You are on page 1of 3

Ngun tham kho hc ting hn

Bn c bit ???
i Hn Dn Quc (Ting Triu Tin: / / Daehan Minguk), gi tt l Hn
Quc, cn gi l Nam Hn, Nam Triu Tin, i Hn, Cng ha Triu Tin l mt quc gia
thuc ng , nm na pha nam ca bn o Triu Tin. pha bc gip vi Bc Triu
Tin. pha ng Hn Quc gip vi bin Nht Bn, pha ty l Hong Hi. Th ca Hn
Quc l Seoul, mt trung tm th ln th hai trn th gii v l thnh ph ton cu
quan trng. Hn Quc c kh hu n i v a hnh ch yu l i ni. Lnh th Hn
Quc tri rng 100,032 km vung. Vi dn s 48 triu ngi, Hn Quc l quc gia c
mt dn s cao th ba (sau Bangladesh v i Loan) trong s cc quc gia c din
tch ng k.
Xem thm cc ch lin quan cch hc ting hn hiu qu

Hn Quc hin l mt nc Dn ch y v theo ch cng ha tng thng bao


gm 16 n v hnh chnh. Hn Quc l mt nc pht trin c mc sng cao, c nn
kinh t pht trin theo phn loi ca Ngn hng Th gii v IMF. Hn Quc l nn kinh t
ln th 4 chu v th 15 trn th gii. Nn kinh t da vo xut khu, tp trung vo
hng in t, t, tu bin, my mc, ha du v r-bt. Hn Quc l thnh vin ca
Lin hip quc, WTO, OECD v nhm cc nn kinh t ln G-20. Hn Quc cng l thnh
vin sng lp ca APEC v Hi ngh cp cao ng v l ng minh khng thuc NATO
ca Hoa K. Gn y, Hn Quc to ra v tng cng s ph bin vn ha c bit l
chu , cn c gi l Ln sng Hn Quc.\
Vn ha Hn Quc gi khng cn qu xa l vi hu ht cc quc gia trn th gii. Nu

bn thc s thy hng th vi n th cn chn ch g na


Hy tham gia hc ting Hn.
Hy n vi trung tm Hn ng SOFL cng hc ting hn nhp mn
Mi thng tin chi tit mi cc bn lin h:
TRUNG TM TING HN SOFL
a ch: S 365 - Ph vng - ng tm -Hai B Trng - H Ni
in thoi: (84-4) 62 921 082 Hoc: (84-4) 0964 66 12 88.