You are on page 1of 4

ООУ.

„Јосип Броз Тито“ – Струга
ОДДЕЛЕНСКИ/КЛАСЕН ЧАС
ЈАС – Личен развој
ЈАС И ТИ – Интерперсонални односи
ЈАС И ДРУГИТЕ – Општествени односи
ЈАС И ЗДРАВЈЕТО -Здраво живеење
ЈАС И ОКОЛИНАТА -Однос со
надворешната средина

6
8
10
6

Време на
реализација
IX, X
X, XI, XII
XII, I, II, III
III, IV

6

V, VI

Вкупно

36

НАСТАВНА ТЕМА

Број на
часови

ТЕМАТСКО – ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА НАСТАВАТА ПО
ОДДЕЛЕНСКИ ЧАС ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ
Број на часовиво годината:

_______36 часа__________

Одделение____VI____Паралелки____1____
Учебна година____2016/17___
Дата___од_01.09 до 10.06____
Изработил:
Јована Ѓореска – Танеска

НАСТАВНА СОДРЖИНА
1. Градење самодоверба и слика за себе како член на семејството и како

ученик
2. Препознавање и изразување на сопствени емоции
3. Справување со загуба и жалење
4. Справување со успех / неуспех
5. Искажување мислење
6. Менаџирање на слободното време
7. Прифаќање сличности и разлики
8. Формирање, одржување и прекинување врски
9. Чување тајни. Кажување лаги / вистини
10. Давање и примање помош
11. Прифаќање и признавање грешки
12. Справување со емоции
13. Комуницирање
14. Справување со насилничко однесување. Разрешување конфликти
15. Познавање на основните човекови права
16. Почитување на другите (недискриминација)
17. Меѓусебно поддржување и соработка
18. Структура на групата. Донесување одлуки во група
19. Одолевање на социјални притисоци
20. Преземање одговорност за постапките
21. Градење позитивен однос кон својата земја
22. Модел на идентификација: сакам да бидам ...
23. Критички осврт кон медиумите
24. Институции за заштита и безбедност
25. Стекнување навики за здрава исхрана
26. Пирамида на исхрана
27. Водење грижа за личната хигиена. Приказната за Кала.
28. Превенција од болести и заболувања
29. Превенција од болести на зависност. Здравје или не?
30. Развивање свест за сексуалното здравје
31. Безбедно однесување во средината
32. Грижа за хигиената во околината
33. Градење позитивен однос кон растенијата и животните.
34. Одржување и разубавување на околината

дату
м
05.09
12.09
19.09
26.09
03.10
10.10
17.10
24.11
31.11
07.11
14.11
21.11
28.11
05.12
12.12
19.12
26.12
23.01
30.01
06.02
13.02
20.02
27.02
06.03
13.03
20.03
27.03
03.04
10.04
17.04
24.04
08.05
15.05
22.05

измени

Забелешка:
1) Предвидените датуми за реализација може да бидат изменети заради неработни денови, празници, екскурзии и други
причини
2) ИКТ – примена на информатичко – компјутерска технологија во реализација на наставната содржина

1.Градење самодоверба и слика за себе
како член на семејството и како ученик

• знае за промените во
односите со родителите кои
настануваат во
периодот на адолесценција;
• знае различни начини за
активно
учество
во
училишниот живот;
• знае за поимот училишно
постигнување.
• учествува во преземање на
конкретни
акции
за
унапредување на
училишниот живот;

умее
да
остварува
позитивни релации со своите
соученици и
наставници;
• умее да го подобрува
своето
училишно
постигнување.
• сфати дека е важна
поддршката од родителите,
соучениците и
наставниците за градење на
позитивна слика за себе;
• прифати дека учениците
треба да се чувствуваат како
дел од своето
училиште.

знае
како
пубертетот
доведува до промени во
емоциите;
• знае за причините/изворите
на стрес;
• знае неколку начини за
справување со стрес.
• умее да го препознава
проблемот/изворот на стрес и
дазнае
понуди
неколку

дека
манифестацијата
на жалење поради загуба е
прифатлива заоколината и не е
срамна.

зување
аи
2.Препознава
ствени
ње и

ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ

НАСЛОВ
НА
СОДРЖИ
НА

АКТИВНОСТИ
ГЛАВНА АКТИВНОСТ
Учениците седат во клупите и секој добива по еден лист
хартија поделенна две половини. На едната половина
треба да нацрта мал круг на кој ќе напише ЈАС.Потоа на
различна далечина од овој круг (во зависност од тоа колку
блиски ги чувствува вомоментот), треба да нацрта други
мали крукчиња кои ќе ги претставуваат:

родителите/старателите;другарите;
училиштето;
музиката;спортот; идруги важни нешта.
Потоа, на другата половина од листот, ученикот треба да
нацрта колку блиски би сакалда ги чувствува наведените
нешта. Откако ќе завршат, учениците се делат во парови
имеѓусебно разговараат за нацртаното.
ДИСКУСИЈА
1. Што е она што го ставивте најблиску до себе?
2. А што е она што го ставивте најдалеку од себе?
3. Колку е блиску, односно колку е далеку училиштето од
вас? Зошто?
4. Што е тоа што го прави блиско?
5. А што е тоа што го прави далечно?
6. Дали би можело училиштето да се приближи, да стане
поблиско до
вас?
ЗАКЛУЧОК
Голем дел од времето од својот живот ученикот го
поминува во училиште и затоа е важнотој да се чувствува
пријатно и комотно на училиште. Секој ученик може да
придонесе заподигнување на квалитетот на живеење во
училиштето и е одговорен за тоа. Секој ученикможе низ
ВОВЕДНА АКТИВНОСТ
Сите ученици стојат во круг и еден по еден треба да си го
кажат своето име како да се многузагрижени.
ГЛАВНА АКТИВНОСТ
Учениците се застанати во круг. Секој треба, со една
реченица, да каже за што и/или кога(во каква ситуација)
се грижи некој што го познава, започнувајќи со зборовите:
„Познавам едно дете/една жена/еден маж што се
грижи ...“Прва започнува наставничката, со свој пример:
„Познавам
едно дете што
ГЛАВНА
АКТИВНОСТ
1 многу се грижи дане му се случи
Сите ученици стојат во круг и еден по еден треба да ја
довршат реченицата: Кога сум многутажен/тажна ми
доаѓа да ...

РЕСУРСИ
(СРЕДСТВА И
МАТЕРИЈАЛИ
Стандардно
опремена
училницасо
класичен
распоред на
клупите.
• хартија за
пишување,
• прибор за
пишување.

Стандардно
опремена
училницасо
класичен
распоред
клупите.

на

• работен лист
за
учениците:
Ниво и квалитет
Стандардно
опремена
училницасо
класичен