You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 7 wrzenia 2016 | Nr 18 (219)

GazetaInformator.pl

RYDUTOWY SPORT

Denitywny koniec
GKS Naprzd-23 Rydutowy?

Rynek pracy

Likwidacja stowarzyszenia, uporzdkowanie sytuacji nansowej i rozpoczcie


inwestycji na stadionie oto plan wadz Rydutw, ktry ma zakoczy trwajcy od 16 lat pat w sprawie klubu.

REGION EKOLOGIA

Wsplnie pokonamy smoga!

Wadzom miasta zaley na transparentnych dziaaniach w zwizku z likwidacj klubu GKS Naprzd-23 Rydutowy.
Std zwoano zebranie, na ktre zaproszono wszystkich czonkw stowarzyszenia.
KATARZYNA CZY

Od 16 lat Rydutowy borykaj si z problemem funkcjonujcego w likwidacji stowarzyszenia GKS Naprzd-23


Rydutowy. W 1999 r. z powodu
problemw nansowych ogoszono upado klubu, a w jego
miejsce powoano KS Naprzd
Rydutowy. Nie byo jednak
prawnej moliwoci przejcia
majtku likwidowanego klubu, a co za tym idzie zadbania o naleyte utrzymanie nalecej do niego infrastruktury.
Burmistrz miasta postanowia
jednak denitywnie zakoczy
cigncy si od lat proces porzdkowania spraw nieistniejcego ju de facto podmiotu.
Kornelia Newy zaprosia
wszystkich czonkw stowarzyszenia do udziau w Walnym
Zgromadzeniu, podczas ktrego maj zosta podjte uchway
umoliwiajce ostateczn likwidacj GKS oraz wprowadzenie
w ycie planu rewitalizacji stadionu. By on kiedy chlub

Rydutw, a teraz popada w ruin, zagraajc yciu i zdrowiu


korzystajcych z niego osb
- napisaa burmistrz w zaproszeniu do udziau w Zgromadzeniu. Dlaczego zatem proces
likwidacji nie zosta do tej pory
zakoczony?
Powody, dla ktrych likwidacja stowarzyszenia trwa
tak dugo, dotycz przede
wszystkim (ale nie tylko) problemu ze zbyciem nieruchomoci, ktre obcione s pokanymi hipotekami. Miasto
od duszego czasu angauje
si we wspieranie dziaa likwidacyjnych, a ich zawio i
wielowtkowo sprawiaj, e
nie da si tych kwestii rozwiza z dnia na dzie czy te poprzez dokonanie jednej czynnoci wyjania Krzysztof
Kisiel, penomocnik likwidatora. - W midzyczasie Miasto
Rydutowy podjo dziaania
pozwalajce na nabycie wasnoci nieruchomoci Stowarzyszenia, w tym przewidziao
rodki nansowe na inwesty-

cje planowane na obiektach


Naprzodu. Wanym krokiem byo nabycie wasnoci
gruntu od Skarbu Pastwa i
mona powiedzie, e to by
najistotniejszy moment pozwalajcy na dalsze czynnoci
dodaje.
Obecnie udao si stworzy
protok uzgodnie pomidzy burmistrzem a likwidatorem Stowarzyszenia, zgodnie
z ktrym miasto moe naby
nieruchomoci likwidowanego klubu. Z uwagi na to, e nie
posiada on innego majtku, po
dokonaniu transakcji likwidacja stowarzyszenia ma pozosta formalnoci. Zadanie to
bdzie jednak nalee do likwidatora, a nie burmistrza.
Istotny jest rwnie fakt,
e, jak zapewnia Krzysztof
Kisiel, zobowizania i dugi stowarzyszenia waciwie
s przedawnione, chocia po
przejciu majtku de facto na
burmistrzu spoczywa bdzie
praca polegajca na uporzdkowaniu tej kwestii.

W momencie oddawania
gazety do druku nie mielimy
informacji na temat przebiegu
Walnego Zebrania, ale zgodnie
ze statutowymi zapisami likwidowanego klubu, o skutecznoci przeprowadzenia Zebrania
nie decyduje liczba uczestniczcych w nim czonkw. Jeeli nie
wystpi adne nieprzewidziane
okolicznoci, w przyszym roku
rozpocznie si termomodernizacja obiektu w ramach projektu
Poprawa efektywnoci energetycznej budynku sali sportowej
przy ulicy Generaa Jzefa Bema
w Rydutowach. Miasto bdzie
si ubiega o donansowanie ze
rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa
lskiego na lata 2014-2020.
Wysoko moliwego donansowania wynosi 85% kosztw
kwalikowanych (2.047.019,99
z). Ponadto przewiduje si, e w
obiekcie powstanie wietlica rodowiskowa m.in. na potrzeby rewitalizacji osiedla Karola.

Czytaj wicej str. 6

MSZANA STRA POARNA

91-LATKA ZGINA
W POMIENIACH
Zwoki 91-latki, jedynej
mieszkanki domu, znaleziono w jednym z palcych
si pomieszcze.
Tragiczny poar mia
miejsce 1 wrzenia, w domu
w Mszanie przy ul. 22 lipca.
Ogie pojawi si w dwch pomieszczeniach znajdujcych si
na parterze budynku. Straacy
uzyskali od osb postronnych
informacj, e w domu moe znajdowa si jedna osoba.
Do wntrza obiektu wprowadzono dwie roty w aparatach
powietrznych. W jednym z palcych si pomieszcze natra-

Fot. Stra Poarna Wodzisaw l.

Fot. Justyna Koniszewska

Stowarzyszenie Moje Miasto i gmina Godw


cz siy w walce o czyste powietrze.

ono na zwoki czowieka. Jak


si okazao, bya to mieszkajca w domu samotnie 91-letnia
kobieta.
K

MARKLOWICE POLICJA

MIERTELNY WYPADEK
W MARKLOWICACH
32-letni wodzisawianin,
ktry 26 sierpnia zgin
w wypadku, nie posiada
uprawnie do kierowania
motocyklem.
Tragiczne zdarzenie miao
miejsce w pitek, 26 sierpnia,
ok. godz. 17:30 na ul. Wyzwolenia. Kierujcy motocyklem
marki Suzuki, jadc w kierunku wierklan, na uku drogi, tj.
w miejscu do tego niedozwolonym, rozpocz manewr wyprzedzania poprzedzajcego go
samochodu marki Opel Astra.
W trakcie wyprzedzania, motocyklista straci panowanie

nad pojazdem, zjecha na lew


stron jezdni, gdzie uderzy w
krawnik a nastpnie w znak
drogowy.
Niestety, obraenia 32-letniego wodzisawianina okazay si miertelne. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach
danych okazao si rwnie,
e mczyzna w ogle nie posiada uprawnie do kierowania motocyklem. Szczegowe
okolicznoci tego tragicznego
zdarzenia wyjania wodzisawska policja.
K

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Druga strona

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI SPRAWY KONTROWERSYJNE

Byy obek nadal straszy


Fot. Justyna Koniszewska

Budynek byego obka na Os. Piastw w Wodzisawiu l. od wielu lat stanowi zagroenie dla dzieci i dorosych
przebywajcych na jego terenie. Wok i wewntrz pomieszcze panuje brud. Czy s szanse na zmian sytuacji?
katarzyna czy

Problem byego obka wielokrotnie by poruszany przez


mieszkacw Osiedla Piastw,
media czy cz samorzdowcw. Mimo to w budynku nadal nocuj bezdomni, bawi
si dzieci czy spotyka modzie.
Mieszkacy wci skar si na
brud wok budynku (mieci
le obok bramy wjazdowej od
wiosny, smrd niesamowity,
bo bezdomni zaatwiaj swoje potrzeby w budynku, gdzie
przebywaj, szczury si pojawiaj na osiedlu) oraz pijackie biesiady caonocne.
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu temat powrci za
spraw Ryszarda Zalewskiego.
Wystosowa on prob do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o ponowne zajcie si tym tematem.
Piotr Zamarski poinformowa
jednak Rad, e kwestia ta nie

Wedug Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na terenie powiatu znajduje si


ok. 40 miejsc rwnie niebezpiecznych jak byy obka w Wodzisawiu lskim Nie czekajmy, a komu stanie si tam krzywda apeluje radny Ryszard Zalewski.

KOMENTARZ NA GORCO
Anna Szweda-Pigua
rzecznik Urzdu Miasta
w Wodzisawiu lskim
W sprawie budynku byego obka interweniowa w
zeszym roku przewodniczcy Rady Miejskiej Jan Grabowiecki. Prezydent Miasta
Mieczysaw Kieca zwraca si
pisemnie do wacicieli budynku, informujc o koniecznoci uprztnicia oraz zabezpieczenia nieruchomoci.
O sprawie informowano rwnie Inspektora Nadzoru Budowlanego. Stranicy Miejscy
wielokrotnie sprawdzali obiekt
i podejmowali stosowne inter-

wencje. Zgaszali rwnie pracownikom MOPS obecno


osb bezdomnych. Jesieni
zeszego roku budynek zosta
zabezpieczony, a po kolejnych
interwencjach stranikw waciciele posprztali obiekt. Taki stan nie trwa jednak dugo.
Podczas ostatniej kontroli w
tym miejscu (2 wrzenia br.)
stranicy miejscy ponownie
stwierdzili zanieczyszczenie
nieruchomoci oraz brak jej
zabezpiecze przed dostpem
osb postronnych. Kolejny raz
bd zwracali si do wacicieli budynku, by obiekt zosta
uprztnity i zabezpieczony.

naley do kompetencji Inspektoratu. Za stan na dziace


odpowiada waciciel. Wacicielem w tym przypadku jest
osoba prywatna. Decyzja, co
zrobi z budynkiem, naley
rwnie do waciciela. My nie
jestemy wadni, eby co wacicielowi nakaza tumaczy
Zamarski. Podkrela te, e
prby zabezpieczenia byego
obka, np. poprzez postawienie ogrodzenia, nie przynosz
efektw, gdy kto te zabezpieczenia niszczy. Na pytanie Zalewskiego, czy mona w takim
razie naoy jakie kary na
waciciela, ktry nieskutecznie dba o bezpieczestwo na
tym terenie, Inspektor odpo-

wiedzia, e nie ma takiej moliwoci. Waciciele nie s


przeciwni naszym zaleceniom.
Za kadym razem podejmuj
uzgodnione przez nasz czynnoci, std nie ma mowy o ich
karaniu wyjania.
Wiceprzewodniczcy Zalewski zoy jednak interpelacj do Rady i zaapelowa do
samorzdowcw o podjcie
skutecznych dziaa, dziki
ktrym uda si zapobiec tragedii. Jeli nic si nie stanie, to
pewnie nic si nie zmieni. Ale
jeeli co si stanie, to bdzie
za pno mwi Zalewski.
Musimy we wsppracy z innymi organami jak najszybciej
rozwiza ten problem.

