You are on page 1of 4

Competențe cerute unui profesor

Putere de muncă, energie și autoritate
 Profesorul trebuie să aibă multă energie pentru a desfășura orele de curs în fața unor
elevi foarte diferiți unul față de altul. Trebuie, totodată, să dea dovadă de entuziasm,
rigoare, suplețe și autoritate. De asemenea, profesorului i se cere sănătate și rezistență
psihică. Suplețe și adaptabilitate
 Profesorul trebuie să acționeze în așa fel încât să nu descurajeje niciodată elevii.
Pentru aceasta, el nu trebuie niciodată să ezite în a-și revizui metodele de lucru
(predare) în vederea adaptării lor la particularitățile elevilor, cu scopul de a le facilita
înțelegerea și reușita școlară.
Curiozitate și experiență
Profesorul trebuie să știe să provoace și să dezvolte interesul elevilor pentru materia
predată, să explice lucrurile clar. În afară de calitățile naturale, capacitatea de a
transmite cunoștințe și încrederea în sine se dobândesc odată cu practicarea meseriei.
Exercitarea profesiei de cadru didactic
În cadrul şcolii, profesorul este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în
vederea atingerii obiectivelor și formării competenţelor, prevăzute în documentele
şcolare, dând sens şi finalitate educativă tuturor componentelor implicate în procesul
de învăţământ. Un aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia de cadru didactic îl
reprezintă competenţa profesională, care include ansamblul de capacităţi cognitive,
afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu trăsăturile de
personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei
prestaţii didactice care să asigure realizarea competențelor de către toţi elevii, iar
performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului
intelectual al fiecăruia. Competenţa profesională a cadrului didactic din învăţământ
derivă din rolurile pe care acesta le îndeplineşte în cadrul şcolii. Practica evidenţiază
diversitatea rolurilor unui cadru didactic: expert al actului predare-învăţare:
selecţionează, prelucrează din punct de vedere didactic informaţiile pe care le va
transmite, adaptându-le la sistemul de gândire al elevilor, la nivelul lor de înţelegere;
agent motivator: declanşează şi întreţine interesul elevilor, curiozitatea şi dorinţa lor
pentru activitatea de învăţare; creatorul situaţiilor de învăţare cât mai favorabile
pentru atingerea obiectivelor pedagogice proiectate; imaginează strategii de predare-

ci presupune şi o anumită atitudine faţă de elevi. de aptitudini. acesta desfăşoară şi o activitate extraşcolară sau cultural-educativă. acesta include toate deciziile şi acţiunile solicitate pentru menţinerea ordinii în clasă.  capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică. profesorul este şi un pedagog social preocupat de ridicarea gradului de cultură şi civilizaţie.  capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului (dar şi cu cele din domenii adiacente). Competenţa de specialitate care cuprinde trei capacităţi principale: cunoaşterea materiei. cu întreaga personalitate. cu părinţii şi cu ceilalţi factori. este prieten şi confident al elevului. Pe lângă activitatea didactică. Dintotdeauna. manager: supraveghează întreaga activitate din clasă.învăţare care să asigure succesul şcolar la un număr cât mai mare dintre elevii pe care îi instruieşte. experienţă personală. Din aceste roluri decurg dimensiunile competenţei profesionale a cadrului didactic: A. model: prin întreaga sa personalitate. consilier: în această ipostază este un observator sensibil al comportamentului elevilor. din această perspectivă. lider: conduce un grup de elevi. un sprijin în diverse situaţii. nivel de competenţă. . Profesorul se implică în activitatea didactică pe deplin. antrenaţi cu toţii într-un proces constant de influenţare reciprocă. În cadrul activităţilor didactice se creează multiple raporturi interpersonale între participanţi. exercitându-şi puterea asupra principalelor fenomene ce se produc. ținând seama de motivaţiile intrinseci. asigură consensul cu ceilalţi profesori. Arta de a preda nu se reduce la transmiterea cunoştinţelor. Profesorul îşi asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora. prin acţiunile şi comportamentul său. profesiunea de dascăl a avut o dimensiune profund socială. profesorul are de-a face cu un tip special de management şi anume: „managementul clasei”. este un exemplu pozitiv pentru elevi. ca expresie a concepţiei pedagogice asumate şi a propriilor trăsături de personalitate.

este în perpetuă legătură cu noutățile domeniului. fluid. De aceea. inițiază activități educative de impact. publică în reviste de specialitate. luciditatea. blândeţea. trebuie să fie în permanenţă preocupat de imaginea oferită elevilor. Profesorii de limba română au datoria profesională şi morală să . mimica sunt încărcate de semnificaţie şi au valoare formativă. conceptelor specifice diferitelor discipline ce se studiază în şcoală. ca instituţie de bază a societăţii. în acord cu principiul educației pe tot parcursul vieții A învăţa să fii profesor este un proces permanent. cinstea. modul de adresare. comportamental etc. proiecte educaționale în acord cu nevoile elevilor/ale comunității. civic. demnitatea. menirea dascălului este de a fi permanent ancorat în prezentul cultural. care se deschide şi evoluează pe parcursul vieţii noastre profesionale. Acestora li se adaugă calităţi morale: probitatea. intuiţia. urmează cursuri de formare profesională.Echilibrul intelectual şi psihic. îi revine obligaţia de a face din cunoaşterea limbii române. Importanţa limbii române ca modalitate fundamentală de expresie a culturii noastre naţionale pentru a fi realizată îi revine profesorului de limba şi literatura română. generozitatea. întregul proces de pregătire şi instruire în şcoală ar fi dificil şi lipsit de suport. în calitatea sa de formator. conştiinciozitatea. bunul-simţ. al lumii în care trăiește. a limbii noastre naţionale. obiectivitatea. modestia. pe care cineva o poate stăpâni o dată pentru totdeauna. întrucât cunoaşterea limbii facilitează asimilarea cunoştinţelor. valorificarea integrală a timpului lecţiei. în comisii de concepere a subiectelor pentru diferite concursuri/competiții. tactul pedagogic sunt calităţi indispensabile cadrului didactic. ţinuta. pentru a fi în măsură să ofere un model viu de conduită și de măiestrie pedagogică elevilor și dicipolilor săi. pe teme de interes metodic sau din sfera materiei pe care o predă. noţiunilor. social. În planul inițiativei profesionale personale: investește timp și manifestă disponibilitatea de a achiziționa informație științifică și experiență didactică în toate aspectele profesionale. gestica. sinceritatea. Profesorul. un obiectiv esenţial al culturii generale a elevilor. se implică în grupuri de lucru la nivelul unității de învățământ. ca punctualitatea. „Şcolii. nu este un program static sau o procedură fixă. participă la sesiuni de referate și comunicări științifice ale cadrelor didactice. Fără însuşirea limbii române literare. în ansamblul său. Aspecte ce pot părea secundare.

Aceasta se obţine după finalizarea cursurilor şi seminariilor de pedagogie. obiectul şi metodele utilizate de către profesorul de limba şi literatura română în procesul de învăţămînt. De aici rezultă că Metodica predării limbii şi literaturii română se ocupă cu principiile. Pe lîngă pregătirea de specialitate. . de asemenea şi prin practica pedagogică la o anumită disciplină de învăţămînt. a personalităţii”. psihologie şi metodică. o activitate dintre cele mai plăcute şi folositoare pentru elevi. “parte integrantă a Didacticii Generale. Metodica este o disciplină pedagogică. profesorul de limba şi literatura română trebuie să posede o bună pregătire pedagogică. prin lecţia de limba română. un act de cultură cu largi răsfrângeri în formarea caracterelor. teoretică şi practică.realizeze. care studiază metodele şi formele de predare adaptate la specificul fiecărui obiect de studiu”.