You are on page 1of 13

105/3 หมภทททม 4 ถ.

ปฎด ก
ต.ราไวย ซ อ.เมพองภภเกกต จ.ภภ เกกต 83130
โทรศด พท:ซ 088-8204417 แฟกส:ซ 076-375770
อม เมล:ซ info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com
เลขประจาล ตด วผภเค สมยภาษม : 3810500169796

105/3 Moo 4, Patak Rd,
Rawai, Muang, Phuket, Thailand 83130
P: +66 (0)88-8204417 Fax: +66 (0)76 375770
email: info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com
Tax ID: 3810500169796

ใบเสนอราคา/QUOTATION
เรม ยน/ATTN:

ผผผ บรร หาร

เลขทมท /Quot No.:

บรย ษดท/Company:

MWIZ Accounting Consultant Co.,Ltd.

วด นทมท/Date(m/d/y):

ทมทอยภ /ท Address:

50/8-9 ชด นค 3 ถ.พระรามทมท 1 แขวงรองเมพอง เขตปทนมวด น กทม. 10330

QB57-0620-1220
Tuesday, September 06, 2016

โปรเจกคส/ซ Project:

Quickbooks 2012

โทรศด พท/ซ Phone:

ผภคเสนอราคา/Sale:

Sudtana

แฟกส/ซ Fax:

โทรศด พทซ/Phone:

088-8204417

ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส มมความยยนดมททมจะเสนอราคาสยนคคา ดด งตอ
ท ไปนมค
ลาล ดด บทมท
Item No.

1

รายละเอมยดสยนคาค
Description
โปรแกรมบบ ญชช Quickbooks Premier Accoutant Edition 2012 ( 5 User )

จาล นวน
Quanity

หนทวย
Unit

ราคา/หนทวย
Unit Price

จาล นวนเงยน
Amount

1

item

14,900

14,900

ค ท อเตรม ยมความพรคอมในการใชคงาน
ตยดตด งเพพ
แผทนซอรซฟแวรซ Quickbooks Premier Accoutant Edition 2012 ( 5 User )
คภม
ท พอการใชคงานภาษาไทย
ซด พพอรซตดคานโปรแกรมและการใชคงาน 1 ปม
** สามารถใชคงานไฟลบ
ซ รย ษดทเดม ยวกด นพรคอมกด นไดค 5 เครพท อง แยกบรย ษดทไมทจาล กด ดจาล นวนเครพท อง***

หมายเหตน:
Remark

จาล นวนเงยน / Sub Total

Terms of Warranty for Devices 12 months and Labour 12 Months
หนนท งหมพทนสมทพดนเกคารคอยบาทถวค น

ตด วอด กษร:

ภาษม มภลคาท เพยทม / VAT
รวมราคาสยนคคา / Net Total

หมายเหตน:
Remark

14,900.00

14,900.00

● การชาล ระเงยนเปก นไปตามเงพทอนไขทมทตกลง (Payment in accordance with the agreement terms.)
ค วท ด นทมทเสนอราคา (Price Validity 7 Days)
● กาล หนดยพนราคา 7 วด น นด บตด งแต
ค วท ด นทมทลงนามในใบเสนอราคา (Delivery 7 Days)
● กาล หนดสงท สยนคคา 7 วด น นด บตด งแต

● เงพทอนไขการชาล ระเงยน: 70% เมพทออนน มด ตยการสด งท ซพคอ(Deposit after Signed order), 30% เมพทอตยดตด งเสรก
จสยคน(Finished)

อนน มด ตยการสด ทงซพคอ
Approved by

………………………………
ผภม
ค มอาล นาจอนน มด ตย
Customer Authorized

…...……...…..
วด นทมท /Date

…………………………
Sudtana Rattanadilok Na Phuket

Sale Engineer

Phuket Com Express 105/3 หมผมทชม 4 ถ.ปฎบ ก ต.ราไวยย อ.เมม องภผ เกก ต จ.ภผ เกก ต 83130 โทรศบ พทย: 088-8204417 แฟกสย: 076-375770 อช เมลย: info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส

สาล หรดบลภกคาค
For Customer

PHUKETCOMEXPRESS
ใบแจคงหนมค
Invoice
105/3 หมภท
ท ทม 4 ถ.ปฎด ก

105/3 Moo 4, Patak Rd,

ต.ราไวยซ อ.เมพองภภเกกต จ.ภภเกกต 83130

Rawai, Muang, Phuket, Thailand 83130

โทรศด พท:ซ 088-8204417 แฟกส:ซ 076-375770
อมเมล:ซ info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

P: +66 (0)88-8204417 Fax: +66 (0)76 375770
email: info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

เลขประจาล ตด วผภคเสมยภาษม : 3810500169796

รหดสลภกคาค :
Code:
ชพทอลภกคาค :
Customer:
ทมทอยภ:ท
Address:

วดนทมท:

6 กดนยายน 2016

Date:

เลขทมท :

Sys Asia Co.,Ltd.

