 681, nr 204.

11 grudnia

W. DAMAZEGO I, PAPIEA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 566, nr 106.
EWANGELIA, s. 702, nr 225.

12 grudnia

NAJWITSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE

Wspomnienie dowolne
Czytania
o Najwitszej Maryi Pannie, s. 483.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 502, nr 48.


EWANGELIA, s. 509, nr 53 lub s. 515, nr 60.

13 grudnia

W. UCJI, DZIEWICY I MCZENNICY


Wspomnienie obowizkowe
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo Czytania wsplne
o dziewicach, s. 617.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 623, nr 157.


EWANGELIA, s. 625, nr 159.

14 grudnia

W. JANA OD KRZYA,
PREZBITERA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie obowizkowe
Czytania
wsplne
o doktorach Kocioa, s. 595.
Albo czytania wsplne o witych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Gosimy tajemnic mdroci Boej

1 Kor 2, l-10a

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Tak te i ja przyszedszy do was, bracia, nie przybyem,
aby byszczc sowem i mdroci gosi wam wiadectwo
Boe.
Postanowiem bowiem, bdc wrd was, nie zna niczego
wicej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyowanego. I stanem przed wami w saboci i w bojani, i z wielkim dreniem. A mowa moja i moje goszenie nauki nie miay nic z
uwodzcych przekonywaniem sw mdroci, lecz byy ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opieraa si nie na
mdroci ludzkiej, lecz na mocy Boej.
A jednak gosimy mdro midzy doskonaymi, ale nie
mdro tego wiata ani wadcw tego wiata, zreszt przemijajcych. Lecz gosimy tajemnic mdroci Boej, mdro
ukryt, t, ktr Bg przed wiekami przeznaczy ku chwale
naszej, t, ktrej nie poj aden z wadcw tego wiata; gdyby j bowiem pojli, nie ukrzyowaliby Pana chway; lecz
wanie gosimy, jak zostao napisane, to, czego ani oko nie
widziao, ani ucho nie syszao, ani serce czowieka nie zdoao poj, jak wielkie rzeczy przygotowa Bg tym, ktrzy Go
miuj . Nam za objawi to Bg przez Ducha.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

Refren: Sowa mdroci gosi sprawiedliwy.


Miej ufno w Panu i czy to co dobre, *
a bdziesz mieszka na ziemi i y bezpiecznie.
Raduj si w Panu, *
a On speni pragnienia twego serca.
Refren.
Powierz Panu sw drog, *
zaufaj Mu, a On sam bdzie dziaa.

30

31

On sprawi, e twa sprawiedliwo zabynie jak wiato, *


a prawo twoja jak blask poudnia.
Refren.
Usta sprawiedliwego gosz mdro, *
a jzyk jego mwi to co suszne.
Prawo Boe jest w jego sercu *
i nie zachwiej si jego kroki.
Refren.

EWANGELIA, s. 700, nr 223.

21 grudnia

W. PIOTRA KANIZJUSZA,
PREZBITERA I DOKTORA KOCIOA

Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kocioa, s. 595.

wsplne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 582, nr 119.


EWANGELIA, s. 610, nr 146.

26 grudnia

W. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MCZENNIKA


wito
PIERWSZE CZYTANIE
Ukamienowanie w. Szczepana

Dz 6, 8-10; 7, 54-60

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Szczepan peen aski i mocy dziaa cuda i znaki wielkie
wrd ludu. Niektrzy za z synagogi, zwanej synagog Libertynw i Cyrenejczykw, i Aleksandryjczykw, i tych, ktrzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystpili do rozprawy ze
Szczepanem. Nie mogli jednak sprosta mdroci i Duchowi,
z ktrego natchnienia przemawia.
Gdy usyszeli to, co mwi zawrzay gniewem ich serca i
zgrzytali zbami na niego.
A on peen Ducha witego patrzy w niebo i ujrza chwa Bo i Jezusa, stojcego po prawicy Boga. I rzek: Widz
niebo otwarte i Syna Czowieczego, stojcego po prawicy
Boga .
A oni podnieli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili
si na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a wiadkowie zoyli swe szaty u stp modzieca, zwanego Szawem.
Tak kamienowali Szczepana, ktry modli si: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osun si na kolana, zawoa gono: Panie, nie poczytaj im tego grzechu .
Po tych sowach skona.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)

Refren: W rce Twe, Panie, skadam ducha mego.


Bd dla mnie ska schronienia, *
warowni, ktra ocala.
Ty bowiem jeste moj ska i twierdz, *
kieruj mn i prowad przez wzgld na swe imi.
Refren.
W rce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, Boe.
Wesel si i ciesz si Twoim miosierdziem, *

16

17

bo wejrza na moj ndz.


Refren.
W Twoim rku s moje losy, *
wyrwij mnie z rk wrogw i przeladowcw.
Niech Twoje oblicze zajanieje nad Twym sug: *
wybaw mnie w swym miosierdziu.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Ps 118 (117), 26a i 27a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiony, ktry przybywa w imi Paskie,
Pan jest Bogiem i daje nam wiato.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Duch Ojca waszego bdzie mwi przez was

Mt 10, 17-22

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich Apostow:
Miejcie si na bacznoci przed ludmi. Bd was wydawa sdom i w swych synagogach bd was biczowa. Nawet
przed namiestnikw i krlw bd was wodzi z mego powodu, na wiadectwo im i poganom. Kiedy was wydadz, nie
martwcie si o to, jak ani co macie mwi. W owej bowiem
godzinie bdzie wam poddane, co macie mwi.
Gdy nie wy bdziecie mwili, lecz Duch Ojca waszego
bdzie mwi przez was. Brat wyda brata na mier i ojciec
syna; dzieci powstan przeciw rodzicom i o mier ich przyprawi. Bdziecie w nienawici u wszystkich z powodu mego
imienia. Lecz kto wytrwa do koca, ten bdzie zbawiony .
Oto sowo Paskie.

27 grudnia

W. JANA, APOSTOA I EWANGELISTY


wito
W kocioach, w ktrych obchodzi si uroczysto w. Jana, pierwsze
czytanie
z
Czytania
wsplne
o Apostoach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Oznajmiamy wam, comy ujrzeli i syszeli

1 J 1, 1-4

Pocztek z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Umiowani:
To wam oznajmiamy, co byo od pocztku, comy usyszeli o Sowie ycia, co ujrzelimy wasnymi oczami, na co
patrzylimy i czego dotykay nasze rce, bo ycie objawio
si. Mymy je widzieli, o nim wiadczymy i gosimy wam ycie wieczne, ktre byo w Ojcu, a nam zostao objawione,
oznajmiamy wam, comy ujrzeli i syszeli, abycie i wy mieli
czno z nami. A mie z nami czno znaczy: mie j z
Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w
tym celu, aby nasza rado bya pena.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: 12a)

Refren: Niech sprawiedliwi wesel si w Panu.


Pan krluje, wesel si, ziemio, *
radujcie si, liczne wyspy!
Obok i ciemno wokoo Niego, *
prawo i sprawiedliwo podstaw Jego tronu.
Refren.
Gry jak wosk topniej przed obliczem Pana, *
przed obliczem wadcy caej ziemi.
Jego sprawiedliwo rozgaszaj niebiosa, *
a wszystkie ludy widz Jego chwa.

11

12

Refren.
wiato wschodzi dla sprawiedliwego *
i rado dla ludzi prawego serca.
Radujcie si w Panu, sprawiedliwi, *
i sawcie Jego wite imi.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ciebie, Boe, chwalimy, Ciebie, Panie, wysawiamy,
Ciebie wychwala przesawny chr Apostow.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jan ujrza i uwierzy

J 20, 2-8

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiega i
przybya do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, ktrego Jezus kocha, i rzeka do nich: Zabrano Pana z grobu i nie
wiemy, gdzie Go pooono .
Wyszed wic Piotr i w drugi ucze i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz w drugi ucze wyprzedzi Piotra
i przyby pierwszy do grobu. A kiedy si nachyli, zobaczy
lece ptna, jednake nie wszed do rodka. Nadszed potem
take Szymon Piotr, idcy za nim. Wszed on do wntrza grobu i ujrza lece ptna oraz chust, ktra bya na Jego gowie, lec nie razem z ptnami, ale oddzielnie zwinit na
jednym miejscu.
Wtedy wszed do wntrza take i w drugi ucze, ktry
przyby pierwszy do grobu. Ujrza i uwierzy.
Oto sowo Paskie.

28 grudnia

WITYCH MODZIANKW MCZENNIKW


wito
PIERWSZE CZYTANIE
1 J 1, 5 2, 2
Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Umiowani:
Nowina, ktr usyszelimy od Jezusa Chrystusa i ktr
wam gosimy, jest taka: Bg jest wiatoci, a nie ma w Nim
adnej ciemnoci. Jeeli mwimy, e mamy z Nim wspuczestnictwo, a chodzimy w ciemnoci, kamiemy i nie postpujemy zgodnie z prawd. Jeeli za chodzimy w wiatoci,
tak jak On sam trwa w wiatoci, wtedy mamy jedni z drugimi wspuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza
nas z wszelkiego grzechu.
Jeli mwimy, e nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeeli wyznajemy nasze
grzechy, Bg bdc wiernym i sprawiedliwym odpuci je nam
i oczyci nas z wszelkiej nieprawoci. Jeli powiemy, e nie
zgrzeszylimy, czynimy Go kamc i nie ma w nas Jego nauki.
Dzieci moje, pisz wam to dlatego, ebycie nie grzeszyli.
Jeliby nawet kto zgrzeszy, mamy Rzecznika wobec Ojca,
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiar
przebagaln za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz rwnie za grzechy caego wiata.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8)

Refren: Nasz pomoc jest nasz Pan i Stwrca.


Gdyby Pan nie by po naszej stronie, *

gdy ludzie przeciw nam powstali,


wtedy pochonliby nas ywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapon.
Refren.
Wwczas zatopiaby nas woda, *
potok by popyn nad nami,
wwczas potoczyyby si nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Dusza nasza jak ptak si wyrwaa z sida ptasznikw, *
sido si podaro i zostalimy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
ktry stworzy niebo i ziemi.
Refren.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ciebie, Boe, chwalimy, Ciebie, Panie, wysawiamy,
Ciebie wychwala Mczennikw zastp wietlany.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
mier dzieci w Betlejem

Mt 2, 13-18

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Gdy Mdrcy odjechali, oto anio Paski ukaza si Jzefowi we nie i rzek: Wsta, we Dzieci i Jego Matk i
uchod do Egiptu; pozosta tam, a ci powiem; bo Herod bdzie szuka Dziecicia, aby Je zgadzi .
On wsta, wzi w nocy Dzieci i Jego Matk i uda si do
Egiptu; tam pozosta a do mierci Heroda. Tak miao si
speni sowo, ktre Pan powiedzia przez Proroka: Z Egiptu wezwaem Syna mego .
Wtedy Herod widzc, e go Mdrcy zawiedli, wpad w

straszny gniew. Posa oprawcw do Betlejem i caej okolicy i


kaza pozabija wszystkich chopcw w wieku do lat dwch,
stosownie do czasu, o ktrym si dowiedzia od Mdrcw.
Wtedy speniy si sowa proroka Jeremiasza: Krzyk
usyszano w Rama, pacz i jk wielki. Rachel opakuje swe
dzieci i nie chce utuli si w alu, bo ich ju nie ma .
Oto sowo Paskie.

29 grudnia

W. TOMASZA BECKETA, BISKUPA I MCZENNIKA


Wspomnienie dowolne
Czytania
o mczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wsplne
Czytania

wsplne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 540, nr 83.
EWANGELIA, s. 683, nr 206.

31 grudnia

W. SYLWESTRA I, PAPIEA
Wspomnienie dowolne
Czytania wsplne o pasterzach (papieach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 563, nr 104.
EWANGELIA, s. 585, nr 122.

CZYTANIA WSPLNE

CZYTANIA WSPLNE
NA POWICENIE KOCIOA
I. W DNIU POWICENIA KOCIOA

1.

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie Prawa Boego

Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Czytanie z Ksigi Nehemiasza.


Kapan Ezdrasz przynis Prawo przed zgromadzenie, w
ktrym uczestniczyli nie tylko mczyni, lecz take kobiety
oraz wszyscy inni, ktrzy byli zdolni sucha. I czyta z tej
ksigi na placu przed Bram Wodn od rana a do poudnia w
obecnoci mczyzn, kobiet i tych, ktrzy rozumieli; a uszy
caego ludu byy zwrcone ku ksidze Prawa.
Pisarz Ezdrasz stan na drewnianym podwyszeniu, ktre
zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzy ksig przed oczyma
caego ludu, znajdowa si bowiem wyej ni cay lud; a gdy
j otworzy, cay lud si podnis. I Ezdrasz bogosawi wielkiego Pana Boga, a cay lud podnoszc rce odpowiedzia:
Amen! Amen! Potem pokonili si i upadli przed Panem
na kolana, twarz dotykajc ziemi.
Czytano wic z tej ksigi, ksigi Prawa Boego, dobitnie,
z dodaniem objanienia, tak e lud rozumia czytanie. Wtedy
Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapan-pisarz Ezdrasz, jak
i lewici, ktrzy pouczali lud, rzekli do caego ludu: Ten
dzie jest powicony Bogu waszemu, Panu. Nie bdcie
smutni i nie paczcie! Cay lud bowiem paka, gdy usysza
te sowa Prawa. I rzek im Nehemiasz: Idcie, spoywajcie
potrawy witeczne i pijcie napoje sodkie, polijcie te porcje
temu, ktry nic gotowego nie ma: albowiem powicony jest
ten dzie Panu naszemu. A nie bdcie przygnbieni, gdy
rado w Panu jest ostoj wasz .
Oto sowo Boe.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 129-130. 132-133. 135 i 144 (R.: por. 105)

Refren: wiatem stp moich jest Twe sowo, Panie.


129 Twoje napomnienia s przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
130 Poznanie Twoich sw owieca *
i naucza niedowiadczonych.
Refren.
132 Zwr si do mnie i zmiuj si nade mn, *
tak jak czynisz z miujcymi Twe imi.
133 Umocnij moje kroki Twoim sowem *
niech nie panuje we mnie adna niegodziwo.
Refren.
135 Oka Twemu sudze wiato swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
144 Wieczna jest sprawiedliwo Twych napomnie, *
daj mi je zrozumie, a y bd.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Jak niej w rocznic powicenia koscioa, s. @.
W okresie wielkanocnym mona rwnie wybra czytanie Ap 21, 15a lub Ap 21, 9b-14, ktre podane s niej jako pierwsze czytanie w
rocznic powicenia koscioa, s. @ i @.
EWANGELIA
Jak niej w rocznic powicenia koscioa, s. @.

Mt 16, 13-19

II. NA POWICENIE OTARZA


PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

2.

PIERWSZE CZYTANIE
Jakub wzi kamie, postawi go jako stel
i rozla na jego wierzchu oliw

Rdz 28, 10-18

Czytanie z Ksigi Rodzaju


Kiedy Jakub wyszedszy z Beer-Szeby wdrowa do Charanu, trafi na jakie miejsce i tam si zatrzyma na nocleg,
gdy soce ju zaszo. Wzi wic z tego miejsca kamie i
podoy go sobie pod gow, ukadajc si do snu na tym
wanie miejscu.
We nie ujrza drabin opart na ziemi, sigajc swym
wierzchokiem nieba, oraz aniow Boych, ktrzy wchodzili
w gr i schodzili na d. A oto Pan sta na jej szczycie i mwi: Ja jestem Pan, Bg Abrahama i Bg Izaaka. Ziemi, na
ktrej leysz, oddaj tobie i twemu potomstwu. A potomstwo
twe bdzie tak liczne jak proch ziemi, ty za rozprzestrzenisz
si na zachd i na wschd, na pnoc i na poudnie; wszystkie
plemiona ziemi otrzymaj bogosawiestwo przez ciebie i
przez twych potomkw. Ja jestem z tob i bd ci strzeg,
gdziekolwiek si udasz; a potem sprowadz ci do tego kraju.
Bo nie opuszcz ci, dopki nie speni tego, co ci obiecuj .
A gdy Jakub zbudzi si ze snu, pomyla: Prawdziwie
Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziaem .
I zdjty trwog rzek: O, jake miejsce to przejmuje groz! Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba! Wstawszy wic rano, wzi w kamie, ktry podoy sobie pod
gow, postawi go jako stel i rozla na jego wierzchu oliw.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 4-5. 6-7ab. (R.: por. 2)

3.

Refren: Stamy z radosci przed obliczem Pana.


Przyjdcie, radonie piewajmy Panu,
wznomy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stamy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radonie piewajmy Mu pieni.
Refren.
W Jego rku gbiny ziemi,
szczyty gr do Niego nale.
Jego wasnoci jest morze, ktre sam stworzy,
i ziemia, ktr ulepiy Jego rce.
Refren.
Przyjdcie, uwielbiajmy Go padajc na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, ktry nas stworzy.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego rku.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Jozue zbudowa otarz dla Pana

Joz 8, 30-35

Czytanie z Ksigi Jozuego.


Jozue zbudowa otarz dla Pana, Boga Izraela, na grze
Ebal, jak rozkaza Mojesz, suga Pana, synom Izraela i jak
napisano w ksidze Prawa Mojesza: Otarz z kamieni surowych, nie ociosanych elazem. Na nim zoono dla Pana ofiary uwielbienia i pojednania. Jozue sporzdzi tame na kamieniach odpis Prawa, ktre Mojesz spisa dla synw Izraela.
Nastpnie cay Izrael i jego starsi, zwierzchnicy ludu i sdziowie, zarwno cudzoziemcy, jak i wspplemienni, stanli
po obu stronach Arki, naprzeciw kapanw i lewitw, poowa
po stronie gry Garizim, a druga poowa po stronie gry Ebal,
jak ju uprzednio zarzdzi Mojesz, suga Pana, aby pobogosawi lud Izraela. Nastpnie Jozue odczyta wszystkie
sowa Prawa, bogosawiestwo i przeklestwo, wszystko do-

kadnie, jak napisano w ksidze Prawa. Nie opuci Jozue ani


jednego polecenia danego przez Mojesza, ale odczyta je
wobec caego zgromadzenia Izraela, w obecnoci kobiet,
dzieci i cudzoziemcw, ktrzy zamieszkali wrd ludnoci.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2)

10

11

4.

Refren: Jak mia, Panie, jest witynia Twoja.


Dusza moja stskniona pragnie przedsionkw Paskich. *
Serce moje i ciao radonie woaj do Boga ywego.
Nawet wrbel znajduje swj dom, a jaskka gniazdo,
gdzie zoy swe pisklta: *
przy otarzach Twoich, Panie Zastpw, Krlu mj i Boe!
Refren.
Szczliwi, ktrzy mieszkaj w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Ci wielbic.
Spjrz, Boe, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazaca.
Refren.
Doprawdy, dzie jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest ni innych tysice:
wol sta w progu domu mojego Boga, *
ni mieszka w namiotach grzesznikw.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Uroczysto powicenia otarza

1 Mch 4, 52-59

Czytanie z Pierwszej Ksigi Machabejskiej.


Dwudziestego pitego dnia dziewitego miesica, to jest
miesica Kislew, sto czterdziestego smego roku, wstali
wczenie rano i zgodnie z Prawem zoyli ofiar na nowym
otarzu caopalenia, ktry wybudowali. Dokadnie w tym samym czasie i tego samego dnia, ktrego poganie go zbezcze-

cili, zosta on na nowo powicony przy piewie pieni i grze


na cytrach, harfach i cymbaach.
Cay lud upad na twarz, odda pokon i a pod niebo wysawia Tego, ktry im zesa takie szczcie. Przez osiem dni
obchodzili powicenie otarza, a przy tym peni radoci skadali caopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasad wityni ozdobili zotymi wiecami i maymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapanw i drzwi do nich pozakadali, a midzy ludem panowaa bardzo wielka rado z
tego powodu, e skoczya si haba, ktr sprowadzili poganie.
Juda za, jego bracia i cae zgromadzenie Izraela postanowili, e uroczysto powicenia otarza bd z weselem i radoci obchodzili z roku na rok przez osiem dni, poczwszy
od dnia dwudziestego pitego miesica Kislew.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1-2. 3-4. 8-9 (R.: por. 1)

Refren: Idmy z radoci na spotkanie Pana.


Ucieszyem si, gdy mi powiedziano: *
Pjdziemy do domu Pana .
Ju stoj nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren.
Jeruzalem wzniesione jak miasto, *
gsto i cile zabudowane.
Tam wstpuj pokolenia Paskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbi imi Pana.
Refren.
Ze wzgldu na braci moich i przyjaci *
bd woa: Pokj z tob .
Ze wzgldu na dom Pana, Boga naszego, *
modl si o dobro dla ciebie.

Refren.
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

5.

PIERWSZE CZYTANIE
Bracia trwali w amaniu chleba i modlitwie

Dz 2, 42-47

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Bracia trwali w nauce apostow i we wsplnocie, w amaniu chleba i w modlitwie.
Boja ogarniaa kadego, gdy apostoowie czynili wiele
znakw i cudw. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem
i wszystko mieli wsplne. Sprzedawali majtki i dobra i rozdzielali je kademu wedug potrzeby.
Codziennie trwali jednomylnie w wityni, a amic
chleb po domach, przyjmowali posiek z radoci i prostot
serca. Wielbili Boga, a cay lud odnosi si do nich yczliwie.
Pan za przymnaa im tych, ktrzy dostpowali zbawienia.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 15-16. 19-20. 22-23. 27 (R.: por. 1)

15

16

19

20

Refren: Dzikujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.


lub: Alleluja.
Gosy radoci z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
Prawica Paska wzniesiona wysoko, *
prawica Paska moc okazaa .
Refren.
Otwrzcie mi bramy sprawiedliwoci, *
wejd przez nie i podzikuj Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez ni wejd sprawiedliwi.
Refren.

22

23

27

6.

Kamie odrzucony przez budujcych *


sta si kamieniem wgielnym.
Stao si to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Refren.
Pan jest Bogiem *
i daje nam wiato.
ustawcie procesj z gazkami zielonymi *
a do rogw otarza.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Anio stan przy otarzu

Ap 8, 3-4

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa


Ja, Jan, ujrzaem:
Przyszed inny anio i stan przy otarzu, majc zote naczynie na ar, i dano mu wiele kadzide, aby zoy je w ofierze jako modlitwy wszystkich witych, na zotym otarzu,
ktry jest tronem. I wznis si dym kadzide, jako modlitwy
witych, z rki anioa przed Bogiem.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)

Refren: Idmy z radoci na spotkanie Pana.


lub: Alleluja.
Ucieszyem si, gdy mi powiedziano: *
Pjdziemy do domu Pana .
Ju stoj nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren.
Tam wstpuj pokolenia Paskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbi imi Pana.

7.

Tam ustawiono trony sdziowskie, *


trony domu Dawida.
Refren.
Procie o pokj dla Jeruzalem: *
Niech yj w pokoju, ktrzy ci miuj.
Niech pokj panuje w twych murach, *
a pomylno w twoich paacach.
Refren.
Ze wzgldu na braci moich i przyjaci *
bd woa: Pokj z tob .
Ze wzgldu na dom Pana, Boga naszego, *
modl si o dobro dla ciebie.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE
Nie moecie zasiada przy stole Pana
i przy stole demonw

1 Kor 10, 16-21

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Kielich bogosawiestwa, ktry bogosawimy, czy nie
jest udziaem we Krwi Chrystusa? Chleb, ktry amiemy,
czy nie jest udziaem w Ciele Chrystusa? Poniewa jeden
jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciao. Wszyscy
bowiem bierzemy z tego samego chleba.
Przypatrzcie si Izraelowi wedug ciaa! Czy nie s w
jednoci z otarzem ci, ktrzy spoywaj z ofiar na otarzu
zoonych? Lecz po c to mwi? Czy moe jest czym ofiara zoona bokom? Albo czy sam boek jest czym? Ale
wanie to, co ofiaruj poganie, demonom skadaj w ofierze,
a nie Bogu. Nie chciabym, bycie mieli co wsplnego z demonami. Nie moecie pi z kielicha Pana i z kielicha demonw; nie moecie zasiada przy stole Pana i przy stole demo-

nw.
Oto sowo Boe.

8.

DRUGIE CZYTANIE
Przez Chrystusa skadajmy ofiar Bogu

Hbr 13, 8.15

Czytanie z Listu do Hebrajczykw


Jezus Chrystus wczoraj i dzi, ten sam take na wieki. Nie
dajcie si uwie rnym naukom, dobrze bowiem jest
wzmacnia serce ask, a nie pokarmami, ktre nie przynosz
korzyci tym, co si o nie ubiegaj.
Mamy otarz, z ktrego nie maj prawa spoywa ci, ktrzy su przybytkowi. Ciaa bowiem tych zwierzt, ktrych
krew arcykapan wnosi do wityni jako ofiar przebagaln,
pali si za obozem. Dlatego i Jezus, aby krwi swoj uwici
lud, cierpia poza miastem. Rwnie i my wyjdmy do Niego
poza obz, dzielc z Nim Jego urgania. Nie mamy tutaj trwaego miasta, ale szukamy tego, ktre ma przyj. Przez Niego
wic skadajmy Bogu ofiar czci ustawicznie, to jest owoc
warg, ktre wyznaj Jego imi.
Oto sowo Boe.
Albo:
DRUGIE CZYTANIE

1 P 2, 4-9

Jak niej w rocznic powicenia kocioa, s. @.

EWANGELIA

9.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Pord nich bdzie moje mieszkanie,
Ja bd ich Bogiem, oni za bd moim ludem
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ez 37, 27

EWANGELIA
Przed zoeniem ofiary trzeba pojedna si z brami

Mt 5, 23-24

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Jeli wic przyniesiesz dar swj przed otarz i tam
wspomnisz, e brat twj ma co przeciw tobie, zostaw tam dar
swj przed otarzem, a najpierw id i pojednaj si z bratem
swoim. Potem przyjd i ofiaruj dar swj .
Oto sowo Paskie.

10.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. J 4, 24

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ojciec szuka prawdziwych czcicieli,
ktrzy bd Mu oddawa cze w Duchu i prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwi czciciele Boga

J 4, 19-24

 Sowa Ewangelii wedug w. Jana.


Kobieta z Samarii powiedziaa do Jezusa:
Panie, widz, e jeste prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cze Bogu na tej grze, a wy mwicie, e w Jerozolimie
jest miejsce, gdzie naley czci Boga .
Odpowiedzia jej Jezus: Wierz Mi, niewiasto, e nadchodzi godzina, kiedy ani na tej grze, ani w Jerozolimie nie
bdziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my
czcimy to, co znamy, poniewa zbawienie bierze pocztek od
ydw. Nadchodzi jednak godzina, owszem, ju jest, kiedy to
prawdziwi czciciele bd oddawa cze Ojcu w Duchu i
prawdzie, i takich to czcicieli chce mie Ojciec. Bg jest duchem; potrzeba wic, by czciciele Jego oddawali Mu cze w
Duchu i prawdzie .

Oto sowo Paskie.

11.

PIEW PRZED EWANGELI

Ez 37, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Chrystus jest ten sam,
wczoraj, dzi i na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Chrystus wywyszony na krzyu
wszystkich pocignie do siebie

J 12, 31-36a

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do tumu: Teraz odbywa si sd nad
tym wiatem. Teraz wadca tego wiata zostanie precz wyrzucony.
A Ja, gdy zostan nad ziemi wywyszony, przycign
wszystkich do siebie . To powiedzia zaznaczajc, jak
mierci mia umrze.
Na to tum Mu odpowiedzia: Mymy si dowiedzieli z
Prawa, e Mesjasz ma trwa na wieki. Jakesz Ty moesz
mwi, e potrzeba wywyszy Syna Czowieczego? Kt to
jest ten Syn Czowieczy?
Odpowiedzia wic im Jezus: Jeszcze przez krtki czas
przebywa wrd was wiato. Chodcie, dopki macie wiato, aby was ciemno nie ogarna. A kto chodzi w ciemnoci, nie wie, dokd idzie.
Dopki wiato macie, wierzcie w wiato, abycie byli synami wiatoci .
Oto sowo Paskie.

III. NA BOGOSAWIESTWO
KIELICHA I PATENY

12.

PIERWSZE CZYTANIE
Eucharystia misterium zjednoczenia

1 Kor 10, 14-22

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Najmilsi moi, strzecie si bawochwalstwa! Mwi jak
do ludzi rozsdnych. Zreszt osdcie sami to, co mwi:
Kielich bogosawiestwa, ktry bogosawimy, czy nie jest
udziaem we Krwi Chrystusa? Chleb, ktry amiemy, czy nie
jest udziaem w Ciele Chrystusa? Poniewa jeden jest chleb,
przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciao. Wszyscy bowiem
bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie si Izraelowi
wedug ciaa! Czy nie s w jednoci z otarzem ci, ktrzy
spoywaj z ofiar na otarzu zoonych?
Lecz po c to mwi? Czy moe jest czym ofiara zoona bokom? Albo czy sam boek jest czym? Ale wanie to,
co ofiaruj poganie, demonom skadaj w ofierze, a nie Bogu.
Nie chciabym, bycie mieli co wsplnego z demonami. Nie
moecie pi z kielicha Pana i z kielicha demonw; nie moecie zasiada przy stole Pana i przy stole demonw. Czy bdziemy pobudzali Pana do zazdroci? Czy jestemy mocniejsi od Niego?
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1)

Refren: Strze mnie, mj Boe, Tobie zaufaem.


Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mn nie zachwieje.
Refren.

10

11

13.

Dlatego cieszy si moje serce i dusza raduje, *


a ciao moje bdzie spoczywa bezpiecznie,
bo w kraju zmarych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopucisz, bym pozosta w grobie.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Ustanowienie Eucharystii

1 Kor 11, 23-26

Czytanie z Pierwszego listu w. Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Ja otrzymaem od Pana to, co wam przekazuj, e Pan Jezus tej nocy, kiedy zosta wydany, wzi chleb i dziki uczyniwszy poama i rzek: To jest Ciao moje za was wydane.
Czycie to na moj pamitk . Podobnie skoczywszy wieczerz, wzi kielich, mwic: Ten kielich jest Nowym
Przymierzem we Krwi mojej. Czycie to, ile razy pi bdziecie, na moj pamitk .
Ilekro bowiem spoywacie ten chleb albo pijecie kielich,
mier Pask gosicie, a przyjdzie.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi lee *
na zielonych pastwiskach.

14.

Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz, *
orzewia moj dusz.
Wiedzie mnie po waciwych ciekach *
przez wzgld na swoj chwa.
Refren.
Chociabym przechodzi przez ciemn dolin, *
za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn.
Kij Twj i laska pasterska *
s moj pociech.
Refren.
St dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogw;
namaszczasz mi gow olejkiem, *
kielich mj peny po brzegi.
Refren.
Dobro i aska pjd w lad za mn *
przez wszystkie dni mego ycia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdusze czasy.
Refren.
EWANGELIA

PIEW PRZED EWANGELI

J 6, 57

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jak Mnie posa yjcy Ojciec,
a Ja yj przez Ojca,
tak i ten, kto Mnie spoywa,
bdzie y przeze Mnie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kielich mj pi bdziecie

Mt 20, 20-28

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Matka synw Zebedeusza podesza do Jezusa ze swoimi
synami i oddajc Mu pokon, o co Go prosia.
On j zapyta: Czego pragniesz? .
Rzeka Mu: Powiedz, eby ci dwaj moi synowie zasiedli
w Twoim krlestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej
stronie .
Odpowiadajc Jezus rzek: Nie wiecie, o co prosicie.
Czy moecie pi kielich, ktry Ja mam pi? .
Odpowiedzieli Mu: Moemy .
On rzek do nich: Kielich mj pi bdziecie. Nie do
Mnie jednak naley da miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie si ono tym, dla ktrych mj Ojciec je przygotowa .
Gdy dziesiciu pozostaych to usyszao, oburzyli si na
tych dwch braci.
A Jezus przywoa ich do siebie i rzek: Wiecie, e wadcy narodw uciskaj je, a wielcy daj im odczu sw wadz.
Nie tak bdzie u was. Lecz kto by midzy wami chcia si sta
wielkim, niech bdzie waszym sug. A kto by chcia by
pierwszym midzy wami, niech bdzie niewolnikiem waszym. Na wzr Syna Czowieczego, ktry nie przyszed, aby
Mu suono, lecz aby suy i da swoje ycie na okup za
wielu .
Oto sowo Paskie.

15.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Kto spoywa moje ciao i pije krew moj,
trwa we Mnie, a Ja w nim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 6, 56

EWANGELIA
To jest Ciao moje.
To jest Krew moja

Mk 14, 12-16. 22-26

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


W pierwszy dzie Przanikw, kiedy ofiarowano Pasch,
zapytali Jezusa Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abymy poszli poczyni przygotowania, eby mg spoy Pasch?
I posa dwch spord swoich uczniw z tym poleceniem:
Idcie do miasta, a spotka si z wami czowiek, nioscy
dzban wody. Idcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie
gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w
ktrej mgbym spoy Pasch z moimi uczniami? On
wskae wam na grze sal du, usan i gotow. Tam przygotujcie dla nas .
Uczniowie wybrali si i przyszli do miasta, gdzie znaleli,
tak jak im powiedzia, i przygotowali Pasch.
A gdy jedli, wzi chleb, odmwi bogosawiestwo, poama go i da im mwic: Bierzcie, to jest Ciao moje . Potem wzi kielich i odmwiwszy dzikczynienie da im, i pili
z niego wszyscy.
I rzek do nich: To jest moja Krew Przymierza, ktra za
wielu bdzie wylana. Zaprawd powiadam wam: Odtd nie
bd ju pi z owocu winnego krzewu a do owego dnia, kiedy pi go bd nowy w krlestwie Boym .
Po odpiewaniu hymnu wyszli w stron Gry Oliwnej.
Oto sowo Paskie.

IV. W ROCZNIC POWICENIA KOCIOA


PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

16.

PIERWSZE CZYTANIE
Modlitwa Salomona

1 Krl 8, 22-23. 27-30

Czytanie z Pierwszej Ksigi Krlewskiej.


Salomon stan przed otarzem Pana wobec caego zgromadzenia izraelskiego i wycignwszy rce do nieba, rzek:
O Panie, Boe Izraela! Nie ma takiego Boga, jak Ty, ani w
grze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowujcego
przymierze i ask wzgldem Twoich sug, ktrzy czcz Ci z
caego swego serca.
Czy jednak naprawd zamieszka Bg na ziemi? Przecie
niebo i niebiosa najwysze nie mog Ci obj, a tym mniej ta
witynia, ktr zbudowaem.
Zwa wic na modlitw Twego sugi i jego baganie, o
Boe mj, Panie, i wysuchaj to woanie i t modlitw, w ktrej dzi Twj suga stara si ubaga Ci o to, aby w nocy i w
dzie Twoje oczy patrzyy na t wityni. Jest to miejsce, o
ktrym powiedziae: Tam bdzie moje imi , tak aby wysucha modlitw, ktr zanosi Twj suga na tym miejscu.
Dlatego wysuchaj baganie Twego sugi i Twego ludu, Izraela, ilekro modli si bdzie na tym miejscu. Ty za wysuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysuchaj, ale te przebacz! .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2)

Refren: Jak mia, Panie, jest witynia Twoja.


Dusza moja stskniona pragnie przedsionkw Paskich. *
Serce moje i ciao radonie woaj do Boga ywego.
Nawet wrbel znajduje swj dom, a jaskka gniazdo,

10

11

17.

gdzie zoy swe pisklta: *


przy otarzach Twoich, Panie Zastpw, Krlu mj i Boe!
Refren.
Szczliwi, ktrzy mieszkaj w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Ci wielbic.
Spjrz, Boe, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazaca.
Refren.
Doprawdy, dzie jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest ni innych tysice:
wol sta w progu domu mojego Boga, *
ni mieszka w namiotach grzesznikw.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Chwaa Boa wypenia wityni

2 Krn 5, 6-8. 9b. 10.13 6, 2

Czytanie z Drugiej Ksigi Kronik


Krl Salomon i caa spoeczno Izraela, zgromadzona
przy nim przed Ark, skadali na ofiar owce i woy, ktrych
nie rachowano i nie obliczono z powodu wielkiej iloci.
Nastpnie kapani wprowadzili Ark Przymierza Pana na
jej miejsce do sanktuarium wityni, to jest do witego
witych, pod skrzyda cherubw, a cheruby miay tak rozpostarte skrzyda nad miejscem Arki, e okryway Ark i jej
drki z wierzchu. Pozostaj one tam a do dnia dzisiejszego.
W Arce za nie byo nic oprcz dwch tablic, tablic Przymierza, ktre Mojesz tam zoy pod Horebem, gdy Pan zawar
przymierze z synami Izraela w czasie ich wyjcia z Egiptu.
Kiedy tak zgodnie, jak jeden, trbili i piewali, tak i sycha byo tylko jeden gos wysawiajcy majestat Pana, kiedy
podnieli gos wysoko przy wtrze trb, cymbaw i instrumentw muzycznych przy wychwalaniu Pana, e jest dobry i
e na wieki Jego askawo, witynia napenia si obokiem
chway Pana, tak i nie mogli kapani tam pozosta i peni

swej suby z powodu tego oboku, bo chwaa Pana wypenia


wityni Bo.
Wtedy przemwi Salomon: Pan powiedzia, e bdzie
mieszka w chmurze, a ja Tobie, Panie, wybudowaem dom
na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 12b)

10

11

12

18.

Refren: Ty, Panie Boe, panujesz nad wszystkim.


Bd bogosawiony, o Panie, Boe ojca naszego, Izraela, *
na wieki wiekw.
Twoja jest, o Panie wielko, moc, sawa, majestat i chwaa, *
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje;
Refren.
Do Ciebie, Panie, naley krlowanie
i ten, co gow wznosi ponad wszystkich. *
Bogactwo i chwaa od Ciebie pochodzi.
Ty nad wszystkim panujesz, a w rku Twoim moc i sia, *
i rk Twoj wywyszasz i utwierdzasz wszystko.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Dom mj bdzie nazwany domem modlitwy

Iz 56, 1. 6-7

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Tak mwi Pan:
Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwoci,
bo moje zbawienie ju wnet nadejdzie i moja sprawiedliwo
ma si objawi.
Cudzoziemcw za, ktrzy si przyczyli do Pana, aeby
Mu suy i aeby miowa imi Pana i zosta Jego sugami,
wszystkich zachowujcych szabat bez pogwacenia go i trzymajcych si mocno mojego przymierza, przyprowadz na

moj wit Gr i rozwesel w moim domu modlitwy. Caopalenia ich oraz ofiary bd przyjte na moim otarzu, bo
dom mj bdzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich
narodw .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: Ap 21, 3b)

10

11

19.

Refren: Oto mieszkanie Pana Boga z ludmi.


Dusza moja stskniona pragnie przedsionkw Paskich. *
Serce moje i ciao radonie woaj do Boga ywego.
Nawet wrbel znajduje swj dom, a jaskka gniazdo,
gdzie zoy swe pisklta: *
przy otarzach Twoich, Panie Zastpw, Krlu mj i Boe!
Refren.
Szczliwi, ktrzy mieszkaj w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Ci wielbic.
Spjrz, Boe, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazaca.
Refren.
Doprawdy, dzie jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest ni innych tysice:
wol sta w progu domu mojego Boga, *
ni mieszka w namiotach grzesznikw.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
witynia pena chway Boga

Ez 43, 1-2. 4-7a

Czytanie z Ksigi proroka Ezechiela.


Anio poprowadzi mi ku bramie, ktra skierowana jest
na wschd. I oto chwaa Boga Izraela przysza od wschodu, a
gos Jego by jak szum wielu wd, a ziemia janiaa od Jego
chway.

