You are on page 1of 2

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi

CECRL este un document foarte important pentru didactica actuală din moment ce
facilitează unificarea demersurilor din domeniul lingvistic. Este binevenit faptul că cel puțin
la nivel european, predarea unei limbi poate fi privită din aceeași optică, căci chiar dacă ne
deosebește specificul fiecărei limbi în parte, totuși ne unește modul în care trebuie abordată
predarea acesteia, ca într-un final să mergem pe aceeași traiectorie pentru un succes comun.
Relevanța CECRL-lui, nemijlocit pentru Republica Moldova, constă în sincronizarea
metodologiei autohtone cu cea europeană – un model mai bine dezvoltat.
La sugestia cadrului pot fi culese și implementate unele reforme care vor schimba spre bine
sistemul educațional moldovenesc.
Obiectivele cadrului țintesc spre încurajarea practicienilor din domeniul limbilor
moderne, inclusiv asupra elevilor, fiind chemați să mediteze la “Ce facem cînd schimbăm
mesaje orale sau scrise?, Ce ne permite să acționăm în acest mod?, Care e volumul de
cunoștințe necesar pentru a utiliza o limbă?, Cum se învață o limbă?, Cum putem să îi ajutăm
pe alții în acest proces?”.
Un alt obiectiv este facilitarea schimbului de informație între practicieni și elevi prin
elaborarea principiilor fundamentale și a consecințelor practice ale acestora în domeniul
învățării, predării, evaluării competențelor lingvistice a limbilor moderne. Consiliul European
încearcă să amelioreze relațiile dintre țările europene în speranța că procesul de comunicare
va facilita mobilitatea și schimburile culturale. Beneficiarii acestui ghid sunt, deopotrivă,
elevii, profesorii, autorii, administratorii și examinatori procesului de învă țămînt, adică to ți
cei implicați în teatrul educațional, urmărindu-se ca efortul comun să dea rezultate mai bune.
Pentru a unifica aceste eforturi, cadrul optează pentru recomandarea unor descriptori comuni
de evaluare a competențelor. CECRL oferă o bază comună pentru elaborarea programelor de
limbi moderne, a documentelor de referință, a conținuturilor exercițiilor, a criteriilor de
evaluare. Elaborarea manulalelor face referință la cunoștințele și deprinderile necesare pentru
un comportament lingvistic eficace. De multe ori anume diferențele dintre sistemele
educaționale duc la dificultăți de comunicare, iar CECRL încearcă să le aplaneze. Cadrul
încurajează utilizarea unor instrumente necesare pentru ca eforturile depuse să fie în aceeași
direcție, să fie pe așteptările elevilor, să corespundă necesităților reale ale societății. De
asemenea, se urmărește facilitarea cooperării internaționale în domeniul limbilor. Scopul

. sistemul educațional din Republica Moldova va trece printr-un șoc puternic. expuse în CECRL. dar care va avea un rol decisiv în aprecierea făgașului pe care multe alte țări au pășit înaintea noastră. Mai mult decît atît. schimbarea este posibilă. respectînd diversitatea culturală prin încurajarea schimbului de informație între persoane. facilitarea accesului la informație. extinderea mobilită ții. CECRL promovează învățămîntul limbilor pe tot parcursul vieții și optează pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor în domeniul limbilor. colaborarea și coordonarea sistemelor educaționale. totuși. îmbunătățirea relațiilor de muncă și înțelegerii reciproce. reducerea prejudecății și a discriminării. Odată cu punerea în practică a CECRL-ului. În calea aplicării reformelor vor apărea numaidecît o serie de impedimente. Necesitatea elaborării ghidului poate fi explicată prin intenția de a crea condiții favorabile pentru un proces de comunicare internațională mai eficient. cu perseveren ță și adevărată dăruire pentru ceea ce faci. Aceste persoane vor fi motorul schimbării spre bine și trebuie să manifeste o răbdare de fier și o încapățînare acerbă pentru a duce la bun sfîrșit ceea ce de ani de zile se amînă. Mai întîi de toate trebuie să fie descoperiți liderii capabili să implementeze reformele radicale pentru noi.cadrului este înțelegerea reciprocă prin intermediul limbilor.