You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 7 wrzenia 2016 | Nr 18 (219)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ EDUKACJA

egnajcie wakacje.
Uczniowie wrcili do szk

Rynek pracy

Raciborskie szkoy znw ttni yciem. 1 wrzenia w placwkach podlegych


miastu i powiatowi nauk rozpoczo prawie 8500 uczniw.

Wsplnie pokonamy smoga!

Czytaj wicej str. 6

RACIBRZ ROZRYWKA

Zobacz ca fotorelacj

FOOD TRUCKI
NA ZAMKU
Na dziedzicu Zamku Piastowskiego w Raciborzu
odby si festiwal kulinarny zlot food truckw.
Tego w Raciborzu jeszcze nie byo! zapraszaa na
zamkowy dziedziniec wszystkich smakoszy burgerw i
nie tylko Grayna Wjcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsibiorczoci na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
Mobilne kuchnie serwoway
potrawy z czterech stron wiata. Cao doprawiona dobr
muzyk i atrakcjami dla caych rodzin. Podczas pierwszej edycji byy a trzy strefy:
strefa food truck od 15 do 20
samochodw, strefa dj i strefa
chillout (z kcikiem i atrakcjami dla najmodszych).

Podczas uroczystoci w Mechaniku starosta raciborski nagrodzi 40 uczniw.


ach podlegych powiatowi, w
ktrych bdzie si ksztaci
3449 uczniw w 123 klasach.
Inaugracja miaa miejsce w
Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.
Podczas uroczystoci lubowanie zoya grupa jedenastu
nauczycieli, ktrym w sierpniu
nadano stopie nauczyciela
mianowanego. Starosta Ryszard Winiarski wrczy rwnie nagrody najzdolniejszym
uczniom oraz sportowcom.
Gwnym tematem jego wystpienia bya modernizacja szk
prowadzona podczas wakacji.
Najwiksze prace przeprowadzone zostay w II Liceum
Oglnoksztaccym i Zespole Szk Specjalnych. Wraz z

Stowarzyszenie Moje Miasto i gmina Godw


cz siy w walce o czyste powietrze.

Fot. Anna apka

Fot. Katarzyna Przypado

KATARZYNA PRZYPADO

Rok szkolny ocjalnie


rozpoczto w Gimnazjum nr
1. Na miejskiej inauguracji
oprcz prezydenta Raciborza Mirosawa Lenka pojawili
si zaproszeni gocie wrd
nich wicestarosta Marek Kurpis, pose Czesaw Sobierajski,
przewodniczcy rady miasta
Henryk Mainusz, nauczyciele
oraz przede wszystkim uczniowie, ktrzy po dwch miesicach wypoczynku wrcili do
szk. Zarwno prezydent
Lenk, jak i pose Sobierajski,
yczyli wszystkim jak najlepszych wynikw w nauce.
Do raciborskich podstawwek w roku szkolnym
2016/2017 bdzie uczszczao ponad 2400 dzieci. To o ok.
400 mniej ni przed rokiem.
Jest to efekt reformy polegajcej na zniesieniu obowizku
szkolnego w wieku szeciu lat,
ktra miaa wpyw rwnie na
nabr do przedszkoli. W tym
roku bdzie do nich uczszczao 1536 dzieci, podczas gdy
rok temu w miecie byo 1368
przedszkolakw. Nabr do
gimnazjw odby si na dotychczasowym poziomie. W
roku szkolnym 2015/2016 byo to 1117 uczniw, w chwili
obecnej uczniw do raciborskich gimnazjw zapisao si
1102.
1 wrzenia rozpoczto rwnie nowy rok szkolny w szko-

REGION EKOLOGIA

Zloty food truckw to festiwale ulicznego jedzenia,


podczas ktrych zawsze
mona zje co dobrego.
J

RACIBRZ POLICJA

SAMOBJSTWO MATKI
I SYNA W STUDZIENNEJ

W G1 przybyych uczniw przywitaa dyrektor szkoy


Karina Pacut.

R E K L A M A

rokiem szkolnym 2016/2017


nowy etap rozpoczn te pracownie do praktycznej nauki
zawodu w budynkach nalecych do CKZiU nr 1 oraz
CKZiU nr 2. Na zakoczenie
uroczystoci wystpia grupa
teatralno-kabaretowa Irrealis
pod kierunkiem Andrzeja Biskupa. Ocjalnie otwarto rwnie boisko przy Mechaniku.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Dwch mieszkacw Raciborza, matka i syn w wieku 47 i 25 lat odebrao sobie ycie na barierze luzy
przeciwpowodziowej.
W sobot, 3 wrzenia przed
godz. 7:00 rano policja otrzymaa zgoszenie o dwch ciaach na barierze luzy przeciwpowodziowej w rejonie
ul. Bojanowskiej. Przybyli na

miejsce policjanci potwierdzili


zgoszenie. Z wstpnych ustale wynika, e 47-letnia kobieta i jej 25-letni syn popenili samobjstwo. Obecny na miejscu
prokurator zaleci sekcj zwok.
Policja wsplnie z prokuratur
bdzie ustalaa przyczyny tragedii rodzinnej.
J

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Druga strona

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

REGION HANDEL

Garnki z Okras, czyli problem telemarketingu


katarzyna czy

Nasza redakcja otrzymaa


niedawno maila od Czytelnika,
ktry opisuje do powszechny
problem nachalnego telemarketingu. Pracownicy rnych
firm zachcaj do zakupu rozmaitych sprztw i akcesoriw,
zapraszaj na spotkania na temat zdrowego stylu ycia czy
proponuj skorzystanie z oferty kursw jzykowych. Kopot
w tym, e czsto nie przyjmuj
do wiadomoci, e ich potencjalni klienci nie s zainteresowani oferowanymi zakupami czy
usugami. Ostatnio cigle kto
mnie zaprasza na spotkanie o
garnkach, w ktrym ma podobno bra udzia Karol Okrasa. Naczytaem si na rnych
forach, e to zwyka ciema, a
Okrasa pojawia si tam tylko
na plakatach czy filmikach. Nie
zamierzam traci czasu na co
takiego, ale do tych ludzi to nie
dociera pisze Czytelnik. - Czowiek najpierw grzecznie odmawia, pniej coraz mniej grzecznie, a si wkurza i krzyczy,

klnie. Nic to nie daje. Mona


zablokowa numer dzwonicego natrta, ale to te nic nie da,
bo za par dni dzwoni z innego. Babka w akcie szczeroci jak
ju na ni si nakrzyczy i zada
usunicia swojego numeru z ich
bazy wyjawia, e TO JEST NIEMOLIWE. Rce opadaj. Skd
oni w ogle maj mj numer? I
co zrobi, eby nie musie z nimi dyskutowa?
Zwrcilimy si w tej sprawie do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Grzegorz Mi z Konsumenckiego
Centrum E-porad wyjania, e
zgodnie z obowizujcym prawem firmy nie mog wykorzystywa danych osobowych bez
wyranej, jednoznacznie wyraonej zgody. Stosownie do
przepisu art. 7 pkt. 5 ustawy o
ochronie danych osobowych
poprzez zgod osoby, ktrej dane dotycz rozumie si owiadczenie woli, ktrego treci jest
zgoda na przetwarzanie danych
osobowych tego, kto skada
owiadczenie; zgoda nie moe by domniemana lub doro-

zumiana z owiadczenia woli o


innej treci; zgoda moe by odwoana w kadym czasie wyjania ekspert. I dodaje, e kady
konsument moe w dowolnym
momencie zada usunicia
danych osobowych z bazy danej
firmy. Radzi take, by wezwanie
takie dorczy przedsibiorcy
(w takiej sytuacji naley na drugim egzemplarzu pisma uzyska
potwierdzenie jego otrzymania)
lub wysa listem poleconym i
zachowa dowd nadania listu.
Bdzie to pomocne w sytuacji,
gdy przedsibiorstwo bdzie nadal wykorzystywa nasze dane.
Warto bowiem wiedzie,
e ustawa o prawie telekomunikacyjnym przewiduje kary
pienine dla podmiotu, ktry nie wypenia obowizkw
uzyskania zgody abonenta lub
uytkownika kocowego (...).
Kar pienin nakada Prezes
Urzdu Komunikacji Elektronicznej, w drodze decyzji, w wysokoci do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osignitego w
poprzednim roku kalendarzowym.

Pozostaje jednak pytanie


w jaki sposb nasze dane trafiaj do baz firm zajmujcych
si telemarketingiem. Niestety
najczciej sami im to umoliwiamy, podpisujc zgod na
przetwarzanie danych, wykorzystywanie ich w celach marketingowych i przekazywanie
innym podmiotom. Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych radzi zwraca
uwag na rozmaite klauzule
doczane do rnego rodzaju umw. Zgodnie z prawem
sprzedawcy towarw czy usug
nie mog uzalenia realizacji umowy od wyraenia zgody na przetwarzanie danych.
Podkrelenia wymaga czynnik woli osoby wyraajcej zgod. Owiadczenie o wyraeniu
zgody musi by zgodne z zamiarem osoby. Nie moe ona
czu si zmuszona do zoenia
owiadczenia o wyraeniu zgody informuje GIODO. Warto
te pamita, e zgody nie wymaga wykorzystywanie danych
w celu zawarcia lub wykonania
umowy. A zatem jeli firma

Fot. freepik.com

Dzwoni rano i pnym wieczorem, niewane czy to rodek tygodnia czy niedziela. I nie wiadomo, jak si ich pozby! pisze
nasz Czytelnik. Sprawdzamy wic, jak radzi sobie z natrtnym telemarketingiem.

Kady konsument moe w dowolnym momencie zada


usunicia danych osobowych z bazy danej firmy.
gromadzi dane swojego przyszego klienta i ma zamiar wykorzystywa je jedynie do celu
realizacji umowy, ktr z nim
zawiera, nie powinna zwraca
si o zgod na przetwarzanie
danych.

Podstawowym sposobem
walki z natrtnym marketingiem wydaje si wic znajomo
przysugujcych nam praw i
unikanie bezmylnego podpisywania wszystkiego, co podsuwaj nam sprzedawcy.

RACIBRZ ROCZNICE

800-lecie praw miejskich Raciborza. Zdymy na czas?


Fot. archiwum raciborz.com.pl

Obchody jubileuszu przewidziano z duym rozmachem na przyszy rok.


Niektrzy jednak maj wtpliwoci, czy wszystko si uda.
pawe strzelczyk

Pierwsza utrwalona na materiale pimiennym wzmianka


o Raciborzu pochodzi z 1108 roku. Pojawia si na kartach kroniki Galla Anonima. Zapisanie
opowieci najstarszego kronikarza polskiego stay si powodem, e rok 2008 by dla naszego miasta rokiem szczeglnym.
witowano wwczas obchody
900-lecia grodu, ktre nie tylko
stay si okazj do odnowienia
kart historii miasta, ale take
byy sposobnoci do zintegrowania miejscowej spoecznoci
z raciborzanami mieszkajcymi
poza miastem, take i za granic. Kontynuacj wielkich histo-

rycznych rocznic ma by rok


2017. Zgodnie z uchwa rady
miasta z lutego br., przyszy rok
bdzie rokiem obchodw 800
rocznicy nadania Raciborzowi
praw miejskich.
Uczestnicy obchodw z
2008 roku do dzi wspominaj je jako bardzo udane. Czy kolejne te takie bd? Magistrat
na razie do skpo dawkuje informacje, czego mona si spodziewa. Rozwaane s takie
pomysy jak m.in. 800 drzew
na 800 lat, film promocyjny,
trwajce duej ni zwykle Dni
Raciborza, kapsua czasu. Rwnie zapraszani artyci maj by
z najwyszej pki. Wydarzenia
maj odbywa si w cigu cae-

go roku, za kulminacj przewidziano na czerwiec. To wszystko jednak jest jeszcze w sferze


pomysw i konsultacji z rnymi rodowiskami, formua cay
czas jest otwarta. Jeli pojawi
si jaka ciekawa propozycja, z
pewnoci bdzie rozwaana.
Czy to jednak nie za pno?
Nie brakuje takich, ktrzy obawiaj si, e miasto po prostu
nie zdy z przygotowaniem na
odpowiednio wysokim poziomie. Naley do nich np. Leszek
Szczasny. Radny stawia za przykad inne miasta, ktre w przyszym roku obchodzi bd jubileusze. Tam przygotowania
wydaj si duo bardziej zaawansowane.

KOMENTARZ NA GORCO
W przeszoci przy okazji wanych rocznic w Raciborzu pojawia si krl Jan III Sobieski, w
ktrego wcielali si rni aktorzy, np. Daniel Olbrychski. Tym razem jednak zwycizcy spod
Wiednia raczej nie zobaczymy, gdy jak twierdzi prezydent, rocznica nie ta.
Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Martyna Terka-Cebula: 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Leszek Szczasny
radny miejski RSS NaM
Moim zdaniem chyba jestemy spnieni w sprawie
hucznego jubileuszu, ktry
czeka nas w przyszym roku.
Obiecywa Pan Prezydent

chyba w marcu, e powstanie komitet organizacyjny,


e bdzie burza pomysw,
tymczasem upywaj miesice a mam wraenie, e
niewiele zostao zrobione,
gdy tymczasem ten jubileusz
jest ogromn dla nas szans, take do promocji miasta na zewntrz. Wnioskuj wic pilnie, by najblisza
wrzeniowa Komisja Owiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji bya w znacznej mierze
powicona temu zagadnieniu. Prosz zauway, e w
przyszym roku rwnie pikne rocznice obchodz takie
miasta jak Opole czy Piotrkw Trybunalski, a 700-lecie
Lublin i Sawno. Warto si
te inspirowa ich rozwiza-

niami, suchajc np. sw dyrektora wydziay kultury w


Lublinie, ktry mwi, e nie
poda dziennikarzom nazwisk
gwiazd czy dat wystpw, bo
w tym roku to my bdziemy
gwiazd. Wierz, e i u nas
nie wystraszymy si i w kocu sam Racibrz zrobimy bohaterem jubileuszu. Musimy
si jednak pieszy, bo akurat szefowa wydziau kultury w Opolu wspomina, e w
przyszym roku inne miasta,
tak jak Opole bd miay jubileusze i e chce je zaprosi do wsppracy, a przed
wszystkim jako goci na ich
obchody, a wymienia tylko
Lublin i Piotrkw, o tak bliskim ssiedzie jak Racibrz
zapominajc.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

RACIBRZ HOBBY

REGION

RACIBRZ EDUKACJA

Patronat medialny:

VII OTWARTE
MISTRZOSTWA RACIBORZA W SCRABBLE

4 mln zotych
na nowoczesne pracownie

W VII Otwartych Mistrzostwach Raciborza w


Scrabble, ktre odbyy si
w dniach 3-4 wrzenia,
kady mg wzi udzia.
Raciborski Klub Scrabble Szkrab oraz Raciborskie
Centrum Kultury w imieniu
Polskiej Federacji Scrabble
zaprosio do udziau wszystkich chtnych na imprez pt.
VII Otwarte Mistrzostwa Raci-

Powiat raciborski otrzyma ponad 4 mln zotych na kompleksowy remont 18 pracowni do praktycznej nauki zawodu
w Centrach Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz
nr 2 w Raciborzu.

Zobacz ca fotorelacj

Ponad 60 mionikw gry w scrabble rywalizowao


w Raciborskim Centrum Kultury.
RACIBRZ BEZPIECZESTWO

rodkowe Wochy nawiedzio trzsienie ziemi o sile


6,2 w skali Richtera. Cho
Racibrz dzieli od tego rejonu ok. 900 km, przyrzdy raciborskiego Obserwatorium Geofizycznego
odnotoway bardzo wyrany sygna.
Ognisko wstrzsw zidentyfikowano w rejonie na poudniowy wschd w odlegoci 80
km od miasta Perugia. Najbardziej ucierpiay miasta Amatrice, Posta i Arquata del Tronto.
Byo to tzw. trzsienie pytkie,
na gbokoci zaledwie kilku
kilometrw. Miao si ok. 6,2
w skali Richtera.
Cho rejon trzsienia oddalony jest od Raciborza o ok.
900 km, jego sygna zarejestrowao raciborskie Obserwatorium Geofizyczne. O godzinie
3:36 czasu uniwersalnego nasze

Fot. Pawe Strzelczyk

TRZSIENIE ZIEMI
ODNOTOWANO
W RACIBORZU

przyrzdy odnotoway bardzo


wyrany sygna mwi Wojciech Wojtak, kierownik obserwatorium. Sygna o 500 razy przekracza normalny szum
komunikacyjny. Co prawda ze
wzgldu na odlego wstrzsy nie byy odczuwalne, ale nie
sposb byo przeoczy, e dzieje si co nietypowego. Odnotowano przypieszenia rzdu 0,5
mm/s2.
ps

RACIBRZ GOSPODARKA KOMUNALNA

DEKLARUJ POMOC
Pracownicy Wydziau Lokalowego Urzdu Miasta Racibrz oferuj pomoc przy zamianie lokali
mieszkaniowych.
Pracownicy Wydziau Lokalowego Urzdu Miasta Racibrz
(pokj nr 20 na parterze) oferuj pomoc przy zamianie lokali mieszkaniowych pomidzy
najemcami lokali mieszkalne-

go wchodzcego w skad zasobu gminy Miasta Racibrz a


najemc lokalu mieszkalnego
bdcego w innych zasobach za
zgod wacicieli lokali, a take
najemcom lokali komunalnych
w uzasadnionych przypadkach.
Magistrat zachca do skorzystania z pomocy pracownikw.
j

Fot. Katarzyna Przypado

Fot. Anna apka

krystyna stanik

Wynik
zatwierdzonego
przez zarzd wojewdztwa konkursu w zakresie infrastruktury
ksztacenia zawodowego okaza
si bardzo korzystny dla szk
powiatu raciborskiego, ktre
cznie otrzymaj 4 mln zotych
dotacji na remont pracowni.
Projekt Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodw w Powiecie Raciborskim
zdoby najwiksz liczb punktw. - Powiat raciborski pozyska ponad 4 mln zotych na
kompleksowy remont 18 pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrach Ksztacenia
Zawodowego i Ustawicznego
nr 1 oraz nr 2 w Raciborzu. Pomieszczenia zostan wyposaone w nowoczesny sprzt, urzdzenia i pomoce dydaktyczne
warte ponad 1,5 mln zotych.
Cakowita warto projektu wynosi nieco ponad 5 mln zotych.
Przedsiwzicie bdzie realizowane do 31 sierpnia 2018 roku
- wyjania rzecznik Starostwa
Powiatowego w Raciborzu.
Gwne zaoenia projektu Nowoczesne pracownie do
praktycznej nauki zawodw w
Powiecie Raciborskim: warto projektu wynosi 5 074
078,83 z a dofinansowanie z
EFRR na poziomie 85 % wydatkw kwalifikowalnych to 4
013 001,30 z, realizowany bdzie w budynkach szkolnych
przy ul. Wileskiej 6 oraz przy
ul. Gimnazjalnej 3 nalecych

Starosta Ryszard Winarski podczas uroczystego rozpoczcia roku szkolnego podkrela, jak wiele zyskaj uczniowie
dziki realizacji projektu Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodw w Powiecie Raciborskim.
do CKZiU nr 1 oraz w budynkach przy ul. Zamkowej 1 nalecych do CKZiU nr 2 Mechanik,
kompleksowemu
remontowi poddane zostan
pracownie: murarsko-tynkarska, architektury krajobrazu, po dwie gastronomiczne i
chemiczne, hotelarsko turystyczna (budynek CKZiU nr 1
przy ul. Wileskiej 6) oraz laboratorium reklamy (budynek CKZiU nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 3), w CKZiU nr 2
Mechanik remont obejmie
pracownie: maszyn, urzdze
i instalacji elektrycznych; pomiarw elektrycznych; mechatroniczn; odnawialnych rde
energii; techniczn, mechaniki
i podstaw konstrukcji maszyn;
CAD/CAM (rysunku technicznego); obrbki skrawaniem,
informatyczne (2 pracownie)

oraz automatyki, urzdze dozorowych i alarmowych.


