You are on page 1of 121

RAD GM A.D.

KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 2/51
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE
FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA PLAVI HORIZONTI

Direktor :

Milanka Pešić

[JUN 2016]

Milan Pavlović
701555675-230997
5710031

Milan Pavlović
701555675-2309975710031

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 2/51
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

SADRŽAJ
1/ OPŠTI DEO      

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Rešenje o registraciji
Rešenje za odgovornog projektanta
Izjava odgovornog projektanta
Izjava odgovornog projektanta o istovetnosti svih primeraka
Potvrda licence
Potvrda

2/ TEKSUTALNI DEO

2.1.

Strana br.

U V O D ........................................................................................1

2.2. GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ................................................2
2.2.1. Analiza rezultata postojećih istraživanja terena sa ocenom
stepena istraženosti .............................................................................2
2.2.2. Istražno bušenje.........................................................................3
2.2.3. Laboratoriska geomehanička ispitivanja....................................5
2.3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA ...........................................................6
2.3.1. Geološka građa terena...............................................................6
2.3.2. Geomorfološke karakteristike terena ..........................................6
2.3.3. Hidrogeološke karakteristike terena ...........................................6
2.3.4. Savremeni geodinamički procesi ................................................7
2.3.5. Seizmičnost terena ....................................................................7
2.3.6. Inženjerskogeološke karakteristike terena .................................8
2.4.GEOTEHNIČKI USLOVI I PREPORUKE ........................................11
2.4.1. Geotehnički uslovi i preporuke izgradnje fekalne kanalizacije ..11
2.5. ASPEKTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ....................................16
2.6.

ZAKLJUČAK ...............................................................................17
3/ GRAFIČKI DEO
Prilog br.

-

Situacije terena

3.1.

-

Geotehnički preseci terena

3.2.

-

Geološki preseci istražnih bušotina

-

Tabelarni pregled laboratorijskih rezultata

3.4.

-

Granulometrija

3.5.

-

Direktno smicanje

3.6.

-

Edometarska stišljivost

3.7.

-

Proktorov opit

3.8.

3.3.1.-3.3.28.

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 2/51
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

2.1. U V O D
Na osnovu Ugovorne obaveze, Projektnog zadatka, revidovanog Projekta
istraživanja, a za potrebe Idejnog Projketa i Projekta za izvođenje radova na
izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Plavi Horizonti preduzeće “Rad GM” izvelo je
detaljna geotehnička istraživanja i ispitivanja terena i formirala ovaj Elaborat o
geotehničkim uslovima izgradnje.
Slika 1: Prikaz šireg područja

Geotehnička dokumentacija je koncipirana tako da su prikazana izvedena
geotehnička istraživanja i ispitivanja, izvršena analiza rezultata, tj. definisana je
geološka građa a u posebnom poglavlju dati su geotehnički uslovi i preporuke za
potrebe projektovanja i izvođenja planiranog sadržaja
Pri izradi Projekta istraživanja pridržavali smo se Zakona o rudarstvu i geološkim
istraživanjima (SI. glasnik RS br. 101/2015), Zakona o planiranju i izgradnji (SI.
glasnik RS br. 47/03, 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14),
˝Pravilnika o sadržini projekta geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima
istraživanja“ (SI. glasnik RS br. 52/96), kao i metoda savremene geološke nauke i
metoda drugih srodnih naučnih geoloških disciplina.
Ova geotehnička dokumentacija je urađena u mesecu Jun 2016. godine.

1

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

2.2. GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
2.2.1. Analiza rezultata postojećih istraživanja terena sa ocenom
stepena istraženosti
U cilju utvrđivanja osnovne geološke građe angažovanog prostora, korišćena je
Osnovna Geološka Karta Srbije, listu Beograd, razmere 1:100 000.
Slika 2: prikaz dela osnovne geološke građe šireg područja (deo OGK, list Beograd)

Osnovnu geološku građu čine eolski sedimenti: Les-peskovi i peskoviti alevroliti
Eolski sedimenti na širem prostoru su predstavljeni sa dva lesna horizonta
razdvojena međuslojevima ''pogrebene zemlje'', dok na prostoru angažovanom
2

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

novoprojektovanom fekalnom kanalizacijom jedan sloj lesa izostaje. Podinu lesnih
sedimenata čine lesoidne gline (lg).
Za definisanje opštih IG i HG karakteristika terena u širem prostoru duž predmetne
trase rađena su su detaljna istraživanja za sledeće dokumentacije:
1. “Geotehnička dokumentacija za potrebe izrade idejnog projekta kišnog kolektora
od industrijske zone uz autoput do Dunava”, Kosovoprojekt geotehnika, 2011.god.
2. Geološko-geotehnička dokumentacija za proširenu granicu Plana detaljne
regulacije privredne zone autoput u Novom Beogradu i Zemunu, RGF, 2007.god.
3. Geološko-geotehnička dokumentacija za plan detaljne regulacije naselja Plavi
horizonti – Zemun, Omni Projekt, 2007.god.
4. Geološko-geotehnička dokumentacija za farmu i ekonomiju VMA JNA Zemun
Polje, Geosonda, 1958.god.
Obzirom da se radi o kanalizacionoj mreži kao linijskom objektu, za detaljniju sliku o
geološkoj građi predmetnog prostora i definisanje merodavnih fizičko-mehaničkih
karakteristika zastupljenih litoloških sredina duž trase kanalizacione mreže
neophodno je bilo izvesti dopunska istraživanja terena kako bi se definisali
geotehnički uslovi i dale preporuke za potrebe projektovanja i izgradnje.

2.2.2. Istražno bušenje
U cilju utvrđivanja geološke građe terena i fizičko-mehaničkih karakteristika
izdvojenih litoloških sredina izvršeno je istražno bušenje. Izvedeno je ukupno 28
istražnih bušotina (B-1 do B-28) sa dubinama 7-8m, sa ukupnom dužinom bušenja
201,2m'. Istražno bušenje je izvođeno sa dve bušeće garniture, mašinski, rotaciono
sa kontinualnim jezgrovanjem uz korišćenje vode kao radnog fluida kada je bilo
potrebno. Istražno bušenje je izvedeno u Maju mesecu 2016.
Slika 3: Mašinska garnitura za bušenje

3

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

U tabeli broj 1. prikazani su tehnički podaci o izvedenim bušotinama, tj. lokacija
koordinate, kote i dubine.
Tabela 1: prikaz izvedenih istražnih bušotina
oznaka
bušotine
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
B-15
B-16
B-17
B-18
B-19
B-20
B-21
B-22
B-23
B-24
B-25
B-26
B-27
B-28

koordinate
7 448 622 4 966 919
7 448 402 4 967 133
7 448 535 4 967 279
7 448 661 4 967 408
7 448 181 4 967 382
7 448 368 4 967 575
7 448 320 4 967 780
7 447 928 4 967 592
7 447 996 4 967 661
7 448 143 4 967 795
7 447 699 4 967 821
7 447 611 4 968 035
7 447 276 4 968 229
7 447 170 4 968 331
7 447 389 4 968 119
7 447 811 4 967 841
7 447 813 4 967 704
7 448 140 4 967 538
7 448 466 4 967 206
7 448 502 4 967 028
7 448 754 4 967 290
7 448 435 4 967 644
7 448 552 4 967 521
7 448 603 4 967 347
7 448 300 4 967 506
7 448 261 4 967 680
7 448 191 4 967 621
7 448 498 4 967 450

kota
87,8
86,5
86,3
84,1
83,8
83,2
85,2
82,1
82,3
82,3
82,2
81,2
82,0
81,9
81,0
82,0
84,0
83,0
85,1
87,7
84,0
84,5
84,0
86,3
84,1
83,3
82,6
85,5

dubina
7,3
7,3
7,0
7,2
7,0
7,0
8,0
7,2
7,0
7,2
7,5
7,0
7,5
7,0
7,0
7,0
8,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,5
7,0
7,3
7,0
7,0
7,0
7,2

U toku bušenja, nabušeno jezgro je stavljano u sanduke i vršeno je detaljno
inženjerskogeološko kartiranje jezgra bušotina kao i odabir reprezentativnih uzoraka
tla za laboratorijska geomehanička ispitivanja. Pri uzimanju, pakovanju i transportu
uzoraka za laboratorijska geomehanička ispitivanja se vodilo računa da se očuva
prirodna vlažnost i struktura, tj. uzorci su pakovani u pvc foliju na standardan
način.(videti sliku br.4)

4

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

Slika 4: Jezgro u sanduku, uzorci zapakovani u foliju i dopremljeni uzorci u geomehaničku
laboratoriju

Lokacije novoizvedenih istražnih bušotina su prikazane na situaciji terena (prilog
br.3.1.), a rezultati bušenja tj. inženjerskogeološkog kartiranja jezgra su prikazani u
vidu pojedinačnih stubova istražnih bušotina (prilozi br.3.3.1.-3.3.28.) i biće
komentarisani dalje u tekstu.

2.2.3. Laboratoriska geomehanička ispitivanja
U cilju definisanja fizičko-mehaničkih karakteristika izdvojenih litoloških sredina
zastupljenih na prostoru predviđenom za izgradnju novoprojektovane kanalizacije
izvedena su laboratorijska geomehanička ispitivanja. Ispitivanja su izvedena na
ukupno trideset i jednom (31) reprezentativnom uzorku uzetom iz istražnih bušotina.
Tabela 2: prikaz izvedenih laboratorijskih ispitivanja po vrsti i obimu

vrsta opita

broj opita

standard
po kome je izvedeno ispitivanje

granulometrijski sastav

32

prirodna vlažnost

32

karakteristike plastičnosti

32

Edometarska stišljivost

16

Opit direktnog smicanja

16

Proktorov opit

6

SRPS
U.B1.018 i 020
SRPS
U.B1.012
SRPS
U.B1.032
SRPS U.B1.038

Laboratorijska geomehanička ispitivanja su urađena na neporemećenim uzorcima, a
u svemu prema važećim standardima i propisima za ovu vrstu delatnosti. Rezultati
laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja su prikazani u vidu skupnog tabelarnog
prikaza (prilog br.3.4.) i u vidu odgovarajućih grafika i dijagrama (prilozi br.3.5.-3.8.).

