You are on page 1of 26

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2016 r.
Poz. 1331

USTAWA
z dnia 22 lipca 2016 r.
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych1)

2)

Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw
tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 i 1916 oraz z 2016 r. poz. 960) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

art. 2 otrzymuje brzmienie:


Art. 2. Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj:
1)

aromat charakterystyczny wyranie wyczuwalny zapach lub smak inny ni zapach lub smak tytoniu, wynikajcy z zastosowania dodatku lub kombinacji dodatkw, w tym zapach lub smak owocw, przypraw, zi, alkoholu, sodyczy, mentolu lub wanilii, ktry jest odczuwalny przed spoyciem wyrobu tytoniowego lub w trakcie
spoywania;

2)

cygaretka rodzaj maego cygara o maksymalnej wadze jednostkowej 3 g;

3)

cygaro zrolowany tyto, ktry moe by spoywany w drodze procesu spalania, przeznaczony do palenia
wycznie w postaci:
a)

tytoniu zrolowanego o zewntrznym owiniciu z naturalnego tytoniu,

b) tytoniu zrolowanego z poszarpanym, wymieszanym wkadem, owinitego liciem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywajcym wyrb w caoci, cznie z filtrem, tam, gdzie zachodzi taka
konieczno, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyczajc filtr lub ustnik,
wynosi nie mniej ni 2,3 g i nie wicej ni 10 g, a obwd rwny przynajmniej jednej trzeciej dugoci wynosi
nie mniej ni 34 mm;

1)

2)

4)

dodatek substancj inn ni tyto, dodan do wyrobu tytoniowego, jego opakowania jednostkowego lub opakowania zbiorczego;

5)

dystrybutor przedsibiorc uczestniczcego w procesie dostarczania lub udostpniania papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych na dowolnym etapie, ktrego dziaalno nie wpywa na waciwoci
wyrobw zwizane z bezpieczestwem ich uywania;

6)

importer waciciela wyrobw tytoniowych lub powizanych wyrobw, ktre zostay wprowadzone na terytorium Unii Europejskiej, lub osob majc prawo do rozporzdzania tymi wyrobami;

Przepisy niniejszej ustawy wdraaj postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia
2014 r. w sprawie zblienia przepisw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych pastw czonkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzeday wyrobw tytoniowych i powizanych wyrobw oraz uchylajcej dyrektyw 2001/37/WE (Dz. Urz.
UE L 127 z 29.04.2014, str. 1, z pn. zm.).
Niniejsza ustawa zostaa notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 30 marca 2016 r. pod numerem 2016/153/PL zgodnie z 4
rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktw prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktre wdraa dyrektyw 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur udzielania informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Dziennik Ustaw

Poz. 1331

7)

konsument osob fizyczn dziaajc w celach niezwizanych z jej dziaalnoci handlow, gospodarcz,
rzemielnicz lub zawodow;

8)

maksymalny poziom maksymaln ilo substancji, ktra moe by zawarta w wyrobie tytoniowym, lub maksymaln ilo substancji wydzielanych przez wyrb tytoniowy mierzon w miligramach, z tym e zawarto lub
poziom moe wynosi 0;

9)

mieszane ostrzeenie zdrowotne ostrzeenie zdrowotne skadajce si z poczenia ostrzeenia tekstowego


i odpowiadajcej mu fotografii lub ilustracji;

10)

nikotyna alkaloidy nikotynowe;

11)

nowatorski wyrb tytoniowy wyrb tytoniowy inny ni papieros, tyto do samodzielnego skrcania papierosw, tyto fajkowy, tyto do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tyto do ucia, tyto do nosa lub tyto do stosowania doustnego;

12)

opakowanie jednostkowe najmniejsze wprowadzane do obrotu pojedyncze opakowanie wyrobu tytoniowego


lub powizanego wyrobu;

13)

opakowanie zbiorcze kade opakowanie, w ktrym wprowadza si do obrotu wyroby tytoniowe lub powizane wyroby, zawierajce opakowanie jednostkowe lub zbir opakowa jednostkowych, z tym e przezroczyste
osony nie s uwaane za opakowanie zbiorcze;

14)

ostrzeenie zdrowotne ostrzeenie dotyczce niekorzystnego wpywu wyrobu na zdrowie ludzkie lub innych
niepodanych konsekwencji jego spoycia, w tym ostrzeenia tekstowe, mieszane ostrzeenia zdrowotne,
ostrzeenia oglne i wiadomoci informacyjne;

15)

palarnia wyodrbnione konstrukcyjnie od innych pomieszcze i cigw komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, suce wycznie do palenia wyrobw tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobw tytoniowych, lub papierosw elektronicznych, zaopatrzone w wywiewn wentylacj mechaniczn lub system filtracyjny w taki sposb, aby dym tytoniowy, para z papierosw elektronicznych lub substancje uwalniane za pomoc nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikay do innych pomieszcze;

16)

palenie nowatorskich wyrobw tytoniowych spoycie substancji uwalnianych za pomoc nowatorskiego wyrobu tytoniowego;

17)

palenie papierosw elektronicznych spoycie pary zawierajcej nikotyn, wydzielanej przez papieros elektroniczny;

18)

pojemnik zapasowy naczynie z pynem zawierajcym nikotyn, ktry mona wykorzysta do ponownego napenienia papierosa elektronicznego;

19)

papieros zrolowany tyto, ktry moe by spoywany w drodze procesu spalania; za papierosy uznaje si:
a)

tyto zrolowany nadajcy si do palenia w tej postaci, ktry nie jest cygarem albo cygaretk,

b) tyto zrolowany, ktry w drodze nieprzemysowej obrbki jest umieszczany w tutkach z bibuy papierosowej,
c)

tyto zrolowany, ktry w drodze prostej, nieprzemysowej obrbki jest owijany w bibu papierosow;

20)

papieros elektroniczny wyrb, ktry moe by wykorzystywany do spoycia pary zawierajcej nikotyn za
pomoc ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartride, zbiorniki i urzdzenia bez kartrida lub
zbiornika; papierosy elektroniczne mog by jednorazowego uytku albo wielokrotnego napeniania za pomoc
pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego adowania za pomoc kartridw jednorazowych;

21)

powizany wyrb papieros elektroniczny, pojemnik zapasowy oraz wyrb zioowy do palenia;

22)

producent osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej,
ktra produkuje wyrb lub posiada zaprojektowany i wyprodukowany wyrb, i udostpnia ten wyrb do obrotu
pod wasn nazw (firm) lub wasnym znakiem handlowym;

23)

promocja wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych, pojemnikw zapasowych lub rekwizytw tytoniowych:
a)

publiczne rozdawanie wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych, pojemnikw zapasowych lub


rekwizytw tytoniowych,

b) organizowanie degustacji wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych,


c)

organizowanie premiowanej sprzeday wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych, pojemnikw


zapasowych lub rekwizytw tytoniowych lub konkursw opartych na ich zakupie oraz innych form publicznego zachcania do ich nabywania lub uywania, bez wzgldu na form dotarcia do adresata,

d) oferowanie wyrobw tytoniowych konsumentom po obnionej cenie w stosunku do ceny wydrukowanej na


opakowaniu jednostkowym;

Dziennik Ustaw

Poz. 1331

24)

punkt detaliczny punkt, w ktrym wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe s
wprowadzane do obrotu, w tym przez osob fizyczn;

25)

reklama wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych, pojemnikw zapasowych lub rekwizytw tytoniowych:
a)

rozpowszechnianie komunikatw, wizerunkw marek wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych,


pojemnikw zapasowych, rekwizytw tytoniowych lub symboli z nimi zwizanych,

b) rozpowszechnianie nazw lub symboli graficznych podmiotw produkujcych wyroby tytoniowe, papierosy
elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, niernicych si od nazw i symboli graficznych wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych, pojemnikw zapasowych, rekwizytw tytoniowych lub symboli z nimi zwizanych
sucych popularyzowaniu marek wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych, pojemnikw zapasowych lub rekwizytw tytoniowych, z wyczeniem informacji uywanych do celw handlowych w relacjach
pomidzy podmiotami zajmujcymi si produkcj, dystrybucj i handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami
elektronicznymi, pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi;
26)

rekwizyty tytoniowe artykuy i przyrzdy przeznaczone do uywania tytoniu lub wyrobw tytoniowych,
z wyczeniem zapalniczek i zapaek, takie jak papieronice, cygarniczki, bibuki papierosowe, urzdzenia do
zwijania papierosw, fajki oraz przybory do ich czyszczenia i nabijania, popielniczki, obcinacze do cygar, oraz
artykuy i przyrzdy przeznaczone do uywania papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych;

27)

skadnik tyto, dodatek, a take wszystkie substancje lub elementy wystpujce w gotowym wyrobie tytoniowym lub powizanym wyrobie, w tym papier, filtr, tusz, kapsuki i kleje;

28)

sponsorowanie wspieranie w formie finansowej lub rzeczowej dziaalnoci osb fizycznych, osb prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej zwizane z eksponowaniem nazw wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych, pojemnikw zapasowych lub rekwizytw tytoniowych
i podmiotw produkujcych takie wyroby, a take ich symboli graficznych;

29)

substancje smoliste surowy, bezwodny, beznikotynowy kondensat dymu tytoniowego;

30)

rodek aromatyzujcy dodatek nadajcy zapach lub smak;

31)

tajemnica handlowa tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

32)

tlenek wgla bezbarwny, bezwonny gaz, ktry powstaje w wyniku niepenego spalania substancji organicznych, wystpujcy w fazie gazowej dymu papierosowego;

33)

toksyczno stopie, w jakim dana substancja moe wywoa szkodliwe skutki dla organizmu czowieka,
w tym skutki rozoone w czasie, zwykle bdce nastpstwem regularnego lub staego spoycia takiej substancji
lub naraenia na jej dziaanie;

34)

torebka opakowanie jednostkowe tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw w formie prostoktnej kieszeni z klapk przykrywajc zamknicie albo w formie stojcej torebki;

35)

transgraniczna sprzeda na odlego sprzeda konsumentom wyrobw na odlego, w przypadku ktrej


w momencie zamawiania wyrobu w punkcie detalicznym konsument znajduje si w pastwie czonkowskim
Unii Europejskiej innym ni pastwo czonkowskie lub pastwo trzecie, w ktrym znajduje si siedziba punktu
detalicznego; uwaa si, e siedziba punktu detalicznego znajduje si w pastwie czonkowskim:
a)

w przypadku osoby fizycznej gdy miejsce prowadzenia przez ni dziaalnoci znajduje si w tym pastwie czonkowskim,

b) w innych przypadkach gdy punkt detaliczny ma swoj siedzib, zarzd lub miejsce prowadzenia dziaalnoci, wczajc oddzia, agencj lub innego rodzaju zakad, w tym pastwie czonkowskim;
36)

tyto licie oraz inne naturalne, przetworzone lub nieprzetworzone czci rolin tytoniu, w tym tyto ekspandowany i tyto odtworzony;

37)

tyto do fajki wodnej wyrb tytoniowy, ktry moe by spoywany w fajce wodnej; tyto do fajki wodnej uwaa
si za wyrb tytoniowy do palenia; jeeli dany wyrb moe by wykorzystywany w fajkach wodnych i jako tyto
do samodzielnego skrcania papierosw, uznaje si go za tyto do samodzielnego skrcania papierosw;

38)

tyto do nosa wyrb tytoniowy bezdymny, ktry moe by zaywany przez nos;

39)

tyto do samodzielnego skrcania papierosw tyto, z ktrego konsumenci lub punkty detaliczne mog zrobi
papierosy;

40)

tyto do stosowania doustnego wszystkie wyroby tytoniowe do stosowania doustnego, z wyjtkiem tych przeznaczonych do inhalacji albo ucia, wytworzone cakowicie lub czciowo z tytoniu, w postaci proszku, czstek
lub te poczenia tych postaci, szczeglnie takie, ktre s porcjowane w saszetki lub dostpne w perforowanych saszetkach;

Dziennik Ustaw

2)

Poz. 1331

41)

tyto do ucia wyrb tytoniowy bezdymny przeznaczony wycznie do ucia;

42)

tyto fajkowy tyto, ktry moe by spoywany w drodze procesu spalania, przeznaczony wycznie do uycia w fajce;

43)

waciwoci CMR waciwoci rakotwrcze, mutagenne lub dziaajce szkodliwie na rozrodczo czowieka;

44)

waciwoci uzaleniajce potencja farmakologiczny substancji w zakresie wywoywania stanu, ktry wpywa
na zdolno osoby do kontrolowania swojego zachowania, zwykle przez pobudzenie ukadu nagrody lub zagodzenie objaww odstawienia;

45)

wprowadzanie do obrotu udostpnianie wyrobw, niezalenie od miejsca ich produkcji, konsumentom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za opat lub nieodpatnie, w tym w drodze sprzeday na odlego;
w przypadku transgranicznej sprzeday na odlego za miejsce wprowadzenia do obrotu wyrobu uznaje si
pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, w ktrym znajduje si konsument;

46)

wydzielane substancje substancje uwalniane podczas uywania tytoniu lub wyrobu tytoniowego zgodnie
z przeznaczeniem, takie jak substancje znajdujce si w dymie, lub substancje uwalniane w procesie uywania
wyrobw tytoniowych bezdymnych;

47)

wyrb tytoniowy do palenia wyrb tytoniowy inny ni wyrb tytoniowy bezdymny;

48)

wyrb tytoniowy wyrb przeznaczony do spoycia przez konsumentw, skadajcy si, nawet czciowo,
z tytoniu, w tym zmodyfikowanego genetycznie;

49)

wyrb tytoniowy bezdymny wyrb tytoniowy, z ktrym nie wie si proces spalania, w tym tyto do ucia,
tyto do nosa i tyto do stosowania doustnego;

50)

wyrb zioowy do palenia wyrb na bazie rolin, zi lub owocw, ktry nie zawiera tytoniu i moe by spoywany w drodze procesu spalania.;

po art. 2 dodaje si art. 2a w brzmieniu:


Art. 2a. 1. Do spraw objtych ustaw stosuje si akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji
delegowanych przez Parlament Europejski i Rad, o ktrych mowa w ustawie, zwane dalej aktami delegowanymi.
2. Minister waciwy do spraw zdrowia ogasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wykaz aktw delegowanych.;

3)

w art. 3:
a)

pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:


1)

ochrona prawa osb niepalcych do ycia w rodowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosw
elektronicznych i substancji uwalnianych za pomoc nowatorskich wyrobw tytoniowych;

2)

promocja zdrowia przez propagowanie stylu ycia wolnego od naogu palenia papierosw, uywania innych
wyrobw tytoniowych oraz palenia papierosw elektronicznych;,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:


4)
4)

informowanie o szkodliwoci palenia tytoniu na opakowaniach wyrobw tytoniowych;;

w art. 5:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Zabrania si palenia wyrobw tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobw tytoniowych, i palenia papierosw elektronicznych, z zastrzeeniem art. 5a:,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:


1a. Waciciel lub zarzdzajcy obiektem lub rodkiem transportu, w ktrym obowizuje zakaz palenia
wyrobw tytoniowych i palenia papierosw elektronicznych, jest obowizany umieci w widocznych miejscach
odpowiednie oznaczenie sowne i graficzne informujce o zakazie palenia wyrobw tytoniowych i palenia papierosw elektronicznych na terenie obiektu lub w rodku transportu, zwane dalej informacj o zakazie palenia.,
c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:


4. Rada gminy moe ustali, w drodze uchway, dla terenu gminy inne ni wymienione w ust. 1 miejsca
przeznaczone do uytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosw elektronicznych
i substancji uwalnianych za pomoc nowatorskiego wyrobu tytoniowego.;

Dziennik Ustaw
5)

Poz. 1331

w art. 5a:
a)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:


1a. Dopuszcza si uywanie wyrobw tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobw tytoniowych, lub papierosw elektronicznych w palarniach oraz innych miejscach wyznaczonych na terenie obiektw jednostek organizacyjnych lub organw podlegych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra waciwego
do spraw wewntrznych i Ministra Sprawiedliwoci oraz w urzdach obsugujcych tych ministrw, a take
w rodkach przewozu osb uywanych przez te podmioty.,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Minister Obrony Narodowej, minister waciwy do spraw wewntrznych i Minister Sprawiedliwoci
okrel, w drodze rozporzdze, szczegowe warunki uywania wyrobw tytoniowych, w tym nowatorskich
wyrobw tytoniowych, lub papierosw elektronicznych na terenie obiektw oraz urzdw, o ktrych mowa
w ust. 1a, i w rodkach przewozu osb uywanych przez podmioty okrelone w ust. 1a, uwzgldniajc potrzeb
zachowania miejsc pracy, nauki i suby jako stref wolnych od dymu tytoniowego, substancji uwalnianych
za pomoc nowatorskiego wyrobu tytoniowego lub pary z papierosw elektronicznych oraz ochrony osb niepalcych przed dymem tytoniowym, substancjami uwalnianymi za pomoc nowatorskich wyrobw tytoniowych
lub par z papierosw elektronicznych.,
c)

w ust. 3 po pkt 1 dodaje si pkt 1a w brzmieniu:


1a) w caodobowych oddziaach psychiatrycznych, z wyczeniem oddziaw dysponujcych warunkami
wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia;,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:


4. Waciciel lub zarzdzajcy lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji moe wyczy spod zakazu okrelonego w art. 5 jedno zamknite pomieszczenie konsumpcyjne w zakresie palenia:

6)

1)

papierosw elektronicznych lub nowatorskich wyrobw tytoniowych albo

2)

wyrobw tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobw tytoniowych i papierosw elektronicznych, jeeli to


zamknite pomieszczenie konsumpcyjne jest wyposaone w wentylacj zapewniajc, aby dym tytoniowy
nie przenika do innych pomieszcze.;

w art. 6:
a)

ust. 13 otrzymuj brzmienie:


1. Zabrania si udostpniania wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych osobom do lat 18. W punkcie detalicznym umieszcza si widoczn i czyteln informacj o treci: Zakaz
sprzeday wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych osobom do lat
18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu
i wyrobw tytoniowych).
1a. W przypadku wtpliwoci co do penoletnioci kupujcego wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne
lub pojemniki zapasowe sprzedawca moe zada okazania dokumentu potwierdzajcego wiek.
2. Zabrania si wprowadzania do obrotu wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych na terenie podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz w rozumieniu przepisw
o dziaalnoci leczniczej, szk i placwek owiatowo-wychowawczych oraz obiektw sportowo-rekreacyjnych.
3. Zabrania si wprowadzania do obrotu wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych oraz ich czci w automatach.,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:


5. Zabrania si wprowadzania do obrotu wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych oraz ich czci w systemie samoobsugowym, z wyjtkiem sklepw wolnocowych.,
c)

dodaje si ust. 6 w brzmieniu:


6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mog by wprowadzane do obrotu wycznie:
1)

wyroby tytoniowe i powizane wyroby speniajce wymagania okrelone w ustawie oraz aktach delegowanych;

2)

wyroby tytoniowe i powizane wyroby, wobec ktrych speniono obowizki sprawozdawcze i informacyjne
okrelone w ustawie.;

Dziennik Ustaw
7)

Poz. 1331

po art. 6 dodaje si art. 6a w brzmieniu:


Art. 6a. 1. Opakowanie jednostkowe papierosw powinno mie ksztat prostopadocianu. Opakowanie jednostkowe tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw powinno mie ksztat prostopadocianu lub walca lub mie
form torebki. Dopuszcza si zastosowanie zaokrglonych lub ukonie citych krawdzi, z tym e ostrzeenie zdrowotne powinno zajmowa tak sam powierzchni jak na opakowaniu jednostkowym bez takich krawdzi.
2. Opakowanie jednostkowe papierosw powinno zawiera co najmniej 20 papierosw. Opakowanie jednostkowe tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw powinno zawiera co najmniej 30 g tytoniu.
3. Opakowanie jednostkowe papierosw moe by wykonane z kartonu lub z mikkiego materiau, z tym e nie
moe posiada zamknicia, ktre mona ponownie zamkn lub zaklei po pierwszym otwarciu, innego ni wieczko
otwierane do gry lub uchylne wieczko w pudeku w stylu papieronicy. W przypadku opakowa jednostkowych
z wieczkiem otwieranym do gry i uchylnym wieczkiem wieczko powinno by przymocowane tylko do tylnej czci
opakowania jednostkowego.;

8)

w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Zabrania si produkcji i wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego.;

9)

uchyla si art. 7b;

10) po art. 7b dodaje si art. 7c7f w brzmieniu:


Art. 7c. 1. Zabrania si wprowadzania do obrotu, produkcji i importu w celu wprowadzania do obrotu wyrobw tytoniowych:
1)

o aromacie charakterystycznym;

2)

zawierajcych dodatki, w tym takie ich iloci lub stenia, ktre zwikszaj znacznie lub w wymiernym stopniu
waciwoci uzaleniajce, toksyczno lub waciwoci CMR wyrobu tytoniowego na etapie spoycia.

2. Zakaz, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy dodatkw niezbdnych w produkcji wyrobw tytoniowych,
w szczeglnoci cukru, ktry zastpuje cukier tracony podczas procesu suszenia, jeeli zastosowanie tych dodatkw
nie prowadzi do nadania wyrobowi aromatu charakterystycznego i nie zwiksza znacznie lub w wymiernym stopniu
waciwoci uzaleniajcych, toksycznoci lub waciwoci CMR wyrobu tytoniowego.
3. Zabrania si wprowadzania do obrotu, produkcji i importu w celu wprowadzania do obrotu wyrobw tytoniowych zawierajcych:
1)

witaminy lub inne dodatki, ktre stwarzaj wraenie, e wyrb tytoniowy jest korzystny dla zdrowia lub wie si
z nim zmniejszone zagroenie dla zdrowia;

2)

kofein lub tauryn, lub inne dodatki i zwizki pobudzajce kojarzone z energi i witalnoci;

3)

dodatki majce waciwoci barwice dla wydzielanych substancji;

4)

dodatki, ktre uatwiaj inhalacj lub absorpcj nikotyny w przypadku wyrobw tytoniowych do palenia;

5)

dodatki, ktre w formie niespalonej maj waciwoci CMR.

4. Zabrania si wprowadzania do obrotu, produkcji i importu w celu wprowadzania do obrotu wyrobw tytoniowych zawierajcych rodki aromatyzujce w jakichkolwiek ich komponentach, takich jak filtry, papier, opakowania i kapsuki i nadawania wyrobom tytoniowym waciwoci technicznych, ktre pozwalaj na zmian zapachu lub
smaku danych wyrobw tytoniowych lub intensywnoci ich dymu. Filtry, papier i kapsuki nie mog zawiera tytoniu
lub nikotyny.
5. Do wyrobw tytoniowych stosuje si odpowiednio przepisy okrelone w rozporzdzeniu (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw,
zmieniajcym dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajcym rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z pn. zm.), zwanym dalej rozporzdzeniem nr 1907/2006.
6. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych, zwany dalej Inspektorem, informuje Komisj Europejsk
o zmianie przepisw ustanawiajcych zakazy, o ktrych mowa w ust. 1.
Art. 7d. 1. Inspektor jest uprawniony do dokonywania oceny, czy dany wyrb tytoniowy:
1)

ma aromat charakterystyczny;

2)

zawiera rodek aromatyzujcy;

Dziennik Ustaw

Poz. 1331

3)

zawiera zakazane dodatki;

4)

zawiera dodatki w ilociach, ktre znacznie lub w wymiernym stopniu zwikszaj jego waciwoci uzaleniajce, toksyczno lub waciwoci CMR.

