You are on page 1of 5

Parabula – ay isang salitang guhit (word

picture) na gumagamit ng mga imahe o
kuwento upang mailarawan ang katotohanan
at ang mga aral sa buhay.
-

Ang parabula ay isang kuwentong
naglalahad ng katotohanan gamit ang
simbolismo
at
iba
pang
pagpapakahulugan.

 Ito ay kathang isip lamang ngunit may
mahalagang mensahe para sa pangaraw-araw na pamumuhay.
 Maikli, praktikal at kapupulutan ng aral
 Mga mensaheng nagpapakilala sa pagibig ng Diyos sa tao, o nagpapakita sa
ugali ng tao na mag-uudyok sa kanya
na mag-isip, kumilos o magbago
 Unang parabula ay nagmula sa ating
Panginoong Hesus
 Matatagpuan sa Bibliya
Ang salitang parabula ay buhat sa salitang
Griyego na parabole. Ito’y matandang salita na
nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang
bagay upang pagtularin.
Ang parabula ay gumagamit ng pagtutulad at
metapora upang bigyan ng diin ang kahulugan.
Ito ay madalas na hango sa Banal na
Kasulatan at kuwentong umaakay sa tao sa
matuwid na landas ng buhay.
Ang mga detalye at mga tauhan ay hindi
nagbibigay ng malalim na kahulugan; ang
binibigyan ng diin ay aral sa kuwento.
Ang talinghaga, o parabula ay isang maikling
kuwentong may aral na kalimitang hinahango
mula sa Bibliya. Isa itong maikling salaysay na
maaaring nasa anyong patula o prosa na
malimit nangangaral o nagpapayo hinggil sa
isang
pangyayari,
na
kadalasang
isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong
aral. Taliwas sa pabula, ang parabula ay
walang inilalahok na tauhang hayop, halaman,
bagay, at puwersa sa kalikasan na pawang
kumikilos at nagsasalita gaya ng tao. Isang
katangian nito ang pagiging isang kuwentong
naglalahad o nagpapakita ng kung paanong
katulad ng isang bagay ang iba pang bagay.
Karamihan sa mga talinghagang nasa Bibliya
ay mga kuwentong sinabi ni Hesus, na
nagtuturo ng kung ano ang katangian ng
Kaharian ng Diyos.

KAHALAGAHAN NG PARABULA
1. Ang parabola ay nagtuturo ng aral sa
tao.
2. Masanay sa pagbibigay ng kuwento.
3. Ang
mga
pang-araw-araw
na
pangyayari ay maaaring ihalintulad sa
mga parabula.
4. Mahihikayat ang mga bata na bumasa
ng Banal na Kasulatan
5. Makapagpalawak ng talasalitaan.
Ang parabula ay simbolo na kumakatawan sa
tunay na nais ipahiwatig ng tagapagsalaysay.
3 pangunahing

mensahe

ng

parabula

1. Ang
mga
parabula
ay
nagpapahiwatig sa Kaharian ang
Diyos.
2. Ito ay nagpapakita ng mga kaugalian
ng tao patungkol sa Diyos.
3. Ito ay nagsasaad ng katotohanan
tungkol sa Diyos, sa tao at sa buhay.
Ang parabula ay isang maikling kuwento
na nagtataglay ng aral. Kung kaya kadalasan
ang parabula ay napagkakamalang kuwento,
pabula, alegorya o talinghaga at mito na
nagdudulot ng kalituhan sa atin. Subalit kung
atin itong susuriing mabuti ay ating makikita na
ang mga parabula ni Hesus ay kakaiba at
mahirap bigyan ng kahulugan.
1. Iniuugnay ng iba ang parabula ni Hesus
sa pabula.
Ang pabula ay isang kuwento na kadalasang
mga hayop ang gumaganap, ilang mga tauhan
na nagbibigay ng aral. Ito ay tanyag at
ginagamit ng mga Griyego, Indian at Arabo
kaalinsabay ng kanilang mga kultura. Ang
pinakalayunin ng pabula ay punahin ang
kahinaan ng tao. Ito ay isinasagawa nang hindi
tuwiran, kundi sa pamamagitan ng mga
nagsasalitang bulaklak o hayop.
2. Sinubok din ng iba na iugnay ito sa mito
ng mga Griyego.
Ang mito ay maalamat na kuwentong dinisenyo
upang magpakita o magpaliwanag ng mga
katotohanang mahirap maunawaan gaya ng
pangyayari sa kalikasan, ang pinagmulan ng
sangkatauhan o ang pinag-ugatan ng mga
relihiyon ng tao.
3. Kadalasan ang parabula ay iniuugnay
sa mga alegorya o talinghaga.

Nagiging madali sa mga parabula ang makabuo ng mga di inaasahang ugnayan. Sa halip. Ang alegorya ay kadalasang static samantalang ang parabula ay palaging isang kuwento. Ito ay binuo sa elemento ng panggulat. Ang mga parabula ay binubuo ng mga tauhan. Subalit pinabulaanan ito ni Adolf Julicher noong ika-19 siglo na dantaon. mga mangingisda. Marami sa mga ilustrasyong ginamit ng Diyos ay nabibilang sa tinatawag na “self-evident metaphors”.” (Mt. kahit na ito ay napakaikli at napakasimple na nagtatapos sa di inaasahang wakas. Ang tagapakinig ay matamang naghihintay hanggang sa wakas nito upang matuklasan ang aral na taglay at sa kung paanong paraan niya ito mailalapat sa kanyang personal na buhay. babaeng nagluluto ng tinapay. Kung kaya bigyang pansin ang katotohanang ang mga parabula ni Hesus ay tinawag sa Bagong Tipan hindi allegoria o mythos kundi parabole. Halimbawa: “Wala rin namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Maraming pag-aaral ang naisagawa na sumasang-ayon sa kanya na ang parabula ay may malaking kaibahan sa isang klasikong alegorya. 4. Subalit ang parabula ay hindi nagbibigay-aliw. bagay at pangyayari ay may nakatago o mas malalim na pagpapakahulugan. kundi ito ay nagbibigay ng sorpresa at naglalantad ng katotohanan.Ang alegorya ay kung saan ang mga tao. na may di-inaasahang aral na dala dulot ng paghahambing sa mga pang-araw-araw na pamumuhay at kaugalian. Ang mga parabula ay may panghalinang taglay dahil hindi ito nagtatakda ni hindi nagbabanta. Mga nakatagong kahulugan gamit ang mga pinakasimpleng paraan ng paghahambing tungo sa mas malalim na pagpapakaluhugan nito. 5:15) . 2. 3. Ang mga paksa ay pagiimbita sa kainan. o kaya ay ang mga kabataang lumilisan sa tahanan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ang parabulang ito ay napakahalaga? 1. imahe at mga sitwasyong batid na ng mga tagapakinig na nagbibigay daan sa tagapagsalaysay na makabuo ng isang di inaasahang ugnayan tungo sa bagong ideya o sitwaasyon. - - Sa loob ng maraming siglo ang mga parabula ay tinaguriang mga alegorya at binibigyang interpretasyon ayon dito. Sa unang tunghay nito sa kabila ng pagiging payak ay may nakatagong malalim na pagpapakahulugan na nangangailangan ng masusing pang-unawa upang lubos itong maintindihan at mabigyan ng pagpapahalaga. Mga Katangian ng mga Parabula ni Hesus Kung hindi tayo gaaanong pamilyar sa mga parabula sa Bibliya ay maaaring sa unang basa nito ay aakalain nating napakasimpleng kuwento lamang nito. inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. ang mga manggagawang di makasundo ang amo. Ang parabula kung gayon nga ay isang kuwento. Hindi kadalasan o kaya ay karaniwan na ang isang naimbitahan sa hapag ng hari ay tumanggi para lamang tingnan/subukin ang isang oxen sa oras na iyon! Hindi rin karaniwang na ang may-ari isang kalakalan ay magbabayad parehong sahod sa kanyang empleyado nagtatrabaho ng parehong sahod kanyang empleyado na nagtatrabaho isang oras at sa nagtatrabaho labindalawang oras! ng ng na sa ng ng Tigib ng hiwaga ang mga parabula at kadalasan ang layunin nito ay manggulat sa mga tagapakinig. totoo man o katha lamang. 4. Ang mga sitwasyong ito ay batid na natin dahil sa ating mga karanasan kung kaya ang mga parabula ay tila naging napakadali sa atin.

Subalit para sa mga nagbingi-bingihan ang parabula ay isa ring instrumento ng paghuhusga. at 5. 3. Para sa mga taong uhaw sa paghahanap ng katotohanan. White. Upang magdala ng bagong kabatiran. 2. Batid ng ating Panginoon na ang katotohanan ay hindi isang malamyos na musika sa ating pandinig dahil may mga taong hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga parabula. ang mga parabula ay isang mabisang kasangkapan sa pagkilala at pag-alam nito. Upang ihatid ang mensahe sa mas maraming tao. PARABULA NOTES-HAND-OUTS (STUDENTS) Parabula – ay isang salitang guhit (word picture) na gumagamit ng mga imahe o kuwento upang . Upang protektahan ang kanyang mensahe laban sa Kanyang mga kaaway. Upang pukawin ang kamalayan ng bawat isa. ang kayang mga parabula ay mahirap makalimutan kaya. Upang ilarawan at ipakita ang Kanyang mensahe. ito ay biyaya para sa may pagkukusa na makinig. ang dahilan ay: 1.Bakit itinuro ni Hesus ang mga parabula? Ayon sa pananaliksik ni Elllen G. 4.

3. Masanay sa pagbibigay ng kuwento.mailarawan ang katotohanan at ang mga aral sa buhay. Mahihikayat ang mga bata na bumasa ng Banal na Kasulatan 5. 4. Ang parabula kung gayon nga ay isang kuwento. na may diinaasahang aral na dala dulot ng paghahambing sa mga pang-araw-araw na pamumuhay at kaugalian. Mga nakatagong kahulugan gamit ang mga pinakasimpleng paraan ng paghahambing tungo sa mas malalim na pagpapakaluhugan nito. 4. Iniuugnay ng iba ang parabula ni Hesus sa pabula. 1. Ang mga pang-araw-araw na pangyayari ay maaaring ihalintulad sa mga parabula. Ang parabula ay simbolo na kumakatawan sa tunay na nais ipahiwatig ng tagapagsalaysay. inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ang mga parabula ay nagpapahiwatig sa Kaharian ang Diyos. alegorya o talinghaga at mito na nagdudulot ng kalituhan sa atin.  Ito ay kathang isip lamang ngunit may mahalagang mensahe para sa pang-arawaraw na pamumuhay. Ang mga parabula ay may panghalinang taglay dahil hindi ito nagtatakda ni hindi nagbabanta. Sinubok din ng iba na iugnay ito sa mito ng mga Griyego. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ang parabulang ito ay napakahalaga? 1. Makapagpalawak ng talasalitaan. sa tao at sa buhay. Halimbawa: “Wala rin namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Subalit kung atin itong susuriing mabuti ay ating makikita na ang mga parabula ni Hesus ay kakaiba at mahirap bigyan ng kahulugan. 3 pangunahing mensahe ng parabula 1. KAHALAGAHAN NG PARABULA 1. - Ang parabula ay isang kuwentong naglalahad ng katotohanan gamit ang simbolismo at iba pang pagpapakahulugan. Ang mga detalye at mga tauhan ay hindi nagbibigay ng malalim na kahulugan. 3. Marami sa mga ilustrasyong ginamit ng Diyos ay nabibilang sa tinatawag na “self-evident metaphors”. 2. Upang protektahan ang kanyang mensahe laban sa Kanyang mga kaaway. 2. totoo man o katha lamang. Kung kaya bigyang pansin ang katotohanang ang mga parabula ni Hesus ay tinawag sa Bagong Tipan hindi allegoria o mythos kundi parabole. ang binibigyan ng diin ay aral sa kuwento. 3.” (Mt. White. o nagpapakita sa ugali ng tao na mag-uudyok sa kanya na mag-isip. kundi ito ay nagbibigay ng sorpresa at naglalantad ng katotohanan. Upang ihatid ang mensahe sa mas maraming tao. 2. 3. Nagiging madali sa mga parabula ang makabuo ng mga di inaasahang ugnayan. 2. Ang parabula ay gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng diin ang kahulugan. praktikal at kapupulutan ng aral  Mga mensaheng nagpapakilala sa pag-ibig ng Diyos sa tao. 3. Ito’y matandang salita na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. 4. ang dahilan ay: 1.  Sundin ang format sa ibaba. kumilos o magbago  Unang parabula ay nagmula sa ating Panginoong Hesus  Matatagpuan sa Bibliya Ang salitang parabula ay buhat sa salitang Griyego na parabole. Hindi kadalasan o kaya ay karaniwan na ang isang naimbitahan sa hapag ng hari ay tumanggi para lamang tingnan/subukin ang isang oxen sa oras na iyon! Tigib ng hiwaga ang mga parabula at kadalasan ang layunin nito ay manggulat sa mga tagapakinig.  Maikli. Upang pukawin ang kamalayan ng bawat isa. Isulat sa isang malinis na short bond paper ang ginawang burador (draft). Ito ay madalas na hango sa Banal na Kasulatan at kuwentong umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. at 5. Ito ay binuo sa elemento ng panggulat. pabula. Kadalasan ang parabula ay iniuugnay sa mga alegorya o talinghaga. Subalit ang parabula ay hindi nagbibigay-aliw. Upang magdala ng bagong kabatiran.  . Ito ay nagpapakita ng mga kaugalian ng tao patungkol sa Diyos. 4. Upang ilarawan at ipakita ang Kanyang mensahe. 2. 5:15) Bakit itinuro ni Hesus ang mga parabula?Ayon sa pananaliksik ni Elllen G. Ang parabula ay nagtuturo ng aral sa tao. Ito ay nagsasaad ng katotohanan tungkol sa Diyos. Sa halip. Ang parabula ay isang maikling kuwento na nagtataglay ng aral. Kung kaya kadalasan ang parabula ay napagkakamalang kuwento.

2 – Pagsusulat ng Parabula Layunin: Nakasusulat ng sariling parabula ayon sa istilo at pamamaraan nito Paksa: _____________ Tauhan: _____________ Tagpuan: _____________ Simbolo: _______________ Talinghaga: _______________ Pamagat Mensahe : . Hindi susulatan ang likurang bahagi. gumamit ng iba pa.  Isulat ito sa sulat-kamay nang malinis. Kung kulang ang isang papel. Pangalan __________ 12. 2013 Seksiyon Hulyo Kathang Di Pormal Blg.