QB57-0620-1220

Ref. No.:

เงพทอนไขการชาล ระเงยน:

12/9 Moo 4 Thepkrasattri Rd.,Koh Kaew, Muang, Phuket 83000

รหดสสยนคาค
Item key
QB-PM14

Tax ID: 3810500169796

รายการ
Description

Condition:

จาล นวน
Quanity

1

Quickbooks Premier Accountant Edition 2014 (5

ราคา/หนทวย
Unit Price

จาล นวนเงยน
Amount

16,000.00

16,000.00

โปรแกรมบดญชมควยกบนคสาล หรดบ PC Desktop
ค ท อเตรม ยมความพรคอมในการใชคงานโปรแกรม
ตยดตดงเพพ

จาล นวนเงยน / Sub Total

16,000.00

ภาษม มภลคาท เพยทม / VAT

1,120.00

รวมราคาสยนคาค / Net Total

17,120.00

หมายเหตน:
Remark:
บาท(ตดวอดกษร):

ย บาทถควน
หนนท งหมพทนเจกดพดนหนนท งรคอยยมทสบ

Baht(Words):

Seventeen thousand one hundred Twenty baht.

ย ของผภคขาย จนกวาท ผภคซค พอจะชาล ระเงยนตามจาล นวนในใบสงท สยนคคานมค
● สยนคคาตามใบสงท สยนคคานมค แมคไดคสงท มอบตอ
ท ผภคซค พอแลควแตยท ด งเปก นทรด พยส
ซ น
● ผภคลงนามขาค งทคายนมค ไดคซค พอและรด บสยงท ของซนทงมมสภาพดม เรม ยบรคอยตามรายการขาค งตคนจาก ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส
● กรน ณาสด ทงจาท ยเชกคขมดครทอมในนาม ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส หรพ อโอนเขาค บด ญชมออมทรด พยซ เลขทมท ธนาคาร
● กรณม พบขอค มภลทมท ไมทถภกตคองกรน ณาตยดตอ
ค กาล หนดจะถพอวาท ทาท นรด บทราบและผภกพด นตามใบสงท สยนคคานมค ทนกประการ
ท ภายใน7 วด น หลด งจากไดครดบใบสงท สยนคคานมค หากพน
● ผยดตกยกเวน
ค E. & O.E.

กรณม ชาล ระดควยเชกค : โปรดสด งท จาท ยในนาม "นายสนทธนะ รดตนดยลก ณ ภภเกกต" "หรพ อผภ คถพอ"
กรณม โอนเขาค บดญชม : ชพทอบดญชม นายสส ทธนะ รบ ตนดร ลก ณ ภผ เกก ต ธนาคาร กสร กรไทย สาขา กะรน เลขทมทบดญชม 897-2-02109-2
รายละเอมยดเพยทมเตยมเกมทยวกดบการชาล ระเงยนดภไดท
ค ทม http://www.phuketcomexpress.com/การชาล ระเงยน/
ไดครดบสยนคคาดด งรายการขาค งตคนไวค
ค รบถควนในสภาพเรม ยบรคอย

ในนามภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส

RECEIVED THE ABOVE GOODS IN GOOD ORDER AND CONDITION

Signed on behalf on Phuket Com Express

………………………………. ………………….

……………………………….

……………………………….

ผภครดบสยนคาค /RECEIVE BY

วดนทมท/DATE

ผภ คสงท สยนคาค /DELIVERY BY

ผภ คมมอาล นาจลงนาม/AUTHORITY
ตน
ค ฉบด บ-ลภกคาค

ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส

PHUKETCOMEXPRESS
สาล เนาใบแจคงหนมค
Copy Invoice
105/3 หมภท
ท ทม 4 ถ.ปฎด ก

105/3 Moo 4, Patak Rd,

ต.ราไวยซ อ.เมพองภภเกกต จ.ภภเกกต 83130

Rawai, Muang, Phuket, Thailand 83130

โทรศด พท:ซ 088-8204417 แฟกส:ซ 076-375770
อมเมล:ซ info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

P: +66 (0)88-8204417 Fax: +66 (0)76 375770
email: info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

เลขประจาล ตด วผภคเสมยภาษม : 3810500169796

รหดสลภกคาค :
Code:
ชพทอลภกคาค :
Customer:
ทมทอยภ:ท
Address:

วดนทมท:

6 กดนยายน 2016

Date:

เลขทมท:

Sys Asia Co.,Ltd.

QB57-0620-1220

Ref. No.:

เงพทอนไขการชาล ระเงยน:

12/9 Moo 4 Thepkrasattri Rd.,Koh Kaew, Muang, Phuket 83000

รหดสสยนคาค
Item key
QB-PM14

Tax ID: 3810500169796

รายการ
Description

Condition:

จาล นวน
Quanity

Quickbooks Premier Accountant Edition 2014 (

1

ราคา/หนทวย
Unit Price

จาล นวนเงยน
Amount

16,000.00

16,000.00

โปรแกรมบดญชมควยกบนคสาล หรดบ PC Desktop
ค ท อเตรม ยมความพรคอมในการใชคงานโปรแกรม
ตยดตดงเพพ

หมายเหตน:
Remark:
บาท(ตดวอดกษร):

ย บาทถควน
หนนท งหมพทนเจกดพดนหนนท งรคอยยมทสบ

Baht(Words):

Seventeen thousand one hundred Twenty baht.

จาล นวนเงยน / Sub Total

16,000.00

ภาษม มภลคาท เพยทม / VAT

1,120.00

รวมราคาสยนคาค / Net Total

17,120.00

ย ของผภคขาย จนกวาท ผภคซค พอจะชาล ระเงยนตามจาล นวนในใบสงท สยนคคานมค
● สยนคคาตามใบสงท สยนคคานมค แมคไดคสงท มอบตอ
ท ผภคซค พอแลควแตยท ด งเปก นทรด พยส
ซ น
● ผภคลงนามขาค งทคายนมค ไดคซค พอและรด บสยงท ของซนทงมมสภาพดม เรม ยบรคอยตามรายการขาค งตคนจาก ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส
● กรน ณาสด ทงจาท ยเชกคขมดครทอมในนาม ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส หรพ อโอนเขาค บด ญชมออมทรด พยซ เลขทมท ธนาคาร
● กรณม พบขอค มภลทมท ไมทถภกตคองกรน ณาตยดตอ
ค กาล หนดจะถพอวาท ทาท นรด บทราบและผภกพด นตามใบสงท สยนคคานมค ทนกประการ
ท ภายใน7 วด น หลด งจากไดครดบใบสงท สยนคคานมค หากพน
● ผยดตกยกเวน
ค E. & O.E.

กรณม ชาล ระดควยเชกค : โปรดสด งท จาท ยในนาม "นายสนทธนะ รดตนดยลก ณ ภภเกกต" "หรพ อผภ คถพอ"
กรณม โอนเขาค บดญชม : ชพทอบดญชม นายสส ทธนะ รบ ตนดรลก ณ ภผ เกก ต ธนาคาร กสรกรไทย สาขา กะรน เลขทมทบดญชม 897-2-02109-2
รายละเอมยดเพยทมเตยมเกมท ยวกดบการชาล ระเงยนดภไดท
ค ทม http://www.phuketcomexpress.com/การชาล ระเงยน/
ไดครดบสยนคคาดด งรายการขาค งตคนไวค
ค รบถควนในสภาพเรม ยบรคอย

ในนามภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส

RECEIVED THE ABOVE GOODS IN GOOD ORDER AND CONDITION

Signed on behalf on Phuket Com Express

……………………………….

………………….

……………………………….

……………………………….

ผภครดบสยนคาค /RECEIVE BY

วดนทมท/DATE

ผภ คสงท สยนคาค /DELIVERY BY

ผภ คมมอาล นาจลงนาม/AUTHORITY
สาล เนา-แผนกบด ญชม

ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส

สาล หรดบลภกคาค
For Customer

PHUKETCOMEXPRESS
ใบสงท สยนคคา
Invoice
105/3 หมภท
ท ทม 4 ถ.ปฎด ก

105/3 Moo 4, Patak Rd,

ต.ราไวยซ อ.เมพองภภเกกต จ.ภภเกกต 83130

Rawai, Muang, Phuket, Thailand 83130

โทรศด พท:ซ 088-8204417 แฟกส:ซ 076-375770
อมเมล:ซ info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