5

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

2.3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Na osnovu rezultata istraživanja definisana je geološka građa terena, geomorfološke
karakteristike, hidrogeološke i inženjerskogeološke karakteristike terena.

2.3.1. Geološka građa terena
Analizom rezultata novoizvedenih i postojećih istraživanja definisana je detaljna
geološka građa angažovanog terena.
Detaljnim geološkim istraživanjima utvrđeno je da se na istražnom prostoru tlo
izgrađeno od sledećih litoloških sredina:
- Les (l,l*)
- Pogrebena zemlja (Pz*)
- Lesoidna glina (lg)
L E S
(l) – drugi horizont, prisutan na celom prostoru, pretežno prašinovitog
sastava, promenljive debljine, obogaćen CaCO3 prahom u vidu dendrita koji
zapunjavaju sitnu cevastu poroznost. Očuvane primarne lesne strukture,
makroporozan, delimično osetljiv na dopunska sleganja usled provlažavanja. U zoni
oscilacije i ispod podzemne vode je izmenjene primarnene strukture (l*)
POGREBENA ZEMLJA (Pz) –– promenljive debljine, prašinovito peskovitog sastava
obogaćena CaCO3 prahom, prirodne zrnaste strukture, crvenkasto mrke boje. U zoni
oscilacije i ispod nivoa podzemne vode je izmenjene primarne strukture (Pz*).
LESOIDNA GLINA (lg) – zastupljena na celom istražnom prostoru, pretežno
prašinovitog sastava sa malim i promenljivim sadržajem glinovite i peskovite
komponente, obogaćen CaCO3 prahom u lokalno u vidu konkrecija različite veličine,
Mn oksida u vidu pega i oolita, Fe oksida u obliku zabojenja.

2.3.2. Geomorfološke karakteristike terena
Istražni prostor, pripada delu zemunske lesne zaravni i predstavlja blago zatalasanu
površ sa apsolutnim kotama od oko ~80 - 87mnv. Teren je u blagom nagibu sa
pravcem pada od severoistoka ka zapadu.
Teren je najvećim delom urbanizovan (objekti individualnog stanovanja sa
okućnicama). Osnovni morfološki oblik je posledica eolskih procesa formiranja lesnih
naslaga.

2.3.3. Hidrogeološke karakteristike terena
Geološki sklop, litološki sastav i morfologija terena uslovili su i odgovarajuće
hidrogeološke odlike terena.
Primarna poroznost u lesnim (lesoidnim) naslagama predstavljena je izraženom
cevastom i makroporoznošću. Lesne tvorevine zahvaljujući strukturi u
hidrogeološkom smislu predstavljaju hidrogeološki kolektor sprovodnik.
Novoizvedenim istražnim radovima (maj. 2016) u bušotinama je konstatovan nivo
podzemne vode u terenu NPV - 1,9-4,0m, ranijim istraživanjima je konstatovan
(NPV) ~2,0-4,5m. Nivo podzemne vode u novoizvedenim bušotinama je u rasponu
apsolutnih kota 79,27 (u bušotini B-7) do 83,85 (u B-1). Nivo podzemne vode je
formiran u sloju lesa, koji je u zoni oscilacije nivoa izmenjene strukture i sa
6

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

povećanim sadržajem karbonata u vidu "lesnih lutkica". Nivo podzemne vode je
izrazito sezonskog karaktera i u najvećoj meri zavisi od inteziteta i distribucije
atmosferskih padavina, ali i od vodostaja reke Dunav.
Vodopropusnost (Kf) lesnih sedimenata je u rasponu ??-?? m/s, što ih svrstava u
slabovodopropusne.
Ispod lesa na dubini od oko ~15m nalaze se peskovito-šljunkoviti terasni sedimenti
veće vodopropusnosti i izdašnosti. Izdanske vode u ovim sedimentima se prihranjuju
procednim vodama iz mlađih sedimenata (lesa) sa kojima su u direktnoj hidraulićkoj
vezi. Zbog pojave glinovitih vodonepropusnih proslojaka, nivo podzemne vode,
lokalno može biti arteskog tipa.
Prihranjivanje podzemne vode u tlu je najvećim delom atmosferskim putem i manjim
delom iz zaleđa lesne zaravni i dubljih vodonosnih horizonata.
Na osnovu literaturnih izvora, tj. analize vode iz bunara u Batajnici, hemijski sastav
podzemnih voda na istražnom području se ogleda u niskoj mineralizaciji (~ 45 mg/l).
Među anjonima preovlađuje jon HCO3 (~95% ekv.), dok među katjonima preovlađuju
joni Na+K (~60%), a potom joni Ca (~25%). Tvrdoća vode varira od 8-11°dH.
Koeficijenti filtracije dati su u poglavlju 2.3.5.
Tabela 3: Izmereni nivoi podzemne vode u istražnim bušotinama nakon završetka bušenja

oznaka bušotine
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14

npv
oznaka bušotine
4,0
B-15
3,0
B-16
3,5
B-17
1,5
B-18
2,5
B-19
2,0
B-20
3,6
B-21
2,4
B-22
2,0
B-23
2,0
B-24
2,0
B-25
1,5
B-26
2,0
B-27
2,5
B-28

npv
2,0
1,9
2,1
2,0
2,7
4,1
2,2
3,0
2,5
3,5
2,5
2,3
2,5
3,0

2.3.4. Savremeni geodinamički procesi
Na osnovu rezultata svih izvedenih istraživanja utvrđeno je da na predmetnom
prostoru nema tragova savremenih geodinamičkih procesa. Obzirom na geografsku i
demografsku specifičnost predmetnog prostora, na predmetnom prostoru zastupljen
proces humifikacije, koji je neujednačeno razvijen.

2.3.5. Seizmičnost terena
Na osnovu karte seizmičkog hazarda Republike Srbije za povratni period od 475
god. istražni prostor pripada sedmom do osmom (VII-VIII) stepenu seizmičkog
intenziteta po EMS skali. Ispod je dat prikaz dela pomenute karte.
7

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

Slika 5: Prikaz dela karte seizmičkog hazarda (Republički seizmološki zavod)

2.3.6. Inženjerskogeološke karakteristike terena
Ispod su date merodavne vrednosti bitnijih fizičko-mehaničkih parametara svakog
zastupljenog litološkog člana.
L E S (l) – prisutan na celom prostoru, pretežno prašinovitog sastava, promenljive
debljine, obogaćen CaCO3 prahom u vidu dendrita koji zapunjavaju sitnu cevastu
poroznost.Očuvane primarne lesne strukture, makroporozan, delimično osetljiv na
dopunska sleganja usled provlažavanja. Preovlađujuće niske plastičnosti (CL).
Fizičko-mehaničke karakteristike ovog sloja (ranije izvedenim, iz fonda postojeće
dokumentacije) su sledeće:
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna .......................................................................... γ = 16.0-20.3 kN/m3
• suva ............................................................................................γd = 13.0-17.9 kNm3
- Parametri čvrstoće smicanja
• ugao unutrašnjeg trenja .......................................................................... φ = 19°-25°
• kohezija ............................................................................................ c = 14-30 kN/m2
- Deformabilne karakteristike
• edometarski modul stišljivosti .......................................Ms(100-200) = 4291-9000kN/m2
- Koeficijent filtracije:
• po USBR-u ................................................................... kf=1,08x10-6-5.58 x 10-7cm/s
• po Hazen-u ...................................................................... kf= 5,6x10-6-6,68x10-6cm/s
Fizičko-mehaničke karakteristike ovog sloja (Les-l) dobijene novoizvedenim
geomehaničkim laboratorijskim ispitivanjima su sledeće:
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna .......................................................................... γ = 19,0-20,4 kN/m3
• suva ...........................................................................................γd = 14,2-18,2 kNm3
- Parametri čvrstoće smicanja
8

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

• ugao unutrašnjeg trenja .......................................................................... φ = 24°-32°
• kohezija .............................................................................................. c = 4-14 kN/m2
- Deformabilne karakteristike
• edometarski modul stišljivosti ........................................Ms(50-100) = 1480-3790kN/m2
• edometarski modul stišljivosti .......................................Ms(100-200) = 2760-5680kN/m2
- Proktorov opit
• optimalna vlažnost ..........................................................................ωopt= 17,5-18,0%
• maksimalna zapreminska težina.............................................. γdmax=16,5-16,6kN/m3
- Koeficijent filtracije:
• po USBR-u .......................................................................kf=1,4x10-5 – 8,8x10-7cm/s
• po Hazen-u ......................................................................kf=1,5x10-5 – 6.9x10-6 cm/s
Fizičko-mehaničke karakteristike ovog sloja (Les-l*) dobijene novoizvedenim
geomehaničkim laboratorijskim ispitivanjima su sledeće:
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna .......................................................................... γ = 19,3-20,5 kN/m3
• suva ...........................................................................................γd = 14,3-16,6 kNm3
- Parametri čvrstoće smicanja
• ugao unutrašnjeg trenja .......................................................................... φ = 23°-27°
• kohezija .............................................................................................c = 11-14 kN/m2
- Deformabilne karakteristike
• edometarski modul stišljivosti ........................................Ms(50-100) = 2070-3060kN/m2
• edometarski modul stišljivosti .......................................Ms(100-200) = 3570-4270kN/m2
- Proktorov opit
• optimalna vlažnost ..........................................................................ωopt= 17,3-19,0%
• maksimalna zapreminska težina.............................................. γdmax=16,4-17,2kN/m3
- Koeficijent filtracije:
• po USBR-u .......................................................................kf=1,8x10-6 – 7,3x10-7cm/s
• po Hazen-u ......................................................................kf=1,3x10-5 – 7,6x10-6 cm/s
POGREBENA ZEMLJA (pz*) –– promenljive debljine, prašinovito peskovitog sastava
obogaćena CaCO3 prahom, prirodne zrnaste strukture, crvenkasto mrke boje.
Preovlađujuće niske plastičnosti (CL).
Laboratorijskim geomehaničkim ispitivanjima (ranije izvedenim, iz fonda postojeće
dokumentacije) utvrđene su sledeće vrednosti fizičko-mehaničkih parametara:
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna ........................................................................ γ = 19,2-20,5 kN/m3
9

