You are on page 1of 2

SES MADUIXETES

Ses Maduixetes
Càtering casolà
Av. General Luque, 273
07300 INCA
Tlf:971 883 486
xusibars@yahoo.es

CÀTERING CASOLÀ
Escoles i escoletes,escoles d’estiu i campaments
Bateigs i comunions
Ocasions especials, dinars i sopars d’empresa

Full d'inscripció al menjador escolar
Curs 2016/2017
Nom i cognoms de l'alumne/a:
________________________________________________________
Curs : ____________
Centre educatiu: CEIP Mestre Guillemet
Nom del pare/mare/tutor:
Telèfon contacte:
E-mail:
____________________________
________________
________________
____________________________
________________
________________
Els nins i nines de menjador que es quedin 4 o més dies a la setmana seran considerats
com a usuaris fixes (preu 5,90 €), mentre que els que romanguin 3 o menys dies es
consideraran usuaris eventuals (preu 6,40 €).
Dies que es quedarà a menjador:
Dilluns
Dimarts
Dijous

Dimecres
Divendres

El seu fill/a té alguna intolerància/al·lèrgia alimentària reconeguda:
No
Sí (Emplenar fitxa d’al·lèrgies).

Hora de recollida de l'alumne: (marcar l'opció triada)
15.30 h
16 h
Autoritzo al meu fill/a a sortir tot sol/a de l’escola un cop acabat el Servei de
Menjador (a les 15:30h).
Farà activitats extraescolars? (marcar l'opció triada)

No
Qui pot recollir el meu fill/a un cop acabat el servei de menjador?
Nom i llinatges:

DNI/NIE/Passaport:

Telèfon:

SES MADUIXETES
CÀTERING CASOLÀ
Escoles i escoletes,escoles d’estiu i campaments
Bateigs i comunions
Ocasions especials, dinars i sopars d’empresa

Ses Maduixetes
Càtering casolà
Av. General Luque, 273
07300 INCA
Tlf:971 883 486
xusibars@yahoo.es

L'abonament es farà mitjançant :
Compra de tickets a menjador
Transferència bancària
Dades bancàries per a la domiciliació del pagament:
Nom complet de l'ordenant:___________________________________________
NIF/NIE:__________________Entitat bancària : ___________________________
Número de compte (IBAN) :____________________________________________
Com a titular del compte, autoritzo que l’empresa “Mª Jesús Ibars Ses Maduixetes” carregui els
imports corresponents al rebut del servei de menjador del curs 2016-2017 i fins que l’usuari causi baixa
d’aquest servei.

Firma del titular:

Recordau que els rebuts es passaran dins de la primera setmana de cada mes. Si ha
d’haver alguna baixa o canvi dels dies que es queda a dinar el nin/a, s’ha d’avisar abans
de l’inici de cada mes. En cas d’afegir algun dia esporàdicament aquest s’inclourà dins el
rebut del mes següent; així com les faltes per malaltia que també es farà la devolució
dins el rebut del mes posterior.

Signatura del pare/pare/tutor/a:

Servei de Menjador