You are on page 1of 6

²æà ¸À«ÄÃgÀ ¸À¤ävÀæ ¸ËºÁzsÀð ¥ÀwÛ£À

¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
-: ¢£ÁAPÀ:31-7-2016 gÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ
£ÀqÀĪÀ½PÉUÀ¼ÀÄ :¢£ÁAPÀ:31-7-2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ PÀgÉzÀ ²æÃ
¸À«ÄÃgÀ ¸À¤ävÀæ ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ,
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EzÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ
£ÀqÀĪÀ½PÉUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛªÉ.
«µÀAiÀÄ: 1) »A¢£À ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀĪÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß
NzÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÈrüÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¢£ÁAPÀ:28-6-2015 gÀAzÀÄ PÀgÉzÀ «±ÉõÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀĪÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß

¸À¨sÉUÉ N¢

ºÉüÀ¯ÁV, ¸À¨sÉAiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß zÀÈrüÃPÀj¹vÀÄ.
«µÀAiÀÄ: 2) 2015-16 gÀ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀ ªÀgÀ¢
C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀzÀAvÉ M/s ²æà ²æäªÁ¸À CAqï
PÀA¥À¤ ZÁlðqï
CPËAlAmïgÀªÀgÀÄ 2015-16gÀ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É
PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, Drmï
ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸À¨sÉUÉ N¢
ºÉüÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ
ªÀgÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ (Remarks) E®è
¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ
vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀZÉðAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀgÀ
¢AiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

1

7. 2015-16 gÀ Rað£À ¨Á§vÀÄÛUÀ½UÉ «ªÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.91. «µÀAiÀÄ: 4) 2016-17 gÀ CAzÁdÄ DAiÀÄ-ªÀåAiÀÄ ¥ÀnÖ C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀÅzÀÄ.«µÀAiÀÄ: 3) 2015-16 gÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É.000-00 DAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. ¸ÀÄ¢üÃWÀð ZÀZÉðAiÀÄ £ÀAvÀgÀ Rað£À ¨Á§vÀÄÛUÀ½UÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.000-00 UÀ¼À ªÀåAiÀĪÀ£ÀÄß ¸À¨sÉUÉ N¢ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.261-00 EzÀ£ÀÄß CAzÁdÄ 10 jAzÀ 15% r«qÉAqï ºÉÆA¢ CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ G½vÁAiÀÄ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ZÀað¹ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ C£ÀĪÉÆâ¹vÀÄ.52.2. G½zÀ ¯Á¨sÁA±À gÀÆ.3. EzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ¢üÃWÀð ZÀað¹zÀ £ÀAvÀgÀ 2 .42. 2015-16gÀ ¸ÀºÀPÁjAiÀÄ ¤ªÀé¼À ¯Á¨sÀ gÀÆ.65.367-00 UÀ¼À£ÀÄß PÁ¬ÄÝlÖ «ÄøÀ®Ä ¤¢ü ºÀÆrPÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À¨sÉUÉ N¢ ºÉüÀ¯Á¬ÄvÀÄ.628-50 ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 2016-17 gÀ ¥ÀnÖAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ gÀÆ.6. EzÀPÉÌ ¸À¨sÉAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°èzÀÝAvÉ ¯Á¨sÀ£ÀµÀ× vÀBSÉÛ ªÀÄvÀÄÛ CqÁªÉ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÉUÉ N¢ ºÉüÀ¯Á¬ÄvÀÄ.61.3. ¸ËºÁzsÀð PÁAiÉÄÝ G¥À«¢ü 77 gÀ£ÀéAiÀÄ 52% CAzÀgÉ gÀÆ.

PÉ.500-00 gÀAvÉ ºÉaѸÀĪÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÉUÉ «ªÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ. «µÀAiÀÄ: 5) 2016-17 £Éà ¸Á°UÉ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀÅzÀÄ.4. EzÀ£ÀÄß ²æà ¸ÀÄgÉñÀgÀªÀgÀÄ C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ¢ÃWÀð ZÀZÉðAiÀÄ £ÀAvÀgÀ. CzÀ£ÀÄß ²æà £ÀgÀ¹AUÀgÁªï gÀªÀgÀÄ C£ÀĪÉÆà ¢¹zÀgÀÄ. ZÁlðqï CPËAlAmïgÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è C£ÀĨsÀªÀªÀżÀîªÀgÁVzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ËºÁzsÀð ¸ÀºÀPÁjUÀ¼À ¥sÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ.¸À¨sÉAiÀÄÄ CAzÁdÄ DAiÀÄ-ªÀåAiÀÄ ¥ÀnÖUÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. FVgÀĪÀ ¹§âA¢ ²æêÀÄw ªÀÈAzÁgÀªÀjUÉ gÀÆ. «µÀAiÀÄ: 6) ¸ÀºÀPÁjAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À C£ÀĪÉÆÃzÀ£É. 2016-17 £Éà ¸Á°UÉ £ÉëĸÀĪÀAvÉ ²æà Q±À£ÀgÁªïgÀªÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. EzÀgÀAvÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄ®Ä ¤tð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 3 .000-00 ªÀÄvÀÄÛ ²æà £ÁgÁAiÀÄt¤UÉ gÀÆ. ²æà QæµÁÚgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:1-8-2016 PÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀA§¼À ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁjAiÀÄ PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀéAiÀÄ.2. ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°èzÀÝ M/s J. ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ CAqï PÀA¥À¤.

500-00 gÀAvÉ ¸ÀA§¼À «vÀj¸À®Ä ¤tð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. J) 2016-17 £Éà ¸Á°£À°è J¯Áè ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ¥ÁægÀA©ü¹. «µÀAiÀÄ: 7) G¥À«¢ü 61 (2) wzÀÄÝ¥Àr.1. ¸ÀÄ¢ÃWÀð ZÀZÉðAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀægÁªÀgÀªÀgÀÄ ¸Á®UÁgÀ£À ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw DzsÁgÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¸Á®zÀ «ÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. wzÀÄÝ¥Àr: G¥À«¢ü 61 (2) gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸Á® gÀÆ. «µÀAiÀÄ: 8) 2016-17 gÀ°è ºÉƸÀ SÁvÉUÀ¼À ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É.4.00. ²æà C±ÀéxÀgÁªÀgÀªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÀÄ.ªÉÄð£ÀAvÉ PÀæªÀĪÁV gÀÆ.000-00 PÉÌ ºÉaѹ ¸Á®UÁgÀ£À ¸ÀzÀ¸Àå£À ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¸Á® ¤ÃqÀ®Ä ¤tð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ.60. EzÀ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ZÀZÉðAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀj¹vÀÄ.00.000-00 EzÀÝzÀÝ£ÀÄß gÀÆ. CªÀgÀªÀgÀ G½vÁAiÀÄ SÁvÉUÉ 2016-17gÀ r«qÉAqÀ£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÉUÉ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 4 .000-00 ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.2. FVgÀĪÀ gÀÆ.000-00 PÉÌ Kj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÁV ªÀÄAr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.000-00 ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸Á®zÀ «ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ.60.1.

r. «µÀAiÀÄ: 10) CzsÀåPÀëgÀ C¥ÀàuÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E¤ßvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. 5 . EZÉÒªÀżÀî ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ «ªÉÄ AiÉÆÃd£É C¼ÀªÀr¸À®Ä ¤tð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀıÀ¹é¤ DgÉÆÃUÀå PÀªÀZÀzÀ «ªÉÄ §UÉÎ ¸ÀªÀð¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. «µÀAiÀÄ: 9) AiÀıÀ¹é¤ DgÉÆÃUÀå PÀªÀZÀ «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É §UÉÎ. ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸Á®zÀ §UÉÎ ¸Á®UÁgÀgÀ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwAiÀÄ §UÉÎ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸Á® «vÀj¸À®Ä C£ÀĪÉÆâ¹vÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¸ÀÄ ¢ÃWÀð ZÀZÉðAiÀÄ £ÀAvÀgÀ.r.©) 2016-17 £Éà ¸Á°£À°è Dgï. SÁvÉ ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¹vÀÄ. oÉêÀtÂUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Secured ¸Á® ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. «ªÉÄAiÀÄ CªÀ¢ü E£ÀÄß EzÀÝgÉ.(RD) SÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸Á® ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀÄ¢ÃWÀð ZÀað¹zÀ £ÀAvÀgÀ Dgï. ¹) 2016-17 £Éà ¸Á°£À°è ¨ÉÃgÉ Secured ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

30 gÀ ªÀgÉUÉAzÀÄ ¤tð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀbÉÃj ªÉÃ¼É wzÀÄÝ¥Àr ²æà ²æÃzsÀgÀgÁªïgÀªÀgÀÄ PÀbÉÃj ªÉÃ¼É ¨É½UÉÎ 10. ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 jAzÀ 6.©. EzÀ£ÀÄß ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï CªÀgÀÄ C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÀÄ.00 gÀ ªÀgÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 jAzÀ 6. wzÀÄÝ¥Àr : G¥À«¢ü 85 (1) J. EzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹. ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ¢ÃWÀð ZÀað¹vÀÄ.00 UÀAmɬÄAzÀ 2.30 gÀ ªÀgÉUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. gÀAvÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄÄ ¨É½UÉÎ 10. EzÀ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ZÀað¹zÀ £ÀAvÀgÀ EzÀgÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹ EzÀgÀ PÁ£ÀƤ£À gÀÆ¥ÀgÉõÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸À¯Á¬ÄvÀÄ.00 UÀAmɬÄAzÀ 2. G¥À«¢ü 85 (1) J.a) ²æà ¥ÀgÁAqÉgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ°è EStamping ªÀiÁqÀĪÀ PÀbÉÃjAiÀÄÄ E®èzÀ PÁgÀt EzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀºÀPÁjAiÀÄ°è ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀgÀÄ. b) ²æà «oÀ×®gÁªï ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀÄ FV£À PÀZÉÃjAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀÄPÀÆ® vÀPÀÌAvÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. CzsÀåPÀëgÀÄ 6 .©.