W ramach projektu zostanie te zakupione wyposaenie
wszystkich pracowni: w sumie
zakupionych zostanie ponad
200 sztuk i kompletw wyposaenia o wartoci jednostkowej powyej 3.500,00 z brutto,
w poszczeglnych pracowniach
uczniowie bd mogli korzysta
m.in. z: zestaww komputerowych, ploterw, agregatu tynkarskiego, sprztu kuchennego, zestawu naganiajcego dla
przewodnika turystycznego/
pilota wycieczek, projektorw
multimedialnych, stanowisk
demonstracyjnych (pompy ciepa), modelu instalacji solarnej
CWU i fotowoltaicznej, obrabiarki dydaktycznej CNC czy
drukarki 3D.

RACIBRZ SPORT

Kosmiczne zawody w mondioringu

Przez dwa dni na stadionie przy Zamkowej mona byo


obserwowa zawody w mondioringu, czyli psim sporcie,
w ktrym liczy si przede wszystkim posuszestwo.
W ostatni weekend sierpnia
na stadionie przy ulicy Zamkowej
w Raciborzu odbyy si II Midzynarodowe Zawody w Mondioringu. Mondioring jest psi dyscyplin sportow, ktra jest pokazem
posuszestwa. W skad konkurencji wchodz rwnie skoki i
ochrona. Oprcz zawodw organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji. Mona byo skorzysta z wizyty u weterynarza, wzi
udzia w pokazach groomerskich
oraz otrzyma porady behawioralne i ywieniowe. Przygotowano te zajcia z psami dla dzieci.
kp

Fot. Katarzyna Przypado

borza w Scrabble pod honorowym Patronatem Prezydenta


Miasta Racibrz i Starosty Raciborskiego. W mistrzostwach
wzio udzia 67 osb z caej
Polski. Najlepsze wyniki uzyskali kolejno: Bartosz Morawski (Gliwice), Barbara Obremska (Wrocaw), Justyna Grka
(Krakw).

w skrcie

W tej edycji ring zawodw przypomina kosmos, a elementami scenografii byy rakiety czy luneta. W zawodach
oceniano przede wszystkim dyscyplin i posuszestwo
wobec przewodnika.

BEZ PIERWSZAKW I TYT


Pierwszy dzwonek w szkoach
gminy Ndza zadzwoni dla 486
uczniw. Klasy pierwsze powstay
w Grkach l., Babicach i Zawadzie Ks., a w szkole w Ndzy
najmodszymi uczniami s drugoklasici. W tym roku zniesiono
obowizek szkolny dla 6-latkw.
Posanie dziecka w tym wieku do
szkoy pozostawao w gestii rodzicw. Po jednej klasie pierwszej
powstao w Zespoach Szkolno-Przedszkolnych w Babicach (7
dzieci), Grkach lskich (8 dzieci) i Zawadzie Ksiecej (7 dzieci).
Natomiast w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ndzy klasy
pierwszej nie utworzono.
LSKI ODDZIA STRAY
GRANICZNEJ ROZPOCZYNA DZIAALNO
Z dniem 1 wrzenia lsko-Maopolski Oddzia Stray Granicznej
zmieni nazw na lski Oddzia
Stray Granicznej. Stanowisko
Komendanta lskiego Oddziau Stray Granicznej obj pk.
SG Adama Jopka. lski Oddzia
Stray Granicznej obejmuje teren
wojewdztwa lskiego i opolskiego. Wojewdztwo maopolskie
przej, z chwil reaktywacji, Karpacki Oddzia Stray Granicznej z
siedzib w Nowym Sczu.
POEGNALI LATO
Zarzd Koa Emerytw z Ndzy
zorganizowa dla czonkw wycieczk-niespodziank. By rejs po
Odrze, Park Miniatur Sakralnych i
park linowy dla wnukw. Seniorzy
z Ndzy wraz ze swoimi wnukami
poznali zaktki naszych okolic opowiada Eleonora Czekaa, szefowa ndzaskiego koa. 60-osobowa grupa wybraa si w rejs po
Odrze. Statek wypyn z przystani
Kole-Rogi
TRAGICZNY POAR
1 wrzenia w domu w Mszanie
przy ul. 22 lipca ogie pojawi si
w dwch pomieszczeniach znajdujcych si na parterze budynku.
Straacy uzyskali od osb postronnych informacj, e w domu moe
znajdowa si jedna osoba. Do
wntrza obiektu wprowadzono
dwie roty w aparatach powietrznych. W jednym z palcych si
pomieszcze natrafiono na zwoki
czowieka. Jak si okazao, bya
to mieszkajca w domu samotnie
91-letnia kobieta.
NOWY ROK SZKOLNY
Ponad 600 dzieci i modziey rozpoczo w gminie Rudnik
nowy rok szkolny 2016/2017.
32 uczniw jest w pierwszych
klasach. Co nowego w szkoach i
przedszkolach gminy Rudnik? Na
przykad w szkole w Brzenicy:
Zesp Szkolno-Przedszkolny,
dyr. Ewa Ry, uczniw w szkole
podstawowej 37, przedszkolakw
26, do pierwszej klasy przyszo
5 uczniw, podczas wakacji w
placwce wykonano remonty
biece instalacji elektrycznej oraz
malowanie.
LICZBA BEZROBOTNYCH
BEZ ZMIAN
Wedug danych szacunkowych z
kocem sierpnia 2016 roku w Powiatowym Urzdzie Pracy w Raciborzu zarejestrowanych byo 2351
osb, w tym 1474 kobiet. Podobnie byo miesic wczeniej, kiedy
zarejestrowane byy 2364 osoby.
Do 25. roku ycia jest zarejestrowanych 308 osb, dugotrwale
bezrobotnych 1203 osoby, powyej 50. roku ycia 698 osb, a
niepenosprawnych 205 osb.

4 Sport

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

RACIBRZ SPORT

RACIBRZ WYDARZENIE SPORTOWE

II Rafako Pmaraton Racibrz.


Biegli nie tylko dla siebie

XVIII Rodzinny Rajd


Rowerowy z udziaem
40 rodzin

Patronat medialny:

Pomimo wysokiej temperatury i wasnych saboci liczne grono


sportowcw wzio udzia w kolejnej edycji raciborskiego pmaratonu.

R E K L A M A

XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy mia si odby podczas


XXIV Memoriau, jednak z powodu deszczowej pogody, organizatorzy zmienili termin imprezy rodzinnej na 4 wrzenia. W

tegorocznym rajdzie uczestniczyo 40 rodzin, cznie 124 osoby. Rajd zorganizowa Orodek
Sportu i Rekreacji w Raciborzu.
j
Fot. Anna apka

Za spraw II Rafako Pmaratonu Racibrz podczas ostatniego siepniowego weekendu


ulicami miasta pobiego ponad
700 sportowcw. Po raz pierwszy sobotnie atrakcje, ktre odbyway si w miasteczku biegacza skierowane byy przede
wszystkim do raciborzan. Podczas trwania Pikniku Rodzinnego zorganizowano blok rekreacyjny pod nazw Fitnes
dla Zdrowia, ktry prowadzia
Akademia Fitnes. Uczestnicy
mogli skorzysta z programw
tanecznych, prozdrowotnych
czy metabolicznych. Nie zabrako rwnie zabaw dla najmodszych, rnego rodzaju warsztatw czy wystpw zespow
tanecznych i muzycznych.
Jednak to niedziela staa si kulminacyjnym dniem
sportowcw. Przed gwnym
biegiem, wzorem ubiegego roku, zosta zorganizowany charytatywny ponad 2 km bieg dla
Wiktroii i Jurka. Ca kwot,
ktr udao si uzyska z wpisowych zawodnikw, przekazano na operacje i rehabilitacje
chorych dzieci. Ponadto na portalu aukcyjnym zostaa wylicytowana startowa jedynka za 10
tysicy zotych przez Przedsibiorstwo Usug Komunalnych
EMPOL. Na stracie Mini Rafako Pmaratonie stawio sie
ponad 270 osb. Wrd nich
znaleli si midzy innymi prezydent Mirosaw Lenk, prezes
zarzdu Rafako S.A. Agnieszka
Wasilewska - Semail czy Mistrzyni Europy w Trianthlonie
na dystansie dugim Ewa Bugdo. Podczas biegu nie mogo

oczywicie zabrakn Wiktorii


i Jurka, ktrym pomagali inni
uczestnicy. Na linii startowej
II Rafako Pmaratonu stawio sie 706 biegaczy, wrd
ktrych znaleli si reprezentaci Polski, Czech, Ukrainy czy
Kenii. Na trasie sportowcw
wspierali kibice, gdzie najlepsz grup dopingujca okazaa si druyna Towarzystwa
Pomocy Dzieciom Upoledzonym. Linie mety jako pierwszy
z czasem 01:05:24, czym pobi
zeszoroczny rekord, przekroczy kenijczyk Biwot Wycliffe
Kipkorir, tu za nim pojawi si
ubiegoroczny zwycizca Rob
Kibet Abel, na trzecim miejscu
stan Melly Edwin Cheruiyot,
rwnie pochodzcy z Kenii.
Pierwszym Polakiem na mecie
okaza si Mateusz Wolnik z
Lysek, ktry uplasowa si na 6
pozycji. Podczas raciborskiego
biegu nie mogo te zabrakn
Justyny wity, ktra midzy
innymi wrczaa na mecie medale sportowcom, ktrzy ukoczyli bieg.
Podczas raciborskiego pmaratonu odbyy si take II
Mistrzostwa Polski Energetykw w Pmaratonie. W imprezie uczestniczyo 49 reprezentantw brany energetycznej, w
tym grupa RAFAKO S.A., ktra ponownie zdobya pierwsze
miejsce w klasyfikacji druynowej. Sportowcy zatrudnieni
w raciborskiej firmie rywalizowali take o Puchar Prezesa
RAFAKO S.A. w Pmaratonie.
Organizatorem wydarzenia byy Miasto Racibrz i Orodek
Sportu i Rekreacji w Raciborzu.
Sponsorem tytularnym bya firma RAFAKO S.A.

Organizatorem rajdu by Orodek


Sportu i Rekreacji. Wziy w nim udzia
cznie 124 osoby.
Fot. Anna apka

justyna koniszewska

<< GazetaInformator.pl

Zobacz ca fotorelacj

W niedziel, 4 wrzenia pogoda dopisaa. XVIII Rodzinny


Rajd Rowerowy mg si odby.

Zobacz ca fotorelacj

Z powodzeniem zakoczya si akcja charytatywna podczas


raciborskiego biegu. Dla Wiktorii i Jurka zebrano cznie 16
350,49 z.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 18/2016

GazetaInformator.pl 7 wrzenia 2016 nr 18 (219)

REGION WSPPRACA I PRZEDSIBIORCZO

Wasna firma obietnica lepszego jutra czy nierealne marzenie?


Polacy s jednym z najbardziej przedsibiorczych narodw europejskich pokazuj to wszelkie moliwe badania.
Jak prowadzi si firm w naszym kraju? Skomplikowane przepisy i wysokie opaty nie uatwiaj funkcjonowania na rynku.
A jednak nowych firm z roku na rok przybywa.
dominika rudzka

Mae i rednie przedsibiorstwa stanowi istotn


cz caego sektora przedsibiorstw nie tylko z uwagi na
ich liczebno, ale i kluczow
pod wieloma wzgldami rol, jak peni w gospodarce. Zwizek Przedsibiorcw
i Pracodawcw co roku prezentuje Raport o warunkach
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce. Raport
ten zbiera w jednym miejscu
ustrukturyzowane informacje
dotyczce warunkw dziaania firm w Polsce na tle innych
krajw wiata. Jak, wedug
ZPP, wygldao prowadzenie
firmy w 2015 r.?
Autorzy raportu zwrcili
uwag na podstawowe dane
dotyczce polskiej gospodarki w 2015 r., z ktrych wynika,
e miaa si ona zaskakujco
dobrze, co potwierdza wyszy
ni przewidywany wzrost PKB.
Z raportu wynika rwnie, e

poprawia si kondycja finansowa polskich przedsibiorcw oraz spado bezrobocie.


Autorzy podkrelaj, e by
moe zbyt wolno, aczkolwiek
systematycznie, z roku na rok,
polska gospodarka notuje pewien progres.
Skoro jest tak dobrze, to
czemu jest tak le (...)? - pyta
Prezes ZPP, Cezary Kazimierczak. Odpowied przedstawiaj autorzy raportu: Polska
pod wzgldem prawnego i instytucjonalnego otoczenia biznesu wci nadgania, niestety, nie zachodni Europ, ale
mae, poradzieckie pastwa.
Szkoda jest tym wiksza, e
Polacy autentycznie stanowi
jeden z bardziej przedsibiorczych narodw europejskich,
o czym wiadcz zarwno dane, jak i wszelkie moliwe badania, ktre na ten temat przeprowadzono.
Z raportu wynika, i jednym z gwnych problemw
jest mierna jako systemu

podatkowego. Jego poziom


skomplikowania oraz niska
pewno prawa, wynikajca
z czstych zmian, nie sprzyjaj prowadzeniu dziaalnoci
gospodarczej. Autorzy raportu przedstawiaj zaskakujce
fakty: Tylko w 2015 roku Ordynacja podatkowa zmienia
si 11 razy, Ustawa o podatku
dochodowym od osb fizycznych 27 razy, Ustawa o podatku od osb prawnych 14 razy,
Ustawa o podatku akcyzowym
7 razy, a Ustawa o podatku od
towarw i usug 6 razy. Z danych przedstawionych z kolei
przez PBS wynika, e prawie
trzy czwarte respondentw
uwaa, e prowadzenie biznesu w Polsce jest trudne i bardzo trudne. Wynika z nich
rwnie, e obecnie prowadzenie biznesu jest trudniejsze ni
zaledwie pi lat temu.
Do zaoenia firmy nie zachcaj midzy innymi: wysokie skadki ZUS, skomplikowane przepisy podatkowe,

niewydolne sdy gospodarcze,


do ktrych mona si zwrci w przypadku nawizania
transakcji z nieuczciwym kontrahentem, kontrole w firmie,
do ktrych prawo ma ponad
40 instytucji w Polsce czy te
perspektywa niskiej emerytury
dla osb prowadzcych wasn
dziaalno gospodarcz.
Pomimo tych wszystkich
przeszkd, nowych firm przybywa. W wikszoci zakadane s przez mczyzn, ktrzy
stanowi a 66,5% przedsibiorcw decydujcych si na
zaoenie wasnej dziaalnoci
gospodarczej. Pozostae 33,5%
stanowi kobiety. Z czego wynika ta rnica, skoro przepisy stanowi o rwnym traktowaniu obydwu pci? Eksperci
zwracaj uwag, e wpyw na
t rnic ma przymus czenia pracy zawodowej i macierzystwa, przez co kobietom
trudniej zdecydowa si na
prac na wasny rachunek.
Pomimo tych przeszkd, z ro-

ku na rok coraz wicej kobiet


decyduje si na zaoenie wasnej dziaalnoci.
Jak pokazuj badania, jestemy jednym z najbardziej
przedsibiorczych narodw
w Europie. Coraz wicej osb
decyduje si na zaoenie wasnej firmy. Taka decyzja czsto
spowodowana jest niemonoci odnalezienia si na rynku
pracy bd te chci poprawienia swojej sytuacji materialnej.
Zauway mona rwnie bardzo pozytywn stron powstawania nowych biznesw ludzie decyduj si na zaoenie
wasnej firmy aby zarabia na
tym, co kochaj robi.
Jednak pomys na zaoenie firmy to nie wszystko.
Trzeba mie odpowiednio
przygotowany plan, w jaki
sposb funkcjonowa na rynku i zdobywa nowych klientw. Skomplikowane przepisy, procedury, przewidywanie
nastpstw dalszych decyzji i
przede wszystkim utrzyma-

nie si na rynku - to zadania z


pewnoci nieatwe. Warto w
takiej sytuacji skorzysta z porad specjalistw, ktrzy mog
podzieli si swoj wiedz i dowiadczeniem.
Gdzie szuka pomocy i informacji na temat prowadzenia dziaalnoci gospodarczej?
W sieci znale mona m.in.
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Sub Zatrudnienia
Zielona Linia, ktre powstao w celu stworzenia nowej jakoci komunikacji z urzdem,
ktry dostpny jest dla kadego i o kadej porze. W tym
celu stworzono szeroki zakres
kanaw komunikacji: telefoniczny, mailowy, za porednictwem serwisw spoecznociowych oraz w formie czatu
z konsultantem. Na stronie
www.zielonalinia.gov.pl znale mona informacj na temat zaoenia wasnej dziaalnoci gospodarczej oraz o
moliwociach uzyskania dotacji i dofinansowa na ten cel.

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposb.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

PLUSY BIZNESU

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

ledzimy zmiany

Raport: Nieomylna Skarbwka? Pusty przepis,


ktry nie daje nic podatnikom
Zasada in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania wtpliwoci na korzy
podatnikw, miaa by rewolucj w relacjach z urzdami. Z danych wynika,
e skus w ogle jej nie stosuje. Czyby by nieomylny?
Fot. PIXABAY

Zgodnie z nowelizacj Ordynacji podatkowej, ktra wesza w ycie 1 stycznia br. niedajce si usun wtpliwoci
co do treci przepisw prawa
podatkowego rozstrzyga si na
korzy podatnika. Klauzula
ta miaa sprawi, e podatnicy nie pozostan bezbronni a
wszystkie niejasnoci prawne bd rozstrzygane na korzy podatnikw. Jak jest w
praktyce? Z przedstawionych
przez organizacj audytorsko-doradcz Grant Thornton danych wynika, i w cigu
szeciu miesicy Urzd Skarbowy jedynie trzykrotnie odnis si do zastosowanych

decyzji na 18 tys. zgosze, ponadto ani razu nie si do nich


nie zastosowa. Czy to oznacza, e skus jest nieomylny?
Specjalici zwracaj uwag, e
dla Skarbwki przepisy s zawsze oczywiste, przez co ignoruje wnioski petentw o zastosowanie zasady rozstrzygania
wtpliwoci na korzy podatnikw.
Podatnicy czujcy si poszkodowani decyzj Skarbwki maj prawo skierowa
spraw do sdu. Tutaj przewidywania dla podatnika rwnie nie s zbyt optymistyczne, poniewa dochodzenie
swoich spraw drog sdow

przez przedsibiorcw trwa


ok. 4,5 lat.
Niejasne przepisy podatkowe s zmor niejednego
podatnika. Prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane i czsto niezrozumiae dla
przedsibiorcw. Zasada in
dubio pro tributario bya
wielk nadziej na rozstrzyganie wtpliwoci na korzy
podatnikw. Praktyka pokazaa, e Urzd Skarbowy nie
ma wtpliwoci co do swoich
dziaa, przez co zasada praktycznie nie znalaza swojego
zastosowania.
DR

Dotacje: Ruszy konkurs dotacji na


technologie informacyjno-komunikacyjne
W konkursie lskiego Centrum Przedsibiorczoci dla MP mog wzi
udzia Mikro oraz Mae i rednie Przedsibiorstwa.
Wspnansowanie otrzymaj inwestycje majce na celu wprowadzi,
rozbudowa lub zmodernizowa model gospodarki elektronicznej.

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

Izba Rzemielnicza oraz


Maej i redniej Przedsibiorczoci w Katowicach uprzejmie informuje o ogoszeniu
konkursu przez lskie Centrum Przedsibiorczoci dla
MP w ramach Dziaania 3.3
Dotacje na Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w
dziaalnoci gospodarczej dla
wojewdztwa lskiego.
Dziaanie 3.3 realizowane bdzie poprzez wsparcie
przedsiwzi przyczyniajcych si do zwikszenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesach biznesowych MP.

Typy projektw: Wdroenie nowoczesnych rozwiza


Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach
biznesowych przedsibiorstw.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si o donansowanie realizacji projektw
w ramach konkursu s Mikro
oraz Mae i rednie Przedsibiorstwa.
Nabr wnioskw o donansowanie projektw jest
prowadzony od 29 sierpnia
2016 r. do dnia 6 padziernika 2016 r.
Izba Rzemielnicza oraz
Maej i redniej Przedsibior-

czoci w Katowicach wspiera


przedsibiorcw w ubieganiu
si o unijne dotacje.
Izba posiada nie tylko wasne dowiadczenia w wykorzystaniu unijnych funduszy,
ale rwnie dysponuje grup
ekspertw zewntrznych zajmujcych si przygotowaniem
wnioskw o dotacj dla mikro, maych i rednich przedsibiorstw.
Wicej informacji znajd
Pastwo na stronie internetowej www.ir.katowice.pl.
DR /RDO:
IR W KATOWICACH/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

DLA

ib.pl

Najnowszy projekt
F
M
ia
n
e
z
d

z
r
o
p
z
ro
o kasach fiskalnych
W zwizku z wieloma pytaniami naszych Klientw w sprawie zmian przepisw dotyczcych kas fiskalnych nowej generacji oraz tzw. fiskalizacji on-line przedstawiamy najnowsze
informacje w tym zakresie.
Przed kilkoma dniami, 18 sierpnia Ministerstwo Finansw opublikowao projekt nowego
rozporzdzenia okrelajcego wymagania techniczne dla kas rejestrujcych. W projekcie
zostay okrelone wymagania dla kas on-line, dziki ktrym bd posiaday komunikacj
z centralnym serwerem Ministerstwa Finansw, zbierajc dane o sprzeday. Dziki bardzo
wnikliwej analizie obecnego rynku fiskalnego oraz tendencji zmian przepisw majcych
na celu uszczelnienie podatkowe zmniejszajce tzw. szar stref, ministerstwo zakada:
kontynuacj fiskalizacji w oparciu o urzdzenia fiskalne (kasy i drukarki fiskalne)
kasy fiskalne bd drukoway paragony dla klientw
na yczenie klienta kasy bd mogy wysya paragon elektroniczny
pami fiskalna kasy przewidziana na okres 5 lat
obudowy kasy bd plombowane jak dotychczas
ochrona pamici kopii elektronicznej paragonw
wyposaenie kasy w modu do komunikacji z serwerami MF.
Rozporzdzenie ma wej w ycie od 1 stycznia 2018 roku. Kasy dotychczas produkowane
i wprowadzone do obrotu do tej daty bd mogy dziaa do wypenienia pamici fiskalnej. W nowym projekcie nie wymienia si kas z kopi paragonw na rolkach papierowych,
zatem kasy te bd w ofercie zapewne do koca homologacji lub do koca 2017 roku.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

wiadomoci

Z regionu

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Rekordowa sprzeda samochodw hybrydowych Toyota

Najistotniejszym
czynnikiem wzrostu by rosncy
popyt na hybrydow odmian Toyoty Auris. cznie - od
stycznia do lipca 2016 sprzedano 2303 egzemplarze, czyli o
86% wicej, ni w tym samym
okresie 2015 roku.
Do tego wyniku mocno
przyczynia si sprzeda flotowa. W marcu 2016 roku - do
zaledwie jednego klienta flotowego - STU ERGO Hestia, trafio a 181 hybrydowych Aurisw. Ubezpieczyciel wymieni
wszystkie samochody swoich
mobilnych rzeczoznawcw na
auta hybrydowe Toyoty, cakowicie rezygnujc z samochodw z silnikiem Diesla. Tak
powstaa
najnowoczeniejsza i najbardziej przyjazna dla
rodowiska flota aut, uytkowanych przez rzeczoznawcw
ubezpieczeniowych w Polsce.
Hybrydowy Auris zawdzicza swoj popularno
oszczdnej eksploatacji, niezawodnoci, wysokiej kulturze
pracy i ciszy we wntrzu. To
uniwersalny samochd o przestronnym wntrzu i duym baganiku. Jednoczenie samochd moe zuywa poniej 4
l paliwa na 100 km. - Firmy
coraz czciej sigaj po tego

Fot. Toyota

W cigu siedmiu miesicy 2016 r. cakowita liczba samochodw hybrydowych, sprzedanych przez Toyota Motor Poland
wyniosa 4176 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 127% w stosunku do ubiegego, take rekordowego roku. W analogicznym
okresie od stycznia do lipca 2015 roku, byy to 1842 egzemplarze.

typu samochody, midzy innymi z uwagi na nisze czne koszty eksploatacji. Toyota
Auris to samochd o znakomitych osigach i waciwociach
jezdnych, a take ponadprzecitnej jakoci - mwi Miro-

saw Sochacki, Corporate Sales Manager.


Sprzeda modelu Yaris
Hybrid wzrosa o 38%, osigajc poziom 821 szt., czyli
227 szt. wicej, ni w analogicznym okresie 2015 roku.

Absolutnym rekordem jest


sprzeda nowego Priusa IV
generacji. Ta najnowoczeniejsza hybryda znalaza ju
137 klientw.
Ze znakomitym przyjciem na polskim rynku spo-

tka si te drugi debiutujcy,


pierwsza i zarazem najmocniejsza w historii - hybrydowa
wersja silnikowa nowej Toyoty RAV4. Od stycznia do lipca
2016 roku sprzedano ju 924
egzemplarze.

Toyota od prawie 20 lat pozostaje liderem technologii hybrydowej. W 1997 roku japoski
producent wprowadzi na rynek
Toyot Prius - pierwszy seryjny
samochd hybrydowy. Od tamtej pory na wiatowych rynkach
pojawio si 31 modeli hybrydowych firmy, a ich czna sprzeda przekroczya 8 milionw,
co pozwolio ograniczy emisj
CO2 o ponad 58 mln ton. Na
caym wiecie elektryczno-spalinowe samochody Toyoty dominuj na rynku hybryd. W Polsce
Toyota wraz ze swoj luksusow
mark, Lexusem, zajmuje ju
ponad 96% tego rynku.

TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

Rynek pracy
REGION PRACA

Jestemy Agencj Pracy z wieloletnim dowiadczeniem


Od 2004 roku wsppracujemy z pracodawcami na terenie caych Niemiec.
Fot. ets-praca.pl

Oferujemy zatrudnienie dla osb z dowiadczeniem zawodowym i szerokimi kompetencjami, jak


rwnie dla niewykwalifikowanych pracownikw
bez znajomoci jzyka obcego.
Aktualnie oferujemy
prac dla kobiet i mczyzn na stanowiskach:
sortowanie i adowanie
surowcw wtrnych,
rozbirka sprztu RTV i
AGD,
rozadunek i zaadunek
paczek kurierskich
dla specjalistw i pomocnikw w innych zawodach.
Zaatwiamy
wszystkie formalnoci zwizane
z Pastwa zatrudnieniem.
Wyjazdy z Polski w kaR E K L A M A

ETS Sp. z o.o.


ul. Mickiewicza 20 pok. 3
47-400 Racibrz
tel. 32 414 94 47
691 515 230, 601 350 699
dy pitek. Kadego roku
dziki nam zatrudnienie w
Niemczech znajduje okoo 4000 osb. Nieustannie

wzrasta liczba osb, ktre


od kilku lat systematycznie podejmuj prac za naszym porednictwem.

Zadzwo lub przyjd do Nas!

www.ets-praca.pl
certy. Nr 924

Artyku sponsorowany

66 Wiadomoci
Rynek pracy
R E K L A M A

Zoty rodek

7 wrzenia
2016,
nrnr
1818(219)
7 wrzenia
2016,
(219)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

7
wrzenia
2016,
18 (219)
7 wrzenia
2016,
nr 18nr
(219)

Rynek pracy

Wiadomoci
Zoty rodek 77

R E K L A M A

Na owoce sezon mamy


do Holandii wyruszamy!

Nie ma wikszego kozaka


nad operatora widlaka!

Praca w misnych zakadach


te dla Ciebie si nada

88 Wiadomoci
Rynek pracy
R E K L A M A

Zoty rodek

7 wrzenia
2016,
nrnr
1818(219)
7 wrzenia
2016,
(219)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

wiadomoci

Z regionu

REGION KULTURA

Narodowe CzytanieQuo vadis w regionie


justyna koniszewska

W sobotnie popoudnie, 3
wrzenia odbya si V edycja Narodowego Czytania. Tym razem
czytano Quo vadis Henryka
Sienkiewicza. Na dziedzicu raciborskiego Zamku Pastowskiego Quo vadis Sienkiewicza czytali Grayna Wjcik dyrektor
Zamku Piastowskiego, artyci
Teatru Amatorskiego Na Zamku, dziaajcego przy Zamku
Piastowskim w Raciborzu oraz
stayci z zamkowego Punktu
R E K L A M A

Informacji Turystycznej.
W Wodzisawiu l. Narodowe Czytanie odbyo sie na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza. Studiowanie
lektury rozpocz prezydent Mieczysaw Kieca oraz jego zastpca
Barbara Chrobok. Wydarzenie
zaingurowaa pie Quo Vadis,
Domine Michaa Bajora w wykonaniu uczestnikw Narodowego Czytania. Aktorzy teatru
Classic Ballanga wykonali inscenizacj do fragmentw adaptacji
Quo vadis Tomasza Burka.

Fot. Justyna Koniszewska

Historia o mioci, o upadajcym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, ktra zwycia mieszkacy midzy innnymi
Wodzisawia, Rydutw oraz Raciborza i Kdzierzyna-Kola mogli sobie przypomnie, czym jest wielkie dzieo Siekniewicza.

Zobacz ca fotorelacj

W Wodzisawiu lskim aktorzy teatru Classic Ballanga


wykonali inscenizacj do fragmentw adaptacji Quo vadis
Tomasza Burka.
Cho rydutowska akcja bya wieci Marii Dbrowskiej Nonajskromnijesza to tylko w tym ce i dnie. Akcja Narodowe Czymiejscu kady chtny mg wa- tanie organizowana jest przez
snym gosem wczy si w ak- Prezydenta RP od 2012 roku.
cj. Na uczestnikw czekao dzie- Zostaa zainicjowana wspln
o Sienkiewicza oraz prezent od lektur Pana Tadeusza Adabiblioteki w Rydutowach. Po- ma Mickiewicza. W 2013 roku
dobnie jak w ubiegym roku, na w caej Polsce odbyo si czytaterenie kadego z miejsc wszy- nie dzie Aleksandra Fredry, a w
scy chtni mogli ozdobi swoje rok pniej Trylogii Henryka
egzemplarze powieci specjaln Sienkiewicza. W ubiegym roku
pieczci.
Para Prezydencka rozpocza
Tegoroczna lektura zostaa Narodowe Czytanie Lalki Bowybrana podczas internetowe- lesawa Prusa w warszawskim
go gosowania spord piciu Ogrodzie Saskim. W caej Polsce
propozycji, gdzie konkurowa- to dzieo literackie przeczytano
o z Chopami Wadysawa St. w ponad 1600 miejscowociach.
Reymonta, Weselem Stanisa- Tegoroczne czytanie odbyo si
wa Wyspiaskiego, Popioami w ponad 2000 miejscach w kraStefana eromskiego oraz po- ju oraz za granic.

Zobacz ca fotorelacj

Pomino, e w czasie raciborskiego Czytania Narodowego


na Zamku Piastowskim odbywa si zlot food truckw, to
mieszkacy chtnie suchali te Quo vadis.
Zobacz ca fotorelacj

Rydutowianie przekonali si, e Narodowe Czytanie jest nie


tylko promocj literatury narodowej, ale rwnie inspirujc refleksj, przynoszc rado z kontaktu z prawdziwie
wielk spucizn naszych przodkw.

10 Z regionu

zdrowie

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

REGION STYL YCIA

Zabawa z dziemi
proste zadanie, czy wyzwanie?
Zabawa z dziemi wymaga odpowiedniego podejcia,
cierpliwoci oraz wraliwoci. Kady, kto uzbroi si w te cechy,
poradzi sobie z tym wyzwaniem.
Dzieci stanowi bardzo specyczna grup ludzi, ktr wbrew
pozorom nie tak atwo jest zadowoli. Podczas zabawy, naley
by szczeglnie wraliwym i wyczulonym na ich potrzeby, aby
nie zgasi ich zapau, a rwnoczenie nie da sobie wej na gow.
Dopasuj zabaw
do wieku dziecka
Podstawow zasad przy doborze odpowiednich zabaw dla
dzieci jest dostosowanie poziomu ich trudnoci i skomplikowania do wieku dziecka, w zwizku
z czym, w czasie przygotowania
do zabaw prawie zawsze naley dzieli dzieci na odpowiednie
grupy wiekowe.
Jasno sprecyzuj zasady
Przed rozpoczciem kadej
zabawy wszystkim jej uczestnikom naley dokadnie wytumaczy zasady, jakie w tej zabawie
obowizuj, a nastpnie sprawdzi, czy dzieci rzeczywicie te
zasady rozumiej. Naley to zrobi poprzez zadanie pytania, czy
wszystko jest jasne. Mona rwnie poprosi jedno z dzieci, aby
swoimi sowami opisao innym
dzieciom reguy przedstawione
przed chwil przez animatora.

Zabawa z Zoolandi
Na terenie placw zabaw
ZOOLANDIA zabawy z dziemi przeprowadzane s w sposb
cigy. Oznacza to, e na placu
zabaw nieustannie znajduje si
przynajmniej jeden animator,
ktry organizuje dzieciom czas.
Zasada obowizujca w
ZOOLANDII jest taka, e animacje s przeprowadzane w momencie, kiedy na placu zabaw
bawi si minimum dziesicioro
dzieci. Wtenczas przeprowadzane s minimum dwie animacje
na godzin.
Natomiast w przypadku
mniejszej iloci dzieci, animatorzy staraj si by wyczuleni na
ich potrzeby, aby przez wzgld
na brak odpowiedniej iloci towarzystwa dzieci si nie nudziy. Od czasu do czasu podchodz
do dzieci, sprawdzaj, czym si

zajmuj i jak si czuj, a w razie


potrzeby organizuj wspln zabaw.
Tre niniejszego artykuu
zostaa opracowana na podstawie podrcznika operacyjnego:
Zoolandia Dbamy o rozwj
Twojego dziecka. Zmieniamy si
dla Twojego dziecka i dla Ciebie.

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

POWIAT WODZISAWSKI ZDROWIE

WYPOYCZALNIA EK
DLA CHORYCH
Z pocztkiem sierpnia
Orodek Caritas Archidiecezji Katowickiej w.
Hiacynta i Franciszek w
Wodzisawiu lskim uruchomi wypoyczalni specjalistycznych ek dla
osb chorych.
Orodek Caritas Archidiecezji Katowickiej w. Hiacynta i Franciszek w Wodzisawiu
lskim prowadzi od sierpnia
wypoyczalni ek specjalistycznych dla osb chorych. Na
stanie jest 20 nowych ek (w
komplecie z kami wypoyczane s materace) wyposaonych w wysigniki z uchwytami
do rki, zintegrowane barierki boczne, koa antystatyczne blokowane indywidualnie
oraz bezpieczne zasilanie 24 V
(transformator umieszczony we
wtyczce sieciowej). S to materace standardowe, ale nie ma
przeszkd, by zainteresowane
osoby we wasnym zakresie za-

stpiy je np. materacami przeciwodleynowymi tumaczy


dyrektor orodka Andrzej Paka.
Zainteresowanie jak przyznaje dyrektor orodka - jest
spore. Dwa ka zostay ju wypoyczone. Miesiczny koszt
wynajmu to 70 z. Biorc pod
uwag ceny rynkowe, to nieduo, ale chcemy, aby nasza oferta
bya dostpna rwnie dla osb
gorzej sytuowanych wyjania
Paka.
Zainteresowane osoby proszone s o kontakt telefoniczny
lub osobisty z Warsztatem Terapii Zajciowej w Wodzisawiu
l. przy ul. Waowej 30 (budynek byego tzw. starego szpitala) albo Orodkiem Wsparcia w
Poomi przy ul. Centralnej 48,
tel. 32 456 36 62, 32 440 27 77
lub 663 813 603. Informacji na
temat zasad dziaalnoci wypoyczalni udziela Marta Hejna.
J

GazetaInformator.pl >>

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

motoryzacja

Z regionu 11

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

reklama poligraa
wizytwki ulotki

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

FINANSE

USUGI TAPICERSKIE
WYNAJEM PRZYCZEP

Tel. 668 663 721

ZDROWIE
NIERUCHOMOCI
Sprzedam Bar Piwny SKAT na
ul. orskiej, Racibrz. Cena do
uzgodnienia Tel. 503 138 972.
SPRZEDAM KAWALERK
Mieszkanie w dzielnicy Ostrg. Na
parterze, umeblowana kuchnia i pokj, okna wymienione na nowe plastikowe, nowe drzwi wejciowe, niskie koszty utrzymania mieszkania.
Tel. 502 130 849.

Do wynajcia warsztat samochodowy z zapleczem biurowo-socjalnym i placem postojowym. Racibrz, tel. 698 300 561
Do wynajcia hala 200 m2 na
magazyn, warsztat, gara lub
dowoln dziaalno.
Racibrz, tel. 698 300 561

PRACA
Praca dla opiekunek osb
starszych w Niemczech od zaraz. Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

PRACA:
HANDLOWIEC
SPRZTU
KOMPUTEROWEGO
Jeli posiadasz:
dobre rozeznanie
w technologiach IT
dobr znajomo internetu
znajomo zagadnie
sieciowych
dowiadczenie
w obsudze klienta
Wyslij CV na adres e-mail:
biuro@softib.pl

MOTORYZACJA
NA SPRZEDA
Halogeny oryginalne Hella do
e46 przed liftem,halogeny nie
paruja.Cena 70 z za komplet.
Tel. 880 267 169.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

KUPI KADE AUTO


tel. 726 000 007
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

MECHANIKA
POJAZDOWA

SERWIS
SAMOCHODOWY

szybko tanio solidnie

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86
SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Kamil Majcher

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny, czciowy lub caociowy. Plecy (40z), mog przyjecha
do domu pacjenta. Tel. 504 355
510.
Gabinet rehabilitacji dzieci i niemowlt. Rydutowy, ul. raciborska
390b. Moliwo dojazdu do pacjenta. Oferuj: rehabilitacja was
stp, rk, krgosupa; edukacja
prawidowej pielgnacji niemowlt; neurorozwojowa terapia dzieci
i niemowlt; korekcja wad postawy;

masa Shantala; kinesiotaping; gipsy hamujce. Tel. 509 490 689.

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886


AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach
chorobowych m.in.: padaczce,
udarach mzgu; wypadniciach
jdra miadystego, blach krgosupa szyjnego, piersiowego,
ldwiowego.

GABINET
BIOENERGOTERAPII
schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

Rejestracja 781 289 867


Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

32 755 21 31

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

781 289 867

Izabela Kuczmierczyk

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl
RNE

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.
ALUZJE/ROLETY. Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604 729
874, 502 890 351. Racibrz, ul.
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

MARIKA
Studio Masau
i Kosmetyki
Modelowanie sylwetki:
redukcja:
tkanki tuszczowej
cellulitu
rozstpw, blizn i inne...
Tel. 690 617 505
facebook.com/marikamasaze

Firma STACH-DREW

WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

Tel. 32 415 18 80

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Mariaska 1, Racibrz

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW
Najnisze
oprocentowanie

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

centrovet

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.

ul. Ocicka 51a w Raciborzu.


Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00

Przychodnia Weterynaryjna

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13

Naprawiamy maszyny domowe,


przemysowe, overlocki, hafciarki.

604 729 874, 502 890 351

Rejestracja telefoniczna:

Szybkie tumaczenia u native spikera. Dostosowuje tekst do potrzeb i sytuacji. Tel. 695 729 849.
Zapraszam na paznokcie metod elow i hybrydow! Atrakcyjna cena i 100% zadowolonych
klientow. Tel. 570 150 774, GG
37811105.

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Racibrz, ul. Opawska 27a/1

Bezpatne auta zastpcze.Miae


kolizj, wypadek, kto uszkodzi
twoje auto? Zostae bez samochodu? Jeli tylko nie z twojej winy, to przysuguje tobie bezpatne
auto zastpcze na czas naprawy.
Cao wynajmubdzie regulowana z OC sprawcy. Tel. 509 241
296.

U nas nie ma maszyny nie do naprawienia. Zapraszamy do naszej


siedziby lub te czekamy na Twoje
zgoszenie naprawy odbierzemy
maszyn i po naprawie dostarczymy j z powrotem. Masz problem
z dostarczeniem maszyny do naszego serwisu? Skontaktuj si z
nami. Z pewnoci pomoemy.
Tel. 698 504 307.

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

Racibrz
ul. Opawska 21/2

(wejcie od podwrza)

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ,
MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

R E K L A M A

reklama | poligrafia >>>

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

6 Ekologia

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Wsplnie pokonamy smoga!


Fot. Katarzyna Czy

Stowarzyszenie Moje Miasto i gmina Godw cz siy w walce o czyste powietrze.


KATARZYNA CZY

O projekcie Gmina bez


Smoga rozmawiamy z Markiem Wystyrkiem, prezesem
Stowarzyszenia Moje Miasto.
Dlaczego Stowarzyszenie Moje Miasto postanowio zaangaowa si w
walk ze smogiem?
Polskie powietrze naley do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Co roku
z tego powodu przedwczenie umiera ok. 45 tys. osb.
Smog powstaje za spraw tysicy starych i nieefektywnych piecw oraz kotw, w
ktrych spala si zej jakoci
opa (mu, ot) i niestety take mieci. Gminy w Subregionie Zachodnim Wojewdztwa
lskiego, w tym rwnie Rydutowy i Godw cechuj si
silnym wzrostem ste pyw zawieszonych oraz benzo(a)pirenu w miesicach
grzewczych, czyli od padziernika do marca. Dlatego istnieje realna potrzeba dotarcia do
wiadomoci mieszkacw
Rydutw i Godowa w zakresie waciwego spalania paliw
o rnej jakoci w domowych
kotach, a take skutkach tzw.
niskiej emisji na zdrowie i ycie ludzkie. Potrzeb przeprowadzenia kampanii potwierdzaj rwnie oglnopolskie
badania opinii publicznej.
Przeprowadzony w sierpniu
2015 roku przez Ministerstwo
rodowiska sonda pokazuje, e cho Polacy zdaj sobie
spraw ze znaczenia jakoci
powietrza, to ponad 80% z
nich uwaa, e problem zanieczyszczenia powietrza nie
dotyczy miejsca, w ktrym
mieszkaj.
Na czym polega projekt
Gmina bez Smoga?
- Gwnym celem naszego projektu jest zwikszenie
wiadomoci
ekologicznej
mieszkacw gmin Rydutowy i Godw poprzez dziaania
informacyjne i edukacyjne
w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz podniesienia
wiadomoci mieszkacw, co
do szkodliwoci spalania odpadw. Nasz projekt bdzie
skierowany do wszystkich
mieszkacw gmin Rydutowy i Godw, a w szczeglnoci tych, ktrzy zamieszkuj
w domach jedno- lub wielorodzinnych z wasn instalacj C.O., gdzie podstawowym
paliwem opaowym jest wgiel kamienny i jego pochod-

wi nasz wkad wasny - nieodpatny.


Jak dugo bdzie trwa
ten projekt?
Projekt bdzie trwa od
wrzenia do grudnia 2016
roku. Zdajemy sobie jednak
spraw, e kwestia niskiej
emisji nie koczy si tylko w
grudniu, dlatego zamierzamy
pewne dziaania proekologiczne utrzyma w caym okresie
grzewczym, ktry trwa przy
zmiennych warunkach pogodowych od wrzenia do czerwca.
Czy Stowarzyszenie
korzystao ju kiedy ze
wsparcia WFOiGW?
Nie, to jest nasz pierwszy projekt realizowany z
rodkw WFOiGW. Do tej
pory nie prbowalimy pozyskiwa wsparcia z tego rda,
ale gdy pojawi si pomys
wsplnej realizacji projektu
z gmin Godw szukalimy
rozwizania, dziki ktremu
snansujemy dziaania o charakterze powiatowym.

Wanym rdem zanieczyszcze powietrza jest niska emisja, czyli efekt spalania w piecach domowych rnego rodzaju
paliw. Substancje przedostajce si do atmosfery z maych, rozproszonych stacjonarnych rde punktowych, np. palenisk
domowych, uwalniaj gwnie produkty spalania paliw kopalnych i, niestety, wszelkiego rodzaju mieci. W roku 2014 z
powodu zanieczyszczonego powietrza zmaro w Polsce 42 412 osb. Jako powietrza w naszym regionie jest za,a jeszcze
wikszemu pogorszeniu ulega w sezonie grzewczym. Nasza kampania rusza ju we wrzeniu, eby mieszkacy zaczli
zmienia swoje nawyki ju w tym roku tumaczy Marek Wystyrk.
ne (ot, mu itp.) lub inne
paliwa gorszej jakoci. W ramach projektu przewidujemy realizacj szeregu dziaa
o charakterze informacyjno-edukacyjnym w tym: organizacj spotka edukacyjno-informacyjnych, druk ulotek
informacyjnych, utworzenie
na Facebooku grupy spoecznociowej pod nazw Moja
Gmina bez Smoga, reklamy
radiowe z udziaem uczestnikw projektu, konkurs ekologiczny pod nazw Bezsmogowcy to My oraz artykuy
prasowe promujce ograniczenie niskiej emisji.
Czyli planowane jest
due
zaangaowanie
mieszkacw?
Oczywicie! W projekt
o charakterze spoecznym, w
tym wypadku ekologicznym,
musz by przede wszystkim
zaangaowani mieszkacy.
Chcemy dotrze do jak najszerszej liczby odbiorcw.
Dlatego bd otwarte spotka-

nia, podczas ktrych mieszkacy Rydutw i Godowa bd mogli dowiedzie si, jak
ogrzewa swoje domostwa w
sposb minimalnie uciliwy
dla rodowiska i bezpieczny
dla zdrowia ich rodzin i okolicznych mieszkacw. Bardzo atrakcyjne nagrody maj
z kolei zachci jak najwicej
osb do udziau w konkursie
ekologicznym. Chcemy rwnie, eby fanpage na Facebooku by wsptworzony
przez mieszkacw: bdzie
tam moliwo dzielenia si
swoimi spostrzeeniami i dowiadczeniami w kwestii tzw.
niskiej emisji, sposobw spalania paliw staych itp.
Ciekawy jest pomys
wsppracy rydutowskiego stowarzyszenia z gmin Godw. Jak doszo do
porozumienia w tej sprawie?
Na pocztku mielimy
zamiar realizowa projekt tylko w Rydutowach. Std po-

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

wsta projekt Rydutowy bez


SMOGA, ktry uzyska donansowanie z budetu miasta
Rydutowy. Jednak podczas
przypadkowego spotkania z
wjtem Godowa, panem Mariuszem Adamczykiem, po
wymianie opinii i dowiadcze, doszlimy do wniosku,
e dobrym rozwizaniem bd wsplne dziaania w zakresie edukacji ekologicznej
- ograniczenia niskiej emisji.
Wjt Adamczyk uzna, e nasze dowiadczenie w tej kwestii, zwaszcza w pozyskiwaniu i realizacji projektw za
pomoc rodkw zewntrznych, przy wsparciu pracownikw urzdu gminy Godw,
powinno przynie pozytywne efekty. Napisalimy projekt Gmina bez SMOGAdo
WFOiGW w Katowicach, w
ktrym gmina Godw bdzie
partnerem i udao si pozyska donansowanie. W ramach tego projektu w gminie Godw jak i w miecie
Rydutowy bd odbywa si

bliniacze dziaania proekologiczne.


Ogromn zalet tego projektu jest to, e czy ze sob
trzy sektory pozarzdowy,
samorzdowy i biznesowy.
Jakiego wsparcia udzieli WFOiGW w Katowicach?
- Warto projektu wynosi 13,7 tys. z, a dotacja z Funduszu wynosi 8,2 tys. z. Nasz
wkad wasny nansowy stanowi m.in. rodki pozyskane z budetu miasta Rydutowy w ramach konkursu z
zakresu ekologii (3,4 tys. z),
a take wsparcie nansowe
naszego partnera - Ciepowni Rydutowy (1,2 tys. z). Ponadto, jak to zazwyczaj jest
przy projektach spoecznych,
zapewniamy jako Stowarzyszenie znaczcy wkad wasny
nienansowy, czyli prac naszych wolontariuszy. Kwestie
koordynowania wszystkich
dziaa, ksigowoci czy moderowania fanpagea stano-

Gmina bez Smoga to


debiut dla Stowarzyszenia, jeli chodzi o wykorzystanie rodkw z Funduszu, ale ju wczeniej
podejmowali
Pastwo
dziaania na rzecz ochrony rodowiska.
Tak. Wczeniej realizowalimy projekty ekologiczne nakierowane na segregacj odpadw w 2014 i 2015
roku. Pozyskiwalimy rodki z budetu miasta Rydutowy jak rwnie od partnerw
biznesowych: Ciepowni Rydutowy, Spdzielni Mieszkaniowych Orowiec i ROW.
Jako Stowarzyszenie MOJE
MIASTO od dwch lat prowadzimy rwnie dziaania
informacyjne dla mieszkacw w zakresie tzw. spalania
wspprdowego, czyli od
gry. Stale wsppracujemy rwnie w kwestii niskiej
emisji z organizacjami pozarzdowymi z Rybnika m.in. z
Centrum Rozwoju Inicjatyw
Spoecznych oraz spoecznoci Rybnik bez Dymu prowadzc portal internetowy
czysteogrzewanie.pl . Tak jak
ju mwiem, staramy si czy w naszych projektach
dziaania sektora pozarzdowego, samorzdowego i biznesowego. Naszym zdaniem
taka wsppraca powinna by
podstaw wszelkich podejmowanych dziaa spoecznych.

GazetaInformator.pl >>

RACIBRZ ZAMEK 9-10 WRZENIA

KONFERENCJA DNI
ARCHITEKTURY NA
ZAMKU W RACIBORZU
W dniach 9-10 wrzenia na
Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si konferencja
techniczno-naukowa Dni Architektury na Zamku w Raciborzu.
Konferencja bdzie powicona
renowacji i modernizacji obiektw zabytkowych oraz realizacji
nowych inwestycji, przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiza
technicznych, technologicznych
i materiaowych (zaprezentowanych na przykadzie wybranych
obiektw referencyjnych), w
procesie projektowym i wykonawczym. W ramach konferencji planuje si zorganizowanie
szeregu referatw, prezentacji
multimedialnych, specjalistycznych pokazw i szkole. Impreza
bdzie miaa charakter otwarty i
jest adresowana do projektantw, inwestorw, rm budow-

lanych, studentw oraz pasjonatw architektury i budownictwa


z caego lska. Do udziau w
konferencji zaproszone zostay rwnie uznane autorytety z
dziedzin: historia sztuki i architektury, konserwacja zabytkw,
w tym i.in.: prof. dr hab. Irma
Kozina (Uniwersytet lski) oraz
dr in. arch. Ryszard Nakonieczny (Politechnika lska). Organizatorami konferencji s rmy
z sektora budowlanego, bdce
liderami w produkcji i dystrybucji innowacyjnych rozwiza
technicznych, technologicznych
i materiaowych z zakresu architektury i budownictwa. Bdzie
rwnie mona zwiedza ekspozycj (wystaw) promujc organizatorw konferencji, ktra zostanie zainstalowana w czterech
gwnych salach zamkowych.

RACIBRZ PLAC ARKI BOKA 17 WRZENIA

ZBIRKA
ZUYTEGO SPRZTU
17 wrzenia w dwch miejscach na placu Arki Boka
oraz naprzeciwko kocioa na
Ostrogu bdzie mona odda
zuyty sprzt. Urzd Miasta
Racibrz organizuje zbirk
zuytego sprztu elektrycznego
i elektronicznego. To Wasza
szansa na to, eby pozby si
z domu niechcianego ju teleR E K L A M A

Zapowiedzi 7

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

wizora, radia, pralki, lodwki,


adowarek, kabli i wszystkich
tego typu urzdze. Mieszkacy oprcz zwolnienia w swoich
domach przestrzeni zyskaj
take sadzonk krzewu, drzewa lub roliny i to niezalenie
od iloci sprztu, ktry zdecyduj si odda zachca magistrat.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
7 WRZENIA GALERIA OBOK RACIBRZ
7 wrzenia o godz. 18:00 w Galerii Obok w Raciborskim
Centrum Informacji przy ul. Dugiej 2 odbdzie si wernisa
wystawy Plomby Pamici Bartomieja Mielnika. Technika
prac polega na inkrustacji nowych fotograi Raciborza przedwojenn zabudow.
7 WRZENIA RCK RACIBRZ
7 wrzenia o 19:00 w sali kameralnej Raciborskiego Centrum
Kultury odbdzie si koncert akustyczny Meli Koteluk. Bilety
w cenie 60 z i 55 z do nabycia w kasie RCK przy ul. Chopina
21 (pn.-pt. w godz. 9:00-13:00).
7 WRZENIA KOCI WNMP RACIBRZ
7 wrzenia rozpocznie si cykl koncertw w ramach XXIX Dni
Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai. Tego dnia
o godz. 18:45 w kociele pw. WNMP w Raciborzu odbdzie si
recital organowy Sylvain Pluyaut z Francji. Wstp wolny.
8 WRZENIA MIPBP RACIBRZ
8 wrzenia o godz. 18:00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12

odbdzie si spotkanie z aktorem Henrykiem Gobiewskim.


Wstp wolny.
11 WRZENIA ZAWADA KSICA
11 wrzenia odbd si doynki paraalne w Zawadzie Ksicej. O godz. 9:30 wyruszy korowd, atrakcje zaplanowano
od godz. 14:30. Wystpi dzieci, zesp folklorystyczny czok i Orkiestra Dta Gminy Ndza.
11 WRZENIA KORNOWAC
11 wrzenia Kornowac zaprasza na doynki powiatowo-gminne. O godz. 12:30 odbdzie si przejazd korowodu doynkowego. O 14:30 rozpocznie si cz ocjalna, a godzin
pniej cz artystyczna. Gwiazd wieczoru bdzie zesp
Boys.
14 WRZENIA KOCI WNMP RACIBRZ
14 wrzenia o godz. 18:45 rozpocznie si drugi z cyklu koncertw XXIX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai. Zagraj Przemysaw Wawrzyniak (dudy szkockie,
ety) i Ewa Sawoszczuk (organy).

8 Reklama

wizytwki, ulotki >>>


R E K L A M A

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

<< GazetaInformator.pl