You are on page 1of 6

Itong lahat ng karapatang pantao

Ng alipin ay dapat nang ipagbawal

Na dapat tamasahin ng buong mundo.


Sa lahat ng anupamang anyo nito
ARTIKULO 1

Pagkat silay mga kapwa natin tao

Lahat ng taoy malayang isinilang

ARTIKULO 5

Na may pantay na dangal at


karapatan

Sinumay di dapat dumanas ng hirap


O ng kalupitang di katanggap-tanggap

Pinagkalooban ng budhit katwiran


Nang makitungo sa diwang kapatiran

O ng anupamang mapang-aping trato


At pagpaparusang hindi makatao.

ARTIKULO 2
ARTIKULO 6
Lahat ng angkop sa Pahayag na ito
Ng walang kaibhan sa anumang tipo

Sa harap ng batas ay dapat kilanlin


Lahat bilang taos aanman nanggaling.

Lahi, kasarian, relihiyon, wika


Kulay ng balat o ibang pang-unawa

Pambansa o panlipunang pinagmulan


Pag-aari o anumang kalagayan

Walang pagkakaibang dapat malikha


Sa pulitikal, kalagayan ng bansa

ARTIKULO 7

Ang lahat ay pantay sa harap ng batas


Merong karapatan at lahat ay patas

Ng walang anupamang diskriminasyon


At sa batas ay may pantay na
proteksyon.

O sa kinabibilangang teritoryo
O ng anumang pagtatakda ng tao.

ARTIKULO 8

ARTIKULO 3

Karapat-dapat na pambansang
hukuman

Ang lahat ng tao ay may karapatan

Ay dapat tumulong sa pangkabuuan

Sa buhay, kalayaan at kaligtasan.


Sa batayang karapatang ibinigay
ARTIKULO 4

Walang sinumang dapat ipailalim


Sa pambubusabos at pang-aalipin

Ang pang-aalipin at pangangalakal

Ng konstitusyon o ng batas na taglay

Laban sa mga kilos na lumalabag


Sa mga karapatang di dapat hungkag

ARTIKULO 9

Di dapat pailalim ang sinupaman

Kung ang pagkakasala nilay nagawa

Sa mga pagdakip na di makatwiran

Noong ang batas para doon ay wala

At sa pagkakulong o pagkakapiit

O ipatupad parusang mas matindi

Na sa makaranas ay sadyang masakit.

Kaysa nang magawa ang salang


nasabi.

ARTIKULO 10
ARTIKULO 12
Ang lahat ay may karapatang madinig
Ang kanyang sasabihin at kanyang
panig

At matalakay anumang kanyang tindig


Sa isang patas at hayagang pagdinig

Di dapat ipailalim ang sinuman


Sa hindi makatwirang pakikialam

Sa kanyang pribadong buhay, sa


tahanan
Sa pamilya, sa pakikipaglihaman

Nitong isang independyenteng


hukuman

Maging sa pagbatikos sa karangalan

Na tinitingnang walang kinikilingan

Lalo na sa iniingatang pangalan.

Sa pagpapasya sa mga karapatan

Sa proteksyon ng batas, may


karapatan

At tungkuling sa balikat pinapasan

Lahat laban sa mga pakikialam.


Ng taumbayan o kayay ng sinumang
May kasong kriminal na sa kanyay
laban.

ARTIKULO 13

Ang sinumang tao ay may karapatan


ARTIKULO 11

Anumang bansa ang kinaroroonan

Dapat ituring na walang kasalanan

Sa malayang pagkilos at pananahan

Ang maysala umano at kinasuhan

Sa loob ng hangganan ng bawat


bayan.

Hanggang ang sala niyay


mapatunayan

Maging sa paglisan sa anumang bansa

Sa batas at paglilitis na hayagan

Umalis, bumalik sa sariling bansa.

Kung saan ang kailangang garantiya

ARTIKULO 14

Ay nasa kanya na para sa depensa.

Walang sinuman yaong may kasalanan


Sa pagkakasalang mapaparusahan

Ang lahat din naman ay may


karapatan
Maghanap, magtamasa sa ibang
bayan

Dapat lang pasukin ang pag-aasawa


At sa iba pang bahagi ng daigdig
Na magpaampon mula sa pag-uusig.

Ngunit di maipapakiusap ito


Kung ang pag-uusig ay hinggil sa kaso

Ng mga krimeng di-pulitikal mula


O sa mga gawaing salungat kaya

Sa marangal na simulaing dakila

Kung may malayat ganap na


pagpapasya

At pagsang-ayon ng mapapangasawa
Sa pagsasamat pagbuo ng pamilya.

Likas at batayang pangkat ng lipunan


Ang pamilya kaya dapat protektahan.

ARTIKULO 17

At hangarin ng Nagkakaisang Bansa.


May karapatang mag-ari ang sinuman
ARTIKULO 15

Ang nasyonalidad din ay karapatan


Ng sinumang tao sa lahat ng bayan

At walang sinumang di
makatarungang

Para sa sarilit kasamay iba man.

Walang sinuman ang dimakatarungang


Aalisan ng kanyang ari-arian.

ARTIKULO 18

Kanyang nasyonalidad ay tatanggalan


May karapatan lahat sa kalayaang
O kayay pagkaitan ng karapatang

Mag-isip, sa budhi, o relihiyon man

Nasyonalidad niyay kanyang palitan.


Kahit sa pagpapalit ng relihiyon
ARTIKULO 16

Lalakit babaeng may sapat na gulang


Ang kaibhan man nilay di dapat
hadlang

Ay may karapatang makapag-asawa


At magkaroon ng sariling pamilya

Naaangkop sa pantay na karapatan

O anumang paniwala niyat layon

Kalayaang itoy maging sarili lang


Maging pampubliko o pampribado
man

Relihiyon ay malayang ipahayag


Sa turo, buhay, pagsambat
pagdiriwang.

ARTIKULO 19

Ang kanilang mga pag-aasawahan


Malayang pananaw at pagpapahayag
Habang silay may relasyong magasawa

Ay karapatan ng bawat mamamayan

O kayay hanggang paghihiwalay nila.


Kasama anumang pananaw na tangan

Ng walang sinuman ang nakikialam

Sa kaparaanang lihim na pagboto


O sa kaparehong patakaran nito.

Maghanap, tumanggap at magbahagi


man

ARTIKULO 22

Ng mga impormasyon at kaisipan


Dapat na may seguridad panlipunan
Sa anumang media, at wala rin
namang

Na naaangkop na isakatuparan

Mga hangganang isasaalang-alang.


Sa pamamagitan ng pag-uugnayan
ARTIKULO 20

May karapatan lahat sa kalayaan


Sa mapayapang asambliyat samahan

Di nararapat pilitin ang sinuman


Na maging kasapi ng isang samahan.

ARTIKULO 21

Pambansa man ito o pandaigdigan

Ayon sa organisasyon at rekurso


Na siyang kaya nitong bawat Estado

Karapatan mang itoy pang-ekonomya


Maging panlipunan man o pangkultura

Na kailangan sa dangal nitong tao


At sa pag-unlad ng kanyang pagkatao.

May karapatan lahat maging bahagi


Sa pamahalaan, direkta mat hindi

Sa kaparaanang malayang pagpili


Ng kinatawan, anupaman ang lahi.

Lahat sa kanyang bansay may


karapatan
Pampublikong serbisyoy pantay na
kamtan

ARTIKULO 23

Sa trabaho, lahat ay may karapatan


Sa pagpili ng kanyang tatrabahuhan

Makatarungan, maiging kalagayan


Proteksyon kung sa trabahoy may
kawalan

Mga nagtatrabahoy may karapatan


Kalooban ng taoy dapat batayan

Sa makatarungan nilang kabayaran

Ng kapangyarihan ng pamahalaan

Na dapat maipahayag ng tuluyan


Sa pana-panahon, tunay na halalan

Na sa pamamagitan ng daigdigan
Pantay na karapatang maghalal
naman

Pantay na sweldo sa pantay na


trabaho
At trabahong pantay sa dangal ng tao

Karapatan nilang magbuo ng unyon


Para ang interes nilay may
proteksyon.

ARTIKULO 24

Edukasyon ay karapatan ng lahat


Dapat may pahingat oras na malaya

At nararapat na itoy walang bayad

Makatwirang takda ng oras-paggawa


Kahit man lang itoy sa elementarya
May karapatan din na pana-panahon

At maging sa pangunahing antas nila

Ay magkaroon ng bayd na bakasyon.


Elementaryay dapat kunin ng lahat
ARTIKULO 25

Itoy edukasyong dapat prayoridad

May karapatan sa isang pamantayan

Edukasyong teknikal at propesyunal

Ng pamumuhay na sagot sa sinuman

Ay dapat kunin ng mga nag-aaral

Para sa kalusugan at kagalingan

Maging ng sinuman sa pangkalahatan

Ng isang taot ng kanyang pamilya


man

Edukasyoy dapat pantay na


makamtan

Kasama ang pagkain at pananamit

Ang edukasyon ay dapat umaakay

Paninirahan at di pagkakasakit

Sa ganap na pag-unlad ng
pagkamalay

Kasama rin ang panlipunang serbisyo


Seguridad sa nawalan ng trabaho

At sa pagpapatibay din ng paggalang


Sa karapatat batayang kalayaan.

Nagkasakit, nabalot may kapansanan


Pagtandat nagkulang sa
pangkabuhayan

Itaguyod ang pagkakaunawaan


Pagpapaubaya, pagkakaibigan

Pagkat itoy pawang mga kalagayang

Anupaman ang kanilang pinagmulan

Di nila hawak, di nila mapigilan.

Upang manatili ang kapayapaan.

Karapatan ng mga ina at bata

Ang magulang ang may karapatang


una

Ang di-pangkaraniwang pangangalaga

Sa edukasyong nais sa anak nila.


Lahat ng batay dapat nang matamasa
Nararapat na proteksyon sa kanila

Mga batang iyon man ay iniluwal


Sa loob at maging sa labas ng kasal.

ARTIKULO 26

ARTIKULO 27

Ang buhay pangkultura sa pamayanan


Ay malayang lahukan ng taumbayan

Mga sining ay matamasang tuluyan


Maging bahagi ng pagsulong ng
agham

At kalayaan ng iba hanggang kamtan


May proteksyon din sa kapakanang
moral
Pati na sa pakinabang na materyal.

Ang nararapat na pangangailangan

Sa moral at pampublikong kaayusan


At pati pangkalahatang kagalingan.

Na ibinungay anumang kanyang akda


Sa agham, sining o panitikang likha.

Kung salungat sa layunin at prinsipyo


Ng Nagkakaisang Bansa ang gawa nyo

ARTIKULO 28
Di dapat gamitin, nasasaad dito
Taoy may karapatan sa panlipunan

Na karapatan at kalayaang ito.

Maging sa pandaigdigang kaayusan


ARTIKULO 30
Na mga karapatan at kalayaang
Nasaad ditoy naisakatuparan.

Walang anumang sa Pahayag na ito


Dapat magkaroon ng kaibang kuro

ARTIKULO 29
O pahiwatig sa anumang Estado
Lahat ay may tungkulin sa pamayanan

Pati anumang mga pangkat o tao

Na pag-unlad ng taoy may kaganapan


Ng anumang karapatang magsagawa
Anumang karapatan at kalayaan

Ng anumang pagkilos na maggigiba

Ay may limitasyong sumasakop naman


Sa karapatat kalayaang narito
Nang matiyak ang kaukulang
paggalang

At nakaukit sa Pahayag na ito.

At pagkilala sa mga karapatan.


Latest posts by Gregorio V. Bituin Jr.