You are on page 1of 2
SES MADUIXETES CÀTERING CASOLÀ Escoles i escoletes,escoles d’estiu i campaments Bateigs i comunions Ocasions especials, dinars

SES MADUIXETES

CÀTERING CASOLÀ

Escoles i escoletes,escoles d’estiu i campaments

Bateigs i comunions

Ocasions especials, dinars i sopars d’empresa

Ses Maduixetes Càtering casolà Av. General Luque, 273 07300 INCA Tlf:971 883 486 xusibars@yahoo.es

Full d'inscripció al menjador escolar Curs 2016/2017

Nom i cognoms de l'alumne/a:

________________________________________________________

Curs : ____________ Nom del pare/mare/tutor:

____________________________

____________________________

Centre educatiu: CEIP Mestre Guillemet

Telèfon contacte:

________________

________________

E-mail:

________________

________________

Els nins i nines de menjador que es quedin 4 o més dies a la setmana seran considerats com a usuaris fixes (preu 5,90 €), mentre que els que romanguin 3 o menys dies es consideraran usuaris eventuals (preu 6,40 €).

Dies que es quedarà a menjador:

 
  • Dilluns

Dijous

Dijous

Dimarts

Dimarts

Divendres
Divendres

Divendres

Dimecres

El seu fill/a té alguna intolerància/al·lèrgia alimentària reconeguda:

No Sí (Emplenar fitxa d’al·lèrgies).

No

No Sí (Emplenar fitxa d’al·lèrgies).

Sí (Emplenar fitxa d’al·lèrgies).

Hora de recollida de l'alumne: (marcar l'opció triada)

 
15.30 h 16 h

15.30 h

15.30 h 16 h

16 h

  • Autoritzo al meu

fill/a

a sortir

tot sol/a

de

l’escola un

cop

acabat el Servei de

Menjador (a les 15:30h).

Farà activitats extraescolars? (marcar l'opció triada)

SES MADUIXETES CÀTERING CASOLÀ Escoles i escoletes,escoles d’estiu i campaments Bateigs i comunions Ocasions especials, dinars

No

Qui pot recollir el meu fill/a un cop acabat el servei de menjador?

Nom i llinatges: DNI/NIE/Passaport: Telèfon:
Nom i llinatges:
DNI/NIE/Passaport:
Telèfon:
SES MADUIXETES CÀTERING CASOLÀ Escoles i escoletes,escoles d’estiu i campaments Bateigs i comunions Ocasions especials, dinars

SES MADUIXETES

CÀTERING CASOLÀ

Escoles i escoletes,escoles d’estiu i campaments

Bateigs i comunions

Ocasions especials, dinars i sopars d’empresa

Ses Maduixetes Càtering casolà Av. General Luque, 273 07300 INCA Tlf:971 883 486 xusibars@yahoo.es

L'abonament es farà mitjançant :

SES MADUIXETES CÀTERING CASOLÀ Escoles i escoletes,escoles d’estiu i campaments Bateigs i comunions Ocasions especials, dinars

Compra de tickets a menjador

Transferència bancària

Dades bancàries per a la domiciliació del pagament:

Nom complet de l'ordenant: ___________________________________________

NIF/NIE:

__________________Entitat

bancària : ___________________________

Número de compte (IBAN) : ____________________________________________

SES MADUIXETES CÀTERING CASOLÀ Escoles i escoletes,escoles d’estiu i campaments Bateigs i comunions Ocasions especials, dinars

Com a titular del compte, autoritzo que l’empresa “Mª Jesús Ibars Ses Maduixetes” carregui els imports corresponents al rebut del servei de menjador del curs 2016-2017 i fins que l’usuari causi baixa d’aquest servei.

Firma del titular:

Recordau que els rebuts es passaran dins de la primera setmana de cada mes. Si ha d’haver alguna baixa o canvi dels dies que es queda a dinar el nin/a, s’ha d’avisar abans de l’inici de cada mes. En cas d’afegir algun dia esporàdicament aquest s’inclourà dins el

rebut del mes següent; així com les faltes per malaltia que també es farà la devolució dins el rebut del mes posterior.

Signatura del pare/pare/tutor/a:

Servei de Menjador