ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νάουσα, 6-9-2016
Αρ. πρωτ.: 764

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι για τον καθαρισμό των χώρων του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου θα γίνει
πρόσληψη εργολάβου καθαρισμού (καθαρίστριας).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Πάρου από 7-9-2016
μέχρι 12-9-2016 και τις ώρες 08:15 π.μ. έως 13:15.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΠΑΣ