You are on page 1of 13

Bazele Contabilitatii

Asist. univ. drd. Mirela NICHITA


mnichita@ase.ro

Cap. I ECUAŢIA FUNDAMENTALĂ A CONTABILITĂŢII. RAPORTAREA


POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII

I. 1 ECUAŢIA FUNDAMENTALĂ A CONTABILITĂŢII


Indiferent de specificul unei afaceri / întreprinderi, totdeauna se respectă o ecuaţie
fundamentală pentru contabilitate, şi anume:
ACTIVE = CAPITALURI + DATORII
Toate evenimentele şi tranzacţiile care au loc pe parcursul unei perioade, ca urmare a
desfăşurării activităţii pot fi tratate ca modificări ale acestei ecuaţii.

ACTIVELE reprezintă resurse controlate de intreprindere la timpul prezent provenind


din evenimente si tranzactii efectuate la timpul trecut generatoare de beneficii economice la
timpul viitor.

DATORIILE reprezinta obligatiile intreprinderii fata de terti ca urmare a desfasurarii


activitatii la a caror decontare (plata) are loc o iesire de resurse economice din intreprindere.

CAPITALURILE PROPRII reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele


intreprinderii dupa ce s-au platit datoriile.

Aplicaţie. Patru intreprinderi diferite prezinta urmatoarea situatie a activelor si datoriilor:

Data Active Datorii


01.01.N 700.000 300.000
31.12.N 1.200.000 650.000

Determinati rezultatul fiecarei intreprinderi, stiind ca:


- intreprinderea A nu a efectuat nici o tranzactie cu asociatii;
- intreprinderea B a platit unui asociat care s-a retras suma de 60.000 lei;
- intreprinderea C a incasat de la un asociat suma de 175.000 lei ca aport la capitalul
social;
- intrepinderrea D a incasat ca aport la capitalul social suma de 150.000 lei si a platit
unui asociat care s-a retras suma de 55.000 lei.
Capitalurile proprii ale fiecarei societati sunt formate doar din capital social si rezultat.

I. 2 RAPORTAREA POZIŢIEI FINANCIARE A SOCIETĂŢII


Raportarea poziţiei financiare se realizează cu ajutorul Bilanţului contabil.
Bilanţul este o situaţie financiara care ne prezintă situaţia netă a unei entităţi sau
poziţia financiară.
Poziţia financiară = Active – Datorii
Forma de prezentare a bilanţului poate fi:
a). Cont ( A= C+D)
b). Listă (A – D = C)

1/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

Aplicaţie. Societatea ALFA produce şi comercializează diverse tipuri de conserve de


fructe. Se cunosc următoarele informaţii privind poziţia financiară la 31 decembrie
200N:
Elemente Valori Clasificare
Abonamente contractate pentru următoarele trei luni 15.000
Autoturism Renault Laguna 24.500
Avansuri acordate furnizorilor 7.000
Borcane pentru ambalat dulceaţă 23.000
Capace 16.000
Capital social 250.000
Cheltuieli de înregistrare şi înmatriculare 3.200
Clădiri 150.000
Clienţi 12.000
Contribuţia la asigurările sociale 7.000
Creditori diverşi 9.000
Disponibil în cont la bancă 175.000
Dividende de plată 1.800
Furnizori 28.000
Halate 25.000
Impozite şi taxe datorate 17.000
Împrumuturi acordate altor societăţi pe o perioadă de 2 ani 40.000
Împrumuturi pe termen lung luate de la bănci, din care 125.000
rambursabile în anul următor 15.000
Licenţe pentru reţetele de fabricaţie 4.000
Numerar în casierie 7.500
Pierdere din exerciţiile anterioare 3.700
Piersici 30.000
Prime de capital 3.000
Provizioane pentru litigii 5.500
Rezerva legală 10.000
Salarii datorate 9.800
Terenuri 135.000
Utilaje 265.000
Subvenţii pentru achiziţia unui utilaj 10.000
Zahăr 8.500

Întocmiţi bilanţul societăţii comerciale ALFA SA la 31 decembrie 200N atât sub


formă de cont (cu respectarea egalităţii Activ = Capitaluri proprii + Datorii), cât şi sub
formă de listă, cu deducerea datoriilor din activ (Activ - Datorii = Capitaluri proprii).

