You are on page 1of 17

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

GHIDUL SOLICITANTULUI

Axa Prioritară 2
Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi
eficient
Obiectivul specific 2.3
Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

88 mld. Capitolul 3 prezintă informații privind completarea Cererii de finanțare și a anexelor aferente acesteia. Capitolul 2 prezintă Regulile cererii de proiecte pentru OS 2. protecţia mediului.. 9.3... Euro... evaluarea. energie şi eficienţă energetică. Valoarea aferentă sectorului de transport din cadrul POIM este de aproximativ 5. proiectelor și modalitățile de finanțare. Prezentul ghid este elaborat în baza prevederilor POIM 2014-2020 şi în corelare cu legislaţia comunitară şi naţională privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană. euro. Textele integrale ale AP și POIM pot fi consultate la adresa: www.. Totodată.3. ghidul conţine un set de definiţii utile privind fondurile structurale şi de investiţii. de calitate. 2..42 mld. Obiectivul specific 2. la care se adaugă cofinanţarea naţională de aproximativ 1. OS 2. 2015 Important Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare pentru a veni în sprijinul solicitanţilor care doresc să obţină finanţare nerambursabilă pentru proiecte de investiţii şi de asistenţă tehnică ce vizează pregătirea proiectelor în sectorul transporturi. euro (inclusiv rezerva de performan ță). precum şi o listă cu actele normative relevante.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2. Bugetul total alocat POIM (inclusiv 6...3.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. Solicitările se vor primi în perioada . Page 1 of 17 ... beneficiind de o alocare UE de cca.. AM POIM va aduce completări sau modificări ale conţinutului acestuia..1 mld euro (inclusiv rezerva de performanță).. Introducere Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) reprezintă unul dintre programele operaţionale prin care pot fi accesate fondurile europene structurale şi de investiţii alocate României în perioada 20142020 prin Acordul de Parterneriat (AP).. durabil şi eficient.fonduri-ue. selecția și aprobarea proiectelor”. în cadrul Axei Prioritare 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal. la care se adaugă cofinanţarea naţională de cca..7 mil. managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice. POIM este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi adresează nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: infrastructura de transport. Axa Prioritară 2. respectiv eligibilitatea solicitanților.46 mld. În situaţia în care pe parcursul sesiunii de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid..“Verificarea. Capitolul 1 al acestui ghid “Informaţii generale” cuprinde aspecte relevante cu privire la POIM.. POIM este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC).13% rezerva de performanţă) este de 11. Procesul de depunere şi evaluare a proiectelor este descris în Capitolul 4 . euro (inclusiv rezerva de performanță)..ro..

....7 2.3 1................................................4 Reguli specifice de selecție......................... Reguli de eligibilitate...........3 CAPITOLUL 2......................5 2.. INDICAȚII SPECIFICE PRIVIND COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI PREGĂTIREA PROIECTELOR..8 2.........................................4 2...1.......................................................................................................2.... REGULI DE ACORDARE A FINANȚĂRII...................................................................... Strategia de finanţare..2................................1......................... Cuprins CAPITOLUL 1..............15 4.................3 1..........................................................2 Eligibilitatea proiectului........ Modalități de finanțare..................2......................1.................................. Alocarea financiară indicativă.................................................... SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR...........4 2........................1 Eligibilitatea solicitanților.................. Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de investiții noi...............................................................3 Activități eligibile.............................................................................................. Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare........................................................................... EVALUAREA.....................14 4......................................3 1.......................................2.....................................4 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor...........7 2....................... Indicatorii de program................................................. Ajutorul de stat..................................................................3 Depunerea și soluționarea contestațiilor.........................2.............................................................3..............4......................................................9 CAPITOLUL 3.....................................................10 3....................................................................1.............3..................... INFORMAŢII GENERALE......15 ANEXE...................................3..............................................4 2......................14 4.2 Evaluarea cererilor de finanțare.............................14 4.4 2......................2.......................10 CAPITOLUL 4............................. VERIFICAREA..............................................5 Contractarea proiectelor..................... Acțiuni finanțabile.............POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2....................................................16 Page 2 of 17 ......................................................15 4................................................................................................