P: +66 (0)88-8204417 Fax: +66 (0)76 375770
email: info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

เลขประจาล ตด วผภคเสมยภาษม : 3810500169796

รหดสลภกคาค :
Code:
ชพทอลภกคาค :
Customer:
ทมทอยภ:ท
Address:

Tax ID: 3810500169796

วดนทมท:

6 กดนยายน 2016

Date:

เลขทมท :

เงยนสด

I55-2510-001

Ref. No.:

เงพทอนไขการชาล ระเงยน:
Condition:

รหดสสยนคาค
Item key

รายการ
Description

จาล นวน
Quanity


คาท แรงและคาท ตยดตดงระบบ
LAN หอ
ค ง 331 และ 332

คาท แรงและคาท ตยดตดงระบบไฟฟ
ค า หอ
ค ง 331 และ 332

ราคา/หนทวย
Unit Price

จาล นวนเงยน
Amount

3

10,000.00

30,000.00

2

10,000.00

20,000.00

จาล นวนเงยน / Sub Total

หมายเหตน:
Remark:

50,000.00

ภาษม มภลคาท เพยทม / VAT

บาท(ตดวอดกษร):

หคาหมพทนบาทถควน

Baht(Words):

#NAME?

รวมราคาสยนคาค / Net Total

50,000.00

ย ของผภคขาย จนกวาท ผภคซค พอจะชาล ระเงยนตามจาล นวนในใบสงท สยนคคานมค
● สยนคคาตามใบสงท สยนคคานมค แมคไดคสงท มอบตอ
ท ผภคซค พอแลควแตยท ด งเปก นทรด พยส
ซ น
● ผภคลงนามขาค งทคายนมค ไดคซค พอและรด บสยงท ของซนทงมมสภาพดม เรม ยบรคอยตามรายการขาค งตคนจาก บรย ษดท เอกนเมกกซซ โซลภชดทน จาล กด ด
● กรน ณาสด ทงจาท ยเชกคขมดครทอมในนาม บรย ษดท เอกนเมกกซซ โซลภชดทน จาล กด ด หรพ อโอนเขาค บด ญชมออมทรด พยซ เลขทมท ธนาคาร
● กรณม พบขอค มภลทมท ไมทถภกตคองกรน ณาตยดตอ
ค กาล หนดจะถพอวาท ทาท นรด บทราบและผภกพด นตามใบสงท สยนคคานมค ทนกประการ
ท ภายใน7 วด น หลด งจากไดครดบใบสงท สยนคคานมค หากพน
● ผยดตกยกเวน
ค E. & O.E.

ไดครดบสยนคาค ดด งรายการขาค งตน
ค ไวค
ค รบถวค นในสภาพเรม ยบรคอย

ในนามบรย ษดท เอกนเมกกซซ โซลภชดทน จาล กด ด

RECEIVED THE ABOVE GOODS IN GOOD ORDER AND CONDITION

Signed on behalf on Enmex Solutions Co.Ltd.,

………………………………. ………………….
ผภครดบสยนคาค /RECEIVE BY
วดนทมท/DATE

……………………………….
ผภ คสงท สยนคาค /DELIVERY BY

……………………………….
ผภ คมมอาล นาจลงนาม/AUTHORITY

ตคนฉบด บ-ลภกคคา

ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส

PHUKETCOMEXPRESS
สาล เนาใบสงท สยนคคา
Copy Invoice
105/3 หมภท
ท ทม 4 ถ.ปฎด ก

105/3 Moo 4, Patak Rd,

ต.ราไวยซ อ.เมพองภภเกกต จ.ภภเกกต 83130

Rawai, Muang, Phuket, Thailand 83130

โทรศด พท:ซ 088-8204417 แฟกส:ซ 076-375770
อมเมล:ซ info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

P: +66 (0)88-8204417 Fax: +66 (0)76 375770
email: info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

เลขประจาล ตด วผภคเสมยภาษม : 3810500169796

รหดสลภกคาค :
Code:
ชพทอลภกคาค :
Customer:
ทมทอยภ:ท
Address:

Tax ID: 3810500169796

วดนทมท:

6 กดนยายน 2016

Date:

เลขทมท:

เงยนสด

I55-2510-001

Ref. No.:

เงพทอนไขการชาล ระเงยน:
Condition:

รหดสสยนคาค
Item key

รายการ
Description

จาล นวน
Quanity


คาท แรงและคาท ตยดตดงระบบ
LAN หอ
ค ง 331 และ 332

คาท แรงและคาท ตยดตดงระบบไฟฟ
ค า หอ
ค ง 331 และ 332

ราคา/หนทวย
Unit Price

จาล นวนเงยน
Amount

3

10,000.00

30,000.00

2

10,000.00

20,000.00

จาล นวนเงยน / Sub Total

หมายเหตน:
Remark:

50,000.00

ภาษม มภลคาท เพยทม / VAT

บาท(ตดวอดกษร):

หคาหมพทนบาทถควน

Baht(Words):

#NAME?

รวมราคาสยนคาค / Net Total

50,000.00

ย ของผภคขาย จนกวาท ผภคซค พอจะชาล ระเงยนตามจาล นวนในใบสงท สยนคคานมค
● สยนคคาตามใบสงท สยนคคานมค แมคไดคสงท มอบตอ
ท ผภคซค พอแลควแตยท ด งเปก นทรด พยส
ซ น
● ผภคลงนามขาค งทคายนมค ไดคซค พอและรด บสยงท ของซนทงมมสภาพดม เรม ยบรคอยตามรายการขาค งตคนจาก บรย ษดท เอกนเมกกซซ โซลภชดทน จาล กด ด
● กรน ณาสด ทงจาท ยเชกคขมดครทอมในนาม บรย ษดท เอกนเมกกซซ โซลภชดทน จาล กด ด หรพ อโอนเขาค บด ญชมออมทรด พยซ เลขทมท ธนาคาร
● กรณม พบขอค มภลทมท ไมทถภกตคองกรน ณาตยดตอ
ค กาล หนดจะถพอวาท ทาท นรด บทราบและผภกพด นตามใบสงท สยนคคานมค ทนกประการ
ท ภายใน7 วด น หลด งจากไดครดบใบสงท สยนคคานมค หากพน
● ผยดตกยกเวน
ค E. & O.E.

ไดครดบสยนคาค ดด งรายการขาค งตน
ค ไวค
ค รบถวค นในสภาพเรม ยบรคอย

ในนามบรย ษดท เอกนเมกกซซ โซลภชดทน จาล กด ด

RECEIVED THE ABOVE GOODS IN GOOD ORDER AND CONDITION

Signed on behalf on Enmex Solutions Co.Ltd.,

……………………………….
ผภครดบสยนคาค /RECEIVE BY

………………….
วดนทมท/DATE

……………………………….
ผภ คสงท สยนคาค /DELIVERY BY

……………………………….
ผภ คมมอาล นาจลงนาม/AUTHORITY

สาล เนา-แผนกบด ญชม

ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส

สาล หรดบลภกคาค
For Customer

PHUKETCOMEXPRESS
ใบเสรกจรดบเงยน
Receipt
105/3 หมภท
ท ทม 4 ถ.ปฎด ก

105/3 Moo 4, Patak Rd,

ต.ราไวยซ อ.เมพองภภเกกต จ.ภภเกกต 83130

Rawai, Muang, Phuket, Thailand 83130

โทรศด พท:ซ 088-8204417 แฟกส:ซ 076-375770
อมเมล:ซ info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

P: +66 (0)88-8204417 Fax: +66 (0)76 375770
email: info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

เลขประจาล ตด วผภคเสมยภาษม : 3810500169796

รหดสลภกคาค :
Code:
ชพทอลภกคาค :
Customer:
ทมทอยภ:ท
Address:

Tax ID: 3810500169796

วดนทมท:

VIG

6 กดนยายน 2016

Date:

เลขทมท :

MWIZ Accounting Consultant Co.,Ltd.

เงพทอนไขการชาล ระเงยน:

99/34 หมภ ท 5 ถ.เฉลยมพระเกม ยรตย ร.9 ต.รดษฎา อ.เมพ อง จ.ภภเกกต 83000

รหดสสยนคาค
Item key

รายการ
Description

MA57-1001-119

Ref. No.:
Condition:

จาล นวน
Quanity

ราคา/หนทวย
Unit Price

1

โปรแกรมบดญชม Quickbooks Premier Accoutant Edition 2012 (15 User ) 14,900.00

2

ค ทอเตรม ยมความพรคอมในการใชงค าน
ตยดตดงเพพ

1

จาล นวนเงยน
Amount

1,600.00

295.00

295.00

จาล นวนเงยน / Sub Total

หมายเหตน:
Remark:

1,895.00

ภาษม มภลคาท เพยทม / VAT
หนนท งพดนแปดรคอยเกคาสยบหคาบาทถควน

บาท(ตดวอดกษร):

รวมราคาสยนคาค / Net Total

1,895.00

Baht(Words):

ชาล ระโดย

[ ] เงยนสด (Cash)
[ ] เชกคธนาคาร (Cheque) ………………………………. สาขา: ……………………

……………………………

ผภรค ด บเงยน(Collector)

เลขทมท : …………….……………….… วดนทมท: …………………….
[ ] เงยนโอนธนาคาร(Tranfer) …………………………….. สาขา: ……………………

วด นทมท/DATE ….………….

เลขทมท : ………….…………………….. วดนทมท: ……………………
[ ] อพทนๆ(Other) …………………………………………………………………………
ไดครดบสยนคคาดด งรายการขาค งตคนไวค
ค รบถควนในสภาพเรม ยบรคอย

ในนามภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส

RECEIVED THE ABOVE GOODS IN GOOD ORDER AND CONDITION

Signed on behalf on Phuket Com Express

………………………………. ………………….
ผภครดบสยนคาค /RECEIVE BY
วดนทมท/DATE

……………………………….
ผภ คสงท สยนคาค /DELIVERY BY

……………………………….
ผภ คมมอาล นาจลงนาม/AUTHORITY

ตคนฉบด บ-ลภกคคา

ภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส

PHUKETCOMEXPRESS
สาล เนาใบเสรกจรดบเงยน/ใบกาล กดบภาษม
Copy Receipt/Tax Invoice
105/3 หมภท
ท ทม 4 ถ.ปฎด ก

105/3 Moo 4, Patak Rd,

ต.ราไวยซ อ.เมพองภภเกกต จ.ภภเกกต 83130

Rawai, Muang, Phuket, Thailand 83130

โทรศด พท:ซ 088-8204417 แฟกส:ซ 076-375770
อมเมล:ซ info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

P: +66 (0)88-8204417 Fax: +66 (0)76 375770
email: info@phuketcomexpress.com www.phuketcomexpress.com

เลขประจาล ตด วผภคเสมยภาษม : 3810500169796

รหดสลภกคาค :
Code:
ชพทอลภกคาค :
Customer:
ทมทอยภ:ท
Address:

Tax ID: 3810500169796

วดนทมท:

C001-55

6 กดนยายน 2016

Date:

เลขทมท:

บรย ษดท วยลลาท คอมฟอรซทตาค จาล กดด

I56-1001-004

Ref. No.:

เงพทอนไขการชาล ระเงยน:

14 หมภท
ท ทม 5 ตาล บลราไวย ซ อาล เภอเมพองภภเกกต จดงหวดดภภเกกต 83130

Condition:

รหดสสยนคาค
Item key

รายการ
Description

จาล นวน
Quanity

1

Consults , Preventive Maintenance(PM) and Fix prob

1

ราคา/หนทวย
Unit Price

25,000.00

จาล นวนเงยน
Amount

25,000.00

for January 2013

หมายเหตน:
Remark:
บาท(ตดวอดกษร):

สองหมพทนหกพดนเจกดรคอยหคาสยบบาทถควน

จาล นวนเงยน / Sub Total

25,000.00

ภาษม มภลคาท เพยทม / VAT

1,750.00

รวมราคาสยนคาค / Net Total

26,750.00

Baht(Words):

ชาล ระโดย

[ ] เงยนสด (Cash)
[ ] เชกคธนาคาร (Cheque) ………………………………. สาขา: ……………………

……………………………..

ผภรค ด บเงยน(Collector)

เลขทมท: …………….……………….… วดนทมท: …………………….
[ ] เงยนโอนธนาคาร(Tranfer) …………………………….. สาขา: ……………………

วด นทมท/DATE ….…………….

เลขทมท: ………….…………………….. วดนทมท: ……………………
[ ] อพทนๆ(Other) …………………………………………………………………………
ไดครดบสยนคคาดด งรายการขาค งตคนไวค
ค รบถควนในสภาพเรม ยบรคอย

ในนามภภเกกตคอมเอกกซเซ พรส

RECEIVED THE ABOVE GOODS IN GOOD ORDER AND CONDITION

Signed on behalf on Phuket Com Express

……………………………….
ผภครดบสยนคาค /RECEIVE BY

………………….
วดนทมท/DATE

……………………………….
ผภ คสงท สยนคาค /DELIVERY BY

……………………………….
ผภ คมมอาล นาจลงนาม/AUTHORITY

สาล เนา-แผนกบด ญชม