POWIAT WODZISAWSKI SZPITAL

Samorzdowe ory rujnuj szpital


Byy radny Piotr Cybuka oskara samorzd o dziaania, ktre doprowadz do likwidacji
rydutowskiej czci szpitala.
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wodzisawskiego
po raz kolejny poruszono temat
oddziau ginekologiczno-pooniczego w Rydutowach. Piotr
Cybuka, byy radny powiatowy,
przygotowa emocjonalne wystpienie, w ktrym da od Rady i Zarzdu Powiatu skutecznego rozwizania trudnej sytuacji,
w jakiej znalaz si rydutowski
oddzia. Zdaniem Cybuki, u jej
podstaw ley decyzja o poczeniu szpitala w Rydutowach

i Wodzisawiu. Wtedy byy


kwiaty, zapewnienia i duma z
podjtej niemal jednogonie
decyzji. Na skutki tego historycznego dziea nie trzeba byo
dugo czeka; poczone szpitale wpady w ogromne kopoty
finansowe, w prawdziw spiral
zaduenia. Co w tej sytuacji robi samorzd powiatowy? - pyta
byy radny i sam udziela odpowiedzi. Bezrefleksyjnie, bezkrytycznie i nieodpowiedzialnie
brnie w kierunku, z ktrego ju

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

za kilka tygodni nie bdzie odwrotu, mianowicie w kierunku


stopniowej, etapowej likwidacji rydutowskiego szpitala; ze
wszystkimi tego konsekwencjami, jak bezrobocie kilkuset osb,
czy brak dostpu do wiadcze
zdrowotnych pacjentw tego terenu.
Wedug Cybuki, dyrekcja
szpitala celowo nie podejmuje skutecznych krokw wobec
zoenia wypowiedze przez 8 z
10 rydutowskich ginekologw,

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

aby za jaki czas ogosi konieczno zamknicia oddziau


z powodu brakw kadrowych.
Mogoby to spowodowa utrat
pracy przez ok. 60 osb, przede
wszystkim poonych i pielgniarek. Zamknicie oddziau miaoby si wiza rwnie
z brakiem wpyww finansowych, co w konsekwencji doprowadzioby do koniecznoci
zamknicia innych oddziaw, a
potem caego szpitala. Ten,
kto interesowa si powiatow
sub zdrowia wie, jak systematycznie, przez wiele lat, by
degradowany oddzia ginekologii w Wodzisawiu, jak kadrowo
rozsypa si cay zesp lekarski.
Problem zbagatelizowano. Czy
aby za zaistnia wwczas sytuacj personalnie odpowiedzialny by ordynator tego oddziau?
Czyby teraz, ta sama osoba, jako dyrektor d/s lecznictwa, robi
to samo z rydutowskim oddziaem? Przypadek? mwi Piotr
Cybuka.
Swoje wystpienie byy
radny zakoczy apelem do samorzdowcw, aby zakoczyli
chocholi taniec, a podejmujc lub nie kolejne decyzje w sprawie szpitala mieli na

KOMENTARZ NA GORCO
Jzef Szymaniec
Starostwo Powiatowe
w Wodzisawiu lskim
Trudno jest si odnosi
do zarzutw radnego, Pana
Piotra Cybuki, bo pomijajc
fakt, e w podobnie trudnej
sytuacji jest wiele placwek
suby zdrowia w Polsce, to od
czasu powstania nowego Zarzdu Powiatu sporo ju byo
konkretnych dziaa. Byy i
rozmowy na poziomie zwizkw zawodowych i dotacja na
wsparcie dziaalnoci i bardzo
szybkie ogoszenie konkursu
na nowego dyrektora PPZOZ
(po rezygnacji P. Boeny Capek). Jednak decyzje o zarzdzaniu i plany poprawy sytuacji MUSZ wychodzi od
dyrekcji szpitala, a nie tylko

od samorzdu (ktry oczywicie w ramach kompetencji udziela swojego wsparcia).


Lekarze z Rydutw, jak powszechnie wiadomo, wysali
pismo do Starosty. Dotyczyo
ono w znaczcej czci spraw
cile podlegajcych kompetencji dyrekcji PPZOZ i dlatego, jak ju informowalimy,
Zarzd zobowiza Pani dyrektor do odpowiedzi i o ile
wiem - tak odpowied otrzymali. Warto te podkreli, e
Szpital w Rydutowach to nie
odrbna jednostka, ale cz
caoci pod nazw Powiatowy
Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Rydutowach i Wodzisawiu lskim z siedzib w
Wodzisawiu lskim. Nie da
si go osobno zamkn.

uwadze fakt, e s one uwanie


obserwowane przez wyborcw.
Przedstawi take recept na
rozwizanie problemu oddziau i caego szpitala, ktra skada
si z trzech elementw: zmiany

dyrekcji szpitala, przeprowadzenia konstruktywnych rozmw


z lekarzami i jasne zadeklarowanie woli utrzymania obu szpitali.
kc

GazetaInformator.pl >>

WODZISAW LSKI EDUKACJA

twia pasaerom korzystanie z


usug obu przewonikw, ale
jest rwnie taszy. Bilet miesiczny na komunikacj miejsk i powiatow kosztuje 100
z w przypadku normalnego
(zamiast 120 z przy zakupie
dwch odrbnych biletw) i 50
z, jeeli chodzi o bilet ulgowy
(zamiast 60 z). Zintegrowany
bilet powiatowy i miejski obowizuje przy zakupie biletu na
komunikacj miejsk i powiatow w strefach: 1, 2, 3.
Bilety miesiczne naby
mona w kasie biletowej na
dworcu autobusowym w Wodzisawiu lskim.
k

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

KOLEJNE DROGI
PO REMONCIE

Prace remontowe zostay przeprowadzone m.in. na


pkilometrowym odcinku ul. Wodzisawskiej w Krostoszowicach.
Dobiegy koca prace prowadzone w Krostoszowicach, Skrzyszowie i Radlinie.
Ulica Wodzisawska w
Krostoszowicach zostaa przebudowana na pkilometrowym odcinku, a do granicy
miejscowoci z Wodzisawiem
lskim. W ramach prac, wybudowana zostaa rwnie kanalizacja deszczowa.
Ulica Szybowa w Skrzyszowie zostaa zmodernizowana
na ponad szeciusetmetrowym
odcinku od skrzyowania z

ul. 1 Maja. W Radlinie z kolei,


drogowcy pooyli nowy asfalt
na odcinku dwustu pidziesiciu metrw ulicy Hallera,
od sklepu Biedronka do ul.
Moniuszki.
W sumie pooono kilometr trzysta pidziesit metrw nowego asfaltu. czny
koszt tych trzech inwestycji
wynis 955 tys. zotych. Remonty zostay sfinansowane
wsplnie przez powiat i samorzdy gminne.
k

WODZISAW LSKI REKREACJA

Wodzisawski Punkt Informacji Turystycznej odwiedzaj gocie nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.
Biorc pod uwag dane z
czerwca, lipca i sierpnia, Punkt
Informacji Turystycznej w Wodzisawiu lskim odwiedzio
ponad 6500 osb z caej Polski.
Wrd nich byli turyci z wojewdztwa maopolskiego, pomorskiego, dzkiego czy dolnolskiego.
Najwiksze zainteresowanie
PIT odnotowano w lipcu, gwnie ze wzgldu na odbywajcy
si w tym miesicu ju po raz 13.
Festiwal Reggae Najcieplejsze
Miejsce Na Ziemi. Tylko w lipcu
o informacje w PIT prosio ponad 5500 osb.
Zagranicznych goci byo w sumie 147. Byli to turyci
pochodzcy z Czech 69 osb,
Turcji 47, Niemiec 24, pary z Woch, Francji i Anglii oraz
pojedyncze osoby z Hiszpanii,

Fot. UM Wodzisaw l.

TURYCI CHTNIE ODWIEDZAJ WODZISAW L.

Czstymi gocmi PIT


byy osoby, ktre nie tylko chciay zwiedzi miasto, ale przede wszystkim
poszukiway tutaj
wasnych korzeni.
Ukrainy, a nawet ze Stanw
Zjednoczonych. Cho wakacje
dobiegy ju koca, nadal mona skorzysta z oferty Punktu
Informacji Turystycznej. Godziny otwarcia PIT pozostaj bez
zmian: poniedziaek, wtorek,
czwartek godz. 9-15, w rod
9-17, a w pitek 9-14.
k

Nowy rok szkolny


w wodzisawskich szkoach

w skrcie

Nowe siownie pod chmurk, zmiana na stanowisku dyrektora jednego z przedszkoli i wicej informacji o edukacji na stronie Urzdu Miasta. Co jeszcze czeka na dzieci i modzie w nowym roku szkolnym?
Fot. Justyna Koniszewska

NA JEDNYM BILECIE

REGION

katarzyna czy

Rozpoczcie roku szkolnego to wane wydarzenie nie tylko dla kadego z uczniw, ale
rwnie dla systemu edukacji
w miecie. W wodzisawskich
szkoach podstawowych otwarto 12 oddziaw klas pierwszych,
w ktrych nauk rozpoczo 184
dzieci. Jak informuje Wydzia
Edukacji, nowe oddziay nie powstay w Szkole Podstawowej nr
15 w Kokoszycach oraz w wygaszanej Szkole Podstawowej nr
28 przy ul. Mieszka. Z oferty tej
ostatniej korzystaj w tym roku tylko uczniowie klas V i VI.
Z kolei w przedszkolach dziaa
60 oddziaw (ogem) dla 1424
dzieci.
Kiedy dzieci i modzie odpoczyway na wakacjach, w ich
szkoach i przedszkolach trway
intensywne prace remontowe.
W siedmiu przedszkolach oraz
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przeprowadzono modernizacj przy wsparciu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Oprcz tego,
w ramach kolejnej edycji konkursu ogoszonego przez prezy-

Suma wsparcia WFOiGW dla wodzisawskich przedszkoli wyniosa w tym roku ponad 410 tys. z. Oprcz termomodernizacji zadbano take o popraw estetyki placwek.
denta Mieczysawa Kiec, dziesi placwek otrzymao rodki
na doposaenie lub budow nowych placw zabaw, kolejne trzy
uzupeniy siownie pod chmurk, a dwie pozyskay rodki na
postawienie takich siowni.
Zmiany pojawiy si take
wrd kadry wychowawczej. Na
emerytur przesza bowiem Czesawa Brudny, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 6. Zastpia
j Beata Rzaczek. Z kolei funkcj
dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej od 1 wrzenia sprawuje
Emilia Kopiec.

Nowy rok szkolny przynis rwnie zmiany w Wydziale Edukacji. Od wrzenia


na gwnej stronie internetowej wodzisawskiego magistratu funkcjonuje zakadka EDUKACJA.
To tu bdzie mona znale newsy dotyczce dziaalnoci wodzisawskich placwek,
wiadomoci o najwaniejszych
wydarzeniach czy wiele innych
informacji dotyczcych wodzisawskiej owiaty wyjania
Klaudia Bartkowiak z Urzdu
Miasta.

OLZA STRA POARNA

12 rodzin bez dachu nad gow


W nocy z 26 na 27 sierpnia potny poar wybuch na poddaszu
jednego z blokw mieszkalnych w Olzie. 21 osb zostao bez dachu
nad gow. Na szczcie nikomu nic si nie stao.
W rodku nocy z pitku
na sobot, z 26 na 27 sierpnia, stra poarna otrzymaa
zgoszenie o poarze w budynku wielorodzinnym przy
ul. Dworcowej w Olzie. 12
rodzin musiao natychmiast
opuci swoje mieszkania.
Akcja straakw z szesnastu
jednostek trwaa kilka godzin i zakoczya si ok. godz.
8:00 rano. Dach i poddasze
budynku ulego cakowitemu
zniszczeniu.
Najprawdopodobniej
przyczyn tragedii bya awaria instalacji elektrycznej, ale
moliwe jest rwnie zaprszenie ognia.
Wikszo mieszkacw
spalonego budynku nie moga wrci do swoich mieszka nawet po podstawowe
rzeczy osobiste. Kierownictwo Orodka Pomocy Spoecznej zapewnia jednak, e
obejmie wsparciem wszyst-

Fot. KPP Stray Poarnej w Wodzisawiu l.

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

Wsplny bilet miesiczny


to pierwszy wymierny rezultat rozmw w sprawie
zintegrowania publicznego transportu zbiorowego
na terenie powiatu wodzisawskiego.
Spotkanie z udziaem
przedstawicieli wadz powiatu i miasta oraz przewonikw
obsugujcych linie miejskie i
powiatowe miao miejsce 25
sierpnia, w Urzdzie Miasta
Wodzisawia lskiego. Efektem podjtych rozmw byo
wprowadzenie od 1 wrzenia
zintegrowanego biletu miesicznego w komunikacji powiatowej i miejskiej.
Wsplny bilet nie tylko ua-

Wiadomoci 3

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

Dach i poddasze budynku ulego cakowitemu zniszczeniu.


kich poszkodowanych. Cz
z nich od razu otrzymaa
schronienie w lokalach za-

stpczych, inni u krewnych.


kc

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

UWAGA NA OSZUSTW!
TRWAJ PRACE NA KOCIELNEJ
Od sierpnia na ul. Kocielnej
prowadzone s roboty zwizane z budow ciepocigu i
odtworzeniem nawierzchni.
Roboty realizowane s przez
PEC Jastrzbie i Energoterm
Sp. z o.o. W sumie budowa ciepocigu obejmowa bdzie 6
ulic: Sdow, Rynek, Kocieln, Targow, Waow i Wadysawa Opolskiego.
RADLIN:
TERMOMODERNIZACJA
ZSZ ZAKOCZONA
Kompleksowa termomodernizacja Zespou Szk Zawodowych w Radlinie, trwajca
od sierpnia ubiegego roku,
dobiega koca. Roboty obejmoway ocieplenie cian zewntrznych, stropu budynku gwnego i dachu na sali
gimnastycznej od zewntrz,
podwyszenie kominw, wymian drzwi zewntrznych,
napraw schodw wejciowych
do budynku, wymian rynien
i rur spustowych, daszkw
nad wejciami do budynkw
na systemowe, wentylatorw
na dachu sali gimnastycznej
i instalacji odgromowej. Na
pocztku sierpnia zakoczono
te przebudow wymiennikowni ciepa i zmodernizowano jej
instalacj elektryczn wraz ze
sterowaniem pogodowym, a
take wymieniono instalacj
centralnego ogrzewania i grzejniki. Cakowity koszt inwestycji wynis nieco ponad milion
zotych.
KRYSTYNA SZYMICZEK
NOW RADN POWIATU
Podczas XXI sesji Rady Powiatu Wodzisawskiego, Eugeniusz Wala, przewodniczcy
Rady Powiatu Wodzisawskiego, przyj lubowanie Krystyny Szymiczek. Na stanowisku
radnego Szymiczek zastpia
Michaa Lorka, ktry zosta
w lipcu Sekretarzem Powiatu. Jednoczenie nowa radna
przystpia do klubu Zgoda
i Rozwj, liczcego obecnie
szeciu czonkw. Rada podja take uchway w sprawie
wyboru Krystyny Szymiczek do
skadu Komisji Infrastruktury i Ochrony rodowiska oraz
Komisji Budetu, ktrej nowa
radna zostaa przewodniczc.
TRWAJ
REMONTY W WCK
W Wodzisawskim Centrum
Kultury rozpocz si kolejny
etap remontw. Intensywne
prace trwaj w sali klubowej.
Oprcz wymiany pytek na
posadzce i likwidacji niewykorzystywanego ju barku, ekipa
remontowa odnowi ma scen
oraz pomaluje ciany pomieszczenia. W najbliszym czasie
maj rozpocz si take prace
modernizacyjne w sali widowiskowej oraz w innych pomieszczeniach. W zwizku z tym, do
koca roku ograniczeniu ulegn kulturalne i rozrywkowe
propozycje WCK.
REMONT
ULICY GRANICZNEJ
W LUBOMI
Ulica Graniczna, wana trasa
komunikacyjna czca powiat wodzisawski z raciborskim, doczeka si remontu.
Nawierzchnia drogi zostanie
wymieniona na odcinku prawie 2,5 km od granicy z gmin
Kornowac do skrzyowania
z ul. Korfantego w Lubomi.
Remont bdzie kosztowa 710
tys. zotych, z czego poow
wyoy gmina. Prace powinny
zakoczy si pod koniec padziernika.

4 Sport

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

RYDUTOWY WYDARZENIE SPORTOWE

XXIV Oglnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza


Miasta Rydutowy
arkadiusz piechota

28 sierpnia w Rydutowach
odby si ju XXIV Oglnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Rydutowy.
Zawodnicy mieli do pokonania tradycyjnie tras o dugoci 5 km ulicami miasta. Palce soce oraz uksztatowanie
terenu byo wyzwaniem dla
kadego uczestnika. Na mecie
jako pierwszy zameldowa si
reprezentant Ukrainy, Artem
Kazban z czasem 00:15:21. Ja-

Fot. Arkadiusz Piechota

5 km biegu w palcym socu zmczyo nawet tych najlepszych. Najlepiej poradzi sobie Ukrainiec
z czasem 00:15:21.
ko drugi lini mety z czasem
00:15:37 przekroczy jego rodak Volodymir Timashov, a
trzecie miejsce naleao do
Mateusza Mrwki z Radlina.
Uzyska on czas 00:15:44. W
kategorii kobiet jako pierwsza
na met przybiega Sylwia lzak, uzyskujc czas 00:18:00.
Na drugim miejscu uplasowaa si Katarzyna Czy z czasem 00:18:40, a trzeci lokat
z czasem 00:19:19 wywalczya
reprezentantka Raciborza, Anna Szyjka.

Zobacz ca fotorelacj

Bieg uliczny po raz kolejny przycign biegaczy nie tylko z Polski. W zmaganiach uczestniczyli take obcokrajowcy.
AZISKA SPORT

Pewne zwycistwo u siebie LKS-u Polonii aziska


Fot. Arkadiusz Piechota

Pikarze Polonii aziska nie dali szans rywalowi i zbombardowana Silesia Lubomia wraca do domu bez punktw.

W kocwce spotkania, po wielu nieudanych prbach, Silesia zdobya si na honorow bramk szybkie wznowienie z rzutu ronego do witego. Ten wypatrzy wbiegajcego pod bramk
Szymiczka i dokadnie zagra. Szymiczek dostawi tylko nog, posyajc futbolwk do siatki.
Niedziela, 4 wrzenia, godzina 15:00, stadion w aziskach.
To wanie tam rozegrany zosta
mecz tamtejszej Polonii przeciwko Silesii Lubomia. Ciekawie
zrobio si ju w smej minucie
spotkania. Atakowany defensor
goci przez Artura Grabca wycofuje pik do bramkarza. Grabiec nie odpuszcza i kieruje si w
stron golkipera, ktry wyranie
przeceni swoje moliwoci, prbujc w stylu Manuela Neuera,
kiwn rywala. Grabiec odbiera mu pik i posya j do pustej
bramki. Dziesi minut pniej
trjkow akcj rozpoczli przyjezdni. rodkiem boiska futbo-

lwk prowadzi Marcin Szymiczek, ktry podaje do Wojciecha


Matuszka, a ten na prawo do
Wojciecha Grabinioka, ktry wpada w pole karne i oddaje strza po ziemi, ale bramkarz
czujnie wyapuje pik. W dalszej
czci spotkania gra troch zwolnia, bez wikszego przebysku z
obu stron. Dopiero w czterdziestej minucie szansy na wyrwnanie nie wykorzystaa Silesia.
Piotr wity rodkiem boiska
mija dwch obrocw, wpada w
pole karne, ale za mocno wysuwa sobie pik. Zostaje zmuszony odda strza z ostrego kta, co
znacznie uatwio prac bramka-

rzowi, ktry nie mia wikszych


problemw z obron. W kocwce pierwszej poowy Szymiczek prostopadym podaniem
obsuguje Mateusza Kondziok, ale podanie okazao si odrobine za mocne i golkiper Polonii
uprzedzi go, wybijajc pik.
Pocztek drugiej poowy
znowu okaza si szczliwy dla
gospodarzy. ukasz lczek mija
obroc lew stron i wpada w
pole karne. Tam jednak doskakuje do niego dwch obrocw,
ale sdzia dopatrzy si przewinienia jednego z nich i wskazuje
na jedenastk. Do piki podchodzi Kamil Szkatua, ktry pew-

nym strzaem w prawe okienko nie daje szans bramkarzowi.


Pidziesita pita minuta i faul
przed polem karnym dla graczy z Lubomi. Grabiniok strzela, ale Adam Hojka wietn parad wybija pik. Przejmuje j
wity, ale oddaje strza ze zbyt
ostrego kta i futbolwka obija
boczn siatk. Sze minut pniej samotny atak ze strony Polonii. Mariusz Pietrzak dostaje
prostopade podanie rodkiem
boiska. Przedziera si tam jeszcze przez dwjk obrocw, dosownie ich powalajc, i posya
pik do siatki, zaliczajc trafienie w szedziesitej pierwszej

minucie spotkania. Dziesi minut pniej i kolejna szybka akcja gospodarzy. ukasz Szkatua dostaje pik w rodek pola i
adnym przerzutem nad obrocami wypuszcza Kamila Nowakowskiego sam na sam z bramkarzem. Ten nie marnuje okazji
i pewnie strzaem po ziemi posya pik tu obok prawego supka do bramki. Kolejne dziesi
minut i kolejne trafienie Nowakowski wpada w pole karne,
strzela, ale pika odbija si od
dobrze ustawionego bramkarza. Tam jednak dobiega Kamil
Szkatua, ktry wykacza ca
akcj, podwyszajc wynik. W

kocwce spotkania, po wielu nieudanych prbach, Silesia


zdobya si na honorow bramk szybkie wznowienie z rzutu
ronego do witego. Ten wypatrzy wbiegajcego pod bramk Szymiczka i dokadnie zagra.
Szymiczek dostawi tylko nog,
posyajc futbolwk do siatki. Mecz koczy si wynikiem
5:1 dla LKS Polonia aziska i po
tej wygranej wdruj oni o dwa
oczka wyej w tabeli na 8 miejsce. Silesia po przegranym meczu spada o cztery miejsca w d
na 12 pozycj w tabeli.
ap

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 18/2016

GazetaInformator.pl 7 wrzenia 2016 nr 18 (219)

WODZISAW LSKI WSPPRACA I PRZEDSIBIORCZO W REGIONIE

Wasna firma obietnica lepszego jutra czy nierealne marzenie?


Fot. Zamek Cieszyn

Polacy s jednym z najbardziej przedsibiorczych narodw europejskich pokazuj to wszelkie moliwe badania. Jak prowadzi si firm w naszym kraju? Skomplikowane przepisy i wysokie opaty nie uatwiaj funkcjonowania na rynku. A jednak nowych firm z roku na rok przybywa.
dominika rudzka

Punkt Konsultacyjny dziaajcy przy Zamku Cieszyn


cile wsppracuje z Powiatowym Urzdem Pracy oraz
Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich
w Bielsku-Biaej. Dziki takiemu rozwizaniu przedsibiorcy
oraz osoby chcce zaoy wasn dziaalno uzyskuj
kompleksow pomoc w jednym miejscu.
Fot. Galeria Talentum

W ramach Punktu Konsultacyjnego dziaa ABC


Przedsibiorczoci dla wszystkich, ktrzy myl o
zaoeniu wasnej dziaalnoci, Enterprise Europe
Network dla przedsibiorcw, Akademickie Inkubatory
Przedsibiorczoci dla studentw, modziey i
zainteresowanych zaoeniem dziaalnoci gospodarczej.

Dziki pomocy Punktu Konsultacyjnego w Cieszynie Ewa Sperka zaoya Galeri Talentum miejsce, gdzie sprzedaje
rcznie malowane meble, rkodzieo i decoupage. Firma obecnie posiada swoich staych klientw i nieustannie si rozwija.
nie biznesu jest trudniejsze ni
zaledwie pi lat temu.
Do zaoenia firmy nie zachcaj midzy innymi: wysokie skadki ZUS, skomplikowane przepisy podatkowe,
niewydolne sdy gospodarcze,
do ktrych mona si zwrci w przypadku nawizania
transakcji z nieuczciwym kontrahentem, kontrole w firmie,
do ktrych prawo ma ponad
40 instytucji w Polsce czy te
perspektywa niskiej emerytury
dla osb prowadzcych wasn
dziaalno gospodarcz.
Pomimo tych wszystkich
przeszkd nowych firm przybywa. W wikszoci zakadane s
przez mczyzn, ktrzy stanowi a 66,5% przedsibiorcw
decydujcych si na zaoenie
wasnej dziaalnoci gospodarczej. Pozostae 33,5% stanowi
kobiety. Z czego wynika ta rnica, skoro przepisy stanowi o
rwnym traktowaniu obydwu
pci? Eksperci zwracaj uwag, e wpyw na t rnic ma
przymus czenia pracy zawodowej i macierzystwa, przez

co kobietom trudniej zdecydowa si na prac na wasny


rachunek. Pomimo tych przeszkd z roku na rok coraz wicej kobiet decyduje si na zaoenie wasnej dziaalnoci.
Tendencj t mona zaobserwowa na wasne oczy
w Cieszynie, podczas spotka
przedsibiorcw,
organizowanych przez tamtejszy Klub
Przedsibiorcy dziaajcy przy
Zamku Cieszyn. Aktywno
przedsibiorczych kobiet daje
o sobie zna o wiele bardziej
ni w pozostaych organizacjach okoogospodarczych czy
na spotkaniach biznesowych.
Jedn z takich przedsibiorczych kobiet jest Ewa
Sperka, ktra prowadzi wasny
biznes od padziernika 2015 r.
Przez ponad 13 lat pracowaa
na etacie. Po urodzeniu dziecka postanowia zmieni co w
swoim yciu i zaoy wasn
firm. W osigniciu obranego
celu pomg jej Punkt Konsultacyjny dziaajcy przy Zamku
Cieszyn, z ktrego skorzysta
mog zarwno przedsibiorcy,

Fot. Lejdis Taxi

Mikro i mae przedsibiorstwa stanowi istotn cz caego sektora przedsibiorstw


nie tylko z uwagi na ich liczebno, ale i kluczow pod wieloma wzgldami rol, jak peni
w gospodarce. Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw co
roku prezentuje "Raport o warunkach prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce".
Raport ten zbiera w jednym
miejscu ustrukturyzowane informacje dotyczce warunkw
dziaania firm w Polsce na tle
innych krajw wiata. Jak wedug ZPP wygldao prowadzenie firmy w 2015 r.?
Autorzy raportu zwrcili uwag na podstawowe dane
dotyczce polskiej gospodarki
w 2015 r., z ktrych wynika, e
miaa si ona zaskakujco dobrze, co potwierdza wyszy ni
przewidywany wzrost PKB. Z
raportu wynika rwnie, e poprawia si kondycja finansowa polskich przedsibiorcw
oraz spado bezrobocie. Autorzy podkrelaj, e by moe
zbyt wolno, aczkolwiek systematycznie, z roku na rok, polska gospodarka notuje pewien
progres.
Skoro jest tak dobrze, to
czemu jest tak le (...)? - pyta
prezes ZPP, Cezary Kazimierczak. Odpowied przedstawiaj autorzy raportu: Polska pod
wzgldem prawnego i instytucjonalnego otoczenia biznesu
wci nadgania, niestety, nie
zachodni Europ, ale mae,
poradzieckie pastwa. Szkoda jest tym wiksza, e Polacy
autentycznie stanowi jeden z
bardziej przedsibiorczych narodw europejskich, o czym
wiadcz zarwno dane, jak i
wszelkie moliwe badania, ktre na ten temat przeprowadzono.
Z raportu wynika, i jednym z gwnych problemw
jest mierna jako systemu podatkowego. Jego poziom skomplikowania oraz niska pewno
prawa, wynikajca z czstych
zmian, nie sprzyjaj prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
Autorzy raportu przedstawiaj zaskakujce fakty: "Tylko w
2015 roku Ordynacja podatkowa zmienia si 11 razy, Ustawa o podatku dochodowym od
osb fizycznych 27 razy, Ustawa o podatku od osb prawnych 14 razy, Ustawa o podatku akcyzowym 7 razy, a Ustawa
o podatku od towarw i usug
6 razy." Z danych przedstawionych z kolei przez PBS wynika,
e prawie trzy czwarte respondentw uwaa, e prowadzenie
biznesu w Polsce jest trudne i
bardzo trudne. Wynika z nich
rwnie, e obecnie prowadze-

Zamek Cieszyn co roku przyznaje tytu Paszport Przedsibiorcy, ktrego laureatk w 2015 r. zostaa m.in. Wioletta
Heglasz, wacicielka firmy "Lejdis TAXI", funkcjonujcej
na rynku od 2014 r.
jak i osoby planujce rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej.
To miejsce, w ktrym mona
uzyska informacje oraz porady zwizane z zaoeniem lub
prowadzeniem wasnej firmy
oraz poszukiwaniem rnych
rde finansowania dziaal-

noci. Pomoc Punktu Konsultujcego i pani Ani Kaskiej-Grniak okazaa si dla


mnie nieoceniona. W Oranerii Zamku Cieszyn otrzymaam
porady: gdzie, co i jak musz
zaatwi. Uzyskaam pomoc w
pozyskaniu dofinansowania

na dziaalno gospodarcz z
Urzdu Pracy w Cieszynie. Zamek da mi rwnie moliwo
konsultacji z ksigow, prawnikiem i przedsibiorcami, ktrzy
ocenili mj pomys na biznes i
szanse jego przetrwania na
rynku. Klub Przedsibiorcy do
tej pory mnie bardzo wspiera
i wiem, e zawsze mog liczy
na pomoc z jego strony mwi
Ewa Sperka, wacicielka Galerii Talentum w Cieszynie.
Na zaoenie kobiecego biznesu przy pomocy Punktu Konsultacyjnego dziaajcego przy
Zamku Cieszyn zdecydowaa
si rwnie inna przedsibiorcza kobieta, Wioletta Heglasz,
ktra od 2014 r. prowadzi firm Lejdis TAXI. - Pomys na
biznes od dawna we mnie siedzia, ale zawsze nie byo tego
dobrego momentu. W pewnym
momencie powiedziaam sobie:
dlaczego nie? i postanowiam
zgosi si do Punktu Konsultacyjnego. Tam uzyskaam pomoc i zaoyam wasn dziaalno gospodarcz mwi
Wioletta Heglasz.
Jak pokazuj badania, jestemy jednym z najbardziej
przedsibiorczych narodw w
Europie. Coraz wicej osb decyduje si na zaoenie wasnej
dziaalnoci gospodarczej. Taka decyzja czsto spowodowana jest niemonoci odnalezienia si na rynku pracy bd
te chci poprawienia swojej
sytuacji materialnej. Zauway mona rwnie bardzo pozytywn stron powstawania
nowych biznesw ludzie decyduj si na zaoenie wasnej
firmy, aby zarabia na tym, co
kochaj robi.
Jednak pomys na zaoenie firmy to nie wszystko. Trzeba mie odpowiednio przygotowany plan, w jaki sposb
funkcjonowa na rynku i zdobywa nowych klientw. Skomplikowane przepisy, procedury,
przewidywanie nastpstw dalszych decyzji i przede wszystkim utrzymanie si na rynku to zadania z pewnoci
nieatwe. Warto w takiej sytuacji skorzysta z porad specjalistw, ktrzy mog podzieli
si swoj wiedz i dowiadczeniem. Dla mieszkacw Cieszyna oraz powiatu cieszyskiego
Punkt Konsultacyjny dziaa bezpatnie, dla pozostaych
osb chccych skorzysta z pomocy specjalistw konsultacje s patne. Punkt Konsultacyjny wspfinansowany jest ze
rodkw Gminy Cieszyn i Starostwa Powiatu Cieszyskiego.

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Raport: Nieomylna Skarbwka? Pusty przepis,


ktry nie daje nic podatnikom
Zasada in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania wtpliwoci na korzy
podatnikw, miaa by rewolucj w relacjach z urzdami. Z danych wynika,
e skus w ogle jej nie stosuje. Czyby by nieomylny?
Fot. PIXABAY

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zgodnie z nowelizacj Ordynacji podatkowej, ktra wesza w ycie 1 stycznia br. niedajce si usun wtpliwoci
co do treci przepisw prawa
podatkowego rozstrzyga si na
korzy podatnika. Klauzula
ta miaa sprawi, e podatnicy nie pozostan bezbronni a
wszystkie niejasnoci prawne bd rozstrzygane na korzy podatnikw. Jak jest w
praktyce? Z przedstawionych
przez organizacj audytorsko-doradcz Grant Thornton danych wynika, i w cigu
szeciu miesicy Urzd Skarbowy jedynie trzykrotnie odnis si do zastosowanych

decyzji na 18 tys. zgosze, ponadto ani razu nie si do nich


nie zastosowa. Czy to oznacza, e skus jest nieomylny?
Specjalici zwracaj uwag, e
dla Skarbwki przepisy s zawsze oczywiste, przez co ignoruje wnioski petentw o zastosowanie zasady rozstrzygania
wtpliwoci na korzy podatnikw.
Podatnicy czujcy si poszkodowani decyzj Skarbwki maj prawo skierowa
spraw do sdu. Tutaj przewidywania dla podatnika rwnie nie s zbyt optymistyczne, poniewa dochodzenie
swoich spraw drog sdow

przez przedsibiorcw trwa


ok. 4,5 lat.
Niejasne przepisy podatkowe s zmor niejednego
podatnika. Prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane i czsto niezrozumiae dla
przedsibiorcw. Zasada in
dubio pro tributario bya
wielk nadziej na rozstrzyganie wtpliwoci na korzy
podatnikw. Praktyka pokazaa, e Urzd Skarbowy nie
ma wtpliwoci co do swoich
dziaa, przez co zasada praktycznie nie znalaza swojego
zastosowania.
DR

Dotacje: Ruszy konkurs dotacji na


technologie informacyjno-komunikacyjne
W konkursie lskiego Centrum Przedsibiorczoci dla MP mog wzi
udzia Mikro oraz Mae i rednie Przedsibiorstwa.
Wspnansowanie otrzymaj inwestycje majce na celu wprowadzi,
rozbudowa lub zmodernizowa model gospodarki elektronicznej.
Izba Rzemielnicza oraz
Maej i redniej Przedsibiorczoci w Katowicach uprzejmie informuje o ogoszeniu
konkursu przez lskie Centrum Przedsibiorczoci dla
MP w ramach Dziaania 3.3
Dotacje na Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w
dziaalnoci gospodarczej dla
wojewdztwa lskiego.
Dziaanie 3.3 realizowane bdzie poprzez wsparcie
przedsiwzi przyczyniajcych si do zwikszenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesach biznesowych MP.

Typy projektw: Wdroenie nowoczesnych rozwiza


Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach
biznesowych przedsibiorstw.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si o donansowanie realizacji projektw
w ramach konkursu s Mikro
oraz Mae i rednie Przedsibiorstwa.
Nabr wnioskw o donansowanie projektw jest
prowadzony od 29 sierpnia
2016 r. do dnia 6 padziernika 2016 r.
Izba Rzemielnicza oraz
Maej i redniej Przedsibior-

czoci w Katowicach wspiera


przedsibiorcw w ubieganiu
si o unijne dotacje.
Izba posiada nie tylko wasne dowiadczenia w wykorzystaniu unijnych funduszy,
ale rwnie dysponuje grup
ekspertw zewntrznych zajmujcych si przygotowaniem
wnioskw o dotacj dla mikro, maych i rednich przedsibiorstw.
Wicej informacji znajd
Pastwo na stronie internetowej www.ir.katowice.pl.
DR /RDO:
IR W KATOWICACH/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

DLA

ib.pl

Najnowszy projekt
F
M
ia
n
e
z
d

z
r
o
p
z
ro
o kasach fiskalnych
W zwizku z wieloma pytaniami naszych Klientw w sprawie zmian przepisw dotyczcych kas fiskalnych nowej generacji oraz tzw. fiskalizacji on-line przedstawiamy najnowsze
informacje w tym zakresie.
Przed kilkoma dniami, 18 sierpnia Ministerstwo Finansw opublikowao projekt nowego
rozporzdzenia okrelajcego wymagania techniczne dla kas rejestrujcych. W projekcie
zostay okrelone wymagania dla kas on-line, dziki ktrym bd posiaday komunikacj
z centralnym serwerem Ministerstwa Finansw, zbierajc dane o sprzeday. Dziki bardzo
wnikliwej analizie obecnego rynku fiskalnego oraz tendencji zmian przepisw majcych
na celu uszczelnienie podatkowe zmniejszajce tzw. szar stref, ministerstwo zakada:
kontynuacj fiskalizacji w oparciu o urzdzenia fiskalne (kasy i drukarki fiskalne)
kasy fiskalne bd drukoway paragony dla klientw
na yczenie klienta kasy bd mogy wysya paragon elektroniczny
pami fiskalna kasy przewidziana na okres 5 lat
obudowy kasy bd plombowane jak dotychczas
ochrona pamici kopii elektronicznej paragonw
wyposaenie kasy w modu do komunikacji z serwerami MF.
Rozporzdzenie ma wej w ycie od 1 stycznia 2018 roku. Kasy dotychczas produkowane
i wprowadzone do obrotu do tej daty bd mogy dziaa do wypenienia pamici fiskalnej. W nowym projekcie nie wymienia si kas z kopi paragonw na rolkach papierowych,
zatem kasy te bd w ofercie zapewne do koca homologacji lub do koca 2017 roku.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

wiadomoci

Z regionu

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Rekordowa sprzeda samochodw hybrydowych Toyota

Najistotniejszym
czynnikiem wzrostu by rosncy
popyt na hybrydow odmian Toyoty Auris. cznie - od
stycznia do lipca 2016 sprzedano 2303 egzemplarze, czyli o
86% wicej, ni w tym samym
okresie 2015 roku.
Do tego wyniku mocno
przyczynia si sprzeda flotowa. W marcu 2016 roku - do
zaledwie jednego klienta flotowego - STU ERGO Hestia, trafio a 181 hybrydowych Aurisw. Ubezpieczyciel wymieni
wszystkie samochody swoich
mobilnych rzeczoznawcw na
auta hybrydowe Toyoty, cakowicie rezygnujc z samochodw z silnikiem Diesla. Tak
powstaa
najnowoczeniejsza i najbardziej przyjazna dla
rodowiska flota aut, uytkowanych przez rzeczoznawcw
ubezpieczeniowych w Polsce.
Hybrydowy Auris zawdzicza swoj popularno
oszczdnej eksploatacji, niezawodnoci, wysokiej kulturze
pracy i ciszy we wntrzu. To
uniwersalny samochd o przestronnym wntrzu i duym baganiku. Jednoczenie samochd moe zuywa poniej 4
l paliwa na 100 km. - Firmy
coraz czciej sigaj po tego

Fot. Toyota

W cigu siedmiu miesicy 2016 r. cakowita liczba samochodw hybrydowych, sprzedanych przez Toyota Motor Poland
wyniosa 4176 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 127% w stosunku do ubiegego, take rekordowego roku. W analogicznym
okresie od stycznia do lipca 2015 roku, byy to 1842 egzemplarze.

typu samochody, midzy innymi z uwagi na nisze czne koszty eksploatacji. Toyota
Auris to samochd o znakomitych osigach i waciwociach
jezdnych, a take ponadprzecitnej jakoci - mwi Miro-

saw Sochacki, Corporate Sales Manager.


Sprzeda modelu Yaris
Hybrid wzrosa o 38%, osigajc poziom 821 szt., czyli
227 szt. wicej, ni w analogicznym okresie 2015 roku.

Absolutnym rekordem jest


sprzeda nowego Priusa IV
generacji. Ta najnowoczeniejsza hybryda znalaza ju
137 klientw.
Ze znakomitym przyjciem na polskim rynku spo-

tka si te drugi debiutujcy,


pierwsza i zarazem najmocniejsza w historii - hybrydowa
wersja silnikowa nowej Toyoty RAV4. Od stycznia do lipca
2016 roku sprzedano ju 924
egzemplarze.

Toyota od prawie 20 lat pozostaje liderem technologii hybrydowej. W 1997 roku japoski
producent wprowadzi na rynek
Toyot Prius - pierwszy seryjny
samochd hybrydowy. Od tamtej pory na wiatowych rynkach
pojawio si 31 modeli hybrydowych firmy, a ich czna sprzeda przekroczya 8 milionw,
co pozwolio ograniczy emisj
CO2 o ponad 58 mln ton. Na
caym wiecie elektryczno-spalinowe samochody Toyoty dominuj na rynku hybryd. W Polsce
Toyota wraz ze swoj luksusow
mark, Lexusem, zajmuje ju
ponad 96% tego rynku.

TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

Rynek pracy
REGION PRACA

Jestemy Agencj Pracy z wieloletnim dowiadczeniem


Od 2004 roku wsppracujemy z pracodawcami na terenie caych Niemiec.
Fot. ets-praca.pl

Oferujemy zatrudnienie dla osb z dowiadczeniem zawodowym i szerokimi kompetencjami, jak


rwnie dla niewykwalifikowanych pracownikw
bez znajomoci jzyka obcego.
Aktualnie oferujemy
prac dla kobiet i mczyzn na stanowiskach:
sortowanie i adowanie
surowcw wtrnych,
rozbirka sprztu RTV i
AGD,
rozadunek i zaadunek
paczek kurierskich
dla specjalistw i pomocnikw w innych zawodach.
Zaatwiamy
wszystkie formalnoci zwizane
z Pastwa zatrudnieniem.
Wyjazdy z Polski w kaR E K L A M A

ETS Sp. z o.o.


ul. Mickiewicza 20 pok. 3
47-400 Racibrz
tel. 32 414 94 47
691 515 230, 601 350 699
dy pitek. Kadego roku
dziki nam zatrudnienie w
Niemczech znajduje okoo 4000 osb. Nieustannie

wzrasta liczba osb, ktre


od kilku lat systematycznie podejmuj prac za naszym porednictwem.

Zadzwo lub przyjd do Nas!

www.ets-praca.pl
certy. Nr 924

Artyku sponsorowany

66 Wiadomoci
Rynek pracy
R E K L A M A

Zoty rodek

7 wrzenia
2016,
nrnr
1818(219)
7 wrzenia
2016,
(219)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

7
wrzenia
2016,
18 (219)
7 wrzenia
2016,
nr 18nr
(219)

Rynek pracy

Wiadomoci
Zoty rodek 77

R E K L A M A

Na owoce sezon mamy


do Holandii wyruszamy!

Nie ma wikszego kozaka


nad operatora widlaka!

Praca w misnych zakadach


te dla Ciebie si nada

88 Wiadomoci
Rynek pracy
R E K L A M A

Zoty rodek

7 wrzenia
2016,
nrnr
1818(219)
7 wrzenia
2016,
(219)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

wiadomoci

Z regionu

REGION KULTURA

Narodowe CzytanieQuo vadis w regionie


justyna koniszewska

W sobotnie popoudnie, 3
wrzenia odbya si V edycja Narodowego Czytania. Tym razem
czytano Quo vadis Henryka
Sienkiewicza. Na dziedzicu raciborskiego Zamku Pastowskiego Quo vadis Sienkiewicza czytali Grayna Wjcik dyrektor
Zamku Piastowskiego, artyci
Teatru Amatorskiego Na Zamku, dziaajcego przy Zamku
Piastowskim w Raciborzu oraz
stayci z zamkowego Punktu
R E K L A M A

Informacji Turystycznej.
W Wodzisawiu l. Narodowe Czytanie odbyo sie na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza. Studiowanie
lektury rozpocz prezydent Mieczysaw Kieca oraz jego zastpca
Barbara Chrobok. Wydarzenie
zaingurowaa pie Quo Vadis,
Domine Michaa Bajora w wykonaniu uczestnikw Narodowego Czytania. Aktorzy teatru
Classic Ballanga wykonali inscenizacj do fragmentw adaptacji
Quo vadis Tomasza Burka.

Fot. Justyna Koniszewska

Historia o mioci, o upadajcym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, ktra zwycia mieszkacy midzy innnymi
Wodzisawia, Rydutw oraz Raciborza i Kdzierzyna-Kola mogli sobie przypomnie, czym jest wielkie dzieo Siekniewicza.

Zobacz ca fotorelacj

W Wodzisawiu lskim aktorzy teatru Classic Ballanga


wykonali inscenizacj do fragmentw adaptacji Quo vadis
Tomasza Burka.
Cho rydutowska akcja bya wieci Marii Dbrowskiej Nonajskromnijesza to tylko w tym ce i dnie. Akcja Narodowe Czymiejscu kady chtny mg wa- tanie organizowana jest przez
snym gosem wczy si w ak- Prezydenta RP od 2012 roku.
cj. Na uczestnikw czekao dzie- Zostaa zainicjowana wspln
o Sienkiewicza oraz prezent od lektur Pana Tadeusza Adabiblioteki w Rydutowach. Po- ma Mickiewicza. W 2013 roku
dobnie jak w ubiegym roku, na w caej Polsce odbyo si czytaterenie kadego z miejsc wszy- nie dzie Aleksandra Fredry, a w
scy chtni mogli ozdobi swoje rok pniej Trylogii Henryka
egzemplarze powieci specjaln Sienkiewicza. W ubiegym roku
pieczci.
Para Prezydencka rozpocza
Tegoroczna lektura zostaa Narodowe Czytanie Lalki Bowybrana podczas internetowe- lesawa Prusa w warszawskim
go gosowania spord piciu Ogrodzie Saskim. W caej Polsce
propozycji, gdzie konkurowa- to dzieo literackie przeczytano
o z Chopami Wadysawa St. w ponad 1600 miejscowociach.
Reymonta, Weselem Stanisa- Tegoroczne czytanie odbyo si
wa Wyspiaskiego, Popioami w ponad 2000 miejscach w kraStefana eromskiego oraz po- ju oraz za granic.