A chwaa Paska wesza do wityni przez bram, ktra


skierowana bya ku wschodowi. Wtedy unis mi duch i zanis mi do wewntrznego dziedzica. A oto witynia pena
bya chway Paskiej.
I usyszaem, jak kto mwi do mnie od strony wityni,
podczas gdy w m sta jeszcze przy mnie. Rzek do mnie:
Synu czowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce
podstawy mych stp, gdzie chc na wieki mieszka pord
Izraelitw .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 13b)

10

11

12

20.

Refren: Chwalimy, Panie, Twe przesawne imi.


Bd bogosawiony, o Panie, Boe ojca naszego, Izraela, *
na wieki wiekw.
Twoja jest, o Panie wielko, moc, sawa, majestat i chwaa, *
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje;
Refren.
Do Ciebie, Panie, naley krlowanie
i ten, co gow wznosi ponad wszystkich. *
Bogactwo i chwaa od Ciebie pochodzi.
Ty nad wszystkim panujesz, a w rku Twoim moc i sia, *
i rk Twoj wywyszasz i utwierdzasz wszystko.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Woda wypywajca ze wityni niesie ycie

Ez 47, 1-2. 8-9. 12

Czytanie z Ksigi proroka Ezechiela.


Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadzi mnie
anio z powrotem przed wejcie do wityni, a oto wypywaa
woda spod progu wityni w kierunku wschodnim, poniewa
przednia strona wityni bya skierowana ku wschodowi; a
woda pyna spod prawej strony wityni na poudnie od o-

tarza. I wyprowadzi mnie przez bram pnocn na zewntrz


i poza murami powid mnie od bramy zewntrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypywaa spod prawej
ciany wityni, na poudnie od otarza.
Anio rzek do mnie: Woda ta pynie na obszar wschodni, wzdu stepw, i rozlewa si w wodach sonych, i wtedy
wody jego staj si zdrowe. Wszystkie te istoty yjce, od
ktrych tam si roi, dokdkolwiek potok wpynie, pozostan
przy yciu: bd tam te niezliczone ryby, bo dokdkolwiek
dotr te wody, wszystko bdzie uzdrowione.
A nad brzegami potoku maj rosn po obu stronach rnego rodzaju drzewa owocowe, ktrych licie nie widn,
ktrych owoce si nie wyczerpuj; kadego miesica bd rodzi nowe, poniewa ich woda przychodzi z przybytku. Ich
owoce bd suy za pokarm, a ich licie za lekarstwo .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6)

Refren: Bg jest we wntrzu swojego Kocioa.


Bg jest dla nas ucieczk i si: *
najpewniejsz pomoc w trudnociach.
Przeto nie bdziemy si bali, choby zatrzsa si ziemia *
i gry zapady w otcha morza.
Refren.
Nurty rzeki rozweselaj miasto Boe, *
najwitszy przybytek Najwyszego.
Bg jest w jego wntrzu, wic si nie zachwieje, *
Bg je wspomoe o wicie.
Refren.
Pan Zastpw jest z nami, *
Bg Jakuba jest nasz obron.
Przyjdcie, zobaczcie dziea Pana, *
zdumiewajce dziea, ktrych dokona na ziemi.

Refren.

Czytania wsplne w rocznic powicenia kocioa

PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

21.

PIERWSZE CZYTANIE
Bg nie mieszka w dzieach rk ludzkich

Dz 7, 44-50

Czytanie z Dziejw Apostolskich


Szczepan powiedzia do ludu, starszych i uczonych:
Nasi ojcowie mieli na pustyni Namiot wiadectwa. Ten
bowiem, ktry rozmawia z Mojeszem, rozkaza zbudowa
go wedug wzoru, ktry Mojesz ujrza. Przyjli go nasi ojcowie i pod wodz Jozuego wnieli do ziemi pogan, ktrych
Bg wypdzi przed ojcami naszymi, a do czasw Dawida,
ktry znalaz ask przed Panem i prosi, aby mg wznie
przybytek dla Boga Jakuba.
Ale dopiero Salomon wybudowa Mu dom. Najwyszy
jednak nie mieszka w dzieach rk ludzkich, jak mwi Prorok:
Niebo jest moj stolic, a ziemia podnkiem stp moich.
Jaki dom zbudujecie Mi, mwi Pan, albo gdzie miejsce odpoczynku mego? Czy tego wszystkiego nie stworzya moja
rka?
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 4-5. 6-7ab. (R.: por. 2)

Refren: Stamy z radosci przed obliczem Pana.


lub: Alleluja.
Przyjdcie, radonie piewajmy Panu,
wznomy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stamy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radonie piewajmy Mu pieni.
Refren.
W Jego rku gbiny ziemi,

22.

szczyty gr do Niego nale.


Jego wasnoci jest morze, ktre sam stworzy,
i ziemia, ktr ulepiy Jego rce.
Refren.
Przyjdcie, uwielbiajmy Go padajc na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, ktry nas stworzy.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego rku.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Przybytek Boga z ludmi

Ap 21, 1-5a

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Ja, Jan, ujrzaem niebo nowe i ziemi now, bo pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przeminy i morza ju nie ma. I Miasto wite, Nowe Jeruzalem ujrzaem zstpujce z nieba od
Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swojego ma.
I usyszaem donony gos mwicy od tronu: Oto przybytek Boga z ludmi: i zamieszka wraz z nimi, i bd oni Jego
ludem, a On bdzie Bogiem z nimi . I otrze z ich oczu
wszelk z, a mierci ju odtd nie bdzie. Ani aoby, ni
krzyku, ni trudu ju odtd nie bdzie, bo pierwsze rzeczy
przeminy . I rzek Siedzcy na tronie: Oto czyni
wszystko nowe .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: Ap 21, 3b)

Refren: Oto mieszkanie Pana Boga z ludmi.


lub: Alleluja.
Dusza moja stskniona pragnie przedsionkw Paskich. *
Serce moje i ciao radonie woaj do Boga ywego.

10

11

23.

Nawet wrbel znajduje swj dom, a jaskka gniazdo,


gdzie zoy swe pisklta: *
przy otarzach Twoich, Panie Zastpw, Krlu mj i Boe!
Refren.
Szczliwi, ktrzy mieszkaj w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Ci wielbic.
Spjrz, Boe, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazaca.
Refren.
Doprawdy, dzie jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest ni innych tysice:
wol sta w progu domu mojego Boga, *
ni mieszka w namiotach grzesznikw.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Koci zbudowany na fundamencie Apostow

Ap 21, 9b-14

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Anio tak si do mnie odezwa: Chod, uka ci Oblubienic, Maonk Baranka .
I unis mnie w zachwyceniu na gr wielk i wynios, i
ukaza mi Miasto wite, Jeruzalem, zstpujce z nieba od
Boga, majce chwa Boga. rdo jego wiata podobne do
kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystoci
krysztau.
Miao ono mur wielki a wysoki, miao dwanacie bram, a
na bramach dwunastu aniow i wypisane imiona, ktre s
imionami dwunastu pokole synw Izraela.
Od wschodu trzy bramy i od pnocy trzy bramy, i od poudnia trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma
dwanacie warstw fundamentu, a na nich dwanacie imion
dwunastu apostow Baranka.
Oto sowo Boe.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1-2. 3-4. 8-9 (R.: por. 1)

24.

Refren: Idmy z radoci na spotkanie Pana.


lub: Alleluja.
Ucieszyem si, gdy mi powiedziano: *
Pjdziemy do domu Pana .
Ju stoj nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren.
Jeruzalem wzniesione jak miasto, *
gsto i cile zabudowane.
Tam wstpuj pokolenia Paskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbi imi Pana.
Refren.
Ze wzgldu na braci moich i przyjaci *
bd woa: Pokj z tob .
Ze wzgldu na dom Pana, Boga naszego, *
modl si o dobro dla ciebie.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE
Jestecie wityni Boga

1 Kor 3, 9b-11. 16-17

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Jestecie uprawn rol Bo i Bo budowl. Wedug danej mi aski Boej, jako roztropny budowniczy, pooyem
fundament, kto inny za wznosi budynek. Niech kady jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie
moe pooy innego ni ten, ktry jest pooony, a ktrym
jest Jezus Chrystus.
Czy nie wiecie, ecie wityni Boga i e Duch Boy

mieszka w was? Jeeli kto zniszczy wityni Boga, tego


zniszczy Bg. witynia Boga jest wita, a wy ni jestecie.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2)

10

11

25.

Refren: Jak mia, Panie, jest witynia Twoja.


Dusza moja stskniona pragnie przedsionkw Paskich. *
Serce moje i ciao radonie woaj do Boga ywego.
Nawet wrbel znajduje swj dom, a jaskka gniazdo,
gdzie zoy swe pisklta: *
przy otarzach Twoich, Panie Zastpw, Krlu mj i Boe!
Refren.
Szczliwi, ktrzy mieszkaj w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Ci wielbic.
Spjrz, Boe, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazaca.
Refren.
Doprawdy, dzie jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest ni innych tysice:
wol sta w progu domu mojego Boga, *
ni mieszka w namiotach grzesznikw.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 2, 19-22
Koci materialny jest obrazem Kocioa niewidzialnego

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Nie jestecie ju obcymi i przychodniami, ale jestecie
wspobywatelami witych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostow i prorokw, gdzie kamieniem
wgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana caa

budowla ronie na wit w Panu wityni, w Nim i wy take wznosicie si we wsplnym budowaniu, by stanowi
mieszkanie Boga przez Ducha.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1-2. 3-4. 8-9 (R.: por. 1)

26.

Refren: Idmy z radoci na spotkanie Pana.


Ucieszyem si, gdy mi powiedziano: *
Pjdziemy do domu Pana .
Ju stoj nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren.
Jeruzalem wzniesione jak miasto, *
gsto i cile zabudowane.
Tam wstpuj pokolenia Paskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbi imi Pana.
Refren.
Ze wzgldu na braci moich i przyjaci *
bd woa: Pokj z tob .
Ze wzgldu na dom Pana, Boga naszego, *
modl si o dobro dla ciebie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Stare i Nowe przymierze

Hbr 12, 18-19. 22-24

Czytanie z Listu do Hebrajczykw.


Bracia:
Nie przystpilicie do dotykalnego i poncego ognia, do
mgy, do ciemnoci i burzy ani te do grzmicych trb i do takiego dwiku sw, i wszyscy, ktrzy go syszeli, prosili,
aby do nich nie mwi.

Wy natomiast przystpilicie do gr Syjon, do miasta Boga yjcego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby
aniow, na uroczyste zebranie, do Kocioa pierworodnych,
ktrzy s zapisani w niebiosach, do Boga, ktry sdzi wszystkich, do duchw sprawiedliwych, ktre ju doszy do celu, do
porednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia
krwi, ktra przemawia mocniej ni krew Abla.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 4-5. 6-7ab. (R.: por. 2)

27.

Refren: Stamy z radosci przed obliczem Pana.


Przyjdcie, radonie piewajmy Panu,
wznomy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stamy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radonie piewajmy Mu pieni.
Refren.
W Jego rku gbiny ziemi,
szczyty gr do Niego nale.
Jego wasnoci jest morze, ktre sam stworzy,
i ziemia, ktr ulepiy Jego rce.
Refren.
Przyjdcie, uwielbiajmy Go padajc na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, ktry nas stworzy.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego rku.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
ywe kamienie tworz duchow wityni

Czytanie z Pierwszego Listu w. Piotra Apostoa.


Bracia:

1 P 2, 4-9

Zbliajc si do Pana, ktry jest ywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i
drogocennym, wy rwnie niby ywe kamienie jestecie budowani jako duchowa witynia, by stanowi wite kapastwo, dla skadania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu
przez Jezusa Chrystusa.
To bowiem zawiera si w Pimie: Oto kad na Syjonie
kamie wgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony . Wam zatem, ktrzy
wierzycie, cze. Dla tych za, co nie wierz, wanie ten kamie, ktry odrzucili budowniczy, sta si gowic wga i
kamieniem upadku, i ska zgorszenia. Ci, nieposuszni sowu, upadaj, do czego zreszt s przeznaczeni.
Wy za jestecie wybranym plemieniem, krlewskim kapastwem, witym narodem, ludem Bogu na wasno przeznaczonym, abycie ogaszali dziea potgi Tego, ktry was
wezwa z ciemnoci do przedziwnego swojego wiata.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 15-16. 19-20. 22-23. 27 (R.: por. 1)

15

16

19

20

22

Refren: Dzikujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.


Gosy radoci z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
Prawica Paska wzniesiona wysoko, *
prawica Paska moc okazaa .
Refren.
Otwrzcie mi bramy sprawiedliwoci, *
wejd przez nie i podzikuj Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez ni wejd sprawiedliwi.
Refren.
Kamie odrzucony przez budujcych *

23

27

28.

sta si kamieniem wgielnym.


Stao si to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Refren.
Pan jest Bogiem *
i daje nam wiato.
ustawcie procesj z gazkami zielonymi *
a do rogw otarza.
Refren.
EWANGELIA

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 16, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ty jeste Piotr Opoka,
i na tej Opoce zbuduj mj Koci,
a bramy piekielne go nie przemog.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Koci zbudowany na Piotrze

Mt 16, 13-19

 Sowa Ewangelii wedug w. Mateusza.


Gdy Jezus przyszed w okolice Cezarei Filipowej, pyta
swych uczniw: Za kogo ludzie uwaaj Syna Czowieczego? .
A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z prorokw .
Jezus zapyta ich: A wy za kogo Mnie uwaacie? .
Odpowiedzia Szymon Piotr: Ty jeste Mesjasz, Syn
Boga ywego .
Na to Jezus mu rzek: Bogosawiony jeste, Szymonie,
synu Jony. Albowiem ciao i krew nie objawiy ci tego, lecz
Ojciec mj, ktry jest w niebie. Ot i Ja tobie powiadam: Ty

jeste Piotr Opoka, i na tej Opoce zbuduj mj Koci, a


bramy piekielne go nie przemog. I tobie dam klucze krlestwa niebieskiego: cokolwiek zwiesz na ziemi, bdzie
zwizane w niebie, a co rozwiesz na ziemi, bdzie rozwizane w niebie .
Oto sowo Paskie.

29.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. Mt 7, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


W moim domu ten, kto prosi, otrzymuje,
kto szuka, znajduje, a koaczcemu otworz.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dzisiaj zbawienie stao si udziaem tego domu

k 19, 1-10

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus wszed do Jerycha i przechodzi przez miasto. A by
tam pewien czowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celnikw i bardzo bogaty. Chcia on koniecznie zobaczy Jezusa,
kto to jest, ale nie mg z powodu tumu, gdy by niskiego
wzrostu. Pobieg wic naprzd i wspi si na sykomor, aby
mc Go ujrze, tamtdy bowiem mia przechodzi.
Gdy Jezus przyszed na to miejsce, spojrza w gr i rzek
do niego: Zacheuszu, zejd prdko, albowiem dzi musz
si zatrzyma w twoim domu . Zeszed wic z popiechem i
przyj Go rozradowany. A wszyscy widzc to szemrali: Do
grzesznika poszed w gocin .
Lecz Zacheusz stan i rzek do Pana: Panie, oto poow
mego majtku daj ubogim, a jeli kogo w czym skrzywdziem, zwracam poczwrnie .
Na to Jezus rzek do niego: Dzi zbawienie stao si
udziaem tego domu, gdy i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Czowieczy przyszed szuka i zbawi to, co zgino .

Oto sowo Paskie.

30.

PIEW PRZED EWANGELI

2 Krl 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Wybraem i uwiciem t wityni,
aby moja obecno trwaa tam na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Oczyszczenie wityni

J 2, 13-22

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Zbliaa si pora Paschy ydowskiej i Jezus uda si do Jerozolimy. W wityni napotka tych, ktrzy sprzedawali woy,
baranki i gobie, oraz siedzcych za stoami bankierw.
Wwczas sporzdziwszy sobie bicz ze sznurkw, powypdza wszystkich ze wityni, take baranki i woy, porozrzuca monety bankierw, a stoy powywraca.
Do tych za, ktrzy sprzedawali gobie, rzek: Wecie
to std, a nie rbcie z domu mego Ojca targowiska .
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, e napisano: Gorliwo
o dom Twj poera Mnie .
W odpowiedzi za na to ydzi rzekli do Niego: Jakim
znakiem wykaesz si wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?
Jezus da im tak odpowied: Zburzcie t wityni, a Ja
w trzech dniach wznios j na nowo .
Powiedzieli do Niego ydzi: Czterdzieci sze lat budowano t wityni, a Ty j wzniesiesz w przecigu trzech
dni? On za mwi o wityni swego Ciaa.
Gdy zatem zmartwychwsta, przypomnieli sobie uczniowie Jego, e to powiedzia, i uwierzyli Pismu i sowu, ktre
wyrzek Jezus.
Oto sowo Paskie.

31.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. J 4, 24

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ojciec szuka prawdziwych czcicieli,
ktrzy bd Mu oddawa cze w Duchu i prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwi czciciele Boga

J 4, 19-24

 Sowa Ewangelii wedug w. Jana.


Kobieta z Samarii powiedziaa do Jezusa:
Panie, widz, e jeste prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cze Bogu na tej grze, a wy mwicie, e w Jerozolimie
jest miejsce, gdzie naley czci Boga .
Odpowiedzia jej Jezus: Wierz Mi, niewiasto, e nadchodzi godzina, kiedy ani na tej grze, ani w Jerozolimie nie
bdziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my
czcimy to, co znamy, poniewa zbawienie bierze pocztek od
ydw. Nadchodzi jednak godzina, owszem, ju jest, kiedy to
prawdziwi czciciele bd oddawa cze Ojcu w Duchu i
prawdzie, i takich to czcicieli chce mie Ojciec. Bg jest duchem; potrzeba wic, by czciciele Jego oddawali Mu cze w
Duchu i prawdzie .
Oto sowo Paskie.

32.

PIEW PRZED EWANGELI

Ap 21, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Oto przybytek Boga z ludmi:
i zamieszka razem z nimi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uroczysto powicenia wityni w Jerozolimie

J 10, 22-30

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Obchodzono w Jerozolimie uroczysto Powicenia
wityni. Byo to w zimie. Jezus przechadza si w wityni,
w portyku Salomona. Otoczyli Go ydzi i mwili do Niego:
Dokd bdziesz nas trzyma w niepewnoci? Jeli Ty jeste
Mesjaszem, powiedz nam otwarcie .
Rzek do nich Jezus: Powiedziaem wam, a nie wierzycie. Czyny, ktrych dokonuj w imi mojego Ojca, wiadcz
o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jestecie z moich owiec.
Moje owce suchaj mego gosu, a Ja znam je. Id one za
Mn i Ja daj im ycie wieczne. Nie zgin one na wieki i nikt
nie wyrwie ich z mojej rki.
Ojciec mj, ktry Mi je da, jest wikszy od wszystkich. I
nikt nie moe ich wyrwa z rki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jestemy .
Oto sowo Paskie.

CZYTANIA WSPLNE
O NAJWITSZEJ MARYI PANNIE
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

33.

PIERWSZE CZYTANIE
Potomek Ewy zwyciy szatana

Rdz 3, 9-15. 20

Czytanie z Ksigi Rodzaju.


Gdy Adam zjad owoc z drzewa zakazanego, Pan Bg zawoa na niego i zapyta go: Gdzie jeste?
On odpowiedzia: Usyszaem Twj gos w ogrodzie,
przestraszyem si, bo jestem nagi, i ukryem si .
Rzek Bg: Kt ci powiedzia, e jeste nagi? Czy moe
zjade z drzewa, z ktrego ci zakazaem je?
Mczyzna odpowiedzia: Niewiasta, ktr postawie
przy mnie, daa mi owoc z tego drzewa i zjadem .
Wtedy Pan Bg rzek do niewiasty: Dlaczego to uczynia?
Niewiasta odpowiedziaa: W mnie zwid i zjadam .
Wtedy Pan Bg rzek do wa: Poniewa to uczynie,
bd przeklty wrd wszystkich zwierzt domowych i polnych; na brzuchu bdziesz si czoga i proch bdziesz jad
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyja
midzy ciebie a niewiast, pomidzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiady ci gow, a ty zmiadysz mu pit .
Mczyzna da swej onie imi Ewa, bo ona staa si matk wszystkich yjcych.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Jdt 13, 18bcde. 19 i 20a (R.: por. 15, 9d)

18

19

20

34.

Refren: Ty wielk chlub Kocioa witego.


Bogosawiona jeste, crko, przez Boga Najwyszego *
spomidzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech bdzie bogosawiony Pan Bg, *
Stwrca nieba i ziemi.
Refren.
Twoja ufno nie zatrze si a na wieki *
w sercach ludzkich wspominajcych moc Boga.
Niech Bg to sprawi, *
aby bya wywyszona na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu

Rdz 12, 1-7

Czytanie z Ksigi Rodzaju.


Pan rzek do Abrama: Wyjd z twojej ziemi rodzinnej i z
domu twego ojca do kraju, ktry ci uka. Uczyni bowiem z
ciebie wielki nard, bd ci bogosawi i twoje imi rozsawi: staniesz si bogosawiestwem. Bd bogosawi tym,
ktrzy ciebie bogosawi bd, a tym, ktrzy tobie bd zorzeczyli, i Ja bd zorzeczy. Przez ciebie bd otrzymyway
bogosawiestwo ludy caej ziemi .
Abram uda si w drog, jak mu Pan rozkaza, a z nim poszed Lot. Abram mia siedemdziesit pi lat, gdy wyszed z
Charanu. I zabra Abram ze sob swoj on Saraj, swego
bratanka Lota i cay dobytek, jaki obaj posiadali, oraz sub,
ktr nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby si uda do Kanaanu.
Gdy przybyli do Kanaanu, Abram przeszed przez ten kraj
a do pewnej miejscowoci koo Sychem, do dbu More. A w
kraju tym mieszkali wwczas Kananejczycy.
Pan, ukazawszy si Abramowi, rzek: Twojemu potomstwu oddaj wanie t ziemi . Abram zbudowa tam otarz
dla Pana, ktry mu si ukaza.

Oto sowo Boe.


PSALM RESPONSORYJNY
k 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55 (R.: por. 49)

46
47
48

49

50

51

52
53

54

55

35.

Refren: Pan Bg uczyni wielkie rzeczy dla mnie.


Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje si duch mj w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy. *
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, *
wite jest imi Jego.
Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co si Go boj.
Refren.
Okaza moc swego ramienia,
rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Refren.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.
Jak przyobieca naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Potomek Dawida bdzie krlowa na wieki

2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 16

Czytanie z Drugiej ksigi Samuela.


Gdy krl Dawid zamieszka w swoim domu, a Pan poskromi wokoo wszystkich jego wrogw, rzek krl do proro-

ka Natana: Spjrz, ja mieszkam w paacu cedrowym, a Arka


Boa mieszka w namiocie .
Natan powiedzia do krla: Uczy wszystko, co zamierzasz w sercu, gdy Pan jest z tob .
Lecz tej samej nocy skierowa Pan do Natana nastpujce
sowa: Id i powiedz mojemu sudze, Dawidowi: To mwi
Pan: Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabraem ci
z pastwiska spord owiec, aby by wadc nad ludem moim,
nad Izraelem. I byem z tob wszdzie, dokd si udae, wytraciem przed tob wszystkich twoich nieprzyjaci. Dam ci
saw najwikszych ludzi na ziemi.
Wyznacz miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadz go
tam, i bdzie mieszka na swoim miejscu, a nie poruszy si
wicej, a ludzie nikczemni nie bd go ju uciska jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiem sdziw nad ludem moim
izraelskim, obdarzyem ci pokojem ze wszystkimi wrogami.
Tobie te Pan zapowiedzia, e ci zbuduje dom.
Przede Mn dom twj i twoje krlestwo bdzie trwa na
wieki .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)

Refren: Caym swym sercem raduj si w Panu.


Raduje si me serce w Panu, *
moc moja ku Panu si wznosi.
Rozwary si me usta na wrogw moich, *
gdy cieszy si mog Twoj pomoc.
Refren.
uki siaczy si ami, *
sabi przepasuj si moc,
Za chleb najmuj si syci, a odpoczywaj godni, *
niepodna rodzi siedmioro, a widnie bogata w dzieci.
Refren.

36.

To Pan daje mier i ycie, *


w grb wtrca i ze wywodzi.
Pan uboy i wzbogaca, *
ponia i wywysza.
Refren.
Z pyu podnosi biedaka, *
z barogu dwiga ndzarza,
By go wrd ksit posadzi, *
by da mu stolic chway.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Przeniesienie Arki na Syjon

1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Czytanie z Ksigi Kronik.


Dawid zgromadzi wszystkich Izraelitw w Jerozolimie
celem przeniesienia Arki Pana na jej miejsce, ktre dla niej
przygotowa. Zebra Dawid synw Aarona i lewitw.
Lewici za nieli Ark Bo na drkach na swoich ramionach, jak przykaza Mojesz zgodnie ze sowem Pana. I
rzek Dawid naczelnikom lewitw, aby ustanowili swoich
braci piewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach,
harfach, cymbaach, aby rozbrzmiewa gos donony i radosny.
Przyniesiono wic Ark Bo i ustawiono j w rodku
namiotu, jaki rozpi dla niej Dawid, po czym zoono caopalenia i ofiary pojednania.
Gdy za Dawid skoczy skadanie caopale i ofiar pojednania, pobogosawi lud w imieniu Pana.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

Refren: Niech imi Pana bdzie pochwalone.

37.

lub: Alleluja.
Chwalcie, sudzy Pascy, *
chwalcie imi Pana.
Niech imi Pana bdzie bogosawione *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu a do zachodu soca *
niech bdzie pochwalone imi Pana.
Pan jest wywyszony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa siga Jego chwaa.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bg, *
co ma siedzib w grze,
co w d spoglda *
na niebo i ziemi?
Refren.
Podnosi z prochu ndzarza *
i dwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzi wrd ksit, *
wrd ksit swojego ludu.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Maryja, stolica mdroci

Prz 8, 22-31

Czytanie z Ksigi Przysw.


To mwi Mdro Boa:
Pan mnie stworzy, swe arcydzieo, przed swymi czynami, od dawna, od wiekw jestem stworzona, od pocztku,
zanim ziemia powstaa.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wd nie istnia ani
rda, co wod tryskaj, i zanim gry stany. Poczta jestem
przed pagrkami, nim ziemi i pola uczyni, pocztek pyu na
ziemi.

Gdy niebo umacnia, z Nim byam, gdy kreli sklepienie


nad bezmiarem wd, gdy w grze utwierdza oboki, gdy rda wielkiej otchani umacnia, gdy morzu stawia granice, by
wody z brzegw nie wyszy, gdy kreli fundamenty pod ziemi. Ja byam przy Nim mistrzyni, rozkosz Jego dzie po
dniu, cay czas igrajc przed Nim, igrajc na okrgu ziemi,
znajdujc rado przy synach ludzkich .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17

11

12

14

15

16

17

38.

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.
Refren.
Cra krlewska wchodzi pena chway, *
odziana w zotogw,
W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *
za ni przywodz do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.
Wiod j z radoci i w uniesieniu, *
wkraczaj do krlewskiego paacu.
Synowie twoi zajm miejsce twoich ojcw, *
ustanowisz ich ksitami na caej ziemi.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Maryja, stolica mdroci

Syr 24, 1-4. 8-12. 19-22

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


Mdro wychwala sama siebie,
chlubi si pord swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyszego

i ukazuje si dumnie przed Jego potg:


Wyszam z ust Najwyszego
i niby mga okryam ca ziemi.
Zamieszkaam na wysokociach,
a tron mj na supie oboku.
Wtedy przykaza mi Stwrca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzy, wyznaczy mi mieszkanie
i rzek: W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo .
Przed wiekami, na samym pocztku mnie stworzy
i ju nigdy istnie nie przestan.
W witym przybytku, w Jego obecnoci,
zaczam peni wit sub
i przez to na Syjonie mocno stanam.
Podobnie w miecie umiowanym da mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja wadza.
Zapuciam korzenie w sawnym narodzie,
w posiadoci Pana, w Jego dziedzictwie.
Przyjdcie do mnie, ktrzy mnie pragniecie,
nasycie si noimi owocami.
Pami o mnie jest sodsza nad mid,
a posiadanie mnie nad plaster miodu.
Ktrzy mnie spoywaj, dalej akn bd,
a ktrzy mnie pij, nadal bd pragn.
Kto mi jest posuszny, nie dozna wstydu,
a ktrzy przeze mnie dziaa bd, nie zbdz .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17

11

12

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.

14

15

16

17

39.

Refren.
Cra krlewska wchodzi pena chway, *
odziana w zotogw,
W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *
za ni przywodz do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.
Wiod j z radoci i w uniesieniu, *
wkraczaj do krlewskiego paacu.
Synowie twoi zajm miejsce twoich ojcw, *
ustanowisz ich ksitami na caej ziemi.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Panna pocznie i porodzi Syna

Iz 7, 10-14; 8, 10

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Pan przemwi do Achaza tymi sowami: Pro dla siebie
o znak od Pana, Boga twego, czy to gboko w Otchani, czy
to wysoko w grze .
Lecz Achaz odpowiedzia: Nie bd prosi i nie bd
wystawia Pana na prb .
Wtedy rzek Izajasz: Suchajcie wic, domu Dawidowy:
Czy mao wam naprzykrza si ludziom, i naprzykrzacie si
take mojemu Bogu?
Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, albowiem Bg z
nami .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)

Refren: Caym swym sercem raduj si w Panu.


Raduje si me serce w Panu, *
moc moja ku Panu si wznosi.

40.

Rozwary si me usta na wrogw moich, *


gdy cieszy si mog Twoj pomoc.
Refren.
uki siaczy si ami, *
sabi przepasuj si moc,
Za chleb najmuj si syci, a odpoczywaj godni, *
niepodna rodzi siedmioro, a widnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje mier i ycie, *
w grb wtrca i ze wywodzi.
Pan uboy i wzbogaca, *
ponia i wywysza.
Refren.
Z pyu podnosi biedaka, *
z barogu dwiga ndzarza,
By go wrd ksit posadzi, *
by da mu stolic chway.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Syn zosta nam dany

Iz 9, 1-3. 5-6

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Nard kroczcy w ciemnociach
ujrza wiato wielk;
nad mieszkacami kraju mrokw zabyso wiato.
Pomnoye rado, zwikszye wesele.
Rozradowali si przed Tob, jak si raduj we niwa,
jak si wesel przy podziale upu.
Bo zamae jego cikie jarzmo
i drek na jego ramieniu, prt jego ciemizcy,
jak w dniu poraki Madianitw.
Albowiem Dzieci nam si narodzio,
Syn zosta nam dany,
na Jego barkach spocza wadza.

Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Ksi Pokoju.
Wielkie bdzie Jego panowanie w pokoju bez granic
na tronie Dawida i nad Jego krlestwem,
ktre On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwoci,
odtd i na wieki.
Zazdrosna mio Pana Zastpw tego dokona.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

Refren: Niech imi Pana bdzie pochwalone.


lub: Alleluja.
Chwalcie, sudzy Pascy, *
chwalcie imi Pana.
Niech imi Pana bdzie bogosawione *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu a do zachodu soca *
niech bdzie pochwalone imi Pana.
Pan jest wywyszony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa siga Jego chwaa.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bg, *
co ma siedzib w grze,
co w d spoglda *
na niebo i ziemi?
Refren.
Podnosi z prochu ndzarza *
i dwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzi wrd ksit, *
wrd ksit swojego ludu.
Refren.

41.

PIERWSZE CZYTANIE
Ogromnie si wesel w Panu

Iz 61, 9-11

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Plemi ich bdzie znane wrd narodw
i midzy ludami ich potomstwo.
Wszyscy, co ich zobacz, uznaj,
e oni s szczepem bogosawionym Pana.
Ogromnie si wesel w Panu,
dusza moja raduje si w Bogu moim,
bo mnie przyodzia w szaty zbawienia,
okry mnie paszczem sprawiedliwoci,
jak oblubieca, ktry wkada zawj,
jak oblubienic strojn w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogrd rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bg sprawi, e si rozpleni sprawiedliwo
i chwaa wobec wszystkich narodw.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)

Refren: Caym swym sercem raduj si w Panu.


Raduje si me serce w Panu, *
moc moja ku Panu si wznosi.
Rozwary si me usta na wrogw moich, *
gdy cieszy si mog Twoj pomoc.
Refren.
uki siaczy si ami, *
sabi przepasuj si moc,
Za chleb najmuj si syci, a odpoczywaj godni, *
niepodna rodzi siedmioro, a widnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje mier i ycie, *

42.

w grb wtrca i ze wywodzi.


Pan uboy i wzbogaca, *
ponia i wywysza.
Refren.
Z pyu podnosi biedaka, *
z barogu dwiga ndzarza,
By go wrd ksit posadzi, *
by da mu stolic chway.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Mesjasz bdzie pochodzi z Betlejem

Mi 5, 1-4a

Czytanie z ksigi proroka Micheasza.


Tak mwi Pan:
A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jeste wrd plemion judzkich.
Z ciebie Mi wyjdzie Ten, ktry bdzie wada w Izraelu,
a pochodzenie Jego od pocztku, od dni wiecznoci.
Przeto Pan wyda ich a do czasu,
kiedy porodzi majca porodzi.
Wtedy reszta braci Jego powrci do synw Izraela.
I powstanie i bdzie ich pasterzem moc Pana,
przez majestat imienia Pana Boga swego.
Bd yli bezpiecznie, bo Jego wadza
rozcignie si a do kracw ziemi.
A On bdzie pokojem .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

Refren: Niech imi Pana bdzie pochwalone.


lub: Alleluja.
Chwalcie, sudzy Pascy, *

43.

chwalcie imi Pana.


Niech imi Pana bdzie bogosawione *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu a do zachodu soca *
niech bdzie pochwalone imi Pana.
Pan jest wywyszony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa siga Jego chwaa.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bg, *
co ma siedzib w grze,
co w d spoglda *
na niebo i ziemi?
Refren.
Podnosi z prochu ndzarza *
i dwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzi wrd ksit, *
wrd ksit swojego ludu.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Ciesz si i raduj, Cro Syjonu, bo ju id

Za 2, 14-17

Czytanie z Ksigi proroka Zachariasza.


Ciesz si i raduj, Cro Syjonu, bo ju id i zamieszkam
pord ciebie, mwi Pan. Wwczas liczne narody przyznaj
si do Pana i bd ludem Jego, i zamieszkaj pord ciebie, a
ty poznasz, e Pan Zastpw mnie posa do ciebie .
Tak wic Pan zawadnie Juda jako swoim dziedzictwem w
Ziemi witej i wybierze sobie znw Jeruzalem. Zamilknij,
wszelkie ciao, przed obliczem Pana, bo ju powstaje ze witego miejsca swego.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

k 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

46
47
48

49

50

51

52
53

54

55

44.

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje si duch mj w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy. *
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, *
wite jest imi Jego.
Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co si Go boj.
Refren.
Okaza moc swego ramienia,
rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Refren.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.
Jak przyobieca naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.
Czytania wsplne o Najwitszej Maryi Pannie
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

DRUGIE CZYTANIE
Dz 1, 12-14
Apostoowie trwali na modlitwie z Maryj, Matk Jezusa

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Gdy Jezus zosta wzity do nieba, Apostoowie wrcili do
Jerozolimy z gry, zwanej Oliwn, ktra ley blisko Jerozolimy, w odlegoci drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli

do sali na grze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni
trwali jednomylnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryj, Matk Jezusa, i brami Jego.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
k 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55 (R.: por. 49)

46
47
48

49

50

51

52
53

54

55

45.

Refren: Pan Bg uczyni wielkie rzeczy dla mnie.


lub: Alleluja.
Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje si duch mj w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy. *
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, *
wite jest imi Jego.
Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co si Go boj.
Refren.
Okaza moc swego ramienia,
rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Refren.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.
Jak przyobieca naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Wielki znak ukaza si na niebie

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


witynia Boga w niebie si otwara i Arka Jego Przymierza ukazaa si w Jego wityni. Potem ukaza si wielki znak
na niebie: Niewiasta obleczona w soce i ksiyc pod jej stopami, a na jej gowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukaza si te inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem gw i dziesi rogw, a na gowach siedem
diademw. Ogon jego zmiata trzeci cz gwiazd z nieba i
rzuci je na ziemi. Smok stan przed majc urodzi Niewiast, aeby skoro tylko porodzi, pore jej Dziecko.
I porodzia Syna mczyzn, ktry bdzie pas wszystkie narody rzg elazn. Dziecko jej zostao porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta za zbiega na pustyni, gdzie
ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usyszaem donony gos mwicy w niebie: Teraz nastao zbawienie, potga i krlowanie Boga naszego i wadza
Jego Pomazaca .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17

11

12

14

15

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


lub: Alleluja.
Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.
Refren.
Cra krlewska wchodzi pena chway, *
odziana w zotogw,
W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *
za ni przywodz do ciebie dziewice, jej druhny.

16

17

46.

Refren.
Wiod j z radoci i w uniesieniu, *
wkraczaj do krlewskiego paacu.
Synowie twoi zajm miejsce twoich ojcw, *
ustanowisz ich ksitami na caej ziemi.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Nowe Jeruzalem przystrojone jak Oblubienica

Ap 21, 1-5a

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Ja, Jan, ujrzaem niebo nowe i ziemi now, bo pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przeminy i morza ju nie ma. I Miasto wite, Nowe Jeruzalem, ujrzaem zstpujce z nieba od
Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swojego ma.
I usyszaem donony gos mwicy od tronu: Oto przybytek Boga z ludmi: i zamieszka wraz z nimi, i bd oni Jego
ludem, a On bdzie Bogiem z nimi . I otrze z ich oczu
wszelk z, a mierci ju odtd nie bdzie. Ani aoby, ni
krzyku, ni trudu ju odtd nie bdzie, bo pierwsze rzeczy
przeminy . I rzek Siedzcy na tronie: Oto czyni
wszystko nowe .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Jdt 13, 18bcde. 19 i 20a (R.: por. 15, 9d)

18

Refren: Ty wielk chlub Kocioa witego.


lub: Alleluja.
Bogosawiona jeste, crko, przez Boga Najwyszego *
spomidzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech bdzie bogosawiony Pan Bg, *
Stwrca nieba i ziemi.
Refren.

19

20

47.

Twoja ufno nie zatrze si a na wieki *


w sercach ludzkich wspominajcych moc Boga.
Niech Bg to sprawi, *
aby bya wywyszona na wieki.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE

Rz 5, 12. 17-19

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Przez jednego czowieka grzech wszed na wiat, a przez
grzech mier, i w ten sposb mier przesza na wszystkich
ludzi, poniewa wszyscy zgrzeszyli.
Jeeli bowiem przez przestpstwo jednego mier zakrlowaa z powodu jego jednego, o ile bardziej ci, ktrzy
otrzymuj obfito aski i daru sprawiedliwoci, krlowa bd w yciu z powodu Jednego Jezusa Chrystusa.
A zatem, jak przestpstwo jednego sprowadzio na
wszystkich ludzi wyrok potpiajcy, tak czyn sprawiedliwy
Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie
dajce ycie. Albowiem jak przez nieposuszestwo jednego
czowieka wszyscy stali si grzesznikami, tak przez posuszestwo Jednego wszyscy stan si sprawiedliwymi.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)

Refren: Caym swym sercem raduj si w Panu.


Raduje si me serce w Panu, *
moc moja ku Panu si wznosi.
Rozwary si me usta na wrogw moich, *
gdy cieszy si mog Twoj pomoc.

48.

Refren.
uki siaczy si ami, *
sabi przepasuj si moc,
Za chleb najmuj si syci, a odpoczywaj godni, *
niepodna rodzi siedmioro, a widnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje mier i ycie, *
w grb wtrca i ze wywodzi.
Pan uboy i wzbogaca, *
ponia i wywysza.
Refren.
Z pyu podnosi biedaka, *
z barogu dwiga ndzarza,
By go wrd ksit posadzi, *
by da mu stolic chway.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bg wspdziaa z tymi, ktrzy Go miuj

Rz 8, 28-30

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Wiemy, e Bg z tymi, ktrzy Go miuj, wspdziaa we
wszystkim dla ich dobra, z tymi, ktrzy s powoani wedug
Jego zamiaru. Albowiem tych, ktrych od wiekw pozna,
tych te przeznaczy na to, by si stali na wzr obrazu Jego
Syna, aby On by pierworodnym midzy wielu brami. Tych
za, ktrych przeznaczy, tych te powoa, a ktrych powoa,
tych te usprawiedliwi, a ktrych usprawiedliwi, tych te
obdarzy chwa.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

49.

Refren: Niech imi Pana bdzie pochwalone.


lub: Alleluja.
Chwalcie, sudzy Pascy, *
chwalcie imi Pana.
Niech imi Pana bdzie bogosawione *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu a do zachodu soca *
niech bdzie pochwalone imi Pana.
Pan jest wywyszony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa siga Jego chwaa.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bg, *
co ma siedzib w grze,
co w d spoglda *
na niebo i ziemi?
Refren.
Podnosi z prochu ndzarza *
i dwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzi wrd ksit, *
wrd ksit swojego ludu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bg zesa swojego Syna, zrodzonego z niewiasty

Ga 4, 4-7

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Galatw.


Bracia:
Gdy nadesza penia czasu, Bg zesa swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupi
tych, ktrzy podlegali Prawu, abymy mogli otrzyma przybrane synostwo.
Na dowd tego, e jestecie synami, Bg wysa do serc
naszych Ducha Syna swego, ktry woa: Abba, Ojcze . A

zatem nie jeste ju niewolnikiem, lecz synem. Jeeli za synem, to i dziedzicem z woli Boej.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17

11

12

14

15

16

17

50.

Refren: Bd pochwalona, Boa Rodzicielko.


Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.
Refren.
Cra krlewska wchodzi pena chway, *
odziana w zotogw,
W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *
za ni przywodz do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.
Wiod j z radoci i w uniesieniu, *
wkraczaj do krlewskiego paacu.
Synowie twoi zajm miejsce twoich ojcw, *
ustanowisz ich ksitami na caej ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1, 3-6. 11-12
Bg wybra nas w Chrystusie przed zaoeniem wiata

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Niech bdzie bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa; ktry napeni nas wszelkim bogosawiestwem duchowym na wyynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybra nas przez zaoeniem wiata, abymy
byli wici i nieskalani przed Jego obliczem. Z mioci przeznaczy nas dla siebie jako przybranych synw przez Jezusa

Chrystusa, wedug postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej aski, ktr obdarzy nas w Umiowanym.
W Nim dostpilimy udziau my rwnie, z gry przeznaczeni zamiarem Tego, ktry dokonuje wszystkiego zgodnie z
zamysem swej woli, po to, bymy istnieli ku chwale Jego
majestatu, my, ktrzymy ju przedtem nadziej zoyli w
Chrystusie.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
k 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55 (R.: por. 49)

46
47
48

49

50

51

52
53

54

55

Refren: Pan Bg uczyni wielkie rzeczy dla mnie.


Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje si duch mj w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrza na unienie swojej suebnicy. *
Oto bowiem odtd bogosawi mnie bd
wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, *
wite jest imi Jego.
Jego miosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co si Go boj.
Refren.
Okaza moc swego ramienia,
rozproszy pysznicych si zamysami serc swoich.
Strci wadcw z tronu, a wywyszy pokornych.
Godnych nasyci dobrami, a bogatych z niczym odprawi.
Refren.
Uj si za swoim sug, Izraelem,
pomny na swe miosierdzie.
Jak przyobieca naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Refren.
EWANGELIA

51.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja


Szczliwa jeste, Najwitsza Panno Maryjo,
i godna wszelkiej chway,
bo z Ciebie narodzio si soce sprawiedliwoci,
Chrystus, ktry jest naszym Bogiem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA DUSZA
Z Ducha witego jest to, co si poczo w Maryi

Mt 1, 1-16. 18-23

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Rodowd Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham by ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub
ojcem Judy i jego braci; Juda za by ojcem Faresa i Zary,
ktrych matk bya Tamar. Fares by ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matk
bya Rachab. Booz by ojcem Obeda, a matk bya Rut. Obed
by ojcem Jessego, a Jesse ojcem krla Dawida.
Dawid by ojcem Salomona, a matk bya dawna ona
Uriasza. Salomon by ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam
ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem
Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia
babiloskiego.
Po przesiedleniu babiloskim Jechoniasz by ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda;
Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem
Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud

ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Jzefa, ma Maryi, z ktrej narodzi si Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa byo tak. Po zalubinach
Matki Jego, Maryi, z Jzefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaza si brzemienn za spraw Ducha witego.
M Jej, Jzef, ktry by czowiekiem sprawiedliwym i nie
chcia narazi Jej na zniesawienie, zamierza oddali J potajemnie.
Gdy powzi t myl, oto anio Paski ukaza mu si we
nie i rzek: Jzefie, synu Dawida, nie bj si wzi do siebie Maryi, twej Maonki; albowiem z Ducha witego jest
to, co si w Niej poczo. Porodzi Syna, ktremu nadasz imi
Jezus, On bowiem zbawi swj lud od jego grzechw .
A stao si to wszystko, aby si wypenio sowo Paskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, ktremu nadadz imi Emmanuel , to znaczy: Bg z
nami .
Oto sowo Paskie.
EWANGELIA KRTSZA

Mt 1, 18-23

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Z narodzeniem Jezusa Chrystusa byo tak. Po zalubinach
Matki Jego, Maryi, z Jzefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaza si brzemienn za spraw Ducha witego.
M Jej, Jzef, ktry by czowiekiem sprawiedliwym i nie
chcia narazi Jej na zniesawienie, zamierza oddali J potajemnie.
Gdy powzi t myl, oto anio Paski ukaza mu si we
nie i rzek: Jzefie, synu Dawida, nie bj si wzi do siebie Maryi, twej Maonki; albowiem z Ducha witego jest
to, co si w Niej poczo. Porodzi Syna, ktremu nadasz imi
Jezus, On bowiem zbawi swj lud od jego grzechw .
A stao si to wszystko, aby si wypenio sowo Paskie

powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi


Syna, ktremu nadadz imi Emmanuel , to znaczy: Bg z
nami .
Oto sowo Paskie.

52.

PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
ktra uwierzya, e speni si sowa
powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ucieczka witej Rodziny do Egiptu

Mt 2, 13-15. 19-23

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Gdy Mdrcy odjechali, oto anio Paski ukaza si Jzefowi we nie i rzek: Wsta, we Dzieci i Jego Matk i
uchod do Egiptu; pozosta tam, a ci powiem; bo Herod bdzie szuka Dziecicia, aby Je zgadzi .
On wsta, wzi w nocy Dzieci i Jego Matk i uda si do
Egiptu; tam pozosta a do mierci Heroda. Tak miao si
speni sowo, ktre Pan powiedzia przez proroka: Z Egiptu
wezwaem Syna mego .
A gdy Herod umar, oto Jzefowi w Egipcie ukaza si
anio Paski we nie i rzek: Wsta, we Dzieci i Jego
Matk i id do ziemi Izraela, bo ju umarli ci, ktrzy czyhali
na ycie Dziecicia . On wic wsta, wzi Dzieci i Jego
Matk i wrci do ziemi Izraela.
Lecz gdy posysza, e w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, ba si tam i. Otrzymawszy za we
nie nakaz, uda si w stron Galilei. Przyby do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiad. Tak miao si speni sowo Prorokw: Nazwany bdzie Nazarejczykiem .

Oto sowo Paskie.

53.

PIEW PRZED EWANGELI

k 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni ci, ktrzy suchaj sowa Boego
i zachowuj je wiernie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwa rodzina Jezusa

Mt 12, 46-50

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Gdy Jezus przemawia do tumw, oto Jego Matka i bracia
stanli na dworze i chcieli z Nim mwi. Kto rzek do Niego:
Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoj na dworze i chc mwi z Tob .
Lecz On odpowiedzia temu, ktry Mu to oznajmi: Kt
jest moj matk i ktrzy s moimi brami?
I wycignwszy rk ku swoim uczniom, rzek: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto peni wol Ojca mojego, ktry
jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostr i matk .
Oto sowo Paskie.

54.

PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Maryja pocznie i porodzi Syna

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.

k 1, 26-38

Bg posa anioa Gabriela do miasta w Galilei, zwanego


Nazaret, do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Jzef, z
rodu Dawida; a Dziewicy byo na imi Maryja.
Anio wszed do Niej i rzek: Bd pozdrowiona, pena
aski, Pan z Tob, bogosawiona jeste midzy niewiastami .
Ona zmieszaa si na te sowa i rozwaaa, co miaoby
znaczy to pozdrowienie.
Lecz anio rzek do Niej: Nie bj si, Maryjo, znalaza
bowiem ask u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. Bdzie On wielki i bdzie nazwany
Synem Najwyszego, a Pan Bg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie bdzie koca .
Na to Maryja rzeka do anioa: Jake si to stanie, skoro
nie znam ma?
Anio Jej odpowiedzia: Duch wity zstpi na Ciebie i
moc Najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si
narodzi, bdzie nazwane Synem Boym. A oto rwnie krewna Twoja, Elbieta, pocza w swojej staroci syna i jest ju w
szstym miesicu ta, ktra uchodzi za niepodn. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemoliwego .
Na to rzeka Maryja: Oto ja suebnica Paska, niech mi
si stanie wedug twego sowa . Wtedy odszed od Niej
anio.
Oto sowo Paskie.

55.

PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
ktra uwierzya, e speni si sowa
powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

k 1, 39-47

Nawiedzenie witej Elbiety

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


W tym czasie Maryja wybraa si i posza z popiechem w
gry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Wesza do domu
Zachariasza i pozdrowia Elbiet.
Gdy Elbieta usyszaa pozdrowienie Maryi, poruszyo si
dziecitko w jej onie, a Duch wity napeni Elbiet. Wydaa ona okrzyk i powiedziaa:
Bogosawiona jeste midzy niewiastami i bogosawiony jest owoc Twojego ona. A skde mi to, e Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro gos Twego pozdrowienia zabrzmia w moich uszach, poruszyo si z radoci
dziecitko w moim onie. Bogosawiona jeste, ktra uwierzya, e speni si sowa powiedziane Ci od Pana .
Wtedy Maryja rzeka:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje si duch mj w Bogu, moim Zbawcy .
Oto sowo Paskie.

56.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja


Szczliwa jeste, Najwitsza Panno Maryjo,
i godna wszelkiej chway,
bo z Ciebie narodzio si soce sprawiedliwoci,
Chrystus, ktry jest naszym Bogiem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Maryja porodzia Zbawiciela

k 2, 1-14

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


W owym czasie wyszo rozporzdzenie Cezara Augusta,
eby przeprowadzi spis ludnoci w caym pastwie. Pierwszy ten spis odby si wwczas, gdy wielkorzdc Syrii by
Kwiryniusz. Wybierali si wic wszyscy, aby si da zapisa,

kady do swego miasta.


Uda si take Jzef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei,
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa pochodzi z domu i rodu Dawida, eby si da zapisa z polubion
sobie Maryj, ktra bya brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszed dla Maryi czas rozwizania. Porodzia swego pierworodnego Syna, owina Go w pieluszki i pooya w obie, gdy nie byo dla nich miejsca w
gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali
stra nocn nad swoj trzod. Naraz stan przy nich anio
Paski i chwaa Paska zewszd ich owiecia, tak e bardzo
si przestraszyli. Lecz anio rzek do nich: Nie bjcie si!
Oto zwiastuj wam rado wielk, ktra bdzie udziaem caego narodu; dzi w miecie Dawida narodzi si wam Zbawiciel, ktrym jest Mesjasz, Pan. A to bdzie znakiem dla was:
Znajdziecie Niemowl, owinite w pieluszki i lece w obie .
I nagle przyczyo si do anioa mnstwo zastpw niebieskich, ktre wielbiy Boga sowami:
Chwaa Bogu na wysokociach,
a na ziemi pokj
ludziom, w ktrych ma upodobanie .
Oto sowo Paskie.

57.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. k 2, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
zachowaa sowa Boe
i rozwaaa je w sercu swoim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Maryja zachowywaa wszystkie te sprawy
i rozwaaa je w swoim sercu

k 2, 15b-19

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Pasterze mwili nawzajem do siebie: Pjdmy do Betlejem i zobaczmy, co si tam zdarzyo i o czym nam Pan
oznajmi .
Udali si te z popiechem i znaleli Maryj, Jzefa i
Niemowl, lece w obie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o
tym, co im zostao objawione o tym Dzieciciu. A wszyscy,
ktrzy to syszeli, dziwili si temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywaa wszystkie te sprawy i rozwaaa je w swoim sercu.
Oto sowo Paskie.

58.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
ktra bez mierci wysuya palm mczestwa
pod krzyem Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Proroctwo Symeona

k 2, 27-35

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Symeon za natchnieniem Ducha przyszed do wityni. A
gdy Rodzice wnosili Dziecitko Jezus, aby postpi z Nim
wedug zwyczaju Prawa, on wzi Je w objcia, bogosawi
Boga i mwi:
Teraz, o Wadco, pozwl odej sudze Twemu w pokoju, wedug Twojego sowa. Bo moje oczy ujrzay Twoje zbawienie, ktre przygotowa wobec wszystkich narodw: wiato na owiecenie pogan i chwa ludu Twego, Izraela .
A Jego ojciec i Matka dziwili si temu, co o Nim mwiono.
Symeon za bogosawi Ich i rzek do Maryi, Matki Jego:

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu


w Izraelu, i na znak, ktremu sprzeciwia si bd. A Twoj
dusz miecz przeniknie, aby na jaw wyszy zamysy serc wielu .
Oto sowo Paskie.

59.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. k 2, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
zachowaa sowa Boe i rozwaaa je w sercu swoim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Znalezienie Jezusa w wityni

k 2, 41-52

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na wito
Paschy. Gdy mia lat dwanacie, udali si tam zwyczajem
witecznym. Kiedy wracali po skoczonych uroczystociach,
zosta Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwayli Jego Rodzice. Przypuszczajc, e jest w towarzystwie ptnikw, uszli
dzie drogi i szukali Go wrd krewnych i znajomych. Gdy
Go nie znaleli, wrcili do Jerozolimy, szukajc Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleli Go w wityni, gdzie
siedzia midzy nauczycielami, przysuchiwa si im i zadawa pytania. Wszyscy za, ktrzy Go suchali, byli zdumieni
bystroci Jego umysu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili si bardzo, a Jego Matka rzeka do
Niego: Synu, czemu nam to uczyni? Oto ojciec Twj i Ja z
blem serca szukalimy Ciebie .
Lecz On Im odpowiedzia: Czemucie Mnie szukali?
Czy nie wiedzielicie, e powinienem by w tym, co naley
do mego Ojca?
Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedzia.

Potem poszed z Nimi i wrci do Nazaretu; i by Im poddany. A Matka Jego chowaa wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus za czyni postpy w mdroci, w latach i w asce u
Boga i u ludzi.
Oto sowo Paskie.

60.

PIEW PRZED EWANGELI

k 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni ci, ktrzy suchaj sowa Boego
i zachowuj je wiernie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Bogosawione ono, ktre Ci nosio

k 11, 27-28

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Gdy Jezus mwi do tumw, jaka kobieta z tumu gono
zawoaa do Niego: Bogosawione ono, ktre Ci nosio, i
piersi, ktre ssae .
Lecz On rzek: Owszem, ale rwnie bogosawieni ci,
ktrzy suchaj sowa Boego i zachowuj je .
Oto sowo Paskie.

61.

PIEW PRZED EWANGELI

k 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob,
bogosawiona Ty midzy niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wesele w Kanie Galilejskiej

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.

J 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywao si wesele i bya tam Matka Jezusa.


Zaproszono na to wesele take Jezusa i Jego uczniw. A
kiedy zabrako wina, Matka Jezusa mwi do Niego: Nie maj ju wina .
Jezus Jej odpowiedzia: Czy to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czy jeszcze nie nadesza godzina moja?
Wtedy Matka Jego powiedziaa do sug: Zrbcie
wszystko, cokolwiek wam powie .
Stao za tam sze stgwi kamiennych przeznaczonych do
ydowskich oczyszcze, z ktrych kada moga pomieci
dwie lub trzy miary.
Rzek do nich Jezus: Napenijcie stgwie wod . I napenili je a po brzegi.
Potem do nich powiedzia: Zaczerpnijcie teraz i zaniecie starocie weselnemu . Oni za zanieli.
A gdy starosta weselny skosztowa wody, ktra staa si
winem, i nie wiedzia, skd ono pochodzi, ale sudzy, ktrzy
czerpali wod, wiedzieli, przywoa pana modego i powiedzia do niego: Kady czowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy si napij, wwczas gorsze. Ty zachowae dobre wino
a do tej pory .
Taki to pocztek znakw uczyni Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi swoj chwa i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
Oto sowo Paskie.

62.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiona jeste, Panno Maryjo,
ktra bez mierci wysuya palm mczestwa
pod krzyem Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Oto syn Twj. Oto Matka twoja

J 19, 25-27

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Obok krzya Jezusa stay: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, ona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy wic Jezus ujrza Matk i stojcego obok Niej
ucznia, ktrego miowa, rzek do Matki: Niewiasto, oto syn
Twj . Nastpnie rzek do ucznia: Oto Matka twoja .
I od tej godziny ucze wzi J do siebie.
Oto sowo Paskie.

CZYTANIA WSPLNE
O APOSTOACH I EWANGELISTACH
W kocioach, w ktrych wito Apostoa obchodzi si jako uroczysto, naley przed Ewangeli odczyta dwie lekcje. Pierwsze czytanie naley wybra z podanych niej. Psalm responsoryjny podano we
waciwym dniu.

PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

63.

PIERWSZE CZYTANIE
Ustanowi ci wiatoci dla pogan

Iz 49, 1-6

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Posuchajcie mnie, wyspy; ludy najdalsze, uwaajcie: Pan
mnie powoa ju z ona mej matki, od jej wntrznoci wspomnia moje imi. Ostrym mieczem uczyni me usta, w cieniu
swej rki mnie ukry. Uczyni ze mnie strza zaostrzon, utai
mnie w swoim koczanie.
I rzek mi: Ty Sug moim, Izraelu, w tobie si rozsawi . Ja za mwiem: Prno si trudziem, na darmo i na
nic zuyem me siy. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego . Wsawiem si w oczach Pana, Bg
mj sta si moj si.
A teraz przemwi Pan, ktry mnie uksztatowa od urodzenia na swego Sug, bym nawrci do Niego Jakuba i
zgromadzi Mu Izraela. A mwi: To zbyt mao, i jeste Mi
Sug dla podwignicia pokole Jakuba i sprowadzenia ocalaych z Izraela! Ustanowi ci wiatoci dla pogan, aby
moje zbawienie dotaro a do kracw ziemi .
Oto sowo Boe.

64.

PIERWSZE CZYTANIE
Caa ziemia zobaczy zbawienie Boe

Iz 52, 7-10

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


O, jak s pene wdziku na grach nogi zwiastuna radosnej nowiny, ktry ogasza pokj, zwiastuje szczcie, ktry
obwieszcza zbawienie, ktry mwi do Syjonu: Twj Bg
zacz krlowa .
Gos! Twoi stranicy podnosz gos, razem wznosz
okrzyki radosne, bo ogldaj na wasne oczy powrt Pana na
Syjon. Zabrzmijcie radosnym piewaniem, wszystkie ruiny
Jeruzalem! Bo Pan pocieszy swj lud, odkupi Jeruzalem.
Pan obnay ju swe rami wite na oczach wszystkich
narodw; i wszystkie krace ziemi zobacz zbawienie naszego Boga.
Oto sowo Boe.

65.

PIERWSZE CZYTANIE
Posannictwo Apostow

Iz 61, l-3a

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Duch Pana Boga nade mn, bo Pan mnie namaci. Posa
mnie, by gosi dobr nowin ubogim, by opatrywa razy serc
zamanych, by zapowiada wyzwolenie jecom i winiom
swobod; aby obwieszcza rok aski u Pana, i dzie pomsty
dla naszego Boga; aby pociesza wszystkich zasmuconych,
by rozweseli paczcych na Syjonie, aby da im wieniec zamiast popiou, olejek radoci zamiast szaty smutku, pie
chway zamiast zgnbienia na duchu.
Oto sowo Boe.

66.

PIERWSZE CZYTANIE
Powoanie proroka

Jr 1, 4-10

Czytanie z Ksigi proroka Jeremiasza.


Za czasw Jozjasza Pan skierowa do mnie nastpujce
sowo: Zanim uksztatowaem ci w onie matki, znaem ci,

powiciem ci, nim przyszede na wiat, ustanowiem ci


prorokiem dla narodw .
I rzekem: Ach, Panie, Boe, przecie nie umiem mwi,
bo jestem modziecem!
Pan za odpowiedzia mi: Nie mw: Jestem modziecem , gdy pjdziesz, do kogokolwiek ci pol, i bdziesz
mwi, cokolwiek tobie polec. Nie lkaj si ich, bo jestem z
tob, by ci chroni , mwi Pan.
I wycignwszy rk, dotkn Pan moich ust i rzek mi:
Oto kad moje sowa w twoje usta. Spjrz, daj ci dzisiaj
wadz nad narodami i nad krlestwami, by wyrywa i obala, by niszczy i burzy, by budowa i sadzi.
Oto sowo Boe.
czyta wsplnych o Apostoach i Ewangelistach w okresie wielkanocnym

PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

67.

PIERWSZE CZYTANIE
Apostoowie wiadkami Jezusa

Dz 1, 3-8

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Po swojej mce Jezus da Apostoom wiele dowodw, e
yje: ukazywa si im przez czterdzieci dni i mwi o krlestwie Boym. A podczas wsplnego posiku kaza im nie odchodzi z Jerozolimy, ale oczekiwa obietnicy Ojca.
Mwi: Syszelicie o niej ode Mnie: Jan chrzci wod,
ale wy wkrtce zostaniecie ochrzczeni Duchem witym .
Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrcisz krlestwo Izraela? Odpowiedzia im: Nie wasza
to rzecz zna czasy i chwile, ktre Ojciec ustali swoj wadz, ale gdy Duch wity zstpi na was, otrzymacie Jego moc
i bdziecie moimi wiadkami w Jerozolimie i w caej Judei, i
w Samarii, i a po krace ziemi .
Oto sowo Boe.

68.

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 2, 42-47

ycie pierwotnego Kocioa

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Ochrzczeni trwali w nauce Apostow i we wsplnocie, w
amaniu chleba i w modlitwie. Boja ogarniaa kadego,
gdy apostoowie czynili wiele znakw i cudw. Ci wszyscy,
co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wsplne.
Sprzedawali majtki i dobra i rozdzielali je kademu wedug
potrzeby. Codziennie trwali jednomylnie w wityni, a amic chleb po domach, przyjmowali posiek z radoci i prostot serca. Wielbili Boga, a cay lud odnosi si do nich yczliwie. Pan za przymnaa im tych, ktrzy dostpowali zbawienia.
Oto sowo Boe.

CZYTANIA WSPLNE
O MCZENNIKACH
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

69.

PIERWSZE CZYTANIE
2 Krn 24, 18-22
Ukamienowanie kapana Zachariasza na dziedzicu wityni

Czytanie z Drugiej Ksigi Kronik.


Naczelnicy judzcy wraz z krlem opucili wityni Pana,
Boga swego, i zaczli czci aszery oraz posgi. Wskutek ich
winy zapon gniew Boy nad Jud i nad Jerozolim. Posya
wic Pan do nich prorokw, aby ich nawrcili do Pana i napominali, oni jednak ich nie suchali.
Wtedy duch Boy zstpi na Zachariasza, syna kapana Jojady, ktry stan przed ludem i rzek: Tak mwi Bg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pana? Dlatego si wam nie
szczci. Poniewa opucilicie Pana i On was opuci .
Lecz oni sprzysigli si przeciw niemu i ukamienowali go,
z rozkazu krla na dziedzicu wityni Pana. Krl Joasz zapomnia ju o dobrodziejstwie, jakie wywiadczy mu ojciec
Zachariasza, Jojada, i zabi syna.
Kiedy za ten umiera, zawoa: Oby Pan to widzia i
pomci, i za to zada sprawy! .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)

Refren: W rce Twe, Panie, skadam ducha mego.


Bd dla mnie ska schronienia, *
warowni, ktra ocala.
Ty bowiem jeste moj ska i twierdz, *
kieruj mn i prowad przez wzgld na swe imi.
Refren.

16

17

70.

W rce Twoje powierzam ducha mego: *


Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boe.
Wesel si i ciesz Twoim miosierdziem, *
bo wejrza na moj ndz.
Refren.
W Twoim rku s moje losy, *
wyrwij mnie z rk wrogw i przeladowcw.
Niech Twoje oblicze zajanieje nad Twym sug: *
wybaw mnie w swym miosierdziu.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Mstwo Eleazara

2 Mch 6, 18. 21. 24-31

Czytanie z Drugiej Ksigi Machabejskiej.


Niejaki Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Pimie,
m ju w podeszym wieku, szlachetnego oblicza, by zmuszony do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny.
Ci, ktrzy byli wyznaczeni do tej bezbonej ofiarnej uczty,
ze wzgldu na bardzo dawn znajomo z tym mem, wzili
go na osobne miejsce i prosili, aby zjad przyniesione przez
nich i przygotowane miso, ktre wolno mu je. Niech udaje
tylko, e je to, co jest nakazane przez krla, mianowicie miso
z ofiar.
On da im jasn odpowied: Udawanie nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu modych byoby przekonanych, e
Eleazar, ktry ju ma dziewidziesit lat, przyj pogaskie
obyczaje. Oni to przez moje udawanie, i to dla ocalenia malekiej resztki ycia, przeze mnie byliby wprowadzeni w bd,
ja za hab i wstydem okrybym swoj staro. Jeeli bowiem teraz unikn ludzkiej kary, to z rk Wszechmocnego ani
ywy, ani umary nie uciekn.
Dlatego jeeli mnie teraz zakocz ycie, oka si
godny swojej staroci, modym za pozostawi pikny przykad ochotnej i wspaniaomylnej mierci za godne czci i
wite prawa . To powiedziawszy, natychmiast wszed na

miejsce kani.
Ci, ktrzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych
przez niego sw zamienili miosierdzie na surowo, sdzili
bowiem, e one byy szalestwem.
Majc ju pod ciosami umrze, westchn i powiedzia:
Bogu, ktry ma wit wiedz, jest jawne to, e mogem
unikn mierci. Jako biczowany ponosz wprawdzie boleci
na ciele, dusza jednak cierpi to z radoci, gdy Jego si boj .
W ten sposb wic zakoczy ycie, a swoj mierci pozostawi nie tylko dla modziey, lecz take dla wikszoci
narodu przykad szlachetnego usposobienia i pomnik cnoty.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. (R.: por. 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bg mnie wyzwoli.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz to pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto zawoa biedak i Pan go usysza, *
i uwolni od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.

71.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *


szczliwy czowiek, ktry znajduje w nim ucieczk.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Raczej zgin, ni przekroczy prawa Boe

2 Mch 7, 1-2. 9-14

Czytanie z Drugiej Ksigi Machabejskiej.


Tak si zdarzyo, e siedmiu braci razem z matk zostao
schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdy krl
chcia ich zmusi, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej
przez Prawo.
Jeden z nich, przemawiajc w imieniu wszystkich, tak
powiedzia: O co pragniesz zapyta i czego dowiedzie si
od nas? Jestemy bowiem gotowi raczej zgin anieli przekroczy ojczyste prawo .
Drugi za w chwili, gdy oddawa ostatnie tchnienie, powiedzia: Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne ycie.
Krl wiata jednak nas, ktrzy umieramy za Jego prawo,
wskrzesi i oywi do ycia wiecznego .
Po nim by mczony trzeci. Na danie natychmiast wysun jzyk, a rce wycign bez obawy i mnie powiedzia:
Z nieba je otrzymaem, ale dla Jego praw nimi gardz, a
spodziewam si, e od Niego ponownie je otrzymam . Nawet
sam krl i cae jego otoczenie zdumiewao si odwag modzieca, jak za nic mia cierpienia.
Gdy ten ju zakoczy ycie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konajc, tak powiedzia: Lepiej jest nam,
ktrzy giniemy z ludzkich rk, a ktrzy w Bogu pokadamy
nadziej, e znw przez Niego bdziemy wskrzeszeni. Dla
ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do ycia .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15)

12

13

15

16

17

18

72.

Refren: Cenna przed Panem mier Jego wyznawcw.


Czym si Panu odpac *
za wszystko, co mi wywiadczy?
Podnios kielich zbawienia *
i wezw imienia Pana.
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
mier Jego witych.
Jam suga Twj, syn Twej suebnicy. *
Ty rozerwae moje kajdany.
Refren.
Tobie zo ofiar pochwaln *
i wezw imienia Pana.
Wypeni me luby dla Pana *
przed caym Jego ludem.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Godna podziwu matka mczennikw

2 Mch 7, 1. 20-23. 27b-29

Czytanie z Drugiej Ksigi Machabejskiej.


Tak si wydarzyo, e siedmiu braci zostao schwytanych.
Bito ich biczami i rzemieniami, gdy krl Antioch chcia ich
zmusi, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.
Przede wszystkim za godna podziwu i trwaej pamici
bya matka. Przygldaa si ona w cigu jednego dnia mierci
siedmiu synw i zniosa to mnie. Nadziej bowiem pokadaa w Panu. Pena szlachetnych myli, zagrzewajc swoje
kobiece usposobienie msk odwag, kadego z nich upominaa w ojczystym jzyku. Mwia do nich: Nie wiem, w jaki
sposb znalelicie si w moim onie, nie ja wam daam
tchnienie i ycie, a czonki kadego z was nie ja uoyam.
Stwrca wiata bowiem, ktry uksztatowa czowieka i wynalaz pocztek wszechrzeczy, w swojej litoci ponownie odda wam tchnienie i ycie, dlatego e wy gardzicie sob teraz

dla Jego praw .


Do najmodszego za tak powiedziaa:
Synu, zlituj si nade mn. W onie nosiam ci przez
dziewi miesicy, karmiam ci mlekiem przez trzy lata, wyywiam ci i wychowaam a do tych lat. Prosz ci, synu,
spojrzyj na niebo i na ziemi, a majc na oku wszystko, co
jest na nich, zwr uwag na to, e z niczego stworzy je Bg
i e rd ludzki powsta w ten sam sposb. Nie obawiaj si tego oprawcy, ale bd godny braci swoich i przyjmij mier,
abym w czasie zmiowania odnalaza ci razem z brami .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)

16

17

73.

Refren: W rce Twe, Panie, skadam ducha mego.


Bd dla mnie ska schronienia, *
warowni, ktra ocala.
Ty bowiem jeste moj ska i twierdz, *
kieruj mn i prowad przez wzgld na swe imi.
Refren.
W rce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boe.
Wesel si i ciesz Twoim miosierdziem, *
bo wejrza na moj ndz.
Refren.
W Twoim rku s moje losy, *
wyrwij mnie z rk wrogw i przeladowcw.
Niech Twoje oblicze zajanieje nad Twym sug: *
wybaw mnie w swym miosierdziu.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bg przyj ich jak caopaln ofiar

Czytanie z Ksigi Mdroci.

Mdr 3, 1-9

Dusze sprawiedliwych s w rku Boga i nie dosignie ich


mka. Zdao si oczom gupich, e pomarli, zejcie ich poczytano za nieszczcie i odejcie od nas za unicestwienie, a oni
trwaj w pokoju. Cho nawet w ludzkim rozumieniu doznali
kani, nadzieja ich pena jest niemiertelnoci.
Po nieznacznym skarceniu dostpi dbr wielkich, Bg
ich bowiem dowiadczy i znalaz ich godnymi siebie. Dowiadczy ich jak zoto w tyglu i przyj ich jak caopaln
ofiar.
W dzie nawiedzenia swego zajaniej i rozbiegn si jak
iskry po ciernisku. Bd sdzi ludy, zapanuj nad narodami,
a Pan krlowa bdzie nad nimi na wieki.
Ci, ktrzy Mu zaufali, zrozumiej prawd, wierni w mioci bd przy Nim trwali: aska bowiem i miosierdzie dla Jego wybranych.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Refren: Kto we zach sieje, bdzie w radoci.


lub: Alleluja.
Gdy Pan odmieni los Syjonu, *
wydawao nam si, e nimy.
Usta nasze byy pene miechu, *
a jzyk piewa z radoci.
Refren.
Mwiono wtedy midzy narodami: *
Wielkie rzeczy im Pan uczyni .
Pan uczyni nam wielkie rzeczy
i ogarna nas rado.
Refren.
Odmie znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Poudniu.
Ci, ktrzy we zach siej, *

74.

bd w radoci.
Refren.
Id i pacz *
niosc ziarno na zasiew,
lecz powrc z radoci *
niosc swoje snopy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bg moc mczennikw

Syr 51, 1-8

Czytanie z Ksigi Syracydesa


Wychwala Ci bd, Panie, Krlu, i wysawia Ciebie
Boga, Zbawiciela mego. Wychwala chc imi Twoje, poniewa podpor i pomocnikiem stae si dla mnie. Ochronie ciao moje od zguby, z sieci oszczerczego jzyka i od warg
wypowiadajcych kamstwo, a wobec przeciwnikw stae si
pomocnikiem. I wybawie mnie, wedug wielkoci miosierdzia i Twego imienia, od poksania przez tych, co s gotowi
mnie pokn, od rki szukajcych mej duszy, z wielu utrapie jakich doznaem, od uduszenia w ogniu, ktry mnie otacza, i ze rodka ognia, ktry nie ja zapaliem; z gbokich
wntrznoci Otchani, od jzyka nieczystego i od sowa kamliwego, od oszczerstwa jzyka przewrotnego wobec krla.
Dusza moja zbliya si a do mierci, a ycie moje byo
blisko Otchani, na dole.
Ze wszystkich stron otoczyli mnie i nie znalazem wspomoyciela, rozgldaem si za pomoc od ludzi, ale nie przysza. Wwczas wspomniaem na miosierdzie Twoje, Panie, i
na dziea Twoje, te od wiekw, e wybawiasz tych, ktrzy
cierpliwie czekaj na Ciebie, i wyzwalasz ich z rki nieprzyjaci.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 7a)

75.

Refren: Nasz pomoc jest nasz Pan i Stwrca.


Gdyby Pan nie by po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali.
Wtedy pochonliby nas ywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapon.
Refren.
Wwczas zatopiaby nas woda, *
potok by popyn nad nami,
wwczas potoczyyby si nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Dusza nasza jak ptak si wyrwaa z side ptasznikw, *
sido si podaro, i zostalimy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
ktry stworzy niebo i ziemi.
Refren.
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM
Czytania wsplne o mczennikach

PIERWSZE CZYTANIE
Syn Czowieczy stojcy po prawicy Boga

Dz 7, 55-60

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Kiedy Szczepan by peen Ducha witego, patrzy w niebo i ujrza chwa Bo i Jezusa stojcego po prawicy. I rzek:
Widz niebo otwarte i Syna Czowieczego, stojcego po
prawicy Boga .
A oni podnieli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili
si na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a wiadkowie zoyli swe szaty u stp modzieca, zwanego Szawem.
Tak kamienowali Szczepana, ktry modli si: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osun si na kolana, zawo-

a gono: Panie, nie poczytaj im tego grzechu . Po tych


sowach skona.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)

16

17

76.

Refren: W rce Twe, Panie, skadam ducha mego.


lub: Alleluja.
Bd dla mnie ska schronienia, *
warowni, ktra ocala.
Ty bowiem jeste moj ska i twierdz, *
kieruj mn i prowad przez wzgld na swe imi.
Refren.
W rce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boe.
Wesel si i ciesz Twoim miosierdziem, *
bo wejrza na moj ndz.
Refren.
W Twoim rku s moje losy, *
wyrwij mnie z rk wrogw i przeladowcw.
Niech Twoje oblicze zajanieje nad Twym sug: *
wybaw mnie w swym miosierdziu.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Triumf wybranych

Ap 7, 9-17

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Ja, Jan, ujrzaem wielki tum, ktrego nikt nie mg policzy, z kadego narodu i wszystkich pokole, ludw i jzykw, stojcy przed tronem i przed Barankiem. Odziani s w
biae szaty, a w rku ich palmy. I gosem dononym tak woaj: Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadajcemu na tronie, i
Barankowi .

A wszyscy anioowie stanli wok tronu i Starcw, i


czworga Zwierzt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokon oddali Bogu, mwic: Amen. Bogosawiestwo i
chwaa, i mdro, i dzikczynienie, i cze, i moc, i potga
Bogu naszemu na wieki wiekw. Amen!
A jeden ze Starcw odezwa si do mnie tymi sowami:
Ci przyodziani w biae szaty kim s i skd przybyli?
I powiedziaem do niego: Panie, ty wiesz .
I rzek do mnie: To ci, ktrzy przychodz z wielkiego
ucisku, i opukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka.
Dlatego s przed tronem Boga i w Jego wityni cze Mu
oddaj we dnie i w nocy. A Siedzcy na tronie rozcignie nad
nimi namiot.
Nie bd ju akn ani nie bd ju pragn, i nie porazi
ich soce ani aden upa, bo pa ich bdzie Baranek, ktry
jest w porodku tronu, i poprowadzi ich do rde wd ycia:
i kad z otrze Bg z ich oczu .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8)

Refren: Nasz pomoc jest nasz Pan i Stwrca.


lub: Alleluja.
Gdyby Pan nie by po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochonliby nas ywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapon.
Refren.
Wwczas zatopiaby nas woda, *
potok by popyn nad nami,
wwczas potoczyyby si nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Dusza nasza jak ptak si wyrwaa z sida ptasznikw, *

77.

sido si podaro i zostalimy uwolnieni.


Nasza pomoc w imieniu Pana, *
ktry stworzy niebo i ziemi.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Zwyciyli dziki krwi Baranka

Ap 12, 10-12a

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Ja, Jan, usyszaem donony gos mwicy w niebie: Teraz nastao zbawienie, potga i krlowanie Boga naszego i
wadza Jego Pomazaca, bo oskaryciel braci naszych zosta
strcony, ten, co dniem i noc oskara ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciyli dziki krwi Baranka i dziki sowu
swojego wiadectwa i nie umiowali dusz swych a do mierci.
Dlatego radujcie si, niebiosa oraz ich mieszkacy .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bg mnie wyzwoli.


lub: Alleluja.
Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *

78.

oblicza wasze nie zapon wstydem.


Oto biedak zawoa, a Pan go usysza, *
i uwolni ze wszystkich uciskw.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczliwy czowiek, ktry znajdzie w Nim ucieczk.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Zwycizca to odziedziczy

Ap 21, 5-7

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa


I rzek Siedzcy na tronie: Oto wszystko czyni nowe .
I mwi: Napisz: Sowa te wiarygodne s i prawdziwe .
I rzek mi: Stao si. Jam Alfa i Omega, Pocztek i Koniec. Ja spragnionemu dam darmo pi ze rda wody ycia.
Zwycizca to odziedziczy i bd dla niego Bogiem, a on dla
Mnie bdzie synem .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Refren: Kto we zach sieje, bdzie w radoci.


lub: Alleluja.
Gdy Pan odmieni los Syjonu, *
wydawao nam si, e nimy.
Usta nasze byy pene miechu, *
a jzyk piewa z radoci.
Refren.
Mwiono wtedy midzy narodami: *
Wielkie rzeczy im Pan uczyni .
Pan uczyni nam wielkie rzeczy

79.

i ogarna nas rado.


Refren.
Odmie znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Poudniu.
Ci, ktrzy we zach siej, *
bd w radoci.
Refren.
Id i pacz *
niosc ziarno na zasiew,
lecz powrc z radoci *
niosc swoje snopy.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE
Chlubimy si z uciskw

Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Dostpiwszy usprawiedliwienia przez wiar, zachowajmy
pokj z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziki
ktremu uzyskalimy przez wiar dostp do tej aski, w ktrej
trwamy i chlubimy si nadziej chway Boej.
Ale nie tylko to, lecz chlubimy si take z uciskw, wiedzc, e ucisk wyrabia wytrwao, a wytrwao wyprbowan cnot, wyprbowana cnota za nadziej. A nadzieja zawie nie moe, poniewa mio Boa rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha witego, ktry zosta nam dany.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bg mnie wyzwoli.

80.

lub: Alleluja.
Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto biedak zawoa, a Pan go usysza, *
i uwolni ze wszystkich uciskw.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczliwy czowiek, ktry znajdzie w Nim ucieczk.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ani mier, ani ycie
nie zdoa nas odczy od mioci Boga

Rz 8, 31b-39

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Jeeli Bg z nami, kt przeciwko nam? On, ktry nawet
wasnego Syna nie oszczdzi, ale Go za nas wszystkich wyda, jake miaby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darowa?
Kt moe wystpi z oskareniem przeciw tym, ktrych Bg
wybra? Czy Bg, ktry usprawiedliwia? Kt moe wyda
wyrok potpienia? Czy Chrystus Jezus, ktry ponis za nas
mier, co wicej, zmartwychwsta, siedzi po prawicy Boga i

przyczynia si za nami?
Kt nas moe odczy od mioci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy przeladowanie, gd czy nago, niebezpieczestwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie
zabijaj nas przez cay dzie, uwaaj nas za owce przeznaczone na rze .
Ale we wszystkim tym odnosimy pene zwycistwo dziki
Temu, ktry nas umiowa. I jestem pewien, e ani mier, ani
ycie, ani anioowie, ani Zwierzchnoci, ani rzeczy teraniejsze, ani przysze, ani moce, ani co wysokie, ani co gbokie,
ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoa nas odczy od
mioci Boga, ktra jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15)

12

13

15

16

17

18

Refren: Cenna przed Panem mier Jego wyznawcw.


Czym si Panu odpac *
za wszystko, co mi wywiadczy?
Podnios kielich zbawienia *
i wezw imienia Pana.
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
mier Jego witych.
Jam suga Twj, syn Twej suebnicy. *
Ty rozerwae moje kajdany.
Refren.
Tobie zo ofiar pochwaln *
i wezw imienia Pana.
Wypeni me luby dla Pana *
przed caym Jego ludem.
Refren.

81.

DRUGIE CZYTANIE
Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

2 Kor 4, 7-15

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga bya owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewszd znosimy
cierpienia, lecz nie poddajemy si zwtpieniu; yjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy przeladowania, lecz
nie czujemy si osamotnieni, obalaj nas na ziemi, lecz nie
giniemy.
Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby
ycie Jezusa objawiao si w naszym ciele. Cigle bowiem jestemy wydawani na mier z powodu Jezusa, aby ycie Jezusa objawio si w naszym miertelnym ciele. Tak wic dziaa
w nas mier, podczas gdy w was ycie.
Ciesz si przeto owym duchem wiary, wedug ktrego
napisano: Uwierzyem, dlatego przemwiem ; my take
wierzymy i dlatego mwimy, przekonani, e Ten, ktry
wskrzesi Jezusa, z Jezusem przywrci ycie take nam i stawi nas przed sob razem z wami. Wszystko to bowiem dla
was, aeby w peni obfitujca aska zwikszya chwa Bo
przez dzikczynienie wielu.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 10-11. 12-13. 15-16ab. 16c-18 (R.: por. 15)

10

11

Refren: Cenna przed Panem mier Jego wyznawcw.


Ufno miaem nawet wtedy, gdy mwiem: *
Jestem w wielkim ucisku .
I zalkniony woaem: *
Kady czowiek jest kamc .

12

13

15

16

17

18

82.

Refren.
Czym si Bogu odpac *
za wszystko, co mi wywiadczy?
Podnios kielich zbawienia *
i wezw imienia Pana.
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
mier Jego wyznawcw.
O Panie, jestem Twoim sug, *
Twym sug, synem Twej suebnicy.
Refren.
Ty rozerwae moje kajdany.
Tobie zo ofiar pochwaln *
i wezw imienia Pana.
Wypeni me luby dla Pana, *
przed caym Jego ludem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Niby umierajcy, a oto yjemy

2 Kor 6, 4-10

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Napominamy was, abycie nie przyjmowali na prno aski Boej. Mwi bowiem Pismo: W czasie pomylnym wysuchaem ciebie, w dniu zbawienia przyszedem ci z pomoc . Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzie zbawienia.
Okazujemy si sugami Boga przez wszystko: przez wielk cierpliwo, wrd utrapie, przeciwnoci i uciskw, w
chostach, wizieniach, podczas rozruchw, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czysto i umiejtno,
przez wielkoduszno i agodno, przez objawy Ducha witego i mio nieobudn, przez goszenie prawdy i moc Bo,
przez or sprawiedliwoci zaczepny i obronny, wrd czci i

pohabienia, przez dobr saw i zniesawienie. Uchodzcy za


oszustw, a przecie prawdomwni; niby nieznani, a przecie
dobrze znani; niby umierajcy, a oto yjemy; jakby karceni,
lecz nie umiercani; jakby smutni, lecz zawsze radoni; jakby
ubodzy, a jednak wzbogacajcy wielu; jako ci, ktrzy nic nie
maj, a posiadaj wszystko.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

11

83.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 2, 8-13; 3, 10-12
Wszystkich, ktrzy chc y zbonie w Jezusie Chrystusie,
spotkaj przeladowania

Czytanie z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza.

Najmilszy:
Pamitaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On wedug Ewangelii mojej powsta z martwych. Dla niej znosz
niedol a do wizw jak zoczyca; ale sowo Boe nie ulego skrpowaniu. Dlatego znosz wszystko przez wzgld na
wybranych, aby i oni dostpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczn chwa.
Nauka to zasugujca na wiar: Jeelimy bowiem z Nim
wspumarli, wesp z Nim i y bdziemy. Jeli trwamy w
cierpliwoci, wesp z Nim te krlowa bdziemy. Jeli si
bdziemy Go zapierali, to i On nas si zaprze. Jeli my odmawiamy wiernoci, On wiary dochowuje, bo nie moe si
zaprze siebie samego.
Ty natomiast poszede ladem mojej nauki, sposobu ycia, zamierze, wiary, cierpliwoci, mioci, wytrwaoci,
przeladowa, cierpie, jakie mnie spotkay w Antiochii, w
Ikonium, w Listrze. Jakie to przeladowania zniosem, a ze
wszystkich wyrwa mnie Pan! I wszystkich, ktrzy chc y
zbonie w Chrystusie Jezusie, spotkaj przeladowania.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2. 4. 5 i 8. 11 (R.: por. 1)

Refren: Zbaw mnie, o Boe, chroni si do Ciebie.


Zachowaj mnie, Boe, *
bo chroni si u Ciebie,
mwi Panu: Ty jest Panem moim; *
nie ma dla mnie dobra poza Tob.
Refren.
Ci, ktrzy id za obcymi bogami, *
pomnaaj swoje udrki.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, *
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.

11

84.

Refren.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
To On mj los zabezpiecza.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, *
nie zachwiej si, bo On jest po mojej prawicy.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci,
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wiara podtrzymuje wytrwao

Hbr 10, 32-36

Czytanie z Listu do Hebrajczykw.


Bracia:
Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedycie to po
owieceniu wytrzymali wielk nawa cierpie, ju to bdc
wystawieni publicznie na szyderstwa i przeladowania, ju to
stawszy si uczestnikami tych, ktrzy takie udrki znosili.
Albowiem wspcierpielicie z uwizionymi, z radoci
przyjlicie rabunek waszego mienia, wiedzc, e sami posiadacie majtno lepsz i trwajc. Nie pozbywajcie si wic
nadziei waszej, ktra ma wielk zapat. Potrzebujecie bowiem wytrwaoci, abycie speniajc wol Bo, dostpili
obietnicy.
My za nie naleymy do odstpcw, ktrzy id na zatracenie ale do wiernych, ktrzy zbawiaj sw dusz.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8)

85.

Refren: Nasz pomoc jest nasz Pan i Stwrca.


Gdyby Pan nie by po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochonliby nas ywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapon.
Refren.
Wwczas zatopiaby nas woda, *
potok by popyn nad nami,
wwczas potoczyyby si nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Dusza nasza jak ptak si wyrwaa z sida ptasznikw, *
sido si podaro i zostalimy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
ktry stworzy niebo i ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bogosawiony m, ktry wytrwa w pokusie

Jk 1, 2-4. 12

Czytanie z Listu witego Jakuba Apostoa.


Za pen rado poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekro
spadaj na was rne dowiadczenia. Wiedzcie, e to, co wystawia wasz wiar na prb, rodzi wytrwao.
Wytrwao za winna by dzieem doskonaym, abycie
byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazujc brakw.
Bogosawiony m, ktry wytrwa w pokusie, gdy bowiem
zostanie poddany prbie, otrzyma wieniec ycia, obiecany
przez Pana tym, ktrzy Go miuj.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

86.

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bg mnie wyzwoli.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto biedak zawoa, a Pan go usysza, *
i uwolni ze wszystkich uciskw.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczliwy czowiek, ktry znajdzie w Nim ucieczk.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 3, 14-17
Nie obawiajcie si grb i nie dawajcie si zaniepokoi

Czytanie z Pierwszego Listu w. Piotra Apostoa.


Najmilsi:
Jeelibycie nawet co wycierpieli dla sprawiedliwoci,
bogosawieni jestecie. Nie obawiajcie si za ich grb i nie
dajcie si zaniepokoi.
Pana Chrystusa miejcie w sercach za witego i bdcie
zawsze gotowi do obrony wobec kadego, kto domaga si od
was uzasadnienia tej nadziei, ktra w was jest.
A z agodnoci i bojani Bo zachowujcie czyste su-

mienie, aeby ci, ktrzy oczerniaj wasze dobre postpowanie


w Chrystusie, doznali zawstydzenia wanie przez to, co wam
oszczerczo zarzucaj. Lepiej bowiem, jeeli taka wola Boa,
cierpie dobrze czynic, anieli czynic le.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8)

87.

Refren: Nasz pomoc jest nasz Pan i Stwrca.


Gdyby Pan nie by po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochonliby nas ywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapon.
Refren.
Wwczas zatopiaby nas woda, *
potok by popyn nad nami,
wwczas potoczyyby si nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Sido si podaro, *
i zostalimy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
ktry stworzy niebo i ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 4, 12-19
Cieszcie si, gdy jestecie uczestnikami cierpie Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu w. Piotra Apostoa.


Umiowani:
Temu arowi, ktry w porodku was trwa dla waszego dowiadczenia, nie dziwcie si, jakby was spotkao co niezwykego, ale cieszcie si, im bardziej jestecie uczestnikami

cierpie Chrystusowych, abycie si cieszyli i radowali przy


objawieniu si Jego chway.
Bogosawieni jestecie, jeeli zorzecz wam dla imienia
Chrystusa, albowiem Duch chway, Boy Duch na was spoczywa. Nikt jednak z was nie cierpi jako zabjca albo zodziej, albo zoczyca, albo jako niepowoany nadzorca obcych
dbr. Jeeli za cierpi jako chrzecijanin, niech si nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu.
Czas bowiem, aby sd si rozpocz od domu Boego. Jeeli za najpierw od nas, to jaki bdzie koniec tych, ktrzy nie
s posuszni Ewangelii Boej? A jeeli sprawiedliwy z trudem
dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie si bezbony i grzesznik? Zatem rwnie ci, ktrzy cierpi zgodnie z wol Bo,
niech dobrze czynic, wiernemu Stwrcy oddaj swe dusze.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)

16

17

Refren: W rce Twe, Panie, skadam ducha mego.


Bd dla mnie ska schronienia, *
warowni, ktra ocala.
Ty bowiem jeste moj ska i twierdz, *
kieruj mn i prowad przez wzgld na swe imi.
Refren.
W rce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boe.
Wesel si i ciesz Twoim miosierdziem, *
bo wejrza na moj ndz.
Refren.
W Twoim rku s moje losy, *
wyrwij mnie z rk wrogw i przeladowcw.
Niech Twoje oblicze zajanieje nad Twym sug: *
wybaw mnie w swym miosierdziu.

Refren.

88.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 5, 1-5
Tym zwycistwem, ktre zwyciyo wiat,jest nasza wiara

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Umiowani:
Kady, kto wierzy, e Jezus jest Mesjaszem, z Boga si
narodzi i kady miujcy Tego, ktry da ycie, miuje rwnie tego, ktry ycie od Niego otrzyma.
Po tym poznajemy, e miujemy dzieci Boe, gdy miujemy Boga i wypeniamy Jego przykazania, albowiem mio
wzgldem Boga polega na spenianiu Jego przykaza, a przykazania Jego nie s cikie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycia wiat,
tym wanie zwycistwem, ktre zwyciyo wiat, jest nasza
wiara. A kto zwycia wiat, jeli nie ten, kto wierzy, e Jezus
jest Synem Boym?
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2. 4. 5 i 8. 11 (R.: por. 1)

Refren: Zbaw mnie, o Boe, chroni si do Ciebie.


Zachowaj mnie, Boe, *
bo chroni si u Ciebie,
mwi Panu: Ty jest Panem moim; *
nie ma dla mnie dobra poza Tob.
Refren.
Ci, ktrzy id za obcymi bogami, *
pomnaaj swoje udrki.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, *
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
Refren.

11

89.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *


To On mj los zabezpiecza.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, *
nie zachwiej si, bo On jest po mojej prawicy.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci,
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.
EWANGELIA

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie
dla sprawiedliwoci,
albowiem oni bd nazwani synami Boymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus zapowiada przeladowania

Mt 10, 17-22

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich Apostow: Miejcie si na
bacznoci przed ludmi. Bd was wydawa sdom i w swych
synagogach bd was biczowa. Nawet przed namiestnikw i
krlw bd was wodzi z mego powodu, na wiadectwo im i
poganom.
Kiedy was wydadz, nie martwcie si o to, jak ani co macie mwi. W owej bowiem godzinie bdzie wam poddane,
co macie mwi. Gdy nie wy bdziecie mwili, lecz Duch
Ojca waszego bdzie mwi przez was.
Brat wyda brata na mier i ojciec syna; dzieci powstan
przeciw rodzicom i o mier ich przyprawi. Bdziecie w nie-

nawici u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do koca, ten bdzie zbawiony .
Oto sowo Paskie.

90.

PIEW PRZED EWANGELI

Jk 1, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiony m, ktry wytrwa w pokusie,
gdy bowiem zostanie poddany prbie,
otrzyma wieniec ycia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao

Mt 10, 28-33

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich Apostow: Nie bjcie si
tych, ktrzy zabijaj ciao, lecz duszy zabi nie mog. Bjcie
si raczej Tego, ktry dusz i ciao moe zatraci w piekle.
Czy nie sprzedaj dwch wrbli za asa? A przecie aden
z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemi. U was
za nawet wszystkie wosy na gowie s policzone. Dlatego
nie bjcie si: jestecie waniejsi ni wiele wrbli.
Do kadego wic, ktry si przyzna do Mnie przed ludmi, przyznam si i Ja przed moim Ojcem, ktry jest w niebie.
Lecz kto si Mnie zaprze przed ludmi, tego zapr si i Ja
przed moim Ojcem, ktry jest w niebie .
Oto sowo Paskie.

91.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ciebie, Boe, chwalimy, Ciebie, Panie, wysawiamy,
Ciebie wychwala Mczennikw zastp wietlany.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Mt 10, 34-39

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich Apostow: Nie sdcie, e
przyszedem pokj przynie na ziemi. Nie przyszedem
przynie pokoju, ale miecz. Bo przyszedem porni syna z
jego ojcem, crk z matk, synow z teciow; i bd nieprzyjacimi czowieka jego domownicy.
Kto kocha ojca lub matk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie
godzien. I kto kocha syna lub crk bardziej ni Mnie, nie jest
Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzya, a idzie za Mn,
nie jest Mnie godzien.
Kto chce znale swe ycie, straci je, a kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je .
Oto sowo Paskie.

92.

PIEW PRZED EWANGELI

1 P 4, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni jestecie, jeeli zorzecz wam
z powodu imienia Chrystusa,
albowiem Duch Boy na was spoczywa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto straci swe ycie z mego powodu,
ten je zachowa

k 9, 23-26

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus mwi do wszystkich: Jeli kto chce i za Mn,
niech si zaprze samego siebie, niech co dnia wemie swj
krzy i niech Mnie naladuje.
Bo kto chce zachowa swoje ycie, straci je, a kto straci
swe ycie z mego powodu, ten je zachowa.

Bo c za korzy ma czowiek, jeli cay wiat zyska, a


siebie zatraci lub szkod poniesie?
Kto si bowiem Mnie i sw moich zawstydzi, tego Syn
Czowieczy wstydzi si bdzie, gdy przyjdzie w swojej
chwale oraz w chwale Ojca i witych aniow .
Oto sowo Paskie.

93.

PIEW PRZED EWANGELI

J 12, 26

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Kto by chcia Mi suy, niech idzie za Mn,
a gdzie Ja jestem, tam bdzie i mj suga.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ziarno, ktre wpadszy w ziemi obumrze,
przynosi plon obfity

J 12, 24-26

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Jeeli ziarno pszenicy wpadszy w
ziemi nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeeli obumrze,
przynosi plon obfity.
Ten, kto miuje swoje ycie, traci je, a kto nienawidzi
swego ycia na tym wiecie, zachowa je na ycie wieczne.
A kto by chcia Mi suy, niech idzie na Mn, a gdzie Ja
jestem, tam bdzie i mj suga. A jeli kto Mi suy, uczci go
mj Ojciec .
Oto sowo Paskie.

94.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawiony Ojciec miosierdzia
i Bg wszelkiej pociechy,

Por 2 Kor 1, 3b-4a

ktry nas pociesza w kadym naszym utrapieniu.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jeeli Mnie przeladowali, to i was bd przeladowa

J 15, 18-21

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Jeeli was wiat
nienawidzi, wiedzcie, e Mnie pierwej znienawidzi. Gdybycie byli ze wiata, wiat by was miowa jako swoj wasno. Ale poniewa nie jestecie ze wiata, bo Ja was wybraem sobie ze wiata, dlatego was wiat nienawidzi.
Pamitajcie na sowo, ktre do was powiedziaem: Suga
nie jest wikszy od swego pana .
Jeeli Mnie przeladowali, to i was bd przeladowa. Jeeli moje sowo zachowali, to i wasze bd zachowywa. Ale
to wszystko wam bd czyni z powodu mego imienia, bo nie
znaj Tego, ktry Mnie posa .
Oto sowo Paskie.

95.

PIEW PRZED EWANGELI

J 17, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Za nich Ja powicam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uwiceni w prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
wiat ich znienawidzi za to,
e nie s ze wiata

J 17, 11b-19

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus, podnisszy oczy ku niebu, rzek: Ojcze wity,
zachowaj ich w Twoim imieniu, ktre Mi dae, aby tak jak
My stanowili jedno. Dopki z nimi byem, zachowywaem ich

w Twoim imieniu, ktre Mi dae, i ustrzegem ich, a nikt z


nich nie zgin z wyjtkiem syna zatracenia, aby si spenio
Pismo. Ale teraz id do Ciebie i tak mwi, bdc jeszcze na
wiecie, aby moj rado mieli w sobie w caej peni.
Ja im przekazaem Twoje sowo, a wiat ich znienawidzi
za to, e nie s ze wiata, jak i Ja nie jestem ze wiata.
Nie prosz, aby ich zabra ze wiata, ale by ich ustrzeg
od zego. Oni nie s ze wiata, jak i Ja nie jestem ze wiata.
Uwi ich w prawdzie. Sowo Twoje jest prawd.
Jak Ty Mnie posae na wiat, tak i Ja ich na wiat posaem. A za nich Ja powicam w ofierze samego siebie, aby i
oni byli uwiceni w prawdzie .
Oto sowo Paskie.

CZYTANIA WSPLNE
O PASTERZACH
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

96.

PIERWSZE CZYTANIE
Mojesz wstawia si za ludem

Wj 32, 7-14

Czytanie z Ksigi Wyjcia.


Pan rzek do Mojesza: Zstp na d, bo sprzeniewierzy
si lud twj, ktry wyprowadzie z ziemi egipskiej. Bardzo
szybko odwrcili si od drogi, ktr im nakazaem, i utworzyli sobie posg cielca ulany z metalu i oddali mu pokon, i zoyli mu ofiary, mwic: Izraelu, oto twj bg, ktry ci wyprowadzi z ziemi egipskiej .
I jeszcze powiedzia Pan do Mojesza: Widz, e lud ten
jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju,
aby rozpali si gniew mj na nich. Chc ich wyniszczy, a
ciebie uczyni wielkim ludem .
Mojesz jednak zacz usilnie baga Boga swego, Pana, i
mwi: Dlaczego, Panie, ponie gniew Twj przeciw ludowi
Twemu, ktry wyprowadzie z ziemi egipskiej wielk moc i
siln rk? Czemu to maj mwi Egipcjanie: W zym zamiarze wyprowadzi ich, chcc ich wygubi w grach i wygadzi z powierzchni ziemi . Odwr zapalczywo Twego
gniewu i zaniechaj za, jakie chcesz zesa na Twj lud.
Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sugi,
ktrym przysige na samego siebie, mwic do nich:
Uczyni potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i ca ziemi, o ktrej mwiem, dam waszym potomkom, i posid j na wieki .
Wwczas to Pan zaniecha za, jakie zamierza zesa na
swj lud.
Oto sowo Boe.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23

19

20

21

22

23

97.

Refren: Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.


U stp Horebu zrobili cielca *
i pokon oddawali bokowi odlanemu ze zota.
I zamienili sw chwa *
na podobizn cielca jedzcego siano.
Refren.
Zapomnieli Boga, ktry ich ocali, *
ktry wielkich rzeczy dokona w Egipcie,
rzeczy przedziwnych w krainie Chama, *
zdumiewajcych nad Morzem Czerwonym.
Refren.
Postanowi ich zatem wytraci, *
gdyby nie Mojesz, Jego wybraniec;
on wstawi si do Niego, *
aby odwrci swj gniew, by ich nie niszczy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bg jest dziedzictwem lewitw

Pwt 10, 8-9

Czytanie z Ksigi Powtrzonego Prawa


Mojesz w ten sposb przemwi do ludu: Pan wybra
pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pana, by stali przy Panu, suyli Mu i bogosawili w Jego imieniu, co
dzieje si a do tego dnia. Dlatego Lewi nie ma dziau ani
dziedzictwa wrd swoich braci, gdy dziedzictwem jego jest
Pan, jak powiedzia do niego Pan, twj Bg .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

1
2
5

11

98.

Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *


mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Namaszczenie Dawida na krla

1 Sm 16, 1b. 6-13

Czytanie z Pierwszej Ksigi Samuela.


Pan rzek do Samuela: Napenij oliw twj rg i id: Posyam ci do Jessego Betlejemity, gdy midzy jego synami
upatrzyem sobie krla .
Kiedy przyby, spostrzeg Eliaba i mwi: Z pewnoci
przed Panem jest Jego pomazaniec .
Jednak Pan jednak rzek do Samuela: Nie zwaaj ani na
jego wygld, ani na wysoki wzrost, gdy nie wybraem go, nie
tak bowiem czowiek widzi jak widzi Bg, bo czowiek patrzy
na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce .
Nastpnie Jesse przywoa Abinadaba i przedstawi go
Samuelowi, ale ten rzek: Ten te nie zosta wybrany przez
Pana .
Potem Jesse przedstawi Szamm. Samuel jednak owiadczy: Ten te nie zosta wybrany przez Pana .
I Jesse przedstawi Samuelowi siedmiu swoich synw,

lecz Samuel owiadczy Jessemu: Nie ich wybra Pan .


Samuel wic zapyta Jessego: Czy to ju wszyscy modziecy? Odrzek: Pozosta jeszcze najmniejszy, lecz on
pasie owce .
Samuel powiedzia do Jessego: Polij po niego i sprowad tutaj, gdy nie rozpoczniemy uczty, dopki on nie
przyjdzie .
Posa wic i przyprowadzono go: by on rudy, mia pikne oczy i pocigajcy wygld.
Wtedy Pan rzek: Wsta i nama go, to ten .
Wzi wic Samuel rg z oliw i namaci go porodku jego braci. Poczwszy od tego dnia duch Paski opanowa Dawida. Samuel za uda si z powrotem do Rama.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

21

22

Refren: Bd na wieki sawi aski Pana.


Bd na wieki piewa o asce Pana, *
moimi ustami Tw wierno bd gosi
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziae:
Na wieki ugruntowana jest aska , *
utrwalie swoj wierno w niebiosach.
Refren.
Zawarem przymierze z moim wybracem,*
przysigem mojemu sudze Dawidowi:
Utrwal twoje potomstwo na wieki *
i tron twj umocni na wszystkie pokolenia .
Refren.
Znalazem Dawida, mojego sug, *
namaciem go moim witym olejem,
by rka moja zawsze przy nim bya *
i umacniao go moje rami.

25

27

99.

Refren.
Z nim moja wierno i aska, *
a w moim imieniu jego moc wywyszona.
On bdzie woa do Mnie: Ty jeste moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opok mego zbawienia .
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Powoanie proroka

Iz 6, 1-8

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


W roku mierci krla Ozjasza ujrzaem Pana Boga, siedzcego na wysokim i wyniosym tronie, a tren Jego szaty
wypenia wityni. Serafiny stay ponad Nim; kady z nich
mia po sze skrzyde; dwoma zakrywa sw twarz, dwoma
okrywa swoje nogi, a dwoma lata.
I woa jeden do drugiego: wity, wity, wity jest
Pan Zastpw. Caa ziemia pena jest Jego chway . Od gosu tego, ktry woa, zadrgay futryny drzwi, a witynia napenia si dymem.
I powiedziaem: Biada mi. Jestem zgubiony. Wszak jestem mem o nieczystych wargach i mieszkam pord ludu o
nieczystych wargach, a oczy moje oglday Krla, Pana Zastpw .
Wwczas przylecia do mnie jeden z serafinw, trzymajc
w rce wgiel, ktry kleszczami wzi z otarza. Dotkn nim
ust moich i rzek: Oto dotkno to twoich warg: twoja wina
jest zmazana, zgadzony twj grzech .
I usyszaem gos Pana mwicego: Kogo mam posa?
Kto by nam poszed? . Odpowiedziaem: Oto ja, polij
mnie .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2ac i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a)

10

Refren: Przychodz, Boe, peni Twoj wol.


Z nadziej czekaem na Pana, *
i wysucha mego woania.
Woy mi w usta pie now, *
piew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciae ofiary krwawej ani z podw ziemi, *
ale otworzye mi uszy.
Nie dae caopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziaem: Oto przychodz.
Refren.
W zwoju ksigi jest o mnie napisane:
Radoci jest dla mnie peni Twoj wol, mj Boe, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu .
Gosiem Tw sprawiedliwo w wielkim zgromadzeniu *
i nie powcigaem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

O misjonarzach:

100.

PIERWSZE CZYTANIE
Caa ziemia zobaczy zbawienie Boe

Iz 52, 7-10

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


O, jak s pene wdziku na grach nogi zwiastuna radosnej nowiny, ktry ogasza pokj, zwiastuje szczcie, ktry
obwieszcza zbawienie, ktry mwi do Syjonu: Twj Bg
zacz krlowa .
Gos! Twoi stranicy podnosz gos, razem wznosz
okrzyki radosne, bo ogldaj na wasne oczy powrt Pana na
Syjon. Zabrzmijcie radosnym piewaniem, wszystkie ruiny
Jeruzalem! Bo Pan pocieszy swj lud, odkupi Jeruzalem.
Pan obnay ju swe rami wite na oczach wszystkich
narodw; i wszystkie krace ziemi zobacz zbawienie naszego Boga.

Oto sowo Boe.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)

8
10

101.

Refren: Pord narodw gocie chwa Pana.


piewajcie Panu pie now *
piewaj Panu, ziemio caa.
piewajcie Panu, stawcie Jego imi, *
kadego dnia gocie Jego zbawienie.
Refren.
Gocie Jego chwa wrd wszystkich narodw, *
rozgaszajcie Jego cuda pord wszystkich ludw.
Oddajcie Panu, rodziny narodw, *
oddajcie Panu chwa i uznajcie Jego potg.
Refren.
Oddajcie Panu chwa nalen Jego imieniu. *
Gocie wrd ludw, e Pan jest krlem.
On utwierdzi wiat tak, e si nie zachwieje, *
bdzie sprawiedliwie sdzi ludy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Pan mnie posa gosi dobr nowin ubogim

Iz 61, l-3a

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


Duch Pana Boga nade mn, bo Pan mnie namaci. Posa
mnie, by gosi dobr nowin ubogim, by opatrywa razy serc
zamanych, by zapowiada wyzwolenie jecom i winiom
swobod; aby obwieszcza rok aski u Pana, i dzie pomsty
dla naszego Boga; aby pociesza wszystkich zasmuconych,
by rozweseli paczcych na Syjonie, aby da im wieniec zamiast popiou, olejek radoci zamiast szaty smutku, pie
chway zamiast zgnbienia na duchu.
Oto sowo Boe.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

21

22

25

27

102.

Refren: Bd na wieki sawi aski Pana.


Bd na wieki piewa o asce Pana, *
moimi ustami Tw wierno bd gosi
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziae:
Na wieki ugruntowana jest aska , *
utrwalie swoj wierno w niebiosach.
Refren.
Zawarem przymierze z moim wybracem,*
przysigem mojemu sudze Dawidowi:
Utrwal twoje potomstwo na wieki *
i tron twj umocni na wszystkie pokolenia .
Refren.
Znalazem Dawida, mojego sug, *
namaciem go moim witym olejem,
by rka moja zawsze przy nim bya *
i umacniao go moje rami.
Refren.
Z nim moja wierno i aska, *
a w moim imieniu jego moc wywyszona.
On bdzie woa do Mnie: Ty jeste moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opok mego zbawienia .
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Powoanie proroka

Jr 1, 4-10

Czytanie z Ksigi proroka Jeremiasza.


Za czasw Jozjasza Pan skierowa do mnie nastpujce
sowo: Zanim uksztatowaem ci w onie matki, znaem ci,
powiciem ci, nim przyszede na wiat, ustanowiem ci
prorokiem dla narodw .

I rzekem: Ach, Panie, Boe, przecie nie umiem mwi,


bo jestem modziecem!
Pan za odpowiedzia mi: Nie mw: Jestem modziecem , gdy pjdziesz, do kogokolwiek ci pol, i bdziesz
mwi, cokolwiek tobie polec. Nie lkaj si ich, bo jestem z
tob, by ci chroni , mwi Pan.
I wycignwszy rk, dotkn Pan moich ust i rzek mi:
Oto kad moje sowa w twoje usta. Spjrz, daj ci dzisiaj
wadz nad narodami i nad krlestwami, by wyrywa i obala, by niszczy i burzy, by budowa i sadzi.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)

8
10

103.

Refren: Pord narodw gocie chwa Pana.


piewajcie Panu pie now *
piewaj Panu, ziemio caa.
piewajcie Panu, stawcie Jego imi, *
kadego dnia gocie Jego zbawienie.
Refren.
Gocie Jego chwa wrd wszystkich narodw, *
rozgaszajcie Jego cuda pord wszystkich ludw.
Oddajcie Panu, rodziny narodw, *
oddajcie Panu chwa i uznajcie Jego potg.
Refren.
Oddajcie Panu chwa nalen Jego imieniu. *
Gocie wrd ludw, e Pan jest krlem.
On utwierdzi wiat tak, e si nie zachwieje, *
bdzie sprawiedliwie sdzi ludy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Odpowiedzialno posaca Boego

Czytanie z Ksigi proroka Ezechiela.

Ez 3, 16-21

Pan skierowa do mnie to sowo: Synu czowieczy, ustanowiem ci strem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usyszysz sowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeli
powiem bezbonemu: Z pewnoci umrzesz , a ty go nie
upomnisz, aby go odwie od jego bezbonej drogi i ocali
mu ycie, to bezbony w umrze z powodu swego grzechu,
natomiast ja ciebie uczyni odpowiedzialnym za jego krew.
Ale jeliby upomnia bezbonego, a on by nie zawrci od
swej bezbonoci i od swej bezbonej drogi, to chocia on
umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego
siebie.
Gdyby za sprawiedliwy odstpi od swej prawoci i dopuci si grzechu, i gdybym zesa na niego jakie dowiadczenie, to on umrze, bo go nie upomniae z powodu jego
grzechu; sprawiedliwoci, ktr czyni, nie bdzie mu si pamita, ciebie jednak uczyni odpowiedzialnym za jego krew.
Jeli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy
nie grzeszy, i jeli nie popeni grzechu, to z pewnoci pozostanie przy yciu, poniewa przyj upomnienie, ty za ocalisz
samego siebie .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

104.

Refren: Idcie i gocie wiatu Ewangeli.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysawiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potna nad nami Jego aska,
a wierno Pana trwa na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bg jest pasterzem swojego ludu

Czytanie z Ksigi proroka Ezechiela.

Ez 34, 11-16

To mwi Pan Bg: Oto Ja sam bd szuka moich owiec


i bd mia o nie piecz. Jak pasterz dokonuje przegldu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie si wrd rozproszonych
owiec, tak Ja dokonam przegldu moich owiec i uwolni je ze
wszystkich miejsc, dokd si rozproszyy w dni ciemne i
mroczne.
Wyprowadz je spomidzy narodw i zgromadz je z krajw, sprowadz je z powrotem do ich ziemi i pa je bd na
grach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkaych
miejscach kraju. Na dobrym pastwisku bd je pas, na wyynach Izraela ma by ich pastwisko. Wtedy bd one leay na
dobrym pastwisku, na tustym pastwisku pa si bd na grach izraelskich.
Ja sam bd pas moje owce i Ja sam bd je ukada na
legowisko, mwi Pan Bg.
Zagubion odszukam, zabkan sprowadz z powrotem,
skaleczon opatrz, chor umocni, a tust i mocn bd
ochrania. Bd pas sprawiedliwie .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi lee *
na zielonych pastwiskach.
Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz, *
orzewia moj dusz.
Wiedzie mnie po waciwych ciekach *
przez wzgld na swoj chwa.
Refren.
Chociabym przechodzi przez ciemn dolin, *
za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn.

Kij Twj i laska pasterska *


s moj pociech.
Refren.
St dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogw.
Namaszczasz mi gow olejkiem, *
a kielich mj peny po brzegi.
Refren.
Dobro i aska pjd w lad za mn *
przez wszystkie dni ycia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdusze czasy.
Refren.
Czytania wsplne o pasterzach
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

O misjonarzach:

105.

PIERWSZE CZYTANIE
Apostoowie zwracaj si do pogan

Dz 13, 46-49

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Pawe i Barnaba powiedzieli do ydw: Naleao gosi
sowo Boe najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami
uznajecie si za niegodnych ycia wiecznego, zwracamy si
do pogan. Tak bowiem nakaza nam Pan: Ustanowiem Ci
wiatoci dla pogan, aby by zbawieniem a po krace
ziemi .
Poganie syszc to radowali si i wielbili sowo Paskie, a
wszyscy, przeznaczeni do ycia wiecznego, uwierzyli. Sowo
Paskie rozszerzao si po caym kraju.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Idcie i gocie wiatu Ewangeli.

106.

lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysawiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potna nad nami Jego aska,
a wierno Pana trwa na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Duch wity ustanowi biskupw,
aby kierowali Kocioem

Dz 20, 17-18a. 28-32. 36

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Pawe, posawszy z Miletu do Efezu, wezwa starszych
Kocioa.
A gdy do niego przybyli, przemwi do nich: Uwaajcie
na samych siebie i na cae stado, nad ktrym Duch wity
ustanowi was biskupami, abycie kierowali Kocioem Boga,
ktry On naby wasn krwi. Wiem, e po moim odejciu
wejd midzy was wilki drapiene, nie oszczdzajc stada.
Take spord was samych powstan ludzie, ktrzy gosi bd przewrotne nauki, aby pocign za sob uczniw.
Dlatego czuwajcie, pamitajc, e przez trzy lata we dnie i
w nocy nie przestawaem ze zami upomina kadego z was.
A teraz polecam was Bogu i sowu Jego aski wadnemu zbudowa i da dziedzictwo ze wszystkimi witymi .
Po tych sowach upad na kolana i modli si razem ze
wszystkimi.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Refren: Jeste kapanem tak jak Melchizedek.


lub: Alleluja.
Rzek Pan do Pana mego: Sid po mojej prawicy, *

107.

a uczyni Twych wrogw podnkiem stp Twoich .


Pan rozcignie moc Twego bera z Syjonu. *
Panuj wrd Twych nieprzyjaci.
Refren.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu,
w blasku witoci, *
z ona jutrzenki zrodziem Ci jak ros.
Pan przysig i nie bdzie aowa: *
Ty jeste kapanem na wieki na wzr Melchizedeka .
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus zmartwychwsta,
by gosi wiato wszystkim narodom

Dz 26, 19-23

Czytanie z Dziejw Apostolskich


Pawe powiedzia: Krlu Agryppo, widzeniu z nieba nie
mogem si sprzeciwi. Lecz nawoywaem najpierw mieszkacw Damaszku i Jerozolimy, a potem caej ziemi judzkiej,
i pogan, aby pokutowali i nawrcili si do Boga, i penili
uczynki godne pokuty. Z tego powodu pochwycili mnie ydzi
w wityni i usiowali zabi.
Ale z pomoc Bo yj do dzisiaj i daj wiadectwo maym i wielkim, nie goszc nic ponad to, co przepowiedzieli
Prorocy i Mojesz, e Mesjasz ma cierpie, e pierwszy zmartwychwstanie, e gosi bdzie wiato zarwno ludowi, jak i
poganom.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Idcie i gocie wiatu Ewangeli.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysawiajcie Go, wszystkie ludy,

bo potna nad nami Jego aska,


a wierno Pana trwa na wieki.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

108.

DRUGIE CZYTANIE
Rne dary w Kociele

Rz 12, 3-13

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian


Bracia:
Moc aski, jaka zostaa mi dana, mwi kademu z was:
Niech nikt nie ma o sobie wyszego mniemania, ni naley,
lecz niech sdzi o sobie trzewo, wedug miary, jak Bg
kademu w wierze wyznaczy.
Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele czonkw, a nie
wszystkie czonki speniaj t sam czynno, podobnie
wszyscy razem tworzymy jedno ciao w Chrystusie, a kady z
osobna jestemy nawzajem dla siebie czonkami.
Mamy za wedug udzielonej nam aski rne dary: bd
dar proroctwa do stosowania zgodnie z wiar; bd to
urzd diakona dla wykonywania czynnoci diakoskich;
bd urzd nauczyciela dla wypeniania czynnoci nauczycielskich; bd dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje
si rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwoci; kto
jest przeoonym, niech dziaa z gorliwoci; kto peni uczynki miosierdzia, niech to czyni ochoczo.
Mio niech bdzie bez obudy. Miejcie wstrt do zego,
podajcie za dobrem. W mioci braterskiej nawzajem bdcie yczliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.
Nie opuszczajcie si w gorliwoci. Bdcie pomiennego ducha. Penijcie sub Panu. Weselcie si nadziej. W ucisku
bdcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom witych. Przestrzegajcie gocinnoci.
Oto sowo Boe.

W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

11

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

O misjonarzach:

109.

DRUGIE CZYTANIE
Spodobao si Bogu
przez gupstwo goszenia sowa zbawi wierzcych

1 Kor 1, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian
Bracia:
Nauka krzya gupstwem jest dla tych, co id na zatracenie, moc Bo za dla nas, ktrzy dostpujemy zbawienia.
Napisane jest bowiem: Wytrac mdro mdrcw, a
przebiego przebiegych zniwecz . Gdzie jest mdrzec?
Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czy nie

uczyni Bg gupstwem mdroci wiata?


Skoro bowiem wiat przez mdro nie pozna Boga w
mdroci Boej, spodobao si Bogu przez gupstwo goszenia
sowa zbawi wierzcych.
Tak wic, gdy ydzi daj znakw, a Grecy szukaj mdroci, my gosimy Chrystusa ukrzyowanego, ktry jest
zgorszeniem dla ydw, a gupstwem dla pogan, dla tych za,
ktrzy s powoani, tak spord ydw, jak i spord Grekw, Chrystusem, moc Bo i mdroci Bo.
To bowiem, co jest gupstwem u Boga, przewysza mdroci ludzi, a co jest sabe u Boga, przewysza moc ludzi.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)

8
10

110.

Refren: Pord narodw gocie chwa Pana.


piewajcie Panu pie now *
piewaj Panu, ziemio caa.
piewajcie Panu, stawcie Jego imi, *
kadego dnia gocie Jego zbawienie.
Refren.
Gocie Jego chwa wrd wszystkich narodw, *
rozgaszajcie Jego cuda pord wszystkich ludw.
Oddajcie Panu, rodziny narodw, *
oddajcie Panu chwa i uznajcie Jego potg.
Refren.
Oddajcie Panu chwa nalen Jego imieniu. *
Gocie wrd ludw, e Pan jest krlem.
On utwierdzi wiat tak, e si nie zachwieje, *
bdzie sprawiedliwie sdzi ludy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 4, 1-5

Sudzy Chrystusa i szafarze tajemnic Boych

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Niech ludzie uwaaj nas za sugi Chrystusa i za szafarzy
tajemnic Boych. A od szafarzy ju tutaj si da, aby kady z
nich by wierny.
Mnie za najmniej zaley na tym, czy bd osdzony przez
was, czy przez jakikolwiek trybuna ludzki. Co wicej, nawet
sam siebie nie sdz. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim
sdzi.
Przeto nie sdcie przedwczenie, dopki nie przyjdzie
Pan, ktry rozjani to, co w ciemnociach ukryte, i ujawni
zamiary serc. Wtedy kady otrzyma od Boga pochwa.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

Refren: Bd na wieki sawi aski Pana.


Bd na wieki piewa o asce Pana, *
moimi ustami Tw wierno bd gosi
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziae:
Na wieki ugruntowana jest aska , *
utrwalie swoj wierno w niebiosach.
Refren.
Zawarem przymierze z moim wybracem,*
przysigem mojemu sudze Dawidowi:
Utrwal twoje potomstwo na wieki *
i tron twj umocni na wszystkie pokolenia .
Refren.

21

22

25

27

111.

Znalazem Dawida, mojego sug, *


namaciem go moim witym olejem,
by rka moja zawsze przy nim bya *
i umacniao go moje rami.
Refren.
Z nim moja wierno i aska, *
a w moim imieniu jego moc wywyszona.
On bdzie woa do Mnie: Ty jeste moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opok mego zbawienia .
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Biada mi, gdybym nie gosi Ewangelii

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, e gosz Ewangeli. wiadom jestem cicego na mnie obowizku. Biada
mi, gdybym nie gosi Ewangelii. Gdybym to czyni z wasnej
woli, miabym zapat, lecz jeli dziaam nie z wasnej woli,
to tylko speniam obowizki szafarza.
Jak przeto mam zapat? Ot t wanie, e goszc
Ewangeli bez adnej zapaty, nie korzystam z praw, jakie mi
daje Ewangelia.
Tak wic nie zalec od nikogo, staem si niewolnikiem
wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, ktrych pozyskam.
Dla sabych staem si jak saby, by pozyska sabych.
Staem si wszystkim dla wszystkich, eby w ogle ocali
przynajmniej niektrych. Wszystko za czyni dla Ewangelii,
by mie w niej swj udzia.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)

8
10

112.

Refren: Pord narodw gocie chwa Pana.


piewajcie Panu pie now *
piewaj Panu, ziemio caa.
piewajcie Panu, stawcie Jego imi, *
kadego dnia gocie Jego zbawienie.
Refren.
Gocie Jego chwa wrd wszystkich narodw, *
rozgaszajcie Jego cuda pord wszystkich ludw.
Oddajcie Panu, rodziny narodw, *
oddajcie Panu chwa i uznajcie Jego potg.
Refren.
Oddajcie Panu chwa nalen Jego imieniu. *
Gocie wrd ludw, e Pan jest krlem.
On utwierdzi wiat tak, e si nie zachwieje, *
bdzie sprawiedliwie sdzi ludy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bg powoa sugi Nowego Przymierza

2 Kor 3, 1-6a

Czytanie z Drugiego Listu w. Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Czy ponownie zaczniemy samych siebie zaleca? Albo
czy potrzebujemy, jak niektrzy, listw polecajcych do was
lub od was?
Wy jestecie naszym listem pisanym w sercach naszych,
listem, ktry znaj i czytaj wszyscy ludzie. Powszechnie o
was wiadomo, ecie listem Chrystusowym dziki naszemu
posugiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga ywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na
ywych tablicach serc.

A dziki Chrystusowi tak ufno w Bogu pokadamy. Nic


ebymy uwaali, e jestemy w stanie pomyle co sami z
siebie lecz wiemy, e ta mono nasza jest z Boga. On te
sprawi, emy mogli sta si sugami Nowego Przymierza.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

11

113.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Gosimy Jezusa Chrystusa

2 Kor 4, 1-2. 5-7

Czytanie z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian
Bracia:
Oddani posugiwaniu zleconemu nam przez miosierdzie,
nie upadamy na duchu. Unikamy postpowania ukrywajcego

sprawy habice, nie uciekamy si do adnych podstpw ani


nie faszujemy sowa Boego, lecz okazywaniem prawdy
przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osdowi sumienia kadego czowieka.
Nie gosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa
jako Pana, a nas jako sugi wasze przez Jezusa. Albowiem
Bg, Ten, ktry rozkaza ciemnociom, by zajaniay wiatem, zabysn w naszych sercach, by olni nas jasnoci
poznania chway Boej na obliczu Chrystusa.
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga bya owa przeogromna moc, a nie z nas.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 129-130. 132-133. 135 i 144 (R.: por. 105)

Refren: wiatem stp moich jest Twe sowo, Panie.


129 Twoje napomnienia s przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
130 Poznanie Twoich sw owieca *
i naucza niedowiadczonych.
Refren.
132 Zwr si do mnie i zmiuj si nade mn, *
tak jak czynisz z miujcymi Twe imi.
133 Umocnij moje kroki Twoim sowem *
niech nie panuje we mnie adna niegodziwo.
Refren.
135 Oka Twemu sudze wiato swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
144 Wieczna jest sprawiedliwo Twych napomnie, *
daj mi je zrozumie, a y bd.
Refren.

114.

DRUGIE CZYTANIE

2 Kor 5, 14-20

Bg przekaza nam posug jednania

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Mio Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, e skoro
jeden umar za wszystkich, to wszyscy pomarli. A wanie za
wszystkich umar Chrystus po to, aby ci, co yj, ju nie yli
dla siebie, lecz dla Tego, ktry za nich umar i zmartwychwsta.
Tak wic i my odtd ju nikogo nie znamy wedug ciaa; a
jeli nawet wedug ciaa poznalimy Chrystusa, to ju wicej
nie znamy Go w ten sposb.
Jeeli wic kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, mino, a oto wszystko stao si nowe.
Wszystko za to pochodzi od Boga, ktry pojedna nas z sob
przez Chrystusa i zleci nam posug jednania.
Albowiem w Chrystusie Bg jedna ze sob wiat, nie poczytujc ludziom ich grzechw, nam za przekazujc sowo
jednania.
Tak wic w imieniu Chrystusa speniamy posannictwo
jakby Boga samego, ktry przez nas udziela napomnie. W
imi Chrystusa prosimy: pojednajcie si z Bogiem.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 15-16. 19-20. 22-23. 27 (R.: por. 1)

15

16

Refren: Dzikujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.


Gosy radoci z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
Prawica Paska wzniesiona wysoko, *
prawica Paska moc okazaa .

19

20

22

23

27

115.

Refren.
Otwrzcie mi bramy sprawiedliwoci, *
wejd przez nie i podzikuj Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez ni wejd sprawiedliwi.
Refren.
Kamie odrzucony przez budujcych *
sta si kamieniem wgielnym.
Stao si to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Refren.
Pan jest Bogiem *
i daje nam wiato.
ustawcie procesj z gazkami zielonymi *
a do rogw otarza.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Jezus ustanowi pasterzy i nauczycieli

Ef 4, 1-7. 11-13

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Zachcam was ja, wizie w Panu, abycie postpowali w
sposb godny powoania, jakim zostalicie wezwani, z ca
pokor i cichoci, z cierpliwoci, znoszc siebie nawzajem
w mioci. Usiujcie zachowa jedno Ducha dziki wizi,
jak jest pokj.
Jedno jest Ciao i jeden Duch, bo te zostalicie wezwani
w jednej nadziei, jak daje wasze powoanie. Jeden jest Pan,
jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bg i Ojciec wszystkich, ktry jest i dziaa ponad wszystkimi, przez wszystkich i
we wszystkich.
Kademu z nas zostaa dana aska wedug miary daru
Chrystusowego. I On ustanowi jednych apostoami, innych
prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i na-

uczycielami dla przysposobienia witych do wykonywania


posugi, celem budowania Ciaa Chrystusowego, a dojdziemy wszyscy razem do jednoci wiary i penego poznania Syna
Boego, do czowieka doskonaego, do miary wielkoci wedug Peni Chrystusa.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi lee *
na zielonych pastwiskach.
Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz, *
orzewia moj dusz.
Wiedzie mnie po waciwych ciekach *
przez wzgld na swoj chwa.
Refren.
Chociabym przechodzi przez ciemn dolin, *
za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn.
Kij Twj i laska pasterska *
s moj pociech.
Refren.
St dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogw.
Namaszczasz mi gow olejkiem, *
a kielich mj peny po brzegi.
Refren.
Dobro i aska pjd w lad za mn *
przez wszystkie dni ycia
i zamieszkam w domu Pana *

po najdusze czasy.
Refren.

116.

DRUGIE CZYTANIE
Posannictwo goszenia sowa Boego

Kol 1, 24-29

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Kolosan.


Bracia:
Teraz raduj si w cierpieniach za was i ze swej strony w
moim ciele dopeniam braki udrk Chrystusa dla dobra Jego
Ciaa, ktrym jest Koci. Jego sug staem si wedug zleconego mi wobec was Boego wodarstwa: mam wypeni
posannictwo goszenia sowa Boego.
Tajemnica ta, ukryta od wiekw i pokole, teraz zostaa
objawiona Jego witym, ktrym Bg zechcia oznajmi, jak
wielkie jest bogactwo chway tej tajemnicy pord pogan. Jest
ni Chrystus pord was, nadzieja chway.
Jego to gosimy, upominajc kadego czowieka i uczc
kadego czowieka z ca mdroci, aby kadego czowieka
okaza doskonaym w Chrystusie. Po to wanie si trudz
walczc Jego moc, ktra potnie dziaa we mnie.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

117.

Refren: Idcie i gocie wiatu Ewangeli.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysawiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potna nad nami Jego aska,
a wierno Pana trwa na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE

1 Tes 2, 2b-8

Da nie tylko nauk Bo,lecz nadto dusze nasze

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Tesaloniczan.
Bracia:
Odwaylimy si w Bogu naszym gosi Ewangeli Bo
wam, pord wielkiego utrapienia. Upominanie za nasze nie
pochodzi z bdu ani z nieczystej pobudki, ani z podstpu,
lecz jak przez Boga zostalimy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak gosimy j, aby si podoba nie ludziom, ale Bogu, ktry bada nasze serca.
Nigdy przecie nie posugiwalimy si pochlebstwem w
mowie, jak wiecie, ani te nie kierowalimy si ukryt chciwoci, czego Bg jest wiadkiem, nie szukajc ludzkiej
chway ani pord was, ani pord innych.
A jako apostoowie Chrystusa moglimy by dla was ciarem, my jednak stanlimy pord was peni skromnoci,
jak matka troskliwie si opiekujca swoimi dziemi.
Bdc tak peni yczliwoci dla was, chcielimy wam da
nie tylko nauk Bo, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem stalicie si nam drodzy.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)

Refren: Pord narodw gocie chwa Pana.


piewajcie Panu pie now *
piewaj Panu, ziemio caa.
piewajcie Panu, stawcie Jego imi, *
kadego dnia gocie Jego zbawienie.
Refren.
Gocie Jego chwa wrd wszystkich narodw, *

8
10

118.

rozgaszajcie Jego cuda pord wszystkich ludw.


Oddajcie Panu, rodziny narodw, *
oddajcie Panu chwa i uznajcie Jego potg.
Refren.
Oddajcie Panu chwa nalen Jego imieniu. *
Gocie wrd ludw, e Pan jest krlem.
On utwierdzi wiat tak, e si nie zachwieje, *
bdzie sprawiedliwie sdzi ludy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Strzec depozytu wiary

2 Tm 1, 13-14; 2, 1-3

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza
Najmilszy:
Zdrowe zasady, ktre posysza ode mnie, miej za wzorzec w wierze i mioci w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strze z pomoc Ducha witego, ktry w nas mieszka.
Ty wic, moje dziecko, nabieraj mocy w asce, ktra jest
w Chrystusie Jezusie, a to, co usyszae ode mnie za porednictwem wielu wiadkw, przeka zasugujcym na wiar ludziom, ktrzy te bd zdolni naucza i innych. We udzia w
trudach i przeciwnociach jako dobry onierz Chrystusa Jezusa.
Oto sowo Boe
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *

11

119.

to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wykonaj dzieo ewangelisty,
spenij swe posugiwanie

2 Tm 4, 1-8

Czytanie z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza.
Najmilszy:
Zaklinam ci wobec Boga i Chrystusa Jezusa, ktry bdzie
sdzi ywych i umarych, i na Jego pojawienie si, i na Jego
krlestwo: go nauk, nastawaj w por, nie w por, w razie
potrzeby wyka bd, poucz, podnie na duchu z ca cierpliwoci, ilekro nauczasz.
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie bd
znosili, ale wedug wasnych poda poniewa ich uszy
wierzbi bd sobie mnoyli nauczycieli. Bd si odwracali od suchania prawdy, a obrc si ku zmylonym opowiadaniom.
Ty za czuwaj we wszystkim, zno trudy, wykonaj dzieo
ewangelisty, spenij swe posugiwanie.
Oto sowo Boe.

W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4)

120.

Refren: Niech wszystkie ludy sawi Ciebie, Boe.


Niech Bg si zmiuje nad nami i nam bogosawi, *
niech nam ukae pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drog, *
Jego zbawienie wrd wszystkich narodw.
Refren.
Niech Ciebie, Boe, wysawiaj ludy, *
niech wszystkie narody oddaj Ci chwa.
Niech si narody ciesz i wesel,
e rzdzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na niemi.
Refren.
Niech Ciebie, Boe, wysawiaj ludy, *
niech wszystkie narody oddaj Ci chwa.
Niech nam Bg bogosawi, *
niech si Go boj wszystkie krace ziemi.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
ywe przykady dla owczarni

1 P 5, 1-4

Czytanie z Pierwszego listu witego Piotra Apostoa.


Najmilsi:
Starszych, ktrzy s wrd was, prosz ja, rwnie starszy,
a przy tym wiadek Chrystusowych cierpie oraz uczestnik tej
chway, ktra ma si objawi: pacie stado Boe, ktre jest
przy was, strzegc go nie pod przymusem, ale z wasnej woli,
jak Bg chce; nie ze wzgldu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, ktrzy ciemi gminy, ale jako ywe
przykady dla stada.

Kiedy za objawi si Najwyszy Pasterz, otrzymacie niewidncy wieniec chway.


Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi lee *
na zielonych pastwiskach.
Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz, *
orzewia moj dusz.
Wiedzie mnie po waciwych ciekach *
przez wzgld na swoj chwa.
Refren.
Chociabym przechodzi przez ciemn dolin, *
za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn.
Kij Twj i laska pasterska *
s moj pociech.
Refren.
St dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogw.
Namaszczasz mi gow olejkiem, *
a kielich mj peny po brzegi.
Refren.
Dobro i aska pjd w lad za mn *
przez wszystkie dni ycia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdusze czasy.
Refren.
EWANGELIA

121.

PIEW PRZED EWANGELI

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znaj.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
niwo wielkie, ale robotnikw mao

Mt 9, 35-38

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus obchodzi wszystkie miasta i wioski. Naucza w
tamtejszych synagogach, gosi Ewangeli krlestwa i leczy
wszystkie choroby i wszystkie saboci. A widzc tumy ludzi, litowa si nad nimi, bo byli znkani i porzuceni, jak
owce nie majce pasterza.
Wtedy rzek do swych uczniw: niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw mao. Procie wic Pana niwa, eby wyprawi robotnikw na swoje niwo .
Oto sowo Paskie.
O papieu:

122.

PIEW PRZED EWANGELI

Mk 1, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jezus powiedzia: Pjdcie za Mn,
a sprawi, e staniecie si rybakami ludzi .
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ty jeste Piotr Opoka,

Mt 16, 13-19

i na tej opoce zbuduj mj Koci

 Sowa Ewangelii wedug w. Mateusza.


Gdy Jezus przyszed w okolice Cezarei Filipowej, pyta
swych uczniw: Za kogo ludzie uwaaj Syna Czowieczego? .
A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z prorokw .
Jezus zapyta ich: A wy za kogo Mnie uwaacie? .
Odpowiedzia Szymon Piotr: Ty jeste Mesjasz, Syn
Boga ywego .
Na to Jezus mu rzek: Bogosawiony jeste, Szymonie,
synu Jony. Albowiem ciao i krew nie objawiy ci tego, lecz
Ojciec mj, ktry jest w niebie.
Ot i Ja tobie powiadam: Ty jeste Piotr Opoka, i na tej
Opoce zbuduj mj Koci, a bramy piekielne go nie przemog. I tobie dam klucze krlestwa niebieskiego: cokolwiek
zwiesz na ziemi, bdzie zwizane w niebie, a co rozwiesz
na ziemi, bdzie rozwizane w niebie .
Oto sowo Paskie.

123.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 23, 9a. 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Najwikszy z was niech bdzie waszym sug

Mt 23, 8-12

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swych uczniw: Nie pozwalajcie nazywa si Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy

wszyscy brami jestecie.


Nikogo te na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Nie chciejcie rwnie, eby was nazywano mistrzami, bo
jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Najwikszy z was niech bdzie waszym sug.
Kto si wywysza, bdzie poniony, a kto si ponia, bdzie wywyszony .
Oto sowo Paskie.
O misjonarzach:

124.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 28, 19a. 20b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Idcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni
a do skoczenia wiata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Idcie i nauczajcie wszystkie narody

Mt 28, 16-20

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Po zmartwychwstaniu Chrystusa jedenastu uczniw udao
si do Galilei na gr, tam gdzie Jezus im poleci. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokon. Niektrzy jednak wtpili.
Wtedy Jezus zbliy si do nich i przemwi tymi sowami: Dana Mi jest wszelka wadza w niebie i na ziemi. Idcie
wic i nauczajcie wszystkie narody, udzielajc im chrztu w
imi Ojca i Syna, i Ducha witego. Uczcie je zachowywa
wszystko, co wam przykazaem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do skoczenia wiata .
Oto sowo Paskie.

125.

PIEW PRZED EWANGELI

Mk 1, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jezus powiedzia: Pjdcie za Mn,
a sprawi, e staniecie si rybakami ludzi .
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Powoanie pierwszych uczniw

Mk 1, 14-20

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Gdy Jan zosta uwiziony, Jezus przyszed do Galilei i
gosi Ewangeli Bo. Mwi: Czas si wypeni i bliskie
jest krlestwo Boe. Nawracajcie si i wierzcie w Ewangeli .
Przechodzc obok Jeziora Galilejskiego, ujrza Szymona i
brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sie w jezioro;
byli bowiem rybakami. Jezus rzek do nich: Pjdcie za
Mn, a sprawi, e staniecie si rybakami ludzi . I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idc nieco dalej, ujrza Jakuba, syna Zebedeusza, i brata
jego, Jana, ktrzy te byli w odzi i naprawiali sieci. Zaraz ich
powoa, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w odzi i poszli za Nim.
Oto sowo Paskie.
O misjonarzach:

126.

PIEW PRZED EWANGELI

2 Kor 5, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


W Chrystusie Bg pojedna wiat ze sob,
nam za przekaza sowo pojednania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Mk 16, 15-20

Idcie na cay wiat, gocie Ewangeli

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukaza si Jedenastu i
powiedzia do nich: Idcie na cay wiat i gocie Ewangeli
wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bdzie potpiony.
Tym za, ktrzy uwierz, te znaki towarzyszy bd: W
imi moje ze duchy bd wyrzuca, nowymi jzykami mwi
bd; we bra bd do rk i jeliby co zatrutego wypili, nie
bdzie im szkodzi. Na chorych rce ka bd i ci odzyskaj
zdrowie .
Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta wzity do nieba i zasiad po prawicy Boga. Oni za poszli i gosili Ewangeli
wszdzie, a Pan wspdziaa z nimi i potwierdza nauk znakami, ktre jej towarzyszyy.
Oto sowo Paskie.
O misjonarzach:

127.

PIEW PRZED EWANGELI

Mk 1, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jezus powiedzia: Pjdcie za Mn,
a sprawi, e staniecie si rybakami ludzi .
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Cudowny pow ryb

k 5, 1-11

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Gdy tum cisn si do Jezusa, aby sucha sowa Boego,
a On sta nad jeziorem Genezaret, e zobaczy dwie odzie,
stojce przy brzegu, rybacy za wyszli z nich i pukali sieci.
Wszedszy do jednej odzi, ktra naleaa do Szymona,

poprosi go, eby nieco odbi od brzegu. Potem usiad i z odzi


naucza tumy.
Gdy przesta mwi, rzek do Szymona: Wypy na gbi i zarzucie sieci na pow .
A Szymon odpowiedzia: Mistrzu, przez ca noc pracowalimy i nicemy nie uowili. Lecz na Twoje sowo zarzuc sieci .
Skoro to uczynili, zagarnli tak wielkie mnstwo ryb, e
sieci ich zaczynay si rwa. Skinli wic na wsplnikw w
drugiej odzi, eby im przyszli z pomoc. Ci podpynli i napenili obie odzie, tak e si prawie zanurzay.
Widzc to Szymon Piotr przypad Jezusowi do kolan i
rzek: Odejd ode mnie, Panie, bo jestem czowiek grzeszny . I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawi pow ryb, jakiego dokonali; jak rwnie Jakuba
i Jana, synw Zebedeusza, ktrzy byli wsplnikami Szymona.
Lecz Jezus rzek do Szymona: Nie bj si, odtd ludzi
bdziesz owi . I przycignwszy odzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Oto sowo Paskie.

128.

PIEW PRZED EWANGELI

k 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Pan mnie posa, abym ubogim gosi dobr nowin,
winiom gosi wolno.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Rozesanie uczniw

k 10, 1-9

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Spord swoich uczniw wyznaczy Pan jeszcze innych
siedemdziesiciu dwch i wysa ich po dwch przed sob do
kadego miasta i miejscowoci, dokd sam przyj zamierza.

Powiedzia te do nich: niwo wprawdzie wielkie, ale


robotnikw mao; procie wic Pana niwa, eby wyprawi
robotnikw na swoje niwo. Idcie, oto was posyam jak
owce midzy wilki. Nie nocie z sob trzosa ani torby, ani
sandaw; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mwcie: Pokj temu domowi! Jeli tam mieszka czowiek godny pokoju, wasz pokj spocznie na nim; jeli nie, powrci do was.
W tym samym domu zostacie, jedzc i pijc, co maj: bo
zasuguje robotnik na swoj zapat.
Nie przechodcie z domu do domu. Jeli do jakiego miasta
wejdziecie i przyjm was, jedzcie, co wam podadz; uzdrawiajcie chorych, ktrzy tam s, i mwcie im: Przybliyo si
do was krlestwo Boe .
Oto sowo Paskie.

129.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 15b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Nazwaem was przyjacimi,
albowiem oznajmiem wam wszystko,
co usyszaem od Ojca mego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Najwikszy niech bdzie jak najmodszy

k 22, 24-30

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Powsta rwnie spr midzy nimi o to, ktry z nich zdaje
si by najwikszy. Lecz On rzek do nich: Krlowie narodw panuj nad nimi, a ich wadcy przyjmuj nazw dobroczycw. Wy za nie tak macie postpowa. Lecz najwikszy
midzy wami niech bdzie jak najmodszy, a przeoony jak
suga. Kt bowiem jest wikszy? Czy ten, kto siedzi za stoem, czy ten, kto suy? Czy nie ten, kto siedzi za stoem?
Ot Ja jestem pord was jak ten, kto suy.

Wycie wytrwali przy Mnie w moich przeciwnociach.


Dlatego i Ja przekazuj wam krlestwo, jak Mnie przekaza je
mj Ojciec: abycie w krlestwie moim jedli i pili przy moim
stole oraz ebycie zasiadali na tronach i sdzili dwanacie
pokole Izraela .
Oto sowo Paskie.

130.

PIEW PRZED EWANGELI

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znaj.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dobry pasterz oddaje ycie za owce

J 10, 11-16

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia:
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ycie
swoje za owce. Najemnik za i ten, kto nie jest pasterzem, do
ktrego owce nie nale, widzc nadchodzcego wilka,
opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, e jest najemnikiem i nie zaley mu na
owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znaj, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.
ycie moje oddaj za owce. Mam take inne owce, ktre nie
s z tej owczarni. I te musz przyprowadzi i bd sucha
gosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz .
Oto sowo Paskie.

131.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem krzewem winnym, wy latorolami.

J 15, 5

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, przynosi owoc obfity.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przeznaczyem was na to,
abycie szli i przynosili owoc

J 15, 9-17

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Jak Mnie umiowa Ojciec, tak i Ja was umiowaem.
Wytrwajcie w mioci mojej! Jeli bdziecie zachowywa moje przykazania, bdziecie trwa w mioci mojej, tak jak Ja
zachowaem przykazania Ojca mego i trwam w Jego mioci.
To wam powiedziaem, aby rado moja w was bya i aby rado wasza bya pena.
To jest moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali,
tak jak Ja was umiowaem. Nikt nie ma wikszej mioci od
tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich. Wy jestecie przyjacimi moimi, jeeli czynicie to, co wam przykazuj. Ju was nie nazywam sugami, bo suga nie wie, co
czyni pan jego, ale nazwaem was przyjacimi, albowiem
oznajmiem wam wszystko, co usyszaem od Ojca mego.
Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem was na to, abycie szli i owoc przynosili i by owoc
wasz trwa, aby wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek Go
prosicie w imi moje.
To wam przykazuj, abycie si wzajemnie miowali .
Oto sowo Paskie.
O papieu:

132.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znaj.

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA
Pa baranki moje, pa owce moje

J 21, 15-17

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Gdy Jezus ukaza si swoim uczniom i spoywa z nimi
niadanie, rzek do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana,
czy miujesz Mnie wicej anieli ci?
Odpowiedzia Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, e Ci kocham .
Rzek do niego: Pa baranki moje .
I znowu, po raz drugi, powiedzia do niego: Szymonie,
synu Jana, czy miujesz Mnie?
Odpar Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, e Ci kocham .
Rzek do niego: Pa owce moje .
Powiedzia mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy
kochasz Mnie?
Zasmuci si Piotr, e mu po raz trzeci powiedzia: Czy
kochasz Mnie? I rzek do Niego: Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, e Ci kocham .
Rzek do niego Jezus: Pa owce moje .
Oto sowo Paskie.

CZYTANIA WSPLNE
O DOKTORACH KOCIOA
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

133.

PIERWSZE CZYTANIE
Dar mdroci

1 Krl 3, 11-14

Czytanie z Pierwszej Ksigi Krlewskiej.


Gdy Salamon si modli, Pan Bg powiedzia do niego:
Poniewa poprosie o to, a nie poprosie dla siebie o dugie ycie ani te o bogactwa i nie poprosie o zgub twoich
nieprzyjaci, ale poprosie dla siebie o umiejtno rozstrzygania spraw sdowych, wic speniam twoje pragnienie i
daj ci serce mdre i rozsdne, takie, e podobnego tobie
przed tob nie byo i po tobie nie bdzie.
I cho nie prosie, daj ci ponadto bogactwo i saw, tak
i za twoich dni podobnego tobie nie bdzie wrd krlw.
Jeli za bdziesz postpowa moimi drogami, zachowujc
moje prawa i polecenia za przykadem twego ojca, Dawida, to
przedu twoje ycie .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

Refren: Sowa mdroci gosi sprawiedliwy.


Miej ufno w Panu i czy to co dobre, *
a bdziesz mieszka na ziemi i y bezpiecznie.
Raduj si w Panu, *
a On speni pragnienia twego serca.
Refren.
Powierz Panu sw drog, *
zaufaj Mu, a On sam bdzie dziaa.
On sprawi, e twa sprawiedliwo zabynie jak wiato, *

30

31

134.

a prawo twoja jak blask poudnia.


Refren.
Usta sprawiedliwego gosz mdro, *
a jzyk jego mwi to, co suszne.
Prawo Boe jest w jego sercu *
i nie chwiej si jego kroki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Mdro skarb najcenniejszy

Mdr 7, 7-10. 15-16

Czytanie z Ksigi Mdroci.


Modliem si i dano mi zrozumienie,
przyzywaem, i przyszed na mnie duch Mdroci.
Przeniosem j nad bera i trony
i w porwnaniu z ni za nic miaem bogactwa.
Nie porwnaem z ni drogich kamieni,
bo wszystko zoto wobec niej jest garci piasku,
a srebro przy niej ma warto bota.
Umiowaem j nad zdrowie i pikno
i wolaem mie j anieli wiato,
bo nie zna snu blask od niej bijcy.
A przyszy mi wraz z ni wszystkie dobra
i niezliczone bogactwa w jej rku.
Oby mi Bg da sowo odpowiednie do myli
i mylenie godne tego, co mi dano,
On jest bowiem i przewodnikiem mdroci,
i Tym, ktry mdrcom nadaje kierunek.
W rku Jego i my, i nasze sowa,
roztropno wszelka i umiejtno dziaania.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)

Refren: Prawe i suszne wszystkie sdy Paskie.

10

11

135.

Prawo Paskie jest doskonae i pokrzepia dusz, *


wiadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mdroci.
Jego suszne nakazy raduj serce, *
janieje przykazanie Pana i olniewa oczy.
Refren.
Boja Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sdy Pana prawdziwe, a wszystkie razem suszne,
cenniejsze nad zoto, nad zoto najczystsze, *
sodsze od miodu pyncego z plastra.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Kto trzyma si Prawa, posidzie mdro

Syr 15, 1-6

Czytanie z Ksigi Syracydesa


Ten, co Pana si boi, bdzie dobrze czyni,
a kto si trzyma Prawa, posidzie mdro.
Jak matka wyjdzie naprzeciw niego
i jak moda maonka go przyjmie.
Nakarmi go chlebem rozumu
i napoi go wod mdroci.
Oprze si na niej i nie upadnie,
zbliy si do niej i nie bdzie zawstydzony.
Wywyszy go ponad jego bliskich
i pord zgromadzenia otworzy mu usta.
Znajdzie wesele i wieniec uniesienia
i wieczne imi odziedziczy.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)

10

Refren: Naucz mnie, Panie, mdrych ustaw swoich.


Jak zachowa modzieniec swoj drog w czystoci? *
Przestrzegajc sw Twoich.
Z caego swego serca szukam Ciebie; *

11

12

13

14

136.

nie daj mi zboczy od Twoich przykaza.


Refren.
W sercu swym przechowuj Twe sowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszy.
Bogosawiony jeste, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Wicej si ciesz z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
ni z wszelkiego bogactwa.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Mdro uczonego

Syr 39. 1a. 5b. 6-10

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


Kto przyoy swoj dusz do poznania Prawa Najwyszego, od wczesnego ranka zwrci si do Pana, ktry go stworzy, i przed Najwyszego zaniesie sw prob. Jeeli Pan Wielki
zechce, napeni go duchem rozumu, on za sowa mdroci
swej jakby deszcz wyleje i w modlitwie wychwala Go bdzie.
Sam pokieruje swoj rad i rozumem, nad ukrytymi Jego
tajemnicami zastanawia si bdzie. Wyoy sw nauk o
umiejtnoci postpowania, a Prawem Przymierza Pana chlubi si bdzie. Wielu chwali bdzie jego rozum i na wieki
nie bdzie zapomniany, nie zatrze si pami o nim, a imi
jego y bdzie z pokolenia w pokolenie.
Mdro jego opowiada bd narody, a zgromadzenie
wychwala go bdzie.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

30

31

137.

Refren: Sowa mdroci gosi sprawiedliwy.


Miej ufno w Panu i czy to co dobre, *
a bdziesz mieszka na ziemi i y bezpiecznie.
Raduj si w Panu, *
a On speni pragnienia twego serca.
Refren.
Powierz Panu sw drog, *
zaufaj Mu, a On sam bdzie dziaa.
On sprawi, e twa sprawiedliwo zabynie jak wiato, *
a prawo twoja jak blask poudnia.
Refren.
Usta sprawiedliwego gosz mdro, *
a jzyk jego mwi to, co suszne.
Prawo Boe jest w jego sercu *
i nie chwiej si jego kroki.
Refren.
czytania wsplne o doktorach kocioa
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

PIERWSZE CZYTANIE
Bg uczyni Jezusa Panem i Mesjaszem

Dz 2, 14a. 22-24. 32-36

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


W dniu Pidziesitnicy stan Piotr z Jedenastoma i
przemwi dononym gosem:
Mowie izraelscy, suchajcie tego, co mwi: Jezusa
Nazarejczyka, Ma, ktrego posannictwo Bg potwierdzi
wam niezwykymi czynami, cudami i znakami, jakich Bg
przez Niego dokona wrd was, o czym sami wiecie, tego
Ma, ktry z woli postanowienia i przewidzenia Boego zosta wydany, przybilicie rkami bezbonych do krzya i zabilicie. Lecz Bg wskrzesi Go, zerwawszy wizy mierci,
gdy niemoliwe byo, aby ona panowaa nad Nim.
Tego wanie Jezusa wskrzesi Bg, a my wszyscy jeste-

my tego wiadkami. Wyniesiony na prawic Boga, otrzyma


od Ojca obietnic Ducha witego i zesa Go, jak to sami
widzicie i syszycie.
Bo Dawid nie wstapi do nieba, a jednak powiada: Rzek
Pan do Pana mego: sid po prawicy mojej, a poo nieprzyjaci Twoich jako podnek stp Twoch .
Niech wic cay dom Izraela wie z niewzruszon pewnoci, e tego Jezusa, ktrego wycie ukrzyowali, uczyni Bg
i Panem, i Mesjaszem .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 63)

10

11

138.

Refren: Sowa Twe, Panie, sa duchem i yciem.


lub: Alleluja.
Prawo Paskie jest doskonae i pokrzepia dusz, *
wiadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mdroci.
Jego suszne nakazy raduj serce, *
janieje przykazanie Pana i olniewa oczy.
Refren.
Boja Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sdy Pana prawdziwe, a wszystkie razem suszne,
cenniejsze nad zoto, nad zoto najczystsze, *
sodsze od miodu pyncego z plastra.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bg speni obietnic dan ojcom

Dz 13, 26-33

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Kiedy Pawe przyby do Antiochii Pizydyjskiej, przemwi w synagodze: Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spord was, ktrzy si boj Boga!
Nam zostaa przekazana nauka o tym zbawieniu, bo

mieszkacy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Go, i potpiajc Go wypenili gosy Prorokw, odczytywane co szabat. Chocia nie znaleli w Nim adnej winy zasugujcej na
mier, zadali od Piata, aby Go straci. A gdy wykonali
wszystko, co byo o Nim napisane, zdjli Go z krzya i zoyli
w grobie.
Ale Bg wskrzesi Go z martwych, a On ukazywa si
przez wiele dni tym, ktrzy z Nim razem poszli z Galilei do
Jerozolimy, a teraz daj wiadectwo o Nim przed ludem.
My wanie gosimy wam Dobr Nowin o obietnicy danej ojcom: e Bg speni j wobec nas jako ich dzieci,
wskrzesiwszy Jezusa. Tak te jest napisane w psalmie drugim:
Ty jeste moim Synem, Jam Ciebie dzi zrodzi .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

30

31

Refren: Sowa mdroci gosi sprawiedliwy.


lub: Alleluja.
Miej ufno w Panu i czy to co dobre, *
a bdziesz mieszka na ziemi i y bezpiecznie.
Raduj si w Panu, *
a On speni pragnienia twego serca.
Refren.
Powierz Panu sw drog, *
zaufaj Mu, a On sam bdzie dziaa.
On sprawi, e twa sprawiedliwo zabynie jak wiato, *
a prawo twoja jak blask poudnia.
Refren.
Usta sprawiedliwego gosz mdro, *
a jzyk jego mwi to, co suszne.
Prawo Boe jest w jego sercu *
i nie chwiej si jego kroki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE

139.

DRUGIE CZYTANIE
Spodobao si Bogu przez gupstwo
goszenia sowa zbawi wierzcych

1 Kor 1, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian
Bracia:
Nauka krzya gupstwem jest dla tych, co id na zatracenie, moc Bo za dla nas, ktrzy dostpujemy zbawienia.
Napisane jest bowiem: Wytrac mdro mdrcw, a
przebiego przebiegych zniwecz . Gdzie jest mdrzec?
Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czy nie
uczyni Bg gupstwem mdroci wiata?
Skoro bowiem wiat przez mdro nie pozna Boga w
mdroci Boej, spodobao si Bogu przez gupstwo goszenia
sowa zbawi wierzcych.
Tak wic, gdy ydzi daj znakw, a Grecy szukaj mdroci, my gosimy Chrystusa ukrzyowanego, ktry jest
zgorszeniem dla ydw, a gupstwem dla pogan, dla tych za,
ktrzy s powoani, tak spord ydw, jak i spord Grekw, Chrystusem, moc Bo i mdroci Bo.
To bowiem, co jest gupstwem u Boga, przewysza mdroci ludzi, a co jest sabe u Boga, przewysza moc ludzi.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

Refren: Sowa mdroci gosi sprawiedliwy.


Miej ufno w Panu i czy to co dobre, *
a bdziesz mieszka na ziemi i y bezpiecznie.
Raduj si w Panu, *

30

31

140.

a On speni pragnienia twego serca.


Refren.
Powierz Panu sw drog, *
zaufaj Mu, a On sam bdzie dziaa.
On sprawi, e twa sprawiedliwo zabynie jak wiato, *
a prawo twoja jak blask poudnia.
Refren.
Usta sprawiedliwego gosz mdro, *
a jzyk jego mwi to, co suszne.
Prawo Boe jest w jego sercu *
i nie chwiej si jego kroki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Gosimy tajemnic mdroci Boej

1 Kor 2, 1-10a

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia, przyszedszy do was, nie przybyem, aby byszczc
sowem i mdroci gosi wam wiadectwo Boe.
Postanowiem bowiem, bdc wrd was, nie zna niczego
wicej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyowanego. I stanem przed wami w saboci i w bojani, i z wielkim dreniem. A mowa moja i moje goszenie nauki nie miay nic z
uwodzcych przekonywaniem sw mdroci, lecz byy ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opieraa si nie na
mdroci ludzkiej, lecz na mocy Boej.
A jednak gosimy mdro midzy doskonaymi, ale nie
mdro tego wiata ani wadcw tego wiata, zreszt przemijajcych. Lecz gosimy tajemnic mdroci Boej, mdro
ukryt, t, ktr Bg przed wiekami przeznaczy ku chwale
naszej, t, ktrej nie poj aden z wadcw tego wiata; gdyby j bowiem pojli, nie ukrzyowaliby Pana chway; lecz
wanie gosimy, jak zostao napisane, to, czego ani oko nie
widziao, ani ucho nie syszao, ani serce czowieka nie zdoa-

o poj, jak wielkie rzeczy przygotowa Bg tym, ktrzy Go


miuj . Nam za objawi to Bg przez Ducha.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)

10

11

141.

Refren: Prawe i suszne wszystkie sdy Paskie.


Prawo Paskie jest doskonae i pokrzepia dusz, *
wiadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mdroci.
Jego suszne nakazy raduj serce, *
janieje przykazanie Pana i olniewa oczy.
Refren.
Boja Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sdy Pana prawdziwe, a wszystkie razem suszne,
cenniejsze nad zoto, nad zoto najczystsze, *
sodsze od miodu pyncego z plastra.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
My znamy zamys Chrystusowy

1 Kor 2, 10b-16

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Duch przenika wszystko, nawet gbokoci Boga samego.
Kto za z ludzi zna to, co ludzkie, jeeli nie duch, ktry jest w
czowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko
Duch Boy.
Ot mymy nie otrzymali ducha wiata, lecz Ducha, ktry jest z Boga, dla poznania darw Boych. A gosimy to nie
uczonymi sowami ludzkiej mdroci, lecz pouczeni przez
Ducha, wyjaniajc duchowe sprawy tym, ktrzy s z Ducha.
Czowiek zmysowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z

Boego Ducha. Gupstwem mu si to wydaje i nie moe tego


pozna, bo tylko duchem mona to rozsdzi. Czowiek za
duchowy rozsdza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest
sdzony. Kt wic pozna zamys Pana, tak by Go mg poucza?
My wanie znamy zamys Chrystusowy.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)

10

11

12

13

14

142.

Refren: Naucz mnie, Panie, mdrych ustaw swoich.


Jak zachowa modzieniec swoj drog w czystoci? *
Przestrzegajc sw Twoich.
Z caego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczy od Twoich przykaza.
Refren.
W sercu swym przechowuj Twe sowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszy.
Bogosawiony jeste, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Wicej si ciesz z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
ni z wszelkiego bogactwa.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Zwiastowa poganom niezgbione bogactwa Chrystusa

Ef 3, 8-12

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:

Mnie, zgoa najmniejszemu ze wszystkich witych, zostaa dana ta aska: ogosi poganom jako Dobr Nowin niezgbione bogactwo Chrystusa i wydoby na wiato, czym
jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami
w Bogu, Stwrcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w
przejawach mdro Boga poprzez Koci stanie si jawna
Zwierzchnociom i Wadzom na wyynach niebieskich,
zgodnie z planem wiekw, jaki powzi Bg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy miay przystp do Ojca z
ufnoci dziki wierze w Niego.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

30

31

143.

Refren: Sowa mdroci gosi sprawiedliwy.


Miej ufno w Panu i czy to co dobre, *
a bdziesz mieszka na ziemi i y bezpiecznie.
Raduj si w Panu, *
a On speni pragnienia twego serca.
Refren.
Powierz Panu sw drog, *
zaufaj Mu, a On sam bdzie dziaa.
On sprawi, e twa sprawiedliwo zabynie jak wiato, *
a prawo twoja jak blask poudnia.
Refren.
Usta sprawiedliwego gosz mdro, *
a jzyk jego mwi to, co suszne.
Prawo Boe jest w jego sercu *
i nie chwiej si jego kroki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jezus ustanowi pasterzy i nauczycieli

Ef 4, 1-7. 11-13

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Zachcam was ja, wizie w Panu, abycie postpowali w
sposb godny powoania, jakim zostalicie wezwani, z ca
pokor i cichoci, z cierpliwoci, znoszc siebie nawzajem
w mioci. Usiujcie zachowa jedno Ducha dziki wizi,
jak jest pokj.
Jedno jest Ciao i jeden Duch, bo te zostalicie wezwani
w jednej nadziei, jak daje wasze powoanie. Jeden jest Pan,
jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bg i Ojciec wszystkich, ktry jest i dziaa ponad wszystkimi, przez wszystkich i
we wszystkich.
Kademu z nas zostaa dana aska wedug miary daru
Chrystusowego. I On ustanowi jednych apostoami, innych
prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia witych do wykonywania
posugi, celem budowania Ciaa Chrystusowego, a dojdziemy wszyscy razem do jednoci wiary i penego poznania Syna
Boego, do czowieka doskonaego, do miary wielkoci wedug Peni Chrystusa.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)

10

Refren: Prawe i suszne wszystkie sdy Paskie.


Prawo Paskie jest doskonae i pokrzepia dusz, *
wiadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mdroci.
Jego suszne nakazy raduj serce, *
janieje przykazanie Pana i olniewa oczy.
Refren.
Boja Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sdy Pana prawdziwe, a wszystkie razem suszne,

11

144.

cenniejsze nad zoto, nad zoto najczystsze, *


sodsze od miodu pyncego z plastra.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Strzec depozytu wiary

2 Tm 1, 13-14; 2, 1-3

Czytanie z Drugiego listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza
Najmilszy:
Zdrowe zasady, ktre posysza ode mnie, miej za wzorzec w wierze i mioci w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strze z pomoc Ducha witego, ktry w nas mieszka.
Ty wic, moje dziecko, nabieraj mocy w asce, ktra jest
w Chrystusie Jezusie, a to, co usyszae ode mnie za porednictwem wielu wiadkw, przeka zasugujcym na wiar ludziom, ktrzy te bd zdolni naucza i innych. We udzia w
trudach i przeciwnociach jako dobry onierz Chrystusa Jezusa.
Oto sowo Boe
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)

10

11

12

Refren: Naucz mnie, Panie, mdrych ustaw swoich.


Jak zachowa modzieniec swoj drog w czystoci? *
Przestrzegajc sw Twoich.
Z caego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczy od Twoich przykaza.
Refren.
W sercu swym przechowuj Twe sowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszy.
Bogosawiony jeste, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.

13

14

145.

Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Wicej si ciesz z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
ni z wszelkiego bogactwa.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wykonaj dzieo ewangelisty,
spenij swe posugiwanie

2 Tm 4, 1-8

Czytanie z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa


do Tymoteusza.
Najmilszy:
Zaklinam ci wobec Boga i Chrystusa Jezusa, ktry bdzie
sdzi ywych i umarych, i na Jego pojawienie si, i na Jego
krlestwo: go nauk, nastawaj w por, nie w por, w razie
potrzeby wyka bd, poucz, podnie na duchu z ca cierpliwoci, ilekro nauczasz.
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie bd
znosili, ale wedug wasnych poda poniewa ich uszy
wierzbi bd sobie mnoyli nauczycieli. Bd si odwracali od suchania prawdy, a obrc si ku zmylonym opowiadaniom.
Ty za czuwaj we wszystkim, zno trudy, wykonaj dzieo
ewangelisty, spenij swe posugiwanie.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)

Refren: Prawe i suszne wszystkie sdy Paskie.


Prawo Paskie jest doskonae i pokrzepia dusz, *
wiadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mdroci.

10

11

146.

Jego suszne nakazy raduj serce, *


janieje przykazanie Pana i olniewa oczy.
Refren.
Boja Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sdy Pana prawdziwe, a wszystkie razem suszne,
cenniejsze nad zoto, nad zoto najczystsze, *
sodsze od miodu pyncego z plastra.
Refren.
EWANGELIA

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Tak niech wieci wasze wiato przed ludmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wy jestecie wiatem wiata

Mt 5, 13-19

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Wy jestecie sol
dla ziemi. Lecz jeli sl utraci swj smak, czyme j posoli?
Na nic si ju nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie
przez ludzi.
Wy jestecie wiatem wiata. Nie moe si ukry miasto
pooone na grze. Nie zapala si te wiata i nie stawia pod
korcem, ale na wieczniku, aby wiecio wszystkim, ktrzy s
w domu. Tak niech wieci wasze wiato przed ludmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, ktry
jest w niebie.
Nie sdcie, e przyszedem znie Prawo albo Prorokw.
Nie przyszedem znie, ale wypeni. Zaprawd bowiem powiadam wam: Dopki niebo i ziemia nie przemin, ani jedna
jota, ani jedna kreska nie zmieni si w Prawie, a si wszystko

speni. Ktokolwiek wic znisby jedno z tych przykaza,


choby najmniejszych, i uczyby tak ludzi, ten bdzie najmniejszy w krlestwie niebieskim. A kto je wypenia i uczy
wypenia, ten bdzie wielki w krlestwie niebieskim .
Oto sowo Paskie.

147.

PIEW PRZED EWANGELI

J 6, 63b. 68b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Sowa Twoje, Panie, s duchem i yciem,
Ty masz sowa ycia wiecznego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Albo:

1 Kor 2, 7

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Gosimy tajemnic mdroci Boej,
ktr Bg przed wiekami przeznaczy ku chwale naszej.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku

Mt 7, 21-29

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Nie kady, ktry Mi mwi: Panie, Panie! wejdzie do
krlestwa niebieskiego, lecz ten, kto spenia wol mojego Ojca, ktry jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowalimy moc Twego imienia i nie
wyrzucalimy zych duchw moc Twego imienia, i nie czynilimy wielu cudw moc Twego imienia? . Wtedy owiadcz im: Nigdy was nie znaem. Odejdcie ode Mnie wy, ktrzy dopuszczacie si nieprawoci .
Kadego wic, kto tych sw moich sucha i wypenia je,
mona porwna z czowiekiem roztropnym, ktry dom swj

zbudowa na skale. Spad deszcz, wezbray potoki, zerway


si wichry i uderzyy w ten dom. On jednak nie run, bo na
skale by utwierdzony. Kadego za, kto tych sw moich sucha, a nie wypenia ich, mona porwna z czowiekiem nierozsdnym, ktry dom swj zbudowa na piasku. Spad
deszcz, wezbray potoki, zerway si wichry i rzuciy si na
ten dom. I run, a upadek jego by wielki .
Gdy Jezus dokoczy tych mw, tumy zdumieway si
Jego nauk. Uczy ich bowiem jak ten, ktry ma wadz, a nie
jak ich uczeni w Pimie.
Oto sowo Paskie.

148.

PIEW PRZED EWANGELI

Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Otwrz, Panie, nasze serca,
abymy uwanie suchali sw Syna Twojego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nowe i stare skarby

Mt 13, 47-52

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do tumw:
Krlestwo niebieskie podobne jest do sieci zarzuconej w
morze i zagarniajcej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy si napenia, wycignli j na brzeg i usiadszy, dobre zebrali w
naczynia, a ze odrzucili. Tak bdzie przy kocu wiata : wyjd anioowie, wycz zych spord sprawiedliwych i wrzuc
w piec rozpalony; tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw.
Zrozumielicie to wszystko?
Odpowiedzieli Mu: Tak jest .
A On rzek do nich: Dlatego kady uczony w Pimie,
ktry sta si uczniem krlestwa niebieskiego, podobny jest

do ojca rodziny, ktry ze swego skarbca wydobywa rzeczy


nowe i stare .
Oto sowo Paskie.

149.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 23, 9a. 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus

Mt 23, 8-12

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swych uczniw: Nie pozwalajcie nazywa si Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy
wszyscy brami jestecie.
Nikogo te na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Nie chciejcie rwnie, eby was nazywano mistrzami, bo
jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Najwikszy z was niech bdzie waszym sug.
Kto si wywysza, bdzie poniony, a kto si ponia, bdzie wywyszony .
Oto sowo Paskie.

150.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. k 8, 11; Mk 4, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ziarnem jest sowo Boe, siewc za Chrystus;
kady, kto Go znajdzie, bedzie y na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DUSZA

Mk 4, 1-10. 13-20

Przypowie o siewcy

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Jezus znowu zacz naucza nad jeziorem i bardzo wielki
tum ludzi zebra si przy Nim. Dlatego wszed do odzi i
usiad w niej na jeziorze, a cay lud sta na brzegu jeziora.
Uczy ich wiele w przypowieciach i mwi im w swojej nauce:
Suchajcie: Oto siewca wyszed sia. A gdy sia, jedno
pado na drog; i przyleciay ptaki, i wydziobay je. Inne pado na miejsce skaliste, gdzie nie miao wiele ziemi, i wnet
wzeszo, bo gleba nie bya gboka. Lecz po wschodzie soca
przypalio si i nie majc korzenia, uscho. Inne znw pado
midzy ciernie, a ciernie wybujay i zaguszyy je, tak e nie
wydao owocu. Inne w kocu pady na ziemi yzn, wzeszy,
wyrosy i wyday plon: trzydziestokrotny, szedziesiciokrotny i stokrotny .
I doda: Kto ma uszy do suchania, niechaj sucha .
A gdy by sam, pytali Go ci, ktrzy przy Nim byli, razem z
Dwunastoma, o przypowieci. I mwi im: Nie rozumiecie
tej przypowieci? Jake zrozumiecie inne przypowieci?
Siewca sieje sowo. A oto s ci posiani na drodze: u nich sieje
si sowo, a skoro je usysz, zaraz przychodzi szatan i porywa sowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych
posiani s ci, ktrzy, gdy usysz sowo, natychmiast przyjmuj je z radoci; lecz nie maj w sobie korzenia i s niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub przeladowanie z powodu
sowa, zaraz si zaamuj. S inni, ktrzy s zasiani midzy
ciernie: to s ci, ktrzy suchaj wprawdzie sowa, lecz troski
tego wiata, uuda bogactwa i inne dze wciskaj si i zaguszaj sowo, tak e zostaje bezowocne. W kocu na ziemi
yzn zostali posiani ci, ktrzy suchaj sowa, przyjmuj je i
wydaj owoc: trzydziestokrotny, szedziesiciokrotny i stokrotny .
Oto sowo Paskie.

EWANGELIA KRTSZA

Mk 4, 1-9

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Jezus znowu zacz naucza nad jeziorem i bardzo wielki
tum ludzi zebra si przy Nim. Dlatego wszed do odzi i
usiad w niej na jeziorze, a cay lud sta na brzegu jeziora.
Uczy ich wiele w przypowieciach i mwi im w swojej nauce:
Suchajcie: Oto siewca wyszed sia. A gdy sia, jedno
pado na drog; i przyleciay ptaki, i wydziobay je. Inne pado na miejsce skaliste, gdzie nie miao wiele ziemi, i wnet
wzeszo, bo gleba nie bya gboka. Lecz po wschodzie soca
przypalio si i nie majc korzenia, uscho. Inne znw pado
midzy ciernie, a ciernie wybujay i zaguszyy je, tak e nie
wydao owocu. Inne w kocu pady na ziemi yzn, wzeszy,
wyrosy i wyday plon: trzydziestokrotny, szedziesiciokrotny i stokrotny .
I doda: Kto ma uszy do suchania, niechaj sucha .
Oto sowo Paskie.

151.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem krzewem winnym, wy latorolami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Albo:

J 15, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Nauka Krzya gupstwem jest dla tych, co id na zatracenie,
moc Bo za dla nas, ktrzy dostpujemy zbawienia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

k 6, 43-45

Z obfitoci serca mwi usta

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Nie jest dobrym drzewem to, ktre wydaje zy owoc, ani
zym drzewem to, ktre wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje si kade drzewo; nie zrywa si fig z ciernia ani
z krzaka jeyny nie zbiera si winogron.
Dobry czowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zy czowiek ze zego skarbca wydobywa zo. Bo
z obfitoci serca mwi jego usta .
Oto sowo Paskie.

CZYTANIA WSPLNE
O DZIEWICACH
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

152.

PIERWSZE CZYTANIE
Jak mier potna jest mio

Pnp 8, 6-7

Czytanie z Pieni nad Pieniami.


Po mnie jak piecz na twoim sercu, jak piecz na
twoim ramieniu, bo jak mier potna jest mio, a zazdro
jej nieprzejednana jak otcha; ar jej to ar ognia, pomie
Pana.
Wody wielkie nie zdoaj ugasi mioci, nie zatopi jej
rzeki. Jeliby kto odda za mio cae bogactwo swego domu,
pogardz nim tylko.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)

11

12

13

Refren: Chopcy i dziewczta, sawcie imi Pana.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokociach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego anioowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastpy.
Refren.
Krlowie ziemscy i wszystkie narody, *
wadcy i wszyscy sdziowie na ziemi,
Modziecy i dziewczta,
starcy i dzieci *
niech imi Pana wychwalaj.
Refren.

14

153.

Majestat Jego ponad ziemi i niebem *


i On pomnaa potg swego ludu.
Oto pie pochwalna wszystkich Jego witych, *
synw Izraela, ludu, ktry jest Mu bliski.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Polubi ci sobie na wieki

Oz 2, 16b. 17b. 21-22

Czytanie z Ksigi proroka Ozeasza.


To mwi Pan:
Na pustyni chc j wyprowadzi i mwi do jej serca. I
bdzie Mi tam ulega jak za dni swej modoci, gdy wychodzia z egipskiego kraju.
I polubi ci sobie na wieki, polubi przez sprawiedliwo i prawo, przez mio i miosierdzie. Polubi ci sobie
przez wierno, a poznasz Pana .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6)

11

12

14

15

16

Refren: Chrystus przychodzi, wyjdcie na spotkanie.


Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.
Refren.
Cra krlewska wchodzi pena chway, *
odziana w zotogw,
W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *
za ni przywodz do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.
Wiod j z radoci i w uniesieniu, *
wkraczaj do krlewskiego paacu.

17

Synowie twoi zajm miejsce twoich ojcw, *


ustanowisz ich ksitami na caej ziemi.
Refren.
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

154.

PIERWSZE CZYTANIE
Uczta weselna Baranka

Ap 19, 1. 5-9a

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa


Ja, Jan, usyszaem jak gdyby gos potny wielkiego tumu w niebie, ktry mwi: Alleluja. Zbawienie i chwaa, i
moc u Boga naszego .
Od tronu za wyszed gos: Chwalcie Boga naszego,
wszyscy Jego sudzy, ktrzy si Go boicie, mali i wielcy .
I usyszaem jakby gos wielkiego tumu i jakby szum potnych wd, i jakby huk potnych gromw, ktre mwiy:
Alleluja. Bo Pan, Bg nasz, Wadca wszechrzeczy, obj
krlewsk sw wadz. Weselmy si i radujmy, i dajmy Mu
chwa, bo nadeszy gody Baranka, a Jego Maonka si przystroia, i dano jej odzia si w bisior lnicy i czysty bisior bowiem oznacza sprawiedliwe czyny witych.
I mwi mi: Napisz: Szczliwi, ktrzy s wezwani na
uczt weseln Baranka!
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)

Refren: Chopcy i dziewczta, sawcie imi Pana.


lub: Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokociach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego anioowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastpy.

11

12

13

14

155.

Refren.
Krlowie ziemscy i wszystkie narody, *
wadcy i wszyscy sdziowie na ziemi,
Modziecy i dziewczta,
starcy i dzieci *
niech imi Pana wychwalaj.
Refren.
Majestat Jego ponad ziemi i niebem *
i On pomnaa potg swego ludu.
Oto pie pochwalna wszystkich Jego witych, *
synw Izraela, ludu, ktry jest Mu bliski.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Nowe Jeruzalem przystrojone jak oblubienica

Ap 21, 1-5a

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


Ja, Jan, ujrzaem niebo nowe i ziemi now, bo pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przeminy i morza ju nie ma. I Miasto wite, Nowe Jeruzalem ujrzaem zstpujce z nieba od
Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swojego ma.
I usyszaem donony gos mwicy od tronu: Oto przybytek Boga z ludmi: i zamieszka wraz z nimi, i bd oni Jego
ludem, a On bdzie Bogiem z nimi . I otrze z ich oczu
wszelk z, a mierci ju odtd nie bdzie. Ani aoby, ni
krzyku, ni trudu ju odtd nie bdzie, bo pierwsze rzeczy
przeminy . I rzek Siedzcy na tronie: Oto czyni
wszystko nowe .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6)

Refren: Chrystus przychodzi, wyjdcie na spotkanie.

11

12

14

15

16

17

156.

lub: Alleluja.
Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.
Refren.
Cra krlewska wchodzi pena chway, *
odziana w zotogw,
W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *
za ni przywodz do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.
Wiod j z radoci i w uniesieniu, *
wkraczaj do krlewskiego paacu.
Synowie twoi zajm miejsce twoich ojcw, *
ustanowisz ich ksitami na caej ziemi.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE
Dziewica troszczy si o sprawy Pana

1 Kor 7, 25-35

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Nie mam nakazu Paskiego co do dziewic, lecz daj rad
jako ten, ktry wskutek doznanego od Pana miosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Uwaam, i przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zosta, dobrze to dla czowieka tak
y.
Jeste zwizany z on? Nie usiuj odcza si od niej. Jeste wolny? Nie szukaj ony. Ale jeeli si oenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeli wychodzi za m, nie grzeszy. Tacy jednak cierpie bd udrki w ciele, a ja chciabym
ich wam oszczdzi.

Mwi, bracia, czas jest krtki. Trzeba wic, aby ci, ktrzy
maj ony, tak yli, jakby byli nieonaci, a ci, ktrzy pacz,
jakby nie pakali, ci za, co si raduj, jakby si nie radowali;
ci, ktrzy nabywaj, jak gdyby nie posiadali, ci, ktrzy uywaj tego wiata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem posta tego wiata.
Chciabym, ebycie byli wolni od utrapie.
Czowiek bezenny troszczy si o sprawy Pana, o to, jak
by si przypodoba Panu. Ten za, kto wstpi w zwizek
maeski, zabiega o sprawy wiata, o to, jak by si przypodoba onie. I doznaje rozterki.
Podobnie i kobieta: niezamna i dziewica troszczy si o
sprawy Pana, o to, by bya wita i ciaem, i duchem. Ta za,
ktra wysza za m, zabiega o sprawy wiata, o to, jak by si
przypodoba mowi.
Mwi to dla waszego poytku, nie za, by zastawia na
was puapk; po to, bycie godnie i z upodobaniem trwali
przy Panu.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6)

Refren: Chrystus przychodzi, wyjdcie na spotkanie.


lub: Alleluja.
11Posuchaj, crko, spjrz i nako ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
12 Krl pragnie twego pikna, *
on twoim panem, oddaj mu pokon.
Refren.
14 Cra krlewska wchodzi pena chway, *
odziana w zotogw,
15 W szacie wzorzystej prowadz j do krla, *

16

17

157.

za ni przywodz do ciebie dziewice, jej druhny.


Refren.
Wiod j z radoci i w uniesieniu, *
wkraczaj do krlewskiego paacu.
Synowie twoi zajm miejsce twoich ojcw, *
ustanowisz ich ksitami na caej ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Polubiem was Chrystusowi

2 Kor 10, 17 11, 2

Czytanie z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian
Bracia:
Ten, kto si chlubi, w Panu niech si chlubi. Nie ten jest bowiem wyprbowany, kto si sam przechwala, lecz ten, kogo
uznaje Pan.
O, gdybycie mogli znie troch szalestwa z mojej strony.
Ale tak, wy i mnie znosicie. Jestem bowiem o was zazdrosny
Bosk zazdroci. Polubiem was przecie jednemu mowi,
by was przedstawi Chrystusowi jako czyst dziewic.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)

11

Refren: Chopcy i dziewczta, sawcie imi Pana.


Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokociach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego anioowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastpy.
Refren.
Krlowie ziemscy i wszystkie narody, *
wadcy i wszyscy sdziowie na ziemi,

12

13

14

158.

Modziecy i dziewczta,
starcy i dzieci *
niech imi Pana wychwalaj.
Refren.
Majestat Jego ponad ziemi i niebem *
i On pomnaa potg swego ludu.
Oto pie pochwalna wszystkich Jego witych, *
synw Izraela, ludu, ktry jest Mu bliski.
Refren.
EWANGELIA

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Przyjd, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,
ktry Pan przygotowa dla ciebie na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Mt 19, 3-12

Bezenni dla krlestwa niebieskiego

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Faryzeusze przystpili do Jezusa, chcc Go wystawi na
prb, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddali swoj on z
jakiegokolwiek powodu?
On odpowiedzia: Czy nie czytalicie, e Stwrca od pocztku stworzy ich jako mczyzn i kobiet ? I rzek:
Dlatego opuci czowiek ojca i matk i zczy si ze swoj
on, i bd oboje jednym ciaem .
A tak ju nie s dwoje, lecz jedno ciao.
Co wic Bg zczy, niech czowiek nie rozdziela .
Odparli Mu: Czemu wic Mojesz poleci da jej list
rozwodowy i odprawi j?

Odpowiedzia im: Przez wzgld na zatwardziao serc


waszych pozwoli wam Mojesz oddala wasze ony; lecz od
pocztku tak nie byo. A powiadam wam: Kto oddala swoj
on, chyba w wypadku nierzdu, a bierze inn, popenia cudzostwo. I kto oddalon bierze za on, popenia cudzostwo .
Rzekli Mu uczniowie: Jeli tak si ma sprawa czowieka
z on, to nie warto si eni .
Lecz On im odpowiedzia: Nie wszyscy to pojmuj, lecz
tylko ci, ktrym to jest dane. Bo s niezdatni do maestwa,
ktrzy z ona matki tak si urodzili; i s niezdatni do maestwa, ktrych ludzie takimi uczynili; a s i tacy bezenni, ktrzy dla krlestwa niebieskiego sami zostali bezenni. Kto moe poj, niech pojmuje .
Oto sowo Paskie.

159.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Oto jest dziewica roztropna, ktr Pan zasta czuwajc;
gdy przyby Oblubieniec, wesza z Nim na gody.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowie o dziesiciu pannach

Mt 25, 1-13

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza


Jezus opowiedzia swoim uczniom t przypowie:
Krlestwo niebieskie podobne jest do dziesiciu panien,
ktre wziy swoje lampy i wyszy na spotkanie oblubieca.
Pi z nich byo nierozsdnych, a pi roztropnych. Nierozsdne wziy lampy, ale nie wziy z sob oliwy. Roztropne
za razem z lampami zabray rwnie oliw w naczyniach.
Gdy si oblubieniec opnia, zmorzone snem wszystkie zasny.

Lecz o pnocy rozlego si woanie: Oblubieniec idzie,


wyjdcie mu na spotkanie . Wtedy powstay wszystkie owe
panny i opatrzyy swe lampy.
A nierozsdne rzeky do roztropnych: Uyczcie nam
swej oliwy, bo nasze lampy gasn .
Odpowiedziay roztropne: Mogoby i nam, i wam nie
wystarczy. Idcie raczej do sprzedajcych i kupcie sobie .
Gdy one szy kupi, nadszed oblubieniec. Te, ktre byy gotowe, weszy z nim na uczt weseln i drzwi zamknito.
W kocu nadchodz i pozostae panny, proszc: Panie,
panie, otwrz nam .
Lecz on odpowiedzia: Zaprawd powiadam wam, nie
znam was .
Czuwajcie wic, bo nie znacie dnia ani godziny .
Oto sowo Paskie.

160.

PIEW PRZED EWANGELI

J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jeli Mnie kto miuje, bdzie zachowywa moj nauk,
a Ojciec mj umiuje go i do niego przyjdziemy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus w gocinie u Marty i Marii

k 10, 38-42

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus przyszed do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta,
imieniem Marta, przyja Go do swego domu. Miaa ona siostr, imieniem Maria, ktra siada u ng Pana i przysuchiwaa
si Jego mowie.
Marta natomiast uwijaa si koo rozmaitych posug. Przystpia wic do Niego i rzeka: Panie, czy Ci to obojtne, e
moja siostra zostawia mnie sam przy usugiwaniu? Powiedz
jej, eby mi pomoga .

A Pan jej odpowiedzia: Marto, Marto, troszczysz si i


niepokoisz o wiele, a potrzeba mao albo tylko jednego. Maria
obraa najlepsz czstk, ktrej nie bdzie pozbawiona .
Oto sowo Paskie.

CZYTANIA WSPLNE
O WITYCH
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

161.

PIERWSZE CZYTANIE
Powoanie Abrahama

Rdz 12, 1-4a

Czytanie z Ksigi Rodzaju.


Pan Bg rzek do Abrama: Wyjd z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, ktry ci uka. Uczyni
bowiem z ciebie wielki nard, bd ci bogosawi i twoje
imi rozsawi: staniesz si bogosawiestwem.
Bd bogosawi tym, ktrzy ciebie bogosawi bd, a
tym, ktrzy tobie bd zorzeczyli, i Ja bd zorzeczy. Przez
ciebie bd otrzymyway bogosawiestwo ludy caej ziemi .
Abram uda si w drog, jak mu Pan rozkaza.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.

11

162.

Ty ciek ycia mi ukaesz, *


peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Przykazania mioci bliniego

Kp 19, 1-2. 17-18

Czytanie z Ksigi Kapaskiej.


Pan powiedzia do Mojesza: Mw do caej spoecznoci
synw Izraela i powiedz im: Bdcie witymi, bo Ja jestem
wity, Pan, Bg wasz!
Nie bdziesz ywi w sercu nienawici do brata. Bdziesz
upomina bliniego, aby nie zacign winy z jego powodu.
Ne bdziesz szuka pomsty, nie bdziesz ywi urazy do synw twego ludu, ale bdziesz kocha bliniego jak siebie samego. Ja jestem Pan .
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 (R.: por. lb)

1
2

Refren: Prawy zamieszka na Twej grze witej.


Kto zamieszka na Twej grze witej? *
Ten, kto postpuje nienagannie, dziaa sprawiedliwie
i mwi prawd w swym sercu, *
kto swym jzykiem oszczerstw nie gosi.
Refren.
Kto nie czyni bliniemu nic zego, *
nie ublia swoim ssiadom,
kto za godnego wzgardy uwaa zoczyc, *
ale szanuje tego, ktry cze Bogu oddaje.
Refren.

163.

Kto dotrzyma przysigi dla siebie niekorzystnej, *


kto nie daje swych pienidzy na lichw
i nie da si przekupi przeciw niewinnemu. *
Kto tak postpuje, nigdy si nie zachwieje.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Przykazanie miowania Boga z caego serca

Pwt 6, 3-9

Czytanie z Ksigi Powtrzonego Prawa.


Mojesz przemwi do ludu tymi sowami:
Suchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci si dobrze powodzio i aby si bardzo rozmnoy, jak ci przyrzek
Pan, Bg ojcw twoich, e ci da ziemi opywajc w mleko i
mid. Suchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem Pan jedyny.
Bdziesz miowa Pana, Boga twojego, z caego serca
swego, z caej duszy swojej, ze wszystkich swych si. Niech
pozostan w twym sercu te sowa, ktre ja ci dzi nakazuj.
Wpoisz je twoim synom, bdziesz o nich mwi przebywajc
w domu, w czasie podry, kadc si spa i wstajc ze snu.
Przywiesz je do twojej rki jako znak. Niech one ci bd
ozdob midzy oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)

Refren: Bogosawiony, kto si boi Pana.


lub: Alleluja.
Bogosawiony czowiek, ktry boi si Pana *
i wielk rado znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego bdzie potne na ziemi, *
dostpi bogosawiestwa pokolenie prawych.
Refren.

Dobrobyt i bogactwo bd w jego domu, *


a jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze.
On wschodzi w ciemnociach jak wiato dla prawych, *
agodny, miosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze si wiedzie czowiekowi, ktry z litoci poycza *
i swymi sprawami zarzdza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy si nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamici.
Refren.
Nie przelknie si zej nowiny, *
jego mocne serce zaufao Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze, *
wywyszona z chwa bdzie jego potga.
Refren.

O zakonnikach i zakonnicach:

164.

PIERWSZE CZYTANIE
Bg dziedzictwem lewitw

Pwt 10, 8-9

Czytanie z Ksigi Powtrzonego Prawa


Mojesz w ten sposb przemwi do ludu: Pan wybra
pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pana, by stali przy Panu, suyli Mu i bogosawili w Jego imieniu, co
dzieje si a do tego dnia. Dlatego Lewi nie ma dziau ani
dziedzictwa wrd swoich braci, gdy dziedzictwem jego jest
Pan, jak powiedzia do niego Pan, twj Bg .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *

2
5

11

mwi do Pana: Ty jest Panem moim .


Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

O zakonnikach i zakonnicach:

165.

PIERWSZE CZYTANIE
Prorok Eliasz na grze Horeb

1Krl 19, 4-9a. 11-15a

Czytanie z Pierwszej Ksigi Krlewskiej


W owych dniach Eliasz poszed na pustyni na odlego
jednego dnia drogi. Przyszedszy, usiad pod jednym z janowcw i pragnc umrze, rzek: Wielki ju czas, o Panie! Odbierz mi ycie, bo nie jestem lepszy od moich przodkw! Po
czym pooy si tam i zasn.
A oto anio, trcajc go, powiedzia mu: Wsta i jedz!
Eliasz spojrza, a oto przy jego gowie podpomyk i dzban z
wod. Podnis si wic, zjad i wypi, i znowu si pooy.
Powtrnie anio Pana wrci i trcajc go, powiedzia:
Wsta i jedz, bo przed tob duga droga! Powstawszy zatem, zjad i wypi. Nastpnie moc tego poywienia szed
czterdzieci dni i czterdzieci nocy a do Boej gry Horeb.
Tam wszed do pewnej groty.

Wtedy Pan skierowa do niego sowo i przemwi:


Wyjd, aby stan na grze wobec Pana! A oto Pan przechodzi. Gwatowna wichura rozwalajca gry i druzgocca
skay sza przed Panem. Ale Pan nie by w wichurze. A po
wichurze trzsienie ziemi: Pan nie by w trzsieniu ziemi. Po
trzsieniu ziemi powsta ogie: Pan nie by w ogniu. A po tym
ogniu szmer agodnego powiewu.
Kiedy tylko Eliasz go usysza, zasoniwszy twarz paszczem, wyszed i stan przy wejciu do groty. A wtedy rozleg
si gos mwicy do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu?
Eliasz za odpowiedzia: arliwoci rozpaliem si o
chwa Pana, Boga Zastpw, gdy Izraelici opucili Twoje
przymierze, rozwalili Twoje otarze i Twoich prorokw zabili
mieczem. Tak e ja sam tylko zostaem, a oni godz jeszcze i
na moje ycie .
Wtedy Pan rzek do niego: Wyruszaj w swoj powrotn
drog ku pustyni Damaszku .
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1-2. 3-4ab. 5 (R.: por. lb)

Refren: Prawy zamieszka na Twej grze witej.


Kto bdzie przebywa w Twym przybytku, Panie? *
Kto zamieszka na Twej grze witej.
Ten, kto postpuje nienagannie, dziaa sprawiedliwie *
i mwi prawd w swym sercu.
Refren.
Kto swym jzykiem oszczerstw nie gosi,
kto nie czyni bliniemu nic zego, *
i nie ublia swoim ssiadom.
Kto za godnego wzgardy uwaa zoczyc, *
ale szanuje tego, ktry cze Bogu oddaje.
Refren.

Kto nie daje swych pienidzy na lichw, *


i nie da si przekupi przeciw niewinnemu.
Kto tak postpuje, *
nigdy si nie zachwieje.
Refren.

O zakonnikach i zakonnicach:

166.

PIERWSZE CZYTANIE
Powoanie Elizeusza

1 Krl 19, 16b. 19-21

Czytanie z Pierwszej Ksigi Krlewskiej.


Pan rzek do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z AbelMechola, namacisz na proroka po tobie .
Eliasz poszed stamtd i odnalaz Elizeusza, syna Szafata,
orzcego: dwanacie par wow przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedszy do niego, zarzuci na niego
swj paszcz.
Wwczas Elizeusz zostawi woy i pobiegszy za Eliaszem, powiedzia: Pozwl mi ucaowa mego ojca i moj
matk, abym poszed za tob!
On mu odpowiedzia: Id i wracaj, bo po co to ci uczyniem!
Wtedy powrci do niego i zaraz wzi par wow, zoy
je na ofiar, a na jarzmie wow ugotowa ach miso oraz da
ludziom, aby zjedli. Nastpnie wybra si i poszedszy za
Eliaszem, sta si jego sug.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *

11

to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

wite maestwo:

167.

PIERWSZE CZYTANIE
Modlitwa Tobiasza

Tb 8, 5-10 (Wlg)

Czytanie z Ksigi Tobiasza


Po uroczystociach weselnych Tobiasz powiedzia do Sary: Saro, powsta i mdlmy si do Boga dzisiaj, jutro i pojutrze; w cigu tych trzech nocy bdziemy zczeni z Bogiem, a
po upywie trzeciej nocy bdziemy yli w naszym maestwie. Jestemy bowiem dziemi witych i nie moemy si
tak czy, jak narody, ktre nie znaj Boga . Powstawszy
wic oboje, modlili si bezustannie razem, aby im Bg uyczy zdrowia.
I rzek Tobiasz: Panie, Boe ojcw naszych, niechaj Ci
uwielbiaj niebiosa i ziemia, morze i rda, rzeki i wszystkie
stworzenia Twoje, jakie one zawieraj. Ty uczyni Adama z
muu ziemi i dae mu za towarzyszk Ew. Teraz tedy, Panie,
Ty wiesz, e bior siostr swoj za maonk nie dla namitnoci, lecz przez wzgld na mio do potomstwa, aby uwielbiao imi Twoje po wszystkie wieki .

Sara rwnie mwia: Zmiuj si nad nami, Panie, zmiuj


si nad nami, abymy oboje razem mogli si doczeka staroci przy dobrym zdrowiu .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)

Refren: Bogosawiony, kto si boi Pana.


Szczliwy czowiek, ktry si boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Bdziesz spoywa owoc pracy rk swoich, *
szczcie osigniesz i dobrze ci bdzie.
Refren.
Maonka twoja jak podny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gazki *
dokoa twego stou.
Refren.
Tak bdzie bogosawiony czowiek, *
ktry si boi Pana.
Niech ci z Syjonu Pan bogosawi
i oby oglda pomylno Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego ycia.
Refren.

O tych, ktrzy penili dziea miosierdzia:

168.

PIERWSZE CZYTANIE
Dobra jest modlitwa z postem i jamun

Tb 12, 6-13 (Wlg)

Czytanie z Ksigi Tobiasza


Anio powiedzia do Tobiasza i jego syna: Bogosawcie
Bogu niebios i wyznawajcie wobec wszystkich yjcych, e
wielkie miosierdzie wam wywiadczy. Dobr jest rzecz za-

chowywa tajemnic krlewsk, godzi si jednak ujawnia i


ogasza dziea Boe.
Dobra jest modlitwa z postem, a jamuna znaczy wicej
anieli zoto i skarby; jamuna bowiem od mierci uwalnia,
ona to z grzechw oczyszcza i przyczynia si do znalezienia
miosierdzia i ycia wiecznego.
Ci bowiem, co dopuszczaj si grzechu i nieprawoci, s
sami dla siebie wrogami.
Chc wic odkry wam prawd i nic nie chc ukry przed
wami. Gdy modli si ze zami i zmarych grzebae, gdy
opuszcza posiek i zmarych podczas dnia ukrywae w domu
swoim, ja przedstawiaem twoj modlitw Panu. A poniewa
bye miym Bogu, przypado na ciebie to dowiadczenie .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)

13

Refren: Chwal i bogosaw, duszo moja, Pana.


Bogosaw, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, wite imi Jego.
Bogosaw, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje ycie ratuje od zguby, *
obdarza ci ask i zmiowaniem.
Refren.
Miosierny jest Pan i askawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamituje si w sporze, *
nie ponie gniewem na wieki.
Refren.
Jak ojciec lituje si nad dziemi, *

14

17

18

tak Pan si lituje nad tymi, ktrzy si Go boj.


Wie On, z czegomy powstali, *
pamita, e jestemy prochem.
Refren.
aska za Boga jest wieczna dla Jego wyznawcw, *
a Jego sprawiedliwo nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, ktrzy strzeg Jego przymierza *
i pamitaj, by spenia Jego przykazania.
Refren.

O wdowach:

169.

PIERWSZE CZYTANIE
Bogobojna wdowa

Jdt 8,2-8

Czytanie z Ksigi Judyty


M Judyty, Manasses, zmar podczas niw jczmiennych.
Sta bowiem przy wicych snopy na polu i soce porazio
mu gow, i upad na swoje ko, i zakoczy ycie w miecie swoim, w Betulii, i pogrzebano go razem z jego przodkami na polu midzy Dotain i Balamon.
Judyta bya wdow w domu swoim przez trzy lata i cztery
miesice. Na dachu swego domu postawia sobie namiot, naoya wr na biodra i nosia na sobie wdowie szaty.
Pocia przez wszystkie dni swojego wdowiestwa, oprcz
wigilii przed szabatami i samych szabatw, przededni nowiu i
podczas nowiu oraz oprcz uroczystoci i radosnych wit
domu izraelskiego. Bya pikna i na wejrzenie bardzo mia.
M jej, Manasses, pozostawi jej po sobie zoto, srebro, sugi, suce, bydo i rol. A ona tym zarzdzaa.
I nie byo nikogo, kto by powiedzia o niej ze sowo, poniewa bardzo baa si Boga.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 131 (130), 1. 2-3

170.

Refren: Strze mojej duszy w Twym pokoju, Panie.


Panie, moje serce si nie pyszni *
i nie patrz wyniole moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siy.
Refren.
Lecz uspokoiem i ucieszyem moj dusz,
Jak dziecko na onie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, z nadziej w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Nie stawia czci czowieka nad cze Boga

Est 4,17a-l7e. 17h

Czytanie z Ksigi Estery


Mardocheusz baga Pana, wspominajc na wszystkie
dziea Paskie, i mwi: Panie, Panie, Krlu, Wszechmogcy, poniewa w mocy Twojej jest wszystko i nie masz takiego, ktry by Ci si sprzeciwi, gdy chcesz ocali Izraela.
Poniewa Ty uczynie niebo i ziemi, i wszystko, co na
niej pod niebem godne jest podziwu. Ty jeste Panem wszystkiego i nie ma nikogo, kto by si sprzeciwi Tobie, Panu.
Ty znasz wszystko, Ty wiesz, e tego, i nie oddawaem
pokonu pysznemu Amanowi, nie czyniem ani z pychy, ani z
zuchwaoci, ani z dzy sawy. Byem nawet gotw lady
stp jego caowa dla ocalenia Izraela. Lecz uczyniem to, aby
nie stawia wyej czci czowieka nad cze Boga i aby 1 nikomu nie oddawa pokonu, oprcz Ciebie, Panie mj, i nie
uczyniem tego z pychy.
Wysuchaj proby mojej i oka miosierdzie nad dziedzicznym Twym dziaem, i obr smutek nasz w rado, abymy yli i imi Twoje, Panie, wielbili, i nie zamykaj ust
chwalcych Ciebie, Panie.

Oto sowo Boe.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a)

10

11

171.

Refren: Po wieczne czasy bd chwali Pana.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz to pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto zawoa biedak i Pan go usysza, *
i uwolni od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczliwy czowiek, ktry znajduje w nim ucieczk.
Refren.
Bjcie si Pana, wszyscy Jego wici, *
ci, co si Go boj, nie zaznaj biedy.
Bogacze zuboeli i zaznali godu, *
szukajcym Pana niczego nie zbraknie.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Niewiasta, ktra boi si Pana

Czytanie z Ksigi Przysw

Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31

Niewiast dzieln kt znajdzie?


Jej warto przewysza pery.
Serce maonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu le, ale dobrze
przez wszystkie dni jego ycia.
O len si stara i wen,
pracuje starannie rkami.
Wyciga rce po kdziel,
jej palce chwytaj wrzeciono.
Otwiera do ubogiemu,
do ndzarza wyciga swe rce.
Kamliwy wdzik i marne jest pikno:
chwali naley niewiast, co boi si Pana.
Z owocu jej rk jej dajcie,
niech w bramie chwal jej czyny.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

172.

Ps 131 (130), 1. 2-3

Refren: Strze mojej duszy w Twym pokoju, Panie.


Panie, moje serce si nie pyszni *
i nie patrz wyniole moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siy.
Refren.
Lecz uspokoiem i ucieszyem moj dusz,
Jak dziecko na onie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, z nadziej w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bojcy si Boga, wierzcie, ufajcie, miujcie

Syr 2, 7-11

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


Wy, ktrzy boicie si Pana, oczekujcie Jego zmiowania,
nie zbaczajcie z drogi, abycie nie upadli. Ktrzy boicie si
Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapata. Ktrzy
boicie si Pana, spodziewajcie si dobra, wiecznego wesela i
zmiowania.
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: kt zaufa
Panu, a zosta zawstydzony? Albo kt trwa w bojani Paskiej, i by opuszczony? Albo kt wzywa Go, a On nim
wzgardzi?
Dlatego e Pan jest litociwy i miosierny, odpuszcza
grzechy i zbawia w czasie utrapienia.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)

Refren: Bogosawiony, kto si boi Pana.


lub: Alleluja.
Bogosawiony czowiek, ktry boi si Pana *
i wielk rado znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego bdzie potne na ziemi, *
dostpi bogosawiestwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo bd w jego domu, *
a jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze.
On wschodzi w ciemnociach jak wiato dla prawych, *
agodny, miosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze si wiedzie czowiekowi, ktry z litoci poycza *
i swymi sprawami zarzdza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy si nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamici.
Refren.

173.

Nie przelknie si zej nowiny, *


jego mocne serce zaufao Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze, *
wywyszona z chwa bdzie jego potga.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Pokorny znajdzie ask u Boga

Syr 3, 17-24

Czytanie z Ksigi Syracydesa


Synu, w sposb agodny prowad swe sprawy, a kady,
kto jest prawy, bdzie ci miowa. O ile wielki jeste, o tyle
si uniaj, a znajdziesz ask u Pana. Wielka jest bowiem potga Pana i przez pokornych bywa chwalony.
Nie szukaj tego, co jest zbyt cikie, ani nie badaj tego, co
jest zbyt trudne dla ciebie. O tym rozmylaj, co ci nakazane,
bo rzeczy zakryte nie s ci potrzebne.
Nie trud si niepotrzebnie nad tym, co siy twoje przekracza; wicej, ni zniesie rozum ludzki, zostao ci objawione.
Wielu bowiem domysy ich w bd wprowadziy i o ze przypuszczenia potkny si ich rozumy.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 131 (130), 1. 2-3

Refren: Strze mojej duszy w Twym pokoju, Panie.


Panie, moje serce si nie pyszni *
i nie patrz wyniole moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siy.
Refren.
Lecz uspokoiem i ucieszyem moj dusz,
Jak dziecko na onie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, z nadziej w Panu, *

teraz i na wieki.
Refren.
O maonkach:

174.

PIERWSZE CZYTANIE
Dobra ona jest darem Boga

Syr 26, 1-4. 13-16

Czytanie z Ksigi Syracydesa.


Szczliwy m, ktry ma dobr on, liczba dni jego bdzie podwjna. Dobra ona radowa bdzie ma, ktry osignie peni wieku w pokoju.
Dobra ona to dobra cz dziedzictwa i jako taka bdzie
dodana tym, ktrzy si boj Pana. Wtedy to serce bogatego
czy ubogiego bdzie zadowolone i oblicze jego wesoe w
kadym czasie.
Wdzik ony rozwesela jej ma, a mdro jej orzewia
jego koci. Darem Pana jest ona spokojna i za osob dobrze
wychowan nie znajdziesz nic na zamian.
Wdzik nad wdzikami skromna kobieta i nie masz nic
rwnego osobie powcigliwej.
Jak soce wschodzce na wysokociach Pana, tak pikno dobrej kobiety midzy ozdobami jej domu.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)

Refren: Bogosawiony, kto si boi Pana.


Szczliwy czowiek, ktry si boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Bdziesz spoywa owoc pracy rk swoich, *
szczcie osigniesz i dobrze ci bdzie.
Refren.
Maonka twoja jak podny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.

Synowie twoi jak oliwne gazki *


dokoa twego stou.
Refren.
Tak bdzie bogosawiony czowiek, *
ktry si boi Pana.
Niech ci z Syjonu Pan bogosawi
i oby oglda pomylno Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego ycia.
Refren.

O tych, ktrzy penili dziea miosierdzia:

175.

PIERWSZE CZYTANIE
Bg wynagrodzi jamun

Iz 58, 6-11

Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.


To mwi Pan:
Rozerwij kajdany za, rozwi wizy niewoli, wypu
wolno ucinionych i wszelkie jarzmo poam? Dziel swj
chleb z godnym, wprowad w dom biednych tuaczy, nagiego, ktrego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj si od wspziomkw?
Wtedy twoje wiato wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwo twoja poprzedza ci bdzie, chwaa Pana i bdzie za tob. Wtedy zawoasz, a Pan
odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: Oto jestem .
Jeli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozi palcem i
mwi przewrotnie, jeli podasz twj chleb zgodniaemu i
nakarmisz dusz przygnbion, wwczas twe wiato zabynie w ciemnociach, a twoja ciemno stanie si poudniem.
Pan ci zawsze prowadzi bdzie, nasyci dusz twoj na
pustkowiach. Odmodzi twoje koci, tak e bdziesz jak zroszony ogrd i jak rdo wody, co si nie wyczerpie .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)

176.

Refren: Bogosawiony, kto si boi Pana.


lub: Alleluja.
Bogosawiony czowiek, ktry boi si Pana *
i wielk rado znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego bdzie potne na ziemi, *
dostpi bogosawiestwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo bd w jego domu, *
a jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze.
On wschodzi w ciemnociach jak wiato dla prawych, *
agodny, miosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze si wiedzie czowiekowi, ktry z litoci poycza *
i swymi sprawami zarzdza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy si nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamici.
Refren.
Nie przelknie si zej nowiny, *
jego mocne serce zaufao Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze, *
wywyszona z chwa bdzie jego potga.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Powoanie proroka

Jr 20, 7-9

Czytanie z Ksigi proroka Jeremiasza.


Uwiode mnie, Panie, a ja pozwoliem si uwie; ujarzmie mnie i przemoge. Staem si codziennym pomiewiskiem, wszyscy mi urgaj. Albowiem ilekro mam zabiera
gos, musz obwieszcza: Gwat i ruina! . Tak, sowo Pana
stao si dla mnie kadego dnia zniewag i pomiewiskiem.

I powiedziaem sobie: Nie bd Go ju wspomina ani


mwi w Jego imi . Ale wtedy zacz trawi moje serce
jakby ogie nurtujcy w moim ciele. Czyniem wysiki, by go
stumi, lecz nie potrafiem.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

11

177.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bg da penienia sprawiedliwoci

Mi 6, 6-8

Czytanie z Ksigi proroka Micheasza.


Z czym stan przed Panem, i pokoni si Bogu wysokiemu? Czy stan przed Nim z ofiar caopaln, z cieltami
rocznymi?
Czy Pan si zadowoli tysicami baranw, dziesitkami tysicy potokw oliwy? Czy trzeba, bym wyda pierworodnego

mego za mj wystpek, owoc ona mego za grzech mojej duszy?


Powiedziano ci, czowiecze, co jest dobre. I czego da
Pan od ciebie: jeli nie penienia sprawiedliwoci, umiowania
yczliwoci i pokornego obcowania z Bogiem twoim.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 2a)

178.

Refren: Bardzo miowa prawo Twoje, Panie.


Bogosawiony czowiek,
ktry nie idzie za rad wystpnych,
nie wchodzi na drog grzesznikw *
i nie zasiada w gronie szydercw,
lecz w prawie Paskim upodoba sobie *
i rozmyla nad nim dniem i noc.
Refren.
On jest jak drzewo zasadzone nad pync wod *
ktre wydaje owoc w swoim czasie,
licie jego nie widn, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Refren.
Co innego grzesznicy: *
s jak plewa, ktr wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga wystpnych zaginie.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Szkajcie sprawiedliwoci i pokory

Czytanie z Ksigi proroka Sofoniasza

So 2, 3; 3, 12-13

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, ktrzy penicie


Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwoci, szukajcie pokory,
moe si ukryjecie w dzie gniewu Pana.
Zostawi pord ciebie lud pokorny i biedny, a szuka bd schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie bdzie czyni nieprawoci ani mwi kamstwa. I nie znajdzie si w ich
ustach zwodniczy jzyk, gdy pa si bd i wylegiwa, a nie
bdzie nikogo, kto by ich przestraszy.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

10

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz to pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto zawoa biedak i Pan go usysza, *
i uwolni od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczliwy czowiek, ktry znajduje w Nim ucieczk.
Refren.
Bjcie si Pana, wszyscy Jego wici, *

11

ci, co si Go boj, nie zaznaj biedy.


Bogacze zuboeli i zaznali godu, *
szukajcym Pana niczego nie zbraknie.
Refren.

Czytania wsplne o witych

PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM
O zakonnikach i zakonnicach:

179.

PIERWSZE CZYTANIE
Jeden duch i jedno serce wsplnoty chrzecijaskiej

Dz 4, 32-35

Czytanie z Dziejw Apostolskich.


Jeden duch i jedno serce oywiay wszystkich wierzcych.
aden nie nazywa swoim tego, co posiada, ale wszystko
mieli wsplne.
Apostoowie z wielk moc wiadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielk ask.
Nikt z nich nie cierpia niedostatku, bo waciciele pl albo domw sprzedawali je i przynosili pienidze uzyskane ze
sprzeday, i skadali je u stp Apostow. Kademu te rozdzielano wedug potrzeby.
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


lub: Alleluja.
Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *

11

180.

bo serce napomina mnie nawet noc.


Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni Twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Uczta ycia wiecznego

Ap 3, 14b. 20-22

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa.


To mwi Amen, wiadek wierny i prawdomwny, Pocztek stworzenia Boego: Oto stoj u drzwi i koacz: jeli kto
posyszy mj gos i drzwi otworzy, wejd do niego i bd z
nim wieczerza, a on ze Mn. Zwycizcy dam zasi ze Mn
na moim tronie, jak i Ja zwyciyem i zasiadem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posyszy, co mwi
Duch do Kociow .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


lub: Alleluja.
Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi lee *
na zielonych pastwiskach.
Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz, *
orzewia moj dusz.
Wiedzie mnie po waciwych ciekach *

181.

przez wzgld na swoj chwa.


Refren.
Chociabym przechodzi przez ciemn dolin, *
za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn.
Kij Twj i laska pasterska *
s moj pociech.
Refren.
St dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogw.
Namaszczasz mi gow olejkiem, *
a kielich mj peny po brzegi.
Refren.
Dobro i aska pjd w lad za mn *
przez wszystkie dni ycia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdusze czasy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Uczta weselna Baranka

Ap 19, 1. 5-9a

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa


Ja, Jan, usyszaem jak gdyby gos potny wielkiego tumu w niebie, ktry mwi: Alleluja. Zbawienie i chwaa, i
moc u Boga naszego .
Od tronu za wyszed gos: Chwalcie Boga naszego,
wszyscy Jego sudzy, ktrzy si Go boicie, mali i wielcy .
I usyszaem jakby gos wielkiego tumu i jakby szum potnych wd, i jakby huk potnych gromw, ktre mwiy:
Alleluja. Bo Pan, Bg nasz, Wadca wszechrzeczy, obj
krlewsk sw wadz. Weselmy si i radujmy, i dajmy Mu
chwa, bo nadeszy gody Baranka, a Jego Maonka si przystroia, i dano jej odzia si w bisior lnicy i czysty bisior bowiem oznacza sprawiedliwe czyny witych.
I mwi mi: Napisz: Szczliwi, ktrzy s wezwani na
uczt weseln Baranka!

Oto sowo Boe.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)

13

14

17

18

182.

Refren: Chwal i bogosaw, duszo moja, Pana.


lub: Alleluja.
Bogosaw, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, wite imi Jego.
Bogosaw, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje ycie ratuje od zguby, *
obdarza ci ask i zmiowaniem.
Refren.
Miosierny jest Pan i askawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamituje si w sporze, *
nie ponie gniewem na wieki.
Refren.
Jak ojciec lituje si nad dziemi, *
tak Pan si lituje nad tymi, ktrzy si Go boj.
Wie On, z czegomy powstali, *
pamita, e jestemy prochem.
Refren.
aska za Boga jest wieczna dla Jego wyznawcw, *
a Jego sprawiedliwo nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, ktrzy strzeg Jego przymierza *
i pamitaj, by spenia Jego przykazania.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Zwycizca to odziedziczy

Ap 21, 5-7

Czytanie z Ksigi Apokalipsy witego Jana Apostoa


I rzek Siedzcy na tronie: Oto wszystko czyni nowe .
I mwi: Napisz: Sowa te wiarygodne s i prawdziwe .
I rzek mi: Stao si. Jam Alfa i Omega, Pocztek i Koniec. Ja spragnionemu dam darmo pi ze rda wody ycia.
Zwycizca to odziedziczy i bd dla niego Bogiem, a on dla
Mnie bdzie synem .
Oto sowo Boe.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a)

10

Refren: Po wieczne czasy bd chwali Pana.


Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *
Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz to pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto zawoa biedak i Pan go usysza, *
i uwolni od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczliwy czowiek, ktry znajduje w nim ucieczk.
Refren.
Bjcie si Pana, wszyscy Jego wici, *

11

ci, co si Go boj, nie zaznaj biedy.


Bogacze zuboeli i zaznali godu, *
szukajcym Pana niczego nie zbraknie.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

183.

DRUGIE CZYTANIE
Bg wspdziaa z tymi, ktrzy Go miuj

Rz 8, 26-30

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Rzymian.


Bracia:
Duch przychodzi z pomoc naszej saboci. Gdy bowiem
nie umiemy si modli tak jak trzeba, sam Duch wstawia si
za nami w baganiach, ktrych nie mona wyrazi sowami.
Ten za, ktry przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, e
wstawia si za witymi zgodnie z wol Bo.
Wiemy te, e Bg z tymi, ktrzy Go miuj, wspdziaa
we wszystkim dla ich dobra, z tymi, ktrzy s powoani wedug Jego zamiaru.
Albowiem tych, ktrych od wiekw pozna, tych te przeznaczy na to, by si stali na wzr obrazu Jego Syna, aby On
by pierworodnym midzy wielu brami. Tych za, ktrych
przeznaczy, tych te powoa, a ktrych powoa, tych te
usprawiedliwi, a ktrych usprawiedliwi, tych te obdarzy
chwa.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 129-130. 132-133. 135 i 144 (R.: por. 105)

Refren: wiatem stp moich jest Twe sowo, Panie.


129 Twoje napomnienia s przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
130 Poznanie Twoich sw owieca *

i naucza niedowiadczonych.
Refren.
132 Zwr si do mnie i zmiuj si nade mn, *
tak jak czynisz z miujcymi Twe imi.
133 Umocnij moje kroki Twoim sowem *
niech nie panuje we mnie adna niegodziwo.
Refren.
135 Oka Twemu sudze wiato swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
144 Wieczna jest sprawiedliwo Twych napomnie, *
daj mi je zrozumie, a y bd.
Refren.

184.

DRUGIE CZYTANIE
Bg wybra to, co wzgardzone

1 Kor 1, 26-31

Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa


do Koryntian.
Przypatrzcie si, bracia, powoaniu waszemu. Niewielu
tam mdrcw wedug oceny ludzkiej, niewielu monych,
niewielu szlachetnie urodzonych.
Bg wybra wanie to, co gupie w oczach wiata, aby
zawstydzi mdrcw, upodoba sobie w tym, co niemocne,
aby mocnych poniy; i to, co nie jest szlachetnie urodzone
wedug wiata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyrni Bg,
by to co jest, unicestwi, tak by si adne stworzenie nie chepio przed obliczem Boga.
Przez Niego bowiem jestecie w Chrystusie Jezusie, ktry
sta si dla nas mdroci od Boga i sprawiedliwoci, i
uwiceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w
Panu si chlubi ten, kto si chlubi .
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 131 (130), 1. 2-3

185.

Refren: Strze mojej duszy w Twym pokoju, Panie.


Panie, moje serce si nie pyszni *
i nie patrz wyniole moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siy.
Refren.
Lecz uspokoiem i ucieszyem moj dusz,
Jak dziecko na onie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, z nadziej w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE DUSZE


Hymn o mioci

1 Kor 12, 31 13, 13

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Starajcie si o wiksze dary: a ja wam wska drog jeszcze doskonalsz. Gdybym mwi jzykami ludzi i aniow, a
mioci bym nie mia, stabym si jak mied brzczca albo
cymba brzmicy.
Gdybym te mia dar prorokowania i zna wszystkie tajemnice, i posiada wszelk wiedz i wszelk moliw wiar,
tak ibym gry przenosi, a mioci bym nie mia, bybym niczym.
I gdybym rozda na jamun ca majtno moj, a ciao
wystawi na spalenie, lecz mioci bym nie mia, nic bym nie
zyska.
Mio cierpliwa jest, askawa jest. Mio nie zazdroci,
nie szuka poklasku, nie unosi si pych; nie dopuszcza si
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi si gniewem, nie pamita zego, nie cieszy si z niesprawiedliwoci, lecz wspweseli si z prawd. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we

wszystkim pokada nadziej, wszystko przetrzyma.


Mio nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, ktre si
skocz, albo jak dar jzykw, ktry zniknie, lub jak wiedza,
ktrej zabraknie. Po czci bowiem tylko poznajemy, po czci prorokujemy. Gdy za przyjdzie to, co jest doskonae,
zniknie to, co jest tylko czciowe.
Gdy byem dzieckiem, mwiem jak dziecko, czuem jak
dziecko, mylaem jak dziecko. Kiedy za staem si mem,
wyzbyem si tego, co dziecice.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy za
zobaczymy twarz w twarz. Teraz poznaj po czci, wtedy
za poznam tak, jak i zostaem poznany.
Tak wic trwaj wiara, nadzieja, mio, te trzy: z nich za
najwiksza jest mio.
Oto sowo Boe.
DRUGIE CZYTANIE KRTSZE

1 Kor 13, 4-13

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian.
Bracia:
Mio cierpliwa jest, askawa jest. Mio nie zazdroci,
nie szuka poklasku, nie unosi si pych; nie dopuszcza si
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi si gniewem, nie pamita zego, nie cieszy si z niesprawiedliwoci, lecz wspweseli si z prawd. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokada nadziej, wszystko przetrzyma.
Mio nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, ktre si
skocz, albo jak dar jzykw, ktry zniknie, lub jak wiedza,
ktrej zabraknie. Po czci bowiem tylko poznajemy, po czci prorokujemy. Gdy za przyjdzie to, co jest doskonae,
zniknie to, co jest tylko czciowe.
Gdy byem dzieckiem, mwiem jak dziecko, czuem jak
dziecko, mylaem jak dziecko. Kiedy za staem si mem,
wyzbyem si tego, co dziecice.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy za


zobaczymy twarz w twarz. Teraz poznaj po czci, wtedy
za poznam tak, jak i zostaem poznany.
Tak wic trwaj wiara, nadzieja, mio, te trzy: z nich za
najwiksza jest mio.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a)

186.

Refren: Boga ywego pragnie moja dusza.


Jak ania pragnie wody ze strumienia, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boe.
Dusza moja Boga pragnie, Boga ywego, *
kiedy wic przyjd i ujrz oblicze Boe?
Refren.
Zelij wiato i wierno swoj, *
niech one mnie wiod.
Niech mnie zaprowadz na Tw gr wit *
i do Twoich przybytkw.
Refren.
I przystpi do otarza Boego, *
do Boga, ktry jest moim weselem i radoci.
I bd Ci chwali przy dwikach lutni, *
Boe mj, Boe.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Polubiem was Chrystusowi

2 Kor 10, 17 11, 2

Czytanie z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa


do Koryntian
Bracia:

Ten, kto si chlubi, w Panu niech si chlubi. Nie ten jest bowiem wyprbowany, kto si sam przechwala, lecz ten, kogo
uznaje Pan.
O, gdybycie mogli znie troch szalestwa z mojej strony.
Ale tak, wy i mnie znosicie. Jestem bowiem o was zazdrosny
Bosk zazdroci. Polubiem was przecie jednemu mowi,
by was przedstawi Chrystusowi jako czyst dziewic.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1-2. 3-4ab. 5 (R.: por. lb)

187.

Refren: Prawy zamieszka na Twej grze witej.


Kto bdzie przebywa w Twym przybytku, Panie? *
Kto zamieszka na Twej grze witej.
Ten, kto postpuje nienagannie, dziaa sprawiedliwie *
i mwi prawd w swym sercu.
Refren.
Kto swym jzykiem oszczerstw nie gosi,
kto nie czyni bliniemu nic zego, *
i nie ublia swoim ssiadom.
Kto za godnego wzgardy uwaa zoczyc, *
ale szanuje tego, ktry cze Bogu oddaje.
Refren.
Kto nie daje swych pienidzy na lichw, *
i nie da si przekupi przeciw niewinnemu.
Kto tak postpuje, *
nigdy si nie zachwieje.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ju nie ja yj,
lecz yje we mnie Chrystus

Ga 2, 19-20

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Galatw.


Bracia:
Ja dla Prawa umarem przez Prawo, aby y dla Boga: razem z Chrystusem zostaem przybity do krzya.
Teraz za ju nie ja yj, lecz yje we mnie Chrystus.
Cho nadal prowadz ycie w ciele, jednak obecne ycie
moje jest yciem wiary w Syna Boego, ktry umiowa mnie
i samego siebie wyda za mnie.
Oto sowo Boe.
W wita i uroczystoci:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: por. 5a)

1
2
5

11

188.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


Zachowaj mnie, Boe, bo chroni si do Ciebie, *
mwi do Pana: Ty jest Panem moim .
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mj los zabezpiecza.
Refren.
Bogosawi Pana, ktry da mi rozsdek, *
bo serce napomina mnie nawet noc.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ciek ycia mi ukaesz, *
peni twojej radoci
i wieczn rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
wiat sta si ukrzyowany dla mnie

Ga 6, 14-16

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Galatw.


Bracia:
Co do mnie, nie daj Boe, bym si mia chlubi z czego
innego, jak tylko z krzya Pana naszego Jezusa Chrystusa,
dziki ktremu wiat sta si ukrzyowany dla mnie, a ja dla
wiata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie,
tylko nowe stworzenie.
Na wszystkich tych, ktrzy si tej zasady trzyma bd, i
na Izraela Boego niech zstpi pokj i miosierdzie.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2ac i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a)

10

189.

Refren: Przychodz, Boe, peni Twoj wol.


Z nadziej czekaem na Pana, *
i wysucha mego woania.
Woy mi w usta pie now, *
piew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciae ofiary krwawej ani z podw ziemi, *
ale otworzye mi uszy.
Nie dae caopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziaem: Oto przychodz.
Refren.
W zwoju ksigi jest o mnie napisane:
Radoci jest dla mnie peni Twoj wol, mj Boe, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu .
Gosiem Tw sprawiedliwo w wielkim zgromadzeniu *
i nie powcigaem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Ef 3, 14-19

Mio Chrystusa przewysza wszelk wiedz

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od ktrego bierze nazw wszelki rd na niebie i na ziemi, aby wedug bogactwa
swej chway sprawi w was przez Ducha swego wzmocnienie
siy wewntrznego czowieka, iby Chrystus zamieszka przez
wiar w waszych sercach; abycie w mioci wkorzenieni i
ugruntowani, wraz ze wszystkimi witymi zdoali ogarn
duchem, czym jest Szeroko, Dugo, Wysoko i Gboko, i pozna mio Chrystusa, przewyszajc wszelk
wiedz, abycie zostali napenieni ca Peni Bo.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)

Refren: Chwal i bogosaw, duszo moja, Pana.


Bogosaw, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, wite imi Jego.
Bogosaw, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje ycie ratuje od zguby, *
obdarza ci ask i zmiowaniem.
Refren.
Miosierny jest Pan i askawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamituje si w sporze, *
nie ponie gniewem na wieki.

13

14

17

18

190.

Refren.
Jak ojciec lituje si nad dziemi, *
tak Pan si lituje nad tymi, ktrzy si Go boj.
Wie On, z czegomy powstali, *
pamita, e jestemy prochem.
Refren.
aska za Boga jest wieczna dla Jego wyznawcw, *
a Jego sprawiedliwo nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, ktrzy strzeg Jego przymierza *
i pamitaj, by spenia Jego przykazania.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Walka przeciw mocom ciemnoci

Ef 6, 10-13. 18

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Efezjan.


Bracia:
Bdcie mocni w Panu si Jego potgi.
Obleczcie pen zbroj Bo, bycie mogli si osta wobec
podstpnych zakusw diaba. Nie toczymy bowiem walki
przeciw krwi i ciau, lecz przeciw Zwierzchnociom, przeciw
Wadzom, przeciw rzdcom wiata tych ciemnoci, przeciw
pierwiastkom duchowym za na wyynach niebieskich.
Dlatego wecie na siebie pen zbroj Bo, abycie w
dzie zy zdoali si przeciwstawi i osta, zwalczywszy
wszystko wrd wszelakiej modlitwy i bagania. Przy kadej
sposobnoci mdlcie si w Duchu. Nad tym wanie czuwajcie z ca usilnoci i procie za wszystkich witych.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bg mnie wyzwoli.

191.

Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *


Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto biedak zawoa, a Pan go usysza, *
i uwolni ze wszystkich uciskw.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczliwy czowiek, ktry znajdzie w Nim ucieczk.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Pdz ku wyznaczonej mecie

Flp 3, 8-14

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Filipian.


Bracia:
Wszystko uznaj za strat ze wzgldu na najwysz warto poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzuem si ze wszystkiego i uznaj to za
mieci, bylebym pozyska Chrystusa i znalaz si w Nim, nie
majc mojej sprawiedliwoci, pochodzcej z Prawa, lecz Bo
sprawiedliwo, otrzyman przez wiar w Chrystusa, sprawiedliwo pochodzc od Boga, opart na wierze, przez poznanie Jego: zarwno mocy zmartwychwstania, jak i udziau
w Jego cierpieniach, w nadziei, e upodabniajc si do Jego

mierci, dojd jako do penego powstania z martwych.


Nie mwi, e ju to osignem i ju si staem doskonaym, lecz pdz, abym te to zdoby, bo i sam zostaem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sdz o sobie samym, e ju zdobyem, ale
to jedno czyni: zapominajc o tym, co za mn, a wytajc
siy ku temu, co przede mn, pdz ku wyznaczonej mecie, ku
nagrodzie, do jakiej Bg wzywa w gr w Chrystusie Jezusie.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 2)

17

18

33

34

Refren: Bogosawieni szukajcy Boga.


Bogosawieni, ktrych droga nieskalana, *
ktrzy postpuj zgodnie z Prawem Paskim.
Bogosawieni, ktrzy zachowuj Jego pouczenia *
i szukaj Go caym sercem.
Refren.
Ty po to dae swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzay moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.
Refren.
Czy dobrze swojemu sudze, *
aby y i przestrzega sw Twoich.
Otwrz moje oczy, *
abym podziwia Twoje prawo.
Refren.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzega do koca.
Ucz mnie, bym przestrzega Twego prawa *
i zachowywa je caym sercem.

Refren.

192.

DRUGIE CZYTANIE
Rado w Panu

Flp 4, 4-9

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa


do Filipian.
Bracia:
Radujcie si zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie si! Niech wasza agodno bdzie znana wszystkim
ludziom: Pan jest blisko.
O nic si ju zbytnio nie troskajcie, ale w kadej sprawie
wasze proby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i baganiu z
dzikczynieniem. A pokj Boy, ktry przewysza wszelki
umys, bdzie strzeg waszych serc i myli w Chrystusie Jezusie.
W kocu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne,
co sprawiedliwe, co czyste, co mie, co zasuguje na uznanie:
jeli jest jak cnot i czynem chwalebnym, to miejcie na myli.
Czycie to, czego si nauczylicie, co przejlicie, co
usyszelicie i co zobaczylicie u mnie, a Bg pokoju bdzie z
wami.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a)

Refren: Nakazy Pana s radoci serca.


Prawo Paskie jest doskonae i pokrzepia dusz, *
wiadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mdroci.
Jego suszne nakazy raduj serce, *
janieje przykazanie Pana i olniewa oczy.
Refren.

10

15

193.

Boja Pana jest szczera i trwa na wieki, *


sdy Pana prawdziwe, a wszystkie razem suszne.
Niech znajd uznanie przed Tob
sowa ust moich i myli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mj Zbawicielu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Mio jest wizi doskonaoci

Kol 3, 12-17

Czytanie z Listu witego Pawa Apostoa do Kolosan.


Bracia:
Jako wic wybracy Boy, wici i umiowani, obleczcie
si w serdeczne miosierdzie, dobro, pokor, cicho, cierpliwo, znoszc jedni drugich i wybaczajc sobie nawzajem,
jeliby mia kto zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczy
wam, tak i wy.
Na to za wszystko przyobleczcie mio, ktra jest wizi
doskonaoci. A sercami waszymi niech rzdzi pokj Chrystusowy, do ktrego te zostalicie wezwani w jednym Ciele.
I bdcie wdziczni. Sowo Chrystusa niech w was przebywa
z caym swym bogactwem: z wszelk mdroci nauczajcie i
napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieni pene ducha, pod wpywem aski piewajc Bogu w waszych
sercach.
I wszystko, cokolwiek bycie dziaali sowem lub czynem,
wszystko czycie w imi Pana Jezusa, dzikujc Bogu Ojcu
przez Niego.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a)

Refren: Po wieczne czasy bd chwali Pana.

10

11

Bd bogosawi Pana po wieczne czasy, *


Jego chwaa bdzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi si Panem, *
niech sysz to pokorni i niech si wesel.
Refren.
Wysawiajcie razem ze mn Pana, *
wsplnie wywyszajmy Jego imi.
Szukaem pomocy u Pana, a On mnie wysucha *
i wyzwoli od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spjrzcie na Niego, a rozpromienicie si radoci, *
oblicza wasze nie zapon wstydem.
Oto zawoa biedak i Pan go usysza, *
i uwolni od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anio Paski otacza szacem bogobojnych, *
aby ich ocali.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczliwy czowiek, ktry znajduje w nim ucieczk.
Refren.
Bjcie si Pana, wszyscy Jego wici, *
ci, co si Go boj, nie zaznaj biedy.
Bogacze zuboeli i zaznali godu, *
szukajcym Pana niczego nie zbraknie.
Refren.

O wdowach:

194.

DRUGIE CZYTANIE
Wdowy powicone Bogu

1 Tm 5, 3-10

Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa do


Tymoteusza.
Najmilszy:
Miej we czci te wdowy, ktre s rzeczywicie wdowami.

Jeli za jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, nieche si one


ucz najpierw pieczoowitoci wzgldem wasnej rodziny i
odpacania si rodzicom wdzicznoci. Jest to bowiem rzecz mi w oczach Boych.
Ta za, ktra rzeczywicie jest wdow, jako osamotniona
zoya nadziej w Bogu i trwa w zanoszeniu prb i modlitw
we dnie i w nocy. Lecz ta, ktra yje rozpustnie, za ycia
umara. I to nakazuj, aeby byy nienaganne.
A jeli kto nie dba o swoich, a zwaszcza o domownikw,
wypar si wiary i gorszy jest od niewierzcego.
Do spisu naley wciga tak wdow, ktra ma co najmniej lat szedziesit, bya on jednego ma, ma za sob
wiadectwo o takich dobrych czynach: e dzieci wychowaa,
e bya gocinna, e obmya nogi witych, e zasmuconym
przysza z pomoc, e pilnie braa udzia we wszelkim dobrym dziele.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)

13

Refren: Chwal i bogosaw, duszo moja, Pana.


Bogosaw, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, wite imi Jego.
Bogosaw, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje ycie ratuje od zguby, *
obdarza ci ask i zmiowaniem.
Refren.
Jak ojciec lituje si nad dziemi, *
tak Pan si lituje nad tymi, ktrzy si Go boj.

14

17

18

195.

Wie On, z czegomy powstali, *


pamita, e jestemy prochem.
Refren.
aska za Boga jest wieczna dla Jego wyznawcw, *
a Jego sprawiedliwo nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, ktrzy strzeg Jego przymierza *
i pamitaj, by spenia Jego przykazania.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wiara, jeli nie byaby poczona z uczynkami,
martwa jest sama w sobie

Jk 2, 14-17

Czytanie z Listu witego Jakuba Apostoa.


Jaki z tego poytek, bracia moi, skoro kto bdzie utrzymywa, e wierzy, a nie bdzie spenia uczynkw? Czy sama
wiara zdoa go zbawi?
Jeli na przykad brat lub siostra nie maj odzienia lub
brak im codziennego chleba, a kto z was powie im: Idcie
w pokoju, ogrzejcie si i najedzcie do syta! , a nie dacie im
tego, czego koniecznie potrzebuj dla ciaa, to na co si to
przyda?
Tak te i wiara, jeli nie byaby poczona z uczynkami,
martwa jest sama w sobie.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)

Refren: Bogosawiony, kto si boi Pana.


lub: Alleluja.
Bogosawiony czowiek, ktry boi si Pana *
i wielk rado znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego bdzie potne na ziemi, *

dostpi bogosawiestwa pokolenie prawych.


Refren.
Dobrobyt i bogactwo bd w jego domu, *
a jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze.
On wschodzi w ciemnociach jak wiato dla prawych, *
agodny, miosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze si wiedzie czowiekowi, ktry z litoci poycza *
i swymi sprawami zarzdza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy si nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamici.
Refren.
Nie przelknie si zej nowiny, *
jego mocne serce zaufao Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze, *
wywyszona z chwa bdzie jego potga.
Refren.

O maonkach:

196.

DRUGIE CZYTANIE
wite maestwo

1 P 3,1-9

Czytanie z Pierwszego Listu witego Piotra Apostoa


ony niech bd poddane swoim mom, aby nawet wtedy, gdy niektrzy z nich nie suchaj nauki, przez samo postpowanie on zostali dla wiary pozyskani bez nauki, gdy
bd si przypatrywali waszemu, penemu bojani, witemu
postpowaniu. Ich ozdob niech bdzie nie to, co zewntrzne:
uczesanie wosw i zote piercienie ani strojenie si w suknie, ale wntrze serca czowieka o nienaruszalnym spokoju i
agodnoci ducha, ktry jest tak cenny wobec Boga.
Tak samo bowiem i dawniej wite niewiasty, ktre miay
nadziej w Bogu, same siebie ozdabiay, a byy poddane swo-

im mom. Tak Sara bya posuszna Abrahamowi, nazywajc


go panem. Staycie si jej dziemi, gdy dobrze czynicie i
nie obawiacie si adnego zastraszenia.
Podobnie mowie we wsplnym poyciu liczcie si rozumnie ze sabszym ciaem kobiecym. Darzcie ony czci jako te, ktre s razem z wami dziedzicami aski, to jest ycia,
aby nie stawia przeszkd waszym modlitwom.
Na koniec za bdcie wszyscy jednomylni, wspczujcy, peni braterskiej mioci, miosierni, pokorni. Nie oddawajcie zem za zo ani zorzeczeniem za zorzeczenie. Przeciwnie za, bogosawcie. Do tego bowiem jestecie powoani,
abycie odziedziczyli bogosawiestwo.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)

Refren: Bogosawiony, kto si boi Pana.


Szczliwy czowiek, ktry si boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Bdziesz spoywa owoc pracy rk swoich, *
szczcie osigniesz i dobrze ci bdzie.
Refren.
Maonka twoja jak podny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gazki *
dokoa twego stou.
Refren.
Tak bdzie bogosawiony czowiek, *
ktry si boi Pana.
Niech ci z Syjonu Pan bogosawi
i oby oglda pomylno Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego ycia.
Refren.

197.

DRUGIE CZYTANIE
Wezwanie do bratniej mioci

1 P 4, 7b-11

Czytanie z Pierwszego listu witego Piotra Apostoa.


Najmilsi:
Bdcie wic roztropni i trzewi, abycie si mogli modli. Przede wszystkim miejcie wytrwa mio jedni ku drugim, bo mio zakrywa wiele grzechw. Okazujcie sobie
wzajemn gocinno bez szemrania. Jako dobrzy szafarze
rnorakiej aski Boej sucie sobie nawzajem tym darem,
jaki kady otrzyma.
Jeeli kto ma dar przemawiania, niech to bd jakby sowa
Boe. Jeeli kto peni posug, niech to czyni moc, ktrej
Bg udziela, aby we wszystkim by uwielbiony Bg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwaa i moc na wieki wiekw. Amen.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1-2. 3-4ab. 5 (R.: por. lb)

Refren: Prawy zamieszka na Twej grze witej.


Kto bdzie przebywa w Twym przybytku, Panie? *
Kto zamieszka na Twej grze witej.
Ten, kto postpuje nienagannie, dziaa sprawiedliwie *
i mwi prawd w swym sercu.
Refren.
Kto swym jzykiem oszczerstw nie gosi,
kto nie czyni bliniemu nic zego, *
i nie ublia swoim ssiadom.
Kto za godnego wzgardy uwaa zoczyc, *
ale szanuje tego, ktry cze Bogu oddaje.
Refren.
Kto nie daje swych pienidzy na lichw, *
i nie da si przekupi przeciw niewinnemu.

Kto tak postpuje, *


nigdy si nie zachwieje.
Refren.

198.

DRUGIE CZYTANIE
Miujmy czynem i prawd

1 J 3, 14-18

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Najmilsi:
My wiemy, e przeszlimy ze mierci do ycia, bo miujemy braci, kto za nie miuje, trwa w mierci.
Kady, kto nienawidzi swego brata, jest zabjc, a wiecie,
e aden zabjca nie nosi w sobie ycia wiecznego.
Po tym poznalimy mio, e On odda za nas ycie swoje. My take winnimy odda ycie za braci. Jeliby kto posiada majtno tego wiata i widzia, e brat jego cierpi niedostatek, a zamkn przed nim swe serce, jak moe trwa w
nim mio Boga? Dzieci, nie miujmy sowem i jzykiem, ale
czynem i prawd.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)

Refren: Bogosawiony, kto si boi Pana.


lub: Alleluja.
Bogosawiony czowiek, ktry boi si Pana *
i wielk rado znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego bdzie potne na ziemi, *
dostpi bogosawiestwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo bd w jego domu, *
a jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze.

199.

On wschodzi w ciemnociach jak wiato dla prawych, *


agodny, miosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze si wiedzie czowiekowi, ktry z litoci poycza *
i swymi sprawami zarzdza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy si nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamici.
Refren.
Nie przelknie si zej nowiny, *
jego mocne serce zaufao Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwo bdzie trwaa zawsze, *
wywyszona z chwa bdzie jego potga.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jeeli miujemy si wzajemnie, Bg trwa w nas

1 J 4, 7-16

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Umiowani, miujmy si wzajemnie, poniewa mio jest
z Boga, a kady, kto miuje, narodzi si z Boga i zna Boga.
Kto nie miuje, nie zna Boga, bo Bg jest mioci.
W tym objawia si mio Boga ku nam, e zesa Syna
swego Jednorodzonego na wiat, abymy ycie mieli dziki
Niemu.
W tym przejawia si mio, e nie my umiowalimy Boga, ale e On sam nas umiowa i posa Syna swojego jako
ofiar przebagaln za nasze grzechy.
Umiowani, jeli Bg tak nas umiowa, to i my winnimy
si wzajemnie miowa. Nikt nigdy Boga nie oglda. Jeeli
miujemy si wzajemnie, Bg trwa w nas i mio ku Niemu
jest w nas doskonaa. Poznajemy, e my trwamy w Nim, a On
w nas, bo udzieli nam ze swego Ducha. My take widzielimy i wiadczymy, e Ojciec zesa Syna jako Zbawiciela
wiata.

Jeli kto wyznaje, e Jezus jest Synem Boym, to Bg


trwa w nim, a on w Bogu. Mymy poznali i uwierzyli mioci,
jak Bg ma ku nam. Bg jest mioci: kto trwa w mioci,
trwa w Bogu, a Bg trwa w nim.
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 3b)

200.

Refren: Niech imi Pana bdzie pochwalone.


Chwalcie, sudzy Pascy, *
chwalcie imi Pana.
Niech imi Pana bdzie bogosawione *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu a do zachodu soca *
niech bdzie pochwalone imi Pana.
Pan jest wywyszony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa siga Jego chwaa.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bg, *
co ma siedzib w grze,
co w d spoglda *
na niebo i ziemi?
Refren.
Podnosi z prochu ndzarza *
i dwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzi wrd ksit, *
wrd ksit swojego ludu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Zwycistwem, ktre zwyciyo wiat,jest nasza wiara

1 J 5, 1-5

Czytanie z Pierwszego listu witego Jana Apostoa.


Umiowani:
Kady, kto wierzy, e Jezus jest Mesjaszem, z Boga si
narodzi i kady miujcy Tego, ktry da ycie, miuje rwnie tego, ktry ycie od Niego otrzyma.
Po tym poznajemy, e miujemy dzieci Boe, gdy miujemy Boga i wypeniamy Jego przykazania, albowiem mio
wzgldem Boga polega na spenianiu Jego przykaza, a przykazania Jego nie s cikie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycia wiat,
tym wanie zwycistwem, ktre zwyciyo wiat, jest nasza
wiara. A kto zwycia wiat, jeli nie ten, kto wierzy, e Jezus
jest Synem Boym?
Oto sowo Boe.
W wita i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 20b)

12

13

18

19

20

22

Refren: Nasz pomoc jest nasz Pan i Stwrca.


Bogosawiony lud, ktrego Pan jest Bogiem, *
nard, ktry On wybra na dziedzictwo dla siebie.
Pan spoglda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
Refren.
Oczy Pana zwrcone na bogobojnych, *
na tych, ktrzy czekaj na Jego ask,
aby ocali ich ycie od mierci *
i ywi ich w czasie godu.
Refren.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest nasz pomoc i tarcz.
Panie, niech nas ogarnie Twoja aska, *
wedug nadziei, ktr pokadamy w Tobie.

Refren.
EWANGELIA

201.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni ubodzy w duchu,
Albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Osiem bogosawiestw

Mt 5, 1-12a

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus, widzc tumy, wyszed na gr. A gdy usiad, przystpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzy swoje usta i
naucza ich tymi sowami:
Bogosawieni ubodzy w duchu, albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.
Bogosawieni, ktrzy si smuc, albowiem oni bd pocieszeni.
Bogosawieni cisi, albowiem oni na wasno posid
ziemi.
Bogosawieni, ktrzy akn i pragn sprawiedliwoci, albowiem oni bd nasyceni.
Bogosawieni miosierni, albowiem oni miosierdzia dostpi.
Bogosawieni czystego serca, albowiem oni Boga oglda
bd.
Bogosawieni, ktrzy wprowadzaj pokj, albowiem oni
bd nazwani synami Boymi.
Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie dla sprawiedliwoci, albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.
Bogosawieni jestecie, gdy ludzie wam urgaj i przela-

duj was, i gdy mwi kamliwie wszystko ze na was z mego


powodu. Cieszcie si i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie .
Oto sowo Paskie.

202.

PIEW PRZED EWANGELI

J 8, 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem wiatoci wiata,
kto idzie za Mn, bdzie mia wiato ycia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wy jestecie wiatem wiata

Mt 5, 13-16

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Wy jestecie sol
dla ziemi. Lecz jeli sl utraci swj smak, czyme j posoli?
Na nic si ju nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie
przez ludzi.
Wy jestecie wiatem wiata. Nie moe si ukry miasto
pooone na grze. Nie zapala si te wiata i nie stawia pod
korcem, ale na wieczniku, aby wiecio wszystkim, ktrzy s
w domu. Tak niech wieci wasze wiato przed ludmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, ktry
jest w niebie .
Oto sowo Paskie.

203.

PIEW PRZED EWANGELI

J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jeli Mnie kto miuje, bdzie zachowywa moj nauk,
a Ojciec mj umiuje go i do niego przyjdziemy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Mt 7, 21 -27

Dom zbudowany na skale


i dom zbudowany na piasku

 Sowa Ewangelii wedug w. Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Nie kady, ktry
Mi mwi: Panie, Panie , wejdzie do krlestwa niebieskiego, lecz ten, kto spenia wol mojego Ojca, ktry jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie
prorokowalimy moc Twego imienia i nie wyrzucalimy
zych duchw moc Twego imienia, i nie czynilimy wielu
cudw moc Twego imienia? Wtedy owiadcz im: Nigdy
was nie znaem. Odejdcie ode Mnie wy, ktrzy dopuszczacie
si nieprawoci .
Kadego wic, kto tych sw moich sucha i wypenia je,
mona porwna z czowiekiem roztropnym, ktry dom swj
zbudowa na skale. Spad deszcz, wezbray potoki, zerway
si wichry i uderzyy w ten dom. On jednak nie run, bo na
skale by utwierdzony.
Kadego za, kto tych sw moich sucha, a nie wypenia
ich, mona porwna z czowiekiem nierozsdnym, ktry
dom swj zbudowa na piasku. Spad deszcz, wezbray potoki,
zerway si wichry i rzuciy si na ten dom. I run, a upadek
jego by wielki .
Oto sowo Paskie.

204.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Wysawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
e tajemnice krlestwa objawie prsotaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Tajemnice krlestwa objawione prostaczkom

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.

Mt 11, 25-30

W owym czasie Jezus przemwi tymi sowami: Wysawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, e zakrye te rzeczy
przed mdrymi i roztropnymi, a objawie je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdy takie byo Twoje upodobanie.
Wszystko przekaza Mi Ojciec mj. Nikt te nie zna Syna,
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce objawi.
Przyjdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni
jestecie, a Ja was pokrzepi.
Wecie moje jarzmo na siebie i uczcie si ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest sodkie, a moje brzemi
lekkie .
Oto sowo Paskie.

205.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni ubodzy w duchu,
Albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieci o ukrytym skarbie

Mt 13, 44-46

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do tumw: Krlestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalaz go pewien
czowiek i ukry ponownie. Uradowany poszed, sprzeda
wszystko, co mia, i kupi t rol.
Dalej, podobne jest krlestwo niebieskie do kupca poszukujcego piknych pere. Gdy znalaz jedn, drogocenn per, poszed, sprzeda wszystko, co mia, i kupi j .
Oto sowo Paskie.

206.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. k 9, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jeli kto chce i za Mn, niech si zaprze samego siebie,
niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je

Mt 16, 24-27

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw: Jeli kto chce
pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie
krzy swj i niech Mnie naladuje. Bo kto chce zachowa
swoje ycie, straci je; a kto straci swe ycie z mego powodu,
znajdzie je.
C bowiem za korzy odniesie czowiek, choby cay
wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis? Albo co da
czowiek w zamian za swoj dusz?
Albowiem Syn Czowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z anioami swoimi, i wtedy odda kademu wedug
jego postpowania .
Oto sowo Paskie.
O wychowawcach:

207.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 18, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Kto przyjmuje dziecko w imi moje,
Mnie przyjmuje.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto przyjmuje dziecko w imi moje,
Mnie przyjmuje

Mt 18, 1-5

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


W tym czasie uczniowie przystpili do Jezusa z zapytaniem: Kto waciwie jest najwikszy w krlestwie niebieskim? . On przywoa dziecko, postawi je przed nimi i rzek:
Zaprawd, powiadam wam: Jeli si nie odmienicie i nie
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do krlestwa niebieskiego.
Kto si wic uniy jak to dziecko, ten jest najwikszy w krlestwie niebieskim. I kto by przyj jedno takie dziecko w
imi moje, Mnie przyjmuje .
Oto sowo Paskie.
O zakonnikach i zakonnicach:

208.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglda bd
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Mt 19, 3-12

Bezenni dla krlestwa niebieskiego

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Faryzeusze przystpili do Jezusa, chcc Go wystawi na
prb, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddali swoj on z
jakiegokolwiek powodu?
On odpowiedzia: Czy nie czytalicie, e Stwrca od pocztku stworzy ich jako mczyzn i kobiet ? I rzek:
Dlatego opuci czowiek ojca i matk i zczy si ze swoj
on, i bd oboje jednym ciaem . A tak ju nie s dwoje,
lecz jedno ciao. Co wic Bg zczy, niech czowiek nie
rozdziela .
Odparli Mu: Czemu wic Mojesz poleci da jej list
rozwodowy i odprawi j?

Odpowiedzia im: Przez wzgld na zatwardziao serc


waszych pozwoli wam Mojesz oddala wasze ony; lecz od
pocztku tak nie byo. A powiadam wam: Kto oddala swoj
on, chyba w wypadku nierzdu, a bierze inn, popenia cudzostwo. I kto oddalon bierze za on, popenia cudzostwo . Rzekli Mu uczniowie: Jeli tak si ma sprawa czowieka z on, to nie warto si eni .
Lecz On im odpowiedzia: Nie wszyscy to pojmuj, lecz
tylko ci, ktrym to jest dane. Bo s niezdatni do maestwa,
ktrzy z ona matki tak si urodzili; i s niezdatni do maestwa, ktrych ludzie takimi uczynili; a s i tacy bezenni, ktrzy dla krlestwa niebieskiego sami zostali bezenni. Kto moe poj, niech pojmuje .
Oto sowo Paskie.
O zakonnikach i zakonnicach:

209.

PIEW PRZED EWANGELI

Por. Mt 19, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
stokro tyle otrzyma i ycie wieczne odziedziczy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Porzuci wszystko dla Chrystusa

Mt 19, 27-29

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Piotr powiedzia do Jezusa: Oto my opucilimy wszystko i poszlimy za Tob, c wic otrzymamy? .
Jezus za rzek do nich: Zaprawd, powiadam wam:
Przy odrodzeniu, gdy Syn Czowieczy zasidzie na swym tronie chway, wy, ktrzy poszlicie za Mn, zasidziecie rwnie na dwunastu tronach i bdziecie sdzi dwanacie pokole Izraela. I kady, kto dla mego imienia opuci dom, braci
lub siostry, ojca lub matk, dzieci lub pole, stokro tyle

otrzyma i ycie wieczne odziedziczy .


Oto sowo Paskie.

210.

PIEW PRZED EWANGELI

J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Daj wam przykazanie nowe,
abycie si wzajemnie miowali, jak Ja was umiowaem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Najwiksze przykazanie

Mt 22, 34-40

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Gdy faryzeusze dowiedzieli si, e Jezus zamkn usta saduceuszom, zebrali si razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapyta Go, wystawiajc Go na prb: Nauczycielu,
ktre przykazanie w Prawie jest najwiksze?
On mu odpowiedzia: Bdziesz miowa Pana Boga
swego caym swoim sercem, ca swoj dusz i caym swoim
umysem . To jest najwiksze i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: Bdziesz miowa swego bliniego
jak siebie samego . Na tych dwch przykazaniach opiera si
cae Prawo i Prorocy .
Oto sowo Paskie.

211.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 24, 42a. 44

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Czuwajcie i bdcie gotowi,
bo w chwili, ktrej si nie domylacie,
Syn Czowieczy przyjdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowie o dziesiciu pannach

Mt 25, 1-13

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza


Jezus opowiedzia swoim uczniom t przypowie:
Podobne jest krlestwo niebieskie do dziesiciu panien,
ktre wziy swoje lampy i wyszy na spotkanie oblubieca.
Pi z nich byo nierozsdnych, a pi roztropnych. Nierozsdne wziy lampy, ale nie wziy z sob oliwy. Roztropne
za razem z lampami zabray rwnie oliw w naczyniach.
Gdy si oblubieniec opnia, zmorzone snem wszystkie zasny. Lecz o pnocy rozlego si woanie: Oblubieniec
idzie, wyjdcie mu na spotkanie . Wtedy powstay wszystkie
owe panny i opatrzyy swe lampy.
A nierozsdne rzeky do roztropnych: Uyczcie nam
swej oliwy, bo nasze lampy gasn .
Odpowiedziay roztropne: Mogoby i nam, i wam nie
wystarczy. Idcie raczej do sprzedajcych i kupcie sobie .
Gdy one szy kupi, nadszed oblubieniec. Te, ktre byy gotowe, weszy z nim na uczt weseln i drzwi zamknito.
W kocu nadchodz i pozostae panny, proszc: Panie,
panie, otwrz nam .
Lecz on odpowiedzia: Zaprawd powiadam wam, nie
znam was . Czuwajcie wic, bo nie znacie dnia ani godziny .
Oto sowo Paskie.

212.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 25, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Sugo dobry i wierny, bye wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma ci postawi, wejd do radoci twego pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DUSZA
Przypowie o talentach

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.

Mt 25, 14-30

Jezus opowiedzia swoim uczniom t przypowie:


Pewien czowiek, majc si uda w podr, przywoa
swoje sugi i przekaza im swj majtek. Jednemu da pi talentw, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, kademu wedug jego zdolnoci, i odjecha.
Zaraz ten, ktry otrzyma pi talentw, poszed, puci je
w obrt i zyska drugie pi. Tak samo i ten, ktry dwa
otrzyma; on rwnie zyska drugie dwa. Ten za, ktry
otrzyma jeden, poszed i rozkopawszy ziemi, ukry pienidze swego pana.
Po duszym czasie powrci pan owych sug i zacz si
rozlicza z nimi.
Wwczas przyszed ten, ktry otrzyma pi talentw.
Przynis drugie pi i rzek: Panie, przekazae mi pi talentw, oto drugie pi talentw zyskaem .
Rzek mu pan: Dobrze, sugo dobry i wierny. Bye
wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma ci postawi: wejd
do radoci twego pana .
Przyszed rwnie i ten, ktry otrzyma dwa talenty, i powiedzia: Panie, przekazae mi dwa talenty, oto drugie dwa
talenty zyskaem .
Rzek mu pan: Dobrze, sugo dobry i wierny. Bye
wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma ci postawi; wejd
do radoci twego pana .
Przyszed i ten, ktry otrzyma jeden talent, i rzek: Panie, wiedziaem, e jest czowiek twardy: chcesz tam,
gdzie nie posiae, i zbiera tam, gdzie nie rozsypa. Bojc
si wic, poszedem i ukryem twj talent w ziemi. Oto masz
swoj wasno .
Odrzek mu Pan jego: Sugo zy i gnuny! Wiedziae, e
chc tam, gdzie nie posiaem, i zbiera tam, gdziem nie
rozsypa. Powiniene wic by odda moje pienidze bankierom, a ja po powrocie bybym z zyskiem odebra swoj wasno.
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, ktry ma

dziesi talentw. Kademu bowiem, kto ma, bdzie dodane,


tak e nadmiar mie bdzie. Temu za, kto nie ma, zabior
nawet to, co ma. A sug nieuytecznego wyrzucie na zewntrz w ciemnoci: tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw .
Oto sowo Paskie.
EWANGELIA KRTSZA
Przypowie o talentach

Mt 25, 14-23

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus opowiedzia swoim uczniom t przypowie:
Pewien czowiek, majc si uda w podr, przywoa
swoje sugi i przekaza im swj majtek. Jednemu da pi talentw, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, kademu wedug jego zdolnoci, i odjecha.
Zaraz ten, ktry otrzyma pi talentw, poszed, puci je
w obrt i zyska drugie pi. Tak samo i ten, ktry dwa
otrzyma; on rwnie zyska drugie dwa. Ten za, ktry
otrzyma jeden, poszed i rozkopawszy ziemi, ukry pienidze swego pana.
Po duszym czasie powrci pan owych sug i zacz si
rozlicza z nimi.
Wwczas przyszed ten, ktry otrzyma pi talentw.
Przynis drugie pi i rzek: Panie, przekazae mi pi talentw, oto drugie pi talentw zyskaem .
Rzek mu pan: Dobrze, sugo dobry i wierny. Bye
wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma ci postawi: wejd
do radoci twego pana .
Przyszed rwnie i ten, ktry otrzyma dwa talenty, i powiedzia: Panie, przekazae mi dwa talenty, oto drugie dwa
talenty zyskaem .
Rzek mu pan: Dobrze, sugo dobry i wierny. Bye
wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma ci postawi; wejd
do radoci twego pana .
Oto sowo Paskie.

O tych, ktrzy penili dziea miosierdzia:

213.

PIEW PRZED EWANGELI

J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Daj wam przykazanie nowe,
abycie si wzajemnie miowali, jak Ja was umiowaem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DUSZA
Mt 25, 31-46
Wszystko, co uczynilicie jednemu z moich najmniejszych braci,
Mniecie uczynili

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Gdy Syn Czowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy
anioowie z Nim, wtedy zasidzie na swoim tronie, penym
chway. I zgromadz si przed Nim wszystkie narody, a On
oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozw. Owce postawi po prawej, a kozy po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie si Krl do tych po prawej stronie:
Pjdcie, bogosawieni Ojca mojego, wecie w posiadanie
krlestwo, przygotowane wam od zaoenia wiata.
Bo byem godny, a dalicie Mi je;
byem spragniony, a dalicie Mi pi;
byem przybyszem, a przyjlicie Mnie;
byem nagi, a przyodzialicie Mnie;
byem chory, a odwiedzilicie Mnie;
byem w wizieniu, a przyszlicie do Mnie .
Wwczas zapytaj sprawiedliwi: Panie, kiedy widzielimy Ci godnym i nakarmilimy Ciebie? spragnionym i dalimy Ci pi? Kiedy widzielimy Ci przybyszem i przyjlimy
Ci? lub nagim i przyodzialimy Ci? Kiedy widzielimy Ci
chorym lub w wizieniu i przyszlimy do Ciebie?
A Krl im odpowie: Zaprawd, powiadam wam:

Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili .


Wtedy odezwie si i do tych po lewej stronie: Idcie
precz ode Mnie, przeklci, w ogie wieczny, przygotowany
diabu i jego anioom.
Bo byem godny, a nie dalicie Mi je;
byem spragniony, a nie dalicie Mi pi;
byem przybyszem, a nie przyjlicie Mnie;
byem nagi, a nie przyodzialicie Mnie;
byem chory i w wizieniu, a nie odwiedzilicie Mnie .
Wwczas zapytaj i ci: Panie, kiedy widzielimy Ci
godnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim,
kiedy chorym albo w wizieniu, a nie usuylimy Tobie?
Wtedy im odpowie: Zaprawd, powiadam wam:
Wszystko, czego nie uczynilicie jednemu z tych najmniejszych, tegocie i Mnie nie uczynili . I pjd ci na mk
wieczn, sprawiedliwi za do ycia wiecznego .
Oto sowo Paskie.
EWANGELIA KRTSZA

Mt 25, 31-40

 Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Gdy Syn Czowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy
anioowie z Nim, wtedy zasidzie na swoim tronie, penym
chway. I zgromadz si przed Nim wszystkie narody, a On
oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozw. Owce postawi po prawej, a kozy po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie si Krl do tych po prawej stronie:
Pjdcie, bogosawieni Ojca mojego, wecie w posiadanie
krlestwo, przygotowane wam od zaoenia wiata.
Bo byem godny, a dalicie Mi je;
byem spragniony, a dalicie Mi pi;
byem przybyszem, a przyjlicie Mnie;
byem nagi, a przyodzialicie Mnie;

byem chory, a odwiedzilicie Mnie;


byem w wizieniu, a przyszlicie do Mnie .
Wwczas zapytaj sprawiedliwi: Panie, kiedy widzielimy Ci godnym i nakarmilimy Ciebie? spragnionym i dalimy Ci pi? Kiedy widzielimy Ci przybyszem i przyjlimy
Ci? lub nagim i przyodzialimy Ci? Kiedy widzielimy Ci
chorym lub w wizieniu i przyszlimy do Ciebie?
A Krl im odpowie: Zaprawd, powiadam wam:
Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili .
Oto sowo Paskie.

214.

PIEW PRZED EWANGELI

J 8, 31b-32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jeeli bdziecie trwa w nauce mojej,
bdziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawd.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwa rodzina Chrystusa

Mk 3, 31-35

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Nadesza Matka Jezusa i bracia i stojc na dworze, posali
po Niego, aby Go przywoa.
Wanie tum ludzi siedzia wok Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytaj si o
Ciebie.
Odpowiedzia im: Kt jest moj matk i ktrzy s
brami?
I spogldajc na siedzcych dokoa Niego rzek: Oto
moja matka i moi bracia. Bo kto peni wol Bo, ten Mi jest
bratem, siostr i matk .
Oto sowo Paskie.

O wychowawcach:

215.

PIEW PRZED EWANGELI

Mk 9, 37

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Kto przyjmuje dziecko w imi moje,
Mnie przyjmuje.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto przyjmuje jedno z tych dzieci, Mnie przyjmuje

Mk 9, 34-37

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka


Uczniowie Jezusa w drodze posprzeczali si midzy sob
o to, kto z nich jest najwikszy.
On usiad, przywoa Dwunastu i rzek do nich: Jeli kto
chce by pierwszym, niech bdzie ostatnim ze wszystkich i
sug wszystkich .
Potem wzi dziecko, postawi je przed nimi i objwszy je
ramionami, rzek do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci
w imi moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie
przyjmuje Mnie, lecz Tego, ktry Mnie posa .
Oto sowo Paskie.
O wychowawcach:

216.

PIEW PRZED EWANGELI

Mk 10, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Pozwlcie dzieciom przychodzi do Mnie,
do takich naley krlestwo Boe.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Pozwlcie dzieciom przychodzi do Mnie

Mk 10,13-16

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka


Przynosili Jezusowi dzieci, eby ich dotkn; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widzc to, oburzy si i rzek do nich: Pozwlcie dzieciom przychodzi do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do
takich bowiem naley krlestwo Boe. Zaprawd, powiadam
wam: Kto nie przyjmie krlestwa Boego jak dziecko, ten nie
wejdzie do niego .
I biorc je w objcia, kad na nie rce i bogosawi je.
Oto sowo Paskie.
O zakonnikach i zakonnicach:

217.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 5, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Bogosawieni ubodzy w duchu,
Albowiem do nich naley krlestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DUSZA
Dobrowolne ubstwo

Mk 10, 17-30

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Gdy Jezus wybiera si w drog, przybieg pewien czowiek i upadszy przed Nim na kolana, pyta Go: Nauczycielu dobry, co mam czyni, aby osign ycie wieczne? .
Jezus mu rzek: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bg.
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo, nie kradnij, nie zeznawaj faszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matk .
On Mu rzek: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegaem od mojej modoci .
Wtedy Jezus spojrza z mioci na niego i rzek mu:

Jednego ci brakuje. Id, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bdziesz mia skarb w niebie. Potem przyjd i
chod za Mn .
Lecz on spochmurnia na te sowa i odszed zasmucony,
mia bowiem wiele posiadoci.
Wwczas Jezus spojrza wokoo i rzek do swoich
uczniw: Jak trudno jest bogatym wej do krlestwa Boego .
Uczniowie zdumieli si na Jego sowa, lecz Jezus powtrnie rzek im: Dzieci, jake trudno wej do krlestwa Boego tym, ktrzy w dostatkach pokadaj ufno. atwiej jest
wielbdowi przej przez ucho igielne ni bogatemu wej
do krlestwa Boego .
A oni tym bardziej si dziwili i mwili midzy sob:
Kt wic moe si zbawi? .
Jezus spojrza na nich i rzek: U ludzi to niemoliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest moliwe .
Wtedy Piotr zacz mwi do Niego: Oto my opucilimy wszystko i poszlimy za Tob .
Jezus odpowiedzia: Zaprawd powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sistr, matki, ojca, dzieci i pl z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, eby nie otrzyma stokro
wicej teraz, w tym czasie, domw, braci, sistr, matek, dzieci
i pl wrd przeladowa, a ycia wiecznego w czasie przyszym .
Oto sowo Paskie.
EWANGELIA KRTSZA

Mk 10, 17-27

 Sowa Ewangelii wedug witego Marka.


Gdy Jezus wybiera si w drog, przybieg pewien czowiek i upadszy przed Nim na kolana, pyta Go: Nauczycielu dobry, co mam czyni, aby osign ycie wieczne? .
Jezus mu rzek: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bg.

Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo, nie kradnij, nie zeznawaj faszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matk .
On Mu rzek: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegaem od mojej modoci .
Wtedy Jezus spojrza z mioci na niego i rzek mu:
Jednego ci brakuje. Id, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bdziesz mia skarb w niebie. Potem przyjd i
chod za Mn .
Lecz on spochmurnia na te sowa i odszed zasmucony,
mia bowiem wiele posiadoci.
Wwczas Jezus spojrza wokoo i rzek do swoich
uczniw: Jak trudno jest bogatym wej do krlestwa Boego .
Uczniowie zdumieli si na Jego sowa, lecz Jezus powtrnie rzek im: Dzieci, jake trudno wej do krlestwa Boego tym, ktrzy w dostatkach pokadaj ufno. atwiej jest
wielbdowi przej przez ucho igielne ni bogatemu wej
do krlestwa Boego .
A oni tym bardziej si dziwili i mwili midzy sob:
Kt wic moe si zbawi? .
Jezus spojrza na nich i rzek: U ludzi to niemoliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest moliwe .
Oto sowo Paskie.

218.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 23, 11. 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Najwikszy z was niech bdzie waszym sug.
Kto si ponia, bdzie wywyszony.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Bdcie miosierni,
jak Ojciec wasz jest miosierny

k 6, 27-38

Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Powiadam wam, ktrzy suchacie: Miujcie waszych
nieprzyjaci; dobrze czycie tym, ktrzy was nienawidz;
bogosawcie tym, ktrzy was przeklinaj, i mdlcie si za
tych, ktrzy was oczerniaj. Jeli ci kto uderzy w policzek,
nadstaw mu i drugi. Jeli bierze ci paszcz, nie bro mu i szaty. Daj kademu, kto ci prosi, a nie dopominaj si od tego,
ktry bierze twoje. Jak chcecie, eby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czycie.
Jeli bowiem miujecie tylko tych, ktrzy was miuj, jaka za to dla was wdziczno? Przecie i grzesznicy mio
okazuj tym, ktrzy ich miuj. I jeli dobrze czynicie tylko
tym, ktrzy wam dobrze czyni, jaka za to dla was wdziczno? I grzesznicy to samo czyni. Jeli poyczek udzielacie
tym, od ktrych spodziewacie si zwrotu, jaka za to dla was
wdziczno? I grzesznicy grzesznikom poyczaj, eby tyle
samo otrzyma.
Wy natomiast miujcie waszych nieprzyjaci, czycie dobrze i poyczajcie, niczego si za to nie spodziewajc. A wasza nagroda bdzie wielka, i bdziecie synami Najwyszego;
poniewa On jest dobry dla niewdzicznych i zych. Bdcie
miosierni, jak Ojciec wasz jest miosierny.
Nie sdcie, a nie bdziecie sdzeni; nie potpiajcie, a nie
bdziecie potpieni; odpuszczajcie, a bdzie wam odpuszczone. Dawajcie, a bdzie wam dane: miar dobr, natoczon,
utrzsion i opywajc wsypi w zanadrza wasze. Odmierz
wam bowiem tak miar, jak wy mierzycie .
Oto sowo Paskie.
O zakonnikach i zakonnicach:

219.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Ja jestem wiatoci wiata,

J 8, 12b

kto idzie za Mn, bdzie mia wiato ycia.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto si wstecz oglda,
nie nadaje si do krlestwa Boego

k 9, 57-62

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Gdy Jezus z uczniami szed drog, kto powiedzia do
Niego: Pjd za Tob, dokdkolwiek si udasz .
Jezus mu odpowiedzia: Lisy maj nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Czowieczy nie ma miejsca, gdzie
by gow mg oprze .
Do innego rzek: Pjd za Mn .
Ten za odpowiedzia: Panie, pozwl mi najpierw pj i
pogrzeba mojego ojca .
Odpar mu: Zostaw umarym grzebanie ich umarych, a
ty id i go krlestwo Boe .
Jeszcze inny rzek: Panie, chc pj za Tob, ale pozwl mi najpierw poegna si z moimi w domu .
Jezus mu odpowiedzia: Ktokolwiek przykada rk do
puga, a wstecz si oglda, nie nadaje si do krlestwa Boego .
Oto sowo Paskie.

220.

PIEW PRZED EWANGELI

Mt 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Przyjdcie do Mnie wszyscy,
ktrzy utrudzeni i obcieni jestecie, a Ja was pokrzepi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus w gocinie u Marty i Marii

k 10, 38-42

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus przyszed do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta,
imieniem Marta, przyja Go do swego domu. Miaa ona siostr, imieniem Maria, ktra siada u ng Pana i przysuchiwaa
si Jego mowie.
Natomiast Marta uwijaa si koo rozmaitych posug.
Przystpia wic do Niego i rzeka: Panie, czy Ci to obojtne, e moja siostra zostawia mnie sam przy usugiwaniu?
Powiedz jej, eby mi pomoga .
A Pan jej odpowiedzia: Marto, Marto, troszczysz si i
niepokoisz o wiele, a potrzeba mao albo tylko jednego. Maria
obraa najlepsz czstk, ktrej nie bdzie pozbawiona .
Oto sowo Paskie.
O zakonnikach i zakonnicach:

221.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 4. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwa bd.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Gdzie jest skarb wasz, tam bdzie i wasze serce

k 12, 32-34

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Nie bj si, maa trzdko, gdy spodobao si Ojcu waszemu da wam krlestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jamun! Sprawcie sobie trzosy, ktre nie niszczej, skarb niewyczerpany w niebie,
gdzie zodziej si nie dostaje ani ml nie niszczy.
Bo gdzie jest skarb wasz, tam bdzie i serce wasze .
Oto sowo Paskie.

222.

PIEW PRZED EWANGELI

k 21, 36

Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.


Czuwajcie i mdlcie si w kadym czasie,
abycie mogli godnie stan przed Synem Czowieczym.
Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu wiekw.
EWANGELIA
Wy te bdcie gotowi

k 12, 35-40

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Niech bd przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujcych swego pana, kiedy
z uczty weselnej powrci, aby mu zaraz otworzy, gdy nadejdzie i zakoacze.
Szczliwi owi sudzy, ktrych pan zastanie czuwajcych,
gdy nadejdzie. Zaprawd, powiadam wam: Przepasze si i kae im zasi do stou, a obchodzc bdzie im usugiwa.
Czy o drugiej, czy o trzeciej stray przyjdzie, szczliwi
oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, e gdyby gospodarz wiedzia, o ktrej
godzinie zodziej ma przyj, nie pozwoliby wama si do
swego domu.
Wy te bdcie gotowi, gdy o godzinie, ktrej si domylacie, Syn Czowieczy przyjdzie .
Oto sowo Paskie.

223.

PIEW PRZED EWANGELI

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Jeli kto chce i za Mn,
niech si zaprze samego siebie,
niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Por. k 9, 23

EWANGELIA
Kto nie wyrzeka si wszystkiego,
nie moe by uczniem Jezusa

k 14, 25-33

 Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.


Wielkie tumy szy z Jezusem. On zwrci si i rzek do
nich: Jeli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawici
swego ojca i matki, ony i dzieci, braci i sistr, nadto i siebie
samego, nie moe by moim uczniem. Kto nie nosi swego
krzya, a idzie za Mn, ten nie moe by moim uczniem.
Bo kt z was, chcc zbudowa wie, nie usidzie
wpierw, a nie oblicza wydatkw, czy ma na wykoczenie? Inaczej, gdyby zaoy fundament, a nie zdoaby wykoczy,
wszyscy patrzc na to zaczliby drwi z niego: Ten czowiek zacz budowa, a nie zdoa wykoczy .
Albo ktry krl, majc wyruszy, aby stoczy bitw z drugim krlem, nie usidzie wpierw i nie rozway, czy w dziesi tysicy ludzi moe stawi czoo temu, ktry z dwudziestu
tysicami nadciga przeciw niemu? Jeli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak wic nikt z was, kto nie wyrzeka si wszystkiego, co
posiada, nie moe by moim uczniem .
Oto sowo Paskie.

224.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 9b. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Wytrwajcie w mojej mioci;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc

J 15, 1-8

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mj
jest tym, ktry uprawia. Kad latorol, ktra we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a kad, ktra przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosia owoc obfitszy. Wy ju jestecie
czyci dziki sowu, ktre wypowiedziaem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwa bd. Podobnie jak
latorol nie moe przynosi owocu sama z siebie, o ile nie
trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeeli we Mnie trwa
nie bdziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latorolami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa beze Mnie nic nie moecie uczyni. Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna latorol i uschnie. I zbiera si
j, i wrzuca do ognia, i ponie.
Jeeli we Mnie trwa bdziecie, a sowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam si speni.
Ojciec mj przez to dozna chway, e owoc obfity przyniesiecie i staniecie si moimi uczniami .
Oto sowo Paskie.

225.

PIEW PRZED EWANGELI

J 15, 15b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Nazwaem was przyjacimi,
albowiem oznajmiem wam wszystko,
co usyszaem od Ojca mego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawa przyjani z Chrystusem

 Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus powiedzia do swoich uczniw:

J 15, 9-17

Jak Mnie umiowa Ojciec, tak i Ja was umiowaem.


Trwajcie w mioci mojej. Jeli bdziecie zachowywa moje
przykazania, bdziecie trwa w mioci mojej, tak jak Ja zachowaem przykazania Ojca mego i trwam w Jego mioci. To
wam powiedziaem, aby rado moja w was bya i aby rado
wasza bya pena.
To jest moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali,
tak jak Ja was umiowaem. Nikt nie ma wikszej mioci od
tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich.
Wy jestecie przyjacimi moimi, jeeli czynicie to, co
wam przykazuj. Ju was nie nazywam sugami, bo suga nie
wie, co czyni pan jego, ale nazwaem was przyjacimi, albowiem oznajmiem wam wszystko, co usyszaem od Ojca mego.
Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem was na to, abycie szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwa, aby wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek Go
poprosicie w imi moje.
To wam przykazuj, abycie si wzajemnie miowali .
Oto sowo Paskie.

226.

PIEW PRZED EWANGELI

J 17, 21

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby wiat uwierzy, e Ty Mnie posa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Aby stanowili jedno

J 17, 20-26

Sowa Ewangelii wedug witego Jana.


Jezus, podnisszy oczy ku niebu, modli si tymi sowami: Ojcze wity, prosz nie tylko za nimi, ale i za tymi,

ktrzy dziki ich sowu bd wierzy we Mnie, aby wszyscy


stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i
oni stanowili jedno w Nas, aby wiat uwierzy, e Ty Mnie
posa.
I take chwa, ktr Mi dae, przekazaem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby si tak zespolili w jedno,
aby wiat pozna, e Ty Mnie posa i e Ty ich umiowa
tak, jak Mnie umiowae.
Ojcze, chc, aby take ci, ktrych Mi dae, byli ze Mn
tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwa moj, ktr Mi dae, bo umiowae Mnie przed zaoeniem wiata.
Ojcze sprawiedliwy! wiat Ciebie nie pozna, lecz Ja Ciebie poznaem i oni poznali, e Ty Mnie posa. Objawiem im
Twoje imi i nadal bd objawia, aby mio, ktr Ty Mnie
umiowae, w nich bya i Ja w nich .
Oto sowo Paskie.

ZESTAWIENIE CZYTA
O NIEKTRYCH KATEGORIACH WITYCH
Zestawieniu

CZYTANIA O PAPIEACH
122: 122
132: 132

122
132

585
593

CZYTANIA O MISJONARZACH
100 (poza O.W.): 100
105: 105
109: 109
124: 124
126: 126
127: 127

100
105
109
124
126
127

559
565
569
587
588
589

CZYTANIA O ZAKONNIKACH
164 (poza O.W.): 164
165 (poza O.W.): 165
166 (poza O.W.): 166
179: 179
208: 208
209: 209
217: 217
695: 695
219: 219
221: 221
223: 223

164
165
166
179
208
209
217
695
219
221
223

631
632
634
650
684
685
694
695
697
699
700

CZYTANIA O WYCHOWAWCACH
207: 207
215: 215
216: 216

207
215
216

683
693
693

CZYTANIA O WITYCH, KTRZY PENILI DZIEA MIOSIERDZIA


168 (poza O.W.): 168
168
175 (poza O.W.): 175
175
198: 198
198
213: 213
213
691: 691
691

636
645
675
690
691

CZYTANIA O WDOWACH
169 (poza O.W.): 169
194 (poza O.W.): 194

169
194

638
669

CZYTANIA O MAONKACH
174 (poza O.W.): 174
196: 196

174
196

644
672