CAPITOLUL 1. contribuind la obiectivele de creştere a accesibilităţii şi mobilităţii regionale.70 2013 Valoareațintă (2023) Sursa datelor Frecvenţa raportării 20 INS Anual 2 MFE Anual Indicatori de realizare imediată Nr.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul).919 Euro cofinanţare naţională.2. pasageri/an Indicatori de rezultat Valoare An de de referinţă referinț ă 10. 1.758 Euro reprezintă finanţare din FEDR.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2.3. cât şi în afara acesteia. 1.1. cât şi cu pieţele europene şi internaţionale. Alocarea financiară indicativă Pentru perioada 2014-2020.311. - Page 3 of 17 - . iar 13. în acord cu MPGT. de calitate.247. a fost prevăzut următorul indicator de program: ID Indicator 2S13 Pasageri îmbarcaţi şi debarcaţi în transportul aeroportuar 2S17 Aeroporturi modernizate Unitate de măsură Mil. Strategia de finanţare Obiectivul specific 2. 1. durabil şi eficient vizează Obiectivul Tematic 07 „Promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” din Regulamentul 1303/2013. prin intensificarea conexiunilor între principalele oraşe.3 se ridică la 53. din care 39.3.677 Euro. fondurile alocate pentru finanţarea proiectelor din OS 2. INFORMAŢII GENERALE Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal. Principalul rezultatul așteptat în urma implementării acţiunilor promovate în cadrul OS 2. în condiţii de siguranţă şi în acord cu obiectivele de protecţie a mediului. prin investiţii în infrastructura aeroportuară şi în infrastructura care asigură conexiunea acestora la reţeaua terestră rutieră şi feroviară.3 „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor” vizează modernizarea aeroporturilor. aceasta fiind orientată pe soluționarea celorlalte aspecte legate de infrastructura de transport care completează investițiile în rețeaua TEN-T (finanțate prin intermediul Axei Prioritare 1. Scopul acestui obiectiv specific își propune să asigure centrelor regionale un mijloc rapid de acces spre capitala țării și alte centre regionale.3 constă în obținerea unui:  Volum crescut al pasagerilor tranzitaţi prin aeroporturi. situate atât pe reţeaua TEN-T. Indicatorii de program Pentru Obiectivul Strategic 2.935. contribuind în acest fel la dezvoltarea econonomică naţională şi regională.

2.se va verifica dacă dacă proiectul și activitățile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în ghidul solicitantului / cererea de propuneri de proiecte). Măsuri de protecție a mediului.3.2. Tipul solicitanților Solicitanții eligibili în cadrul OS 2..3.1. 2.2.3. constând în:    Construcţie / extindere / modernizare terminale. în corelare cu documentele solicitate pentru demonstrarea criteriilor menționate. Reabilitare / modernizare / extindere piste.. pe categoriile de acțiuni finanțate sunt următorii: Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare  Administratorii infrastructurii aeroportuare.se va verifica dacă solicitantul îndeplinește criteriile prevăzute în ghidul solicitantului / cererea de propuneri de proiecte și eligibilitatea proiectului . prezintă regulile de eligibilitate pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte. Page 4 of 17 . REGULI DE ACORDARE A FINANȚĂRII 2. Subcapitolul 2. Atenție ! Finanțarea aeroporturilor este eligibilă doar în următoarele condiții :  asigură măsuri de protecție a mediului sau sunt însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al infrastructure aeroportuare asupra mediului. căi de rulare. Reguli de eligibilitate Verificarea admisibilității și eligibilității cererilor de finanțare va presupune următoarele aspecte: verificarea conformității administrative (se va verifica dacă propunerea de proiect a fost depusă în condițiile specificate în ghidul solicitantului / cererii de propuneri de proiecte) și verificarea eligibilității (eligibilitatea solicitantului / partenerilor / structurii institu ționale .1 Eligibilitatea solicitanților 1.  respectă prioritizarea MPGT și vor fi orientate spre nevoile de infrastructură specifice fiecărui aeroport în funcţie de necesarul de investiții corelat cu evoluția cererii. platforme etc.2.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2. vor fi vizate următoarele tipuri de acţiuni: Investiții în infrastructura aeroportuară. CAPITOLUL 2. Acțiuni finanțabile Prin Obiectivul Specific 2.

contractare și implementare a proiectului  Se probează prin Declarația privind conflictul de interese g) Solicitantul demonstrează capacitate de implementare. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat. e) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos: 1) este în stare de insolvenţă. aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată. b) Are organizată contabilitate separată între activităţile pentru care a fost încredinţat serviciul de interes economic general şi activităţile comerciale. 2. c) Să facă dovada prestării unui serviciu economic de interes general pentru a cărui compensare are dreptul să primească cheltuieli aferente investiției din proiectul supus cererii de finanțare.85/2014 procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. conform legii nr. 4) reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii. 3) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor. d) Nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau. Actele necesare pentru stabilirea eligibilității solicitanților pentru proiecte noi de infrastructură Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de natură instituţională. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului anexate  Probează cu Decizia privind înfiinţarea/extinderea UIP în cadrul organizației și CV-urile membrilor UIP/fișe de post (dacă acestea nu sunt ocupate) h) Solicitantul demonstrează capacitatea și mecanismul de cofinanțare a proiectului (pentru categoriile de acțiuni finanțate)  Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget. decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex.3. respectiv să se afle întro situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție. împotriva căreia nu se poate face recurs). în funcție de acțiunile finanțabile și de tipurile de proiecte.  Se probează prin Declarația de Eligibilitate f) Reprezentatul legal al solicitantului să fie subiectul unui conflict de interese. legală şi financiară: a) Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili conform Programului Operațional Infrastructură Mare. 2) este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice.2.2 Eligibilitatea proiectului Page 5 of 17 .POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2. după caz 2. în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii.

3 și conține cel puțin una dintre activitățile men ționate în ghidul solicitantului. c) Proiectul prezintă măsurile care asigură protecție mediului și cele care înso țesc investi țiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului. iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate (între 01. f) Există disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi / moderniza noile investiţii. b) Proiectul pentru care sunt propuse activitățile de pregătire se află pe lista proiectelor eligibile din cadrul Page 6 of 17 .2014 şi 31. proiectele de asistență tehnică trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM și în categoriile de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului. dreptul de proprietate / concesiune utilizare / dreptul de administrare cu privire la imobilul (teren și/sau clădire) unde se face investiţia. Este liber de orice sarcini b.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2.3 trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM. proiectele noi. beneficiarul trebuie să depună Cereri de Finanțare.12.2.2014 şi 31.01. dezvoltării durabile. Pentru a fi eligibile spre finanțare.3.2023). din prezentul ghid. nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.12.01. e) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind structura propusă a cheltuielilor în conformitate cu lista cheltuielilor eligibile. corespunzătoare AP 2 OS 2. corespunzătoare AP 2.3. b) Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu ac țiunile obiectivului specific și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 2. imobilul (teren și/sau clădiri): a.2023).2. pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului şi are dreptul de a efectua lucrările prevăzute prin proiect asupra terenului şi clădirilor. promovate în cadrul acțiunilor aferente OS 2. d) Proiectul pentru care se solicită finanţare din POIM nu beneficiază de finanţare din alte fonduri publice. c. conform modelului din Anexa 1. având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent. informării şi publicităţii şi ajutorului de stat. nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică a imobilului. În plus. iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate (între 01. OS 2.  Se probează prin declarația de eligibilitate g) Activitățile derulate în cadru proiectul trebuie:  Să respecte legislaţia și regulile în domeniul egalităţii de şanse. achiziţiilor publice.  Să fie descrisă în mod clar legătura cu alte finanțări sau alte proiecte finan țate din fonduri comunitare sau naționale. Pentru a fi eligibile.3.  Se probează prin declarația de eligibilitate Reguli privind eligibilitatea proiectelor de pregătire a proiectelor de investiții 2014-2020 Pentru proiectele de asistență tehnică privind pregătirea aplicațiilor de finan țare pentru POIM 20142020.  Să nu fi beneficiat de finanţare din alte fonduri publice pentru același proiect în ultimii 5 ani.

10/1995. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională. B. conform Legii nr. 68. să corespundă obiectivelor POIM. şi fără a fi în niciun fel limitative.2. turnuri de control. căi de rulare. inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate. Hotărârea nr.2. platforme de staţionare.3 Activități eligibile Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanţa următoarele activităţi orientative. Analiza CostBeneficiu. să fie indispensabile atingerii Page 7 of 17 .3. etc. f. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)  Elaborare aplicaţie de finanţare. 1303/2013 prevede la art. 399/2015. Analiza Instituţională. inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate. toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr.). Reabilitare / extindere / modernizare piste de decolare/aterizare.4 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor Baza legală:   Regulamentul General nr. următoarele activităţi: d. Evaluarea Impactului asupra Mediului etc)  Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii. Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii. 67. Elaborare aplicaţie de finanţare. în corelare cu atingerea rezultatului preconizat la nivelul OS 2. conform Legii 10/1995 (dacă este cazul). lucrări şi furnizare  Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor. 2. lucrări şi furnizare. Asistență din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor. 65. 66. identificate în procesul de prioritizare realizat la nivelul MPGT    Construcţia / extindere / modernizare terminale de pasageri. cu modificările și completările ulterioare.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2. sisteme iluminare. e. Analiza Instituţională.3: A. Proiecte fazate şi noi. 69 condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate de către beneficiari pentru a fi eligibile pentru finanţare din contribuţia din fondurile comunitare. 2. fără a fi însă limitative. Instalații aferente infrastructurii aeroportuare (balizaj. Evaluarea Impactului asupra Mediului). inclusiv sprijin în contractare-licitare. POIM c) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind structura propusă a cheltuielilor în conformitate cu lista cheltuielilor eligibile d) Proiectele de sprijin pentru pregătirea cererilor de finanțare vor conține după caz. Analiza Cost-Beneficiu. Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin POIM.

d. art. pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate. OS 2. b.3 se asigură cofinanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (75%). 1. Modalități de finanțare Pentru proiectele finanţate din Axa 2. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii.46% În conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2. conform HG nr. altele decât cele ale beneficiarului. 140 din Regulamentul (UE) nr. pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate. Pentru a fi rambursată. să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată și defalcate în bugetul cererii de finanțare. art. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile. g. o cheltuială este decontabilă dacă:  activitățile pentru care se decontează nu a beneficiat de finanţare anterioară din fonduri publice. să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare.53% ca procent din valoarea maximă a finanţarii acordate. 131 alin.3. 1. Prevederi privind TVA Baza legală: Page 8 of 17 . această structură de finanţare menționată se aplică necesarului de finanţare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei costbeneficiu. obiectivelor proiectului.3 din cererea de finanțare (Anexa 1. 125 alin. c.) A. cu respectarea prevederilor art. diferenţa (non-funding gap) până la incidenţa totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar. 1. f. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr.3. alocări din bugetul de stat (23%) și contribuția minimă a beneficiarului (2%). să fie în conformitate cu prevederile programului. o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii. art.303/2013. cu respectarea prevederilor art.303/2013. Rezultatele calculului necesarului de finan țare de regăsesc în sec țiunea C. (1) şi art. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului.1. 70. 2. Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile 98% (75% FC+ 23% buget de stat) Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 2% Contribuţia comunitară (FEDR) la finanţarea acordată (se calculează 76. 399/2015: a. 71. 65 alin. cu respectarea art.303/2013. încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar. 67 din Regulamentul (UE) nr. respectiv 75% din 98%) Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat) 23. echivalente facturilor.  este însoţită de facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie. (11). În plus. e. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023.

2. HG nr. Cheltuielile eligibile vor fi rambursate doar dacă Beneficiarul respectă prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare. cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii. suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare. Fondul Social European şi Fondul de Coeziune. Pentru a fi eligibilă. vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plă țile pentru servicii. 1303/2013.POIM 2014-2020  Ghidul Solicitantului_OS 2. Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 Cheltuiala cu TVA este eligibilă dacă este nerecuperabilă. Cheltuielile eligibile ale operațiunii care urmează a fi cofinan țată din resursele fondurilor ESI se reduc în prealabil în funcție de potențialul operațiunii de a genera venituri nete pe parcursul unei perioade de referință specifice care acoperă atât implementarea operațiunii. 61 din Regulamentul nr. c) din Regulamentul (UE) nr. Obligaţiile beneficiarului şi ale Autorității de Management (AM) referitor la plăţi sunt detaliate în conţinutul contractului de finanţare. Proiecte generatoare de venituri Proiectele generatoare de venituri au ca baza legală prevederile art. daca este Page 9 of 17 . cele din contractul de finanţare. Ajutorul de stat Acordarea ajutorului pentru finanțarea aeroporturilor se poate face în baza unei scheme de prestare a serviciului de interes economic general.3. Astfel. cât și perioada ulterioară finalizării acesteia. În scopul sprijinirii beneficiarilor. însoţite de rapoarte tehnice. sau cu notificare individuală a ajutorului pentru SIEG. 69 alin. tehnice și financiare ale Dosarului Cererii de Plată (documente suport care justifică necesitatea efectuării plății). B. Conform acestor prevederi. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională. Mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile Baza legală:  Ordonanţa de urgenţă privind fluxurile financiare în cadrul programelor operaționale 2014-2020 Finanţarea din Instrumente Structurale funcţionează pe principiul rambursării/decontării cheltuielilor eligibile efectuate de către beneficiar. (3) lit.4. AM asigură sursele financiare necesare plă ții cheltuielilor eligibile prin mecanismul de decontare. cu respectarea prevederilor art. C. prin transferul direct în contul Beneficiarului a contravalorii cheltuielilor autorizate și a TVA aferente acestora. minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. AM va certifica și va efectua plă țile. “venituri nete” înseamnă intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii. Beneficiarul va întocmi şi transmite la AM. cheltuiala cu TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri. potrivit legii. în funcţie de previziunile fluxurilor de numerar lunare. inclusiv Cererea de Finanţare şi îndeplineşte condiţiile privind organizarea evidenţei contabile. După efectuarea de către AM a verificărilor administrative. 1303/2013 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

acţiunile concrete propuse în proiect. 399/2015.  Cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii. beneficiile şi costurile proiectului. în limita echivalentului în lei a maximum 10.000 pasageri/an (an referinţă N-2) nu se notifică ajutorul de stat.000 euro. să prezinte date relevante pentru înţelegerea proiectului. aprobate inițial. precum şi următoarele:  Cheltuieli aferente procurării de bunuri necesare funcţionării unităţilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului. în funcţie de complexitatea proiectului. să cuantifice pe cât posibil rezultatele. Însă. Completarea Cererii de finanţare în mod clar şi coerent va facilita procesul de evaluare. INDICAȚII SPECIFICE PRIVIND COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI PREGĂTIREA PROIECTELOR Pentru a propune un proiect în vederea finanţării.3. indicând clar legătura cu obiectivele şi scopul proiectului. dar datele de trafic trebuie reconfirmate în baza analizei individuale. a obiectivelor POIM și să fie evidențiate în anexă la cererea de finanțare. în condiţiile în care SIEG-ul acoperă şi costurile operaționale ale aeroporturilor. în funcție de disponibilitatea sistemului1.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2. în calitatea lor de proprietare ale infrastructurii aeroportuare. conform noilor Orientări ale CE. în procent de maximum 1% din valoarea investiţiei de bază. solicitantul trebuie să completeze o Cerere de finanţare.2 mil. dar completă. CAPITOLUL 3. în limba română. vor fi anexate cererii de finanțare. Solicitantul va întocmi Cererea de finanţare şi toate anexele acesteia. Elaborarea Cererii de Finanțare se va face conform modelului din Anexa nr. cu respectarea legislației în vigoare. Page 10 of 17 . cazul. 1 Forma de depunere se va preciza la momentul depuerii apelului. pentru aeroporturile cu trafic sub 200. Indicaţii pentru întocmirea bugetului proiectului În stabilirea bugetului proiectului se vor avea în vedere regulile de eligibilitate stabilite prin HG nr. euro pentru pentru proiectele cu o valoare eligibilă de până în 100 milioane euro. este necesar ca solicitantul să furnizeze informaţiile într-o manieră concisă. ştampilate şi datate vor duce la respingerea proiectului. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic MySMIS 2014 sau pe hârtie. categoriile de cheltuilei din Anexa 3 la Ghidul solicitantului. Obligația notificării cade în sarcina autorităţilor locale. având în vedere numărul limitat de beneficiari. În acest scop. 1. inclusiv modul de calul al redevenței și punctul de vedere al Consiliului Concurenței privind compatibilitatea ajutorului de stat și demosntrarea accesului liber pentru operatorii de servicii de aviație. dar nu mai mult 1. Analiza ajutorului. Anexele care sunt incomplete sau care nu sunt semnate. acesta trebuind redepus. să prezinte un calendar realist de implementare etc. ca regula. în funcţie de datele de trafic înregistrate pe respectivele aeroporturi.

un caracter integrat vizând. Componentele analizei cost-beneficiu sunt: a)Analiza financiară b) Analiza economică c) Evaluarea riscului și analiza de senzitivitate Atenție! Analiza economică și evaluarea riscului se va realiza doar pentru proiectele de peste 75. Page 11 of 17 . cu modificările şi completările ulterioare). Studiu de fezabilitate Studiul de fezabilitate constă în studii tehnice.ro.fonduriue. iluminat public. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2. Proiectele promovate vor avea. Analiza Instituțională Scopul elaborării analizei instituţionale este de a asigura existenţa unui cadru instituţional solid pentru o implementare adecvată a proiectelor şi o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri nerambursabile. Studiul de fezabilitate va conține însă și cuantificarea impactului pozitiv asupra economiei și societă ții. panouri de protecţie împotriva zgomotului. reprezentând un concept preliminar necesar pregătirii cererii de finanţare pentru proiectul de investiții.1. după caz şi unde este posibil. perdele forestiere. 3. pe lângă construcţia/modernizarea infrastructurii vizate. şi alte măsuri de siguranţă.3. 3. 2. infrastructura verde prevăzută prin acordul de mediu – adaptate după caz şi tipul de infrastructură). precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. prin indicatori specifici. la adresa http://www.000. Analiza Cost Beneficiu Analiza Cost Beneficiu trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerinţele Ghidului privind Analiza Cost Beneficiu al Comisiei Europene și în conformitate cu prevederile legislației naționale.000 euro. financiare şi instituţionale. Acesta trebuie întocmit potrivit cerinţelor directivelor şi legislaţiei românești în domeniu (în special HG nr. precum și a tuturor documentelor programatice disponibile pentru perioada 2014-2020 disponibile pe site-ul AM POIM. Sistemele inteligente de transport vor fi incluse în toate proiectele vizând reabilitarea infrastructurii existente. Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de investiții noi În vederea completării Cererii de Finanțare trebuie avută în vedere anexarea următoarelor documente: 1. Studiul de fezabilitate trebuie să identifice toate acele un pachet comprehensiv cu măsuri de protecţie a mediului ce derivă din procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru a asigura dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii aeroportuare. elementele necesare ce impun asigurarea unui serviciu de calitate şi în parametrii adecvaţi de siguranţă (sistemele telematice.

necesar de forţă de muncă.  Decizia evaluării iniţiale. analiza schimbărilor necesare pentru a asigura cerinţele minime din punct de vedere al gestionării inrastructurii şi viabilităţii financiare. Agenţiile pentru Protecţia Mediului (APM) stabilesc dacă proiectele sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM.  Procesul verbal CAT privind Etapa de încadrare.  Informarea Titularului privind definirea domeniului evaluării (transmiterea “îndrumarului”).  Decizia Etapei de încadrare.3.  Anunţurile publice privind dezbaterea publică. propunerea conceptelor de administrare viitoare a sistemului (organizare. care ar putea împiedica pregătirea.  Identificarea necesităţii de reformare viitoare. de exploatare şi întreţinere etc.). Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din domeniu.  Evaluarea conformării cadrului instituţional cu cerinţele UE în domeniu şi a gradului de funcţionalitate a acestuia în faza de implementare a proiectului. cum ar fi:  Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu. de dezvoltare a capacităţii. APM va asigura totodata consultarea publicului interesat pe parcursul dezbaterii publice. 4.  Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Sumarul concluziilor privind procedura de evaluare adecvată (după caz).  Lista de control pentru Definirea domeniului evaluării. b) pentru Volumul EIM  Copii ale documentelor mentionate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunturile).  Procesul verbal privind verificarea amplasamentului şi lista de control aferentă. modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autorităţile responsabile.  Procesul verbal CAT privind Etapa de definire a domeniului evaluării. Analiza instituţională trebuie să furnizeze date privind:  Analiza Planului de acţiune existent pentru dezvoltarea instituţională.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2. Page 12 of 17 . inclusiv modul de calcul al redeveței și a evitării spracompensării serviciului prestat.4.  Anunturile privind Decizia de încadrare a proiectului.  Dovada depunerii la APM a Raportului privind impactul asupra mediului (elaborat de către Consultant).  Actul de reglementare emis de către autoritatea responsabilă de mediu (Decizie de încadrare/Acord de mediu).  Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura EIA se finalizează cu Acord de Mediu). de echipamente.  Anunţurile privind solicitarea Acordului de Mediu.  Analiza problemelor nerezolvate. din ghid).  Analiza modului de prestare a serviciului economic de interes general (menționată la punctul 2. evaluarea şi aprobarea cererilor de proiecte finanţate din fonduri UE. Anexele referitoare la EIM sunt următoarele: a) pentru Cererea de finanţare  Calendarul privind derularea procedurii EIM elaborat de către autoritatea competentă de mediu. Acestea determină şi necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată.

însoţită de lista participanţilor cu nume. 5. Organismele Intermediare și beneficiarii trebuie să prevadă resursele bugetare pentru activitățile și materialele de informare și comunicare.3.fonduriue. Autoritățile de Management. Prevederile manualului vor fi parte integranta a contractelor de finan țare încheiate în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeana între Autoritățile de Management/Organismele Intermediare și beneficiari. Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 În scopul asigurarii unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea.ro). Minuta dezbaterii publice. Procesul verbal CAT privind etapa de Analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului şi lista de control aferentă. Page 13 of 17 .  Certificatul de urbanism  Avizul de gospodărire ape Raportul de Impact asupra Mediului va lua în considerare indicatorii de mediu propuşi prin Raportul de Mediu elaborat la nivelul POIM şi incluşi în declaraţia de mediu a POIM.POIM 2014-2020       Ghidul Solicitantului_OS 2. Beneficiarii vor trebui să aplice măsurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (poate fi accesat la adresa www. 6. Alte anexe la cererea de finanțare  Declaraţia de eligibilitate a solicitantului  Declaraţie de angajament  Declarație privind conflictul de interese  Documente care dovedesc asigurarea terenurilor aferente investiţiilor (ex. Anunţurile publice privind decizia de emitere a Acordului de Mediu. HG pentru exproprieri)  Decizia privind constituirea / extinderea echipei de management a proiectului  CV-urile membrilor unităţii de management a proiectului sau fişa postului  Etc. Lista cu observaţiile publicului şi soluţionarea problemelor semnalate. Acordul de Mediu. Decizia transmisă titularului proiectului cu privire la emiterea/respingerea emiterii Acordului de Mediu. semnături şi calitatea acestora. în vederea monitorizării anuale a acestora.

solicitantul va fi informat asupra motivelor respingerii.Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:  Respectarea formatului standard al cererii de finanţare şi includerea tuturor anexelor obligatorii.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2. Pentru verificarea conformității administrative şi de eligibilitate a cererii de finanţare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU. La finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii. CAPITOLUL 4. urmărinduse îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. VERIFICAREA. Dacă proiectul nu îndeplineşte toate criteriile stabilite este respins. Verificarea eligibilităţii presupune respectarea regulilor privind eligibilitatea solicitanţilor şi a proiectelor. verificarea fiind realizată conform criteriilor definite în acest ghid. Page 14 of 17 . Numai cererile de finanţare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a admisibilităţii şi eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare. respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectului.1. SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR 4. solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate. În cazul respingerii proiectului.3. EVALUAREA. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii se realizează la nivelul AM POIM.  Modalitatea de completare a cererii de finanţare.

realistă şi fezabilă cu privire la operaţiunile propuse. Planificarea activităţilor trebuie să fie realistă.2 Evaluarea cererilor de finanțare Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:  Relevanţa și oportunitatea proiectului  Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului  Sustenabilitatea proiectului Fiecare criteriu este împărțit în subcriterii punctate corespunzător.3 se finanțează proiecte pe baza unei liste de proiecte prioritare identificate la nivelul Programului Operațional Infrastructură Mare. iar solicitantul va fi informat. Nota pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea notelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Toate activităţile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise şi cuantificate. la implementarea legislaţiei relevante cu privire la sectorul de apă/apă uzată din România.4 Reguli specifice de selecție Având în vedere că prin OS 2. 4. activităţile propuse şi rezultatele estimate. Se va evalua coerenţa între problemele identificate. Se va evalua dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2. Evaluarea se va face conform Grilei de evaluare din Anexa 4. strategia de implementare a acestuia şi lista de proiecte elgibile anexată la POIM. cererea de propuneri de proiecte Page 15 of 17 . Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma notelor acordate celor 3 criterii. eficienţa investiţiilor. Obținerea punctajului minim pentru ficare criteriu nu asigură prmovarea spre finanțare. În caz contrar. 4. Bugetul proiectului. Atenție! În timpul procesului de evaluare nu vor fi cerute solicitanţilor clarificări sau completări cu privire la cererea de finanţare depusă. coerentă. Se va urmări ca propunerea de proiect să fie clară.3 sunt finanțate proiectele proiectele stabilite prin portofoliu de proiecte 2014-2020 ca urmare a necesarului de investiții stabilit prin MPGT. În cazul unor eventuale contestații acestea pot fi depuse la sediul AM POIM. Dacă proiectul nu obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu va fi respins. Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanţării se va întocmi o notă de aprobare a finanţării. termenele de realizare. însă pentru ca acestea să intre în etapa de selec ție pentru acordarea finanțării nerambursabile trebuie să acumuleze minim 80 de puncte (pragul de calitate). defalcat pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent şi coerent. proiectul va fi transmis solicitantului spre revizuire.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor În cadrul OS 2. solicitantul va fi înștiințat în scris asupra motivelor respingerii. obiectivele proiectului. Proiectele pot să obțină un punctaj de la 0 – 100.3. Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuţiei proiectului la îndeplinirea obiectivelor POIM. 4. Pentru fiecare proiect respins.

dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau condiţiile de finanţare. conflict de interese. acesta trebuie să ţină o contabilitate analitică distinctă a proiectului. Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că. Modele declaraţii (de eligibilitate. Model contract de finanțare (de adăugat ulterior) Page 16 of 17 . acestea nu sunt supuse unei selecții. angajament. Grile de verificare și evaluare a Cererilor de Finanțare Anexa 5. iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale. în condiţiile prevăzute de contractul de finanţare. fiind cu depunere continuă. beneficiarul va încheia cu Autoritatea de Management POIM un contract de finanţare. Formularul Cererii de finanţare I. ci doar procesului de evaluare. 4. pe baza listei. prin efectuarea înregistrărilor contabile separat. Prin semnarea acestui contract. Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia. beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare şi să atingă obiectivele stabilite. eligibilitate TVA) Anexa 6. cronologic şi sistematic pentru a oferi transparenţă în implementarea proiectului. Categoriile de cheltuieli indicative pentru proiectele finanțate în cadrul obiectivului Specific 2. proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finanţare.5 Contractarea proiectelor Pentru fiecare proiect care a primit decizia pentru finanţare de către CE.1 Formular pentru proiectele majore și nemajore – engleza și romană I.3 Anexa 4. Fișă de control a Cererii de finanţare (pentru solicitant) Anexa 3.2 Formular pentru proiectele nemajore de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor Anexa 2. ANEXE Anexa 1.3. Totodată. finanţarea nerambursabilă se va sista.POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 2.