Zobacz ca fotorelacj

Pomino, e w czasie raciborskiego Czytania Narodowego


na Zamku Piastowskim odbywa si zlot food truckw, to
mieszkacy chtnie suchali te Quo vadis.
Zobacz ca fotorelacj

Rydutowianie przekonali si, e Narodowe Czytanie jest nie


tylko promocj literatury narodowej, ale rwnie inspirujc refleksj, przynoszc rado z kontaktu z prawdziwie
wielk spucizn naszych przodkw.

10 Z regionu

zdrowie

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

REGION STYL YCIA

Zabawa z dziemi
proste zadanie, czy wyzwanie?
Zabawa z dziemi wymaga odpowiedniego podejcia,
cierpliwoci oraz wraliwoci. Kady, kto uzbroi si w te cechy,
poradzi sobie z tym wyzwaniem.
Dzieci stanowi bardzo specyczna grup ludzi, ktr wbrew
pozorom nie tak atwo jest zadowoli. Podczas zabawy, naley
by szczeglnie wraliwym i wyczulonym na ich potrzeby, aby
nie zgasi ich zapau, a rwnoczenie nie da sobie wej na gow.
Dopasuj zabaw
do wieku dziecka
Podstawow zasad przy doborze odpowiednich zabaw dla
dzieci jest dostosowanie poziomu ich trudnoci i skomplikowania do wieku dziecka, w zwizku
z czym, w czasie przygotowania
do zabaw prawie zawsze naley dzieli dzieci na odpowiednie
grupy wiekowe.
Jasno sprecyzuj zasady
Przed rozpoczciem kadej
zabawy wszystkim jej uczestnikom naley dokadnie wytumaczy zasady, jakie w tej zabawie
obowizuj, a nastpnie sprawdzi, czy dzieci rzeczywicie te
zasady rozumiej. Naley to zrobi poprzez zadanie pytania, czy
wszystko jest jasne. Mona rwnie poprosi jedno z dzieci, aby
swoimi sowami opisao innym
dzieciom reguy przedstawione
przed chwil przez animatora.

Zabawa z Zoolandi
Na terenie placw zabaw
ZOOLANDIA zabawy z dziemi przeprowadzane s w sposb
cigy. Oznacza to, e na placu
zabaw nieustannie znajduje si
przynajmniej jeden animator,
ktry organizuje dzieciom czas.
Zasada obowizujca w
ZOOLANDII jest taka, e animacje s przeprowadzane w momencie, kiedy na placu zabaw
bawi si minimum dziesicioro
dzieci. Wtenczas przeprowadzane s minimum dwie animacje
na godzin.
Natomiast w przypadku
mniejszej iloci dzieci, animatorzy staraj si by wyczuleni na
ich potrzeby, aby przez wzgld
na brak odpowiedniej iloci towarzystwa dzieci si nie nudziy. Od czasu do czasu podchodz
do dzieci, sprawdzaj, czym si

zajmuj i jak si czuj, a w razie


potrzeby organizuj wspln zabaw.
Tre niniejszego artykuu
zostaa opracowana na podstawie podrcznika operacyjnego:
Zoolandia Dbamy o rozwj
Twojego dziecka. Zmieniamy si
dla Twojego dziecka i dla Ciebie.

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

POWIAT WODZISAWSKI ZDROWIE

WYPOYCZALNIA EK
DLA CHORYCH
Z pocztkiem sierpnia
Orodek Caritas Archidiecezji Katowickiej w.
Hiacynta i Franciszek w
Wodzisawiu lskim uruchomi wypoyczalni specjalistycznych ek dla
osb chorych.
Orodek Caritas Archidiecezji Katowickiej w. Hiacynta i Franciszek w Wodzisawiu
lskim prowadzi od sierpnia
wypoyczalni ek specjalistycznych dla osb chorych. Na
stanie jest 20 nowych ek (w
komplecie z kami wypoyczane s materace) wyposaonych w wysigniki z uchwytami
do rki, zintegrowane barierki boczne, koa antystatyczne blokowane indywidualnie
oraz bezpieczne zasilanie 24 V
(transformator umieszczony we
wtyczce sieciowej). S to materace standardowe, ale nie ma
przeszkd, by zainteresowane
osoby we wasnym zakresie za-

stpiy je np. materacami przeciwodleynowymi tumaczy


dyrektor orodka Andrzej Paka.
Zainteresowanie jak przyznaje dyrektor orodka - jest
spore. Dwa ka zostay ju wypoyczone. Miesiczny koszt
wynajmu to 70 z. Biorc pod
uwag ceny rynkowe, to nieduo, ale chcemy, aby nasza oferta
bya dostpna rwnie dla osb
gorzej sytuowanych wyjania
Paka.
Zainteresowane osoby proszone s o kontakt telefoniczny
lub osobisty z Warsztatem Terapii Zajciowej w Wodzisawiu
l. przy ul. Waowej 30 (budynek byego tzw. starego szpitala) albo Orodkiem Wsparcia w
Poomi przy ul. Centralnej 48,
tel. 32 456 36 62, 32 440 27 77
lub 663 813 603. Informacji na
temat zasad dziaalnoci wypoyczalni udziela Marta Hejna.
J

GazetaInformator.pl >>
WODZISAW LSKI

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

wiadomoci

Z regionu 11

HISTORIA

Kierunek Loslau
Fot. Justyna Koniszewska

1 wrzenia, w rocznic wybuchu II wojny wiatowej, mionicy lokalnej historii spotkali si, eby porozmawia na temat
ksiki Kierunek Loslau Marsz ewakuacyjny winiw owicimskich w styczniu 1945 r.

Ksika Kierunek Loslau


wydana dziki wsppracy Muzeum z Urzdem
Miasta w Wodzisawiu l.
jest dostpna w siedzibie
Miejskiego Muzeum.

katarzyna czy

Nam nie wolno zapomnie o tamtych wydarzeniach.


To jest nasze zobowizanie, eby o tym mwi, o tej historii
przypomina, t histori czci i
pielgnowa powiedzia prezydent Mieczysaw Kieca, witajc goci zebranych w sali
wodzisawskiego Muzeum Miejskiego. Spotkanie powicone
najnowszej publikacji na temat
tzw. Marszu mierci zorganizowano w 77. rocznic wybuchu

II wojny wiatowej, m.in. po to,


by podkreli cigo historii.
Z tego powodu przypomniano
take, e wiele osb z naszego
regionu trafiao do obozw, dlatego e 20 lat wczeniej walczyy
w Powstaniach lskich.
W spotkaniu uczestniczyli zarwno krewni osb, ktre
przeyy pobyt w Auschwitz i
sam marsz, jak i bliscy tych, ktrzy pomagali winiom. - Jestemy tym ludziom winni pami
o tym, co si tu wydarzyo, ale
take odpowiedzialno za na-

sz ma ojczyzn. Mamy teraz


wolno, ale oznacza ona rwnie odpowiedzialno mwi
prezydent miasta.
Autorzy ksiki omwili pokrtce kady z dziewiciu
rozdziaw publikacji. Moemy
w niej zatem przeczyta artyku archeolog Magorzaty Grupy, ktra prowadzia badania
na terenie dawnego obozu. Jak
podkrela Piotr Hojka z wodzisawskiego Muzeum, informacje zawarte w tym tekcie nie
byy wczeniej publikowane.

Jan Delowicz z Muzeum w orach opowiedzia z kolei o tym,


jak podczas wizyty w Yad Vashem spotka byego winia,
ktry wanie w orach spdzi
jedn z nocy podczas pamitnego marszu. Naley bowiem
pamita, e ewakuowani z Auschwitz winiowie maszerowali
kilkoma trasami.
Ksika wydana we wsppracy z Urzdem Miasta w Wodzisawiu l. jest dostpna w
siedzibie Miejskiego Muzeum.
Warto doda, e biorc pod

uwag zakres tematyczny i skal bada, ktre przeprowadzono


podczas pisania kadego z rozdziaw, Kierunek Loslau jest
pozycj wyjtkow i zasugujc
na uwan lektur.
Zobacz ca fotorelacj

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposob.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

W przypadku kiedy masz wypowiedziane kredyty, poyczki, wynagrodzenie zostao zajte przez
Komornika zgo si do nas. Zajmujemy si: umarzaniem wszelkich dugw, wstrzymywaniem
postpowania komorniczego lub
windykacyjnego, czyszczeniem
BAZ BIK, BIG, KRD, ERIF. Zapraszam do kontaktu telefonicznego.
Tel. 726 504 071.

PRACA
Praca dla opiekunek osb
starszych w Niemczech od zaraz. Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

PRACA:
HANDLOWIEC
SPRZTU
KOMPUTEROWEGO
Jeli posiadasz:
dobre rozeznanie
w technologiach IT
dobr znajomo internetu
znajomo zagadnie
sieciowych
dowiadczenie
w obsudze klienta
Wyslij CV na adres e-mail:
biuro@softib.pl

Oferuj pranie tapicerki samochodowej, czyszczenie wntrza. Pranie


odbywa si za pomoc odkurzacza piorcego- Karcher SE 4001.
Kompleksowe czyszczenie trwa
okoo 1-2 dni. Moliwo wyprania
podsutki (zaley od materiau,
samochodu). Cena zaley od: koloru wntrza, zabrudzenia, wielkoci samochodu oraz wielu innych
czynnikw. Cena za czyszczenie
wntrza ok. 120 z. za samochd.
Zajmuj si czyszczeniem tapicerki materiaowej. Poniej zdj. przykadowego prania. Za dodatkow
opat moliwo umycia samochodu na zewntrz (wyczyszczenie felg, dressing opon oraz plastikw). Tel. 796 899 338.
Wynajem Lawety. Fabrycznie LAWETA typu szwajcarka, bardzo
solidna! na podzespoach ALKO,
wymiary najazdw 4x2m, DMC
2700kg, adowno 2200 kg, masa wasna 500 kg, zaczep ALKO
3000 kg, osie ALKO 2x1350 kg,
koa 185R14C, rama wykonana
ze stali konstrukcyjnej o podwyszonej wytrzymaoci, cao cynkowana ogniowo. Wyposaenie:
koo zapasowe, wycigarka, koo
podporowe, obrysy diodowe, kliny, trapy wjazdowe. Rwnie dostpne platformy pod busy. Tel.
696 969 006.

NIERUCHOMOCI
Sprzedam mieszkanie w fajnej lokalizacji, na II pitrze w niskim bloku, mieszkanie wymaga odwieenia, wymienione s okna oraz drzwi
wejciowe razem z futryn. Prcz
jednego pokoju suty podwieszane, ciany wyprowadzone w gadzi. W duym pokoju pooony kamie. Parkiet na caej powierzchni
do odwieenia lub uoenia paneli.
Mieszkanie ma duy balkon od strony poudniowej. Tel. 501 422 773.

pokoje, oraz korytarz panele. Okna


PCV w caym mieszkaniu, wszystkie
drzwi wymienione w tym wejsciowe
antywamaniowe. Ogrzewanie miejskie, czynsz z zalenoci od zuycia
ok 400 z. 70 km od Katowic. Blok
ocieplony i odremontowany. Duo
pasw zieleni. Blisko: szkoy, przedszkola, osierodek zdrowia, place zabaw, apteki, bazylika, sklepy, dobre
poczenie komunikacji miejskiej.
Tel. 506 452 822 503 692 932.

Na sprzeda mieszkanie pooone


blisko centrum Pszw, ul. Jagienki 6 b, umeblowane . Dwa pokoje,
kuchnia azienka, duy przedpokj,
balkon zabudowany, (50,5 m2) piwnica. W azience kafelki, kuchnia,

Mieszkanie do wynajcia, czynsz


500 z razem z wod ciep i zimn
+ 200 z odstpnego + media.Mieszkania znajduje si na osiedlu 1-go
Maja. mieszkanie wolne najszybciej
od padziernika. Tel. 881 093 813.

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Wypoycz profesjonalny miernik


gruboci lakieru polskiej produkcji
prodig tech gl 8s menu po polsku i
funkcja asystent pomiaru ktry interpretuje wyniki!! bardzo wygodny
dugi kabel od sondy. 15z/doba
45z/tydzie. Kaucja zwrotna 300
z. Tel. 888 110 113.
Sprzedam ORYGINALNE tarcze
do Mazdy CX-7 z 2008 roku. Silnik
2,3 benzyna DISI 191 kW (260 KM)
4x4. Tarcze jak wida proste (przetoczone i wyrwnane) czsty problem w tym modelu. Po zaoeniu
nowych klockw standardowa procedura docierania ~ 200 km bez
ostrego hamowania. Tarcze zakonserwowane po montau koniecznie odtuci powierzchnie. Cena
dotyczy przodu, 2 szt. o wymiarach
320 mm. Tel. 502 266 050.
Do sprzedania dwa komplety dekli
55 mm srednica, oryginaly. Tel. 577
313 866.

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

RNE
Kompletne instalacje elektryczne,
alarmowe i cctv od podstaw oraz
przerbki i remonty istniejcych.
Gwarancja na wykonane prace! od
gniazdka po cay dom... Tel. 728
185 386.
Tartak oferuje: wiby dachowe,
deski, kantwki, aty, podbitke.
Impregnacja i transport hds gratis. Wykonawstwo dachw. Tel.
502 930 743.

SPRZEDAM
SAMOCHD

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


MOTORYZACJA

FINANSE
Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu dokumentw kredytowych?
Zastanawiasz si, ktry kredyt w
twojej sytuacji jest najkorzystniejszy? Zadzwo a przyjedziemy z pomoc! Profesjonalna pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku!
Mobilny doradca kredytowy przyjedzie do Ciebie i pomoe ci skompletowa wszystkie potrzebne dokumenty! Tel. 722 108 795.

na kolorowym tle 14 z

Wynajem samochodu Renault


Kangoo. Okolice: Rybnik, Wodzisaw lski, Radlin, lsk, ory,
Czerwionka Leszczyny, Racibrz,
Kornowac, Rydutowy, Mikow,
Katowice, Jastrzbie Zdrj. Przeprowadzki, przewz ze sklepu Obi,
Castorama, Agata Meble. Tel. 695
514 394.
Sprzedam obrotowe rolki do podgrzewania parwek hotdogowych

Regulowanie temperatury w
dwch paszczyznach przd i ty.
Polecam szybkie nagrzewanie. Tel.
504 030 870.
Szybko, tanio i solidnie wykonam
remont domu lub mieszkania gadzie, panele, tapety, suty podwieszane, hydraulika, elektryka, tanie
materiay. Tel. 888 329 756.
Malowaniem (wntrz, elewacji, dachw, podbitek). Tel. 518 899 578.

Firma STACH-DREW

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Diagnoza i terapia logopedycznaoferuj wizyty domowe u pacjenta w tym diagnoz i terapi oraz
dojazd do pacjenta. Prowadz
terapi wad wymowy zarwno z
osobami dorosymi jak i dziemi.
Pierwsza wizyta gratis+ diagnoza! Prowadz terapi 30 min. lub
60 min. Cena terapii zaley od

czasu prowadzenia terapii oraz


od dojazdu. Pierwsza wizyta gratis + diagnoza! Tel. 784 542 494.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

Zestaw do podgrzewania parany i zabiegu pielgnacji paranowej z aromatycznym woskiem.


Uywana 2 razy. Cena 130 z. Tel.
884 620 240.

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 5

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

LYSKI ROZRYWKA

POWIAT EDUKACJA

Rock ponad wszystko

Witaj szkoo

Gitara, perkusja, wokal mocnych brzmie tych


elementw nie zabrako podczas Magii Rocka w Lyskach.

Nowy rok szkolny 2016/2017 zosta oficjalnie


otworzony. W rydutowskim ZSP nr 2 inauguracji
dokonano w towarzystwie wadz powiatu.

takie zespoy jak Chemia, Jelonek czy Oddzia Zamknity.


Oprcz koncertw w Lyskach
odby si rwnie zlot motocyklistw. Gwnym sponsorem
jest Gmina Lyski wraz z wjtem oraz Starostwo Rybnickie
na czele ze starost.
Fot. Anna apka

Ostatni pitek wakacji


w Lyskach odby si pod hasem cikiego grania. Kolejna, 14 ju edycja corocznego
Festiwalu Magia Rocka, przycigna wielu fanw rocko-

wych dwikw. Do tej pory na scenie gocio ponad


szedziesit najznamienitszych gwiazd polskiej oraz
zagranicznej sceny rockowej.
Tegoroczne gwiazdy, ktre
zaprezentoway si przed publicznoci, to midzy innymi

Zobacz ca fotorelacj

Patronat medialny:

1 wrzenia we wszystkich
polskich szkoa rozbrzmia
pierwszy dzwonek. Tegoroczna powiatowa inauguracja roku
szkolnego odbya si w Zespole
Szk Ponadgimnazjalnych nr
2 w Rydutowach. Podczas uroczystoci zabrali gos: starosta
powiatowy Ireneusz Serwotka,
senator Adam Gawda, burmistrz Rydutw Kornelia Newy, pose Krzysztof Gadowski,
przedstawiciele duchowiestwa
oraz zwizkw zawodowych. Zaproszeni goci jednogonie yczyli modziey sukcesw w nauce, wspaniaych wspomnie i
dobrych przyjani.
Dokonano rwnie wrczenia dyrektorom akty powierzenia
stanowiska. Otrzymali je: Danuta
Mielaczyk (PCKZiU w Wodzisawiu l.), Izabela Widera (ZSP
w Pszowie), Jarosaw Rudol (ZSZ
w Radlinie) oraz Czesaw Pieczka
(ZST w Wodzisawiu lskim).
Na rce dziewiciu nauczycieli
zoono take akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Podczas uroczystoci nie
zabrako wystpw uczniw,
pokazw artystycznych oraz
wokalnych. Nauk w klasach
pierwszych we wszystkich placwkach rozpoczo 1309
uczniw.
jk

To muzyczne wydarzenie stao si jednym z najwaniejszych imprez rockowych na lsku.


Do niewielkiej miejscowoci pod Rybnikiem, liczcej raptem 2 tysice mieszkacw, przyjeda nawet 5 tysicy mionikw gitar elektrycznych.
R E K L A M A

Fot. Justyna Koniszewska

justyna koniszewska

Zobacz ca fotorelacj

Od 2017 roku wchodzi nowa reforma w polskiej edukacji,


w ktrej bdzie obowizywaa 8-letnia szkoa powszechna,
4-letnie liceum oraz szkoa branowa, zamiast zawodwki. Podczas uroczystoci w Rydutowach, Adam Gawda
w swoim przemwieniu nawiza do zmian w owiacie.
Senator zauway, e reforma, cho stawia wiele wyzwa,
to powiat wodzisawski jest na nie przygotowany. Kada
zmiana rodzi lki, obawy i niepokj. Jestem przekonany, e
ta zmiana jest potrzebna, aby podnie jako edukacji
nadmieni senator.

Zobacz sal szkoleniow

6 Ekologia

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
GODW EKOLOGIA
REGION
EKOLOGIA

Wsplnie pokonamy smoga!


Fot. Katarzyna Czy

Stowarzyszenie Moje Miasto i gmina Godw cz siy w walce o czyste powietrze.


KATARZYNA CZY

O projekcie Gmina bez


Smoga rozmawiamy z Markiem Wystyrkiem, prezesem
Stowarzyszenia Moje Miasto.
Dlaczego Stowarzyszenie Moje Miasto postanowio zaangaowa si w
walk ze smogiem?
Polskie powietrze naley do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Co roku
z tego powodu przedwczenie umiera ok. 45 tys. osb.
Smog powstaje za spraw tysicy starych i nieefektywnych piecw oraz kotw, w
ktrych spala si zej jakoci
opa (mu, ot) i niestety take mieci. Gminy w Subregionie Zachodnim Wojewdztwa
lskiego, w tym rwnie Rydutowy i Godw cechuj si
silnym wzrostem ste pyw zawieszonych oraz benzo(a)pirenu w miesicach
grzewczych, czyli od padziernika do marca. Dlatego istnieje realna potrzeba dotarcia do
wiadomoci mieszkacw
Rydutw i Godowa w zakresie waciwego spalania paliw
o rnej jakoci w domowych
kotach, a take skutkach tzw.
niskiej emisji na zdrowie i ycie ludzkie. Potrzeb przeprowadzenia kampanii potwierdzaj rwnie oglnopolskie
badania opinii publicznej.
Przeprowadzony w sierpniu
2015 roku przez Ministerstwo
rodowiska sonda pokazuje, e cho Polacy zdaj sobie
spraw ze znaczenia jakoci
powietrza, to ponad 80% z
nich uwaa, e problem zanieczyszczenia powietrza nie
dotyczy miejsca, w ktrym
mieszkaj.
Na czym polega projekt
Gmina bez Smoga?
- Gwnym celem naszego projektu jest zwikszenie
wiadomoci
ekologicznej
mieszkacw gmin Rydutowy i Godw poprzez dziaania
informacyjne i edukacyjne
w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz podniesienia
wiadomoci mieszkacw, co
do szkodliwoci spalania odpadw. Nasz projekt bdzie
skierowany do wszystkich
mieszkacw gmin Rydutowy i Godw, a w szczeglnoci tych, ktrzy zamieszkuj
w domach jedno- lub wielorodzinnych z wasn instalacj C.O., gdzie podstawowym
paliwem opaowym jest wgiel kamienny i jego pochod-

wi nasz wkad wasny - nieodpatny.


Jak dugo bdzie trwa
ten projekt?
Projekt bdzie trwa od
wrzenia do grudnia 2016
roku. Zdajemy sobie jednak
spraw, e kwestia niskiej
emisji nie koczy si tylko w
grudniu, dlatego zamierzamy
pewne dziaania proekologiczne utrzyma w caym okresie
grzewczym, ktry trwa przy
zmiennych warunkach pogodowych od wrzenia do czerwca.
Czy Stowarzyszenie
korzystao ju kiedy ze
wsparcia WFOiGW?
Nie, to jest nasz pierwszy projekt realizowany z
rodkw WFOiGW. Do tej
pory nie prbowalimy pozyskiwa wsparcia z tego rda,
ale gdy pojawi si pomys
wsplnej realizacji projektu
z gmin Godw szukalimy
rozwizania, dziki ktremu
snansujemy dziaania o charakterze powiatowym.

Wanym rdem zanieczyszcze powietrza jest niska emisja, czyli efekt spalania w piecach domowych rnego rodzaju
paliw. Substancje przedostajce si do atmosfery z maych, rozproszonych stacjonarnych rde punktowych, np. palenisk
domowych, uwalniaj gwnie produkty spalania paliw kopalnych i, niestety, wszelkiego rodzaju mieci. W roku 2014 z
powodu zanieczyszczonego powietrza zmaro w Polsce 42 412 osb. Jako powietrza w naszym regionie jest za,a jeszcze
wikszemu pogorszeniu ulega w sezonie grzewczym. Nasza kampania rusza ju we wrzeniu, eby mieszkacy zaczli
zmienia swoje nawyki ju w tym roku tumaczy Marek Wystyrk.
ne (ot, mu itp.) lub inne
paliwa gorszej jakoci. W ramach projektu przewidujemy realizacj szeregu dziaa
o charakterze informacyjno-edukacyjnym w tym: organizacj spotka edukacyjno-informacyjnych, druk ulotek
informacyjnych, utworzenie
na Facebooku grupy spoecznociowej pod nazw Moja
Gmina bez Smoga, reklamy
radiowe z udziaem uczestnikw projektu, konkurs ekologiczny pod nazw Bezsmogowcy to My oraz artykuy
prasowe promujce ograniczenie niskiej emisji.
Czyli planowane jest
due
zaangaowanie
mieszkacw?
Oczywicie! W projekt
o charakterze spoecznym, w
tym wypadku ekologicznym,
musz by przede wszystkim
zaangaowani mieszkacy.
Chcemy dotrze do jak najszerszej liczby odbiorcw.
Dlatego bd otwarte spotka-

nia, podczas ktrych mieszkacy Rydutw i Godowa bd mogli dowiedzie si, jak
ogrzewa swoje domostwa w
sposb minimalnie uciliwy
dla rodowiska i bezpieczny
dla zdrowia ich rodzin i okolicznych mieszkacw. Bardzo atrakcyjne nagrody maj
z kolei zachci jak najwicej
osb do udziau w konkursie
ekologicznym. Chcemy rwnie, eby fanpage na Facebooku by wsptworzony
przez mieszkacw: bdzie
tam moliwo dzielenia si
swoimi spostrzeeniami i dowiadczeniami w kwestii tzw.
niskiej emisji, sposobw spalania paliw staych itp.
Ciekawy jest pomys
wsppracy rydutowskiego stowarzyszenia z gmin Godw. Jak doszo do
porozumienia w tej sprawie?
Na pocztku mielimy
zamiar realizowa projekt tylko w Rydutowach. Std po-

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

wsta projekt Rydutowy bez


SMOGA, ktry uzyska donansowanie z budetu miasta
Rydutowy. Jednak podczas
przypadkowego spotkania z
wjtem Godowa, panem Mariuszem Adamczykiem, po
wymianie opinii i dowiadcze, doszlimy do wniosku,
e dobrym rozwizaniem bd wsplne dziaania w zakresie edukacji ekologicznej
- ograniczenia niskiej emisji.
Wjt Adamczyk uzna, e nasze dowiadczenie w tej kwestii, zwaszcza w pozyskiwaniu i realizacji projektw za
pomoc rodkw zewntrznych, przy wsparciu pracownikw urzdu gminy Godw,
powinno przynie pozytywne efekty. Napisalimy projekt Gmina bez SMOGAdo
WFOiGW w Katowicach, w
ktrym gmina Godw bdzie
partnerem i udao si pozyska donansowanie. W ramach tego projektu w gminie Godw jak i w miecie
Rydutowy bd odbywa si

bliniacze dziaania proekologiczne.


Ogromn zalet tego projektu jest to, e czy ze sob
trzy sektory pozarzdowy,
samorzdowy i biznesowy.
Jakiego wsparcia udzieli WFOiGW w Katowicach?
- Warto projektu wynosi 13,7 tys. z, a dotacja z Funduszu wynosi 8,2 tys. z. Nasz
wkad wasny nansowy stanowi m.in. rodki pozyskane z budetu miasta Rydutowy w ramach konkursu z
zakresu ekologii (3,4 tys. z),
a take wsparcie nansowe
naszego partnera - Ciepowni Rydutowy (1,2 tys. z). Ponadto, jak to zazwyczaj jest
przy projektach spoecznych,
zapewniamy jako Stowarzyszenie znaczcy wkad wasny
nienansowy, czyli prac naszych wolontariuszy. Kwestie
koordynowania wszystkich
dziaa, ksigowoci czy moderowania fanpagea stano-

Gmina bez Smoga to


debiut dla Stowarzyszenia, jeli chodzi o wykorzystanie rodkw z Funduszu, ale ju wczeniej
podejmowali
Pastwo
dziaania na rzecz ochrony rodowiska.
Tak. Wczeniej realizowalimy projekty ekologiczne nakierowane na segregacj odpadw w 2014 i 2015
roku. Pozyskiwalimy rodki z budetu miasta Rydutowy jak rwnie od partnerw
biznesowych: Ciepowni Rydutowy, Spdzielni Mieszkaniowych Orowiec i ROW.
Jako Stowarzyszenie MOJE
MIASTO od dwch lat prowadzimy rwnie dziaania
informacyjne dla mieszkacw w zakresie tzw. spalania
wspprdowego, czyli od
gry. Stale wsppracujemy rwnie w kwestii niskiej
emisji z organizacjami pozarzdowymi z Rybnika m.in. z
Centrum Rozwoju Inicjatyw
Spoecznych oraz spoecznoci Rybnik bez Dymu prowadzc portal internetowy
czysteogrzewanie.pl . Tak jak
ju mwiem, staramy si czy w naszych projektach
dziaania sektora pozarzdowego, samorzdowego i biznesowego. Naszym zdaniem
taka wsppraca powinna by
podstaw wszelkich podejmowanych dziaa spoecznych.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

WODZISAW LSKI 10 WRZENIA

WODZISAW LSKI RYNEK 17-25 WRZENIA

PSZW IGNACOWY DWR 22 WRZENIA

III WODZISAWSKA
NOC TEATRW

OKTOBERFEST
WODZISAW LSKI

FORUM
NOWOCZESNEJ FIRMY

W dniach od 17 do 25 wrzenia na rynku trwa bdzie


Oktoberfest Wodzisaw lski
impreza nawizujca tradycj do niemieckiego Oktoberfestu. W tym roku tradycj bawarskiego wita bdzie mona
poczu w Wodzisawiu lskim
ju po raz drugi. Podczas wodzisawskiego festynu bdzie

Urzd Miasta Pszw i Forum Firm z siedzib w Radlinie


zapraszaj na bezpatn konferencj Forum Nowoczesnej
Firmy 22 wrzenia w restauracji Ignacowy Dwr w Pszowie
przy ul. Chrszcza 22. W programie: Nowoczesne zarzdzanie
w firmie, Bezpieczna umowa
i weksel in blanco , Bd konkurencyjny dziki ekologii , 4)
Spotkanie przy kawie. Prelegenci: 1) Miosz Omastka Ekspert
CSR, Trener Zarzdzania, dyplomowany trener biznesu, akredytowany coach ICF. Dowiadczenie zawodowe: Wysza Szkoa
Biznesu w Dbrowie Grniczej;
Dyrektor Centrum Wsppracy
z Gospodarka; wykadowca Uni-

10 wrzenia wodzisawska
starwka stanie si scen dla
aktorw teatralnych. Organizatorzy zapewniaj moliwo
obcowania ze sztuk teatraln
przez kilka godzin. W trakcie
wydarzenia zaprezentuje si
midzy innymi Walny Teatr z
Warszawy ze spektaklem dla
dzieci, Teatr Clas'sic Ballanga

czy Teatr Wodzisawskiej Ulicy. Organizatorem wydarzenia


jest Stowarzyszenie Nasz Wodzisaw. Projekt wspfinansowany przez miasto Wodzisaw
lski.
Patronat medialny:

R E K L A M A

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
8 WRZENIA WDK OLZA
8 wrzenia o godz. 10:00, w Wiejskim Domu Kultury w Olzie
odbdzie si konferencja inaugurujca projekt "Jak
Ci widz...". W programie m.in. wykady na temat ksztatowania wizerunku wsi w oparciu o jej tosamo, roli mediw
w promocji maych rodowisk lokalnych czy problemw
komunikacyjnych w rodowiskach wiejskich. Do udziau w
wydarzeniu zaprasza Stowarzyszenie Aktywna Olza.
9 WRZENIA MOK RADLIN
9 wrzenia w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie
si wernisa wystawy fotografii "Integracja" - Body
Art. Przedstawiana ekspozycja to projekt malarsko-fotograficzny, interdyscyplinarny - czcy malarstwo, fotografi i
modeling. Pocztek wernisau zaplanowano na godz. 18:00.
10 WRZENIA WDK CZYOWICE
10 wrzenia w czyowickim Wiejskim Domu Kultury odbd
si warsztaty muzyczno-plastyczne dla osb pracujcych z dziemi, studentw i osb poszukujcych
inspiracji do pracy z dziemi. W programie midzy
innymi prezentacja ciekawych urzdze do obrbki papieru
do wykorzystania na zajciach z dziemi, scenariusze zaj
zwizane z jesieni i lenymi mieszkacami czy rne aktywnoci muzyczne zwizane tematycznie z pracami plastycznymi. Realizatorem zaj jest Centrum Edukacji Artystycznej
"Muzylek Moni".
10 WRZENIA TRZY WZGRZA WODZISAW L.
10 wrzenia od godziny 15:00 w wodzisawskim Rodzinnym
Parku Rozrywki "Trzy Wzgrza" odbdzie si wydarzenie
pt. Grilluj z nami stowarzyszeniami. Celem wydarzenia
jest promocja dziaajcych na terenie Powiatu Wodzisawskiego stowarzysze. Podczas trwania tego eventu, bdzie mona
dowiedzie si do jakiego stowarzyszenia mona doczy,
by rozwija swoje pasje w okrelonym kierunku. Ponadto od
godziny 17:00, zorganizowany zostanie grill, ktry pozwoli
zintegrowa si wszystkim uczestnikom.
10 WRZENIA MOK RADLIN
10 wrzenia w Radlinie imprezowo poegnane zostanie
tegoroczne lato. Specjalnie na t okazj przed radlisk
publicznoci wystpi: ema band oraz la tarantella,
Happy Folk (17:30), The Last Ride (19:00) i Baciary
(20:30). Na imprez zaprasza Miejski Orodek Kultury w
Radlinie.
23 WRZENIA MOK RADLIN
Spektakl "Dlaczego zwtpie?" wie si cile z tajemnic miosierdzia i przebaczenia, wpisujc si tym samym w
ogoszony przez papiea Franciszka Rok wity Miosierdzia.
Na te wyjtkowe wydarzenie MOK Radlin zaprasza ju 23
wrzenia, o godz. 18:00. W rolach gwnych wystpi: Mateusz Mucha, diakon Szymon Szolc. Scenariusz i reyseria:
Barbara Branny. Organizator: RTK.

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

mona napi si prawdziwego


piwa Oktoberfest Bier, specjalnie warzonego na Oktoberfest
w Monachium, zje golonk
po bawarsku czy kiebaski monachijskie. Oprcz piwa i specjalnego menu na Oktoberfest
Wodzisaw lski, nie zabraknie odpowiedniej oprawy muzycznej. Wstp wolny.

wersytetu lskiego i Wyszej


Szkole Ekonomiczno Humanistycznej. Wydawca magazynu
Inicjatywy Gospodarcze. Administrator Regionalny na lsku,
Opolszczynie i na Mazowszu
Programu
Przedsibiorstwo
Fair Play. 2) Kancelaria Prawna Karol Szymura i partnerzy
dziaalno prawnicza: prawo
cywilne, gospodarcze. 3) Izabela
Czeremcha Grnolska Agencja Przedsibiorczoci i Rozwoju Sp. z o.o., Dzia Doradztwa,
Szkole i Marketingu, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii doradca. Udzia
w konferencj mona zgasza tel.
32 45 90 257; 505 130 996 lub
maimowo: forum@radlin.pl.

8 Reklama

wizytwki, ulotki >>>


R E K L A M A

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

32 414 90 30, 533 355 277

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl