You are on page 1of 128

4

PRIMÀRIA

RECURSOS PER A L’AVALUACIÓ

Llengua

Taula de continguts
Presentació................................................................. 3
Recursos per a l’avaluació inicial................................ 5
Recursos per a les avaluacions periòdiques............... 31
– Avaluació per unitats............................................... 32
– Avaluació trimestral................................................... 92
– Avaluació final....................................................... 104

Llengua 4 Recursos per a l’avaluació és una obra col·lectiva
concebuda, creada i realitzada en el departament de Primària
d’Edicions Voramar S. L./Santillana Educación S. L., sota la direcció
d’ENRIC JUAN REDAL, JOSÉ TOMÁS HENAO i IMMACULADA GREGORI SOLDEVILA.
Text: Àngels Campos i Empar Tortosa
Il·lustració: Josep Vicó
Correcció: Toni Soriano i Laia Miralles
Composició, confecció i muntatge: Victoria Lucas
Edició: Empar Tortosa

© 2008 by Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
C/ València, 44 – 46210 Picanya (València)
PRINTED IN SPAIN
Imprés a Espanya per

CP: 916005
Depòsit legal:

Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i la seua
propietat intel·lectual correspon a Voramar/Santillana. Els usuaris legítims
d’aquest quadern només estan autoritzats a fer-ne fotocòpies per a usarles com a material d’aula. Queda prohibida qualsevol altra utilització tret
dels usos permesos, especialment aquella que tinga finalitats comercials.

2

© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Presentació
A fi de donar suport a la tasca dels professors, en aquest volum s’ofereixen els
recursos següents:
1. Recursos per a l’avaluació inicial. En aquesta secció es presenten
instruments diversos perquè els professors, durant les primeres setmanes del
curs, aprecien la situació de partida dels seus alumnes. En aquest apartat
s’inclouen:
 Criteris d’avaluació. Són els indicadors del lloc en què ha de trobar-se
l’alumne en començar quart de primària. Per a facilitar una avaluació
completa, aquests criteris estan classificats en set blocs: expressió oral,
lectura, comprensió lectora, gramàtica, ortografia, expressió escrita i
vocabulari.
 Suggeriments d’activitats. Són propostes per a ajudar el professor a fer una
valoració del punt de partida dels alumnes mitjançant l’observació directa.
Aquestes activitats poden dur-se a terme de manera individual, per grups o
amb tota la classe i s’hi presenten relacionades amb els criteris d’avaluació.
 Proves escrites. Es tracta de fitxes fotocopiables per a l’avaluació individual,
que permeten saber l’estat de l’alumne respecte a cada un dels criteris
d’avaluació esmentats abans. Hi ha una prova de dues pàgines per a cada un
dels set blocs, amb la finalitat d’incorporar tots els continguts i de realitzar
l’avaluació inicial com un procés i no com un moment puntual.
 Formulari de registre personal. Consisteix en un full fotocopiable per a
consignar el resultat de la valoració de cada alumne.
 Solucions. Són les respostes de les proves escrites.

© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

3

Per a cada unitat s’hi presenten els elements següents:  Control. Aquesta secció conté instruments per a fer un seguiment dels alumnes al llarg de tot el curs. Avaluació final. 4 © 2008 Edicions Voramar. Per als professors que estiguen interessats en una prova global al final del curs. La natura d’aquesta mena de preguntes fa que la prova s’oriente majoritàriament cap als continguts conceptuals més rellevants. Avaluacions trimestrals. De la mateixa manera que en l’avaluació per unitats.  Solucions. S. . S. Mostra les respostes a les proves trimestrals. L. És una pàgina amb preguntes tancades d’opció múltiple. 4. Consisteix en dues pàgines amb activitats variades que recullen alguns dels continguts més importants./Santillana Educación.2. hi hem inclòs dues proves (una amb activitats variades i una altra de tipus test). És una fitxa d’una pàgina amb 10 preguntes d’opció múltiple que permeten portar a cap una avaluació ràpida. En aquesta secció s’inclouen proves per a avaluar els alumnes a la fi de cada trimestre. És l’enumeració dels criteris d’avaluació en relació amb les activitats de les proves anteriors.  Prova de tipus test. amb les respostes corresponents.  Criteris d’avaluació. S’hi presenten les respostes a les fitxes de control i a les proves de tipus test. L. També pretén habituar els alumnes a realitzar altres tipus de proves d’avaluació. Recursos per a l’avaluació de les unitats. Es tracta d’una fitxa de dues pàgines amb 10 activitats variades per a fer un repàs dels continguts més importants de la unitat. 3.  Solucions. s’hi inclou:  Avaluació trimestral.  Prova de tipus test.

5 . S. S. L. Expressió escrita 7. Expressió oral 2. L. Gramàtica 5. Lectura 3. Vocabulari  Registre individual © 2008 Edicions Voramar.Recursos per a l’avaluació inicial  Suggeriments per a l’avaluació inicial  Proves: 1./Santillana Educación. Comprensió lectora 4. Ortografia 6.

/Santillana Educación. durant i després de la lectura. és convenient que no empreu el mateix text amb molts xiquets.  Demaneu als alumnes que narren algun episodi emocionant que els haja passat i comproveu si són capaços de transmetre aquesta emoció de manera oral. el gest i l’ús de les normes lingüístiques. com ho han passat…  Dividiu la classe en grups i plantegeu un tema perquè els xiquets i les xiquetes en parlen en grups menuts (per exemple.  Llig amb expressivitat atenent als signes de puntuació del text. podeu portar a terme activitats diverses abans. S. el docent en pot fer una lectura prèvia perquè els xiquets l’agafen com a model. on s’estimen més passar les vacances. 2.L’afaram .Suggeriments per a l’avaluació inicial de Llengua Criteris Activitats proves escrites Suggeriments 1. i expressa opinions personals.Pobres fantasmes!  Per a dur a terme la prova de lectura que es proposa en les mateixes condicions per a tots els alumnes. 4  Demaneu als alumnes que expliquen què han Expressió oral  S’expressa de manera adequada tenint en compte l’entonació. adreçades a anticipar esdeveniments del relat. fet durant les vacances. a elaborar-ne dibuixos i resums. ja que els últims faran la lectura amb més facilitat. L.  A més. a la muntanya o a la platja). . Lectures: . Comprensió lectora de: .  Explica experiències personals amb coherència i correcció. A més. on han estat. a realitzar inferències a partir del títol del text o de la lectura d’un dels paràgrafs. Lectura  Llig amb una velocitat adequada. 3.  Realitza inferències sobre un text.El cavall de Troia .El cavall de Troia . objectes i llocs. a dramatitzar-ne algunes escenes…  Vocalitza correctament. a canviar-ne el final.Pobres fantasmes!  Les fitxes de comprensió lectora estan directament relacionades amb cada una de les lectures proposades. a predir el que hi passarà. Comprensió lectora  Obté informació explícita d’un text.  Opina i reflexiona sobre el contingut d’un text. S. Per això podeu dividir els tres textos proposats entre el nombre d’alumnes i fer-ne una lectura en cadena. L.L’afaram . 6 © 2008 Edicions Voramar. descriu persones. què han vist.

ciència. A continuació. Si aquest substantiu admet variació de gènere. S.Criteris Activitats proves escrites Suggeriments Gramàtica  Divideix les paraules en síl·labes. etc.  Diferencia les síl·labes 1.  Reconeix el gènere i el 4. femení. meló. olivera – terra. 7 . i així successivament. tenint en compte els dígrafs i els diftongs. ha de proposar un altre substantiu. bisíl·laba.  Estableix la concordança entre el substantiu i l’article. o a l’inrevés. 6 nombre dels substantius.  Proposeu sèries de paraules agudes. singular i plural. un altre alumne ha de dir la forma contrària (femenina o masculina) de la que ha dit el company anterior. A continuació. planes i esdrúixoles amb un element intrús que els alumnes han de detectar. Ací en teniu algunes sèries: – natural. si un diu una forma en plural el company següent n’ha de dir la forma en singular. perruquer. 6  Escriviu a la pissarra substantius que admeten variació de gènere i de nombre (com ara gos. L.  Proposeu als alumnes que escriguen el nom i els cognoms en un full del quadern. en acabant. planes i esdrúixoles. És convenient pronunciar amb molt d’èmfasi la síl·laba tònica de cada paraula. companya. completen la sèrie amb totes les formes en masculí. amor. cantar.  També podeu proposar una activitat pareguda per a practicar el reconeixement del nombre: un alumne diu un substantiu en singular i el següent diu la forma en plural corresponent./Santillana Educación. L. © 2008 Edicions Voramar. porta – tómbola. indiqueu-los que els dividisquen en síl·labes i que diguen si cada paraula és monosíl·laba. demaneu als xiquets que escriguen l’article adequat a cada nom i que. única  Demaneu a un alumne que diga un substantiu i que indique si és masculí o femení. la gossa. si no té variació de gènere. serra. lleó…). 2 3 àtones de les tòniques i reconeix les paraules agudes. figuera. les gosses. advocada. paper. llàstima. cosina. S. Per exemple: – el gos  els gossos. fulla.

després. . ara. es pot repetir l’activitat variant el gènere i el nombre del substantiu proposat.  Proposeu un substantiu. Ortografia  Escriu correctament paraules amb c/qu.  Identifica el verb i sap en quin temps està: passat. hauran de repetir el substantiu afegint-li un adjectiu adequat. el més pràctic és realitzar alguns dictats breus. present i futur.  Reconeix els pronoms bàsics. 8 1. – Dicteu el text. j/g. 7  Formeu parells d’alumnes. Vigileu que empren la forma adequada dels pronoms en cada cas. Per a fer-ho. 2. a fi que hagen de respondre amb formes verbals en passat. 8  Copia i produeix textos i oracions emprant els signes de puntuació adequats. g/gu. 4.. 10  Aplica les regles per a dividir paraules. S. Cada xiquet ha d’escriure en un full diverses preguntes que s’hagen de respondre amb alguna forma dels pronoms personals (per exemple: Qui és Pere? Ell). Tot seguit. Els alumnes.. podeu seguir aquesta seqüència de treball: – Llegiu en veu alta el text del dictat i assegureu-vos que els alumnes coneixen el significat de totes les paraules que hi figuren. – Demaneu a cada xiquet que llija el que ha escrit i que corregisca el text quan ho crega convenient. 5. 6 Suggeriments  Demaneu a un xiquet que diga un adjectiu. 8  Escriu correctament paraules amb br i bl. r/rr./Santillana Educación. els companys diran substantius als quals es puga aplicar aquell adjectiu. Quan tots els xiquets hagen intervingut. 7  Escriu correctament paraules amb mb i mp. L. En acabant.Criteris  Reconeix el gènere i el nombre dels adjectius. 8  Formuleu als alumnes diverses preguntes que continguen marcadors temporals com abans. Activitats proves escrites 5. L. – Escriviu el text del dictat a la pissarra perquè siguen els alumnes mateixos els que corregisquen els seus escrits. s/ss i s/z. 9  Per a avaluar el nivell ortogràfic dels alumnes. present i futur. © 2008 Edicions Voramar.. en cadena. c/ç. 6  Empra la dièresi amb correcció. es canviaran els fulls de manera que cada alumne responga les preguntes del company. S. 3.

va fer uns ulls com unes taronges. 3. què han fet. invitacions. L./Santillana Educación. la llegibilitat. derivades. reescriuran cada oració canviant els adjectius per uns altres que signifiquen el mateix o el contrari. la netedat…  Una altra possibilitat és demanar-los que escriguen una postal a un amic de l’estiu per contar-li com ha començat el curs nou. L. comparacions. – Era un missatge escrit en clau. 3  Produeix oracions i textos diversos amb sentit complet (narracions. compostes. polisèmiques. 9 . – Quan va vore aquell pastís.  Forma famílies de paraules.  Demaneu als alumnes que escriguen un text breu sobre les vacances: on han estat. S. fruita. com ho han passat… Avalueu la claredat del text. amb sentit figurat… 2. 4. 7  Demaneu als alumnes que expliquen el significat d’expressions com les proposades: – El meu germanet és un sol. – Has de regar aquesta planta. – Robert menja com un pardalet. – La roba de xiquets està en la tercera planta. A continuació. 6  Anoteu a la pissarra paraules com mar. descripcions.  Demaneu-los que expliquen el significat de la mateixa paraula en oracions distintes. separa bé els paràgrafs i presenta els escrits amb ordre i netedat. instruccions…). per exemple. segons indiqueu. Vocabulari  Identifica paraules sinònimes i antònimes. com ara: – No puc obrir perquè no tinc la clau. S.  Coneix algunes locucions i frases fetes. La florista ven flors a la floristeria o Els arbres fruiters fan fruita i la fruitera ens la ven a la fruiteria. l’ordre. flor. llibre… i proposeu-los que escriguen oracions en què aparega el major nombre possible de paraules de la mateixa família. etc. 1. 2. © 2008 Edicions Voramar.Criteris Activitats proves escrites Suggeriments Expressió escrita  Té una lletra clara. 5  Dicteu algunes oracions i demaneu als alumnes que identifiquen els adjectius que contenen.

L. . d’acord amb la inicial del seu nom. S.  Dicteu sèries de paraules en ordre alfabètic amb algun mot mal col·locat.Criteris  Ordena paraules alfabèticament./Santillana Educación. L. perquè els xiquets el detecten i en corregisquen l’ordenació. S. 10 Activitats proves escrites 1 Suggeriments  Formeu grups de deu alumnes i demaneu-los que es col·loquen en ordre alfabètic. © 2008 Edicions Voramar.

Si la gallina no fóra xica. mics. Els titots: “toluc-toluc”. L. S. El pollastre no es passeja: el pollastre és l’home bo. tica. Aprén l’embarbussament i recita’l cada vegada més de pressa. Els porquets corren i criden. Una gallina Una gallina xica tica. La gallina ha post un ou. mica. Banyes altes.Avaluació inicial Expressió oral Nom Data 1. © 2008 Edicions Voramar. JAUME BRU I VIDAL 2. L. mics. 11 . passen la vaca i el bou. va tindre sis fills xics. els ànecs fan “qua-qua-qua”. Pots inventar gestos per a acompanyar la descripció dels animals. cua baixa. les gallines: “co-co-co”. cama-curta cama-curts cama-curta cama-curts i ballarica i ballarics. mica. La granja Els pollets diuen: “pii-pii”. i ballarica. tics. els seus fills no serien xics. tics. El gos obri un ull a mitges i mira com qui no ho fa. i ballarics. S. Recita el poema imitant els sons i els moviments dels animals que s’hi esmenten./Santillana Educación.

ulls. etc. L.  Quina activitat ha sigut?  Quan l’has feta?  On l’has feta?  Amb qui estaves?  Per què t’ha agradat? 4. Recorda les activitats que has fet: visites als familiars. Pensa en les vacances i conta als teus companys el que més t’haja agradat de l’estiu./Santillana Educación.3. estades a la platja o la muntanya. però sigues respectuós!  Caràcter i aficions. alçada. perquè els altres companys endevinen de qui es tracta. esport… Selecciona alguna d’aquestes activitats i anota’n les dades més importants.  També pots donar alguna pista relacionada amb la roba o algun objecte que porte la persona que descrius. L. Pots emprar comparacions per a fer la descripció més amena. S. . pel·lícules que has vist. 12 © 2008 Edicions Voramar. aspecte general. S. música. viatges. tenint en compte els aspectes següents:  Trets físics: cabells. llibres que has llegit. Així no les oblidaràs quan expliques als companys quina ha sigut l’experiència més bona d’aquest estiu. Descriu un company o companya sense dir-ne el nom. jocs. Pots elaborar un guió escrit previ.

Es disfressà de pastora i pasturà les ovelles de son pare pels voltants del castell fins que pogué vore l’afaram. Després. que l’animal es guardava prou de menjar i que eren impossibles d’aconseguir./Santillana Educación. La família de Magdalena havia estat una de les més castigades per les malifetes de l’afaram i. Magdalena es va decidir a emprendre. L’afaram es menjà l’ovella sense sospitar l’engany i. S. amb astúcia i bones paraules. l’aventura d’acabar amb la bèstia. Només moriria si menjava unes flors silvestres. L. la jove es guanyà la confiança de l’animal i després de pregar-li molt. podia volar i ni les fletxes ni el foc li feien mal. en vore que ni els homes més valents ni els més astuts podien véncer el monstre. fingint que volia quedar bé amb l’afaram. al mateix cor de la ciutat de València. Magdalena va fer que la seua ovella més grossa es menjara les flors i més tard. L. Les dones velles deien que tenia un encant especial. vaques. CONTE POPULAR © 2008 Edicions Voramar. sola. Tenia tres caps i tres colls llarguíssims i coberts d’escates. tirava foc per les boques. ovelles i cabrits. l’endemà. a les ruïnes d’un vell castell que els àrabs havien construït als afores de València. va aconseguir que el monstre li portara un ram d’aquelles flors màgiques que podien matar-lo.Avaluació inicial Lectura Nom Data L’afaram Conta una vella llegenda que. quasi màgic. perquè era capaç de fer que els altres obraren d’acord amb la seua voluntat només de mirar-los o dirigir-los unes paraules amables. A poc a poc. fa més de cinc-cents anys. va morir fent uns brams terribles que se sentiren per tota la comarca. li la va regalar. un dia. 13 . arrasava les collites amb el seu alé incendiari i assecava els pous cada vegada que tenia set. S. que es quedà meravellat de la seua bellesa. perquè només creixien entre les pedres del castell on vivia l’afaram. Aquell animalot tenia espantats tots els habitants de l’Horta i de les comarques veïnes perquè furtava porcs. havia fet el seu cau un animal terrible. En el carrer dels Velluters. vivia una jove anomenada Magdalena a qui tots estimaven moltíssim. anomenat l’afaram.

Relaciona cada paraula amb la de significat semblant. L. Observa i indica de quin cor es parla en cada oració. 1 2 3 Hem estudiat les parts del cor. Pinta només l’afaram. . obrar arrasar pregar bramar cridar suplicar destruir actuar 4. Trini canta en el cor universitari.  On havia fet el cau l’afaram?  Quina era l’única manera com podia morir el monstre?  Com va aconseguir Magdalena que el monstre es menjara les flors? 3. 14 © 2008 Edicions Voramar. S. Contesta aquestes preguntes./Santillana Educación. S.Avaluació inicial Comprensió lectora Nom Data 1. 2. L.

L. S. 15 . S. © 2008 Edicions Voramar. L./Santillana Educación.El museu està al cor de la ciutat.

Posem-lo a la plaça en commemoració de la nostra victòria sobre els grecs. L. Els troians a penes van poder defensar-se i la gloriosa ciutat de Troia va ser destruïda per les flames. a poc a poc. –Quina meravella! –deien–. El primer que havien de fer era construir un cavall de fusta de mida colossal i completament buit per dins. LLEGENDA GREGA 16 © 2008 Edicions Voramar.Avaluació inicial Lectura Nom Data El cavall de Troia Fa molt de temps. Era el senyal pactat perquè les naus gregues. Van obrir les portes de la muralla i van encendre una torxa en una de les torres. Després. A la nit. L’endemà al matí. tornaren cap a la platja. Quan tots els troians dormien i la ciutat estava en silenci. els grecs i els troians van estar en guerra més de deu anys. que cap d’ells aconseguia derrotar el contrari. –Troians. tots els troians celebraren una gran festa per celebrar junts el final de la guerra. centenars de soldats grecs anaven pels carrers de Troia incendiant tot el que trobaven al seu pas. –No pot ser perillós –va dir un jove–. La majoria hi va estar d’acord i el cavall va ser portat a la ciutat. no us fieu dels grecs! –va cridar una dona. els troians van descobrir abandonats els campaments dels enemics i trobaren l’impressionant cavall abandonat pels grecs. Però els dos exèrcits eren tan iguals. S. . Els millors fusters hi van treballar durant setmanes. –Si aconseguim fer creure als troians que ens retirem i després els ataquem de sorpresa… –va dir un dels caps. I quan va estar acabat. L. –Volem el cavall –va intervindre un vell. Tots quedaren paralitzats un instant. que es deia Ulisses–. nit i dia. el van deixar en una platja. van rodejar el cavall. cinquanta guerrers grecs van eixir de la panxa del cavall de fusta. Tots van cantar i van ballar fins a la matinada./Santillana Educación. embarcaren en les seues naus i se n’anaren d’allí. Després. L’ha fet un autèntic artista. els principals militars grecs es van reunir per buscar una solució a tants anys de patiment. Algunes hores després. ocultes en una illa pròxima. Es van fer acarnissats combats davant les impressionants muralles de la ciutat de Troia. Tinc una idea! Tots estigueren d’acord amb la proposta d’Ulisses. Un dia. S.

la paraula de significat semblant a la destacada. Relaciona cada imatge amb l’objecte representat i encercla el senyal pel qual els grecs tornaren a Troia. Contesta aquestes preguntes.  3. Com era el cavall?  De fusta i massís. 1 un fanal 2 una torxa 3 un cresol © 2008 Edicions Voramar.   De mida real. el dels grecs o el dels troians?  Qui va proposar parar una trampa als enemics? Era grec o troià? 2. S.   De fusta i buit.Avaluació inicial Comprensió lectora Nom Data 1. L.   De mida colossal. 17 ./Santillana Educación.  uns combats acarnissats durs suaus  unes muralles impressionants insignificants enormes  un senyal pactat acordat lliure  una ciutat gloriosa estranya famosa 4. Escriu verdader (V) o fals (F). L. S.  Quant anys feia que estaven en guerra els grecs i els troians?  On es feien els combats?  Quin exèrcit era superior. en cada cas. Marca.

/Santillana Educación.18 © 2008 Edicions Voramar. L. . S. S. L.

van vore per l’espai que se’ls acostava un altre grup de fantasmes. S. baixant a la velocitat de la llum. No creien en fantasmes. Cuentos para jugar (adaptació) © 2008 Edicions Voramar. I aleshores venien les queixes: –És increïble! –va dir un fantasma–. nosaltres hem preguntat primer. Però els bortians no s’espantaven. I ara què farem? –Unim-nos i busquem un món de poregosos. 19 . a les golfes… A la mitjanit eixien dels refugis i passejaven per espantar els bortians. I jo conec un planeta adequat. L. Contesteu. en una torre abandonada. van arribar a la Lluna. Anem al planeta Bort. I quan es preparaven per passar a la Terra. ens han dit que allí hi ha molta faena. L’altra nit se la va deixar oberta i la casa es va omplir de gats. Hem d’emigrar. –Què vol dir “ací”? –Vull dir en aquest planeta. Bé en deu quedar algun en aquest espai immens. L’altre dia em van deixar una nota a la porta de ma casa que deia: “Distingit senyor fantasma. I si en veien. tanque la porta. va prendre la paraula el fantasma més vell i més savi: –Senyores i senyors. perquè allí els fantasmes ja no hi tenim res a fer. en certs castells en ruïnes. S’han acostumat als nostres sorolls. Aleshores. els prenien el pèl i els feien fugir avergonyits. GIANNI RODARI. Cal fer-hi alguna cosa. S. els fantasmes bortians es van posar en fila.Avaluació inicial Lectura Nom Data Pobres fantasmes! Al planeta Bort vivien molts fantasmes. Veieu allà baix./Santillana Educación. aquell puntet de llum blava? A la Terra viuen milions de xiquets que així que senten els fantasmes amaguen el cap davall de les mantes. I la nit següent. quan acabe el passeig. L. Saben tots els nostres trucs… No hi ha res a fer… ací. La proposta es va aprovar per majoria. En acabar la nit. ja mai podrem espantar els bortians. S’anomena Terra. Al cap de pocs minuts. Habitaven en algunes coves. –Vaja! Amb això no hi comptàvem. –Som fantasmes del planeta Terra. I el vell fantasma va acabar dient: –Qui estiga d’acord a emigrar a la Terra que menege la vora del llençol. vosaltres? –No s’hi val. menejant els llençols com ales silencioses. els fantasmes es reunien als refugis tots desanimats. –Hola! Qui hi ha? –Qui sou. Allí ja ningú té por dels fantasmes.” –Ja no es té respecte pels fantasmes. –Pobrets! Nosaltres ens n’hem anat del planeta Bort.

Quan alguna cosa ens causa sorpresa. Marca el grup que aprova una proposta per majoria. L. En quin ordre succeeix? 1 2 3 3. S. S. L. Numera i explica. Quan volem saber el nom d’algú que s’acosta.Avaluació inicial Comprensió lectora Nom Data 1./Santillana Educación. .  Cap a on anaven els fantasmes del planeta Bort? Per què?  Cap a on anaven els fantasmes del planeta Terra? Per què? 2. Relaciona cada expressió amb el moment en què s’utilitza. 4. Contesta aquestes preguntes. No s’hi val! Qui hi ha? Vaja! 20 Quan volem indicar que una cosa no és justa. © 2008 Edicions Voramar.

Copia on calga les paraules anteriors. S. Separa les síl·labes d’aquestes paraules. L. segons calga. perruquer 21 . termòmetre carretera balcó trèvol conductor música 4.  aigua   sabatilla   televisor   forqueta   banyera   peu   taula  lleig   2. L. monosíl·labes bisíl·labes trisíl·labes polisíl·labes 3. plana o esdrúixola.Avaluació inicial Gramàtica Nom Data 1. Encercla la síl·laba tònica i digues si la paraula és aguda. S./Santillana Educación. Escriu el masculí o el femení. lleona © 2008 Edicions Voramar.

Completa el text amb el pronom personal adequat en cada cas. masculí singular femení singular masculí plural femení plural verd estrets altes bonica 6./Santillana Educación. sí que podem anar-hi. L.   Vosaltres també vindreu a l’excursió? 22  © 2008 Edicions Voramar.   Encara no havia començat la pel·lícula. Subratlla els verbs i indica si estan en present. no? nosaltres ells està malalta. Completa el quadre amb les formes necessàries de cada adjectiu. arribaré cap a les huit.  El xiquet menut   Una dona valenta   Aquesta cadira vella   El núvol gris  7. M’esperes a la porta del cine? Fins després.   Mònica sempre portava les sabates roges.  El meu germà toca el clarinet. S. jo Han telefonat Cèlia i Tomeu per dir que no van al cine: ha d’estudiar i tu ell De tota manera. S. en passat o en futur. Mar 8. . Transforma aquests grups perquè queden en plural.presentador metgessa 5. encara que ella no vinguen. L. Andreu.

L. Completa aquestes paraules amb s. ent iriets en a de la Can ó. encercla amb blau les que tinguen el so de s sonora i amb roig les que tinguen el so de s sorda. L. S.  ca  carro a  a  ro ona a  pin ell   pa ar  ta aler a ■ De les paraules anteriors. segons corresponga. 2. 3.Avaluació inicial Ortografia Nom Data 1. Busca i copia una paraula que continga cada grup. esos. Escriu una oració a partir de cada dibuix. R L C O P A M S I A G H E X E S C U T D O T A Q U Y Q U I Ç F E T U T ca  Ç que  E S qui N Z E  Q W E R co  Z A L Ç cu  4. S.  La meua amiga èlia porta un lla  Al pastís de l’àvia hi havia  Lloren viu a la pla roig als cabells.   © 2008 Edicions Voramar. Indica la paraula amb g o gu que correspon a cada imatge. Ompli els buits amb c o ç./Santillana Educación. 5. 23 . ss o z.

. papallona piragüista teranyina 10. L. dos punts (1)./Santillana Educación. Esbrina la paraula que correspon a cada dibuix. Completa el text amb els signes de puntuació necessaris: coma (3). rr r 7. Indica totes les maneres de dividir cada paraula a final de línia. Escriu la dièresi en les paraules que la necessiten. punt i seguit (2). interrogació (1) i admiració (1). S.6. Anota dues paraules que s’escriguen amb r i altres dues amb rr. Lídia Has d’anar a comprar la fruita pomes Te’n recordaràs En acabant pots vore una estoneta la tele peres plàtans i meló I fes els deures La mare 24 © 2008 Edicions Voramar. S.  questió  paraiguer  vaques  guerrer  pinguí  àguila  tortugues  aquífer  aqueducte  aiguera 8. Paraules amb mb o mp Paraules amb br o bl 9. L.

etc. com és. L. L. Vols celebrar una festa de benvinguda a l’escola per a tots els companys.Avaluació inicial Expressió escrita Nom Data 1. © 2008 Edicions Voramar. què fa. 25 .  Presentació del protagonista: qui és. Escriu el principi d’un conte protagonitzat per aquest personatge./Santillana Educación. Elabora’n la invitació sense oblidar aquests aspectes:  On i quan tindrà lloc  Quines activitats s’hi faran  Nom de la festa  A qui convides GRAN FESTA Se celebrarà Hi esteu convidats Hi haurà No hi falteu! 2.  Localització en el temps i l’espai: on i quan comença la història. S. El teu text ha de tindre:  Títol. S.

. aboca-hi els macarrons. posa’l al foc. L. Finalment. Compte. remenant-los sovint perquè no s’apeguen. S. En bullir l’aigua. De primer. posa els macarrons al plat i afig-hi la tomaca fregida i el formatge ratllat. després. aliments 26 utensilis © 2008 Edicions Voramar. S./Santillana Educación. Ordena les oracions i copia-les en ordre per obtindre la recepta. no t’esguites! Macarrons amb tomaca i formatge ■ Anota els aliments i els utensilis que s’esmenten en la recepta. ompli un perol d’aigua i posa-li un bon grapat de sal i un raig d’oli. aboca-la en una escorredora perquè traga tota l’aigua. Bon profit! Deixa’ls coure uns deu minuts. Quan la pasta estiga cuita. L.3.

S. Copia les oracions canviant cada paraula destacada per una d’aquestes que tinga el mateix significat. Relaciona i escriu les paraules compostes resultants.  Les abelles i les formigues són molt faeneres.  Dins la caixa hi havia… una aranya de goma! Quin ensurt!  Al centre comercial hi ha moltes botigues diferents. sempre està content. Relaciona cada paraula amb la de significat contrari. S. plorar davant darrer e obert entrar eixir tancat riure 3.Avaluació inicial Vocabulari Nom Data 1./Santillana Educación. L. torca ● ● bosc  para ● ● nous  guarda ● ● mans  © 2008 Edicions Voramar. 4. 27 . boleta estació violí torró mascota forqueta 2. L. tendes • treballadores • espant • alegre  Fa goig estar amb ell. Ordena alfabèticament aquestes paraules.

L. Miquel Peris Samper Il·lustrador C/ Boronat.670 000 667    6.trenca ● ● llamps  5. L. S. ./Santillana Educación. Explica el significat de cada expressió. Escriu. 13 46650 Canals . en cada cas. S. fruita sabata pastís  7.  menjar com un pardalet  28 © 2008 Edicions Voramar. Escriu una oració amb cada significat de la paraula targeta. dues paraules de la mateixa família.

© 2008 Edicions Voramar. S.  Llig amb expressivitat atenent als signes de puntuació del text.  Opina i reflexiona sobre el contingut d’un text. i expressa opinions personals./Santillana Educación. Lectura  Llig amb una velocitat adequada. S. descriu persones. el gest i l’ús de les normes lingüístiques. córrer com una llebre   ser fort com una roca  Registre individual per a l’avaluació inicial de Llengua Nom Data SÍ NR* Observacions Expressió oral  S’expressa de manera adequada tenint en compte l’entonació.  Vocalitza correctament. 29 . L. objectes i llocs. Comprensió lectora  Obté informació explícita d’un text. L.  Realitza inferències sobre un text.  Explica experiències personals amb coherència i correcció.

 Escriu correctament paraules amb mb i mp.  Identifica el verb i sap en quin temps està: passat. Ortografia  Escriu correctament paraules amb c/qu.  Empra la dièresi amb correcció.  Copia i produeix textos i oracions emprant els signes de puntuació adequats. tenint en compte els dígrafs i els diftongs.  Reconeix els pronoms bàsics. L. r/rr. 30 © 2008 Edicions Voramar.  Diferencia les síl·labes àtones de les tòniques i reconeix les paraules agudes. present i futur./Santillana Educación.  Reconeix el gènere i el nombre dels adjectius.  Estableix la concordança entre el substantiu i l’article. L. S. . j/g. c/ç.SÍ NR* Observacions Gramàtica  Divideix les paraules en síl·labes.  Escriu correctament paraules amb br i bl. planes i esdrúixoles. s/ss i s/z. S.  Reconeix el gènere i el nombre dels substantius. g/gu.

L. S./Santillana Educación. L. amb sentit figurat…  Coneix algunes locucions i frases fetes. comparacions. descripcions. S. instruccions…). Vocabulari  Identifica paraules sinònimes i antònimes. Expressió escrita  Té una lletra clara. etc. 31 .  Produeix oracions i textos diversos amb sentit complet (narracions. invitacions. compostes.  Forma famílies de paraules. polisèmiques.SÍ NR* Observacions  Aplica les regles per a dividir paraules. derivades.  Ordena paraules alfabèticament. © 2008 Edicions Voramar. separa bé els paràgrafs i presenta els escrits amb ordre i netedat. * NR: Necessita reforç.

lleig / bisíl·labes: aigua. / • Va proposar la trampa el grec Ulisses. 2. Ordre dels dibuixos: 3. 3. / • Anaven cap a Bort perquè creien que allí tindrien molta faena.  F • De mida colossal. Explicació (R. bonica. No s’hi val!  Quan volem indicar que una cosa no és justa.) • Anaven cap a la Terra perquè creien que allí podrien espantar els xiquets. Cal encerclar la segona imatge. / 2. • Els xiquets menuts / • Unes dones valentes / • Aquestes cadires velles / • Els núvols grisos. Cal marcar el tercer grup de xiquets. 2. taula / trisíl·labes: forqueta. termòmetre: esdrúixola / carretera: plana / balcó: aguda / trèvol: plana / conductor: aguda / música: esdrúixola 4.Solucions a les proves d’avaluació inicial Comprensió lectora del text L’afaram 1. • ai-gua / • sa-ba-ti-lla / • te-le-vi-sor / • for-que-ta / • ba-nye-ra / • peu / • tau-la / • lleig 2. 2. verda. • Feia que estaven en guerra més de deu anys. verd. alts. 1. televisor. altes / bonic. estretes / alt. Els bortians no s’espantaven dels fantasmes i els avergonyien.  V • De mida real. 2. / • Els combats es feien davant les muralles de Troia. M. als afores de València. S. 1. 3. / Vaja!  Quan alguna cosa ens causa sorpresa. L./Santillana Educación. 1. Comprensió lectora del text El cavall de Troia 1. monosíl·labes: peu. lleó / perruquera / presentadora / metge. • De fusta i massís.  V • De fusta i buit. verds. L. estreta. obrar  actuar / arrasar  destruir / pregar  suplicar / bramar  cridar 4.  F 3. boniques 6. / 3. M. S. banyera / polisíl·labes: sabatilla. estrets. / Qui hi ha?  Quan volem saber el nom d’algú que s’acosta. Cal pintar el segon dibuix. 5. Resposta model (R. Gramàtica 1. 3. / • Va donar les flors a una ovella i després va regalar l’ovella a l’afaram. 3. 4. 2. / • Els dos exèrcits estaven igualats. alta. bonics. 32 © 2008 Edicions Voramar. Els fantasmes bortians es van trobar amb els de la Terra i decidiren anar-se’n junts. que se la va menjar. 3. Comprensió lectora del text Pobres fantasmes! 1. • uns combats acarnissats  durs / • unes muralles impressionants  enormes / • un senyal pactat  acordat / • una ciutat gloriosa  famosa 4. / • Havia de menjar unes flors silvestres que creixien només entre les pedres del castell. Els fantasmes es van reunir i van decidir emigrar a la Terra. • Havia fet el cau a les ruïnes d’un vell castell. . 2. verdes / estret.): 1.

/ Te’n recordaràs? / tele. sabater. sal. / peres. piragüis-ta / te-ranyina. estació. oli. • La meua amiga Cèlia porta un llaç roig als cabells. guardabosc. boleta. zona. poble. plorar  riure / davant  darrere / obert  tancat / eixir  entrar 3. /  Aliments: aigua. • toca  present / • havia començat  passat / • portava  passat / • vindreu  futur Ortografia 1. tassa. L. passar. / s sorda: carrossa. S. plat. tomaca. Ordre de les oracions: 4. pira-güista. gat / àguila / guants / gos / formigues 5. pa-pallona. 2. Vocabulari 1.). rosa. 2. macarrons. 8. la de crèdit i la de visita. mascota. fruiteria / • sabata. saler. trencanous 5. 3. campana. • menjar com un pardalet  menjar molt poc / • córrer com una llebre  córrer molt ràpid / • ser fort com una roca  ser molt fort. parallamps. L. bombeta / bruixa. Cal emprar les paraules joier o joies i gelat. 2. R. 5. / fruita: / pomes. llibre./Santillana Educación. Utensilis: perol. trompeta. 3. S. papallo-na / pi-ragüista. • qüestió / • pingüí / • aqüeducte / • paraigüer / • aqüífer / • aigüera 8. • alegre / • treballadores / • espant / • tendes 4. violí 2.7. • fruita. escorredora. ca  cacauet / que  taques / qui  quinze / co  copa / cu  escut 4. teranyi-na 10. 33 . tera-nyina. blat 9. papa-llona. L. formatge. • casa / • carrossa / • pinzell / • saler / • zona / • rosa / • passar / • tassa ■ s sonora: casa. L. / meló. 6. R. torró. L. L. Resposta lliure (R. / deures! Expressió escrita 1. 7. sabateria / • pastís. torcamans. R. fruiter. Cal parlar de la targeta postal. tindre fortalesa física © 2008 Edicions Voramar. Ell ha d’estudiar / ella està malalta / ells no vinguen / nosaltres sí que podem / Jo arribaré / M’esperes tu. Lídia. 1. pinzell. L. pastisseria 7. / • Al pastís de l’àvia hi havia cent ciriets encesos. / • Llorenç viu a la plaça de la Cançó. forqueta. 6. gamba. 3. R. pastisser.

S. L. . S.Recursos per a les avaluacions periòdiques Avaluació per unitats Avaluació trimestral Avaluació final 34 © 2008 Edicions Voramar. L./Santillana Educación.

L. Completa l’enunciat. S. 5. Les vocals i i u porten l’accent ● ● greu (`) o agut (´). L. Quin tipus d’accent pot dur cada vocal? Relaciona. La vocal a porta l’accent ● ● agut (´). Explica què és la síl·laba tònica d’una paraula. Uns Moltes Algun Aquesta casa xiquets botelles llibre antic buides abandonada avorrits 3. Escriu un grup nominal per a cada dibuix. 1 2 3 1 2 3 4. escriu-los i encercla el substantiu de cada grup. Els grups nominals es formen quan el d’altres paraules. va acompanyat 2. © 2008 Edicions Voramar. S.Control 1 Nom Data 1. Relaciona les paraules de les columnes per formar grups nominals. En acabant./Santillana Educación. 35 .

Relaciona cada oració amb la postura corresponent. L. Mira la posició de cada xiquet i completa les oracions. Camina alçant els talons. 2. 1. S. 3./Santillana Educación. 36 © 2008 Edicions Voramar. S. 6. Posa l’accent que corresponga (greu o agut) en la vocal destacada. Classifica aquestes paraules segons el so de la e i de la o tòniques. Està cap per avall.  sol  menjador  interés  tela  pilota  tómbola  tècnica  mòbil  terra  ametla  cella  balcó e oberta (mel) e tancada (fred) o oberta (foc) o tancada (llop) 7. Fa la vertical. amb les cames estirades enlaire i aguantant tot el pes amb els braços.  aguila  lleo  dofi  ximpanze  ciencies  bacalla  zoologic  bambu 8. • Joan està • Anna està • Jaume està 9.Les vocals e i o porten l’accent ● ● greu (`). recolzant només els dits del peu. Va de puntetes. Fa un volantí. . Explica el significat de l’expressió Fer calfaments. 10. Fa una volta recolzant el cap i les mans a terra. L.

gimnasta. 1. L’accent greu (`) es pot usar amb: a. b. 5. L. b. de front a la porta. indicar qualitats. Si vols vore qui entra per la porta. el verb. © 2008 Edicions Voramar. c. S. l’adjectiu. S. La paraula que no és un substantiu és: a. El nucli d’un grup nominal és: a. 2. b. la vocal i. El grup de paraules que formen un grup nominal és: a. 37 . 4. 7. animals i persones. c. 6. anomenar coses. b. 9. La síl·laba tònica de la paraula ordinador és: a. el substantiu. La persona que fa exercici físic s’anomena: a. ocell. gimnàs. 3. plat. c. c. Que fa exercicis de preparació abans de jugar. la porta fantàstica. b.Test 1 Nom Data Encercla l’opció correcta. El substantiu és la paraula que s’usa per a: a. b. Que fa el dinar. L. t’has de posar: a. de puntetes. e i o. vine ràpid. b. gimnàstica. c. c. di. la vocal u. d’esquena a la porta. molt estudiós. content. b. Que té molta calor. na. c. expressar accions. b. 8. c. L’oració El futbolista fa calfaments significa: a. dor. c./Santillana Educación. les vocals a.

atòmica. c.10. . L. àtona. © 2008 Edicions Voramar. S./Santillana Educación. La síl·laba que es pronuncia amb més força s’anomena: a. S. 38 b. L. tònica.

Algun llibre antic. 1. / o oberta: sol. anomenar coses. 27. • La vocal a porta l’accent greu (`). Els grups nominals es formen quan el substantiu va acompanyat d’altres paraules. L. tècnica. 25. 28. 24. Fer un exercici físic suau abans de practicar algun esport per tal d’evitar lesions.  T Reco néixer diferents postures. / 3. b. c. a. mòbil. 23. 23. • Joan està gitat. • àguila / • lleó / • dofí / • ximpanzé / • ciències / • bacallà / • zoològic / • bambú 10. 28. Una camisa bruta / 3. 29. M.  2 Utilitz ar l’accent adequat segons la vocal. cella. a. 1. 39 . 22. tònica. b. terra. Fa un volantí. 10. / • Les vocals e i o porten l’accent greu (`) o agut (´). c. / • Jaume està agenollat. c. 27. Una poma podrida / 2. Que fa exercicis de preparació abans de jugar. 26. S. gimnasta. Aquesta casa abandonada. 26. C T C T C C T C Solucions Control 21. T T Difere C nciar els sons obert i tancat de les vocals e i o. 22. Va de puntetes. c. de front a la porta. / e tancada: interés.  6 Saber què és el grup nominal i reconéixer-ne el nucli: el substantiu. R. 29. a. L. la porta fantàstica. R. e i o. tómbola. b.Unitat 1 Criteris d’avaluació Activitats 1  3 4 T T 5 C Identif icar i formar grups nominals. R. balcó. Uns xiquets avorrits. Moltes botelles buides. Test 21. e oberta: tela. dor.  C 7 8 9 10 Saber  T C T C què és la síl·laba tònica. / o tancada: menjador. animals i persones. / • Anna està aponada. les vocals a. La síl·laba tònica és la que sona amb més força en una paraula. Un gos flac 24. © 2008 Edicions Voramar. 25. ametla. M. S. M. pilota. / • Les vocals i i u porten l’accent agut (´). Fa la vertical. content. el substantiu./Santillana Educación. / 2.

La nostra casa. Els possessius són les paraules que indiquen 2. . Fixa’t en les paraules destacades. • Tu i els teus amics heu explicat la • Anna és dentista. Encercla les paraules agudes d’aquest text. L./Santillana Educación. L. S. va descobrir que havien desaparegut la nau i el seu vestit. 5. 3 La casa teua i dels teus germans. Relaciona cada oració amb la forma del possessiu corresponent. Completa les oracions amb el possessiu corresponent. Completa l’enunciat. Defineix què són les paraules agudes i posa’n un exemple. 40 © 2008 Edicions Voramar. 2 La casa on jo visc.Control 2 Nom Data 1. La gosset. 1 La casa de les meues cosines. 4 La casa on ens reunim jo i els meus amics. Somnis Anit Jordi s’adormí al sofà i tingué un somni molt bonic: anava vestit de mariner i tenia un vaixell enorme per a navegar mar endins. S. 4. consulta és molt gran. 3. La seua casa. La vostra casa. Al matí. La meua casa. quan es va despertar. • La meua germana i jo ens divertim amb el • Lluís està molt orgullós del dibuix. idea a classe.

Talla la llima en rodanxes. L. 2.6. S. Llet merengada 1. • Ramon • pastis • cavall • cinturo • cabas • cafe • escarabat • Berlin 8. S. © 2008 Edicions Voramar. fer sucs fregir aliments fer una sopa batre aliments 10. Relaciona cada instrument amb la utilitat que té. L. Fixa’t en les paraules destacades. Afig la llima i la canyella a la llet. S’accentuen les paraules agudes quan acaben en o i 7. 41 . Posa accent en les paraules agudes que calga. 5. 3. lleva’n els trossos de llima i canyella. 4. Necessite 9. Explica el significat de l’expressió Ficar cullerada./Santillana Educación. Encercla els 4 utensilis que necessites per a fer aquesta recepta i escriu-ne el nom. Remena-ho tot. Calfa la llet. Completa aquest enunciat. Quan haja bullit.

c. L’oració La meua mare és molt simpàtica és igual que l’oració: a. . invent. el perol. c. b. el cullerot. 6. és un recipient: a. 4. l’escumadora. 1. Per a fer un suc. c. 2. © 2008 Edicions Voramar. b./Santillana Educación. b. l’última. c. tindre les mans ocupades. treball. L. La paraula aguda que ha de portar accent és: a. c. b. el teu llapis. subjectar la paella molt fort. b. b. La forma femenina del possessiu de tercera persona del singular és: a. c. c. 9. nostra classe. 10. b. 42 b. La síl·laba tònica de les paraules agudes és: a. 8. tindre el control de la situació. 5. el meu taula. la nostra. L’únic cas en què s’ha utilitzat el possessiu correctament és: a. ordinador. Dels objectes següents. b. conill. l’escumadora. el seu. un cassó. S. S. una espremedora. La paraula que no és aguda és: a. una batedora. l’espremedora. Sa mare és molt simpàtica. la seua. la penúltima. c. Ma mare és molt simpàtica. 3. c. La sopa se serveix amb: a. casa. b. col·leccio. L’expressió Tindre la paella pel mànec significa: a. c. utilitzem: a. 7. el cassó.Test 2 Nom Data Encercla l’opció correcta. l’antepenúltima. Ta mare és molt simpàtica. L.

vestit. a. l’última. a. casa. el perol. • pastís / • cinturó / • cabàs / • café / • Berlín 28. bonic. c. R. adormí. © 2008 Edicions Voramar. vocal o vocal + s i -en / -in. el cullerot i l’escumadora. c. La seua casa. el cullerot. 22. despertar. c. vaixell. / 3. el cassó. 24. vestit. batedora  batre aliments / espremedora  fer sucs / paella  fregir aliments / olla  fer una sopa 10. Ma mare és molt simpàtica. T 10 T C T 9 T Empr Conéi xer objectes relacionats amb la cuina i l’ús que se’n fa. ordinador.  1 2 3 C T C C Reco néixer les paraules agudes. navegar. 23. La meua casa. descobrir. 1. cançó./Santillana Educación. el teu llapis. 8 T ar correctament les normes d’accentuació de les paraules agudes. desaparegut. / 4. Necessite el ganivet. matí. tingué. b.Unitat 2 Criteris d’avaluació Activitats  Comp rendre la funció del possessiu i usar-lo correctament. 27. b. 29. M. S. c. b. 43 . la seua. 28. anit. La nostra casa. / 2. una espremedora. endins. 25. La vostra casa. per exemple cartell. mariner. S. 26. 25. Posar-se enmig dels assumptes dels altres. col·leccio. 22. L. Les paraules agudes són les que tenen la síl·laba tònica en l’última síl·laba. 10. 26.  T 4 5 6 C C  Identif icar el sentit d’una frase feta. b. tindre el control de la situació. 23. sofà. L. • nostre / • seu / • vostra / • seua 24.  7 C T T C C T C Solucions Control Test 21. 27. 21. 29. Els possessius són les paraules que indiquen a qui pertany el substantiu al qual acompanyen.

/Santillana Educación. L. i aqueixa agenda és la de ma mare. Completa amb els demostratius corresponents segons el dibuix. però aquella és més fresca.Control 3 Nom Data 1. S. 4.  Aqueix xiquet viu en aquell edifici del final del carrer. bossa de llavors s’ha de repartir en testos i ja voreu que creixeran plantes com del fons.  Aquesta classe és molt lluminosa. aquell llibre és de mon pare.  Aquests espaguetis estan massa salats i aqueixos canelons s’han cremat. . L. Encercla els aliments de la llista que siguen paraules planes. He de comprar: 1 kg de pomes 1 meló de tot l’any 3 plàtans bledes 2 kg de cebes 1 paquet d’arròs 2 pimentons alls corder sardines 1/4 de pernil dolç 1 formatge blanc 44 © 2008 Edicions Voramar. S. Llig i digues quin objecte està més lluny de la persona que parla. proximitat distància mitjana llunyania 2. L’objecte més allunyat de la xiqueta és 3. Aquesta nina és del meu germà. Subratlla i classifica els demostratius que hi ha en aquestes oracions.

 botella   fenomen   cases  6. Tria l’opció correcta per completar l’oració. S.   9. Copia cada una de les paraules següents en la columna corresponent.  Sembraré de melons que m’han regalat. Les paraules planes acabades en diftong s’accentuen. 8. 45 . no s’accentuen. L.  Jordi treballa a Alcasser. les llavors el plançó 10.  Anna menjava datils i ametles. Accentua-les.  Vosaltres tenieu quatre cotxes. 7.5. Completa les oracions amb les paraules que falten en cada cas. flors instruments gerani rasclet pala tisores lliri clavell margarida regadora © 2008 Edicions Voramar.  Angel estudia Medicina. L. si cal. S./Santillana Educación. Escriu el nom del fruit del dibuix i el nom de l’arbre corresponent.  Anna rega el jardí amb les tisores  Lluís poda amb la mànega  que vam plantar al bosc ha crescut molt. Explica per què no porten accent gràfic les paraules planes següents. Totes les paraules d’aquestes oracions són planes.

/Santillana Educación. L. S. S. .46 © 2008 Edicions Voramar. L.

La planta del gesmil s’anomena: a. aquest. El verb adequat per a explicar què fem amb les llavors és: a. 2. c. La paraula que s’ha accentuat correctament és: a. se sembren. b. diem que és fort com: a. © 2008 Edicions Voramar. aquell. b. 8. b. un roure. exàmen. c. 5. llibreta. En les paraules planes. S. índex. c. gesmiler. animal. aquesta. b. cadíres. 3. arbre. cases. Quan un té molta fortalesa. gesmilada. gesmilar. 9. 6. aqueix. c. c. un pi. c. l’última síl·laba. es tallen. la penúltima síl·laba. L’única paraula plana és: a. b. aquest. 47 . es poden. està situat: a. una tomaca. damunt de la taula. La paraula plana que hauria de portar accent és: a. b. b. 1. lluny de la taula. b. c. c. 7. 10.Test 3 Nom Data Encercla l’opció correcta./Santillana Educación. aquell. c. c. La forma este és equivalent a: a. L. telefon. S. Si algú diu Aquella és la meua taula. El demostratiu que indica que un objecte està situat prop de qui parla és: a. 4. la síl·laba tònica és: a. pot. prop de la taula. l’antepenúltima síl·laba. b. b. L.

aquest. c. la penúltima síl·laba. 25. arbre. b. a.  Conéi xer paraules i expressions relacionades amb la jardineria. b. S’accentuen. bledes. 28. cireres  cirerer / taronja  taronger 29. pomes.Unitat 3 d’avaluació Criteris Activitats  1 2 3 4 C C C T 5 6 7 8 9 10 Empr ar correctament els demostratius segons la distància que indiquen. / Llunyania: aquella. 10. 26. tisores. / • Acaba en vocal més essa. lluny de la taula. / • Vosaltres teníeu quatre cotxes. 22.  Empr Formar derivats afegint el sufix -er.  T C C T T T C T T C C Solucions Control Test 21. flors: gerani. 26. sardines 25. telefon. un roure. aquests. b./Santillana Educación. Aquesta bossa / aqueixos testos / plantes com aquelles 24. 22. gesmiler. L’objecte més allunyat de la xiqueta és aquell llibre. / • Anna menjava dàtils i ametles. regadora 48 © 2008 Edicions Voramar. • la mànega / • les tisores / • el plançó / • les llavors 10. se sembren. aquest. S. • Àngel estudia Medicina. S. / Distància mitjana: aqueix. L. L. 27. índex. 28. pala. aquell. lliri. • Acaba en vocal. / • Acaba en -en.  Reco T néixer les paraules planes. 27. plàtans. cebes. c. b. / • Jordi treballa a Alcàsser. . a. 24. 23. margarida / instruments: rasclet. 23. clavell. c. aqueixos. 29. 21. b. Proximitat: aquesta. formatge. T C C T ar correctament les normes d’accentuació de les paraules planes.

. b stia  tobog  tic n ú/u r à/a  est à/a  aparad © 2008 Edicions Voramar. S. Completa l’enunciat. el és 5.Control 4 Nom Data 1. i el . Completa les paraules amb la vocal tònica corresponent. L. Escriu el quantificador corresponent./Santillana Educación. Ordena els noms alfabèticament i escriu l’ordinal que correspon a cada un. Xavi Roger Jordi Enric El primer és Albert. el Albert és el és és . Els quantificadors són les paraules que expressen o referides al al qual acompanyen. tol e/è à/a tua r ó/o 49 . 8   20   17   12  4. S. L. 2. Quantes fruites hi ha a la cistella? fruites fruita fruites 3. Escriu aquestes xifres amb lletres.

i hem pujat unes muntanyes Roser / Brígida vol que l’any que ve per escalar el Gran Caucas. / intrèpida. Escriu el nom dels professionals que sabrien fer:  una porta de fusta   una mampara de vidre  50 © 2008 Edicions Voramar. li han regalat un tren electric i un avio. Escriu de què està feta cada una d’aquestes parets.  M’he llavat els cabells amb un xampu aromatic. La meua àvia / amiga anem a Rússia / Argentina molt avorrida. Encercla la paraula esdrúixola de cada parell i podràs llegir el missatge. L. S. per a les finestres ● ● ciment per a les reixes ● ● vidre per a unir les rajoles ● ● ferro 10.  Lluis treballa en una agencia de viatges. taulell rajola pedra 9. L./Santillana Educación. Quins materials utilitzaries en cada cas? Relaciona. S.  Dema farem les activitats de Matematiques. .6. 7. 8.  A Ernest. Em dic Júlia / Àngels i tinc una família / colla Hem passat l’estiu a Gandia / Astúries enormes. Escriu els accents que falten en aquestes oracions.

Les habitacions de bany es cobreixen amb: a. aguts. substantiu. n2. L. quan no acaben en vocal. fàbrica. pràctica. ferro.Test  4 una rajola Nom Data Encercla l’opció correcta. quan acaben en vocal. arròs. © 2008 Edicions Voramar. c. trenta quatre. trenta-quatre. cardinals i ordinals. c. 6. 51 . 2n. adjectiu. beneficiós. L. La xifra 34 s’escriu: a. b. verb. b. c./Santillana Educación. b. b. b. Els quantificadors es col·loquen davant del: a. b. sempre. La persona que treballa la fusta és el: a. 1 7 1r 4 12 89 8é 4t 2. c. plans i esdrúixols. fuster. 9. c. c. S. c. La paraula esdrúixola és: a. quantificadors i indefinits. L’ordinal segon es pot escriure: a. Dos llapis són: a. 5. c. b. b. Les paraules esdrúixoles porten accent: a. 10. vidre. 3. S. taulells. pocs llapis. característic. día. fusteria. 4. 8. b. La paraula que no ha de portar accent és: a. trenta-i-quatre. Els numerals poden ser: a. 1. 2gon. 7. fustaire. c.

huit / vint / dèsset / dotze 24. 25. Els quantificadors són les paraules que expressen quantitat o ordre referides al substantiu al qual acompanyen. 2n. • una porta de fusta  fuster / • una mampara de vidre  vidrier / • una rajola  rajoler 52 © 2008 Edicions Voramar. el quart és Roger. L. / Poques fruites. S. b. L. c. Moltes fruites. cap llapis. día. a. molts llapis. c. fuster. 29. per a les finestres  vidre / per a les reixes  ferro / per a unir les rajoles  ciment 10./ • Demà farem les activitats de Matemàtiques. b. li han regalat un tren elèctric i un avió.  T Escriu T re els numerals ordinals i cardinals correctament.  Conéi xer materials bàsics de la construcció i frases fetes relacionades. M. el segon és Enric. • Lluís treballa en una agència de viatges. R. substantiu. b. 23. cardinals i ordinals. pedra / rajola / taulell 29. 22. a. sempre.  Identif icar les paraules esdrúixoles i accentuar-les correctament. 26.b. taulells. 24. 21. pocs llapis. i el cinqué és Xavi. / • M’he llavat els cabells amb un xampú aromàtic. b. C Solucions Control Test 21. 25. c. 23. Júlia / família / intrèpida / Astúries / àvia / Brígida / Rússia 27. trenta-quatre.  3 C T T T C T C C T T C T T C C Form ar derivats per a obtindre oficis a partir de materials. S. / • A Ernest. • bústia / • rètol / • tobogan / • estàtua / • àtic / • aparador 26. el tercer és Jordi. a. 10. 28. a. / Cap fruita. pràctica. 28. 27. Unitat 4 d’avaluació Criteris Activitats  1 2 C C 4 5 6 7 8 9 10 Reco néixer els quantificadors i emprar-los correctament./Santillana Educación. 22. .

2. l’infinitiu. Completa la norma ortogràfica.   Vull un joc per a la consola. L.   Ma mare cuina pollastre al forn.  A l’estiu.       4. Escriu l’infinitiu de les formes verbals de l’activitat anterior.   El policia dirigeix el trànsit.  5. llig còmics a la platja./Santillana Educación. S. Encercla la paraula correcta per completar l’enunciat. Els verbs són paraules que expressen La forma que dóna nom al verb és sentiments.   Ahir perdí les claus de casa. he avisat el informàtic. 53 . L.  L’ordinador no funciona bé. L’article el s’apostrofa davant d’una paraula començada L’article la no s’apostrofa davant de paraules començades 6. S. / el participi. / accions.   La metgessa va dir a l’infermer que em posara l’injecció. Encercla les paraules que siguen verbs. Subratlla el verb de cada oració i indica a quina conjugació pertany.Control 5 Nom Data 1.  © 2008 Edicions Voramar.  tauler  mous  cordell  cobreix  llandes  despertes  pintarà  escrivia  vidre  caixes 3. Subratlla i corregeix l’errada d’apostrofació de cada oració.

. L. Completa les oracions amb la paraula corresponent al dibuix./Santillana Educación. esquirol 54 roure Pe rso ne s muntanyenc Ani ma ls faig guardabosc Ar bre s ocell © 2008 Edicions Voramar. anem a buscar  El conill s’ha amagat al 9. 8. S. Ha perdut l’interés per les classes de l’universitat. Copia cada paraula en el grup corresponent. Escriu els noms representats amb l’article que calga: el. roureda  pinar  seda  carrascar  abandonar  freixeneda 10. S. Encercla els noms que indiquen conjunt d’arbres. L. la o l’.  L’ocell ha caigut del  A la tardor.  7.

L./Santillana Educación. L. S.© 2008 Edicions Voramar. S. 55 .

un muntanyenc. Un home que fa excursions per la muntanya és: a. c. l’. La forma correcta és: a. S. L. tercera. c. L’única paraula que és verb és: a. b. b. 6. 4. córrer. c. 7. b. una rourada. 56 © 2008 Edicions Voramar. sincer. 1. Davant de la paraula idea. una roureda. correger./Santillana Educación. b. primera. L’infinitiu que correspon a la forma verbal corregeixes és: a. c. c. b. la’. clavell. L’article plural els… a. c. 2. La forma apostrofada de l’article la és: a. La paraula que no anomena un arbre és: a. c. c. b. un muntanyista. c. b. la. escriurem l’article: a. segona. l’helicòpter. Vestir és un verb de la conjugació: a.Test 5 Nom Data Encercla l’opció correcta. b. 9. s’apostrofa sempre. carrascar. l’. c. carrasca. corregir. no s’apostrofa mai. L. ’l. 3. S. un guardabosc. Un conjunt de roures és: a. 8. el’helicòpter. faig. 10. a vegades s’apostrofa. . divertir. un rourar. b. les. b. 5. el helicòpter.

29.  Empr ar correctament la norma de l’apostrofació.  1 2 3 C C T C T 4 5 6 7 8 9 10 T T Classi C ficar els verbs segons la conjugació. 24. b. S. 27. 10. a. una roureda. roureda. faig. T C T T C T C T C T C C Solucions Control Test 21. La forma que dóna nom al verb és l’infinitiu. b. divertir. c. • llig  3a conjugació (llegir) / • perdí  2a conjugació (perdre) / • cuina  1a conjugació (cuinar) / vull  2a conjugació (voler) / • dirigeix  3a conjugació (dirigir) 25. la. c. guardabosc. 26. L’article el s’apostrofa davant d’una paraula començada en vocal o h. S. l’. 22. • moure / • cobrir / • despertar / • pintar / • escriure 24. freixeneda 10. 23. 22. • mous / • cobreix / • despertes / • pintarà / • escrivia 23. L’article la no s’apostrofa davant de paraules començades en i. c. c. hu àtones. 57 . 25. Persones: muntanyenc. l’helicòpter. tercera. u. carrascar.  Conéi xer paraules relacionades amb el bosc. un muntanyenc. b. ocell. 28./Santillana Educación. • l’informàtic / • la injecció / • la universitat 27. / Animals: esquirol. c. hi. © 2008 Edicions Voramar. a.  Form ar derivats a partir de noms d’arbres. Els verbs són paraules que expressen accions. • niu / • bolets / • cau 29. l’illa / el peix / l’ungla / el vaixell / la infermera / l’indi / l’helicòpter / l’ordinador / la botella 28. no s’apostrofa mai. 21. L.Unitat 5 d’avaluació Criteris Activitats  Reco néixer els verbs. clavell. 26. / Arbres: roure. L. corregir. pinar.

les formes verbals fan referència a la (qui parla). Anna i Carles (VOLER) Aquesta ciutat (TINDRE) (DESITJAR) anar de vacances a París. . Pere i Joan  Tu un germà. 1a persona  roig  2a persona  blau  3a persona  verd Tu jugues al parxís? Jo no ho faig molt sovint perquè els meus amics prefereixen la consola. De segur que els dos ho (PASSAR) molt bé a París. Enguany. 58 © 2008 Edicions Voramar. junts tu i jo? 4.Control 6 Nom Data 1. Juguem una partida? Enric juga molt bé al parxís. molts museus i molts cafés. Encercla les formes verbals d’aquestes bafarades segons la clau. Per què no li ho dius a ell? 3. L. Completa el text amb la forma adequada dels verbs entre parèntesis. la (qui escolta) o la (una altra persona). L. els dos  Jo a la biblioteca. 2./Santillana Educación. les formes verbals poden estar en o en . anem dibuixen animals. Segons el nombre. i Carles (PREFERIR) anar al café de La Paix. S. Segons qui fa l’acció. Completa aquest enunciat. vaig teniu dibuixa  Anna tens un arbre. S. Ompli els buits amb la forma correcta segons el nombre. la mateixa cara. Anna visitar el museu del Louvre.

Ratlla la paraula que no podria anar darrere de cada contracció.   +   +   +   + 6. 59 .5. © 2008 Edicions Voramar. diuen que dóna bons consells als jugadors. A mi el que més m’agrada és anar al pavelló cada diumenge a vore el partit. DEL poble avió món AL metro company amic 8. Encercla les contraccions del text i indica quins elements les componen.  ample   ple   opac  10.  Deixa-ho damunt  Ha pujat dalt  Ens banyarem  Hem de passar del / de l’ del / de l’ al / a l’ per l’ / pel 7. formà part del club professional de València. S. Va començar a jugar en l’equip del col·legi quan era menut i. Escriu l’adjectiu contrari en cada cas. Tria l’opció correcta segons el dibuix i completa les oracions. Pel poble. S. 1 2 3 pesada lleugera 50 kg fràgil 9./Santillana Educación. L. Un bon entrenador El pare d’Enric és l’entrenador de l’equip de bàsquet de Paterna. Relaciona cada objecte amb l’adjectiu corresponent. després. Explica el significat d’aquesta oració: Anna és una persona transparent. L.

Per a fer referència a la persona que escolta.. 9. a l’animal. La forma verbal plural és: a. 3. de l’. c. c. La forma verbal singular de cantar és: a. 1. Unes reixes de ferro són: a. 8. c. b. c. transparents. En l’oració Hem baixat . . b. s’usa una forma verbal: a. © 2008 Edicions Voramar. resistent.. al. La forma adequada per a completar l’oració Xavi i Ernest . llegiu. fràgils. autobús. c. en segona persona. 4. del’./Santillana Educación.Test 6 Nom Data Encercla l’opció correcta. dissenyeu. cal omplir el buit amb: a. L. llig. lliges. canten. dissenya. en tercera persona. canta. del. té una salut bona. és una persona molt forta. 2. b. pels. té una salut dèbil. c. opac. L. b. 10. canteu. 5. S. per l’. c.. b. c. c. b. El contrari de fràgil és: a. b. l’animal. b. Si posem en singular el grup als animals obtindrem: a. S. en primera persona. dissenyen. estret. La forma que no és una contracció és: a. això vol dir que: a. Si una persona té una salut delicada. al animal. mobles és: a.. 6. 7. c. b. 60 b. pesades.

L. • 1a persona: faig. 1. dius. 26. en 2a persona. c. anem 26. pesades.  T Conéi T xer el significat d’algunes expressions fixades. resistent. 24. 28. canta. 22. Test 21. lleugera 29. • del  de + el / • pel  per + el / • als  a + els / • al  a + el 28. llegiu. 29. pesada / 3. 23. • dibuixa. les formes verbals fan referència a la 1a persona (qui parla).Unitat 6 d’avaluació Criteris Activitats 1 2  Domi nar els conceptes de persona i nombre del verb.  6 C icar les contraccions. a l’animal. 25./Santillana Educación.  4 C C T T C C Conéi T xer adjectius per a descriure objectes. b. diu sempre la veritat i és molt honesta. / • per l’hospital. 22. / • 2a persona: jugues. 23. 10. c. per l’. a. S. C Solucions Control 21. té una salut dèbil. fràgil / 2.  Classi ficar les formes verbals segons la persona i el nombre. / • 3a persona: prefereixen. juguem. 27. T  3 5 7 8 9 10 T C T Identif C T T C Utilitz ar correctament les contraccions o l’apostrofació quan calga. c. C  Triar les formes verbals adequades segons la persona i el nombre. dibuixen / • tens. • ample  estret / • ple  buit / • opac  transparent 10. © 2008 Edicions Voramar. la 2a persona (qui escolta) o la 3a persona (una altra persona). juga. de l’. és a dir. Segons qui fa l’acció. • del sofà. b. L. b. a. dissenyen. 24. / • al riu. S. b. teniu / • vaig. volen / té / desitja / prefereix / passaran 27. / • de l’arbre. 61 . Anna és una persona clara i sincera. a. avió / amic 25. les formes poden estar en singular o en plural. Segons el nombre.

El mes que ve em menge un entrepà de tonyina i olives. S.  • Expliques què feres ahir. Recorda el temps verbal que has d’usar. Encercla la paraula adequada per completar els enunciats. S. 62 © 2008 Edicions Voramar. 4. Relaciona cada acció amb el moment en què es du a terme.  • pintaré • juguí • modelaré • Expliques el que faràs demà. Explica breument què feres ahir./Santillana Educación. • Els verbs situen les accions en un temps / lloc • Els verbs que se situen en el passat s’anomenen futurs / pretèrits 2.Control 7 Control 7 Nom Data 1.  3. L. Cada dia em vaig comprar una bici nova. Despús-ahir farem una excursió a la serra de Mariola. L. Tria les formes verbals que usaries en cada cas. . cante • dibuixava • escric • Expliques el que fas ara.

Escriu la paraula composta corresponent a cada imatge. Vigila els guionets. S. 35 122 243 6. 7. Escriu aquestes xifres en lletres. L. Encercla el verb que expressa l’acció que cal fer en cada cas. S. Escriu el resultat final tenint en compte si cal usar guionet o no. Marca el dibuix que explique el significat del verb arrossegar. • Si vols ajudar algú a baixar pel tobogan. porta + maletes penya + segat para + xocs trenca + closques 8.5. • Si vols traure un fil del cabdell./Santillana Educación. • Si vols que un objecte estiga més elevat. © 2008 Edicions Voramar. L. l’estires l’espentes el gires el tombes l’alces l’engrunses 63 . 9.

3. c. c.10. arrossegar. 8. escuradents. Quan parlem d’un fet que ocorrerà l’any que ve. Escriu una oració amb cada un dels verbs que has triat en l’exercici anterior. treballarà. c. cuina. • • Test 7 • Test 7 Nom Data Encercla l’opció correcta. dels temps futurs. b. 5. eixir. c. portamonedes. c. El contrari d’entrar és: a. 7. . b. 2. es gira. tancar. dos-cents quatre. El verb amb què cal completar l’oració En aquests moments … molt és: a. b./Santillana Educación. pujar. S. 64 © 2008 Edicions Voramar. dos-cents-quatre. dos cents quatre. espentar. b. El número 204 s’escriu: a. b. s’arrossega. b. La forma verbal que pertany als temps pretèrits és: a. plou. S. parasol. La javelina és un objecte que: a. 6. utilitzem una forma: a. L. Falta el guionet en: a. 1. b. girar. b. plourà. plogué. dels temps pretèrits. L. c. dels temps presents. aconseguí. L’acció que fa aquesta dona és: a. c. 4.

El número 25 s’escriu: a. S. es llança. 9./Santillana Educación. L. 10. vint-i-cinc. vinticinc. llançament. S. llançat. c. b. c. © 2008 Edicions Voramar. vint i cinc.c. 65 . b. llançador. La persona que llança la javelina és el: a. L.

b.Unitat 7 d’avaluació Criteris Activitats 1  2 3 4 C C C T 5 6 7 8 9 T T C C 10 Comp C rendre el concepte de temps verbal. es llança. 21. 24. llançador. • l’espentes / • l’alces / • l’estires 10. T T T C T Solucions Control Test 21. gira-sol / rentaplats / mata-rates / para-sol 27. a. L. L. Despús-ahir em vaig comprar una bici nova. a. 26. • cante. 25. 66 © 2008 Edicions Voramar. 29. .  T C C C Conéi xer verbs que expressen moviment. trenta-cinc / cent vint-i-dos / dos-cents quaranta-tres 26. 10. L. 27. S. dos-cents quatre.  Empr ar correctament el guionet en les xifres. R. espentar.  Usar correctament el guionet en les paraules compostes. juguí / • pintaré. 25. 23. a. modelaré 22. vint-i-cinc. penya-segat / portamaletes / para-xocs / trencaclosques 28. a. • temps. parasol. c. c. dels temps futurs. escric / • dibuixava. / • pretèrits. / El mes que ve farem una excursió a la serra de Mariola. b. 22. R. 29. plou. b. c. / Cada dia em menge un entrepà de tonyina i olives. L. 23./Santillana Educación. Cal marcar el segon dibuix. S. eixir. aconseguí. 28. 24.  Utilitz T ar la forma verbal correcta segons el temps.

Els temps verbals que s’usen per a expressar accions del passat són el i el 5. 67 . • 12-2-2009  12 de de 2009. verb portar) etiquetes com aquesta i em (pretèrit perfet. verb presentar) aquesta etiqueta de refresc a la botiga. L.Control 8 Nom Data 1. Present Pretèrit perfet Pretèrit imperfet Futur 3. S. verb tocar) tres gorres i tres motxilles./Santillana Educación. anireu estudiava llegiré dorm pugí prenc viatgem correràs 2. És cert! Ahir jo (pretèrit perfet. L. el venedor et (futur. verb comprar) tres refrescos que (pretèrit imperfet. S. Encercla els verbs de la primera conjugació. Etiquetes amb premi Si tu (present. Completa cada data amb el nom del mes corresponent. Vigila la persona i el nombre. Completa amb la forma adequada del verb indicat entre parèntesis. Completa aquest enunciat. Classifica les formes que has encerclat abans segons el temps verbal. • 14-9-2009  14 de de 2009. verb regalar) una gorra i una motxilla. © 2008 Edicions Voramar. 4.

• 25-11-2009  25 de 68 de 2009. © 2008 Edicions Voramar. S./Santillana Educación. S. L. L. .

Com que té una ment sempre l’en Ara ha can ia rillant./Santillana Educación.6. per això. es comunica 9. sa mare els va dir: “No • Mai estan d’acord en res i. Completa les oracions amb el verb corresponent. en a resoldre els temes més pro iat de faena i treballa am De segur que farà in ents increï lemàtics. Explica el significat de l’expressió Parlar pels descosits. Escriu un verb que explique què fan els xiquets d’aquests dibuixos. Totes s’escriuen amb b. 2 cable 8. • En vore que alçaven la veu. les! 7. L. !” molt. un científic mediam iental. Els treballs de L’any passat. Completa aquest text amb les grafies b o v que hi falten. © 2008 Edicions Voramar. Escriu la paraula que correspon a cada imatge. S. S. L. in lanca treballa lanca a en una agència de detectius estigant casos misteriosos. crideu • discuteixen • Pau i Laia • conversen • fent gestos durant hores i hores de molts temes. 10. 69 . • Com que està afònic.

70 © 2008 Edicions Voramar. L. S./Santillana Educación. L. . S.

bomveta. volem dir que: a. Parlar amb veu forta és: a. La forma triava pertany al temps: a. c. L. L. cridar. 5. amb correcció. passegí. futur. -ar. escrivia. 8. -ir. L’infinitiu dels verbs de la 1a conjugació acaba en: a. fan gestos. 71 . parla molt ràpid./Santillana Educación. llegir. b. La forma que pertany a un verb de la 1a conjugació és: a. bombeta. b. b. 10. El pretèrit imperfet de passejar és: a. recordí. conversen. passegí. pretèrit perfet. 4. 6. recordaré. c. tindrem. 1. discuteixen. recordaria. qualsevol: b o v. c. S. b. b. c. b. diem que: a. passejava. passejaba. c. c. -er. Aquest objecte s’anomena: a. c. S. 3. b. 2.Test 8 Nom Data Encercla l’opció correcta. Darrere de m s’escriu: a. Si diem que una persona parla com una cotorra. pretèrit imperfet. c. 9. la lletra v. 7. parla bé. Quan dues persones parlen barallant-se. b. b. la lletra b. © 2008 Edicions Voramar. parla molt. conversar. bonveta. c. b. El condicional de recordar és: a. c.

pretèrit perfet / pretèrit imperfet 25. De segur que farà invents increïbles. anireu. S. 5 C 6 7 T T C C T T 8 9 10 T T C T C C Solucions Control Test 21. 27. 22. pugí. la lletra b. a. Com que té una ment brillant. 29. cridar. estudiava 21. presentes / regalarà / comprí / portaven / tocaren 24. • conversen / • crideu / • discuteixen / • fent gestos 29. c. a. pretèrit imperfet. 26. 23. L. 24. discuteixen. Interp retar correctament algunes frases fetes. -ar. Parlar pels descosits és parlar molt./Santillana Educación. Ara ha canviat de faena i treballa amb un científic mediambiental. a. . assenyalar / llegir / escoltar 72 © 2008 Edicions Voramar. 23. 28.Unitat 8 d’avaluació Criteris Activitats  Reco néixer els verbs de la 1a conjugació i conjugar-los en els temps verbals d’indicatiu. 25. 10. viatgem. c. b. 10. parla molt. 27.   Conéi xer verbs que expressen diverses maneres de comunicació. Present: viatgem / Pretèrit perfet: pugí / Pretèrit imperfet: estudiava / Futur: anireu 22. c. sempre l’enviaven a resoldre els temes més problemàtics. bombeta.  1 2 3 4 C C T C C T Utilitz T ar correctament b i v. abric / cable / gamba / blat 28. • febrer / • setembre / • novembre 26. passegí. Blanca treballava en una agència de detectius investigant casos misteriosos. c. Els treballs de Blanca / L’any passat. recordaria. S. passejava. L. b. b.

5. Indica quan s’utilitza cada lletra o grup de lletres. S. verb véncer) en la marató l’any passat. Completa les oracions amb la forma verbal corresponent seguint les pistes que et donem. L. verb prometre) el partit. • Tu (pretèrit perfet. Subratlla els verbs de la 2a conjugació del text i escriu-ne els infinitius. 73 . llegim contes. El mestre assegura que. 4./Santillana Educación. verb ploure) molt. • No aní al parc perquè (pretèrit imperfet. de segur que tots traurem bones notes. Completa aquest enunciat. L’escola A l’escola aprenem moltes coses: escrivim textos. verb perdre) • Jo et (present. 3. Els infinitius de la 2a conjugació acaben en o en 2. Escriu la paraula amb x o tx que correspon a cada dibuix. • Segur que el meu equip (futur. estudiem matemàtiques i fem treballs manuals. S. que et convidaré a la festa. amb l’interés que hi posem. • S’escriu x de paraula i darrere de • S’escriu tx entre • S’escriu ig de paraula.Control 9 Nom Data 1. L. © 2008 Edicions Voramar.

Anota el nom del lloc on viu cada animal. • El conill. S. hibernen • pasturen • troten • • • 10. pesat ràpid fort mans lleuger dèbil lent ferotge 9. . la mestra. L. Escriu oracions amb el verb adequat per descriure el que fan aquests animals. Con a. també estava molt nerviosa. porte el meu amulet a la bu que va aca: una pe ar ina trobar a Gandia l’any passat. S. x o tx. per a l’estrena. Jo hi fa protagonista i tenia tant de mal de pan de a que no recordava què havia de dir. Encercla la paraula que significa el mateix que l’adjectiu destacat. que és molt poregós./Santillana Educación. lleuger innocent ferotge • La rabosa enganya el corb perquè és astuta. Espere que ens done sort! 7. • gos  74 • conill  • rabosa  © 2008 Edicions Voramar. L. s’amaga al cau. Relaciona les paraules de significat contrari. • L’esquirol s’enfila als arbres perquè és molt àgil. Va ser un desastre! Per això.6. es va engan amb una ta a i es va esgarrar la falda. mansa covard espavilada 8. Un amulet màgic Ahir férem l’assa general de la funció de final de curs. Completa el text amb les grafies ig.

b. c. 7. c. ràpid. El futur del verb perdre és: a. El llop viu a la: a. b. Darrere de consonant s’escriu: a. b. el dígraf tx. perdré. L’oració que significa el mateix que La vaca menja herba és: a. 3a conjugació. S. llobera. La vaca hiberna. veloç. 2a conjugació. la lletra x. llobarrera. c. © 2008 Edicions Voramar. 2. Veloç significa el mateix que: a.Test 9 Nom Data Encercla l’opció correcta. b. b. pretèrit imperfet. L. b. Els retoladors i els llapis es guarden a: a. L. b. b. ràpid. perderé. c. c. l’estox. llobada. flexa. fleiga. c. b. 10. fletxa. mans. perdia. 6. 8. 3. La forma vivia pertany al temps: a. c. 1a conjugació. present. b. 1. c. c. La vaca beu. El contrari de ferotge és: a. pretèrit perfet. El verb batre pertany a la: a./Santillana Educación. S. 4. l’estoig. 9. c. La vaca pastura. El signe representat és una: a. valent. 75 . 5. l’estotx. el dígraf ig. astut.

3 4 C T Empr ar correctament les grafies x. L. pretèrit imperfet. C T C C Solucions Control Test 21. fletxa. • lleuger / • covard / • espavilada 28. c. 2a conjugació.Unitat 9 d’avaluació Criteris Activitats   C C T Conju gar correctament els verbs de la 2a conjugació tenint en compte persona. Els verbs de la 2a conjugació acaben en -er o en -re. perdré. 26. tx i ig. S. pesat  lleuger / ràpid  lent / mans  ferotge / dèbil  fort 29. 29. / • S’escriu ig a final de paraula. S. / • Les ovelles pasturen. ràpid. assaig / faig / panxa / Conxa / enganxar / tatxa / butxaca / petxina / vaig 28. 21. / • Els cavalls troten. a. 26. c. 22. . aprendre / escriure / fer / traure 23. 10. • perdrà / • promet / • venceres / • plovia 24. c. R./Santillana Educación. 24. • Alguns animals hibernen. M.  1 T C Form ar derivats amb el sufix -era a partir del nom d’animals. nombre i temps. c. a. a. a. mans. llobera. L. • S’escriu x a començament de paraula i darrere de consonant. 27. 25. / • S’escriu tx entre vocals. l’estoig. dutxa / xinxetes / parxís / caputxa 27.  2 Reco néixer els verbs de la 2a conjugació. 25. b. 22. b. 10. gossera / conillera / rabosera 76 © 2008 Edicions Voramar. la lletra x. 23. La vaca pastura.  C 5 6 7 T 8 9 10 T T T C T C T Usar adequadament adjectius i verbs relacionats amb els animals.

77 . L. • Jo • Nosaltres • Tu • Vosaltres • Ell / ella • Ells / elles 4. • l’arròs a banda perquè no es refrede. Completa el present del verb oferir. i després corregeix els treballs dels xiquets. Subratlla els verbs de la 3a conjugació i classifica’ls segons la forma. A les 5 ix de l’escola i fa la compra. . Es conjuguen com partir Es conjuguen com sentir 3. Històries de menuts Quan era menuda em deien que./Santillana Educación. . Totes porten x o ix. L’agenda de la mestra Cada dia. A les 7 seu al sofà. s’ompli un bol de llet i cereals. Ratlla la paraula que no sona com xarxa.Control 10 Nom Data 1. L. • Xàtiva • xiquet • peix • Xeraco • baixar 5. 2. la mestra es desperta a les 7. En acabant se’n va a l’escola. S. Tria els verbs de la 3a conjugació i completa amb ells les oracions. S. • L’avi el forat de la xarxa. Per desdejunar-se. si no prenia el que no m’agradava perquè feia gust de © 2008 Edicions Voramar. Completa el text amb les paraules representades. es cobreix amb una manta i mira la tele una mica abans de sopar. frig arreglà cobrim cuina cosí tapem • Ma mare ous i llonganisses. obri la classe i ho ordena tot abans que hi arriben els alumnes. A la nit es gita prompte i dorm 8 hores.

serra tossal autovia carretera comarca ciutat 9. Abans em posava a plorar. Fixa’t en la imatge i anota la part de muntanya corresponent en cada cas. quan ho recorde. 8. hi ha un muntanyenc. 7. em fa gràcia. Encercla la forma correcta de cada parell. Relaciona els dibuixos que tenen el mateix nom i escriu-lo. coix • S’ha trencat la cama i va • Vaig nàxer nàixer cox . • Al dret de la muntanya. . 6. però ara. • La bandera és al de la muntanya. 78 1 a 2 b • 3 c • • © 2008 Edicions Voramar. S./Santillana Educación. • Cada estiu anem de vacances a la platja de Ixàbia Xàbia . L. L. Encercla la paraula de cada parella que indique més grandària. • La caseta és a la de la muntanya.vindria una i em tancaria en una habitació amb moltes . S. el 3 de desembre de 2000.

paréixer. b. xarxa. baix. parétxer. cos. La 2a persona del present del verb sentir és: a. la badia. La paraula en què la x sona com en xarop és: a. c. cosir. 5. dormir. la vall. c. c. S. 7. El verb que significa el mateix que semblar és: a. sents. cosisc./Santillana Educación. 79 . protegir. la urbanització. 1. c. b. 9. c. c. L. La 1a persona del present del verb cosir és: a. 3. b. dalt. 6. El verb que es conjuga com sentir és: a. conduir. S. b. paréxer. L. cus. a un costat. 4. b. dormir. Encercla les paraules que indiquen elements fets per l’home. Test 10 port serra badia muntanya urbanització vall carretera estany poble rierol Nom Data Encercla l’opció correcta. cobrir. b. El verb que es conjuga com partir és: a. c. b. 8. senteixes.10. L’element que ha sigut construït per l’home és: a. sent. 2. Un rierol és: © 2008 Edicions Voramar. b. xiquet. c. està situat: a. xocolate. Si un pi és al cim de la muntanya.

Els “socarrats” són els habitants de: a. Ixàtiva 80 b. 10. una carretera estreta. b./Santillana Educación. una part d’una serra. S. S. L. c. Xàtiva. L. © 2008 Edicions Voramar. . un riu menut. Txàtiva.a. c.

Xàtiva. urbanització. 3. 1 2 3 C T C T C Reco néixer el so fricatiu de la x i representar-lo correctament amb les grafies x i ix.Unitat 10 d’avaluació Criteris Activitats    Reco néixer els verbs de la 3a conjugació (purs i incoatius) i conjugar-los correctament. • frig / • cosí / • cobrim 21. • coix / • nàixer / • Xàbia 28. 9. a. b. Com partir: corregeix. 25. cobreix. c. xarop / peix / bruixa / reixes 6. dormir. 8. a. dorm. 2. c. la urbanització. L. 22. port. falda 10. • cim / • falda / • vessant 29. 4. serra / 2  c. / Com sentir: ompli. un riu menut. 5. paréixer. b. ix. c. dalt. serra / autovia / comarca 10. 7. poble © 2008 Edicions Voramar. cus. protegir. 24. Conéi xer paraules relacionades amb el paisatge. S. 27. obri. b. carretera./Santillana Educación. 4 6 7 T C T T 5 C C T 8 9 10 T T C T C C T C Solucions Control Test 1. 81 . • xiquet 26. 1  b. c. sents. cap / 3  a. a. L. xarxa. • Jo oferisc / • Tu ofereixes (o oferixes) / • Ell/ella ofereix (o oferix) / • Nosaltres oferim / • Vosaltres oferiu / • Ells/elles ofereixen (o oferixen) 23. S.

Les formes verbals compostes consten de paraules. però com que li ha quedat! eren molt cares i després no lessimp ven. la setmana que ve ja (ACABAR) l’escola. S. 4. • A hores d’ara. Els temps compostos es formen amb el verb auxiliar . L. Anota només les paraules que s’escriguen amb h inicial. Hui ha anat al magatzem i n’ha portat pinyes i altres fruites tropicals. Subratlla les formes verbals del text i classifica-les./Santillana Educación. Quina parada més vistosa post es les 3. La fruiteria de Ximo Ximo treballa al mercat: hi té una parada de fruites i verdures. perquè (GUANYAR) el concurs. S. Vigila la h! • El dia que va després d’ahir és • L’estació posterior a la tardor és l’ • La beguda de color blanc que s’acompanya amb fartons és l’ 82 © 2008 Edicions Voramar. Escriu la paraula que correspon a cada definició. . • Aquest matí (FER) els deures i ara puc vore la tele. Completa aquest enunciat.Control 11 Nom Data 1. L. • Celebrí una festa. Completa amb el temps verbal compost corresponent en cada cas. 2. N’hauria portat també verdures exòtiques. 5.

Les dues comencen amb h. Quan estava mirant els i ipopòtams./Santillana Educación. diminutiu (terminació -et) • barret  • pantaló  barretet augmentatiu (terminació -às) barretàs • mocador  • cordó  10. S. S. Una visita accidentada Lluís a anat d’excursió al zoo. 83 .   8. Escriu una oració amb cada paraula representada.6. Escriu h quan calga. Explica el significat de l’expressió Va escriure un conte per a llevar-se el barret. Fixa’t en l’exemple i escriu un diminutiu i un augmentatiu en cada cas. Classifica aquestes peces de roba segons la part del cos que cobreixen. L. L. Recorda que no totes les paraules han de portar h. peus sandàlia barret sari gorra sabatilla gel·laba cos cap 9. Un a esvarat amb una corfa d’ ome l’ a portat a l’ ou ospital. © 2008 Edicions Voramar. s’ a caigut. Pobre Lluís: li fan mal tots els ossos! 7.

An adornat la casa. he mostrat. La paraula que no és diminutiu és: a. b. S. que hi feia calor. b. havia anat. Les índies vesteixen: a. . el mocador. S. c. he anat. La forma verbal que falta en Aquest matí … a l’ambulatori és: a. 9./Santillana Educación. b. c. Aquest animal és: a. Els temps verbals que consten d’una única paraula s’anomenen: a. això vol dir: a. 6. c. un elefant. c. 7. mostrava. 8. simples. c. mocadoret. © 2008 Edicions Voramar. b. barret. l’orxata. b. la sandàlia. b. un rinoceront. el sari. l’hortxata. Han adornat la casa. 2. An hadornat la casa. hauré anat. l’horxata. Si la pel·lícula era per a llevar-se el barret. 10. compostos. b. 3. El refresc fet de xufa que es pren acompanyat de fartons és: a. la gel·laba.Test 11 Nom Data Encercla l’opció correcta. L. 1. ulleretes. La peça de vestir que cobreix el cos és: a. c. un helefant. El pretèrit indefinit de mostrar és: a. mostrí. derivats. b. c. c. que era avorrida. la gel·laba. c. c. L. la motxilla. 84 b. que estava molt ben feta. b. L’oració correcta és: a. 5. 4.

cordonàs 10. Quan estava mirant els hipopòtams. 28. 1 2 C C T  Utilitzar correctament les formes 3 4 5 6  Emprar correctament la grafia h. he anat. molt bo. • hui / • hivern / • orxata 27. Els temps compostos es formen amb el verb auxiliar haver. ven. hauria portat. Peus: sandàlia. eren. a. barret. pantalonàs / • mocadoret. 7 T T C C C T C  Conéixer diferents peces de T C T vestir. S. b. C T C Solucions Control Test 21./Santillana Educación. l’orxata. 10. 22. 22. 29. c. Pobre Lluís: li fan mal tots els ossos! 28. he mostrat. Les formes verbals compostes consten de dues paraules. b. T  Reconéixer i escriure augmentatius i diminutius a partir de noms de peces de roba. 29. M. el sari. 23. Simples: treballa. 8 9 10 T C verbals compostes. • pantalonet. sari. sabatilla. Han adornat la casa. gorra. T  Conéixer el significat d’algunes frases fetes. Va escriure un conte magnífic. 23. que estava molt ben feta. S. simples. R. L. b. 21. s’ha esvarat amb una corfa d’ou i ha caigut. la gel·laba. 25. 27. a. Cal emprar les paraules huit i hàmster. 85 . 24. Un home l’ha portat a l’hospital. L. Cap: barret. • he fet / • havia guanyat / • hauré acabat 25. mocadoràs / • cordonet. c. ben redactat. 26. Lluís ha anat d’excursió a un zoo. té. Cos: gel·laba. ha portat. © 2008 Edicions Voramar. L. R. harmònica / helicòpter / hamburguesa 26. a. 24. ha quedat. b.Unitat 11 Criteris d’avaluació Activitats  Diferenciar les formes verbals simples i les compostes. un elefant. a. Compostes: ha anat.

Control

12
Nom

Data
1. Completa aquest enunciat.
Els adverbis són paraules que expressen circumstàncies de

2. Encercla els adverbis que apareixen en aquest text.
Un dia genial
Ahir em vaig alçar prompte i em vaig vestir ràpidament: Toni i els
seus pares m’esperaven per anar a la serra. Els dos estàvem molt
nerviosos perquè era la primera vegada que véiem la neu. Per fi
hi vam arribar: ens vam posar els esquís i vam passar tot el dia
muntanya amunt, muntanya avall.
Vam acabar tan cansats que no ens podíem moure, però que bé
que ho vam passar esquiant!
3. Escriu al seu lloc els adverbis del text anterior.

Temps

Manera

Lloc

Quantitat

4. Completa les oracions amb un adverbi del tipus indicat.
• No m’agrada (quantitat)
que han construït (lloc)

86

la casa
.

• Crec que (temps)

aniré a la biblioteca amb Ernest.

• Has fet (manera)

l’exercici i l’hauràs de repetir.
© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

5. Completa cada paraula amb p o b i relaciona-la amb una altra
de la mateixa família.
arra

àra

sogorbí

Sogor

camperol

arrapat

cam

destorbar

destor

aràbic

6. Completa amb les paraules representades. Totes tenen p o b.
• En aquest arbre hi havia un

dib. cuervo

• Hem vist una

al camí.

• El veí té un gos
• L’avi és
7. Recorda la regla i explica per què esparadrap s’escriu amb p final.

8. Explica què és un centre comercial.

9. Explica per a què serveix cada un d’aquests elements del centre comercial.
• directori

• plànol

• caixer automàtic 
10. Explica què ocorre en la imatge. Has d’emprar els termes carro i taulell
d’informació.

© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

87

Test

12
Nom

Data

Encercla l’opció correcta.
1. Per a representar el so p a final de paraula, s’escriu p:
a. darrere de vocal tònica.
b. darrere de vocal àtona.
c. darrere de consonant.
2. El lloc d’on podem traure diners és:
a. l’aparador.

b. el directori.

c. el caixer automàtic.

3. Per a expressar circumstàncies de quantitat, manera, lloc o temps, emprem:
a. els verbs.

b. els adverbis.

c. els adjectius.

4. La p i la b al final de paraula sonen sempre:
a. p.

b. b.

c. k.

5. De les paraules següents, és un adverbi:
a. ordinador.

b. córrer.

c. poc.

6. La persona que transporta mercaderies és el:
a. transportador.

b. transportat.

c. transportista.

7. Una medecina que és beguda es diu:
a. xarop.
b. xarob.
c. xarap.
8. Si volem concretar el temps en què fem una acció, emprarem l’adverbi:
a. malament.

b. ara.

c. molt.

9. Difícilment és un adverbi que indica:
a. temps.

b. manera.

c. lloc.

10. El lloc on s’exposen els objectes d’una botiga és:
a. el directori.
b. el carro.
c. l’aparador.
88

© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Unitat 12
d’avaluació

Criteris
Activitats

Comp
rendre el concepte d’adverbi i
identificar-lo.

Classi
ficar i usar adequadament els
adverbis segons la circumstància
que expressen.

1

2

3

C

C

T

C

4

5

6

T

8

9

T

T

C

T

C

C

C

C

C
T

Conéi
xer i emprar correctament
paraules relacionades amb
els centres comercials.

10

T

Utilitz
ar correctament les grafies
p i b a final de paraula.

7

T

T

C
T

Solucions
Control

Test

1. Els adverbis són paraules que expressen
circumstàncies de temps, de lloc, de manera o de
quantitat.

21. a. darrere de vocal tònica.

2. Ahir, prompte, ràpidament, molt, amunt, avall, tan, bé.
3. Temps  ahir, prompte. / Manera  ràpidament, bé. /
Lloc  amunt, avall. / Quantitat  molt, tan.

22. c. el caixer automàtic.
23. b. els adverbis.
24. a. p.
25. c. poc.

4. R. M. • gens, ací / • demà / • malament

26. c. transportista.

5. arrap  arrapat / àrab  aràbic / Sogorb  sogorbí /
camp  camperol / destorb  destorbar

27. a. xarop.

6. • corb / • serp / • llop / • calb

29. b. manera.

7. Esparadrap s’escriu amb p final perquè aquesta p va
darrere de vocal tònica.

10. c. l’aparador.

28. b. ara.

8. R. L.
9. • directori  Indica quins establiments hi ha al centre
comercial. / • plànol  Ens diu on se situa cada
establiment. / • caixer automàtic  Ens permet obtindre
diners sense anar al banc.
10. R. L.

© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

89

. un carreró que hi havia no en quedava. però ja no hi era: la butxaca estava foradada! Quin desastre! 3. Uneix cada tipus d’enllaç amb la definició corresponent. dos edificis molt alts./Santillana Educación. conjuncions (i. Semblava antiga. rasclet i ciutat s’escriuen amb t final. Mallorca. entre…) Uneixen paraules o grups de paraules que depenen els uns dels altres.Control 13 Nom Data 1. preposicions (de. L. • No sap si pintar la paret • Ramon Teresa viuen • He anat Laura • Vaig passar l’habitació roja blava. 90 © 2008 Edicions Voramar. a. Completa les oracions amb els enllaços que hi falten. Explica per què perdut. comprar pa. Ja a casa. S. o. potser d’or o de bronze. S. Encercla els enllaços d’aquest text. però…) Uneixen paraules o grups de paraules que no depenen entre si. preposicions conjuncions 4. he anat a traure la moneda. 5. Classifica els enllaços del text anterior. L. La troballa Hui anava passejant amb Sílvia i m’he trobat una moneda entre unes pedres. i me l’he guardada en una butxaca per ensenyar-li-la a l’avi. 2.

Resol l’encreuat. urna paperetes mesa 9. Explica què és la cabina d’un col·legi electoral i quina funció té. Relaciona cada persona amb la funció corresponent. S. © 2008 Edicions Voramar. • ver  -ós -esa • for  • ràpi  • pun  -íssim -et 7. Són els que aplaudeixen el discurs d’un candidat. Escriu oracions amb aquestes paraules relacionades amb les votacions.6. 10. S. simpatitzants electors candidats • • • • • • Són els aspirants a l’alcaldia. L. 1 1 3 2 3 2 4 4 8. Completa amb t o d i escriu una altra paraula de la mateixa família. Totes les paraules contenen t o d./Santillana Educación. Pots emprar les terminacions que et proposem. 91 . Són els que voten al col·legi electoral. L.

Els enllaços serveixen per a unir: a. dardo. La persona que es presenta a unes eleccions per ser alcalde és: a. dard. amb. la cabina. a. 3. paraules i grups de paraules entre si. c. Les fulles són de color: a. De les paraules següents. el candidat. dart. És un enllaç la paraula: a. S. sed. de. 9. L’acte on podem escoltar obres musicals s’anomena: a. unes lletres amb altres. b. Aquest objecte és un: a. verb. entre. en. 7. 8. b. . verd. vert. La xifra 7 s’escriu: a. ací. 4. però. S. menge. L. El lloc on s’introdueixen les paperetes per a votar és: a. 6./Santillana Educación. 1. b. c. concertat. c. sept. b. b. c. c. c. L. c. concert. demà. b. la conjunció és: a. set. l’urna. c. b. el votant. b. 5. La preposició que falta en l’oració He jugat … Toni és: a. c.Test 13 Nom Data Encercla l’opció correcta. b. 10. la mesa. concerd. 2. l’elector. síl·labes entre si. 92 © 2008 Edicions Voramar. b. c.

el candidat. c. Solucions Control 1. lleopard / 2. d’/de. 5. a. 26. 93 . R. c. L. set. petard 8.Unitat 13 d’avaluació Criteris Activitats 1  Comp rendre el concepte d’enllaç. 7. amb. però. o. l’urna. simpatitzants  Són els que aplaudeixen el discurs d’un candidat. / electors  Són els que voten al col·legi electoral. dard. 28. però. en. T  5 6 7 8 9 10 T T C C T Reco néixer els enllaços i emprar-los correctament. entre. a. Perquè així es representa el so t a final de paraula quan va darrere de vocal tònica. concert. • No sap si pintar la paret de l’habitació roja o blava. M. 22. / • Ramon i Teresa viuen a Mallorca. 4 C   3 C T C T T C C T T C T Form C C ar paraules derivades. / • Vaig passar per un carreró que hi havia entre dos edificis molt alts. 4. de. 24. 3. S. / conjuncions (i. bitllet / 3. 6. b. entre…)  Uneixen paraules o grups de paraules que depenen els uns dels altres. preposicions: amb. font / 4. 27. 2 C  Conéi xer la regla ortogràfica de les grafies d i t a final de mot i emprar-les correctament. per. a. c. però no en quedava. però…)  Uneixen paraules o grups de paraules que no depenen entre si. 1./Santillana Educación. L. / • He anat amb Laura a comprar pa. / candidats  Són els aspirants a l’alcaldia. verd. amb / i / entre / d’ / o / de / i / en / per / a / a / a / però 23. 9. 10. a. • verd  verdós / • fort  fortíssim / • ràpid  rapidesa / • punt  puntet 25. S. R. L. © 2008 Edicions Voramar. b. Test 21. a conjuncions: i. Conéi xer paraules relacionades amb les eleccions. paraules i grups de paraules entre si. b. c. És una mena de caseta on els votants poden preparar el vot (posar la papereta elegida dins el sobre) sense que els veja ningú. 10. 29. preposicions (de. 2. o.

S. un verb. Subratlla les paraules que tenen el so k a final de paraula. És un conjunt de paraules amb un substantiu. • El ciclista va caure 10 metres abans de la meta. L. . És un conjunt de síl·labes ordenades.Control 14 Nom Data 1. Escriu una oració per a cada dibuix./Santillana Educación. • atac • goig • nàufrag • feliç • geòleg • parc • veloç • poruc • lleig • fong 5. 2. Tria la definició correcta d’oració. la paraula de la qual provenen les altres. S. • Albert i Xavi han plantat un arbre. • 94  fangós. L. • • 3. almenys. antiguitat © 2008 Edicions Voramar. 4. Subratlla el subjecte (amb roig) i el predicat (amb blau) d’aquestes oracions. en cada cas. fangar •  antiga. Escriu. És un conjunt de paraules que expressa un pensament complet i que conté. • Els amics del meu germà viuen a Alemanya.

S. 95 . 1 2 3 vitrina pedestal maniquí 9. Encercla els elements del museu que servisquen per a informar. pedestal fullet plafó cànter maniquí rètol escultura vitrina 8. 10. Completa aquestes oracions amb les paraules que hi falten.•  abrigar./Santillana Educación. © 2008 Edicions Voramar. L. del poblat mostrava com eren les cases prehistòriques. El futur dels muntanyencs Vam arribar a l’alber plens de fan i morts de gana. llargària 6. I se’ns va oblidar la gana que teníem! 7. Relaciona cada objecte amb l’element expositor adequat. • Davall de cada quadre hi havia un • La guia amb les dades. Explica a quin museu t’agradaria anar i per què. ens va explicar on havien trobat els fòssils. Completa el text amb les grafies c o g. S. cal comprar l’ • El . maqueta rètol entrada • Abans d’entrar al museu. L. abrigat •  llarga. A mi ja no em quedava menjar i el meu ami tenia un alberco que havia collit al barran Per sort. va arribar-hi un astròle fantàsti solament del Poliol. i ens va predir un futur .

96 © 2008 Edicions Voramar. L. S. L./Santillana Educación. . S.

les escultures es posen damunt d’un: a. L. Els alumnes. b. La paraula que té el so k final és: a. b. 3. el determinant. 4. veloç. c. alberç. el que és una oració és: a. c. b. dibuixen un arbre. catàleg. b. ç. S. La persona que acompanya els visitants al museu i els informa és: a. 1. Albergar és un derivat de la paraula: a. b. alberg. g. pots consultar un: a. La casa de fusta. b. un article. b. c. L. 7. catàlec. el predicat. maniquí. Tu balles bé. el guia. b. Per a elegir un joguet que t’agrade. 97 . 6. 2. animal o cosa a qui es refereix el verb és: a. Per a representar el so k a final de paraula. c. Perfecte. c. un verb. 8. c. la maqueta. el subjecte./Santillana Educación.Test 14 Nom Data Encercla l’opció correcta. Una oració ha de tindre necessàriament: a. c. catàleig. 10. c. b. Dels grups de paraules següents. pedestal. darrere de vocal tònica s’escriu: a. 9. c. © 2008 Edicions Voramar. La persona. el professor. S. plafó. 5. desig. un substantiu. c. Al museu. c. alberc. El predicat de l’oració Els alumnes dibuixen un arbre és: a. biòleg. b. un arbre.

/ • Albert i Xavi (subjecte) han plantat un arbre (predicat). plafó 8./Santillana Educación. fullet. c. a. • entrada / • guia / • rètol / • maqueta 10. biòleg. un verb. b. • Els xiquets juguen al parc. C C T C T T C T C C Solucions Control Test 1. I se’ns va oblidar la gana que teníem! 29. c.Unitat 14 d’avaluació Criteris Activitats  Comp rendre el concepte d’oració i escriure’n. 6. 10. / • El ciclista (subjecte) va caure 10 metres abans de la meta (predicat). 4. un verb. 26. vitrina / 3. pedestal / 2. 98 © 2008 Edicions Voramar. / • La mare dóna les farinetes a la xiqueta. a. va arribar-hi un astròleg i ens va predir un futur fantàstic. a. 7. rètol. . 24. 22. • fang / • antic / • abric / • llarg 28. 1. alberg. b. maniquí 9. S. 23.  Reco néixer les grafies que sonen k a final de paraula. 5. R. catàleg. M. c. 25.  3 Conéi xer vocabulari relacionat amb el museu. 2. L. almenys. pedestal. Vam arribar a l’alberg plens de fang i morts de gana. b.  Identif icar el subjecte i el predicat de les oracions. a. 21. R. • atac / • nàufrag / • geòleg / • parc / • poruc / • fong 27. Per sort. el guia. c. L.  1 2 C C T 4 5 T 6 7 8 9 10 T C T C T Empr T ar correctament les grafies c i g a final de paraula. A mi ja no em quedava menjar i el meu amic solament tenia un albercoc que havia collit al barranc del Poliol. És un conjunt de paraules que expressa un pensament complet i que conté. Tu balles bé. • Els amics del meu germà (subjecte) viuen a Alemanya (predicat). L. el subjecte. S. 3. dibuixen un arbre.

 5 Quants ulls em veus?  3.  3 –Això no m’ho crec!  4 –Fixa-t’hi. Serveixen per a fer preguntes. Els punts suspensius s’escriuen quan deixem incompleta © 2008 Edicions Voramar.  6 –Tens un ull. Expressen emocions. Un tort amb molta vista 1 Un tort comenta a un que no ho és:  2 –Jo m’hi veig més amb un ull que tu amb dos. L. S. 99 . Completa aquest enunciat sobre l’ús dels punts suspensius. Completa el diàleg amb oracions adequades segons els verbs destacats. Serveixen per a donar ordres o prohibir./Santillana Educación. L. Laia no trobava el seu conte favorit i li va preguntar a sa mare: – Sa mare li va contestar: – Laia es va quedar sorpresa i va exclamar: – Sa mare va assenyalar el desordre de l’habitació i li va manar amb veu enèrgica: – 4. Escriu al costat de cada oració el tipus al qual pertany. Interrogatives Exhortatives Exclamatives Enunciatives • • • • • • • • Donen informació. Relaciona cada tipus d’oració amb la seua característica.Control 15 Nom Data 1. 2. S.  7 –Doncs jo te’n veig dos.

L. S./Santillana Educación. . S.i quan interrompem una oració per expressar 100 © 2008 Edicions Voramar. L.

Localitza en el castell les parts indicades. Completa les oracions amb el nom de la persona corresponent. és que me l’he menjat jo. • cavalleria • cavil·lar • cavalcar • cavaller • cavador • cavalcada 10. Explica breument en què consistia un torneig medieval. 101 .5. 1 torre 2 muralla 3 fossat 4 pont llevadís 8. Explica per què s’han usat els punts suspensius en cada oració. © 2008 Edicions Voramar. Imma… • La guanyadora del viatge és… Rosa Mas! 6./Santillana Educación. Anna. canelobres. S. Ratlla les dues paraules que no pertanyen a la família de cavall. • A l’andana de la iaia. he trobat moltes coses: quadres. 7. llibres. • Aquest patinet ens ha costat 10 euros. • L’últim bombó. • L’ajudant del rei és el senyor • Els vassalls havien d’obeir l’escuder • El cavaller va acompanyat de el patge 9. L. Xavi. L. • He convidat els meus amics: Lluís. Felip. Reescriu cada oració col·locant els punts suspensius on corresponga. S.

102 b. Els punts suspensius estan ben emprats en l’oració: a. exhortativa. c. exclamativa. sorpresa. L. Les oracions que s’usen per a donar informació són: a. c. Que es comporta bé. b. bresquilles./Santillana Educación. les exhortatives. temor. b. c. cavalgar. b. Que munta bé a cavall. el casc. pomes. la destral. Una de les armes del cavaller era: a. el signe !. la muralla. punt i seguit (. b. b. els punts suspensius expressen: a. El verb que significa anar a cavall és: a. . He comprat peres. c. interrogativa. El signe propi de les oracions exclamatives és: a. pomes. bresquilles i plàtans… c. l’escut. les interrogatives. El cavaller es protegeix el cos amb: a. 1. cavallar. 10. fes els deures és una oració: a. El signe amb què interrompem una oració per expressar sorpresa és: a. En l’oració El sofà. c. plàtans… b. cavalcar. 4. L’expressió És tot un cavaller significa: a. c. L’oració Enric. c. c. He comprat peres. dos punts (:). b. b. S. 9. les enunciatives. el signe ?. S. el punt. l’armadura. b.). 7. 8. He comprat peres i pomes… 6. 5. l’armadura.Test 15 Nom Data Encercla l’opció correcta. c. enumeració. Que lluita bé. punts suspensius (…). 2. L. 3. © 2008 Edicions Voramar. és que… l’he tacat jo.

22. la destral.Unitat 15 d’avaluació Criteris Activitats  Reconéixer els diferents tipus d’oracions segons la intenció. a. 21. enunciativa 24. 1 2 C C T  Utilitzar el tipus d’oració 3 4  Identificar la funció dels punts 7 8 9 10 T T suspensius. © 2008 Edicions Voramar. 6 C adequada per a cada context./Santillana Educación. 5. sorpresa. 29. 10. canelobres… / • L’últim bombó. / • El cavaller va acompanyat de l’escuder. He comprat peres. 6. llibres. b. / • Els vassalls havien d’obeir el senyor. c. c. • Perquè és una enumeració incompleta. temor. / • Per a expressar sorpresa. L. exhortativa / 5. bresquilles. enunciativa / 2. M. he trobat moltes coses: quadres. dels castells i la cavalleria. exclamativa / 4. les enunciatives. • Interrogatives  Serveixen per a fer preguntes. enunciativa / 3. exhortativa. Era una espècie de competició en què els cavallers s’enfrontaven els uns amb els altres per demostrar les seues habilitats a peu i a cavall. 23. / • Exhortatives  Serveixen per a donar ordres o prohibir. • L’ajudant del rei és el patge.  Conéixer paraules pròpies 5 T C T T C C T C C Solucions Control Test 1. R. 2. c. L. 9. • A l’andana de la iaia. el signe !. / • Aquest patinet ens ha costat… 10 euros. enunciativa / 7. l’armadura. pomes. b. interrogativa / 6. / • Exclamatives  Expressen emocions. és que… me l’he menjat jo. 25. c. T C  Emprar correctament els punts T C T suspensius. 8. cavalcar. 7. 4. plàtans… 27. M. punts suspensius (…). 103 . Cal ratllar cavil·lar i cavador. 3. Els punts suspensius s’escriuen quan deixem incompleta una enumeració i quan interrompem una oració per expressar dubte. 1. S. c. a. R. b. 10. / • Enunciatives  Donen informació. On està el meu conte? / Deu estar a la teua habitació. / Si ja he mirat allí i no l’hi he vist! / Ordena l’habitació i potser el trobaràs! 26. S. temor… 28. Que es comporta bé. Comproveu que identifiquen els elements indicats en el dibuix.

L. • Carles i jo tenim el mateix pare. 3. Escriu un grup nominal a partir de cada imatge. L. Escriu un grup nominal amb un demostratiu de cada tipus indicat. • El segon classificat va arribar pocs segons després que el guanyador. Són els • Tu tens una bici roja. És el pare./Santillana Educación. 104 © 2008 Edicions Voramar. És el abric. proximitat distància mitjana llunyania 4. • • • • 2. • Alguna vegada has tingut una mascota? • Aquests dos contes tenen molts dibuixos. Subratlla els quantificadors i indica si són numerals (N) o indefinits (I). • Aquest és l’abric de Gerard. • Tinc moltes boletes de vidre. .Avaluació del primer trimestre Nom Data 1. És la llibres. • Robert i tu teniu molts llibres. • Aquests són els amics de Jaume i Pau. Són les boletes. • Hi ha quatre xiquets a classe que no tenen cap germà. S. Són els amics. bici. S. Completa cada oració amb el possessiu adequat.

5. Escriu tres formes diferents de cada verb.
• escoltar 
• beure

• llegir

6. Posa accent agut (´) o greu (`) en les vocals remarcades.
telefon

pastis

italia

cervol

redo

aixo

dificil

organ

germa

embus

7. Posa accent a les paraules que n’hagen de dur.
• ratoli

• manec

• olla

• ratllador

• escola

• hipopotam

• tauro

• gimnas

• tombola

• broma

• microfon

• camera

8. Escriu els seus noms juntament amb el, la o l’, segons corresponga.

9. Escriu una oració amb cada parell de paraules.
podar / tisores
sembrar / llavors

10. Indica a quina part de la casa pots trobar aquests materials.
• vidre 

© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

• fusta 

105

• rajola 

106

• teules 

© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Test

Avaluació del primer trimestre
Nom

Data

Encercla l’opció correcta.
1. Les paraules el llibre nou formen:
a. una oració.

b. un verb.

c. un grup nominal.

2. Si fas un examen hui i un altre demà, fas dos:
a. exàmens.

b. exámens.

c. examens.

3. Si la meua germana i jo compartim habitació, diem que l’habitació és:
a. meua.

b. nostra.

c. nostres.

4. El possessiu de segona persona singular en masculí és:
a. teu.

b. seu.

b. meu.

5. L’animalet que s’endú les dents que et cauen és un:
a. ratoli.

b. ratolí.

c. ratolì.

6. Quan diem aquestes flors, parlem d’unes flors que nosaltres tenim:
a. lluny.

b. prop.

c. a distància mitjana.

7. En el grup un gegant i molts nanets, hi trobem:
a. un numeral cardinal (un) i un indefinit (molts).
b. un numeral ordinal (un) i un indefinit (molts).
c. dos numerals ordinals (un i molts).
8. Aquest xiquet està:
a. agenollat.
b. aponat.
c. assegut.
9. Les paraules parlava i parlar són:
a. conjugacions.
b. grups nominals.
c. una forma verbal i el seu infinitiu.
10. El grup nominal amb l’apòstrof ben emprat és:
a. el univers.

b. la univers.

© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

c. l’univers.
107

29. b.  Identificar algunes posicions T habituals. pocs (I) 25. R. L. una (N) / • dos (N). L. 24. c.  Accentuar correctament. 10. a.Avaluació del primer trimestre Criteris d’avaluació Activitats 1  Identificar i produir grups nominals. Solucions Control Test 21. a. S. prop. • un pallasso divertit / • la raqueta trencada / • uns conills fartons / • unes papallones boniques 21.  Recordar els materials bàsics C en la construcció d’un edifici. 24. 28. L. 5. • ratolí / • mànec / • olla / • ratllador / • escola / • hipopòtam / • tauró / • gimnàs / • tómbola / • broma / • micròfon / • càmera 28. infinitiu i conjugació. . L. R. T T T T C C  Usar l’apòstrof correctament. l’univers. 29. 6. M. b. un grup nominal. teu. 23. 6. b. a.  Diferenciar els numerals C i els indefinits. un numeral cardinal (un) i un indefinit (molts). cap (I) / • alguna (I).  Comprendre els conceptes de T C forma verbal./Santillana Educación. 22. molts (I) / • segon (N).  Reconéixer alguns objectes propis C de la cuina. • nostre / • meues / • seu / • vostres / • teua / • seus 23. R. telèfon / pastís / italià / cérvol / redó / això / difícil / òrgan / germà / embús 27. 2 3 4 C C T T 5 6 7 8 9 10 C T  Reconéixer i emprar correctament els possessius i els demostratius. c. 27. L. S. b. ratolí. nostra. c. M. una forma verbal i el seu infinitiu. 10. R. aponat. exàmens. • vidre  finestres / • fusta  portes / • rajola  parets / • teules  teulada 108 © 2008 Edicions Voramar. l’escumadora / el ganivet / la paella / l’espremedora 22. R. C  Conéixer algunes paraules T C relacionades amb el jardí. • quatre (N).

Completa amb la forma adequada. Escriu en plural aquestes oracions. Vigila el gènere i el nombre. S. 2. nosaltres la bicicleta. S. l’autobús. perfet Futur Condicional trobe esprémer dormir espremeria dormí 4. Present trobar Passat Pret./Santillana Educación. 109 . jo encara en 8. Compte amb les contraccions! • El pilot de l’avió passejava per l’aeroport. • Quan era un bebé • Ara • Quan siga major 3. © 2008 Edicions Voramar. torra tinc • El pare preferim fas la carn i tu • Albert i Núria ja • Vosaltres tenen agafeu l’amanida. Escriu una oració sobre cada imatge usant els verbs en el temps adequat. L. • El pare de l’antic alumne estava convidat a l’acte. imperfet Futur Pret. L. 9 anys.Avaluació del segon trimestre Nom Data 1. Completa el quadre amb la primera persona del singular de cada temps.

Explica la diferència entre conversar i discutir. • Per sopar. Escriu els seus noms. S. eringa. • roma • con it • en às • mo • in ent • re le re • em olic • canta a 7.5. i per postres. 9. 10. Escriu una oració amb cada paraula representada. Anota el nom d’un objecte que tinga la qualitat indicada en cada cas. . L. ona. S. Completa aquestes paraules amb b o v.    8. 110 fràgil lleuger transparent pesat © 2008 Edicions Voramar. Ompli els buits d’aquestes oracions amb x o ix. Tots porten guionet./Santillana Educación. madu i a tenia por de l’agulla de la es amb nata. • Ale avier vol pe ha comprat torró de • La bru . 6. L.

c. He fet un berenar per a els amics de la escola. 10. b./Santillana Educación. L. pretèrits. batir. b. El quart mes de l’any és: a. llançador. El contrari de fràgil és: a. Per berenar. 4. 2a conjugació. 9. c. va. b. xocolate i maduiges. 8. 1. llançament. c. 2. xocolate i maduixes. futurs. anem. març. b. trenta set gira-sols. L’oració correcta és: a. el resultat és: a. He fet un berenar per a l’amics del escola. Si escrivim el que representa aquesta imatge. c. c. abril. La forma que correspon al pretèrit imperfet del verb jugar és: a. 3. c. c.Test Avaluació del segon trimestre Nom Data Encercla l’opció correcta. c. S. gros. trentaset girasols. resistent. vaig. © 2008 Edicions Voramar. c. txocolate i maduxes. L’esportista que llança la javelina és el: a. b. jugava. jugue. b. El verb que falta en l’oració Raül i jo … a la mateixa classe és: a. S. 3a conjugació. b. b. 5. He fet un berenar per als amics de l’escola. 1a conjugació. L’infinitiu i la conjugació corresponents a la forma batem són: a. b. presents. trenta-set gira-sols. Les formes dormia i va dormir pertanyen als temps: a. 7. batir. c. 6. b. L. jugaba. avril. llançat. pesat. 111 . Llorenç prendrà pa amb : a. batre.

22. trenta-set gira-sols. M. per a escriure b/v. i per postres. L. preferim 21. c. llançador. a. dormí. • torra. trenta-cinc / gira-sols / quatre-cents / para-xocs 6. / • Els pares dels antics alumnes estaven convidats als actes. tinc / agafeu. R. c. trobe. R.  Emprar amb correcció el vocabulari T relacionat amb els moviments. S. mentre que discutir és fer-ho a crits. L. x/tx/ig i x/ix. S. M. fràgil  un gerro / lleuger  una fulla / transparent  un vidre / pesat  un moble 112 © 2008 Edicions Voramar. resistent. . 28. / • La bruixa tenia por de l’agulla de la xeringa. 29. L. b. • Per sopar. Solucions Control Test 21. espremia. trobaria / esprem. a. 25. Xavier vol peix. batre. 29. maduixes amb nata. 3 4 C T  Escriure l’article apostrofat i fer  Emprar el guionet en els numerals 7 8 9 T 10 T T C T i en algunes paraules compostes.Avaluació del segon trimestre Criteris d’avaluació Activitats  Emprar les formes verbals en la persona i el nombre adequats. 10. pretèrits. 6 C les contraccions necessàries. seré mestre. c. trobí. / Aleix ha comprat torró de Xixona. R. dormia. b. 23. 10. • Quan era un bebé. 24. / • Quan siga major. 22. barallant-se. a. 23. c. Han d’usar les paraules fletxa. trobava. jugava. espremeria / dorm. • Els pilots dels avions passejaven pels aeroports. dormiré. Conversar és parlar amb tranquil·litat d’algun tema. c. 6. 2a conjugació. 1 2 C T  Conéixer i usar amb correcció C els temps verbals simples de les tres conjugacions. fas / • tenen. espremí. C C T T C  Recordar paraules relacionades C amb la comunicació. • broma / • envàs / • moble / • embolic / • convit / • invent / • rebre / • cantava 27. / • Ara estudie molt a l’escola. jugava al parc.  Aplicar amb correcció les regles 5 C T T  Conéixer algunes paraules habituals per a expressar les qualitats dels objectes. 27. espremeré. anem. He fet un berenar per als amics de l’escola. xinxeta i estoig. dormiria 24./Santillana Educación. 5. trobaré. abril. 28. xocolate i maduixes.

Elena són germanes. • Encara no ha arribat Sebastià. • Aquesta vesprada anirem • Robert és el mestre visitar l’oncle Guillem. • Quan faràs els deures? Els faré (temps) • Vols un entrepà de salsitxa? Sí. música. © 2008 Edicions Voramar. Completa les respostes amb un adverbi del tipus indicat. la salsitxa m’agrada (quantitat) • On està la biblioteca? Està (lloc) de l’hospital. vols jugar a bàsquet prefereixes llegir un conte? • Has de repartir els caramels • Ester a els teus companys. • El gos de Joan té el pèl molt llarg. • La meua cosina Isabel viu a Quatretonda. Pretèrit indefinit haguí hauria he Pretèrit plusquamperfet Jo Pretèrit anterior Jo trobat Futur compost Jo cantat havia hauré Jo cantat Condicional compost Jo cantat cantat 2. S. 4. • On està Carme? Se n’ha anat perquè no es trobava (manera) 3. Completa cada temps compost amb la forma necessària del verb haver. entre i o de • Jesús.Avaluació del tercer trimestre Nom Data 1. 113 ./Santillana Educación. • Ja han caigut les fulles dels arbres. Ompli els buits de cada oració amb la preposició o la conjunció que cal. L. Subratlla amb roig el subjecte i amb blau el predicat de cada oració. L. S.

p/b • àra • xaro • cor • cam t/d • ver • acor • venu • advoca c/g • fan • fo • llar • ami 8. Explica per a què serveixen els punts suspensius. Xavi. Posa algun exemple de persones que utilitzen aquests objectes. • A l’ivern. L. Indica amb fletxes de quin tipus és cada oració. S. per sopar. Indica per a què serveixen aquests elements relacionats amb la votació./Santillana Educación. 9.5. Encercla les paraules que hagen de portar h i copia-les correctament. Completa aquestes paraules amb la consonant adequada en cada cas. 7. • Air. L. • Quin gatet més bonic! • • • • • • interrogativa • enunciativa exhortativa exclamativa 6. les plantes de l’ort es queden sense fulles. . hi avia ous fregits amb creïlles. A quina hora vindràs? Tanca la porta. • Alexandre a aprés a tocar l’armònica. S. 114 • papereta  • urna  © 2008 Edicions Voramar. sari motxilla sabatilles gel·laba 10. Hui és el meu aniversari.

/Santillana Educación. L. S. L. 115 .• cabina  © 2008 Edicions Voramar. S.

En l’oració Els xiquets juguen al sambori. la sandàlia. b. L. El grup de paraules ben escrit és: a. sang. L. anar a judo…. b. una forma simple. c./Santillana Educación. que l’oració és una pregunta. sang. el predicat. Anna ha dibuixat una estrella que toca l’armònica. Per a unir paraules o grups de paraules que no depenen entre si emprem: a. els punts suspensius indiquen: a. b. verd. c. aver. Els temps compostos es formen amb el verb auxiliar: a. La paraula tard és: a. 2. b. Un vestit tradicional és: a. Fa molt de fred! 10. Fa molt de fred. haver. c. la gel·laba. sang. . el verb. 116 © 2008 Edicions Voramar. he escoltat. c. serp. L’oració amb les h ben posades és: a. un adverbi de temps. 5. L’oració enunciativa és: a. Anna ha dibuixat una estrella que toca l’harmònica. c. escoltava. c. 3. Anna a dibuixat una estrella que toca l’harmònica. serp. c. c. un substantiu. b. La forma verbal composta és: a. b. S. 6. S. 8. preposicions. el grup juguen al sambori és: a. conjuncions. estudiar.Test Avaluació del tercer trimestre Nom Data Encercla l’opció correcta. b. escolte. 4. vert. Fa molt de fred? c. b. formes simples. c. En l’oració Vull fer els deures. b. haber. que l’enumeració està incompleta. la motxilla. b. que l’oració s’ha interromput per expressar dubte. 9. 1. serp. el subjecte. 7. vert.

c. Els punts suspensius indiquen que una enumeració està incompleta. © 2008 Edicions Voramar. L. / • Encara no ha arribat (P) Sebastià (S). haver. M. a. 23. conjuncions. • papereta  conté els noms dels candidats / • urna  conté els vots / • cabina  serveix per a prepararhi el vot abans de ficar-lo a l’urna. M. M. 10. enunciativa / interrogativa / exhortativa / exclamativa 27. c. S. sang. per a escriure h. hort / ha aprés. a. / • El gos de Joan (S) té el pèl molt llarg (P). R. a.Avaluació del tercer trimestre Criteris d’avaluació Activitats  Comprendre el concepte de temps compost i usar-los amb correcció. R. • La meua cosina Isabel (S) viu a Quatretonda (P). 29. he escoltat. harmònica / • ahir. b. 28. c. 24. L. temor. Jo he trobat / Jo havia cantat / Jo haguí cantat / Jo hauré cantat / Jo hauria cantat 21. hi havia 27. 117 . b. c/g i els punts suspensius. Solucions Control Test 21. S. 6. a. sorpresa… 5. / • Ja han caigut (P) les fulles dels arbres (S). serp./Santillana Educación. • ara / • moltíssim / • prop / • bé 23. que l’enumeració està incompleta. sari  una índia / motxilla  un turista / sabatilles  un esportista / gel·laba  un marroquí 10. 24. p/b. R. 1 2 C T T 3 4 C  Saber usar amb propietat algunes 7 8 10 T C  Reconéixer els tipus d’oracions T C segons la intenció del parlant. la gel·laba. 6 C preposicions i conjuncions. T C C T T C  Recordar paraules relacionades C amb la votació. R. un adverbi de temps. T 9 T  Diferenciar el subjecte i el predicat. verd. 22. 6. • àrab / • xarop / • corb / • camp / • verd / • acord / • venut / • advocat / • fang / • foc / • llarg / • amic 28. o bé que una oració s’ha interromput per expressar dubte. 25. Fa molt de fred. 29. t/d. Anna ha dibuixat una estrella que toca l’harmònica. • o / • entre / • i / • a / • de 22. el predicat. M.  Identificar i emprar els adverbis més habituals. • hivern.  Aplicar amb correcció les regles 5 C T T  Conéixer alguns vestits específics. b.

Vigila la persona. S. • L’any passat. L. però ara a Morella. Abans valencià matemàtiques. francés. Pol viure estudiar a València.Avaluació final Nom Data 1. Forma i escriu grups nominals seguint les indicacions. 4. Completa les oracions amb les formes adequades dels verbs proposats. Explica què és una conjugació i quines tres conjugacions hi ha en valencià. S. 3./Santillana Educación. dues tres 1 aquesta casa 2 ocells menuts sabates meues ovelles noves 3 1 amb un possessiu  les 2 amb un numeral  vella grosses 4 3 amb un demostratiu  4 amb un indefinit  2. L. L’any que ve no sap on • Irene i després . el nombre i el temps. 118 © 2008 Edicions Voramar. . Escriu una oració enunciativa i assenyala’n el subjecte (S) i el predicat (P).

© 2008 Edicions Voramar. 119 . L. S. L. S./Santillana Educación.

Relaciona cada paraula amb la de significat contrari. Posa accent agut (´) o greu (`) a les paraules que el necessiten. • setantados  • vruixa  • coxe  • ora  • haber  • fanc  • tup  • rotx  8.5. Aquestes paraules estan mal escrites. Escriu el resultat de cada combinació. S. Copia-les correctament. pesat fort valent resistent gros prim poregós lleuger dèbil fràgil 10. paella escumadora guardabosc bolets • 120 © 2008 Edicions Voramar. L. S. L. • camio • maquina • font • cervol • matematiques • music • Ramon • cabas • tobogan • tecnic 7. Encercla amb roig els adverbis i amb blau els enllaços. molt però bé i o demà de lluny 6./Santillana Educación. a + els + estudiants de + el + home per + els + camins de + la + única 9. Escriu una oració amb cada parell de paraules. .

121 ./Santillana Educación.• © 2008 Edicions Voramar. L. S. S. L.

b. eixien. sabré. xilòfon. c. c. © 2008 Edicions Voramar. c. 8. ho indiquem amb: a. del abric. b. La forma verbal composta és: a. espentar-la. Si interrompem una oració per expressar sorpresa. Se m’ha trencat la cremallera… a. volia. c. anirem. En l’oració Susanna i Jaume han portat un pastís. han portat un pastís. c. trobarà. l’exclamació. un numeral (dos). conta. La forma verbal en tercera persona del singular és: a. tem. 10. rebaxes. 4. un demostratiu (dos). de el abric. b. els punts suspensius. b. b. jugues./Santillana Educación. c. L. llançar-la. c. la interrogació. aní. 2. Susanna i Jaume. c. el predicat és: a. faixa. he anat. arrossegar-la. 1. 7. S. dos numerals (dos i molts) i un enllaç (i). 122 b. 3. . 9. b. pedestal. dorm.Test Avaluació final Nom Data Encercla l’opció correcta. L’armari transparent que serveix per a exposar objectes al museu s’anomena: a. L. c. un enllaç (i) i un possessiu (molts). serà. 6. vitrina. L’atleta ha agafat la javelina i va a: a. batia. de l’abric. El grup que conté només verbs de la segona conjugació és: a. un enllaç (i) i un indefinit (molts). La paraula mal escrita és: a. 5. S. maqueta. Susanna. b. b. b. c. En el grup nominal dos xiclets i molts caramels trobem: a. podia. escrivíem.

En aquest camp hi ha més de dos-cents gira-sols. En aquest camp hi ha més de dos cents gira-sols. fem volar la: a. c. físic.11. serra. miloiga. c. c. 16. aquells i seu. b. c. miloxa. el i seu. c. b. En l’oració Aquells són mon pare i el seu amic Carles. votant. només un adverbi de temps (hui). b. Per a donar una ordre o prohibir alguna cosa. un adverbi de temps (hui). L. 14. Per a explicar un fet de l’any passat. 20. L’oració que té els guionets ben escrits és: a. Anna es menjaba els bombons que li havia embiat Blai. un de quantitat (molt) i un de lloc (tard). camiò. L. simpatitzant. empraràs formes verbals: a. dels temps pretèrits. © 2008 Edicions Voramar./Santillana Educación. trobem: a. dels temps presents. b. candidat. En aquest camp hi ha més de doscents gira-sols. Anna es menjava els bombons que li havia enviat Blai. En l’oració Hui he arribat molt tard. Un grup de muntanyes és una: a. c. mon i seu. utilitzem les oracions: a. S. exhortatives. enunciatives. milotxa. 19. dos adverbis de temps (hui i tard) i un altre de quantitat (molt). Monica. físic. c. físic. dels temps futurs. 123 . Anna es menjaba els bomvons que li habia enviat Vlai. L’oració ben escrita és: a. b. camío. Mónica. 13. 17. c. c. els possessius són: a. exclamatives. c. vall. Quan arriba Pasqua. b. b. 18. El grup de paraules ben accentuades és: a. 12. b. camió. La paraula que significa el mateix que aspirant és: a. S. c. badia. 15. b. Mònica.

b. c. la i fina. L’avi és molt major i no hi sent bé. c. S. corb. 30. 22. 27. c. Quan una persona s’explica molt bé. una i roja. et poses: a. haber. c. parla com un llibre obert. c. Per a fer els temps compostos. s’utilitza el verb: a. 29. Quan t’estires per a arribar a un lloc. b. b.21. aver. El substantiu tela no pot formar un grup nominal amb les paraules: a. infinitiu. d’esquena. hauré agafat. corp. b. b. haver. de puntetes. corb. El grup de paraules amb p i b ben escrites és: a. drap. b. conjugació. c. la forma composta correcta és: a. 24. c. 124 © 2008 Edicions Voramar. els carrers del poble s’omplin de: a. Quan plou. S. Per a completar l’oració Aquest matí … l’autobús. s’està quedant: a. àrab. tindre les mans ocupades. El conjunt de totes les formes d’un verb s’anomena: a. fang. parla pels descosits. és una cotorra. he agafat. sort. b. controlar la situació. c. nombre. àrap. sord. diem que: a. b. aponat. c. . L. àrap. c. no saber què fer amb alguna cosa. fanc. havia agafat. L. 23. 25. b. b. sorp. drap./Santillana Educación. fank. 26. aquest i grossa. 28. Tindre la paella pel mànec és: a. drap.

h. quantificadors. L. demostratius. adverbis i enllaços.  Diferenciar possessius. l’apòstrof.  Recordar termes relacionats amb el museu i els tipus de moviments.  Accentuar i escriure quan cal b/v. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T T T  Reconéixer el nombre. x/ix. la persona i la conjugació d’una forma verbal i diferenciar formes simples i compostes. © 2008 Edicions Voramar.Avaluació final Criteris d’avaluació Activitats 1  Formar grups nominals correctes. S. així com l’apòstrof.  Saber quan s’escriu x/ix. C  Recordar paraules sobre la cuina. la contracció i els punts suspensius./Santillana Educación. T T T T T T T 125 . x/tx/ig. L. C  Identificar les oracions segons la C intenció del parlant i identificar-ne el subjecte i el predicat.  Reconéixer paraules antònimes. C Activitats 1  Diferenciar possessius. 2 3 4 5 6 7 8 C C C 9 10 C C  Utilitzar els verbs en la persona C C i el nombre adequats i conéixer les conjugacions. S. el guionet i els punts suspensius.  Diferenciar el subjecte i el predicat. quantificadors i enllaços. p/b. demostratius. la contracció. t/d i c/g finals.

.  Comprendre el concepte de conjugació.  Saber quan s’utilitzen els temps T pretèrits.Activitats 11  Accentuar i escriure correctament el guionet. respectant-ne la concordança./Santillana Educación. 28 T  Triar les paraules pertinents  Saber com es formen els temps 27 T T © 2008 Edicions Voramar. t/d i c/g finals i h i v.  Reconéixer el significat d’algunes expressions. compostos i emprar-los amb correcció. 22 T 23 24 T T 25 26 T 126 29 T 30 T T T per a formar grups nominals. L. els presents i els futurs. S. 18 T T amb el paisatge i les votacions. Activitats 21  Escriure correctament p/b. 12 13 14 T  Recordar paraules relacionades 15 16 T  Reconéixer els distints tipus 19 20 T T T d’adverbis i els possessius. L. S. b/v i x/tx/ig. 17  Identificar el tipus d’oració segons T T la intenció del parlant.

L’any que ve no sap on viurà. M. de. Abans estudiava valencià i després estudiarà matemàtiques. Adverbis: molt. candidat 18. han portat un pastís. 6. 20. b. • Irene estudia francés. un enllaç (i) i un indefinit (molts). 27. a. S. 12./Santillana Educación. corb. a. b. a. c. parla com un llibre obert. En valencià hi ha tres conjugacions: la 1a (verbs acabats en -ar). R. la 2a (verbs acabats en -er o -re) i la 3a (verbs acabats en -ir). 11. b. les meues sabates noves / 2. fang. aquest i grossa. dues ovelles grosses / 3. Anna es menjava els bombons que li havia enviat Blai. L. a. 17. camió. rebaxes. R. aquesta casa vella / 4. c. 23. b. c. 27. 26. S. mon i seu. 24. c. La conjugació és el conjunt de totes les formes d’un verb. • camió / • màquina / • cérvol / • matemàtiques / • músic / • cabàs / • tècnic 7. En aquest camp hi ha més de dos-cents girasols. però ara viu a Morella. sord. b. b. milotxa. a. • setanta-dos / • bruixa / • cotxe / • hora / • haver / • fang / • tub / • roig 8. R. c. L. 29. els punts suspensius. vitrina. i. 22. 19. 127 . a. conjugació. 15. trobarà. Enllaços: però. llançar-la.Solucions Control 1. c. pesat  lleuger / fort  dèbil / valent  poregós / resistent  fràgil / gros  prim 10. b. • L’any passat. c. Mònica. de l’abric. 13. 21. sabré. 16. exhortatives. controlar la situació. L. àrab. 28. tem. Pol vivia a València. o. haver. 28. tres ocells menuts 2. © 2008 Edicions Voramar. a. a. he anat. 23. dos adverbis de temps (hui i tard) i un altre de quantitat (molt). a. 26. drap. un numeral (dos). b. 10. c. a. als estudiants / de l’home / pels camins / de l’única 9. c. bé. 1. de puntetes. 25. 30. serra. 14. dels temps pretèrits. lluny. Test 21. 22. demà. 25. 5. c. 24. b. 3. 4. he agafat. 29. L. a. podia. físic.

S. S.128 © 2008 Edicions Voramar. L./Santillana Educación. L. .