2/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

Aplicaţie. Se cunosc următoarele informaţii privind poziţia financiară la 31 decembrie 200N:


-um-
 abonamente achitate care vor fi utilizate în anul 200N+1 500
 capital social 25.000
 casa 2.900
 chirii încasate în avans pentru primele şase luni ale anului 200N+1 900
 clădiri 14.000
 clienţi 1.800
 credite bancare pe termen lung 2.800
 furnizori 2.200
 materii prime 1.800
 mărfuri 1.000
 pierdere probabilă datorată unui litigiu 600
 rezerve 1.500
 terenuri 11.000

Întocmiţi bilanţul societăţii comerciale ALFA SA la 31 decembrie 200N atât sub


formă de cont (cu respectarea egalităţii Activ = Capitaluri proprii + Datorii), cât şi sub
formă de listă, cu deducerea datoriilor din activ (Activ - Datorii = Capitaluri proprii).

I. 3. MODIFICARI BILANTIERE
Active = Capitaluri Proprii + Datorii
M
MOOD
DEELLEE D
DEE PPR
REEZZEEN
NTTA
ARREE A
ABBIILLA
ANNTTU UII –– VVEEZZII SSEEM
ULLU MIIN
NAAR
R!!!!!!!!!!

1. Cresterea elementelor de activ concomitent cu cresterea datoriilor


(A + x )= CP + (D + x)
Exemple:
- se achizitioneaza marfuri de la furnizori in valoare de 3.000 lei;
- se achizitioneaza un program informatic pentru evidenta contabila in valoare de 4.500 lei ;
- se achizitioneaza un teren in valoare de 6700 lei.
Prezentati bilantul contabil dupa fiecare tranzactie.

Bilant contabil la data de 31.12.N


CAPITAL PROPRIU SI
ACTIVE Sume Sume
DATORII
1. Capital social
1. Cheltuieli de constituire 450 5.000
500 act x 10 lei/act
2. Echipamente de lucru 4.400 2. Rezultat reportat 150
3. Materii prime 630 3. Furnizori 1.720
4. Conturi la banci in lei 1.550 4. Impozit pe profit 160
TOTAL TOTAL

3/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

Tranzactia 1 :
Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de 450 0 450 Capital social 5.000 0 5.000
constituire 500 act x 10 lei/act
Echipamente de 4.400 0 4.400 0
lucru
Rezultat reportat 150 0 150
Materii prime 630 0 630 Furnizori 1.720
Conturi la banci in lei 1.550 0 1.550 Impozit pe profit 160 0 160
TOTAL TOTAL

Tranzactia 2 :
Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de constituire Capital social
500 act x 10 lei/act
Echipamente de lucru
Rezultat reportat

Materii prime Furnizori


Conturi la banci in lei Impozit pe profit
TOTAL TOTAL

Tranzactia 3 :
Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de Capital social
constituire 500 act x 10 lei/act
Rezultat reportat
Echipamente de
lucru

Materii prime Furnizori


Conturi la banci in lei Impozit pe profit
TOTAL TOTAL

2. Scaderea elementelor de activ concomitent cu scaderea datoriilor

(A - y )= CP + (D - y)

Exemple:
- se plateste impozitul pe profit in valoare de 160 lei;

4/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

Tranzactia 4 :
Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de Capital social
constituire 500 act x 10 lei/act
Echipamente de
lucru
Rezultat reportat

Materii prime Furnizori


Conturi la banci in lei Impozit pe profit
TOTAL TOTAL

3. Cresterea unui element de activ concomitent cu scaderea altui element de activ

(A + z - z)= CP + D

Exemple:
- se plateste abonamentul la Monitorul Oficial in valoare de 100 lei pentru urmatoarele 3 luni.

Tranzactia 5 :
Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de Capital social
constituire 500 act x 10 lei/act
Echipamente de
lucru
Rezultat reportat

Materii prime Furnizori

Conturi la banci in lei Impozit pe profit


TOTAL TOTAL

4. Cresterea unui element de datorie concomitent cu scaderea altui element de datorie.

A= CP + ( D + t – t)
Exemple:
- pentru suma de 700 lei - datorie fata de furnizor se emite un bilet la ordin cu scadenta peste 45 de
zile.

5/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

Tranzactia 6 :
Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de Capital social
constituire 500 act x 10 lei/act
Echipamente de
lucru
Rezultat reportat

Materii prime Furnizori

Conturi la banci in lei Impozit pe profit


TOTAL TOTAL

5. Cresterea unui element de capital concomitent cu scaderea altui element de capital.

A= (CP + w – w ) + D

Exemple:
- se incorporeaza 40% din rezultatul reportat la capital social.

Tranzactia 7 :
Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de Capital social
constituire 500 act x 10 lei/act
Echipamente de
lucru
Rezultat reportat

Materii prime Furnizori

Conturi la banci in lei Impozit pe profit


TOTAL TOTAL

6/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

6. Cresterea unui element de activ concomitent cu cresterea unui element de capital.

A + q = (CP + q ) + D

Exemple:
- se reevalueaza terenul la valoarea de 7500 lei;
- se inregistreaza o promisiune de aport la majorarea capitalului social din partea unui actionar in
valoare de 2000 lei.

Tranzactia 8:
Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de Capital social
constituire 500 act x 10 lei/act
Echipamente de
lucru
Rezultat reportat

Materii prime Furnizori

Conturi la banci in lei Impozit pe profit


TOTAL TOTAL

Tranzactia 9 :

Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de Capital social
constituire 500 act x 10 lei/act
Echipamente de
lucru
Rezultat reportat

Materii prime Furnizori

7/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

Conturi la banci in lei Impozit pe profit


TOTAL TOTAL

7. Descresterea unui element de activ concomitent cu descresterea unui element de capital.

A – p = (CP – p ) + D

Exemple:
- se reevalueaza echipamentul de lucru la valoarea de 4100 lei.

Tranzactia 10 :
Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de Capital social
constituire 500 act x 10 lei/act
Echipamente de lucru
Rezultat reportat

Materii prime Furnizori

Conturi la banci in lei Impozit pe profit


TOTAL TOTAL

8. Descresterea unui element de capital propriu concomitent cu cresterea unui element de


datorie.

A = (CP – m ) + (D + m)

Exemple:
- un asociat care a avut un aport la capitalul social de 500 lei se retrage.

8/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

Tranzactia 11 :
Bilant contabil
CAPITAL PROPRIU
ACTIVE T0 Δ T1 T0 Δ T1
SI DATORII
Cheltuieli de Capital social
constituire 500 act x 10 lei/act
Echipamente de
lucru
Rezultat reportat

Materii prime Furnizori

Conturi la banci in lei Impozit pe profit


TOTAL TOTAL

9. Cresterea unui element de capital propriu concomitent cu descresterea unui element de


datorie.
A = (CP + n ) + (D - n )

9/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

C
Caapp IIII.. C
COON
NTTU
URRIILLE
ESSII P
PAAR
RTTIID
DAAD
DUUB
BLLA
A

1. REGULI DE FUNCTIONARE A CONTURILOR

Reguli de functionare a conturilor de ACTIV

Regula 1 ....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Regula 2 ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Regula 3 ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Regula 4 .........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Aplicaţie. Sa se calculeze soldul contului 5121 – “Conturi curente la banci” pe


baza urmatoarelor informatii:
SOLD INITIAL 8.000 um ;
1. se plateste impozitul pe profit 2.800 um ;
2. se primeste de la un client un avans de 13.700 um ;
3. se incaseaza de la banca un credit pe 5 ani in valoare de 8.500 um ;
4. un actionar depune in contul deschis la banca suma de 400 um;
5. se plateste un furnizor in valoare de 6.300 um;
6. se acorda unui salariat suma de 2.000 um pentru a pleca in delegatie;
7. se achizitioneaza un calculator in valoare de 3.000 um; furnizorul de plateste imediat;
8. se plateste o amenda in valoare de 2.000 um;
9. se plateste unui evaluator un onorariu de 4.000 um pentru reevaluarea imobilizarilor;
10. se acorda un imprumut in valoare de 2.000 um;
11. se plateste factura de energie electrica in valoare de 1.000 um;
12. se incaseaza dividende in valoare de 1.000 um;
13. se plateste dobanda la credit in valoare de 200 um.

