You are on page 1of 6

1)Doanh thu, chi phí và lợi nhuận

Chỉ Tiêu

Năm 2015
Gia trị

%

Năm 2014
Giá trị

%

DT thuần bán hàng và 2896992

82,55

3041306

87,62

cung cấp dịch vụ
DTT hoạt động tài chính 483236
Lãi thuần từ hoạt động 128970

13,77
3,68

413452
15974

11,91
0,47

khác
Tổng Doanh thu thuần

100

3470732

100

3509198

Bảng thống kê doanh thu qua 2 năm 2014, 2015( đơn vị triệu đồng)
Từ bảng tính toán cho thấy doanh thu có tăng nhưng không nhiều, doanh thu từ
hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm có thể là một tín hiệu không tốt từ
hoạt động chính của công ty. Tuy nhiên sự hiệu quả của việc đầu tư vào hoạt động
tài chính cũng như các hoạt động khác góp phần không nhỏ vào việc duy trì tổng
doanh thu thuần ổn định, thể hiện năng lực cũng như sự nhạy bén của công ty trước
những cơ hội đến từ thị trường.
Về chi phí hoạt động, tổng chi phí hoạt động của công ty tăng nhẹ, từ 1.985.852
triệu VNĐ năm 2014 lên 2.069.656 triệu VND năm 2015, trong điều kiện nền kinh
tế hiện tại, mức tăng là chấp nhận được, tuy nhiên về lâu dài công ty cần kiểm soát
tốt chỉ tiêu này.
Với việc cắt giảm chi phí dự phỏng rủi ro tín dụng, lợi nhuận trước thuế và sau
thuế của công ty vẫn tăng. Nếu công ty đánh giá chính xác những số liệu này, thì
đây là một tín hiệu tốt.
Nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh của công ty là khả quan, nếu đứng trên
góc độ số liệu của báo cáo KQHDKD mà công ty công bố.

2) Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của công ty thông qua các mối
quan hệ trên bảng cân đối kế toán
2.1: Tài sản và nguồn vốn
HSBC báo cáo Tổng TS đã điều chỉnh: giảm 12.078.080 triệu VNĐ so với năm
2014 (tương ứng giảm 14,3%). Tổng TS giảm chủ yếu do Tiền gửi và cho vay các
tổ chức tín dụng (giảm 16,7%), Cho vay khách hàng (giảm 17,4%), Chứng khoán
đầu tư (giảm 38%).
Tổng Nợ phải trả đã điều chỉnh: giảm 11.769.565 triệu VNĐ so với năm 2014
(tương ứng giảm 15,9%). Tổng Nợ phải trả giảm chủ yếu do Tiền gửi của các
TCTD khác (giảm 63%).
Tổng Vốn CSH đã điều chỉnh: giảm 308.515 triệu VNĐ so với 2014 (tương ứng
giảm 3%).
Tổng tài sản giảm, trong đó các hoạt động chủ chốt như gửi và cho vay các tổ
chức tín dụng khác, cho vay khách hàng, đầu tư vào chứng khoán kinh doanh,
chứng khoán đầu tư, cùng với đó là việc giảm các khoản nợ phải trả có thể đây là
sự thận trọng của công ty trước những biến động của thị trường, thay đổi để có một
cơ cấu vốn an toàn hơn trước những rủi ro.

Một số chỉ số

Phân tích tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản:
Tổng ln trư

ớthuế
c

Doanh thuvà thu nhập khác
Tổng TS bìnhquân

ROA = Doanh thuvà thu nhập khác x
- Năm 2014:
ROA =
=>

1045429
2416101+769988+23614

1,24%

2416101+769988+23614
84293405

x

= 32,57 % x

0.038

- Năm 2015:
ROA =
=>

1229040
2257921+788334 +104716

1,716%

=

39%

2257921+788334 +104716
x
72215352

x

0,044

Nhận xét: Với mức ROA > 1% thì khả năng sinh lời trên tổng tài sản của Ngân
hàng được đánh giá là tốt
Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản năm 2015 so với năm 2014 tăng 0,477% do ảnh
hưởng của 2 nhân tố:
Do tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng làm tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản tăng:
(39% - 32,57%) x 0.038 = + 0,243%
Do hiệu suất sử dụng tài sản tăng làm tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản tăng:
39% x (0,044 – 0,038) = + 0,234%

Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu:
ln sa u thuế
Doanh thu

ROE =

x

Doanh thu
Tổng tài sản BQ

Tổng tài sản BQ
Vốn CSH BQ

x

* Năm 2013:
813929
2416101+769988+23614

ROE =
=>

7,89%

=

25,36%

x

2416101+769988+23614
x
84293405

0,038

x

84293405
10294737

x

8,19

* Năm 2014:
ROE =
=>

934664
2257921+788334 +104716

9,44%

=

2257921+788334 +104716
x
72215352

x

72215352
9986222

29,66% x 0,044 x 7,23

Nhận xét:
ROE của Ngân hàng thương mại được đánh giá tốt nếu nằm trong khoảng 12 –
15%. Vì vậy có thể thấy khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng
HSBC chưa cao
ROE của ngân hàng này năm 2015 so với năm 2014 tăng 1.55%, nguyên nhân do:
Do tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng làm tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu tăng:
(29,66%- 25,36%) x 0,038 x 8,19 = + 1,338%
Do hiệu suất sử dụng tài sản tăng làm tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu tăng:
29,66% x (0,044 – 0,038) x 8,19 = + 1,457%
Do hệ số nợ giảm làm giảm vốn chủ sở hữu

29,66% x 0,044 x (7,23 – 8,19) = - 1,25%
Như vậy, cùng với quản lý tốt chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các tài sản, với
việc giảm hệ số nợ trong giới hạn an toàn, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của
ngân hàng HSBC đã tăng 1,55%. Đây là dấu hiệu tốt.
2.3: Tình hình lưu chuyển tiền tệ
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD đã điều chỉnh: giảm 2.434.109 triệu VNĐ so với
năm 2014 (tương ứng giảm 40,5%), chủ yếu đến từ việc giảm tiền gửi và cho vay
các TCTD khác, cũng như giảm tiền gửi, cho vay khách hàng, theo đúng hướng đi
của công ty là hoạt động thận trọng hơn.
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT tăng 9.463 triệu VNĐ (tương ứng tăng 164%),
chủ yếu là chi mua thêm TSCĐ
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC giảm 1.961.941 so với năm 2014, tuy nhiên điểm
tích cực ở đây là dòng tiền ra từ việc chia lợi nhuận là 895.224 triệu đồng, so với
việc năm 2014 không chia lợi nhuận thì đây là một điểm sáng, đặc biệt là với các
cổ đông.
Nhìn chung, HSBC đang tỏ ra thận trọng khi hạn chế việc mở rộng kinh doanh, mở
rộng cho vay và nhận tiền gửi, vì vậy dòng tiền ra và vào của công ty cũng có
chiều hướng giảm ở một mức độ vừa phải, có thể chấp nhận được trong điều kiện
kinh tế và chính trị của Việt Nam năm 2015.
3. Một số chỉ tiêu tài chính khác:
Tỷ lệ an toàn vốn tăng từ 16% lên 20%, cho thấy hiệu quả của những chính sách đề
ra ở trên.

Công ty cố gắng giảm nợ xấu, nợ quá hạn, hệ số dư nợ quá hạn và hệ số dư nợ xấu
trên tổng dư nợ giảm xuống mức dưới 2% và xấp xỉ 1%, thấp hơn nhiều so với
tổng nợ xấu trung bình toàn hệ thống mà tổng cục thống kê thông báo ở vào
khoảng 3% đến 4%, là một kết quả tốt trong công tác quản trị, quản lý nợ và hạn
chế rủi ro.
Nhìn chung, những chỉ số tài chính tính toán được từ báo cáo tài chính của công ty
cho thấy những dấu hiệu tích cực, điều này không lạ khi nó đến từ một ngân hàng
nước ngoài với tiềm lực tài chính và đội ngũ quản trị chuyên nghiệp.

Nguồn cho bài viết
http://www.about.hsbc.com.vn/~/media/vietnam/vi/hsbc-in-vietnam/financialinformation/finance-report-2015-vn.pdf
Các số liệu được tính toán dựa trên BCTC tóm tắt cho năm kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2015.