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

• suva ........................................................................................γd = 14,8-16,2 kN/m3
- Parametri čvrstoće smicanja
• ugao unutrašnjeg trenja .......................................................................... φ = 15o-20o
• kohezija ........................................................................................... c = 18-40 kN/m2
-Edometarski modul stišljivosti ....................................Ms(100-200) = 5500-11000 kN/m2
Koeficijent filtracije:
• po Hazen-u .................................................................................... kf= 4,64x10-6cm/s
• po USBR-u .................................................................................... kf= 4,02x10-7cm/s
Fizičko-mehaničke karakteristike ovog sloja (pogrebena zemlja – Pz*) dobijene
novoizvedenim geomehaničkim laboratorijskim ispitivanjima su sledeće:
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna ........................................................................ γ = 19,0-19,9 kN/m3
• suva ........................................................................................γd = 13,7-15,3 kN/m3
- Parametri čvrstoće smicanja
• ugao unutrašnjeg trenja .......................................................................... φ = 24o-26o
• kohezija ............................................................................................... c = 4-11kN/m2
-Edometarski modul stišljivosti .......................................Ms(100-200) = 1860-3770kN/m2
-Edometarski modul stišljivosti .......................................Ms(200-200) = 3350-4780kN/m2
- Proktorov opit
• optimalna vlažnost ..................................................................................ωopt= 18,5%
• maksimalna zapreminska težina...................................................... γdmax=16,5kN/m3
Koeficijent filtracije:
• po USBR-u ........................................................................ kf=1,1x10-6- 7,7x10-7cm/s
• po Hazen-u ........................................................................ kf=1,5x10-5 -6,1x10-6cm/s
LESOIDNA GLINA (lg) – pretežno prašinovitog sastava sa malim i promenljivim
sadržajem glinovite i peskovite komponente, obogaćen CaCO3 prahom u vidu
dendrita koji zapunjavaju sitnu cevastu poroznost. Preovlađujuće niske plastičnosti
(CL).
Očuvane primarne lesne strukture, makroporozan, delimično osetljiv na dopunska
sleganja usled provlažavanja.
Fizičko-mehaničke karakteristike ovog sloja (ranije izvedenim, iz fonda postojeće
dokumentacije) su sledeće:
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna .......................................................................... γ = 19.0-20.9 kN/m3
10

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

• suva .............................................................................................γd = 15,3-18,5kNm3
- Parametri čvrstoće smicanja
• ugao unutrašnjeg trenja .......................................................................... φ = 10°-26°
• kohezija .................................................................................................. c = 15kN/m2
- Deformabilne karakteristike
• edometarski modul stišljivosti .....................................Ms(100-200) = 6000-15000kN/m2
Koeficijent filtracije:
• po Hazen-u ................................................................................... kf= 6,68x10-6cm/s
• po USBR-u .................................................................... kf=1,42x10-6–5,58x10-7cm/s
Fizičko-mehaničke karakteristike ovog sloja (lesoidna glina – lg) dobijene
novoizvedenim geomehaničkim laboratorijskim ispitivanjima su sledeće:
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna ........................................................................... γ = 19,9-21,2kN/m3
• suva .............................................................................................γd = 15,5-17,1kNm3
- Parametri čvrstoće smicanja
• ugao unutrašnjeg trenja ................................................................................. φ = 27°
• kohezija ...................................................................................................c = 13kN/m2
- Deformabilne karakteristike
• edometarski modul stišljivosti ................................................Ms(100-200) = 2288kN/m2
• edometarski modul stišljivosti ................................................Ms(200-400) = 3916kN/m2
Koeficijent filtracije:
• po USBR-u .................................................................... kf= 4,1x10-6 – 6,9x10-7cm/s
• po Hazen-u ...................................................................... kf= 1,1x10-5 – 9,610-6cm/s

2.4.GEOTEHNIČKI USLOVI I PREPORUKE
Na osnovu analize svih rezultata geotehničkih istraživanja na angažovanom terenu
definisan je geotehnički model terena sa merodavnim vrednostima fizičkomehaničkih parametara i i dati su geotehnički uslovi i preporuke za izgradnju
planirane fekalne kanalizacije na predmetnom porostoru.

2.4.1. Geotehnički uslovi i preporuke izgradnje fekalne kanalizacije
Najvažnija problematika predmetnog projekta u geotehničkom smislu je visok nivo
podzemne vode, tj. izvođenje iskopa rovova za polaganje kanalizacionih cevi u
uslovima visoke podzemne vode (NPV-a), dok se pitanja dozvoljene nosivosti i
sleganja ne postavljaju.
11

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

Merodavne vrednosti fizičko-mehaničkih parametara za angažovane litološke
sredine su sledeći:
Humificirano tlo (h), ovaj sloj je izrazito nepovoljnih fizičko-mehaničkih karakteristika i
sa znatnim učešćem organske materije u građi, ne treba ga koristiti u građevinarske
svrhe.
Les (l)
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna ................................................................................... γ = 19,0kN/m3
• suva .....................................................................................................γd = 16,0kNm3
- Parametri čvrstoće smicanja
• ugao unutrašnjeg trenja ................................................................................... φ=25°
• kohezija .....................................................................................................c=11kN/m2
- Deformabilne karakteristike
• edometarski modul stišljivosti ................................................Ms(100-200) = 2600kN/m2
• edometarski modul stišljivosti ................................................Ms(200-400) = 4000kN/m2
- Proktorov opit
• optimalna vlažnost ..................................................................................ωopt= 17,5%
• maksimalna zapreminska težina...................................................... γdmax=16,5kN/m3
Koeficijent filtracije:
• po USBR-u (koji je merodavan za ovakve tipove tla) reda veličine ....... kf= 10-6 cm/s
Ovu geotehničku sredinu možemo okarakterisati kao veoma slabo vodopropustnu.
Les, izmenjeni (l*)
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna .................................................................................. γ = 19,5 kN/m3
• suva ...................................................................................................γd = 15,0 kNm3
- Parametri čvrstoće smicanja
• ugao unutrašnjeg trenja ................................................................................... φ=25°
• kohezija .....................................................................................................c=13kN/m2
- Deformabilne karakteristike
• edometarski modul stišljivosti ................................................Ms(100-200) = 2500kN/m2
• edometarski modul stišljivosti ................................................Ms(200-400) = 3900kN/m2
Ovu geotehničku sredinu možemo okarakterisati kao vrlo stišljivo tlo.
Proktorov opit
optimalna vlažnost............................................................................ωopt=18,0%
12

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

maksimalna suva zapreminska težina......................................γdmax=16,6kN/m3
Koeficijent filtracije:
• po USBR-u (koji je merodavan za ovakve tipove tla) reda veličine ....... kf= 10-6 cm/s
Ovu geotehničku sredinu možemo okarakterisati kao veoma slabo vodopropustnu.
Pogrebena zemlja (Pz*)
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna .................................................................................. γ = 19,2kN/m3
• suva ...................................................................................................γd = 15,1kNm3
- Parametri čvrstoće smicanja
• ugao unutrašnjeg trenja ................................................................................... φ=24°
• kohezija .....................................................................................................c=10kN/m2
- Deformabilne karakteristike
• edometarski modul stišljivosti ................................................Ms(100-200) = 3000kN/m2
• edometarski modul stišljivosti ................................................Ms(200-400) = 4500kN/m2
Ovu geotehničku sredinu možemo okarakterisati kao vrlo stišljivo tlo.
Proktorov opit
optimalna
vlažnost............................................................................................ωopt=18,5%
maksimalna suva zapreminska težina......................................γdmax=16,5kN/m3
Koeficijent filtracije:
• po USBR-u (koji je merodavan za ovakve tipove tla) reda veličine ....... kf= 10-6 cm/s
Ovu geotehničku sredinu možemo okarakterisati kao veoma slabo vodopropustnu.
lesoidna glina (lg)
- Zapreminska težina
• prirodno vlažna .................................................................................. γ = 20,5kN/m3
• suva ...................................................................................................γd = 16,5kNm3
- Parametri čvrstoće smicanja
• ugao unutrašnjeg trenja ................................................................................... φ=25°
• kohezija .....................................................................................................c=13kN/m2
- Deformabilne karakteristike
• edometarski modul stišljivosti ................................................Ms(100-200) = 2200kN/m2
• edometarski modul stišljivosti ................................................Ms(100-200) = 4000kN/m2
Ovu geotehničku sredinu možemo okarakterisati kao vrlo stišljivo tlo.
13

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

Koeficijent filtracije:
• po USBR-u (koji je merodavan za ovakve tipove tla) reda veličine ....... kf= 10-6 cm/s
Ovu geotehničku sredinu možemo okarakterisati kao veoma slabo vodopropustnu.
----------------------------------Kod zemljišta kod kojih je efektivni prečnik zrna D20 manji od 0,05mm, dotok u
drenažni sistem je veoma mali, a radijus dejstva elemenata drenažnog sistema je
takođe mali. Ukoliko iz tehničkih mogućnosti, crpenjem vode direktno iz iskopa, ne
može da se savlada dotok podzemne vode u iskop, a gravitacione metode, zbog
male vodopropusnosti nisu primenljive, razmotriti vakumski drenažni sistem (npr.
iglofilteri). Ovakav sistem u zoni najvećih obaranja nivoa (ul. Mihajla Bandura) treba
predvideti u vidu odvojenih baterija raspoređenih u dva visinska nivoa.
Pri izvođenju iskopa, tj. zemljanih radova potrebno je pridržavati se važećih odredbi
zakona Zakonu o zaštiti na radu (Službeni Glasnik SR Srbije br. 41/92,53/93,48/94,
42/98) i Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni Glasnik SR Srbije br.
101/2005 i 91/2015), naročito u smislu:
Za ručni iskop zemlje na dubini većoj od 100 cm, kopanje se mora izvoditi pod
kontrolom za to odgovornog lica. Na dubini većoj od 100 cm početi sa
podgrađivanjem i to od površine terena. Svako podkopavanje je zabranjeno. Ako se
u toku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne
obezbedi nadzor stručnog lica, određenog sporazumom između organizacija kojima
pripada (odnosno koje održavaju instalacije) i Izvođača radova.
Za silaženje i izlaženje radnika iz iskopa, moraju se obezbediti čvrste lestve tolike
dužine da prelaze iznad ivice iskopa za najmanje 75 cm.
Pre početka rada na iskopu, a uvek posle vremenskih nepogoda, mrazeva ili
otapanja snega i leda, Rukovodilac iskopavanja mora pregledati stanje rova i po
potrebi preduzeti odgovarajuće mere za otklanjanje opasnosti od obrušavanja bočnih
strana iskopa. Za rovove dubine veće od 200cm mora se predvideti čvrsta ograda
minimalne visine 90cm.
Pri ručnom izbacivanju materijala iz iskopa sa dubine preko 200cm moraju se
upotrebljavati međupodovi sa ivičnom zaštitom, najmanje visine 20cm. Međupodovi
su položeni na posebne podupirače.
Na delu gde je nivo vode ispod kote dna iskopa (iskop u suvom), dubina na kojoj se
javljaju pukotine zatezanja u sloju lesa, tzv kritična visina kod iskopa:
Hc =

2⋅c
≈2,0m
γ ⋅ ks

gde je:
ks=tg2(45-ϕ/2)
c - kohezija
γ - zapreminska težina tla
ks- koeficijent aktivnog zemljanog pritiska
Kako do vremena završetka izrade ove dokumentacije nisu urađeni podužni preseci
duž kanalizacione mreže, geotehnički uslovi izvođenja su analizirani na
14

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

geotehničkim presecima terena (na predmetnom prostoru je formirano 5
geotehničkih preseka) na koje su unete kote dna kanalizacionog rova i dati su u
daljem tekstu:
Geotehnički uslovi duž preseka terena 1-1
-

Dubina ukopavanja je od 2,2-5,69m

- U sastavu tla na angažovanom prostoru nalazi se humificirano tlo (h), les (l,
l*), pogrebena zemlja (pz*) i lesoidna glina (lg).
- Iskop če se izvoditi u drugoj (II) kategoriji po GN200 klasifikaciji, iskopom će
biti zahvaćene sve zastupljene litološke sredine.
- Nivo podzemne vode (NPV) nalazi se na dubini od 1,5-4,1m, većim delom
iskop na ovom delu terena će se izvoditi do dubina ispod nivoa podzemne vode
osim u delu od šahta 84.15 do 84.19 gde je nivo vode (u vreme istraživanja)
ispod kote ukopavanja, pa će se na toj deonici iskop vršiti u suvom.
-

Polaganje cevi će se izvoditi u sledećim slojevima:

Od šahta 66.9 do 66 u sloju lesa izmenjenog (l*) i pogrebene zemlje (pz*);
Od šahta 66.2 do 75 u sloju pogrebene zemlje (pz*) i lesoidne gline (lg);
Od šahta 83.8 do 84.19 u sloju lesa (l,l*) ipogrebene zemlje (pz*);
Geotehnički uslovi duž preseka terena 2-2
-

Dubina ukopavanja je od 2,2-5,54m

- U sastavu tla na angažovanom prostoru nalazi se humificirano tlo (h), les (l,
l*), pogrebena zemlja (pz*) i lesoidna glina (lg).
- Iskop če se izvoditi u drugoj (II) kategoriji po GN200 klasifikaciji, iskopom će
biti zahvaćene sve zastupljene litološke sredine.
- Nivo podzemne vode (NPV) nalazi se na dubini od 2,2-3,6m, većim delom
iskop na ovom delu terena će se izvoditi do dubina ispod nivoa podzemne vode
osim u delu od šahta 111.4 do 111.3 gde je nivo vode (u vreme istraživanja)
ispod kote ukopavanja, pa će se na toj deonici iskop vršiti u suvom.
- Polaganje kanalizacione cevi će se izvoditi generalno izvoditi u sloju lesa (l,l*)
osim u delu od šahta 111.2 do 112.2 gde će biti u sloju pogrebene zemlje (pz*) i
lesoidne gline (lg).
Geotehnički uslovi duž preseka terena 3-3
-

Dubina ukopavanja je od 2,09-5,3m

- U sastavu tla na angažovanom prostoru nalazi se humificirano tlo (h), les (l,
l*), pogrebena zemlja (pz*) i lesoidna glina (lg).
- Iskop če se izvoditi u drugoj (II) kategoriji po GN200 klasifikaciji, iskopom će
biti zahvaćene sve zastupljene litološke sredine.
- Nivo podzemne vode (NPV) nalazi se na dubini od 1,9-3,6m, većim delom
iskop na ovom delu terena će se izvoditi do dubina ispod nivoa podzemne vode
osim u delu u neposrednoj okolini šahta 98 gde je nivo vode (u vreme
istraživanja) ispod kote ukopavanja, pa će se na toj deonici iskop vršiti u suvom.
15

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

- Polaganje cevi će se izvoditi u sloju lesa (l,l*) osim u delu od šahta 83.10 do
83.11 gde će biti u u sloju pogrebene zemlje (pz*) i lesoidne gline (lg);
Geotehnički uslovi duž preseka terena 4-4
-

Dubina ukopavanja je od 2,2-5,88m

- U sastavu tla na angažovanom prostoru nalazi se humificirano tlo (h), les (l,
l*), pogrebena zemlja (pz*) i lesoidna glina (lg).
- Iskop če se izvoditi u drugoj (II) kategoriji po GN200 klasifikaciji, iskopom će
biti zahvaćene sve zastupljene litološke sredine.
- Nivo podzemne vode (NPV) nalazi se na dubini od 2,0-3,0m, većim delom
iskop na ovom delu terena će se izvoditi do dubina ispod nivoa podzemne vode
osim u delu u neposrednoj okolini šahta 84.7, 85.2 i 85.4 gde je nivo vode (u
vreme istraživanja) ispod kote ukopavanja, pa će se na toj deonici iskop vršiti u
suvom.
-

Polaganje cevi će se izvoditi u sledećim slojevima:

Od šahta 84.7 do 85.4 u sloju lesa izmenjenog (l*) i pogrebene zemlje (pz*);
Od šahta 106 do 111 generalno u sloju lesoidne gline (lg) osim u neposrednoj
blizini šahta 108 gde će biti u sloju pogrebene zemlje (pz*)
Geotehnički uslovi duž preseka terena 5-5
-

Dubina ukopavanja je od 2,2-4,43m

- U sastavu tla na angažovanom prostoru nalazi se humificirano tlo (h), les (l,
l*), pogrebena zemlja (pz*) i lesoidna glina (lg).
- Iskop če se izvoditi u drugoj (II) kategoriji po GN200 klasifikaciji, iskopom će
biti zahvaćene sve zastupljene litološke sredine.
- Nivo podzemne vode (NPV) nalazi se na dubini od 2,5-3,50m, većim delom
iskop na ovom delu terena će se izvoditi do dubina iznad nivoa podzemne vode
tj. u suvom osim u delu od šahta 109.7 do 113 gde je nivo vode iznad kote dna
rova.
- Polaganje cevi će se izvoditi u sloju lesa (l,l*) osim u neposrednoj blizini šahta
84.15 gde će biti u u sloju pogrebene zemlje (pz*).

2.5. ASPEKTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Širi prostor čini slabo urbanizovani deo grada ali angažovanije prisustvo čoveka na
ovom prostoru (objekti individualnog stanovanja) dovodi do narušavanja životne
sredine a čiji dalji razvoj treba sprečiti ili ublažiti, (degradacija i zagađivanje tla i
podzemne vode).
Degradacija: fizičko-mehaničkih karakteristika lesa primaran je faktor koji
predodređuje stabilnost urbanističkog sadržaja na ovom prostoru. Pored
koncentrisanog raskvašavanja lesa atmosferilijama povremeno akumuliranih u
depresijama veliki uticaj mogu imati koncentrisano raskvašavanje lesnog podtla
gubitkom vode iz kanalizacione i vodovodne mreže.
16

RAD GM A.D. KRUŠEVAC
Lomničke Borbe 251
Kruševac

Fekalna kanalizacija naselja Plavi Horizonti
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

Zagađenje tla i podzemne vode je najčešći proces narušavanja prirodne sredine, to
se prvenstveno odnosi na nivelaciono uređenje terena i komunalnu opremljenost
objekta i svih popločenih površina.
Deponovanje materijala iz iskopa, površinski deo nasipa i humusa do dubine 1m
treba eliminisati iz dalje upotrebe. Ostali deo može bezbedno da se odlaže što se
tiče sadržaja opasnih i štetnih materija.

2.6. ZAKLJUČAK
Na osnovu rezultata svih istraživanja može se zaključiti sledeće:
Na osnovu svih istraživanja teren na kome će biti izgrađena fekalna
kanalizacija se u prirodnim uslovima može okaratkerisati kao stabilan.
Predmetno područje pripada
seizmičkog intenziteta po EMS skali.

sedmom

do

osmom

(VII-VIII)

stepenu

Teren duž dela trase fekalne kanalizacije izgrađuju eolski sedimenti kvartarne
starosti. Predstavljeni su lesom i lesom izmenjenim dejstvom podzemne vode (l, l*,),
pogrebenom zemljom izmenjenom dejstvom podzemne vode (Pz*) i lesoidnom
glinom (lg).
Podzemna voda duž trase novoprojektovanog kolektora je utvrđena na dubini
od oko ~1,5 - 4,5m. Prihranjivanje podzemne vode u tlu je najvećim delom
atmosferskim putem i delom iz zaleđa lesne zaravni. Koeficijent filtracije tla je reda
veličine kf=10-6cm/s, tj. slabovodopropustno.
Građevinski iskop za polaganje novoprojektovane fekalne kanalizacije će se
raditi u otvorenom iskopu i po projektnom rešenju radovi će se izvoditi u lesu (l,l*) i
pogrebenoj zemlji (Pz*) i jednim delom u lesoidnoj glini (lg). Materijali su
preovlađujuće niske plastičnosti (CL).
Gore pomenuti materijali kroz koje će se vršiti iskop mogu se svrstati u drugu
(II) kategoriju, prema klasifikaciji GN200. Kategorije zemljišta ulaze u predračun po
prethodnoj oceni, a prave kategoroje se utvrđuju tek prilikom izvršenja radova.
Imajući u vidu dubinu iskopa i utvrđeni nivo podzemne vode, predlaže se
primena odgovarajuće zaštite (zaštita kosine iskopa od obrušavanja). Na delovima
trase gde se pojavljuje voda u iskopu potrebno predvideti adekvatnu zaštitu i način
iskopa prilagoditi tim uslovima. Predlaže se da se zaštita građevinskog iskopa obradi
u posebnom elaboratu.
U delovima terena gde se sa građevinskim iskopom zalazi ispod nivoa
podzemne vode, neophodno je izvršiti njeno uklanjanje iz iskopa. Uklanjanje
podzemne vode iz iskopa se može vršiti crpenjem, pri čemu se voda mora
kontrolisano odvoditi van granice građevinske linije ili kontrolisano sprovoditi do
najbliže kanalizacije.
Pri izvođenju iskopa, tj. zemljanih radova potrebno je pridržavati se važećih
odredbi zakona Zakonu o zaštiti na radu (Službeni Glasnik SR Srbije br.
41/92,53/93,48/94, 42/98) i Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni
Glasnik SR Srbije br. 101/05), kao i ostalih važećih normi i standarda vezanih za ovu
problematiku.
Na pripremljeno podtlo, preporuka je da se cevi oslone na tampon izgrađen
od maksimalno zbijenog peska debljine od 10cm + D/10 (D-spoljni prečnik cevi). Pre
17

Milan Pavlović
701555675-23099
75710031

TABELARNI PRIKAZ REZULTATA LABORATORIJSKIH GEOMEHANIČKIH ISPITIVANJA
NASELJE PLAVI HORIZONTI / FEKALNA KANALIZACIJA
Čvrstoća pri
direktnom
smicanju

Učešće frakcija

Granice konzistencije

Edometraski modul stišljivosti

Proktorov opit standardni

15,91

23,7

35,5 20,0 15,5 0,8

13,1

77,0

9,7

0,2

8

24,0

2

B2 /1.1-1.3/

11.txt

l

19,43

15,67

24,0

35,9 20,9 15,0 0,8

7,4

69,6

22,7

0,2

4

32,0

3

B3 /3.3-3.5/

20.txt

Pz*

19,00

14,35

30,8

42,5 23,0 19,5 0,6

9,9

78,2

11,9

0,0

4

B4/1.4-1.6/

13.txt

l

19,03

14,16

30,3

38,5 28,4 10,1 0,8

10,4

78,5

11,1

0,0

10

26,0

5

B5 /2.5-2.7/

10.txt

l

19,81

15,64

26,6

34,7 21,6 13,1 0,6

12,7

70,9

16,3

0,1

10

27,0

6

B5/4.0-4.2/

21.txt

Pz*

19,15

14,08

36,0

45,0 25,0 20,0 0,4

10,0

74,7

15,3

0,0

A-7-6(20) CL

7

B6 /4.5-4.7/

19.txt

Pz*

19,55

14,75

32,5

44,0 24,0 20,0 0,6

15,1

71,8

13,2

0,0

A-7-6(20) CL

9

B7/4.1-4.3/

16.txt

l*

19,28

14,34

34,5

44,9 20,2 24,7 0,4

11,9

78,2

9,9

0,0

11

24,0

10

B8 /1.5-1.8/

8.txt

l

19,07

15,20

25,5

33,2 21,6 11,6 0,7

8,8

74,4

16,7

0,0

12

27,0

11

B8 /3.4-3.6/

9.txt

Pz*

19,37

14,63

32,4

39,0 25,7 13,3 0,5

12,1

71,2

16,7

0,0

4

24,0

12

B9 /1.5-1.8/

32.txt

l

19,10

15,56

22,8

34,0 20,8 13,2 0,9

9,5

78,4

12,1

13

B10/1.1-1.3/

27.txt

l

19,65

16,03

22,6

33,5 21,2 12,3 0,9

7,0

77,4

14

B10/5.2-5.4/

26.txt

Pz*

19,40

14,57

33,1

43,5 23,0 20,5 0,5

13,2

15

B11/1.7-2.0/

23.txt

l

19,00

14,20

34,0

37,5 22,5 15,0 0,2

16

B11/3.6-3.9/

24.txt

Pz*

19,90

15,20

31,0

17

B12 / 1.2-1.4/

6.txt

l

19,19

14,45

18

B12 /2.7-3.0/

7.txt

l*

20,28

19

B13 /1.0-1.2/

3.txt

l

20

B13 /3.5-3.7/

4.txt

21

B13 /5.3-5.5/

5.txt

22

B14 /3.1-3.3/

1.txt

kPa

Klasifikacija

ϕ'

Opterćenje σ (kPa)

wopt

o

Ms (kPa)

%

γdmax

50
100
200
0
1851,9
3040,6
4907,7
50
100
200
0
714,3
2906,2
3973,9

USC

c'

AASHTO

-

IL

3

Ic

kN/m

%

Ip

Glina

-

wp

%<0.002 mm

%

wl

Šljunak

19,68

Gs

%>2.00 mm

l

kN/m3

w

Pesak

12.txt

DUBINA

γd

γ

%2.00-0.06mm

B1 /2.6-2.9/

/

%0.06-0.002mm Prašina

1

Laboratorijski broj

oznaka sloja

Fizičkie karakteristike

Kompjuterska evidencija

UZORAK

A-6(14)

CL

A-6(12)

CL

A-7-6(19) CL

50
100
200
0
1000,0
2794,1
4056,5
50
100
400
0
1098,9
3217,4
5687,5

50
100
200
0
2500,0
3062,5
3570,4
50
100
200
0
3333,3
3788,5
3600,0
50
100
200
0
877,2
3772,0
3649,0

17,5

19,0
18

1,66

N-C

ML

A-6(11)

CL

16,4 A-7-6(25) CL
16,5

A-6(10)

CL

A-6(13)

ML

0,0

A-6(12)

CL

15,5

0,1

A-6(11)

CL

75,8

11,0

0,0

6,6

74,7

18,7

0,0

44,5 24,5 20,0 0,7

6,5

82,2

11,3

0,0

32,8

34,8 24,3 10,5 0,2

12,4

71,8

15,7

0,1

8

29,0

15,85

27,9

36,6 21,8 14,8 0,6

8,6

70,6

20,5

0,3

11

24,0

19,47

15,73

23,8

34,8 22,3 12,5 0,9

14,1

75,1

10,6

0,1

6

31,0

l*

19,60

14,67

33,6

38,5 22,6 15,9 0,3

14,3

72,2

13,1

0,4

14

27,0

lg

19,92

15,45

28,9

41,6 21,8 19,8 0,6

16,9

73,2

8,8

1,2

13

27,0

l*

20,38

15,74

29,5

37,2 21,6 15,6 0,5

16,7

68,4

14,8

0,1

23

B14 /4.5-4.7/

2.txt

Pz*

18,84

14,33

31,5

44,0 25,8 18,2 0,7

13,4

70,8

15,7

0,1

24

B15 /5.2-5.4/

18.txt

Pz*

19,75

15,31

29,0

45,0 24,5 20,5 0,8

9,5

78,4

12,1

0,0

A-7-6(21) CL
A-6(14)

CL

A-7-6(21) CL

13
10

23,0
26,0

0

50

0

50

0

0
0

100

50

100

50

200

2651,4

200
4277,8

100
2122,2

N-C

ML

A-6(13)

CL

A-6(12)

CL

A-6(15)

CL

A-7-6(19) CL

3916,7
100

50

1111,1

200
4231,8

2288,1

2631,6

200
4755,0

2073,9

1282,1

16,6

200

100

50

17,5

3454,5

3707,7

1087,0

0

100

50

1388,9

200
2762,3

2764,3

1538,5

0

100
1478,0

390,6

17,3

200

1,72

A-6(14)

CL

A-7-6(18) CL

4782,1

A-7-6(21) CL

0

50

100

200

25

B16/4.1-4.4/

17.txt

Pz*

18,40

13,65

34,7

43,8 21,4 22,4 0,4

10,8

79,5

9,6

0,1

26

B16 /6.8-7.0/

31.txt

lg

21,15

17,06

24,0

32,4 21,8 10,6 0,8

8,3

79,9

11,8

0,0

N-C

CL

27

B17/6.8-7.0/

25.txt

lg

20,30

15,71

29,2

37,0 22,0 15,0 0,5

8,9

83,2

7,9

0,0

A-6(15)

CL

28

B19/1.1-1.3/

22.txt

l

20,40

16,61

22,8

36,0 24,0 12,0 1,1

11,7

71,7

16,6

0,0

A-6(11)

CL

29

B20/4.0-4.3/

30.txt

Pz*

19,65

14,83

32,5

43,7 23,6 20,1 0,6

6,6

81,5

11,9

0,0

30

B21/4.0-4.2/

28.txt

l*

20,50

16,61

23,4

34,7 20,2 14,4 0,8

9,3

69,7

21,0

0,0

31

B22 /1.5-1.7/

15.txt

l

19,23

18,19

5,7

36,0 20,3 15,7 1,9

6,6

82,3

11,1

0,0

32

B23/6.7-6.9/

29.txt

lg

20,30

16,43

23,5

32,7 21,3 11,4 0,8

6,5

84,8

8,7

0,0

Datum:

11

21,0

1860,0

714,3

3351,9

18,5

16,5 A-7-6(22) CL

A-7-6(20) CL

14

28,0

0
1265,8

50

100
2462,8

200
3136,7

A-6(12)

CL

A-6(15)

CL

A-6(10)

CL

Prilog br. 3.4.

IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKIM GEOTEHNIČKIM ISPITIVANJIMA
UZORAKA TLA SA LOKACIJE:
PLAVI HORIZONTI

Sadržaj:
Klasifikacioni opiti (32)
Direktno smicanje (16)
Edometarska stišljivost (16)
Proktorov opit (6)

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B14 /3.1-3.3/

1

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

37.2

21.6

15.6

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

99.0

99.9

85.1

90.5

16.7

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
19.9

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.7

AASHTO

USCS

A-6(14)

Koloidna aktivnost

0.94

/ A /

Normalna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.50

29.5

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

20.38

15.74

Koeficijent filtracije
7.27269E-07
Hazen-u

Overio:

2.207E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B14 /4.5-4.7/

2

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

44.0

25.8

18.2

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

98.9

99.9

84.2

90.8

13.4

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
18.6

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.5

AASHTO

USCS

A-7-6(18)

Koloidna aktivnost

1.36

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.69

31.5

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

18.84

14.33

Koeficijent filtracije
1.00864E-06
Hazen-u

Overio:

2.246E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B13 /1.0-1.2/

3

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

34.8

22.3

12.5

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

99.5

99.9

89.3

94.0

14.1

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
15.7

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.4

AASHTO

USCS

A-6(12)

Koloidna aktivnost

0.88

/ A /

Normalna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.88

23.8

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.47

15.73

Koeficijent filtracije
8.79568E-07
Hazen-u

Overio:

2.3E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B13 /3.5-3.71.4/

4

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

38.5

22.6

15.9

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

98.2

99.6

86.5

90.8

14.3

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
18.2

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.1

AASHTO

USCS

A-6(15)

Koloidna aktivnost

1.11

/ A /

Normalna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.31

33.6

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.60

14.67

Koeficijent filtracije
8.68244E-07
Hazen-u

Overio:

2.246E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B13 /5.3-5.5/

5

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

41.6

21.8

19.8

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

97.7

98.8

93.4

90.1

16.9

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
12.8

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.2

AASHTO

USCS

A-7-6(19)

Koloidna aktivnost

1.17

/ A /

Normalna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.64

28.9

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.92

15.45

Koeficijent filtracije
6.93067E-07
Hazen-u

Overio:

2.207E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B12 / 1.2-1.4/

6

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

34.8

24.3

10.5

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

98.9

99.9

90.8

84.2

Cu =

D60/D10
18.6

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

AASHTO

1.5

USCS

N-C

Koloidna aktivnost

0.84

/ A /

Normalna glina

Datum:

12.4

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

ML

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.19

32.8

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.19

14.45

Koeficijent filtracije
1.7122E-06
Hazen-u

Overio:

2.246E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B12 /2.7-3.0/

7

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

36.6

21.8

14.8

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

98.2

99.7

87.4

79.2

8.6

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
9.8

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

2.0

AASHTO

USCS

A-6(13)

Koloidna aktivnost

1.72

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.58

27.9

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

20.28

15.85

Koeficijent filtracije
9.69343E-06
Hazen-u

Overio:

1.283E-05

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B8 /1.5-1.8/

8

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

33.2

21.6

11.6

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

100.0

99.4

90.4

83.3

8.8

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
9.4

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.6

AASHTO

USCS

A-6(10)

Koloidna aktivnost

1.31

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.67

25.5

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.07

15.20

Koeficijent filtracije
5.62821E-06
Hazen-u

Overio:

1.145E-05

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B8 /3.4-3.6/

9

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

39.0

25.7

13.3

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

100.0

99.5

91.2

83.3

12.1

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
21.0

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

4.1

AASHTO

USCS

A-6(13)

Koloidna aktivnost

1.10

/ A /

Normalna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

ML

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.50

32.4

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.37

14.63

Koeficijent filtracije
6.87826E-06
Hazen-u

Overio:

2.246E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B5 /2.5-2.7/

10

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

34.7

21.6

13.1

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

99.4

99.9

90.2

83.6

12.7

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
21.2

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

3.0

AASHTO

USCS

A-6(11)

Koloidna aktivnost

1.03

/ A /

Normalna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.61

26.6

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.81

15.64

Koeficijent filtracije
3.00501E-06
Hazen-u

Overio:

2.246E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B2 /1.1-1.3/

11

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

35.9

20.9

15.0

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

97.7

99.8

85.7

77.1

7.4

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
9.8

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.3

AASHTO

USCS

A-6(12)

Koloidna aktivnost

2.02

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.79

24.0

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.43

15.67

Koeficijent filtracije
7.79646E-06
Hazen-u

Overio:

1.531E-05

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B1 /2.6-2.9/

12

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

35.5

20.0

15.5

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

99.5

99.8

93.5

90.1

13.1

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
15.7

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.5

AASHTO

USCS

A-6(14)

Koloidna aktivnost

1.18

/ A /

Normalna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.76

23.7

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.68

15.91

Koeficijent filtracije
1.62733E-06
Hazen-u

Overio:

2.246E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B4/1.4-1.6/

13

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

98.6

92.2

88.9

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
11.2

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

10.4

38.5

28.4

10.1

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

MATERIJALA
AASHTO

0.9

USCS

N-C

Koloidna aktivnost

0.97

/ A /

Normalna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

ML

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.81

30.3

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.03

14.16

Koeficijent filtracije
1.94077E-06
Hazen-u

Overio:

5.458E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B22 /1.5-1.7/

15

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

36.0

20.3

15.7

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

100.0

99.5

93.4

88.9

6.6

KLASIFIKACIJA

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
6.9

MATERIJALA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.4

AASHTO

USCS

A-6(15)

Koloidna aktivnost

2.39

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

0.075

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
1.93

5.7

PRIRODNA
SUVA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.23

18.19

Koeficijent filtracije
4.39221E-06
Hazen-u

Overio:

1.501E-05

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B7/4.1-4.3/

16

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.8

94.6

0.002

90.1

11.9

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
14.1

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

44.9

20.2

24.7

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.4

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-7-6(25)

Koloidna aktivnost

2.07

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.42

34.5

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.28

14.34

Koeficijent filtracije
1.76404E-06
Hazen-u

Overio:

2.65E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B15 /5.2-5.4/

18

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.4

92.9

0.002

87.9

9.5

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
9.9

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

45.0

24.5

20.5

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.3

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-7-6(21)

Koloidna aktivnost

2.15

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.78

29.0

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.75

15.31

Koeficijent filtracije
3.27374E-06
Hazen-u

Overio:

6.922E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B6 /4.5-4.7/

19

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.8

93.7

0.002

86.8

15.1

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
17.3

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

44.0

24.0

20.0

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.1

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-7-6(20)

Koloidna aktivnost

1.33

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.57

32.5

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.55

14.75

Koeficijent filtracije
7.75235E-07
Hazen-u

Overio:

2.246E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B3 /3.3-3.5/

20

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.8

93.7

0.002

88.1

9.9

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
11.8

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

42.5

23.0

19.5

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

2.0

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-7-6(19)

Koloidna aktivnost

1.97

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.60

30.8

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.00

14.35

Koeficijent filtracije
3.67289E-06
Hazen-u

Overio:

6.098E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B5/4.0-4.2/

21

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

100.0

92.7

0.002

84.7

10.0

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
12.5

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

45.0

25.0

20.0

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

2.0

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-7-6(20)

Koloidna aktivnost

2.01

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.45

36.0

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.15

14.08

Koeficijent filtracije
4.1155E-06
Hazen-u

Overio:

5.884E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B19/1.1-1.3/

22

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.8

90.7

0.002

83.4

11.7

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
21.6

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

36.0

24.0

12.0

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

3.5

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-6(11)

Koloidna aktivnost

1.03

/ A /

Normalna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
1.10

22.8

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

20.40

16.61

Koeficijent filtracije
5.94604E-06
Hazen-u

Overio:

2.246E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B11/1.7-2.0/

23

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.6

90.4

0.002

81.3

6.6

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
9.4

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

37.5

22.5

15.0

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.9

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-6(14)

Koloidna aktivnost

2.26

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.23

34.0

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.00

14.20

Koeficijent filtracije
9.65827E-06
Hazen-u

Overio:

1.478E-05

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B11/3.6-3.9/

24

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.9

94.1

0.002

88.7

6.5

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
7.5

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

44.5

24.5

20.0

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.5

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-7-6(21)

Koloidna aktivnost

3.10

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.68

31.0

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.90

15.20

Koeficijent filtracije
8.39444E-06
Hazen-u

Overio:

1.551E-05

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B17/6.8-7.0/

25

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

100.0

96.1

0.002

92.1

8.9

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
7.0

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

37.0

22.0

15.0

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.7

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-6(15)

Koloidna aktivnost

1.68

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.52

29.2

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

20.30

15.71

Koeficijent filtracije
5.50923E-06
Hazen-u

Overio:

1.082E-05

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B10/5.2-5.4/

26

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.8

94.7

0.002

89.0

13.2

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
16.7

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

43.5

23.0

20.5

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

2.3

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-7-6(21)

Koloidna aktivnost

1.55

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.51

33.1

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.40

14.57

Koeficijent filtracije
2.03373E-06
Hazen-u

Overio:

2.246E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B10/1.1-1.3/

27

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

99.7

99.9

92.4

0.002

84.4

7.0

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
5.3

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

33.5

21.2

12.3

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.6

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-6(11)

Koloidna aktivnost

1.75

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.89

22.6

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.65

16.03

Koeficijent filtracije
1.38638E-05
Hazen-u

Overio:

3.252E-05

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B21/4.0-4.2/

28

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.2

86.5

0.002

79.0

9.3

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
13.1

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

34.7

20.2

14.4

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.9

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-6(12)

Koloidna aktivnost

1.55

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.78

23.4

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

20.50

16.61

Koeficijent filtracije
4.294E-06
Hazen-u

Overio:

7.571E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B23/6.7-6.9/

29

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.8

95.5

0.002

91.3

6.5

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
6.6

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

32.7

21.3

11.4

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.5

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-6(10)

Koloidna aktivnost

1.74

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.80

23.5

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

20.30

16.43

Koeficijent filtracije
5.62144E-06
Hazen-u

Overio:

1.518E-05

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B20/4.0-4.3/

30

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.9

93.9

0.002

88.1

6.6

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
7.6

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

43.7

23.6

20.1

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.4

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-7-6(20)

Koloidna aktivnost

3.03

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.56

32.5

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.65

14.83

Koeficijent filtracije
5.45406E-06
Hazen-u

Overio:

1.476E-05

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B16 /6.8-7.0/

31

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.8

93.9

88.2

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
8.9

0.002

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

8.3

32.4

21.8

10.6

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

MATERIJALA
AASHTO

1.9

USCS

N-C

Koloidna aktivnost

1.27

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.80

24.0

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

21.15

17.06

Koeficijent filtracije
4.10972E-06
Hazen-u

Overio:

9.555E-06

100

GRANULOMETRIJSKI SASTAV
KLASIFIKACIJA MATERIJALA
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:
UZORAK/DUBINA:

Fekalna kanalizacija
B9 /1.5-1.8/

32

PRAŠINA

110

SITNA

0,002

100

0,006

KRUPNA

SITAN

ŠLJUNAK

SREDNJI

0,06

0.02

KRUPAN

0,2

0,6

SITAN

SREDNJI

KRUPAN

60,0

20,0

6,0

2,0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.001

0.01

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1

1

10

Prečnik sita " D " ( mm )

100

70
60

CH

L

30
-

50

IP
=W

Indeks plastičnosti Ip (%)

PESAK

SREDNJA

DROBINA

120

GLINA

Procenat čestica sitnijih od " D " ( % )

130

40

A7-6

A6
A2-6

A2-7
A5
A2-5

10

20

30

40

50

CL

10

70

80

ML

0

90 100

ML ili OL

CL-ML

0
60

10

20

30

Granica tečenja ωL (%)
Numerički podaci:
2

0.425

0.075

100.0

99.4

92.9

0.002

87.9

9.5

KOEFICIJENT
NERAVNOMERNOSTI

Cu =

D60/D10
9.9

ωL

ωP

IP

(%)

(%)

(%)

34.0

20.8

13.2

KLASIFIKACIJA

ZAKRIVLJENOSTI
2

Cc=D30 /(D60*D10)

1.3

MATERIJALA
AASHTO

USCS

A-6(12)

Koloidna aktivnost

1.38

/ A /

Aktivna glina

Datum:

50

60

70

ATERBERGOVE GRANICE KONZISTENCIJE

0.06

% ČESTICA SITNIJIH OD D (mm)
100.0

40

Ispitao:

80

90

Granica tečenja ωL (%)

PREČNIK SITA D (mm)

4.75

OH ili MH

CL

20

A7-5

A4
A2-4
0

30

USBR-u

CL

PRIR.VLAŽNOST

ω

Ic

(%)
0.85

22.8

SUVA
PRIRODNA
ZAPREMINSKA TEŽINA ZAPREMINSKA TEŽINA
3
3
Y (kN/m )
Yd (kN/m )

19.10

15.56

Koeficijent filtracije
3.27374E-06
Hazen-u

Overio:

6.922E-06

100

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

1

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B14 /3.1-3.2/

5000

Opterećenje (kPa)
0

3

2000

4
5
6

0

7

Modul stišljivosti Mv (kPa)

4000
3000

2

1000

Vertikalna deformacija e (%)

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

1.900
1.886
2.338

1.900
3.786
6.123

Mv
(kPa)

Δe

2631.6

0.032

2651.4

0.031

4277.8

0.038

ISPITAO:

e

UZORAK

0.684
0.652
0.620
0.583

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.57

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

2

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B14 /4.7-5.0/

6000

Opterećenje (kPa)
0

4000

3

3000

4
5

2000

6
7
8

1000

Vertikalna deformacija e (%)

2

9

0

10

Modul stišljivosti Mv (kPa)

5000

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

4.500
2.356
2.091

4.500
6.856
8.947

Mv
(kPa)

Δe

1111.1

0.083

2122.2

0.042

4782.1

0.036

ISPITAO:

e

UZORAK

0.849
0.766
0.724
0.688

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.43

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

3

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B13 /1.0-1.2/

6000

Opterećenje (kPa)
0

3000

3
4

2000

5
6
7

0

8

Modul stišljivosti Mv (kPa)

5000
4000

2

1000

Vertikalna deformacija e (%)

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

3.600
1.349
2.103

3.600
4.949
7.052

Mv
(kPa)

Δe

1388.9

0.061

3707.7

0.022

4755.0

0.034

ISPITAO:

e

UZORAK

0.685
0.624
0.602
0.568

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.57

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

4

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B13 /3.5-3.7/

5000

Opterećenje (kPa)
0

3000

3
4

2000

5
6
7

1000

Vertikalna deformacija e (%)

2

8

Modul stišljivosti Mv (kPa)

4000

1

9

0

10
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

4.600
2.411
2.363

4.600
7.011
9.374

Mv
(kPa)

Δe

1087.0

0.083

2073.9

0.042

4231.8

0.040

ISPITAO:

e

UZORAK

0.806
0.723
0.682
0.642

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.47

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

5

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B13 /5.3-5.5/

5000

Opterećenje (kPa)
0

3000

3
4

2000

5
6
7

1000

Vertikalna deformacija e (%)

2

8

Modul stišljivosti Mv (kPa)

4000

1

9

0

10
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

3.900
2.185
2.553

3.900
6.085
8.638

Mv
(kPa)

Δe

1282.1

0.067

2288.1

0.036

3916.7

0.041

ISPITAO:

e

UZORAK

0.715
0.648
0.612
0.571

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.55

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

6

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B12 /1.2-1.4/

0

3000
2000

10

15

1000

Vertikalna deformacija e (%)

5

20

0

25

Modul stišljivosti Mv (kPa)

4000

Opterećenje (kPa)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

12.800
3.383
3.620

12.800
16.183
19.803

Mv
(kPa)

Δe

390.6

0.235

1478.0

0.054

2762.3

0.056

ISPITAO:

e

UZORAK

0.834
0.599
0.545
0.489

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.45

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

7

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B12 /2.7-3.0/

4000

Opterećenje (kPa)
0

3

2000

4
5
6
7

Modul stišljivosti Mv (kPa)

3000

2

1000

Vertikalna deformacija e (%)

1

8

0

9
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

3.250
1.809
2.895

3.250
5.059
7.954

Mv
(kPa)

Δe

1538.5

0.054

2764.3

0.029

3454.5

0.046

ISPITAO:

e

UZORAK

0.672
0.618
0.588
0.542

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.59

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

8

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B8 /1.5-1.8/

4000

Opterećenje (kPa)
0

3

4

5

0

6

Modul stišljivosti Mv (kPa)

3000
2000

2

1000

Vertikalna deformacija e (%)

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

1.500
1.320
2.778

1.500
2.820
5.598

Mv
(kPa)

Δe

3333.3

0.026

3788.5

0.023

3600.0

0.047

ISPITAO:

e

UZORAK

0.743
0.717
0.695
0.648

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.52

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

9

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B8 /3.4-3.6/

5000

Opterećenje (kPa)
0

2000

6

8

10

0

12

Modul stišljivosti Mv (kPa)

4000
3000

4

1000

Vertikalna deformacija e (%)

2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

5.700
1.326
2.740

5.700
7.026
9.766

Mv
(kPa)

Δe

877.2

0.103

3772.0

0.023

3649.0

0.046

ISPITAO:

e

UZORAK

0.811
0.708
0.685
0.639

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.46

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

10

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B5 /2.5-2.7/

8000

Opterećenje (kPa)
0

4000

6
8
10
12

0

14

Modul stišljivosti Mv (kPa)

6000

4

2000

Vertikalna deformacija e (%)

2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
200
400

DATUM:

4.550
4.662
3.516

4.550
9.212
12.729

Mv
(kPa)

Δe

1098.9

0.077

3217.4

0.075

5687.5

0.054

ISPITAO:

e

UZORAK

0.694
0.617
0.542
0.488

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.56

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

11

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B2 /1.1-1.3/

6000

Opterećenje (kPa)

4000
3000

4

2000

6

8

1000

Vertikalna deformacija e (%)

2

10

0

12

Modul stišljivosti Mv (kPa)

5000

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

7.000
1.720
2.516

7.000
8.720
11.237

Mv
(kPa)

Δe

714.3

0.119

2906.2

0.027

3973.9

0.039

ISPITAO:

e

UZORAK

0.693
0.575
0.548
0.509

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.57

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

12

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B1 /2.6-2.9/

6000

Opterećenje (kPa)
0

3000

3

2000

4
5
6

0

7

Modul stišljivosti Mv (kPa)

5000
4000

2

1000

Vertikalna deformacija e (%)

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

2.700
1.644
2.038

2.700
4.344
6.382

Mv
(kPa)

Δe

1851.9

0.045

3040.6

0.027

4907.7

0.032

ISPITAO:

e

UZORAK

0.666
0.621
0.594
0.562

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.59

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

15

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B22 /1.5-1.7/

4000

Opterećenje (kPa)
0

3000

3

2000

4
5
6
7

1000

Vertikalna deformacija e (%)

2

8

Modul stišljivosti Mv (kPa)

1

9

0

10
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

3.950
2.030
3.188

3.950
5.980
9.168

Mv
(kPa)

Δe

1265.8

0.058

2462.8

0.028

3136.7

0.044

ISPITAO:

e

UZORAK

0.457
0.399
0.371
0.327

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.82

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

16

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B7 /4.1-4.3/

4000

Opterećenje (kPa)
0

2000

3
4
5
6

0

7

Modul stišljivosti Mv (kPa)

3000

2

1000

Vertikalna deformacija e (%)

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

2.000
1.633
2.801

2.000
3.633
6.433

Mv
(kPa)

Δe

2500.0

0.037

3062.5

0.030

3570.4

0.050

ISPITAO:

e

UZORAK

0.848
0.811
0.781
0.732

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.43

kN/m

3

OVERIO:

Lab.broj

LOKACIJA: Naselje Plavi Horizonti

17

OBJEKAT: Fekalna kanalizacije
UZORAK/DUBINA:

B16/4.1-4.4/

4000

Opterećenje (kPa)
0

2000

6
8
10
12

0

14

Modul stišljivosti Mv (kPa)

3000

4

1000

Vertikalna deformacija e (%)

2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

efektivni vertikalni napon s' (kPa)
REZULTATI ISPITIVANJA:
σ'
Δε
ε
3
(kN/m )
(%)
(%)
0

50
100
200

DATUM:

7.000
2.688
2.983

7.000
9.688
12.672

Mv
(kPa)

Δe

714.3

0.136

1860.0

0.049

3351.9

0.052

ISPITAO:

e

UZORAK

0.941
0.805
0.757
0.705

PODACI O UZORKU
Visina uzorka

20.00

mm

Specifična masa

2.65

kN/m

3

Zap.masa u suvom

1.37

kN/m

3

OVERIO:

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

1

Laboratorijski broj:

B14 /3.1-3.3/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
55
103
139

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

6.00
6.11
6.05

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

20.38 15.74

29.45

13.0

23.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

3

0

2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

150

s3=300 kN/m2

100

s2=200 kN/m2

50

s1=100 kN/m2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

2

Laboratorijski broj:

B14 /4.7-5.0/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
54
96
165

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

4.73
4.07
5.22

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

18.84 14.33

31.45

10.0

26.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

3

0

2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

s3=300 kN/m2

150

s2=200 kN/m2

100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

3

Laboratorijski broj:

B13 /1.0-1.2/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
67
131
181

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

4.88
5.00
5.31

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

19.47 15.73

23.77

6.0

31.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

3

0

2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

s3=300 kN/m2
150

s2=200 kN/m2

100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

4

Laboratorijski broj:

B13 /3.5-3.7/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
66
119
170

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

5.40
5.40
5.88

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

19.60 14.67

33.62

14.0

27.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

3

0

2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

s3=300 kN/m2
150

s2=200 kN/m2
100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

5

Laboratorijski broj:

B13 /5.3-5.5/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
64
123
164

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

6.00
6.00
6.28

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

19.92 15.45

28.91

13.0

27.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

3

0

2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

s3=300 kN/m2
150

s2=200 kN/m2

100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

6

Laboratorijski broj:

B12/1.2-1.4/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
63
124
166

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

6.20
6.50
5.89

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

19.19 14.45

32.80

8.0

29.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

3

0

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

s3=300 kN/m2

150

s2=200 kN/m2
100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

7

Laboratorijski broj:

B12/2.7-3.0/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
56
112
136

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

5.60
5.74
4.51

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

20.28 15.85

27.90

11.0

24.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

3

0

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

150

s3=300 kN/m2
s2=200 kN/m2

100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

8

Laboratorijski broj:

B8 /1.5-1.8/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
63
112
167

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

5.79
6.00
5.44

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

19.07 15.20

25.50

12.0

27.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

3

0

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

s3=300 kN/m2

150

s2=200 kN/m2

100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

9

Laboratorijski broj:

B8 /3.4 -3.6/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
59
111
137

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

4.09
4.17
4.22

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

19.37 14.63

32.40

14.0

24.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

3

0

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

150

s3=300 kN/m2
s2=200 kN/m2

100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

10

Laboratorijski broj:

B5 /2.5-2.7/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
64
125
171

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

5.00
5.46
5.64

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

19.81 15.64

26.60

13.0

27.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

3

0

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

s3=300 kN/m2
150

s2=200 kN/m2
100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

11

Laboratorijski broj:

B2 /1.1-1.3/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
66
131
183

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

5.00
5.19
4.75

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

18.43 15.67

34.00

4.0

32.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

3

0

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

s3=300 kN/m2
150

s2=200 kN/m2

100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

12

Laboratorijski broj:

B1 /2.6-2.9/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
53
100
137

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

5.72
5.88
6.00

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

19.68 15.61

23.70

8.0

24.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

3

0

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

150

s3=300 kN/m2
s2=200 kN/m2

100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

13

Laboratorijski broj:

B4/1.4-1.6/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
59
102
166

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

5.00
4.81
5.73

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

19.03 14.60

30.30

10.0

26.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

3

0

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

s3=300 kN/m2
150

s2=200 kN/m2
100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

14

15

Laboratorijski broj:

B22 /1.5-1.7/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
67
126
166

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

6.00
4.36
5.86

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

18.40 13.65

34.70

14.0

28.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

3

0

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

s3=300 kN/m2

150

s2=200 kN/m2
100

s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

15
16

Laboratorijski broj:

B7 /4.1-4.3/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
56
94
151

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

6.00
6.34
5.61

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

19.28 14.34

34.50

11.0

24.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

3

0

2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

150

s3=300 kN/m2

100

s2=200 kN/m2
s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

DIREKTNO SMICANJE
LOKACIJA:

Naselje Plavi Horizonti

OBJEKAT:

Fekalna kanalizacija

UZORAK/DUBINA:

16
17

Laboratorijski broj:

B16/4.1-4.4/

500
450

□ Kriterijum loma

2

Tangencijalni napon t (kN/m )

400

t max

350

δ
(mm)

2

(kN/m )
50
94
110

300
250
200
150

s
2

(kN/m )
100
200
300

3.61
4.05
3.96

□ Rezultati ispitivanja

100

ω
(%)

C
2
kN/m

Φ

(kN/m ) (kN/m )

18.40 13.45

34.70

11.0

21.0

ɣd

ɣ

50

3

0
0

50

3

0

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

Normalni napon s (kN/m )

0

2

Tangecijalni napon t (kN/m )

300

250

200

150

s3=300 kN/m2

100

s2=200 kN/m2
s1=100 kN/m2

50

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalna deformacija δ (mm)

Intepretirao:

10

ODREĐIVANJE ODNOSA VLAŽNOSTI I SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA
- PROKTOROV OPIT -

LOKACIJA:
OBJEKAT:

Beograd

UZORAK/DUBINA:

Plavi horizonti

B - 4 / 1.4 - 1.6

1.90

3

Suva zapreminska masa rd (g/cm )

1.80

1.70

1.60

1.50

1.40

10

12

14

16

18

Vlažnost w (%)

REZULTATI ISPITIVANJA:
E=

600

kNm/m3

Laboratorijski broj

ρd max =

w opt =

1.66

g/cm3

17.5

%

22

1

2.69

NAPOMENA:
Eksperimentalne tačke
w opt
ρd max ,

Napomena:

Intepretirao:

20

Overio:

ODREĐIVANJE ODNOSA VLAŽNOSTI I SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA
- PROKTOROV OPIT -

LOKACIJA:
OBJEKAT:

Beograd

UZORAK/DUBINA:

Plavi horizonti

B - 7 / 4.1-4.3

1.90

3

Suva zapreminska masa rd (g/cm )

1.80

1.70

1.60

1.50

1.40

10

12

14

16

18

Vlažnost w (%)

REZULTATI ISPITIVANJA:
E=

600

kNm/m3

Laboratorijski broj

ρd max =

w opt =

1.64

g/cm3

19.0

%

22

1

2.69

NAPOMENA:
Eksperimentalne tačke
w opt
ρd max ,

Napomena:

Intepretirao:

20

Overio:

ODREĐIVANJE ODNOSA VLAŽNOSTI I SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA
- PROKTOROV OPIT -

LOKACIJA:
OBJEKAT:

Beograd

UZORAK/DUBINA:

Plavi horizonti

B - 8 / 1.5 - 1.8

1.90

3

Suva zapreminska masa rd (g/cm )

1.80

1.70

1.60

1.50

1.40

10

12

14

16

18

Vlažnost w (%)

REZULTATI ISPITIVANJA:
E=

600

kNm/m3

Laboratorijski broj

ρd max =

w opt =

1.65

g/cm3

18.0

%

22

1

2.69

NAPOMENA:
Eksperimentalne tačke
w opt
ρd max ,

Napomena:

Intepretirao:

20

Overio:

ODREĐIVANJE ODNOSA VLAŽNOSTI I SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA
- PROKTOROV OPIT -

LOKACIJA:
OBJEKAT:

Beograd

UZORAK/DUBINA:

Plavi horizonti

B - 12 / 1.2 - 1.4

1.90

3

Suva zapreminska masa rd (g/cm )

1.80

1.70

1.60

1.50

1.40

10

12

14

16

18

Vlažnost w (%)

REZULTATI ISPITIVANJA:
E=

600

kNm/m3

Laboratorijski broj

ρd max =

w opt =

1.66

g/cm3

17.5

%

22

1

2.69

NAPOMENA:
Eksperimentalne tačke
w opt
ρd max ,

Napomena:

Intepretirao:

20

Overio:

ODREĐIVANJE ODNOSA VLAŽNOSTI I SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA
- PROKTOROV OPIT -

LOKACIJA:
OBJEKAT:

Beograd

UZORAK/DUBINA:

Plavi horizonti

B - 14 / 3.1 - 3.3

1.90

3

Suva zapreminska masa rd (g/cm )

1.80

1.70

1.60

1.50

1.40

10

12

14

16

18

Vlažnost w (%)

REZULTATI ISPITIVANJA:
E=

600

kNm/m3

Laboratorijski broj

ρd max =

w opt =

1.72

g/cm3

17.3

%

22

1

2.69

NAPOMENA:
Eksperimentalne tačke
w opt
ρd max ,

Napomena:

Intepretirao:

20

Overio:

ODREĐIVANJE ODNOSA VLAŽNOSTI I SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA
- PROKTOROV OPIT -

LOKACIJA:
OBJEKAT:

Beograd

UZORAK/DUBINA:

Plavi horizonti

B - 16 / 4.1 - 4.4

1.90

3

Suva zapreminska masa rd (g/cm )

1.80

1.70

1.60

1.50

1.40

10

12

14

16

18

Vlažnost w (%)

REZULTATI ISPITIVANJA:
E=

600

kNm/m3

Laboratorijski broj

ρd max =

w opt =

1.65

g/cm3

18.5

%

22

1

2.69

NAPOMENA:
Eksperimentalne tačke
w opt
ρd max ,

Napomena:

Intepretirao:

20

Overio: