You are on page 1of 20

Centrum Usug Wsplnych

~ -,

Warszawa,

WICEPREZES RADY MINISTRW Wpr.


MINISTER ROZWOJU

eJ sierpnia 2016

KPRM

IIII/IIIIIIIIIIII11IIIIIIlIII /IIII III

MATEUSZ MORA WIEC KI

AAA146345

DGE-073-1-2/1/16
NK: 177547/16

olanta Rusiniak
ekretarz Rady Ministrw

Szanowna Pani Minister,


w zaczeniu przedstawiam, z uprzejm prob o rozpatrzenie w najbli szym moliwym terminie
przez Rad Ministrw, projekt zalote projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamwieniach
publicznych (RC?)_
Dokument uwzgldnia ustalenia Staego Komitetu Rady Ministrw z dnia 4 sierpnia 2016 r.

powaaniem

Ma te ria do rozpatrzenia
na posiedzeniu Rady Ministrw
w dniu 5 wrzenia 2016 r.

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRW


Departament Rady Ministrw
RM-10-92-16
31-08-2016
CZONKOWIE RADY MINISTRW
Przedstawiam dokument rzdowy zgoszony przez
Wiceprezesa Rady Ministrw, Ministra Rozwoju
- do rozpatrzenia.
(-) Sekretarz Rady Ministrw

Zaczniki:

1.

Projekt zaoe projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamwieniach publicznych


(wersja z dnia 9 sierpnia 2016 r.)

2. Tabela uwag

Wersja 9 sierpnia 2016

Projekt zaoe
projektu ustawy
o
elektronicznym
fakturowaniu
w zamwieniach publicznych
Gwn przyczyn wdroenia

planowanych regulacji jest implementacja Dyrektywy Parlamentu


Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego

w zamwieniach publicznych, ktr w ramach negocjacji i stanowiska Rzdu Po lska silnie wspieraa .
Regulacje te maj pozytywne oddziaywanie spoeczno-gospodarcze.

1.
Aktualny stan stosunkw spoeczno-gospodarczych w dziedzinie,
ktrej dotyczy bdzie ustawa opracowana na podstawie zaoe
Aktualny stan stosunkw spoeczno-gospodarczych, w UJCIU ilociowym, w zakresie
upowszechnienia elektronicznego fakturowania w Polsce, zosta przedstawiony w oparciu o badania
Gwnego Urzdu Statystycznego Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele}komunikacyjnych
w przedsibiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 r. oraz zlecone przez Ministerstwo
Administracj i i Cyfryzacji Badanie wpfywu cyfryzacji na dziaanie urzdw administracji publicznej
w Polsce w 2014 roku .

1.1 Dane GUSRysunek l

ujcie

Zrnicowanie

od strony przedsibiorcw

form odbieranych faktur

Zrnicowanie

form odbieranych faktur

100
90
80
70
60
-"
Q)
Qj

o"'

50

"C

94

92

40
30
20

33,9

10

o
Przedsi b iorstwa otrzy mujce

faktury

Przed s ib i o r s t wa ot r z ym ujce

ustru kt uryzowa ne e-f aktu ry

Przedsibiors twa o t rzym ujce

e-f akt ury


nie ust ruktu ryzowa ne lub papierowe

rdo: Gwny U rzd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele}komunikacyjnych

w przedsibiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 r.


l

Wersja 9 sierpnia 2016

W nawizaniu do powyszego rysunku na l ey wyja n i , e e-faktury ustrukturyzowane s to t akie


faktury, kt re pozwa l aj na auto matyczne przekazywanie i przet warzanie w komputerowych
systemac h fi nans owo - ksigowych . P ozostae formy e-faktur, np . w postac i ob razu grafi cznego
lub dokume nty papierowe, wymagaj udz i au czowieka w manualnym wprowadzani u danych
do systemu .
Wyniki cytowanych bada GUS ukazane na rysunku l ws kazuj, e upowszechnienie od bierania
e-faktur ustrukturyzowanych w ramach wym iany danych o obrocie gospodarczym j est ju znaczne,
lecz istnieje wyrana dysproporcja pomidzy form pozwalajc na automatyczne przetw arza nie
dokumentw o raz pozostaymi ich postaciami . Stosunek ten mona o kreli proporcj o k o o 3 do l
na niekorz y do kumentw ustrukturyzowanych .
Rysunek 2 Z r nic o wanie form

wysyanych

f aktur

100

Zrnicowanie

90
80
70

60
.:r:

....Cli

~o

l
l

l
l

"C

form

wysyanych

faktur

l
l
l
l

l
89,8

40
30
20
10

l
l
l

i
ll

Pr z eds i b i o rs tw a

wysy aj c e

faktu ry

29,2

l
l
l
87

13,7
Prz e ds i b i o rs tw a

wys y aj ce

e-fakt ury
ustru kturyzowan e

l
P rze d si b i or s tw a
wysy ajce

e-fa ktury
nieustru ktu ryzowane

Przeds i biorstwa
wys ya j ce

faktury
papierowe

rdo : G wny Urzd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele) komunikacyjnych

przedsibiorstwach

i gospodarstwach domowych w 2015 r.

Jak wskazuj e rys un ek 2, jeszcze wiksza dysproporcja pomidzy e-f akturami ustrukt uryzowanymi
a pozostaymi formami e-faktur oraz fakturami papierowymi istnieje od strony przedsi b iorst w
wystawiajcych i wy s yajcych tego rodzaju dokumenty . Od setek przedsibiorcw wy sta w ia j c y c h
dokumenty ustrukturyzowane jest blisko sze razy mniejszy od przedsibiorstw wysta w iaj cych
takie dokumenty w innej postac i. Wskazuje t o na znaczn koncentracj wystawiania takiego rod zaj u
faktur. Tak wyrana dysproporcja pokazuje znaczn przestrze dla moliwej interwencji pas twa
oraz inn ych dziaa upowszechniajcych takie fakturowanie- zarwn o poprzez uwiadamianie sam ej
mo li woci takiej formy wym iany informacji, jak i korzy ci z niej wy n ikajcych , w postaci oszcz dno c i
kosztw, efekt w proekologicznych dla rodowiska naturalnego .

Wersja 9 sierpnia 2016

1.2 Dane z badania Ministerstwa Administracji


od strony administracji publicznej

Cyfryzacji -

ujcie

Rysunek 3 ukazuje czstotliwo odbierania e-faktur ustrukturyzowanych w administracji publicznej.


Badanie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ukazuje olbrzymi dysproporcj pomidzy
jakimkolwiek odbieraniem tego rodzaju dokumentw pozwalajcych na ich automatyczne
przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-ksigowych . Wyniki te w s kazuj na olbrzymi
skal potrzeb zwizanych z dziaaniami przygotowawczymi po stronie administracji publicznej
do przyjmowania takich dokumentw elektronicznych, wedug wymaga dyrektywy 2014/55/UE,
przy czym , skala problemu jest nieznacznie wysza w administracji rzdowej . Jest to tym samym
uzasadnienie podjcia szerokiej interwencji poprzez uruchomienie organizacyjnych i technicznych
instrumentw w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Platforma elektronicznego

fakturowania dla sfery finansw publicznych.

Rysunek 3

70

Czstotliwo

odbierania e-fakt ur ustrukturyzowanych przez e-mail lub pobieranie

+-----------------------------------~

60 +-------------------------------------1
~ 50

"'

Og u rzdw

40 +--------------------------------------!

Administ racja rzdowa

30 +--------------------------------------!

Jednostki s amorzdu terytori alnego

10 +-------------1

Raz w tygodniu

Rzadz iej ni raz w


t ygodniu, co
najmni ej raz na

Rzadziej

ni

raz w

Wca le

mi e s i c u

mi es ic

rdo: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Badanie wpywu cyfryzacji na dziaanie urzdw

administracji publicznej w Polsce w 2014 roku.


Na l ey przy tym podkreli, e przesyan i e faktur elektronicznych przez poczt elektroniczn,
lub ich pobieranie, ma rwnie charakter manualny, wymagajcy dziaa czowie k a na komputerze .

Rysunek 4

Czstotliwo

odbierania e-faktur ustrukturyzowanych przez automatyczne

poczenie

Wersja 9 sierpnia 2016


120

100

.------=------~--,--,--...---~-----;--------..------.---------;--

Czstotliwo

odbierania e-faktur ustrukturyzowanych


automatyczne poczenie
+ - - - - - - - - - - - - -------'c___ ___,__ ___.__ _ __
~F:[':

80

+ - - - - - - - - - - - - - - - - ----1

60

+-- - - -- - - - - - - - - - - ----1

.;

-"

E
~

-o

95 97,594,f
40

+-----------------~

20

+-----------------~

0,7

Og ur zdw
Administracja rz d owa

Jednostki samo r zd u t erytorial nego

0,8

Raz w tygodniu

Rzadziej ni raz w
tygodniu, co
najmniej raz na

Rzadziej ni raz w

Wcale

miesicu

miesic

rdo : Ministerstwo Adm inistracji i Cyfryzacji, Badanie wpywu cyfryzacji na dziaanie urzdw

administracji publicznej w Polsce w 2014 r.

Rysunek 4. ukazuje jeszcze wiksz


ustrukturyzowane s pobierane metod

niekorzystn

dysproporcj

w przypadku, gdy e-faktury

automatyczn .

2.
Aktualny stan prawny w dziedzinie, ktrej
opracowana na podstawie zaoe

dotyczy

ma ustawa

2.1 Dyrektywa 2014/55/UE


Gwnym aktem prawnym, z kt rego wynika konieczno wdroenia planowanych e-usug
je st Dyrektywa Parl amentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie fakturowania elektronicznego w zamwieniach publicznych, ktra zostaa opublikowana
w dn . 6 maja 2014 r. i wesza w ycie 27 maja 2014 r.

Dyrektywa nakada na instytucje publiczne obowizek odbioru od dostawcw faktur przesanych


w postaci elektronicznej, speniajcych wymagania normy europejskiej oraz jednej ze wskazanych
syntaktyk (formatw). Jednocz enie dyrektywa wprowadza pojcie normy europejskiej, jako zestawu
elementw informacyjnych faktury elektronicznej, ktra to norma - wraz z list zgodnych
z ni syntaktyk (formatw) - bdzie stanowi list referencyjn dla postaci faktur elektronicznych
odbieranych przez instytucje publiczne .
Krytycznymi dl a projektu ograniczeniami s :

data publikacji dyrektywy 2014/55/UE w Dzienniku U rz dowym Unii Europej skiej, ktra miaa
miejsce 6 maja 2014 r.,

t ermin transpozycji tej dyrektywy- 27 listopada 2018 r.,

termi n publi kacji normy europejskiej faktury i krtkiej listy standardw, ktre stanowi
techniczn podstaw realizacji projektu; termin ten zgodnie z dyrektyw przypadnie
w maju 2017 r.

Wersja 9 sierpn ia 2016


W Polsce nie istnieje rodowisko kompleksowej elektronizacji procesw zamwie i dostaw
publicznych i nie jest obecnie moliwe wypenienie wprowadzonego dyre ktyw 2014/55/UE
obowizku odbioru przez jednostki sektora finansw publicznych ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych od dostawcw.

2 .2 Dyrektywa 2006 / 112 / WE


Gwnym

aktem prawa europejskiego regulujcym tematyk fakturowania elektronicznego


dla potrzeb podatku VAT jest dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. l ,
z pn . zm .L zwana dalej "dyrektyw 2006/112/WE". Zasady dotyczce stosowania faktur
elektronicznych okrelono m.in . w art. 217 i 232-237 dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z art. 217,
do celw niniejszej dyrektywy, "faktura elektroniczna" oznacza faktur zawierajc informacje
wymagane w niniejszej dyrektywie, wystawion i otrzyman w dowolnym formacie elektronicznym .
Artyku

233 dyrektywy 2006/112/WE stanowi, e :


l. Autentyczno pochodzenia, integralno treci i czytelno faktury, n i ezalenie od tego,
czy wystawiono j w formie papierowej czy elektroniczneL zapewnia si od momentu wystawienia
faktury a do koca okresu jej przechowywania.
Kady podatnik okrela sposb zapewnienia autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci
i czytelnoci faktury. Mona to zapewni za pomoc dowolnych kontroli biznesowych, ktre ustalaj
wiarygodn ciek audytu midzy faktur a dostaw towarw lub wiadczeniem usug .
"Autentyczno pochodzenia" oznacza pewno co do tosamoci dostawcy lub usugodawcy albo
wystawcy faktury.
"Integralno treci" oznacza, e w fakturze nie zmieniono danych wymaganych na mocy niniejszej
dyrektywy.
2. Poza wykorzystaniem rodzajw kontroli biznesowej opisanych w ust. l poniej przedstawiono
przykady technologii zapewniajcych autentyczno pochodzenia i integralno treci faktury
elektronicznej:
a)
zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 2 pkt 2 dyrektywy 1999/93/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wsplnotowych ram w zakresie
podpisw elektronicznych(124L na podstawie certyfikatu kwalifikowanego i utworzony za pomoc
bezpiecznego urzdzenia sucego do skadania podpisw, w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 10 dyrektywy
1999/93/WE;
b)
elektroniczna wym iana danych (EDI) zgodnie z definicj zawart w art. 2 zacznika l
do zalecenia Komisji 1994/820/WE z dnia 19 padziernika 1994 r. dotyczcego aspektw prawnych
elektronicznej wymiany danych , w przypadku gdy porozumienie dotyczce takiej wymiany przewiduje
stosowanie procedur gwarantujcych autentyczno pochodzenia i integralno danych.
Ponadto, naley mie na uwadze, e na podstawie art. 232 dyrektywy 2006/112/WE, stosowanie
faktury elektronicznej podlega akceptacji odbiorcy.
l lipca 2016 r. weszo w ycie rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych


na rynku wewntrznym oraz uchylajce dyrektyw 1999/93/WE (Dz. Urz . UE L 253 z 28.08.2014,
str. 73) - zwane rwnie "rozporzdzeniem eiDAS" . Do rozporzdzenia zostanie dostosowany
rwnie art. 106m ust 5 pkt l ustawy o podatku od towarw i usug . Odpowiedni zmian w tym
zakresie zawiera rzdowy projekt ustawy o usugach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz
zmianie niektrych ustaw (Druk 713).

Wersj a 9 s ierpni a 2016

2.3 Ustawa o podatku od towarw i

usug

Przepisy dyrektywy 2006/112/WE dotyczce fakturowania , w tym w zakresie faktur elektronicznych,


zaimplementowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug
(Dz.U. z 2016 r. poz . 710,846 i 960), zwanej dalej "ustaw o VAT" .
Przez faktur, zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, rozumie si dokument w formie papierowej
lub w formie elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi
na jej podstawie. Przy czym , faktur elektroniczn jest faktura w formie elektronicznej wystawiona
i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym (art . 2 pkt 32 ustawy o VAT) . Faktury
elektroniczne s, co do zasady, tra ktowane na rwni z fakturami papierowymi. Istotne regulacje
odnoszce si do faktur elektronicznych zawieraj m.in . przepisy art . 106g ust. 3, art. 106h ust. 3,
art. 106m i art . 106n .

zostay

Zgodnie z art. 106m ust. l ustawy o VAT, ktry ma zastosowanie zarwno do faktur w formie
papierowej jak rwnie do faktur elektronicznych, podatnik okrela sposb zapewnienia
autentycznoci pochodzenia, integralnoc i tre ci i czytelno ci faktury. Przy czym, przez autentyczno
pochodzenia faktury rozumie si pewno co do to s amo ci dokonujcego dostawy towarw
lub usugodawcy albo wystawcy faktury (art . 106m ust. 2). Natomiast przez integralno treci faktury
rozumie si , e w fakturze nie zmieniono danych, ktre powinna zawiera faktura (art . 106m ust. 3).
Stosownie do art. 106m ust . 4 ustawy o VAT, autentyczno pochodzen ia, integralno treci
oraz czytelno faktury mona zapewni za pomoc dowolnych kontroli biznesowych, ktre ustalaj
wiarygodn ciek audytu midzy faktur a dostaw towarw lub wiadczeniem usug .
Jednake , na podstawie ust . 5 ww. art. 106m ustawy o VAT - poza wykorzystaniem kontroli
biznesowych, okrelonych w ust. 4 - autentyczno pochodzenia i integralno treci faktury
elektronicznej s zachowane, w szczeglnoci, w przypadku wykorzystania :
l) bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz . U. z 2013 r. poz. 262, z pn . zm .), weryfikowanego za pomoc
wanego kwa lifikowanego certyfikatu (docelowo kwalifikowanego podpisu elektronicznego
w rozumieniu art . 87 rzdowego projektu ustawy o usugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Druk nr 713 1 ) , lub
2) elektronicznej wymiany danych (EOl) zgodnie z umow w sprawie europejskiego modelu wymiany
danych elektronicznych, jeeli zawarta umowa dotyczca tej wymiany przewiduje stosowanie
procedur gwarantujcych autentyczno pochodzenia faktury i integralno jej danych .
Podkrelenia t ak e wymaga , e na podstawie art. 106n ustawy o VAT (implementujcego art. 232
dyrektywy 2006/112/WE), stosowanie faktur elektron ic znych wymaga akceptacji odbiorcy faktury .

Ponadto, w art . 112a ustawy o VAT okrelono zasady przechowywan ia faktur, w tym w formie
elektronicznej . Regulacje tej ustawy, stanowice implementacj przepi sw dyrektywy 2006/112/WE,
o k re laj wymogi dotyczce faktur elektronicznych na potrzeby rozlicze w podatku VAT.

http ://www.sej m.gov.pl/sejm 8. nsf/age nt.xsp ?symboi= RP L&I d= RM-10-78-16

Wersja 9 sierpnia 2016

3.

Potrzeba i cel uchwalenia ustawy opracowanej na podstawie

zaoe

3.1 Przyczyny powstawania negatywnych zjawisk w obszarze regulacji


Do szeregu negatywnych zjawisk w obszarze regulacji e-fakturowania, a w szczeglnoci braku
wykorzystania e-fakturowania w zamwieniach publicznych, naley przede wszystkim zaliczy:

niski stopie wykorzystania faktur elektronicznych zarwno po stronie przedsibiorcw,


jak i sektora publicznego,

niski stopie automatyzacji procesw zwizanych z przekazywaniem i przetwarzaniem faktur


elektronicznych, utrzymujcy si proces wymagajcy duego udziau czynnika ludzkiego,

wysokie koszty stron transakcji, zwizane z wystawianiem, przesyaniem faktur papierowych


i manualnym wprowadzaniem danych do komputerowych systemw finansowo-ksigowych,
uciliwoci dla rodowiska naturalnego z powodu wykorzystania zasobw naturalnych
(np. papieru) i energii (np. prdu elektrycznego, paliw),
bdy
we wprowadzaniu i przetwarzaniu danych z dokumentw papierowych
do komputerowych systemw finansowo-ksigowych,
brak upowszechnionych, wsplnych formatw faktur dla wymiany danych pomidzy
zamawiajcymi i wykonawcami, jak i innymi stronami w przypadku innych rodzajw
transakcji,
moliwo odmowy przyjcia faktury elektronicznej przez zamawiajcego, wedug aktualnego
stanu prawnego,
utrudnienia dla polskich przedsibiorcw w uczestniczeniu w procesie zamwie publicznych
w innych pastwach czonkowskich Unii Europejskiej.

Przyczynami negatywnych zjawisk w projektowanym obszarze regulacji s:

niska wiadomo moliwoci wykorzystania


korzyci ze stosowania rozwiza
elektronicznego fakturowania,

zbyt niskie kompetencje i bariery psychologiczne, aby wykorzysta istniejce i dostpne


rozwizania elektronicznego fakturowania,

wykorzystywanie papierowych faktur do popeniania naduy w zakresie zobowiza


podatkowych wobec pastwa,

brak upowszechnionych standardw w ramach elektronicznego fakturowania,

ochrona wasnych rynkw zamwie publicznych przez poszczeglne pastwa czonkowskie


Unii Europejskiej .

w
3.2 Wykazanie
niezbdnoci
ustawowych
regulacji
z wystpowaniem negatywnych zjawisk w regulowanym obszarze

zwizku

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamwieniach publicznych, ktra zostanie opracowana


na podstawie zaoe, bdzie rodkiem implementacji Dyrektywy 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie elektronicznego fakturowania w zamwieniach publicznych.
Artyku 11 ust. l przywoanej dyrektywy zobowizuje pastwa czonkowskie do transpozycji
jej regulacji do krajowych porzdkw prawnych w terminie do 27 listopada 2018 r.
Transpozycja dyrektywy jest podstawowym powodem, dla ktrego przedmiotowa ustawa bdzie
opracowana na podstawie zaoe i procedowana na sctezce procesu legislacyjnego
- co nie wyklucza, e przyczyni si ona take porednio do zmniejszenia, a nawet wyeliminowania
powyej opisanych, negatywnych zjawisk.

We rsj a 9 s ierpnia 2016


Sformuowanie

3.3

celw interwencji ustawowej

3.3.1 Cele dorane


Do celw

doranych naley zaliczy :

wypenienie

obowizkw , jakie spoczywaj na Polsce, jako pastwie czonkowskim


Unii Europejskiej, w zakresie transpozycji dyrektywy 2014/55/UE,
wzrost stosowania rozw iza elektronicznego fakturowania w zamwieniach publicznych
dziki obowizkowi przyjmowania e-faktur przez zamawiajcych,

wzrost stosowania e-faktur w obrocie gospodarczym, w zwizku z realizacj procesw


zwizan yc h z zamwieniam i publicznymi,

uatwienie uczestniczenia przez polskich

przedsibiorcw w zamwieniach

publicznych

innych pastw czonkowskich Uni i Europejskiej .

3.3.2 Cele dugofalowe


Jako cele dugofalowe naley wskaza :

standaryzacj

sposobu dokumentowania realizacj i zamwie publicznych i elektronicznego

fakturowania ,
obnienie kosztw funkcjonowan ia

przedsibiorstw

i wzrost ich

konkurencyjnoci .

Intencj jest take dugofalowe dziaanie na rzecz konsu ltacji zmiany prawa Unii Europejskiej,
umoliwiajcego

pastwom

wprowadzenie domylnego trybu (obowizku)


wystawiania i odbierania faktur w postaci elektronicznej, biorc pod uwag spodziewan przewag
korzyci nad kosztami upowszechn ie nia fakturowa nia elektronicznego i caoksztat dziaa
zwizanych z elektronizacj obrotu gospodarczego oraz patnoci .

3.3.3 Spodziewane

czonkowskim

korzyci

Jako potencjalne i spodziewane korzyci naley wskaza :

wzrost konkurencyjnoci polskiej gospodarki, w tym zwikszenie udziau polskich


przedsibiorcw
w rynkach zamwie publicznych innych pastw czonkowskich
Unii Europej skiej,

obnienie

kosztw transakcyjnych w obrocie gospodarczym i w sprzeday konsumentom


indywidualnym,

korzystny

wpyw

na rozwj krajowego rynku

patnoci

bezgotwkowych .

3.4 Informacja, czy projekt by w planie pracy Rzdu


Niniejszy projekt zaoe projektu ustawy jest
Rady Ministrw pod numerem ze 7.

4.

Moliwoci podjcia

przyjcia

uwzgldn i ony

alternatywnych
projektowanej ustawy

4.1 Zastosowanie

rodkw

w wy kazi e prac legislacyjnych

rodkw

w stosunku do

o charakterze ekonomicznym

Do moliwych do zastosowania rodkw ekonomicznych naley zaliczy przede wszystkim bodce


o charakterze fiskalnym . Ze wzgldu na deficyt finansw publicznych oraz inne potencjalne korzyci
o charakterze ekonom icznym (np . obnienie kosztw transakcyjnych zarwno dla przedsibiorcw,
jak i sektora publicznego) wykorzystanie takich rodkw nie byo rozwaane .

Wersja 9 sierpnia 2016

4.2 Zastosowanie rodkw o charakterze organizacyjnym


Zastosowanie rodkw organizacyjnych jest moliwe przy standaryzacji rozwiza fakturowania
elektronicznego. Mimo wczeniej podejmowanych prb, takich jak repozytorium krajowych
formatw fakturowania elektronicznego, dziaajcego w ramach Krajowego Wielostronnego Forum
Elektronicznego Fakturowania, ilo publikowanych formatw nie wyczerpywaa w znacznym stopniu
wszystkich funkcjonujcych w Polsce standardw e-fakturowania.
Dopiero formalna normalizacja o charakterze wsplnym dla wszystkich pastw czonkowskich moe
wypeni ten cel.

4.3 Zastosowanie rodkw o charakterze perswazyjnym


Mimo kampanii spoecznych
majcych
na celu
popularyzacj
e-faktur, takich jak
np. Wybieram e-faktury (www.wybieramefaktury.pl), organizowanej przez Konfederacj Lewiatan,
wyniki bada przytoczonych w punkcie 1. wskazuj, e ich skuteczno nie bya wystarczajca, aby
unikn interwencji pastwa.

4.4 Zmiana wykadni

obowizujcych

przepisw

W wietle aktualnego stanu prawnego przesyanie e-faktur wymaga wprost akceptacji odbiorcy
(art. 106n ustawy o VAT oraz art. 232 dyrektywy 2006/112/WE), w tym take zamawiajcych
z sektora finansw publicznych. Takie brzmienie przepisw uniemoliwia zmian ich interpretacji
i osignicie celu w ten sposb. Ponadto dyrektywa 2014/55/UE zawiera szereg innych regulacji,
np. w zakresie normy europejskiej dotyczcej semantyki faktury elektronicznej, obowizujcej listy
syntaktyk - tak wic dopiero kompleksowa regulacja wspomnianej dyrektywy i jej implementacja
do krajowego porzdku prawnego zapewni realizacj celw interwencji.

4.5 Zmiana sposobu stosowania obowizujcych przepisw


Zmiana sposobu stosowania obowizujcych przepisw nie jest rozwaana ze wzgldu na brak takich
przepisw.

4.6 Wydanie innego aktu normatywnego


Dyrektywa 2014/55/UE moe by implementowana do krajowego porzdku prawnego jedynie
za pomoc ustawy. Wydanie przepisw wykonawczych bez dodatkowej delegacji ustawowej jest
niemoliwe. Dotychczas nie byo krajowej inicjatywy w zakresie szczegowego uregulowania
problematyki elektronicznego fakturowania w zamwieniach publicznych.

5.
Podmioty, na jakie
na podstawie zaoe

bdzie

oddziaywa

ustawa opracowana

5.1 Adresaci norm


Do adresatw norm zawartych w ustawie, ktra bdzie opracowana na podstawie zaoe, naley
zaliczy:

jednostki sektora finansw publicznych, jako zamawiajcych,


przedsibiorcw, jako wykonawcw zamwie publicznych,
przedsibiorcw, jako wytwrcw komputerowych systemw finansowo-ksigowych,
ktre musz by zgodne z norm europejsk, o ktrej mowa w dyrektywie 2014/55/UE
i projekcie ustawy.

Wersja 9 sierpnia 2016


Nowe regulacje dotyczce elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych dotyczy bd
midzy innymi podmiotw tworzcych sektor finansw publicznych, zgodnie z przepisami Rozdziau l
ustawy Prawo zamwie publicznych, a w szczeglnoci:
l.

2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

organw wadzy publicznej, administracji rzdowej, kontroli pastwowej i ochrony prawa,


i trybunay,
jednostek samorzdu terytorialnego (gminy, powiaty, samorzd wojewdztwa)
oraz ich zwizkw,
pastwowych jednostek budetowych,

sdy

samorzdowych zakadw budetowych,

agencji wykonawczych,
instytucji gospodarki budetowej,
pastwowych funduszy celowych,
Zakadu Ubezpiecze Spoecznych

i zarzdzanych przez niego funduszy


oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego i funduszy zarzdzanych przez Prezesa KRUS,
Narodowego Fundusz Zdrowia,
samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej (SPZOZ),
uczelni publicznych,
Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez ni jednostek organizacyjnych,
pastwowych i samorzdowych instytucji kultury oraz pastwowych instytucji filmowych,
innych pastwowych lub samorzdowych osb prawnych utworzonych na podstawie odrbnych
ustaw w celu wykonywania zada publicznych, z wyczeniem przedsibiorstw, instytutw
badawczych, bankw i spek prawa handlowego.

Wedug Sprawozdania Prezesa Urzdu Zamwie Publicznych o funkcjonowaniu systemu


publicznych w 2014 r. liczba zamawiajcych wynosia 36 796 jednostek.

zamwie

5.2 Odbiorcy dziaa


W ustawie, ktra bdzie opracowana na podstawie zaoe, nie przewidziano zmian innych ustaw
-w zwizku z tym nie bdzie odbiorcw dziaa wynikajcych ze zmian innych ustaw.

5.3 Podmioty podlege

upowanieniom

Ustawa, ktra bdzie opracowana na podstawie zaoe, nie bdzie zawiera upowazmemen
dla innych resortw, w zwizku z tym nie bdzie podmiotw podlegych upowanieniom.

5.4 Podmioty, od ktrych zaley podjcie


Z

ustaw,

ktra

bdzie

opracowana na podstawie

dziaa

zaoe,

nie

s powizane

podmioty, od ktrych

zaley podjcie dziaa.

5.5 Podmioty upowanione


W ustawie, ktra bdzie opracowana na podstawie zaoe, przewiduje si
upowanienie
dla ministra waciwego do spraw gospodarki do wydania rozporzdzenia wykonawczego
do przedmiotowej ustawy.

lO

Wersja 9 sierpnia 2016

6.

Regulacja

6.1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy opracowanej na podstawie


zaoe

Zakresem podmiotowym ustawy objci zostan:

zamawiajcy i wykonawcy w rozumieniu przepisw ustawy Prawo zamwie publicznych


z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);

koncesjodawcy i koncesjonariusze w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.


o koncesji na roboty budowlane lub usugi (D.z. U. z 2015 r., poz. 113}.
Zakresem przedmiotowym projektu ustawy opracowanej na podstawie zaoe zostan objte
nastpujce kwestie:

moliwo wystawiania oraz wysyania i odbierania drog elektroniczn, zarwno


przez wykonawcw, jak i zamawiajcych, dokumentw zwizanych z realizacj zamwie
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2004 r. Prawo zamwie publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164}; oraz dokumentw zwizanych z realizacj umowy koncesji
na roboty budowlane lub usugi ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usugi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113),

moliwo wystawiania i wysyania przez wykonawcw oraz obowizek przyjmowania przez


zamawiajcych ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zwizanych z realizacj
zamwie publicznych w rozumieniu wspomnianej ustawy Prawo zamwie publicznych
oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usugi. Projektowane regulacje bd
uwzgldniay zmiany w polskim porzdku prawnym, zwizane z implementacj dyrektywy
2014/23/UE, dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE.
zasady funkcjonowania
systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego
fakturowania) sucego do wymiany dokumentw elektronicznych i ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych oraz przetwarzania
udostpniania
informacji zwizanych
z realizacj zamwie publicznych.

6.2 Definicje
Na potrzeby regulacji obszaru fakturowania w zamwieniach publicznych w ustawie, ktra bdzie
opracowana na podstawie zaoe, znajd si legalne definicje nastpujcych instytucji prawnych:

listy syntaktyk zgodnych z norm europejsk,

normy europejskiej dotyczcej fakturowania elektronicznego,

przetwarzania dokumentw elektronicznych zwizanych z realizacj zamwie


publicznych.
realizacji zamwie publicznych;

syntaktyki,

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,


uytkownika.

6.3 Sprawy dotyczce przepisw merytorycznych


Przedmiotem regulacji ustawy, ktra bdzie opracowana na podstawie zaoe, bdzie:

wprowadzenie obowizku przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych


przez zamawiajcych zamwie publicznych od daty transpozycji dyrektywy 2014/55/UE
oraz moliwoci wystawiania takich faktur przez wykonawcw zamwie publicznych
- ponadto po dwch latach od terminu transpozycji dyrektywy 2014/55/UE wejdzie
w ycie obowizek wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez
wykonawcw zamwie publicznych,

11

Wersja 9 sierpnia 2016


wprowadzenie moliwoci elektronicznego przetwarzania dokumentw, zwizanych
z realizacj zamwie publicznych, w tym w szczeglnoci: faktury korygujcej, noty
ksigowej, zamwienia, potwierdzenia dostawy, protokou zdawczo-odbiorczego,
delegacja ustawowa do wydania rozporzdzenia wykonawczego i okrelenie w nim zasad
funkcjonowania systemu teleinformatycznego, umoliwiajcego wymian dokumentw
elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, ktry gwarantuje
interoperacyjno na jednolitym europejskim rynku cyfrowym poprzez zgodno z norm
europejsk oraz przetwarzanie i udostpnianie informacji zwizanych z realizacj
zamwie publicznych,
delegacja ustawowa do wydania rozporzdzenia wykonawczego przywoujcego norm
europejsk i list syntaktyk (formatw), jako standardw elektronicznego fakturowania
w zamwieniach publicznych w Polsce,
wprowadzenie moliwoci bardziej efektywnej kontroli i nadzoru realizacji wydatkw
budetu pastwa oraz wydatkw dokonywanych przez jednostki sfery finansw
publicznych, dokonywanej przez ministra waciwego do spraw finansw publicznych,
na podstawie danych pochodzcych z przetwarzanych na platformie dokumentw
elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,
wprowadzenie moliwoci wykorzystania zagregowanych danych danych z platformy
przez organy statystyki publicznej,
zapewnienie moliwoci powierzenia w drodze postpowania o udzielenie zamwienia
publicznego, podmiotowi zewntrznemu realizacji zada zwizanych z opracowaniem
i prowadzeniem platformy e-fakturowania, przy zapewnieniu rodkw finansowych
na realizacj tych zada,
zapewnienie moliwoci udostpnia dane pochodzcych z przetwarzanych na platformie
dokumentw elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych organom
kontroli skarbowej,
zapewnienie waciwej ochrony danych podczas ich przetwarzania i transmisji.

6.4

Upowanienia

do wydania aktw wykonawczych

W ustawie, ktra bdzie opracowana na podstawie zaoe, przewiduje si upowanienie


dla ministra waciwego do spraw gospodarki do wydania rozporzdze:

dotyczcego
szczegowego
zakresu
i warunkw funkcjonowania
systemu
teleinformatycznego obsugujcego fakturowanie elektroniczne z uwzgldnieniem jego
roli w procesie realizacji dorczania dokumentw elektronicznych, zwizanych
z realizacj zamwie publicznych,
przywoujcego norm europejsk i list syntaktyk (formatw), jako standardw

elektronicznego fakturowania w zamwieniach publicznych w Polsce.

6.5 Ewentualna odpowiedzialno karna


Brak nowych regulacji w zakresie
przepisy Kodeksu karno skarbowego.

odpowiedzialnoci

karnej. Zastosowanie

maj obowizujce

6.6 Sprawy dotyczce wpywu ustawy opracowanej na podstawie zaoe


na uprzednie stosunki
Projekt ustawy opracowanej na podstawie zaoe bdzie, zgodnie z dyrektyw 2014/55/UE,
wprowadzenie moliwoci dokumentowania za pomoc systemu teleinformatycznego
platformy elektronicznego fakturowania procesu dokumentowania wykonania zamowren
publicznych, tj. faz od zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamwienia bd zawarcia umowy
koncesji na roboty budowlane lub usugi do momentu ich wykonania i odebrania.

zakada

12

Wersja 9 sierpnia 2016


W polskim systemie prawnym obszar ten nie jest unormowany w ustawie Prawo zamwie
publicznych i regulacji naley szuka na gruncie prawa cywilnego. Ustawa opracowana na podstawie
zaoe nie bdzie regulowa ani wpywa na kwestie zawarte w prawie prywatnym, a jedynie bdzie
nakada okrelone obowizki na zamawiajcych i wykonawcw przy wykonywaniu zamwie
publicznych.
Oglne warunki wystawienia faktur elektronicznych zostay okrelone w ustawie o podatku od
towarw i usug. Zgodnie z art. 106m wymienionej ustawy podatnik okrela sposb zapewnienia
autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci faktury. Przepis ten dotyczy kadej
faktury, zarwno tej w formie papierowej jak i przesyanej drog elektroniczn. Ponadto,
ustawodawca pozostawi podatnikowi swobod w realizacji tego obowizku. Jest to zgodne
z dyrektyw VAT, ktra stanowi, e autentyczno pochodzenia, integralno treci i czytelno
faktury, niezalenie od tego czy wystawiono j w formie papierowej czy elektronicznej, zapewnia si
od momentu wystawienia faktury a do koca okresu jej przechowywania. Naley jednak wskaza,
e taka dowolno w wyborze przez podatnika kontroli biznesowych powoduje, e w obrocie
nie ma jednolitych wzorcw przesyania faktur elektronicznych. W praktyce sprowadza si to
do przesyania faktur zapisanych w jednym z referencyjnych formatw komputerowych na skrzynk
mailow odbiorcy, bd budowania portali internetowych sucych do pobrania pliku z faktur przez
odbiorc. Wymienione sposoby, cho najszerzej stosowane i wygodne dla uczestnikw fakturowania,
nie zapewniaj penego zautomatyzowania obiegu dokumentw oraz automatycznego przetwarzania
dokumentw przez systemy informatyczne odbiorcy. Potrzebna jest zatem moliwo stworzenia
warunkw prawnych w zamwieniach publicznych, ktre zapewni interoperacyjno fakturowania
elektronicznego, std w ustawie, ktra bdzie opracowana na podstawie zaoe, zakada si
wprowadzenie definicji ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
Definicja ustrukturyzowanej faktury elektronicznej bdzie odwoywaa si do normy europejskiej,
ktra bdzie semantycznym wykazem skadnikw faktury i bdzie zwizana z wykazem syntaktyk,
ktre bd opisyway komputerowe formaty faktur, co pozwoli na osigniecie wymaganej
interoperacyjnoci rozwiza. Obowizek przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
bdzie dotyczy take realizacji umw zawartych w ramach zamwie publicznych przed terminem
transpozycji dyrektywy 2014/55/UE, a wystawionych w terminie lub po terminie wspomnianej
transpozycji.

6. 7 Przepisy dostosowujce
Regulacja nie wymaga wprowadzenia przepisw dostosowujcych.

6.8 Przewidywany termin wejcia w ycie ustawy


na podstawie zaoe lub poszczeglnych przepisw

opracowanej

Zakada si wejcie

w ycie ustawy opracowanej na podstawie zaoe z dniem 26 stycznia 2018 r.,


z vacatio legis do dnia 26 listopada 2018 r.
Przyjmuje si, e wejcie w ycie obowizku wystawiania przez wykonawcw, zwizanych z realizacj
zamwie publicznych, za porednictwem systemu teleinformatycznego powinien by podzielony
na dwa okresy.
Planuje si wejcie obowizku odbierania przez zamawiajcych ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych dla zamawiajcych od dnia 26 listopada 2018 r., a dla wykonawcw obowizku
ich wystawiania od dnia l listopada 2020 r. Przewidywane terminy wejcia przepisw w ycie
pozwol na stopniowe dostosowanie si adresatw ustawy, ktra bdzie opracowana na podstawie
zaoe, do zmian.

13

Wersja 9 sierpnia 2016

6.9 Opinia projektodawcy co do


z prawem Unii Europejskiej

zgodnoci

projektowanych regulacji

Projekt zaoe projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamwieniach publicznych jest


zgodny z prawem Unii Europejskiej.

6.10 Opinia projektodawcy co do notyfikacji projektowanych regulacji


Projekt zaoe projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamwieniach publicznych
nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisw rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw
prawnych (Dz. U. 2002 r. nr 239 poz. 2039 z pn. zm.).
Projekt zaoe projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym zawiera delegacj dla ministra
waciwego do spraw gospodarki do wydania technicznego rozporzdzenia wykonawczego, ktre
bdzie podlegao notyfikacji, w rozumieniu wyej wymienionego Rozporzdzenia Rady Ministrw.

7.

Przewidywane skutki finansowe i rda ich pokrycia

(Rwnoczenie stanowicy Zacznik

nr l do Testu regulacyjnego)

Dla oszacowania kosztw projektu ustawy opracowanej na podstawie zaoe niezbdne jest
podzielenie procesu realizacji zamwie publicznych na dwa obszary:

obszar zamwie publicznych powyej progu przetargowego,

obszar zamwie publicznych poniej progu przetargowego.


Dla obszaru powyej progu przetargowego dostpne s systematyczne statystyki na podstawie
sprawozdawczoci zamawiajcych przekazywane do Prezesa Urzdu Zamwie Publicznych.
Do zasadniczych kosztw budetu pastwa bd nalee koszty funkcjonowania systemu
teleinformatycznego platformy elektronicznego fakturowania. Finansowanie uruchomienia platformy
jest planowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Platforma

elektronicznego fakturowania dla sfery finansw publicznych.


