ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Κόρινθος 8-9-2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τέρμα Ερμού Κόρινθος Τ.Κ.20100
Τηλ. 2741024454 Fax. 2741076889
email: emekorinthias@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσφατα με δύο αποφάσεις του, την 136680/Δ2/25-8-2016 για τα Γυμνάσια και την 133977/Δ2/17-82016 για τα Επαγγελματικά Λύκεια ο υπουργός Παιδείας κ. Φίλης, σε παγκόσμια πρωτοτυπία, αναθέτει την
διδασκαλία των Μαθηματικών στα Γυμνάσια και στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων σε είκοσι
(20) (!!!!) άλλες ειδικότητες.
Το Παράρτημα Κορινθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας εκφράζει την έντονη αντίθεσή
του σε αυτές τις αποφάσεις του κ. Φίλη, καθώς υποβαθμίζουν το μάθημα των Μαθηματικών και
στερούνται οποιοδήποτε επιστημονικού και παιδαγωγικού κριτηρίου.
Τα Μαθηματικά αποτελούν μια συνεχή αλυσίδα γνώσης και μεθοδολογίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία, όπου το κυρίαρχο για τη διδασκαλία τους δεν είναι μόνο οι μαθηματικές γνώσεις αλλά και οι
τρόποι μετάδοσής τους στους μαθητές και η επιλογή για τη διδασκαλία των Μαθηματικών από μη
πτυχιούχους Μαθηματικούς είναι αυτονόητο ότι υποβαθμίζει τη Μαθηματική παιδεία στην εκπαίδευση.
Γιατί άλλο είναι να γνωρίζει κάποιος τα Μαθηματικά που χρειάζεται και εφαρμόζει στην εργασία του
και άλλο να τα διδάσκει. Και αυτό γιατί ο δάσκαλος των μαθηματικών για να μπορεί να ενθουσιάζει, να
εμπνέει, να καθοδηγεί και να κάνει τους μαθητές του να αγαπήσουν τα Μαθηματικά, θα πρέπει να έχει μια
σφαιρική άποψη για αυτά και μια ολοκληρωμένη μαθηματική μόρφωση και κουλτούρα την οποία αποκτά
όχι μόνο από τις Πανεπιστημιακές σπουδές του αλλά και από τη συνεχή επιμόρφωση μέσα από συνέδρια,
σεμινάρια και επιμορφώσεις.
Επειδή επομένως οι συγκεκριμένες αποφάσεις του κ. Φίλη υποβαθμίζουν το ρόλο των Μαθηματικών,
δημιουργούν τεράστιες ανισότητες για τους μαθητές των Δημοσίων Γυμνασίων και των Επαγγελματικών
Λυκείων που θα διδάσκονται Μαθηματικά από μη Μαθηματικούς και υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών
μας τον καλούμε να τις αποσύρει άμεσα. Ακόμα καλούμε τους Σχολικούς Συμβούλους των Μαθηματικών
να παρεμβαίνουν άμεσα όταν διαπιστώνουν ανάθεση Μαθηματικών σε μη Μαθηματικούς καθώς και τους
Διευθυντές Βθμιας Εκπαίδευσης να έχουν ως πρωταρχικό τους καθήκον τη διδασκαλία κάθε μαθήματος
από τους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας και όχι την μηχανιστική λογική κάλυψης κενών και
τυπικής διεκπεραίωσης του ωρολογίου προγράμματος, παραβλέποντας επιστημονικά και διδακτικά
κριτήρια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σακελλαράκης Παναγιώτης

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταυρόπουλος Σταύρος