KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Ministry Of Education Malaysia

)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (Human Resource Management Division)

ARA51-5 Dan 14, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E " pu,_SAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA

Telefon : +603-8884 6000 (Talian Umum)

Faks : +603-8888 6292

Laman Web: http://www.moe.gov.my

Semua Pengarah Institut Perguruan Mala

. Karni Tarikh

Semua Pengarah Kolej Matrikulasi

Semua Pengarah Politeknik dan Pengarah Kolej Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Semua Agensi/Jabatan Bagi Penempatan Pegawai Pinjaman/ t-::U::;lasan~_I'----JL..::=:.=__'_-4

Tukar SementaralKader Pinjaman Pendidikan Siswazah

Y.Bhg. Tan SrifOatuk/Oato'/Oatinrruan/Puan,

URUSAN KENAIKAN PANG KAT PEGAWAI PERKHIDM~AH-1~IfBfB+foltAN SISWAZAH (PPPS) DARI GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA TIME-BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2011

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y.Bhg. Tan Sri/OatuklOato'/Datin/tuan/puan mengenai perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat PPPS Gred OG41 ke Gred OG44 secara Time-Based Khas Untuk Penyandang (KUP) bagi tahun 2011. Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based, pegawai tidak perlu memohon tetapi adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan untuk memperakukan semua pegawai yang layak. Sehubungan itu, Ketua-Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan perakuan bagi semua peqawai yang layak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.

3. Pegawai-pegawai yang layak dipertimbangkan bagi kenaikan pang kat secara Time-Based dari Gred OG41 ke Gred OG44 (KUP) pad a tahun 2011 ialah PPPS Gred OG3 yang memilih opsyen Sistem Saraan Malaysia (SSM) dan berpindah ke Gred OG41 mulai 01 November 2002 dan juga memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat seperti di LAMPIRAN A. Ringkasan matagaji dan tarikh lantikan (OG41/0G3) PPPS Gred OG41

yang layak diperakukan kenaikan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) adalah seperti di LAMPIRAN 81 dan 82.

4. Pegawai-pegawai yang sedang bercuti belajar, cuti separuh gaji, cuti tanpa gajl, pegawai pinjaman/tukar sementara, mengisi jawatan kader KPM, pegawai yang disahkan oleh pegawai perubatan mempunyai masalah sakit jiwa/mental dan sakit berpanjangan, pegawai yang tetah bersara wajib atau meninggal dunia tetapi telah memenuhi syarat sebelum bersara wajib/pilihan dan meninggal dunia, hendaklah diperakukan oleh Ketua Jabatan sedia ada atau Ketua Jabatan di tempat yang terakhir mereka berkhidmat.

5. Perakuan hendaklah menggunakan format dan juga disertakan dengan dokurnen-

dokumen sokongan seperti berikut-

5.1 Salinan Kad Pengenalan;

5.2 Salinan slip keputusan PTK (TK1 untuk pegawai-pegawai di matagaji P1/P2/P3 dan TK2 untuk pegawai-pegawai di matagaji di P2/P3 sahaja). Pegawai yang lulus PTK dan mengemukakansalinan slip PTK sahaja (keputusan PTK paling awal lulus) yang akan dipertimbangkan. Ketua Jabatan diingatkan supaya tidak memperakukan pegawai-pegawai yang belum memenuhi syarat lulus PTK yang ditetapkan;

5.3 Salinan surat pengesahan perlantikan ke Gred DG41 dari Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP);

5.4 Kenyataan oleh Ketua Jabatan seperti di LAMPIRAN C (format disertakan);

5.5 . LAMPIRAN T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ( format disertakan);

5.6 LAMPIRAN D/11 bagi pegawai-pegawai yang layak mengikut syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan;

5.7 Surat akuan Pinjaman Pendidikan InstitusifTabung Pendidikan seperti di LAMPI RAN E; dan

5.7 Borang Akuan Pilihan Urusan Kenaikan Pangkat Time-Based Gred OG44 (KUP) yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan seperti di LAMPIRAN F. Borang ini adalah untuk diisi dan dilengkapkan hanya oleh calon PPPS Gred OG41 yang memenuhi syarat bagi urusan kenaikan pangkat secara TimeBased Gred DG44(KUP) dan urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Ex-PPPLO Gred OG44 (KUP). Ketua Jabatan diminta untuk memastikan bahawa calon mengisi dan mengemukakan borang ini setelah mengambil kira keuntungan/kerugian di antara dua (2) pilihan urusan berkenaan.

6. Perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang layak in; hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan/Bahagian/Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan seperti di LAMPIRAN G.