Tabela nr l zawiera koszty realizacji projektu wedug aktualnej postaci studium wykonalnoci
przedmiotowego projektu. Obecnie, w zwizku z czciow zmian zaoe projektu, polegajc
na przesuniciu niektrych zdarze w czasie - np. wprowadzeniu obowizku elektronicznego
fakturowania w zamwieniach publicznych, itp. - koszty jego realizacji ulegn obnieniu.
Tabela nr l zawiera sum rodkw unijnych i z budetu pastwa. W zakresie lat 2016-2017 nie jest
znana obecnie data rozstrzygnicia konkursu zwizanego z naborem projektw dziaania 2.1
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a co za tym idzie, moment podpisania
umowy/porozumienia o dofinansowaniu projektu i rozpoczcia realizacji dziaa w projekcie.
Tabela l - Koszty projektu platformy elektronicznego fakturowania wedug aktualnej wersji
studium wykonalnoci projektu PO PC- w okresie realizacji projektu
2016/2017
2018
2019

Koszty projektu w

4 967 324

16 287 915

13 256 867

W tabeli nr 2 zawarto zaoenia dla szacunkw kosztw zwizanych z wykorzystaniem rnych metod
przetwarzania faktur i dokumentw zwizanych z realizacj zamwie publicznych.
Odnosz si one do obszaru zamwie publicznych powyej progu przetargowego. Naley jednak
zauway, e koszty stae i nakady inwestycyjne niezalene s od tego, jakiej czci procesu realizacji
zamwie publicznych dotycz- czy powyej, czy poniej progu przetargowego.

14

Wersja 9 sierpnia 2016


Tabela 2- Zaoenia oszacowania korzyci i kosztw zwizanych z projektem ustawy
Symbol
Podmiot
Jednostka Przedsibiorca
zmiennej
publiczny

Pozycja

Liczba przedsibiorstw w kraju , ktre


zamwienia publiczne

otrzymay

(rdo:

Na podstawie sprawozdania Prezesa Urzdu


Zamwie Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamwie
publicznych w 2012r.)

Liczba udzielonych

zamwie

(2012- raport UZP str. 105)

Liczba

podmiotw

publicznych

82 000

dane UZP

82 000

A2

188 478

dane UZP

188 478

B3

16000

dane UZP

16 000

c4

2,3

2,3

D (=B/A)

11,8

11,8

E (=B/C)

udzielajcych

zamwie na podstawie procedur okrelOnych w

ustawie PZP
(rdo:

Na podstawie sprawozdania Prezesa Urzdu


Zamwie Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamwie
publicznych w 2012r.)

rednia ilo zamwie na wykonawc


rednia ilo zamwie udzielonych przez jednego
zamawiajcego

Cakowity

koszt jednej godziny pracy pracownika


administracyjnego firmy/pracownika urzdu
Koszty dodatkowe (korespondencja, etc.)
Cakowity uredniony czas zaatwiania jednego
zamwienia (obejmuje m.in. wysanie zamwienia,
przygotowanie i wysanie protokou zdawczoodbiorczego, przyjcie faktury) przez pracownika
podmiotu publicznego w sposb tradycyjny
Cakowity uredniony czas zaatwiania jednego
zamwienia (obejmuje m.in. przyjcie zamwienia,
przygotowanie dokumentacji wysykowej, odbir
protokou zdawczo-odbiorczego, wystawienie i
wystanie
faktury)
przez
pracownika
przedsibiorstwa w sposb tradycyjny
Cakowity uredniony czas zaatwiania jednego
zamwienia (obejmuje m.in. wysanie zamwienia,
przygotowanie i wysanie protokou zdawczoodbiorczego, przyjcie faktury tradycyjny ) przez
pracownika podmiotu publicznego w sposb
elektroniczny

25,08

27,65

Fs

20

20

G6

20

godzin

godzin

H7

108

godzin

J9

Sprawozdanie Prezesa Urzdu Zamwie Publicznych z funkcjonowania systemu zamwie publicznych w 2014 r.
tame

tame

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5474/1/21/1/zatrudnienie_i_wynagrodzenia_w_gospodarce
_narodowej_w_2015.pdf
6
koszty papieru, wydruku, opat pocztowych per jeden dokument (oszacowanie eksperckie)
7
A Detailed Guide to Imaging and Workflow ROI, David Hay & Michaellverson, The Accounts Payable Network, USA, str.ll
8
tame, przyjto warto metod eksperck
9
tame,jw.

15

Wersja 9 sierpnia 2016


Cakowity

uredniony

czas zaatwiania jednego


zamwienia (obejmuje m.in. przyjcie zamwienia,
przygotowanie dokumentacji wysykowej, odbir
wystawienie
protokou
zdawczo-odbiorczego,
pracownika
wysanie
faktury)
przez
i
przedsibiorstwa w sposb elektroniczny
koszt
dostosowani a
Jednorazowy
redni
komputerowego systemu finansowo-ksigowego
do otrzymywania ustruktu ryzowanych faktur
elektronicznych
wymiany
dokumentw
i
elektronicznych- jednostka publiczna
koszt
dostosowania
Jednorazowy
redni
finansowo-ksigowego
systemu
komputerowego
wysyania
ustruktu ryzowanych
faktur
do
wymiany
dokumentw
elektronicznych
i
elektronicznych- Wykonawca

godzin

5 000

310

5000

Tabela 3- Szacunki korzyci zamawiajcych w okresie 9 (wraz z okresem implementacji- cznie


12 lat) lat od wejcia w ycie opracowanej na podstawie zaoe ustawy o elektronicznym
fakturowaniu w zamwieniach publicznych

Jednostki publiczne
Rok

Ilo

Oszczdnoci

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

o
o
o

o
o
o

16 000
16000
16000
16000
16 000

79 414 577
79 414 577
79 414 577
79 414 577
79 414 577

2024

16 000

79 414 577

2025

16000
16000
16000

79 414 577
79 414 577
79 414 577
714 731193

2026
2027
Suma

Zastosowany wzr oblicze (symbole zmiennych z tabeli 2:


KorzyciP = ((H-J) x F+ G) x Ex liczba podmiotw w danym roku

10

tame, jw.

16

Wersja 9 sierpnia 2016


Tabela 4 - Szacunki korzyci wykonawcw w okresie 7 (wraz z okresem implementacji cznie 12) lat od wejcia w ycie opracowanej na podstawie zaoe ustawy o elektronicznym
fakturowaniu w zamwieniach publicznych

Wykonawcy
Oszczdnoci

Rok

Ilo

2016

2019
2020

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

2021

82 000

40 247 514

2022

40 247 514

2023

82 000
82 000

2024
2025

82 000
82 000

40 247 514
40 247 514

2026

82 000

40 247 514

2027

82 000

40 247 514

2017
2018

40 247 514

281732 595

Suma

Zastosowany wzr oblicze (symbole zmiennych z Tabeli 2:


KorzyciW =((1-K} x F+ G) x D x liczba podmiotw w danym roku
Tabela S- Szacunki kosztw przystosowania

zamawiajcych

Jednostki publiczne
Rok

Ilo

Warto

2018

16000

80 000 000

redni

koszt jednorazowego przystosowania systemu informatycznego podmiotu publicznego


do wymaga przepisw prawnych, ustalony jako przecitna liczba dni wymaganych dla aktualizacji
systemu informatycznego przez dostawc systemu w jednostce publicznej, dla stawki dziennej
1 000 z. Szacowana kwota stanowi bdzie przychd dostawcy oprogramowania. Nie uwzgldniono
jednorazowego kosztu adaptacji systemu informatycznego przez producenta, poniewa koszty
te s zmienne i zale od rodzaju i klasy oprogramowania.
Tabela 6- Szacunki kosztw przystosowania wykonawcw

Wykonawcy
Rok

Ilo

Warto

2018
2019
2020

20 500
20 500
41000

102 500 000


102 500 000
205 000 000

17

Wersja 9 sierpnia 2016


W zakresie oszacowania kosztw i korzyci wynikajcych z wprowadzenia fakturowania
elektronicznego w zamwieniach publicznych naley take zauway, e w ocenie korzyci nie ujto
oszacowania oszczdnoci wynikajcych z wymiany faktur elektronicznych w obrocie gospodarczym
(B2B) pomidzy przedsibiorstwami. Koszty wynikajce z dostosowania komputerowych systemw
finansowo-ksigowych do wystawiania faktur elektronicznych do zamawiajcych przeo si
na oszczdnoci, take w wysyaniu faktur do innych przedsibiorcw.

Analiza wpywu ustawy, ktra bdzie opracowana na podstawie

8.

zaoe

8.1

Wpyw

8.1.1

na sektor finansw publicznych

Budet pastwa

Do kosztw budetu pastwa zwizanych z wejciem w ycie ustawy, ktra bdzie opracowana
na podstawie zaoe, naley zaliczy:

Koszty zwizane z realizacj projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Platforma

elektronicznego fakturowania dla sfery finansw publicznych,

Koszty

zwizane

z przystosowaniem wykorzystywanych elektronicznych systemw


dokumentami i komputerowych systemw finansowo-ksigowych
(w tym take koszty szkole pracownikw, koszty przygotowania, dostosowania
i wdroenia wewntrznych procedur, zgodnych z ustaw, ktra bdzie opracowana
na podstawie zaoe).
zarzdzania

8.1.2

Budet

jednostek samorzdu terytorialnego

Do kosztw jednostek samorzdu terytorialnego naley zaliczy koszty zwizane z przystosowaniem


wykorzystywanych elektronicznych systemw zarzdzania dokumentami i komputerowych systemw
finansowo-ksigowych (w tym take koszty szkole pracownikw, koszty przygotowania,
dostosowania i wdroenia wewntrznych procedur, zgodnych z ustaw, ktra bdzie opracowana
na podstawie zaoe).

8.2 Rynek pracy


Ustawa, ktra bdzie opracowana na podstawie zaoe, nie wpynie negatywnie na rynek pracy.
Autorom projektu ustawy nie s znane naukowe opracowania i badania wskazujce na bezporedni
wpyw wprowadzenia elektronicznego fakturowania na rynek pracy. Automatyzacja procesw
wpynie pozytywnie na wydajno pracownikw.

8.3

Konkurencyjno

gospodarki i przedsibiorczo

Dziki zmniejszeniu skali lub wyeliminowaniu wskazanych w pkt. 3.1 zjawisk, obnieniu kosztw
transakcyjnych przedsibiorstw, sektora finansw publicznych, konsumentw indywidualnych
oraz zwikszeniu dostpu przedsibiorstw do rynkw zamwie publicznych innych pastw
czonkowskich Unii Europejskiej, ustawa opracowana na podstawie zaoe bdzie miaa korzystny
wpyw na konkurencyjno polskiej gospodarki.
Autorom projektu ustawy nie s znane naukowe opracowania i badania pozwalajce aktualnie
oszacowa wpyw wprowadzenia elektronicznego fakturowania na konkurencyjno gospodarki
i stymulowanie przedsibiorczoci.

8.4 Sytuacja i rozwj regionalny


Autorom projektu ustawy nie s znane naukowe opracowania i badania pozwalajce aktualnie
oszacowa wpyw wprowadzenia elektronicznego fakturowania na rozwj regionalny. Ustawa,

18

Wersja 9 sierpnia 2016


ktra bdzie opracowana na podstawie zaoe, bdzie miaa jednakowy wpyw na wszystkie
wskazane typy podmiotw w skali kraju. Skala oddziaywania ustawy bdzie zaleaa od rodzaju
prowadzonej dziaalnoci i innych uwarunkowa wewntrznych- zarwno jednostek sfery finansw
publicznych, jak i przedsibiorstw- nie za od ich lokalizacji geograficznej.

8.5 Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Dla projektu zaoe projektu ustawy nie prowadzono formalnych konsultacji przed rozpoczciem
rzdowego

procesu legislacyjnego.

W ramach konsultacji publicznych niniejszego projektu

zaoe

projektu ustawy Ministerstwo

Rozwoju:
l. Zamiecio przedmiotowy projekt zaoe na portalu konsultacje.gov.pl - t drog nie spyny
adne uwagi;
2. Przekazao projekt zaoe do zaopiniowania Radzie Dialogu Spoecznego. Projekt zosta
rozpatrzony przez Zesp ds. zamwie publicznych Rady. Protok z posiedzenia Zespou

w zaczeniu;
3. Przekazao dodatkowo do zaopiniowania nastpujcym partnerom spoecznym:
a. Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno,
b. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej,
c.
Zwizkowi Pracodawcw Business Centre Club,
d. Konfederacji Lewiatan,
e. Zwizkowi Rzemiosa Polskiego,
f.
Oglnopolskiemu Porozumieniu Zwizkw Zawodowych,
g. Forum Zwizkw Zawodowych,
h. Unii Metropolii Polskich,
i.
Zwizkowi Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
Zwizkowi Miast Polskich,
j.
k.
Krajowej Izbie Gospodarczej,
l.
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji,
m. Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
n. Zwizkowi Bankw Polskich,
o. Stowarzyszeniu Ksigowych w Polsce,
p. Polskiej Izbie Biur Rachunkowych,
q. Polskiej Izbie Handlu.
Otrzymano uwagi od Zwizku Bankw Polskich, Zwizku Pracodawcw Business Center Club
oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Zacznik nr l do Testu regulacyjnego zawiera
zestawienie uwag i odniesienie si Ministerstwa Rozwoju do nich.
Poszerzone konsultacje spoeczne planowane s w trakcie procesu legislacyjnego projektu ustawy,
ktra bdzie opracowana na podstawie zaoe.
Dodatkowo, na spotkaniach Krajowego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania toczyy
si dyskusje i paday gosy popierajce jak najwiksze upowszechnienie i uproszczenie
wykorzystywania faktur elektronicznych. Postulat ten musi by zrealizowany z uwzgldnieniem
przepisw wynikajcych z dyrektywy 2006/112/WE.
Krajowe Wielostronne Forum Elektronicznego Fakturowania jest czci Europejskiego
Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania, ktre obecnie funkcjonuje na podstawie
decyzji C(2014) 4142 Komisji Europejskiej z 25 czerwca 2014 r.

19