Reguli de functionare a conturilor de CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII

Regula 1 ....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Regula 2 ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Regula 3 ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Regula 4 .........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

10/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

Aplicaţie. Sa se calculeze soldul contului Furnizori pe baza urmatoarelor informatii:


Sold initial 18000 lei
1. se achizitioneaza mărfuri de la furnizori în valoare de 32000 lei;
2. se achiziţionează materii prime în valoare de 10500 lei;
3. se plăteşte 28000 lei din datoria faţă de furnizorul de mărfuri;
4. se cumpără: materii prime A: 700 buc x 45 lei/buc şi materii prime B: 500 buc x 12
lei/buc cu plata peste 1 lună;
5. se înregistrează factura de curent electric în valoare de 12000 lei şi factura
Romtelecom în valoare de 13000 lei;
6. se plăteşte factura Romtelecom;
7. se achită 50% din datoria faţă de furnizorul de materii prime.

Forma de reprezentare a conturilor este sub forma literei “T”

Debit Numele contului de activ Credit


SOLD INITIAL
Cresteri   Descresteri
Rulaj debitor Rulaj creditor

Total sume debitoare Total sume creditoare

SOLD FINAL DEBITOR

Debit Numele contului de capital Credit


SOLD INITIAL
Descresteri   Cresteri
Rulaj debitor Rulaj creditor

Total sume debitoare Total sume creditoare

SOLD FINAL CREDITOR

Aplicaţie. Situatia societatii Delta SA la 01.01.200N, se prezinta astfel:

Activ Sume Capitaluri proprii si Datorii Sume


Marfuri 200 Capital social 2000
Disponibilitati banesti 2430 Furnizori 630
Total 2630 Total 2630

Delta SA a efectuat urmatoarele tranzactii si evenimente:


1. A achizitionat marfuri de la furnizorul Alpha in valoare de 1500 lei ;
2. A platit furnizorulului Alpha 1000 lei;
3. A achizitionat un teren in valoare de 4300 lei de la Gamma;
11/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

4. A primit factura de energie electrica in valoare de 560 lei ;


5. A achizitionat marfuri in valoare de 430 lei de la furnizorul Beta;
6. A platit 1300 lei din datoria fata de Gamma;
7. A vandut 40% din marfurile din stoc la pretul de vanzare de 1000 lei;
8. A incasat contravaloarea creantei de la pct 7. ;
9. A platit furnizorul Beta;
10. A platit energia electrica.
Sa se analizeze tranzactiile de mai sus si sa se reprezinte in conturi.

TRANZACTII CU VENITURI SI CHELTUIELI

Situaţia bilanţiera la data de 31.12.200N a societăţii Sigma SA se prezintă astfel:


 Capital social 2000 acţiuni, valoarea nominala a unei acţiuni 10 lei;
 Datorii furnizori 17000 lei;
 Creanţe clienţi 14 000 lei;
 Disponibilităţi băneşti în contul de la bancă 13 000 lei;
 Rezerve legale 200 lei;
 Mobiler birou şi aparatură birotică 13500 lei;
 Amortizarea mobilier birou şi aparatură birotică 4000 lei;
 Marfuri 400 lei;
 Materii prime 200 lei;
 Produse finite 100 lei.

Pe parcursul perioadei s-au inregistrat urmatoarele tranzactii si evenimente:


1. se primeste factura Romtelecom in valoare de 450 lei, TVA 19%;
2. se consuma materiile prime in procesul de producţie;
3. se obtin produse finite in valoare de 1200 lei;
4. se vinde 60% din stocul de marfuri, pret de vanzare 500 lei, TVA 19%;
5. se vand produse finite in urmatoarele conditii: pret de vanzare 850 lei TVA 19%, costul
de productie 670 lei;
6. se inregistreaza statul de salarii in valoare de 2000 lei;
7. se vinde un calculator, pret de vanzare 3200 lei, TVA 19%, cost de achizitie 3500 lei,
amortizare cumulata inregistrata 2900 lei;
8. se inregistreaza amortizarea mobilierului in valoare de 400 lei.
9. se inregistrează aportul la capital al unui nou asociat in valoare de 1000lei;
10. se incasează aportul asociatului;
11. se înregistrează un litigiu cu un client si se estimeaza că va trebui să i se plătească
daune în valoare de 800 lei;
12. se plăteşte o amendă de 550 lei;
13. se înregistrează impozitul pe profit.

1. Să se analizeze tranzacţiile de mai sus.


2. Să se întocmească Registrul Jurnal şi Registrul Carte Mare.
3. Să se întocmească Balanţa de verificare cu 4 serii de egalităţi.
4. Să se intocmească Contul de Profit si pierdere si Bilanţul contabil la 31.12.200N+1.

12/13
Bazele Contabilitatii
Asist. univ. drd. Mirela NICHITA
mnichita@ase.ro

Bilant contabil la data de 31.12.N


A. ACTIVE IMOBILIZATE A. CAPITAL SI REZERVE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1. Capital social
1. Cheltuieli de constituire 2. Prime legate de capital
2. Cheltuieli de dezvoltare 3. Rezerve legale
3. Concesiuni, brevete, Cheltuieli de 4. Rezerve statutare
constituire 5. Rezerve din reevaluare
4. Alte imobilizari necorporale – programe 6. Acţiuni proprii
informatice 7. Rezultatul exercitiului
5. Imobilizari necorporale in curs de 8. Rezultatul reportat
executie si avansuri acordate pentru imobilizari 9. Repartizarea rezultatului
necorporale
II. IMOBILIZARI CORPORALE B. DATORII
1. Terenuri si constructii I. DATORII COMERCIALE:
2. Echipamente si instalatii de lucru 1. Furnizori
3. Mobilier si aparatura birotica 2. Furnizori de imobilizari
4. Imobilizari corporale in curs de executie 3. Efecte comerciale de platit
si avansuri acordate pentru imobilizari corporale 4. Furnizori – facturi nesosite
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 5. Avansuri incasate de la clienti (clienti-
1. Titluri de participare creditori)
2. Creante imobilizate: imprumuturi II. DATORII SALARIALE SI SOCIALE :
acordate pe termen lung 1. Salarii datorate
2. Contributii aferente salariilor
B. ACTIVE CIRCULANTE III. DATORII FINANCIARE :
I. STOCURI 1. Credite bancare pe termen scurt si lung
1. Materii prime, materiale auxiliare 2. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
2. Produse finite, semifabricate, productie 3. Alte datorii pe termen lung - leasing
in curs de executie 4. Dobanzi aferente creditelor si
3. Marfuri imprumuturilor
4. Stocuri aflate la terti IV. DATORII FISCALE :
5. Avansuri acordate pentru cumpărări de 1. Impozit pe profit
stocuri 2. Impozit pe salarii
II. CREANTE 3. Impozit pe cladiri
1. Creante – clienti 4. Taxa pe valoare adaugata de platit
2. Efecte comerciale de incasat 5. Alte taxe si impozite
3. Clienti incerti V. DATORII FATA DE ACTIONARI :
4. Creante fata de actionari si asociati 1. Dividende
5. Clienti - facturi de intocmit 2. Alte datorii fata de actionari si asociati
6. Avansuri acordate salariatilor VI. PROVIZIOANE
7. Avansuri acordate fz (furnizori-debitori) 1. Provizioane pentru litigii
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 2. Provizioane pentru garanţii acordate
1. Actiuni cotate si necotate clienţilor
2. Obligatiuni cotate si necotate
IV. DISPONIBILITATI BANESTI C. VENITURI IN AVANS
1. Numerar in casierie in lei si devize 1. Venituri din chirii in avans
2. Conturi curente la banci in lei si devize 2. Subventii pentru investitii
3. Avansuri de trezorerie
4. Acreditive

C. CHELTUIELI IN AVANS
1. Cheltuieli cu chiriile platite in avans
2. Abonamente platite in avans
3. Prime de asigurare platite in avans

13/13