2

7. Bagi pegawai-pegawai yang berkhidmat di Politeknik, Kolej Komuniti dan Jabatanl Sahagian di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang tidak memilih skim perkhidmatan DH tetapi kekal di dalam skim perkhidmatan DG, perakuan boleh dikemukakan terus ke Unit Naik Pangkat Siswazah 2, Cawangan Naik Pang kat, Sahagian Pengurusan Sumber Manusia (SPSM), KPM dengan salinannya kepada Setiausaha Sahagian, Sahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM).

8. Semua Ketua. Jabatan diminta menyemak dengan teliti Suku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai dan memastikan tiada yang tertinggal ataupun berlaku kesilapan fakta yang boleh menyebabkan berlaku kesilapan dalam kenaikan pang kat pegawai. Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab sekiranya berlaku kes-kes tertinggal atau kelewatan dalam mengemukakan perakuan kenaikan pangkat peqawai atau kesilapan kenaikan pangkat disebabkan kesilapan fakta.

9. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk dengan Jabatanl Sahagian/Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan atau pegawai-pegawai di Kementerian yang bertanggungjawab seperti berikut:

9.1 9.2

Cik Azirah Binti Sehat 1 Puan Siti Syazia Binti Jamlus Encik Mohsen Safwan Bin Mutalibl

Puan Zuriyana Binti Awang

Unit Naik Pangkat Siswazah 2

: 03-88847986

9.3

: 03-8883 7939 : 03-888479341 03-8872 14211 03-8884 7863

10. Perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang berkenaan hendaklah dikernukakan ke Cawangan Naik Pang kat Siswazah 2, BPSM, KPM sebelum atau pada 30 Jun 2010, Rabu ke alamat berikut:-

Ketua Setiausaha

Kementerian Pelajaran Malaysia Sahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 4, Slok E12. Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJA Y A

(u.p: Unit Naik Pang kat Siswazah 2)

3

11'. Oi atas segala kerjasama Y.Bhg. Tan Sri/OatuklOato'/Oatin/tuan/puan berikan di dalam hal ini adalah sangat-sangat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima

kasih.

Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut pe_rintah,

( HANIZD~LLAH ) Sahagian Pengurusan Sumber Manusia b.p. Ketua Setiausaha

Kementerian Pelajaran Malaysia

s.k.

Edaran Dalaman:

SUB (SM)

Semua TSUB (BPSM)

KPSU (PG)

Kerjasama tuan dipohon untuk mengedarkan surat siaran kepada eaton-eaton di bawah KPM yang dipinjamkan, tukar sementara atau sedang mengisi jawatan kader di agensi/jabatan lain.

KPSU (TK) KPSU (MR)

Edara.n Luar:

Ketua Pengarah

Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Aras 4, Siok E14, Kompleks E

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJA Y A

4

Setia.usaha Sahagian

Sahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 5, Siok E3, Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62505 PUTRAJAYA

5

LAMPIRAN A

PPPS GRED DG41 YANG LAYAK DJPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2011

1. Calon-calon yang layak diperakukan adalah terdiri daripada PPP5 Gred OG41 yang memenuhi syarat-syarat sepertimana yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) melalui surat JPA (5)324/14/9 KIt.22(44A) bertarikh 28 Oktober 2002 seperti berlkut.-

1.1 Syarat-syarat umum -

1.1.1 Disahkan dalam perkhidmatan;

1 .1 .2 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir bagi tahun 2007,2008 dan 2009;

1.1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib;

1.1.4 Telah mengisytiharkan harta;

1.1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM);

1.1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; dan

1.1.7 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

1.2 Syarat-syarat khusus

1.2.1 Berada di matagaji P1T11 hingga PiT17 atau matagaji yang setaraf di P2T10 hingga P2T16 atau P3T9 hingga P3T15 dan matagaji Pi T1 0 dan ke bawah atau P2T9 dan ke bawah atau P3T8 dan ke bawah pad a tarikh pergerakan gaji 1 Januari, 1 April, 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf seperti di LAMPIRAN 8);

1.2.2 Berkhidmat genap sepuluh tahun di atas Gred DG3/DG41 pad a 01.01.2011 hingga 31.12.2011 (dilantik pada 01.01.2001 hingga 31.12.2001 ); dan

1.2.3 Lulus PTK di atas Gred OG41 iaitu TK1 atau TK2 pada tahun 2010 dengan keputusan keseluruhan di Aras III atau IV (tidak lulus/tidak menduduki PTK pada tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 tetapi hanya lulus PTK pada tahun 2010).

