You are on page 1of 20

full informatiu

ESCOLA EL SITJAR

curs escolar 2016 - 2017

Escola El Sitjar
Ronda Pau Casals, 6
25240 LINYOLA
Tel. – 973575378 Fax - 973575672
ceipelsitjar@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipelsitjar/
http://blocs.xtec.cat/elsitjar

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

BENVINGUDA AL CURS
2016 - 2017
Benvolgudes famílies:
El Claustre de mestres us donem la
benvinguda i esperem que tinguem un bon
curs 2016-17.
Us convidem a tots i a totes a participar i
col·laborar activament en la vida del
centre.
Aquest full pretén donar-vos un seguit
d’informació
general
sobre
diferents
aspectes del funcionament i l’organització
de l’escola.
És interessant que els tingueu a mà
durant tot el curs escolar.
L’equip de mestres

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Calendari escolar
Les classes començaran el dia 12 de Setembre de 2016 i
acabaran el dia 21 de Juny de 2017.
PRIMER TRIMESTRE
Inici de curs
Acabament classes
Vacances d’Hivern

12 de setembre de 2016
22 de desembre de 2016, al migdia
Del 23 de desembre al 8 de gener

SEGON TRIMESTRE
Inici classes
9 de gener de 2017
Acabament classes
7 d’abril de 2017
Vacances de Primavera Del 8 al 17 d’abril de 2017
TERCER TRIMESTRE
Inici de classes
19 d’abril de 2017
Acabament classes
21 de juny de 2017
Jornada intensiva
del 5 al 21 de juny de 2017
DIES FESTIUS
ANY 2016
ANY 2017

12 d’octubre, 1 de novembre,
6 i 8 de desembre
1 i 22 de maig

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ
31 d’octubre
ANY 2016
5 de desembre
20 de febrer
ANY 2017
18 d’abril
FESTA LOCAL
Festa Major 2017

22 de maig

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Organització horària
L’horari del centre en període lectiu és:
Del 12 de setembre de 2016 fins al 21 de juny de 2017:
EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA:
 Matí: de 9 a 12’30 hores.
 Temps de lectura: de 9 h. a 9’30 h.
 SEP (migdies): de 12’30 h. a 13 h.
 Tarda: de 15 a 16’30 hores
 Jornada intensiva (el 22 de desembre i del 5 al 21 de juny):
de 9 h. a 13 h.

Entrades i sortides
 L’horari d’entrada a l’escola és a les 9 h. i a les 15 h.
 La porta principal s’obrirà 5 minuts abans de les
hores establertes.
 Les portes es tancaran 15 minuts més tard de les
hores d’entrada marcades.
 En cas de retard de l’alumnat heu de trucar el timbre de la
porta (carrer Pompeu Fabra – a P5 i Primària – i carrer
Aurèlia Capmany – a P3 i P4 –), i explicar-ne el motiu.
 US RECORDEM LA IMPORTÀNCIA D’ARRIBAR
PUNTUALS A L’ESCOLA.

Horari de visites i comunicació
Professorat – Tutors/es
Tot el professorat té fixada l’hora de VISITA DE PARES I MARES:
cada tutor/a els comunicarà el seu horari.

Secretaria
Dimecres i dijous en horari lectiu.
Secretària administrativa: Ramona Dalmau.

Equip Directiu
Les entrevistes amb l’Equip Directiu s’han de concertar
prèviament.

Equip d’assessorament psicopedagògic
Psicòloga: Ruben ???????.
Tots els divendres de 9 a 13 hores (cal concertar hora).
 Cal que ens feu saber qualsevol canvi d'adreça o telèfons.

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Professorat del Centre. Tutories
Tutories i professorat d’Educació Infantil
Pàrvuls 3 anys
Pàrvuls 4 anys
Pàrvuls 5 anys
Cicle Infantil

Teresa Riera Bertran
Magda Vilamajó Coll i Teresa Farré Perera
Pepita Fabregat Esqué, Isabel Morera Solsona
Magda Vilamajó Coll (Coordinadora)

Tutories i professorat d’Educació Primària
Primer
Segon
Cicle Inicial
Tercer
Quart
Cicle Mitjà
Cinquè
Sisè
Superior

Neus Satorra Bordes
Antonieta Coll Borda i Anna Teixidó Vendrell
Atma Martí Bresolí (Coordinadora)
Àngels Tolosa Mediavilla i David González Mata
M. Àngels Pastó Farré
Ramon Martí Montesa i Imma Mateu Ponsa (Coordinadora)
Teresa Capell Codony
Montse Pons Ferrer
M. Esther Álvarez i Carme Aparicio Tudela (Coordinadora)

Especialitats
Educació física
Educació musical
Llengua anglesa
Educació Terapèutica
Audició i llenguatge
Religió Catòlica

Atma Martí Bresolí
Àngels Tolosa Mediavilla
Teresa Capell Codony, David González, .....
Imma Mateu Ponsa
Montse Pons Ferrer
M. Esther Álvarez Camarasa

Coordinadors/es
Llengua i Cohesió Social
Informàtica
Riscos Laborals
Biblioteca Mercè Vidal Jordana

Anna Teixidó Vendrell
Ramon Martí Montesa
David González Mata
M. Àngels Pastó Farré

Serveis Educatius
Psicòleg (EAP)
Assistenta social
Auxiliar educació especial

Ruben Antequera
Montse Samper
Samuel Pueyo i Jordi Belló

Administrativa
Cuinera i ajudant

Ramona Dalmau
Dora Alfaro Pinés

Personal no docent

Equip Directiu
Director
Cap d’Estudis
Secretària

Ramon Martí Montesa
David González Mata
Carme Aparicio Tudela

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Informació a les famílies
Novetats del curs
 La inspectora d’educació és la Sra. Núria Aragonés.
 Es manté la retallada de recursos humans (nombre del professorat)amb la conseqüent minvada de l’atenció educativa, els reforços i els
resultats.
Implementació de la LOMCE a tota la Primària.
Seguir amb el SEP (Servei Escolar Personalitzat) en tots els nivells,
consistent en unes sessions setmanals de reforç, adreçat a l’alumnat amb
dificultats escolars no significatives, de les àrees de Català, Anglès i
Matemàtica.
Implementació de la Carta de Compromís Educatiu a P3 i amb les
famílies de nens i nenes nouvinguts d’altres nivells, amb la qual es pretén
una actuació educativa coordinada i coherent, acordada entre els àmbits
familiar i escolar.
Continuar amb la implementació de les comunicacions amb la
Comunitat Educativa per mitjà de les Noves Tecnologies: totes les
informacions als pares i mares es penjaran al bloc de l’escola o s’enviaran
per correu electrònic a les famílies, així estalviarem en paper i diners.
També es penjaran a les portes d’entrada dels nens i nenes de l’escola.
Caldria fer ús del blog de les famílies de l’escola.
S’iniciarà el nou espai web NODES del centre, amb adreça
http://agora.xtec.cat/ceipelsitjar/
També en el camp de les NNTT es continuarà amb la implementació
educativa dels dispositius mòbils i tauletes (SO Android).
Cal vetllar perquè tots els nens i nenes de l’escola es trobin en una real
situació d’igualtat, per la qual cosa s’estableixen uns protocols
d’actuació en els casos de maltractament per raons de gènere, de
dificultats en l’alimentació dels infants, en situacions de
maltractament infantil dins les escoles, i intervenció en situacions
de conflicte, assetjament escolar o comissió d’una infracció penal
en les quals estiguin implicats menors de catorze anys.

Reunions inici de curs
Per tal de conèixer els/les tutors/es dels vostres fills/es i
informar-vos del programa i les activitats que es duran a terme
durant el curs escolar es faran reunions per cicles/nivells a
l’escola.
Parvulari: P3
Parvulari: P4 i P5
Cicle Inicial:
Cicle Mitjà:
Cicle Superior:

15 de setembre a 2/4 de 9 de la nit
15 de setembre a les 9 de la nit
10 d’octubre a les 9 de la nit
6 d’octubre a les 9 de la nit
29 de setembre a 2/4 de 9 de la nit

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Informes
Els informes són una eina més per a notificar-vos aspectes de
comportament, hàbits i coneixements adquirits pels vostres
fills/es.
Educació Infantil: es donaran dos informes: un a l’acabament
del primer trimestre i l’altre a final de curs, amb entrevista
personal.
Educació Primària: es donaran tres informes corresponents a
l’acabament dels trimestres i l'últim amb entrevista personal.

Entrevistes
Al primer trimestre es realitza un entrevista amb cada família de
P3 per acordar els aspectes d’actuació consensuada en la Carta
de Compromís Educatiu, la qual si no hi ha esmenes durant
l’escolaritat, serà vigent fins a l’acabament de primària. També es
fa amb les famílies de l’alumnat nou que s’incorpora al centre a
un nivell posterior a P3.
Al segon trimestre es realitzarà l’entrevista de tutoria i
seguiment, per famílies. Així, també, sempre que es consideri
necessària per part vostra o dels mestres.

Revista escolar
Al primer trimestre es realitza la primera edició i en acabar el
curs la segona edició del curs. És molt interessant mirar-les amb
els nens i nenes, ja que hi ha els seus treballs i notícies del
mateix curs que vivencien a l’escola. Cada edició es penja al blog
de l’escola.

Full informatiu mensual i altres fonts web d’informació
Cada mes hi haurà al blog de l’escola el calendari amb la
informació de les activitats, reunions, sortides, notícies, etc...

L’espai web: agora.xtec.cat/ceipelsitjar/
El blog:blocs.xtec.cat/elsitjar

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Algunes normes de l’escola
 Comunicacions famílies – tutors: us recomanem fer-les per
escrit. A partir de primer de primària s’utilitzarà l’agenda. Pel
bon funcionament, en cap cas els pares i mares podran
anar a l’aula dels seus fills durant l’horari escolar. En cas
d’urgència adreçar-se a secretaria o direcció.
 Administració de medicaments a l’alumnat: per
administrar medicaments cal que el pare, mare o tutor legal
porti una recepta o informe del metge o metgessa on consti
el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que
ha de prendre.
Així mateix, el pare, mare o tutor legal han d’aportar un escrit on
es demani i s’autoritzi al personal del centre que administri al
fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui
imprescindible la seva administració en horari lectiu.
Trobareu impresos a l’espai web de la XTEC o els podeu demanar
a secretaria.
 Sortides de l’escola: si algun nen o nena ha de marxar
abans de l’escola, cal que ho comuniqueu a través d’una nota
escrita signada pel pare, mare o tutor, indicant a quina hora el
vindreu a buscar. No es permet la sortida d’alumnes sols
dins l’horari lectiu.
 Absències i retards: l’assistència a classe és OBLIGATÒRIA,
per la qual cosa si algú falta a l’escola ha de ser per un motiu
seriós i cal avisar i justificar-ho, per telèfon, per escrit, a
través de l’agenda, o de paraula al mestre tutor o a la tutora.
 Activitats complementàries que es realitzen fora de
l’escola: caldrà que autoritzeu les sortides al poble amb una
autorització única vàlida per a tota l’escolaritat. En les sortides
fora del poble caldrà fer saber al tutor o tutora, assenyalant en
el paper de la sortida la vostra autorització o no autorització.
 Horaris de visita: per al bon funcionament dels horaris
lectius, ningú aliè al personal docent i professionals de suport
a l’escola pot entrar al centre sense prèvia concertació de la
trobada. Cal demanar-ho i cenyir-se als horaris acordats.

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Esmorzars
Els nens i les nenes han de venir ben esmorzats de casa. En tot
cas poden dur un petit “entreteniment”, preferentment entrepà i
fruita. No portar begudes “brics”, ni llaminadures ni bolleria.
Recordeu: els DIMECRES mengem FRUITA per
esmorzar i els DIVENDRES un ENTREPÀ.
Recomanem utilitzar la carmanyola en lloc d’embolcalls de plàstic o
paper d’alumini.
En diversos mesos del curs l’alumnat del centre rebrà, durant una
setmana, fruita. No caldrà portar esmorzar, aleshores.

Aniversaris
A la classe ja ens felicitarem: NO PORTAR RES DE CASA.
Si voleu celebrar aniversaris particulars, les invitacions als
convidats a la festa les heu de donar vosaltres en mà, fora de
l’escola.

Normes d’higiene i salut
 Quan un alumne/a es trobi malament (febre,
mareig...) s’avisarà als pares o familiar.
 En cas de malaltia infecciosa (conjuntivitis, xarampió,
varicel·la..), l’alumne/a no podrà assistir al centre fins
que es recuperi.
 En cas d’existència de paràsits (polls), caldrà que es
faci el tractament necessari per tal que no hi hagi cap
possibilitat de contagi. Si a algun alumne/a se li
detecta algun paràsit, s’avisarà a la família perquè
el/la vingui a buscar.

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Bates i roba parvulari i Cicle Inicial
 Cal portar bata per a la plàstica i tallers.
 Els més petits caldria que portessin roba còmoda

per
aconseguir una autonomia en aspectes com: anar al bany,
rentar-se les mans,…
Evitar, sempre que es pugui, roba amb botons, cinturons,
tirants…
Els nens i les nenes de parvulari han de dur una bossa amb
roba de recanvi, marcada amb el nom.

Equipament Educació Física
Per a poder realitzar aquesta activitat els nens i nenes han de
venir vestits/des amb xandall i sabatilles esportives.
L’alumnat de Cicle Superior haurà de portar el necesser amb
estris de neteja personal (una samarreta, sabó o gel, tovallola,...)
Un cop començat el curs, els i les mestres us informaran dels dies
que cal dur l’equipament d’Educació Física.

Material escolar
A la nostra escola el material de classe és d’ús comunitari.
Això afavoreix l’hàbit del respecte i la conservació del material
que és de tots i, a la vegada, s’aprèn a saber-lo compartir. Per tal
de què tots els nens i les nenes disposin d’aquest material comú,
sense diferències, s’ha establert una quota única de 75 € a
Parvulari i a primària.
No es pot portar cap objecte si no ho diu el/la mestre/a (pilotes,
cromos, joguines, bolígrafs....), per tal d’evitar desperfectes o
pèrdues, dels quals el personal de l’escola no se’n farà
responsable.

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Projectes de l’escola
 Programa Cooperatiu
reutilització de llibres

per

al

foment

de

la

o Aquest curs iniciem el novè any del projecte i ja tenim socialitzats
tots els llibres de Primària. Cada família ha de decidir, a PRIMER, si
vol socialitzar a tota la Primària: es valora l’estalvi econòmic en les
famílies i de paper (en consonància al distintiu d’escola verda).

 Escola Verda
o L’objectiu d’aquest curs: l’hort escolar, separació de residus,
treballar la prevenció d’envasos (setmana europea prevenció dels
residus), conèixer i valorar el patrimoni del nostre entorn, quin pati
volem? (plantar arbres, reestructuració,...).

 Projecte de Biblioteca Escolar Mercè Vidal Jordana
o Afavorir l’hàbit lector i el gust per la lectura.
o Participació de l’alumnat en la gestió del préstec amb el programa
EPèrgam.
o Bibliopati els dimarts i dijous a l’hora del pati.
o Projecte de lectura "100 anys de Roald Dahl".
o Exposició Cent anys d’”Els Pastorets” de J. M. Folch i Torres.
o Participació en les exposicions i visites a la Biblioteca "Salvador
Espriu" de Linyola.

 Pla Català d’Esport a l’escola
o Posar a l’abast de l’alumnat d’infantil i de primària la pràctica
d’activitats esportives.

 Departament de Llengua estrangera
o Erasmus +: Donar una nova dimensió al treball escolar de la
llengua estrangera i al coneixement i relació amb altres mons
(interculturalitat).
o Auxiliar de conversa: Aquest curs podrem gaudir, d’octubre a
maig, d’una auxiliar de llengua estrangera del Regne Unit (Rosie
Foot).

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Servei de Menjador Escolar
El menjador és un servei educatiu més de l’escola.
 L’hora de dinar és a les 13 h. El menjador està atès
per un/una professor/a i la cuinera.
 De 12’30 h. a 13 h. el professorat vigilarà l’alumnat
al pati.
 Després de dinar, des de les 14h. a les 15h.,
l’alumnat està atès per un/a docent. Els nens i nenes
dels cicles mitjà i superior podran utilitzar la
biblioteca per fer deures.
 Els dies de pluja o molt fred s’habiliten les aules
necessàries.
 Cal portar un raspall de dents i pasta dentífrica en un
petit necesser (marcats amb el nom) per tal de
rentar-se les dents després de dinar.
 Cada nen/nena es porta el seu tovalló de roba
marcat amb el nom. Els divendres
se l’enduran per netejar-lo.
 Si un/una alumne/a no es comporta
amb respecte, es comunicarà per
escrit a les famílies.
 Cada dos mesos rebreu els menús. També els podeu
trobar al blog: http://blocs.xtec.cat/elsitjar/
Calendari del servei de menjador
Del 12 de setembre de 2016 al 21 de juny de 2017.
Preus (es mantenen respecte al curs
anterior)
Alumnes fixos: 5,80 €
Alumnes eventuals: 6,30 €

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Consell Escolar
El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat on estan
representats els diferents sectors de la comunitat
educativa (pares, mares, professorat, ajuntament i
serveis) i coordina, aprova i gestiona totes les activitats
del Centre.

Composició del Consell Escolar:
Ramon Martí Montesa: President
David González Mata: Cap d’Estudis
Carme Aparicio Tudela: Secretària
Pepita Fabregat Esqué
Teresa Farré Perera
Maga Vilamajó Coll
Professorat
Neus Satorra Bordes
M. Àngels Tolosa Mediavilla
Immaculada Mateu Ponsa
M. Teresa Sarradell Pascual
Jaume Martínez Balagué
Enriqueta Sarradell Pascual
Famílies: pares i
M. Rosa Bonifasi Fernández
mares
Eva Trepat Vallverdú
Mireia Caba Muntada
Marc Mata Llordés
AMPA
Anabel Caba Cos
Ajuntament
Dora Alfaro Pinés
PAS
Els pares i les mares poden recórrer al sector que
creguin oportú per tal d’aportar propostes per al bon
funcionament del Centre.

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

EDUCACIÓ
INFANTIL
CICLE PARVULARI:
3 ANYS
4 ANYS
5 ANYS

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

El segon cicle de L'EDUCACIÓ INFANTIL
contribueix a desenvolupar en l'alumne/a
les CAPACITATS següents:
Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar
emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats,
els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d'un mateix.
1. Ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma, resolent
situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
2. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi
activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
3. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrarse en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds
d'empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera
pacífica.
4. Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interès,
interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món
natural, social, físic i material.
5. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del
país i de la d'altres companys i companyes, generant actituds de
confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i
afectives que s'hi estableixin.
6. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o
imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que
els ofereix el joc i altres formes de representació.
7. Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones
adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
8. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i
representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic,
musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d'aprenentatge de la
lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de
l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
9. Aprendre i gaudir de l' aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se
coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el
coneixement d'una manera cada vegada més estructurada.

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR
(dels 6 als 12 anys)

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Les COMPETÈNCIES que l'alumnat ha de
desenvolupar a l’educació bàsica i que
emmarquen el currículum són:
Competències transversals:

Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
2. Competències artística i cultural.

Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital.
4. Competència matemàtica.
5. Competència d'aprendre a aprendre.

Les competències personals:
6. Competència d'autonomia i iniciativa personal.
Competències específiques centrades en conviure i habitar
el món:
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món
físic.
8. Competència social i ciutadana.

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

Associació de Mares i Pares (AMPA)
Associació formada per tots els pares i mares de l’alumnat.
Objectius:
- Promoure activitats extraescolars.
- Recolzar econòmicament les propostes i projectes del
Centre.
- Promoure la participació dels pares/mares en la gestió del
Centre.
- Defensar els seus interessos davant la comunitat
educativa.
- Tenir un/una representant al Consell Escolar.

Composició de la Junta de l’AMPA
Maite Español Gómez
Marc Mata Llordés
Irene Clop Ferrando
Anna Miró Llinàs
Joan Carles Mas Martí
Jaume Bosch Florensa
Dolors Llanes Barrot
Rafel Rocaspana Jové
M. Àngels Lavín Barquín

President
Vice-presidenta
Secretària
Tresorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

SERVEI DE GUARDERIA
L’AMPA dóna un servei de guarderia al Centre
en l'horari de 16’30 a 19 de la tarda per a
l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial de
Primària.

ACOLLIDA MATINAL

Tots els dies lectius de 8 a 9 del matí.

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

PER A UNA MILLOR CONVIVÈNCIA
RECORDEM:
- La puntualitat a les hores d’entrada i sortida és un
hàbit que cal educar.
- Per un millor aprofitament escolar convé que els nens i
les nenes arribin a l’escola ben dormits i esmorzats.
Evitar gormanderies, aliments prefabricats i brics.
- No deixem portar des de casa joguines, pilotes, mòbils
i altres estris o materials. L’escola ofereix tot el que
cal.
- En els deures, cal que els nens i les nenes rebin el
vostre suport familiar.
- Cal tenir una actitud positiva i participativa en la vida
escolar (assistència a reunions, entrevistes, signar
l’agenda quan calgui….).
- Per acabar, no oblidem que l'Escola és també un lloc
on convivim moltes hores i on tots i totes volem estar
a gust. Haurem d'esforçar-nos per fer possible que
aquesta convivència es basi en el respecte, l'amabilitat
i la cordialitat envers l'entorn i les persones: companys
i companyes, mestres, personal no docent, pares i
mares, visitants...

ESPEREM QUE ENTRE TOTS PUGUEM FER,
CADA DIA, UNA ESCOLA PER A TOTHOM,
UNA ESCOLA MILLOR.

Full Informatiu. Curs 2016 – 2017

A L’ESCOLA TREBALLEM ELS HÀBITS
Els hàbits són unes pautes de comportament que
ajuden als nens i a les nenes a estructurar-se i a
orientar-se. L’adquisició dels diferents hàbits els
permet ser més autònoms i autònomes, fa
possible que tinguin una convivència positiva amb
els altres i són necessaris en l’adquisició dels
nous aprenentatges.
Els hàbits s’han de treballar a casa i a
l’escola. A mida que els nens i les nenes van
assolint els diferents hàbits se senten més segurs
i segures, tranquils i tranquil·les, i amb ganes
d’aprendre.
És important que el treball dels hàbits sigui
una tasca compartida entre la família i
l’escola.
COMPARTIM VALORS I RESPONSABILITATS

Si penses arribar a alguna cosa a la vida, has
de llegir molts llibres. ROALD DAHL
L’objectiu de l’educació és preparar els joves perquè s’eduquin a si
mateixos durant tota la seva vida. ROBERT HUTCH
Educar és formar persones aptes per governar-se a si mateixes, i no per
ser governades per altres. HERBERT SPENCER