2. Jeeli w ramach oceny, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 3, ma by przeprowadzone badanie wyrobu tytoniowego,
to przeprowadza si je w laboratorium posiadajcym akredytacj w odpowiednim zakresie uzyskan zgodnie z przepisami dotyczcymi systemw oceny zgodnoci lub w laboratoriach powoanych do realizacji zada z zakresu ochrony
zdrowia publicznego w ramach Pastwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Farmaceutycznej.
3. Producent lub importer wyrobu tytoniowego przekazuje na danie Inspektora prbk tego wyrobu umoliwiajc przeprowadzenie badania, o ktrym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dania.
4. Ocena, o ktrej mowa w ust. 1, podlega jednorazowej opacie w wysokoci dwukrotnego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw bez wypat nagrd z zysku za ubiegy rok ogaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego. Opata stanowi dochd budetu pastwa. Opat
wnosi producent lub importer wyrobu tytoniowego na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do wniesienia opaty.
5. W przypadku gdy zastosowane w wyrobie tytoniowym dodatki mog powodowa nadanie wyrobowi tytoniowemu aromatu charakterystycznego lub zwikszy znacznie lub w wymiernym stopniu waciwoci uzaleniajce,
toksyczno lub waciwoci CMR, zakazuje si stosowania tych dodatkw w produkcji wyrobw tytoniowych
po wydaniu przez Komisj Europejsk aktu wykonawczego okrelajcego, e dany wyrb tytoniowy zawiera takie
dodatki. Organem waciwym w sprawach przedstawienia Komisji Europejskiej wniosku w zakresie, o ktrym mowa
w zdaniu pierwszym, jest Inspektor.
6. Minister waciwy do spraw zdrowia w przypadku wydania przez Komisj Europejsk aktu wykonawczego,
o ktrym mowa w ust. 5, okreli, w drodze rozporzdzenia, dodatki objte tym aktem wykonawczym, kierujc si
potrzeb zahamowania wzrostu spoycia tytoniu w celu ochrony zdrowia publicznego.
7. Akty delegowane okrelaj:
1)

maksymalne poziomy zawartoci dodatkw niezbdnych w produkcji wyrobw tytoniowych lub kombinacji
tych dodatkw, nadajcych aromat charakterystyczny;

2)

maksymalne poziomy zawartoci dodatkw, ktre zwikszaj znacznie lub w wymiernym stopniu waciwoci
uzaleniajce, toksyczno lub waciwoci CMR wyrobw tytoniowych na etapie spoycia.

8. W przypadku wszczcia procedury ustalania, czy dany wyrb tytoniowy jest objty zakazem wprowadzania
do obrotu wyrobw tytoniowych o aromacie charakterystycznym Inspektor moe zasign opinii niezalenego panelu doradczego ustanowionego na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/786 z dnia 18 maja 2016 r.
okrelajcej procedury dotyczce ustanowienia i dziaania niezalenego panelu doradczego wspierajcego pastwa
czonkowskie i Komisj przy ustalaniu, czy wyroby tytoniowe maj aromat charakterystyczny (Dz. Urz. UE L 131
z 20.05.2016, str. 79).
9. W przypadku stwierdzenia na podstawie dowodw naukowych, e wprowadzone do obrotu wyroby tytoniowe zawieraj dodatki w ilociach, ktre zwikszaj znacznie lub w wymiernym stopniu waciwoci uzaleniajce,
toksyczno lub waciwoci CMR wyrobw tytoniowych na etapie spoycia, zakazuje si stosowania tych dodatkw
w produkcji wyrobw tytoniowych po wydaniu przez Komisj Europejsk aktu wykonawczego okrelajcego, e dany wyrb tytoniowy zawiera takie dodatki. Organem waciwym w sprawach przedstawiania Komisji Europejskiej
wnioskw w zakresie, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym, jest Inspektor.
10. Minister waciwy do spraw zdrowia w przypadku wydania przez Komisj Europejsk aktu wykonawczego,
o ktrym mowa w ust. 9, okreli, w drodze rozporzdzenia, dodatki objte tym aktem wykonawczym, majc na celu
ochron konsumentw przed uzalenieniem oraz toksycznoci wyrobw tytoniowych i ich waciwociami CMR na
etapie spoycia.
Art. 7e. 1. Zakazu wprowadzania do obrotu wyrobw tytoniowych o aromacie charakterystycznym okrelonego
w art. 7c ust. 1 pkt 1 oraz zakazu okrelonego w art. 7c ust. 4 nie stosuje si do wyrobw tytoniowych innych ni papierosy i tyto do samodzielnego skrcania papierosw.
2. Akty delegowane okrelaj zniesienie zwolnienia okrelonego w ust. 1 w odniesieniu do konkretnej kategorii
wyrobu, o ktrym mowa w ust. 1.
Art. 7f. Zabrania si sprzeday na odlego, w tym transgranicznej sprzeday na odlego:
1)

wyrobw tytoniowych;

2)

papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych oraz ich czci.;

Dziennik Ustaw

Poz. 1331

11) w art. 8:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Zabrania si reklamy wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych, pojemnikw zapasowych lub rekwizytw tytoniowych i promocji wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych, pojemnikw zapasowych lub
rekwizytw tytoniowych oraz reklamy i promocji produktw imitujcych te wyroby, lub symboli zwizanych
z uywaniem tytoniu, wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych,
w szczeglnoci:,

b) ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:


2. Zabrania si sponsorowania przez firm tytoniow, w tym producenta lub importera wyrobw tytoniowych oraz producenta lub importera powizanych wyrobw, dziaalnoci sportowej, kulturalnej, owiatowej,
zdrowotnej i spoeczno-politycznej.
3. Zabrania si eksponowania w punkcie detalicznym przedmiotw imitujcych opakowania wyrobw tytoniowych oraz przedmiotw imitujcych opakowania papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych.,
c)

dodaje si ust. 46 w brzmieniu:


4. Etykiety opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego oraz wyrb tytoniowy nie mog zawiera
jakichkolwiek elementw lub mie cech, ktre:
1)

promuj wyrb tytoniowy lub zachcaj do jego spoycia, stwarzajc bdne wraenie co do cech tego
wyrobu, jego skutkw dla zdrowia, zwizanych z nim zagroe i wydzielanych przez niego substancji;
etykiety nie mog zawiera adnych informacji o zawartoci nikotyny, substancji smolistych lub tlenku
wgla w wyrobie tytoniowym;

2)

sugeruj, e dany wyrb tytoniowy jest mniej szkodliwy ni inne, e jego celem jest ograniczenie skutkw
niektrych szkodliwych skadnikw dymu papierosowego lub e jest oywczy, dodaje energii, ma lecznicze, odmadzajce, naturalne, organiczne waciwoci lub e przynosi inne korzyci zwizane ze zdrowiem
lub stylem ycia;

3)

odnosz si do smaku, zapachu, rodkw aromatyzujcych lub innych dodatkw albo ich braku;

4)

sprawiaj, e wyrb tytoniowy przypomina produkt leczniczy, wyrb medyczny, ywno, rodek spoywczy lub kosmetyk;

5)

sugeruj, e dany wyrb tytoniowy ma zwikszon biodegradowalno lub inne cechy korzystne pod
wzgldem ochrony rodowiska.

5. Opakowania jednostkowe i opakowania zbiorcze nie mog sugerowa korzyci ekonomicznych


w postaci doczonych do nich drukowanych kuponw lub ofert wyrobw po obnionej cenie lub darmowych,
ofert w rodzaju dwa opakowania w cenie jednego lub innych podobnych ofert.
6. Elementy lub cechy, ktre s zakazane zgodnie z ust. 4 i 5, obejmuj w szczeglnoci teksty, symbole,
nazwy, znaki towarowe i oznaczenia graficzne.;
12) art. 8a otrzymuje brzmienie:
Art. 8a. 1. Producent lub importer wyrobw tytoniowych jest obowizany do przekazania Inspektorowi jednorazowej informacji, w podziale na marki i rodzaje, dotyczcej:
1)

wykazu wszystkich skadnikw, z podaniem ich iloci, uywanych do produkcji wyrobu tytoniowego,
w porzdku malejcym wedug masy kadego ze skadnikw zawartych w danym wyrobie tytoniowym;

2)

poziomw wydzielanych substancji, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1, oraz poziomw innych wydzielanych substancji okrelonych w przepisach, o ktrych mowa w art. 10 ust. 10;

3)

innych substancji wydzielanych przez wyroby tytoniowe i ich poziomw, jeeli jest dostpna.

2. Producent lub importer wyrobw tytoniowych jest obowizany do niezwocznego poinformowania Inspektora
o zmianie skadu wyrobu tytoniowego wpywajcej na informacje przekazane na podstawie ust. 1.
3. W przypadku nowych wyrobw tytoniowych lub zmodyfikowanych wyrobw tytoniowych informacje
wymagane na podstawie ust. 1 s przekazywane Inspektorowi w terminie 6 miesicy przed dniem wprowadzenia do
obrotu tych wyrobw tytoniowych.
4. Do wykazu skadnikw, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, naley doczy:
1)

owiadczenie okrelajce powody uycia takich skadnikw w wyrobach tytoniowych wraz z informacj, czy
skadniki zostay zarejestrowane na podstawie rozporzdzenia nr 1907/2006, oraz klasyfikacj tych skadnikw
zgodnie z rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dziennik Ustaw

Poz. 1331

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajcym i uchylajcym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajcym rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353
z 31.12.2008, str. 1, z pn. zm.);
2)

istotne dane toksykologiczne dotyczce tych skadnikw w postaci spalonej lub niespalonej, w zalenoci od
przypadku, ze szczeglnym odniesieniem do ich wpywu na zdrowie konsumentw, przy uwzgldnieniu
w szczeglnoci ich skutkw uzaleniajcych;

3)

dokument techniczny przedstawiajcy oglny opis uywanych dodatkw i ich waciwoci w przypadku papierosw i tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw.

5. Producent lub importer wyrobw tytoniowych jest obowizany wskaza metody pomiaru wydzielanych substancji, jeeli zastosowa metody:
1)

inne ni okrelone w art. 10 ust. 3 albo okrelone w przepisach, o ktrych mowa w art. 10 ust. 5 w przypadku
substancji smolistych, nikotyny i tlenku wgla;

2)

inne ni okrelone w przepisach, o ktrych mowa w art. 10 ust. 10 w przypadku substancji wydzielanych
przez papierosy innych ni substancje smoliste, nikotyna i tlenek wgla oraz substancji wydzielanych przez
wyroby tytoniowe inne ni papierosy.

6. Producent i importer wyrobw tytoniowych jest obowizany do przekazywania w postaci elektronicznej


Inspektorowi do dnia 31 marca kadego roku, za rok poprzedni:
1)

dostpnych mu analiz w zakresie badania rynku i preferencji rnych grup konsumentw, w tym modych ludzi
i innych osb aktualnie uywajcych wyrobw tytoniowych, dotyczcych skadnikw i wydzielanych substancji,
jak rwnie streszcze wszystkich bada rynkowych przeprowadzonych przy okazji wprowadzania do obrotu
nowych wyrobw tytoniowych;

2)

danych dotyczcych wielkoci ich sprzeday w podziale na marki i rodzaje, w sztukach lub w kilogramach,
w podziale wedug pastw czonkowskich Unii Europejskiej.;

13) po art. 8a dodaje si art. 8aa i art. 8ab w brzmieniu:


Art. 8aa. 1. Wykaz priorytetowy dodatkw zawartych w papierosach i tytoniu do samodzielnego skrcania
papierosw okrela decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/787 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiajca wykaz priorytetowy podlegajcych zwikszonym obowizkom sprawozdawczym dodatkw zawartych w papierosach i tytoniu do
samodzielnego skrcania papierosw (Dz. Urz. UE L 131 z 20.05.2015, str. 88).
2. Producent i importer papierosw i tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw zawierajcych dodatek,
ktry znajduje si w wykazie, o ktrym mowa w ust. 1, jest obowizany do przeprowadzenia kompleksowego badania
w celu stwierdzenia, czy dodatek:
1)

przyczynia si do toksycznoci lub waciwoci uzaleniajcych danych wyrobw oraz czy w zwizku z tym
zwiksza si znacznie lub w wymiernym stopniu toksyczno lub waciwoci uzaleniajce ktregokolwiek
z wyrobw;

2)

nadaje aromat charakterystyczny;

3)

uatwia inhalacj lub absorpcj nikotyny;

4)

powoduje powstawanie substancji majcych waciwoci CMR, wraz z podaniem ich iloci, oraz czy w zwizku
z tym zwikszaj si znacznie lub w wymiernym stopniu waciwoci CMR ktregokolwiek z danych wyrobw.

3. W badaniach, o ktrych mowa w ust. 2, uwzgldnia si przeznaczenie wyrobw oraz ocenia si w szczeglnoci substancje wydzielane w procesie spalania z udziaem danego dodatku i interakcj tego dodatku z innymi skadnikami zawartymi w danych wyrobach.
4. Producenci lub importerzy papierosw i tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw stosujcy ten sam
dodatek w tych wyrobach mog przeprowadza wsplne badania, o ktrych mowa w ust. 2, jeeli skad wyrobw
zawierajcych ten dodatek jest porwnywalny.
5. Producent lub importer papierosw i tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw sporzdza sprawozdanie zawierajce wyniki bada, o ktrych mowa w ust. 2, streszczenie oraz kompleksowy przegld zawierajcy kompilacj dostpnej literatury naukowej na temat dodatku, o ktrym mowa w ust. 2, oraz streszczajcy wewntrzne dane
dotyczce skutkw stosowania tego dodatku.
6. Producent lub importer przekazuje sprawozdanie Komisji Europejskiej, a jego kopi Inspektorowi, jeeli
wyrb, o ktrym mowa w ust. 5, zawierajcy dany dodatek jest wprowadzony do obrotu nie pniej ni 18 miesicy
po dniu umieszczenia tego dodatku w wykazie, o ktrym mowa w ust. 1. Komisja Europejska lub Inspektor moe
da od producentw lub importerw informacji uzupeniajcych na temat danego dodatku. Informacje uzupeniajce umieszcza si w sprawozdaniu.

Dziennik Ustaw

10

Poz. 1331

7. Inspektor moe podda przekazane sprawozdanie ocenie, szczeglnie pod wzgldem kompleksowoci,
metodyki i wnioskw, przeprowadzanej przez instytut badawczy nadzorowany przez ministra waciwego do spraw
zdrowia, ktrego zakres dziaania okrelony w statucie wskazuje na moliwo dokonywania tego rodzaju oceny oraz
ktry jest niezaleny od przemysu wyrobw tytoniowych.
8. Ocena, o ktrej mowa w ust. 7, podlega opacie w wysokoci dziesiciokrotnego przecitnego miesicznego
wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw bez wypat nagrd z zysku za ubiegy rok ogaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego. Opata stanowi dochd budetu pastwa. Opat wnosi producent lub importer na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
do wniesienia opaty.
9. Minister waciwy do spraw zdrowia ogasza, w drodze obwieszczenia, wykaz instytutw badawczych,
o ktrych mowa w ust. 7.
10. Przepisw ust. 19 nie stosuje si do maych i rednich przedsibiorstw w rozumieniu przepisw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, jeeli sprawozdanie sporzdzi inny producent lub importer.
Art. 8ab. 1. Informacje uzyskane przez Inspektora na podstawie art. 8a ust. 15 i art. 8aa s udostpniane
w Biuletynie Informacji Publicznej, z uwzgldnieniem ochrony tajemnicy handlowej.
2. Inspektor zapewnia dostp do informacji uzyskanych na podstawie art. 8a i art. 8aa, z uwzgldnieniem
ochrony tajemnicy handlowej, Komisji Europejskiej oraz organom innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej
waciwym do uzyskiwania tych informacji.
3. Producent i importer obowizany do przekazywania informacji na podstawie art. 8a i art. 8aa wskazuje
informacje, ktre uznaje za tajemnic handlow.
4. Przekazywanie danych, informacji oraz oceny na podstawie art. 8a i art. 8aa odbywa si w formie elektronicznej.
5. Producent lub importer wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do wniesienia opaty, opat roczn za otrzymywanie, przechowywanie, przetwarzanie, analiz
i publikowanie informacji dotyczcych wyrobw tytoniowych, przekazanych na podstawie art. 8a i art. 8aa w wysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw bez wypat nagrd z zysku za ubiegy
rok ogaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego. Opata stanowi dochd
budetu pastwa.
6. Format przekazywania i udostpniania informacji o wyrobach tytoniowych, o ktrych mowa w art. 8a
i art. 8aa, okrela decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2186 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiajca format
przekazywania i udostpniania informacji o wyrobach tytoniowych (Dz. Urz. UE L 312 z 27.11.2015, str. 5).;
14) uchyla si art. 8b;
15) art. 9 otrzymuje brzmienie:
Art. 9. 1. Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobu tytoniowego zamieszcza si ostrzeenia zdrowotne sformuowane w jzyku polskim.
2. Ostrzeenia zdrowotne powinny zajmowa ca przeznaczon dla nich paszczyzn opakowania jednostkowego lub opakowania zbiorczego. Na opakowaniu nie naley zamieszcza uwag do ostrzee zdrowotnych, przeformuowywa ich lub odnosi si do nich w jakikolwiek sposb.
3. Ostrzeenia zdrowotne na opakowaniu jednostkowym i na opakowaniu zbiorczym wyrobu tytoniowego powinny by nadrukowane w sposb widoczny, czytelny, nieusuwalny i trway, w szczeglnoci ostrzeenia zdrowotne
nie mog by czciowo lub cakowicie ukryte lub zasonite przez znaki akcyzy, oznaczenia ceny, zabezpieczenia,
osony, obwoluty, pudeka lub inne elementy.
4. Na opakowaniu jednostkowym wyrobu tytoniowego innego ni papierosy i na torebce ostrzeenia zdrowotne
mog zosta umieszczone w formie nalepek, pod warunkiem e s one nieusuwalne.
5. Ostrzeenia zdrowotne nie mog zosta naruszone na skutek otwarcia opakowania jednostkowego,
z wyjtkiem opakowa, ktrych wieczko jest otwierane do gry. W takim przypadku ostrzeenia zdrowotne mog zosta podzielone na skutek otwarcia opakowania, ale jedynie w sposb zapewniajcy spjno graficzn i widoczno
tekstu, fotografii i informacji o zaprzestaniu palenia.
6. Ostrzeenia zdrowotne nie mog ukrywa lub zasania znakw akcyzy, oznacze ceny, oznacze umoliwiajcych ledzenie ruchu i pochodzenia lub zabezpiecze na opakowaniach jednostkowych.
7. Rozmiar ostrzee zdrowotnych dotyczcych wyrobw tytoniowych do palenia, wyrobw tytoniowych do
palenia innych ni papierosy, tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw i tytoniu do fajki wodnej oraz wyrobw
tytoniowych bezdymnych oblicza si w stosunku do danej paszczyzny przy opakowaniu zamknitym.

Dziennik Ustaw

11

Poz. 1331

8. Ostrzeenia zdrowotne powinny by otoczone czarn ramk o szerokoci 1 mm w obrbie paszczyzny przeznaczonej na te ostrzeenia.;
16) po art. 9 dodaje si art. 9a9f w brzmieniu:
Art. 9a. 1. Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobw tytoniowych do palenia zamieszcza si nastpujce ostrzeenie oglne:
Palenie zabija rzu teraz!.
2. Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobw tytoniowych do palenia zamieszcza si
nastpujc wiadomo informacyjn:
Dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji powodujcych raka.
3. W przypadku wydania aktu delegowanego okrelajcego inne brzmienie wiadomoci informacyjnej okrelonej w ust. 2 na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobw tytoniowych do palenia zamieszcza si
wiadomo informacyjn okrelon w tym akcie delegowanym.
4. W przypadku opakowania jednostkowego w formie pudeka z uchylnym wieczkiem w stylu papieronicy,
w ktrym paszczyzna boczna dzieli si na dwie czci podczas otwierania opakowania, ostrzeenie oglne i wiadomo informacyjn umieszcza si w caoci na wikszej czci podzielonej paszczyzny. Ostrzeenie oglne umieszcza si rwnie wewntrz opakowania jednostkowego na grnej paszczynie widocznej po otwarciu opakowania.
Boczna paszczyzna tego typu opakowania ma wysoko co najmniej 16 mm.
5. Ostrzeenie oglne i wiadomo informacyjna powinny zajmowa 50% paszczyzny, na ktrej s wydrukowane.
6. Ostrzeenie oglne i wiadomo informacyjna s:
1)

drukowane czarn, pogrubion czcionk Helvetica na biaym tle;

2)

wyrodkowane w obszarze przeznaczonym do ich umieszczenia, a na opakowaniach jednostkowych w ksztacie


prostopadocianu i opakowaniach zbiorczych s umieszczone rwnolegle do bocznych krawdzi opakowania
jednostkowego lub opakowania zbiorczego.

Art. 9b. 1. Na kadym opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobw tytoniowych do palenia
zamieszcza si mieszane ostrzeenia zdrowotne, ktre:
1)

zawieraj jedno z ostrzee tekstowych wymienionych w zaczniku do ustawy oraz odpowiadajc mu kolorow fotografi z biblioteki obrazw w tym zaczniku;

2)

zawieraj informacje o zaprzestaniu palenia, takie jak numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres
strony internetowej, gdzie konsumenci mog zasign informacji o programach wsparcia dla osb, ktre chc
rzuci palenie;

3)

zajmuj 65% zewntrznego obszaru zarwno przedniej, jak i tylnej paszczyzny opakowania jednostkowego
i opakowania zbiorczego, z tym e na opakowaniach w ksztacie walca powinny znajdowa si dwa mieszane
ostrzeenia zdrowotne znajdujce si w rwnej odlegoci od siebie, a kade ostrzeenie zdrowotne zajmuje
65% przypadajcej na nie poowy zaokrglonej paszczyzny;

4)

s widoczne w takiej samej formie na obu stronach opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego;

5)

s widoczne przy grnej krawdzi opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego i s umieszczone


w tym samym kierunku co wszystkie inne informacje umieszczone na tej paszczynie opakowania;

6)

w przypadku opakowa jednostkowych papierosw maj nastpujce wymiary:


a)

wysoko nie mniejsz ni 44 mm,

b) szeroko nie mniejsz ni 52 mm.


2. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, umieszcza i aktualizuje minister waciwy do spraw zdrowia na
stronie internetowej obsugujcego go urzdu.
3. Nad ostrzeeniem zdrowotnym nie umieszcza si nazw marek lub logo wyrobw tytoniowych do palenia.
4. Mieszane ostrzeenia zdrowotne pogrupowane w trzy zestawy zgodnie z zacznikiem do ustawy naley wykorzystywa kolejno, przy czym kady zestaw naley stosowa na zmian z innymi zestawami przez kolejne 12 miesicy.
5. W przypadku gdy akty delegowane okrel:
1)

tre ostrzee tekstowych inn ni wymienione w zaczniku do ustawy,

2)

zmian biblioteki obrazw stosowanych w mieszanych ostrzeeniach zdrowotnych okrelonych w zaczniku do


ustawy

stosuje si mieszane ostrzeenia zdrowotne okrelone w tych aktach delegowanych.

Dziennik Ustaw

12

Poz. 1331

6. Szczegowy sposb umieszczania mieszanych ostrzee zdrowotnych na opakowaniach wyrobw tytoniowych do palenia okrela decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1842 z dnia 9 padziernika 2015 r. w sprawie
specyfikacji technicznych dotyczcych ukadu, wygldu i ksztatu mieszanych ostrzee dla wyrobw tytoniowych do
palenia (Dz. Urz. UE L 267 z 14.10.2015, str. 5).
7. Producent i importer wyrobw tytoniowych jest obowizany do stosowania zestaww z biblioteki obrazw
stosowanych w mieszanych ostrzeeniach zdrowotnych okrelonych w zaczniku do ustawy lub aktach delegowanych
zawierajcych informacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, w formacie przekazanym przez Komisj Europejsk.
8. Minister waciwy do spraw zdrowia udostpnia producentom i importerom wyrobw tytoniowych w postaci
elektronicznej, w formacie przekazanym przez Komisj Europejsk zestawy, o ktrych mowa w ust. 7.
Art. 9c. 1. W przypadku opakowa papierosw i tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw w opakowaniach o ksztacie prostopadocianu ostrzeenie oglne naley umieci w dolnej czci jednej z bocznych paszczyzn
opakowania jednostkowego, a wiadomo informacyjn w dolnej czci innej bocznej paszczyzny. Ostrzeenia
zdrowotne powinny mie szeroko co najmniej 20 mm.
2. W przypadku torebki ostrzeenie oglne i wiadomo informacyjn drukuje si na paszczyznach zapewniajcych pen widoczno tych ostrzee zdrowotnych. W przypadku tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw
w opakowaniach jednostkowych w ksztacie walca ostrzeenie oglne umieszcza si na zewntrznej paszczynie
wieczka, a wiadomo informacyjn na wewntrznej paszczynie wieczka.
3. Ostrzeenie oglne i wiadomo informacyjna, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, powinny zajmowa 50% paszczyzny, na ktrej s wydrukowane.
4. Ostrzeenie oglne i wiadomo informacyjna, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, powinny spenia wymagania
okrelone w art. 9a ust. 6.
5. Szczegowy sposb umiejscowienia ostrzeenia oglnego i wiadomoci informacyjnej na torebce okrela
decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1735 z dnia 24 wrzenia 2015 r. w sprawie dokadnego umiejscowienia
ostrzeenia oglnego i wiadomoci informacyjnej na torebkach z tytoniem do samodzielnego skrcania papierosw
(Dz. Urz. UE L 252 z 29.09.2015, str. 49).
Art. 9d. 1. Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobw tytoniowych bezdymnych zamieszcza si nastpujce ostrzeenie zdrowotne:
Ten wyrb tytoniowy szkodzi Twojemu zdrowiu i powoduje uzalenienie.
2. W przypadku gdy akt delegowany okreli brzmienie ostrzeenia zdrowotnego inne ni okrelone w ust. 1, na
opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobw tytoniowych bezdymnych zamieszcza si ostrzeenie
zdrowotne okrelone w tym akcie delegowanym.
3. Ostrzeenie zdrowotne, o ktrym mowa w ust. 1, powinno spenia wymagania okrelone w art. 9a ust. 6.
4. Tekst ostrzeenia zdrowotnego, o ktrym mowa w ust. 1, powinien by rwnolegy wzgldem tekstu gwnego na paszczynie zarezerwowanej dla tego ostrzeenia.
5. Ostrzeenie zdrowotne, o ktrym mowa w ust. 1, powinno:
1)

by widoczne na dwch najwikszych paszczyznach opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego;

2)

zajmowa 30% paszczyzny opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego.

Art. 9e. 1. Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobw zioowych do palenia zamieszcza
si nastpujce ostrzeenie zdrowotne:
Palenie tego produktu szkodzi Twojemu zdrowiu.
2. Ostrzeenie zdrowotne, o ktrym mowa w ust. 1, powinno by umieszczone na przedniej i tylnej zewntrznej
paszczynie opakowania jednostkowego i na opakowaniu zbiorczym.
3. Ostrzeenie zdrowotne, o ktrym mowa w ust. 1, powinno spenia wymagania okrelone w art. 9a ust. 6.
4. Ostrzeenie zdrowotne, o ktrym mowa w ust. 1, powinno zajmowa 30% obszaru opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego.
5. Opakowania jednostkowe i opakowania zbiorcze wyrobw zioowych do palenia nie mog zawiera adnych
elementw lub cech okrelonych w art. 8 ust. 4 pkt 1, 2 i 4 oraz nie naley podawa na nich informacji, e wyrb nie
zawiera dodatkw lub rodkw aromatyzujcych.
Art. 9f. Wygld opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego wyrobw tytoniowych przeznaczonych
dla konsumentw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien spenia wymagania okrelone w ustawie lub aktach
delegowanych.;

Dziennik Ustaw

13

Poz. 1331

17) art. 10 otrzymuje brzmienie:


Art. 10. 1. Maksymalny poziom wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku wgla w dymie papierosowym papierosw produkowanych, importowanych lub wprowadzonych do obrotu nie moe przekroczy nastpujcych wartoci:
1)

w przypadku substancji smolistych 10 mg w przeliczeniu na jednego papierosa;

2)

w przypadku nikotyny 1 mg w przeliczeniu na jednego papierosa;

3)

w przypadku tlenku wgla 10 mg w przeliczeniu na jednego papierosa.

2. W przypadku gdy akty delegowane okrel obniony maksymalny poziom wydzielanych substancji okrelonych w ust. 1, stosuje si poziom okrelony w tych aktach delegowanych.
3. Wydzielane substancje smoliste, nikotyna i tlenek wgla w dymie papierosowym s mierzone na podstawie
norm:
1)

ISO: 4387 dla substancji smolistych;

2)

ISO: 10315 dla nikotyny;

3)

ISO: 8454 dla tlenku wgla.

4. Dokadno podawanych pomiarw dotyczcych zawartoci substancji smolistych, nikotyny i tlenku wgla
ustala si zgodnie z norm ISO: 8243.
5. W przypadku gdy akty delegowane okrel inne metody pomiaru wydzielanych substancji okrelonych
w ust. 1, stosuje si metody pomiaru okrelone w tych aktach delegowanych.
6. Weryfikacj maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku wgla w dymie
papierosw przeprowadza Inspektor w laboratoriach posiadajcych akredytacj w odpowiednim zakresie uzyskan
zgodnie z przepisami dotyczcymi systemw oceny zgodnoci lub laboratoriach powoanych do realizacji zada
z zakresu ochrony zdrowia publicznego w ramach Pastwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Farmaceutycznej.
7. Producent lub importer papierosw jest obowizany przekaza na danie Inspektora prbk papierosw
umoliwiajc dokonanie pomiaru w celu przeprowadzenia weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania dania.
8. Weryfikacja, o ktrej mowa w ust. 6, podlega opacie w wysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw bez wypat nagrd z zysku za ubiegy rok ogaszanego, w drodze obwieszczenia, przez
Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego. Opata stanowi dochd budetu pastwa. Opat wnosi producent lub
importer papierosw na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do wniesienia opaty.
9. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, wykaz laboratoriw, o ktrych mowa
w ust. 6, biorc pod uwag ich niezaleno od przemysu wyrobw tytoniowych.
10. Akty delegowane okrelaj maksymalny poziom wydzielanych przez papierosy substancji innych ni okrelone w ust. 1 oraz substancji wydzielanych przez wyroby tytoniowe inne ni papierosy oraz metody ich pomiaru.
11. Minister waciwy do spraw zdrowia informuje Komisj Europejsk o laboratoriach okrelonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.;
18) po art. 10 dodaje si art. 10a i art. 10b w brzmieniu:
Art. 10a. 1. Producent lub importer wyrobw tytoniowych przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej jest
obowizany do zapewnienia oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobw tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem drukowanym lub umieszczanym w sposb nieusuwalny i trway.
2. Niepowtarzalny identyfikator nie moe by:
1)

ukryty lub zasonity, w szczeglnoci znakami akcyzy lub oznaczeniami ceny;

2)

ukrywany lub zasaniany przez otwarcie opakowania jednostkowego.

1)

daty i miejsca produkcji wyrobu;

2)

zakadu produkcyjnego, w ktrym wyrb zosta wyprodukowany;

3)

maszyny uytej do produkcji wyrobu;

4)

zmiany produkcyjnej lub czasu produkcji wyrobu;

5)

opisu wyrobu;

3. Niepowtarzalny identyfikator zawiera informacje umoliwiajce ustalenie:

Dziennik Ustaw

14

Poz. 1331

6)

rynku, na ktrym wyrb ma by wprowadzany do sprzeday detalicznej;

7)

planowanej trasy transportu wyrobu;

8)

importera wyrobu do Unii Europejskiej, jeeli zachodzi taka konieczno;

9)

rzeczywistej trasy transportu wyrobu z miejsca produkcji do pierwszego punktu detalicznego, w tym wszystkich
wykorzystanych magazynw, a take daty transportu, celu transportu, miejsca rozpoczcia transportu i odbiorcy;

10)

danych wszystkich podmiotw, ktre nabyy wyrb od miejsca produkcji do pierwszego punktu detalicznego;

11)

faktury, numeru zamwienia i dowodw patnoci w odniesieniu do wszystkich podmiotw, ktre nabyy wyrb
od producenta do pierwszego punktu detalicznego.

4. Informacje, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 18, s zawarte w niepowtarzalnym identyfikatorze lub s moliwe
do odczytania bezporednio z tego identyfikatora.
5. Dostp do informacji, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 911, nastpuje przez oficjaln stron internetow producenta lub importera wyrobw tytoniowych przy uyciu niepowtarzalnego identyfikatora.
6. Podmioty uczestniczce w obrocie wyrobami tytoniowymi, z wyczeniem pierwszego punktu detalicznego,
s obowizane do rejestracji czasu wejcia w posiadanie kadego opakowania jednostkowego, a take wszystkich
przemieszcze tego opakowania, do chwili, w ktrej podmioty te przestay posiada te wyroby tytoniowe. Obowizek
ten moe by wykonywany przez oznaczanie i rejestrowanie zgromadzonych opakowa, takich jak kartony, puda czy
palety, jeeli istnieje moliwo ledzenia ruchu i pochodzenia opakowa jednostkowych.
7. Podmioty uczestniczce w obrocie wyrobami tytoniowymi prowadz kompletne i dokadne rejestry wszystkich istotnych transakcji zwizanych z obrotem wyrobami tytoniowymi.
8. Producent wyrobu tytoniowego jest obowizany przekaza wszystkim podmiotom uczestniczcym w obrocie
wyrobami tytoniowymi, z wyczeniem pierwszego punktu detalicznego, w tym importerom, przedsibiorcom prowadzcym magazyny i przedsibiorcom transportowym, niezbdne urzdzenia umoliwiajce rejestrowanie wyrobw
tytoniowych, ktre podmioty te nabywaj, sprzedaj, przechowuj, transportuj lub w stosunku do ktrych dokonuj
innego rodzaju czynnoci. Urzdzenia te mog odczytywa i przekazywa zarejestrowane dane w postaci elektronicznej do orodka przechowywania danych, o ktrym mowa w ust. 9.
9. Producent i importer wyrobw tytoniowych jest obowizany zawrze umow w sprawie przechowywania
danych z niezalenym od niego orodkiem przechowywania danych, zwanym dalej orodkiem.
10. Orodek oraz umowa, o ktrej mowa w ust. 9, s zatwierdzane przez Komisj Europejsk.
11. Wnioski o zatwierdzenie orodka oraz umowy, o ktrej mowa w ust. 9, s przekazywane Komisji Europejskiej za porednictwem ministra waciwego do spraw finansw publicznych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Wnioski obejmuj informacje i potwierdzajce je dokumenty dotyczce spenienia wymaga okrelonych w:
1)

ust. 13 w przypadku wniosku o zatwierdzenie orodka;

2)

akcie delegowanym okrelajcym gwne elementy umowy, o ktrej mowa w ust. 9.

12. O zatwierdzeniu orodka oraz umowy, o ktrej mowa w ust. 9, producent lub importer wyrobw tytoniowych informuje niezwocznie ministra waciwego do spraw finansw publicznych oraz Inspektora.
13. Orodek jest obowizany spenia nastpujce wymagania:
1)

znajduje si na terytorium Unii Europejskiej;

2)

jest monitorowany przez audytora zewntrznego, zaproponowanego i opaconego przez producenta wyrobw
tytoniowych oraz zatwierdzonego przez Komisj Europejsk;

3)

zapewnia peny dostp do przechowywanych danych dla Komisji Europejskiej, ministra waciwego do spraw
finansw publicznych, Inspektora i innych organw wadzy publicznej waciwych w sprawach ochrony zdrowia, warunkw sanitarnych i nadzoru sanitarnego lub finansw publicznych oraz waciwych w tym zakresie
organw innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej, a take niezalenego audytora, o ktrym mowa
w pkt 2;

4)

przechowywane dane nie mog zosta zmodyfikowane albo usunite przez aden podmiot uczestniczcy
w obrocie wyrobami tytoniowymi;

5)

jest niezaleny i ma odpowiednie zdolnoci techniczne do przechowywania wymaganych danych.

14. Audytor zewntrzny skada roczne sprawozdanie waciwym organom pastw czonkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, oceniajc w szczeglnoci wszystkie naruszenia dotyczce dostpu do przechowywanych w orodku danych.
15. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe udzieli producentom lub importerom wyrobw
tytoniowych dostpu do danych przechowywanych w orodku, jeeli nie narusza to tajemnicy handlowej.

Dziennik Ustaw

15

Poz. 1331

16. Przetwarzanie danych osobowych przechowywanych i udostpnianych przez orodek odbywa si na zasadach okrelonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
17. Minister waciwy do spraw finansw publicznych w przypadku wydania przez Komisj Europejsk przepisw wykonawczych w zakresie norm technicznych dla ustanowienia i funkcjonowania systemu ledzenia ruchu
i pochodzenia wyrobw tytoniowych, w tym w odniesieniu do oznaczania za pomoc niepowtarzalnego identyfikatora, rejestrowania, przekazywania, przetwarzania oraz przechowywania danych oraz w odniesieniu do dostpu do
przechowywanych danych, jak rwnie w zakresie norm technicznych dla zapewnienia penej zgodnoci systemw
uywanych do niepowtarzalnych identyfikatorw oraz funkcji powizanych z innymi systemami w Unii Europejskiej,
okreli, w drodze rozporzdzenia:
1)

wymagania techniczne dotyczce niepowtarzalnego identyfikatora, rejestrowania, przekazywania, przetwarzania


oraz przechowywania danych oraz dostpu do przechowywanych danych,

2)

wymagania techniczne dla zapewnienia penej zgodnoci systemw uywanych do niepowtarzalnych identyfikatorw oraz funkcji powizanych z innymi systemami w Unii Europejskiej

biorc pod uwag konieczno zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu ledzenia ruchu i pochodzenia
wyrobw tytoniowych.
Art. 10b. 1. Producent lub importer jest obowizany zabezpieczy opakowania jednostkowe wyrobw tytoniowych odpornym na ingerencj zabezpieczeniem zoonym z widocznego i niewidocznego elementu, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie ust. 2. Zabezpieczenie drukuje si lub umieszcza w sposb trway i widoczny,
uniemoliwiajcy jego ukrycie lub zasonicie, w tym znakami akcyzy lub oznaczeniami ceny lub innymi elementami
wymaganymi przepisami prawa.
2. Minister waciwy do spraw finansw publicznych w przypadku wydania przez Komisj Europejsk przepisw wykonawczych w zakresie norm technicznych dotyczcych zabezpieczenia okreli, w drodze rozporzdzenia,
szczegowe warunki w zakresie norm technicznych dotyczcych zabezpieczenia oraz ich ewentualnej rotacji, biorc
pod uwag konieczno zapewnienia trwaoci zabezpieczenia i rodzaje opakowa jednostkowych wyrobw tytoniowych.
3. W przypadku gdy znak akcyzy, o ktrym mowa w przepisach o podatku akcyzowym, spenia wszystkie
warunki okrelone w przepisach, o ktrych mowa w ust. 2, znak ten jest stosowany jako zabezpieczenie, o ktrym
mowa w ust. 1.;
19) po art. 11 dodaje si art. 11a11i w brzmieniu:
Art. 11a. 1. Nowatorskie wyroby tytoniowe mog by udostpniane po raz pierwszy w celu dalszej sprzeday
albo udostpniane po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora wydawanego
na podstawie zgoszenia producenta lub importera.
2. Zgoszenia nowatorskich wyrobw tytoniowych dokonuje si w postaci elektronicznej, w terminie co najmniej 6 miesicy przed dniem planowanego udostpnienia, o ktrym mowa w ust. 1.
3. Do zgoszenia wprowadzanego do obrotu nowatorskiego wyrobu tytoniowego docza si:
1)

jego szczegowy opis;

2)

instrukcj jego uytkowania;

3)

informacje o skadnikach i wydzielanych substancjach; przepisy art. 8a stosuje si odpowiednio;

4)

dostpne badania naukowe dotyczce toksycznoci, waciwoci uzaleniajcych i atrakcyjnoci takiego wyrobu, w szczeglnoci w odniesieniu do jego skadnikw i wydzielanych substancji;

5)

dostpne analizy, ich streszczenia i badania rynku na temat preferencji rnych grup konsumentw, w tym modych ludzi i innych osb aktualnie uywajcych wyrobw tytoniowych;

6)

inne dostpne i istotne informacje, w tym analiz stosunku ryzyka do korzyci zwizanych z takim wyrobem,
analiz jego spodziewanych skutkw w kontekcie zaprzestania i rozpoczcia spoycia tytoniu oraz przewidywa dotyczcych sposobu postrzegania tego wyrobu przez konsumentw;

7)

potwierdzenie wniesienia opaty okrelonej w ust. 7.

4. Producent i importer nowatorskich wyrobw tytoniowych jest obowizany do niezwocznego przekazania


Inspektorowi wszystkich nowych lub zaktualizowanych informacji dotyczcych analiz, bada i innych informacji,
o ktrych mowa w ust. 3 pkt 46.
5. Inspektor przekazuje Komisji Europejskiej wszystkie informacje otrzymane na podstawie ust. 3 i 4.
6. Inspektor wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie 5 miesicy od dnia zgoszenia, o ktrym
mowa w ust. 1.

Dziennik Ustaw

16

Poz. 1331

7. Za wydanie zezwolenia producent lub importer wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora opat w wysokoci trzydziestokrotnego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw bez wypat
nagrd z zysku za ubiegy rok ogaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego.
Opata stanowi dochd budetu pastwa.
8. Zgoszenie, do ktrego nie doczono potwierdzenia wniesienia opaty okrelonej w ust. 7, pozostawia si
bez rozpoznania.
9. Zezwolenie moe zosta wydane wycznie na nowatorski wyrb tytoniowy speniajcy wymagania okrelone
dla wyrobu tytoniowego do palenia albo wyrobu tytoniowego bezdymnego.
10. Jeeli na potrzeby wydania zezwolenia ma by przeprowadzone badanie nowatorskiego wyrobu tytoniowego, przeprowadza si je w laboratorium posiadajcym akredytacj w odpowiednim zakresie uzyskan zgodnie
z przepisami dotyczcymi systemw oceny zgodnoci lub w laboratoriach powoanych do realizacji zada z zakresu
ochrony zdrowia publicznego w ramach Pastwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Farmaceutycznej.
Art. 11b. 1. Papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe mog by udostpniane po raz pierwszy w celu dalszej sprzeday albo udostpniane po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu po dokonaniu przez producenta lub
importera zgoszenia oraz wyznaczeniu osoby prawnej lub fizycznej do kontaktu na terytorium Unii Europejskiej.
2. Zgoszenia do Inspektora dokonuje si, w postaci elektronicznej, w terminie co najmniej 6 miesicy przed
dniem planowanego udostpnienia, o ktrym mowa w ust. 1.
3. Zgoszenie zawiera:
1)
nazw (firm) i dane kontaktowe producenta, osoby prawnej lub fizycznej wyznaczonej do kontaktu na terytorium Unii Europejskiej oraz, w stosownych przypadkach, importera;
2)
wykaz wszystkich skadnikw i substancji wydzielanych w wyniku korzystania z wyrobu, w podziale na marki
i rodzaje, wraz z ich ilociami;
3)
dane toksykologiczne dotyczce skadnikw i substancji wydzielanych w wyrobie, w tym po podgrzaniu, ze
szczeglnym odniesieniem do wpywu ich wdychania na zdrowie konsumentw, uwzgldniajc w szczeglnoci
ich waciwoci uzaleniajce;
4)
informacje na temat dawki nikotyny i jej absorpcji podczas spoywania wyrobu w normalnych lub racjonalnie
przewidywalnych warunkach;
5)
opis komponentw wyrobu, w tym, w stosownych przypadkach, mechanizmu otwierania i ponownego jego napeniania;
6)
opis procesu produkcji, w tym wskazanie, czy jest to produkcja seryjna, i owiadczenie nastpujcej treci:
Owiadczam, e proces produkcji papierosa elektronicznego lub pojemnika zapasowego zapewnia zgodno
z wymaganiami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu
i wyrobw tytoniowych.;
7)
owiadczenie nastpujcej treci:
Owiadczam, e ponosz pen odpowiedzialno za jako i bezpieczestwo papierosa elektronicznego lub
pojemnika zapasowego wprowadzonego do obrotu i wykorzystywanego w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach.;
8)
w przypadku rednich, maych i mikroprzedsibiorstw owiadczenie o spenieniu kryteriw zgodnie
z zaleceniem Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczcym definicji przedsibiorstw mikro-, maych
i rednich (notyfikowanego jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), zwanym dalej zaleceniem 2003/361/WE.
4. Zgoszenie podlega opacie w wysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw bez wypat nagrd z zysku za ubiegy rok ogaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Gwnego
Urzdu Statystycznego, 50% tej opaty w przypadku rednich przedsibiorstw w rozumieniu zalecenia
2003/361/WE albo 30% tej opaty w przypadku maych i mikroprzedsibiorstw w rozumieniu zalecenia
2003/361/WE. Opata stanowi dochd budetu pastwa. Opat wnosi producent lub importer na rachunek bankowy
wskazany przez Inspektora.
5. Do zgoszenia docza si potwierdzenie wniesienia opaty okrelonej w ust. 4.
6. Owiadczenia, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 68, zawieraj take:
1)
wskazanie:
a) nazwy (firmy) producenta lub importera, jego siedziby i adresu,
b) miejsca i daty zoenia owiadczenia;
2)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania producenta lub importera, ze wskazaniem imienia i nazwiska
oraz penionej funkcji.

Dziennik Ustaw

17

Poz. 1331

7. Owiadczenia, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 68, skada si pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. Skadajcy owiadczenie jest obowizany do zawarcia w nim klauzuli o nastpujcej treci:
Jestem wiadomy(-ma) odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia.. Klauzula ta zastpuje
pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna.
8. W przypadku gdy przekazane w zgoszeniu informacje, o ktrych mowa w ust. 3, s niekompletne lub brak
jest potwierdzenia wniesienia opaty okrelonej w ust. 4, Inspektor wzywa do usunicia tych brakw w terminie
30 dni. Po bezskutecznym upywie tego terminu zgoszenie pozostawia si bez rozpatrzenia.
9. W przypadku zmiany informacji, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 25, producent lub importer jest obowizany
do dokonania nowego zgoszenia. Przepisy ust. 28 stosuje si odpowiednio.
10. Dane uzyskane na podstawie ust. 3, z uwzgldnieniem ochrony tajemnicy handlowej, podlegaj publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzdu obsugujcego Inspektora.
11. Wsplny format zgaszania papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych okrela decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2183 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiajca wsplny format zgaszania papierosw
elektronicznych i pojemnikw zapasowych (Dz. Urz. UE L 309 z 26.11.2015, str. 15).
Art. 11c. 1. Papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe powinny spenia nastpujce wymagania:
1)

pyn zawierajcy nikotyn powinien by umieszczony wycznie w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach zapasowych, ktrych pojemno nie moe przekracza 10 ml, a w przypadku papierosw elektronicznych
jednorazowego uytku lub kartridw jednorazowych pojemno kartridw jednorazowych lub zbiorniczkw
nie moe przekracza 2 ml;

2)

zawarto nikotyny w pynie nie moe przekracza 20 mg/ml;

3)

pyn zawierajcy nikotyn nie moe zawiera dodatkw wymienionych w art. 7c ust. 3;

4)

do produkcji pynu zawierajcego nikotyn zostay wykorzystane jedynie skadniki o wysokiej czystoci,
a substancje inne ni skadniki, o ktrych mowa w art. 11b ust. 3 pkt 2, byy obecne w pynie zawierajcym
nikotyn w ladowych ilociach, jeeli nie ma technicznych moliwoci wyeliminowania takich ladowych
iloci podczas produkcji;

5)

w pynach zawierajcych nikotyn oprcz nikotyny zostay wykorzystane jedynie skadniki, ktre w postaci
podgrzanej lub niepodgrzanej nie zagraaj ludzkiemu zdrowiu;

6)

nikotyna w papierosach elektronicznych powinna by dawkowana w jednolity sposb w normalnych warunkach


uytkowania;

7)

powinny by zabezpieczone przed dziemi, powinny mie zabezpieczenie uniemoliwiajce ich przypadkowe
otwarcie oraz zabezpieczenie przed rozbiciem i przeciekaniem oraz posiada mechanizm zapewniajcy ponowne napenianie bez wyciekw.

2. Normy techniczne mechanizmw ponownego napeniania papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych okrela decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/586 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie norm technicznych mechanizmu ponownego napeniania papierosw elektronicznych (Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 15).
3. Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych powinien by zamieszczony wykaz wszystkich skadnikw wyrobu w porzdku malejcym wedug masy, zawarto nikotyny w wyrobie i jej ilo w przyjmowanej dawce, numer serii i ostrzeenia dotyczce ochrony przed dziemi oraz powinna by doczona do opakowania jednostkowego papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych ulotka z instrukcj w jzyku polskim.
4. Opakowania jednostkowe i opakowania zbiorcze papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych
nie mog mie elementw lub cech, o ktrych mowa w art. 8 ust. 46, z wyjtkiem art. 8 ust. 4 pkt 1 w zakresie
informacji o zawartoci nikotyny oraz art. 8 ust. 4 pkt 3 w zakresie informacji o rodkach aromatyzujcych.
5. Ulotka, o ktrej mowa w ust. 3, powinna zawiera instrukcj dotyczc:
1)

uytkowania i przechowywania wyrobu obejmujc informacje o tym, e wyrb nie jest zalecany dla ludzi modych i osb niepalcych;

2)

informacji o przeciwwskazaniach;

3)

ostrzeenia dla grup szczeglnego ryzyka;

4)

moliwych niekorzystnych skutkw;

5)

waciwoci uzaleniajcych i toksycznoci;

6)

danych kontaktowych producenta lub importera i osoby prawnej lub fizycznej wyznaczonej do kontaktw na terytorium Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

18

Poz. 1331

6. Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych wprowadzanym do obrotu producent lub importer jest obowizany do zamieszczenia w sposb widoczny, czytelny i trway ostrzeenia zdrowotnego sformuowanego w jzyku polskim.
7. Na opakowaniach, o ktrych mowa w ust. 6, zamieszcza si nastpujce ostrzeenie zdrowotne:
Wyrb zawiera nikotyn, ktra powoduje szybkie uzalenienie..
8. Ostrzeenie zdrowotne jest:
1)

drukowane czarn, pogrubion czcionk Helvetica na biaym tle;

2)

wyrodkowane w obszarze przeznaczonym do jego umieszczenia, a na opakowaniach jednostkowych


w ksztacie prostopadocianu i opakowaniach zbiorczych jest umieszczone rwnolegle do bocznych krawdzi
opakowania jednostkowego lub opakowania zbiorczego.

9. Tekst ostrzeenia zdrowotnego jest rwnolegy wzgldem tekstu gwnego na paszczynie zarezerwowanej
dla tego ostrzeenia.
10. Ostrzeenie zdrowotne:
1)

powinno by widoczne na dwch najwikszych paszczyznach opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego;

2)

powinno zajmowa 30% paszczyzny opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego.

11. W przypadku gdy akty delegowane okrel inn tre ostrzeenia zdrowotnego okrelonego w ust. 7, stosuje si
ostrzeenie zdrowotne okrelone w tych aktach delegowanych.
12. Producent lub importer papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych jest obowizany do wyznaczenia osoby prawnej lub fizycznej do kontaktu na terytorium Unii Europejskiej w celu udzielania informacji
o wprowadzanych do obrotu papierosach elektronicznych lub pojemnikach zapasowych.
Art. 11d. 1. Producent i importer papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych jest obowizany do
przekazywania Inspektorowi corocznego sprawozdania zawierajcego:
1)

wyczerpujce dane na temat wielkoci sprzeday, w podziale na marki i rodzaje wyrobu;

2)

informacje dotyczce preferencji rnych grup konsumentw, w tym ludzi modych, osb niepalcych
i gwnych grup osb aktualnie uywajcych wyrobw;

3)

informacje na temat form sprzeday wyrobw;

4)

streszczenia wszystkich bada rynku przeprowadzonych w zakresie, o ktrym mowa w pkt 13, wraz z ich
przekadem na jzyk angielski.

2. Sprawozdanie przedkada si w postaci elektronicznej w terminie do dnia 31 marca roku nastpujcego po


roku, ktrego sprawozdanie dotyczy.
3. Inspektor jest organem waciwym w zakresie udostpniania informacji uzyskanych od producenta i importera papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych na potrzeby Komisji Europejskiej i innych pastw
czonkowskich, z uwzgldnieniem ochrony tajemnicy handlowej.
4. Inspektor monitoruje rozwj rynku papierosw elektronicznych oraz rozwj rynku pojemnikw zapasowych,
biorc pod uwag wszystkie dowody wskazujce, e stosowanie papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych prowadzi do uzalenienia od nikotyny, a ostatecznie do spoycia wyrobw tytoniowych.
Art. 11e. 1. Producent, importer lub dystrybutor papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych jest
obowizany do ustanowienia i utrzymywania systemu zbierania informacji o wszystkich podejrzewanych i niepodanych dla zdrowia ludzkiego dziaaniach tych wyrobw.
2. W celu realizacji obowizku okrelonego w ust. 1 producent, importer lub dystrybutor papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych jest obowizany przechowywa informacje, o ktrych mowa w ust. 1, oraz
przekazywa je niezwocznie Inspektorowi.
3. W przypadku gdy producent, importer lub dystrybutor papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych ma powody do stwierdzenia, e posiadane przez niego papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe, ktre
maj zosta wprowadzone do obrotu lub znajduj si w obrocie, nie s bezpieczne lub nie s dobrej jakoci, lub
w inny sposb s niezgodne z przepisami ustawy lub wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, jest obowizany do niezwocznego podjcia dziaa niezbdnych do dostosowania tego wyrobu do wymaga wynikajcych
z ustawy lub tych aktw, jego zwrotu lub wycofania z obrotu.
4. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 3, producent, importer lub dystrybutor papierosw elektronicznych
lub pojemnikw zapasowych jest obowizany do niezwocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora i podania
szczegowych informacji, w tym o zagroeniach dla zdrowia i bezpieczestwa ludzkiego, oraz o wszystkich podjtych dziaaniach i o rezultatach tych dziaa.

Dziennik Ustaw

19

Poz. 1331

5. Inspektor moe zada od producentw, importerw lub dystrybutorw papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych dodatkowych informacji dotyczcych papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych, w szczeglnoci w zakresie ich bezpieczestwa i jakoci lub wszystkich dziaa niepodanych.
Art. 11f. 1. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi lub ma uzasadnione powody do stwierdzenia, e okrelone
papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe albo dany rodzaj papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych mog stanowi powane zagroenia dla zdrowia ludzkiego, wstrzymuje, w drodze decyzji, ich wytwarzanie
lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie z obrotu na czas niezbdny dla dokonania oceny przez Komisj
Europejsk.
2. O wydaniu decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, i podjtych w zwizku z tym dziaaniach Inspektor niezwocznie
informuje Komisj Europejsk w celu dokonania oceny oraz waciwe organy innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej.
3. Po uzyskaniu oceny Komisji Europejskiej Inspektor niezwocznie:
1)

uchyla dotychczasow decyzj, o ktrej mowa w ust. 1, w przypadku gdy Komisja Europejska uzna podjte
dziaania za nieuzasadnione, albo

2)

wydaje decyzj o cakowitym wstrzymaniu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu lub nakazuje wycofanie
z obrotu okrelonych papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych albo danego rodzaju papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych, w przypadku gdy Komisja Europejska uzna podjte dziaania za uzasadnione.

4. Inspektor podaje do publicznej wiadomoci informacj o wydaniu decyzji, o ktrych mowa w ust. 1 i 3, przez
ogoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej nazwy lub rodzaju wyrobu oraz nazwy producenta lub importera.
5. Akty delegowane okrelaj zakaz wprowadzania do obrotu okrelonych papierosw elektronicznych lub
pojemnikw zapasowych lub danego rodzaju papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych.
Art. 11g. Przepisw ustawy dotyczcych papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych nie stosuje si
do papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych, na ktre naley uzyska pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu na podstawie przepisw Prawa farmaceutycznego lub ktre podlegaj wymaganiom okrelonym w przepisach
o wyrobach medycznych.
Art. 11h. 1. Producent lub importer wyrobw zioowych do palenia przekazuje Inspektorowi wykaz wszystkich
skadnikw, z podaniem ich iloci, uywanych do produkcji tych wyrobw, w podziale na marki i rodzaje.
2. Producent lub importer wyrobw zioowych do palenia informuje Inspektora w przypadku zmiany skadu wyrobu wpywajcej na informacje przekazywane na podstawie ust. 1.
3. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, s przekazywane Inspektorowi co najmniej 6 miesicy przed dniem
wprowadzenia do obrotu nowego lub zmodyfikowanego wyrobu zioowego do palenia.
4. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, s publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzdu obsugujcego Inspektora, z uwzgldnieniem ochrony tajemnicy handlowej.
5. Producent lub importer wyrobw zioowych do palenia, przedkadajc informacje zgodnie z ust. 13, wskazuje informacje, ktre uznaje za tajemnic handlow.
Art. 11i. 1. Nieopacone, opacone w czci lub nieopacone w terminie nalenoci budetowe wynikajce
z opat stanowicych dochd budetu pastwa okrelone w art. 7d ust. 4, art. 8aa ust. 8, art. 8ab ust. 5 i art. 10 ust. 8
podlegaj cigniciu w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Inspektor jest wierzycielem uprawnionym do dania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej nalenoci, o ktrych mowa w ust. 1.;
20) art. 12 i art. 12a otrzymuj brzmienie:
Art. 12. Kto:
1)

reklamuje lub promuje wyroby lub produkty wbrew postanowieniom art. 8 ust. 1,

2)

sponsoruje dziaalno sportow, kulturaln, owiatow, zdrowotn lub spoeczno-polityczn wbrew postanowieniom art. 8 ust. 2,

3)

eksponuje w punkcie detalicznym przedmioty imitujce opakowania wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych wbrew postanowieniom art. 8 ust. 3,

4)

na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobw tytoniowych umieszcza jakiekolwiek elementy lub cechy, ktre sugeruj korzyci ekonomiczne, o ktrych mowa w art. 8 ust. 5,

5)

produkuje lub wprowadza do obrotu tyto do stosowania doustnego,

Dziennik Ustaw

20

Poz. 1331

6)

produkuje lub importuje w celu wprowadzenia do obrotu wyroby tytoniowe w opakowaniach, na ktrych nie
zamieszczono ostrzeenia zdrowotnego lub z ostrzeeniem zdrowotnym wbrew postanowieniom art. 99f,

7)

wprowadza do obrotu wyroby tytoniowe w opakowaniach, na ktrych nie zamieszczono ostrzeenia zdrowotnego sformuowanego w jzyku polskim,

8)

produkuje lub importuje wyroby tytoniowe, w ktrych maksymalny poziom wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku wgla w dymie papierosowym przekracza wartoci, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 i 2,
podlega grzywnie do 200 000 z albo karze ograniczenia wolnoci, albo obu tym karom cznie.

Art. 12a. Kto umieszcza na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym lub na wyrobie tytoniowym
jakiekolwiek elementy lub cechy, o ktrych mowa w art. 8 ust. 4,
podlega grzywnie do 200 000 z albo karze ograniczenia wolnoci, albo obu tym karom cznie.;
21) po art. 12b dodaje si art. 12c w brzmieniu:
Art. 12c. Kto:
1)

produkuje lub importuje w celu wprowadzenia do obrotu wyroby tytoniowe, ktrych opakowanie jednostkowe
nie spenia wymaga okrelonych w art. 6a,

2)

produkuje lub importuje w celu wprowadzenia do obrotu wyroby tytoniowe wbrew zakazom, o ktrych mowa
w art. 7c ust. 1, 3 lub 4,

3)

produkuje lub importuje w celu wprowadzenia do obrotu wyroby tytoniowe zawierajce dodatki okrelone
w przepisach wydanych na podstawie art. 7d ust. 6 lub 10,

4)

produkuje lub importuje w celu wprowadzenia do obrotu wyroby tytoniowe, w ktrych poziom zawartoci
dodatkw przekracza wartoci okrelone w przepisach, o ktrych mowa w art. 7d ust. 7,

5)

nie stosuje si do zakazw sprzeday na odlego, o ktrych mowa w art. 7f,

6)

udostpnia po raz pierwszy w celu dalszej sprzeday albo udostpnia po raz pierwszy w celu wprowadzenia do
obrotu opakowanie jednostkowe wyrobw tytoniowych nieoznaczone drukowanym lub umieszczonym
w sposb nieusuwalny i trway niepowtarzalnym identyfikatorem, o ktrym mowa w art. 10a ust. 1,

7)

nie dopenia obowizkw, o ktrych mowa w art. 10a ust. 6, 7 lub 9 lub art. 10b ust. 1,

8)

udostpnia po raz pierwszy w celu dalszej sprzeday albo udostpnia po raz pierwszy w celu wprowadzenia do
obrotu nowatorski wyrb tytoniowy bez zezwolenia, o ktrym mowa w art. 11a ust. 1,

9)

udostpnia po raz pierwszy w celu dalszej sprzeday albo udostpnia po raz pierwszy w celu wprowadzenia do
obrotu papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe, nie dopeniajc obowizku zgoszenia, o ktrym mowa
w art. 11b ust. 1 i 9,

10)

produkuje lub importuje w celu wprowadzenia do obrotu papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe, ktre nie speniaj wymaga okrelonych w art. 11c ust. 111,

11)

nie stosuje si do nakazw lub zakazw, o ktrych mowa w art. 11f ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lub ust. 5,
podlega grzywnie do 200 000 z albo karze ograniczenia wolnoci, albo obu tym karom cznie.;

22) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:


1. Kto:
1)

wprowadza do obrotu wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe lub nie umieszcza
informacji o zakazie ich sprzeday wbrew przepisom art. 6 ust. 1, 25,

2)

bdc wacicielem lub zarzdzajcym obiektem lub rodkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a
nie umieszcza informacji o zakazie palenia,
podlega karze grzywny do 2000 z.

2. Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5,
podlega karze grzywny do 500 z.;
23) art. 14 otrzymuje brzmienie:
Art. 14. Jeeli czyn okrelony w art. 1212c lub w art. 13 ust. 1 pkt 1 zosta popeniony w zakresie dziaalnoci
przedsibiorcy, za sprawc czynu zabronionego uznaje si osob odpowiedzialn za wprowadzenie wyrobw do
produkcji, import, udostpnienie po raz pierwszy wyrobw w celu dalszej sprzeday lub wprowadzenia do obrotu,
reklamowanie wyrobw lub organizacj wprowadzania wyrobw do obrotu.;

Dziennik Ustaw

21

Poz. 1331

24) art. 15 otrzymuje brzmienie:


Art. 15. 1. W razie popenienia czynu okrelonego w art. 12 pkt 58, art. 12a12c lub w art. 13 ust. 1 pkt 1 sd
moe orzec przepadek wyrobw tytoniowych stanowicych przedmiot czynu zabronionego, choby nie stanowiy one
wasnoci sprawcy.
2. W razie popenienia czynu okrelonego w art. 12 pkt 3 sd moe orzec przepadek przedmiotw imitujcych
opakowania wyrobw tytoniowych, papierosw elektronicznych lub pojemnikw zapasowych stanowicych przedmiot czynu zabronionego, choby nie stanowiy one wasnoci sprawcy.;
25) po art. 15 dodaje si art. 15a w brzmieniu:
Art. 15a. 1. Karze pieninej w wysokoci od 1000 do 100 000 z podlega podmiot, ktry:
1)
nie dopenia obowizkw, o ktrych mowa w art. 8a ust. 1, 2 i 6;
2)
nie przeprowadza bada okrelonych w art. 8aa ust. 2;
3)
nie przekazuje lub nie przekazuje w terminie sprawozdania, o ktrym mowa w art. 8aa ust. 5;
4)
nie przekazuje lub nie przekazuje w terminie nowych lub zaktualizowanych informacji dotyczcych analiz,
bada i innych informacji, o ktrych mowa w art. 11a ust. 4;
5)
nie przekazuje lub nie przekazuje w terminie sprawozdania, o ktrym mowa w art. 11d ust. 1;
6)
nie dopenia obowizkw, o ktrych mowa w art. 11e;
7)
nie przekazuje lub nie przekazuje w terminie wykazu skadnikw, o ktrym mowa w art. 11h ust. 1 i 2.
2. Kar pienin nakada, w drodze decyzji administracyjnej, Inspektor.
3. Ustalajc wysokoci kary pieninej, Inspektor uwzgldnia rodzaj naruszenia i jego potencjalny wpyw na
zagroenie dla zdrowia publicznego.
4. Kar pienin uiszcza si na rachunek budetu pastwa prowadzony przez Inspektora, w terminie 14 dni
od dnia, w ktrym decyzja o wymierzeniu tej kary staa si ostateczna. Od kary pieninej nieuiszczonej w terminie
nalicza si odsetki ustawowe.
5. W sprawach dotyczcych administracyjnych kar pieninych stosuje si odpowiednio przepisy dziau III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z pn. zm.3)), z tym e uprawnienia organu podatkowego przysuguj Inspektorowi.;
26) dodaje si zacznik do ustawy w brzmieniu okrelonym w zaczniku do niniejszej ustawy.
Art. 2. 1. Nowatorskim wyrobem tytoniowym, o ktrym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, jest wyrb tytoniowy wprowadzony do obrotu po dniu 19 maja 2014 r.
2. W przypadku nowatorskiego wyrobu tytoniowego, o ktrym mowa w ust. 1, procedur okrelon w art. 11a ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, stosuje si od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, z tym e
zgoszenia, o ktrym mowa w art. 11a ust. 2, dokonuje si w terminie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.
Art. 3. 1. Przepisy art. 7c ust. 1 pkt 1 oraz art. 7c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw, w przypadku wyrobw tytoniowych o aromacie charakterystycznym zawierajcych dodatki mentolowe lub rodki
aromatyzujce o aromacie mentolowym, ktre nie powoduj zwikszenia znacznie lub w wymiernym stopniu toksycznoci
lub waciwoci uzaleniajcych wyrobw tytoniowych lub ich waciwoci CMR na etapie spoycia, stosuje si od dnia
20 maja 2020 r.
2. Przepisy art. 12c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, w zakresie, o ktrym
mowa w ust. 1, stosuje si od dnia 20 maja 2020 r.
Art. 4. 1. W przypadku wyrobw tytoniowych wprowadzonych do obrotu przed dniem wejcia w ycie niniejszej
ustawy informacje, o ktrych mowa w art. 8a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, przekazuje si w terminie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.
2. Producent i importer wyrobw tytoniowych jest obowizany do przekazywania Inspektorowi do spraw Substancji
Chemicznych pierwszej analizy w zakresie:
1)

3)

dostpnych im analiz w zakresie badania rynku i preferencji rnych grup konsumentw, w tym modych ludzi i osb
aktualnie uywajcych wyrobw tytoniowych, dotyczcych skadnikw i wydzielanych substancji, jak rwnie streszcze wszystkich bada rynkowych przeprowadzonych przy okazji wprowadzania do obrotu nowych wyrobw tytoniowych,
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923,
1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846 i 1228.

Dziennik Ustaw
2)

22

Poz. 1331

corocznego wykazu danych dotyczcych wielkoci ich sprzeday w podziale na marki i rodzaje, w sztukach lub
w kilogramach, w podziale wedug pastw czonkowskich Unii Europejskiej

biorc pod uwag dane od dnia 1 stycznia 2015 r.


Art. 5. Do dnia 20 maja 2019 r. w przypadku gdy znak akcyzy, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, jest
umieszczony:
1)

z tyu i z boku opakowania jednostkowego wykonanego z kartonu, w ksztacie litery L pooonej poziomo do wysokoci opakowania i przy jego grnej krawdzi mieszane ostrzeenie zdrowotne, ktre ma by na tylnej paszczynie, umieszcza si bezporednio pod znakiem akcyzy;

2)

od gry opakowania jednostkowego wykonanego z mikkiego materiau, w ksztacie odwrconej litery U pozostawia si prostoktn paszczyzn dla znaku akcyzy, ktrej wysoko nie przekracza 13 mm, pomidzy grn krawdzi opakowania a grnym kracem mieszanego ostrzeenia zdrowotnego.
Art. 6. 1. Przepisy art. 10a i art. 10b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, stosuje si do:

1)

papierosw i tytoniu do samodzielnego skrcania papierosw od dnia 20 maja 2019 r.;

2)

wyrobw tytoniowych innych ni papierosy i tyto do samodzielnego skrcania papierosw od dnia 20 maja 2024 r.
2. W przypadku wyrobw:

1)

o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy art. 12c pkt 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw, stosuje si od dnia 20 maja 2019 r.;

2)

o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy art. 12c pkt 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw, stosuje si od dnia 20 maja 2024 r.

Art. 7. W przypadku papierosw elektronicznych i pojemnikw zapasowych wprowadzonych do obrotu do dnia wejcia
w ycie ustawy zgoszenie, o ktrym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw, jest dokonywane w terminie 6 miesicy od tego dnia.
Art. 8. 1. Wyroby tytoniowe wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu oraz oznakowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami przed dniem 28 lutego 2017 r., papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe wyprodukowane
lub dopuszczone do obrotu nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy oraz wyroby
zioowe do palenia wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, ktre nie
speniaj wymaga ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, mog by wprowadzane do obrotu
do dnia 20 maja 2017 r.
2. Informacja o wyrobach tytoniowych speniajca wymagania, o ktrych mowa w art. 2 pkt 6 i art. 9 ust. 8 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, umieszczona w punkcie sprzeday tych wyrobw przed dniem wejcia
w ycie niniejszej ustawy, moe pozostawa w tym punkcie do dnia 31 grudnia 2016 r.
Art. 9. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym, zachowuj wano i mog by zmieniane na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym, zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie
art. 5a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, jednak nie duej ni przez okres
12 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.
Art. 11. 1. W latach 20162025 maksymalny limit wydatkw bdcych skutkiem finansowym ustawy wynosi dla
budetu pastwa:
1)

w czci 46 w roku:
a)

2016 1,306 mln z,

b) 2017 1,161 mln z,


c)

2018 1,199 mln z,

d) 2019 1,199 mln z,


e)

2020 1,199 mln z,

f)

2021 1,199 mln z,

Dziennik Ustaw

23

Poz. 1331

g) 2022 1,199 mln z,


h) 2023 1,199 mln z,

2)

i)

2024 1,199 mln z,

j)

2025 1,199 mln z;

w czci 85/10 w roku:


a)

2016 0,083 mln z,

b) 2017 1,250 mln z,


c)

2018 0,250 mln z,

d) 2019 0,250 mln z,


e)

2020 0,250 mln z,

f)

2021 0,250 mln z,

g) 2022 0,250 mln z,


h) 2023 0,250 mln z,
i)

2024 0,250 mln z,

j)

2025 0,250 mln z.

2. W przypadku gdy wielko wydatkw, o ktrych mowa w ust. 1, po pierwszym proczu danego roku budetowego
wyniesie wicej ni 65% limitu wydatkw przewidzianych na dany rok, wielko przyznanych rodkw przeznaczonych
na wydatki obnia si w drugim proczu o kwot stanowic rnic midzy wielkoci tego limitu a kwot przekroczenia
wydatkw. W pierwszej kolejnoci ogranicza si wydatki na wynagrodzenia.
3. Organem waciwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatkw, o ktrych mowa w ust. 1, jest minister
waciwy do spraw zdrowia, a organami waciwymi do wdroenia mechanizmu korygujcego, o ktrym mowa w ust. 2,
s odpowiednio minister waciwy do spraw zdrowia oraz wojewoda dzki.
Art. 12. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Dziennik Ustaw

24

Poz. 1331
Zacznik do ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.
(poz. 1331)

BIBLIOTEKA OBRAZW STOSOWANYCH W MIESZANYCH OSTRZEENIACH ZDROWOTNYCH

Dziennik Ustaw

25

Poz. 1331

Dziennik Ustaw

26

Poz. 1331