6

(Nota: Pegawai-pegawai kategori ini layak dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Gred OG44 (KUP) pad a ata u m ulai 1. 1 .2011 hing.ga 31 .12.2011).

7

'"
z
:l
:;:
:[
..:
....
m
'"
;';
;:.
1l
'6
"'
:[ "0
"
III "'
III s:
,e
i e
" '"
:[ {
:>l
..
... ~
j;
... '"
C -0
:. a
~
~ -"
"
'" :x
'" ~
c
..: ~
!,:J
llj
..
:z
~
>< ~
I- ~
... "
;~ '" ""D :;
:2g$ -=! §
.. Q ,;:<.:>
;~'2 .. ., ""
z >~ .... e"" c,
;2 "' '" ~~ '"
~~~ ;;
.... &..:a:: .:.:: I-
..: '" " ~
z ·c ~ i! "
... ~ :I S :t ... 0-
:.= ~@J "
III ~"''''' "
..: ~@JD. " ]('.0
ill: .- r;) ~ ...
\!) i6 ..... .,e c
z e CL.~ 11;1 0. c ","
.:.:= I'Ci 11:1 ...,0
Dl 1]J!:~ ~-g~ ~~
.... o~a.. 8 1- ... - '" ..
>'"
« ~:.=:~ ;5~
::.
c O~Q
~ ._ ._ c "
~ .l'l
~ € Ii E
~ :;!
.. "- "0 " t "0 -"
C ." Ei g:" ~
c .l'l c .l'l ~
, '" ~ ., co.
E c: e .,
'" ';; '" '" c "
:! :;! ti ;';i ~ "' ]
.c .c
s ~ 11 '" §
E ~ l '£
:g '" ~ :c ~
'" '" E Q. " '51 a
c ~ '" "' "0 ~ c lii
.. s: 'Il. c. !
> ,. .l'l ~-
"0 .'" C
C Q, '"
:5 o ~ .~ "0 ~ !9 [
.c .'1 G ~ '"
'" ~ -" 1l ~ "
i! liI c :3 0
.. :!
,. .. 0 :!: ""
~ :!:
f '0' ... c- o;
.. :0 'U
,.
>
III M

(!I

o

o

W

O::M (!I 0 C/)O o.N 0.- 0.:)

-~ (!I:z

~fL

<D~ N::,::: 1--.... co D.'It <t(!l (!I 0 (!Iz Z<t 5:0

.... ~ .... '<t

I-(!I .... 0 D.O ~w <to::: (!IC)

<tW 1-::,:::

<to :!:lJJ zv) <toe:( (!ICQ Zuj Ul::!:

0_

Mf.,; D.<t zO:: <t<t Ou NUl D.(/J

-I- 0« u..:S:: «(!I o::Z 0:(<( I-D. wZ (/J« (!I:S:: z<t« )-Z

w Z:s:: 0:(- 0:(C) ::ii!o:( 0:(0l C/)N 0::0 WO (O"!

_0 ...., 'e-

<t"": (!1M

<t« 1-0 <t« :ED.

~ ..... M v- ..... CO
II> 1nC<!1I>"'! f'I"-:""I":II'I"!
1"1 ~ 1"1""1"1 .... NMNVN'"
I- CO I-~I-~ 1-a:1-~1-~
fYl M v- M .". v-
a. '" r-,
In <r ..,. "! N ""
N ,.; N 0 1"1 ....;
I- ..... I- .... I- e-,
...... CO ......
M M M
.... ...... 0
..,. <0 f'I r-, ... CO!
1"1 N 1"1 fi j:! 0
I- eo I- M
"" '" '"
M M M
M '" M
f'I .... 1"1 N Q. ":
1"1 ,.,; 1"1 ~ N CO
I- III I- M I- CO
;$; "" ...
fYl M
'" M '"
1"1 ~ ... r-, en CO
N .... N M ... ..0
l- N l- e l- v
M v- M
M M M
...... .... 0-.
... r-, 0 N CO N
N ci N cO ... vi
I- a. I- -o l- e
.... N N
M M M
'" 0-. N
10 e CJI I.C! ,... .....
N ci ... N ... M
I- w I- M I- '"
e .-; 0
M M M
.... ...... N
CJI V CO .... ,... r-,
... en po( ..... ... ,.;
l- N I- a. I- '"
'" 0-. e
N N M
M Lrl Lrl
CO e-, r.. '" II> .....
po( a5 ... ....; ... N
I- a. I- '" l- N
r-, <0 a.
N N N
Lrl M r-, CO
,... 0 II> ..... ..,.I.C!III'"
... cO ... .,; 'P"4"1:t'..t0
I- '" l- N I-$I-~
'" r-,
N N N N
0 '" <0
II> .". III <Xl f'I ......
... ~ ... ,.; ... cO
I- eo l- v l- e
'" '" '"
N N N
'" r-, '"
In r-, ..,. "1 1"1 "<
po( g ... .... ... N
l- I- -o l- N
'" In Lrl
N N N
0 0-. v
..,. .... f'I N ... 0-.
po( ,.,; ... m ... .,;
I- M I- ,.._ I- M
<r V v-
N N N
Lrl .... v-
... e 0-.
f'I M N r-.: ... .,;
... In ... 0-. ... 1'1
I- M I- M I- ~
N N
co M M
C<! r-, 0
N " ... ..f 0 ....;
... ...... ... ..... ... '"
1-' N I- M I- M
N N N
In '" ~
..... ":
.... ..0 10 N en vi
... ~ ... M I- '"
l- I- N N
N N N
... 1"1 f'I
c.. c.. c.. It!

0:(

(!I

o

o

w

a::

(!I

o

.....J

D. D.M D.O _0 (!IN

«(0:5

O~

~:2 O:ii:""

Z::l «~ ON

M .... 0:(

~(!I

.... 0 D.O ~W «0::

C)C> «W I-:s:: «0 :2lJJ ZV) <toe:( (!IQl

ffiLL O~

Mf.;::

D.o:( Za:: «< OU NUl o.r.n

-0 I-

< u..~ 0:((!1 o::Z «<t I-D.

~Z (!I;2

Z«<

>-ffi

Z~ <etC>

:2< <ED r.nN a:: 0 WO (Oe"! _0 ...., ....

<...: (!1M

etc:( 1-0 etc:( 2D.

) ~.

Lrl M <Xl
co
'" .,; '"
... ..0 10 CO cO
1"1 Lrl N N ... 0
l- N I- M I- M
N N N
0 ..,., r-,
"" Lrl ......
Q cO en ¢ ,... ,.,;
N ~ ... -e- ... N
l- I- N l- N
N N N
... N f'I
c.. c.. c.. LAMPIRANC

Nama Pemohon

No. Kad Pengenalan

KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN

Encik/Puan : _

LamajBaru : _

1. Markah Lapora" Nilaian Prestasi Ia.hu"an (LNPD

(a) Tahun 2007 (b) Tahun 2008 (c) Tahun 2009

2. Pe"ilaian Tahap Kecekapan (PTK)

(a) Lulusj Dikecualikan *

0 PTK 1 Aras Tahun

0 PTK 2 Aras Tahun

0 PTK 3 Aras Tahun

(b) Tarikh Duduk PTK ( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki )

3. Kenyataan Tatatertib

Adalah disahkan bahawa pegawai di atas;

o

o

Dii)

BEBAS darl kes tatatertibjSPRM/Surcaj/Mahkamah Atau

SEDANG dalam tindakan tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah. (Nyatakan status kes/tlndakan):«

Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga Tatatertib Kementerian

Telah dikeluarkan surat pertuduhan Atau

TELAH dikenakan hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah seperti berikutr-

Jenis Kesalahan

Jenis Hukuman

Tarikh Hukuman

4.

Kenyataan Mengenal pengisvtiharan Harta

Adalah disahkan bahawa pegawai di atas,

TELAH mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang

berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bi!.

bertarikh _

(sila sertakan salinan surat kelulusan .

b) D BELUM. menglsytlharkan harta kepada pihak berkuasa tatatertlb .. '

a) D

5. Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda I Cuti Tanpa Gaii I Bersara Pilihan I Pelepasan Jawatan Dengan Izin I Perletakan Jawatan

Adalah disahkan bahawa pegawai di atas,

a) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda rnulal/pada

______________ hingga ___

b) Telah diluluskan cutl tanpa gaji rnulal/pada hingga _

c) Telah memohon cuti tanpa gaji mulai/pada ,hingga, _

d) Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan

jawatan pada _

Tarikh

Tandatangan Ketua Jabetan & Cop Jabatan

Catatan:

(Tandakan D dalam petak yang sesual dan * potong mana yang tidak berkenaan)

I ~

~
~
~ ~
'"
'" '" ~ ~
.. ~ '" j ~
" ~
go ~
.. f2 :i! >-
0. ~ .,
"" ~ ~
~ ~' e,
~ m ~
~' 1
s ~ ...
c, ... :z '~
t .'
g, '"
~ 0.. .. -"
" ~ J ..
~ '~
~ ..
'r
0. r :z i

LAMPIRAN T1

BUTIR-BUTIR CAlON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN

PERINGATAN

Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. Jika tidak berkenaan tulis 'T1DAK BERKENAAN' jika tiada, tulis 'TIADA'.

A. 1. NAMA

2. NO. KAD PENGENALAN

2.1 (BARU)

2.2 (LAMA)

3. T ARIKH / TEMPA T LAHIR

4. JAWATAN/PEKERJAAN

5. GAll HAKIKI SEBULAN

6, ALAMAT PEJABAT

TEL

7. ALAMAT RUMAH

TEL

8. JAWATAN / PEKERJAAN TERDAHULU (SENARAIKAN)

_ ..
BIL. GELARAN JAWATAN TEMPOH BEKERJA (TAHLJN)

_. I
I
_-

I 9. JAWATAN YANG DISANDANG DALAM PERTUBUHAN / LAIN-LAIN

10. REKOD AKADEMIK

BIL.

INSTITUT / PUSAT PENGAJIAN TINGGI

SIJIL / IJAZAH

TAHUN

B. ,1.

NAMA ISTERI / SUAMI

2. JA WAT AN / PEKERJAAN ISTERI / SUAMI :

3. ALAMAT PEJABAT ISTERI / SUAMI :

LAMPIRAN E

SURATAKUAN

PINJAMAN PENDIDIKAN INSTlTUSI/ TABUNG PENDIDIKAN

Saya ,."No. KP: , " mengesahkan bahawa:

o r:

PERAKUAN

Saya tldak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi I tabung pendidikan;

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mula

tarikh : hingga sebanyak RM dan .

mulai tarikh ,............ hingga , .. , .. ,............... sebanyak

RM Saya mengesahkan masih belum membuat bevaran;

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mulai

tarikh : hingga sebanyak RM dan pada masa

ini sedang membuat pembayaran secara bulanan mela!ui pembayaran

tunaI/potongan gaji mulai i

Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada , mulai

tarikh hingga sebanyak RM dan saya telahpun

menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada .

Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya tidak benar, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (I) dan Peraturan 4 (g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Tandatangan Pegawai Nama

Jawatan

Alamat Pejabat

Tarikh

PENGESAHAN

Tandatangan Ketua Jabatan Nama

Jawatan

Alamat Pejabat

Tarikh

LAMPIRAN F AKUAN PILIHAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED GRED DG44(KUP)~ Rujukan : KP(PP)0017I18/6/11 ( Tarif~h

Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 4, Blok E12, Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 621:;04 PUTRAJAYA

(u.p, Unit Naik Pangkat Siswazah 2)

Me·lalui dan Salinan Kepada~

(Alamat JPN/BHG/lPGM/Kolej Matrikulasi)

Tuan.

Adalah saya No Kad Pengenalan .

dengan ini mengakui bahawa saya ;

maka saya

(a)

D

Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat sec:ara Time-Based Gred OG41 ke Gred OG44 (KUP)

ATAU

(b) D

Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat sec:ara Time-Based Gred OG41 ke Gred OG44 bagi Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Ex-PF'PLO)

2. Saya sesungguhnya faham akan implikasi pilihan sendiri ini dan mengakui bahawa pilihan yang saya buat

ini adalah muktamad.

Tandatangan : .

Alamat Tempat Bertugas : .

Tarikh : .....

Pengesahan Ketua Jabatan:

(Tandatangan dan Cop Jawatan)

Nama Penuh : ...

Tarikh : .

Tandakan (,/) dalam salah satu petak yang berkenaan.

Borang asal ini yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM melalui Pengarah JPN/Bahagian/lPGM/K.Matrikulasi

I ~

LAMPIRAN G

SENARAIKETUAJABATAN

TEMPAT BERTUGAS CALON KETUA JABAT AN
8M Pendidikan Khas Sahagian Pendidikan Khas
8M Teknik Sahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
8M Serasrama Penuh Sahagian Pengurusan 8ekolah Serasrama
Penuh/Kluster
8M Agama
Sahagian Pendidikan Islam
Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Pengarah
Pusat Kegiatan Guru Sahagian TeknoJogi Pendidikan
Institut Perguruan Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kolej Matrikulasi Pengarah Sahagian Matrikulasi
Pegawai-pegawai yang dipinjamkan/tukar Ketua Jabatan IAgensi yang menyimpan Suku
sementara/mengisi jawatan kader KPM Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai / di mana
pegawai ditempatkan
Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Unit Naik Pangkat Siswazah 2
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Sahagian Pengurusan Sumber Manusia
Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pelajaran Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful